Ležákoviny - prosinec 2013

Komentáře

Transkript

Ležákoviny - prosinec 2013
Rubriky : Co se stalo?
Rozhovor se třídou 2. B
Tip na výlet
Sport
Letem světem
Zvíře
Vánoční zvyky a tradice
Zábava, a mnoho dalších rubrik
… na úv d …
Ahoj všichni.
Vítám vás u vánočního čísla Leţákovin. V tomto díle se dozvíme skoro vše
o vánočních zvycích a tradicích, abyste je mohli poté o Vánocích uskutečnit
s rodiči. Ale teď uţ ţádné povídání a hurá na rubriky.
Akce na Leţákovce:
Prezentace středních škol 4. 11.
Kdyţ začíná matika, není ţádná panika 13. 11. – projektové odpoledne
nejen pro předškoláčky.
Předávání slabikářů prvňáčkům 14. 11. v Městské knihovně Hlinsko
Škola nanečisto
Dne 13. listopadu se mohli všichni rodiče budoucích prvňáčků,
kteří měli zájem, seznámit s novou matematikou, sejít u nás ve
škole. Děti, které přišly s rodiči, si vyzkoušely, jaké je pracovat
s interaktivní tabulí a plnily různé úkoly.
Dne 4. prosince se uskuteční ,,Vánoční těšení na Leţákovce„„, při
kterém proběhne slavnostní rozsvícení stromečku doprovázené
zpěvem vánočních koled. Děti, které dorazí, si budou moci domů
odnést ručně vyráběné vánoční dekorace.
Burza škol
Naše škola uspořádala pro ţáky 8. a 9. ročníků Burzu škol, na které
se mohli seznámit s vybranými školami a dozvědět se, jaké nabízejí učební a studijní obory.
Tato akce proběhla 4. listopadu v tělocvičně naší školy.
Okresní přebor škol v šachu
Ve středu 13. listopadu se v Multifunkčním centru
v Hlinsku konal OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU.
Celkově se hrálo ve dvou kategoriích, které byly rozděleny
na ţáky prvního stupně a ţáky druhého stupně. Naše škola
se umístila na 2. místě a postupuje do krajského kola
do Poličky.
Vánoční rozhovor s třídou 2. B „Šmoulové“
Tentokrát jsme si pro vás připravily vánoční rozhovor s ţáky 2. B. Jaké vánoční zvyky
dodrţujete? A pomáháte rodičům s pečením cukroví?
1. Uţ jste psali „JEŢÍŠKOVI“?
Ano.
2. Pomáháte rodičům s pečením?
Ano.
3. Jaké cukroví máte nejraději?
Linecké cukroví, čokoládové a vanilkové rohlíčky. Většina dětí miluje perníčky.
Paní učitelka neodolá vanilkovým rohlíčkům.
4. Co děláte celý den, neţ nastane Štědrý večer?
Jezdíme pomáhat k babičce, pomáháme mamce a stavíme sněhuláky.
5. Co máte všechno za pokrmy při večeři?
Máme rybí řízek s kaší, hrachovou polévku, rybí polévku, rybí prsty, bramborový
salát a vinnou klobásu.
6. Na jaké vánoční pohádky se díváte nejraději?
Nejraději máme pohádku Mrazík a klasiku Tři oříšky pro popelku.
7. Dodrţujete nějaké vánoční zvyky?
Házíme botou, krájíme jablka, jíme bezmasé jídlo k obědu, pouštíme lodičky,
vyrábíme vánoční výzdobu.
8. Kolik byste chtěli najít dárků pod vánočním stromečkem?
To byly rozdílné odpovědi. 8 dětí by chtělo dostat 24 dárků, zbytek dětí by si přálo
najít do deseti dárků pod stromečkem.
9. Je něco, co byste od jeţíška dostat nechtěli?
Nechtěli bychom dostat uhlí a počítač.
10. A teď jedna otázka mimo. Chtěli byste uţ sníh a proč?
Ano. Budeme stavět sněhuláky, budeme se koulovat, lyţovat, stavět iglú.
11. A otázka na paní učitelku. Co vy byste si přála pod stromeček?
Chtěla bych klid. Je to těţké, hmotný dárek potěší, ale spíše ten klid. 
