Moderátorský televizní projev a jeho percepce českým a kyrgyzským

Komentáře

Transkript

Moderátorský televizní projev a jeho percepce českým a kyrgyzským
Moderátorský televizní projev a jeho percepce českým a kyrgyzským mladým
publikem (prověření možností komparativních studií)
Tatiana Iskanderová,
Katedra sociální a mediální komunikace, Universita J. A. Komenského Praha
Shrnutí
V této studii jsme se zabývali percepcí moderátorského televizního projevu
mladým publikem. Autorka dané práce považuje tento námět za aktuální a
přitom zatím málo prozkoumaný. Bylo by chybné tvrdit, že dříve výzkumnici
nezkoumali problémy, které jsou spojené se specifikou televizních žánrů:
výzkumy v tomto směru dělali známí vědci jako např. A.A.Leontjev, který
napsal knihy: „Na obrazovce-člověk“ („На экране – человек“), „Psychologie
řečového působení (vlivu)“ („Психология речевого воздействия“), Světla
Čmejrková, k jejímž pracím patří „Čeština mediální: mluvená a psaná“.
V daném směru prováděl vědecké bádání také Victor Meca, k jehož pracím
patří „Neverbální elementy v televizních politických pořadech“. Avšak toto
téma se zkoumalo především z hlediska hodnocení (především lingvistického)
struktury a obsahu televizní prezentace, nikoliv z hlediska percepce
moderátorského projevu publikem pomoci dotazování. Pomocí kvalitativní
(obsahové analýzy komunikačních strategií moderátorů českých a
kyrgyzských talk show: Jana Krause, Haliny Pawlowké, Marka Ebene, Libor
Boučka, Andreje Malachova , Lolita Miljavské, Vladimíra Molčanova a Liki
Kremerové ) a kvantitativní analýz (dotazování, kterého se zúčastnilo 428
respondentů z České republiky a Kyrgyzstánu) jsme zjistili, že percepce
televizního projevu je ovlivněna jak pohlavím a kulturním zázemím (v tom
zejména studovaným oborem) samotného diváka, tak i celkovou image
moderátora televizního pořadu. Kromě toho hraje u televizního diváka (ve
našem případě u mladého publika) v procesu formování přestav o určité
televizní osobností významnou roli nejen viditelná (formální) stránka
moderátorského projevu, resp. verbální a neverbální chování, ale také jeho
osobnostní charakteristiky (profesionalita, kulturní zaměření, individuálně –
psychologické charakteristiky atd.). Faktorová analýza dat zjištěných v České
republice a Kyrgyzstánu ukázala, že v hodnocení komunikačních strategií
českými a kyrgyzskými respondenty existuje tendence, která může být
popsaná pomoci následujícího tvrzení: „Čím větší popularitu má moderátor
televizního podřádu, tím méně distinktivnější je publikum v hodnocení jeho
celkového dojmu“. Kromě toho, faktorová a shluková analýzy dat zjištěných
v České republice a Kyrgyzstánu ukázala, že nehledě na to, že jak čeští, tak
i kyrgyzští respondenti mají tendence hodnotit televizní moderátorský projev
podobným způsobem, čeští respondenti ve svém hodnocení komunikačních
strategií televizních moderátorů vykazují větší distinktivitu než dotazovaní
kyrgyzští.
Summary
The main issue of our research is perception of TV moderator’s image by the
young audience. The problematic is relatively new and under-researched.
However, it could be mistaken to state, that earlier researchers did not
perform the problematic of TV presentation. This topic has being researched
by such scientists as: Alexej Leontjev, Světla Čmejrková , Victor Meca etc.
However, the above mentioned problematic has been researched from the
viewpoint of TV presentation’s structure and content, but not from the point of
audience perception.By means of qualitative (qualitative content analyses of
popular Czech and Kyrgyz TV –moderators Jan Kraus, Halina Pawlowká,
Marek Eben, Libor Bouček, Andrej Malachov , Lolita Miljavskaja, Vladimír
Molčanov etc.) representations and quantitative analyses (questionnaire
survey with participation of 428 respondents) performed in Czech Republic
and Kyrgyzstan, we demonstrate how the perception of the TV moderator
image can be influenced by gender factor, professional and cultural
backgrounds of audience. Moreover, by means of our analyses we have
found out (identified) that besides the formal (visual) aspects of TV
presentation (verbal and nonverbal behaviour), the significant role in the
process of formation of young audience’s opinion about the talk show
moderator play the personal characteristics of the showman, such as:
professionalism, psychological characteristics, cultural orientation etc. In our
report we would like to represent the above mentioned problematic by means
of description and analysis of the factors influencing the perception of the
showman’s image: a. Personal characteristics of the TV moderator and their
influence on the perception of the showman’s image; b. Popularity of TV
moderator and its influence on the perception of the showman’s image: By
means of factor analysis we found out that there is a common tendency in
evaluations of showman communication strategies by Czech and Kyrgyz
respondents. The above mentioned tendency can be presented as the
following proposition: “The more popular the TV moderator is, the less
distinctive is the audience in evaluation of his communication strategy“; c.
Influence of the cultural background of audience on their perception of the TVmoderator’s image. Factor and cluster analyses of our questionnaire survey
results showed, that irrespective to the fact, that respondents from Czech
Republic are more distinctive in their evaluation of TV moderator’s image,
than respondents from Kyrgyzstan, the representatives of both above
mentioned countries have a tendency to evaluate the showman’s image
(communication strategies) by using the same evaluation approach.
Klíčová slova:
moderátorský projev, percepce projevu, mladý publikum, televizní
prezentace, komparativní studia
Key words:
TV moderator’s image, perception of moderator’s image, young audience,
perception of showman’s image, comparative studies
1. Úvod
Tento článek se zabývá percepcí moderátorského televizního projevu
mladým publikem. Autorka daného výzkumu považuje tento námět za
aktuální a přitom zatím málo prozkoumaný. Bylo by chybné tvrdit, že dříve
výzkumníci nezkoumali problémy, které jsou spojené se specifikou televizních
žánrů: výzkumy v tomto směru dělali známí vědci jako např. A. A. Leontjev,
který je autorem knih: „Na obrazovce-člověk“ („На экране – человек“),
„Psychologie řečového působení (vlivu)“ („Психология речевого
воздействия“), Světla Čmejrková, k jejímž pracím patří „Čeština mediální:
mluvená a psaná“. V daném směru prováděl vědecké bádání také Victor
Meca, k jehož pracím patří „Neverbální elementy v televizních politických
pořadech“ a další. Avšak toto téma se zkoumalo především z hlediska
hodnocení (především lingvistického)
struktury a obsahu televizní
prezentace, nikoliv z hlediska percepce moderátorského projevu publikem
pomoci dotazování.
2. Teoretické zázemí
Média jsou podstatnou součástí našeho světa. Jsou prostředkem naší
zábavy a také nositeli informací. Média jsou součástí naší reality a svět bez
nich si v podstatě nedokážeme představit. Zosobňují sociální instituci,
která nám určitým způsobem prezentuje svět a pomáhá nám ho také
interpretovatThompson se domnívá, že osobnosti, které vídáme na televizní
obrazovce pokládáme za součást veřejného života. Dokonce si s nimi
mnohdy vytváříme až důvěrný vztah, uvažujeme o nich jako o svých
známých, či přátelích a často jim v duchu tykáme, či je oslovujeme křesnými
jmény. V této souvislosti Thompson připomíná zásadní změnu, ke které došlo
například v politice. Před nástupem médií byli politici v podstatě neviditelní.
Dnes jsou z nich „známé tváře“ .V souvislosti s rozvojem vizuálních médií tak
lze hovořit o změně pojímaní toho, co je to „veřejné“. Dnes tímto termínem
označujeme to, co je „otevřené“, „dostupné veřejnosti“, a naopak
„soukromé“, je to, co je skryto před zraky většiny, co je privátní. Podle
Tompsona tak s rozvojem médií přestalo zveřejňování osob záviset na
přítomnosti ve společném prostoru. Televize potom navíc - díky rozmanitosti
vizuálních kódů, kterých využívá – nastolila nový vztah mezi zveřejňovaným a
zviditelňováným, které klade zvláštní důraz na zrak a vytváří složité
audiovizuální obrazy. Klíčovým aspektem je dnes fakt „být viden“, tedy nechat
se vnímat pohledy co největšího počtu lidí, což Thompson (Thompson 2004,
s. 17) nazývá „novou formou publicity“.
McQuail (1999, s. 181) k tomu dodává, že oproti jiným profesím takzvané
„mediální profese“ závisí na výkyvech obecného vkusu a zároveň na zcela
osobních kvalitách, které nelze napodobit, ani přenést na někoho jiného. Tito
lidé zpravidla musí mít něco, co lze podle McQuaile těžko definovat a co
můžeme popsat jako schopnost přilákat pozornost, vzbudit zájem, získat si
oblibu apod. Média mají z druhé strany monopol na komoditu, která je dnes
podmínkou účinného výkonu moci – tedy na známost, proslulost, popularitu.
Tuto komoditu potřebují obě strany – jak „slavní“, tak i média, pro která jsou
tito lidé hlavními poutači pozornosti diváků a zároveň potvrzovateli jejich
vlastní důležitosti. Jen se slavnými mají media šanci vytvářet si oddané
příznivce. Jak poukazují Croteau a Hoyens (2002, s. 65), mediální hvězdy
zajišťují sledovanost pořadů a ta zase zaručuje zisk.
Jak již bylo naznačeno, moderátoři jsou důležitým článkem televizních relací.
V současné době působí pro mnohé lidi jako určité vzory, idoly. Patří mezi
nejoblíbenější televizní tváře, o čemž svědčí například jejich úspěchy v
diváckých anketách nebo častý výskyt článků o jejich osobě v tisku. Pravdou
také je, že patří mezi nejčastěji vídané tváře na televizní obrazovce. Podle
Patricie Holland (Holland 1996, s. 117) moderátoři zastávají místo mezi
publikem a televizním pořadem, nepatří ani k jedné straně, ale nabízejí se
jakožto prvek identifikace, skrz něhož může být informace plynoucí z televizní
(např. zprávy) obrazovky pochopena. To pomáhá diváky udržovat v pozici
pozorovatelů, kteří mají odstup od toho, co se děje. Nicméně proces
identifikace není omezen jen na informování a interpretaci zpráv, ale může
přesahovat i do oblasti šíření určitých ideálů krásy, společenské přijatelnosti,
ženskosti a mužskosti atd.Podle Vágnera (1997, s. 106 – 108) mají být
moderátoři energičtí a sebevědomí, aby byli schopni už od začátku
televizního pořadu upoutat divákovu pozornost. Mají zajišťovat, aby
následnost zpráv působila logicky, plynule a přirozeně. Moderátor tak celkově
svými vsuvkami vytváří určitou show, do níž zahrnuje sebe i nás a v níž se
situuje do role průvodce. Dále je podle Vágnera pro profesi moderátora
klíčová důvěryhodnost a profesionální podmínky (hlas, vzhled, informovanost,
adaptabilita). Klade si ale otázku, v čem tkví naše důvěra v moderátory - jistě
ne jen v jejich vzhledu, vystupování, dikci a dobrém přehledu. Vágner zde
přichází s názorem, že tato důvěra je spíše pouze důvěrou v „matové sklo",
