Říjen 2011 (formát PDF / 4 MB )

Komentáře

Transkript

Říjen 2011 (formát PDF / 4 MB )
80
ŘÍJEN
2011
V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
v p¯edposlednÌm z·¯ijovÈm t˝dnu mou mysl obest¯ela opravdov· radost sv·zan· s dobr˝m pocitem, ûe zase troöinku p¯ÌmÏji spÏjeme ñ jak to jen povÏdÏt ñ snad k lepöÌm Ëas˘m vinohradsk˝m.
Totiû, v tuto chvÌli, na poË·tku ¯Ìjna, V·m mohu sdÏlit p¯Ìjemnou zpr·vu, ano, vskutku d˘leûitou
a podstatnou zpr·vu pro n·s pro vöechny. Jiû delöÌ dobu stojÌm v Ëele snah naöÌ radnice dychtÌcÌch
po umenöenÌ a usilujÌcÌch o p¯ÌpadnÈ ruöenÌ s·zkov˝ch v˝hernÌch automat˘ a termin·l˘ (jednoduöeji heren) na ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. Ono ˙silÌ, byù intenzivnÌ a vyËerp·vajÌcÌ, bylo dosud
pov˝tce bezzubÈ a m·lo ˙ËinnÈ. Legislativa vztahujÌcÌ se k hazardu, ke hr·m Ëi s·zk·m v˘bec nebyla obcÌm podnes pr·vÏ naklonÏna. Vöechny obce mohly pouze omezenÏ ovlivÚovat, ale spÌöe jen
p¯ihlÌûet, zav·dÏnÌ hernÌch automat˘ a hernÌch termin·l˘. Tak tomu bylo i na Vinohradech. Naposledy v loÚskÈm roce jsem spolu s radou naöÌ mÏstskÈ Ë·sti nesouhlasil se z¯ÌzenÌm herny v b˝valÈ
p˘jËovnÏ videokazet v rohu obchodnÌho centra na P·lavskÈm n·mÏstÌ. Nic to nebylo platnÈ. Herna
tam stojÌ. Ovöem pr·vÏ v tÈto oblasti doch·zÌ nynÌ k jakÈmusi nadÏjnÈmu pohybu. Ano, Tempora
mutantur. AlespoÚ v oblasti hazardu se Ëasy z¯ejmÏ opravdu mÏnÌ. Nov· koncipace z·kona o loteriÌch a jin˝ch podobn˝ch hr·ch p¯ipraven· v parlamentu sice zruöila nÏkter· opat¯enÌ omezujÌcÌ
herny, ale co je podstatnÈ, nov˝ z·kon tato omezenÌ p¯ebÌjÌ a d·v· obcÌm z·konnou moûnost plnÏ
rozhodovat na jejich ˙zemÌ o umÌstÏnÌ (Ëi neumÌstÏnÌ) ve¯ejnÏ p¯Ìstupn˝ch nov˝ch hernÌch
za¯ÌzenÌ. Navrhovan˝ z·kon d·v· moûnost obecnÌm reprezentacÌm rozhodnout takÈ o regulaci Ëi
o ukonËenÌ Ëinnosti jiû existujÌcÌch hernÌch za¯ÌzenÌ (tedy hracÌch automat˘, on line termin·l˘
a podobnÏ). Onen novÏ formulovan˝ z·kon Ëek· jiû Ñjenì na vyj·d¯enÌ a podpisy p¯Ìsluön˝ch
funkcion·¯˘. MÏsto Brno vöak v jistÈm p¯edstihu vyzvalo mÏstskÈ Ë·sti ke stanovisk˘m nesoucÌm
podobu n·vrh˘ reûimu heren na jejich ˙zemÌch. Stanoviska mÏstsk˝ch Ë·stÌ budou obsaûena
v ÑobecnÏ z·vaznÈ vyhl·öce o regulaci provozu loteriÌ a jin˝ch podobn˝ch herì mÏsta Brna. Regulaci jsme na Vinohradech mohli uplatnit v intencÌch z·kona dvÏma zp˘soby: buÔ jsme mohli
navrhnout z·kaz provozov·nÌ loterie a s·zkov˝ch her na celÈm ˙zemÌ mÏstskÈ Ë·sti nebo do vyhl·öky uvÈst vöechna mÌsta, na nichû je provozov·nÌ s·zkov˝ch her zak·z·no, p¯iËemû na vöech
ostatnÌch mÌstech Vinohrad by hazard povolen byl. K rozhodnutÌ o stanovisku naöÌ mÏstskÈ Ë·sti
jsem svolal na pondÏlÌ 12. z·¯Ì p·ny radnÌ k mimo¯·dnÈ radÏ, po nÌû n·sledovalo zased·nÌ vinohradskÈho zastupitelstva. ObÏ samospr·vn· konsorcia se jednomyslnÏ p¯iklonila k variantÏ prvnÌ
ñ tedy k z·kazu heren ve ve¯ejn˝ch prostor·ch na celÈm ˙zemÌ Vinohrad. To je ta dobr· zpr·va pro
n·s vöechny, kterou V·m velmi r·d sdÏluji. Snaha mnoha mÏsÌc˘ a snad i nÏkolika let se zavröila.
Po schv·lenÌ z·kona a brnÏnskÈ vyhl·öky by se na Vinohradech jiû nemÏla objevit û·dn· nov· herna a ty dnes existujÌcÌ by z Vinohrad mÏly zmizet nejpozdÏji do t¯Ì let. Tato zvolen· cesta m· i sv˘j
zd·nliv˝ z·por v podobÏ ztr·ty financÌ. Z provozu hracÌch automat˘ (vöimnÏte si, ûe z·mÏrnÏ
(pokraËov·nÌ na stranÏ 3)
1. září
na ZŠ Mutěnická 23
1. z·¯Ì se naöe ökola opÏt naplnila halasem
nedoËkav˝ch dÏtÌ.
V tento den jiû tradiËnÏ n·s nejvÌce zajÌmali
naöi nejmenöÌ ñ prvÚ·Ëci, kte¯Ì p¯iöli v doprovodu sv˝ch blÌzk˝ch.
PoprvÈ usedli do ökolnÌch lavic v kr·snÏ vyzdoben˝ch t¯Ìd·ch, kde je p¯ivÌtali vz·cnÌ hostÈ:
pan Mgr. Ji¯Ì Kar·sek a Ing. Ji¯Ì Pustina v doprovodu panÌ ¯editelky Dr. Ilony SokolovÈ a panÌ
z·stupkynÏ Mgr. Zdenky »echovÈ. Vöichni p¯·li
dÏtem spoustu pÏkn˝ch zn·mek, hlavnÏ hodnÏ
˙spÏch˘ v novÈm ökolnÌm roce a rodiˢm splnÏnÌ
vöech oËek·v·nÌ.
VϯÌme, ûe se naöi prvÚ·Ëci budou u n·s
dob¯e cÌtit a najdou novÈ kamar·dy. JistÏ si dob¯e
porozumÌ i se sv˝mi uËitelkami a ökolnÌ pr·ci budou zvl·dat radostnÏ a ˙spÏönÏ.
Mgr. Viola Olgyaiov·, uËitelka 1. t¯Ìdy
Nevšední zážitek,
pro mne nastal p¯i zah·jenÌ novÈho ökolnÌho roku
na EvropskÈ z·kladnÌ ökole v BrnÏ-Vinohrady.
1. z·¯Ì 2011 v 9.00 hodin se na pokyn ¯editele
ökoly postavili p¯ÌtomnÌ rodiËe, û·ci spolu s pedagogy p¯ed budovou ökoly na h¯iöti do kruhu
a t¯ikr·t mohutn˝m hlasem zaznÏlo AHOJ! (bÏûn˝ pozdrav odvozen˝ od poË·teËnÌch slov, ad honorem Jesu). K tomu ¯editel ökoly jen dodal, ûe
v˝chovn˝ ˙spÏch a vzdÏl·nÌ odvisÌ od ˙rovnÏ
spolupr·ce pedagog˘, û·k˘ a jejich rodiˢ. Kaûd· z tÏchto t¯Ì sloûek musÌ p¯inÈst sv˘j dÌl, kter˝
v kladnÈm smyslu je hodnotn˝ a d˘leûit˝. Z·stupkynÏ ¯editele kr·tce orientovala p¯ÌtomnÈ
o organizaËnÌch z·leûitostech. P¯Ìtomn˝ starosta
mÏstskÈ Ë·sti Vinohrady pozdravil ökolnÌ ml·deû
a pop¯·l jim vöem hodnÏ ˙spÏchu i radosti z dosahovanÈho vzdÏl·nÌ. NaË ok·zalÈ proslovy p¯ed
znaËn˝m objemem pr·ce. O co jde, vÏdÌ nejlÈpe
vyuËujÌcÌ. DospÏlÌ vÏdÌ, jakÈ to bylo za jejich
ml·dÌ, kterÈ nenÌ jiû ekvivalentem soudobÈho
stavu ˙rovnÏ ökolstvÌ. é·ci ch·pou nov˝ ökolnÌ
rok jako krok do nezn·ma, jsou nejistÌ a plnÌ
oËek·v·nÌ. To, co vÏdÌ jen z doslechu, je Ëek·
na vlastnÌ k˘ûi. LÌbilo se mi, ûe se o pr·ci jen nemluvilo, hned od zah·jenÌ kaûd˝ nabyl poznatek,
ûe bude muset vÏnovat znaËnÈ ˙silÌ ke splnÏnÌ vzdÏl·vacÌch program˘. OdmÏnou pro û·ka
za dobrÈ v˝sledky pr·ce je radost, kter· potÏöÌ
i rodiËe a nakonec i vyuËujÌcÌ, ûe se jim pr·ce
V·clav Hlav·Ë
da¯Ì.
SrdeËnÏ v·s zveme na besedu
obËan˘ Vinohrad se starostou
PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.
Dne 1. z·¯Ì byl zah·jen ökolnÌ rok takÈ na EZä »ejkovick·. Na snÌmku starosta Ji¯Ì »ejka, z·stupkynÏ ¯editele
Tereza Bo¯eck· a ¯editel ˙stavu JaromÌr PospÌchal. DÏti öly do ökoly r·dy.
Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 17. 10. v 17 hodin
v zasedacÌ mÌstnosti Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady (v p¯ÌzemÌ budovy radnice).
Městská policie poskytuje
nově obyvatelům Brna
informace v novém
Poradenském centru
BrnÏnsk· mÏstsk· policie dnes slavnostnÏ otev¯ela novÈ PoradenskÈ centrum slouûÌcÌ obyvatel˘m a n·vötÏvnÌk˘m jihomoravskÈ metropole, kterÈ
sÌdlÌ v K¯enovÈ ulici. Stalo se tak za p¯Ìtomnosti
brnÏnskÈho prim·tora Romana Onderky, ¯editele
MP Brno Jaroslava P¯ikryla, z·stupc˘ krajskÈho
policejnÌho ¯editelstvÌ, jihomoravskÈho hejtmanstvÌ
a Magistr·tu mÏsta Brna.
NovÏ otev¯enÈ PoradenskÈ centrum bude pracoviötÏ zamϯenÈ na öirokou obËanskou ve¯ejnost,
kterÈ nabÌzÌ rozs·hlÈ spektrum poradenstvÌ a informacÌ v oblasti prevence kriminality a pomoci obÏtem trestnÈ Ëinnosti, zajiötÏnÌ vlastnÌho bezpeËÌ
a majetku, orientaci v soci·lnÌch sluûb·ch poskytovan˝ch v r·mci komunitnÌho pl·nu MMB.
PoradenskÈ centrum slouûÌ jako distribuËnÌ
mÌsto pro informaËnÌ let·ky, broûury a publikace
vydanÈ MÏstskou policiÌ, ale i dalöÌmi participujÌcÌmi st·tnÌmi i nest·tnÌmi subjekty. Projekt je rozö̯en o moûnosti prezentaËnÌ Ëinnosti organizacÌ
zab˝vajÌcÌch se problematikou prevence (nap¯.
BESIP, BÌl˝ kruh bezpeËÌ, SdruûenÌ obrany spot¯ebitel˘, HasiËsk˝ z·chrann˝ sbor), a to formou informaËnÌch panel˘, banner˘, PWP prezentacÌ, atd.
DalöÌ v˝hodou mobilnÌho uspo¯·d·nÌ je ˙prava
prostor pro p¯edn·ökovou Ëinnost, diskusnÌ setk·nÌ
s odbornou i laickou ve¯ejnostÌ.
Z·jemci v PoradenskÈm centru mohou zÌskat
informace o vöech projektech realizovan˝ch MÏstskou policiÌ Brno a o moûnostech, jak se do nich
zapojit. Mimo uvedenÈ sluûby je v PoradenskÈm
centru moûno kontaktovat Senior linku bezpeËÌ tel.
541 248 844 a zÌskat nap¯Ìklad informace o tzv. neobjednan˝ch sluûb·ch (ovϯit si, zda nenÌ p¯Ìpadn·
n·vötÏva z·stupc˘ energetick˝ch spoleËnostÌ, vod·ren, »eskÈ poöty apod. pouze pokusem podvodnÌk˘
dostat se do bytu).
SouË·stÌ centra je i ÑKnihovna bezpeËÌì, kterou
mohou vyuûÌvat absolventi Senior akademie. K zap˘jËenÌ jsou zde publikace z oblasti psychologie,
pr·va, sociologie, ale i technicky orientovan· literatura.
P¯ednostÌ centra je jeho bezbariÈrov˝ p¯Ìstup,
prodlouûenÌ otevÌracÌ doby a lepöÌ dostupnost zejmÈna pro motorizovanÈ n·vötÏvnÌky, vËetnÏ moûnosti parkov·nÌ.
Mgr. Denisa KapitanËikov·
Halloweenská ZOO
22. 10. 2011, 13ñ16 hod.
SoutÏûnÌ Ñhalloweensk· stezka po zooì
a dlab·nÌ d˝nÌ.
DÌla budou pouûita na v˝zdobu are·lu zoo.
Taoisticke tai chi
TaoistickÈ tai chi, vnit¯nÌ umÏnÌ pro zdravÌ,
slouûÌ ke kultivaci tÏla a mysli, ke zlepöenÌ zdravÌ
a prodlouûenÌ ûivota. Jedn· se o plynulou sestavu
pohyb˘, kterÈ systematicky procviËujÌ celÈ tÏlo
a zklidÚujÌ mysl. Jeho pravidelnÈ cviËenÌ zlepöuje
zdravÌ. ProcviËov·nÌm vöech sval˘, kloub˘ a ölach
se zvyöuje jejich ohebnost a sÌla, zlepöuje se drûenÌ
tÏla, koordinace pohyb˘ i obÏh krve a d˝ch·nÌ.
Pokud V·s toto cviËenÌ zaujalo, m˘ûete se p¯ijÌt
podÌvat na uk·zkovou hodinu a potÈ se p¯ihl·sit.
ZaËÌn·me 26. 9. v 17.30 hod. ve SpoleËenskÈm s·le
KVIC, P·lavskÈm n·m., Brno Vinohrady.
VeökerÈ informace najdete na str·nk·ch
http://www.taoist.cz.
Z 12. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady
dne 31. srpna 2011
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ nov˝m ûadatel˘m o byt ve 4 p¯Ìpadech;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt za dalöÌ rok trv·nÌ
û·dosti ve 27 p¯Ìpadech;
ñ dohodu o ukonËenÌ n·jmu ve 4 p¯Ìpadech;
ñ rozö̯enÌ n·jmu bytu;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu, kterou mezi sebou uzav¯eli smÏnitelÈ;
ñ doËasn˝ podn·jem;
ñ spl·tky na ˙hradu nedoplatku na n·jemnÈm za
uûÌv·nÌ bytu v 6 p¯Ìpadech;
ñ prominutÌ 50 % poplatku z prodlenÌ z dluhu ve
2 p¯Ìpadech;
ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 28, 29 a 30;
ñ Lize vozÌËk·¯˘ moûnost bez˙platnÈho vyuûitÌ
venkovnÌ zpevnÏnÈ a travnatÈ plochy za objektem
Bzeneck· 23 na po¯·d·nÌ II. roËnÌku ÑVinohradskÈho VozÌkohranÌì;
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor ñ jÌdelny v objektu
Bzeneck· 23 na po¯·d·nÌ setk·nÌ p¯Ìznivc˘ a dobrovoln˝ch hasiˢ;
ñ odprodej neupot¯ebiteln˝ch spot¯ebiˢ a vybave-
nÌ kuchynÏ stravovacÌho pavilonu v objektu Bzeneck· 23;
ñ pron·jem tÏlocviËny v objektu Bzeneck· 23;
ñ zmÏnu organizaËnÌ struktury ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje:
ñ spl·tky na ˙hradu nedoplatku na n·jemnÈm za
uûÌv·nÌ bytu.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje:
ñ povϯenÌ odboru bytovÈho a vöeobecnÈho ⁄M»
Brno-Vinohrady.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ v˝povÏÔ z n·jmu nebytov˝ch prostor;
ñ neplnÏnÌ z·vazk˘ plynoucÌch z Ñr·mcovÈ smlouvyì na ˙drûbu bytovÈho fondu;
ñ û·dost o pron·jem pozemku;
ñ investiËnÌ z·mÏr ÑStavba sportovnÌ haly s kav·rnou na pozemku p. Ë. 9074/4 na ulici Bzeneck·ì
podle p¯edloûenÈho materi·lu;
ñ poskytnutÌ daru z rozpoËtu m. Ë. Brno-Vinohrady
na ˙Ëast a reprezentaci na partnerskÈ akci;
ñ seznam n·jemc˘ v objektu Bzeneck· 23.
Z IV. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
dne 12. září 2011
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje
ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 26 a 27;
ñ rozpoËtov˝ v˝hled mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
na obdobÌ 2013ñ2019.
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit p¯edloûen˝
n·vrh obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky Ë. .../2011, o regulaci provozu loterii a jin˝ch podobn˝ch her bez
p¯ipomÌnek;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit bez p¯ipomÌnek p¯edloûenou novelizaci obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky Ë. 21/2010 o mÌstnÌm poplatku za provozovan˝ v˝hernÌ hracÌ p¯Ìstroj nebo jinÈ technickÈ
hernÌ za¯ÌzenÌ povolenÈ Ministerstvem financÌ podle jinÈho pr·vnÌho p¯edpisu;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit p¯edloûenou
