Global Beginner

Komentáře

Transkript

Global Beginner
strana 1 z 7
Global Beginner
Unit 1 – Name & Address
address
L]DÇêÉëL=
adresa; bydliště
bad
LÄôÇL=
špatný; strašný; ošklivý
bank
LÄôÏâ=L=
břeh
book
LÄrâL=
kniha
bus
LľëL=
autobus
café
LÅôÑÉfL=
kavárna; levná restaurace
camera
Lâôã]ê]L=
fotoaparát; kamera
city
LëfíáL=
(větší) město
coffee
LâflÑáL=
káva; šálek kávy
eight
LÉfíL=
osm
fine
LÑ~fåL=
v pořádku; skvělý
five
LÑ~fîL=
pět
four
LÑlWL=
čtyři
from
LÑêflãL=
z; od
great
LÖêÉfíL=
skvělý; úžasný; velký
hello
LÜ]Dä]rL=
ahoj (při setkání)
hi
LÜ~fL=
Ahoj!
hotel
LÜ]rDíÉäL=
hotel (pozor na výslovnost)
How are you?
LÜ~r=^W=àìWL=
Jak se máš?/ Jak se daří?
I
L~fL=
já
I'm =
L~fãL=
já jsem
meet
LãáWíL=
seznámit se; setkat se
Nice to meet you. Lå~fë=í]=ãáWí=àìL= Rád tě poznávám.
name
LåÉfãL=
jméno
nine
Lå~fåL=
devět
OK
L]rDâÉfL=
dobrý; v pořádku
one
Lï¾åL=
jedna
passport
Lé^WëélWíL=
(cestovní) pas
phone
LÑ]råL=
telefon
phone number
LÑ]rå=å¾ãÄ]L=
telefonní číslo
postcode
Lé]rëíâ]rÇL=
poštovní směrovcí číslo
repeat
LêfDéáWíL=
opakovat;
říci/napsat/udělat znovu
Can you repeat
that?
LÅôå=àì=êfDéáWí=
aôíL=
Můžeš to zopakovat?
seven
LëÉî]åL=
sedm
six
LëfâëL=
šest
spell
LëéÉäL=
hláskovat; správně psát
Can you spell that? LÅôå=àì=ëéÉä=aôíL= Můžeš to vyhláskovat?
taxi
LíôâëáL=
taxi; taxík
ten
LíÉåL=
deset
three
LqêáWL=
tři
two
LíìWL=
dva
www.macmillan.cz/slovnicky
what
LïflíL=
co; jaký
what’s your …?
Lïflíò=àlWKKK=L=
jaká/jaké je tvá/tvé...?
you
LàìWL=
ty
and you?
L]åÇ=àìWL=
a ty?
Unit 2 – Me & You
am
LÉf=ÉãL=
dopoledne (s určením
času)
American
L]DãÉêfâ]åL=
americký
are
L~WI=]L=
jsou
Brazilian
LÄê]Dòfäf]åL=
brazilský
British
LÄêfífpL=
britský
Canadian
Lâ]DåÉfÇá]åL=
canadský
Chinese
Líp~fDåáWòL=
čínský
dog
LÇflÖL=
pes
Egyptian
LfDÇwfépåL=
egyptský
eighteen
LÉfDíáWåL=
osmnáct
eleven
LfDäÉî]åL=
jedenáct
fifteen
LÑfÑDíáWåL=
patnáct
fourteen
LÑlWDíáWåL=
čtrnáct
French
LÑêÉåípL=
francouzský
German
LÇw‰Wã]åL=
německý
he
LÜáWL=
on
he's
LÜáWòL=
on je
I
L~fL=
já
I'm
L~fãL=
já jsem
is
LfòL=
je
it
LfíL=
to
it's
LfíëL=
to je
Italian
LfDíôäf]åL=
italský
Japanese
LÇwôé]DåáWòL=
japonský
key
LâáWL=
klíč
married
LãôêfÇL=
ženatý; vdaná
me
LãáL=
mi; mě; mně
my
Lã~fL=
můj, moje
nineteen
Lå~fåDíáWåL=
devatenáct
our
L~r]L=
náš
Polish
Lé]räfpL=
polský
Portuguese
LélWípìDÖáWòL=
portugalský
Russian
Lê¾påL=
ruský
Saudi Arabian
Lë~rÇf=]DêÉfÄá]åL= saudskoarabský
Scottish
LëâflífpL=
skotský
seventeen
LëÉî]åDíáWåL=
sedmnáct
she
LpáWL=
ona
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global
strana 2 z 7
she's
LpáWòL=
ona je
me too
LãfW=íìWL=
já stejně tak
sixteen
LëfâëDíáWåL=
šestnáct
uncle
L¾ÏâäL=
strýc
