Návod na zpracování

Komentáře

Transkript

Návod na zpracování
Návod na zpracování
NO
VIN
KA
!V
čet
ně
a V ke r a
ITA mi
VM cký
® 9 A ch t
DD abl
- O et
N
VIT
AP
VITA určenı́ barvy
VITA barevná komunikace
VITA barevná reprodukce
VITA kontrola barvy
Platí od 12.09
Systém lisované keramiky pro přelisování konstrukcí
na bázi oxidu zirkoničitého částečně stabilizované yttriem
a pro výrobu inlejů, onlejů, porcelánových fazet a
korunek předních zubů
M
® 9H
T
Obsah
Materiál
4
Technické údaje a indikace
6
Kontradikce a barevný koncept
7
Barevný koncept
8
Přelisovací technika
Tloušťky vrstev
Modelování
Připevňování
Zatmelování
Předehřívání
Lisování
Vyjímání z formy
Oddělování a opracování
Charakterizace
Individualizace
Klinické aspekty
10
12
13
14
18
18
20
21
22
23
24
Lisovací technika bez konstrukcí
Tloušťky vrstev
Modelování
Připevňování
Zatmelování
Předehřívání
Lisování
Vyjímání z formy
Oddělování a opracování
Charakterizace
Individualizace s VITAVM®9 ADD-ON
Klinické aspekty
25
26
27
29
30
31
32
32
33
34
36
Sortiment a příslušenství
37
Doporučené nástroje a materiály
43
Odstraňování závad
44
Upozornění
46
3
Materiál
Materiál
VITA PM9 (lisovatelný materiál) byl vyvinut z osvědčené živcové keramiky
s mikrostrukturou VITAVM9 a slouží k přelisování konstrukcí ze ZrO2 částečně
stabilizovaným yttriem v rozsahu součinitele tepelné roztažnosti cca 10,5 ·10-6 · K-1
(jako např. z VITA In-Ceram YZ) či k výrobě jedno nebo víceplošných inlejů, onlejů,
částečných korunek, fazet a korunek předních zubů prostřednictvím techniky vrstvení
a malování bez konstrukce. Restaurace s přelisovaným VITAPM 9 lze snadno a spolehlivě
individualizovat pomocí fazetovacích hmot VITAVM 9 (technika vrstvení), resp.
charakterizovat pomocí barev VITA AKZENT určené k malování (technika malování).
Restaurace, které nejsou na bázi oxidu zirkoničitého, se smí vzhledem ke své podstatně
nižší pevnosti redukovat při následné individualizaci prostřednictvím snadno tavitelných
hmot VITAVM 9 ADD-ON pouze minimálně (technika cut-back). Tyto restaurace bez
konstrukce se musí v každém případě připevnit adhezivně. Lisované keramické tablety
VITA PM 9 mají přirozenou fluorescenci. Materiál je tak s to vyhovět každému přání
pacienta podle jeho individuální estetiky, a to současně při přijatelných finančních
nákladech díky různě nabarveným lisovaným tabletám.
4
Materiál a jeho výhody
Výhody
• Lisovaná keramika „All-in-One“ pro tyto oblasti použití:
– přelisovací technika pro oxid zirkoničitý
– lisovací technika bez konstrukcí
– technika malování
– technika vrstvení
• Umožňuje mimořádně racionální skladování díky jasně strukturované nabídce
lisovaných tablet ve třech různých stupních průsvitnosti
• Pro všechny oblasti použití platí stejný lisovací program
• Sladěno s nejmodernějším systémem barev zubů na trhu, s VITA SYSTEM 3D-MASTER
• Nabízí možnost individualizace pomocí fazetovací keramiky s mikrostrukturou VITAVM9
• Výborně se spojuje s konstrukcemi na bázi ZrO2 částečně stabilizovaného yttriem.
• Mikrostruktura VITAPM 9 zajišťuje
– vysokou homogenitu materiálu (viz obr. dole)
– vynikající brousitelnost a leštitelnost jak v laboratoři, tak i in situ
– homogenní a kompaktní povrchy
– vynikající estetické výsledky
• Vysoce kvalitní zatmelovací hmota pro lisovanou keramiku, která umožňuje
dosáhnout precizních výsledků při lisování
• Šetří čas, neboť na lisovaných a přelisovaných restauracích není žádná reakční vrstva
12 µm
Obr. 1: Rastrovaný snímek naleptané struktury restaurace
VITAPM 9 s její velice rovnoměrnou strukturou
krystalů leucitu.
(Leptáno 5% roztokem fluorovodíku po dobu
120 sekund, 1000 x zvětšeno.)
Obr. 2: Tomografický snímek (trojrozměrný) lisované
tablety VITAPM 9.
Struktura keramiky je absolutně bez kazu.
5
Technické údaje a indikace
Technické údaje
Vlastnost
Hodnota
Součinitel tepelné roztažnosti (25–500°C)
Pevnost v ohybu
9,0–9,5 · 10-6 · K-1
cca 100 MPa
* Uvedené technicko-fyzikální hodnoty prezentují typické výsledky měření a vycházejí ze
zkušebních interních vzorků firmy a firemních měřicích přístrojů. Při jiném výrobním postupu
vzorků a při použití jiných měřicích přístrojů je třeba počítat s jinými výsledky měření.
Indikace:
VITAPM®9
Přelisovací
technika
Lisovací technika
bez konstrukcí
–
• Lisovací technika bez konstrukcí
–
–
Individualizace:
–
• Přelisovací technika:
se všemi hmotami VITAVM 9
–
–
–
Charakterizace
VITA AKZENT
VITA AKZENT
Individualizace
VITA VM 9
VITA VM 9
se všemi hmotami
VITAVM 9
doporučeno
6
• Přelisovací technika
Přelisování barvených a nebarvených konstrukcí korunek a můstků z ZrO2
částečně stabilizovaného yttriem v rozsahu součinitele tepelné roztažnosti
cca 10,5 ·10-6 · K-1 jako např. z materiálu VITA In-Ceram YZ.*
pouze s hmotami
VITAVM 9 ADD-ON
• Lisovací technika bez konstrukcí:
s hmotami VITAVM 9 ADD-ON.
Následná glazura s Glaze LT.
Charakterizace:
• S barvami pro malování ze sortimentu VITA AKZENT
* Při dodržení návodu ke zpracování a směrnic pro vytváření konstrukcí doporučených firmou
VITA lze přípravek VITAPM 9 doporučit nezávisle na výrobci pro konstrukce na bázi 3Y-TZP (-A).
Protože funkčnost závisí na celé řadě parametrů, může v daném případě zajistit konečnou
kvalitu pouze uživatel.
Kontradikce a barevný koncept
Kontradikce
• Premolární a molární korunky bez konstrukce z oxidu zirkoničitého
• Můstky bez konstrukce z oxidu zirkoničitého
• Přelisování konstrukcí z oxidu zirkoničitého mimo hodnoty součinitele tepelné roztažnosti
• U pacientů s parafunkcemi (např. bruximus)
• Při nedostatečné ústní hygieně
• Když nelze dodržet minimální tloušťku vrstvy keramiky
Upozornění:
VITA PM 9 není vhodný pro přelisování VITA In-Ceram SPINELL,
VITA In-Ceram ALUMINA, VITA In-Ceram ZIRCONIA,
VITA In-Ceram AL a ani pro konstrukce na bázi Al2O3 jiných výrobců.
VITA PM 9 není vhodný pro přelisování konstrukcí ze slitin a titanu.