novelizaci obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky Ë. 22/2010
o mÌstnÌch poplatcÌch ve znÏnÌ vyhl·öky Ë. 5/2011
se zmÏnou na stranÏ 1 p¯Ìlohy Ë. 4 vyhl·öky
u mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady za vyhrazenÌ
trvalÈho parkovacÌho mÌsta v lokalitÏ II p˘vodnÌ
Ë·stky 6000R na 9000R;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit obecnÏ z·vaznou vyhl·öku Poû·rnÌ ¯·d mÏsta Brna;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna smÏnu pozemku ve
vlastnictvÌ mÏsta za Ë·st pozemku ve vlastnictvÌ
ûadatel˘.
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady
nedoporuËuje
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna smÏnu pozemku ve
vlastnictvÌ mÏsta za Ë·st pozemku ve vlastnictvÌ
ûadatel˘;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna odprodej Ë·sti pozemku pro zbudov·nÌ neoplocenÈ terasy;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna odprodej Ë·sti pozemku pro zbudov·nÌ p¯ÌstupovÈho chodnÌku.
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady
bere na vÏdomÌ
ñ zpr·vu o hospoda¯enÌ p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ
m. Ë. Brno-Vinohrady za I. pololetÌ 2011;
ñ rozbor hospoda¯enÌ p¯ÌspÏvkovÈ organizace
KVIC za I. pololetÌ roku 2011;
ñ plnÏnÌ rozpoËtu m. Ë. Brno-Vinohrady;
ñ plnÏnÌ pl·nu v˝nos˘ a n·klad˘ Spr·vy dom˘ m. Ë.
Brno-Vinohrady za I. pololetÌ roku 2011;
ñ zpr·vu o plnÏnÌ usnesenÌ Rady m. Ë. Brno-Vinohrady a Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady od
poË·tku volebnÌho obdobÌ 2010ñ 2014.
Poprvé do školy – Poprvé do knihovny
I letos na zaË·tku ökolnÌho roku oslovuje
Knihovna Ji¯Ìho Mahena v BrnÏ vöechny prvÚ·Ëky
a jejich rodiËe akcÌ s n·zvem ÑPoprvÈ do ökoly ñ
poprvÈ do knihovnyì. SlavnostnÌ vstup dÏtÌ
do prvnÌch t¯Ìd se rozhodla spojit se slavnostnÌm
vstupem do knihovny. Formou z·bavn˝ch po¯ad˘,
divadelnÌch vystoupenÌ, v˝tvarn˝ch dÌlen, soutÏûÌ
a dalöÌch aktivit chce vytvo¯it pevnou vazbu zaËÌnajÌcÌch Ëten·¯˘ ke knih·m a ËtenÌ.
A co pro nÏ p¯ipravila v letoönÌm roce?
● V obdobÌ od 1. z·¯Ì do 9. ¯Ìjna 2011 mohou
prvÚ·Ëci vyuûÌt moûnosti zaregistrovat se do
knihovny zdarma.
● SoutÏû ÑKam chodÌ t·ta a m·ma do pr·ce?ì
urËenou pro Ëten·¯e KJM ve vÏku od 6 do 10 let.
SoutÏû trv· od 1. z·¯Ì do 23. ¯Ìjna 2011. SoutÏûnÌ
■2■
listy najdete na vöech provozech KJM.
● SlavnostnÌ pasov·nÌ prvÚ·Ëk˘ na ryt̯e knih
a Ëten·¯e knihovny na poboËce KJM v mÏstskÈ
Ë·sti Brno - Vinohrady, Velkopavlovick· 25
ve Ëtvrtek 6. ¯Ìjna 2011.
Projekt se kon·
pod z·ötitou hejtmana JihomoravskÈho kraje Mgr.
Michala
Haöka,
prim·tora statut·rnÌho mÏsta Brna Romana Onderky, MBA a
za podpory mÏstsk˝ch
Ë·stÌ, ve kter˝ch se kon· slavnostnÌ pasov·nÌ.
V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ...
(dokonËenÌ ze strany 1)
nepÌöi v˝hernÌch automat˘ ñ jsou pr·vÏ nastaveny tak, aby ti, co do nich vkl·dajÌ penÌze, nakonec
nic nevyhr·li) totiû p¯ich·zely obci solidnÌ penÏûnÌ Ë·stky. Pro p¯edstavu: v roce 2010 obn·öel
p¯Ìjem z hazardu sumu 2,9 milionu korun. JistÏ by nÏkdo mohl ¯Ìci, ûe Ë·stka je to nemal· a leccos
by se za ni dalo po¯Ìdit. To je pravda. Ovöem, vϯÌm, ûe vÏtöina z n·s ony penÌze r·da oûelÌ. Hazard
totiû i na Vinohrady p¯itahuje nekal· uskupenÌ a podivnÈ jedince, kriminalitu a nepo¯·dek, mnoûÌ
opilstvÌ a zp˘sobuje neötÏstÌ, hluk a dalöÌ excentrickÈ chov·nÌ. O hygienick˝ch excesech ani nemluvÏ. ÑChybÏjÌcÌì penÌze z hazardu dok·ûeme nahradit z r˘zn˝ch fond˘ a dotacÌ. OstatnÏ n·prava ökod vztahujÌcÌch se k hazardu stojÌ obec takÈ nemalÈ finanËnÌ Ë·stky. Zkr·tka, shodneme se
asi na tom, ûe klid, po¯·dek a bezpeËÌ jsou k nezaplacenÌ. VϯÌm, ûe se n·m vöem bez ve¯ejn˝ch
hazardnÌch heren bude na Vinohradech ûÌt o pozn·nÌ lÈpe.
V·ûenÌ VinohraÔanÈ, ËastÈ dotazy, kterÈ mi v poslednÌ dobÏ kladete, souvisÌ rovnÏû s klidem,
po¯·dkem a bezpeËÌm v naöÌ obci. S obavami a s rozechvÏnÌm (a to je mi velmi lÌto) se t·ûete, zda
se k n·m na Vinohrady budou stÏhovat ñ jak to jen ¯Ìci ñ obyvatelÈ z brnÏnsk˝ch soci·lnÏ vylouËen˝ch lokalit. Po Vinohradech kolujÌ zvÏsti, ûe tito nep¯izp˘sobivÌ majÌ b˝t stÏhov·ni do LÌönÏ,
k n·m a na dalöÌ mÌsta v BrnÏ. V obci se rovnÏû Ñprosl˝ch·ì, ûe na ˙zemÌ R˘ûenina dvora majÌ
vyr˘st novÈ objekty ñ ubytovny pro problÈmovÈ spoluobËany. A jako zaruËen· zvÏst se Vinohrady
öÌ¯Ì vypr·vÏnÌ o tom, ûe obec rozd·v· nep¯izp˘sobiv˝m dekrety na byty. Chci rozpt˝lit Vaöe obavy
(kterÈ jinak naprosto ch·pu) a odmÌt·m ona zvl·ötnÌ tvrzenÌ, kter·, jakoby nÏkdo z·mÏrnÏ ö̯il.
Obec nikdy nep¯idÏlila a nep¯idÏlÌ byt ËlovÏku mimo po¯adnÌk. Na Vinohradech se Ëek· na p¯idÏlenÌ bytu lÈta. Bez Ñvyst·nÌì si po¯adnÌku, kter˝ urËujÌ nemÏnn· kriteria a z·sady, byt nem˘ûe
b˝t (na Vinohradech) p¯idÏlen. KoneËnÏ, po¯adnÌk je ve¯ejnÏ p¯Ìstupn˝ na ˙¯ednÌ desce. V˝stavba
objekt˘ pro nep¯izp˘sobivÈ Ëi jejich stÏhov·nÌ na Vinohrady je Ëir˝ nesmysl. P¯edstavenÌ obce,
vËetnÏ mne, by museli b˝t zasaûeni nÏjakou v·ûnou duöenÌ chorobou, kdyby trpÏli p¯Ìsun nep¯izp˘sobivÈho ûivlu do vinohradskÈ obce. Museli by b˝t zasaûeni ment·lnÌ slepotou, neboù by nedohlÈdli katastrof·lnÌch dopad˘ spojen˝ch s p¯Ìchodem ÑjinÈho svÏtaì. Zkr·tka, o niËem takovÈm, co je povÏzeno v˝öe, nevÌm. NevÌ o tom ani kolegovÈ starostovÈ v ostatnÌch mÏstsk˝ch Ë·stech,
kter˝ch jsem se Ñpro po¯·dekì dotazoval. Nic popisovanÈho na Vinohradech nenastane a nastat
nem˘ûe. V opaËnÈm p¯ÌpadÏ bych se proti takov˝m snah·m r·znÏ postavil, aù by poch·zely od kohokoli. A vϯÌm, ûe v onom pomyslnÈm öiku bych st·l spolu s V·mi, s V·mi vöemi.
Co se bezpeËnosti a po¯·dku dot˝k·, i na Vinohradech je st·le co zlepöovat. Po mÈm soudu je
nutnÈ nav˝öit poËty policist˘ v naöÌ obci. Nav˝öit tak, aby je bylo ve vinohradsk˝ch ulicÌch ÑvidÏtì
p¯edevöÌm v podveËernÌch a noËnÌch hodin·ch. Zv˝öenÌ poËtu policist˘ poûaduji jiû delöÌ dobu