Spanish
LëéôåfpL=
španělský
us
L¾ëL=
nám; nás
student
LëíàìWÇ]åíL=
student/ka
wife
Lï~fÑL=
manželka; žena
they
LaÉfL=
oni
woman
Lïrã]åL=
žena
they're
LaÉf]L=
oni jsou
Unit 4 – Big & Small
thirteen
Lq‰WDíáWåL=
třináct
Turkish
Lí‰WâfpL=
turecký
twelve
LíïÉäîL=
dvanáct
twenty
LíïÉåíáL=
dvacet
we
LïáWL=
my
we're
LïáW]L=
my jsme
you
LàrWL=
ty
you're
LàrW]L=
ty jsi
your
LàlWL=
tvůj/váš
Unit 3 – Them & Us
bad
LÄôÇL=
špatný; strašný; ošklivý
big
LÄfÖL=
velký
boring
LÄlWêfÏL=
nudný; otravný
bye
LÄ~fL=
nashle; ahoj
car park
Lâ^W=é^WâL=
parkoviště
cheap
LípáWéL=
levný
cinema
Lëfå]ã]L=
kino
closed
Lâä]ròÇL=
uzavřený
dollar
LÇflä]L=
dolar
eighty
LÉfíáL=
osmdesát
aunt
L^WåíL=
teta
euro
Léê~fëfëL=
ceny
brother
LÄê¾a]L=
bratr
expensive
LfâDëéÉåëfîL=
nákladný; drahý
child
Líp~fäÇL=
dítě; potomek
fifty
LÑfÑíáL=
padesát
cousin
Lâ¾òåL=
bratranec; sestřenice
floor
LÑälWL=
podlaha
daughter
LÇlWí]L=
dcera
forty
LÑlWíáL=
čtyřicet
family
LÑôã]äáL=
rodina; rodinný
friendly
LÑêÉåÇäáL=
přátelský
father
LÑ^Wa]L=
otec
good
LÖrÇL=
dobrý
grandfather
LÖêôåÑ^Wa]L=
dědeček
here
LÜf]L=
zde; tady
grandmother
LÖêôåã¾a]L=
babička
here you are
LÜf]=àr=^WL=
tady to je
her
L܉WL=
její
How much is ...?
LÜ~r=ã¾íp=fòKKKL= Kolik to je?
his
LÜfëL=
jeho
hundred
LܾåÇê]ÇL=
sto
how many?
LÜ~r=ãÉåáL=
kolik?
interesting
Lfåíê]ëífÏL=
zajímavý
husband
LܾòÄ]åÇL=
manžel; muž
many
LãÉåáL=
mnoho; mnozí
new
nový
Lfå=älWL=
příbuzný ze strany
manžela/manželky
LåàìWL=
-in-law
devadesát
LãôåL=
muž; člověk
ninety
Lå~fåíáL=
man
starý
LãÉãÄ]L=
člen; příslušník
old
L]räÇL=
member
mother
Lã¾a]L=
matka
open
L]ré]åL=
otevřený; ochotný
naslouchat
nephew
LåÉÑàìWL=
synovec
pound
Lé~råÇL=
libra
niece
LåáWëL=
neteř
restaurant
LêÉëí]êflåíL=
restaurace
parent
LéÉ]ê]åíL=
rodič
seventy
LëÉî]åíáL=
sedmdesát
osoba
shop1
LpfléL=
obchod
shop2
LpfléL=
nakupovat
shopping mall
LpfléfÏ=ãôäL=
(AmE) nákupní středisko
(několik obchodů)
sixty
LëfâëíáL=
šedesát
small
LëãlWäL=
malý
supermarket
LëìWé]ã^WâfíL=
supermarket
thank you
LqôÏâ=àìWL=
děkuji
there
LaÉ]L=
tam
person
Lé‰WëåL=
really?
Lêf]äáL=
opravdu?
sister
Lëfëí]L=
sestra
son
Lë¾åL=
syn
their
LaÉ]L=
jejich
them
La]ãL=
2. – 7. pád od "they"
think
LqfÏâL=
myslet
too
LíìWL=
velmi; příliš
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global
strana 3 z 7
thirty
Lq‰WíáL=
třicet
at
LôíL=
v (určení času)
twenty
LíïÉåíáL=
dvacet
bed
LÄÉÇL=
postel
unfriendly
L¾åDÑêÉåÇäáL=
nepřátelský; nevlídný
go to bed
LÖ]r=í]=ÄÉÇL=
jít spát
breakfast
LÄêÉâÑ]ëíL=
snídaně
Unit 5 – Work & Play
have breakfast
LÜôî=ÄêÉâÑ]ëíL=
snídat
American football DÑríÄlWäL=
americký fotbal
day
LÇÉfL=
den
any
LôåáL=
nějaký; žádný (v záporné
