CZ29388163 - Prosperita finance

Komentáře

Transkript

CZ29388163 - Prosperita finance
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava, Nám. Sv. Čecha 8,7O2OO, Ostrava
PROSPER|TA fi nance, s.r.o.
Nádražní 213110
ostrava, Moravská ostrava
70200
CZ - Česká republika
C.j,: 1 136412016-570000-21
Vyřizuje: Zemanová Věra lng.
Dne 26.1 ,2a16
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava (dále jen ,,celní úřad") vydává toto
ROZHODNUTÍ
V souladu s ustanoveními článku 4k a následujícíchnaiízeníKomise (EHS) č, 2454193, kterým se
provádí naíízeníRady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství,v platném znění,
nařízením Rady (EHS) č, 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, a v
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znénípozdějších předpisŮ,
se osobě
PROSPER|TA fi nance, s.r.o.
přiděluje identifikátor hospodářského subjektu (čísloEORI) pro potřeby celního řízení, a to
cz29388163
který je osoba povinna uvádět při komunikaci s celními správami členských zemí Společenství, jakož i
do příslušných kolonek celního prohlášenípodávaného jak v písemné, tak i v elektronické podoběPokud dojďe k jakékoliv změně výše uvedených údajů(název a adresa), změnu oznamte neprodleně
celnímu úřadu.
odůvodnění
Vzhledem k tomu, že osoba poskytla celnímu úřadu veškeré identifikačníúdaje požadované příslušnými
předpisy k její registraci, rozhodl celní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Pouěení
Proti tomuto rozhodnutíje možno se odvolat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která
je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové
schránky, ke Generálnímu ředitelství cel prostřednictvím tohoto celního úřadu do 30 dnů ode dne jeho
doručení.odvolání nemá odkladnÝ účinek,
Roman Kvíčera,
odboru 2 celní
razítko
stana 1l2
Č.1.: llSaltZOrc-570000-21
- Příloha (Výpis)
EoRlčíslo iCZ29388163
rodné
i
i
ěíslo i
t"
typosoby i2 - Právnická osoba
fi*^"*,***,.***, .l
j
seznamDlČ
plný
éudéncnlclalo
CARNET / TlR
]."""***"",
i":::i:,::,
název 1 PROSPER|TA finance, s.r.o.
=
zkácený název i
poznámka
právníforma
nomické
i:"#,lie[tf,'Ífi
pRospeRlrR finance,
1
1
364t2O1 6-570000-2
t*"
\
s.r,o.
1
,arol"e#ř"
7490 - ostatní
Ó.i,,.iň"."u,
odborné, vědecké a technické
t".nni"xe činnosti
ei".[iijj.
Írono'"JJil*n "
;
datum založení
!'il..'o
:"*,,,
souhlas se zveřejněním na
il
n.
datum regisbace
l
201,|
]
datum vypěení registracé
lzo.t.zoto
l
,i****-":=.***,.,-...
ulice a
i__
i
č.p. _ Nádražní 213/'10
j
město
i:
zemé
i|l
intemetu X
1Ostrava,
Moravská
Ostrava
Í
CZ- Česká republika
jméno
nazev ! pRosPERlTA íinance, s.r.o.
i*-*.."*
ulice a
č.p. l Nádražní 213l10
město ostrava, Moravská ostrava
]* *
telefonníčísloil^žóuóřnl
zemé iCZ - Ceská republika
e-mait
***=
,
;
t,.
9""'""-*
:
l
l
[email protected]
a.-*.
§
i
i
:
-
Datum zápisu údajů:26.1.2016 0:00:00
Správnost údajůna tomto uýpisu si, prosím, zkontrolujte
Pokud dojde k jakékoliv změné uýše uvedených údajů,změnu oznamte neprodleně celnímu úřadu
strana 2l2
Finančníúřad pro Moravskoslezský kraj
V Ostravě
Na Jízdárně 3762/3
709 00 MORAVSKÁ oSTRAVA A PŘÍVOZ
Územní
pracoviště 0strava
Jurečkova 940/2
dne
Elekt ronicky podepsáno
I
Ing
700 39 MORAVSKÁ oSTRAVA A PŘÍVoZ
čj " ;
t62o63/16/3201-oo510-Bo3495
Vyřizuj e: Šařecová Gabriela Tng.
Telefon: 596 150 390
linka: 390
Č , dve
ří : Piiz/
.
25,
01. 20 16
Šařecová Ga b ríeta
odbo rný rada
A
Daňový subj ekt:
PROSPERITA finance,
Nádražní2l3/l0
DIČ; CZ293BBI63
S.r.o.
MORAVSKÁ OSTRAVA
00 OSTRAVA 2
Čístospisu: I704/2OLI
702
Potvrzení o skutečnostech obsažených ve spisovém materiálu podte ust.
