ZDE - AVE ART Ostrava sro

Komentáře

Transkript

ZDE - AVE ART Ostrava sro
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné
tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst
republiky.
Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy
Ostrava, říjen 2011
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011 bez
připomínek.
V Ostravě dne 13.10.2011
Ing. Lenka Stehlíková
předsedkyně školské rady
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Obsah
1.
Charakteristika školy
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
Údaje o škole
Kontakty
Zařazení do sítě škol, studijní obory ve školním roce 2010/2011
Kurzy, rekvalifikační kurzy
Kurzy
Materiálně technické zabezpečení školy
Údaje o zaměstnancích školy
2.1. Zaměstnanci školy k 1.9.2010
2.2. Další vzdělávání pracovníků školy
3.
Výchova a vzdělávání ve škole
3.1. Učební plány
3.2. Výchovný poradce a školní metodik prevence
3.3. Umělecká rada – složení
3.4. Předmětová komise
3.5. Přehled tříd , oborů a žáků školy
3.6. Výsledky studia ve školním roce 2010/2011
3.7. Výchovná opatření, pochvaly
3.8. Maturitní zkoušky
4.
Talentové zkoušky
5.
Harmonogram školního roku 2010/2011
6.
Praxe studentů
7.
Plenéry studentů
8.
Výstavy
9.
Akce školy
10. Napsali o nás
11. Různé
12. Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 2010/2011
13. Komentář k hospodaření
14. Projekty
15. Kontroly hospodářské činnosti
16. Inspekční zpráva
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
1. Charakteristika školy
1.1.
Údaje o škole
Název školy:
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola,
s.r.o.
Adresa školy:
Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
IČO:
25862391
IZO:
150 004 516
Identifikátor právnické osoby: 650 003 551
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Statutární orgán:
Jednatel:
Ing. Jaroslav Prokop
Za Podjezdem 1154/19
725 25 Polanka nad Odrou
Jednatel:
Ing. Lenka Stehlíková
Sokolovská 1172/2
708 00 Ostrava – Poruba
Ředitel školy:
Ing. Jaroslav Prokop
Zástupce ředitele
pro všeobecné předměty:
Zástupce ředitele
pro uměleckou činnost:
Školská rada:
1.2.
Ing. Lenka Stehlíková
M.A.Roman Witasek
Ing.Lenka Stehlíková, Mgr. Monika Blinková, Andrea Odehnalová
Kontakty
Telefon:
Fax:
Email:
595 782 930
595 782 930
[email protected]
www:
www.aveart.cz
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
1.3.
Výroční zpráva 2010/2011
Zařazení do sítě škol, studijní obory ve školním roce 2010/2011
Škola zahájila svou činnost v Ostravě – Hrabůvce 1. září 2002. Aktuálně platné
rozhodnutí MŠMT ČR je ze dne 13.4.2010, č.j. 7882/2010-21, kdy došlo k zápisu do
školského rejstříku Základní umělecké školy a ke změně názvu školy - AVE ART Ostrava,
soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola , s.r.o.
Základní myšlenkou existence školy je oţivení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní
Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. I přes své krátké trvání - v červnu 2006
opustili školu první absolventi - se jiţ výrazným způsobem zapojila do mnohých
uměleckých aktivit. Studenti pravidelně vystavují a účastní se sympozií nejen v městech
našeho kraje, ale jméno AVE ART začíná být známé i v mnohých částech Moravy, Čech,
Slovenska a Polska.
V zemi našich východních sousedů naše škola velice úzce spolupracuje se Zdruţenou
strednou školou scénického výtvarnictva v Bratislavě a střední školou Zespol
Państwowych Szkól Plastycznych v Kielcích a navázala jiţ i první kontakty s institucemi
uměleckého zaměření například v Německu a na Ukrajině. Cílem této spolupráce jsou
výměnné pobyty studentů, spojené se získáváním nových výtvarných zkušeností a
inspirace, podnícené geniem loci nově objevených tvůrčích míst.Stávající okruh studentů
střední umělecké školy sahá od Uherského Hradiště, přes Olomoucko, aţ po Jeseník,
několik absolventů i současných studentů však pochází i ze vzdálenějších lokalit v
Čechách i ze Slovenska. V současné době studuje na škole 125 ţáků.
Ve škole je moţno studovat obory – grafický design, umělecké kovářství,design a
tvarování dřeva, keramický design, design interiéru. Jako jediná střední škola v republice
otevřela před časem obor grafický design se zaměřením na animovanou tvorbu,
průmyslový design.
I přes poměrně krátkou historii dochází k neustálým kvalitativním posunům. Ve škole je
vyváţený tým spolupracovníků, kreativních pedagogů i vynikajících umělců, kteří
dokáţou ve studentech probouzet zájem o tvůrčí práci a motivovat je hlavně ke snaze o
nápaditý a originální výraz i profesionální řemeslnou dokonalost odevzdávaných úkolů.
Škola spolupracuje nejen s domovským statutárním městem Ostrava, ale i s dalšími
obcemi v regionu – Vítkov, Příbor, zámky Kunín, Bartošovice, Linhartovy, ZOO Ostrava,
arboretem v Novém Dvoře, Regionálními muzei v Kopřivnici, s Galerií výtvarných umění
v Ostravě a Českém Těšíně a řadou dalších galerií. Pravidelně jsou prezentovány práce
studentů ve školní galerii , která se nachází v 1.patře České spořitelny v centru
Ostravy,v budově Komerční banky v Ostravě – Hrabůvce, v K-Triu v Ostravě – Hrabůvce,
v Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, ve Střední odborné škole AHOL v Ostravě
Vítkovicích.
Mezníkem ve vývoji školy bylo zakoupení vlastní budovy před třemi lety a tím byla dána
další moţnost rozvíjení jednotlivých oborů a ateliérů.V rámci projektu „ Otevřená a
bezbariérová škola“ dochází k vybudování specializovaných učeben a bezbariérovému
přístupu, který umoţňuje studium na střední umělecké škole i ţákům s omezenými
pohybovými schopnostmi.
Od roku 2004 se škola podílí na charitativních akcích a díla studentů se draţí na aukcích
- podpora cystické fibrózy, Kyjovice - Na soutoku - akce pro handicapovené děti, nadační
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
fond dětské onkologie Krtek, vydávání knih pro nevidomé děti. Doposud bylo vydraţeno
neuvěřitelných 629 344.-Kč .
Řada absolventů školy studuje v prestiţních ateliérech na univerzitách a akademiích.
Výtvarná příprava na naší škole je natolik univerzální, ţe se studenti často rozhodnou i
pro další odlišný výtvarný obor, neţ u nás vystudovali a s úspěchem pokračují v jiné
specializaci na vysoké škole. Velmi úzká spolupráce na mnoha projektech je realizována s
Pedagogickou fakultou v Ostravě, slibně se téţ začíná rozvíjet těsná spolupráce s
Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě. Hlavním pedagogickým
krédem vyučujících je vzdělat a vychovat absolventa samostatně myslícího a osobitě
tvořícího, jenţ se uplatní v dalším studiu, hlavně však v praxi.
Škola nabízí výuku německého a anglického jazyka. Vytváří ţákům solidní sociální zázemí
formou internátního ubytování v Domově mládeţe na Krakowské ulici v Ostravě –
Hrabůvce a na internátě Vítkovické střední průmyslové školy a gymnázia a stravování ve
školní jídelně této školy.
Obory vzdělání podle klasifikace – výpis správního řízení č.j. :17 241/201-21
1.
82-41-M/007 Propagační výtvarnictví – propagační grafika
denní forma vzdělávání
délka studia 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
2.
82-41-M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – umělecké
zámečnictví a kovářství
denní forma vzdělávání
délka studia 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
3.
82-41-M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – umělecké
odlévání
denní forma vzdělávání
délka studia 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
4.
82-41-M/026 Konstrukce a tvorba nábytku – se zaměřením na interiérový
design
denní forma vzdělávání
délka studia 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
5.
82-41-M/030 Tvarování dřeva a řezbářství
denní forma vzdělávání
délka studia 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
6.
82-41-M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – vytváření
keramiky
denní forma vzdělávání
délka studia 4 r. 0 měs.
dobíhající obor
7.
82-41-M/04 Průmyslový design
denní forma vzdělávání
délka studia 4 r. 0 měs.
82-41-M/05 Grafický design
denní forma vzdělávání
délka studia 4 r. 0 měs.
8.
9.
10.
82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
studium denní
délka studia 4 r. 0 měs.
82-41-M/10 Řezbářství
studium denní
délka studia 4 r. 0 měs.¨
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
11.
12.
82-41-M/11 Design interiéru
studium denní
Výroční zpráva 2010/2011
délka studia 4 r. 0 měs.
82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
studium denní
délka studia 4 r. 0 měs.
Galerie – studijní obory
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
(82-41-M/04)
Průmyslový design je odvětví svým zaměřením velmi rozsáhlé a pestré. Hlavní koncepcí
tohoto odvětví jimţ je průmyslový design je moţnost reagovat na vývoj moderní
společnosti - člověka a jeho okolí.
Široké spektrum výrobků (např. sport, el.spotřebiče, nářadí, hračky, móda, dopravní
prostředky, atp.) vznikajících z této vazby reaguje jak na minulost (na zdravé jádro
řemeslné výroby), tak na úzkou návaznost k přítomnosti a samozřejmě také hledí do
budoucnosti s pocitem velké spoluzodpovědnosti za budoucí vývoj.
Hlavní náplní tohoto studijního oboru je vychovat ţáka v samostatně pracujícího a
sofistikovaně uvaţujícího designéra, jenţ se bude umět orientovat a následně i pouţívat
veškeré dostupné informační a výrobní vstupy v tak rozsáhlé oblasti jako je současný
industriál design. Tento studijní obor nabízí ţákům absolvovat během studia široké
spektrum klasických a moderních výukových metod či postupů, jenţ by měl potencionální
designér ovládat.
Mgr.art. Martin Růţička
Vedoucí oboru průmyslový design
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Práce studentů
GRAFICKÝ DESIGN
(82-41-M/05)
Studenti na tomto oboru se věnují na začátku klasickým výtvarným disciplinám - od
výtvarné přípravy, přes písmo aţ k praktickým cvičením, kde si na základě teoretických
znalostí z předmětu technologie ověřují a dokazují svou výtvarnou zručnost a znalosti v
oblasti tisku a grafiky. Tento obor se zabývá také klasickými grafickými technikami. Po
dvou letech studia ve třetím ročníku jiţ pracují také na školních zakázkách a realizacích v
předmětu Navrhování. Ve čtvrtém ročníku se studentům dává volný prostor, podporuje
se zde individualita - zde uţ škola vyţaduje naprostou samostatnost, tvůrčí invenci!
Zabývá se realizací propagačních a reklamních kampaní, od grafických log, značek k
plakátům a billboardům. Student je i podporován také tím, aby vyuţil výstavních
moţností školy a sám se prezentoval jiţ svou vlastní tvorbou na veřejnosti. Obor
propagační grafika se také zabývá realizací broţur, knih a katalogů, knih pro nevidomé vše vychází z tvorby a nápadů studentů. Studentům (i všem ostatním oborům)
propagační grafiky se také nabízí moţnost realizovat se na školních malířských plenérech
(viz naše web.str.). Absolvent propagační grafiky je schopen se dnes dobře orientovat na
reklamním trhu, je dobře připraven po stránce vědomostní, řemeslné. Dobře zvládá
počítačové programy a je schopen okamţité reakce na výtvarný problém, zakázku.
Úspěšnost pro přijetí na vysoké školy je poměrně vysoká.
M.A.Witasek Roman
Vedoucí oboru propagační grafiky
Výuka grafického designu
Výuka je rovnoměrně rozloţena do celé délky studia. V niţších ročnících začínáme u
zvládnutí řemesla - v ateliérech studenti kreslí a malují podle skutečnosti, dokáţou
zvládnout portrét,figuru, vystihnout perspektivu či strukturu, učí se vyjádřit myšlenky
pomocí stylizace - grafické zkratky. Osvojují si základní technologické dovednosti - např.
práce s PC, papírem, tiskové techniky-v hodinách technologie(maturitní předmět).
Od třetího ročníku se studenti věnují komplexním úkolům,zde zúročí své vědomosti z
předešlých ročníků a vyţaduje se po nich jiţ určitá grafická samostatnost a
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
myšlení,později-ve čtvrtém ročníku se zcela věnují i vlastním grafickým realizacím,jejich
snaţení je podpořeno kvalitním vybavením učeben a dobrým zázemím.
Projekty, na kterých studenti pracují, jsou vybírány tak, aby se co nejvíce přiblíţily
realitě, ale zároveň rozvíjely přirozenou kreativitu studentů. Pod odborným dohledem
jsou studenti vedeni k samostatnosti. Kaţdé pololetí je zakončeno klauzurními pracemi,
které jsou přehlídkou dosaţených dovedností, individuálních schopností a kreativity.
Studenti se učí výtvarnému řemeslu, marketingu a reklamě. Získávají znalosti z tvorby
reklamních kampaní, grafické úpravy tiskovin a dalších výtvarných a komerčních činností.
Cílem je, aby studenti obstáli v praxi - v grafických studiích, reklamních agenturách,
tiskárnách, ve vydavatelstvích, v pozici obrazového editora mohou udávat grafický styl
tiskovinám, aby obstáli také v konkurenci při přijímacích řízeních na odborné vyšší a
vysoké školy i v samostatné tvůrčí práci .
Práce studentů / Počítačová grafika
Kniţní tvorba
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Klasická grafika
GRAFICKÝ DESIGN (ANIMOVANÁ TVORBA)
(82-41-M/05)
Studenti oboru animace se během studia seznamují s tvůrčí práci animátora a designéra,
věnují se základním výtvarným a grafickým technikám a získávají znalosti z oblasti
kreslené a loutkové animace, pochopí základy scenáristiky, střihové skladby porozumí
základním principům animace a samotnému časování, naučí se zpracovat animaci v
počítači (TV Paint Animation, Adobe Premiera, Photoshop, Illustrator apod.). Od začátku
jsou studenti stavěni do zodpovědné pozice kreativního tvůrce- návrháře, filmaře a
výtvarníka. S tím jsou spojeny také základy grafického designu- tvorba log, broţur,
komiksů, plakátů či titulků. Ţáci vypracovávají a konzultují individuální i kolektivní
projekty od námětu přes tvorbu scénáře, aţ po konečnou realizaci včetně ozvučení. Díky
přednáškám a projekcím získávají přehled o historii, vývoji a technologickém zpracování
animovaného filmu, jsou soustavně připravováni pro vyšší vzdělání v oboru animace
samotné či grafického designu.
