Vyhláška

Komentáře

Transkript

Vyhláška
Ročník 2010
SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 58
Rozeslána dne 31. května 2010
Cena Kč 46,–
O B S A H:
164. Zák o n , kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
165. U s n e s e n í Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem
dne 24. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. dubna 2010
166. Zák o n , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
167. U s n e s e n í Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2010, přijatému Parlamentem dne 13. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne
29. dubna 2010
168. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
169. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 179/2008 Sb.
170. V y h lá š k a o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Částka 58
Strana 2093
170
VYHLÁŠKA
ze dne 21. května 2010
o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 31b odst. 4, § 31c odst. 2, § 31e odst. 11, § 31f odst. 2,
§ 31g odst. 1 písm. c), § 31h odst. 4, § 31m odst. 5
a § 31n odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 188/2004 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 297/
/2009 Sb., (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanoví
a) způsob, jakým osoby, které dovážejí baterie nebo
akumulátory, prokazují dodržování zákazu uvádět
na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory
s nadlimitním množstvím rtuti a kadmia celnímu
úřadu,
b) podrobnosti označování baterií a akumulátorů,
c) vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců,
d) obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech,
e) technické požadavky na místo zpětného odběru
použitých automobilových baterií nebo akumulátorů,
f) vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému a
g) podmínky financování nakládání s přenosnými bateriemi a akumulátory.
§2
Způsob prokazování dodržení podmínek
stanovených pro uvádění baterií nebo akumulátorů
na trh nebo do oběhu celnímu úřadu
Osoba, která dováží baterie nebo akumulátory,
prokazuje celnímu úřadu dodržení podmínek pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu
předložením technické dokumentace.
§3
Podrobnosti označování baterií
nebo akumulátorů
(1) Baterie, akumulátory a napájecí sady se pro
účely zpětného odběru a odděleného sběru označují
grafickým symbolem uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Grafický symbol podle odstavce 1 musí zabírat nejméně 3 % plochy největší strany baterie, akumulátoru nebo napájecí sady, nejvýše však plochu 5 × 5 cm
a v případě válcových článků nejméně 1,5 % celkové plochy baterie nebo akumulátoru a nejvýše plochu
5 x 5 cm.
(3) Baterie, akumulátory a napájecí sady nemusí
být označeny podle odstavců 1 a 2, pokud by byly
rozměry grafického symbolu menší než 0,5 × 0,5 cm;
v takovém případě musí být označen grafickým symbolem podle odstavce 1 o rozměrech nejméně 1 × 1 cm
jejich prodejní obal2) a u baterií nebo akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo k nim přiložených
prodejní obal2) tohoto elektrozařízení.
(4) Přítomnost těžkého kovu v bateriích, akumulátorech a knoflíkových článcích se označuje chemickým symbolem Hg pro rtuť, Cd pro kadmium a Pb
pro olovo. Chemický symbol musí být vytištěn pod
1
) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EU ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích
a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EU.
2
) § 2 písm. a) bod 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/
/2004 Sb. a zákona č. 66/2006 Sb.
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Strana 2094
Částka 58
grafickým symbolem a zabírat plochu odpovídající nejméně jedné čtvrtině plochy grafického symbolu.
Podmínky financování nakládání s přenosnými
bateriemi a akumulátory
(5) Značení podle odstavců 1 až 4 musí být provedeno nálepkou nebo trvanlivým potiskem nebo plasticky jako zahloubení nebo výstupek, musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné při běžném používání baterií nebo akumulátorů a barva značení a její kontrast
vůči podkladu musí být zvoleny tak, aby značení bylo
zřetelné a rozpoznatelné.
§8
§4
Vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců
Vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
§5
Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy
o bateriích a akumulátorech
Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech jsou uvedeny ve vzoru roční
zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů, který je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.
§6
Technické požadavky na místo zpětného odběru
použitých automobilových baterií
nebo akumulátorů
Místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů musí být alespoň zastřešené a musí mít nepropustný povrch, který je odolný proti působení elektrolytu anebo musí být vybaveno
kontejnery nebo nádobami na odkládání použitých automobilových baterií nebo akumulátorů, které musí být
odolné proti vlivům chemikálií, atmosférickým vlivům
a mechanickému poškození a musí být mechanicky zajištěné proti otevření, posunutí nebo převrácení.
§7
Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému
Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.
(1) Výrobce plnící povinnosti podle § 31k odst. 1
písm. a) nebo b) zákona poskytne záruku podle § 31g
odst. 1 písm. c) zákona tak, že zřídí vázaný bankovní
účet, na který vloží peněžní prostředky ve výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií a akumulátorů, jež budou zpětně odebrány v období od
zápisu výrobce do Seznamu výrobců do konce kalendářního roku. Předpokládané množství zpětně odebraných baterií a akumulátorů nesmí být menší než
množství odpovídající úrovni zpětného odběru podle
§ 31 písm. o) zákona z množství na trh uvedených
přenosných baterií nebo akumulátorů za stejně dlouhé
předcházející období.
(2) Výrobce vkládá na vázaný bankovní účet podle odstavce 1 každý následující kalendářní rok, vždy
nejpozději do 15. března, peněžní prostředky ve výši
předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování,
využití a odstranění odpadních přenosných baterií
nebo akumulátorů, které budou zpětně odebrány v daném kalendářním roce. Předpokládané množství zpětně
odebraných baterií a akumulátorů nesmí být menší než
množství odpovídající úrovni zpětného odběru podle
§ 31 písm. o) zákona z množství na trh uvedených
přenosných baterií nebo akumulátorů za předchozí kalendářní rok.
(3) Výše peněžních prostředků na vázaném bankovním účtu výrobce musí nejpozději do pěti let ode
dne zápisu výrobce do Seznamu dosáhnout výše předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo
akumulátorů v množství odpovídající úrovni zpětného
odběru podle § 31 písm. o) zákona, pokud by daný
výrobce zanikl.
(4) Výrobce každoročně předkládá ministerstvu
nejpozději do 31. března každého kalendářního roku
vyčíslení množství přenosných baterií nebo akumulátorů zpětně odebraných v předcházejícím kalendářním
roce a výši nákladů nutných na jejich zpětný odběr,
zpracování, využití a odstranění, včetně identifikace
evidence, ze které byly tyto informace získány, a s uvedením návrhu na uvolnění konkrétní výše peněžních
prostředků na vázaném bankovním účtu, a to s ohledem
na naplnění odstavce 3. Ministerstvo může vyzvat výrobce k doplnění údajů nebo k prokázání uváděných
skutečností.
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Částka 58
(5) Úroky z peněžních prostředků na vázaném
bankovním účtu výrobce jsou též peněžními prostředky na zajištění financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů.
§9
(1) Financování nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií
nebo akumulátorů prostřednictvím kolektivního systému podle § 31k odst. 1 písm. c) zákona se zajišťuje
formou příspěvků výrobců tak, aby bylo zabezpečeno
pokrytí veškerých finančních rizik, která by jinak zajišťoval výrobce podle § 31k odst. 1 a 2 zákona, včetně
rizika zániku výrobce podle § 8 odst. 3.
(2) Provozovatel kolektivního systému může pro
zajištění financování veškerých budoucích závazků
souvisejících se zajištěním financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů, které příslušní výrobci uvedli na trh, a odpovídajícího podílu na informačních kampaních podle odstavce 7 vybírat od výrobců příspěvek podle § 31n odst. 3 zákona ještě před
uvedením přenosných baterií nebo akumulátorů na trh.
(3) Provozovatel kolektivního systému stanoví
způsob odvodu příspěvku podle § 31n odst. 3 zákona,
a to zejména časové období, za které je příspěvek odváděn, jeho splatnost, sazbu příspěvku a způsob stanovení aktuální výše příspěvku výrobce.
(4) Zaplacením příspěvku oprávněnému provozovateli kolektivního systému se má za to, že výrobce
zajistil pokrytí veškerých finančních rizik spojených
se zpětným odběrem, zpracováním, využitím a odstraněním odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů.
(5) Výše příspěvku výrobce se stanoví jako násobek předpokládaného množství kusů nebo kilogramů
přenosných baterií nebo akumulátorů uvedených výrobcem na trh v časovém období stanoveném podle
odstavce 3 a sazby příspěvku.
(6) Sazba příspěvku se stanoví s ohledem na výši
předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování,
využití a odstranění jednoho kusu nebo kilogramu přenosných baterií nebo akumulátorů a podíl na informačních kampaních výrobce připadajících na jeden kus
