Výroční zpráva katedry ATŘ-352 za rok 2000

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva katedry ATŘ-352 za rok 2000
KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ
TECHNIKY A ŘÍZENÍ,
FS VŠB – TU OSTRAVA
Vedoucí katedry:
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
tel.:
E-mail:
Web:
Sekretariát:
+420 (0)69-699 3484
[email protected]
http://www.fs.vsb.cz/fakulta/kat/352/welcome.htm
Anna Pavlicová
tel.: +420 (0)69-699 1280, tel/fax: +420 (0)69-691 6129
Adresa:
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení 352
Ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
1. Profil katedry
1. Katedra automatizační techniky a řízení je specializovanou oborovou katedrou, která má téměř
čtyřicetiletou tradici. Magisterský pětiletý obor „Automatické řízení a inženýrská informatika“ je
zaměřen do oblasti systémového, technického, projektového a programového řešení počítačově
integrovaných výrobních systémů v oblasti CIM-CAD-CAM ve strojírenství, průmyslu i nevýrobní
sféře. Studijní obor má specializační zaměření „Automatické řízení“,“Aplikovaná informatika“ a
„Řízení mechatronických systémů“, která umožňují profilaci absolventa dle svého odborného zájmu.
Dále katedra zajišťuje tříleté bakalářské studium „Aplikovaná informatika a řízení“, které je
vhodné rovněž pro zdravotně a pohybově handicapované studenty. Je školicím vědeckým
pracovištěm pro doktorské studium v oboru „Automatizace technologických procesů“. Úspěšný
absolvent získává po absolvování příslušných odborných zkoušek a po obhajobě disertační práce
akademický titul doktor „Ph.D.“.
2. Katedra automatizační techniky a řízení organizuje inovační a rekvalifikační postgraduální studium
pro technicko-inženýrské pracovníky z průmyslové praxe. Zajišťuje i jiné druhy kvalifikačních kursů
i pro zdravotně handicapované občany z oblasti programového i aplikačního vybavení počítačů PC
včetně počítačových sítí, měřicí a automatizační techniky a vydává autorizované osvědčení o jejich
absolvování.
3. Katedra automatizační techniky a řízení řeší řadu vědeckovýzkumných úkolů pro potřeby průmyslové
praxe a pro počítačovou podporu výukového procesu. Spolupracuje s řadou průmyslových podniků
při řešení konkrétních technických úkolů spojených s návrhem a realizací měřicích, diagnostických a
řídicích systémů technologických procesů.
4. Pracovníci katedry řeší v oblasti výzkumně-projekčních prací, spojených s řízením technologických
a výrobně-ekonomických procesů:
! Systémově-projekční návrhy měřicích, diagnostických a řídicích systémů, návrh a realizaci
simulačních experimentů s využitím simulačních modelů a programových nástrojů (SIPRO,
MATLAB) pro spojité i diskrétní procesy, lineární i nelineární systémy.
! Syntézu struktury měřicích, diagnostických a řídicích obvodů, včetně návrhu a simulace řídicích
algoritmů pro technologické procesy a zařízení (tepelná, elektromechanická, hydraulická, atd.).
! Technicko-programové návrhy a projekty pro konfigurace a technické prostředky pro realizaci
měřicích a řídicích systémů, diagnostická měření hlukových a vibračních charakteristik strojů atd.
! Odborné konzultace, oponentury a zpracování studií v oblasti automatického řízení, měřicí
a senzorové techniky, modelování a simulace systémů, počítačových systémů a sítí a dalších
disciplín.
! Analýzu a návrh informačních systémů na bázi relačních databázových systémů včetně
architektury klient/server v počítačových sítích ILAN, LAN, WAN, přístup z prostředí
INTERNET/INTRANET.
2. Personální složení katedry ATŘ (stav k 1. 1. 2001)
Vedoucí katedry:
Zástupce vedoucího katedry:
Tajemník katedry:
Sekretářka:
Profesoři:
Docenti:
Odborní asistenti:
Odborně-techničtí pracovníci:
Interní doktorandi:
Pracovníci civilní služby:
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Ing. Radim Farana, CSc.
Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Anna Pavlicová
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek (1/4)
Doc. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Doc. Ing. Petr Wolf, CSc. (1/4)
Ing. Radim Farana, CSc.
Dr. Ing. Dalibor Kačmář
Ing. Petr Kočí
Ing. Jiří Kulhánek (od 1. 9. 2000)
Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Roman Pavlas, Ph. D.
Ing. Jaromír Škuta
Ing. Jolana Škutová
Ing. Renata Wagnerová
Karel Bednář
Jindřich Farník
Ing. David Hrbáč
Ing. Marek Babiuch
Ing. David Fojtík
Ing. Hynek Piechota
Ing. Martin Pustka
Ing. Pavel Glac
Ing. Tomáš Halásek (od 1. 9. 2000)
Ing. Pavel Jirásek
Odborný profil profesorů, docentů a odborných asistentů katedry
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
tel.: 069-699 3485, [email protected]
Odborně je zaměřen na aplikovanou teorii automatického řízení, kde se především věnuje optimálnímu
řízení složitých nelineárních dynamických systémů a delta modelům. Přednáší předměty: Teorie
automatického řízení I. a II., Optimalizace systémů (Ph.D. studium). Garant bakalářského oboru
"Aplikovaná informatika a řízení", magisterského oboru "Automatické řízení a inženýrská informatika" a
doktorského oboru "Automatizace technologických procesů" na Fakultě strojní. Člen pěti oborových rad
doktorského studia na VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně a ČVUT v Praze. Je školitelem doktorského studia
„Automatizace technologických procesů“. Autor, resp. spoluautor více než 300 publikací, (66 v
zahraničí), v tom 3 knihy (1 v zahraničí) a 22 vysokoškolských učebních textů.
Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
Zajišťuje předměty bakalářského studia Modelování a simulace a Základy automatizace. Zabývá se
řízením složitých pohonných systémů ve válcovnách.
Doc. Ing. Petr Noskievič, CSc.
tel.: 069-699 4202, [email protected]
Aktivně působí v oblasti automatizační a řídicí techniky, zabývá se řízením elektrohydraulických pohonů
a návrhem a realizací projektů řídicích systémů pro průmyslovou praxi. Vede přednášky a cvičení
z předmětů Identifikace systémů, Simulace systémů, Řízení elektrohydraulických pohonů, Automatizace
a řízení. Je členem oborové rady a školitelem doktorského studia „Automatizace technologických
procesů“. Je autorem a spoluautorem více jak 110 publikací a příspěvků ve sbornících (z toho 15
zahraničních), včetně 6 vysokoškolských skript.
-2-
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
tel.: 069-699 3484, [email protected]
Je zaměřen do oblasti měřicí a řídicí techniky, zabývá se senzorovými systémy, návrhem procesních
systémů včetně počítačové podpory při jejich projektování. Vede přednášky a cvičení z předmětů Měření
a senzorová technika, Měření a senzory, Prostředky automatického řízení v magisterském studiu, je
garantem Semestrálního projektu a Závěrečného projektu v magisterském studiu, vede přednášky
v předmětu Automatizační technika a Závěrečný projekt v bakalářském studiu. Je členem oborové rady
a školitelem doktorského studia „Automatizace technologických procesů“, garantem předmětů
doktorského studia Technické prostředky automatického řízení, Počítačové systémy a Počítačově
integrované výrobní systémy. Je autorem a spoluautorem více jak 310 publikací a příspěvků v časopisech
a sbornících (z toho 26 zahraničních), včetně 2 knih a 24 vysokoškolských skript.
Doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
tel.: 069-699 3482, [email protected]
Aktivně působí v oblasti automatizační techniky, zabývá se teorií stochastických systémů se zaměřením
na optimalizaci řízení za působení náhodných poruch, zpracováním signálů a diagnostikou strojů. Vede
přednášky a cvičení předmětů Automatizace a řízení, Zpracování signálů, Složité systémy řízení v
magisterském studiu, Základy automatického řízení a Jakost a spolehlivost v bakalářském studiu. Je
školitelem doktorského studia "Automatizace technologických procesů". Je autorem a spoluautorem více
jak 120 publikací a příspěvků ve sbornících (z toho 20) zahraničních, včetně jedné knižní a dvou
časopiseckých monografií, deseti patentů a jedněch vysokoškolských skript.
Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
tel.: 069-699 4493, [email protected]
Je zaměřena do oblasti aplikované teorie automatického řízení, zabývá se návrhem metod pro syntézu
řízení, včetně počítačové podpory při výuce. Vede přednášky a cvičení z předmětů Matematické metody
v řízení, Teorie automatického řízení, Systémová analýza, Optimalizace systémů v magisterském studiu.
Pro doktorské studium zajišťuje předměty Optimalizace a Operační analýza. Je školitelem doktorského
studia "Automatizace technologických procesů". Je autorem a spoluautorem více jak 140 publikací
(z toho 27 zahraničních), včetně 20 vysokoškolských skript.
Doc. Ing. Petr Wolf, CSc.
Zajišťuje předměty kombinované formy bakalářského studia Programové produkty, Ekonomický
software. Zabývá se řízením podnikových informačních systémů, procesy reinženýringu a controllingu.
Ing. Radim Farana, CSc.
tel.: 069-699 4380, [email protected]
Je zaměřen do oblasti informatiky a databázových systémů, zabývá se návrhem simulačních systémů
(simulační program SIPRO), včetně počítačové podpory při výuce. Vede přednášky a cvičení z předmětů
Základy informatiky, Aplikovaná informatika, Databázové systémy, Databáze v magisterském
i bakalářském studiu. Pro doktorské studium zajišťuje výuku předmětu Softwarové inženýrství.
Je školitelem specialistou doktorského studia „Automatizace technologických procesů“. Je autorem
a spoluautorem více jak 205 publikací (z toho 14 zahraničních), včetně 25 vysokoškolských skript.
Dr. Ing. Dalibor Kačmář
tel.: 069-699 3585, [email protected]
Je zaměřen do oblasti informatiky a programovacích systémů, včetně počítačové podpory při výuce. Vede
přednášky a cvičení z předmětů Operační systémy a programování, Počítačové systémy, Speciální
programovací techniky, Informační technologie a Počítačové sítě v magisterském studiu. Úzce
spolupracuje s firmou Microsoft a je spoluzakladatelem a garantem školicího a vývojového centra
produktů Microsoft (UDSC). Je školitelem-specialistou doktorského studia „Automatizace
technologických procesů“. Je autorem a spoluautorem více jak 50 publikací (z toho 6 zahraničních), četně
5 vysokoškolských skript a 1 monografie a 1 knižní publikace.
Ing. Petr Kočí
tel.: 069-699 4223, [email protected]
Zajišťuje předmět magisterského studia „Integrované programové prostředky“ a s dalšími členy katedry
vedení Semestrálního projektu II. Podílí se na přednáškách předmětu „Základy strojního inženýrství“
s přednáškovým blokem „Nové přístupy k učení“. Pro bakalářskou formu studia přednáší a cvičí
předměty „Zpracování textu a grafiky“ a „Výpočetní technika a grafické systémy“. Zabývá se
zpracováním signálů a diagnostikou strojů a novými formami výuky pod názvem SUPERLEARNING.
Ing. Jiří Kulhánek
tel.: 069-699 3585, [email protected]
Je zaměřen do oblasti informatiky a programovacích systémů, včetně počítačové podpory při výuce. Vede
cvičení z předmětů Operační systémy a programování, Počítačové systémy, Speciální programovací
techniky a Počítačové sítě v magisterském studiu.
-3-
Ing. Lenka Landryová, CSc.
tel.: 069-699 4227, [email protected]
Je zaměřena do oblasti aplikované informatiky a řízení, programové podpory při operátorskovizualizačním řízení výrobních procesů. Vede přednášky a cvičení z předmětů Návrh procesních systémů,
Prognózování a expertní inženýrství v magisterském studiu, Ročníkový projekt a Závěrečný projekt
v bakalářském studiu. Úzce spolupracuje s firmou Pantek (CS) v oblasti SCADA/MMI programových
systémů. Je autorem a spoluautorem více jak 45 publikací (z toho 10 zahraničních), včetně
2 vysokoškolských skript.
Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
tel.: 069-699 3486, [email protected]
Zajišťuje výuku v předmětech magisterského studia Projektování systémů řízení a Manažerské řízení,
v předmětech bakalářského studia Programové produkty, Ekonomický software a Podnikatelské právo.
Zabývá se studiem a aplikacemi ekonomických, legislativních a manažerských softwarových systémů
a komplexních podnikových informačních systémů.
Ing. Jaromír Škuta
tel.: 069-699 4119, [email protected]
Zajišťuje předmět bakalářského studia Aplikace počítačů a sítí. Pro magisterskou formu studia zajišťuje
předměty Logické prvky a systémy, Mikroelektronické měřicí systémy a cvičí předměty Měření a
senzorová technika a Automatizované systémy řízení. Zabývá se průmyslovými směrnicemi a jejich
aplikaci v řízení, aplikacemi jednočipových procesorů v řízení, systémy SCADA/MMI.
Ing. Jolana Škutová
tel.: 069-699 4223, [email protected]
Pro bakalářskou formu studia cvičí předměty: Databáze, Výpočetní technika a grafické systémy a podílí
se na výuce Ročníkového projektu. Pro magisterskou formu studia cvičí předměty: Automatizace a řízení
a Databázové systémy. Zabývá se umělou inteligencí, zejména využitím neuronových sítí v oblasti řízení
systémů.
Ing. Renata Wagnerová
tel.: 069-699 4113, renata.wagnerová@vsb.cz
Zajišťuje předměty bakalářského studia Matematické metody informatiky. Pro magisterskou formu studia
cvičí předměty: Teorie automatického řízení I, Matematické metody v řízení, Automatizace a řízení.
Zabývá se syntézou nelineárních systémů řízení, simulací a modelováním technologických procesů. Je
autorem a spoluautorem více jak 30 publikací (z toho 4 zahraničních), včetně 1 vysokoškolských skript.
3. Získání titulů Ph.D., doc., a prof. u pracovníků katedry za rok
2000
Habilitace:
Jméno:
Téma habilitační práce:
Obor habilitace:
Datum habilitace:
Doktorské studium:
Jméno:
Téma disertační práce:
Obor dokt. studia:
Datum habilitace:
Jméno:
Téma disertační práce:
Obor dokt. studia:
Datum habilitace:
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Nové přístupy v projektování distribuovaných měřicích a řídicích
systémů
Řízení strojů a procesů
23. května 2000
Ing. Petr Klen, Ph.D
Datová komunikace počítačů PC v distribuovaných systémech řízení
technologických procesů
Automatizace technologických procesů
12. prosince 2000
Ing. Petr Janda, Ph.D
Inteligentní senzory v průmyslových měřicích a řídicích systémech
s podporou ILAN
Automatizace technologických procesů
12. prosince 2000
-4-
4. Pedagogická činnost
a) Pracovištěm garantované studijní obory
Bakalářský studijní obor:
Název:
Aplikovaná informatika a řízení
Číslo oboru:
23-70-7
Garant oboru:
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
Magisterský studijní obor:
Název:
Automatické řízení a inženýrská informatika