§ 67 odst" 3 zákona č" 280/2009 Sb,, daňový řád, ve znění pozdějších
p
ředpisů .
Podle citovaného ustanovení vydává shora uvedený správce daně na žádost
toto potvrzení o registraci k daním a o její
účinnosti:
daňového subjektu
s účinnostíod;
Registrace k daním právnické osoby:
Daň
Daň
Daň
Daň
Daň
Daň
z příjmŮ fyzických osob ze závislé činnosti
silniční
z příjmu právnických osob
z příjmůP0 vybíraná srážkou podle zv1. sazby
z příjmůF0 vybíraná srážkou podle zvl. sazby
z přidané hodnoty
zdaňovací období: měsíční
-1
0tisk
ú
ředního
razítka
01.11 .20Il
17.02. 2015
17. 10.2011
01. 11.2011
01. 11 .20ll
01.07 .2013
červenec 2013
Tng
.
/utklutE-
GaPJriel,a Sa řecová
oďbornÝ rada
(ií
Výpis
\
t
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajslcým soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 38208
I
i
§ t
Spi
žnačka:
obchodní firma:
Sídlo:
ldentifikačníčíslo:
právní forma:
Předmět podnikání:
L7, Yíjna2OLL
C 3B2OB vedená u Krajského soudu v Ostravě
PROSPERlTA finance, s. r.o.
Ostrava - Moravská ostrava, Nádražní2L3l10, PSČ 70200
293 88 163
Společnost s ručenímomezeným
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1- až3 živnostenského zákona
poskytován í nebo zprostřed kován í spotřebitelského úvěru
ostraha majetku a osob
vedení spisovny
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
kosmetické služby
Statutární orgán:
jednatel:
jednatel:
lng. MART|N clEŽÁK, dat. nar. B. května
Řadová 9L,739 34 Šenov
Den vzniku funkce: L7,Yíjna2OLL
lng.
ToMÁŠ HOLEC, dat. nar.
]-0,
1_970
července L9B2
č.p. 1_00, 739 53 Dolní Tošanovice
Den vzniku funkce: L7 , Yíjna2011,
Počet čIenů:
Způsob jednání:
Každý z jednatelŮ je oprávněn zastupovat společnost samostatně s tím, že jen
společně jsou jednatelé oprávněni a povinni zastupovat společnost v
následujícíchpřípadech
1_.koupě, prodej, pronájem, pacht nebo zatíženínemovitostí společnosti,
2.koupě a prodej movitého majetku společnosti s pořizovací nebo prodejní cenou
vyššínež 1_00.000 Kč bez DPH,
3.vystavenísměnky vlastní, akceptaci směnky cizí nebo převzetí směnečného
avalu,
4.převzetí a přistoupení k dluhu, převzetí závazku, zajištění dluhu, uznání dluhu
a převzetí ručení,
S,uzavíránínájemních a pachtovních smluv s výpovědní dobou delšínež 3
měsíce nebo na dobu určitou delšínež jeden (1_) rok,
6.uzavírání obchodních smluv na dobu určitou s dobou plnění delšínež jeden
:
(1-)
Společníci:
Společník:
rok,
7.uzavírání obchodních smluv s hodnotou plnění vyššínež 1_.000.000 Kč bez
DPH s jedním obchodním partnerem; do hodnoty plnění dle předchozí věty se
započítává i hodnota nevypořádaného předchozího obchodu s týmž obchodním
partnerem,
B.uzavření smlouvy o zápŮjčce nebo inýpŮjčce nebo o poskytnutí či přijetí úvěru,
jejížhodnotové vyládření přesahuje v jednotlivém případě 1,000.000 Kč nebo
vŮčijednomu subjektu kumulativně nebo pokud je splatnost delšínež 5 let.
lng.
ToMÁŠ HoLEc, dat. nar,
]_0,
července 1982
č.p. 1-00, 739 53 Dolní Tošanovice
Udaje platné ke dni: 22.|edna 20]_6 05:39
Ll2
oddíl C, vložka 38208
Podíl:
SpoIečník:
Podíl:
Základní kapitál:
ostatní skutečnosti:
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: LaDo/o
Obchodní podíl: 100/o
Druh podílu: základní
PROSPERITA holding, a.s,, lC: 258 20 I92
Nádražní213lLO, Moravská Ostrava, 7O2 OO Ostrava
Vklad: 900 000,- Kč
Splaceno: Laoo/o
Obchodní podíl: 90%
Druh podílu: základní
1000 000,- Kč
Obchodní korporace se podřídila zákonujako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákonač.90120!2 Sb,, o obchodních společnostech a družstvech.
Udaje platné ke dni: 22.|edna 20].6 05:39
212
---:
fle$il;
..:.:!,,
l.'-
.,
.---
\, <an'()
'\
)
*
á

Podobné dokumenty