stáhnout - Lexicon sro

Komentáře

Transkript

stáhnout - Lexicon sro
Použití herbicidů a stimulátorů růstu v
sóje
22. 07. 2009Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Ing. Jaroslav Štranc, CSc., Daniel Štranc, Ing.
David Bečka, Ph.D.Plevele 4160x
V posledních letech sledujeme a hodnotíme různé herbicidní kombinace a účinné
stimulátory růstu, což u sóji bývají (ve většině případů) jediná ošetření prováděná v
průběhu vegetace. V poloprovozních pokusech umístěných na třech ekologicky odlišných
lokalitách (Bezuchov, Humburky a Studeněves) aplikujeme na porostech sóji (v tomto
roce na odrůdách London a Cordoba) nejúčinnější kombinace herbicidů a stimulátorů,
které jsme nejprve ověřovali v několikaletých přesných pokusech.
V posledních letech sledujeme a hodnotíme různé herbicidní kombinace a účinné
stimulátory růstu, což u sóji bývají (ve většině případů) jediná ošetření prováděná v
průběhu vegetace. V poloprovozních pokusech umístěných na třech ekologicky odlišných
lokalitách (Bezuchov, Humburky a Studeněves) aplikujeme na porostech sóji (v tomto
roce na odrůdách London a Cordoba) nejúčinnější kombinace herbicidů a stimulátorů,
které jsme nejprve ověřovali v několikaletých přesných pokusech.
Z důvodu velmi malého (nedostatečného) počtu registrovaných herbicidů do sóji, jsme
nuceni ověřovat převážně neregistrované herbicidy. V pokusech zjišťujeme nejen jejich
účinnost na plevele, ale i toxicitu na rostliny sóji. Převážnou část vhodných přípravků
tvoří preemergentní herbicidy. Snažíme se ověřovat i postemergentní herbicidy vhodné
do sóji, které v současné době (s výjimkou některých graminicidů) nejsou v ČR
registrovány vůbec. Hlavním účelem těchto pokusů je seznámit pěstitele, zástupce státní
správy a chemické firmy s možnostmi jejich využití a nutností registrovat herbicidy s
novými účinnými látkami do sóji.
Velmi zajímavou a prospěšnou částí pesticidních pokusů je ověřování stimulátorů růstu,
které mají uplatnění nejen v sóji, ale i v dalších zemědělských plodinách. Cílem těchto
pokusů je snížení vzniklých stresových vlivů při růstu a vývoji sóji. Významné znaky a
vlastnosti, které pečlivě sledujeme již řadu let, jsou nejen regulace výšky nasazení
prvních lusků (z důvodu snazší sklizně a s minimem ztrát), ale i počet lusků na jedné
rostlině, který je důležitým faktorem v tvorbě výnosu a řada dalších.
Porosty sóji v poloprovozních pokusech jsme systematicky bonitovali od fáze vzcházení
až do květu rostlin (tab. 2), dále pak jednorázově ve fázi konce nalévání lusků až zralosti
(tab. 3). Retardace sóji způsobená ověřovanými herbicidy byla v tomto roce na všech
lokalitách velmi nízká až přijatelná, což dokladují zjištěné výsledky (tab. 2). Relativně
nejsilnější retardaci sóji jsme pozorovali u herbicidních kombinací s vyšším množstvím
účinné látky pendimethalin, která je obsažena zejména v přípravku Stomp 400 SC, v
menším množství také v Escortu a Nirvaně. V důsledku vyšší vlhkosti půdy v prvních
fázích růstu sóji působila účinná látka pendimethalin (v letošním roce) efektivně na
plevele a při vyšších dávkách byla i toxičtější k sóje. V ojedinělých případech jsme
zaznamenali poškozování rostlin v jejich hypokotylní části, při povrchu půdy. Tyto rostliny
pak byly velmi náchylné k ulamování (zjištěno např. v Sedlnici). Podotýkáme, že tento jev
byl zaznamenán a popsán JURSÍKEM (2008) na slunečnici.
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že v letošním roce bylo účelné dávku pendimethalinu
mírně snížit. Tuto skutečnost potvrzuje nižší toxicita po aplikaci přípravku Nirvana, která
zmíněné účinné látky obsahuje méně.
Obdobně jako v loňském roce, příliš toxické nebyly ani kombinace s účinnou látkou
acetochlor příp. metolachlor (přípravky Guardian, Trophy, Gardoprim apod.). Výše
uvedené účinné látky herbicidů jsou toxické k rostlinám sóji zvláště v případech, kdy jsou
jemné půdní částice přeneseny na spodní část listů rostlin působením prudkého deště.
Proto přípravky s těmito účinnými látkami nedoporučujeme na půdách s prašnou
strukturou v povrchově vrstvě půdy.
Fytotoxicita u kombinace Afalon 45 SC + Guardian Safe Max se v letošním roce
projevila mírným zkrabacením listů, které však postupně vymizelo.
Obdobně jako v loňském roce 2007 se nejmenší fytotoxicitou k sóje vyznačovaly
herbicidní kombinace Pledge + Dual Gold 960 EC a Afalon 45 SC + Command 4 EC
(tab. 2). V některých případech však u těchto kombinací (zejména u kombinace
Afalon+Command) docházelo k mírnému zaplevelení, převážně merlíky, příp. lebedami,
což však lze velmi dobře vyřešit postemergentní aplikací přípravku Refine 75 WG.