které tito lidé vkládají mezi nás a svět.
3. Cíle, hypotézy, metodologie
Cílem našeho výzkumu bylo zjistit zvláštnosti, které jsou charakteristické
(typické) pro televizní interview (rozhovor před televizní kamerou), a také pro
identifikaci publikem oceňovaných nebo odmítaných forem vedení televizního
interview, a to z hlediska televizního diváka. Abychom dosáhli cíle našeho
zkoumání, byly určeny následující úkoly, které jsou zformulovány jako klíčové
otázky:
1. Které faktory ovlivňují či utvářejí popularitu moderátora?
2. Jakou roli hrají verbální a neverbální chování moderátora v procesu
vnímání této populární osobnosti televizním divákem?
3. Jak ovlivňují percipované osobnostní vlastnosti moderátora proces
vytvoření diferenciovaných dojmů z obrazovky?
4. Jaký vliv má pohlaví a kulturní zázemí na hodnocení moderátora
televizním divákem?
Naše hypotézy se soustřeďují na následující základní předpoklady:
1. Styl komunikace se přizpůsobuje formátu a publiku (cílovým
skupinám), studenti budou diferencovaně posuzovat jednotlivé styly.
2. Jednotliví moderátoři talk show používají mnohovrstevný jazyk i různý
poměr verbálních a neverbálních složek.
3. Zvláštní distinktivní význam má neverbální komunikace a celková
image moderátora.
4. Percepce moderátora je ovlivněna pohlavím, zčásti také věkem a
studovaným oborem.
5. Míra popularity může ovlivňovat selektivitu percepce.
Obecnost předpokladů vyžadovala uplatnění explorativních postupů, na
jejichž základě vznikaly často nové hypotézy.
Metody výzkumuPro zjištění zvláštnosti, které jsou charakteristické pro
televizní interview (rozhovor před televizní kamerou), a také pro identifikaci
publikem oceňovaných nebo odmítaných forem vedení televizního interview,
a to z hlediska televizního diváka, byl tento výzkum realizován pomocí
kvalitativní a kvantitativní analýzy.
První část výzkumu (kvalitativní) byla uskutečněna pomocí analýzy
komunikační strategie moderátorů a moderátorek populárních talk show.
Autorka si rozhodla ohodnotit moderátorské postupy následujících televizních
osobností, jakými jsou Jan Kraus (pořad „Uvolněte se, prosím) , Halina
Pawlowká (pořad „Banánové rybičky“) , Marek Eben (pořad „Na Plovarně“) a
Libor Bouček (pořad „T-musik“)i. Co se týká výzkumu provedeného
v Kyrgyzstánu, v tomto případě byly autorkou dané studii zvoleni moderátoři
ruských talk show ( Andrej Malachov (pořad „Пусть говорят“) , Lolita
Miljavskaja (pořad „Лолита без комплексов“), Vladimír Molčanov a Lika
Kremerová (pořad „Частная жизнъ“). Toto rozhodnutí bylo uděláno z toho
důvodů, že podle výzkumů provedených výzkumní agenturou „M’ADgroup
Bishkek“ ruské kanály (ОRТ, RТR, NТV) jsou obsazené v žebříčku
nejsledovanějších kanálů v Kyrgyzstánu a výše uvedené pořady patří
k nejsledovanějším programům vysílanými těmito kanály ruské televize
(online, cit, 2013-2-21). Kromě toho v době realizace výzkumu na kyrgyzské
mediální scéně neexistovali pořady (talk show), které by mohli posloužit jako
relevantní vzorek pro daný srovnávací výzkum.Jako základ lingvistické
analýzy posloužila následující kriteria, která již byla definovaná a použita
takovými lingvisty, jako jsou Jana Hoffmanová, Olga Mülerová (Hoffmanová et
al. 2000, s. 201) nebo Světla Čmejrková (2002, s. 305 - 312):
1.Jazyková hra a její principy
2.Styl vypravěče (vypravěčky)/moderátora (moderátorky)
3.Etiketa a jazyk
Kromě toho při hodnocení komunikační strategie byly autorkou této studii
zdůrazněny a popsány specifické vlastností neverbálního projevu moderátorů
a moderátorek výše uvedených televizních talk showii.
Pomocí analýzy videonahrávek uvedených televizních podřádů byly zjištěny
osobnostní vlastnosti moderátorů, které mohou byt atraktivní z hlediska
televizního diváka, a následně byl vypracován dotazník použitý v realizaci
druhé časti experimentu.
Druhá část výzkumu byla realizována pomocí dotazování, kterého se
zúčastnilo 224 respondentů (studentů vysokých škol) z České republiky a 204
respondentů z Kyrgyzstánu. Dotazník byl vypracován na základě poznatků z
kvalitativního hodnocení komunikačních strategií českých a kyrgyzských
televizních moderátorů.
Analýza dat získaných v důsledku průzkumů provedených v České republice
a Kyrgyzstánu
dovolila
autorce daného článku provést interkulturní
srovnání a pomocí této komparace studovat vliv kulturních rozdílů (v
percepci) na proces formace názorů a zájmů mladého auditoria.
4. Vybrané výsledky výzkumu
Charakteristiky respondentů
Výzkumu se zúčastnilo celkem 204 respondentů z České republiky a 224
respondentů z Kyrgyzstánu. Strukturu dotazovaných
určuje především
charakteristika podle pohlaví, věku a studovaného oboru (víz tabulky 1 – 5).
Kromě toho, v charakteristikách respondentů dotazovaní museli uvést
informace o pravidelnosti sledování televize a televizních talk show (viz
tabulky 6,7).
Tabulka 1: Rozložení respondentů podle pohlaví (Česká republika a Kyrgyzstán)
Pohlaví
Česká republika
Kyrgyzstán
Četnos Procent
Četnos Procent
t
o
t
o
Muž
54
26.1
81
36.2
Žena
150
73.9
143
63.8
Celkem 204
224
Tabulka 2: Rozložení respondentů podle věku (Česká republika)
Věk
Četnos Procent
t
o
do 19 let
55
27.0
20 let
77
37.7
21 rok
33
16.2
22 až 24 roky 26
12.7
25 a více let
13
6.4
Celkem
204
100.0
.
Tabulka 3: Rozložení respondentů podle věku (Kyrgyzstán)
Věk
Četnos Procent
t
o
15 až 17 let
55
24.6
18 let
58
25.9
19 let
57
25.4
20 až 24 roky 45
20.1
25 a více let
9
4.0
Celkem
224
100.0
Tabulka 4: Rozložení respondentů podle oborů (Česká republika)
Obor
Četnos Procent
t
o
Sociologie
62
30.4
Žurnalistika
23
11.3
Ekonomika
119
58.3
Celkem
204
100.0
Tabulka 5: Rozložení respondentů podle oborů (Kyrgyzstán)
Obor
Četnos Procent
t
o
Žurnalistika
54
24.1
Technická fakulta
54
24.1
Sociologie
67
29.9
Studia náboženství
13
5.8
Psychologie
36
16.1
Celkem
224
100.0
Tabulka 6: Sledovanost televizních talk show českými a kyrgyzskými respondenty
Česká republika
Kyrgyzstán
Televizní talk show sledujete Četnos Procent
Četnos Procent
t
o
t
o
Téměř denně - pravidelně
23
11.3
28
12.5
Občas - zřídká
149
73.4
171
76.3
Téměř ne
32
15.3
25
11.2
Celkem
204
100.0
224
100.0
Tabulka 7: Sledovanost televizních pořadů českými a kyrgyzskými respondenty
Televizní talk show sledujete
Téměř denně - pravidelně
Občas - zřídká
Téměř ne
Celkem
Česká republika
Četnos Procent
t
o
94
46.3
97
47.8
13
5.9
204
100.0
Kyrgyzstán
Četnos Procent
t
o
105
46.9
103
46.0
16
7.1
224
100.0
Vliv popularity na selektivitu moderátorského projevu
Popularita moderátorů
Proto, aby bylo možné určit, zda míra popularity může ovlivňovat selektivitu
percepce moderátorského projevu, jsme zjistili stupeň obliby a sestavili profil
moderátorů sledovaných televizních talk show. Profilování moderatorů nám
také dovolilo zjistit, jak pohlaví, věk a profesní zázemí respondentů ovlivňují
vnímání moderátora.
Pro zjištění stupně obliby moderátorů sledovaných televizních talk show byla
použita analýza odpovědí na otázky uvedené v oddílu dotazníku „A“ (viz
tabulka 8). Pomocí funkce „Count Values within Cases” statistického
programového vybavení SPSS 16.0.0 firmy SPSS Inc. byla určena procenta
dotazovaných, kterým buď libí nebo nelibí určité vlastnosti moderátorů
televizních pořadu reprezentované v teto části dotazníku. Toto zjištění nám
umožnilo udělat předpoklad o tom, který(á) z těchto průvodců televizními
pořady je oblíbenější mezi českými a kyrgyzskými respondenty.
Tabulka 8: Otázky uvedené v oddílu dotazníku „A“
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jméno hodnoceného moderátora:
Dělá to:
Často
Ne
Občas
Líbí Vám tato
vlastnost
moderátora
(ky)?
ANO
NE
1
2
Dělá si legraci z projevu hostů
(ironizuje)
V svém vyprávění používá převážně
spisovnou češtinu
V svém vyprávění používá hovorové
lexikum, slangy
V svém vyprávění používá cizí a
odborné výrazy
Vypravuje historky s prvky vulgarity
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
Jeho vlastní historky a komentáře
nepostrádají vtip, dovede být opravdu
zábavný
Pokud vypráví sám, jde obvykle o
osobní příběh, ve kterém je většinou
hlavní osobou
Dává přednost historkám o jiných
lidech, známých, blízkých
Miluje paradoxní, kuriózní historky
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
Tlačí (utočí) na hosty pomocí otázek,
vtipných komentářů
1
2
3
1
2
11
12
13
14
15
16
Přibližuje se hostovi (porušuje osobní
distanci), dotýká se ho
Přerušuje hosty během jejích
vyprávění, mění témata rozhovoru,
vyvádí je z konceptu
Usmívá se, tváří se za všech okolností
přívětivě
Pozorně poslouchá odpovědi hosta
Nebojí se projevit nesouhlas s hostem
Působí tak, že je vzdělaný a má
rozhled, že ví, o čem mluví
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
2
Pomocí výše popsané analýzy bylo stanoveno, že největší množství
příznivců ze strany českých dotazovaných má Jan Kraus. Na druhem místě
podle popularity jsou Marek Eben a Halina Pawlowská. Nejméně populární
mezi českými respondenty je podle výsledků dotazování moderátor Libor
Bouček (viz tabulka 9).
Co se týká kyrgyzských (ruských) moderátorů, nejvíce oblíbená je mezi
respondenty moderátorka Lolita Miljavskaja. Na druhém a třetím místě podle
popularity jsou moderátoři Andrej Malachov a Vladimír Molčanov. Nejméně
populární je v tomto případě moderátorka Lika Kremerová (viz tabulka 10).
Tabulka 9: Rozložení respondentů podle odpovědí na otázky uvedené v oddílu „A“ (ČR)
Líbí Vám tato vlastnost
Odpověď „Ano“ na 9 a více
Odpověď „Ne“ na 9 a
moderátora (ky)?
otázek
více otázek
Jméno moderátora (ky)
Četnost
Procento
Četnost
Procento
Jan Kraus
Halina Pawlowská
Marek Eben
Libor Bouček
187
163
163
79
91,7
79,9
79,9
37,3
1
15
15
30
0,5
7,4
7,4
14.7
Tabulka 10: Rozložení respondentů podle odpovědí na otázky uvedené v oddílu „A“ (Kyrgyzstán)
Líbí Vám tato vlastnost
moderátora (ky)?
Odpověď „Ano“ na 9 a více
otázek
Odpověď „Ne“ na 9 a
více otázek
Jméno moderátora (ky)
Četnost
Procento
Četnost
Andrej Malachov
Lolita Miljavskaja
Vladimír Molčanov
Lika Kremerová
146
158
104
81
65,2
70,5
46,4
36, 2
36
29
12
10
Procent
o
16,1
12,9
5,4
4.5
Profilování moderátorů talk show
Pro urení představy auditoria o každém ze zmínených výše moderátorů
českých a kyrgyzských talk show a následné sestavení profilů těchto
televizních osobností, jsme zanalyzovali odpovědi na otázky (viz obrázek 1, 2)
pomoci funkce „Means“ (vypočet průměrů) a aplikovali faktorovou analýzu na
uvedené ukazatele. Jako nezávislé poměnné jsme použili následující
charakteristiky respondentů: 1. Pohlaví 2.Věk 3. Obor.iii
Obrázek 1: Přehled ukazatelů zpracovaných při faktorové analýze (Oddíl dotazníku „B“) iv
Obrázek 2: Přehled ukazatelů zpracovaných při faktorové analýze (oddíl dotazníku „C“)v
Osobnostní charakteristiky moderátorů českých talk show
Výsledkem faktorové analýzy bylo zajištění, že ve zanalyzovaných
datech (v tomto případě 17 otázek uvedených v oddílu dotazniku „B“ a
reprezentovaných podobě sémantického diferenciálu) se objevují tři až čtyři