Číslo oboru:
23-43-8
Garant oboru:
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
Doktorský studijní obor:
Název:
Automatizace technologických procesů
Číslo oboru:
39-12-9
Předseda celoškolské oborové rady:
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
Fakultní garant oboru:
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
b) Seznam předmětů zajišťovaných katedrou
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Studijní obor: Aplikovaná informatika a řízení 23 –70 - 7
Délka studia: 3 roky
Absolvent získá znalosti z aplikací informatiky do praktického využití počítačových systémů a
počítačových sítí pro různé oblasti počítačové podpory technicko-ekonomických úloh. Zvládne používání
programových nástrojů pro práci s texty a grafickými objekty, návrh a využití databázových
programovacích systémů a dalších podpůrných programových nástrojů včetně internetových technologií.
V oblasti řízení získá znalosti nutné pro návrh a provoz automatizačních a řídicích systémů včetně zásad
manažérského řízení malých firem. Absolventi naleznou uplatnění v technických, provozněmanažérských, obchodních i řídicích funkcích malých a středních podniků ve výrobní i nevýrobní sféře.
MAGISTERSKÉ (INŽENÝRSKÉ STUDIUM)
Studijní obor: Automatické řízení a inženýrská informatika
23 – 43 -8
Délka studia: 5 roků
Absolvent získá hlubší znalosti z teorie a prostředků automatického řízení, metod identifikace, simulace a
optimalizace systémů a důkladně si osvojí práci s počítači po stránce technické a programové.
V zaměření „Automatické řízení“ si prohloubí znalosti z analýzy a syntézy systémů řízení, projektování a
optimalizace technických, výrobně-technologických a ekonomicko-manažérských systémů.
V zaměření „Aplikovaná informatika“ si prohloubí znalosti z počítačových systémů a sítí, softwarového
inženýrství, databázových a expertních systémů, návrhu a tvorby programového vybavení měřicích,
informačních a řídicích systémů.
V zaměření „Řízení mechatronických systémů“ získá absolvent hlubší poznatky z oblasti
mechatronických systémů a jejich řízení, zpracování signálů, navrhování a řízení elektrických a
hydraulických pohonů.
Absolventi všech zaměření jsou schopni analyzovat, simulovat a projektovat složité výrobní,
technologické a informační procesy a zařízení a navrhovat jejich řízení při použití moderních prostředků
automatizační a výpočetní techniky. Absolventi naleznou uplatnění jako projektanti a provozovatelé
informačních a řídicích systémů a v dalších technicko-provozních, manažérských a řídicích funkcích
malých firem, středních i větších podniků výrobní i nevýrobní sféry.
-5-
Magisterské (inženýrské) pětileté studium - školní rok 2000/2001
1. ročník
zimní semestr
514749
7
Základy
matematiky I
2-3
347701
5
Zákl. stroj.
a tech. kreslení I
2-2
347705
5
Konstruktivní
geometrie
2-2
636701
7
Nauka o materiálu
3-3
1. ročník
letní semestr
514749
7
Základy
matematiky II
2-3
347701
4
Zákl. stroj.
a tech. kreslení II
1-3
516701
6
Základy fyziky
3-2
6
452701
Elektrotechnika
a měření
2-3
2. ročník
zimní semestr
352702
6
Matematické met.
informatiky
4-2
WaR
352703
6
Základy
automatizace
3-3
KuJ
337702
6
Mechanika tuhých
a poddajných těles
4-3
2. ročník
letní semestr
352719
6
3-3
352701
4
Automatizační
technika
2-2
SmL
352720
6
Aplikace počítačů
a sítí
3-3
ŠkJ
Hydromechanika
617701
Základy informatiky
2-2
Základy chemie
Termomechanika
2-1
3-3
352711
5
Databáze
2-3
2-3
352705
Zpracování
textů a grafiky
2-3
FaR
352710
6
Aplikovaná
informatika
2-3
FaR
352712
Programové
produkty
2-4
PaR
352713
3
5
TůJ
3. ročník
letní semestr
352715
4
Jakost
a spolehlivost
SmL
2-1
514750
Výpočetní technika
a grafické systémy
1-3
4
Automatizace
NoP
352716
4
Podnikatelské
právo
2-1
PaR
Aplikovaná
informatika
FaR
345720
5
Ekonomika a řízení
3-2
352717
Ekonomický
software
4
1-3
PaR
0-6
ŠkJ
352714
7
Ročníkový projekt
Závěrečný projekt
0 - 10
LaL
KoP
352700
6
4
státní zkoušky
23-70-7
FaR
341701
5
Automatické řízení
6
352706
6
3-2
3
NoP
352709
6
Model. a simulace
338701
7
3. ročník
zimní semestr
352721
Diplomová práce
Výpočetní technika
a grafické systémy
2-3
KoP
0 - 10
Vedoucí DP
tučně
1
712701
1
Cizí jazyk I
0-2
712701
1
Cizí jazyk II
0-2
712701
1
Cizí jazyk III
0-2
712701
5
Cizí jazyk IV
0-2
712701
Cizí jazyk V
0-2
Bakalářské tříleté studium - školní rok 2000/2001
Významná
návaznost
tence
Návaznost
DOKTORSKÉ STUDIUM
Studijní obor: Automatizace technologických procesů 39 – 12 - 9
Délka studia: 3 roky (prezenční forma), 5 roků (kombinovaná – externí forma)
Doktorské studium oboru 39-12-9 „Automatizace technologických procesů“ s celoškolskou působností
pokrývá rychle se rozvíjející oblast počítačově integrovaných výrobních systémů v různých aplikačních
oblastech. Zahrnuje v sobě prohloubení teoretických disciplín z oblasti aplikované matematiky a teorie
automatického řízení (identifikace, simulace a optimalizace systémů), integrovaných počítačových
systémů (počítačová podpora inženýrských činností, CIM-CAD-CAM-CAQA) a technických prostředků
pro řízení technologických agregátů a procesů (mikropočítačové informační, diagnostické a řídicí
systémy, počítačové sítě, robotické a mechatronické systémy atd.).
Cílem doktorského studia je vychovávat vědecké pracovníky v oblasti automatizace technologických
procesů, s důrazem na aplikační oblasti ve strojírenství, hornictví a hutnictví. Důležitou součástí
doktorského studia na příslušné fakultě (FS, HGF, FMMI) je tvůrčí aplikace širšího základu vědního
oboru na konkrétní technologické podmínky, včetně manažérských přístupů v rozhodovacích procesech,
při řešení disertační práce v dané oblasti. Celoškolským garantem doktorandského studia "Automatizace
technologických procesů" je Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. Na Fakultě strojní je garantem sekce FS
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný.
Předměty doktorského studia (stav k 1. 9. 2000)
Skupina předmětů
Základní předměty
*) cizí jazyk + 3-4
předměty
Předmět
Vybrané statě z matematiky I
Vybrané statě z matematiky II.
Teorie automatického řízení
Identifikace a modelování
Technické prostředky automatizace
Počítačové systémy
Softwarové inženýrství
Operační analýza
Optimalizace
Povinný předmět
Spolehlivost a technická diagnostika
Cizí jazyk (angličtina, němčina,
francouzština)
Garant předmětu
Prof.RNDr.Zdeněk Dostál, CSc.
Prof.RNDr.Zdeněk Dostál, CSc.
Doc.Ing.Nina Častová, CSc.
Prof.Ing.Antonín Víteček, CSc.
Doc.Ing.Petr Noskievič, CSc.
Doc.Ing.Alois Burý, CSc.
Prof.Ing.Vladimír Strakoš, DrSc.
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný,
Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Dr. Ing. Dalibor Kačmář
Doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Ing. Radim Farana, CSc.
Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Prof.Ing.Antonín Víteček,CSc.
Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Prof. Ing. Milan Vrožina, CSc.
Katedra jazyků - Mgr. Věra Lantová
Předměty technologické a profilující na FS (2 - 3 předměty)
Strojírenství
Dynamika procesů
Automatizace technologických procesů
Počítačové integrované výrobní systémy
Zpracování signálů
Informační systémy v managementu
Výrobní systémy s průmyslovými roboty
Mechatronika
Předmět jiného oboru dle zaměření doktorské
disertace
Doc.Ing. Petr Noskievič, CSc.
Prof.Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Dr.RNDr. Lubomír Smutný
Doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Doc. Ing. Petr Wolf, CSc.
Doc.Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Doc.Ing. Petr Noskievič, CSc.
Předměty státní doktorské (rigorózní) zkoušky
Oborová rada určí 3 předměty podle
zaměření disertační práce
Teorie automatického řízení
Identifikace a modelování
Technické prostředky automatizace
Počítačové systémy
Automatizace technologických procesů
Spolehlivost a technická diagnostika
Předmět jiného oboru dle zaměření doktorské disertace
c) Seznam obhájených diplomových prací v roce 2000
Magisterské studium, obor Automatické řízení a inženýrská informatika 23-43-8
Název DP
Správa alarmových událostí s využitím
objektové technologie OPC
Návrh řídicích systémů pro malé technologické
procesy
Návrh a ověření hierarchické struktury
laboratorní měřicí a řídicí úlohy
Syntéza řízení reálných objektů s využitím
experimentálních modelů
Řízení dynamických systémů s dopravním
zpožděním
Inteligentní senzorové systémy v
průmyslových počítačových sítích
Programová podpora simulace systémů
Použití signálových procesorů v diagnostice
strojů a zařízení
Diplomant
Vedoucí DP
BAJGAR DAVID
Ing. Lenka Landryová, CSc.
HAVLÍČEK MARTIN
Ing. Jaromír Škuta
JASONĚK JIŘÍ
Ing. Jaromír Škuta
KLANER PETR
Ing. Renata Wagnerová
KRKOŠKA KAREL
Doc.Ing. Mil. Vítečková, CSc.
NIKEL LIBOR
Doc. Dr. RNDr. Lubomír
Smutný
Ing. Radim Farana, CSc.
ZADRAŽIL RADOVAN
Doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
NAJVERT PETR
Bakalářské studium, obor Aplikovaná informatika a řízení 28-70-7
Název DP
Hypertextová podpora pro prezentaci
dokumentů v prostředí WEBU
Využití Internetu v prostředí malé a střední
firmy
Návrh technického a programového řešení
informačního firemního systému v prostředí
INTRANET
Databázový systém pro ověřování znalostí
studentů
Ekonomický subsystém ekonomicko-správní
agendy jednotky státní správy
Modelování a simulace dynamických systémů –
hypertextová podpora
Ovládaní a řízení aplikací v systému
CONTROL WEB pomocí HTTP serveru
Návrh řídicího systému výměníkové stanice
Návrh a metodika projektu bezpečnosti
informačního systému podniku.
Programová podpora projektování systémů
řízení s přístupem z INTERNETU
Administrativní ekonomický informační
subsystém fakulty.
Databázová podpora informačního systému
skladu nářadí a nástrojů v průmyslovém
podniku
Prezentační a výukový modul pro oblast analýzy
regulačních obvodů v prostředí INTRANETU
Prezentační a výukový modul v prostředí
INTERNETU/INTRANETU pro oblast syntézy
regulačních obvodů
Diplomant
Vedoucí DP
BERNAS ALEŠ
Ing. Petr Kočí.
BOSÁK ROBERT
Ing. Lenka Landryová, CSc.
FOJTÍK DUŠAN
Ing. Jaromír Škuta
GIECEK PETR
Ing. Radim Farana, CSc.
HAJDOVÁ EVA
Ing. Radim Farana, CSc.
HEMŽALOVÁ KARLA
Doc. Ing. Petr Noskievič, CSc.
HEROK ALEXANDR
Ing. Jaromír Škuta
KOŇAŘÍK PETR
Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
KUBÍČEK LUKÁŠ
Ing. Radim Farana, CSc.
KUBÍČEK PETR
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
KUBIZNA MARTIN
Ing. Radim Farana, CSc.
LIBOSVÁROVÁ
GABRIELA
Ing. Roman Pavlas, Ph. D.
MINÁR KAMIL
Ing. Renata Wagnerová
MINÁŘ MAREK
Ing. Renata Wagnerová
- 10 -
Název DP
Programová podpora hodnocení pracovníků
v návaznosti na PAM
Sdílení dokumentů v systému řízení jakosti v
prostředí sítě INTRANET.
Modelování systému řízení vytápění malých
objektů
Návrh počítačové sítě pro NS 230 válcovny
profilů D200 Vítkovice a. s.
Diplomant
Vedoucí DP
POTĚŠILOVÁ JANA
Doc.Ing. Miluše Vítečková, CSc.
PŘELIÁŠ ZDENĚK
Dr. Ing. Dalibor Kačmář
SMAŽÁK VLADIMÍR
Doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
VYBÍRAL VLADIMÍR
Dr. Ing. Dalibor Kačmář
d) Seznam doktorandů oboru „Automatizace technologických
procesů“ na katedře ATŘ
Příjmení, jméno
Datum
zahájení
Školitel /
Škol. specialista
Doc. Ing. P. Noskievič,
CSc.
Prof. Ing. A. Víteček,
CSc./ Ing. L. Landryová,
CSc.
Prof. Ing. A. Víteček,
CSc.
Doc. Ing. P. Noskievič,
CSc.
Ing. Vladimír Šťáva
říjen 1994
Ing. Škutová Jolana
říjen 1995
Ing. Wagnerová Renata
říjen 1995
Ing. Biza Martin
září 1996
Ing. Kuběna Rostislav
říjen 1996
Doc. Ing. J. Tůma, CSc.
Ing. Škuta Jaromír
říjen 1996
Doc. Dr. RNDr. L.
Smutný
Ing. Drastich Lubomír
září 1997
Ing. Kočí Petr
září 1997
Ing. Nantl Jakub
září 1997
Ing. Halásek Tomáš
září 1997
Ing. Kulhánek Jiří
září 1997
Ing. Maňásek Radek
září 1997
Ing. Zatloukal Michal
září 1997
Ing. Skála Jiří
září 1997
Ing. Piechota Hynek
říjen 1997
Doc. Ing. P. Wolf, CSc./
Doc. Dr. RNDr. L.
Smutný
Prof. Ing. A. Víteček,
CSc./ Doc. Ing. J. Tůma,
CSc.
Doc. RNDr. F. Koliba,
CSc.
Doc. Ing. M. Vítečková,
CSc.
Doc. Dr. RNDr. L.
Smutný/ Dr. Ing. D.
Kačmář (Ing. R. Farana,
CSc.)
Doc. Ing. P. Noskievič,
CSc.
Doc. Dr. RNDr. L.
Smutný
Téma disertace
Elektrohydraulický load sensing systém
Řízení složitých procesů
Syntéza nelineárních systémů řízení
Aplikace fuzzy řízení a znalostních
systémů při řízení hydraulických pohonů
Diagnostika strojních zařízení analýzou
signálu hluku a vibrací
Průmyslové počítačové sítě ILAN a jejich
využití pro realizaci rozlehlých měřicích a
řídicích systémů
Využití metod umělé inteligence pro
řízení výrobně- ekonomických
subsystémů
Experimentální vibrodiagnostické metody
analýzy statických a dynamických
vlastností výrobních strojů
Manažérské informační subsystémy v
integrovaných systémech řízení podniku
Syntéza lineárních systémů řízení na
základě delta modelů
Distribuované simulační výpočty v
prostředí počítačových sítí LAN a WAN
Energeticky úsporné koncepce
elektrohydraulických systémů
Inteligentní senzorové systémy v řídicích
systémech průmyslových procesů
Využití expertních systémů jako součást
Doc. Ing. P. Wolf, CSc. počítačové podpory integrovaných
systémů řízení podniku
Využití metod analýzy signálů
Doc. Ing. J. Tůma, CSc.
k diagnostice strojních zařízení
- 11 -
Ing. Babiuch Marek
září 1998
Ing. Ledererová Jana
září 1998
Ing. Fojtík David
září 1998
Ing. Machula Pavel
září 1998
Ing. Vik Jaroslav
září 1998
Ing. Kotásek Mojmír
říjen 1998
Ing. Pustka Martin
září 1999
Ing. David Vladimír
září 1999
Mgr. Suchánek Petr
září 1999
RNDr. Otte Vilém
září 1999
Ing. Szlachta Jiří
říjen 1999
Ing. Vlček Jan
září 2000
Doc. Dr. RNDr. L.
Smutný
Doc. Ing. M. Vítečková,
CSc./ Doc. Dr. RNDr. L.
Smutný
Programová podpora mikropočítačových
měřicích a řídicích systémů
Programová podpora projektování a řízení
výrobních procesů
Tvorba systémových modulů pro podporu
Doc. Ing. J. Tůma, CSc./
řízení v operačním systému MS
Dr. Ing. D. Kačmář
Windows NT
Počítačová podpora rozhodování
Doc. Ing. P. Wolf, CSc.
managementu výrobního podniku
Doc. RNDr. F. Koliba,
Manažerské informační systémy podniku
CSc./Doc. Dr. RNDr. L.
využívající TQM
Smutný
Doc. Ing. J. Tůma, CSc./ Diagnostika a algoritmy řízení subsystémů
(Dr. Ing. D. Kačmář)
v ZPO
Doc. Dr. Ing. I.
Řízení a monitorování provozu rozlehlých
Formánek/ Dr. Ing. D.
počítačových sítí
Kačmář
Doc. Dr. RNDr. L.
Řízení procesů v prostředí sítí ILAN
Smutný
s automaty PLC
Doc. RNDr. F. Koliba,
Manažérské informační subsystémy
CSc./ Ing. R. Farana,