Výše zmíněnou časně postemergentní aplikaci přípravku Refine 75 WG považujeme za
velmi účelné (opravné) ošetření proti plevelům (brukvovitým, merlíkovitým, laskavcovitým
heřmánkovitým apod.). Jedná se o velmi levné a k sóji vysoce tolerantní herbicidní
ošetření. Po jeho aplikaci se převážně okraje listů na kratší dobu žlutavě zabarví,
přičemž tento jev velmi rychle odezní, bez trvalých následků.
Námi zjištěnou poměrně silnou retardaci růstu rostlin sóji (tab. 2 - v závorce) působily jak
při aplikaci přípravku Refine, tak u kontroly urostlé plevele, nezlikvidované,
preemergentními herbicidy. Proto považujeme aplikaci těchto herbicidů za stěžejní
ošetření prováděné v porostech sóji. Použití v současné době dostupných
postemergentních herbicidů považujeme však pouze za opravné.
Za nejúčinnější herbicidní kombinace v letošním roce lze považovat: Nirvana (3,0
l/ha), Afalon 45 SC + Guardian Safe Max (1,5 + 2,0 l/ha), Pledge + Dual Gold 960 EC
(0,12 kg/ha + 1,2 l/ha) a Escort + Stomp 400 SC (3,0 + 1,0 l/ha). Rovněž i herbicidní
kombinace Stomp 400 SC + Outlook (3,0 + 1,0 l/ha) byla v letošním roce zcela
netradičně téměř srovnatelná s kombinací Escort + Stomp, a to za velmi příznivou cenu
(tab. 1). Mírně slabší účinnost na plevele (převážně merlíky) měla v letošním roce
kombinace Afalon 45 SC + Command 4 EC (2,0 + 0,15 l/ha).
I přes výše uvedené drobné nedostatky považujeme všechny ověřované herbicidní
kombinace za dobře použitelné v sóje neboť největší ztráty na jejích výnosech (často i
několikanásobné) způsobuje silné zaplevelení. Námi uváděné herbicidní kombinace jsou
pro pěstitele pouze inspirací neboť účinnost přípravků byla na jednotlivých pokusných
lokalitách značně rozdílná. Proto znovu zdůrazňujeme, že při výběru herbicidní
kombinace je třeba brát v úvahu plevelné spektrum, půdní typ a druh a další možné vlivy
konkrétního stanoviště. Zároveň připomínáme, že většina ověřovaných přípravků a
herbicidních kombinací není v ČR do sóji dosud registrována a některé zde nejsou vůbec
distribuovány.
V pesticidních pokusech se sójou byly rovněž zařazeny tři perspektivní stimulátory
růstu, a to přípravky Lignohumát B, Lexin a dosud komerčně nevyráběná látka na bázi
syntetického brassinosteroidu (dále označovaná jen jako brassinosteroid). Kontrolní
variantou byla standardní herbicidní kombinace Escort + Stomp 400 SC (3,0 + 1,0 l/ha),
která byla rovněž využita jako základní herbicidní ochrana u všech variant se stimulátory.
Z fyziologických měření přístrojem Yara N-tester je patrné, že všechny ověřované
stimulátory zvyšovaly obsah chlorofylu v listech sóji. Nejvyšší obsah chlorofylu v listech
sóji jsme zjistili po aplikaci přípravku Lexin, dále pak po aplikaci brassinosteroidu. Jen
mírné zvýšení jsme pozorovali po aplikaci Lignohumátu B.
Na základě našich dlouholetých výsledků lze konstatovat, že stimulátory růstu jsou
nejúčinnější u stresovaných porostů (platí u všech plodin). I přesto, že letošní ročník lze
považovat za relativně příznivý pro pěstování sóji, ověřované stimulátory na ní působily
pozitivně (tab. 4). V každém, i v tom nejpříznivějším ročníku, se však alespoň krátkodobě
vyskytují stresové podmínky, jako např. silně nadprůměrné příp. podprůměrné teploty,
přísušek, poškození preemergentními či postemergentními herbicidy, špatná dostupnost
živin apod. Tato skutečnost byla již dříve prokázána našimi přesnými pokusy, ve kterých
jsme zjistili jejich pozitivní dopad, především na tvorbu výnosu.
Hustota porostů byla poměrně vyrovnaná u všech pokusných variant a pohybovala se
mezi 44,3–47,2 rostlinami na m2 (tab. 4).
Po aplikaci všech uvedených stimulátorů jsme zjistili větší výšku porostu sóji, přičemž
největší zvýšení jsme zaznamenali u přípravku Lexin, jehož základní složkou jsou auxiny.
Stimulátor Lexin rovněž nejvíce zvyšoval výšku apikálního konce nejspodnějšího lusku
od povrchu půdy (zvýšení o téměř 2,6 cm oproti kontrole), což se při sklizni projevuje
nižšími ztrátami. Velmi pozitivně na výšku nasazení nejspodnějšího lusku od povrchu
půdy působil i brassinosteroid, naopak přípravek Lignohumát tuto výšku neovlivňoval.
Rostliny sóji po ošetření brassinosteroidem se vyznačovali největším větvením, přičemž
rostliny ošetřené Lexinem a Lignohumátem větvení spíše snižovaly.
Nejvyšší počet lusků na rostlině jsme v letošním roce zjistili pouze u jedné varianty
stimulátoru, a to s přípravkem Lexin, což může při nevhodné interpretaci výsledků vyvolat
dojem, že ostatní použité stimulátory neměly pozitivní vliv na tvorbu lusků. Objektivně
však musíme přiznat, že kontrolní varianta byla na dvou lokalitách (Bezuchov a
