Představení firmy, politika jakosti

Komentáře

Transkript

Představení firmy, politika jakosti
Úvod
www.cetris.cz/o-nas/
Představení firmy
Politika jakosti
Reference
1.1
1.2
1.3
1
1
Úvod
www.cetris.cz/o-nas/
1.1 Představení firmy
Společnost CIDEM Hranice, a.s. –
divize CETRIS je v současnosti největším výrobcem cementotřískových
desek v Evropě.
Výstavba závodu na výrobu cementotřískových desek v České republice byla zahájena v roce 1987, do
provozu byl závod uveden v roce 1991.
V prvních letech výroby byl sortiment omezen v podstatě pouze na základní desku CETRIS® BASIC bez
povrchové úpravy. Postupně se nabídka rozšiřovala,
přibylo množství služeb jako např. řezání, frézování,
broušení, vrtání, nanášení povrchových úprav a další. V současné době nabízíme celkem čtrnáct druhů
cementotřískových desek a další stále vyvíjíme, abychom uspokojili potřeby a přání našich zákazníků.
6
O rozšiřující se oblibě a mnohostranném použití
desek CETRIS® svědčí i to, že jsou v současné době
vyváženy do takřka celé Evropy, ale také do zemí
Afriky, Asie a Jižní Ameriky.
Cementotřískové desky CETRIS® jsou vyráběny
technologickým zařízením dodaným německou
firmou BISON. V roce 2010 prošla výrobní linka
celkovou rozsáhlou rekonstrukcí s cílem zkvalitnit
a zvýšit výrobní kapacitu, která v současnosti činí
55 000 m3 ročně. Nově je ve výrobní lince osazeno
čistící a brousící zařízení, které dokonale čistí výrobní
plechy a tím zlepšuje kvalitu povrchu desek. Byla
zrekonstruována a prodloužena sušárna a pořízena
nová formátovací pila. Při formátování vyrobených
desek lze nyní deklarovat nižší hodnoty tolerancí
přípustných odchylek rozměrů a tvarů, které jsou
výrazně pod normovými hodnotami. Velkých změn
dostála linka na nanášení povrchových úprav. Byla
pořízena plně automatizovaná linka se stříkacím
strojem KRONOS od italského výrobce MAKOR,
která dokonale povrchově ošetřuje nejen lícovou
pohledovou stranu desek, ale i její hrany.
Ve vylepšeném a rozšířeném postupu nanášení povrchových úprav nechybí na začátku celého procesu
čistící a brousící zařízení pro přípravu lícové plochy
a výkonné sušící a chladící zařízení. Modernizací pro-
šla i kompresorovna, proběhlo rozšíření expediční
haly a i do budoucna počítáme s investicemi vedoucími k modernizaci a rozšiřování našeho závodu.
Velkou a neustálou pozornost věnujeme kvalitě
vyráběných výrobků. Již v roce 1996 jsme získali
certifikát jakosti dle EN ISO 9002. Po vydání nové
normy byl tento systém v roce 2003 recertifikován
dle ISO 9001. Výroba cementotřískových desek
CETRIS® je dále dozorována autorizovanými a notifikovanými osobami. Jelikož společnost vyváží
své výrobky po celé Evropě, jsou cementotřískové
desky certifikovány nejen dle evropských harmonizovaných norem, ale i dle norem národních.
Úvod
1.2 Politika jakosti
Politika jakosti divize CETRIS®
Vedení akciové společnosti prostřednictvím této politiky jakosti stanovuje rozhodující principy pro zajištění plnění požadavků a očekávání zákazníků divize
CETRIS i akcionářů společnosti v souladu se zpracovaným systémem managementu jakosti a se závazkem tento systém neustále zlepšovat.
Divize CETRIS® přijala následující politiku jakosti:
• Pracujeme s nadšením, abychom uspokojili oprávněná očekávání našich zákazníků
• Pracujeme, abychom dosáhli zisku v našem podnikání a abychom tím rozvíjeli a upevňovali
naši firmu
• Pracujeme bezpečně
• Vážíme si životního prostředí
• Vážíme si našich dodavatelů
Division CETRIS adopted
following philosophy:
Dywizja CETRIS pod∏eja
nast´pujàcà politik´ jakoÊci:
•
•
•
•
•
•
We work with enthusiasm to satisfy
the right expectations of our customers
We work to bring profit to our business
in order to develop and consolidate our
Company
We work safely
We have respect for the external
environment
We have respect for our suppliers
Division CETRIS nahm folgende
prinzipien an:
•
•
•
•
•
Wir arbeiten mit Begeisterung,
um berechtigte Erwartungen unserer
Kunden zu erfüllen
Wir arbeiten, um den Gewinn in unserem
Unternehmen zu erreichen und damit
unsere Firma weiterzuentwickeln und
zu festigen
Wir arbeiten mit Sicherheit
Wir schätzen unsere Umwelt
Wir schätzen unsere Lieferanten
•
•
•
•
Pracujemy z entuzjazmem, by zaspokoiç
