Vzorový test přijímacího řízení - Masarykův ústav vyšších studií

Komentáře

Transkript

Vzorový test přijímacího řízení - Masarykův ústav vyšších studií
České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
přijímací zkouška
AR 2016/2017
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT
České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
Kontakt:
České vysoké učení technické v Praze
Masarykův ústav vyšších studií
Kolejní 2637/2a
160 00 Praha 6
Kontaktní e-mail: [email protected]
Telefonní kontakt:
sekretariát: +420 224 353 163
PR kontakt: +420 224 353 164
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení:
KB Praha 6 č.ú. 19-8491620277/0100
České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
Vzorový test přijímací zkoušky
Studijní program: B 6208 Ekonomika a management
Vážení uchazeči o studium,
dovolte, abychom Vám představili ukázkovou variantu zkušebního testu přijímací zkoušky v
bakalářském studijním programu B 6208 Ekonomika a management pro akademický rok
2016/2017.
Pořadí uchazečů, kteří splňují podmínky pro přijetí, viz Podmínky přijímacího řízení, bude
stanoveno přijímací komisí na základě dosaženého počtu bodů získaných ve zkušebním
testu. Testové položky jsou rozděleny do následujících okruhů:
•
•
Anglický jazyk, celkem 10 položek, váha 50 %
Matematika, celkem 10 položek, váha 50 %
České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
Požadavky k přijímací zkoušce z matematiky
1. Počítání s reálnými čísly
Zlomky, mocniny, odmocniny, (a + b) 2 , (a − b) 2 , a 2 − b 2 .
2. Počítání s procenty
Přímá a nepřímá úměra.
3. Kombinatorika
Variace bez opakování, kombinace bez opakování, permutace. Kombinační čísla.
4. Rovnice v reálném oboru
Lineární rovnice, soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. Kvadratická
rovnice, diskuze řešitelnosti v závislosti na reálném parametru,
x 2 + px + q = ( x − r )( x − s) = 0 , r + s = − p, rs = q.
5. Nerovnosti
Nerovnice s absolutní hodnotou. Kvadratické nerovnice.
6. Trigonometrie
π π π π
, , , .
6 4 3 2
sin α ≤ 1, cosα ≤ 1, sin 2 α + cos 2 α = 1, sin(α + β ) = sin α . cos β + cosα .sin β ,
Sinus, kosinus, tangens, kotangens – hodnoty v bodech 0,
cos(α + β ) = cosα . cos β − sin α .sin β , sin 2α = 2 sin α . cosα , cos 2α = cos 2 α − sin 2 α .
Rovnice se siny a kosiny.
7. Dekadický logaritmus
a
log ab = log a + log b, log a r = r.log a, log = log a − log b. Hodnoty log1, log10,
b
log100, … Rovnice s logaritmy.
8. Analytická geometrie v rovině
Souřadnice bodu v rovině, vzdálenost bodů. Vektor v rovině, velikost vektoru, skalární
součin vektorů. Rovnice přímky, rovnice kružnice, vzdálenost bodu od přímky. Obsah
trojúhelníku, obdélníku, kruhu.
9. Aritmetická posloupnost
n
an = a1 + (n − 1)d , sn = a1 + a2 + ... + an , sn = (a1 + an ) .
2
10. Geometrická posloupnost
a n = a1q
n −1
q n −1
.
, sn = a1 + a2 + ... + an , sn = a1
q −1
České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
Doporučená literatura k testům studijních předpokladů
ANGLICKÝ JAZYK – test bude na úrovni běžných znalostí maturantů.
MATEMATIKA - test bude ověřovat znalosti a dovednost na úrovni požadavků
středoškolského vzdělání, doporučená literatura:
ČERNÝ, ČERNÁ, GEMPERLE, HÁJKOVÁ, KOČANDRLOVÁ, PRŮCHA, TAUFER:
Matematika. Přijímací zkoušky na ČVUT Fakulta stavební, 3. dotisk 2. vydání. Vydáno:
duben 2014. Publikaci je možné zakoupit v prodejně technické literatury na ČVUT.
ENGLISHLANGUAGETEST–totalscore50points
TASKS1-6
Readthesentencesandwritethecorrectanswers(A,B,CorD)onyouranswersheet.Payattentiontobusiness
terminologyandEnglishgrammar.(20pts.)
1.
Whenyouapplyforajob,youalsohavetoprovideyour…
A MP
B CV
C CEO
D MD
Thetopexecutiveresponsibleforafirm'soveralloperationsandperformanceisinBritainreferredtoasthe….
director.
A Chiefexecutive
B Managing
C Human
D Finance
resources
3.
Aplacewhereaconferenceisheldisits...
A placement
5.
A:Hello.Mywatchdoesn´tseemtobeworking.
B:Ok,I...whatIcandoaboutit.
A ´llsee
B ´mgoingtosee
C stage