větě)
dinner
LÇfå]L=
hlavní jídlo dne (večeře
nebo oběd)
basketball
LÄ^WëâfíÄlWäL=
basketbal; košíková
have dinner
LÜôî=Çfå]L=
večeřet (hlavní jídlo dne)
busy
LÄfòáL=
zaneprázdněný; rušný
evening
LfWîåfÏL=
večer
cricket
LâêfâfíL=
kriket
good evening
LÖrÇ=fWîåfÏL=
dobrý večer
difficult
LÇfÑfâäíL=
obtížný; nesnadný
fantastic
LÑôåDíôëífâL=
fantastický; úžasný
do
LÇìWL=
(pomocné sloveso)
go
LÖ]rL=
jít; chodit; jet
easy
LáWòáL=
jednoduchý
football
LÑríÄlWäL=
fotbal; kopaná; kopací míč
go to work/to the
gym/home
LÖ]r=í]=ï‰WâLí]=
a]=Çwfã=Ü]rãL=
jít; jet do práce/do
posilovny/domů
fun
LѾåL=
zábava; zábavný
gym
LÇwfãL=
tělocvična
home
LÜ]rãL=
domov; doma
half
LÜ^WÑ=L=
půl
at home
Lôí=Ü]rãL=
doma
half past one/two LÜ^WÑ=é^Wëí=
ï¾åLíìWL=
etc
půl jedné/druhé,...
like
Lä~fâL=
mít rád
have
LÜôîL=
mít; vlastnit
a lot of
L]=äflí=]îL=
hodně
hour
L~r]L=
hodina
love
Lä¾îL=
milovat; mít rád
lunch
Lä¾åípL=
oběd (polední jídlo)
office
LflÑfëL=
kancelář; úřad
have lunch
LÜôî=ä¾åípL=
obědvat
outdoors
L~ríDÇlWòL=
venku; v přírodě
morning
LãlWåfÏL=
dopoledne; ráno
play
LéäÉfL=
hrát; hra; drama
good morning
LÖrÇ=ãlWåfÏL=
dobré ráno
quiet
Lâï~f]íL=
tichý; klidný; rozvážný;
zdrženlivý
night
Lå~fíL=
noc; večer
retired
LÄáW=êfDí~f]ÇL=
(be ~) být v důchodu
good night
LÖrÇ=å~fíL=
dobrou noc
running
Lê¾åfÏL=
běh (sport); běhání
o'clock
L]DâäflâL=
hodin
school
LëâìWäL=
škola
past
Lé^WëíL=
po
swimming
LëïfãfÏL=
plavání
pm
LéáW=ÉãL=
odpoledne (s určením
času)
table tennis
LíÉfÄä=íÉåfëL=
stolní tenis
quarter
LâïlWí]L=
čtvrt; čtvrť; čtvrtina
tennis
LíÉåfëL=
tenis
unemployed
L¾åfãéälfÇL=
nezaměstnaný
quarter past
one/two etc
LâïlWí]=é^Wëí=
ï¾åLíìWL=
čtvrt na dvě/tři...
volunteer
Lîflä]åDíf]L=
dobrovolník; přihlásit se
dobrovolně
quarter to one/two LâïlWí]=íìW=
etc
ï¾åLíìWL=
třičtvrtě na jednu/dvě...
work
Lï‰WâL=
pracovat; práce
shower
Lp~r]L=
sprchový kout; sprcha;
přeháňka
work
Lï‰WâL=
pracovat; práce
have a shower
LÜôî=]=p~r]L=
(o)sprchovat se
television
LíÉä]îfwåL=
televize/ televizor
L]DãÉêfâå=
Unit 6 – Day & Night
about
L]DÄ~ríL=
okolo; asi
watch television
Lïflíp=íÉäfîfwåL=
dívat se na televizi
at about
Lôí=]DÄ~ríL=
asi v; přibližně kolem
terrible
LíÉêfÄäL=
hrozný; strašný
after
L^WÑí]L=
po
then
LaÉåL=
pak; poté
after that
L^WÑí]=aôíL=
poté; pak
to
Lí]L=
k; do
afternoon
L^WÑí]DåìWåL=
odpoledne
watch
LïflípL=
pozorovat; sledovat; dívat
se (na)
week
LïáWâL=
týden
good afternoon
LÖrÇ=^WÑí]DåìWåL= dobré odpoledne
am
LÉf=ÉãL=
dopoledne (s určením
času)
and
LôåÇL=
a
www.macmillan.cz/slovnicky
Unit 7 – Places & People
boss
LÄflëL=
šéf
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global
strana 4 z 7