významné faktory, a to jsou: „Sympatie publika (obecně) “, „Psychologické
zaměření moderátora“, „Sociální zaměření moderátora“, „Blízkost českému
auditoriu“ (viz tabulky 11 – 14).
Tabulka 11: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (Osobnostní
charakteristiky Jana Krause).
Položky
JKB 1 Profesionál - Amatér
JKB 2 Dobrý(á) - Špatný(á)
JKB 3 Silný(á) - Slabý(á)
JKB 4 Autorita - Kamarád(ka)
JKB 5 Rychlý(á) - Pomalý(á)
JKB 6 Stálý, stabilní - Přizpůsobivý(á)
JKB 7 Hodný(á) - Zlý(á)
JKB 8 Příjemný(á) - Nepříjemný(á)
JKB 9 Český(á) - Světový(á)
JKB
10
Zaměřený(á)na
sebe
Zaměřený(á)na druhé
-
Faktory
Sympatie
publika
(obecně)
.527
.593
.108
-.002
-.036
.011
.673
.793
.125
-.511
Psychologické
zaměření
.509
.555
.794
.774
.605
.300
-.079
.086
.205
.147
Blízkost
českému
auditoriu
-.040
.052
-.001
.156
.023
.595
.387
.298
.670
.135
Sociální
zaměření
.093
-.148
-.082
.013
.161
.174
.061
-.065
-.154
.223
JKB 11 Bohatý(á) - Chudý(á)
JKB 12 Blízký(á) - Vzdálený(á)
JKB 13 Sympatický(á) - Protivný(á)
.002
.508
.790
.063
.189
.286
.031
.025
.127
.906
.229
.037
Tabulka 12: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (Osobnostní
charakteristiky Haliny Pawlowské).
Položky
HPB 1 Profesionál - Amatér
HPB 2 Dobrý(á) - Špatný(á)
HPB 3 Silný(á) - Slabý(á)
HPB 4 Autorita - Kamarád(ka)
HPB 5 Rychlý(á) - Pomalý(á)
HPB 6 Stálý, stabilní - Přizpůsobivý(á)
HPB 7 Hodný(á) - Zlý(á)
HPB 8 Příjemný(á) - Nepříjemný(á)
HPB 9 Český(á) - Světový(á)
HPB 10
Zaměřený(á)na sebe
Zaměřený(á)na druhé
HPB 11 Bohatý(á) - Chudý(á)
HPB 12 Blízký(á) - Vzdálený(á)
HPB 13 Sympatický(á) - Protivný(á)
HPB 14 Přátelský(á) - Nafoukaný(á)
HPB 15 Obyčejný(á) - Neobvyklý(á)
HPB 16 Chytrý(á) - Hloupý(á)
HPB 17 Lidový(á) - Aristokratický
-
Faktory
Sympatie
publika
(obecně)
Blízkost
českému
auditoriu
Psychologické
zaměření
Sociální
zaměření
.756
.833
.551
.169
.543
-.047
.684
.814
.145
-.310
-.075
-.069
-.207
.088
-.090
.210
.274
.253
.761
.106
.305
.288
.519
.840
.504
.638
-.092
-.077
.066
.051
.156
-.029
-.017
-.030
-.053
.283
.006
-.060
.063
.705
.232
.568
.883
.826
-.026
.738
.293
-.109
.188
.116
.261
.684
.013
.701
.082
.081
.103
.019
.148
.178
-.101
.792
-.195
-.027
.032
-.038
.001
-.028
Tabulka 13: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (Osobnostní
charakteristiky Marka Ebena).
Položky
MEB 1 Profesionál - Amatér
MEB 2 Dobrý(á) - Špatný(á)
MEB 3 Silný(á) - Slabý(á)
MEB 4 Autorita - Kamarád(ka)
MEB 5 Rychlý(á) - Pomalý(á)
MEB 6 Stálý, stabilní - Přizpůsobivý(á)
MEB 7 Hodný(á) - Zlý(á)
MEB 8 Příjemný(á) - Nepříjemný(á)
MEB 9 Český(á) - Světový(á)
MEB 10 Zaměřený(á)na sebe
Zaměřený(á)na druhé
MEB 11 Bohatý(á) - Chudý(á)
MEB 12 Blízký(á) - Vzdálený(á)
MEB 13 Sympatický(á) - Protivný(á)
-
Faktory
Sympatie
publika
(obecně)
.659
.747
.687
.286
.344
.113
.755
.889
-.131
-.378
Psycholog
ické
zaměření
.355
.387
.509
.719
.725
.414
.213
.027
.130
.576
Blízkost
českému
auditoriu
-.156
-.076
-.101
-.164
-.012
.173
.170
.012
.766
.128
Sociální
status
-.024
.661
.891
.099
.190
.081
-.052
.032
-.023
.881
.007
.015
.194
.118
.053
.027
.034
.242
.102
.014
.146
-.018
Tabulka 14: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (Osobnostní
charakteristiky Libora Boučka ).
Položky
Faktory
LBB 1 Profesionál - Amatér
LBB 2 Dobrý(á) - Špatný(á)
LBB 3 Silný(á) - Slabý(á)
Sympatie
publika
(obecně)
.740
.819
.692
Psychologické
zaměření
.439
.404
.436
Blízkost
českému
auditoriu
-.052
-.082
-.078
LBB 4 Autorita - Kamarád(ka)
LBB 5 Rychlý(á) - Pomalý(á)
LBB 6 Stálý, stabilní - Přizpůsobivý(á)
LBB 7 Hodný(á) - Zlý(á)
LBB 8 Příjemný(á) - Nepříjemný(á)
LBB 9 Český(á) - Světový(á)
LBB
10
Zaměřený(á)na
sebe
Zaměřený(á)na druhé
LBB 11 Bohatý(á) - Chudý(á)
LBB 12 Blízký(á) - Vzdálený(á)
LBB 13 Sympatický(á) - Protivný(á)
LBB 14Přátelský(á) - Nafoukaný(á)
LBB 15 Obyčejný(á) - Neobvyklý(á)
LBB 16 Chytrý(á) -Hloupý(á)
LBB 17 Lidový(á) - Aristokratický
-
.206
.445
.024
.726
.879
.111
-.585
.708
.547
.748
.066
.138
.377
.311
.030
-.116
.272
.357
.151
.674
.101
.095
.699
.847
.852
-.040
.697
.405
.584
.102
.170
.106
-.102
.447
-.239
-.146
.218
.107
.164
.795
-.024
.580
Kromě toho bylo pomocí výše popsané analýzy zjištěno, že podle respondentů
jsou si moderátoři Jan Kraus, Marek Eben a Halina Pawlovská podobní tím,
že mají stejné charakteristiky v 11 položkách (viz tabulka 15). Libor Bouček
má s výše uvedenými moderátory podobné charakteristiky jenom v položkách
„Lidový(á) – Aristokratický“ a „Bohatý – Chudý“ (respondenti se shodují v
názoru, že moderátor Libor Bouček je spíše lidový a bohatý) (viz tabulka 15).
Tabulka 15 : Odpovědi respondentů na otázky oddílu „B“ (podobností a
v osobnostních charakteristikách moderátorů) vi
Položky
Jméno moderátora (ky)
Jan
Halina
Marek
Kraus
Pawlowsk Eben
á
B 1 Profesionál - Amatér
+
+
+
B 2 Dobrý(á) - Špatný(á)
+
+
+
B 3 Silný(á) - Slabý(á)
+
+
+
B 4 Autorita - Kamarád(ka)
+
0
+
odlišnosti
Libor
Bouče
k
B 5 Rychlý(á) - Pomalý(á)
+
0
+
0
0
0
+
B 6 Stálý, stabilní - Přizpůsobivý(á)
B 7 Hodný(á) - Zlý(á)
B 8 Příjemný(á) - Nepříjemný(á)
B 9 Český(á) - Světový(á)
B10 Zaměřený(á)na sebe - Zaměřený(á)na
druhé
B 11 Bohatý(á) - Chudý(á)
B 12 Blízký(á) - Vzdálený(á)
B13 Sympatický(á) - Protivný(á)
B14 Přátelský(á) - Nafoukaný(á)
B 15 Obyčejný(á) - Neobvyklý(á)
B 16 Chytrý(á) - Hloupý(á)
B 17 Lidový(á) - Aristokratický
0
0
+
+
0
0
+
+
+
0
+
+
+
+
-
0
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
0
0
0
+
0
+
To znamená , že podle názorů dotazovaných tři ze čtyř populárních
průvodců českými televizními pořady odpovídají ve větší či menší míře
následujícím charakteristikám: 1. „profesionál“ 2. „dobrý(á)“ (v své profesi) 3.
„silný(á)“ (psychologický) 4. „příjemný(á)“ 5. „český(á)“ (je orientován (á) na
místní kulturu) 6. „bohatý“ 7. „blízký(á)“ (českému diváku) 8. „sympatický(á)“
9. „přátelský(á)“ 10. „chytrý(á)“ 11. „lidový“ (viz tabulka 15).
Odlišnosti v hodnocení televizních moderátorů (Jana Krause, Marka Ebena a
Haliny Pawlowské) se vyskytují v případě odpovědí na 6 otázek. V případě
Libora Boučka se vyskytuje mnohem více odlišností od ostatních moderátorů.
Podle respondentů obou pohlaví jsou pro moderátora Jana Krause příznačné
následující vlastností: 1. „autorita“, 2. „rychlý“ 3. „neobvyklý“. Typickou
charakteristikou pro Halinu Pawlowskou je „hodná“. Příznačnými vlastnostmi
pro Marka Ebena jsou: 1. „autorita“, 2. „rychlý“, 3. „stálý, stabilní“ 4.
„zaměřený na druhé“. Libor Bouček má následující typické kvality: 1.
„kamarád“ 2. „obyčejný“, 3. „rychlý“, 4. „přizpůsobivý“ (viz tabulka 15).
Verbální a neverbální specifika komunikačních strategií moderátorů českých
talk show Výsledkem faktorové analýzy bylo zajištění, že se v analyzovaných
datech hodnocení komunikačních strategií všech uvedených moderátorů
českých talk show objevují čtyři významné faktory (viz tabulky 16 – 19).
Tabulka 16: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (komuníkační
strategie Jana Krause).
Položky
Faktory
Neverbální
Vnější
projev
vzhled
Osobnostní
vlastností
(Obecně)
JKC 1 Vnější (fyzický) vzhled moderátora
(ky) je atraktivní
JKC 2 Moderátor(ka) se stylově obléká
(má dobrý vkus)
JKC 3 Gestikulace moderátora (ky) je
expresivní, výrazná
JKC 4 Mimika moderátora (ky) je bohatá
JKC 5 Intonace („barva“ hlasu, rychlost,
plynulost, tón, síla hlasu, pomlky)
moderátora (ky) je bohatá
JKC 6 Projev moderátora (ky) je výrazný a
dynamický
JKC 7 Projev moderátora je neformální
(mladistvý)
JKC 8 Projev moderátora (ky) je klidný a
vyrovnaný
JKC 9 Moderátor (ka) je silná osobnost
JKC 10 Moderátor (ka) má charisma,
zvláštní kouzlo
JKC 11 Moderátor (ka) je kreativní,
nápaditý (á) ( neustále improvizuje)
JKC 12 Moderátor (ka) respektuje své
hosty, chová se k ním s úctou
JKC 13 Moderátor (ka) je vtipný(á)
JKC 14 Moderátor (ka) je komunikativní
JKC 15 Moderátor (ka) má bezchybný
jazykový projev (mluví bez vad řeči)
JKC 16 Moderátor (ka) má bohatou slovní
zásobu, je přesný a pohotový
JKC 17 V svých rozhovorech orientuje se
na místní kulturu a jazyk, stejně jako místní
životní styl a životní návyky
Kulturní
zaměření
-.039
.049
.784
-.118
.274
.271
.579
.215
.356
.656
.141
-.101
.485
.615
.092
-.102
.716
.362
.126
-.036
.746
.374
-.039
-.144
-.020
.781
-.117
.157
-.070
-.229
.337
.600
.755
.179
.029
.076
.811
.171
.142
.035
.831
.155
-.051
.000
.008
-.121
.654
.132
.832
.833
.011
.084
.060
-.035
.105
.165
.574
-.134
.110
.454
.739
.088
.027
.323
.236
.279
-.089
.701
Tabulka 17: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (komuníkační
strategie Haliny Pawlowské).
Položky
HPC 1 Vnější (fyzický) vzhled moderátora
Osobnostní
vlastností
(Obecně)
.175
Faktory
Neverbální
projev
.176
Vnější
vzhled
.757
Verbální
projev
-.012
(ky) je atraktivní
HPC 2 Moderátor(ka) se stylově obléká
(má dobrý vkus)
HPC 3 Gestikulace moderátora (ky) je
expresivní, výrazná
HPC 4 Mimika moderátora (ky) je bohatá
HPC 5 Intonace („barva“ hlasu, rychlost,
plynulost, tón, síla hlasu, pomlky)
moderátora (ky) je bohatá
HPC 6 Projev moderátora (ky) je výrazný a
dynamický
HPC 7 Projev moderátora je neformální
(mladistvý)
HPC 8 Projev moderátora (ky) je klidný a
vyrovnaný
HPC 9 Moderátor (ka) je silná osobnost
HPC 10 Moderátor (ka) má charisma,
zvláštní kouzlo
HPC 11 Moderátor (ka) je kreativní,
nápaditý (á) ( neustále improvizuje)
HPC 12 Moderátor (ka) respektuje své
hosty, chová se k ním s úctou
HPC 13 Moderátor (ka) je vtipný(á)
HPC 14 Moderátor (ka) je komunikativní
HPC 15 Moderátor (ka) má bezchybný
jazykový projev (mluví bez vad řeči)
HPC 16 Moderátor (ka) má bohatou slovní
zásobu, je přesný a pohotový
HPC 17 V svých rozhovorech orientuje se
na místní kulturu a jazyk, stejně jako místní
životní styl a životní návyky
.152
.122
.797
.146
.081
.773
.185
.135
.188
.712
.255
.140
.208
.719
.200
.246
.238
.771
.115
.043
.149
.504
-.204
-.180
.271
-.402
.353
.409
.730
.210
.230
.142
.659
.267
.416
-.108
.729
.303
.270
-.181
.623
-.205
-.025
.275
.780
.630
.273
.300
.097
.064
.076
.239
.294
.081
.112
.687
.420
.098
.044
.616
.003
.165
-.006
.770
Tabulka 18: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (komuníkační
strategie Marka Ebena)
Položka
Osobnostní
vlastností
(Obecně)
MEC 1 Vnější (fyzický) vzhled moderátora (ky) je
atraktivní
MEC 2 Moderátor(ka) se stylově obléká (má
dobrý vkus)
MEC 3 Gestikulace moderátora (ky) je expresivní,
výrazná
MEC 4Mimika moderátora (ky) je bohatá
MEC 5Intonace („barva“ hlasu, rychlost, plynulost,
tón, síla hlasu, pomlky) moderátora (ky) je bohatá
MEC 6Projev moderátora (ky) je výrazný a
dynamický
HPC 7 Projev moderátora je neformální
(mladistvý)
MEC 8 Projev moderátora (ky) je klidný a
vyrovnaný
MEC 9 Moderátor (ka) je silná osobnost
MEC 10 Moderátor (ka) má charisma, zvláštní
kouzlo
MEC 11 Moderátor (ka) je kreativní, nápaditý (á) (
neustále improvizuje)
MEC 12 Moderátor (ka) respektuje své hosty,
chová se k ním s úctou
MEC 13 Moderátor (ka) je vtipný(á)
MEC 14 Moderátor (ka) je komunikativní
MEC 15 Moderátor (ka) má bezchybný jazykový