v integrovaných systémech řízení podniku
CSc.
Využití expertních systémů jako součást
Doc. Ing. P. Wolf, CSc. počítačové podpory integrovaných
systémů řízení podniku
Řízení soustav s neurčitými
Doc. Ing. J. Tůma, CSc.
charakteristikami a náhodnými poruchami
Řízení technologických procesů s
Doc. Dr. RNDr. L.
využitím řídicích systémů IPC
Smutný
a programovou podporou SCADA/MMI
e) Seznam obhájených disertačních prací v roce 2000
Název:
Hierarchický distribuovaný systém řízení aglomeračního procesu
Disertant: Ing. Jan Morávka
Školitel: Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
Název:
Datová komunikace počítačů PC v distribuovaných systémech řízení technologických
procesů
Disertant: Ing. Petr Klen
Školitel: Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Název:
Inteligentní senzory v průmyslových měřicích a řídicích systémech s podporou ILAN
Disertant: Ing. Petr Janda
Školitel: Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
- 12 -
5. Vědecko-výzkumná činnost a spolupráce s praxí
a) Řešené projekty
Grantová
Rok
Počet
Délka
agentura
zahájení
Název projektu
Odpovědný řešitel pracovní
či
(roků)
ků
řešení
instituce
Centrum pro výzkum a vývoj ozub.
J. Tůma, Z. Dejl5 (k352)
převodů zaměřené na sniž. hlučnosti GA ČR
1998
3
282
4 (k347)
ve vztahu k ochraně život. prostředí
101/98/0683
Metody syntézy systémů řízení
M. Vítečková
GA ČR
2000
3
4
založené na delta modelech
102/00/0186
Nové přístupy k systému řízení
D. Kačmář
v RT TP prostřednictvím počítače
GA ČR
2000
2
4
101/00/0189
na bázi Windows CE
T. Halásek,
Využití delta transformace a delta
FR VŠ
2000
1
2
M.Vítečková
modelů v řízení
G1/00/0734
J. Kulhánek
Využití komponentové technologie
FR VŠ
2000
1
R. Farana
2
při simulaci systémů
G1/00/0746
P. Noskievič
Praktické osvojení metod
FR VŠ
2000
1
2
R. Maňásek
identifikace dynamických systémů
G1/00/0754
Syntéza nelineárních systémů řízení
R. Wagnerová
FR VŠ
2000
1
2
s využitím klouzavých módů
G1/00/0762
Hygienická měření hluku a vibrací
J. Tůma
FR VŠ
2000
1
3
v seminárních pracích studentů
F1/00/0745
Fakultní grantová soutěž - projekty
FS TUO 2000
1
Doktorandi
9
doktorandů k352 (9)
Celkem
Fin.
objem
(tis. Kč)
NIP
146
180
250
90
95
146
80
120
59
1166
b) Výzkumné záměry
Název projektu
Zvyšování provozní spolehlivosti strojů a stroj.
zařízení a snižování jejich negativních vlivů na
životní prostředí (K352: DVZ 03 - J. Tůma)
Modelování, simulace a řízení složitých
dynamických systémů výrobně-dopravních
komplexů (K352: E09 - E012)
Nové metody a prostředky řízení technologických
procesů ve strojírenství, elektrotechnice,
metalurgii, těžbě a zpracování surovin
(K352: DVZ 02 – C05, C06)
Celkem
Rok
zahájení
řešení
Fin.
Fin.
objem
NIP (tis.
Kč)
(tis. Kč)
Počet
objem
Odpovědný
pracovník
IP
řešitel
ů
Z. Dejl
1999
MSM
27230009
4
159
173
12
390
356
8
657
986
1206
1515
J. Tůma
1999
MSM
272300011
A.Víteček
1999
- 13 -
MSM
272300012
c) Doplňková činnost
Na kat. ATŘ bylo řešeno v roce 2000 celkem 5 úkolů v rámci doplňkové činnosti
PŘEHLED VYBRANÝCH ÚKOLŮ DČ
Matematický model tlakového ventilu PCV
Hytos a.s. Vrchlabí
Objednavatel:
Bylo provedeno sestavení a realizace simulačního modelu dvoustupňového proporcionálního tlakového
ventilu pro aktivní pérování. Simulačně vyšetřené odezvy regulovaného tlaku a průběhy důležitých
vnitřních proměnných ventilů umožnily analýzu dynamických vlastností ventilu a přispěly k úpravě
konstrukčního řešení vedoucí k dosažení lepších parametrů ventilu.
Databázová podpora měření hluku
Škoda auto a.s. Mladá Boleslav
Objednavatel:
Byla provedena rozsáhlá datová analýza a navržen datový model pro realizaci databáze provozních
měření. Následně byla celá struktura realizována a verifikována. Vznikla také první verze klientského
programu pro přístup k datům, značná pozornost byla přitom věnována jednoduchosti a přehlednosti
obsluhy, která je vzhledem k rozsahu aplikace nezbytná. Na základě zkušeností uživatelů byly provedeny
některé úpravy zjednodušující obsluhu.
Automatizace měření synchronní filtrace
Škoda auto a.s. Mladá Boleslav
Objednavatel:
Byla provedena analýza problému a realizován automatizační program využívající systém PULSE,
podporující měření pro synchronní filtrace. Naměřená data jsou ukládána do databáze pro následné
zpracování a archivaci. Struktura systému je zřejmá z následujícího obrázku:
Údaje o komponentách
+
data
Automatizační program
(Visual Basic)
Řízení měření
+
data
data
data
data
Definice datového
soboru, údaje o nich
Klient databáze
(MS Access)
Zpracování dat
(MS Excel)
Měřicí program
(PULSE)
Údaje o komponentách
Data měření
Správa datových souborů
(MS Access)
Datový soubor
(MS Access)
d) Další formy spolupráce s praxí
Experimentální pracoviště elektrohydraulických pohonů
Zkušební zařízení tvoří dva elektrohydraulické servopohony, z nichž jeden je připojen k mechanismu
s proměnnou zátěží. Servopohony jsou napájeny samostatně ze dvou hydraulických agregátů. První je
vybaven regulačním hydrogenerátorem s regulací na konstantní tlak a druhý konstantním zubovým
hydrogenerátorem poháněným asynchronním elektromotorem, jehož otáčky jsou řízeny pomocí
frekvenčního měniče.
- 14 -
Zkušební stav je vybaven snímači důležitých systémových veličin a pomocí multifunkční karty AD512 je
připojen k PC s programem MATLAB – Simulink. Experimentální pracoviště umožňuje ověření
navrhovaných algoritmů řízení, metod experimentální identifikace a matematicko-fyzikálního modelování
hydraulických systémů. Mezi řešené úlohy patří:
• Experimentální identifikace přímočarého hydromotoru.
• Syntéza řízení elektrohydraulického polohového servomechanismu.
• Aplikace fuzzy řízení.
• Aplikace frekvenčních měničů v hydrostatických systémech.
• Otáčkové řízení konstantního hydrogenerátoru poháněného asynchronním elektromotorem pomocí
frekvenčního měniče – regulace systémového tlaku .
• Elektrohydraulický load sensing systém realizovaný pomocí otáčkově řízeného konstantního
hydrogenerátoru.
Pracoviště je využíváno v rámci výzkumné a vývojové činnosti, řešení diplomových a disertačních prací
na Katedře automatizační techniky a řízení, FS VŠB TU Ostrava. Při jeho vybudování pomohly firmy
Rexroth s.r.o., Hytos a.s., Bosch A.G., OCHI Inženýring s.r.o., NORTECH s.r.o., ELCOM a.s.
e) Podané mezinárodní projekty v rámci EU
Katedra ATŘ se podílela na přípravě projektu Sokrates/Leonardo mezi VŠB-TUO a níže uvedenými
univerzitami (forma bilaterárních dohod):
a) Univerzita Kaiserslautern, SRN – garant Doc. Ing. Petr Noskievič, CSc.
b) Univerzita Hamburg –Harburg, SRN - garant Doc. Ing. Petr Noskievič, CSc.
c) Universita Jyväskylä (Finsko) – garant Dr. Ing. Dalibor Kačmář – mobilita studentů v roce 2002.
Zpracovaný projekt byl předán k dalšímu řízení.
Název:
SOCRATES-Minerva Action, příprava a podání projektu v rámci VŠB TUO
Řešené téma: Otevřené distanční vzdělávání na VŠB TUO - příprava projektu, který byl podán v březnu
2000 pod názvem ICEES, Integrated Curriculum of European Engineering Study for Parttime Students v trvání na 3 roky
Garant:
VŠB TUO (garant Ing. Lenka Landryová, CSc.), IGIP (Klagenfurt University),
University of Derby, Technical University of Sofia, Technická universita Liberec, Kaunas
University of Technology (Litva), Technical University of Gdansk, Technologická
universita v Bratislavě
6. Odborné akce pořádané katedrou
a) Mezinárodní konference a semináře
•
•
International Carpathian Control Conference, (spolupořadatel)
garant (za českou stranu):
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Organizační a Programový výbor:
International Program Committee
Chairman: Dušan Malindžák, TU Kosice (SR)
Members:
Anton Lavrin, TU Kosice (SR), Antonin Vitecek, TU Ostrava (CZ), Baltazar Frankovic, SAV
Bratislava (SR), Bozo Kolonja, TU Belehrad (YU), Elemer Debreczeni, TU Miskolc (H), George
N. Panagiotou, University of Athens, (Greece), Horst Gondek, TU Ostrava (CZ), Imrich Kostial,
TU Kosice (SR), Ivan Taufer, University of Pardubice (CZ), Jan Mikles, STU Bratislava (SR),
Jan Sarnovsky, TU Kosice (SR), Janusz Kowal, AGH Krakow (PL), Janusz Kwaśniewski, AGH
Krakow (PL), Jaroslav Dvoracek, TU Ostrava (CZ), John R. Sturgul, University of IDAHO
(USA), Kamil Hrubina, TU Kosice in Presov (SR), Karol Kostur, TU Kosice (SR), Lubica
Florekova, TU Kosice (SR), Lubomir Kvaska, VSZ Informatics, Kosice (SR), Peter Vojtas, UPJS
Kosice (SR), Ryszard Tadeusiewicz, AGH Krakow (PL), Steve Banks, University of Sheffield
(GB), Viktor Anne, Processes automatization, Kosice (SR), Vitazoslav Krupa, SAV Kosice (SR),
Vladimir Bobal, VUT Zlin (CZ), Vladimir Strakos, TU Ostrava (CZ), Vladimir Vodzinsky, TU
Kosice (SR), Wojciech Batko, AGH Krakow (PL)
- 15 -
International Organizing Committee
Chairman: Karol Kostur (SR), Co-chairmen: Bogdan Sapinski (PL), Lubomir Smutny (CZ)
Members:
Janusz Pluta, Andrej Kyselovic, Andrzej Podsiadlo, Dagmar Bednarova, Daniela Marasova, Eva
Majercakova, Igor Podlubny, Lubica Floreková, Lubomír Dorcak, Margita Pajerova, Martin
Straka, Robert Raschman, Vladimir Kebo, Peter Kacmary, Ivo Petras
termín a místo konání:
May 23-26, 2000, Podbánské, High Tatras, Slovak Republic
počet domácích účastníků:
20
počet zahraničních účastníků: 120
název sborníku:
Proceedings of International Carpathian Control Conference
´2000. ISBN 80-7099-510-6.
www stránka:
http://www.icc-conf.cz/Conference/ICCC2000/index.htm
b) Národní konference a semináře s případnou zahraniční účastí
•
XXIV. Seminář ASŘ 2000 "Instruments and Control",
garant:
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Organizační a Programový výbor:
Mezinárodní programový výbor
B. Katalinic - DAAAM President, Wien, Austria , J. Balátě - DAAAM CZ President, FT VUT Zlín
J. Czekkel - TU Miscolz, Hungary, K. Jaracz - Vice Dean of WSP Krakow, Poland
B. Sapinski - University of Mining and Metallurgy, Krakow, Poland, T. Saloky - TU Košice FME
Prešov, Slovakia , A. Víteček - Dean of FME VŠB-TU Ostrava, I. Taufer - University of
Pardubice, F. Koliba - Silesian University of Opava, OPF Karviná
Národní organizační výbor
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. děkan Fakulty strojní VŠB - TUO
Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Katedra ATŘ FS VŠB-TUO, odbor. garant
Ing. Radim Farana, CSc., Katedra ATŘ FS VŠB-TUO, organizační garant, editor sborníku
Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc., Institut ekonomiky a systémů řízení HGF VŠB - TUO
Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Institut ekonomiky a systémů řízení HGF VŠB - TUO
Doc. Ing. Vilém Srovnal, CSc., Katedra měřicí a řídicí techniky FEI VŠB-TUO
Prof. Ing. Milan Vrožina, CSc., Katedra automatizace a poč. tech. v metalurgii, FMMI VŠB-TUO
termín a místo konání:
3. - 4. května 2000, Ostrava
počet domácích účastníků:
41
počet zahraničních účastníků: 0
název sborníku:
Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar
"Instruments and Control" ISBN 80-7078-774-0
www stránka:
http://www.fs.vsb.cz/akce/2000/asr2000/Welcome.htm.
•
Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let Fakulty strojní, Sekce 4 - Automatické řízení a
aplikovaná informatika, pořádaná jako XXV. Seminář ASŘ 2000 "Instruments and Control"
garant:
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
organizační a přípravný výbor:
Programový výbor
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. děkan Fakulty strojní VŠB - TUO
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Katedra ATŘ FS VŠB-TUO, odbor. garant
Ing. Radim Farana, CSc., Katedra ATŘ FS VŠB-TUO, organizační garant, editor sborníku
Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc., Institut ekonomiky a systémů řízení HGF VŠB - TUO
Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Institut ekonomiky a systémů řízení HGF VŠB - TUO
Doc. Ing. Vladimír Vašek, CSc., VUT FT ve Zlíně , Prof. Dr. hab. Janusz Kowal, AGH Krakow,
Poland , Prof. Dr.hab. Kazimierz Jaracz, WSP Krakow, Poland, Prof. Dr. Janos Czekkel, University
of Miskolc, Hungary, Dr. Melvyn Dodridge, University of Derby, Great Britain
Prof. Dr. Karol Kostúr, Technical University of Košice, Slovak Republic
Organizační výbor
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ing. Radim Farana, CSc., Ing. Lenka Landryová, CSc.
Dr. Ing. Dalibor Kačmář, Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc., Ing. Petr Kočí
termín a místo konání:
5. – 7. září 2000, Ostrava
počet domácích účastníků:
54
- 16 -
počet zahraničních účastníků: 11
název sborníku:
Proceedings of International Scientific Conference of FME.
Session 4: Automation Control and Applied Informatics. ISBN 807078-798-8.
www stránka:
http://www.fs.vsb.cz/akce/2000/KonfFS04/Welcome.htm
c) studentské soutěže STOČ apod.
•
STOČ´2000 - Studentská tvůrčí a odborná činnost, pátý ročník mezinárodní soutěže pro studenty
bakalářského a magisterského studia vysokých škol v oborech automatizace, řízení, aplikovaná
informatika.
termín a místo konání:
3. května 2000, Ostrava.
počet domácích účastníků: 38
odborný garant:
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ing. Radim Farana, CSc.
Podrobnosti na www stránce http://www.fs.vsb.cz/akce/2000/stoc2000/Welcome.htm.
d) letní školy, kurzy a školení
7. Zahraniční aktivity a spolupráce se zahraničím
a) Podepsané smlouvy se zahraničními partnery na úrovni KATŘ
Název zahraničního partnera:
Název projektu:
Období platnosti:
Garant:
Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra
technickej kybernetiky
Nové přístupy k návrhu algoritmů řízení
2000-2001
Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc., Prof. Ing. Mikuláš Alexík, CSc.
b) Spolupráce
Název:
PHARE Project TEMPUS S-JEP 12113-97 VŠB-TU Ostrava v období 1997-2000
Řešené téma: Diploma in University Management with Emphasis on TQA,
Garant:
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, European Centre for Pollution
Research, Free University of Brussels, National Technical University Athens
Výsledky:
Dvě obhájené diplomové práce na témata "Enhancing University International Relations
in Terms of Joint European Standards in Education" a "International Project
Management", složené závěrečné zkoušky před mezinárodní komisí a získané diplomy,
překlady publikací z angličtiny do českého jazyka s názvy: "Human Resource
Management: Plan and Policy- Management a plánování lidských zdrojů", "International
Relations-Mezinárodní vztahy" a jejich vydání ve formě učebního textu v rámci projektu
Název:
TEMPUS IB_JEP-14102-1999