12. Jaký dárek byste chtěli najít pod stromečkem?
Gábinka – plyšák veverka, Káťa – minilaboratoř, Bára – hodinky, Martin – aby byli
všichni zdraví, Tereza – telefon, Květuška – opička s plínkami, Káťa – barbie, Pája –
Legofriends, Mára – velké auto, Heli – Legofriends, Michal – robot na ovládání,
Lucka – Ledofriends, Jindra – Lego, Honzík – velký plyšový medvídek, Filip –
plyšová opice
Děkuje druháčkům a paní učitelce, Mgr. Janě Řezníčkové, za rozhovor.
Všem ţákům a kantorům naší „Leţákovky“ přejeme šťastné a veselé Vánoce.
Vaše redaktorky, Nicol Mrkvičková a Karolína Burešová
Rozkrajování jablka
U štědrovečerní večeře se při rozkrajování jablíček
určuje, jaké to bude se zdravím členů rodiny.
Nejdříve se rozkrojí jablko, kaţdý člen má jedno.
Jestli se objeví hvězdička, znamená to, ţe celý
nastávající rok bude dotyčný zdravý. Pokud se objeví
v rozkrojeném jablku kříţek, není to nic dobrého.
Lití olova
Olůvka se roztaví v kovové nádobce. Roztavený kov se
opatrně lije do nádoby se studenou vodou. Aţ poté, co
ztuhne, se můţe vyjmout z vody a podívat se, co věští.
Výklady mohou být různé, proto je důleţité dát
srozumitelnou otázku.
Házení střevícem
Tato věštba měla povědět mladým dívkám, jestli se příští rok vdají. Děvče se postavilo zády
ke dveřím a dozadu hodila svůj střevíc. Pokud po dopadu špička střevíce ukazovala ven
ze dveří, znamenalo to, ţe se dívka do roka provdá. Pokud ne, zůstane v příštím roce
svobodná.
Pouštění lodiček
Kaţdý si zhotoví svoji lodičku ze skořápek ořechů a do ní se vloţí svíčka. Smí se poloţit
jen jedna jasná otázka a to ve chvíli, kdy se bude v lodičce zapalovat svíčka a spouštět se
na vodu.
Autor: Zdeňka Nováková
Jak se slaví Vánoce v Česku, ví kaţdé malé dítě. Ale na celém světě to není stejné. Třeba
v arabských zemích se Vánoce neslaví vůbec, protoţe tam vyznávají náboţenství
ISLÁM. Christmas, Weihnachten, Noël, Julen, Navidad, Natale, Joulu, Natal a Noel: tak
se v různých jazycích řeknou Vánoce. A stejně tak, jako jsou různé názvy pro Vánoce, je
i spousta vánočních zvyků.
Anglie
Pro Angličany je nejdůleţitější den, 25. prosinec. Večer 24. prosince si pod okno nebo na krb
pověsí dlouhé ponoţky, kde ráno najdou dárečky a sladkosti. Ráno také rychle běţí ke
stromečku, kde na ně čekají dárky od Santa Clause. Večer usedá anglická rodina k vánoční
večeři, tradiční jídlo je nadívaný krocan.
Ekvádor
Je stát v Jiţní Americe, kde stejně jako u nás není výjimkou vánoční stromeček, ale děti dárky
nacházejí ukryté v botách a dospělí si je předávají z ruky do ruky. Vše probíhá
aţ 25. prosince.
Grónsko
Grónsko je země, kterou z velké části pokrývá ledovec, takţe se vánoční stromečky těţko
shání. Lidé si je někdy musí objednat aţ půl roku dopředu. Stromeček se zdobí papírovými
květy. Nejdůleţitější štědrovečerní zvyk je tanec okolo vánočního stromečku.
Španělsko
Ve Španělsku začíná večeře aţ v 10 hodin večer, ale trvá dlouho do noci. Je to i proto, ţe se
jídlo střídá se zpíváním u betléma s jesličkami, které jsou ale aţ do půlnoci prázdné.
Ve dvanáct hodin poloţí nejmladší člen rodiny do jesliček Jeţíška. Španělské děti dostávají
dárky i 6. ledna od Tří králů.
Francie
Večer 24. prosince dají francouzské děti svoje vyčištěné boty před krb nebo jinam do obytné
místnosti. Dělají to, jelikoţ doufají, ţe jim Pére Noël nadělí do bot drobné dárečky.
Nizozemí
Nizozemské děti se na dárky těší uţ začátkem prosince. Několik dní před
5. prosincem k nim na parníku ze Španělska přijíţdí Sinterklas, který se svým
pomocníkem Černým Petrem 4. prosince objíţdí po střechách domy a komínem
posílá do připravených bot drobné dárky.
Těšíte se na Vánoce?