uzasadnione oczekiwania naszych klientów
Pracujemy, by osiàgnàç korzyÊç w naszej
dzia∏alnoÊci i by rozwija∏a si´ i umacnia∏a
nasza firma
Pracujemy bezpiecznie
Szanujemy Êrodowisko
Szanujemy naszych dostawców
éÚ‰ÂÎ «CETRIS» ÔËÌflÎ
ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ÔÓÎËÚËÍÛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡:
•
•
•
•
•
ꇷÓÚ‡ÂÏ Ò ˝ÌÚÛÁˇÁÏÓÏ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸ ÒÔ‡‚‰ÎË‚˚ ÓÊˉ‡ÌËfl
̇¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚
ꇷÓÚ‡ÂÏ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÔË·˚ÎË
ÓÚ Ì‡¯ÂÈ Ô‰ÔËÌËχÚÂθÒÍoÈ
‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË Ë, ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï,
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‡Á‚ËÚ˲ Ë ÛÍÂÔÎÂÌ˲
ÔÂÒÚËʇ ̇¯ÂÈ ÙËÏ˚
ꇷÓÚ‡ÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ
ñÂÌËÏ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ Ò‰Û
삇ʇÂÏ Ì‡¯Ëı ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚
....................................
....................................
generální fieditel
fieditel divize CETRIS
7
1
1
Úvod
www.cetris.cz/reference/
1.3 Reference
Více referencí naleznete v katalogu
„CETRIS® – referenční stavby a aplikace“.
1
2
5
6
7
8
3
4
9
11
10
12
14
13
17
15
16
8
Úvod
www.cetris.cz/reference/
18
19
Obr. 1, 23, 33 Divadlo LUXOR,
Rotterdam, Holandsko
CETRIS® FINISH, fasádní opláštění,
systém PLANK
20
Obr. 2, 3 Rodinný dům, Česká republika
CETRIS® BASIC, konstrukční panely
Obr. 4 Podlaha, Olomouc, Česká republika
Plovoucí podlaha IZOCET
21
22
23
Obr. 5, 27 Tenisová hala,
Praha Trója, Česká republika
CETRIS® FINISH, fasádní opláštění,
systém PLANK
Obr. 6 Administrativní budova SPORTEN,
Nové Město, Česká republika
CETRIS® BASIC, fasádní opláštění,
systém VARIO
24
25
Obr. 7 Administrativní budova J&T, Bratislava,
Slovenská republika
CETRIS® FINISH, fasádní opláštění,
systém VARIO
Obr. 8, 10 Bytový komplex, Rakousko
CETRIS® BASIC, konstrukční panely
VST-systém ztraceného bednění
Obr. 9, 26 Rodinný dům, Praha, Česká republika
CETRIS® BASIC, fasádní opláštění,
systém PLANK
Obr. 11, 17, 36 Český dům, MALMÖ, Švédsko
CETRIS® FINISH, fasádní opláštění,
systém VARIO
27
28
31
Obr. 13 Vstupní brána do závodu,
Brno, Česká republika
CETRIS® FINISH, fasádní opláštění,
systém VARIO
26
29
Obr. 12 Rodinný dům, Slavkov, Česká republika
CETRIS® BASIC, konstrukční panely
30
Obr. 14 Zástavba rodinných domů, Holandsko
CETRIS® FINISH, podbití
Obr. 15 Záhonový obrubník, Česká republika
CETRIS® BASIC, systém HOBBY
Obr. 16 Rodinný dům, Nijmegen, Holandsko
CETRIS® BASIC, viditelné konstrukční
panely-interiér, schody, stropy
9
1
1
Úvod
www.cetris.cz/reference/
32
33
Obr. 18 Gymnázium Will, Švýcarsko
CETRIS® BASIC, stropní a podlahové konstrukce,
zvukově izolační (vrtané) desky CETRIS®
Obr. 19, 28, 30, 41 Zástavba obytného komplexu,
Nový Prosek, Česká republika
CETRIS® FINISH, CETRIS® BASIC, fasádní opláštění, podhledové konstrukce, systém VARIO
Obr. 20 Rodinný dům, Hranice, Česká republika
CETRIS® DOLOMIT, podbití, podhled
34
Obr. 21 Zástavba rodinných domů, Holandsko
CETRIS® PROFIL FINISH, fasádní opláštění,
systém PLANK
35
Obr. 22 Rodinný dům, Holandsko
CETRIS® PROFIL FINISH, typ reliéfu břidlice,
fasádní opláštění, systém VARIO
39
36
Obr. 24, 40 Řadové rodinné domy,
Roosendaal, Holandsko
CETRIS® BASIC, konstrukční systém
Obr. 25 Bytový komplex, Krištof Plazza,
Trenčianské Teplice, Slovenská republika
CETRIS® BASIC, systém ztraceného bednění
Obr. 29 Komplex rodinných domů,
Brno Žebětín, Česká republika
opláštění z desek CETRIS® FINISH
a CETRIS® PROFIL FINISH, typ reliéfu břidlice
40
37
Obr. 31 Administrativní budova, Holandsko
CETRIS® FINISH, meziokenní vložky
Obr. 32 Pivovar, Přerov, Česká republika
CETRIS® PROFIL FINISH, stropní podbití,
typ reliéfu – dřevo
38
41
42
Obr. 34 Rodinný dům, Říčany, Česká republika
CETRIS® FINISH, fasádní opláštění,
systém VARIO
Obr. 35, 37 Administrativní budova fa. Müpo,
Brno, Česká republika
CETRIS® BASIC, CETRIS® FINISH, fasádní opláštění, systém VARIO
Obr. 39 Rodinný dům, Oosthozien, Holandsko
CETRIS® PROFIL FINISH, fasádní opláštění,
systém PLANK
Obr. 38, 42 Podlaha v administrativní budově, Itálie, CETRIS® NESITE, zdvojená podlaha,
povrch – dřevo
10