Barevný koncept
VITAPM 9 se dodává v 10 barvách řady VITA SYSTEM 3D-MASTER pro lisovatelné materiály
(= P) a ve třech různých stupních průsvitnosti:
Opaque (O) barvy dentinu
0 M1P-O
0 M2P-O
1 M1P-O
1 M2P-O
2 M1P-O
2 M2P-O
2 M3P-O
3 M1P-O
3 M2P-O
3 M3P-O
1 M2P-T
2 M1P-T
2 M2P-T
2 M3P-T
3 M1P-T
3 M2P-T
3 M3P-T
2 M2P-HT
3 M2P-HT
Translucent (T) barvy dentinu
0 M1P-T
0 M2P-T
1 M1P-T
High Translucent (HT) barvy dentinu
0 M2P-HT
1 M1P-HT
1 M2P-HT
High Translucent (HT) barvy skloviny
EN0P-HT
EN1P-HT
EN2P-HT
ENLP-HT
ENDP-HT
enamel light
enamel dark
7
Barevný koncept
Volba tablet
Doporučení ohledně volby tablet závisí na jedné straně na indikaci, na straně druhé
pak na minimální tloušťce vrstvy pro lisovací techniku: 0,7 mm
Prvním kritériem pro volbu tablet je indikace:
Přelisovací technika
Lisovací technika bez konstrukcí
Keramické tablety O
Keramické tablety T
Keramické tablety T:
primárně pro korunky předních zubů
Keramické tablety HT: primárně pro inleje,
onleje a porcelánové fazety
Keramické tablety HT se dělí podle:
barev dentinu
barev skloviny
0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP
Při specifické volbě keramických tablet HT je třeba zohlednit zejména toto:
• Stejně jako všechny keramické tablety PM 9 vycházejí i tablety HT z dentinových barev VITA SYSTEM 3D-MASTER.
Ty tvoří souřadnicový systém resp. představují nulový bod.
• Jestliže se reprodukují restaurace, které jsou primárně v řezné resp. průsvitné oblasti, pak se doporučuje
zvolit takový výlisek, který bude o jeden stupeň světlejší resp. o jeden stupeň sytosti nižší než je zvolená barva dentinu,
aby restaurace nepůsobila příliš tmavě resp. chromaticky.
• Na základě určení barvy zubním lékařem a nezávisle na zubní oblasti určené k reprodukci lze doporučit následující
barvy keramických tablet HT:
Zjištěná barva zubu
Restaurace nahrazuje dentin
a sklovinu
Restaurace nahrazuje
převážně sklovinu
0 M1
0 M2P-HT
EN0P-HT
1 M1
1 M1P-HT
EN1P-HT
1 M2
1 M2P-HT
EN2P-HT
2 M2
2 M2P-HT
1 M2P-HT
3 M2
3 M2P-HT
2 M2P-HT
Restaurace nahrazuje
výhradně sklovinu
ENLP-HAT
• Kromě toho je třeba zohlednit barvu preparovaného pahýlu.
Tyto barvy lze reprodukovat pomocí preparačního materiálu VITA SIMULATE
(srov. str. 36)
8
ENDP-HT
Barevný koncept
Vliv barvy pahýlu na korunku, která je vylisována
z keramické tablety HT v barvě 2M2P:
• Pokud se musí zahrnout větší oblasti dentinu, pak se v případě pochybností zvolí výlisek T s nízkou průsvitností,
aby se zabránilo ztrátě světlosti „zešednutím“.
Změny barevného účinku (chromatická aberace a světlost)
při různé tloušťce lisované keramiky:
Příklad: 2 M2P-HT
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
Příklad: ENLP-HAT
0,4
9
Přelisovací technika – tloušťky vrstev
Indikace
Přelisovací technika – indikace
doporučené
tablety
VITA PM 9
–
–
–
–
O, T
Charakterizace
Individualizace se všemi
VITA
AKZENT
hmotami
VITAVM 9
doporučeno
Minimální a maximální tloušťky vrstev u přelisovací techniky
Chybí
podpora
konstrukce
Fazeta
max. 2 mm
Žádné ostré
hrany
Důležité:
U přelisovací techniky je nezbytné zajistit rovnoměrné podepření VITAPM 9
na všech stranách konstrukcí z oxidu zirkoničitého, aby se tak zabránilo klinickým
selháním v důsledku odloupnutí a prasklinám ve fazetě. Konstrukce nesmí mít
žádné ostré hrany.
✘
max. 2 mm
min. 0,7 mm
min. 0,7 mm
✔
max. 2 mm
✔
• Dodržujte minimální tloušťky stěn v mm a minimální
plochy konektoru v mm2 konstrukce z VITA In-Ceram YZ na
straně 11.
10
Přelisovací technika – rozměry konstrukce
Minimální tloušťka stěny v mm a minimální povrch konektorů v mm2 pro konstrukce z oxidu zirkoničitého
VITA In-Ceram YZ® – indikace
mm /mm 2
Incisální/okluzální tloušťka stěny
Primární díly dvojitých korunek
0,7
Incisální/okluzální tloušťka stěny
Konstrukce samostatné korunky
0,7
Incisální/okluzální tloušťka stěny
Pilířové korunky můstkové konstrukce s jedním mezičlenem
0,7
Incisální/okluzální tloušťka stěny
Pilířové korunky můstkové konstrukce se dvěma mezičleny
1,0
Kruhová tloušťka stěny
Primární díly dvojitých korunek
0,5
Kruhová tloušťka stěny
Konstrukce samostatné korunky
0,5
Kruhová tloušťka stěny
Pilířové korunky můstkové konstrukce s jedním mezičlenem
0,5
Kruhová tloušťka stěny
Pilířové korunky můstkové konstrukce se dvěma mezičleny
0,7
Plocha konektoru 1)
Můstková konstrukce předního zubu s jedním mezičlenem
7
Plocha konektoru 1)
Můstková konstrukce předního zubu se dvěma mezičleny
9
Plocha konektoru 1)
Můstková konstrukce postranního zubu s jedním mezičlenem
9
Plocha konektoru 1)
Můstková konstrukce postranního zubu se dvěma mezičleny
12
Plocha konektoru 1) 2)
Můstková konstrukce s volným koncem
12
1)
Plocha konektoru: spojovací plocha mezi pilířovou korunkou a mezičlenem, resp. mezi dvěma mezičleny
2)
Volný článek můstku by měl mít své vestibulárně orální rozměry cca o 1/3 užší.
11
Přelisovací technika – modelování
Důležité:
Před modelací se konstrukce z oxidu zirkoničitého musí odvážit,
aby bylo možné později stanovit potřebný počet keramických tablet
(viz upozornění na str. 13).
Modelování
Izolování modelu běžnou izolací ze sádry a vosku. Modelování se provádí přímo
na slinuté konstrukci z oxidu zirkoničitého. Konstrukce se nesmí pálit s přípravkem LINER,
ani s VITAVM 9 EFFECT BONDER.
Před modelováním musí být absolutně čistá. Pro modely se smí používat pouze vosk
pro celokeramické systémy, který se beze zbytku spálí (např. vosk VKS od firmy Yeti).
Vedle toho je zde možnost vybrousit dané tvary z bloků akrylového polymeru
VITA CAD-Waxx pomocí techniky inLab CAD/CAM.
Provede se to zcela anatomicky. Pokud se bude provádět individualizace s VITAVM9,
může se modelování provést s redukovanou anatomii.
Na hladkou a přesnou modelaci je třeba dávat pozor hlavně na hranicích preparace.
Je třeba se vyhnout ostrým hranám (např. hlubokým fisurám či ostrým hrbolkům),
neboť by mohly způsobit, že se při lisování vlisuje do keramiky i zatmelovací hmota.
Důležité:
Minimální tloušťka vrstvy voskového modelu musí být 0,7 mm, neboť jinak by
výsledky lisování mohly být neúplné. Tloušťka vrstvy hrbolků by neměla být větš
než 2 mm, neboť jinak hrozí odloupnutí. Vždy je třeba zajistit, aby konstrukce
byla dostatečně podepřena (viz upozornění na str. 10).
12
Přelisovací technika – připevnění
Připevnění lisovacích kanálků
Voskové modely se připevní voskovými drátky s délkou minimálně 3 mm a
maximálně 8 mm a Ø minimálně 4 mm stejně jako odlitky z neželezných kovů.
Připevnění se nesmí zužovat k modelu, nýbrž by mělo mít „trumpetovitý“ průběh.
Korunky a můstky se připevní vždy v nejobjemnějším místě: incisálně na nejsilnějším
hrbolu. Každý člen můstku musí mít minimálně jeden lisovací kanálek.
U můstků se připevní vždy vnější hrbolek.
Upozornění:
Hmotnost vosku udává rozdíl mezi nezafazetovanou konstrukcí
z oxidu zirkoničitého a konstrukcí s Wax-Up včetně připevnění.
Místa pro nasazení mezi lisovacím kanálkem, lisovaným objektem a bází mufle musí být oblá.
Bezpodmínečně je třeba se vyvarovat ostrým hranám a zúžením.
Lisovací kanálky budou na bázi mufle oblé a v úhlu 45°–60° směrem ven ke kroužku mufle
(minimální vzdálenost 10 mm).