Řešené téma: Regional Administrative Training Centre, začátek 27-30.11.2000
Garant:
VŠB TUO, Phare-820
Název:
IT – PRO, bilaterární smlouva mezi FS VŠB-TUO a JYPOLY (Universita Jyväskylä
(Finsko)
Řešené téma: Monbilita studentů
Garant:
Dr. Ing. Dalibor Kačmář
Výsledky:
V roce 2000-01 vyjeli na 1 roční pobyt 2 studenti magisterského studia z KATŘ a
3 studenti z FEI. V průběhu bakalářského studia vykonají studenti 5 –měsíční stáž
ve firmách z oblasti informačních technologií.
- 17 -
c) Zahraniční pobyty pedagogů i studentů oboru
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc., Doc. Ing. Jiří Tůma, CSc., Ing.
Lenka Landryová, CSc., Ing. Radek Maňásek
země:
Slovensko
důvod pobytu: aktivní účast na konferenci ICCC´2000 v Podbánském na Slovensku, kterou pořádala
Fakultou BERG Technické univerzity Košice. Bylo předneseno 5 referátů a vystaveny
dva postery.
období:
23. – 26. 5. 2000
úhrada nákladů:
CEZ 30012
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
země:
Španělsko
důvod pobytu: aktivní účast na IFAC Workshop on Digital Control v Terrasse ve Španělsku, kterou
pořádala Universitat Politècnica de Catalunya. Publikace 2 referátů: „Controller
Tuning for Controlled Plants with Time Delay“ a „Simple PI and PID Controllers
Tuning for Monotone Self – Regulating Plants“.
období:
4. – 9. 4. 2000
úhrada nákladů: CEZ 30012
země:
důvod pobytu:
Slovensko
aktivní účast na konferenci CO-MAT-TECH 2000 na Materiálovotechnologické
fakultě v Trnavě na Slovensku. Byly předneseny dva referáty.
období:
18. – 20. 10. 2000
úhrada nákladů: CEZ 30012
země:
důvod pobytu:
Slovensko
aktivní účast na konferenci MECHANICAL ENGINEERING 2000 na Fakultě strojní
STU v Bratislavě na Slovensku. Byly předneseny dva referáty.
období:
14. – 15. 11. 2000
úhrada nákladů: CEZ 30012
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
země:
Slovensko
důvod pobytu: aktivní účast na IFAC Conference „Control Systems Design“ v Bratislavě na
Slovensku, kterou pořádala STU Bratislava. Byl přednesen referát na téma „PI and
PID Controllers Tuning“.
období:
18. – 20. 6. 2000
úhrada nákladů: GAČR 303523
země:
Slovensko
důvod pobytu: účast na vědecké radě v Košicích a inauguraci rektora TU Košice
období:
27. – 29. 9. 2000
úhrada nákladů: fakulta
Doc.Ing.Petr Noskievič,CSc.
země:
Slovensko
důvod pobytu: Aktivně jsem se zúčastnil mezinárodní konference Hydraulické a pneumatické
mechanizmy 2000 pořádané Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. Přednesl
jsem příspěvek na téma Mechatronický přístup k syntéze elektrohydraulických
systémů. Konference byla dobře připravena po odborné i organizační stránce
období:
8.6.2000
úhrada nákladů: CEZ 30011
země:
důvod pobytu:
Německo
účast na 1. Mezinárodní konference doktorandů 1st FPNI-PhD Symposium Hamburg
2000, na které doktorand přednesl příspěvek „Simulation of an Electrohydraulic LoadSensing System with AC Motror and Frequency Changer“. Součástí programu
- 18 -
konference byla exkurze do laboratoří Institutu Letecké techniky a systémů (Institut für
Flugzeugtechnik und Systeme) Technické univerzity Hamburg – Harburg.
Účast na zasedání mezinárodního komitétu Fluid Power Net International v Hamburgu.
období:
19.-24.9.2000
úhrada nákladů: CEZ 30011
země:
důvod pobytu:
Německo
účast na mezinárodní konferenci servotechniky firmy Rexroth RSY-Conference ve
dnech 9.-10.10.2000 v Lohr am Main.
období:
9. - 10. 10.2000
úhrada nákladů: přijímající strana
země:
důvod pobytu:
Slovensko
účast na 5. Vědecké a odborné konferenci „Riadenie tekutinových systémov“ pořádané
Žilinskou univerzitou v Terchové, kde přednesl příspěvek „Matematický model
hydrogenerátoru s otáčkově řízeným asynchronním motorem“.
období:
25.10.2000
úhrada nákladů: HS 300862
země:
důvod pobytu:
Finsko
V rámci mobilit pedagogů v programu SOCRATES – ERASMUS absolvoval studijní
pobyt na univerzitě v Tampere ve Finsku-Tampere University of Technology,
Department of Automation, Institute of Hydraulics and Automation, Tampere, Finland.
V rámci pobytu byla přednesena presentace o VŠB TU Ostrava, FS a odborná
přednáška pro doktorandy a výzkumné pracovníky institutu na téma " Closed Loop
Control of Electrohydraulic Servodrives and their Industrial Applications".
období:
25.5. - 3.6.2000
úhrada nákladů: TEMPUS-Socrates/Erasmus, cesta v ČR - CEZ30011
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
země:
USA
důvod pobytu: Jednání na SIU Carbondale s děkanem College of Engineering Dr. G.M. Swisherem,
ředitelem Department of Mechanical Engineering and Energy Processes Prof. Dr. S.
Rajanem a dalšími 5 pracovníky, včetně Prof. Filipa (pracovník VŠB-TUO dlouhodobě
působící v SIUC) a s Dr. Win Aungem – pracovníkem NSF Washington. Byla
přednesena přednáška na Seminary of DMEEP o struktuře TUO, FME, Dep. CSI-352 a
zaměření z oblasti měřicí a senzorové techniky, řízení, diagnostiky a aplikované
informatiky. Byly upřesněny formy možné spolupráce, byla diskutována a upřesňována
připravovaná smlouva o spolupráci s VŠB-TUO.
Na New Jersey Institut of Technology proběhlo jednání s děkanem College of
Engineering Prof. Dr. S.T. Mau, proděkanem Dr. A. J. Pernou a odbornou
problematiku z oblasti řízení, měření a diagnostiky jsem projednal s Dr. T.N. Changem
a Dr. Zhiming Ji.
Byly získány vzory Dohod o spolupráci mezi NJIT a Yuan Zhe University Taiwan a
obdobný návrh Dohody mezi NJIT a VŠB-TUO (od Dr. Win Aunga). I na této škole
jsou velmi dobré možnosti pro realizaci mobilit studentů, doktorandů a pracovníků
školy, byla nabídnuta konkrétní spolupráce na řešení výzkumných projektů. Obdobně
jako na SIUS i na NJIT byla uskutečněna prohlídka laboratoří pro výuku i výzkum,
dalšího zázemí fakulty v oblasti počítačové techniky, knihovny, zařízení pro studenty
atd…Cesta byla výrazným přínosem pro rozvoj dalších kontaktů mezi navštívenými
pracovišti a VŠB –TUO.
období:
24. 5. – 1. 6.2000
úhrada nákladů: CEZ 30012
země:
důvod pobytu:
Taiwan
Účast v rámci delegace VŠB-TUO na jednaní světové konference ICEE 2000 v Taipei
na Taiwanu. Byly předneseny 2 vlastní referáty, jedno vyžádané vystoupení v rámci
- 19 -
Panel Session WA8 a vedl jsem jednání sekce WA9. Dále byly zorganizovány 2
odborné exkurze (Science Park, Hualien).
Dovezené materiály: Sborník anotací a referátů (CD ROM), další podkladové materiály
z konference a přípravy na ICEE 2001, informační materiály o univerzitách v Hsinchu,
Taipei a Tainanu.
období:
11.-23.8.200
úhrada nákladů: CEZ 30012 a dotace vedení VŠB-TUO (doprava)
země:
důvod pobytu:
Polsko
Jednání Programového a Organizačního výboru ICCC´2001, krátký studijní pobyt na
AGH Krakov, koordinace řešení Česko-Polského projektu a další spolupráce při
mobilitě studentů a pracovníků. Spolucestující: Ing. Radim Farana, CSc. a Doc.Dr. Ing.
Vladimír Kebo - HGF.
období:
14.-15.9.2000
úhrada nákladů: CEZ 30012
země:
důvod pobytu:
Polsko
Zúčastnil jsem se spolu s Ing. Petrem Kočí jednání Mezinárodní konference
Mechatronics ´2000 ve Varšavě. Přednesl jsem referát "Smart sensors for displacement
proximity measurement in mechatronics", dále zajišťoval posterovou prezentaci
referátu prof. Vítečka.
Jednal jsem na Institutu automatizace a robotiky s jeho ředitelem Dr. Olszewskim,
Prof. dr. Leskieviczem (předána medaile FS). Byly dále upřesněna spolupráce mezi
pracovišti fakulty Mechatroniky a FS VŠB-TUO (proděkan Prof. Dr. hab. inž. Kurek),
připravuje se spoluúčast na konferenci ICCC 2001 v Krynici. Byl dovezen Sborník
konference a další informační materiály
období:
20.-24.9.200
úhrada nákladů: GA303523
země:
důvod pobytu:
Polsko
Jednali jsme na AGH s prorektorem Prof. dr.hab.inž. J. Kowalem, dr. inž. B.
Sapinskim, dr. inž. J. Plutou, dr.inž. A. Podsiadlem a Prof. dr.hab. inž. M. Batko děkanem WIMR. Na AGH jsou velmi dobré možnosti pro realizaci mobilit studentů,
doktorandů a pracovníků školy, byla nabídnuta konkrétní spolupráce na řešení
výzkumných projektů (čs-polský projekt, nový projekt Višegrádské skupiny). Byla
uskutečněna prohlídka laboratoří pro výuku i výzkum, dalšího zázemí fakulty v oblasti
počítačové techniky, knihovny, zařízení pro studenty atd…Dále proběhlo detailní
jednání o přípravě mezinárodní konference ICCC´2001, kterou spolupořádá AGH
Krakow, VŠB-TU Ostrava a TU Košice. Byly upřesněny konkrétní termíny dalších
kontaktů ještě v roce 2000 a v roce 2001. Cesta byla výrazným přínosem pro rozvoj
dalších kontaktů mezi navštívenými pracovišti na AGH a VŠB –TUO
období:
23.-24.10.200
úhrada nákladů:
CEZ 30012
Doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
země:
Slovinsko
důvod pobytu: aktivní účast na 2. kongresu Slovinské akustické společnosti v Portoroži, Slovinsko.
Byl přednesen jeden referát v kategorii „Invited paper“.
období:
20. – 23. 9. 2000
úhrada nákladů:
CEZ 30011
země:
důvod pobytu:
USA
jednání a krátký studijní pobyt v USA, aktivní účast na první schůzi pracovních skupin
(WG) č. 26 a 27, technické komise (TC) 108, International Standard Organisation
v National Institut of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, schůzi vedl
D. J. Evans, návštěva Auburn University v Atlantě, jednání v Department of
Mechanical Engineering s prof. Malcolmem Crockerem a přednesení přednášky o
hluku a vibracích agregátů vozidel, návštěva New Jersey Institut of Technology,
- 20 -
jednání v Department of Control Systems s Zhiming Jiem, návštěva Yale University,
prohlídka knihovny, studoven a sportovních zařízení v doprovodu Steva Guerneyho.
období:
27. 10– 6. 11. 2000
úhrada nákladů: CEZ 30011
Ing. Radim Farana, CSc.
země:
USA
důvod pobytu: Výzkumný projekt zaměřený na Internet/Intranet, podpora výuky atd. pobytové
náklady v USA hrazeny přijímací stranou
období:
28.2.-1.6.2000
úhrada nákladů: Materials Technology Center, Illinois, USA, cesta v ČR: dotace na studijní programy
země:
důvod pobytu:
Taiwan
Zúčastnil jsem se v rámci delegace VŠB-TUO aktivně jednaní konference ICEE 2000 v
Taipei na Taiwanu. Přednesl jsem 3 vlastní referáty, v tom jeden vyžádaný. Dále byly
zorganizovány 2 odborné exkurze (Science Park, Hualien).
Dovezené materiály: Sborník anotací a referátů (CD ROM), další podkladové materiály
z konference a přípravy na ICEE 2001, informační materiály o univerzitách v Hsinchu,
Taipei a Tainanu.
období:
11.-23.8.200
úhrada nákladů: CEZ 30012 a dotace vedení VŠB-TUO (doprava)
země:
důvod pobytu:
Polsko
Jednání Programového a Organizačního výboru ICCC´2001, krátký studijní pobyt na
AGH Krakov, koordinace řešení Česko-Polského projektu a další spolupráce při
mobilitě studentů a pracovníků. Spolucestující: Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný a
Doc.Dr. Ing. Vladimír Kebo - HGF.
období:
14.-15.9.200
úhrada nákladů: CEZ 30012
země:
důvod pobytu:
Norsko
Jednání International Steering Committee ICEE 2001 (International Conference on
Engineering Education) návštěvy na HIT Porstgund v Norsku. Součástí návštěvy byla
příprava konference ICEE 2001 Norsko v Oslo a Bergenu.
Současně jsem navázal kontakty s organizačním výborem směřující k převzetí našeho
informačního systému pro potřeby konference ICEE 2001, který by byl v rámci
následné stáže implementován na HIT v Porstgrundu.. Spolucestující: Prof. Ing.
Jaromír Polák, CSc.
období:
30.9. – 4. 10. 2000
úhrada nákladů: rektor
Dr. Ing. Dalibor Kačmář
země:
Německo
důvod pobytu: účast na konferenci firmy Microsoft, jednání v panelových diskusích.
období:
21.8-20.9.2000
úhrada nákladů: Spolufinancování firmou Microsoft CZ a CEZ 012
země:
důvod pobytu:
Finsko
přednáškový pobyt (4 týdny, 40 hodin výuky) v rámci programu Tempus Socrates,
výuka na Jyvaskyla Polytechnic, School of Business, Finsko, přednášky na témata
"Component application development"
období:
21.8-20.9.2000
úhrada nákladů: TEMPUS-Socrates/Erasmus
Ing. Lenka Landryová, CSc.
země:
Severní Irsko
důvod pobytu: aktivní účast na ENTREE´2000 Newtownabby&Belfast, Severní Irsko, pořádané EEE
Network, European Society for Engineering Education, University of Ulster. Přednesen
- 21 -
příspěvek, návštěva university Ulster, oficiální přijetí na radnici Lord Mayor
Councillor- Sammy Wilsonem, návštěva výzkumného ECO centra Ballymena.
období:
14. – 18. 11. 2000
úhrada nákladů: CEZ 30012
Ing. Renata Wagnerová, Ing. Marek Babiuch, Ing. Jolana Škutová, Doc. Dr. RNDr. Lubomír
Smutný
země:
Polsko
důvod pobytu: Byly předneseny dva referáty v rámci semináře na AGH Krakov a to „Nonlinear
Systems Control by Sliding Modes“ a „Programming Support of One-Chip
Microcomputers in Measurement and Control Systems“. Byla uskutečněna prohlídka
laboratoří pro výuku i výzkum, dalšího zázemí fakulty v oblasti počítačové techniky,
knihovny, zařízení pro studenty atd…
období:
23.-24.10.200
úhrada nákladů:
CEZ 30012
Ing. Radek Maňásek
země:
Německo
důvod pobytu: Na konferenci FNPI Hamburg aktivní účast s příspěvkem Simulation of a
electrohydraulic Load-Sensing system with AC motor and frequency changer. Téma
tohoto příspěvku souvisí s tématem mé disertační práce. Hlavní myšlenka konference
spočívala v setkání Ph.D. studentů celého světa, kteří se zabývají problémy
výkonových hydraulických systémů. Setkání s těmito lidmi bylo inspirující.
období:
19.-24.9.2000
úhrada nákladů: CEZ 30012
d) Přijetí zahraničních hostů nebo studentů
8. - 9. 2. 2000
22. - 28. 5. 2000
září-listopad 2000
23. 10. 2000
13. - 15. 11. 2000
Dva hosté z Velké Británie v rámci IFAC workshop, (Dr. Edward W. Reed MA,
Ph.D. a Dr. Goef Waterworth Ph.D., Leeds Metropolitan University, Faculty of
Information & Engineering Systems, professional Group Leader-Electronic
Systems Instrumentation & Control, UK, návštěva laboratoří katedry, seznámení
s obsahem výuky, porovnání společných aktivit, plán společných účastí a pozvání
na konferenci.
Host z Velké Británie. V rámci přípravy projektu pro 5.RTD proběhla dne 22.5.
v zasedací místnosti nové knihovny koordinační schůzka (organizovala
L. Landryová), které se zúčastnil mimo jiné i Dr. John P. Robinson, Department of
Environmental Health and Safety, Queen Mary & Westfield College, University of
London. Dr. Robinson se osobně seznámil s většinou kolegů naší katedry, navštívil
jejich pracoviště. Byly vytipovány oblasti budoucí možné spolupráce v oboru
managementu a řízení technologických procesů. Dr. Robinson se dále zúčastnil
konference ICCC2000 (24.-26.5. společný příspěvek) a 28.5. z Ostravy odcestoval.
Lucas Amabile Lezdkalns, student 3.ročníku university v Cesulon, fakulty