Studeněves) založena v poněkud příznivějších půdních podmínkách. Jak již bylo řečeno,
v letošním roce byly pro pěstování sóji poměrně příznivé povětrnostní podmínky, a proto
efekt stimulátorů (mimo přípravku Lexin) nebyl tak silný, aby eliminoval zmíněnou
rozdílnost v půdních podmínkách.
Tab. 1: Přehled pesticidních variant a orientační cena ošetření v roce 2008
Var
Přípravek
Dávka
Orientační cena
1.
Afalon 45 SC + Guardian
Safe Max preemergentně
1,5 + 2,0 l/ha
Balíček 1534
Kč/ha
2.
Afalon 45 SC + Command
36 CS preemergentně
2,0 + 0,15 l/ha
1663 Kč/ha
3.
Escort + Stomp 400 SC
preemergentně
3,0 + 1,0 l/ha
1742 Kč/ha
4.
Stomp 400 SC + Outlook
preemergentně
3,0 + 1,0 l/ha
Balíček 1225
Kč/ha
5.
Nirvana preemergentně
3,0 l/ha
není známo
6.
Pledge + Dual Gold 960
EC preemergentně
0,12 kg/ha +
1,2 l/ha
odhad 1500
Kč/ha
7.
Refine 75 WG + Trend
postemergentně (fáze 1.
až 3. trojlístku)
10 g/ha
317 Kč/ha
8.
Kontrola – bez
herbicidního ošetření
Escort + Stomp 400 SC
preemergentně
3,0 + 1,0 l/ha
120 Kč/ha
Lignohumát B
postemergentně (fáze 1.
až 3. trojlístku)
1,0 l/ha
300 Kč/ha
Escort + Stomp 400 SC
preemergentně
3,0 + 1,0 l/ha
není známo
Lexin postemergentně
(fáze 1. až 3. trojlístku)
0,25 l/ha
Escort + Stomp 400 SC
preemergentně
3,0 + 1,0 l/ha
Brassinosteroid
postemergentně (fáze 1.
až 3. trojlístku)
X mg/ha
9.
10.
11.
Tab. 2. Stupeň retardace sóji použitými herbicidními kombinacemi, příp. silným
zaplevelením
Stupeň retardace
Afalon 45 SC + Guardian Safe Max
4
Afalon 45 SC + Command 36 CS
5
Escort + Stomp 400 SC
3–4
Stomp 400 SC + Outlook
3–4
Nirvana
4
Pledge + Dual Gold 960 EC
5
Refine 75 WG + Trend
5 (2–3)
Kontrola
5 (2)
1 – (velmi silná retardace)
5 – (retardace nepozorována)
Tab. 3: Výsledky vegetačního pozorování sóji po aplikaci herbicidů
Počet
větví
Výška
porostu
Počet lusků
na rostlině
Hustota
na m2
Varianta
Výška nasazení
prvních lusků
Afalon +
Guardian
6,7 cm
1,7
74,1 cm
19,2
48,3 r/m2
Afalon +
Command
9,2 cm
1,7
72,2 cm
20,5
46,1 r/m2
Escort +
Stomp
6,8 cm
1,6
72,5 cm
21,2
46,1 r/m2
Stomp +
Outlook
6,9 cm
2,1
73,0 cm
20,1
45,6 r/m2
Nirvana
6,8 cm
1,3
77,7 cm
21
47,7 r/m2
Pledge +
Dual
7,9 cm
2,1
80,3 cm
22,4
49,6 r/m2
Refine
7,5 cm
1,4
68,6 cm
15,8
46,9 r/m2
Kontrola
5,1 cm
1,2
59,9 cm
11,5
39,2 r/m2
Tab. 4: Výsledky vegetačního pozorování sóji po aplikaci stimulátorů růstu
Varianta
Výška
nasazení
prvních lusků
Lignohumát B
6,5 cm
1,5
74,8 cm
19,5
44,3
Lexin
9,4 cm
1,5
75,9 cm
22,8
47,2
Brassinosteroid
8,3 cm
2,5
73,1 cm
21,2
46,7
Kontrola
6,8 cm
1,6
72,5 cm
21,2
46,8
Počet
větví
Výška
porostu
Počet lusků
na rostlině
Počet
rostlin na
m2
Autoři děkují za spolupráci zemědělským podnikům Agropodniku Humburky a.s.,
Bezuchovské a.s. a SHR - Ing. Josefu Sochorovi. Zejména však agronomům
spolupracujících podniků – Ing. Aleně Semerádové, Ing. Josefu Sochorovi, p. Miroslavu
Kvasničkovi a dalším.
Pozn. redakce. V příspěvku jsou uvedeny experimentálně zkoušené přípravky. Při
ošetření porostů se řiďte platnou etiketou.
Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.1, Ing. Jaroslav Štranc, CSc.2, Daniel Štranc2, Ing. David
Bečka, Ph.D.1
1
Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta, Katedra rostlinné výroby
2
ZEPOR+, zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec
Související články v kategorii
Jarní ošetření ozimých obilnin proti plevelům
Zásady regulace plevelů v ozimé řepce
Podzimní regulace plevelů v řepce
Možnosti regulace plevelů v kukuřici v sušších podmínkách
Regulácia zaburinenosti ozimných a jarných porastov obilnín na jar
Gramin - nový graminicid na českém trhu
Efektivně proti plevelům ozimých obilnin
Rezistence chundelky metlice vůči sulfonylmočovinám
Význam předsklizňových aplikací herbicidů
Rezistentní plevele v ČR- Starček obecný
Možnosti regulace plevelů v bramborách
Buriny čeľade makovité
Ochrana proti plevelům = základ výnosu a kvality jarního sladovnického ječmene
Herbicidní řešení rozrazilů v ozimých obilninách na jaře
Buriny čeľade láskavcovité- Amaranthaceae
Zkušenosti s Kantorem Plus v maloparcelkových pokusech
Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje
Odolnost bramboru k metribuzinu
Hubení plevelů v trvalých travních porostech
Command komplet - výhodné ošetření řepky
Regulace plevelů v miříkové zelenině
Podzimní ošeření porostů řepky olejky proti plevelům
Podzimní odplevelení ozimých obilnin je základ
Systémová regulace pcháče
Strategie minimalizující rezistenci plevelů k herbicidům
Nový herbicidní přípravek SULTAN 50 SC
Aplikace herbicidů v kukuřici
Odplevelení jarních obilnin
Jarní ošetření ozimých obilnin
Webdesign & development: www.vades.cz