projev (mluví bez vad řeči)
MEC 16 Moderátor (ka) má bohatou slovní
Faktory
Verbáln Neverbál
í projev ní projev
Neformál
nost
projevu
.617
.129
.372
-.009
.701
.154
.210
.070
.144
-.036
.818
.141
.154
-.011
.825
.097
.273
.211
.710
-.167
.353
.000
.676
.095
.135
-.093
.091
.853
.226
.725
-.129
-.282
.684
.470
.099
-.087
.800
.306
.189
-.172
.659
.007
.392
.143
.265
.724
-.089
-.171
.657
.561
.230
.503
.166
.212
.303
.250
.233
.807
.075
-.018
.472
.701
.078
.012
zásobu, je přesný a pohotový
MEC 17 V svých rozhovorech orientuje se na
místní kulturu a jazyk, stejně jako místní životní
styl a životní návyky
-.118
.708
.180
.271
Tabulka 19: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (komuníkační strategie
Libora Boučka).
Položky
Osobnostní
vlastností
(Obecně)
LBC 1 Vnější (fyzický) vzhled moderátora (ky)
je atraktivní
LBC 2 Moderátor(ka) se stylově obléká (má
dobrý vkus)
LBC 3 Gestikulace moderátora (ky) je
expresivní, výrazná
LBC 4 Mimika moderátora (ky) je bohatá
LBC 5 Intonace („barva“ hlasu, rychlost,
plynulost, tón, síla hlasu, pomlky) moderátora
(ky) je bohatá
LBC 6 Projev moderátora (ky) je výrazný a
dynamický
LBC 7 Projev moderátora je neformální
(mladistvý)
LBC 8 Projev moderátora (ky) je klidný a
vyrovnaný
LBC 9 Moderátor (ka) je silná osobnost
LBC 10 Moderátor (ka) má charisma, zvláštní
kouzlo
LBC 11 Moderátor (ka) je kreativní, nápaditý
(á) ( neustále improvizuje)
LBC 12 Moderátor (ka) respektuje své hosty,
chová se k ním s úctou
LBC 13 Moderátor (ka) je vtipný(á)
LBC 14 Moderátor (ka) je komunikativní
LBC 15 Moderátor (ka) má bezchybný
jazykový projev (mluví bez vad řeči)
LBC 16 Moderátor (ka) má bohatou slovní
zásobu, je přesný a pohotový
LBC 17 V svých rozhovorech orientuje se na
místní kulturu a jazyk, stejně jako místní
životní styl a životní návyky
Faktory
Vnější
Neverbální
vzhled
projev
Kulturní
zaměření
.125
.818
.103
.004
.144
.758
.201
-.014
.285
.316
.708
-.124
.361
.366
.599
.117
.614
.370
.290
.058
.379
.422
.570
.055
-.075
-.077
.634
.197
.387
.175
-.472
.465
.663
.461
.093
.023
.565
.629
-.077
.128
.770
.247
.262
-.103
.105
.205
.037
.848
.688
.640
.425
.116
-.007
.448
.139
.165
.652
-.192
-.034
.224
.802
.167
.076
.232
.153
-.231
.236
.586
V hodnocení Jana Krause a Libora Boučka nevyskytují faktor „Verbální projev
moderátora“, který je přítomen v ostatních dvou případech (hodnocení
komunikačních strategií Haliny Pawlowské a Marka Ebena ). Složky
„moderátor (ka) má bezchybný jazykový projev (mluví bez vad řeči)“ a
„moderátor (ka) má bohatou slovní zásobu, je přesný(á) a pohotový(á)“, které
jsou nejvíce obsazeny v faktorů „Verbální projev moderátora“ u Haliny
Pavlovské a Marka Ebena , v ostatních dvou případech jsou výše uvedené
položky obsazeny ve faktoru „Osobnostní vlastností moderátora (Obecně)“.
V hodnocení komunikačních strategií Haliny Pawlowské a Marka Ebena
českými respondenty se nevyskytuje faktor “Kulturní zaměření moderátora“,
který je přítomen u Jana Krause a Libora Boučka. Složka „ve svých
rozhovorech se orientuje na místní kulturu a jazyk, stejně jako místní životní
styl a návyky“, která je nejvíce obsazena v faktoru „Kulturní zaměření
moderátora“ u Jana Krauze a Haliny Pawlowské, v případech hodnocení
ostatních dvou moderátorů je obsazená ve faktoru „Verbální projev
moderátora“. V hodnocení Marka Ebena se vyskytuje faktor „Neformálnost
projevu moderátora“, ve kterém je obsažená jedna složka „Projev moderátora
je neformální (mladistvý)“. V ostatních třech přepadech je tato složka
obsazena ve faktoru „Neverbální projev moderatora“.
Z výše uvedeného vyplývá, že při hodnocení projevů Jana Krause a Libora
Boučka, respondenti více zdůrazňovali kulturní specifika projevu moderátorů
a při hodnocení projevů Haliny Pawlowské a Marka Ebena byla více
zdůrazňována verbální specifika projevu těchto průvodců televizními pořady.
Nicméně struktury každého z těchto faktorů pro každého ze čtyř moderátorů
vykazují více shod než odlišností (většinou se liší v dvou až třech
položkách).
Kromě toho pří hodnocení projevů Haliny Pawlowské, Marka Ebena a Libora
Boučka jsou respondenti distinktivnější (první faktor vysvětluje jen 16 až 22
% poměnných), něž v při hodnocení projevu Jana Krause (první faktor
vysvětluje 33 % poměných) . Vzhledem k tomu, že Jan Kraus má podle
výsledků dotazování vetší popularitu než ostatní tři televizní moderátoři, je
logické předpokládat, že v případě hodnocení moderátorského projevů
mladým auditoriem platí hypotéza: „Čím větší popularitu má moderátor
televizního podřádu, tím méně distinktivnější je publikum v hodnocení jeho
celkového dojmu “.
Pomocí výše popsané analýzy bylo také zjištěno, že podle nazorů
respondentů jsou si moderátoři českých talk show podobní tím, že mají
stejné charakteristiky ve čtřech položkách uvedených v oddílu dotazníku „C“
(viz obrázek 2). Komunikační projev Libora Boučka se podobá ostatním
případům tím, že je hodnocen stejně jako ostátní moderátoři v odpovedi na
otázku LKC 7 (respondenti sohlasí s tvrzením, že tento moderátor je
komunikativní) (viz tabulka 20).
Tabulka 20: Odpovědi respondentů na otázky oddílu „C“ (podobnosti a odlišnosti
v osobnostních charakteristikách moderátorů) vii
Položky
C 1 Vnější (fyzický) vzhled moderátora (ky) je
atraktivní
C 2 Moderátor(ka) se stylově obléká (má dobrý
vkus)
C 3 Gestikulace moderátora (ky) je expresivní,
výrazná
C 4 Mimika moderátora (ky) je bohatá
C 5 Intonace („barva“ hlasu, rychlost, plynulost, tón,
síla hlasu, pomlky) moderátora (ky) je bohatá
C 6 Projev moderátora (ky) je výrazný a dynamický
C 7 Projev moderátora je neformální (mladistvý)
C 8 Projev moderátora (ky) je klidný a vyrovnaný
C 9 Moderátor (ka) je silná osobnost
C 10 Moderátor (ka) má charisma, zvláštní kouzlo
C 11 Moderátor (ka) je kreativní, nápaditý (á) (
neustále improvizuje)
C 12 Moderátor (ka) respektuje své hosty, chová se
k ním s úctou
C 13 Moderátor (ka) je vtipný(á)
C 14 Moderátor (ka) je komunikativní
C 15 Moderátor (ka) má bezchybný jazykový projev
(mluví bez vad řeči)
C 16 Moderátor (ka) má bohatou slovní zásobu, je
přesný a pohotový
Jméno moderátora (ky)
Jan
Halina
Marek
Kraus
Pawlowská Eben
0
Libor
Bouček
0
0
0
+
0
+
+
-
0
+
+
0
0
+
+
0
0
+
0
0
+
+
+
+
0
0
+
0
0
0
+
+
+
0
0
+
0
0
0
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
+
0
+
+
+
0
C 17 V svých rozhovorech orientuje se na místní
kulturu a jazyk, stejně jako místní životní styl a životní
návyky
0
0
+
0
Podle respondentů všichni hodnocení moderátoři, kromě Libora Boučka,
odpovídají nasledujícím charakteristikám: 1. „Moderátor (ka) je silná
osobnost“ 2. „Moderátor (ka) je komunikativní“, 3. „Moderátor (ka) má
bezchybný jazykový projev“ 4. „Moderátor (ka) má bohatou slovní zásobu, je
přesný a pohotový“ (viz tabulka 20).
Odlišností v hodnocení výše uvedených televizních moderátorů se vyskytují
v případě odpovědí respondentů na 12 otázek (viz tabulka 15).
Podle respondentů obou pohlaví jsou pro
moderátora Jana Krause
příznačné následující vlastností: 1. „Gestikulace moderátora (ky) je
expresivní, výrazná“, 2. „Mimika moderátora (ky) je bohatá“ 3. „Projev
moderátora (ky) je výrazný a dynamický“, 4. „Intonace („barva“ hlasu, rychlost,
plynulost, tón, síla hlasu, pomlky) moderátora (ky) je bohatá“ 5. „Moderátor
(ka) má charisma, zvláštní kouzlo“, 6. „Moderátor (ka) je kreativní, nápaditý
(á) ( neustále improvizuje)“ 7. „Moderátor (ka) je vtipný(á) “ 8. „Vnější (fyzický)
vzhled moderátora (ky) není atraktivní“. Typyckymi charakteristiky pro Halinu
Pawlowskou jsou:1. „Gestikulace moderátora (ky) je expresivní, výrazná“, 2.
„Mimika moderátora (ky) je bohatá“ 3. „Projev moderátora (ky) je výrazný a
dynamický“, 4. „ Intonace („barva“ hlasu, rychlost, plynulost, tón, síla hlasu,
pomlky) moderátora (ky) je bohatá“ 5. „Moderátor (ka) respektuje své hosty,
chová se k ním s úctou“, 6. „Moderátor (ka) je vtipný(á) “, 6. „Vnější (fyzický)
vzhled moderátora (ky) není atraktivní“ . Priznačnými vlastnostmi pro Marka
Ebena jsou: 1. „Moderátor(ka) se stylově obléká (má dobrý vkus)“, 2. „Projev
moderátora (ky) je klidný a vyrovnaný“, 3. „Moderátor (ka) má charisma,
zvláštní kouzlo“ 4. „Moderátor (ka) respektuje své hosty, chová se k ním
s úctou“ 5. „V svých rozhovorech orientuje se na místní kulturu a jazyk, stejně
jako místní životní styl a životní návyky“ 6. „Gestikulace moderátora (ky) není
expresivní, výrazná“ 7. „Projev moderátora není neformální (mladistvý)“ .
Libor Bouček má nasledující typické vlastnosti: 1. „ Projev moderátora je
neformální (mladistvý)“, 2. „Projev moderátora (ky) není klidný a vyrovnaný“.
Osobnostní charakteristiky moderátorů kyrgyzských (ruských) talk show
Výsledkem faktorové analýzy bylo zajištění, že ve analyzovaných datech (v
tomto případě 17 otázek uvedených v oddílu dotazniku „B“ a
reprezentovaných podobě sémantického diferenciálu) se objevují tři až pět
významných faktorů. Faktory, kterése vyskytují v hodnocení všech čtyř
moderátorů jsou: „Sympatie publika“, „Psychologické vlastností moderátora“
a „Blízkost kyrgyzskému auditoriu“, „Profesně –sociální dovedností
moderátora“ (této faktory jsou téměř identické v své struktuře pro všechny
moderátory analyzovaných kýrgyzských (ruských) talk show). Další faktory
jsou individuální (viz tabulky 21 - 25).
Tabulka 21: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (Osobnostní
charakteristiky Andreje Malachova).
Položky
Faktory
Sympatie
publika
Profesně –
sociální
dovedností
Psycholo
gické
vlastností
Lidovost
moderáto
ra
Blízkost
AMB 1 Profesionál - Amatér
.214
.665
.305
-.111
.058
AMB 2 Dobrý(á) - Špatný(á)
.596
.250
.484
.108
-.059
AMB 3 Silný(á) - Slabý(á)
.239
.277
.620
-.092
.161
AMB 4 Autorita - Kamarád(ka)
.096
.244
.750
-.067
.106
AMB 5 Rychlý(á) - Pomalý(á)
.005
.753
.154
.019
-.101
AMB 6 Stálý, stabilní - Přizpůsobivý(á)
.084
.210
.589
.149
-.072
AMB 7 Hodný(á) - Zlý(á)
.527
-.028
.474
.366
-.090
AMB 8 Příjemný(á) - Nepříjemný(á)
.820
.244
.186
.043
-.023
AMB 9 Kyrgyzský(á) - Světový(á)
.182
-.205
.291
-.048
.774
-.015
.258
-.154
.222
.785
.026
.714
.127
-.003
.201
AMB 12 Blízký(á) - Vzdálený(á)
.702
-.074
.110
.089
.086
AMB 13Sympatický(á) - Protivný(á)
.826
.245
-.072
-.047
.148
AMB 14Přátelský(á) - Nafoukaný(á)
.552
.026
.321
.433
.090
AMB 15 Obyčejný(á) - Neobvyklý(á)
-.043
-.044
.218
.838
.142
AMB 16 Chytrý(á) -Hloupý(á)
.394
.635
.239
.012
-.127
AMB 17 Lidový(á) - Aristokratický
.205
-.016
-.208
.680
-.001
AMB
10
Zaměřený(á)na
Zaměřený(á)na druhé
AMB 11 Bohatý(á) - Chudý(á)
sebe
-
Tabulka 22: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (Osobnostní
charakteristiky Lolity Miljavské)
Položky
Sympatie
publika
LMB 1 Profesionál - Amatér
LMB 2 Dobrý(á) - Špatný(á)
LMB 3 Silný(á) - Slabý(á)
LMB 4 Autorita - Kamarád(ka)
LMB 5 Rychlý(á) - Pomalý(á)
LMB 6 Stálý, stabilní - Přizpůsobivý(á)
LMB 7 Hodný(á) - Zlý(á)
LMB 8 Příjemný(á) - Nepříjemný(á)
LMB 9 Kyrgyzský (á) - Světový(á)
LMB 10 Zaměřený(á)na sebe