Technology in Data Processing, Brazílie.
Prohlídky laboratoří kat. ATŘ 352 delegací z University Missouri-Rola (UMR)
Přijetí hostů z AGH Krakow (mobilita v rámci uzavřené smlouvy VŠB-TUO
s AGH Krakow): Dr.Inž. Janusz PLUTA, Dr.inž. Waldemar RANCZKA,
Dr.inž. Marek SIBIELAK.
8. Významné události na katedře
V roce 2000 byl vyznamenán Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.:
•
•
•
•
platinovou medailí Fakulty strojní TU v Košicích – od děkana FS TU v Košicích
medailí „Za zásluhy pro Slezskou polytechniku“ – od rektora Slezské polytechniky v Glivicích
medailí k 50. výročí založení Fakulty hornictví a geologie Slezské polytechniky v Glivicích – od
děkana FHG Slezské polytechniky v Glivicích
medailí ke 100. výročí založení Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně – od děkana FSI VUT
v Brně
- 22 -
9. Členství pracovníků pracoviště v důležitějších akademických,
odborných aj. orgánech
Ing. Radim Farana, CSc.
a)
zahraničních a mezinárodních
• International Steering Committee of International Conference On Engineering Education (člen)
• Webmaster of iNEER web system (http://www.ineer.org).
• Organizing Committee of International Carpathian Control Conference (člen).
b)
národních (mimo VŠB TUO)
• Česká matice technická (zakládající člen)
• Asociace strojních inženýrů (člen II. stupně)
• člen zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu na VUT v Brně, obor
Aplikovaná informatika a řízení
• Komitét aplikované kybernetiky a informatiky (hospodář pobočky Ostrava)
c)
na VŠB-TUO
• člen Komise pro SZZ v magisterském i bakalářském studijním programu, obor AŘII a AIŘ
• člen Komise ediční děkana FS
• školitel-specialista doktorského studijního programu „Automatizace technologických procesů“
sekce FS
Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
a)
zahraničních a mezinárodních
není
b)
národních (mimo VŠB TUO)
• Člen přípravného výboru konference "Měření a regulace teplot v teorii a praxi"
c)
na VŠB-TUO
• člen vědecké rady FEI VŠB-TU Ostrava
• člen Komise pro SZZ v magisterském studijním programu, obor AŘII
• Školitel doktorského studijního programu „Automatizace technologických procesů“ sekce FS
Dr. Ing. Dalibor Kačmář
a)
zahraničních a mezinárodních
není
b)
národních (mimo VŠB TUO)
není
c)
na VŠB-TUO
• Předseda komise elektronizace FS
• člen Komise pro SZZ v magisterském studijním programu, obor AŘII
Ing. Petr Kočí
a)
zahraničních a mezinárodních
není
b)
národních (mimo VŠB TUO)
není
c)
na VŠB-TUO
• člen Akademického senátu FS
• člen ekonomické komise AS FS
• člen Komise pro SZZ v bakalářském studijním programu obor Aplikovaná informatika a řízení
Ing. Jiří Kulhánek
a)
zahraničních a mezinárodních
není
b)
národních (mimo VŠB TUO)
není
c)
na VŠB-TUO
není
- 23 -
Ing. Lenka Landryová, CSc.
a)
zahraničních a mezinárodních
není
b)
národních (mimo VŠB TUO)
není
c)
na VŠB-TUO
• člen Akademického senátu FS
• Tajemnice AS FS
• Zástupce za fakultu strojní pro celoživotní vzdělávání (CV) a distanční vzdělávání (DiV) při
Referátu distančního vzdělávání organizačně začleněného do útvaru prorektora pro
pedagogickou činnost, v roce 2000 podán 1 návrh za VŠB TUO na projekt pod názvem Kurzy
práce v distančním vzdělávání pro pracovníky VŠB TU Ostrava, který byl přijat: FR 289/2001.
• členka zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu obor Aplikovaná
informatika a řízení, členka zkušební komise pro SZZ v magisterském studijním programu obor
Automatické řízení a inženýrská informatika
Doc. Ing. Petr Noskievič, CSc.
a)
zahraničních a mezinárodních
• člen ediční rady mezinárodního časopisu International Journal of Fluid Power
• člen a národní zástupce v mezinárodním výboru Fluid Power Net International
• Člen programového výboru, předseda organizačního výboru The 2nd International Workshop on
Computer Software for Design, Analysis and Control of Fluid Power Systems pořádaného
FPNI v roce 2001 v ČR.
b)
národních (mimo VŠB TUO)
• Předseda Odborné sekce Hydraulika a pneumatika České strojnické společnosti
• Odborný garant 17.mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2001
c)
na VŠB-TUO
• člen zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu obor Aplikovaná informatika
a řízení
• člen zkušební komise pro SZZ v magisterském studijním programu obor Automatické řízení a
inženýrská informatika
• člen Oborové rady doktorského studia 39-12-9 sekce FS, školitel
Ing. Roman Pavlas, Ph. D.
a)
zahraničních a mezinárodních
není
b)
národních (mimo VŠB TUO)
není
c)
na VŠB-TUO
• člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním oboru 23-70-7
Aplikovaná informatika a řízení,
• (hospodář ZO VOS FS, pověřený řízením ZO VOS FS).
Doc. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
a)
zahraničních a mezinárodních
• Mezinárodní subkomitét Pressure and vacuum measurement IMEKO (člen)
b)
národních (mimo VŠB TUO)
• Český národní komitét IMEKO (člen předsednictva)
• Technický subkomitét Měření tlaku a vakua (předseda)
• DAAAM – člen Českého národního komitétu
• IFAC (člen národní sekce)
• Česká kybernetická společnost (člen)
• Česká matice technická (člen)
• ČVTS – Slezsko-moravský svaz poboček a společností Ostrava (člen předsednictva)
• Komitét aplikované kybernetiky a informatiky (předseda pobočky Ostrava)
• předseda Komise pro státní závěrečné zkoušky na FT UTB Zlín, FSI VUT Brno (člen)
c)
na VŠB-TUO
- 24 -
•
•
•
•
•
Člen Komise grantové děkana FS
Člen Komise pedagogické děkana FS
Člen zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu obor Aplikovaná
informatika a řízení a v magisterském studijním programu v oboru 23-43-8 Automatické řízení
a inženýrská informatika
Garant sekce Fakulty strojní a člen celoškolské sekce Oborové rady doktorského studijního
programu „Automatizace technologických procesů“
Školitel doktorského studijního programu „Automatizace technologických procesů“ sekce FS
Ing. Jaromír Škuta
a)
zahraničních a mezinárodních
není
b)
národních (mimo VŠB TUO)
není
c)
na VŠB-TUO
• tajemník zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu obor „Aplikovaná
informatika a řízení“
Ing. Jolana Škutová
a)
zahraničních a mezinárodních
není
b)
národních (mimo VŠB TUO)
není
c)
na VŠB-TUO
není
Doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
a)
zahraničních a mezinárodních
• zástupce Českého normalizačního institutu v pracovních skupinách WG 26 a WG 27 technické
komise ISO/TC 108 pro normalizaci metod zpracování signálů stacionárních a nestacionárních
vibrací
b)
národních (mimo VŠB TUO)
• předseda zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu na VUT v Brně, obor
Aplikovaná informatika a řízení
• předseda zkušební komise pro SZZ oboru 003 Strojírenství 23-41-A na vyšší odborné škole v
Kopřivnici
c)
na VŠB-TUO
• člen zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu obor Aplikovaná informatika
a řízení a v magisterském studijním programu v oboru 23-43-8 Automatické řízení a inženýrská
informatika
• člen Oborové rady doktorského studijního programu „Automatizace technologických procesů“
sekce FS a školitel
• klíčový pracovník Centra pro výzkum materiálů a technologií při VŠB TUO
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.
a)
zahraničních a mezinárodních
• člen vědecké rady Fakulty strojní TU v Košicích
• člen redakční rady časopisu „Acta Mechanica Slovaca“ TU v Košicích
• člen mezinárodního komitétu Danube - Adria Association for Automation and Metrology
(DAAAM) se sídlem ve Vídni
• člen Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku (IGIP) pro Českou republiku
b)
národních (mimo VŠB TUO)
• člen vědecké rady Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
• člen vědecké rady Fakulty technologické Univerzity T. Bati ve Zlíně
• člen Akademického sněmu AV ČR
• člen oborových rad doktorského studia „Technická kybernetika“ na FS ČVUT v Praze, FSI
VUT v Brně a Fakulty technologické Univerzity T. Bati ve Zlíně
- 25 -
c)
• člen České matice technické
• člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku
• člen Jednoty českých matematiků a fyziků
• přidružený člen IFAC
• předseda Komise pro státní závěrečné zkoušky na FT UTB Zlín, FS ČVUT Praha
na VŠB-TUO
• předseda vědecké rady FS VŠB-TU Ostrava
• člen vědecké rady VŠB-TU Ostrava
• předseda celoškolské oborové rady doktorského studijního programu „Automatizace
technologických procesů“
• člen oborových rad „Technická kybernetika“ a „Inženýrská informatika a aplikovaná
matematika“ doktorského studia na FEI
Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
a)
zahraničních a mezinárodních
není
b)
národních (mimo VŠB TUO)
• předsedkyně zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu „Strojírenství“ na
VUT v Brně, obor Aplikovaná informatika a řízení
c)
na VŠB-TUO
• členka zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu obor Aplikovaná
informatika a řízení
• členka zkušební komise pro SZZ v magisterském studijním programu obor Automatické řízení
a inženýrská informatika
• členka Oborové rady doktorského studijního programu „Automatizace technologických
procesů“ sekce FS a školitelka
Ing. Renata Wagnerová
a)
zahraničních a mezinárodních
není
b)
národních (mimo VŠB TUO)
není
c)
na VŠB-TUO
• člen zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu obor Aplikovaná informatika
a řízení
• tajemník zkušební komise pro SZZ v magisterském studijním programu obor Automatické
řízení a inženýrská informatika
Doc. Ing. Petr Wolf, CSc.
a)
zahraničních a mezinárodních
• Člen European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE).
b)
národních (mimo VŠB TUO)
• Člen komise pro SZZ v magisterském a bakalářském studijním programu na SU OPF Karviná
• Člen České společnosti ekonomické.
c)
na VŠB-TUO
• Školitel doktorského studijního programu „Automatizace technologických procesů“ sekce FS ,
VŠB-TU OStrava
- 26 -
10. Publikační činnost
a) monografie
[1]
KAČMÁŘ, D. Programujeme v COM a COM+. Praha : Computer Press 2000, p. 309.
ISBN 80-7226-381-1.
b) disertační a habilitační práce
[1]
[2]
[3]
[4]
FARANA, R. Simulační program pro oblast automatického řízení. Habilitační práce.
Ostrava : VŠB-Ostrava, FS, 2000, 94 s. + 18 s. příloh. Přiložený CD-ROM.
JANDA, P. Inteligentní senzory v průmyslových měřicích a řídicích systémech s podporou
ILAN. Disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, FS, 2000, 118 s.
KLEN, P. Datová komunikace počítačů PC v distribuovaných systémech řízení
technologických procesů. Disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, FS, 2000, 125 s.
SMUTNÝ, L. Nové přístupy v projektování distribuovaných měřicích a řídicích systémů.
Habilitační práce. Ostrava : VŠB-Ostrava, FS, 2000, 117 s.
c) knihy a skripta
[1]
KAČMÁŘ, D. Jazyk C. Praha : Computer Press 2000, p.185. ISBN 80-7226-295-5.
d) zahraniční časopisy
e) domácí časopisy
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
FARANA, R., AUNG, W. Web-based information system for International Network for
Engineering Education and Research (INEER). Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava,
r. XLVI, 2000. č. 1, příspěvek č. 1291, s. 133-138. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-875-5.
NOSKIEVIČ, P. Hydraulic Power Unit with Fixed Displacement Pump and Controlled AC –
Motor. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, ročník XLVI, 2000, č. 1, příspěvek č.
1286, s. 93-99. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-875-5.
NOSKIEVIČ, P. Simulace regulovaných hydrostatických pohonů. Automatizace, roč. 43, č. 3
- s. 167-170, č. 4 - s. 278-280 (pokračování), 2000. ISSN 0005-125X.
NOSKIEVIČ, P. & ŠŤÁVA, V. Číslicové regulátory elektrohydraulických polohových
servomechanismů. Automatizace, roč.43 ,č. 5, s. 556, 2000. ISSN 0005-125X.
NOVÁK, P. & NOSKIEVIČ, P. Zabezpečení spolehlivosti řízení pódiových stolů v Obecním
domě v Praze. AUTOMA, Vol. 6, č. 2, 2000, s. 14-15. ISSN 1210-9592.
TŮMA, J., JURGA, P. & BILÍK, J. Rozbor přesnosti automatické predikce a řízení obsahu
křemíku v surovém železe. Hutnické listy 2000, roč. 55, č. 4-7, s.14-22. ISSN 0018-8069.
VÍTEČEK, A. Robust Control Design for Nonlinear Dynamic Subsystems. Sborník
vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, ročník XLVI, 2000, č. 1, příspěvek č. 1290, s. 125-131.
ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-875-5.
VÍTEČKOVÁ, M. Delta models and their use for digital and analog controllers tuning
Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, ročník XLVI, 2000, č. 1, příspěvek č. 1289, s.
117-123. ISSN 1210-0471. ISBN 80-7078-875-5.
f)
světové kongresy a sympozia
[1]
BOBÁL, V., DOSTÁL, P., MACHÁČEK, J. & VÍTEČKOVÁ, M. Self- Tuning PID Controllers
Based on Dynamics inversion Method. In Preprints IFAC Workshop on Digital Control.
Past, present and future of PID Control. Terrassa, Spain: dep. ESAII Universitat
Politècnica de Catalunya, 5-7 April 2000, pp. 183 –188.
- 27 -
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
FARANA, R. Teaching Information Systems for Mechanical Engineers. In International
Conference on Engineering Education ICEE’2000. Taipei (Taiwan) : National Chiao Tung
University, 2000, Paper MD1-1, 7 p. ISSN 1562-3580.
FARANA, R., CLAUSEN, T., HICKS, P. aj. Implementation of a Web-Based Directory and
Data Repository for International Education and Research Cooperation. In International
Conference on Engineering Education ICEE’2000. Taipei (Taiwan) : National Chiao Tung
University, 2000, Paper WI9, 8 p.
LANDRYOVÁ, L. & FARANA, R. Improving Quality Assurance Co- Operation with
European Union Universities. In International Conference on Engineering Education
ICEE’2000. Taipei (Taiwan) : National Chiao Tung University, 2000, Paper MC5-4, 6 p.
ISSN 1562-3580.
LANDRYOVÁ, L. & ROBINSON, J. The Bioreactor Landfill : A Viable Option for the
Management of Municipal Waste. In Proceedings of ENTREE 2000 (Environment
Training In Engineering Education)-Engineering Design and Application for Sustainable
Development. Belfast, Northern Ireland:, 14.-17. 11. 2000, pp.249-262. ISBN 90-7676002-0.
SMUTNÝ, L. Smart Sensors for Displacement Measurement in Mechatronics.
In Proceedings of International Conference “Mechatronics 2000”, Warszaw University of
Technology, 21-23.9.2000, Warszaw (Poland): WTU, Vol. 3, pp. 582-586. ISBN 83914366-0-8
SMUTNÝ, L. Utilization of the Physical Models of Industrial Aggregates for Improvement
In University Education Quality. In International Conference on Engineering Education
