Žádný jiný Bůh

Komentáře

Transkript

Žádný jiný Bůh
Exodus 20:3–6 (ČSP)
3 Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. 4 Neuděláš si tesanou modlu ani
jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě
pod zemí. 5 Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já
Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na
synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6 ale prokazuji
milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.
1 Corinthians 8:4–6 (ČSP)
4 Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že
modla ve světě není nic a že není žádný [jiný] Bůh, jen Jeden. 5 Neboť i když
jsou takzvaní ,bohové‘, ať už v nebi nebo na zemi — jakože jsou mnozí
,bohové‘ a mnozí ,páni‘ — 6 my máme jediného Boha, Otce, od něhož je
všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je
všechno, i my jsme skrze něho.
1 Corinthians 10:20–21 (ČSP)
20 Ne, ale říkám, že to, co [pohané] obětují, obětují démonům, a ne Bohu.
A já nechci, abyste byli účastníky démonů. 21 Nemůžete pít Pánův kalich i
kalich démonů; nemůžete mít podíl na Pánově stolu i na stolu démonů.
 Žádný jiný Bůh
 Žádné jiné jméno
 Žádné jiné evangelium
Žádný jiný Bůh
Terafim – domácí bůžky
Bůh se zjevuje
jako žárlivý Bůh
Jak vznikla modloslužba?
Základní chybou modloslužby je uctívání a dávání
nepatřičného místa, které patří výhradně jednomu
jedinému Bohu, stvořeným věcem a bytostem a ne
Stvořiteli.
Římanům 1:18-25
Mayská kultura
3. Je možná modloslužba i dnes, u nás v Západní
civilizaci, která má judeo-křesťanské základy?
Zjevení 9:20
Královna
nebes
Jeremjáš 7:18
Panenka z Montserratu
Černá Madonna
z Częstochowy
Expelled:
No Intelligence
Allowed (2008)
Vyhnaný:
Žádná inteligence
není dovolena
Když vytvoříme systém, který má nahradit Boha, i když je
velmi sofistikovaný a inteligentní, vytváříme modlu, která
se nakonec vždy stane stejně krutá a bezcitná, jako to
bylo u kananejských či mayských bohů.
Závěrem:
Jediné, co nás ochrání před otroctvím modloslužby a
klanění se démonům a práci svých rukou, je uctívání
Živého Boha, zjeveného v Pánu Ježíši Kristu.

Podobné dokumenty

sobota s pěveckým sborem

sobota s pěveckým sborem SOBOTA S PĚVECKÝM SBOREM LORETA PRAHA

Více

ST AR ý Zá KON Old Test amen t NOvý ZáKON New

ST AR ý Zá KON Old Test amen t NOvý ZáKON New Jozue / Joshua Soudců / Judges Rút / Ruth 1. Samuelova / 1 Samuel 2. Samuelova / 2 Samuel 1. Královská / 1 Kings 2. Královská / 2 Kings 1. Letopisů / 1 Chronicles 2. Letopisů / 2 Chronicles Ezdráš ...

Více

Uložte - Online Bible

Uložte - Online Bible pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. [11] Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili baalům. [12] Opustili Hospodina, Boha svých o...

Více

Návrh na zrušení trvalého pobytu

Návrh na zrušení trvalého pobytu některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) Já, níže podepsaný/á ……………………………………………… nar. ……………………………………. trvale bytem …………………………………………………………………………………………………...

Více

David Výkruta

David Výkruta • Mayové měli několik různých kalendářů. • Nejznámější: Tzolk'in (posvátný kalendář) a Dlouhý počet • Kalendáře se skládaly z několika ozubených kol

Více

Nedoprovázené dítě

Nedoprovázené dítě zůstanou na letišti až do odletu letadla a budou přítomny v době plánovaného / očekávaného příletu a převezmou dítě. Vyzvedávající osoba na příletu se musí Nebude-li dítě očekáváno na letišti příle...

Více

Původně kolegiátní chrám Svaté Marie z Ottery

Původně kolegiátní chrám Svaté Marie z Ottery o Původní kanovnické lavice s opěrami o Středověký pult s orlicí o Střešní růžice nad svatyní a hlavy biskupa a jeho sestry, hraběnky ze Salisbury.

Více