Báze mufle se lehce namaže vazelínou, aby se zajistilo snadné vyjmutí z formy.
Sektorové kroužky na vnitřní straně kroužku mufle umožňují rychle a cíleně opět
nalézt lisovaný objekt při vyjímání z formy.
Lisovaný objekt a lisovací kanálek musí tvořit ideální přímku, aby keramika mohla
nerušeně téct.
min. 10 mm
min. 10 mm
V případě více lisovaných objektů v jedné mufli se musí dávat pozor na to, aby jejich
okraje byly ve stejné výšce. Lisované objekty by se měly rozdělit symetricky.
ma
x. 1
5–
16
mm
max. 15 – 16 mm
min. 10 mm
13
Přelisovací technika – zatmelování
Zatmelování
Důležité:
Před zatmelováním se musí stanovit hmotnost vosku včetně lisovacích
kanálků, aby bylo možné určit potřebný počet (max. 2 kusy) lisovacích tablet
VITA PM 9.
Hmotnost vosku udává rozdíl mezi nezafazetovanou konstrukcí z oxidu zirkoničitého
a konstrukcí s Wax-Up.
Orientační hodnota pro počet lisovacích tablet, které je nezbytné použít
1 x 2 g lisovací tablety
max. 0,4 g hmotnost vosku
2 x 2 g lisovací tablety
max. 1,2 g hmotnost vosku
VITAPM® zatmelování
je fosfátově vázaná zatmelovací hmota neobsahující grafit určená pro rychlé
ohřátí speciálně hmot VITA PM 9.
Upozornění:
Zvločkovatělý roztok pro namíchání zatmelovacích hmot VITA PM se již nesmí používat.
Dodržujte datum trvanlivosti!
14
Skladování
Prášek skladujte v suchu a chladu.
Температура на обработване
cca 22 °C (pokojová teplota)
Poměr mísení
100 g prášku – 22 ml roztoku
Roztok pro namíchání neskladujte při teplotě
nižší než 5°C, neboť roztok je citlivý na mráz.
Poměry namíchání:
• prášek (g): 100
roztok (ml) 22
• prášek (g): 200
roztok (ml) 44
Přelisovací technika – zatmelování
sáček 1 x 100 g
Stanovení
koncentrace
sáček 2 x 100 g (200 g)
Koncentrace
(%)
Roztok
(ml)
Dest. voda
Roztok
(ml)
Dest. voda
(ml)
90
20
2
40
4
85
19
3
38
6
80
18
4
36
8
75
17
5
34
10
70
15
7
30
14
65
14
8
28
16
60
13
9
26
18
55
12
10
24
20
50
11
11
22
22
(ml)
Řízení expanze (%)
Roztok (ml)
Přelisovací technika (korunky, můstky):
Dest. voda (ml)
75%
25%
75 – 80%
25 – 20%
70%
30%
50 – 60%
50 – 40%
75%
25%
85 – max. 90%
15 – 10%
Lisovací technika bez konstrukcí:
Korunky předních zubů
Porcelánové fazety
Inleje – jednoplošné a dvouplošné
MOD – inleje
Onleje
• U korunek předních zubů je třeba dávat pozor na to, že v případě úzkých tenkých preparací vede k lepším výsledkům lícování
vyšší hodnota expanze (80%). Uvedené expanční údaje jsou pouze orientační.
Nelze vyloučit odchylky v důsledku rozdílných preparačních předloh, předehřívacích pecí, teplot lisování atd. a je třeba je v daném
případě upravit.
15
Přelisovací technika – zatmelování
Rozmíchání
Pomocí špachtle zatmelovací hmotu
ručně rozmícháte, aby se rovnoměrně
zvlhčila.
Doba míchání ve vakuu
60 sekund
Před zapnutím míchacího zařízení nechte
směs 15 sekund ve vakuu. Míchejte 60
sekund. U vakuového míchače neustále
kontrolujte, zda správně funguje. Špatné
vakuum způsobuje odchylky v lícování
a bubliny na odlívaném objektu.
Doba zpracování
cca 6 minut při cca 22°C
(pokojová teplota)
Doba zpracování závisí na pokojové
teplotě. Teplota zkracuje dobu pro
zpracování.
Mufli naplňte zatmelovací hmotou: Vibrátor
by se měl použít pouze jako pomůcka tehdy,
když se zdá jeho použití nezbytné s ohledem
na tekutost hmoty. Žádné silné vibrace!
Silné vibrování vytváří bubliny a způsobuje
rozklad zatmelovací směsi.
Zatmelování
Doba tuhnutí
30 minut od zahájení míchání
1. Po 20 minutách odstraňte formovací
zařízení mufle a připevňovací podstavec.
2. Mufli nechte 10 minut vychladnout.
Vložení mufle do pece
1. Dosedací plošky mufle zarovnejte
(nožem na sádru/brusným papírem).
2. Po 30 minutách dejte mufli do pece
předehřáté na 850°C.
Teplota předehřátí
850°C
Doba předehřátí
Doba předehřívání mufle před dosaženém
teploty předehřátí (850°C)
100 g mufle: min. 50 minut
200 g mufle: min. 75 minut
Od tří muflí po 100 g resp. 200 g
v předehřívací peci se době předehřívání
prodlouží vždy o 15 minut.
Upozornění:
Během předehřívání nenechávejte pec kvůli agresivnímu pálení otevřenou.
Zatmelovací hmoty obsahují křemičitý písek resp. křemičitou moučku!
Pomocí vhodných opatření (např. nošením respirátorů typ FFP3SLD) eliminujte
inhalace.
16
Přelisovací technika – zatmelování
Zatmelovací hmotu nalijte slabým proudem do kroužku mufle až po značku tak,
aby se netvořily bubliny.
Před nasazením šablony lehce odtáhněte kroužek mufle na boku palcem,
aby mohl vzduch lépe unikat.
Doba tuhnutí: 30 minut od zahájení míchání.
Po 20 minutách tuhnutí zatmelovací hmoty vytlačte mufli oběma palci
ze silikonového kroužku směrem dolů.
Po vyjmutí ze silikonové formy nechte mufli 10 minut odpařovat, než ji vložíte
do předehřívací pece. Zabráníte tím popraskání při předehřívání.
Šablona mufle určuje výšku formy zatmelovací hmoty a zajišťuje rovnou polohu
v lisovací peci. Výčnělky na dosedací ploše zarovnejte nožem na sádru resp. je pečlivě
odstraňte.
Důležité:
Zkontrolujte, zda mufle stojí rovně, neboť jinak by mohly při lisování
nastat problémy.
17
Přelisovací technika – předehřívání
Předehřívání
Mufli umístěte pokud možno doprostřed předehřívací pece.
Předehřívací pec se smí naplnit jen z poloviny své kapacity. Pravidelně kontrolujte,
zda je skutečná teplota správná (např. pomocí stříbrného zkušebního vzorku).
Důležité:
Dodržujte parametry předehřívání pro zatmelovací hmotu VITA PM:
Teplota předehřátí: 850°C
,
Doba předehřívání mufle před dosaženém teploty předehřátí (850°C)
100 g mufle: min. 50 minut
200 g mufle: min. 75 minut
Od tří muflí po 100 g resp. 200 g v předehřívací peci se doba předehřívání
prodlouží vždy o 15 minut.
Lisovník resp. razidlo na jedno použití a keramické tablety VITA PM9
se nepředehřívají.
Mufle se nesmí dávat do předehřívací pece společně s jinými odlívanými objekty
(zalévací mufle z neželezných kovů) či pájecími modely, neboť by mohlo dojít k jejich
zbarvení vlivem oxidů kovu. Do licího kanálku se nesmí dostat žádné zbytky zatmelovací
hmoty ani nečistoty. Případně se musí vyfoukat.
Příprava pro lisování
Důležité:
Mufli po jejím předehřátí plynule přesuňte z předehřívací pece do lisovací pece tak,
abyste zabránili ztrátě tepla. Mufli mezitím neodkládejte! Studené lisovací tablety
VITA PM9 se dávají do mufle zaoblenou stranou dolů (vyražené logo VITA).
Tím se zabrání oškrábání zatmelovací hmoty v lisovacím kanálku.
Pro kontrolu slouží to, že potištěná strana ukazuje nahoru (viz obr.).