Absolvent oboru grafický design se zaměřením na animovanou tvorbu je připraven
uplatnit se v různých oblastech a odvětvích reklamního trhu, propagace, výstavnictví, při
tvorbě knih, broţur, časopisů, v médiích- zejména ve filmu a televizi, animačních a
grafických studiích. Specifická oblast jeho uplatnění vychází ze zaměření odborné
přípravy ve školním vzdělávacím programu. Jedná se o široké spektrum grafických a
animačních činností: uţitá i volná grafika, tvorba webdesignu, počítačová grafika, výroba
komiksů, plakátů, broţur, inzerátů, drobných tiskovin, animace, tvorba filmu- hraného i
animovaného- od námětu aţ po samostatnou realizaci- základy scenáristiky, zvládnutí
kreslené, počítačové, ploškové, plastelínové animace a pixelace. Absolvent ovládá
technické vybavení potřebné k výrobě animovaného filmu.
Tyto činnosti je schopen vykonávat zcela samostatně v různých grafických, reklamních a
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
animačních studiích, nakladatelstvích, případně je připraven pro další studium animace
na vyšších a vysokých školách uměleckého typu.
BcA.Radim Staněk
Vedoucí oboru animace
VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ (UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ)
(82-41-M/06)
Umělecké kovářství a potaţmo i jakákoliv snaha o výtvarné zpracování kovů je jiţ
odedávna spojeno s velkou námahou - a to jak fyzickou, tak i duševní - a vyjma toho i s
jistým tajemstvím, které má svůj původ zřejmě v schopnosti kováře ovládat oheň a také
rozţhavený kov, a přeměňovat jej k obrazu svému. Oproti jiným oborům lidské činnosti,
jakými je například zpracovávání hlíny v keramice či dřeva v řezbářství, je materiál
kovářův mnohem méně dostupný, ale i hůře opracovatelný a i zkušenému odborníkovi
způsobí nejednu obtíţ.
Zpracování kovů a především kovářství je bytostně spjato s lidskými dějinami, a to od
prvních civilizací aţ dodnes. Kaţdá kultura, která se naučila ovládat oheň a zpracovávat
kov, si našla cestu k obdivu tohoto řemesla a není ani výjimkou, ţe si mnohé národy a
civilizace vyvinuly boţstva, kterým přisuzovali nejvyšší schopnosti v zpracování různých
kovů. Vzpomeňme jen řecké civilizace se svým Hefaistem a nebo národ římský se svým
Vulkánem; vyjma těchto vzpomenutých však své ,,kovářské'' bohy měli i mnozí jiní.
Po více neţ pěti tisících letech vývoje této lidské dovednosti, kdy zájem o toto řemeslo na
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
čas poněkud ochladl - nejčastěji z důvodu naduţívání jiných způsobů zpracování, a to
zejména v architektuře - se dnes opět začíná kovářství dostávat zvýšené pozornosti a
tento druh výtvarného zpracování kovů je na vzestupu. Snad bude tento trend trvalý.
Ing.Marek Břuska
Vedoucí oboru Uměleckého kovářství
ŘEZBÁŘSTVÍ (DESIGN A TVAROVÁNÍ DŘEVA)
(82-41-M/10)
Ţáci oboru jsou v průběhu studia vedeni problematikou zpracovávání dřeva a to ve všech
jeho souvislostech. Jsou vedeni řemeslnou a estetickou průpravou, ale také se zabývají
designérským procesem od návrhu přes vizualizační a prezentační dovednosti aţ po
projektovou dokumentaci. Jsou seznamováni s moţnostmi zpracovávání dřeva, jeho
vyuţití v interiéru a exteriéru a také se zásadami moderního řešení designérského
procesu. Je maximálně podporována jejich kreativita při řešení daného úkolu. Cílem
studijního oboru je vychovat komplexního designéra se specializací a znalostí dřeva.
Hlavní náplní studijního oboru je vychovat ţáka v samostatně pracujícího návrháře designéra, jenţ se bude umět orientovat a následně i pouţívat veškeré dostupné
informační a výrobní vstupy v tak rozsáhlé oblasti jako je současné zpracovávání dřeva.
Tento studijní obor nabízí ţákům absolvovat během studia široké spektrum výukových
metod, moţnosti realizací pro různé zařízení, parky, zahrady ale i design dřeva
v interiéru.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Práce studentů
VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU (KERAMICKÝ DESIGN)
(82-41-M/12)
V průběhu čtyřletého studia tohoto oboru získávají a rozvíjejí studenti praktické
dovednosti v oblasti modelování z volné ruky (uţitné předměty, plastiky, reliéfy), točení
na hrnčířském kruhu (od drobných po exteriérové uţitné nádoby, plastiky a reliéfy ),
výroby sádrových forem a pouţití licích keramických hmot. Seznámí se s technologií
výroby keramiky ve školních podmínkách a díky exkurzím, s průmyslovou výrobou
keramiky a porcelánu.
Nedílnou součástí oboru je rovněţ samostatný předmět navrhování keramiky. Povinnou
praxi v keramických dílnách absolvují studenti 3.ročníku. V průběhu studia se zúčastňují
nejrůznějších soutěţí a výstav.
Absolvent oboru je teoreticky i prakticky připraven na další vysokoškolské studium.
Získané vědomosti a řemeslnou zručnost můţe rovněţ zuţitkovat v samostatné výtvarné
praxi.
Jana Maierová
Vedoucí oboru keramika
Práce studentů
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
1.4.
Výroční zpráva 2010/2011
Rekvalifikační kurzy
Osvědčení o rekvalifikaci jsou vydáno po úspěšném ukončení vzdělávacího programu
rekvalifikačního kurzu dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., § 108 odst. 2 c).
A.
Animovaná tvorba
Začátek vzdělávacího programu – září příslušného školního roku
Rozsah kurzu:
300 hodin, zakončeno výstupem osvědčením.
10 měsíců ( PÁ 16-20 hod, SO 8-12 hod.).
Cena kurzu:
26 167 Kč - kterou je moţno hradit postupně v měsíčních splátkách.
Cílová uplatnění absolventa:
v jednotlivých oblastech propagačního výtvarnictví odpovídající jejich odborné profesi,
především jako:
. designéři a animátoři v grafických studiích
. animátoři v kresleném i loutkovém filmu
. grafičtí redaktoři časopisů a nakladatelství
Prostřednictvím kurzu animované tvorby studující vykonávají teoretické a praktické
činnosti, které je vedou vlastní animovanou tvorbou. Poznávají pracovní a technologické
postupy a podmínky pro vznik animovaného díla různých animačních technik. V rámci
kurzu získají základní znalosti v oboru animované tvorby. Takto nabyté vědomosti mohou
předat například dětem a studentům na školách i v rámci mimoškolních aktivit.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Učební plán:
Dějiny filmu a animace - 20 hodin
Figurální kresba - 40 hodin
Zvuk - 20 hodin
Animovaný film - 219 hodin
Závěrečná zkouška - 1 hodina
Celkem - 300 hodin.
B.
Interiérový design
Začátek vzdělávacího programu – září příslušného školního roku
Rozsah kurzu:
300 hodin, zakončeno výstupem osvědčením.
10 měsíců (PÁ 16-20 hod., SO 8-12 hod.).
Termín:
Ceny kurzu:
Praha: 37 000 Kč
Ostrava: 32 000 Kč
Brno: 37 000 Kč
Místa konání:
Střední škola umělecká a řemeslná
Na Výsluní 6
100 00 Praha 10
Základní škola Brno
Bakalovo nábřeţí 8
639 00 Brno
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.
Hasičská 550/50
700 30 Ostrava - Hrabůvka
Cílová uplatnění absolventa:
.
.
.
.
konzultant v oblasti bytového poradenství
bytový a interiérový architekt
designér koupelnových a kuchyňských studií
odborný prodejce v oblasti bytového designu
Prostřednictvím kurzu studující vykonávají teoretické a praktické činnosti, které je vedou
vlastní problematikou oboru. Poznávají pracovní postupy a podmínky pro řešení
projektování. Získají základní znalosti a problematiku v oboru bytového návrhářství.
Takto nabyté vědomosti mohou rozšiřovat studiem na odborné škole nebo uplatnit v
praxi na trhu práce v daném oboru.
Učební plán:
Navrhování - 151 hodin
Počítačové projektování - 92 hodin
Dějiny bydlení - 12 hodin
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Sociologie bydlení - 8 hodin
Konstrukce a technologie - 16 hodin
Ergonomika bydlení - 4 hodin
Ekonomika v projektu - 16 hodin
Závěrečná zkouška – 1 hodina
Celkem - 300 hodin.
Ve školním roce 2010/2011 proběhly celkem 3 kurzy Interiérového designu. V Ostravě
získalo osvědčení o absolvování kurzu 27 absolventů, v Brně 9 absolventů a v Praze 18
absolventů.
Ukázky prací vzdělávacího programu
C/
Keramik
Začátek vzdělávacího programu – září příslušného školního roku
Rozsah rekvalifikace
300 hodin , zakončeno výstupem osvědčením
Cena kurzu
25.000,- Kč - moţno uhradit postupně v měsíčních splátkách
Místo konání
Budova školy AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká
škola, s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.
Náplň a charakteristika rekvalifikace
Rekvalifikace - KERAMIK - je určena pro začátečníky i mírně pokročilé. Jejím cílem je
účastníky v průběhu tří měsíců naučit zvládnout základy keramického řemesla. Obsahuje
část teoretickou (technologie a dějiny keramiky) a část praktickou (modelování, točení,
glazování, sádrování, lití, vypalování).
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Rekvalifikace je ukončena závěrečnou prací, která se skládá ze tří částí: písemný test z
technologie, točená přátelská souprava a modelovaná plastika.
Učební plán
Navrhování – 20 hodin
Technologie – 80 hodin
Točení – 80 hodin
Glazování - 20 hodin
Modelování – 99 hodin
Závěrečná zkouška – 1 hodina
Cílem této rekvalifikace v oboru keramik, je připravit absolventy schopné samostatné
práce ve vlastní dílně nebo jako zaměstnanec v keramické provozovně.
Ve školním roce 2010/2011 získali osvědčení o absolvování tohoto kurzu 2 absolventi.
D/
Umělecký kovář
Začátek vzdělávacího programu – září příslušného školního roku
Rozsah rekvalifikace
300 hodin , zakončeno výstupem osvědčením
Cena rekvalifikačního kurzu 35.000,-Kč, moţno hradit postupně v pololetních
splátkách.
Místo konání
Budova školy AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká
škola, s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.
Kovárna v prostorách EVRAZ VÍTKOVÁCE STEEL, a.s.
Učební plán
Pracovní vyučování - 179 hodin
Kresba a modelování - 60 hodin
Navrhování - 40 hodin
Technologie - 20 hodin
Závěrečná zkouška - 1 hodina
Celkem - 300 hodin
Cílem této rekvalifikace v oboru umělecký kovář je připravit absolventa schopné
samostatné práce ve vlastní kovárně, nebo jako zaměstnance kovárny.
Ve školním roce 2009/2010 získal osvědčení o absolvování kurzu 1 absolvent . Tento
kurz byl hrazen úřadem práce Bruntál.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
1.5.
A.
Výroční zpráva 2010/2011
Kurzy
Kurz přípravné kresby pro střední umělecké školy
Intenzívní kurz kresby k přijímacím zkouškám
Jedná se o kurz kresby, perspektivy, zátiší a hlavy - základní poučky v kresbě, stínování
apod. Délka kurzu je 6x3 vyučovací hodiny (vyučovací hodina trvá 45 minut).
B.
Přípravný kurz kresby pro nově přijaté uchazeče o studium
Náplň výuky: kresby – perspektiva, zátiší, zvládnutí kresby podle modelu, stínování, kresba
modelu podle sádrové hlavy.
Délka kurzu je 6x3 vyučovací hodiny.
studentů.
1.6.
Přípravného kurzu kresby se zúčastnilo 19
Materiálně technické zabezpečení školy
Škola uskutečňuje svou činnost ve vlastních prostorách . V současné době má 4 kmenové
učebny, 2 kovářské ateliéry, 7 ateliérů vybavených kreslícími stojany,2 prosklené
ateliéry, 5 grafických učeben vybavených počítači, tiskárnou, kopírkou, knihařským a
tiskařským lisem, učebnu interiérového designu, 3 učebny animace, domácí kino, 2
jazykové učebny, učebnu počítačové grafiky, modelovnu, keramickou dílnu vybavenou 4
hrnčířskými kruhy a vypalovací pecí, dílnu interiérového designu a kovářskou dílnu, která
se nachází v areálu společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. v Ostravě – Vítkovicích.
Škola má knihovnu, která je průběţně doplňována učebnicemi, odbornými knihami a
časopisy. Ţáci mají zapůjčeny učebnice potřebné k výuce, pouze učebnice anglického a
německého jazyka si musí zakoupit. Škola je patřičně vybavena učebními pomůckami a
didaktickou technikou , která je udrţována v dobrém stavu a pravidelně modernizována.
Má celkem 71 počítačů s připojením na internet. Technický stav, velikost a vybavení
učeben odpovídá příslušným poţadavkům a normám, coţ schválila i Krajská hygienická
stanice při své kontrole 22.8.2008.
V rámci projektu „ Otevřená a bezbariérová škola“ došlo k vybudování 6 specializovaných
učeben a bezbariérového přístupu, který umoţňuje studium na střední umělecké škole i
ţákům s omezenými pohybovými schopnostmi.
V rámci projektu "Škola 21. století" došlo k vybudování čtyř kmenových učeben, jejichţ
vybavení odpovídá poţadavkům současné doby. Záměrem projektu bylo usnadnit
mladým lidem vstup na trh práce v podobě modernizovaných učeben, jejichţ hlavním
smyslem je, aby ţáci pouţívali jako samozřejmost moderních výukových prostředků se
zapojením e-learningu, multimediálních aplikací a interaktivní techniky. ţáci vyuţívají
učebny s připojením k internetu ve výuce, při které jsou aktivně zapojeni při vyhledávání
informací a při řešení zadaných úkolů. Počítačové vybavení studenti vyuţívají také o
přestávkách i po ukončení výuky ke svému dalšímu vzdělávání. Učebna je připravena pro
implementaci moderních výukových metod, e- learningových a multimediálních aplikací
do výuky.
Speciální sklopné lavice ţákům umoţňují efektivně pracovat také na svých odborných
úkolech, případně mohou být učebny vyuţity také k výuce odborných předmětů.
Vše by mělo směřovat ke zvýšení kvality vzdělávání v regionu a k zamezení zvyšování
nezaměstnanosti absolventů.
