Uvod do oboru-sociologie

Komentáře

Transkript

Uvod do oboru-sociologie
Úvod do bakalářského studia
Úvod do oboru pro obor
Sociologie, Komunikace a média
Akademie managementu a komunikace
PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD.
1. Úvod do vysokoškolského studia –
univerzita, vysoká škola
• kde studuji a co studuji
Sociologie řízení PR
Studium poskytuje teoretické i praktické znalosti a dovednosti v
oblasti specifické části masové komunikace a médií, sféry public
relations (a s tím spojené oblasti media relations a reklamy).
Teoretickým základem studia je společenskovědní obor sociologie, a
to jak jeho obecně, tak v moderních směrech. Teoretický základ je
rozvíjen ve směru k získání dovedností pro řízení public relations.
Public Relations – jsou v marketingové teorii součásti markeringové
komunikace (mixu), tedy řízení komunikace vzhledem na trh,
konkurenci, produkty, cenu, zákazníky, atd. Obecně se jako složky PR
uvádějí: human relations (human resources, lidské zdroje), press
resp. media relations, corporate identity a sponzoring, lobing, spindoctoring. Někdy se PR označuje jako interní a externí komunikace.
1. Úvod do vysokoškolského studia –
univerzita, vysoká škola
Mýty o sociologii, americký sociolog Peter Ludwig Berger (spolu
s Thomasem Luckmannem napsali dílo Sociální konstrukce reality)
z knihy Pozvání do sociologie pochází 6 mytů o sociologovi:
1) Sociolog jako člověk – profesionál, který se
zabývá osvětovou činností mezi jednotlivci
i ve prospěch společnosti jako celku.
Auguste Comte [oɡyst kɔ̃ t]
Zdroj obrázku: heslo Sociologie. [online] Internetová encyklopedie Wiki,
dostupné elektronicky na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/August
e_Comte.jpg/220px-Auguste_Comte.jpg (cit. 09/2012),
původní zdroj: http://www.bolender.com/Sociological Theory/Comte,
Auguste/Another Picture of Auguste Comte.jpg
1. Úvod do vysokoškolského studia –
univerzita, vysoká škola
2) Sociolog jako teoretik sociální práce
„Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů
v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem
naplnění jejich osobního blaha.
Užívaje teorií lidského chování a sociálních systémů, sociální práce
zasahuje tam, kde se lidé dostávají do kontaktu se svým prostředím.
Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské
spravedlnosti.“
Český překlad definice sociální práce schválené Mezinárodní federací sociálních
pracovníků. [online] Mezinárodní federace sociálních pracovníků v Montréalu, Kanada,
2000. Dostupné elektronicky na: http://socialnirevue.cz/item/definice-socialni-prace
(cit. 09/2012)
1. Úvod do vysokoškolského studia –
univerzita, vysoká škola
3) Sociolog jako sociální reformátor
Josef II.
Habsbursko-Lotrinský
Jan Amos Komenský
Zdroj obrázku: heslo Jozef II.
[online] Internetová encyklopedie
Wiki, dostupné elektronicky na:
http://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/thumb/a/aa/Jose
ph_II.jpg/200px-Joseph_II.jpg (cit.
09/2012), původní zdroj z:
http://www.uniregensburg.de/Fakultaeten/phil_Fa
k_III/Geschichte/josephii.jpg
Zdroj obrázku: heslo Jan Amos Komenský. [online] Internetová
encyklopedie Wiki, dostupné elektronicky na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Johan
_amos_comenius_1592-1671.jpg (cit. 09/2012)
1. Úvod do vysokoškolského studia –
univerzita, vysoká škola
4) Sociolog jako shromažďovatel
statistických údajů o lidském chování
– pomocník počítače.
Zdroj obrázku: http://pctuning.tyden.cz
(cit. 09/2012)
5) Sociolog jako statistik a člověk,
který se zabývá rozvojem
vědecké metodologie
a užívá „barbarský jazyk“
srozumitelný pro hrstku vědců
a kterým se tudíž měří
odbornost díla.
Zdroj obrázku: http://media0.mypage.cz/images/media0:4f6afdc5123d0.jpg/Vedec-nevie1.jpg (cit. 09/2012)