ICEE’2000. Taipei (Taiwan) : National Chiao Tung University, 2000, Paper MD1-1, 7 p.
ISSN 1562-3580.
SMUTNÝ, L. & VÍTEČEK, A. Accreditation of study branches pre-gradual and post-gradual
studies on Mechanical Engineering faculties of Czech Republic. In International
Conference on Engineering Education ICEE’2000. Taipei (Taiwan) : National Chiao Tung
University, 2000, Paper WA8-2, 7 p. ISSN 1562-3580.
VÍTEČEK, A. & VÍTEČKOVÁ, M. Nonlinear Control In Mechatronics. In Proceedings of
International Conference “Mechatronics 2000”, Warszaw University of Technology, 2123. 9. 2000, Warszaw, Poland, Vol. 1, pp. 83-86, ISBN 83-914366-0-8.
VÍTEČKOVÁ, M. & VÍTEČEK, A. PI and PID Controllers Tuning. IN Preprints volume from
the IFAC Conference “Control Systems Design”. TU Bratislava, 18-20 June 2000,
Bratislava, Slovak Republic, pp. 101 –106. ISBN 0-08-043546-7.
VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. & SMUTNÝ, L. Controller Tuning for Controlled Plants with
Time Delay. In Preprints IFAC Workshop on Digital Control. Past, present and future of
PID Control. Terrassa, Spain: dep. ESAII Universitat Politècnica de Catalunya, 5-7 April
2000, pp. 283-288.
VÍTEČKOVÁ, M. & VÍTEČEK, A. & SMUTNÝ, L. Simple PI and PID Controllers tuning for
Monotone Self – Regulating Plants. In Preprints IFAC Workshop on Digital Control. Past,
present and future of PID Control. Terrassa, Spain: dep. ESAII Universitat Politècnica de
Catalunya, 5-7 April 2000, pp. 289-294.
ZOLOTOVÁ, I. & LANDRYOVÁ, L. SCADA/HMI Systems and Emerging Technologies.
In Preprints IFAC Workshop on Programmable devices and systems ”PDS 2000”, VŠBTU Ostrava, 8. – 9. února 2000. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2000. s.17-20. Také ve
sborníku: In Proceedings of Programmable Devices and Systems (PDS2000), IFAC,
Pergamon, Elsevier Science 2000, ISBN 0-08-043620 X.
g) mezinárodní konference a semináře
[14] DRASTICH, L., WOLF, P. & SOUKUP, K. The experiences of the management of the
transfomation and reengineering of the wool works company. In Proceedings of
International Scientific Conference of FME, Session 4: Automation Control and Applied
- 28 -
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
Informatics. [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 9 p. [cited 2000-09-05].
ISBN 80-7078-798-8.
FARANA, R., & AUNG, W. Developing a web-based information system for iNEER.
In Proceedings of International Scientific Conference of FME, Session 4: Automation
Control and Applied Informatics. [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 9 p.
[cited 2000-09-05]. ISBN 80-7078-798-8.
FORMÁNEK, I. Customer standards for automation project. In Proceedings of International
Scientific Conference of FME, Session 4: Automation Control and Applied Informatics.
[online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 6p. [cited 2000-09-05]. ISBN 80-7078798-8.
KAČMÁŘ, D. Co vás v COM trápilo a nyní již nebude. Konference Microsoft Developer
Conference. Praha (24.5.2000), Bratislava (13.6.2000), Available from www:
<URL: http://msdn.microsoft.cz/seminare/MSDNakce10/com_rady.zip>
KAČMÁŘ, D. Tvorba transakčních aplikací v prostředí COM+. Konference Microsoft
Developer Conference. Praha (24. 5. 2000), Bratislava (13. 6. 2000), Available from www:
<URL: http://msdn.microsoft.cz/seminare/MSDNakce10/com_plus.zip>
KOČÍ, P. Machining accurrary changes influenced by machine vibration. In Proceedings of
International Scientific Conference of FME, Session 4: Automation Control and Applied
Informatics. [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 6 p. [cited 2000-09-05].
ISBN 80-7078-798-8.
LANDRYOVÁ, L. & MARTEN, T. Application of Client-Server Architecture
In SCADA/HMI. In Proceedings of International Scientific Conference of FME, Session 4:
Automation Control and Applied Informatics. [online]. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 5.-7.
9. 2000, Ostrava, vol. 20,4 p. [cited 2000-09-05]. ISBN 80-7078-798-8.
LANDRYOVÁ, L. & ROBINSON, J. Landfill as a Sustainable Bioreactor: A Waste
Management Option for the Twenty-First Century. In Proceedings of International
Carpathian Control Conference ´2000. Podbánské, Slovensko: Faculty BERG Technical
University of Košice, 23-26 May, 2000, pp.705-709. ISBN 80-7099-510-6.
LANDRYOVÁ, L. & ZOLOTOVÁ, I. Integrating Methods of Artificial Intelligence Into
Control. In Proceedings of International Carpathian Control Conference ´2000.
Podbánské, Slovensko: Faculty BERG Technical University of Košice, 23-26 May, 2000,
pp. 447-451. ISBN 80-7099-510-6.
LANDRYOVÁ, L. & ZOLOTOVÁ, I. Software Components In SCADA/HMI Systems In
Proceedings the 4th International Scientific – Technical Conference Process Control 2000.
University of Pardubice, 11-14 June 2000, Kouty nad Desnou, Czech Republic, (plný text
anglicky na CD 6 stran). ISBN 80-7194-271-5.
MAŇÁSEK, R. Model Elektrohydraulického Load-Sensing systému. IN Sborník
Mezinárodní konference modelování a simulace systémů: MOSIS 2000. Proceedings of
International Carpathian Control Conference ´2000. Rožnov p. Radhoštěm : MARQ a
VŠB-TUO, 2000, p. 128-134.
MAŇÁSEK, R. Simulation of a electrohydraulic Load-Sensing system with AC motor and
frequency changer. In Proceedings of 1st Fluid Power Net International – PhD. Symposium
Hamburg 2000. Hamburg (Německo): Institute for Aircraft System Engineering, Technical
University of Hamburg - Harburg, 2000. ISBN 3-00-006510-5.
MAŇÁSEK, R. The electrohydraulic Load-Sensing system. In Proceedings of International
Carpathian Control Conference ´2000. Podbánské, Slovensko: Faculty BERG Technical
University of Košice, 23-26 May, 2000. ISBN 80-7099-510-6.
NOSKIEVIČ, P. Discrete model parametrization. In Proceedings of International Scientific
Conference of FME, Session 4: Automation Control and Applied Informatics. [online].
Ostrava : VŠB-TUO, 2000, vol. 10, 9 p. [cited 2000-09-05]. ISBN 80-7078-798-8.
NOSKIEVIČ, P. Dynamická analýza pohonu tlakového licího stroje. In Sborník přednášek
mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní, sekce 9
- 29 -
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
Mechanika tekutin a tekutinové mechanismy, Ostrava, 5.-7.9.2000. Ostrava : VŠB-TUO, s.
127 – 132. ISBN 80-7078-803-8.
NOSKIEVIČ, P. Mechatronický přístup k syntéze hydraulických systémů. In Sborník
přednášek mezinárodní konference „Hydraulické a pneumatické mechanizmy 2000“,
Kočovce 8.-9.6.2000, SR. Bratislava: STU, 2000, s. 67 – 74.
NOSKIEVIČ, P. & ŠŤÁVA,V. Matematický model hydrogenerátoru s otáčkově řízeným
asynchronním motorem.In Sborník přednášek V.vědecké a odborné konference Riadenie
tekutinových systémov, Terchová-Biely Potok, 25.-27.10.2000, SR. Žilina : Žilinská
univerzita, Hydropneutech s.r.o., s. 73 – 78. ISBN 80-968479-0-2.
PUSTKA, M. Using network management In automation. In Proceedings of International
Scientific Conference of FME, Session 4: Automation Control and Applied Informatics.
[online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 7 p. [cited 2000-09-05]. ISBN 807078-798-8.
SMUTNÝ, L. Smart Sensors Working In the Network with Industrial LAN In Proceedings
of International Carpathian Control Conference ´2000. Podbánské, Slovensko: Faculty
BERG Technical University of Košice, 23-26 May, 2000, pp. 135-138. ISBN 80-7099510-6.
SMUTNÝ, L. Smart temperature sensors for measurement and control systems.
In Proceedings of International Scientific Conference of FME, Session 4: Automation
Control and Applied Informatics. [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 10 p.
[cited 2000-09-05]. ISBN 80-7078-798-8.
SMUTNÝ, L., KAČMÁŘ, D. & FARANA, R. Využití informačních technologií pro podporu
řízení vysokoškolských pracovišť a výukového procesu. In Sborník mezinárodní
konference Česká ekonomika 2000: očekávání – skutečnosti – perspektivy, Sekce 7:
Informační technologie při zajišťování vysokoškolské výuky. Karviná : SU OPF, 26.28.4.2000, 3. díl, pp. 831-841. ISBN 80-7248-059-6.
SMUTNÝ, L. & ŠKUTA, J. Control of Distribution Systems In Environment of Industrial
LAN with Smart Sensors and Actuators. In Proceedings the 4th International Scientific –
Technical Conference Process Control 2000. University of Pardubice, 11-14 June 2000,
Kouty nad Desnou, Czech Republic, pp. 196 (plný text anglicky na CD 10 stran). ISBN
80-7194-271-5.
ŠKUTA, J. The application of PC parallel port In Control Web 2000 systém..
In Proceedings of International Scientific Conference of FME, Session 4: Automation
Control and Applied Informatics. [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 4 p.
[cited 2000-09-05]. ISBN 80-7078-798-8.
TŮMA, J. Achievable accuracy of the automatic prediction or control of Si content In hot
metal. In Proceedings of the 4th International Scientific-Technical Conference Process
Control 2000, Říp 2000. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 11 - 14, 2000. 1st ed.
Pardubice : University of Pardubice, 2000. p. 33. ISBN 80-7194-271-5. (RIP018 , [plný
text - CD, 10 s]
TŮMA, J. Identification of the plant In the manually closed control loop. In Proceedings of
International Scientific Conference of FME, Session 4: Automation Control and Applied
Informatics. [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 6 p. [cited 2000-09-05].
ISBN 80-7078-798-8.
TŮMA, J. Measurements of delay constant of gearbox housing made from various
materials. In Conference Engineering Mechanics ´2000. Svratka, Czech Republic, May 15
- 18, 2000. 1st ed. Svratka : ŽĎAS a.s., 2000. pp. 93-98. ISBN 80-86246-05-1 (Volume II).
TŮMA, J. Noise and Vibration Diagnostics In Rotating Machinery. In Proceedings of 2 nd
Congress of Slovenian Acoustical Society. 1st ed. Portorož : Technical University of
Ljubljana, Slovenia, September 21 - 22, 2000. pp. 351-360. ISBN 961-6238-44-2.
TŮMA, J. & FARANA, R. OLE 2.0 as a tool for controlling PULSETM the Brűel & Kjær
signal analyzer. In Proceedings of International Carpathian Control Conference, High
- 30 -
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
Tatras, Podbanské, Slovaque Republic. 1st ed. Košice : BERG Faculty, May 23 - 26, 2000.
pp. 143-146. ISBN 80-7099-510-6.
TŮMA, J. & FARANA, R. Systém pro měření a vyhodnocování vibrací převodovek založený
na analyzátoru signálu LabShop PULSE. In Sborník Mezinárodní konference TD 2000 DIAGON 2000. Zlín : VUT v Brně - Academia centrum Fakulty technologické ve Zlíně,
2000, s. 302-307. ISBN 80-214-1578-9.
TŮMA, J. & KOČÍ, P. Nerovnoměrnost rychlosti otáčení elektrických pohonů s číslicovým
jako příčina hluku. In Helebrant, F. & Rozum, K. Sborník z mezinárodní konference
Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO ”2000”, VŠB-TU Ostrava, 3. –
4. února 2000. 1. vyd. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2000. s. 11-16. ISBN 80-7078-749-X.
TŮMA, J. & KOČÍ, P. Vold-Kalman order tracking filtering In machine-tool vibration
analysis. In Proceedings of International Scientific Conference of FME, Session 4:
Automation Control and Applied Informatics. [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000,
vol. 10, 4 p. [cited 2000-09-05]. ISBN 80-7078-798-8.
TŮMA, J. & MORAVEC, V. Methods employed to assess the level of noise emitted by
transmission units In relationship with the gear accuracy. In Colloquium Dynamics of
Machines 2000, National Colloquium with International Participation. 1st ed. Prague :
Institute of Thermomechanics AS CR, February 8 - 9, 2000. pp. 231-238. ISBN 80-8591854-4.
TŮMA, J. & ŠKUTA, J. Posouzení metodiky měření chyby převodu soukolí ozubených kol.
In Helebrant, F. & Rozum, K. Sborník z mezinárodní konference Technická diagnostika
strojů a výrobních zařízení DIAGO ”2000”, VŠB-TU Ostrava, 3. – 4. února 2000. 1. vyd.
Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2000. s. 17-22. ISBN 80-7078-749-X.
VÍTEČEK, A. Design of Combined Control. In Proceedings of International Scientific
Conference of FME, Session 4: Automation Control and Applied Informatics. [online].
Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 7 p. [cited 2000-09-05]. ISBN 80-7078-798-8.
VÍTEČEK, A. Návrh robustního řízení. In Zborník referátov z medzinárodnej konferencie
„Mechanical Engineering 2000“, 1. časť. STU v Bratislavě, 15.11.2000, Bratislava, str. 22 – 2-7. ISBN 80-227-1436-4.
VÍTEČEK, A. Robust Control Design. Sborník referátů 8. mezinárodní konference COMAT-TECH 2000. Část: Aplikované přírodní a inženýrské vědy. STU v Bratislavě,
Materiálovotechnologická fakulta v Trnavě, 19. – 20. 10. 2000, Trnava, str. 201 – 206.
ISBN 802-227-1413-5.
VÍTEČEK, A. Sliding Control. In Proceedings of International Carpathian Control
Conference ´2000. Podbánské, Slovensko: Faculty BERG Technical University of Košice,
23-26 May, 2000, pp. 531-534. ISBN 80-7099-510-6.
VÍTEČEK, A. Sliding Control. In Proceedings the 4th International Scientific – Technical
Conference Process Control 2000. University of Pardubice, 11-14 June 2000, Kouty nad
Desnou, Czech Republic, pp. 195 (plný text česky na CD 4 strany). ISBN 80-7194-271-5.
VÍTEČKOVÁ, M. Control of Plants with Time Delay. In Zborník referátov z medzinárodnej
konferencie „Mechanical Engineering 2000“, 1. časť. STU v Bratislavě, 15.11.2000,
Bratislava, str. 2-34 – 2-39. ISBN 80-227-1436-4.
VÍTEČKOVÁ, M. Robustness of PI and PID controllers. In Proceedings of International
Scientific Conference of FME, Session 4: Automation Control and Applied Informatics.
[online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 8 p. [cited 2000-09-05]. ISBN 807078-798-8.
VÍTEČKOVÁ, M. Unified Approach to Analog and Digital Controllers Tuning. In
Proceedings the 4th International Scientific – Technical Conference Process Control 2000.
University of Pardubice, 11-14 June 2000, Kouty nad Desnou, Czech Republic, pp. 194
(plný text anglicky na CD 10 stran). ISBN 80-7194-271-5.
VÍTEČKOVÁ, M. Unified Approach to Discrete and Continuous Control Systems. In
Proceedings of International Carpathian Control Conference ´2000. Podbánské (SR):
- 31 -
Faculty BERG Technical University of Košice, 23-26 May, 2000, pp. 535-539. ISBN 807099-510-6.
[56] VÍTEČKOVÁ, M. Use of Delta Models for PI and PID Controllers Tuning. Sborník referátů
8. mezinárodní konference CO-MAT-TECH 2000. Část: Aplikované přírodní a inženýrské
vědy. STU v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta v Trnavě, 19. – 20. 10. 2000,
Trnava, str. 201 – 206. ISBN 802-227-1413-5.
[57] WAGNEROVÁ, R. Position Control of Levitation Object by Using Sliding Modes.
In Proceedings of International Scientific Conference of FME, Session 4: Automation
Control and Applied Informatics. [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 5 p.
[cited 2000-09-05]. ISBN 80-7078-798-8.
h) národní konference a semináře
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
BABIUCH, M. Programové vybavení jednočipových mikropočítačů v řídicích systémech.
Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, pp. 7-10. ISBN 807078-745-7.
BABIUCH, M. Aplikace jednočipových mikropočítačů v řídicích systémech. In Proceedings
of XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU
Ostrava, 2000, vol. 31, 12 p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
BABIUCH, M. Fieldbus Protocol Requirements. In Proceedings of XXIV. ASR '2000
Seminar "Instruments and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 44, 8
p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
DRASTICH, L. & WOLF, P. Přechod k procesnímu řízení textilní firmy. In Proceedings of
XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava,
2000, vol. 42, 8 p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
FARANA, R. & TŮMA, J. Databázová podpora provozních měření. In Sborník Workshop
‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, pp. 109-111. ISBN 80-7078-745-7.
FARANA, R. Výuka informačních systémů u strojních inženýrů. In Proceedings of XXIV.
ASR '2000 Seminar "Instruments and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000,
vol. 7, 8 p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0. Available from www: <URL:
http://www.fs.vsb.cz/akce/2000/asr2000/Sbornik/Papers/farana.pdf >
FORMÁNEK, I. & VAŠEK, Z. Měření teplot v integrovaném systému řízení válcovacích tratí.
In Sborník Měření a regulace teplot v teorii a praxi, Ostrava 4. - 5. října 2000. 1. vyd.
Ostrava : Tanger, 2000. s. 132-138. ISBN 80-85988-85-2.
FOJTÍK, D. Ovladač karty PCA 1408 pro MS Windows NT realizující řízení v reálném
čase. In Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments and Control" [online].
Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 6, 8 p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
FOJTÍK, D. Řízení teplo-vzdušného modelu v prostředí MS Windows NT. Sborník
Workshop ‘2000’ Fakulty strojní, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, pp. 14-17. ISBN 80-7078745-7.
HALÁSEK, T. Využití delta modelů pro syntézu regulačních obvodů. Sborník Workshop
‘2000’ Fakulty strojní, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, pp. 22-24. ISBN 80-7078-745-7.
HALÁSEK, T. Syntéza lineárních systémů řízení pomocí delta modelů metodou optimálního
modulu. In Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments and Control" [online].
Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 35, 7 p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
KAČMÁŘ, D. Zpracování informací v reálném čase v prostředí operačního systému
Windows CE. In Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments and Control"
[online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 12, 7 p. [cited 2000-05-04]. ISBN 807078-774-0.
KOČÍ P. Plynulá změna výkonu vzduchotechnické jednotky. Sborník Workshop ‘2000’
Fakulty strojní, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, pp 32-35. ISBN 80-7078-745-7.
KOČÍ, P. & LANDRYOVÁ, L. Multimedia assistive technology for education of students with
disabilities. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, pp.
123-126. ISBN 80-7078-745-7.
- 32 -
[15] KOČÍ, P. & ŠKUTA, J. Měření pohybu kapaliny. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty
strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, pp. 127-129. ISBN 80-7078-745-7.
[16] KULHÁNEK, J. Využití komponentové technologie v simulačním programu SIPRO 4.0.
Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní, Ostrava, VŠB-TU Ostrava. pp 44-47, ISBN 807078-745-7.
[17] KULHÁNEK, J. Využití ActiveX komponent pro počítačovou simulaci. In Proceedings of
XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava,
2000, vol. 30, 5 p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
[18] LANDRYOVÁ, L. Teaching integrated software for industrial automation. In Sborník
Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, pp. 133-135. ISBN 80-7078745-7.
[19] LEDEREROVÁ, J. Algoritmy řízení metodou agregace stavových proměnných.
In Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments and Control" [online]. Ostrava :
VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 33, 12 p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
[20] LEDEREROVÁ, J. Algoritmy řízení výrobních procesů. Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty
strojní, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, pp. 48-50. ISBN 80-7078-745-7.
[21] MAŇÁSEK, R. Identifikace hydraulického obvodu. In Proceedings of XXIV. ASR '2000
Seminar "Instruments and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 27, 4
p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
[22] MAŇÁSEK, R. Energeticky úsporné koncepce elektrohydraulických systémù. In Sborník
Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, pp. 51-53. ISBN 80-7078745-7.
[23] NOSKIEVIČ, P. Model proporcionálního tlakového ventilu v programu MATLAB-Simulink.
In Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000. Kongresové centrum ČVUT,
Praha, 1.11.2000. Humusoft,s.r.o., Vydavatelství VŠCHT Praha, s.282 – 286. ISBN 807080-401-7.
[24] NOSKIEVIČ, P. Experimentální pracoviště řízení elektrohydraulických pohonů. In Sborník
příspěvků 8. Ročníku konference MATLAB 2000, Kongresové centrum ČVUT, Praha,
1.11.2000. Praha : Humusoft,s.r.o., Vydavatelství VŠCHT Praha, s.276 – 281. ISBN 807080-401-7.
[25] PIECHOTA, H. Rozbor metod analýzy signálů k diagnostice strojních zařízení. Sborník
Workshop ‘2000’ Fakulty strojní, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, pp. 63-66. ISBN 80-7078745-7.
[26] PIECHOTA, H. Analýza signálů technikou Waveletů. In Proceedings of XXIV. ASR '2000
Seminar "Instruments and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 2, 5 p.
[cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
[27] PUSTKA, M. Rozkládání zátěže a zajištění dostupnosti systémů a služeb v počítačových
sítích. In Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments and Control" [online].
Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 38, 8 p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
[28] SMUTNÝ, L. Measurement and Control Systems with Smart Sensor and Actuators
In Industrial LAN Environment. In Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments
and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 29, 6 p. [cited 2000-05-04].
ISBN 80-7078-774-0.
[29] SMUTNÝ, L. Inteligentní senzorové snímače teploty a jejich aplikace v měřicích a řídicích
systémech. In Sborník Měření a regulace teplot v teorii a praxi, Ostrava 4. - 5. října 2000.
1. vyd. Ostrava : Tanger, 2000. s. 106-113. ISBN 80-85988-85-2.
[30] SMUTNÝ, L., VÍTEČEK, A. & TŮMA, J. Vědeckovýzkumná činnost na katedře
Automatizační techniky a řízení FS VŠB – TU Ostrava na prahu třetího tisíciletí.
In Sborník z Semináře kateder automatizace a kybernetiky vysokých škol a univerzit
v České republice a Slovenské republice, Srní 5, - 7. září 2000. 1. vyd. Plzeň : Západočeská
univerzita, 2000. s. 11-16. ISBN nepřiděleno.
- 33 -
[31] SZLACHTA, J. Systém řízení směrové ovladatelnosti automobilu. In Proceedings of XXIV.
ASR '2000 Seminar "Instruments and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000,
vol. 32, 11 p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
[32] ŠKUTA, J. Řízení laboratorního modelu pomocí systému Control Web s využitím
mikropočítače řady PIC. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU
Ostrava, pp. 74-76. ISBN 80-7078-745-7.
[33] ŠKUTA, J. Využití možností stavebnice DOMINOPUTER v operačním systému Win98 a
programovém prostředí Control Web. In Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar
"Instruments and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 21, 4 p. [cited
2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
[34] ŠKUTA, J. I/O jednotka PC PIC. In Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments
and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 25, 4 p. [cited 2000-05-04].
ISBN 80-7078-774-0.
[35] TŮMA, J. & FARANA, R. Automatizace měření signálovým analyzátorem LabShop PULSE
a dodatečné zpracování dat v Excelu. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní.
Ostrava : VŠB-TUO, pp. 168-171. ISBN 80-7078-745-7.
[36] TŮMA, J. & WAGNEROVÁ, R. Identifikace modelu vysokopecního procesu pro predikci
složení surového železa. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TUO,
2000. s. 172-175. ISBN 80-7078-745-7.
[37] VÍTEČEK, A. Nonlinear control. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava :
VŠB-TU Ostrava, pp. 89-92. ISBN 80-7078-745-7.
[38] VÍTEČKOVÁ, M. Modified Smith Controller. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní.
Ostrava : VŠB-TU Ostrava, pp. 176-179. ISBN 80-7078-745-7.
[39] VÍTEČKOVÁ, M. PI and PID Controllers Tuning. In Sborník konference „Měření a
regulace teplot v teorii a praxi”. Ostravská univerzita Ostrava, VŠB-TU Ostrava, Tanger,
s. r. o., 4.-5. října 2000, Ostrava, str. 124-131. ISBN 80-85988-85-2.
[40] VÍTEČKOVÁ, M. & VÍTEČEK, A. Regulace s interním modelem. In Sborník konference
„Měření a regulace teplot v teorii a praxi”. Ostravská univerzita Ostrava, VŠB-TU
Ostrava, Tanger, s. r. o., 4.-5. října 2000, Ostrava, str. 114-123. ISBN 80-85988-85-2.
[41] WAGNEROVÁ, R. The nonlinear systems control synthesis by using sliding modes.
In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, pp. 80-83. ISBN
80-7078-745-7.
[42] WAGNEROVÁ, R. & KLANER, P. Využití programového systému MATLAB pro řízení
laboratorního modelu. In Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments and
Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 18, 5 p. [cited 2000-05-04].
ISBN 80-7078-774-0.
[43] WAGNEROVÁ, R. & ŠKUTA, J. Syntéza řízení reálných objektů s využitím experimentálních
modelů. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, pp. 180183. ISBN 80-7078-745-7.
[44] ZATLOUKAL, M. Senzorový systém se sběrnicí CAN. In Proceedings of XXIV. ASR '2000
Seminar "Instruments and Control" [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 34, 5
p. [cited 2000-05-04]. ISBN 80-7078-774-0.
[45] ZATOUKAL, M. Vybavení inteligentních senzorových systémů pro prostředí průmyslových
sítí. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, pp. 84-86.
ISBN 80-7078-745-7.
i)
jiné
[1]
KAČMÁŘ, D. Aktuální stav a rozvoj výpočetní techniky na Fakultě strojní. Informátor
akademické obce VŠB-TU Ostrava. Mimořádné číslo, září 2000. s. 10.
TŮMA, J. & SMUTNÝ, L. Vibrodiagnostické pracoviště na Katedře automatizační techniky a
řízení Fakulty strojní. Informátor akademické obce VŠB-TU Ostrava. Mimořádné číslo,
září 2000. s. 20.
[2]
- 34 -
[3]
[4]
VÍTEČEK, A. 50 let Fakulty strojní VŠB – TUO. Informátor akademické obce VŠB-TU
Ostrava. Mimořádné číslo, září 2000. s. 3-4.
VÍTEČEK, A. Úvodní slovo děkana. In Fafulta strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava
1950-2000. En Face, Ostrava, 2000, s. 10-13, ISBN 80-902564-3-0
j)
výzkumné zprávy
[1]
AUNG, W. & FARANA, R. Managing the iNEER Website. An Administrator’s Manual.
Carbondale U.S.A. : Southern Illinois University, 2000, 13 p.
BABIUCH, M. Využití programového vybavení jednočipových mikropočítačů v řídicích
systémech pro tvorbu algoritmů řízení. Ostrava : VŠB – TUO, 12/ 2000. 18 s. Technická
zpráva grantového projektu FS VŠB – TUO.
FARANA, R. Developing the Web-Based Information System. Research Report. Carbondale
(USA) : Southern Illinois University, 2000, 87 p. + 43 p. Appendixes.
FOJTÍK, D. Řízení modelu Levitace ocelového válečku v magnetickém poli prostřednictvím
MS Windows NT. Ostrava : VŠB – TUO, 12/ 2000. 25 s. Technická zpráva grantového
projektu FS VŠB – TUO.
HALÁSEK, T. & VÍTEČKOVÁ, M. Využití delta transformace a delta modelů v řízení.
Ostrava : VŠB – TUO, KATŘ 352, 12/ 2000. 8 s. + 40 s. Technická zpráva projektu FR
VŠ G1/0734/2000.
KULHÁNEK, J. & FARANA, R. Využití komponentové technologie při simulaci systémů.
Ostrava : VŠB – TUO, KATŘ 352, 12/ 2000. 9 s. + 11 s. + 13 s. příloh. Technická zpráva
projektu FR VŠ G1/0746/2000.
NOSKIEVIČ, P. & MAŇÁSEK, R. Praktické osvojení metod identifikace dynamických
systémů. Ostrava : VŠB – TUO, 12/ 2000. 59 s. Technická zpráva projektu FR VŠ
G1/0754/2000.
PIECHOTA, H. Programové vybavení analyzátorů signálů. Ostrava : VŠB – TUO, 12/ 2000.
13 s. Technická zpráva grantového projektu FS VŠB – TUO.
PUSTKA, M. Monitoring sítě – sběr informací z aktivních prvků sítě. Ostrava : VŠB – TUO,
12/ 2000. 12 s. Technická zpráva grantového projektu FS VŠB – TUO.
SZLACHTA, J. Použití real-time toolboxu pro ověřování řídicích systémů. Ostrava : VŠB –
TUO, 12/ 2000. 16 s. Technická zpráva grantového projektu FS VŠB – TUO.
SZLACHTOVÁ, J. Algoritmy řízení výrobních procesů. Ostrava : VŠB – TUO, 12/ 2000. 15
s. Technická zpráva grantového projektu FS VŠB – TUO.
ŠKUTOVÁ, J. Řízení systémů pomocí neuronových sítí. Ostrava : VŠB – TUO, 12/ 2000. 22
s. Technická zpráva grantového projektu FS VŠB – TUO.
TŮMA, J. & BILOŠOVÁ, A. Zkoušky převodovky, Část: Zhodnocení modálních vlastností
převodovky MQ 200. Ostrava : VŠB – TUO, listopad 2000. 12 s. Technická zpráva HS
300873.
TŮMA, J., DEJL, Z., SMUTNÝ, L. aj. Centrum pro výzkum a vývoj ozubených převodů
zaměřené na snižování jejich hlučnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí. Ostrava :
VŠB – TUO, FS, 12/ 2000. 75 s. Technická zpráva projektu GAČR 101/98/0683.
TŮMA, J. & SMUTNÝ, L. AJ. Hygienická měření hluku a vibrací v seminárních pracích
studentů. Ostrava : VŠB – TUO, 12/ 2000. 16 s. Technická zpráva projektu FR VŠ
F1/0745/2000.
WAGNEROVÁ, R. Řízení polohy levitujícího předmětu v magnetickém poli. Ostrava : VŠB –
TUO, 12/ 2000. 20 s. Technická zpráva grantového projektu FS VŠB – TUO.
WAGNEROVÁ, R. AJ. Syntéza nelineárních systémů řízení s využitím klouzavých módů.
Ostrava : VŠB – TUO, 12/ 2000. 59 s. Technická zpráva projektu FR VŠ G1/0762/2000.
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
- 35 -