Zdravím vás u dalšího článku. Tentokrát se bude týkat tak trošku Vánoc
a vánoční atmosféry. Jak moc se těšíte na Vánoce? Já se teda těším moc.
Aţ budu chodit na procházky vánočním městem, všechno bude svítit a všude
budou hrát koledy a vánoční písničky. Budeme péct cukroví a všude kolem bude
panovat ta vánoční nálada. Ve třídě si budeme rozdávat dárečky a budou nás
čekat vánoční prázdniny. Na ty se opravdu těší snad kaţdý. Budeme
si rozbalovat dárečky, sledovat pohádky v televizi a přitom pít teplý čaj nebo
kakao. Co vy byste chtěli pod stromečkem nejvíc? Já bych si přála, aby byli
moji blízcí všichni zdraví a šťastní, ale co se týče hmotného dárku, přeji si zimní
brusle. Budu se konečně pořádně učit bruslit :) Tak doufám, ţe se mi to splní.
Snad se to splní i vám. Představte si, ţe jsem si dokonce na svém mobilu stáhla
vánoční tapetu, která mi ukazuje kolik dní, hodin, minut a sekund zbývá do
Vánoc. Tak doufám, ţe jsem vás taky aspoň trošku naladila do vánoční nálady.
Budu se těšit zase příště :)
Karolína Burešová
Václav Trunec, který bydlí v Chotovicích u Litomyšle, pokračuje ve své tradici. Jeho dům
obsahuje 15 tisíc ţárovek.
Sob vs. Kapr
Sob:




Ţije v Severní Americe
Přeţvýkavec z čeledi jelenovitých
Býloţravec
Vztah k Vánocům:
- Táhne Santovi sáně
- Nejznámější sob se jmenoval Rudolf
- Poznávací znamení: červený nos
Kapr:




Chov Česká republika
Paprskoploutvá ryba z čeledi kaprovitých
Jí plankton, zbytky rostlin, larvy a hmyz
Vztah k Vánocům:
- Podává se ke štědrovečerní večeři
- Šupina kapra pod talířem je symbolem
bohatství
TIP NA VÝLET
Pro tip na výlet jsem si vybrala dvě muzea v Třebechovicích a Pelhřimově.
Třebechovice
Třebechovické muzeum betlémů je muzeum specializované na betlémy v Třebechovicích pod
Orebem. Nejznámějším exponátem je Proboštův betlém. Muzeum vzniklo v roce 1925. Od 5.
září 2013 sídlí muzeum v nové muzejní budově. Muzeum vzniklo v roce 1925 zásluhou
Viléma Koleše, který sbíral písemné i hmotné památky o Třebechovicích pod Orebem. Různé
předměty dostával darem od místních občanů, coţ vytvořilo základ pro budoucí městské
muzeum. Ve 30. letech se uskutečnilo několik výstav, které se odehrály v místní sokolovně
nebo na radnici. Na Vánoce byly vystaveny různé rodinné betlémy. Roku 1934 se muzeum
snaţilo o koupi Proboštova betlému, avšak neúspěšně. Po smrti Viléma Koleše vedl muzeum
v letech 1956–1966 učitel J. Kabašta. V letech 1967–1973 muzeum spravoval Václav Pírko.
Dalších sedm let sbírka byla uskladněna na půdě radnice. Později se pouze část sbírky,
a to ještě poškozená, stala součástí nově vznikajícího Památníku města Třebechovice pod
Orebem. Aţ v roce 1980 byly sbírky města zapsány do nové muzejní přírůstkové knihy.
Od poloviny 80. let zde byla snaha stát se specializovaným muzeem betlémů. První betlém
byl zakoupen v roce 1982. O systematičnost sbírání především lidových betlému se zaslouţili
tehdejší ředitelka muzea Marie Vaclíková a její manţel, etnograf Vladimír Vaclík. Od roku
1987 muzeum neslo název Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem a od 1. dubna
1991 Třebechovické muzeum betlémů. Muzeum bylo od 2. května 2011 do srpna 2013
uzavřeno z důvodu výstavby nové budovy. Slavnostní otevření nové muzejní budovy
proběhlo 5. září 2013.