D venue
C haven´tseen
D ´mseeing
C thecompany
hasbeen
floated.
D thecompany
hadbeen
floated.
Icouldn´trememberwhen....
A thecompanyis
floated.
B thecompany
arebeing
floated.
VZ
B room
O
4.
R
2.
Readthetextandmarktheanswerwhichhasthesamemeaning(A,B,CorD)onyouranswersheet.(6pts.)
6. “AroundtheUnitedStatesthisholidayseason,camerashops,departmentstores,andpharmacieshavebeen
havingahardtimekeepingupwithdemandfortheselfiestick,a$10-to-$30retractablepolethatpeopleclamp
ontotheirsmartphonestotakebetterpicturesofthemselves.“
A USretailersare
B Athomeaswell
C USretailersare
D USretailersare
unableto
asabroad,US
unabletosell
sufficiently
supplyenough
suppliedwitha
retailersare
enoughselfie
selfiesticks
unabletosell
stickswhichare
selfiestick
whichare$10enoughselfie
$10-to-$30
whichisa$10to-$30poles
stickswhichare
framesthatare
to-$30frame
thatare
$10-to-$30
attachedtoa
thatisattached
attachedtoa
polesthatare
smartphoneif
toasmartphone
smartphoneif
attachedtoa
peoplewantto
ifpeoplewant
peoplewantto
smartphoneif
photograph
tophotograph
photograph
peoplewantto
themselves
themselves.
themselves
photograph
moreeasily.
more
themselves
successfully.
moreeasily.
1
TASKS7-10
Findtherightsolutiontotheproblem.Markthecorrectletter(A,B,CorD)ontheanswersheet.(6pts.)
7. “IwanttotalktoMr.Brown,buthe´snotavailableatthemoment.”
A “Youcantakea
message.”
B “Yes,he´shaving
ameeting.”
C “Youcanleavea D
message.”
“Doyouhavean
appointment?”
Readthearticlebelowandchoosetheheadingwhichsummarisesitscontentinthebestway.Writethecorrect
alternative(A,B,CorD)onyouranswersheet.(6pts.)
8.
A Labor
B Unexpected
C LaborMarket
D Welfare state
Department
increaseof
FinallyPicksup
in crisis
seekshelp
joblessclaims
R
FewerAmericansfiledapplicationsforunemploymentbenefitsin2014thanatanytimein14yearsastheeconomic
expansionstrengthened.Anaverageof308,500workersaweekfiledjoblessclaimslastyear,theleastsince299,600
in2000,accordingtofiguresfromtheLaborDepartment.Applicationsclimbedby17,000to298,000intheweek
endedDec.27,morethanprojected,displayingthetypicalyear-endholidayswings.Theincreaseinjoblessclaims
lastweekwasthefirstsincelateNovember.-BloombergNews
http://www.philly.com/philly/business/20150101_Business_news_in_brief.html#mjqmQSisc6TUWs9y.99
O
Readthearticleagainanddecideifthefollowingstatementsaretrue(T),false(F)orifthearticledoesnotsay(D).
Writethecorrectalternativeonyouranswersheet.
(12pts.)
Accordingtotheauthor…
9. theaveragenumberoffiledjoblessclaimshasn´tbeenbetterfortwelveyears.
T
F
D
VZ
10. theunemploymentratewasfallingsteadilytillNovember.
T
F
D
2
VZOROVÝTESTZMATEMATIKY
Testovápoložka11.–15.jehodnocena4body
11. Hodnota17%z427plus26%z732je63%zhodnotyčíslaA.
CeláčástčíslaAje
a)417
b)482
c)493
d)505
R
12. Hodnotavýrazu ( 9 + 4 2 − 9 − 4 2 ) 2 je
a)2
b)4
c)6
d)8
13. Množinavšechřešenínerovnice
a) x ∈ (−∞,−1) b) x ∈ (−∞,−1)∪ <
1
2
O
c) x ∈ ( ,+∞) 1
,+∞) 2
3
≤ 2 je
x +1
1
2
d) x ∈ (−∞,− ) VZ
14. Zvětší-lisepočetprvkůojeden,zvětšísepočetvariacítřetítřídyznichvytvořenýcho126
(variacebezopakování).Početprvkůje
a) n=5
b) n=7
c) n=10
d) n=12
15. Poloměrrkružniceorovnici x 2 + y 2 − 4 x + 14 y + 48 = 0 jeroven
a)r=1
5
3
c) r = 5 b)r=
d) r = 5 3
Testovápoložka16.–20.jehodnocena6body
16. Jsoudánybody A[1,1], B[2,−1], C[3,2].Přímka p procházejícíbodem A abodem D ,
kterýpůlíúsečku BC ,márovnici
a) p : 3 y + x − 4 = 0 b) p : y + 3x − 4 = 0 c) p : 2 y + x − 3 = 0 d) p : 3 y + 4 x − 3 = 0 17. Celéčíslox,umocněnésvýmlogaritmemozákladu10,jerovno 10 4 .Čísloxje
a) α =
6
π
4
O
b) α =
π
R
a) x = 10 b) x = 10 2 c) x = 10 3 d) x = 10 4 18. VtrojúhelníkuABC,kde A[ 2,3] , B[6,−1] , C[5,3] máúhel ! BAC = α velikost
c) α =
d) α =
π
3
π
2
19. Mezičísla4a37bylovloženončíseltak,ževzniklaaritmetickáposloupnost {a n }1∞ ačástečný
VZ
součet sn+2 = a1 + a2 + ... + an+2 = 246 .Početnvloženýchčíselje
a)n=10
b)n=12
c)n=14
d)n=8
20. Rovnice (t + 2) x 2 − 3(3t − 2) x + 5t − 1 = 0 sreálnýmparametremtmádvojnásobnýkořen
pro
a)t=2nebo t =
b)t=3
c)t=-1nebot=1
d)t=3nebot=-1
22
61
4