nebo kilogram přenosných baterií nebo akumulátorů
Strana 2095
a s ohledem na časové období, za které je příspěvek
odváděn.
(7) Veškeré výnosy z peněžních prostředků získaných z příspěvků výrobců se použijí na zajištění financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění přenosných baterií nebo akumulátorů.
ČÁST DRUHÁ
§ 10
Přechodná ustanovení
(1) Výrobci, kteří byli zapsáni do Seznamu výrobců přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zpracují roční zprávu o bateriích a akumulátorech za období od počátku roku 2010 do dne nabytí účinnosti
této vyhlášky podle dosavadních právních předpisů.
(2) Výrobci, kteří byli zapsáni do Seznamu výrobců přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vloží
podle § 8 odst. 1 této vyhlášky na vázaný bankovní
účet peněžní prostředky ve výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění
odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů, jež
budou zpětně odebrány v období ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky do konce kalendářního roku, a za
toto období předloží v následujícím kalendářním roce
vyčíslení množství zpětně odebraných přenosných baterií nebo akumulátorů a výši nákladů nutných na jejich
zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění podle
§ 8 odst. 4.
ČÁST TŘETÍ
§ 11
Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání
s odpady
Ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., se
§ 16 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10, 10a
a 10b zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.
Ministryně:
Ing. Bízková v. r.
Strana 2096
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Částka 58
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 170/2010 Sb.
Částka 58
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Strana 2097
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 170/2010 Sb.
Strana 2098
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Částka 58
Částka 58
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Strana 2099
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170/2010 Sb.
Strana 2100
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Částka 58
Částka 58
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Strana 2101
Strana 2102
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Částka 58
Částka 58
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Strana 2103
Strana 2104
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Částka 58
Částka 58
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Strana 2105
Strana 2106
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Částka 58
Částka 58
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Strana 2107
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 170/2010 Sb.
Strana 2108
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Částka 58
Částka 58
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Strana 2109
Strana 2110
Sbírka zákonů č. 170 / 2010
Částka 58
Strana 2112
Sbírka zákonů 2010
Částka 58
10
8 591449 058018
ISSN 1 211-1244
Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: [email protected] Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2010 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – [email protected], zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.:
416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,
Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP –
Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: [email protected], DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: [email protected]; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Podobné dokumenty

sbírka zákonů

sbírka zákonů kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2012 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2012 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ

SBÍRKA ZÁKONŮ Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt...

Více

CENÍK MPD 2016

CENÍK MPD 2016 PUREX AMS 50KG -SUDPUREX OD 10KG PUREX K 10KG alkal. PUREX O 10KG PUREX O 40KG -SUD- (na objednávku) PUREX S 10KG PUREX S 40KG -SUDPUREX STR 10KG PUREX STR 40KG -SUDPUREX T 500ML /18 PUREX T 10KG P...

Více

částka 24

částka 24 Ročník 2012

Více

novinky stavebních materiálů v projektech 2008 –2009

novinky stavebních materiálů v projektech 2008 –2009 měli k navrhování způsobu provedení a k řešení jednotlivých detailů přistupovat. Je až obdivuhodné, jaké informace jsou v takových případech poskytovány jak investorům, tak řemeslníkům ze strany vý...

Více

PDF, 19.03MB

PDF, 19.03MB Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.: Čl. ...

Více