CZ/AJ/SJ/RJ

Komentáře

Transkript

CZ/AJ/SJ/RJ
Cizincům z hlavního města Prahy bez rozdílu
typu pobytu nabízíme zdarma:
Job klub - Vytvořte si
plán osobního rozvoje
a profesního růstu
META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
V Tůních 10 (1. patro), 120 00 Praha 2 - Nové Město
Václavské
náměstí
ŽITNÁ
školení v pracovněprávní oblasti
Š TĚ P
spolupráce při psaní životopisu, motivačního dopisu
a přípravě na pracovní pohovor
ÁNSK
Á
H 10
NÍC
V TŮ
Karlovo
náměstí
asistence při uznávání rovnocennosti zahraničního
vzdělávání a kvalifikace
ŽITNÁ
SOKOLSKÁ
Individuální pracovní poradenství:
Tramvaje č.: 4, 10, 16, 22, 51, 56, 57, 59
JEČNÁ
JEČNÁ
náměstí
I. P. Pavlova
META o. s. realizuje projekt
Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze.
OBJEVTE CESTU
K ÚSPĚŠNÉMU
PRACOVNÍMU
UPLATNĚNÍ
Odborné vzdělávání - Zvyšte si svou kvalifikaci
pomoc s vyhledáním vhodného (re)kvalifikačního kurzu
finanční příspěvek na uhrazení kurzovného
Jazykové vzdělávání - Zdokonalte se v češtině
kurzy češtiny pro pokročilejší se zaměřením na konkrétní
oblasti trhu práce
KONZULTAČNÍ HODINY
Práce - Získejte pracovní uplatnění
Evropský sociální fond
Praha & EU:
Investujeme do vaší
budoucnosti
až 20 klientům pomůžeme nalézt práci v následujících
oblastech trhu práce: školství, zdravotnictví, sociální
služby, cestovní ruch a účetnictví.
Rodičům můžeme během jejich účasti na kurzech
nebo po dobu zaměstnání v rámci projektu poskytnout
příspěvek na hlídání dítěte.
Mgr. HANA MARKOVÁ
pracovní poradkyně
pondělí 13:00 - 19:00 h.
úterý, středa, čtvrtek 10:00 - 17:00 h.
[email protected]
Na konzultace je nutné se předem
tel.: 773 639 395
objednat. Děkujeme.
Veškeré informace o projektu, vzdělávacích aktivitách a našich
dalších službám pro cizince najdete na:
www.meta-os.cz
www.facebook.com/metaos.cz
773 639 395
www.meta-os.cz
Для иностранцев, проживающих в городе Праге,
независимо от статуса в Чехии, мы бесплатно
предлагаем:
We offer our services free of charge to all foreigners
from Prague irrespective of their type of residence.
A todos los extranjeros residentes en la ciudad
de Praga, sin importar su tipo de estancia, les
ofrecemos de manera gratuita:
Job klub - Создайте свой
план личного развития и
профессионального роста
Job Club - Make a plan
for your personal development
and professional growth
Club de Empleo - Haga su
plan de desarrollo personal
y crecimiento profesional
индивидуальные консультации по трудовым
вопросам:
Individual career counseling:
Orientación profesional individual:
Assistance in the recognition of a foreign education
and qualification
Asistencia para el reconocimiento de estudios y calificación obtenidos en el extranjero.
Cooperation with writing a resume, cover letter
and preparation for a job interview
Apoyo para la escritura y preparación de currículum
vitae, carta de presentación y entrevista de trabajo.
Training in the labour law field
Capacitación en el ámbito jurídico laboral.
помощь в признании эквивалентности иностранного
образования и квалификации
сотрудничество при написании резюме, мотивационного
письма и при подготовке на собеседование
обучение применению трудового законодательства
Formación profesional - Aumente su calificación
laboral
Профессиональное обучение - Повысьте свою
квалификацию
Professional training - Increase your qualification
помощь в поиске подходящего курса профессиональной
переподготовки или новой квалификации
financial contribution to cover the tuition fee
Apoyo financiero para cubrir el costo de la matrícula
del curso.
Language training - Improve your Czech language
Enseñanza de idiomas - Perfeccione su Checo
Czech courses for advanced focusing on specific areas
of the labour market
Cursos de checo para personas con nivel avanzado,
enfocados en áreas específicas del mercado de trabajo.
Jobs - Get a job
Empleo - Consiga trabajo
We can help to find a job in the following areas of the
labour market up to 20 clients: education, health care,
social services, tourism and accounting
Ayudaremos hasta 20 personas a encontrar trabajo en
las siguientes áreas del mercado de trabajo: educación,
salud, servicios sociales, turismo y contabilidad.
During the participation in the courses or during the
employement in the project, we can offer a contribution
for babysitting.
En el marco del proyecto también ofrecemos una contribución económica para el cuidado de los niños de las
personas que estén en el curso o durante el tiempo que
dure su empleo.
help in finding a suitable (re) qualification course
финансовый вклад для оплаты за обучение
Языковое обучение - Усовершенствуйте чешский
язык
курсы чешского языка для более продвинутых с акцентом
на конкретные области рынка труда
Работа - Получите работу
мы поможем 20 нашим клиентам найти работу в следующих областях рынка труда: образование, здравоохранение, социальные услуги, туризм и бухгалтерский учет
Во время участия на курсах или в течение работы в рамках
проекта, мы поможем родителям обеспечить присмотр за
детьми.
Ayuda para encontrar cursos de capacitación adecuados para usted.

Podobné dokumenty

CZ/AJ/SJ/RJ

CZ/AJ/SJ/RJ úterý, středa, čtvrtek 10:00 - 17:00 h. Na konzultace je nutné se předem objednat. Děkujeme.

Více