Závěrečná zpráva auditora

Komentáře

Transkript

Závěrečná zpráva auditora
HOSPODARENi
ZPRAVAO WSLEDKUPREZKOUMANI
zA ROK 2008
OBECNESVAEILKA
piezkoumanihospodaienlza kalendeini rok 2008 byla obec
Zadavatelem
(d6le"leetnijednotka")'
le: 00637505
Nesvadilka,
AUDIT's' r' o '
BOHEMIA
spolednost
provedla
auditorska
hospodaleni
Piezkoum6ni
d' 165(dale,,auditor")'
eesk6republiky
o"ucodeniKomoryauditor0
iC,Og+zzzgA,
prov6ddn6
u odetnijednotkybylyvykonenyna
hospodaieni
Pracena piezkoumani
rliadeve dnech23.zeii 2008a 13.0nora2009'
obecnim
I
rokje [detni
za uplynuli',kalend5ini
sv6 hosPodafeni
det si pfezkoumat
Povinnost
Sb.,o rozpodtov'ich
g-v17 oist. 4 zikonai.25012OOO
ulozenav ustanoveni
iednotce
i'.128/2000sb '
42
z6kona
"i,i6ih ui"tni"h rozpodttr, platnemzneni,a v S
hospodaieniuzemnich
6;;"i; i";;;;i ziizenij,v ptatn6mzn6ni'Piezkoumav6ni
Sb ' o piezkoum6v6ni
celkri je upravenov zekonl E 42O\2OO4
samosfrainy'ch
svazkiiobci'v platnem
celk0a dobrovolnych
samosprdvnych
Ozemnich
hosoodaieni
hospodaieni")'
o piezkoumAveni
zndni(d5le,,zakon
piezkoumanihospodaienivych6zelauditorz piedmdtua hledisek
Pfi Drovaddni
kterb jsou upravenyv ustanoveniS 2 a 3 z6kona
hospodafeni'
or"z:'toumani
'hospodaieni.
Pfi-piezkoumanihospodaienipostupovalauditor
5 "f"rr,""tl"a"i
zatondm o plezkoumavenihospodaienl,zekonemo auditorech
ie -".Otni"".i
;;;ilil
Komory auditoru Cesk6..republiky PiezkoumAni
, rrOii-"r.yti
auditorski'chstandardioveiovacl
trospoOaf"ni
ie v pojeti r6mce mezinarodnlch
informaci'
finandnich
historickych
.uti.kou. kteiirneniauditemaniprov6rkou
piezkoumeniz6vero jeho
Ulohouauditoraje vyjadft na z6klad6provedeneho
wsfeOfu. pfezt6umini hospodaienibylo provedeno Wbdrovym zpr:lsobem
"l'-Wt""t"""t'
.iednotlivichskulednostitak,. abv auditor ziskal
;';;il;
podleS 2 a 3 zakona
prir"1iiJ"""lr.t t" pio sv&jzAv6i Pripieikoum6nihospodareni
hospodafeni
o pfezkoumeveni
nebylyziist6nychybya nedostatky'
podleustanoveni
S 10 odst'4 pism'b) zekonao plezkoumeveni
Vypoietukazatelu
hosDodafeni:
3'17%
0eetni.iednotky:
na rozpodtu
a) podilpohledevek
Algorilmusvyloltu
0elu
na podrozvahov6m
(pol.75 rozvahy)+ odepsan6pohledevky
n"= potrteddiivcelt<em
+
'innosli
B = oflimvceliem po konsolidaci vynosyz hospod6iske
/ 3.96443935 x 100= 3,17%
Ai B rldo = 125.925
[detnijednotky:46'08%
na rozpodtu
b) podilz6vazk0
Algoritmusvipodtu
zavazky(pol. 166 rozvahy)+ kr6tkodob6z5vazky(pol 189 rozvahy) zavazky
c-= atourroOirbe
zdravotnlho
a
(p;1. 178 rozvahy) zevazkyze sociblnihozabezpedeni
viei zam6stnancrlm
\rypof6d5v5n{
(pol.179rozvahy)+ z6vazkyz litulufinandnlho
oorist6nl
=
x
100=46,08o/"
/ 3.964.439,35
b ie x rdo r.azo.szg,71
c) podilzastavenehomajetkuna celkovemmajetku0detniiednotky: 3'91 %
vipoCtu
Algoftmus
ieti' popt
souPisia analyticki'ch
o1-i""tu""ii to"lty a nemovitimajetekdle inventumich
operativnlevidence
E = stelaaKiva(pol.01 rozvahy)
x |00= 3'91%
/42.668953,10
D / Ex loo ='1.669.061
,..Fi'rli;
;.":f/a\
13.0nora2009
Nesvadilka
,i|...
/"*[.''l
L "J'ffii
s.r.o.
AUDrr,
B.HEMTA
popet6kova
s,628OOBrno
KomoryauditorodR d. 165
osvEddeni
''
'
;?;:.r#;
$
t:":tTi]"ir4'
'
)
",'-t,'u,rr""'.
i;;.iil;;;-;;il
Koiroryauditor0CRd. 1236
osydddeni
Piilohv(fotokopie):
(bilance)
k 31.12.2008
. Rozvaha
sestaven6
. Piiloha
k31. 12.2008
sestavena
celki'
. Vykaz pro hodnoceni plneni rozpodtu tzemnich--samo^sprevnych
k 31. 12.2008
svazkiobcisestaveny
rada dobrovolni'ch
region6lnich
Zprevao vysledkupiezkoum6nihospodaieniza.rok 2008.byla vyhotovenave tiech
hospodaieniv souladu
Po projedn6nlzpravyo vysledkupfezko-um6ni
siejnopisech.
pievezme
0detnijednotka
hospodafeni
s ustanovenim
$ i2 zAkonao piezkoumav6ni
dvastejnopisya jedenbudeulozenve spisuauditora.
OBECNESVAEILKA
100
0iad,Nesvadilka
Obecni
66454T6iany
I
Datumpfevzetizpravy:
3.te lci
t
igr
l;;;;
I t Ll t
av Kla)
starosta

Podobné dokumenty