1. Úvod do vysokoškolského studia –
univerzita, vysoká škola
6) Sociolog jako cynický pozorovatel, chladný manipulátor
a samozvaný nadřazenec.
(In BERGER, L. Peter. Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Brno: Barrister
& Principal, 2003. s. 10 – 23. ISBN 80-85947-90-0)
Armand Jean du Plessis de Richelieu
zdroj obrázku:
http://veda.sme.sk/c/4984627/kardinalrichelieu-intrigan-v-sutane-alebo-velkystatnik.html (cit. 09/2012)
Grigori Yefimovich Rasputin
zdroj obrázku:
http://en.wikipedia.org/wiki
/Grigori_Rasputin (09/2012)
Zdroj obrázku:
http://www.susanne.estranky.sk/cl
anky/zaujalo-ma/maniplacia.html
(cit. 09/2012)
1. Úvod do vysokoškolského studia –
univerzita, vysoká škola
• kde studuji a co studuji
Sociologie řízení PR
Peter L. Berger: „sociologie směřuje k aktu čistého vnímání – tak
čistého, jak to jen dovolí omezené lidské prostředky“
(In BERGER, L. Peter. Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Brno: Barrister
& Principal, 2003. s. 13.)
„Sociolog je tedy někdo, kdo se soustavně snaží porozumět společnosti.
Povaha tohoto oboru je vědecká, což znamená, že to, co sociolog zjišťuje
a říká o sociálních jevech, které studuje, je vsazeno do jistého, dosti
přísně definovaného rámce.“
(In BERGER, L. Peter. Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Brno: Barrister
& Principal, 2003. s. 23.)
1. Úvod do vysokoškolského studia –
univerzita, vysoká škola
• kde studuji a co studuji
Zygmunt Bauman: „Může nám být kompasem, který udává správný směr
v houštině nespočetných možností. Zároveň nám pomáhá vyznat se
v různorodých a zdánlivě zcela odlišných jevech, které nás obklopují. “
(In BAUMAN, Zygmunt. Sociologie pro každý den. Praha: Mladá fronta, 1966. s. 17.)
• Předmět(y) zkoumání sociologie: sociální struktura (strukturní
pojetí), sociální chování a jednání (behaviorismus), sociální vztahy a
skupiny (formalistické pojetí), společenský systém, sociální změny a
sociální interakci (interakcionismus), sociokulturní chování atd.
• 2 základní teoreticko-empirické funkce:
1. společenské jevy popsat podle vlastních metodologických
nástrojů (empirická funkce)
2. a tyto jevy vysvětlit (teoretická funkce)
(In Petrusek, M. a kol. Sociologie. Praha: SPN, 1992. s. 12.)
Požadavky na absolvování kurzu
- do začátku listopadu 2012 odevzdat nebo zaslat elektronicky
příspěvek do časopisu nebo vědeckého periodika (žánr recenze,
sloupek, článek, studie, rozhovor – rozhoduje kvalita, nikoli rozsah);
účelem je naučit se přemýšlet a formulovat své myšlenky i odborně
kritéria klasifikace:
dodržení termínu odevzdání (dodržel – nedodržel)
dodržení zvoleného tématu (dodržel – nedodržel)
poměr kvalita a rozsah příspěvku (výborný – dobrý – dostatečný –
nedostatečný)
Požadavky na absolvování kurzu
- do začátku prosince 2012 odevzdat osobně nebo zaslat
elektronicky seminární práci na vybrané téma, nebo dílčí problém ze
seznamu odpřednášených témat (spojení textové a obrazové
s prezentační stránkou; žánr prezentace, mozaika, resp. komentář
k četbě zdrojové literatury, rešerše a obrazová příloha, v rozsahu max.
15 normovaných stran textu, plus přílohy)
kritéria klasifikace:
dodržení termínu odevzdání (dodržel – nedodržel)
dodržení zvoleného tématu (dodržel – nedodržel)
přínos autora (výborný – dobrý – dostatečný – nedostatečný)
poměr kvalita a rozsah příspěvku (výborný – dobrý – dostatečný – nedostatečný)
celkové hodnocení: student musí z každé povinné části získat alespoň polovinu
z možných bodů; dvě známky hodnotí průběžnou práci v semestru a výsledná
známka hodnotí celkový prospěch studenta
Úvod do VŠ studia
Děkuji za pozornost!
Akademie managementu a komunikace
PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD.