mako sítě proti hmyzu pro okna a dveře

Komentáře

Transkript

mako sítě proti hmyzu pro okna a dveře
mako® sítì proti hmyzu
pro okna a dveøe
1
2
Výhody
Pro zákazníky, kteøí hledají cenovì
výhodné øešení
rychlá montáž díky samolepícímu suchému zipu
• silná polyesterová tkanina (40g/m2)
• samolepící suchý zip šíøe 10mm
• odolná protržení a povìtrnosti
• možnost uzpùsobení na konkrétní velikost
bílá = ochrana proti zvìdavým pohledùm
èerná = nejlepší prùhled smìrem ven
artikl
1
2
3
mako® sí dveøní
2 kusy, jemná polyesterová tkanina
40 g/m2, se suchým zipem (10 x 5600 mm).
mako® sí okenní
jemná polyesterová tkanina
40 g/m2, se suchým zipem (10 x 5600 mm).
mako® zip suchý samolepící pro mako sítì proti hmyzu
náhradní role, 10 x 5600 mm, k uchycení sítí z polyesterové tkaniny.
barva
velikost
è.zboží
bílá
110 x 210 cm
(2 x 60 x 210 cm)
110 x 210 cm
(2 x 60 x 210 cm)
8834 00
8834 01
10
10
..883408
..883415
bílá
èerná
100 x 100 cm
100 x 100 cm
8830 00
8830 01
12
12
..883002
..883019
bílá
èerná
110 x 130 cm
110 x 130 cm
8831 00
8831 01
12
12
..883101
..883118
bílá
èerná
130 x 150 cm
130 x 150 cm
8832 00
8832 01
12
12
..883200
..883217
1 x 560 cm
8835 00
10
..883507
èerná
cena
bal.
EAN kód
4002168..
9
mako® systém ochrany proti hmyzu - speciální
øešení
mako® ochrana proti hmyzu a sluneènímu záøení
1
NEW
Nyní také se zipem
pro bezproblémové otevøení
støešního okna
2
Jistá ochrana proti hmyzu a sluneènímu záøení
• tato ochrana proti hmyzu a sluneènímu záøení v jednom, zabraòuje pøehøátí obytných prostorù,
až 80% sluneèního záøení bude odraženo
• optimální ochrana proti teplu a pohledùm
• polyesterová tkanina 40 g/m2 potažena hliníkovou vrstvou, vè. 10 mm lepícího pásku
• zip umožòuje bezproblémové otevøení støešního okna
mako® elastické síe proti hmyzu
3
Ideální øešení pro okna s pøedsunutou okapnièkou
• elastická polyesterová tkanina 40 g/m2 vè. 10 mm samolepícího suchého zipu
• pro okna s okapnièkou
• neustále vypnutá sí díky elastické tkaninì
10
mako® ochrana proti hmyzu pro støešní okna
4
6
5
• optimální ochrana proti hmyzu pro støešní okna
• jednoduchá montáž díky osmi upevòovacím bodùm
• polyesterová tkanina 40 g/m2 vè. 10 mm samolepícího pásku
• zip umožòuje bezproblémové otevøení støešního okna
artikl
barva
velikost
è.zboží
cena
bal.
EAN kód
4002168..
1
mako® proti hmyzu s ochranou proti sluneènímu záøení
pro okna
Polyesterová tkanina 40 g/m2, s hliníkovou vrstvou vèetnì
suchého zipu 10 mm x 5600 mm. Optim. ochrana proti
teplotì a nechtìným pohledùm.
støíbrná/
èerná
130 x 150 cm
8832 60
6
..883286
2
mako® sí proti hmyzu s ochranou proti sluneènímu
záøení pro støešní okna
Polyesterová tkanina 40 g/m2, s hliníkovou vrstvou vèetnì
zipu a gumového stažení. Vèetnì ètyø upevòovacích hákù
pro šroubování.
støíbrná/
èerná
130 x 150 cm
8833 25
6
..883125
3
mako® elastická sí proti hmyzu pro okna
Elastická polyesterová tkanina 40 g/m2, vèetnì suchého
zipu pro upevnìní 10 x 5600 mm. Výhoda: neustále
vypnutá plocha sítì.
bílá
èerná
130 x 150 cm
130 x 150 cm
8837 00
8837 01
6
6
..883705
..883712
4
mako® sí proti hmyzu pro støešní okna
Polyesterová tkanina 40 g/m2, vèetnì suchého zipu
10 x 6200 mm, se všitým zipem pro lehké otevøení
a uzavøení støešního okna.
bílá
èerná
140 x 170 cm
140 x 170 cm
8833 10
8833 11
6
6
..883385
..883323
5
mako® ochranná sí na dìtský koèárek
Jemná polyesterová tkanina 40 g/m2, se všitou gumou
po obvodu, pro lepší uchycení na všechny typy dìtských
koèárkù.
bílá
70 x 130 cm
8836 00
6
..883606
6
mako® sí proti hmyzu pro dìtské pokoje
Polyesterová tkanina 40 g/m2, potištìná barevnými motivy,
vèetnì suchého zipu pro uchycení.
bílá
130 x 150 cm
8832 50
6
..883224
11
mako® sí proti hmyzu
a pylùm pro alergiky
Výhody
mikro tkanina silnì zvìtšena
redukuje zatížení pily v místnostech až o 80%
zøetelnì zmenšuje alergické symptomy
Koneènì v klidu spát!
Velmi mnoho lidí trpí alergiemi na pily.
Slzící oèi, bolest hlavy a bezesné noci jsou následkem.
mako® sí proti pylùm pro alergiky pomáhá a zároveò
chrání pøed dotìrným hmyzem.
mako® sí proti pylùm pro alergiky
• efektivní ochrana pøed pily, prachem a sazemi,…
koneènì v klidu spát!
• extra mikro tìsnící tkanina
• vhodná pro okna do velikosti 130 x 150 cm
• propouští svìtlo a vzduch
• rychlá a jednoduchá montáž díky samolepícímu
suchému zipu
efektivní ochrana pøed pily, prachem a sazemi
Použití:
• vìtrání obytných prostor bez alergických symptomù
• rychlé a jednoduché øešení
• stop pilùm bez chemického zatížení
artikl
1
mako® sí proti pilùm
Jemná mikro tkanina. mako® samolepící suchý zip
(10 x 5600 mm). Vèetnì 2 náhradních tkanin.
Vystaèí na jednu sezónu.
barva
velikost
è.zboží
130 x 150 cm
8832 70
cena
bal.
10
EAN kód
4002168..
..885204
13