boyfriend
LÄlfÑêÉåÇL=
přítel; milenec
computer
Lâ]ãDéàìWí]L=
počítač
classmate
Lâä^WëãÉfíL=
spolužák
cookery
Lârâ]êáL=
vaření; kuchařské umění
colleague
LâfläáWÖL=
spolupracovník; kolega
dessert
LÇfDò‰WíL=
zákusek
desert
LÇÉò]íL=
poušť
drink
LÇêfåâL=
nápoj; pití
east
LáWëíL=
východ
during
LÇàr]êfÏL=
během
east of
LáWëí=]îL=
východně
eat
LáWíL=
jíst
flatmate
LÑäôíãÉfíL=
spolubydlící
egg
LÉÖL=
vejce
forest
LÑflêfëíL=
les; prales
every
LÉîêáL=
každý
friend
LÑêÉåÇL=
přítel; přítelkyně
favourite
LÑÉfîê]íL=
oblíbený; nejmilejší
girlfriend
LÖ‰WäÑêÉåÇL=
přítelkyně; milenka
fish
LÑfpL=
ryba; ryby
How much?
LÜ~r=ã¾ípL=
Kolik to je?/ Kolik to stojí?
food
LÑìWÇL=
jídlo; strava
island
L~fä]åÇL=
ostrov; ostrůvek
Friday
LÑê~fÇÉfL=
pátek
lake
LäÉfâL=
jezero
fruit
LÑêìWíL=
ovoce
mountain
Lã~råífåL=
hora
have
LÜôîL=
mít
do you have ...?
máš...?
Låôp]å]ä=é^WâL=
přírodní rezervace;
chráněná oblast
LÇì=à]=ÜôîKKKL=
national park
zmrzlina
LåÉfÄ]L=
soused/ sousedka
ice cream
L~fë=âêáWãL=
neighbour
v; uvnitř
LålWqL=
sever
in
LfåL=
north
džus; šťáva
LålWq=]îL=
severně
juice
LÇwìWëL=
north of
jehněčí (maso)
Lé‰WëåL=
osoba
lamb
LäôãL=
person
jazyk; způsob vyjadřování
Lé‰Wë]å]ä=ä~fÑL=
osobní život
language
LäôÏÖïfÇwL=
personal life
mít rád
LéäÉfëL=
místo
like
Lä~fâL=
place
river
Lêfî]L=
řeka
south
Lë~rqL=
jih
south of
Lë~rq=]îL=
jižně
start
Lëí^WíL=
začít
study1
Lëí¾ÇáL=
studium
study2
Lëí¾ÇáL=
studovat
teacher
LíáWíp]L=
učitel/ka
time
Lí~fãL=
čas
What time?
Lïflí=í~fãL=
V kolik hodin?
west
LïÉëíL=
západ
west of
LïÉëí=]ÑL=
západně
what
LïflíL=
co; jaký
when
LïÉåL=
když
where
LïÉ]L=
kde; kam
who
LÜìWL=
který (s osobami)
Unit 8 – In & Out
Would you like ...? LïrÇ=à]=ä~fâL=
Dal by sis...?
main
LãÉfåL=
hlavní
meat
LãáWíL=
maso
Monday
Lã¾åÇÉfL=
pondělí
music
LãàìWòfâL=
hudba
never
LåÉî]L=
nikdy
no
Lå]rL=
ne
no, thanks
Lå]r=qôÏâëL=
ne, děkuji
out
L~ríL=
ven; vně
pasta
Léôëí]L=
těstoviny
pizza
LéáWíë]L=
pizza
potato
Lé]DíÉfí]rL=
brambor
rice
Lê~fëL=
rýže
sandwich
LëôåïfÇwL=
sendvič
Saturday
Lëôí]ÇÉfL=
sobota
sometimes
Lë¾ãí~fãòL=
někdy
Sunday
Lë¾åÇÉfL=
neděle
always
LlWäïÉfòL=
vždy; stále
tea
LíáWL=
čaj; šálek čaje
art
L^WíL=
výtvarná výchova
Thursday
Lq‰WòÇÉfL=
čtvrtek
cake
LâÉfâL=
dort; koláč
Tuesday
LíàìWòÇÉfL=
úterý
cheese
LípáWòL=
sýr
type
Lí~féL=
typ
chicken
LípfâfåL=
kuře
usually
LàìWwì]äáL=
obvykle
class
Lâä^WëL=
hodina; třída (při výuce)
vegetable
LîÉÇwí]ÄäL=
zelenina
coffee
LâflÑáL=
káva; šálek kávy
water
LïlWí]L=
voda
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global
strana 5 z 7
Wednesday
LïÉåòÇÉfL=
středa
see
LëáWL=
vidět
weekend
LïáWâDÉåÇL=
víkend
shopping
LpfléfÏL=
nakupování; nákup