Zaměřený(á)na druhé
LMB 11 Bohatý(á) - Chudý(á)
LMB 12 Blízký(á) - Vzdálený(á)
LMB 13 Sympatický(á) - Protivný(á)
LMB 14Přátelský(á) - Nafoukaný(á)
LMB 15 Obyčejný(á) - Neobvyklý(á)
-
.478
.794
.713
.553
.600
.277
.737
.841
.062
-.344
Faktory
Profesně –
Lidovost
sociální
dovedností
.541
-.161
.274
.026
.365
.029
.536
-.015
.309
.096
.303
-.071
.235
.116
.125
.101
-.068
.099
.566
.384
.219
.685
.724
.720
.119
.766
-.110
.100
-.013
.113
.092
.116
.003
.288
.768
Blízkost
.047
.146
-.147
.076
-.153
.468
.011
.097
.806
.302
-.020
.103
.362
.056
.081
Tabulka 23: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (Osobnostní
charakteristiky Vladimíra Molčanova)
Položky
VMB 1 Profesionál - Amatér
VMB 2 Dobrý(á) - Špatný(á)
VMB 3 Silný(á) - Slabý(á)
VMB 4 Autorita - Kamarád(ka)
VMB 5 Rychlý(á) - Pomalý(á)
VMB 6 Stálý, stabilní - Přizpůsobivý(á)
VMB 7 Hodný(á) - Zlý(á)
VMB 8 Příjemný(á) - Nepříjemný(á)
Profesně –
sociální
dovednost
í
.778
.826
.800
.794
.215
.764
.783
.680
Faktory
Sympatie
Sociáln
publika í
lidovost
zaměře
ní
.135
.125
.262
.039
.165
.099
.092
.175
.361
.304
.079
.163
.362
-.012
.477
.009
Blízkost
.247
.154
.300
.133
.598
-.090
-.110
-.071
VMB 9 Kyrgyzský(á) - Světový(á)
VMB 10 Zaměřený(á)na sebe - Zaměřený(á)na
druhé
VMB 11 Bohatý(á) - Chudý(á)
VMB 12 Blízký(á) - Vzdálený(á)
VMB 13 Sympatický(á) - Protivný(á)
VMB 14Přátelský(á) - Nafoukaný(á)
VMB 15 Obyčejný(á) - Neobvyklý(á)
VMB 16 Chytrý(á) -Hloupý(á)
VMB 17 Lidový(á) - Aristokratický
-.025
.012
.135
.051
.154
.858
-.820
-.053
.466
.282
.260
.347
.200
.699
-.010
.312
.644
.721
.801
.483
.264
.661
.419
.177
-.021
-.072
.463
-.191
.208
.207
-.044
.072
-.134
-.015
-.174
.137
Tabulka 24: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (Osobnostní
charakteristiky Liki Kremerové)
Položky
LKB 1 Profesionál - Amatér
LKB 2 Dobrý(á) - Špatný(á)
LKB 3 Silný(á) - Slabý(á)
LKB 4 Autorita - Kamarád(ka)
LKB 5 Rychlý(á) - Pomalý(á)
LKB 6 Stálý, stabilní - Přizpůsobivý(á)
LKB 7 Hodný(á) - Zlý(á)
LKB 8 Příjemný(á) - Nepříjemný(á)
LKB 9 Kyrgyzský (á) - Světový(á)
LKB 10 Zaměřený(á)na sebe - Zaměřený(á)na druhé
LKB 11 Bohatý(á) - Chudý(á)
LKB 12 Blízký(á) - Vzdálený(á)
LKB 13 Sympatický(á) - Protivný(á)
LKB 14Přátelský(á) - Nafoukaný(á)
LKB 15 Obyčejný(á) - Neobvyklý(á)
LKB 16 Chytrý(á) -Hloupý(á)
LKB 17 Lidový(á) - Aristokratický
Faktory
Profesně – Symp
sociální
atie
dovedností publik
a
.773
.385
.440
.686
.819
.233
.858
-.004
.774
.116
.105
.484
.196
.841
.511
.699
.194
-.059
.105
.097
.745
.137
.624
.221
.471
.674
.031
.764
-.116
.600
.654
.526
.031
.225
Lidov
ost
-.158
-.107
.122
.072
.209
.359
.108
-.027
.592
.761
.142
.409
.033
.361
.515
.061
.690
Kromě toho bylo pomocí výše popsané analýzy zjištěno, že podle
respondentů jsou si moderátoři kyrgyzských talk show podobni tím, že mají
stejné charakteristiky ve čtyřech položkách uvedených v tabulce 25.
Tabulka 25: Odpovědi respondentů na otázky oddílu „B“ (podobnosti a odlišnosti
v osobnostních charakteristikách moderátorů)
Položky
Jméno moderátora (ky)
B 1 Profesionál - Amatér
B 2 Dobrý(á) - Špatný(á)
B 3 Silný(á) - Slabý(á)
B 4 Autorita - Kamarád(ka)
Andrej
Malachov
+
+
+
0
Lolita
Miljavskaja
+
+
+
+
Vladimír
Molčanov
+
+
+
+
Lika
Kremerová
+
+
+
0
B 5 Rychlý(á) - Pomalý(á)
+
+
0
0
B 6 Stálý, stabilní - Přizpůsobivý(á)
B 7 Hodný(á) - Zlý(á)
B 8 Příjemný(á) - Nepříjemný(á)
B 9 Kyrgyzský(á) - Světový(á)
B10 Zaměřený(á)na sebe - Zaměřený(á)na druhé
B 11 Bohatý(á) - Chudý(á)
B 12 Blízký(á) - Vzdálený(á)
B13 Sympatický(á) - Protivný(á)
B14 Přátelský(á) - Nafoukaný(á)
B 15 Obyčejný(á) - Neobvyklý(á)
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0
+
+
0
0
+
+
0
+
0
+
+
+
0
0
0
0
0
+
+
+
+
+
0
0
0
0
+
+
+
B 16 Chytrý(á) - Hloupý(á)
B 17 Lidový(á) - Aristokratický
+
0
+
0
+
0
+
0
Moderátoři talk show Andrej Malachov, Vladimír Molčanov a moderátorky Lolita
Miljavskaja, Lika Kremer podle názorů dotazovaných odpovídají (ve větší nebo
menší míře) následujícím charakteristikám: 1. „profesionál“, 2. „dobrý(á)“ (v své
profesi), 3. „silný(á)“ (psychologický), 4. „chytrý(á)“ (viz tabulka 25).
Odlišností v hodnocení uvedených výše televizních moderátorů se vyskytují
v případě odpovědí respondentů na 13 otázek uvedených v tabulce 25.
Podle odpovědí respondentů obou pohlaví jsou pro Andreje Malachová
příznačné následující vlastností: 1. „rychlý“, 2. „bohatý“, 3. „světový“ Pro
moderátorky Lolitu Miljavskou jsou charakteristické následující kvality: 1.
„autorita“, 2. „rychlá“, 3. „hodná“, 4. „příjemná“, 5. „bohatá“, 6. „blízká“, 7.
„přátelská“. Co se týče Vladimíra Molčanova, jsou pro něj typickými vlastnostmi:
1. „autorita“ , 2. „stálý, stabilní“ , 3. „hodný“ , 4. „příjemný“ , 6. „přátelský“ , 5.
„obyčejný“. Typickými kvalitami Liki Krememerové jsou podle dotazováných: 1.
„stálá a stabilní“, 2. „hodná“, 3. „příjemná“, 4. „sympatická“, 5. „přátelská“, 6.
„obyčejná“ (viz tabulka 25).
Verbální a neverbální specifika komunokáčních strategií moderátorů
kyrgyzských (ruských) talk show
Výsledkem faktorové analýzy bylo zajištění, že ve analyzovaných datech
hodnocení všech čtyř moderátorů kyrgyzských talk show se objevují dva až
čtyři významné faktory (viz tabulky 26 – 29).
Tabulka 26: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (komuníkační strategie
Andreje Malachova)
Položky
AMC 1 Vnější (fyzický) vzhled moderátora (ky) je atraktivní
AMC 2 Moderátor(ka) se stylově obléká (má dobrý vkus)
AMC 3 Gestikulace moderátora (ky) je expresivní, výrazná
AMC 4 Mimika moderátora (ky) je bohatá
AMC 5 Intonace („barva“ hlasu, rychlost, plynulost, tón, síla hlasu,
pomlky) moderátora (ky) je bohatá
AMC 6 Projev moderátora (ky) je výrazný a dynamický
AMC 7 Projev moderátora je neformální (mladistvý)
AMC 8 Projev moderátora (ky) je klidný a vyrovnaný
AMC 9 Moderátor (ka) je silná osobnost
AMC 10 Moderátor (ka) má charisma, zvláštní kouzlo
AMC 11 Moderátor (ka) je kreativní, nápaditý (á) ( neustále
improvizuje)
AMC 12 Moderátor (ka) respektuje své hosty, chová se k ním
s úctou
AMC 13 Moderátor (ka) je vtipný(á)
AMC 14 Moderátor (ka) je komunikativní
AMC 15 Moderátor (ka) má bezchybný jazykový projev (mluví bez vad
řeči)
AMC 16 Moderátor (ka) má bohatou slovní zásobu, je přesný a
pohotový
AMC 17 V svých rozhovorech orientuje se na místní kulturu a jazyk,
stejně jako místní životní styl a životní návyky
Faktory
Verbální a
Osobnostní
neverbální
vlastnosti
projev
.340
.561
.535
.411
.814
.047
.777
.184
.702
.237
.829
.615
-.229
.326
.408
.555
.053
.094
.693
.687
.514
.416
.235
.704
.518
.641
.643
.582
.359
.457
.572
.514
.061
.420
Tabulka 27: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (komuníkační strategie
Lolity Miljavske)
Položky
Faktory
LMC 1Vnější (fyzický) vzhled moderátora (ky) je
atraktivní
LMC 2 Moderátor(ka) se stylově obléká (má dobrý vkus)
LMC 3 Gestikulace moderátora (ky) je expresivní,
výrazná
LMC 4 Mimika moderátora (ky) je bohatá
LMC 5 Intonace („barva“ hlasu, rychlost, plynulost, tón,
síla hlasu, pomlky) moderátora (ky) je bohatá
LMC 6 Projev moderátora (ky) je výrazný a dynamický
LMC 7 Projev moderátora je neformální (mladistvý)
LMC 8 Projev moderátora (ky) je klidný a vyrovnaný
LMC 9 Moderátor (ka) je silná osobnost
LMC 10 Moderátor (ka) má charisma, zvláštní kouzlo
LMC 11 Moderátor (ka) je kreativní, nápaditý (á) (
neustále improvizuje)
LMC 12 Moderátor (ka) respektuje své hosty, chová se
k ním s úctou
LMC 13 Moderátor (ka) je vtipný(á)
LMC 14 Moderátor (ka) je komunikativní
LMC 15 Moderátor (ka) má bezchybný jazykový projev
(mluví bez vad řeči)
LMC 16 Moderátor (ka) má bohatou slovní zásobu, je
přesný a pohotový
LMC 17 V svých rozhovorech orientuje se na místní
kulturu a jazyk, stejně jako místní životní styl a životní
návyky
Verbální a neverbální
projev
.342
Osobnostn
í vlastnosti
.711
.132
.806
.761
.053
.804
.762
.163
.292
.837
.505
-.443
.765
.770
.841
.079
.302
.549
.276
.293
.151
.644
.409
.827
.824
.467
.185
.187
.591
.624
.510
.127
.452
Tabulka 28: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (komuníkační strategie
Vladimíra Molčanova)
Položky
VMC 1 Vnější (fyzický) vzhled moderátora (ky) je
atraktivní
VMC 2 Moderátor(ka) se stylově obléká (má dobrý
vkus)
VMC 3 Gestikulace moderátora (ky) je expresivní,
výrazná
VMC 4 Mimika moderátora (ky) je bohatá
VMC 5 Intonace („barva“ hlasu, rychlost, plynulost,
tón, síla hlasu, pomlky) moderátora (ky) je bohatá
VMC 6 Projev moderátora (ky) je výrazný a
dynamický
VMC 7 Projev moderátora je neformální (mladistvý)
VMC 8 Projev moderátora (ky) je klidný a vyrovnaný
VMC 9 Moderátor (ka) je silná osobnost
VMC10 Moderátor (ka) má charisma, zvláštní kouzlo
VMC 11 Moderátor (ka) je kreativní, nápaditý (á) (
neustále improvizuje)
VMC 12 Moderátor (ka) respektuje své hosty, chová
se k ním s úctou
VMC 13 Moderátor (ka) je vtipný(á)
VMC 14 Moderátor (ka) je komunikativní
VMC 15 Moderátor (ka) má bezchybný jazykový
projev (mluví bez vad řeči)
VMC 16 Moderátor (ka) má bohatou slovní zásobu,
je přesný a pohotový
VMC 17 V svých rozhovorech orientuje se na místní
kulturu a jazyk, stejně jako místní životní styl a
životní návyky
Osobnostní
vlastnosti
.144
Faktory
Neverbální
projev
.148
Vnější vzhled
.713
.096
.066
.826
-.027
.895
.050
.086
.532
.877
.464
.081
.211
-.276
.607
.259
.365
.789
.723
.264
-.259
.714
-.139
.137
.208
.578
.188
.246
.366
.690
.385
.840
-.093
.191
.492
.659
.880
.309
.193
-.079
.521
.435
.125
.894
-.065
.066
.503
-.026
.039
Tabulka 29: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (komuníkační strategie
Liki Kremerové)
Položky
Faktory
Verbální projev
– vnější vzhled
LKC1 Vnější (fyzický) vzhled moderátora (ky)
je atraktivní
LKC2 Moderátor(ka) se stylově obléká (má
dobrý vkus)
LKC3 Gestikulace moderátora (ky) je
expresivní, výrazná
LKC4 Mimika moderátora (ky) je bohatá
LKC5 Intonace („barva“ hlasu, rychlost,
plynulost, tón, síla hlasu, pomlky) moderátora
(ky) je bohatá
LKC6 Projev moderátora (ky) je výrazný a
dynamický
LKC7 Projev moderátora je neformální
(mladistvý)
LKC8 Projev moderátora (ky) je klidný a
vyrovnaný
LKC 9Moderátor (ka) je silná osobnost
LKC10 Moderátor (ka) má charisma, zvláštní
kouzlo
LKC11 Moderátor (ka) je kreativní, nápaditý
(á) ( neustále improvizuje)
LKC12 Moderátor (ka) respektuje své hosty,
chová se k ním s úctou
LKC13 Moderátor (ka) je vtipný(á)
LKC14 Moderátor (ka) je komunikativní
LKC15 Moderátor (ka) má bezchybný
jazykový projev (mluví bez vad řeči)
LKC16 Moderátor (ka) má bohatou slovní
zásobu, je přesný a pohotový
LKC17 V svých rozhovorech orientuje se na
místní kulturu a jazyk, stejně jako místní
životní styl a životní návyky
Kulturní
zaměření
.738
.375
Osobnost
ní
vlastnosti
.161
.700
.409
.207
-.079
.194
.825
.264
-.003
.280
.442
.728
.573
.389
.350
.041
.027
-.148
.783
.233
.216
-.069
.297
.511
.464
.662
.394
-.237
.197
.286
.381
.332
.150
.589
.700
.195
-.084
-.012
.284
.831
.084
.856
.081
.068
.033
.280
.723
.815
.321
.043
-.111
.601