Vložení lisovací tablety VITA PM 9.
Lisovník resp. razidlo na jedno použití se umístí černou značkou nahoru.
Čelní plocha s lehce zakulacenými hranami musí ukazovat směrem dolů.
18
Přelisovací technika – lisování
Doporučené parametry pro vypalování – lisovací pec VARIO PRESS® 300 (Zubler)*
°C/min.
700
min.
Doba
lisování
min.
Lisovací
tlak
20.00
6.00
nízký
cca tepl.
Tp. °C
60
1000
* Tyto údaje slouží uživateli pouze jako orientační hodnoty. Pokud by povrch, transparence nebo stupeň lesku neodpovídaly
výsledku provedeného za optimálních podmínek, pak je nezbytné parametry lisování odpovídajícím způsobem upravit.
Pro lisování nejsou rozhodující hodnoty lisování, které ukazuje přístroj, nýbrž vzhled a stav povrchu restaurace po lisování.
Doporučené parametry pro vypalování – lisovací pec EP 600 (Ivoclar)*
Tp. °C
700
cca tepl.
min.
min.
°C/min.
0.00
6.00
50
1000
min.
Rychlost
ukončení
růstu
řetězce
20.00
mech.
300 μm/min
* Tyto údaje slouží uživateli pouze jako orientační hodnoty. Pokud by povrch, transparence nebo stupeň lesku neodpovídaly výsledku provedeného
za optimálních podmínek, pak je nezbytné parametry lisování odpovídajícím způsobem upravit. Pro lisování nejsou rozhodující hodnoty lisování,
které ukazuje přístroj, nýbrž vzhled a stav povrchu restaurace po lisování.
Doporučené parametry pro vypalování – lisovací pec Cergo Press (DeguDent)*
Tp. °C
700
min.
Lisovací
tlak
bar
Doba
lisování
min.
20.00
4,7
10.00
cca tepl.
min.
min.
°C/min.
0.00
6.00
50
1000
* Tyto údaje slouží uživateli pouze jako orientační hodnoty. Pokud by povrch, transparence nebo stupeň lesku neodpovídaly výsledku provedeného
za optimálních podmínek, pak je nezbytné parametry lisování odpovídajícím způsobem upravit. Pro lisování nejsou rozhodující hodnoty lisování,
které ukazuje přístroj, nýbrž vzhled a stav povrchu restaurace po lisování.
Důležité:
Mufli po skončení lisovacího programu vyjměte přímo z pece a nechte vychladnout při pokojové teplotě.
Neochlazujte ve studené vodě.
19
Přelisovací technika – vyjímání z formy
Vyjímání z formy
Pomocí druhého lisovníku se nastaví přesná hloubka zalisování.
Tu pak přenesete pomocí tužky na vnější povrch mufle.
Vylisované objekty jsou mezi vroubkovanými čárami.
Pomocí řezacího brusného kotouče se podél značky provedou hluboké zářezy po obvodu.
Nožem na sádru se mufle opatrně rozštípne. Nepoužívejte žádné kladívko.
Provede se hrubé otryskání skleněnými perličkami s tlakem 4 bar a zrnitostí 50 μm.
Jakmile narazíte na vylisovaný objekt, snižte tlak paprsku na 2 bary.
Důležité:
Cervikálně provádějte otryskávání s malým tlakem
a pod tupým úhlem.
Otryskaná práce
20
Přelisovací technika – oddělování a opracování
Oddělování
Oddělování vylisovaného objektu od lisovacího kanálku se provede diamantovým
brusným kotoučem při nízkém tlaku a v co možná největší vzdálenosti od objektu,
aby se trhliny, které mohou vzniknout při oddělování, nepřenesly na vylisovaný objekt.
Důležité je vyhnout se přehřívání keramiky, protože to může vést ke vzniku
mikrotrhlin.
Opracování
Pro obroušení se použijí ostré diamantové jemnozrnné nástroje.
Při práci tlačte lehce a pracujte s malými otáčkami. Zabraňte vniku tepla a dodržte
minimální tloušťky vrstvy.
Upozornění:
Oddělování a opracování se doporučuje provádět
s vodním chlazením.
Důležité:
Kvůli vytváření prachu se při broušení slinutých dentálně keramických
výrobků musí nosit ochrana úst nebo se musí brousit za mokra.
Vedle toho by se mělo pracovat za ochranným štítem a s odsáváním.
21
Přelisovací technika – charakterizace
Barevná charakterizace (technika malování)
Pro barevnou charakterizaci a glazuru přelisovaných restaurací z hmoty VITA PM 9
se nepoužívají barvy VITA AKZENT resp. žádná glazurovací hmota.
Postupujte podle příslušného návodu ke zpracování.
Alternativně se může předtím provést fixační pálení barev pro malování.
Doporučené parametry pro vypalování přípravku VITA AKZENT®
a spreje AKZENT® Glaze Spray ve VITA VACUMAT®
Tp. °C
cca tepl.
min.
min.
°C/min.
min.
°C
VAC
min.
Fixační pálení barev
pro malování s VITA AKZENT
500
4.00
3.15
80
760
1.00
–
–
Pálení na lesk s(e)
AKZENT Glaze/sprejem Glaze
500
4.00
5.00
80
900
1.00
600**
–
* Tyto údaje slouží uživateli pouze jako orientační hodnoty. Pokud by povrch, transparence nebo stupeň lesku neodpovídaly
výsledku provedeného za optimálních podmínek, pak je nezbytné proces vypalování odpovídajícím způsobem upravit.
Pro průběh vypalování není rozhodující teplota, kterou ukazuje přístroj, nýbrž vzhled a vlastnosti povrchu páleného
materiálu po vypálení.
** Pozvolné ochlazování až na odpovídající teplotu je doporučeno pro poslední vypalování keramiky.
Pozice zvedacího zařízení u přístrojů VITA VACUMAT by přitom měla být > 75%.
22
Přelisovací technika – individualizace
Barevná individualizace (technika cut back)
Restaurace z VITA PM 9 se mohou individualizovat hmotami VITAVM 9
(fazetovací keramika s mikrostrukturou).
Pro běžnou techniku vrstvení VITAVM 9 platí uvedené postupy při vypalování.
Postupujte podle návodu ke zpracování č. 1190.
Doporučené parametry pro vypalování VITAVM®9*/VITA AKZENT®
ve VITA VACUMAT®
cca tepl.
Tp. °C
min.
min.
°C/min.
min.
°C
VAC
min.
Dentinové pálení
500
6.00
7.27
55
910
1.00
600**
7.27
Fixační pálení barev
pro malování s VITA AKZENT
500
4.00
3.15
80
760
1.00
600**
–
Pálení na lesk
500
–
5.00
80
900
1.00
600**
–
Pálení na lesk VITA AKZENT
Glaze/Fluid, sprej Glaze
500
4.00
5.00
80
900
1.00
600**
–
Korekční pálení
s CORRECTIVE
500
4.00
4.20
60
760
1.00
500**
4.20
* Tyto údaje slouží uživateli pouze jako orientační hodnoty. Pokud by povrch, transparence nebo stupeň lesku neodpovídaly
výsledku provedeného za optimálních podmínek, pak je nezbytné proces vypalování odpovídajícím způsobem upravit.
Pro průběh vypalování není rozhodující teplota, kterou ukazuje přístroj, nýbrž vzhled a vlastnosti povrchu páleného
materiálu po vypálení.
** Pozvolné ochlazování až na odpovídající teplotu je doporučeno pro poslední vypalování keramiky.
Pozice zvedacího zařízení u přístrojů VITA VACUMAT by přitom měla být > 75%.
23
Přelisovací technika – individualizace a klinické aspekty
Hotové můstky postranních zub
na pracovním modelu
Klinické aspekty
Zkouška
Při zkoušce je třeba dát pozor na to, abyste restaurace neoddělávaly pátradlem
ani sondou, nýbrž zubní nití nebo kouskem zubní hráze.
Upevňování restaurací z přelisovaného oxidu zirkoničitého
Korunky a můstky z přelisované keramiky z oxidu zirkoničitého (přelisovací technika)
se mohou adhezivně připevnit pomocí kompozitů nebo běžných sklo-ionomerických
cementů, neboť mají velice vysokou vlastní pevnost.
K tomu viz příručka VITA č. 1696 „Klinické aspekty v celokeramice“.