Podobné dokumenty

Výroční zpráva katedry ATŘ

Výroční zpráva katedry ATŘ Katedra automatizační techniky a řízení je specializovanou oborovou katedrou, která má více jak sedmačtyřicetiletou tradici vědecko-pedagogickou působení v regionu severní Moravy. Katedra zajišťuje...

Více

Homeopatie č. 22/1999

Homeopatie č. 22/1999 20.-21.11. Homolka. Dr. J. P. Jansen. Mezinárodně známý holandský homeopat a bývalý šéfredaktor Homeopathic Links. Přednášky budou zaměřeny zejména na metodu v teorii a praxi. Všechny přednášky jso...

Více

2011 - 1 - Akupunktura.cz

2011 - 1 - Akupunktura.cz Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2011

Více

2011-01-28 - Martin Mareš

2011-01-28 - Martin Mareš jeden významný vrchol představoval čajovar a druhý učebnu, ve které sedíme. Hrany mezi vrcholy by představovaly větvící se trubky, které mají čaj rozvádět. Jak rozvést co nejefektivněji dostatek ča...

Více

čtení - Publi.cz

čtení - Publi.cz V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Více

Zpravodaj - srpen 2008 - Obec Konstantinovy Lázně

Zpravodaj - srpen 2008 - Obec Konstantinovy Lázně Kursy budou probÌhat vûdy v pondÏlÌ a ve st¯edu od 16.30 do18.00; jazyky od 18.00 do 19.30, a to od ¯Ìjna do dubna 2009, pravdÏpodobnÏ v kulturnÌm domÏ - foyer; poËÌtaËovÈ kursy v uËebnÏ z·kladnÌ ö...

Více