V rámci projektu Školní podnikatelský inkubátor byla modernizována počítačová učebna.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
1.7. Projekty
Škola 21. Století
O projektu
Projekt probíhal v období od 27.8.2010 do 15.6.2011
Základní cíle projektu
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit čtyři kmenové učebny pro všeobecné předměty (s
moţností výuky odborných předmětů), které povedou ke zvýšení kvality vzdělávání.
Cílem bylo přispět tak ke snadnějšímu vstupu mladých lidí na trh práce. Cíle projektu: 1)
vytvořit čtyři kmenové učebny pro všeobecné vzdělání (s moţností výuky odborných
předmětů), které budou odpovídat současným poţadavkům a moderním výukovým
metodám. Bude se jednat o kmenové učebny 1. 2. 3. a 4. ročníku. Učebny jsou vybaveny
interaktivní technikou s ozvučením, katedrou, speciálními nastavitelnými sklopnými
lavicemi se ţidlemi a stoly s osobními počítači určeným pro práci s internetem. Učebny
jsou připraveny pro implementaci e-learningových a multimediálních aplikací a pro
zavedení moderních výukových metod. Všechny učebny byly modernizovány současně.
Očekávané výsledky projektu (problémy, které projekt řeší):
- Modernizace výukových prostor (vytvoření kmenových učeben pro všeobecné předměty
vybavená interaktivní technikou s přístupem k internetu a s vyuţitím moderních
výukových metod - zlepšení vzdělanosti a lepší vstup na trh práce.
- Zvýšení kvality ve vzdělávání.
- Zvýšení úrovně výuky při vyuţívání interaktivní techniky (pedagogové budou proškoleni
pro vyuţívání interaktivní techniky).
- Zvýšení úrovně výuky při vyuţívání moderních výukových metod - škola jiţ má
schválený projekt pro vzdělávání pedagogů jehoţ výstupem budou e-learningové aplikace
a multimediální učební pomůcky.
- Prevence proti sociálně patologickým jevům a vyuţití volnočasových aktivit mládeţe.
- Přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Školní podnikatelský inkubátor
Projekt probíhá v období od 2.11.2009 do 30.3.2012.
O projektu
Smyslem projektu je vytvořit vzdělávací modul nazvaný školní podnikatelský inkubátor
určený ţákům středních škol. Projekt bude zaměřen na předávání informací, dovedností v
podnikatelské oblasti, čímţ přispěje ke zvýšení ekonomické gramotnosti ţáků středních
škol. Projektem bychom rádi usnadnili mladým lidem vstup na trh práce především v
podobě osob samostatně výdělečně činných. Součástí projektu je školení 32
pedagogických pracovníků v oblasti vyuţívání moderních výukových metod s interaktivní
technikou, coţ povede ke zvýšení počítačové gramotnosti u pedagogických pracovníků a
následně u samotných ţáků.
Výstupy projektu:
1) ICT učebna s interaktivní technikou pro 25 ţáků.
2) Vzdělávací kurz ICT pro pedagogické pracovníky v rozsahu 45 vyučovacích hodin.
3) 60 didaktických pomůcek.
4) Metodický návod pro práci s ICT.
5) 32 proškolených pedagogických pracovníků.
6) Vzdělávací modul školní podnikatelský inkubátor v rozsahu 300 hodin (vedení
fiktivních firem).
7) Příručka Jak začít podnikat určená ţákům středních škol.
8) Podklady o vedení fiktivních firem (podnikatelský záměr, nabídka produktů,
objednávky, daňová evidence, daňové přiznání, přehledy o příjmech a výdajích, atd.) od
25 zapojených ţáků 3. a 4. ročníku.
9) 25 ţáků realizující svou vlastní fiktivní firmu.
10) E-learningový portál www.skolni-podnikatelsky-inkubator.cz, který bude slouţit k
získání podnikatelských znalostí ţáků středních škol. Budou zde uvedeny i materiály,
didaktické pomůcky pro pedagogické pracovníky, kteří budou chtít vzdělávací modul
(fiktivní firmy) zavést do výuky předmětu Ekonomika. Smyslem vzdělávacího portálu je
zajistit rozvoj inovativního myšlení a klíčových kompetencí v podnikatelské oblasti u ţáků
středních škol, coţ přispěje ke snadnější integraci na trh práce.
Čtyři specializovaná pracoviště budou odpovídat firemnímu prostředí v rámci oborů:
animovaná tvorba, keramika, propagační grafika, interiérový design. Projekt také
napomůţe ţákům ke kvalitnějšímu prostředí při výuce cizích jazyků, vybudováním
učebny jazyka anglického a německého s interaktivní technikou, včetně poslechového
zařízení.
Projekt směřuje ke zvýšení kvality vzdělávání v regionu a k zamezení zvyšování
nezaměstnanosti absolventů.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Fotky ze školního podnikatelského inkubátoru - realizace jednotlivých zakázek.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Zahradní návrhář
"Zahradní návrhář" je vzdělávací modul (300 hodin), prostřednictvím kterého dochází k
odbornému vzdělávání v oblasti navrhování a realizací zahrad. Díky projektu vznikly
metodické materiály, které byly aplikovány na 15 účastnících pilotního projektu, který
proběhl v období 10 měsíců (září - červen 2010/2011). Úspěšní absolventi najdou
uplatnění jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako odborní poradci ve
specializovaných obchodech. Účastníci jsou aktivně zapojeni do výuky a spolupodílejí na
výsledcích vzdělávání. Účastníci jsou vedeni k samostatnosti při práci, jsou rozvíjeny
jejich znalosti i estetické dovednosti, počítačové dovednosti v oblasti navrhování
konkrétních zahrad. Veškeré nově nabyté znalosti a vědomosti budou moci naplno
rozvinout v závěrečné práci, kterou zpracují samostatně za podpory lektorů, a které
budou slouţit jako podklad pro závěrečné ukončení kurzu. Během doby trvání kurzu
účastníci konzultovali s jednotlivými lektory zda obsahová náplň jednotlivých
vzdělávacích bloků (zahradní styly, technologie a materiál, navrhování, počítačové
navrhování, komunikace se zákazníkem, ekonomika) splnila jejich očekávání, či by mělo
dojít o rozšíření či zrušení některých oblastí v daném bloku. Docházelo tak k neustálému
zapojování účastníků do pilotního ověřování vzdělávacího modulu, ale také byly
implementovány jejich poţadavky, coţ bylo rovněţ stěţejní pro značnou motivaci ke
studiu ze stran účastníků a ke zkvalitnění obsahové náplně modulu. Důleţitým faktorem
pro účast v kurzu je fakt, ţe účastník získá základní znalosti, zkušenosti a praktické rady
z oblasti navrhování zahrad během 300 hodin a nemusí absolvovat 4 či 5-leté studium.
Mezi dílčí cíle patřilo:
- vytvoření specializované učebny
- vznik metodického materiálu pro vzdělávací modul
- vytvoření učebních materiálů a studijních pomůcek pro jednotlivé vzdělávací bloky
(zahradní styly, technologie a materiály, navrhování, počítačové projektování,
komunikace se zákazníkem, ekonomika)
- vydání publikace o zahradním návrhářství
- 13 absolventských prací, které byly při závěrečné konferenci prezentovány jednotlivými
účastníky.
Motivační pohovor
Motivačního pohovoru se zúčastnili na 3 desítky uchazečů, kteří byli na velmi vysoké
úrovni. Odborná komise se pokusila objektivně zhodnotit estetické schopnosti, motivaci
ke studiu a schopnost práce na PC a vybrala 15 účastníků, kteří se zapojili do výuky.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Informace a fotografie z výuky
V září 2010 byl slavnostně zahájen kurz zahradního návrháře. Na úvodní hodině byli
všichni účastníci seznámeni s obsahem kurzu, s podmínkami účasti v kurzu. Všichni
účastníci byli také informováni o financování kurzu prostřednictvím ESF a OPVK. Úvodní
prezentaci je moţné si stáhnout v následujícím odkazu
Prezentace zahradního návrháře
V úvodních hodinách jiţ účastníci navštívili několik exkurzí pod vedením pana Tachezyho
a zahájili výuku předmětů - Zahradní styly - Navrhování - Technologie a navrhování lektorským týmem tvořeným paní Škrovovou panem Tachezym a paní Hašpicovou. Výuka
probíhá podle metodických podkladů vytvořených jednotlivými lektory.
Přejeme si, aby byla výuka co nejkvalitnější, poţádali jsme proto účastníky kurzu na
konci října 2010 o anonymní vyplnění formuláře spokojenosti a pokusíme se
implementovat jejich připomínky do výuky. Na základě dotazníků jsme jiţ učinili kroky k
vytvoření knihovny, kde si budou moci účastníci kurzu prostudovat odbornou literaturu.
Oslovili jsme také dodavatele rostlin a křovin, dodavatele nábytku a pokoušíme se zajistit
kvalitní podklady pro studium.
Účastníci jsou aktivně zapojováni do výuky a pokouší se jiţ provádět své první návrhy.
Výuka probíhá podle časového harmonogramu v rozvrhu.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Práce studentů kurzu
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
2.
Výroční zpráva 2010/2011
Údaje o zaměstnancích školy
2.1. Zaměstnanci k 1.9.2010
Personální zabezpečení výuky
Interní pracovníci
Jméno, příjmení,
titul
Prokop Jaroslav, Ing.
Witasek Roman, M.A.
Stehlíková Lenka, Ing.
Vavrečka Aleš, Mgr.
Maruscáková Dita
Blinková Monika, Mgr.
Maierová Jana
Wolffová Zdeňka, MgA.
Funkce
ředitel školy
zástupce ředitele
pro uměleckou činnost,
vedoucí oboru grafika
zástupce ředitele pro
všeobecné předměty,
projektový manager
středoškolský učitel
třídní učitel 3. ročníku
středoškolský učitel
třídní učitel 4. ročníku
středoškolský učitel
středoškolský učitel
vedoucí oboru keramika
středoškolský učitel
vedoucí oboru animace
Pala Zdenek, Mgr.
středoškolský učitel
Lyčková Pavla, Mgr.
vedoucí oboru kovářství
třídní učitel 2. ročníku
středoškolský učitel
Sedlík Petr
Ţídková Daniela, Mgr.
Staněk Radim, BcA.
středoškolský učitel
středoškolský učitel
třídní učitel 1. ročníku
Středoškolský učitel
Předmět
Praktická cvičení, navrhování,
technologie, kniţní grafika
Český jazyk, praktická cvičení,
navrhování, technologie
Technologie, zahradní estetika,
výtvarná příprava,soc.bydlení
Jazyk německý, občanská nauka
Praktická cvičení, navrhování,
modelování
Klasická animace,technologie,
navrhování, praktická cvičení,
modelování, animace
Dějepis, písmo, navrhování,
figurální kreslení,praktická
cvičení
Praktická cvičení, navrhování,
technologie
Figurální kreslení
Figurální kreslení, písmo,
výtvarná příprava
Písmo, vizuální vyjadřování,
počítačová grafika,praktická
cvičení, filmová tech.příprava
Externí pracovníci
Benešová Eva, Mgr.
Břuska Marek, Ing.
Černá Vlasta, Mgr.
Davidová Irena, Mgr.
středoškolský učitel
Středoškolský učitel
středoškolský učitel
středoškolský učitel
Dokoupilová Eva, MgA.
Goszlerová Iva, Ing.
středoškolský učitel
středoškolský učitel
Český jazyk a literatura
Praktická cvičení
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Počítačová grafika
Technologie, konstrukce
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Herman Jaroslav, Mgr.
středoškolský učitel
JacksonRomana
Klocková Helena, Mgr.
Milotová Jana, Ing.
Lukšová Iva, Ing.Ph.D
Petřek Vladimír, Ing.
Růţička Martin,
Mgr.Art.
Seibert Zdeněk
Surma Jiří, Mgr.
Šteif Jiří, Mgr.
Trebichalský Pavel,
Mgr.
Valcuch Eduard
Walder Ivo, Mgr.
středoškolský
středoškolský
středoškolský
středoškolský
středoškolský
středoškolský
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
Výroční zpráva 2010/2011
Výtvarná příprava, praktická
cvičení
Anglický jazyk
Tělesná výchova
Chemie, technické kreslení
Počítačová grafika, navrhování
Ekonomika
Navrhování, Konstrukce
Středoškolský učitel
středoškolský učitel
středoškolský učitel
středoškolský učitel
Praktická cvičení
Dějiny výtvarné kultury
Tělesná výchova
Technologie
středoškolský učitel
středoškolský učitel
Technologie
Fyzika
Ostatní interní pracovníci školy
1.
2.
3.
4.
Sumarová Vendulka
Chladová Hana, Ing.
Kielorová Monika
Vaclíková Jana
asistentka ředitele
studijní referent
ekonom
uklízečka
2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele pro společnou část maturitní
zkoušky získalo 5 pedagogů.
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce školního maturitního komisaře pro společnou
část maturitní zkoušky získali 3 pedagogové.
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní a písemné maturitní zkoušky
z českého jazyka a literatury získali 2 pedagogové.
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústní a písemné maturitní zkoušky
z jazyka německého získal 1 pedagog.
Vzdělávací akci pro výkon funkce předsedy zkušební komise pro maturitní zkoušku podle
platné legislativy absolvovali 2 pedagogové.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
3.
Výroční zpráva 2010/2011
Výchova a vzdělávání ve škole
3.1. Učební plány
1. 82-41-M/007 Propagační výtvarnictví - propagační grafika
Počet týdenních vyučova cích hodi n v ročníku
A. povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie a ekologie
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Celkem:
1
2
2
2
2
2
17
2. Odborné
Společný odborný základ
Dějiny výtvarné kultury
2
Technické kreslení
Písmo
Počítačová grafika
Figurální kreslení
Ekonomika
1.
2.
3.
4.
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
1
2
2
12
2
8
2
9
2
3
3
2
2
5
2
3
5
2
3
5
1
8
6
30
38
2
8
4
25
34
2
2
0
2
82-41-M/007 Propagační výtvarnictví - propagační grafika
Knižní grafika
Výtvarná příprava
Technologie
Navrhování
Praktická cvičení
Celkem:
C E L K E M:
6
2
2
4
2
4
18
35
4
23
35
142
Grafický design - školní vzdělávací program
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
2. 82-41-M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky
Počet týdenních vyučova cích hodi n v ročníku
A. povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie a ekologie
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Celkem:
2. Odborné
Společný odborný základ
Dějiny výtvarné kultury
Modelování
Technické kreslení
Písmo
Počítačová grafika
Figurální kreslení
Ekonomika
1.
2.
3.
4.