po novÈm ¯editeli mÏstskÈ policie i po nejvyööÌm veliteli tÈto policejnÌ jednotky ñ po prim·torovi
Onderkovi. S obÏma muûi jsem nejednou jednal a û·dal je o citelnÈ posÌlenÌ a vÏtöÌ akceschopnost
sboru na Vinohradech. Pan ¯editel mi to slÌbil. K posÌlenÌ m· dojÌt od letoönÌho podzimu. Ten
pr·vÏ pozvolna p¯ich·zÌ.
V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ, V·m vöem p¯eji klidn˝, barvami protkan˝, kr·sn˝ podzim.
9. z·¯Ì 2011 se z˙Ëastnila t¯Ìda 5.B z EZä
»ejkovick· kr·snÈ exkurze v r·mci p¯edmÏtu
N·ö svÏt s tÈmatikou ÑM˘j krajì. Dokumentaristka 5.B Krist˝na Pallov· sepsala o tÈto akci kr·tkou zpr·viËku:
Výlet na „prígl“
(Brněnskou přehradu)
žáků EZŠ Brno
Sraz byl v 7.50 p¯ed naöÌ ökolou. NÏkte¯Ì
spoluû·ci tam byli asi o 20 minut d¯Ìv. PÏöky
jsme se vydali na nejbliûöÌ tramvajovou zast·vku, nemuseli jsme ani Ëekat. TramvajÌ jsme jeli
asi 45 minut, ale byli jsme tam namaËkanÌ jako
sardinky. Kdyû jsme p¯ijeli, p¯ivÌtal n·s tatÌnek
B·ry EclerovÈ. Dal n·m spoustu suven˝r˘, nap¯Ìklad papÌrovou n·mo¯nickou Ëepici, nafukovacÌ balÛnek, pohledy a spoustu dalöÌch vÏcÌ. Potom n·s provedl lodÏnicÌ a zahr·li jsme si soutÏû.
Dvojice, kter· mÏla ˙kol hotov˝ prvnÌ, dostala
d¯evÏn˝ model nejnovÏjöÌho parnÌku.
Po soutÏûi jsme se öli nasvaËit a uû tu byl
parnÌk, kter˝ n·s mÏl odvÈst do Rokle. Jmenoval
se Lipsko, byl to pr˝ nejnovÏjöÌ parnÌk. Cel· t¯Ìda
se na nÏj vrhla skoro tak, ûe se parnÌk rozhoupal.
Vöichni se prali o nejlepöÌ mÌsta. Cesta byla zajÌmav·, dokonce n·s pustili do kabinky kapit·na.
Z Rokle jsme jeli parnÌkem, kter˝ se jmenoval Veve¯Ì. Kdyû jsme p¯ijeli zpÏt do ökoly, tak
jsme öli na obÏd jako spr·vnÌ mo¯ötÌ vlci. TÏöÌme
se na dalöÌ podobnÈ v˝lety.
Krist˝na + 5.B
PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta
„Žirafa“ na ZŠ Mutěnická
ZaËal nov˝ ökolnÌ rok, pro dev·ù·ky poslednÌ
na z·kladnÌ ökole.
Je pot¯eba plnit si nejen ökolnÌ povinnosti,
ale takÈ rozöi¯ovat svoje vÏdomosti a znalosti i jin˝mi formami. Proto se jiû 15. z·¯Ì deset vybran˝ch û·k˘ z˙Ëastnilo soutÏûe éirafa, kter· je souË·stÌ Festivalu vÏdy s Jihomoravskou plyn·renskou, konanÈho pod z·ötitou prim·tora mÏsta
Brna a rektor˘ Vä. é·ci si ovϯili, ûe majÌ znalosti, kterÈ mohou aktivnÏ vyuûÌvat v kaûdodennÌm
ûivotÏ. O zÌskanÈ zkuöenosti z vÏdomostnÌho
kl·nÌ se podÏlÌ s letoönÌmi û·ky osm˝ch t¯Ìd, kte¯Ì
budou naöi ökolu reprezentovat v p¯ÌötÌm roËnÌku
tÈto soutÏûe.
Mgr. Miloslava MatÏjÌkov·,
uËitelka Zä MutÏnick·
Lipka
Lipka ñ ökolskÈ za¯ÌzenÌ pro environment·lnÌ vzdÏl·v·nÌ nabÌzÌ ve ökolnÌm roce 2011/2012
na sv˝ch brnÏnsk˝ch pracoviötÌch mnoûstvÌ z·jmov˝ch krouûk˘ a kurz˘ pro dÏti i dospÏlÈ. N·plÚ krouûk˘ Lipky je velmi rozmanit·, v nabÌdce
najdete krouûky p¯ÌrodovÏdnÈ, tvo¯ivÈ i pohybovÈ, vöechny krouûky vöak spojuje jejich environment·lnÌ rozmÏr. Krouûky vedou kvalifikovanÌ lekto¯i, kte¯Ì p¯ipravujÌ poutav˝ program
a dÏtem se plnÏ vÏnujÌ po celou dobu krouûku.
VÌce informacÌ o krouûcÌch najdete na
www.lipka.cz.
15.30ñ17.30 hod.
KUKLY, pro dÏti 6ñ9 let, ˙ter˝ 15.30ñ17.30 hod.
LARVY, pro dÏti 4ñ6 let, ˙ter˝ 15.30ñ17.30 hod.
ZLATOHL¡VCI, pro dÏti 7ñ11 let, st¯eda
15.30ñ17.30 hod.
KLUB SKÿÕTKA LESNÕ»KA, pro dÏti 2,5ñ
5 let, st¯eda 16.00ñ17.30 hod.
»MEL¡CI, pro dÏti 9ñ12 let, Ëtvrtek 15.30ñ
17.30 hod.
PESTÿENKY, pro dÏti 6ñ9 let, Ëtvrtek 15.30ñ
17.30 hod
SPLEäçULE, pro dÏti 8ñ12 let, nepravidelnÏ
Cena krouûku je 550 KË/pololetÌ.
PracoviötÏ Lipky JezÌrko V·m ve ökolnÌm roce
2011/12 nabÌzÌ tyto p¯ÌrodovÏdnÈ krouûky:
BROUK PYTLÕK, pro dÏti 9ñ12 let, ˙ter˝
VÌce informacÌ najdete na www.lipka.cz/jezirko
nebo tel. ËÌsle 545 228 567. Lipka ñ pracoviötÏ
JezÌrko, Ë. p. 97, poöta 644 00 Brno-SobÏöice.
■3■
Cestovatelské večery
na EZŠ Brno
Evropsk· z·kladnÌ ökola Brno, »ejkovick·
10, po¯·d· pravidelnÈ cestovatelskÈ veËery. ZajÌmavÈ a poutavÈ vypr·vÏnÌ naöich pedagog˘ Ñdobrodruh˘ì je doplnÏno promÌt·nÌm fotografiÌ.
PrvnÌ p¯edn·öka ñ ÑPutov·nÌ poho¯Ìm Sajany
a kolem jezera Bajkalñ se uskuteËnÌ dne 18. 10.
2011 od 17.30 v aule ökoly. SrdeËnÏ V·s vöechny
P¯edn·öÌ Mgr. Roman Burda
zveme.
Skautský oddíl hledá
nové členy
V nedÏli 4. 9. probÏhlo v Ak·tk·ch hernÌ odpoledne skautskÈho oddÌlu Modr˝ delfÌn. DÏti si
zahr·li mnoho her a vyzkouöeli si r˘znÈ soutÏûe.
Pokud jste nemohli p¯ijÌt nevadÌ, uû 15. 10. pro
V·s chyst·me draki·du a pokud nem·te draka
m˘ûete ho spoleËnÏ s n·mi 8. 10. uöÌt. Podrobnosti budou zve¯ejnÏny na naöich str·nk·ch.
A kdyû se V·m bude s n·mi lÌbit, m˘ûete se k n·m
p¯idat a podobnÈ z·ûitky si uûÌvat kaûd˝ t˝den.
VÌce se dozvÌte na http://modrydelfin.
skauting.cz, na ËÌsle 776 169 868 (Ond¯ej »ern˝
ñ Malej) nebo mailu [email protected]
SIMPLY CLEVER
Zaostºeno na zimní péi
Ilustraní foto
Ilustraní foto.
Zimní servisní prohlídka od 17.10. do 30.11. 2011 pro Váš vËz ŠKODA
Užijte si pºíjemnou zimu za volantem díky naší profesionální péi. Navštivte s Vaším vozem znaky ŠKODA
zimní servisní prohlídku a budete mít jistotu, že se na n•j mËžete v nároném zimním provozu spolehnout.
V pºípad• nalezení závady Vám pak nabídneme opravu za skuten• výhodné ceny.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
E-mail: [email protected]
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz
PEDIKÚRA – zámek Belcredi, Pohankova 8
Držitel certifikátu ISO 9001
Míša – tel. 739 150 260
=80%$6(928QRYpKRGLQ\
KOSMETIKA Terezia Kočí
~WHUìRGGRKRG
YSURVWRUiFKWďORFYLĀQ\=ä0XWďQLFNiYFKRG]XOLFH%RĢHWLFNi
FHQD.Ā.ĀSHUPDQHQWND
Synkova 24 628 00 Brno-Líšeň (mateřská školka)
KOSMETIKA S DVACETILETOU PRAXÍ VÁM NABÍZÍ:
Ošetření pokožky ❉ líčení
Masáž obličeje ❉ poradenská služba
Čištění pleti ❉ epilace elektrickou jehlou
Úprava obočí ❉ depilace
Barvení řas ❉ trvalá na řasy
Čokoládové ošetření obličeje
Lymfatická masáž obličeje
Ošetření přístrojem sorisa-iontoforéza-galvanické proudy
Uklidňující masáž šíje