S můstkem z oxidu zirkoničitého přelisovaným s VITA PM 9 (21-23)
bezprostředně po začlenění.
Klinické foto: Schmid Zahntechnik, Regensburg
24
Lisovací technika bez konstrukcí – tloušťky vrstev
Indikace
Lisovací technika bez konstrukcí: – indikace
doporučené
tablety
VITAPM9
–
–
–
–
T, HT
Charakterizace
Individualizace
VITA
AKZENT
pouze s hmotami Add-on
VITAVM 9
doporučeno
Tloušťky vrstev
min. 1,5 mm
Korunky předních zubů
Tloušťka keramické vrstvy, incisálně: min. 1,5 mm
Tloušťka keramické vrstvy, cervikálně: min. 1,0 mm
min. 1,5 mm
Inleje
Tloušťka keramické vrstvy pod nejhlubším místem fisury: min. 1,5 mm
Tloušťka keramické vrstvy v oblasti zúžení: min. 1,5 mm
Šířka aproximálního stupně: min. 1,0 mm
1,0 mm
Jestliže se okraj kavity přibližuje ke špičce hrbolku, pak:
2,5 mm
2,5 mm
2 mm
1,5 mm
25
Lisovací technika bez konstrukcí – tloušťky vrstev /modelace
2 mm
Onleje
Tloušťka keramické vrstvy v oblasti spojení hrbolku: min. 1,5–2 mm
Tloušťka keramické vrstvy na základu fisury: min 1,5 mm
1,5 mm
Porcelánové fazety
Tloušťka keramické vrstvy, průměrně: min. 0,7 mm
incisálně: min. 1 mm
Modelování
Nanesení vrstvy distančního laku
Podsekřivé oblasti se před modelováním musí vyblokovat.
Aby se získal prostor pro upevnění kompozitu, musí se na pahýl až do vzdálenosti
cca 1 mm od preparační hranice nanést 2 - 3 vrstvy snadno odstranitelného distančního
laku (spacer) jako např. B. lak na pahýly VITA In-Ceram (tj. cca 30 – 50 μm).
Izolování sádrových pahýlů pomocí běžné sádrovoskové izolace.
Pro modely se smí používat pouze vosk pro celokeramické systémy,
který se beze zbytku spálí (např. vosk VKS od firmy Yeti).
Provede se to zcela anatomicky.
Na čistou a přesnou modelaci je třeba dávat pozor hlavně na hranicích preparace.
Je třeba se vyhnout ostrým hranám (např. hlubokým fisurám či ostrým hrbolkům),
neboť by mohly způsobit, že se při lisování vlisuje do keramiky i zatmelovací hmota.
26
Lisovací technika bez konstrukcí – připevnění
Existuje zde možnost vybrousit dané tvary z bloků akrylového polymeru
VITA CAD-Waxx pomocí techniky inLab CAD/CAM.
Důležité:
Minimální tloušťka vrstvy voskového modelu resp. těla formy
CAD-Waxx musí být 0,7 mm, neboť jinak by výsledky lisování mohly
být neúplné.
Připevnění lisovacích kanálků
Voskové modely resp. tělesa forem vybroušená z VITA CAD-Waxx se připevní
voskovými drátky s délkou minimálně 3 mm a maximálně 8 mm stejně jako odlitky
z neželezných kovů.
Inleje se mohou připevnit voskovým drátkem o průměru 3,0 mm.
Všechny ostatní objemnější restaurace, jako jsou porcelánové fazety a korunky, se musí
připevnit voskových drátkem s průměrem 4 mm.
Důležité:
Před zatmelování se musí stanovit hmotnost vosku včetně připevnění,
aby se mohl určit potřebný počet (max. 2 kusy) lisovacích tablet VITA PM 9.
27
Lisovací technika bez konstrukcí – připevnění
Místa pro nasazení mezi lisovacím kanálkem, lisovaným objektem a bází
mufle musí být oblá. Bezpodmínečně je třeba se vyvarovat ostrým hranám a zúžením.
Připevnění se nesmí zužovat k modelu, nýbrž by mělo mít „trumpetovitý“ průběh.
Jestliže se má lisovat více restaurací, umístí se symetricky ve středu mufle.
Připevněné těleso formy předního zubu z VITA CAD-Waxx.
Správné připevní u lisovací techniky bez konstrukce
Lisovací objekty budou v úhlu 45 °– 60° směrem ven ke kroužku mufle
(minimální vzdálenost 10 mm).
min. 10 mm
min. 10 mm
m
0m
x. 1
V případě více lisovaných objektů v jedné mufli se musí dávat pozor na to,
aby jejich okraje byly ve stejné výšce.
ma
max. 10 mm
min. 10 mm
Sektorové kroužky na vnitřní straně kroužku mufle umožňují rychle a cíleně
opět nalézt lisovaný objekt při vyjímání z formy.
28
Lisovací technika bez konstrukcí – připevnění
Zatmelování
Dodržujte parametry pro zpracování (poměry mísení a doby míchání)
zatmelovací hmoty VITAPM 9 na straně 14 n.
Zatmelovací hmota se tenkým proudem nalije až po značku
do kroužku mufle.
Před nasazením šablony lehce odtáhněte kroužek mufle na boku palcem,
aby mohl vzduch lépe unikat.
Doba tuhnutí: 30 minut od zahájení míchání
Po vytuhnutí vytlačte mufli oběma palci ze silikonového kroužku směrem dolů.
Po vyjmutí ze silikonové formy nechte mufli 10 minut odpařovat, než ji vložíte
do předehřívací pece. Zabráníte tím popraskání při předehřívání.
Šablona mufle určuje výšku formy zatmelovací hmoty a zajišťuje rovnou polohu
v lisovací peci. Výčnělky na dosedací ploše zarovnejte nožem na sádru resp. je pečlivě
odstraňte, neboť jinak nemůže mufle stát kolmo v lisovací peci, což může způsobit
problémy při lisování.
Důležité:
Zkontrolujte, zda mufle stojí rovně, neboť jinak
by mohly při lisování nastat problémy.
29
Lisovací technika bez konstrukcí – předehřívání
Předehřívání
Mufle se dá do předehřívací pece. Předehřívací pec se smí naplnit
jen z poloviny své kapacity.
Důležité:
Dodržujte parametry předehřívání pro zatmelovací hmotu VITA PM:
Teplota předehřátí: 850°C
Doba předehřívání mufle před dosaženém teploty předehřátí (850°C)
100 g mufle: min. 50 minut
200 g mufle: min. 75 minut
Od tří muflí po 100 g resp. 200 g v předehřívací peci se doba předehřívání prodlouží
vždy o 15 minut.
Lisovník resp. razidlo na jedno použití a keramické tablety VITA PM 9
se nepředehřívají.
Mufle se nesmí dávat do předehřívací pece společně s jinými odlévanými objekty
(zalévací mufle z neželezných kovů) či pájecími modely, neboť by mohlo dojít k jejich
zbarvení vlivem oxidů kovu. Do licího kanálku se nesmí dostat žádné zbytky
zatmelovací hmoty ani nečistoty. Případně se musí vyfoukat.
Příprava pro lisování
Důležité:
Mufli po jejím předehřátí plynule přesuňte z předehřívací pece do lisovací pece tak,
abyste zabránili ztrátě tepla. Mufli mezitím neodkládejte! Studené lisované díly
VITA PM9 se dávají do mufle zaoblenou stranou dolů (vyražené logo VITA).
Tím se zabrání oškrábání zatmelovací hmoty v lisovacím kanálku.
Pro kontrolu slouží to, že potištěná strana ukazuje nahoru (viz obr.).
Vložení lisovaného dílu VITAPM9
30
Technika lisování bez konstrukce – lisování
Lisovník resp. razidlo na jedno použití se umístí černou značkou nahoru.
Čelní plocha s lehce zakulacenými hranami musí ukazovat směrem dolů.
Doporučené parametry pro vypalování – lisovací pec VARIO PRESS® 300 (Zubler)*
°C/min.
700
min.
Doba
lisování
min.
Lisovací
tlak
20.00
6.00
nízký
cca tepl.
Tp. °C
50
1000
* Tyto údaje slouží uživateli pouze jako orientační hodnoty. Pokud by povrch, transparence nebo stupeň lesku neodpovídaly
výsledku provedeného za optimálních podmínek, pak je nezbytné parametry lisování odpovídajícím způsobem upravit.