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
1
1
2
2
2
2
2
17
2
10
2
8
2
9
2
3
3
3
2
3
2
4
2
2
3
3
5
12
31
39
3
5
12
28
37
2
2
2
82-41-M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky
Zahradní estetika
Výtvarná příprava
Technologie
Navrhování
Praktická cvičení
Celkem:
C E L K E M:
1
4
2
7
2
5
18
35
6
23
33
144
Keramický design - školní vzdělávací program
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
3. 82-41-M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké
zámečnictví a kovářství
Počet týdenních vyučova cích hodi n v ročníku
A. povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie a ekologie
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Celkem:
2. Odborné
Společný odborný základ
Dějiny výtvarné kultury
Modelování
Technické kreslení
Písmo
Počítačová grafika - navrhování
Figurální kreslení
Ekonomika
1.
2.
3.
4.
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
1
2
8
2
9
2
2
3
3
0
3
2
4
2
2
3
1
2
2
2
2
2
17
2
2
2
2
12
2
2
82-41-M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství
Výtvarná příprava
Technologie
Navrhování
Praktická cvičení kovářská
Celkem:
C E L K E M:
4
2
7
19
36
4
2
2
8
23
35
3
5
12
31
39
3
5
12
28
37
147
Umělecké kovářství - školní vzdělávací program
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
4. 82-41-M/007 Propagační výtvarnictví - propagační grafika
(se zaměřením na animovanou tvorbu)
Počet týdenních vyučova cích hodi n v ročníku
A. povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie a ekologie
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika
Celkem:
2. Odborné
Společný odborný základ
Dějiny výtvarné kultury
Modelování
Technické kreslení
Písmo
Počítačová grafika
Figurální kreslení
Písmo v animaci
Vizuální vyjadřování
Animace
Filmová technická příprava
Výtvarná příprava
Technologie
Navrhování
Praktická cvičení
Celkem:
C E L K E M:
Klasická animace - nepovinná
1.
2.
3.
4.
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
1
2
2
10
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
17
12
2
2
3
3
3
2
1//1
2 // 2
3
2// 2
3
2
2
3
3
3
1
1
3
9
1
4
2
4
2
4
22
39
3
24
36
Animovaný film se základy grafiky - školní vzdělávací program
1 //1
5//3
2//3
25
37
3
1 //1
5//4
3//3
28
37
3
149
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
5. 82-41-M/026 Konstrukce a tvorba nábytku se zaměřením na interiérový design
Počet týdenních vyučova cích hodi n v ročníku
A. povinné vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie a ekologie
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Celkem:
2. Odborné
Společný odborný základ
Dějiny výtvarné kultury
Modelování
Technické kreslení
Písmo
Počítačová grafika
Figurální kreslení
Ekonomika
Speciální odborné předměty
Výtvarná příprava
Technologiea konstrukce
Navrhování
Praktická cvičení
Konstrukce
Sociologie bydlení
Celkem:
CELKEM:
1.
2.
3.
4.
3
3
2
3
1
2
3
1
3
3
1
2
8
2
9
2
2
3
3
3
3
3
4
2
3
3
2
6
5
4
2
31
39
2
7
5
4
1
2
2
2
2
2
17
2
2
2
2
12
2
2
4
2
4
4
3
3
4
16
33
2
26
38
27
36
146
Interiérový design - školní vzdělávací program
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Název školního vzdělávacího programu: Grafický design
Obor: 82-41-/05 Grafický design
Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Platnost: od 1. 9. 2009
Povinné vyučovací
předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Chemie a ekologie
Fyzika
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika a podnikání
Dějiny výtvarné kultury
Výtvarná příprava
Figurální kresba
Písmo
Technologie
Technické kreslení
Počítačová grafika
Praktická cvičení
Navrhování
Kniţní grafika
Celkem hodin
I.
II.
III.
IV.
celkem
3
3/3
0
1
2
2
2
2
2
3/3
1
0
0
0
2
2
3
3/3
1
0
0
0
0
2
3
3/3
2
0
0
0
0
2
11
12
4
1
2
2
4
8
2
2
0
0
4
0
2
6
0
2
2
2
0
4
0
0
35
0
2
4
5
2
2
0
2
4
0
2
35
2
3
0
5
0
2
0
2
5
6
3
37
1
3
0
5
0
1
0
3
5
8
3
39
3
10
10
15
4
7
2
7
18
14
8
146
Volitelné vyučovací
předměty
Cizí jazyk
Základy fotografie
I.
II.
III.
IV.
2
Celkem hodin
35
39
148
2
2
35
39
PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
Činnost
Vyučování podle rozpisu učiva
Adaptační výtvarný plenér
Výtvarný týden
Odborná praxe
Maturitní zkouška
Časová rezerva (výchovně – vzdělávací
akce)
Celkem týdnů
I.
32
1
1
0
0
6
II.
32
0
1
0
0
7
III.
32
0
0
2
0
6
IV.
32
0
0
0
2
3
40
40
40
37
Poznámky k učebnímu plánu:
Cizí jazyk: výuka cizího jazyka je dělena na dvě skupiny a to na jazyk anglický a jazyk německý. Volba
cizího jazyku probíhá první týden v září, kdy si ţáci volí jazyk německý nebo jazyk anglický. Rozdělení do
jednotlivých skupin zůstává po celou délku studia a maximální počet ţáků ve skupině je 20 a minimální 6.
Volitelné předměty: jsou nabízeny ve 3. ročníku a ţáci mají moţnost volby předmětu cizí jazyk (anglický
nebo německý), který by měl napomoci k vykonání maturitní zkoušky nebo předmětem specializace,
který jim umoţní získat základní poznatky o digitální a klasickém způsobu fotografování. Ve volitelném
předmětu je minimální počet 6 ţáků.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Název školního vzdělávacího programu: Animovaný film se základy grafiky
Obor: 82-41-/05 Grafický design
Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Platnost: od 1. 9. 2009
Povinné vyučovací předměty
I.
II.
III.
IV.
celkem
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Chemie a ekologie
Fyzika
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Počítačová grafika
Ekonomika a podnikání
Dějiny výtvarné kultury
Výtvarná příprava
Figurální kresba
Písmo
Písmo v animaci
Technologie
Technologie v animaci
Technické kreslení
Praktická cvičení
Navrhování
Vizuální vyjadřování
Animace
Modelování
3
3/3
0
1
2
2
2
2
2
3/3
1
0
0
0
2
2
3
3/3
1
0
0
0
0
2
3
3/3
2
0
0
0
0
2
11
12
4
1
2
2
4
8
2
2
0
0
4
0
0
2
4
3
2
0
2
0
2
4
0
0
3
0
0
0
2
4
3
2
1
2
0
0
2
0
1
3
3
3
2
3
0
3
0
1
1
1
0
2
4
3
4
0
3
1
3
0
3
0
0
1
1
0
3
4
3
4
0
6
3
10
8
12
4
2
6
2
2
11
8
7
14
3
Celkem hodin
39
35
36
36
146
I.
II.
Volitelné vyučovací předměty
Cizí jazyk
Základy fotografie
Celkem hodin
39
PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
Činnost
I.
II.
Vyučování podle rozpisu učiva
32
32
Adaptační výtvarný plenér
1
0
Výtvarný týden
1
1
Odborná praxe
0
0
Maturitní zkouška
0
0
Časová rezerva (výchovně –
6
7
vzdělávací akce)
Celkem týdnů
40
40
35
III.
2
2
38
IV.
2
36
148
III.
32
0
0
2
0
6
IV.
32
0
0
0
2
3
40
37
Poznámky k učebnímu plánu:
Cizí jazyk: výuka cizího jazyka je dělena na dvě skupiny a to na jazyk anglický a jazyk
německý. Volba cizího jazyku probíhá první týden v září, kdy si ţáci volí jazyk německý
nebo jazyk anglický. Rozdělení do jednotlivých skupin zůstává po celou délku studia a
maximální počet ţáků ve skupině je 20 a minimální 6.
Volitelné předměty: jsou nabízeny ve 3. ročníku a ţáci mají moţnost volby předmětu cizí
jazyk, který by měl napomoci k vykonání maturitní zkoušky nebo předmětem
specializace, který jim umoţní získat základní poznatky o digitální a klasickém způsobu
fotografování.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Název školního vzdělávacího programu: Design interiéru
Obor: 82-41-M/11 Design interiéru
Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Platnost: od 1. 9. 2009
Povinné vyučovací předměty
I.
II.
III.
IV.
celkem
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Chemie a ekologie
Fyzika
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika a podnikání
Dějiny výtvarné kultury
Výtvarná příprava
Figurální kresba
Písmo
Technologie a konstrukce
Konstrukce v navrhování
Technické kreslení
Praktická cvičení
Počítačová grafika v navrhování
Navrhování
Modelování
Sociologie bydlení
Celkem hodin
3
3/3
0
1
2
2
2
2
2
3/3
1
0
0
0
2
2
3
3/3
1
0
0
0
2
2
3
3/3
2
0
0
0
2
2
11
12
4
1
2
2
8
8
2
2
0
0
4
0
2
4
0
2
2
0
2
4
0
0
0
0
33
0
2
4
3
0
3
0
0
4
3
3
2
2
38
2
3
0
3
0
3
3
0
4
3
5
0
0
37
1
3
0
3
0
3
3
0
5
3
5
0
0
38
3
10
8
9
2
11
6
2
17
9
13
2
2
146
I.
II.
III.
2
2
IV.
2
2
2
33
38
39
38
148
Volitelné vyučovací předměty
Cizí jazyk
Základy fotografie
Celkem hodin
PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
Činnost
Vyučování podle rozpisu učiva
Adaptační výtvarný plenér
Výtvarný týden
Odborná praxe
Maturitní zkouška
Časová rezerva (výchovně –
vzdělávací akce)
Celkem týdnů
I.
32
1
1
0
0
6
II.
32
0
1
2
0
5
III.
32
0
0
2
0
6
IV.
32
0
0
0
2
3
40
40
40
37
Poznámky k učebnímu plánu:
Cizí jazyk: výuka cizího jazyka je dělena na dvě skupiny a to na jazyk anglický a jazyk
německý. Volba cizího jazyku probíhá první týden v září, kdy si ţáci volí jazyk německý
nebo jazyk anglický. Rozdělení do jednotlivých skupin zůstává po celou délku studia a
maximální počet ţáků ve skupině je 20 a minimální 6.
Volitelné předměty: jsou nabízeny ve 3. ročníku a ţáci mají moţnost volby předmětu cizí
jazyk, který by měl napomoci k vykonání maturitní zkoušky nebo předmětem
specializace, který jim umoţní získat základní poznatky o digitální a klasickém způsobu
fotografování. Ve volitelném předmětu je minimální počet 6 ţáků.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Název školního vzdělávacího programu: Keramický design
Obor: 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Platnost: od 1. 9. 2009
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Chemie a ekologie
Fyzika
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Počítačová grafika v navrhování
Ekonomika a podnikání
Dějiny výtvarné kultury
Výtvarná příprava
Figurální kresba
Písmo
Technologie
Technické kreslení
Praktická cvičení
Navrhování
Modelování
Zahradní estetika
Celkem hodin
Volitelné vyučovací předměty
Cizí jazyk
Základy fotografie
Celkem hodin
35
I.
3
3/3
0
1
2
2
2
2
II.
2
3/3
1
0
0
0
2
2
III.
3
3/3
1
0
0
0
0
2
IV.
3
3/3
2
0
0
0
0
2
celkem
11
12
4
1
2
2
4
8
2
2
0
0
4
0
0
2
4
0
2
2
2
5
0
0
1
35
0
0
2
4
3
0
2
0
9
0
2
2
36
2
2
3
0
3
0
2
0
8
4
2
2
37
2
1
3
0
3
0
2
0
10
5
0
2
38
4
3
10
8
9
2
8
2
32
9
4
7
146
I.
II.
III.
2
2
39
IV.
2
36
38
148
PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
Činnost
I.
II.
III.
IV.
Vyučování podle rozpisu učiva
32
32
32
32
Adaptační výtvarný plenér
1
0
0
0
Výtvarný týden
1
1
0
0
Odborná praxe
0
2
2
0
Maturitní zkouška
0
0
0
2
Časová rezerva (výchovně –
6
5
6
3
vzdělávací akce)
Celkem týdnů
40
40
40
37
Poznámky k učebnímu plánu:
Cizí jazyk: výuka cizího jazyka je dělena na dvě skupiny a to na jazyk anglický a jazyk
německý. Volba cizího jazyku probíhá první týden v září, kdy si ţáci volí jazyk německý
nebo jazyk anglický. Rozdělení do jednotlivých skupin zůstává po celou délku studia a
maximální počet ţáků ve skupině je 20 a minimální 6.
Volitelné předměty: jsou nabízeny ve 3. ročníku a ţáci mají moţnost volby předmětu cizí
jazyk, který by měl napomoci k vykonání maturitní zkoušky nebo předmětem
specializace, který jim umoţní získat základní poznatky o digitální a klasickém způsobu
fotografování. Ve volitelném předmětu je minimální počet 6 ţáků.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Název školního vzdělávacího programu: Umělecké kovářství
Obor: 82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Platnost: od 1. 9. 2009
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Chemie a ekologie
Fyzika
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Počítačová grafika v navrhování
Ekonomika a podnikání
Dějiny výtvarné kultury
Výtvarná příprava
Figurální kresba
Písmo
Technologie
Technické kreslení
Praktická cvičení
Navrhování
Modelování
Celkem hodin
Volitelné vyučovací předměty
Cizí jazyk
Základy fotografie
Celkem hodin
I.
3
3/3
0
1
2
2
2
2
II.
2
3/3
1
0
0
0
2
2
III.
3
3/3
1
0
0
0
0
2
IV.
3
3/3
2
0
0
0
0
2
celkem
11
12
4
1
2
2
4
8
2
2
0
0
4
0
0
2
4
0
2
2
2
7
0
0
35
0
0
2
4
3
0
2
0
8
2
2
36
2
2
3
0
3
0
2
0
11
5
0
37
2
1
3
0
3
0
2
0
12
5
0
38
4
3
10
8
9
2
8
2
38
12
2
146
I.
35
II.
36
III.
2
2
39
IV.
38
2
148
PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
Činnost
I.
II.
III.
IV.
Vyučování podle rozpisu učiva
32
32
32
32
Adaptační výtvarný plenér
1
0
0
0
Výtvarný týden
1
1
0
0
Odborná praxe
0
2
2
0
Maturitní zkouška
0
0
0
2
Časová rezerva (výchovně – vzdělávací 6
5
6
3
akce)
Celkem týdnů
40
40
40
37
Poznámky k učebnímu plánu:
Cizí jazyk: výuka cizího jazyka je dělena na dvě skupiny a to na jazyk anglický a jazyk
německý. Volba cizího jazyku probíhá první týden v září, kdy si ţáci volí jazyk německý
nebo jazyk anglický. Rozdělení do jednotlivých skupin zůstává po celou délku studia a
maximální počet ţáků ve skupině je 20 a minimální 6.