Indická masáž hlavy ❉ Chemické peelingy
Otevřeno:
po–pá 7.00–12.00 14.00–20.00 hod.
Objednávky: tel.: 544 217 728, mob.: 604 912 666
Tramvaj č. 8: směr Líšeň, výstup st. Masarova
Rychlá půjčka od 5000,– Kč
Bez poplatku předem, bez volání na drahá čísla.
Brno, Brno venkov. Tel.: 608 282 608
Bazar Zlevněnka
Vykupujeme a prodáváme věci z domácností, sklo, porcelán, spotřebiče, nářadí – výkup pozůstalostí.
Táborská 191, Křenová 67 (po–pá 9.00–17.30 hod.)
Tel.: 603 413 311
ZZZ]XPEDVHYRXZHEQRGHF]
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks,
radiátorů, oken, 606 469 316,
547 225 340. www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250 Kč!
Malíř pokojů
Tel.:
604 518 776, 549 272 738
KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
● nov· dv̯ka na vaöi kuchyÚ ● vest. sk¯ÌnÏ ●
● v˝mÏna pracovnÌ desky ● sk¯ÌÚky na mÌru ●
Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz
MUDr. Ondřej RÁČEK – zubní lékař
registruje pacienty všech pojišťoven,
Velkopavlovická 25 (radnice ÚMČ Vinohrady)
Telefon: 544 213 608 st, čt, pá
544 214 343 po, út
● Pronajmu gar·û. Ul.VlËnovsk·. Vöe na DO. Tel. 603 453 450.
● KoupÌm kuchyÚskou linku MOCCA. Tel. 603 453 450.
● KoupÌm gar·û p¯i ul. VÏstonick·. platba hotovÏ. Tel. 776 561 397.
● KoupÌm byt v osobnÌm vlastnictvÌ 4+1, nebo 5+1. Tel. 734 711 977.
● Hled·m OB 2+kk nebo 3+1. Vinohrady. Tel. 777 158 116.
KOSMETIKA A MASÁŽE MR
KOSMETIKA A MASÁŽE MR
Kmochova 12, Obřany (vstup z ul. Mlýnské nábřeží)
www.kosmetikamr.cz, tel.: 608 077 988
Kmochova 12, Obřany (vstup z ul. Mlýnské nábřeží)
www.kosmetikamr.cz, tel.: 608 077 988
Připravte pleť na zimu!!!!
OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM BDR-PROFIPEEL
Přijďte se seznámit s přístrojem
Dokonalé odstranění odumřelých buněk
z povrchu pleti:
chemický a mechanický peeling,
následná hydratace = dokonalá regenerace pleti.
Další služby:
– klasické kosmetické ošetření kosmetikou
AINHOA, ATOK
– ošetření pleti galvanickou žehličkou
– ruční relaxační masáže
Přístrojová lymfodrenáž – dolních končetin
LYMPHASTIM
Fotodepilace – po několika ošetřeních dochází
k trvalému odstranění chloupků
BDR-beauty defekt repair.
Vysoce účinné omlazení pleti.
PREZENTAČNÍ DEN se bude konat 12. 10. 2011,
kde shlédnete ukázkové ošetření tímto přístrojem na jedné
z vás. Po dobu prezentace bude zajištěno občerstvení.
MÁTE RÁDI ZUMBU? ZAMILUJETE SE DO MOVIDY!
Přijďte si vyzkoušet novinku – MOVIDA fitness!
Každé pondělí od 17 hodin v ZŠ Mutěnická 23.
Lenka Šilerová, mob. 776 870 706
www.cviceni-lenka.phorum.cz
PERFEKT REALITY DM
775 158 117
Prodej, koupi, pronájem a výměny bytů všech druhů,
RD a veškerých nemovitostí.
Fitness Romana Vás zve na cvičební lekce
ZŠ Bzenecká 23: BODY PERFECT – út 19:00
ZŠ Mutěnická 23: ZUMBA FIT – čt 18:00
sál na Albertem, Pálavské náměstí:
PILATES – středa 18:00
SLOW TONING – středa 19:15
INFO: www.fitromana.cz
Výkup bytů i zadlužených,
právní pomoc zdarma. Tel.: 606 606 087.
Zdarma odvoz vozidel k ekologickÈ likvidaci
Firma Auto Milan PurË nabÌzÌ ZDARMA pro obËany nejen
mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, odvoz vozidel k ekologickÈ
likvidaci i s vy¯ÌzenÌm veöker˝ch formalit na p¯ÌsluönÈm odboru
dopravy.
Vyuûijte sluûby a domluvte si termÌn odvozu, likvidace vaöeho vozu
(autovraku). Moûnost objedn·nÌ termÌnu pondÏlÌ aû nedÏle 8:00ñ
19:00 hod., na telefonnÌch ËÌslech 731 170 607 nebo 511 110 332
(p. Milan PurË). OdstranÏnÌm autovraku p¯ispÏjete k zlepöenÌ prost¯edÌ mÏstskÈ Ë·sti a z·roveÚ se zbavÌte starostÌ.
VÌce informacÌ zÌsk·te na www.likvidace-autovraku.ic.cz.
Pro manžele s malou dcerkou hledáme 3+1
v hezkém prostředí. Tel.: 725 789 176.
PIVO KVASAR s dovozem. Ob¯ansk· 138, Brno.
Tel. 776 330 580, 775 580 636. 12 sv. leû·k,13 ËernÈ, 15 speci·l lahve 1,5 l.
P¯i odbÏru vÌce kus˘ dovoz zdarma. [email protected]
K adeřnictví MICHAELA – Čejk
ká 6, Vinohr
ady
Čejkoo vic
vická
Vinohrady
Tel. 544 213 045, 776 158 799
AKCE NA ŘÍJEN
MELÍR + STŘÍHÁNÍ + FOUKANÁ 480 Kč
■6■
Měl sílu a byl bouřlivák – prof. Jan Gajdoš
(1903–1945)
i
»·st öest·
7NDOFRYVN
âPHUDO%UQR
.ĜHQRYi
.ĜHQRYi
=GHUDGRYD
0DVQi
MilÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
s pozvoln˝m p¯Ìchodem podzimu se snad r·di zaËtete do öestÈ Ë·sti
pokraËov·nÌ seri·lu o prof. Janu Gajdoöovi, v˝znamnÈ ûidenickÈ osobnosti, mistrovi svÏta v tÏlocviku z roku 1938, opravdovÈm sokolu a vlastenci, kter˝ zem¯el na n·sledky utrpenÌ v k·znicÌch ve 2. svÏtovÈ v·lce.
... V tu dobu jezdili jiû brat¯i V·cha, äupËÌk, Karafi·t a Sychra kaûd˝ch 14 dn˘ na nedÏlnÌ n·cviËnÈ do P¯erova, kde se sjÌûdÏli borci z Moravy. Po jednÈ takovÈ nedÏli ozn·mil Gajdoöovi bratr V·cha, ûe na p¯ÌötÌ
n·cviËnou pojede s nimi, protoûe ho chce vidÏt bratr Erben, Ëlen n·Ëelnictva muû˘ »OS, kter˝ tyto n·cviËnÈ hodiny vedl. Tak se dostal Jan
mezi nejlepöÌ sportovce v Obci sokolskÈ a slova b. Erbena, jimiû ho vyz˝val k dalöÌ pr·ci, ho povzbudila natolik, ûe se vrhl s novou energiÌ
do odstraÚov·nÌ poslednÌch nedostatk˘ svÈho cviËenÌ.
O tom, ûe jeho pr·ce byla ˙spÏön·, svÏdËÌ to, ûe byl vyzvan˝ n·Ëelnictvem »OS k vyluËovacÌm z·vod˘m, kterÈ se konaly v Praze, praûskÈm Sokole. Jan byl rozËilen˝ bÏhem prvnÌho z·vodu, v nÏmû se utkal
se vöemi p¯ebornÌky »OS. DÌky V·chovi neztratil vöak svou bojovnost
ani tehdy, kdyû za hrazdu a konÏ naö̯ si odnesl pouze 7 bod˘. Za bradla
a kruhy dostal 10 bod˘. DomnÌval se, ûe je ztracen˝ pro dalöÌ p¯Ìpravu,
kter· mÏla b˝t v Praze, ale V·cha, kter˝ mÏl v˝sledky vöech borc˘ a znal
ostatnÌ, ho st·le vybÌzel k dalöÌmu boji, neboù vÏdÏl, ûe m· v˝bornÈ veleskoky. Ty takÈ rozhodly a Honza se dostal na 11. mÌsto mezi vöemi
z˙ËastnÏn˝mi. SlabÏ se zachvÏl a neskonal· radost se rozhostila v jeho
nitru, kdyû n·ËelnÌk Jindra VanÌËek oznamoval v˝sledky a prohl·sil,
ûe prvnÌch 12 z·vodnÌk˘ se bude p¯ipravovat v r·mci celodennÌ p¯Ìpravy