Podobné dokumenty

Úvod - Cetris

Úvod - Cetris 55 000 m3 ročně. Nově je ve výrobní lince osazeno čistící a brousící zařízení, které dokonale čistí výrobní plechy a tím zlepšuje kvalitu povrchu desek. Byla zrekonstruována a prodloužena sušárna a...

Více

Základní vlastnosti

Základní vlastnosti první verze moderních tfiískov˘ch desek. První továrna na v˘robu souãasn˘ch cementotfiískov˘ch desek vznikla ve ·v˘carsku v roce 1967. V˘stavba závodu na v˘robu cementotfiískov˘ch desek v âeské republ...

Více

Podlahové systémy CETRIS

Podlahové systémy CETRIS izolaãními materiály vytváfií podlahovou konstrukci s poÏadovan˘mi izolaãními vlastnostmi i ochranu proti ohni. PouÏitím desek CETRIS® lze velmi rychle a levnû bez pouÏití mokr˘ch procesÛ zlep‰it ak...

Více

Podlahy - Cetris

Podlahy - Cetris C2: Plochy se zabudovanými sedadly, např. plochy v kostelech, v divadlech nebo kinech, v konferenčních sálech, přednáškových nebo zasedacích místnostech, nádražních čekárnách.

Více

Montážní návod - beghelli elplast

Montážní návod - beghelli elplast az első világító eszközt az 1 sz.nyílás segítségével rögzítik fel - felrögzítik a második világító eszközt és erősen kötik össze az elsővel a kapcsok első meghúzásával az M5 csavarokkal - az eljárá...

Více

Montážní návod - beghelli elplast

Montážní návod - beghelli elplast Svítidla jsou určena k připojení na kabely pevného ellektrického rozvodu pomocí svorkovnice,která umožňuje připojit Cu vodiče s plným jádrem o průřezu1,5-2,5mm'.Na jeden pól svorkovnice lze připoji...

Více

Podlahy - Cetris

Podlahy - Cetris do hydroizolaãní stûrky 07 penetrace 08 deska CETRIS®

Více

Týdeník Horník

Týdeník Horník FOTO: DÛl Karviná vloÏení TH roviny do staré jámy k jejímu zaji‰tûní proti pfiípadnému vyjetí. „Tak jednoduché to zase nebylo,“ upozorÀuje závodní dolu âSA Roman Du‰iãka. „T˘m vedoucích pracovníkÛ z...

Více