Volitelné předměty: jsou nabízeny ve 3. ročníku a ţáci mají moţnost volby předmětu cizí
jazyk, který by měl napomoci k vykonání maturitní zkoušky nebo předmětem
specializace, který jim umoţní získat základní poznatky o digitální a klasickém způsobu
fotografování. Ve volitelném předmětu je minimální počet 6 ţáků.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Název školního vzdělávacího programu: Průmyslový design
Obor: 82-41-M/11 Průmyslový design
Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední vzdělávání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Platnost: od 1. 9. 2011
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Chemie a ekologie
Fyzika
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika a podnikání
Dějiny výtvarné kultury
Výtvarná příprava
Figurální kresba
Písmo
Technologie
Konstrukce v navrhování
Technické kreslení
Praktická cvičení
Počítačová grafika v navrhování
Navrhování
Modelování
Dějiny designu
Celkem hodin
Volitelné vyučovací
předměty
Cizí jazyk
Základy fotografie
I.
I.
II.
III.
IV.
Celkem
3
3/3
0
1
2
2
2
2
2
0
2
4
0
2
2
0
2
4
0
2
0
0
35
2
3/3
1
0
0
0
2
2
2
0
2
4
3
0
2
2
0
4
2
4
2
0
37
3
3/3
1
0
0
0
0
2
0
2
3
0
3
0
2
2
0
5
3
5
0
2
36
3
3/3
2
0
0
0
0
2
0
1
3
0
3
0
3
3
0
5
3
7
0
0
38
11
12
4
1
2
2
4
8
4
3
10
8
9
2
9
7
2
18
8
18
2
2
146
II.
III.
2
2
IV.
2
2
2
Celkem hodin
35
37
38
38
148
PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
Činnost
I.
II.
III.
IV.
Vyučování podle rozpisu učiva
32
32
32
32
Adaptační výtvarný plenér
1
0
0
0
Výtvarný týden
1
1
0
0
Odborná praxe
0
0
2
0
Maturitní zkouška
0
0
0
2
Časová rezerva (výchovně – vzdělávací akce) 6
7
6
3
Celkem týdnů
40
40
40
37
Poznámky k učebnímu plánu:
Cizí jazyk: výuka cizího jazyka je dělena na dvě skupiny a to na jazyk anglický a jazyk
německý. Volba cizího jazyku probíhá první týden v září, kdy si ţáci volí jazyk německý
nebo jazyk anglický. Rozdělení do jednotlivých skupin zůstává po celou délku studia a
maximální počet ţáků ve skupině je 20 a minimální 6.
Volitelné předměty: jsou nabízeny ve 3. ročníku a ţáci mají moţnost volby předmětu cizí
jazyk, který by měl napomoci k vykonání maturitní zkoušky nebo předmětem
specializace, který jim umoţní získat základní poznatky o digitální a klasickém způsobu
fotografování. Ve volitelném předmětu je minimální počet 6 ţáků.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
3.2. Výchovný poradce a školní metodik prevence
Tuto činnost vykonává Mgr. Eva Benešová.
Náplň práce výchovného poradce:
Řešení kázeňských problémů ve spolupráci s vedením školy a s třídními učiteli
Evidence karet problémových ţáků a dohled nad odstraňováním hlavních
studijních problémů
Stanovení Minimálního preventivního programu na šk. rok 2010/2011
Minimální preventivní program
na školní rok 2010/2011
1. Spolupráce s pedagogickým sborem
1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na
šk.r.2008/2009
- filozofie a podrobný obsah programu
- finanční a materiální poţadavky
- odborná literatura, video
- nástěnka ŠMP, schránka důvěry
- předběţné termíny jednotlivých preventivních aktivit, zodpovědnost za jednotlivé
akce
- kompetence
termín: srpen 2010
1.2. Seznámení vyučujících s filozofií školy a jejími specifky
termín: srpen, září 2010
1.3. Poskytnutí informací pedagogickým pracovníkům v problematice soc. patol.
jevů - diagnostika, řešení, prevence (školení, letáky, literatura, atd.)
- drogy / alkohol, cigarety /
- šikana, vztahy v kolektivu
- extrémismus, rasismus, sekty
- trestná činnost
- patologické hráčství
- záškoláctví
termín: v průběhu šk. roku.
2. Spolupráce s rodiči
2.1. Informovanost rodičů o způsobech realizace Minimálního preventivního
programu
termín: v průběhu šk. roku.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
2.2. Konzultace, krizová intervence
- ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ poskytovat ţákům a jejich rodičům konzultace v
problémech soc. patol. projevů chování
termín: průběţně.
2.3. Seznámení rodičů s ŠMP
- představení ŠMP na třídních schůzkách rodičům
- termín konzultačních hodin
- označení kabinetu ŠMP, telefon
- obsah práce ŠMP
- informace o ŠMP umístit na nástěnku ŠMP a do vestibulu školy
termín: září, říjen 2010
2.4. Aktivity pro a s rodiči - zlepšení vzájemné komunikace
- výstavy, dobročinné aukce, prezentace řemesel, sympózia, Den otevřených dveří a
další kulturní akce
termín: v průběhu šk. roku
2.5. Třídní schůzky
termín: v průběhu šk. roku
3. Aktivity pro ţáky - specifická a nespecifická prevence
3.1. Prevence ve výuce
3.2. Preventivní programy
3.3. Jednorázové besedy(sportovní, kulturní)
3.4. Volnočasové aktivity:
- zpřístupnění odborné knihovny a studovny,
- zapojení do kulturních a společenských akcí,
- odměňování a veřejná prezentace výsledků,
- zpřístupnění specializovaných učeben i mimo vyučování,
- zpřístupnění audiovizuální učebny a internetu,
- moţnost zapojit se do klubu, který pořádá především prázdninové akce.
3.5. Prevence zaměřena na vybrané problémové ţáky a studenty
- zvyšování sociálních kompetencí.
Termín: průběţně.
4. Spolupráce s jinými institucemi
- PPP Ostrava, lékaři, Policie ČR, DÚ - SVP Ostrava, ÚMOb - soc. kurátoři pro mládeţ /
OSPOD /, Krizové centrum pro děti a rodinu, Poradna pro rodinu, manţelství a
mezilidské vztahy, Probační a mediační sluţba ČR, Linka důvěry, Renarkon o.p.s.,
média / TV, MSD, ... /
termín: průběţně.
5. Solupráce s institucemi zabývajícími se vyuţitím volného času mládeţe –
divadla, výstavní síně, kulturní domy, atd.
termín: průběţně.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
6. Zřízení stále nástěnky a schránky důvěry
termín: srpen 2010
7. Doplňování odborné knihovny, VHS, DVD, propagačního materiálu pro
potřebu prevence
termín: průběţně.
8. Detailní vyhodnocení preventivních aktivit s pedagogy školy
termín: průběţně
Formulář pro vyhodnocení MPP za šk.r. 2010/2011
Název a adresa školy:
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.
Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Počet ţáků na škole: 120
Počet psychologů na škole úvazek - interních:......../..............
externích:…./...............
ŠMP :
je zároveň VP : ano
je za práci ŠMP finančně
ohodnocen : ne
vlastní kabinet ŠMP: s vice kolegy
školské poradenské pracoviště - tým: ne
Finanční prostředky určené na prevenci sociálně patologických jevů škola:
ţádala ve výši:......................................celkem získala ve
výši:...................................................
Škola aplikuje specializované programy směrem k výchovně problémovým a
sociálně handicapovaným jedincům :
přípravné třídy: ne
počet tříd: ................
počet
asistentů:.............................
specializované třídy pro SVPU - počet tříd: ..............
počet
asistentů:.............................
rómský asistent: ne
počet tříd: ................
počet
asistentů:.............................
jiné projekty a programy:
........................................................
počet tříd: ................ počet
asistentů:.............................
Formy spolupráce s rodiči:
akce pro rodiče / besedy,přednášky k SPJ /: konzultace v problémech soc. patol. projevů
chování.
akce s rodiči / kultura, sport,.../: výstavy, dobročinné aukce, prezentace řemesel,
sympózia, Den otevřených dveří.
Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky / oblast prevence /:
počet zúčastněných pedagogů
vzdělávací
vzdělání do
vzdělání 21- vzdělání 51- vzdělání 101- akreditované
instituce
20h
50h
100h
250h
vzď. nad
250h
PPP
KVIC
NIDV
VŠ
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ve šk.r. 2010/2011
řešené případy:
sníţená známka z chování: 1 x.3.st. s podmínečným vyloučením
neomluvené hodiny / počet žáků / počet hodin /: 122/41
zneuţití alkoholu / počet žáků / počet případů
/:..................................../...................................
zneuţití drog / počet žáků / počet případů
/:............................................/...................................
kouření / počet žáků / počet případů 1 /1
výskytů šikany / počet žáků / počet případů
/:........................................./....................................
krádeţe / počet žáků / počet případů
/:..................................................../....................................
jiné:......................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................................................
3.3. Umělecká rada školy
Umělecká rada projednává důleţité pedagogické, umělecké otázky a problémy školy,
Současně stanovuje ideovou výtvarnou linii školy, vyjadřuje se k problémům
školy,hodnotí také její výtvarný rozvoj, podílí se na hodnocení klauzurních, závěrečných i
maturitních prací. Umělecká rada je poradním orgánem zřizovatele školy, zřizovatel školy
jmenuje členy umělecké rady a jsou zde zastoupeni také externí i interní učitelé školy.
předseda umělecké rady: M.A.Witasek Roman.
Členové umělecké rady:
doc.Mgr. Jiří Surůvka, Ostravská univerzita
Mgr.Jaroslav Herman, Gymnázium Vítkov
PhDr.Marie Mikulíková, ředitelka Gymnázium Vítkov
Mgr.Aleš Hudeček, SUŠ Ostrava, ul.Poděbradova
Mgr.Milan Cieslar, Ostravská univerzita, KVT
Petr Sedlík, učitel Ave Art Ostrava
ak.mal.Mikel Kamil, SUPŠ Uherské Hradiště
Mgr.Aleš Vavrečka, učitel Ave Art Ostrava
Jana Maierová, učitel Ave Art Ostrava
Mgr.Pala Zdenek, učitel Ave Art Ostrava
Mgr.Art Martin Růţička
Ing.Arch.Petr Herman, privátní architekt
MgA.Václav Rodek, asistent OU, Katedra malby
Doc.Mgr.Jindřich Štreit, Slezská univerzita Opava
MgA.Jiří Bosák, SUŠ Ostrava
Ing.Andrzej Santarius, předseda představenstva OKD rekultivace
Jan Raţnok, Valašské království
Václav Václavík, absolvent oboru Propagační grafika
Martin Kozák, absolvent oboru Propagační grafika
Adam Krhánek, Vysoké učení technické v Brně - Ateliér fig.soch.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
3.4.
Výroční zpráva 2010/2011
Předmětová komise
Předseda komise pro výtvarné předměty:
Mgr. Jaroslav Herman
Předseda komise pro teoretické předměty:
Mgr. Monika Blinková
V červnu 2008 byla jmenována komise pro vytváření ŠVP. Koordinátorem byla
ustanovena Mgr. Monika Blinková.
3.5.
Přehled tříd, oborů a ţáků školy
Třída
Třídní učitel
Obor
Celkem
Chlapci
Dívky
1.A
Mgr.Ţídková Daniela
Grafický design
6
2
4
1.B
Mgr.Ţídková Daniela
Umělecké kovářství
1
1
0
1.C
Mgr.Ţídková Daniela
Keramický design
1
0
1
1.D
Mgr.Ţídková Daniela
Animovaný film
7
3
4
1.E
Mgr.Ţídková Daniela
Design interiéru
10
1
9
2.A.
Mgr.Pala Zdenek
Grafický design
12
6
6
2.B
Mgr.Pala Zdenek
Umělecké kovářství
4
3
1
2.C
Mgr.Pala Zdenek
Animovaný film
5
0
5
2.D
Mgr.Pala Zdenek
Design interiéru
10
3
7
3.A
Mgr.Vavrečka Aleš
Propagační grafika
10
3
7
3.B
Mgr.Vavrečka Aleš
Výtv. zpracování kovů
3
3
0
3.C
Mgr.Vavrečka Aleš
Výtv. zpracování keramiky
2
0
2
3.D
Mgr.Vavrečka Aleš
Animovaná tvorba
6
1
5
3.E.
Mgr.Vavrečka Aleš
Konstrukce nábytku
6
2
4
4.A
Maruscáková Dita
Propagační grafika
10
2
8
4.B
Maruscáková Dita
Výtv. zpracování kovů
3
2
1
4.C
Maruscáková Dita
Výtv. zpracování keramiky
4
0
4
4.D
Maruscáková Dita
Animovaná tvorba
7
2
5
4.E
Maruscáková Dita
Konstrukce nábytku
8
2
6
115
36
79
Celkem za školu
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Základní umělecká škola
Obor Animace je určen pro všechny ţáky od věku 10 let, které baví kreslit, vymýšlet
různé příběhy a rádi by se ve svých dovednostech zdokonalili a naučili se novým věcem.
Ţáci se zde seznamují s animací a jejími technikami. Prochází jednotlivými procesy
tvorby od ručního klasického fázování přes 2D počítačovou a 3D loutkovou animaci. Naučí
se vytvářet příběhy od námětu po samotnou realizaci a postprodukci.
V jednotlivých procesech se seznamují se základními principy komiksu, s klasickými
technikami kresby a malby. Naučí se prakticky vyuţívat foťák, kameru, skener, tablet a
různé softwary pro zpracování filmu.
Vyučované předměty: Animace, vizuální vyjadřování, objektová a akční tvorba,a plošná
tvorba.
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo Základní uměleckou školu 5 ţáků – 1 dívka a 4
chlapci. Všichni prospěli s vyznamenáním.
MgA.Zdeňka Wolffová ( vedoucí oboru animace)
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
3.6. Výsledky studia ve školním roce 2009/2010
Přehled prospěchu 1. ročníku za 2. pololetí školního roku 2010/2011
Třída
žáků
Z toho hodnocení
V
P
5
N
Snížená
známka
CH
Průměrný
prospěch
Absence
na žáka
Celkem
neoml.
102,66
-
Třídní učitel
1.A
6
0
6
-
-
-
2,048
1.B
10
2
7
1
-
-
2,197
78,30
-
Mgr.Žídková
1.C
1
0
1
-
-
-
2,400
0,00
-
Mgr.Žídková
1.D
7
1
6
-
-
-
1.r.