at the weekend
Lôí=í=a]=ïáWâDÉåÇL=o víkendu
go shopping
LÖ]r=pfléfÏL=
jít nakupovat
what
LïflíL=
co; jaký
sink
LëfÏâL=
dřez
What's that?
Lïflíò=a]í\L=
Co je toto?
table
LíÉfÄäL=
stůl; tabulka
yes
LàÉëL=
ano
there
LaÉ]L=
tam
yes, please
LàÉëI=éäáWòL=
ano, prosím
toilet
Lílfä]íL=
záchod; toaleta
train
LíêÉfåL=
vlak
by train
LÄ~f=íêÉfåL=
vlakem
Unit 9 – Here & There
armchair
L^WãípÉ]L=
křeslo
bath
LÄ^WqL=
vana
transport
LíêôåëélWíL=
doprava; dopravní
prostředek
bathroom
LÄ^WqêìWãL=
koupelna
under
L¾åÇ]L=
pod
beautiful
LÄàìWífÑäL=
krásný; pěkný
bed
LÄÉÇL=
postel
visit
LîfòfíL=
navštívit; přijet/přijít na
návštěvu
bedroom
LÄÉÇêìWãL=
ložnice
walk
LïlWâL=
procházka
bike
LÄ~fâL=
(jízdní) kolo
go for a walk
LÖ]r=ÑlWê=]=ïlWâL= jít na procházku
by bike
LÄ~f=Ä~fâL=
na kole
washbasin
LïflpÄÉfëåL=
LÖ]r=clW=]=Ä~fâ=
go for a bike ride ê~fÇL=
zajezdit si na kole
bus
LľëL=
autobus
by bus
LÄ~f=ľëL=
autobusem
car
Lâ^WL=
(osobní) auto(mobil)
by car
LÄ~f=â^WL=
autem
chair
LípÉ]L=
židle
cheap
LípáWéL=
levný
cooker
Lârâ]L=
vařič; sporák
fantastic
LÑôåDíôëífâL=
fantastický; úžasný
foot
LÑríL=
noha; chodidlo
on foot
Lflå=ÑríL=
pěšky
forget
LÑ]DÖÉíL=
zapomenout; zapomnět
don't forget to ...
LÇflåí=Ñ]DÖÉí=í]KKKL=nezapomeň (udělat co)
fridge
LÑêfÇwL=
go
umyvadlo
Unit 10 – Ancient & Modern
ancient
LÉfåp]åíL=
starobylý; starověký
architect
L^WâfíÉâíL=
architekt
awful
LlWÑäL=
strašný; otřesný
calendar
LâôäfåÇ]L=
kalendář
cold
Lâ]räÇL=
chladný; neosobní;
studený; chladno; zima
(ráz počasí)
country
Lâ¾åíêáL=
země; stát
delicious
LÇfDäfp]ëL=
lahodný
history
LÜfëí]êáL=
dějepis
hot
LÜflíL=
horký; horko
modern
LãflÇåL=
moderní
noisy
LålfòáL=
hlučný
lednička
traffic
LíêôÑfâL=
dopravní/pouliční ruch;
provoz
LÖ]rL=
jít; chodit; jet
was
Lï]òL=
byl
go for ...
LÖ]r=clWKKKL=
jít si (pro)...
were
LïÉW]L=
byl
here
LÜf]L=
zde; tady
wonderful
Lï¾åÇ]Ñ]äL=
báječný; skvělý
in
LfåL=
v; uvnitř
kitchen
Lâfíp]åL=
kuchyně
lamp
LäôãéL=
lampa; svítidlo
living room
LäfîfÏ=êìWãL=
obývací pokoj
look at
Lärâ=]íL=
podívat se na
next to
LåÉâëí=í]L=
vedle; u
on
LflåL=
v; na
plane
LéäÉfåL=
letadlo
by plane
LÄ~f=éäÉfåL=
letadlem
relax
LêfDäôâëL=
uvolnit (se)
LêÉåíL=
pronajmout si; půjčit si
(auto)
rent
www.macmillan.cz/slovnicky
Unit 11 – Life & Times
April
LÉféê]äL=
duben
August
LlWÖ]ëíL=
srpen
because
LÄáDâflòL=
protože
buy
LÄ~fL=
koupit; kupovat
child
Líp~fäÇL=
dítě; potomek
have children
LÜôî=ípfäÇê]åL=
mít děti
December
LÇfDëÉãÄ]L=
prosinec
eighth
LÉfíqL=
osmý
February
LÑÉÄêr]êáL=
únor
fifth
LÑfÑqL=
pátý
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global
strana 6 z 7
first
LщWëíL=
první
live
LäfîL=
bydlet; žít