Pro lisování nejsou rozhodující hodnoty lisování, které ukazuje přístroj, nýbrž vzhled a stav povrchu restaurace po lisování.
Doporučené parametry pro vypalování – lisovací pec EP 600 (Ivoclar)*
Tp. °C
700
min.
min.
°C/min.
cca tepl.
°C
min.
0.00
6.00
50
1000
20.00
Lisovací
tlak
Rychlost
ukončení růstu
řetězce
mech.
300 μm/min
* Tyto údaje slouží uživateli pouze jako orientační hodnoty. Pokud by povrch, transparence nebo stupeň lesku neodpovídaly výsledku provedeného
za optimálních podmínek, pak je nezbytné parametry lisování odpovídajícím způsobem upravit. Pro lisování nejsou rozhodující hodnoty lisování,
které ukazuje přístroj, nýbrž vzhled a stav povrchu restaurace po lisování.
Doporučené parametry pro vypalování – lisovací pec Cergo® press (DeguDent)*
Tp. °C
700
min.
min.
°C/min.
cca tepl.
°C
0.00
6.00
50
1000
min.
Lisovací
tlak
bar
Doba
lisování
min.
20.00
4,7
10.00
* Tyto údaje slouží uživateli pouze jako orientační hodnoty. Pokud by povrch, transparence nebo stupeň lesku neodpovídaly výsledku provedeného
za optimálních podmínek, pak je nezbytné parametry lisování odpovídajícím způsobem upravit. Pro lisování nejsou rozhodující hodnoty lisování,
které ukazuje přístroj, nýbrž vzhled a stav povrchu restaurace po lisování.
Důležité:
Mufli po skončení lisovacího programu vyjměte přímo z pece a nechte vychladnout
při pokojové teplotě. Neochlazujte ve studené vodě.
31
Lisovací technika bez konstrukcí – vyjímaní z formy
Vyjímání z formy
Pomocí druhého lisovníku se nastaví přesná hloubka zalisování.
Tu pak přenesete pomocí tužky na vnější povrch mufle.
Vylisované objekty jsou mezi vroubkovanými čárami.
Pomocí řezacího brusného kotouče se podél značky provedou hluboké zářezy po obvodu.
Nožem na sádru se mufle opatrně rozštípne. Nepoužívejte žádné kladívko.
Provede se hrubé otryskání skleněnými perličkami s tlakem 4 bar a zrnitostí 50 μm.
Jakmile narazíte na vylisovaný objekt, snižte tlak paprsku na 2 bary.
Důležité:
Cervikálně provádějte otryskávání s malým tlakem
a pod tupým úhlem.
Otryskané restaurace
Oddělování
Oddělování vylisovaného objektu od lisovacího kanálku se provede diamantovým
kotoučem při nízkém tlaku a v co možná největší vzdálenosti od objektu, aby se trhliny,
které mohou vzniknout při oddělování, nepřenesly na vylisovaný objekt. Důležité je
vyhnout se přehřívání keramiky, protože to může vést ke vzniku mikrotrhlin.
Důležité:
Oddělování a opracování se doporučuje provádět
s vodním chlazením.
Značkování
Restaurace se označí pomocí rtěnky, kontrolní pasty nebo okluzního spreje
(např. Occlusspray firmy Hager & Werken).
32
Lisovací technika bez konstrukcí – charakterizace
Inlej se dá na pahýl.
Opracování
Pro obroušení se použijí ostré diamantové jemnozrnné nástroje.
Při práci tlačte lehce a pracujte s malými otáčkami.
Zabraňte vniku tepla a dodržte minimální tloušťky vrstvy.
Upozornění:
Oddělování a opracování se doporučuje provádět
s vodním chlazením.
Důležité:
Kvůli vytváření prachu se při broušení slinutých dentálně keramických
výrobků musí nosit ochrana úst nebo se musí brousit za mokra.
Vedle toho by se mělo pracovat za ochranným štítem a s odsáváním.
Barevná charakterizace (technika malování)
Pro barevnou charakterizaci restaurací bez konstrukce z hmoty VITA PM 9
se nepoužívají barvy VITA AKZENT.
Postupujte podle příslušného návodu ke zpracování.
Důležité:
Pro glazuru se smí používat pouze snadno tavitelné glazurovací hmoty
Glaze LT (prášek nebo pasta).
Doporučené parametry pro vypalování VITA AKZENT Glaze LT (prášek a pasta)
ve VITA VACUMAT®
Tp. °C
min.
min.
°C/min.
прибл.
темп.°C
min.
°C
VAC
min.
Fixační pálení barev
pro malování s VITA AKZENT
500
4.00
3.15
80
760
1.00
500**
–
Pálení na lesk s práškem
Glaze LT
500
4.00
3.30
80
780
1.00
500**
–
Pálení na lesk s pastou
Glaze LT
500
6.00
3.30
80
780
1.00
500**
–
* Tyto údaje slouží uživateli pouze jako orientační hodnoty. Pokud by povrch, transparence nebo stupeň lesku neodpovídaly
výsledku provedeného za optimálních podmínek, pak je nezbytné proces vypalování odpovídajícím způsobem upravit.
Pro průběh vypalování není rozhodující teplota, kterou ukazuje přístroj, nýbrž vzhled a vlastnosti povrchu páleného
materiálu po vypálení.
** Pozvolné ochlazování až na odpovídající teplotu je doporučeno pro poslední vypalování keramiky.
Pozice zvedacího zařízení u přístrojů VITA VACUMAT by přitom měla být > 75%.
33
Lisovací technika bez konstrukce - individualizace s VITAVM®9 ADD-ON
Individualizace (technika cut back)
Důležité:
Restaurace z VITA PM 9, které nejsou podepřeny oxidem zirkoničitým,
se smí individualizovat pouze pomocí snadno tavitelných hmot VITAVM 9 ADD-ON
při teplotě 780°C, aby se při pálení nezdeformovaly. Glazura se provede práškem
nebo pastou VITA Glaze LT (low temperature) při teplotě 780°C.
Restaurace z VITA PM 9 bez konstrukce, které mají nižší pevnost než restaurace
podepřené oxidem zirkoničitým, se smí zredukovat pouze maximálně na třetinu
aby je bylo možné následně individualizovat hmotami VITAVM 9 ADD-ON.
Před individualizací se vyhněte se hlubokým zářezům.
34
Lisovací technika bez konstrukce - individualizace s VITAVM®9 ADD-ON
VITAVM®9 ADD-ON
– snadno tavitelné hmoty (800°C)
– speciálně pro individualizaci restaurací
z VITA PM 9 bez konstrukce
– na bázi fazetovací keramik
s mikrostrukturou VITAVM 9
– 8 různých barev
Ozn.
ADD1
ADD2
ADD3
ADD4
ADD5
ADD6
ADD7
ADD8
Výr. č.
B4229112
B4229212
B4229312
B4229412
B4229512
B4229612
B4229712
B4229812
Barva
transparentní
sklovina světlá
sklovina tmavá
bělavě transparentní
žlutavě průsvitná
oranžově průsvitná
průsvitná červeně
modře průsvitná
Korunky se vypalují pouze na platinových nástavcích.
Z tepelných důvodů se nepoužívají keramické vypalovací držáky.
Doporučené parametry pro vypalování – VITAVM®9 ADD-ON/Glaze LT*
min.
min.
°C/min.
cca tepl.
°C
min.
°C
VAC
min.
Tp. °C
VITAVM 9 ADD-ON
500
6.00
6.14
45
780
1.0
500**
6.14
Pálení na lesk s práškem
Glaze LT 1)
500
4.00
3.30
80
780
1.0
500**
–
Pálení na lesk s pastou
Glaze LT
500
6.00
3.30
80
780
1.0
500**
–
* Tyto údaje slouží uživateli pouze jako orientační hodnoty. Pokud by povrch, transparence nebo stupeň lesku neodpovídaly
výsledku provedeného za optimálních podmínek, pak je nezbytné proces vypalování odpovídajícím způsobem upravit.
Pro průběh vypalování není rozhodující teplota, kterou ukazuje přístroj, nýbrž vzhled a vlastnosti povrchu páleného
materiálu po vypálení.
1) Pro získání optimálního výsledku pálení na lesk by se měl prášek VITA Glaze LT rozmíchat s VITA AKZENT FLUID tak,
aby měl hustou konzistenci.