.455
.219
.065
.175
.268
.786
-.010
.274
.317
.282
.081
.065
.830
Neverbál
ní projev
-.173
V hodnocení Andreje Malachova a Lolity Miljavské se vyskytují pouze dva
obecné faktory: 1. „Verbální a neverbální projev moderátora“ zdůrazňující
specifika projevu (mimika, gestikulaci, intonaci, jazykový projev atd.) 2.
„Osobnostní vlastnosti moderátora“
zdůrazňující i osobnostně –
psychologické vlastností Andreje Malachova (projev moderátora (ky) je klidný
a vyrovnaný, moderátor (ka) má charisma, zvláštní kouzlo, moderátor (ka) je
vtipný(á)) .
V hodnocení Vladimíra Molčanova, kromě dvou obecných faktorů
„Osobnostní vlastnosti moderátora“ a „Neverbální projev moderátora“ se
objevují třetí, které zdůrazňují specifika vnějšího vzhledu moderátora („Vnější
vzhled moderátora“)
V hodnocení Liki Kremerové se vyskytují čtyři faktory: „Verbální projev –
vnější vzhled moderátorky“ , „Neverbální projev moderátorky“ , „Osobnostní
vlastností moderátorky“ , „Kulturní zaměření moderátorky“.
Z výše uvedeného vyplývá, že pří hodnocení komunikačních strategií
Vladimíra Molčanova a Liki Kremerové jsou respondenti distinktivnější, něž
tomu je ve vnímání verbálních a neverbalních projevů Andreje Malachova a
Lolity Miljavské. Pří hodnocení moderátorské strategie posledních dvou
průvodců televizními pořady dotazovaní posuzují jenom celkový synkritický
dojem. Vzhledem k tomu, že Andrej Malachov a Lolita Miljavskaja mají podle
výsledků dotazování vetší popularitu než Vladimír Molčanov a Lika Kremer
(viz kapitola „Popularita moderátorů talk show“), je logické se domnívat, že
v případě vnímaní moderátorského projevů mladým kyrgyzským auditoriem
platí předpoklad: „Čím větší popularitu má moderátor(ka) televizního podřadu,
tím méně distinktivnější je publikum ve svém hodnocení jeho (jejího)
celkového dojmu “. Nicméně naše analýza také ukázala, že v případě
hodnocení verbálních a neverbálních vlastností moderátorů talk show
kyrgyzští respondenti nejsou distinktivní, což se potvrzují tím, že dotazovaní
z Kyrgyzstánu mají v odpovědích na výše uvedené otázky tendence volit
neutralní položku .
Výše uvedená klasifikace nám také dovolila zjistit,
že podle názoru
respondentů jsou si analyzovaní moderátoři kýrgyzských talk show podobní
tím, že mají stejné charakteristiky v následujících položkách: 14. Moderátor
(ka) je komunikativní; 16. Moderátor (ka) má bohatou slovní zásobu, je přesný
a pohotový. V odpovědích na tyto otázky volí velký počet respondentů
položku 4 („spíše souhlasím s daným tvrzením“). To znamená, že podle
respondentů všichni analyzovaní moderátoři odpovídají výše označeným
charakteristikám.
Vliv kulturních rozdílů na proces formace názorů a zájmů mladého auditoria
Pro srovnání a podrobnější profilování komunikačních strategií průvodců
českými a kyrgyzskými talk show byla aplikovaná shluková (klastrová)
analýza a také opakovaně využita analýza faktorová.
Shluková analýza
V rámci zjišťovaní diferencí a podobností mezí komunikačnimí strategiemi
jednotlivých televizních moderátorů, byla provedena shluková analýza, která
měla za cíl odhalit blízkost, resp. podobnost projevů českých a kyrgyzkých
moderátorů. Analýza vycházela z údajů prezentovaných průměry v
odpovědích můžu a žen na otázky uvedené v blocích dotazniku „B“ (viz
obrázek 1) a „C“ (viz obrázek 2).
Největší blízkost v obou případech
v rámci sledovaných ukazatelů byla
nalezená mezi moderátory kyrgyzských talk show (klastry prezentující
hodnocení kyrgyzských moderátorů se shlukují v druhém kroku). Shluky
prezentující hodnocení moderátorů českých talk show se vytvářejí v dalších
krocích a jednotlivé případy jsou již od sebe dosti vzdálené (hodnocení
moderátorských strategií českých průvodců televiznimi pořady vykazují vetší
množství odlišností jak mezi sebou, tak i ve srovnání s kyrgyzskými
moderátory). Výše popsaná shluková analýza potvrdila náš předpoklad o tom,
že čeští respondenti vykazují ve svém hodnocení komunikační strategií
televizních moderátorů větší distinktivitu než kyrgyzští dotazovaní (viz obrázky
3,4). viii
Obrázek 3: Hierarhická shluková analýza- metoda Average Linkage (Between Groups),
dendogram ( blok „B“)ix
C A S E
0
5
10
15
20
25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+
VM
LK
AM
LM
HP
LB
7
8
5
6
2
4
─┬───┐
─┘
├───────────┐
─┬───┘
├───┐
─┘
│
├───────────────────────────┐
─────────────────┘
│
│
─────────────────────┘
│
JK
ME
1
3
───────────────────────┬─────────────────────────┘
───────────────────────┘
Obrázek 4: Hierarhická shluková analýza- metoda Average Linkage (Between Groups),
dendogram (blok „C“)
C A S E
0
5
10
15
20
25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+
VM
LK
AM
LM
LB
JK
HP
ME
7
8
5
6
4
1
2
3
─┬─┐
─┘ ├───────┐
─┬─┘
├───────────────────────┐
─┘
│
├─────────────┐
───────────┘
│
│
───────────────────┬───────────────┘
│
───────────────────┘
│
─────────────────────────────────────────────────┘
Faktorová analýza
Osobnostní charakteristiky moderátorů
Ve faktorové analýze dat zjištěných v České republice a Kyrgyzstánu byl
zvolen seznam 17 intenzivních ukazatelů (průměrné hodnoty v odpovědích
můžu a žen na otázky uvedené v rozdílu „B“ (viz. tabulka 1).
Výsledkem analýzy byla základní popisná statistika vstupních ukazatelů,
vypočtené komunality vstupních ukazatelů, vypočtená vlastní čísla a úroveň
vysvětleného rozptylu manifestních proměnných, vysvětlenou latentními
faktory. Odvozena byla faktorová matice zátěží a rotovaná faktorová matice
zátěží. Na jejich základě bylo provedeno vyhodnocení výsledků faktorové
analýzy (viz tabulka 30).
Tabulka 30: Počet uvažovaných faktorů v analýze moderátorské strategie vedoucích českých
a kyrgyzských talk show a sumarizovaná míra vysvětleného rozptylu
Faktory
1. Profesní dovedností - psychologické vlastností moderátora
2. Sympatie publika- kulturní příslušnost moderátora
3. Sociální zaměření moderátora
Celkem
Vysvětlený rozptyl (%)
37,2
30,8
22,1
90,2
Hodnota celkově vysvětlené variability je 90,2%. Tento výsledek lze brát jako
velmi dobrý a lze tedy prohlásit, že byl brán v úvahu dostatečný počet faktorů
(vynecháním ostatních faktorů bylo ztraceno zanedbatelné množství
informace).
Tabulka 31: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (osobnostní
charaktristiky).
Položky
B 1 Profesionál - Amatér
B 2 Dobrý(á) - Špatný(á)
B 3 Silný(á) - Slabý(á)
B 4 Autorita - Kamarád(ka)
B 5 Rychlý(á) - Pomalý(á)
B 6 Stálý, stabilní - Přizpůsobivý(á)
B 7 Hodný(á) - Zlý(á)
Profesní
dovedností psychologické
vlastností
.870
.855
.805
.960
.395
.769
.229
Faktory
Sympatie
publika kulturní
příslušnost
.370
.480
.436
.018
-.125
.075
.652
Sociální
zaměření
.096
.045
.279
.173
.840
-.572
-.699
B 8 Příjemný(á) - Nepříjemný(á)
B 9 Český(á) (Kyrgyzský(á)) - Světový(á)
B10 Zaměřený(á)na sebe - Zaměřený(á)na
druhé
B 11 Bohatý(á) - Chudý(á)
B 12 Blízký(á) - Vzdálený(á)
B13 Sympatický(á) - Protivný(á)
B14 Přátelský(á) - Nafoukaný(á)
B 15 Obyčejný(á) - Neobvyklý(á)
B 16 Chytrý(á) - Hloupý(á)
B 17 Lidový(á) - Aristokratický
.467
.230
-.704
.752
.878
-.209
-.437
.177
.453
-.197
.498
.599
.515
-.147
.876
-.041
.330
.823
.705
.813
-.237
.454
.809
.781
.093
.055
-.170
-.929
-.083
.406
První faktor vysvětluje 37,2 % celkové variability souboru proměnných.
Položky dosahující vysokých faktorových zátěží v tomto faktoru charakterizují
profesní dovedností pruvodců
televizními pořady a jejich psychologické
vlastností. Tento faktor lze označit jako „Profesní dovedností - psychologické
vlastností moderátora“ (viz. tabulka 30).
Vzhledem k tomu, že v tomto faktoru má položka B10 (Zaměřený(á)na sebe Zaměřený(á)na druhé) vysokou negativní zátěž, je tento faktor bipolární.
Kromě toho v tomto případě platí předpoklad, že čím více je moderátor(ka)
zaměřený(á) na sebe, tím je v menší míře tento tento průvodce televízním
pořadem profesionální (viz. tabulka 31) .
Druhý faktor vysvětluje 30,8 % celkové variability souboru proměnných.
Naznačené ukazatele nám charakterizují zejména celkový dojem projevu
moderátora a také jeho (její) kulturní příslušnost (viz obrázek 30). Tento
faktor lze označit jako „Sympatie publika - kulturní příslušnost moderátora“
(viz tabulka 30).
Třetí faktor vysvětluje 22,1 % celkové variability souboru proměnných (viz
obrázek 18). Položky dosahující vysokých faktorových zátěží nám
charakterizují zejména sociální postavení moderátora (viz tabulka 31). Tento
faktor lze označit jako „Sociální zaměření moderátora “ .
Vzhledem k tomu, že v tomto faktoru má položka B 7 (Hodný(á) - Zlý(á)) a B
15 (Obyčejný(á) - Neobvyklý(á)) vysokou negativní zátěž, je tento faktor
bipolární . Z toho vyplývá, že v tomto případě platí předpoklad, že čím bohatší
je moderátor, tím je tento průvodce televizním pořadem v menší míře
obyčejný a hodný (viz tabulka 31) .
Obrázek rozložení moderátorů podle faktorových skórů nám ukazuje, že
v případě hodnocení moderátorů českých talk show je zjištěn větší rozptyl,
než v případě hodnocení vedoucích kýzgyzských pořadů.
Z hlediska profesionality moderátoři Jan Kraus a Marek Eben více odpovídají
charakteristikám „profesionál“a „autority“, Halina Pawlowská a Libor Bouček
korespondují s položkami „amatér“, „kamarád“. Co se týče moderátorů
kyrgyzských
pořadů, Andrej Malachova a Lolita Miljavská zapadají
v hodnocení ze strany respondentů
pod položku „neutralní“, Vladimír
Molčanov odpovídá ve větší míře charakteristikám „profesionál“a „autorita“,
Lika Kremer je hodnocená jako „amater“ a „kamarádka“ (viz obrázek 5).Ve
faktoru „Sympatie publika - kulturní příslušnost moderátora (ky)“ je uspořádaní
televizních vedoucích následující: Marek Eben , Halina Pawlowská jsou
podle představ respondentů jsou více sympatičtí a čeští. Jan Kraus se
podle hodnocení respondentů blíží k položce „neutralní“, přesto v některé
míře také ve svých charakteristikách odpovídá položkám “sympatický“ a
„český“. Libor Bouček v těchto faktorech obsazuje střední pozici (podle
hodnocení respondentů zapadá pod položku „neutrální“). Kyrgyzští (ruští)
moderátoři(ky) Andrej Malachov, Vladimír Molčanov, Lika Kremer a Lolita
Miljavskaja odpovídají ve vetší nebo menší míře charakteristikám „protivný“,
„světový“. Přičemž Andrej Malachov v tabulce zaujímá pozici, která dost
jasně ukazuje na to, že s hlediska dotazovaných tento moderátor odpovídá
výše označeným charakteristikám. Tehdy když je poloha ostatních pruvodců
televizními pořady blízká středu, znamená to, že tito moderátoři (ky) jsou
často hodnocení položkou „neutralní“ (viz obrázek 5) .
Obrázek 5: Rozložení moderátorů podle faktorových skórů
x
Verbální a neverbální specifika komunikáčních strategií moderátorů Ve
faktorové analýze dat zjištěných v České republice a Kyrgyzstánu byl zvolen
seznam 17 ukazatelů (průměrné hodnoty v odpovědích můžu a žen na otázky
uvedené v rozdílu „C“ (viz obrázek 2). Výsledkem analýzy byla základní
popisná statistika vstupních ukazatelů, vypočtené komunality vstupních
ukazatelů, vypočtená vlastní čísla a úroveň vysvětleného rozptylu