25
3
21
1
0
-
2,376
85,52
-
2.A
12
3
9
-
-
1
2,347
122,41
0,33
Mgr.Pala
2.B
4
0
4
-
-
-
2,596
116,75
-
Mgr.Pala
2.C
5
0
5
-
-
-
1,937
69,00
-
Mgr.Pala
2.D
10
0
10
-
-
-
2,162
143,0
-
Mgr.Pala
2.r.
31
3
28
0
0
1
2,275
119,71
0,13
3.A
10
5
5
-
-
-
1,748
148,50
0,20
Mgr.Vavrečka
3.B
3
0
2
1
-
-
3,000
145,0
-
Mgr.Vavrečka
3.C
2
1
1
-
-
-
1,875
50,00
-
Mgr.Vavrečka
3.D
6
2
4
-
-
-
2,131
117,33
-
Mgr.Vavrečka
3.E.
6
1
5
-
-
-
1,846
105,33
-
Mgr.Vavrečka
3.r.
27
9
17
1
0
-
2,008
244,30
0,07
4.A
10
1
9
-
-
-
2,495
78,20
0,60
Dita
Maruscáková
4.B
3
1
2
-
-
-
2,000
63,33
1,67
Dita
Maruscákocá
4.C
4
1
3
-
-
-
1,725
70,00
-
Dita
Maruscáková
4.D
7
0
7
-
-
-
2,222
86,00
2,57
Dita
Maruscáková
4.E
8
1
7
-
-
1
2,071
57,62
2,38
Dita
Maruscáková
4.r.
32
4
28
0
0
1
2,181
Celkem
115
19
94
2
0
2
Mgr.Žídková
Mgr.Žídková
2,214
72,34
1,50
100,17
0,47
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Seznam ţáků v pořadí dle průměrného prospěchu
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Jméno a příjmení
Cimalová Dagmar
Wilczková Kateřina
Ţáčková Kateřina
Habrnalová Eva
Vrublová Alena
Nagláková Olga
Machů Nikola
Marcová Vendula
Michálková Lucie
Šustek Václav
Hloušková Naděţda
Kolašínová Tereza
Bednárková Šarlota
Babiáková Kateřina
Rohelová Kateřina
Vilímová Sabina
Becher Petr
Golová Kristýna
Honusová Tereza
Lachová Veronika
Moravcová Tereza
Marenčáková Aneta.
Pavlíčková Ivana
Wojnarová Christina
Vytřasová Pavlína
Prokešová Simona
Válová Nikola
Kunová Denisa
Irziková Petra
Kudělková Pavla
Raptopulu Elisabeth
Vosátková Nikola
Handlíř Adam
Kvitová Lucie
Kvitová Zdeňka
Langerová Gabriela
Luzarová Veronika
Cittová Dominika
Slovioček Jan
Zuček Jakub
Jelenová Pavla
Petličarovská Veronika
Buganský Lukáš
Čermáková Lucie
Dluhosch Filip
Jančová Dominika
Langerová Nikola
Pawlitková Denisa
Urbamniecová Tereza
Weiser Jiří
Marušíková Nikola
Mrva Marek
Unucka Ondřej
třída průměr
3.C
1,00
3.A
1,00
3.A
1,00
3.A
1,08
1.E
1,14
3.D
1,22
3.A
1,25
3.A
1,25
4.E
1,30
4.B
1,30
3.D
1,33
4.A
1,33
3.e
1,38
2.A
1.43
1.E
1,43
2.A
1,43
1.A
1,50
1.E
1,50
2.A
1,50
4.C
1,50
1.D
1,50
2.D
1,53
4.B
1,60
2.D
1,60
2.C
1,63
1.E
1,64
3.E
1,69
4.C
1,70
4.D
1,80
4.C
1,80
3.E
1,85
1.A.
1,85
2.D
1,86
1.A
1,86
4.D
1,87
2.C
1,88
4.C
1,90
4.E
1,91
3.E
1,92
3.A
1,92
2.D
1,93
4.D
1,93
4.E
2,00
2.C
2,00
2.B
2,00
2.D
2,00
2.C
2,00
4.E
2,00
2.D
2,00
2.A
2,00
2.A
2,07
1.E
2,07
2.D
2,07
Číslo
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Jméno a příjmení
Marková Lucie
Klaisová Nikola
Boţková Karin
Kunertová Kateřina
Bayerová Jana
Maňáková Veronika
Babinec Václav
Tomiczek Lukáš
Ranglová Martina
Adamec Zdeněk
Belasová Barbora
Trochtová Veronika
Ţidková Natálie
Odehnalová Barbora
Gruštíková Nikola
Tvardková Lucie
Petřvalská Vendula
Kocourek Martin
Pouperová Vladimíra
Šima Martin
Hrtusová Vendula
Barchanski Pavel
Jonszta Jakub
Ďuráková Anna
Rolková Tereza
Bašová Martina
Cesarová Blanka
Galičáková Tamara
Král Kamil
Sekáčová Magdaléna
Zajacová Kateřina
Herecová Nikola
Ryšková Denisa
Balák Michal
Dulovčíková Nikola
Dusová Vanda
Mucha Tomáš
Janštová Kateřina
Turek Daniel
Košař Petr
Děrţáková Daniela
Veselka Jan
Holešová Denisa
Bandarica Martin
Fiziová Nikola
Laufek Ondřej
Podaný Jiří
Chrenčík Daniel
Kuchař Radek
Pikonski Vladan
Paldusová Nikol
Sushchyts Yahor
Řegucký Daniel
třída průměr
3.E
2,08
4.E
2,09
4.A
2,10
4.E
2,10
3.D
2,11
1.A
2,14
2.B
2,15
3.E
2,15
3.A
2,17
3.B
2,18
4.E
2,20
2.C
2,20
1.E
2,21
1.E
2,23
3.C
2,27
4.D
2,27
4.A
2,30
1.D
2,31
4.D
2,33
2.A
2,36
1.C
2,40
3.A
2,42
1.A.
2,43
3.D
2,44
3.A
2,45
2.A
2,50
1.A
2,50
4.A
2,50
4.A
2,50
4.A
2,50
2.D
2,50
4.A
2,60
1.E
2,64
4.D
2,67
1.E
2,71
1.D
2,73
3.D
2,76
1.D
2,81
2.B
2,85
4.D
2,87
4.A
2,90
4.E
2,91
3.D
2,94
3.A
3,00
2.A
3,00
2.D
3,00
3.B
3,00
1.D
3,07
2.A
3,07
4.B
3,10
2.D
3,13
2.A
3,14
1.D
3,20
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
107.
108.
109.
110.
111.
Válková Veronika
Bílek Alex
Synek Tomáš
Cagášková Linda
Lindovský Tomáš
4.A
1.B
2.A
2.B
4.A
3,20
3,21
3,26
3,38
3,50
112.
113.
114.
115.
Výroční zpráva 2010/2011
Helzlarová Karolína
Duškevič Denis
Macura Martin
Hrtánková Tereza
1.D
2.A
3.B
1.E
3,56
3,57
3,82 (5)
3,86 (5)
Prospěch v jednotlivých ročnících
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Nehodnoceno
1.ročník
3
21
1
0
2.ročník
3
28
0
0
3.ročník
9
17
1
0
4.ročník
4
28
0
0
Celkem
19
94
2
0
Prospěchové stipendium bylo ve školním roce 2010/2011 vyplaceno 15 studentům.
3.7. Výchovná opatření, pochvaly
Třída
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
Celkem
PŘŠ
DTU
DŘŠ
1
3
1
6
3
2
5
1
2
3
2.st.
1
3.st.
1
PV
1
PTU
1
1
1
1
1
1
1
1
23
8
1
1
1
4
PTU – pochvala třídního učitele PŘŠ – pochvala ředitele školy DTU – důtka třídního
učitele DŘŠ – důtka ředitele školy 2.st. – druhý stupeň z chování 3.st. – 3. stupeň z
chování PV – podmínečné vyloučení,
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
3.8.Maturitní zkoušky
Ve školním roce 2010/2011 studenti maturitního ročníku skládali poprvé novou maturitu.
Nová maturita se skládala ze dvou částí: ze společné části - kterou tvořily 2 povinné
zkoušky, a to z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky.
A ze školní - tzv. profilové časti, ve které ţák skládal 3 povinné zkoušky - z dějin
výtvarné kultury, z odborných předmětů (technologie) a z praktické zkoušky (oborová
maturitní práce).
Studenti maturitního ročníků i učitelé vyuţili moţnosti vyzkoušet si novou podobu
maturity v rámci podzimní maturitní generálky „ MAG 2010“.
Studenti maturitního ročníku rovněţ absolvovali tzv.cvičnou maturitu, která proběhla na
naší škole ve dnech 14.-17.3.2011.
Praktická maturitní zkouška
Praktická maturitní zkouška probíhala ve dnech 4.4.-6.5.2011 a vykonalo ji 28 studentů.
Realizace závěrečných prací probíhala v ateliérech školy a v učňovské kovárně. Byla
realizována podle vlastních výtvarných návrhů studentů.
Seznam studentů a maturitních témat
Grafika
Boţková Karin
Děrţáková Daniela
Galičáková Tamara
Herecová Nikola
KolašínováTereza
Petřvalská Vendula
Sekáčová Magdaléna
Válková Veronika
Návrhy na keramickou stěnu
Volná grafika
Říkej si se mnou
Sympozium prostorových forem
www.mfof.cz
Kniha pro děti
30.let Bílého divadla
Zikmund a Hanzelka
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Keramika
Kudělková Pavla
Kunová Denisa
Lachová Veronika
Luzarová Veronika
Točené šachy
Čajový servis
Čajový servis 3 sady
Soubor interiérových svícnů
Animace
Irziková Petra
Košař Petr
Kvitová Zdeňka
Petličarovská Veronika
Pouperová Vladimíra
Tvardková Lucie
Dokument o škole
Groteska
Pohádka hroch
Pohádka Perníková chaloupka
Pocitově laděný film Leonardo
Pocitově laděný film Čas
Kovářství
Pavlíčková Ivana
Pikonski Vladan
Šustek Václav
Figurální plastika
Kovová plastika- Strom ţivota
Figurální sakrální plastika – oltářní kříţ
Design interiéru
Belasová Barbora
Buganský Lukáš
Cittová Dominika
Klaisová Nikola
Michálková Lucie
Pawlitková Denisa
Obývací pokoj s terasou v rodinném domě
Obývací pokoj s kuchyní a terasou v rodinném domě
Studentská buňka na kolejích
Dětský pokoj v řadovém domě se šatnou a koupelnou
Loţnice s koupelnou v rodinném domě
Studentská buňka na kolejích
Výsledky maturitních zkoušek
Ústní část profilové a společné části maturitní zkoušky se konala ve dnech 23.27.5.2011. Předsedou maturitní komise byl jmenován Mgr.Roman Lipavský z Vyšší
odborné školy a Střední průmyslové škola Šumperk. Profilovou a společnou část
maturitní zkoušky konalo celkem v jarním termínu 28 studentů.
Testy a písemné práce z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka proběhly ve dnech
30.5.-3.6.2011.
Ve 4. ročníku studovalo a k maturitní zkoušce v řádném termínu bylo přihlášeno 32
studentů.
1 student neprospěl, 2 studenti se z řádného termínu omluvili.
Přehled prospěchu třídy 4.A
Předmět
1
společná část – státní maturita
ČJ
Český jazyk a literatura
AJ
Anglický jazyk
NJ
Německý jazyk
profilová část
DVK Dějiny výtvarné kultury
ústní zkouška
Tech Technologie
ústní zkouška
PZ
Praktická zkouška
Počty známek
2
3
4
Průměr
5
N
1
-
4
1
-
2
3
2
1
2
-
2
-
-
2,375
3,167
3,000
3
1
2
2
-
2
2,375
2
-
2
4
-
2
3,000
4
1
2
1
5
2
2,000
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Přehled prospěchu třídy 4.B
Předmět
1
společná část – státní maturita
ČJ
Český jazyk a literatura
AJ
Anglický jazyk
NJ
Německý jazyk
profilová část
DVK Dějiny výtvarné kultury
ústní zkouška
Tech Technologie
ústní zkouška
PZ
Praktická zkouška
Přehled prospěchu třídy 4.C
Předmět
Průměr
5
N
1
1
1
1
-
-
1
-
-
2,000
4,000
2,000
2
-
-
1
-
-
2,000
1
1
-
1
-
-
2,333
2
1
-
-
-
3
1,333
Počty známek
2
3
4
Průměr
5
N
-
2
-
2
1
3
-
-
-
2,500
3,000
3,000
1
-
2
1
-
-
2,750
1
-
2
1
-
-
2,750
1
2
1
-
-
-
2,000
1
společná část – státní maturita
ČJ
Český jazyk a literatura
AJ
Anglický jazyk
NJ
Německý jazyk
profilová část
DVK Dějiny výtvarné kultury
ústní zkouška
Tech Technologie
ústní zkouška
PZ
Praktická zkouška
Přehled prospěchu třídy 4.E
Předmět
Počty známek
2
3
4
1
-
1
společná část – státní maturita
ČJ
Český jazyk a literatura
AJ
Anglický jazyk
NJ
Německý jazyk
profilová část
DVK Dějiny výtvarné kultury
ústní zkouška
Tech Technologie
ústní zkouška
PZ
Praktická zkouška
Přehled prospěchu třídy 4.D
Předmět
Výroční zpráva 2010/2011
Počty známek
2
3
4
Průměr
5
N
2
-
3
-
3
1
1
1
1
-
2,167
5,000
3,600
-
2
2
1
1
-
3,167
-
2
2
2
-
1
3,000
1
1
2
1
1
1
3,000
Počty známek
2
3
4
1
5
společná část – státní maturita
ČJ
Český jazyk a literatura
1
4
3
AJ
Anglický jazyk
1
1
5
NJ
Německý jazyk
1
profilová část
DVK Dějiny výtvarné kultury
1
2
4
1
ústní zkouška
Tech Technologie
2
2
4
ústní zkouška
PZ
Praktická zkouška
3
4
1
Celkový průměrný prospěch: Prospělo s vyznamenáním 3,prospělo
Průměr
N
-
2,250
2,571
1,000
-
2,625
-
2,250
2,000
22, neprospělo 7.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Slavnostní vyřazení studentů
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
4.