Podobné dokumenty

borsa mamma

borsa mamma MÙŽE STABILNÌ ZÙSTAT USAZENÁ VE VAŠEM VOZE A BÝT TAK PØIPRAVENA POD AUTOSEDAÈKU PRIMO VIAGGIO TRI-FIX.

Více

Spartherm ambiente CZ 07 2015

Spartherm ambiente CZ 07 2015 Keramický papír, hlavní dvíøka (jsou nutné 3 m)

Více

CESAB B210-213

CESAB B210-213 maximální komfort. Dùraz je kladen i na snadné ovládání stroje.

Více

Spartherm selection CZ 07 2015

Spartherm selection CZ 07 2015 Krbová kamna, která mají v horní èásti korpusu umístìnu akumulaèní hmotu, která pøejímá bìhem hoøení teplo a po dohoøení ho uvolòují do prostoru.

Více

PIKRON - Katalog průmyslové těsnící prvky

PIKRON - Katalog průmyslové těsnící prvky Tìsnící manžety slouží k utìsnìní vzájemnì pohyblivých strojních dílù válcového tvaru (nejèastìji se jedná o hydraulické a pneumatické písty a pístnice) pøi pøímoèarém posuvném pohybu. Princip tìsn...

Více

Odrušovací filtr Filter F 100.016

Odrušovací filtr Filter F 100.016 vysokých frekvencí. Filtr je urèen pro montá do pøístroje nebo do rozvadìèe. Konstrukce: Filtr tvoøí kompenzované tlumivky L1 a L2, 2×5 mH, sestava C1, C2 odrušovacích kondenzátorù tøídy X2, typy ...

Více

CENÍK STŘEŠNÍCH OKEN WEBASTO 2013/2014

CENÍK STŘEŠNÍCH OKEN WEBASTO 2013/2014 Platnost cen: od 1.4.2013 Ceny jsou platné do vydání nového ceníku Zmìny cen vyhrazeny

Více

Týnišťský zpravodaj - červen 2014 - Spolek přátel města Týniště nad

Týnišťský zpravodaj - červen 2014 - Spolek přátel města Týniště nad firmy ADVERTA na ocenění občanů, při příležitosti stoletého výročí povýšení obce na město. n 4. Vystavení poukázky ve výši 500 Kč pro dárce krve (80 odběrů) k odběru zdravotnického zboží při přílež...

Více

LITHOPLAST DREN s1

LITHOPLAST DREN s1 LITHOPLAST /tvarovaná PE fólie/ není stabilizován proti úèinkùm UV záøení, a proto ho nelze použít tam, kde by byl vystaven pøímým úèinkùm UV záøení. Výrobek lze použít pouze jako zabudovanou fólii...

Více