manifestních proměnných, vysvětlenou latentními faktory. Odvozena byla
faktorová matice zátěží a rotovaná faktorová matice zátěží. Na jejich základě
bylo provedeno vyhodnocení výsledků faktorové analýzy (viz tabulka 32).
Tabulka 32. Počet uvažovaných faktorů v analýze moderátorské strategie vedoucích českých
a kyrgyzských talk show a sumarizovaná míra vysvětleného rozptylu
Faktory
1. Neverbální projev moderátora (ky)
2. Verbální projev- osobnostní vlastností moderátora (ky)
3. Vkus (styl oblečení) moderátora (ky)
Celkem
Vysvětlený rozptyl (%)
47.3
36.8
8.1
92,3
Hodnota celkově vysvětlené variability je 92,3%. Tento výsledek lze brát jako
velmi dobrý a lze tedy prohlásit, že byl brán v úvahu dostatečný počet faktorů
(vynecháním ostatních faktorů bylo ztraceno zanedbatelné množství
informace).
Tabulka 33: Rotovaná matice faktorových vah zátěží v prostředí SPSS (Verbální a neverbální
specifika).
Položky
Neverbální
projev
C 1 Vnější (fyzický) vzhled moderátora (ky) je
atraktivní
C 2 Moderátor(ka) se stylově obléká (má dobrý
vkus)
C 3 Gestikulace moderátora (ky) je expresivní,
výrazná
C 4 Mimika moderátora (ky) je bohatá
Faktory
Verbální projevosobnostní
vlastností
-.851
.026
Vkus
(styl
oblečení)
.101
-.088
.234
.963
.834
-.454
-.203
.974
-.124
-.125
.953
.252
-.032
.980
-.135
-.018
.378
-.351
.538
.605
-.865
.908
.796
.727
.156
.209
.067
.047
.943
-.101
.164
-.290
.758
-.067
.906
.855
.065
.357
.326
.955
.061
.226
.278
.374
.889
.248
.450
.800
.307
C5 Intonace („barva“ hlasu, rychlost, plynulost,
tón, síla hlasu, pomlky) moderátora (ky) je
bohatá
C 6 Projev moderátora (ky) je výrazný a
dynamický
C 7 Projev moderátora je neformální (mladistvý)
C 8 Projev moderátora (ky) je klidný a vyrovnaný
C 9 Moderátor (ka) je silná osobnost
C 10 Moderátor (ka) má charisma, zvláštní
kouzlo
C 11 Moderátor (ka) je kreativní, nápaditý (á) (
neustále improvizuje)
C 12 Moderátor (ka) respektuje své hosty,
chová se k ním s úctou
C 13 Moderátor (ka) je vtipný(á)
C 14 Moderátor (ka) je komunikativní
C 15 Moderátor (ka) má bezchybný jazykový
projev (mluví bez vad řeči)
C 16 Moderátor (ka) má bohatou slovní zásobu,
je přesný a pohotový
C 17 V svých rozhovorech orientuje se na místní
kulturu a jazyk, stejně jako místní životní styl a
životní návyky
První faktor vysvětluje 47,3 % celkové variability souboru proměnných.
Položky dosahující vysokých faktorových zátěží v tomto faktoru charakterizují
zejména specifiku neverbálního projevu průvodců televizními pořady. Tento
faktor lze označit jako „Neverbální projev moderátora (ky)“ (viz tabulka 32).
Vzhledem k tomu, že v tomto faktoru má položka C1 (Vnější (fyzický) vzhled
moderátora (ky) je atraktivní) vysokou negativní zátěž, je tento faktor
bipolární. Z toho vyplývá, že v tomto případě platí předpoklad, že čím
expresivněji je neverbální projev moderátora (ky), tím méně je jeho (její)
vnější (fyzický) vzhled atraktivní (viz tabulka 33) .
Druhý faktor vysvětluje 36,8 % celkové variability souboru proměnných.
Naznačené ukazatele nám charakterizují zejména specifiku verbálního
projevu moderátora(ky) a také jeho (její) osobnostně – psychologické
vlastnosti. Tento faktor lze označit
jako „Verbální projev- osobnostní
vlastností moderátora(ky)“.
Vzhledem k tomu, že v druhem faktoru má položka C7 (Projev moderátora je
neformální (mladistvý) vysokou negativní zátěž, je tento faktor bipolární.
V tomto případě platí předpoklad, že čím neformálnější je projev
moderátora(ky), tím méně odpovídá tento (tato) průvodce (průvodkině)
televizní talk show ostatním charakteristikám uvedeným v tomto faktoru.
Třetí faktor vysvětluje 8,1 % celkové variability souboru proměnných (viz
obrázek 18). Položka dosahující vysokých faktorových zátěží nám
charakterizuje vkus (styl oblečení) moderátora (viz tabulka 32). Tento faktor
lze označit jako „Vkus (styl oblečení) moderátora (ky) “.
Obrázek rozložení moderátorů podle faktorových skórů nám ukazuje, že
v případě hodnocení moderátorů českých talk show je zjištěn větší rozptyl,
než v případě hodnocení průvodců kýzgyzskými (ruskými) pořady.
Ve faktoru „Verbální projev - osobnostní vlastností moderátora(ky)“ je
uspořádaní televizních moderátorů
následující: Jan Kraus a Halina
Pawlowská mají podle představ respondentů ve větší nebo menší míře
expresivní neverbální projev. Přičemž moderátor Jan Kraus má mnohém
expresivnější neverbální projev než ostatní sledovaní moderátoři. Naopak
Libor Bouček a Marek Eben nejsou výrazní ve svém neverbálním projevu. Co
se týče kyrgyzských moderátorů, Lika Kremer, Vladimír Molčanov a Andrej
Malachov mají podle hodnocení dotazovaných spíše expresivní neverbální
projev. Pokud se v tomto faktoru výše uvedení moderátoři nacházejí blíže
ke střední pozici, ukazuje to na to, že v odpovědích na otázky obsažených
v tomto faktoru převažuje při hodnocení neverbálních projevů daných
televizní „hvězd“ celková tendence k průměru (viz obrázek 6).
Co se týče verbálních charakteristik moderátorů je v tomto případě, podle
hodnocení respondentů , jazykový projev původců televizními pořady Jana
Krause, Haliny Pawlowské, Marka Ebena více klidný, vyrovnaný a bezchybný.
Přičemž jazykový styl Marka Ebena se odlišuje maximální „formalitou“ ve
smyslu vytříbenosti, kultivovanosti a dodržování pravidel. Kromě toho tito
moderátoři jsou ve svých rozhovorech orientovaní spíše na českou kulturu.
Naopak jazykový projev Libora Boučka je neformální a v svých rozhovoréch
se tento moderátor na českou kulturu neorientuje. Co se týče moderátorů
kyrgyzských pořadů, Andrej Malachov, Lolita Miljavská a Lika Kremer jsou
ve svém neverbálním projevu spíše neformální a v svých rozhovorech jsou
tito moderátoři spíše kosmopolitně orientovaní. Vladimír Molčanov má podle
dotazovaných klidný a vyrovnaný jazykový projev a je spíše zaměřen na
„místní“ (kyrgyzskou) kulturu. Přesto v tomto faktoru všichni kyrgyzští
moderátoři obsazují pozici, která je blízká nulové položce. To znamená, že
velký počet respondentů v odpovědi na otázky obsazené v tomto faktoru volí
při hodnocení verbálního projevu kyrgyzských
moderátorů položku
„neutrální“(viz obrázek 6).
Obrázek 6: Rozložení moderátorů podle faktorových skórů
xi
5. Závěr
V této studii jsme se zabývali percepcí moderátorského televizního projevu
mladým publikem. Naše analýza prokázala, že percepce televizního projevu
je ovlivněna jak pohlavím a kulturním zázemím (v tom zejména studovaným
oborem) samotného diváka, tak i celkovou imagí moderátora televizního
pořadu. Kromě toho hraje u televizního diváka(ve našem případě u mladého
publika) v procesu formování přestav o určité televizní osobností významnou
roli nejen viditelná (formální) stránka moderátorského projevu, resp. verbální
a neverbální chování, ale také jeho osobnostní charakteristiky (profesionalita,
kulturní zaměření, individuálně – psychologické charakteristiky atd.) .
Faktorová analýza dat zjištěných v České republice a Kyrgyzstánu (průměry
v odpovědích můžu a žen na otázky uvedené v blocích dotazníku „B“ a „C“)
ukázala, že jak čeští, tak i kyrgyzští respondenti mají tendence hodnotit
televizní moderátorský projev podobným způsobem (podle určitého
schématu) . Výsledkem faktorové analýzy sémantického diferecialu bylo
zajištění, že v analyzovaných datech hodnocení čtyř moderátorů českých talk
show a čtyř moderátorů kyrgyzských (ruských) talk show se objevují tři
významné faktory, kterými jsou: 1. „Profesní dovednosti - psychologické
vlastnosti moderátora“ , 2. „Sympatie publika- kulturní příslušnost moderátora“
, 3. „Sociální zaměření moderátora“. Co se týká hodnocení verbálních a
neverbálních specifik projevů českých a kyrgyzských moderátorů, výsledkem
faktorové analýzy odpovědí na otázky uvedené v rozdílu „C“ (Verbální a
neverbální charakteristiky moderátorů) jsou také tři významné faktory, a těmi
jsou: 1. Neverbální projev moderátora (ky), 2. Verbální projev- osobnostní
vlastnosti moderátora(ky), 3. Vkus (styl oblečení) moderátora(ky).
Nicméně shluková analýza, která také vycházela z údajů prezentovaných
průměry v odpovědích můžu a žen na otázky uvedené v blocích dotazníku
„B“ a „C“, ukázala , že čeští respondenti ve svém hodnocení komunikačních
strategií televizních moderátorů vykazují větší distinktivitu než dotazovaní
kyrgyzští. Klastry, prezentující hodnocení
kyrgyzských moderátorů se
shlukují v druhém kroku. Shluky prezentující hodnocení moderátorů českých
talk show se vytvářejí v dalších krocích a jednotlivé případy jsou od sebe již
dost vzdálené (hodnocení moderátorských strategií českých průvodců
televizními pořady vykazuje vetší množství odlišností jak mezi sebou, tak i
ve srovnání s kyrgyzskými moderátory).
V tomto případě je také možné udělat předpoklad o tom, že komunikační
strategie moderátorů kyrgyzských (ruských) talk show jsou si moc podobné, a
proto mají respondenti tendence hodnotit je pomocí stejných kategorií. Avšak
kvalitativní analýzy talk show ukázaly, že kyrgyzští (ruští) moderátoři často
používají odlišné prvky komunikační strategie pro vytvoření své individuální
image. Proto autorka této práce preferuje vycházet při svých závěrech z první
výše uvedeného předpokladu.
Pro detailnější prezentaci výsledků našeho výzkumů se obrátíme k hypotezám,
které posloužili jako základ pro naše bádání:
1. Styl komunikace se přizpůsobuje formátu a publiku, studenti budou
diferencovaně posuzovat jednotlivé styly
V našem případě nemáme důvod uvažovat o nějaké typologii televizních
moderátorů podmíněné určitým formátem . Je to dáno tím, že všichny
sledované televizní osobnosti vystupují v žánru talk show. Přesto se jako
úspěšná osvědčila úvaha o tom, že televizní moderátoři používají odlišné
komunikační strategie v rámci konkrétního žánru, což slouží jako základ pro
vytvoření individuální image.
2. Jednotliví moderátoři talk show používají mnohovrstevný jazyk i různý
poměr verbálních a neverbálních složek.
Vzhledem k tomu, že všichni moderátoři prezentovaní v našem výzkumu jsou
průvodčími televizními talk show (žánr organizovaný kolem rozhovoru a na
něm zcela vystavěný) a mají za cíl oslovit co nevetší množství diváků, všichni
výše uvedené televizní osobnosti používají ve svém vypravení
mnohovrstevný jazyk (pohybují se v neutrální jazykové rovině až v rovině
hovorové). Kromě toho se od sebe liší jak čeští, tak i kyrgyzští moderátoři a
moderátorky svým neverbálním a verbálním projevem (např. intenzitami
svých verbálních a neverbálních projevů).
Jan Kraus a Halina Pawlowská mají podle představ respondentů ve větší
nebo menší míře expresivní neverbální projev. Přičemž moderátor Jan Kraus
má mnohém expresivnější neverbální projev než ostatní sledovaní
moderátoři.
Naopak Libor Bouček a Marek Eben nejsou ve svém
neverbálním projevu nijak výrazní. Co se týče kyrgyzských moderátorů, Lika
Kremer, Vladimír Molčanov a Andrej Malachov mají podle hodnocení
dotazovaných spíše expresivní neverbální projev, přesto se v tomto faktoru