Výroční zpráva 2010/2011
Talentové zkoušky
V rámci přijímacího řízení musí vykonat všichni zájemci o studium talentovou zkoušku
obsahující kresbu, malbu a modelování. Ţáci si musí k talentovým zkouškám přinést 20 kusů
domácích prací. Přihlášky ke studiu jsou k dispozici na všech základních školách, případně v
sekretariátu naší školy.Přijímání ke studiu se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Ţák základní školy podává
řádně vyplněnou přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do oborů
s talentovou zkouškou přímo na adresu školy do 30. listopadu. Základní škola pouze
potvrzuje údaje o prospěchu ţáka v posledních dvou ukončených ročnících (známky z obou
pololetí, vysvědčení ze 7. a z 8. třídy) na přihlášce,doporučujeme rovněţ si vyřídit i potvrzení
od lékaře. Uchazeči o studium, kteří jiţ absolvovali základní školu nebo jsou ţáky nebo
absolventy střední školy, podávající přihlášku ke studiu dodají fotokopie vysvědčení ze
základní školy a absolvované střední školy(maturitní vysvědčení).
Hodnocení domácích prací i prací prováděných ve škole je v této stupnici v bodech:
15-13 bodů
12-10 bodů
9-7 bodů
6-4 body
3-1 bodů
známka výborný
známka chvalitebný
známka dobrý
známka dostatečný
známka nedostatečný.
Maximum získaných bodů:
Minimum pro přijetí:
60 bodů
28 bodů
Škola obdrţela celkem 49 přihlášek ke studiu. 1.kolo talentových zkoušek proběhlo 4. A 5.
ledna 2011.Nejvyšší počet dosaţených bodů byl 53, nejniţší počet byl 28 bodů.
Počet přijatých ţáků v jednotlivých oborech:
82-41-M/05
Propagační výtvarnictví – propagační grafika
82-41-/06
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
82-41-M/11
Design interiéru
82-41-M/12
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
82-41-M/04
Průmyslový design
19 ţáků
1 ţák
10 ţáků
2 ţáci
5 ţáků
Pro zajištění náboru a získání zájmu ţáků o studium byly konány dny otevřených dveří po
předchozí telefonické domluvě. Škola se zúčastnila různých prezentací škol organizovaných
Úřady práce .
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
5.Harmonogram školního roku 2010/2011
srpen
2010
25.
září
2010
1.
2.
6.
8.
9.-12.
10.-19.
říjen
2010
středa
zahajovací pedagogická porada
středa
čtvrtek
pondělí
středa
čtv-ne
pá-ne
zahájení školního roku
třídní schůzky pro 1.ročník,17.00 hod-org.šk.roku+plenér
maturitní zkouška,1.řádný opravný termín
porada-před.komise+ uměl.rada
plenér 1. ročník, Horní Bečva
plenér Chorvatsko
čtv-ne
podzimní plenér 2.ročník grafika-Vítkov u Opavy
maturitní generálka dle MŠMT
10.-23. ne -so
výměnný pobyt Bratislava - Leonardo
stř-pátek podzimní prázdniny
3.
3.
8.
10.
24.
středa
středa
pondělí
středa
středa
prosinec
2010
15.
středa
porada-před.komise+ uměl.rada
čtv-pátek vánoční prázdniny
leden
2011
3.
10.
11.
12.
14.
19.
31.
pondělí
pondělí
úterý
středa
pátek
středa
pondělí
zahájení výuky v roce 2011
talentové zkoušky-1.kolo
1. termín
talentové zkoušky-1.kolo
2. termín
ukončení KP-hodnocení KP komisí-1.+2.ročník
ukončení KP-hodnocení KP komisí-3.+4.ročník
klasifikační porada k I.pololetí
ukončení 1. pololetí-vysvědčení
2.
4.
21.
23.
středa
pátek
pondělí
středa
porada-před.komise k mat.zkouškám+ uměl.rada
jednodenní pololetní prázdniny
vyhlášení a přidělení maturit.témat-PCV
porada-před.komise+ uměl.rada
listopad
2010
únor
2011
klasifikační porada I.čtvrtletí
kontrolní den-kresby-1+2 ročník,atelier-hodnocení kreseb
zahájení klauzurních prací,oficiální vyvěšení a rozdělení témat KP
třídní schůzky
porada-před.komise+ uměl.rada
březen
2011
2. středa
2. středa
7.-13. po - ne
duben
2011
6.
13.
13.
21.-22.
středa
středa
středa
čt-pá
klasifikační porada 3.čtvrtletí
třídní schůzky
kontrolní den-kresby-1+2 ročník,atelier-hodnocení kreseb
velikonoční prázdniny
květen
2011
4.
6.
9.-13.
16.-20.
23.-27.
středa
pátek
po-pá
po-pá
po-pá
klasifikační porada ke 4.ročníku
ukončení výuky 4.ročníku+vysvědčení 4.ročník
instalace maturitních prací
svatý týden
maturitní zkoušky
červen
2011
30.-7.6. dle MŠMT písemné testy
8.-10.6.
vyrovnání závazků 4. ročník
8. středa
hodnocení KP -1.+2.ročník / stanovená komise/
10. pátek
hodnocení KP -3. ročník, obhajoby / stanovená komise/
20.6. po
slavnostní vyřazení studentů 4. ročníku
13.-25.
praxe studentů
17. pátek
klasifikační porada k II.pololetí
20.-24. po-pá
plenér 1.+2.ročník
29. čtvrtek
zasedání uměl.rady+hosté
30. čtvrtek
vysvědčení, ukončení školního roku
červenec
srpen
2011
24.
středa
10.00 hod
30.9.-3.10.
27.10.-29.10.
7.00 hodin
17.00 hodin
23.12-2.1.2011
řed.volno
7.00 hod.
porada-před.komise+ uměl.rada
schválení maturitních návrhů před.komisí
jarní prázdniny
hlavní prázdniny
zahajovací pedagogická porada
7.00 hodin
17.00 hodin
7.00 hodin
7.00 hodin
1.7.-31.8.
9.00 hod.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
6.
Grafika
1.
Bandarica
2.
Barchanski
3.
Habrnalová
4.
Machů
5.
Marcová
6.
Ranglová
7.
Rolková
8.
Wilczková
9.
Zuček
10.
Ţáčková
Animace
1.
Bayerová
2.
Ďuráková
3.
Hloušková
4.
Holešová
5.
Mucha
6.
Nagláková
Keramika
1.
Cimalová
2.
Gruštíková
Kov
1.
Adamec
4.
Macura
6.
Podaný
Konstrukce nábytku
1.
Bednárková
2.
Marková
3.
Raptopulu
4.
Slovioček
5.
Tomiczek
6.
Válová
Výroční zpráva 2010/2011
Praxe studentů 3. ročníku ve firmách
Martin
Pavel
Eva
Nikola
Vendula
Martina
Tereza
Kateřina
Jakub
Kateřina
Firma
Bannan print
FINCLUB plus, a.s.
Bannan print
Reklamní dílna
Florist.sluţby
Strachota, s.r.o.
PraqueBest,s.r.o.
X Media servis
DAMAN
PIXMEDIA
Jana
Anna
Naděţda
Denisa
Tomáš
Olga
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
Dagmar
Nikola
Kajstura, výrobce keramiky Dukelská 1614/3, Hlučín
Zdeněk
Martin
Jiří
Martellatore, A.Jiřičný
AVE ART
AVE ART
Oplocany 47
Šarlota
Lucie
Elisabeth
Jan
Lukáš
Nikola
Petra Slipková
LIFTMONT,Jana Marková
Lada Kiedroňová
Studio G
Studio DISA
Lukšová Iva
Dr.A.Vaculíka 1899, FM
O-Hrabůvka
Sliwki 783/2A, Karviná
Husova 543/1, Havířov
Frýdecká 53, Třinec
Chrobákova 22, Stará Bělá
studio
studio
studio
studio
studio
studio
Ostrava,
Ostrava,
Ostrava,
Ostrava,
Ostrava,
Ostrava,
adresa
U tiskárny 9, Ostrava
Karvinská 21, Český Těšín
U tiskárny 9, Ostrava
Zámecká 24/3, Bruntál
Slezské nám.32/22, Bílovec
Varšavská 1028/11, O-Mar.Hory
Pod Pekárnami 7, Praha 9
L.Ševčíka 26,O-Mar.Hory
28. října 1810/86, Ostrava
M.Chasáka 3137, F.Místek
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
Mgr.Šrámka
Mgr.Šrámka
Mgr.Šrámka
Mgr.Šrámka
Mgr.Šrámka
Mgr.Šrámka
4,
4,
4,
4,
4,
4,
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
7.
Výroční zpráva 2010/2011
Plenéry studentů
Plenér Horní Bečva
Ve dnech 9.-12. září 2010 se uskutečnil plenér studentů nastupujících do 1. ročníku.
Ubytování a strava byly zajištěny v horském hotelu Hit na Horní Bečvě.
Kurzu se zúčastnilo celkem 25 ţáků.
Během pobytu nás provázelo deštivé počasí , takţe jsme byli nuceni pracovat
v prostorách hotelu . Ţáci byli seznámeni s hlavními zásadami kresby a se základy
perspektivního zobrazení. Toto jsme následně procvičili na jednotlivých zátiších
kvadratických a rotačních tvarů.
Plenér Chorvatsko
Ve dnech 10.9.-19.9.2010 se uskutečnil plenér v Chorvatsku – Baška Voda.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
PLENÉR VÍTKOV U OPAVY 2010
Kaţdoročně škola jezdí na malý plenér do Vítkova u Opavy. Tentokrát jsme se zde
zaměřili na Chorvatsko - pokračování plenéru ze září, abychom přenesli své cestovatelské
a pobytové záţitky na plátna. Plenér splnil naše očekávání a v průběhu roku 2011 byly
představeny malby, kresby a skicy z Chorvatska na výstavách školy.
Dětské hřiště v Ostravě - Hrabůvce
Studenti 3.a4.ročníku se podíleli na realizaci dětského hřiště v OstravěHrabůvce.Realizace trvala pět dní a bylo pomalováno 120 m zdí dětského hřiště.Hlavní
návrhy provedly studentky 4.ročníku Tamara Galičáková a Karin Boţková.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Výměnný pobyt Ostrava – Bratislava
17.10.-30.10.2010
Projekt nazvaný „Výměnný pobyt Ostrava - Bratislava“ byl určen osobám v počátečním
odborném vzdělávání s výtvarným zaměřením. Zahraniční praxe se zúčastnilo 10 ţáků
z 2. a 4. ročníků SSUŠ AVE ART Ostrava, s.r.o. a doprovodná osoba Mgr. Zdeněk Pala.
Stáţ byla zaměřena na získání nových znalostí a dovedností v oblasti umělecké techniky
malířství. Ţáci získávali nové vědomosti a poznatky v rozmezí dvou týdnů a to od 17. do
30. října 2010 na půdě partnerské školy - Škola uţitkového výtvarnictva Josefa Vydru,
Bratislava.
Hlavním cílem projektu bylo získání nových poznatků ve výše zmíněném oboru a
umoţnění mladým lidem navštívit členskou zemí EU. Stěţejním přínosem tedy bylo
seznámení se s novými technikami a postupy prací, které se na jejich střední škole
nevyučují. Dále se účastníci seznámili s novým nejen pracovním prostředím, došlo
k osamostatnění účastníků a částečnému osvojení slovenského jazyka, především
v uměleckých pojmech. Poznali nové lidi (ţáky a pedagogy), Bratislavu a okolí.
Nově nabyté znalosti a dovednosti by jim měly usnadnit přijímací řízení na vysokou
školu, či vstup na trh práce.
Mobilita byla rozdělena do 10 lekcí, kdy jedna lekce se rovnala osmi vyučovacím hodinám
s přestávkami a byla rozloţena do jednoho dne. Odpolední program byl kulturního
charakteru, v němţ ţáci uskutečňovali historické vycházky do města, návštěvy
památkových budov, muzeí a galerií. Kromě kulturního programu si v odpoledních
hodinách studenti sestavovali obhajobu své práce.
Účastníci mobility získali po ukončení Europass ,
evropský trh práce.
který by jim měl napomoci při vstupu na
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Zájezd studentů do Vídně
16.11.2010
Vedoucí zájezdu
Mgr.Zdenek Pala
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Lyţařský výcvik
7.-14.2.2011
Lyţařského výcviku v hotelu Pokrok Bílá – Beskydy se zúčastnilo 13 ţáků. Vedoucí kurzu
BcA.Radim Staněk.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
EXKURZE OLOMOUC 24. 03. 2011
-
OLOMOUCKÉ BAROKO
Rozsáhlá výstava „Olomoucké baroko/Výtvarná kultura 1620–1780“ mapuje
barokní umění v tomto nejprve biskupském a od tohoto období také
arcibiskupském městě. Je rozdělena do tří prostor, a to do Arcidiecezního
muzea, Galerie Muzea moderního umění a část se nalézá ve Vlastivědném
muzeu v Olomouci.
Mgr. Zdenek Pala vedoucí exkurze
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
ŠKOLNÍ FOTOGRAFICKÝ
VÝLET
-ŠTRAMBERK 31.03.2011
Ve čtvrtek 31. března pořádala škola Ostrava, školní fotografický výlet do města
Štramberku.
Studenti v rámci výletu navštívili věţ hradu zvanou Trúba a
vyhlídkovou rozhlednu Bílá věţ.
Pedagogickým dohledem nad studenty byli pověřeni:
Mgr. Daniela Ţídková
(I. ročník)
Mgr. Pavla Lyčková
Mgr. Aleš Vavrečka
Mgr. Monika Blinková
(II. ročník)
(III. ročník)
(IV. ročník)
Štramberk je horské městečko v centru Štramberské vrchoviny na svazích
Zámeckého kopce Kotouče, Bílé hory, Libotínských vrchů a Červeného kamene v
předhůří Beskyd, pro svou malebnost zvané „Moravský Betlém“. Štramberk zaloţil 4.
prosince 1359 syn českého krále Jana Lucemburského (1296-1346), moravský
markrabě Jan Jindřich Lucemburský (1322-1375), mladší bratr římského císaře a
českého krále Karla IV. (1316-1378), povýšením podhradí (první zmínka 1211) na
město.