v Praze. Byla to odmÏna za jeho pr·ci a nezlomnou v˘li probÌt se mezi
nejlepöÌ. Po 6-t˝dennÌm kaûdodennÌm trÈninku, trvajÌcÌm od 8 do 12
a od 15 do 18 hodin, se stala z Jana teprve ÑnadÏje do budoucnaì.
KoneËn˝ z·vod byl pro nÏho zklam·nÌm, protoûe podle slov cviËitel˘ Erbena a »ady rostl Gajdoö den ode dne. Na jeho za¯azenÌ do druûstva
byly kon·ny i s·zky, ale Erben i »ada prohr·li, neboù v poslednÌm z·vodÏ
byl vy¯azen˝ na 11. mÌsto. Nejen, ûe nebyl v druûstvu, jak p¯edpokl·dal
Erben, ale nedostal se ani jako n·hradnÌk do Pa¯Ìûe. Honza si vzpomÌn·
na v˝rok Jindry VanÌËka, kdyû po poslednÌch z·vodech oznamoval, kdo
do Pa¯Ìûe pojede. ÿekl mu tehdy: ÑBrat¯e Gajdoöi, jsi jeötÏ ml·d (bylo
mu 21 let) a mnohokr·t si jeötÏ v mezin·rodnÌch z·vodech zaz·vodÌö, nic
si z toho nedÏlej, ûe tÏ posÌl·me dom˘ a pokraËuj ve svÈ pr·ci tak, jak jsi
to dÏlal aû dosud.ì Potom se obr·til k B. Rezkovi z vinohradskÈ jednoty
a ¯ekl mu: ÑA ty, brat¯e Rezku, zaber v poslednÌm t˝dnu, kter˝ n·s jeötÏ
dÏlÌ od vlastnÌho z·vodu, nebo jinak bys öel dom˘ a mÌsto tebe by do Pa¯Ìûe jel bratr Gajdoö.ì
MÏlo to b˝t pro Jana tÏöÌnskÈ jablÌËko, neboù B. Rezek se od 20 rok˘
marnÏ pokouöel o r˘znÈ z·vody a do Pa¯Ìûe jel snad za odmÏnu za svou
pr·ci. Byl totiû n·hradnÌkem, kter˝ v Pa¯Ìûi nemÏl pr·vo z·vodit.
V˝sledek byl pro Jana sice velk˝m zklam·nÌm, ale p¯ece jen velmi
r·d vzpomÌn· na tuto p¯Ìpravu a z·vody s nÌ spojenÈ, ponÏvadû mu dala
nejen mnoho cennÈho k jeho dalöÌmu cviËenÌ, ale hlavnÏ mnoho d˘leûitÈho pro z·vod. NauËil se bÌt o kaûdou desetinku bodu, coû do tÈ doby
neumÏl.
Dr. Miroslav Klinger pÌöe v Ël·nku Pam·tce Jana Gajdoöe: ÑPat¯il
mezi nejmladöÌ sokolskÈ z·vodnÌky, kte¯Ì proöli ökolou dr. Jind¯icha
VanÌËka. ZaËal s nÌm p¯Ìpravou na pa¯ÌûskÈ olympijskÈ hry. Vstoupil mezi
n·s smÏle, neohroûenÏ, ba snad i sebevÏdomÏ. TÌm vÏtöÌ bylo jeho zklam·nÌ, kdyû p¯i poslednÌm vyluËovacÌm z·vodÏ neproöel. Pobou¯en,
uraûen vzal na vÏdomost rozhodnutÌ n·Ëelnictva, tlumoËenÈ samotn˝m
Jindrou. Byli jsme p¯esvÏdËeni, ûe to byl jeho poslednÌ z·vod, ûe se zklam·n ve svÈ mladÈ ctiû·dostivosti vr·tÌ opÏt ke kopanÈ.
Smi¯oval se i pozdÏji velmi nerad s ne˙spÏchy. Neznali jsme jeötÏ tu
duöi, plnou v·önivÈ touhy po boji, po z·vodÏ a po vÌtÏzstvÌ.
P¯i nejbliûöÌm vyhled·vacÌm z·vodÏ se objevil opÏt. Z˘stal mezi n·mi, aû nakonec svrchovanÏ ovl·dl vöechna odvÏtvÌ sokolskÈho z·vodÏnÌ,
aù ölo o tÏlocvik n·¯aÔov˝ nebo o vÌceboje atletickÈ.ì
(PokraËov·nÌ v p¯ÌötÌm ËÌsle VinohradskÈho informu)
Mgr. Ivana Gajdoöov·
■7■
Informace o akcích
Senior klubu
Pr·zdniny Ëi letnÌ mÏsÌce m·me bohuûel opÏt
za sebou (to je öpatn· zpr·va), ale na druhÈ stranÏ se
opÏt rozbÌh· Ëinnost Senior klubu (to je ta dobr·
zpr·va). Seöli jsme se hned prvnÌho z·¯Ì, abychom si
u ö·lku Ëaje a z·kusku mohli sdÏlit dojmy a z·ûitky
z lÈta ñ bylo jich hodnÏ a v klubovnÏ to p¯i jejich
sdÏlov·nÌ jen ÑhuËeloì. PodobnÏ jsme v pondÏlÌ
5. z·¯Ì zah·jili i cviËenÌ taj-Ëi a p¯es doznÌvajÌcÌ letnÌ
poËasÌ a dvoumÏsÌËnÌ p¯est·vku se n·s seölo 26
dychtiv˝ch po p¯imϯenÈm pohybu a uvolnÏnÌ mysli.
P¯edn·ökovou Ëinnost zah·jil 6. z·¯Ì Dr. äubert
p¯ipomenutÌm bohatÈho ûivotnÌho osudu Albrechta
z Valdötejna, p¯iËemû pro p¯ÌtomnÈ byly zajÌmavÈ
p¯edevöÌm r˘znÈ ÑperliËkyì z jeho osobnÌho ûivota.
Na historickÈ tÈma pak symbolicky nav·zal i PhDr.
»ejka, i kdyû se vÏnoval jinÈmu stoletÌ a plynule
p¯eöel od svÈho cyklu ÑNaöi panovnÌciì k ÑNaöim
prezident˘mì ñ lze s potÏöenÌm konstatovat, ûe obÏma historik˘m se da¯Ì vzbudit z·jem u n·vötÏvnÌk˘
akcÌ Senior klubu, protoûe i p¯es letnÌ poËasÌ mÏli
Ñpln˝ s·lì.
Podobn˝m ˙spÏchem se m˘ûe pyönit i Eliöka
Vackov· p¯i svÈm cestopisnÈm cyklu, zaloûenÈm
na osobnÌch z·ûitcÌch, tentokr·t z cest po äv˝carsku. JejÌ vystoupenÌ 13. z·¯Ì zaslouûÌ o to vÏtöÌ
uzn·nÌ, protoûe ho absolvovala ani ne hodinu potÈ,
co byla propuötÏna z lÈka¯skÈho oöet¯enÌ, kterÈ si
vyû·dalo jejÌ p·dem pochroumanÈ tÏlo ñ jejÌ zdrav˝
ko¯Ìnek a odpovÏdnost v˘Ëi posluchaˢm jÌ ale pomohly p¯ekonat bolest, za coû jÌ pat¯Ì naöe uzn·nÌ
i podÏkov·nÌ.
Hned n·sledujÌcÌ den se vydalo 33 ˙ËastnÌk˘
z·jezdu na prohlÌdku arboreta ämelcovna v BoskovicÌch a byla Ñstylov·ì ñ aËkoliv z Brna jsme vyjÌûdÏli za sluneËnÈ pohody, z autobusu jsme vystoupili
do drobnÈho mûenÌ, kterÈ se chvÌlemi mÏnilo ve vydatn˝ zahradnick˝ dÈöù. Zvl·dali jsme to r˘znÏ ñ
nÏkdo s deötnÌkem Ëi pl·ötÏnkou, nÏkdo nouzovÏ
s igelitkou na hlavÏ, ale proch·zku po nÏkolikahektarovÈm are·lu arboreta po r˘znÏ se klikatÌcÌch cestiËk·ch nevzdal nikdo. Lze ji doporuËit i rodin·m
s dÏtmi jako vÌkendov˝ v˝let ñ setk·nÌ se zahradnÌmi sk¯Ìtky i r˘zn˝mi druhy zv̯at v klecÌch Ëi v˝bÏzÌch, nemluvÏ o nespoËetn˝ch druzÌch ovocn˝ch
i okrasn˝ch strom˘, ke¯˘ a bylin (kvÏtin) za tu hodinku cesty z Brna stojÌ a i my se tam urËitÏ v p¯ÌötÌm
kvÏtnu na kvetoucÌ rododendrony jeötÏ podÌv·me.
Pobyt v boskovickÈ p¯ÌrodÏ byl zavröen prohlÌdkou zahradnictvÌ Lebiö, kde n·s zaujaly p¯edevöÌm n·paditÈ Ñstromyì z p¯evisl˝ch muök·t˘ i jin˝ch kvÏtin a takÈ kr·snÏ kvetoucÌ (a jedovatÈ)
durmany neboli ÑandÏlskÈ trumpetyì Ëi jinÈ produkty pro balkÛn Ëi zahr·dku ñ nÏkterÈ z p¯Ìtomn˝ch neodolaly a odvezly si balÌËek Ëi s·Ëek. :)
Na kr·snÈ z·ûitky trochu zmokl˝ch, ale p¯esto
dob¯e naladÏn˝ch v˝letnÌk˘ jsme pak nav·zali hned
15. z·¯Ì p¯i spoleËenskÈ ud·losti, kterou bylo blahop¯·nÌ jubilant˘m, narozen˝m v srpnu. V jejÌm pr˘bÏhu si sice jejÌ ˙ËastnÌci opÏt p¯ipomnÏli, jak ten
Ëas, n·m vymezen˝, letÌ, ale p¯i harmonice a pÌsniËk·ch na to alespoÚ na chvÌli zapomnÏli.
VÌce z·¯ijov˝ch akcÌ vzhledem k uz·vÏrce p¯ipomenout nemohu, ale i tÌmto kr·tk˝m v˝Ëtem zvu
k aktivnÌmu zapojenÌ se do naöÌ Ëinnosti i dalöÌ seniory a z·jemce o Ëinnost Senior klubu z Vinohrad
i okolÌ. P¯ÌleûitostÌ k tomu mohou b˝t jak jiû tradiËnÌ pondÏlnÌ cviËenÌ taj-Ëi, tak i nabÌdka ¯ÌjnovÈho