** Pozvolné ochlazování až na odpovídající teplotu je doporučeno pro poslední vypalování keramiky.
Pozice zvedacího zařízení u přístrojů VITA VACUMAT by přitom měla být > 75%.
Hotové individualizované restaurace
na pracovním modelu.
35
Lisovací technika bez konstrukcí – klinické aspekty
VITA SIMULATE
Lišta barevných vzorů „VITA SIMULATE Preparation Material“
se 6 barevnými vzory.
Pro vysoce průsvitné restaurace předních zubů bez konstrukce z materiálu VITA PM 9
se doporučuje vytvořit umělý pahýl pomocí VITA SIMULATE Preparation Material v barvě
preparovaného zubu.
Tak lze snadněji a spolehlivěji reprodukovat barevný výsledek.
Postupujte podle příslušného návodu ke zpracování č. 1461.
Připevnění restaurace bez konstrukce z VITAPM®9
Restaurace bez keramické konstrukce na bázi oxidu (lisovací technika bez konstrukce),
jako jsou inleje, oleje, porcelánové fazety a korunky předních zubů, se musí připevnit
adhezivně (např. pomocí VITA DUO CEMENT) s použitím dentinového adhezivního
systému (např. VITA A.R.T. BOND).
K tomu viz příručka VITA č. 1696 „Klinické aspekty v celokeramice“.
36
Sortiment a příslušenství
VITAPM®9 асортименти
Sortiment VITAPM®9
Počet
Obsah
56 ks
1
1
1
50 ks
1 ks
1 ks
100g
60ml
900ml
3 třídílný
–
–
–
Název výrobku
zatmelovací hmota PM 9
odměrný kelímek
roztok pro namíchání zatmelovací hmoty PM 9
200 g zatmelovací systém
lisovník na jedno použití
návod na zpracování VITAPM 9, 1450
návod na zpracování zatmelovací hmoty,
1414
Výr. č. EPM9ACCKIT
SADA VITAPM®9 TRANSLUCENT PELLET
Počet
Obsah
Název výrobku
10
balení
5 ks
1
–
1 ks
–
VITAPM9 lisovací tablety „T”,
0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P,
2M2P, 2 M3P, 3M1P, 3M2P, 3M3P
lišta barevných vzorů VITAPM9
10 barevných vzorů „T”
návod na zpracování VITAPM9, 1450
Výr. č. EPM9TKIT
SADA VITAPM®9 HIGH-TRANSLUCENT PELLET
Počet
Obsah
Název výrobku
10
balení
5 ks
1
–
1 бр.
–
VITAPM9 lisovací tablety „HT,
0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P, EN0P, EN1P,
EN2P, ENLP, ENDP
lišta barevných vzorů VITAPM9
9 barevných vzorů „HT”
návod na zpracování VITAPM9, 1450
Výr. č. EPM9HTKIT
37
Sortiment a příslušenství
• Balení po jednom kusu
VITAPM®9 lisovací tablety
Jedno balení obsahuje 5 tablet v deseti barvách 0 M1P, 0 M2P, 1 M1P, 1 M2P, 2 M1P,
2 M2P, 2 M3P, 3 M1P, 3 M2P, 3 M3P vždy ve variantě O (Opaque) a T (Translucent).
Ve variantě HT (High Translucent) se dodává v následujících deseti barvách:
0 M2P, 1 M1P, 1 M2P, 2 M2P, 3 M2P, EN0, EN1, EN2P, ENLP и ENDP.
VITAPM®9 lišta se vzorníkem barev O, T a HT
Výr. č. E005 (Opaque)
E010 (Translucent)
E009 (High Translucent)
VITAPM®9 lisovník na jedno použití
Balení s 50 lisovníky na jedno použití, průměr 12 mm pro tablety (2 g).
Určeno pro všechny lisované keramiky. Šetří časově náročné otryskávání eloxovaného
lisovníku a svým jedinečným složením brání mikroprasklinám v lisovacím kuželu.
Výr. č. E001
VITAPM®9 zatmelovací systém, 200 g
Balení s kroužkem, bází a šablonou. Silikonový kroužek mufle dovoluje díky
svému dobře viditelnému značení po sektorech na vnitřní straně rychle a cíleně
opět najít lisovaný objekt, čím se šetří čas a materiál na otryskávání.
Výr. č. E004
VITAPM®9 zatmelovací hmota
Fosfátově vázaná zatmelovací hmota neobsahující grafit je určena pro rychlé ohřátí,
speciálně pro lisovanou keramiku VITA PM 9.
Obsahuje: balení s 56 sáčky po 100 g a lahvičku 900 ml s roztokem pro namíchání
zatmelovací hmoty.
Výr. č. EEM100
38
Sortiment a příslušenství
VITAPM®9 roztok pro namíchání zatmelovací hmoty
Lahvička à 900 ml. Speciální roztok určený pro zatmelovací hmotu VITA PM.
Neskladujte při teplotě nižší než 5 °C! Citlivé na mráz.
Výr. č. EEF900
• Materiály pro barevnou charakterizaci a individualizaci
VITA AKZENT®
Sortiment 20 fluoreskujících barev pro malování v prášku pro povrchovou
individualizaci a reprodukci barevných efektů.
Výr. č. BATSET
VITA AKZENT® Glaze sprej
Sprej VITA AKZENT Glaze se skládá ze snadno aplikovatelného, stříkatelného prášku
VITA AKZENT Glaze, který je připraven k použití a slouží ke glazurování celokeramik,
a z metalokeramických restaurací jako jsou inleje, onleje, porcelánové fazety,
korunky a můstky. Sprej VITA AKZENT Glaze se může používat společně s keramickými
barvami pro malování z řady VITA AKZENT.
Výr. č. BAT2515
VITA Glaze LT, prášek 7,5 g
Snadno tavitelná (low temperature) glazurovací hmota v pastě určena
speciálně pro glazurování restaurací z VITA PM9, které byly individualizovány
hmotami VITAVM 9 Add-on.
Výr. č. B007075
VITA Glaze LT, pasta 4 g
Snadno tavitelná (low temperature) glazurovací hmota v prášku určena
speciálně pro glazurování restaurací z VITA PM 9, které byly individualizovány
hmotami VITAVM 9 Add-on.
Výr. č. B00704
39
Sortiment a příslušenství
Pasta VITA Firing
Nehořlavý materiál pro okamžité použití. Určen pro jednoduchou a rychlou výrobu
nosičů na míru pro vypalované výrobky. Díky své měkké, krémovité konzistenci
se ideálně zpracovává.
Inleje, onleje, porcelánové fazety a korunky lze bez problémů upevnit na platinové
nástavce nebo přímo na nosiče pro vypalované výrobky nebo na vypalovací vatu.
Po vypálení se materiál snadno odstraní z páleného objektu.
Neotryskávejte!
Výr. č. EFP12
Výr. č. EFP123
normální balení 1 stříkačka à 12 g
velké balení 3 stříkačky à 12 g
Lešticí diamantová souprava VITA Karat*
Souprava obsahuje 5 g diamantové lešticí pasty, 20 diamantových plstěných koleček,
Ø 12 mm a poniklované vřeteno.
*Pouze pro extraorální použití
Výr. č. B068
VITAVM®9
Speciální fazetovací živcová keramika s mikrostrukturou pro konstrukce z oxidu
zirkoničitého částečně stabilizovaného yttriem s koeficientem tepelné roztažnosti
cca 10,5 (např. VITA In-Ceram YZ) a pro individualizaci restaurací z VITA PM 9
a VITABLOCS.
40
Sortiment a příslušenství
Souprava VITAVM®9 ADD-ON
Snadno tavitelné hmoty v 8 různých barvách na bázi fazetovací keramiky
s mikrostrukturou VITAVM 9. Slouží speciálně pro individualizaci restaurací z VITA PM 9
bez konstrukce.