Městu i širokému okolí vévodí zřícenina hradu Strallenberg s válcovou věţí zvanou
Trúba. Architektonickým unikátem je urbanistický soubor lidové architektury
valašských roubených chalup z 18. a 19. století, z nichţ většina tvoří městskou
památkovou rezervaci. Štramberk proslavily také perníkové „Štramberské uši“, které
zde pečou jiţ dlouhá staletí v upomínku vítězství štramberských křesťanů nad
mongolským vojskem 8. května 1241.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Plenér Bumbálka
20.-26.6.2011
V červnu proběhl kaţdoroční týdenní plenér na konci školního roku. Tentokrát jsme byli
Na Bumbálce. Plenéru se účastnili studenti 1.a 2 ročník.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
8. Výstavy
Galerie Čtyřlístek, správa organizace
V Galerii Čtyřlístek, která je součástí správy organizace, je od září k vidění nová výstava,
nazvaná „Tvoříme pro jiné“. Je darem studentů Soukromé střední umělecko-průmyslové
školy Ave Art, kteří se jiţ třetím rokem podílejí na vzdělávacím projektu Evropské unie –
Mládeţ v akci. Tento projekt podpořila rovněţ Česká národní agentura Mládeţ. Vystavené
obrazy vznikly v létě na mezinárodním plenéru studentů výtvarného umění v
Bartošovicích. Kromě ostravských výtvarníků se na něm podíleli také mladí umělci z
Polska a ze Slovenska. S některými díly, jeţ vznikla během tohoto plenéru, se nyní
můţeme seznámit v Galerii Čtyřlístek. Celá vystavená kolekce zůstane v majetku
organizace. Udělala radost všem, kteří se koncem září zúčastnili spolu s vystavujícími
tvůrci vernisáţe této výstavy a věříme, ţe bude trvalou inspirací i pro naše výtvarné
zdatné klienty.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Výstava 5-ti hvězdičkových prací - Komerční banka
Tak nazvali svou výstavu pět studentek 3.ročníku oboru propagační grafika - Nikola
Machů, Vendula Marcová, Kateřina Ţáčková, Kateřina Wilczková a Eva Habrnalová.
Uvidíte kromě malby i počítačovou grafiku a jejich volné práce.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
10. Akce školy
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
11. Napsali o nás
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Dům a byt - výstava pro vaše lepší bydlení na výstavišti Černá louka Ostrava
Publikováno: 8.10.2010 15:15
Autor: Ostravské výstavy, a.s.
Představí se více než 100 společností s nabídkou stavebnictví a vybavení interiéru. Od
14. do 17. října na Výstavišti Černá louka v Ostravě.Období, kdy se nejvíce zamýšlíme
nad tím, čím si vylepšíme své bydlení je podzim. Trávíme více času doma a logicky tak
máme větší nárok na pohodlí. Vymýšlíme jak zdokonalit své hnízdečko, čím novým ho
obohatit, aby bylo ještě útulnější. Listujeme tedy v nejrůznějších časopisech, navštěvujeme
webové stránky zaměřené na bydlení apod. Jednou z moţností jak načerpat plno inspirací a
nápadů, porovnat ceny, kvalitu a sluţby mezi více jak stovkou firem je navštívit výstavu Dům
a byt 2010. Ve dnech 14. – 17. října se na výstavišti Černá louka v Ostravě můžete
osobně seznámit s novými trendy a materiály v oblasti stavebnictví, nábytku a
dekorací a ještě se pobavit u zajímavého doprovodného programu.
Jaké novinky si pro Vás letošní ročník výstavy Dům a byt připravil? Netradičním
záţitkem na výstavě jistě bude projekt mladých ostravských výtvarníků Bulldozero s názvem
GRAFFITI jako umění. Expozice představí graffiti jako jeden ze směrů volného umění, se
kterým se v galeriích setkáte jen výjimečně. Na vlastní oči budete mít moţnost shlédnout
malbu sprejem na plátno a být při tom jak vzniká originální dílo. Naleznete zde i galerii
osobitých prací a fotografií jiţ realizovaných nástěnných maleb. V případě ţe se Vás tento
svérázný styl zalíbí, můţete si některé z vystavených prací zakoupit.
Poprvé jsou pro návštěvníky připraveny dvě nové poradny – Příprava stavby a Dotace na
kuchyňské linky. V první z poraden získáte například odpovědi na otázky
nízkoenergetického a pasivního bydlení, moţnosti získávání financí z dotací a fondů nebo
Vám odpoví na vaše dotazy týkající se problematiky obkladů a dlaţeb.
Uvaţujete o pořízení nové kuchyňské linky? Tak to je pro Vás další uvedená poradna tou
správnou volbou. Získáte zde nejen informace o moţnostech čerpání dotace z Fondu na
podporu bydlení, ale poradí Vám to nejlepší řešení pro vaši kuchyň.
Potěšením pro vaše oči bude i tematická výstava soukromé Střední umělecké školy
AVEART Ostrava - Emil ZÁTOPELK – běžící, vítězící. Zde se seznámíte s výtvory mladé
generace výtvarníků a je se opravdu na co koukat.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
¨
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Lipník koupí sochu, ve sbírce jich má už deset
8. února 2011 0:00
LIPNÍK NAD BEČVOU Kdyţ byla vloni vystavená nedaleko vstupu na zámecké nádvoří z Bratrské ulice v Lipníku
nad Bečvou, lidé si ji oblíbili. Zastupitelé se proto rozhodli, ţe si dílo Marka Břusky koupí, aby bylo ve městě
nastálo.Jenţe originál je neprodejný, a tak se její autor rozhodl vyrobit přesnou kopii. Řeč je o plastice s názvem
In aqua aequitas II. Městskou kasu vyjde na 45 tisíc korun.Podle Blanky Prudilové ze zdejšího odboru školství a
kultury si plastika s vodním prvkem o své místo v Lipníku vlastně řekla sama. Na stejném místě byla vystavená
loni v rámci výstavy Kov ve městě. Tehdy ji zapůjčila soukromá umělecká škola Ave Art Ostrava a kurátorka
výstavy Marcela Kleckerová ji umístila právě do míst, kterými se vstupuje na zámecké nádvoří.
„Lidem se umělecké dílo líbilo natolik, ţe jsme se rozhodli vyhovět jejich přání a objekt koupit. Navíc tím i citlivě
oţivíme nově zrekonstruovaný prostor vstupu na zámecké nádvoří,“ popsala Prudilová, podle které autor plastiky
právě vyrábí její kopii. Originál je totiţ neprodejný.
„Kovaná plastika vzniká v mé ostravské dílně jako parafráze mé dřívější práce. Ta původní vyhrála první místo na
kovářském Sympóziu prostorových forem v Ostravě,“ říká o svém díle autor Marek Břuska. „Název plastiky je In
aqua aequitas II. Odkazuje k latinskému přísloví: In vino veritas, tedy ‚Ve víně je pravda‘ a znamená ‚Ve vodě je
čistota‘. Chtěl jsem tím vyzdvihnout krásu, průzračnost a zdánlivou jednoduchost a lehkost proudící vody,“
dodává Břuska.
Plastika bude hotová začátkem května a stane se v pořadí jiţ desátým stálým exponátem v městském souboru
plastik zdobících kovářský Lipník nad Bečvou.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
POLITIKOVÉ JSOU JAKO KONĚ,
NEDOKÁŽOU JÍT ROVNĚ BEZ KLAPEK NA OČÍCH (A. France)
ČÍSLO 19* ROČNÍK IV* 11. 5. 2011* (ČAS 1 – ročník XV* Kurýr ročník VI)
Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec Klaudios Ptolemaios. Podle
vyprávění obchodníků a vojáků kreslil mapy vzdálených zemí. Velké pohoří na severu země, v níž podle něj žil
velký národ Boiochaimů, označil jako Askiburgion. Přiložíte-li Ptolemaiovu mapu na mapu dnešní, pod
Askiburgionem naleznete Nízký a Hrubý Jeseník, část Slezska i střední Moravy. I mezi tvůrci tohoto listu
naleznete nejednoho učeného Boiochaima. Na sklonku 19. století si příznivci strany realistické, sdruženi kolem T.
G. Masaryka uvědomili, že potřebné změny společenské vyžadují více informačních zdrojů. A tak vznikl v roce
1866 list ČAS, od počátku redigovaný Janem Herbenem. V roce 1990 si vydavatelé tohoto listu vypůjčili název i
původní grafickou podobu hlavičky a vydávali až do roku 2005 list ČAS v tištěné podobě. A pochopitelně
v duchu názorů původní České strany lidové (realistické). Ten pak na několik let, od 3. 2. 2005 do 21. 8. 2008
nahradil internetový deník Bruntálský Kurýr. Tento internetový, dle potřeby i tištěný list ČAS je tedy
pokračováním obou zmíněných periodik a měl by v této podobě vydržet co nejdéle. Což bude i dílem vás,
čtenářů.
Vydává: občanské sdružení Vlastenecký poutník, Čeladná 711, 739 12 Čeladná, v nakladatelství Moravská
expedice®. Redakce: petr.anderle @ tiscali.cz +420 724 100 646. Odpovědný redaktor:Petr Andrle. Každé vydání
najdete také na www.bruntal.net; www.hbl.cz ; www.marianka.eu. Objednávky: e-mail s předmětem ČAS*
Registrace MK ČR ze dne 22. 3. 2001 evidenční číslo MK ČR E 11 345
MATUROVAT BUDE S KŘÍŽEM
PRO KAPLI CESTY ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ
Václav Šustek studuje na soukromé Střední umělecké škole AVE ART v Ostravě obor umělecký kovář.
Za týden bude maturovat a jako maturitní výrobek předloží kříž určený právě stavěné Kapli Cesty
česko - německého porozumění. Inspiraci našel ve známém „mikulčickém křížku“ a k tomu všemu se
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
dostal i přes Rotary Club Ostrava International. O tom všem dále. Nejprve si ovšem musíte
prohlédnout následující dva obrázky.
Na prvním snímku je obraz známého rakouského malíře Jakoba von Alt (1789-1872). Ten
namaloval pro císaře Ferdinanda I. desítky děl, jako nejkrásnější místa monarchie. Nu a tento
akvarel je z roku 1844. Tak vypadala Moravská Ostrava, vedle ní je (kouřící komín) obec
Vítkovice. Zde podnikal Salamon Mayer Rotshild, kdyţ koupil v roce 1843 Rudolfovu huť od
jejího zakladatele (1828)olomouckého arcibiskupa, arcivévody Rudolfa. A tady vznikaly
Vítkovice. Hala na spodním snímku patří do komplexu Vítkovice a je detašovaným
pracovištěm zmíněné jiţ Střední umělecké školy AVE ART v Ostravě. A také patří k těm
několika objektům, které pamatují ještě Rotshildy. Takţe v této hale, starší 150 let, vzniká
krásný kříţ k výzdobě Kaple Cesty česko-německého porozumění. Historie se vrací v kruhu.
A jak se k tomu dostala AVE ART? Inu její ředitel Ing. Jaroslav Prokop je členem Rotary
Ostrava International. A tam mluvili o tom, jak pomoci stavbě kaple, nad níž si vzal patronát
Rotary Club Opava International. A tak ho napadlo spojení – kaple - kříž - umělecké
kovářství - škola - maturity - rotary - šikovní kluci- zadání. A bylo to. Václav Šustek se zhostil
námětu velice dobře. I ten jeho inspirační motiv Mikulčickým křížkem je velice zajímavý.
Známý křížek představuje ojedinělý středoevropský nález z 9. století. A tak se vzkaz z 9. století
přenese jako poselství do století jeden a dvacátého. Není to krásné? Navíc kopii
Mikulčického křížku dostal i papež.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
KAPLE MÁ JIŢ GLAJCHU
Příroda jakoby cítila, ţe se schyluje k něčemu zvláštnímu. V okolí Cesty česko-německého
porozumění nevyrůstá jen stavba Kaple, ale rozkvetly pampelišky, vypučely budoucí květy
lipek, které se nám jen s obtíţemi podařilo v minulých letech zachránit. V úterý 10. května
přijela paní Ditrichová z Brodku u Přerova do firmy pana Mlejnka v Opavě, aby si vzala
z vyráběné věţičky míru na zvon, který se rozhodla pro kapli zhotovit a věnovat za Rotary
Club Přerov. Na dárcovský účet ČS 184 610 18 19/088, VS 25062011 přibývají drobné dary,
ale i dary velké – v minulém týdnu nám věnoval jistý podnikatel a humanista celých sto tisíc
korun. Hotova jsou i krásná vitráţní okna, přichází čas i na detaily. Stavitelé se činí. Leč stále
ještě prosíme o podporu. Jisté je, ţe 26. června 2011 zaskví se Kaple v celé své kráse ke
slavnostnímu svěcení a vysvěcení. V jednoduchém vnitřním prostoru kaple bude především
dominovat nenápadný seznam těch, kteří takto vzkazují budoucím: náš svět není zkažen, jak
by se mohlo zdát při čtení každodenních novinových zpráv. Pomozte i Vy, prosím.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Oficiální stránky městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz
Umělecká díla na Masarykově náměstí
datum: 12.5.2011
Ve čtvrtek 12. května nainstalovaly Technické sluţby městského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz na Masarykově náměstí umělecká díla soukromé Střední umělecké a Základní umělecké
školy AVE ART Ostrava. Jedná se o sochy, které byly vyrobeny na kovářském sympoziu v roce
2007 a dosud byly umístěny v zahradě Kunínského zámku. Tématem sympozia bylo “Andělé
jsou mezi námi“, takţe obě sochy představují Anděly. Sochy vytvořili absolventi soukromé
Střední umělecké a základní umělecké školy AVE ART Ostrava. Sochy Andělů vytvořili A.
Kahánek, S.Géla a Holík. Na pracích se podíleli i studenti z umělecké školy AVE ART.
"Umělecká díla z kovu byla umístěna do prostoru, na kterém se v zimě nacházelo kluziště.
Příští týden zde vysadí zahradníci technických sluţeb aţ 600 ks letniček. Záhon bude tvořen
třemi druhy letniček, které budou rozděleny do pruhů," uvedl místostarosta Dalibor Mouka.
Konkrétně půjde o červené salvie, ţluté tagetesy a bílo-zelené chlorophytum s ozdobným
listem. Zahradníci budou provádět údrţbu těchto rostlin, to znamená zálivku, pletí, zastřiţení
po odkvětu a podobně
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
11. Různé
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
AVE TV
V dubnu 2011 zahájila vysílání naše školní televize AVE TV, v pravidelných
měsíčních intervalech bude vysílat aktuální informace a zajímavosti ze ţivota školy. Délka
pořadů bude 15 minutová a budou připravovány studenty především oboru animovaná
tvorba, pod vedením Mgr. Jiřího Hanulíka. Příjem je zajišťován prostřednictvím přijímačů
pozemního digitálního vysílání v dosahu vysílání LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. Klímkovice,
kaţdodenně v časech 8.00, 14.00, 20.00 a 2.00. Případně na internetové adrese
www.ltv-plus.cz, pod odkazem EDUCA.
AVE ART Ostrava, Soukromá střední umělecká škola
a Základní umělecká škola, s.r.o.
Výroční zpráva 2010/2011
Škola vydala publikaci“ Zahradní návrhář“, která má celkem 240 stran.

Podobné dokumenty