Pelhřimov
Bylo otevřeno 1. července 1994. Obsahuje 5 pater, ve kterých jsou umístěny unikáty, které se
jinde ve světě nevyskytují. Jsou tu nejen trojrozměrné exponáty, ale i fotografie zachycující
momenty, miniatury i věci nadměrné velikosti, a dokonce i hlavolamy. Muzeum rekordů a
kuriozit v Pelhřimově je jediné muzeum svého druhu ve střední Evropě. Mapuje výkony
českých a zahraničních rekordmanů, z nichţ mnozí jsou zapsáni v Guinnessově knize
rekordů. Také se zde podařilo nashromáţdit různé zajímavé exponáty - například zubní
kartáček, který má tři metry; sochy vyřezané ze špejlí; pomlázku ze čtyř vlasů; úplně největší
pyţamo na světě, které je dlouhé devět metrů; největší české lízátko, které má v průměru
půlmetr; nejmenší funkční motocykl a další.
Adéla Vyhnálková 7. B
Jaké slovo se skrývá v obrázku?
Najdi 6 písmen a slož slovo.
Tajenka:
A___________
Anna Šmídová 7. B
OSMISMĚRKA
Vyškrtej z osmisměrky všechny výrazy a ze zbylých písmen vytvoř tajenku.
Výrazy k vyškrtání: SNÍH, VÁNOCE, SANTA, PUK, SKLUZAVKA, LED, ANDĚL,
KAPR, STROMEK, ZDOBENÍ, KLOUZÁNÍ, BRUSLENÍ, PUK, SKLUZAVKA, LED,
ANDĚL, KAPR, STROMEK, ZDOBENÍ, KOULOVÁNÍ, SNĚHULÁK, ČAJ, ZÁŘE, KRA
S
K
L
U
Z
A
V
K
A
N
S
N
Ě
H
U
L
Á
K
Í
A
N
D
Ě
L
O
V
O
H
N
S
K
Č
E
Č
Á
U
K
T
E
N
A
D
K
N
L
L
A
M
I
Z
P
A
O
O
O
P
U
K
Á
Č
R
C
V
U
Ř
Č
R
Ř
E
A
E
Á
Z
V
E
A
E
Í
Á
J
N
Á
B
R
U
S
L
E
N
Í
N
S
T
R
O
M
E
K
V
Í
N
E
B
O
D
Z
E
K
Zimní hádanka
Lehká jako peříčko,
nemá ráda teplíčko.
Tančí něţně, by i lehce,
roztát v kapku vody nechce.
potká-li své sestřičky,
Svět je bílý celičký.
(Vločky)
Jak se nám říká?
Jsme písničky, které si lidé zpívají o Vánocích, aby uctili narození Jeţíška. Většinou se v nás
zpívá o tom, jak se lidé tuto novinku dozvěděli a jak spěchají do Betléma miminko – Jeţíška
pozdravit. Kdysi dávno chodily děti po vsích a městech a za zpívání těchto písniček jim lidé
dávali za odměnu: jablka, ořechy, vánočku nebo sušené ovoce. Dnes si nás lidé zpívají hlavně
doma, na Štědrý den nás často vysílají v rádiu či i v televizi. Také nás v době adventu
nacvičují školní a školkové děti, aby nás pak předvedly zvědavým maminkám a tatínkům na
školní besídce.
Uţ víš, jak se nám říká?
Věra Seifertová 7. B
VÁNOČNÍ ZÁBAVA
Před jedním americkým supermarketem vlezlo malé děcko Santa Clausovi na klín a on se ho
zeptal jako všech dětí: „Tak co bys chtěl k Vánocům, maličký?”
Děcko vyvalilo oči, poklesla mu brada a po pěti vteřinách povídá: „Coţe?! Tys nečetl můj email?!”
Paní učitelka před Vánoci dala dětem chyták: „Řekněte mi, kdo je autorem písně Nesem vám
noviny?”
Pepíček pohotově odpoví: „Česká pošta!”
Povídají si Američan, Rus a Čech. Američan povídá: „Vidíte to červený Ferrari?”
Ostatní: „Hmm, dobrý.”
„No, tak takový jsem dostal k Vánocům.”
Rus povídá: „A vidíte to zelený Porsche?”
Ostatní: „Taky dobrý.”
Rus: „Tak takový jsem pro změnu dostal k Vánocům já.”
A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?”
Ostatní: „Nádhera!”
„Tak takový barvy jsem dostal manţestráky.”
Loudí sestra o Vánocích: „Jirko, nemáš něco sladkýho?”
„Ne, ale v obýváku jsou bonbóny a sušenky.”
Dívka odvrátí svou tvář: „Tak to ne, těch uţ mám plný zuby.”
Brácha na to pohotově: „Tak si je máš vyčistit.”
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”

Podobné dokumenty