fourth
LÑlWqL=
čtvrtý
question
LâïÉëíp]åL=
otázka; dotaz
grandchild
LÖêôåíp~fäÇL=
vnouče
rat
LêôíL=
krysa
house
LÜ~rëL=
dům; domek
sea
LëáWL=
moře
important
LfãDélWíåíL=
důležitý
surprising
Lë]Déê~fòfÏL=
překvapující
in
LfåL=
v; uvnitř
time
Lí~fãL=
čas
in March/April etc ã^WípLÉféê]äL=
v květnu/dubnu
January
LÇwôåàr]êáL=
leden
have a
LÜôî=]=ÖrÇL=
good/fantastic/terri ÑôåDíôëífâLí]ê]Ä
užít si něco; zažít něco
ble etc time
]äL=
July
LÇwìDä~fL=
červenec
June
LÇwìWåL=
červen
life
Lä~fÑL=
život
March
Lã^WípL=
březen
Unit 13 – Business & Pleasure
married
LãôêfÇL=
ženatý; vdaná
arrive
L]Dê~fîL=
přijet; přijít; přiletět; přistát
get married
LÖÉí=ãôêfÇL=
oženit se; vdát se
boat
LÄ]ríL=
člun; loď(ka)
May
LãÉfL=
květen
by boat
LÄ~f=Ä]ríL=
lodí
ninth
Lå~fåqL=
devátý
boat trip
LÄ]rí=íêféL=
vyjížďka na lodi
November
Lå]rDîÉãÄ]L=
listopad
bus tour
Lľë=ír]L=
October
LflâDí]rÄ]L=
říjen
výlet/okružní jízda
autobusem
business
LÄfòå]ëL=
obchod
on
LflåL=
v; na
cash
LâôpL=
on 17 August/15
March etc
Lflå=ëÉî]åíáWåq=]î=
lWÖ]ëíLÑfÑqíáWq=]î=
17. srpna/15. března
ã^WípL=
hotové peníze; hotovost;
inkasovat
pay in cash
LéÉf=få=âôpL=
platit v hotovoti
Lëfå]ã]L=
kino
LêfDí~f]L=
odejít do důchodu; ukončit
kariéru
cinema
retire
classroom
Lâä^WëêìWãL=
třída; učebna
second
LëÉâ]åÇL=
druhý
credit card
LâêÉÇfí=â^WÇL=
kreditní/úvěrová karta
September
LëÉéDíÉãÄ]L=
září
LéÉf=Ä~f=âêÉÇfí=
seventh
LëÉî]åqL=
sedmý
pay by credit card â^WÇL=
platit kreditní/úvěrovou
kartou
sixth
LëfâëqL=
šestý
gallery
LÖôä]êáL=
výstavní síň
tenth
LíÉåqL=
desátý
guidebook
LÖ~fÇ=ÄrâL=
průvodce (kniha)
third
Lq‰WÇL=
třetí
leave
LäáWîL=
odejít; odjet; opustit
time
Lí~fãL=
čas
map
LãôéL=
mapa; plán (města)
university
LàìWåfDî‰WëfíáL=
univerzita; vysoká škola
meet
LãáWíL=
seznámit se; setkat se
LÖ]r=í]=
àråfDî‰WëfíáL=
metro
LãÉíê]rL=
metro
go to university
jít na vysokou školu
museum
LãàìDòáW]ãL=
muzeum
Unit 12 – Question & Answer
nightlife
Lå~fíä~fÑL=
noční život
answer
L^Wåë]L=
(z)odpovědět; odpovídat
palace
LéôäfëL=
palác
bear
LÄÉ]L=
medvěd
platform
LéäôíÑlWãL=
nástupiště
before
LÄfDÑlWL=
předtím než
pleasure
LéäÉw]L=
radost; zábava
building
LÄfäÇfÏL=
budova; stavba
price
Léê~fëL=
cena
camel
LâôãäL=
velbloud
return
LêfDí‰WåL=
zpáteční jízdenka; vrátit se
come from
Lâ¾ã=Ñê]ãL=
pocházet (odkud)
seat
LëáWíL=
sedadlo; místo
desert
LÇÉò]íL=
poušť
single
LëfÏÖäL=
jednosměrná jízdenka
disappear
LÇfë]Déf]L=
zmizet; ztratit se
square
LëâïÉ]L=
náměstí; čtverec;
čtvercový; hranatý
Lfå=a]=
underground
L¾åÇ]Öê~råÇL=
podzemní dráha; metro
whale
LïÉfäL=
velryba
which
LïfípL=
který (s věcmi)
forest
LÑflêfëíL=
les; prales
fox
LÑflâëL=
liška
station
LëíÉfpåL=
stanice; nádraží (railway
station - nádraží)
hole
LÜ]räL=
díra
suitcase
LëìWíâÉfëL=
kufr; zavazadlo
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global
strana 7 z 7
take
LíÉfâL=
vzít; zabrat; trvat
speak
LëéáWâL=
mluvit; hovořit
theatre
Lqf]í]L=
divadlo
technology
LíÉâDåflä]ÇwáL=
technologie
ticket
LífâfíL=
jízdenka; lístek
webcam
LïÉÄâôãL=
web kamera
white1
Lï~fíL=
bílý
white2
Lï~fíL=
bílá
why
Lï~fL=
proč
yellow1
LàÉä]rL=
žlutý
yellow2
LàÉä]rL=
žlutá
Can I buy a ticket Lâô=~f=Ä~f=]=ífâfí=
Mohu si koupit lístek do...?
to …?
í]KKK\=
ticket office
Lífâfí=flÑfëL=
pokladna, výdej jízdenek
time
Lí~fãL=
čas
What time does
…?
Lïlí=í~áã=Ç]òKKKL= V kolik...?
timetable
Lí~fãíÉfÄäL=
jízdní/letový řád
Unit 15 – Language & Learning
travel
LíêôîäL=
cestovat; cestování
call
LâlWäL=
telefonovat; volat
turn
Lí‰WåL=
točit se; zabočit
currency
Lâ¾ê]åëáL=
měna
wait
LïÉfíL=
čekat
different
LÇfÑê]åíL==
jiný; rozdílný
weather
LïÉa]L=
počasí
different from
LÇfÑê]åí=Ñêflã=
odlišný od
Unit 14 – Arts & Technology
double
LǾÄäL=
dvojitý
agree
L]DÖêáWL=
souhlasit
equal
LáWâï]äL=
rovnat se
arts
L^WíòL=
umění
go
LÖ]rL=
jít; chodit; jet
black1
LÄäôâL=
černý
be going to
LÄá=DÖ]rfå=írL=
chystat se (na něco)
black2
LÄäôâL=
černá
grow
LÖê]rL=
pěstovat (rostliny); růst
blue1
LÄäìWL=
modrý
half
LÜ^WÑ=]îL=
půl
blue2
LÄäìWL=
modrá
half of
LÜ^WÑL=
půl z
brown1
LÄê~råL=
hnědý
language
LäôÏÖïfÇwfòL=
jazyk; způsob vyjadřování
brown2
LÄê~råL=
hnědá
learning
Lä‰WåáÏL=
učení
but
LľíL=
ale
local
Lä]râäL=
místní
can
LâôåL=
plechovka
market
Lã^WâfíL=
trh; tržiště
can't
LâôåíL=
nemoci; neumět
million
Lãfäà]åL=
milion
disagree
LÇfë]DÖêáWL=
nesouhlasit
past
Lé^WëíL=
(the ~) minulost
Lfå=a]=é^WëíL=
v minulosti
LÇ~råDä]rÇL=
stáhnout a uložit
(počítačová data)
in the past
download
per cent
Lé]DëÉåíL=
procento
drive1
LÇê~fîL=
disk
plus
Léä¾ëL=
plus
drive2
LÇê~fîL=
řídit (automobil)
quarter
LâïlWí]L=
čtvrt; čtvrť; čtvrtina
DVD
LÇáW=îáW=ÇáWL=
DVD
quarter of
LâïlWí]=]îL=
čtvrtina z
gadget
LÖôÇwfíL=
(malý) přístroj
radio
LêÉfÇá]rL=
rádio
green1
LÖêáWåL=
zelený
similar
Lëfã]ä]L=
podobný
green2
LÖêáWåL=
zelená
similar to
Lëfã]ä]=íìWL=
podobný komu/čemu
grey1
LÖêÉfL=
šedý
talk
LílWâL=
projev; mluva
grey2
LÖêÉfL=
šedá
talk about
LílWâ=]DÄ~ríL=
mluvit o
keyboard
LâáWÄlWÇL=
klávesnice
thousand
Lq~ròåÇL=
tisíc
laptop
Läôé=ífléL=
notebook; přenosný
počítač
today
Lí]DÇÉfL=
dnes
orange1
LflêfåÇwL=
oranžový
orange2
LflêfåÇwL=
oranžová
purple1
Lé‰Wé]äL=
fialový
purple2
Lé‰Wé]äL=
fialová
red1
LêÉÇL=
červený
red2
LêÉÇL=
červená
screen
LëâêáWåL=
obrazovka
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillan.cz/global