Podobné dokumenty

atonik - Arysta LifeScience

atonik - Arysta LifeScience tímto nejnebezpečnějším šešulovým škůdcem. Atonik použitý v tuto dobu také oddaluje předčasné dozrávání, což je důležité zvláště u hustých porostů.

Více

akce garden land 2. - GreenStar

akce garden land 2. - GreenStar s kvalitní mletou rohovinou k harmonickému vývoji a růstu rostlin. JAHODY 1kg 83,- 69,KONIFERY 1kg 83,- 69,MUŠKÁTY 1kg 83,- 69,RAJČATA 1kg 83,- 69,RODODENDRONY 1kg 83,- 69,RŮŽE 1kg 83,- 69,RYBÍZ, A...

Více

článek Vojty Klusáka v Agromagazínu 09-2014

článek Vojty Klusáka v Agromagazínu 09-2014 brambor neustále snižovala a zmenšovala se i plocha jejich množení. Letos se množitelská plocha brambor v ČR mírně navýšila z loňských 3 173 hektarů na letošních zhruba 3 350 hektarů. Na množitelsk...

Více

demonstrace symptomů způsobených fytoplazmami, přenosu

demonstrace symptomů způsobených fytoplazmami, přenosu nejčastěji používá očkování třemi očky a indikátorové rostliny jsou hodnoceny po dobu 2 až 3 EKOTECH - Metody detekce rostlinných patogenů

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint tam, kde je tradice, navázat na ni a pokračovat dělat semenářství intenzivně ! (poučit se u úspěšných, konzultovat, využít poradenství SPTJS) argumentovat výsledky a ovlivnit management podniku neb...

Více