výše uvedení moderátoři nacházejí blíže ke střední pozicí, což ukazuje na to,
že v odpovědích na otázky obsažené v tomto faktoru “ převažuje při
hodnocení neverbálního projevů daných televizní „hvězd celková tendence
k průměru. Co se týče verbálních charakteristik moderátorů, v tomto případě
podle hodnocení respondentů je jazykový projev původců televizními pořady
Jana Krause, Haliny Pawlowské a Marka Ebena více klidný, vyrovnaný a
bezchybný. Přičemž jazykový styl Marka Ebene se odlišují maximální
„formálitou“ ve smyslu vytříbenosti, kultivovanosti a dodržování pravidel.
Kromě toho jsou tito moderátoři ve svých rozhovorech orientovaní spíše na
českou kulturu. Naopak jazykový projev Libora Boučka je neformální a
ve svých rozhovorech se tento moderátor na českou kulturu neorientují. Co se
týče moderátorů kyrgyzských pořadů, Andrej Malachova, Lolita Miljavská a
Lika Kremer jsou ve svém neverbálním projevu spíše neformální a ve svých
rozhovorech jsou tito moderátoři spíše kosmopolitně orientovaní. Vladimír
Molčanov má podle dotazovaných klidný a vyrovnaný jazykový projev a je
zaměřen spíše na „místní“ (kyrgyzskou) kulturu.
3. Zvláštní distinktivní význam má neverbální komunikace a celkový image
moderátora
V průběhu našeho výzkumu se osvědčilo to, že jsme se nedrželi jenom
viditelné (formální) stránky moderátorského projevu, ale také uvažovali o
tom, jaký vliv mají osobnostní vlastností moderátora na proces vytvoření
jeho celkové image. Naše analýza ukázala, že ve procesu formování představ
o televizní osobnosti hrají významnou roli nejenom určité technické aspekty
projevů
(resp. neverbální chování), ale také takové osobnostní
charakteristiky jako profesionalita, kulturní zaměření, individuálně –
psychologický profil atd. Proto je o neverbální komunikaci možné uvažovat
jako o jedné ze součástí celkové image moderátora, nikoliv jako o „rozhodující
složce“, podle které divák určuje individuální povahu televizní osobnosti.
4. Percepce moderátora je ovlivněna pohlavím,
studovaným oborem a
věkem
Naše analýza ukázala, že percepce moderátora televizní talk show je v
určitém ohledu ovlivněná jak pohlavím a věkem, tak i studovaným oborem.
V tomto případě je důležité říci, že počet odlišností vyskytujících se
v hodnocení jednotlivých strategií a podmíněných výše uvedenými sociálními
charakteristikami je závislý na specifiku projevů určitého moderátora.
Například v případě hodnocení komunikačních strategií moderátorů Mareka
Ebena a Vladimíra Molčanova (styl těchto moderátorů se odlišuje maximální
„formálitou“ ve smyslu vytříbenosti, kultivovanosti a dodržování pravidel)
rozdíly se v posudcích respondentů (podle pohlaví, oborů a věku) skoro
nevyskytují. A naopak v případě hodnocení komunikačních strategií české
moderátorky Haliny Pawlowské a ruské průvodkyně televizním pořadem
Lolity Miljavské se vyskytuje dost velký počet rozdílů podmíněných sociálním
postavením samotného diváka.
5. Míra popularity může ovlivňovat selektivitu percepce
V hodnocení komunikačních strategií českými a kyrgyzskými respondenty
existuje tendence, která může být popsaná pomoci nesledujícího tvrzení:
„Čím větší popularitu má moderátor televizního podřádu, tím méně
distinktivnější je publikum v hodnocení jeho celkového dojmu “. Výše
uvedená tendence se výrazněji projevuje u kyrgyzských respondentů.
Faktorová analýza dat (odpovědí můžu a žen na otázky uvedené v bloku
dotazníku
„B“) ukázala, že při hodnocení respondentů jsou komunikační
strategie Vladimíra Molčanova a Liki Kremerové distinktivnější (objevují se tři
až čtyři faktory), něž tomu je ve případě vnímaní verbálních a neverbálních
projevů Andreje Malachova a Lolity Miljavské (objevují se jenom dva faktory).
Pří hodnocení moderátorské strategie posledních dvou průvodců televizními
pořady dotazovaní posuzují jenom celkový synkritický dojem. Andrej
Malachov a Lolita Miljavskaja podle výsledků dotazování mají vetší popularitu
než Vladimír Molčanov a Lika Kremer.
Čeští respondenti jsou distinktivnější při hodnocení komunikační strategie
Haliny Pawlowské, Marka Ebena a Libora Boučka, něž v pří hodnocení
projevu Jana Krause. Jan Kraus má podle výsledků dotazování vetší
popularitu než ostatní tři televizní moderátoři.
V závěru tohoto článku je také nutné podotknout, že závěry jsou platné
v kontextu analýzy provedené autorkou tohoto výzkumu. Pro ověření toho,
zda naše hypotézy platí pro populace jiných věkových kategorií a v případě
analýzy moderátorských strategií televizních osobností angažovaných v
jiných televizních žánrech, je zapotřebí provést další bádání, což by jistě bylo
zajímavé, ale tato otázka je již za hranicemi našeho výzkumu. Věříme, že tuto
možnost někdo prověří, a tím naše tvrzení buď potvrdí, nebo falzifikuje.
Literatura
Croteau, D., Hoynes, W.: Media Society: industries, images and audiences.
Pine Forge Press, London 2002.
Čmejrková, S.: Humor v české reklamě. In: Gajdova, K (eds.): Swiat humoru,
s. 305 – 312.Uniwersytet Opolský, Opole 2000.
Čmejrková, S.: Reklama a intertextualita aneb „Vlasy dělají člověka“. In:
Gajdova, K (eds.): Stylistika IX (Česká stylystýka), s. 117– 136. Uniwersytet
Opolský, Opole 2000.
Čmejrková, S., Hoffmannová, J.: Jazyk, média, politika. Academia, Praha
2003.
Čmejrková, S.: Čeština mediální: mluvená a psaná. In: Přednášky z XLIX.
běhu letní školy slovanských studií, s. 47 – 63. FFUK, Praha 2006.
Harazim, A: Top 5: Nejlepší čeští televizní moderátoři 2.2.2008:
http://www.predni.centrum.cz/tema/95589-5-nejlepsi-cesti-televiznimoderatori.aspx.htm
Hoffmanová J., Mülerová, O.: Jak vedeme dialog s institucemi. Academia,
Praha 2000.
Holland, P.: When a woman reads the news, In: Turningit On-areader in
women and media, Helen Baehr - Ann Gray (eds.), s. 119-136. Arnold,
Martin's Press, London 1996.
Iskanderova, T.: Moderátorský televizní projev a jeho percepce mladým
publikem. Disertační práce, FFUK. Vedoucí Jiří Buriánek. Praha 2009.
Леонтьев, А.: Психология речевого воздействия. Политиздат, Москва
1992.
Леонтьев, А: На экране – человек. Политиздат, Москва 1990.
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha 1999.
Meca, V.: Neverbální elementy v televizních politických pořadech. Diplomová
práce. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha 2000.
Osvaldová, B., Halada, J. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky.
Nakladatelství Libri, Praha 1999.
Top 10 – ČT1 (Dospělé 15 +) 2.2.2008: http://www.ato.cz/t 10ct1.asp
Thompson, J. B.: Média a modernita: sociální teorie médií. Karolinum, Praha
2004.
Vágner, I.: Televizní zprávy - psychický nátlak?. Argo, Praha 1997.
Vysvětlivky
Podle výzkumu provedených agenturou „Mediaresearch“uvedené výše
české pořady v rocích 2006-2007 patřily k desítce nejsledovanějších TV
programů v ČR (online, cit, 2013-2-21). Kromě toho, podle ankety „Tý-Tý
2006“ moderátoři Jan Kraus, Marek Eben a Libor Bouček patří k pětce
nejlepších českých moderátorů.
i
Tento byl výzkum byl realizován v rámci doktorské disertační práce. Pro
další informace viz Iskanderova, Tatiana. Moderátorský televizní projev a jeho
percepce mladým publikem. Disertační práce, FFUK 2009.
ii
Vzhledem k tomu, že podle výsledků dotazování je percepce moderátorů ve
větší míře ovlivněna pohlavím, v tomto článků autorka uvádí průměrné
hodnoty v odpovědích mužů a žen. Pro další informace viz Iskanderova,
Tatiana. Moderátorský televizní projev a jeho percepce mladým publikem.
Disertační práce, FFUK 2009.
iii
Na tomto obrázku jsou také uvedené průměrné hodnoty v odpovědích
mužů a žen na každou otázku v hodnocení každého z čtyř českých
moderátorů: Jana Krause (JK), Haliny Pawlowské (HP), Marka Ebene (ME),
Libora Boučka (LB) .
iv
Na tomto obrázku jsou také označené průměrné hodnoty v odpovědích
mužů a žen na každou otázku v hodnocení komunikační strategií každého
z čtyř českých moderátorů: Jana Krause (JK), Haliny Pawlowské (HP), Marka
Ebena (ME), Libora Boučka (LB).
v
„+”- respondenti v odpovědi na otázku volí varianty od 1 (úplně souhlasím
s tvrz. č.1) do 3 (částečně souhlasím s tvrz.č.1)
„-” - respondenti v odpovědi na otázku volí varianty od 5 (částečně
nesouhlasím s tvrz. č. 2) - 4 (úplně nesouhlasím s tvrz.č.2)
„0“ - respondenti v odpovědi na otázku volí variantu 4 „neutrální“.
vi
„+”- respondenti v odpovědi na otázku volí varianty od 4 (částečně
souhlasím s daným tvrzením) do 5 (úplně souhlasím s daným tvrzením)
„-” - respondent v odpovědi na otázku volí varianty od 1 (úplně nesouhlasím
s daným tvrzením) do 2 (částečně nesouhlasím s daným tvrzením)
„0“ - respondenti v odpovědi na otázku volí variantu 4 „neutrální“.
vii
V důsledku teto analýzy je možné taktéž vytvořit předpoklad o tom, že
komunikační strategie moderátorů kyrgyzských (ruských) talk show jsou si
moc podobné, a proto respondenti mají tendence je hodnotit pomocí stejných
kategorií. Avšak kvalitativní analýza talk show ukázala, že kyrgyzské (ruské)
moderátoři často používají odlišné prvky komunikační strategií pro vytvoření
viii
své individuální image. Proto autorka této práce preferuje vycházet při svých
závěrech z hypotézy uvedené v textu.
Moderátoři (moderátorské strategií) propojené svislou čarou vykázaly
blízkost v rámci provedené shlukové analýzy na základě vybraných
ukazatelů. Čím vyšší je čiselná hodnota na škále v horní častí dendogramu,
tím větší odlišnost byla zjištěna v případě hodnocení strategií televizních
vedoucích.
ix
Na tomto obrázku záporné hodnoty faktorových skóru odpovídají položkám
umíšeným v pravé častí sémantického diferenciálu (profesionál, autorita,
sympatický atd.), ty kladné - prezentují protikladné tvrzení položkám
označeným výše (amatér, kamarád, protivný atd.) (viz tabulka 31).
x
Na tomto obrázku kladné hodnoty faktorových skóru odpovídají pozitivní
odpovědí (souhlasem s tvrzením) na tvrzení uvedeným v rozdílu „C“.
xi

Podobné dokumenty

IS3_Programovani

IS3_Programovani ručně. Tato činnost je známa jako programování ve strojovém kódu a je velmi obtížná. Dalším krokem bylo vytvoření překladače, který nahrazoval zápis binárních instrukcí zápisem využívajícím anglick...

Více

Voda jako složka biosféry Encyklopedie vodního - EnviMod

Voda jako složka biosféry Encyklopedie vodního - EnviMod ledu a sněhu, oblasti hor a oblasti s nedostatečnými srážkami (pouště a aridní oblasti). Jako nejnižší roční limit srážek se udává přibližně 250 mm až 500 mm (pro tropy a teplé oblasti). Osídlení t...

Více

Kniha v PDF

Kniha v PDF Intelektuální rozdíly se také výborně projevují ve spojitosti s religiózností. Tak se ukazuje, že někteří lidé jsou schopni jenom «modlitebních» tělesných pohybů a modlitebního vyprošování. V Rusku...

Více

Přehledové studie

Přehledové studie jednotlivých částí města. Členové dvou soupeřících týmů byli požádáni, aby popsali ilustrace zobrazující sociálně žádoucí a nežádoucí chování související s koňskými závody. Protagonisty chování na ...

Více