Podobné dokumenty

Mini Magic 1 - Macmillan.cz

Mini Magic 1 - Macmillan.cz LâôíL= kočka dog LÇflÖL= pes cow Lâ~rL= kráva elephant LÉäfÑ]åíL= slon pull LéräL= tahat help LÜÉäéL= pomoci; pomoc one Lï¾åL= jedna two LíìWL= dva three LqêáWL= tři four LÑlWL= čtyři five LÑ~fîL= ...

Více

Global Pre-Intermediate

Global Pre-Intermediate hovořit, vykládat si

Více

Hot Spot 2 - Macmillan.cz

Hot Spot 2 - Macmillan.cz gumové rukavice vzít; zabrat; trvat uklizený; uklidit kartáček na zuby hračky luxovat; vysávat (u)mýt (se); prát

Více

New Inspiration 4

New Inspiration 4 vytvářet; vyrábět

Více

Tempo 1 slovníček - Macmillan Education

Tempo 1 slovníček - Macmillan Education autobus; autobusem autobusové nádraží ale máslo koupit; kupovat Nashledanou. Sbohem.

Více

Laser B2 - Macmillan Education

Laser B2 - Macmillan Education LÑrä=í~fãL= na plný úvazek make someone do LãÉfâL= přinutit někoho něco something (u)dělat LÇw¾ëí=ä~fâ=aôíL= přesně takto just like that frustration LÑê¾DëíêÉfpåL= pocit marnosti/úzkosti/zuřivosti ...

Více

Little Bugs 1 - Macmillan Education

Little Bugs 1 - Macmillan Education bike car robot doll scooter green yellow red brown purple blue orange favourite

Více

Laser B1 - Macmillan.cz

Laser B1 - Macmillan.cz LÖÉí=Dëí¾âL= L]DíÉåpåL= LãÉåp]åL= LôãDÄfpåL= L^WÑí]ê=DlWäL= Lä^WëíL= LêfDî~fòL= Lï‰Wâ~ríL= L]DålffÏL= LÇw]râL= LâlWòL= Lflå=a]=Ü]räL= LÇ~ríL= Lôâ]DÇÉãfâL= LâïfläfÑfâÉfp]åL= LÄêÉfâL=

Více

pdf ke stažení

pdf ke stažení Žichlický nález - Nový rozbor pražských grošů Karla IV. Ze světa kovových známek (2) - Platidla internačních táborů Úvod do grošového období (6) - České mincovnictví doby grošové Ryba smrdí od hlav...

Více