programu ñ vϯÌm, ûe si v nÏm nÏjakou akci urËitÏ
vyberete. Nev·hejte ñ v ˙noru si p¯ipomeneme
dvacet let existence klubu a tak byste mÏli b˝t u toIng.LudÏk HodboÔ
ho i Vy.
SENIOR KLUB V ŘÍJNU
V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, jste
vÌt·ni dennÏ v malÈ klubovnÏ od 15.00 v p¯ÌzemÌ Bzeneck· 21. KromÏ toho V·s zveme k ˙Ëasti
na akcÌch ve velkÈ klubovnÏ (otev¯ena vûdy
od 14.30, p¯i n·boûenskÈm rozjÌm·nÌ ve 14.00)
ñ viz program nÌûe.
KaûdÈ pondÏlÌ v dobÏ 14.00ñ15.30 probÌhajÌ
cviËenÌ taj-Ëi pro seniory ve SpoleËenskÈm s·le
v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötÏ)
za ¯ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ
vstup zdarma, p¯ez˘vky s sebou ñ jste zv·ni,
urËitÏ p¯ijÔte ñ kromÏ protaûenÌ tÏla se urËitÏ
i dob¯e psychicky naladÌte.
4. 10. ñ ⁄TER›
PÿIPRAVUJEME SE NA ZIMU (ûivotospr·va, vitamÌny apod.), Mgr. Bedna¯Ìkov·
12. 10. ñ STÿEDA
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ »S. CÕRKVE
HUSITSK…, far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·
6. 10. ñ »TVRTEK
MEZI AMERIKAMI A OCE¡NY - KOSTARIKA (2. Ë·st), Ing. M. »apek
25. 10. ñ ⁄TER›
MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D…LKA éIVOTA
(pokraËov·nÌ), Ing. M. Siklenka
11. 10. ñ ⁄TER›
ZAJÕMAVOSTI äV›CARSKA (pokraËov·nÌ,
s promÌt·nÌm), E. Vackov·
27. 10. ñ »TVRTEK
587. V›RO»Õ SMRTI JANA éIéKY U PÿIBYSLAVI, Dr. L. äubert
13. 10. ñ »TVRTEK
PREZIDENTI »ESKOSLOVENSKA (pokraËov·nÌ cyklu), PhDr. J. »ejka
18. 10. ñ ⁄TER›
MEZI AMERIKAMI A OCE¡NY ñ KOSTARIKA (3. Ë·st), Ing. M. »apek
20. 10. ñ »TVRTEK
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN›M V ÿÕJNU, Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘
ŘÍJEN V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenöÌ
Po pr·zdninovÈ p¯est·vce zveme opÏt nejmenöÌ
div·ky i jejich rodiËe na divadelnÌ p¯edstavenÌ
do DomeËku. LoutkovÈ divadlo Vrati Schildera
a Olgy MarkovÈ zahraje dÏtem dvÏ zn·mÈ poh·dky:
ÑO BudulÌnkoviì a ÑO SmolÌËkoviì. Ve st¯edu
5. ¯Ìjna 2011 od 10.00 hodin v DomeËku, Valtick·
23. P¯edprodej vstupenek v kancel·¯i DomeËku,
rezervace na tel.: 544 216 684. VstupnÈ 40 KË.
PodzimnÌ v˝let
za moravsk˝mi krokod˝ly
D˘m dÏtÌ DomeËek p¯ipravil na podzimnÌ
pr·zdniny pro dÏti i dospÏlÈ celodennÌ v˝let do krokod˝lÌ farmy. K prohlÌdce je p¯ipraveno na Ëty¯icet
krokod˝lÌch v˝rostk˘ a stovka ml·Ôat ñ na mazlenÌ
si sice moc nepotrpÌ, ale jinak se v·m r·di p¯edvedou! Zima nikomu nebude, u krokod˝l˘ je st·le
30 ∞C.
DalöÌ Ë·stÌ z·jezdu bude n·vötÏva ruËnÌ papÌrny
v éeleticÌch, kde si kromÏ prohlÌdky m˘ûete sami
vyzkouöet v˝robu ruËnÌho papÌru.
St¯eda 26. 10. 2011. Cena z·jezdu 220 KË
(doprava, pojiötÏnÌ, pedagog. doprovod). P¯ihl·öky
a info ñ DomeËek, Valtick· 23, tel.: 544 216 684.
Voln· mÌsta v krouûcÌch
Po z·¯ijovÈm rozjezdu pravideln˝ch aktivit
v DomeËku m˘ûeme v·havÏjöÌm z·jemc˘m nabÌdnout jeötÏ p·r voln˝ch mÌst v nÏkter˝ch krouûcÌch.
DÏti od 3 let uvÌt·me v taneËnÌm krouûku Sedmikr·ska, v pondÏlÌ 16ñ16.45 a ve V˝tvarce pro
malÈ, kter· probÌh· ve Ëtvrtek 16.45ñ18.15.
Pro trochu staröÌ dÏtiñökol·ky od 7 let m·me
mÌsta v Aerobiku, kde se mohou po¯·dnÏ zah¯·t se
zkuöenou cviËitelkou, nauËit se z·kladnÌ kroky
a prvky a potom se p¯edvÈst na vystoupenÌch ñ vûdy
v pondÏlÌ 16.45ñ17.45. Pro ty, kte¯Ì r·di cestujÌ
a zajÌmajÌ se o ûivot na r˘zn˝ch mÌstech naöÌ planety
a k tomu r·di malujÌ a tvo¯Ì, je tu v˝tvarn˝ krouûek
S mal̯em kolem svÏta. KaûdÈ ˙ter˝ 15ñ16.30 hodin. Pokud se nechcete v·zat roËnÌm nebo pololetnÌm p¯edplatn˝m, m˘ûete vyuûÌt naöÌ nabÌdky na
v˝tvarnou dÌlnu s jednor·zov˝mi platbami. OtvÌr·
se vûdy v p·tek ve 14.00 hodin a je pro vöechny
od 5 let, kte¯Ì r·di malujÌ,vyr·bÏjÌ a modelujÌ z hlÌny.
DospÌvajÌcÌ a dospÏlÈ s v˝tvarn˝mi ambicemi
zveme do novÈho v˝tvarnÈho kurzu, ve kterÈm si
vyzkouöÌte z·klady kresby a malby pod vedenÌm
mladÈ v˝tvarnice. »tvrtek 18.30ñ20.30.
Ti, kte¯Ì majÌ blÌûe k pr·ci s hlÌnou, mohou vyzkouöet pondÏlnÌ Kreativ od 19 do 21 hodin.
P¯ihl·sit se jeötÏ m˘ûete i do cviËenÌ na velk˝ch mÌËÌch ve Ëtvrtek od 20 hodin. »ek· v·s protaûenÌ a posÌlenÌ celÈho tÏla.
Vöechny nabÌzenÈ krouûky si m˘ûete p¯ijÌt
v uveden˝ch Ëasech nez·vaznÏ vyzkouöet.
TÏöÌme se na v·s a dalöÌ informace v·m r·di
poskytneme na tel.: 544 216 684 nebo 739 263 997.
DÏti se dob¯e bavily
V sobotu 10. z·¯Ì p¯ipravili pracovnÌci DomeËku v r·mci kaûdoroËnÌ akce BavÌme se na Vinohradech z·bavnÈ dopoledne pro dÏti. Tentokr·t jsme
soutÏûili s postaviËkami ze »ty¯lÌstku ñ krmili hladovÈho BobÌka, pomohli dojÌt b·zlivÈmu PinÔovi
tmav˝m lesem k hl·vce zelÌ, par·dnici Fifince posbÌrali a uv·zali poztr·cenÈ maöliËky a vyzkouöeli si
MyöpulÌn˘v vyn·lez. OdmÏnou vöem öikovn˝m dÏtem byly sladkosti a drobnÈ d·reËky od pojiöùovny
Generali. Divadlo Parav·nek pak zahr·lo dÏtem poh·dku ÑO PaleËkoviì, p¯i kterÈ se vöichni dob¯e
bavili. Protoûe jsme neponechali nic n·hodÏ a objednali i kr·snÈ poËasÌ, seölo se na louce za b˝valou
ökolou pÏkn˝ch p·r desÌtek vinohradsk˝ch dÏtÌ
a myslÌm, ûe nikdo neodch·zel nespokojen. A to t¯eba i proto, ûe celÈ odpoledne se k tomu jeötÏ dov·dÏlo na sk·kacÌm hradÏ. Vöem ökolkov˝m i ökolou
povinn˝m dÏtem jsme tÌmto chtÏli zp¯Ìjemnit zaË·tek ökolnÌho roku a vϯÌm, ûe se n·m to poda¯ilo.IH
MÏsÌËnÌk Vinohradsk˝ inform. Ev. ËÌslo: MK »R E 15 174. Vyd·v·: KulturnÌ, vzdÏl·vacÌ a informaËnÌ centrum mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, p¯ÌspÏvkov· organizace, MutÏnick· 21, 628 00 Brno,
tel.: 544 216 529, e-mail: [email protected], www.kvicvinohradybrno.cz. I»O: 00400912. OdpovÏdn˝ redaktor: Pavel Z·vadsk˝. V˝roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: 548 538 528,
603 588 964, e-mail: [email protected] Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla je 14. ¯Ìjna 2011. Redakce si vyhrazuje pr·vo v˝bÏru p¯ÌspÏvk˘ a jejich redakËnÌ ˙pravy. Celkov˝ n·klad: 5850 kus˘.

Podobné dokumenty

Duben 2011 (formát PDF / 2 MB )

Duben 2011 (formát PDF / 2 MB ) V nalÈhavÈm p¯ÌpadÏ je moûnÈ pouûÌt telefonnÌ linku policie »eskÈ republiky 158, Ëi policie mÏstskÈ. Je t¯eba se spoleËnÏ zlu, kterÈ proch·zÌ naöÌ obcÌ, postavit a udolat jej. VϯÌm, ûe se n·m to p...

Více

Prosinec 2011 (formát PDF / 2 MB )

Prosinec 2011 (formát PDF / 2 MB ) pobavit a p¯esvÏdËit se, ûe to nejsou sv·tky pouze pro dÏti (a to nemluvÌm o ostatnÌch pl·novan˝ch akcÌch ñ viz n·ö program). Ing. LudÏk HodboÔ

Více

117 - Vinohrady

117 - Vinohrady konaných 17. prosince 2014 a 14. ledna 2015 Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozpoËtov· opat¯enÌ Ë. 31 a 32; ñ statut fondu rezerv a rozvoje; ñ dodatek Ë. 1 ke SmlouvÏ o dÌlo v r·mci ...

Více

Září 2004 (formát PDF / 5 MB )

Září 2004 (formát PDF / 5 MB ) z produkce firmy Dûervin, nechù zkusÌ GurgusovaËko crno ñ tmavoËervenÈ vÌno, kterÈ se nejËastÏji objevuje v sÌti supermarket˘ firmy Julius Meinl. NadÏjn˝ se zd· b˝t dovoz nejr˘znÏjöÌch s˝r˘ firmy D...

Více