Souprava VITAVM®9 ADD-ON
Počet
Obsah
Materiál
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12g
12g
12g
12g
12g
12g
12g
12g
12g
50ml
20ml
ks
ks
ks
VITAVM9 ADD-ON, ADD1
VITAVM9 ADD-ON, ADD2
VITAVM9 ADD-ON, ADD3
VITAVM9 ADD-ON, ADD4
VITAVM9 ADD-ON, ADD5
VITAVM9 ADD-ON, ADD6
VITAVM9 ADD-ON, ADD7
VITAVM9 ADD-ON, ADD8
VITAVM9 Glaze LT
VITAVM MODELLING LIQUID
VITA AKZENT течност
vatový nosič pro vypalované výrobky
lišta barevných vzorů VITAVM 9 ADD-ON
a&e štěteček č. 3/0
návod na zpracování VITA PM 9,
1450
Výr. č. BV9AOK
• Ostatní příslušenství
Distanční lak VITA In-Ceram®
Lahvička à 30 ml s červeně obarveným lakem na pahýly. Jedna vrstva odpovídá
cca 15 μm. Parní tryskou ho lze beze zbytku odstranit. Na čištění nanášecího štětečku
používejte ředidlo pro distanční lak.
Výr. č. HD30 (lak)/HDV30 (ředidlo)
VITA OXY-PREVENT
Stříkačka se 3 ml glycerínového gelu s nízkou viskozitou a neutrální barvy,
který je určen pro fixování restaurací VITA PM9 na modelu nebo pro použití jako
intraorální pasta „try in“.
Výr. č. FOP3
41
Sortiment a příslušenství
• Určování barev
Lišta barevných vzorů VITA SIMULATE Preparation Material
Kompozit vytvrzovaný na světle v 6 barvách vč. lišty barevných vzorů, a příslušenství
pro výrobu umělých pahýlů, aby bylo možné simulovat barvu preparovaného zubu
a tak se dosáhlo věrné barevné reprodukce.
Doporučuje se zejména při výrobě vysoce průsvitných korunek předních zubů bez
konstrukce z VITAPM9, jejichž barevný účinek je silně ovlivněn barvou pahýlu.
Výr. č. ESPKIT
VITA Easyshade Compact®
Přístroj VITA Easyshade Compact Vám umožní rychle a jednoznačně určit barvu
zubu a kontrolovat keramické restaurace. S bezdrátovým, mobilním a lehkým
přístrojem se snadno manipuluje a během několika málo sekund Vám bezpečně
ukáže barvu zubu. Jeho vysoká přesnost měření barev VITA SYSTEM 3D-MASTER
a VITAPAN classical A1–D4 je dána jeho spektrofotometrickou měřicí technikou,
která je základem pro perfektní výsledky.
Výr. č. DEASYCS220
VITA Linearguide 3D-MASTER / VITA Toothguide 3D-MASTER®
Pomocí VITA Linearguide 3D-MASTER určíte rychle a přesně správnou barvu zubu.
Moderní design a lineární uspořádání umožňují rychle vyhledat vhodnou barvu zubu.
VITA Linearguide 3D-MASTER představuje alternativu k osvědčenému VITA Toothguide
3D-MASTER, od kterého se odlišuje svým lineárním uspořádáním barevných vzorků
zubů.
Výr. č. B363
42
Doporučené nástroje a materiály
Doporučené nástroje a materiály
Vyblokovací materiál pro pahýly
Bloc Liquid nebo pasta, firma Yeti.
Pečetidlo pahýlů
Margidur, firma Benzer Dental
Vteřinové lepidlo 1733, firma Renfert
Distanční lak
VITA In-Ceram distanční lak a ředidlo
Izolační prostředek sádra proti vosku
Izolace Palaferm, firma Heraeus Kulzer / Picosep, firma Renfert
Yeti Lube Superfine, firma Yeti / CM izolační prostředek, firma Cendres & Metaux SA
Modelační vosky
Vosky vyvinuté speciálně pro lisovací techniku: vosk VKS,
firma Yeti Dental/ S-U Ceramo-Carving-Wax, firma Schuler Dental
GEO Classic-transparent, firma Renfert
Izolace - kroužek mufle
Silicone Spray, firma Ceramay
Nástroje pro vyjímání z formy
Diamantový kotouč na zatmelovací hmotu (Ø 45 mm), firma NTI
Diamantový kotouč na zatmelovací hmotu 924XC.104.400, firma Komet
Nástroje pro vypracování
Diagen-Turbo-Grinder, firma Bredent (pro odstraňování lisovacích kanálků)
Diamantové nástroje, červený kroužek (firma NTI, Komet, Meisinger, Acurata)
Turbíny pro broušení za mokra
Turbínová frézka D-FK 20, firma Harnisch + Rieth
KaVo K-AIR plus, firma KaVo NSK Presto Aqua, firma AmannGirrbach / Turbo-Jet, firma Acurata
Značkovací materiály
Occluspray (firma Hager & Werken)
Ceramill Marker (firma AmannGirrbach)
Lešticí prostředky
Lešticí diamantová pasta VITA Karat
Tvrzená guma pro leštění na vysoký lesk, firma Shofu
43
Odstraňování závad
Problém
Příčina
Řešení
Objekt není úplně
vylisovaný
• Nedostatečné množství materiálu
• Zjistěte hmotnost vosku a určete
• Nebyla dodržena minimální tloušťka
vrstvy lisované keramiky
• Příliš nízká teplota lisování
• Příliš krátká doba lisování
• Příliš malý tlak lisování
Na okraji pruhy po lisování
• Špatně připevněno
počet tablet
• Dodržte minimální tloušťku
vrstvy 0,7 mm
• Zkontrolujte parametry lisování,
nakalibrujte pec
• Inleje připevněte okraji směrem ven,
všechny modely se připevní ve stejné
výšce, lisovací kanál a model budou
v jedné přímce
Pruhy po lisování na modelech
a lisovacích kanálcích
• Trhliny v zatmelovací hmotě
Mufle po lisování praskla
• Příliš vysoká teplota nebo tlak lisování
• Mufle není v pravém úhlu k lisovníku
dodržujte dobu pro tuhnutí
• Příliš malá tloušťka stěny mufle
Trhliny v lisované keramice
• Postupujte podle návodu ke zpracování,
• Špatně opracovaná konstrukce z oxidu
zirkoničitého
• Bodové přehřívání lisované keramiky
při opracovávání
• Příliš krátká doba předehřívání
• Příliš velký tlak při vyjímání z formy
• Použitý vosk neshoří beze zbytku
• Špatně připevněno, mimo centrum
• Zkontrolujte parametry lisování
• Spodek mufle po ztuhnutí zarovnejte
do pravého úhlu, aby mufle stála v peci
správně
• Lisovaný objekt se zatmelí min. 10 mm
od kroužku mufle
• Oxid zirkoničitý opracovávejte
vhodnými nástroji, bruste za mokra
• Pracujte maximálně s 5000 ot./min a
s chlazením vodou
• Dodržujte parametry pro předehřívání
v závislosti na počtu muflí
• Ostříkejte skleněnými perličkami 50 μm
a s max. tlakem 2 bar
• Použitý vosk neshoří beze zbytku a
obsahuje oxid titaničitý
• Správně připevněte
ohřevu
Bubliny v lisované keramice
• Příliš vysoká teplota lisování
• Vosk neshoří beze zbytku
• Konstrukce z oxidu zirkoničitého
se před modelací nevyčistila
44
• Snižte teplotu lisování
• Použijte vosk, který shoří beze zbytku
• Před modelací konstrukci vyčistěte
Odstraňování závad
Problém
Příčina
Řešení
Příměsi zatmelovací hmoty
v lisované keramice
• Licí kanálky nejsou čistě zavoskované
• Příliš ostré hrany (fisury) při
• Při připevňování dávejte pozor
modelování
Bílé skvrny, šmouhy,
póry v lisované keramice
nebo její zbarvení
• Příliš vysoká teplota lisování
• Použitý vosk neshoří beze zbytku
• Zkontrolujte parametry lisování
• Použijte vosk, který shoří beze
• Použil se Effect Bonder resp. Liner
• Použil se izolační prostředek
zbytku
• Nepoužijte Effect Bonder ani Liner
• Použijte izolační prostředek,
který neobsahuje alkohol
vosk-sádra na alkoholové bázi
Lisovaný objekt se po
vrstvení/glazování zdeformoval
na plynulé přechody, při modelování
nesmí vzniknout ostré hrany (fisury)
• V případě lisovací techniky bez
• V případě lisovací techniky bez
konstrukce nepoužívejte žádný
VITAVM 9 ADD-ON
• Nebylo dosaženo minimální tloušťky
stěny lisovaného objektu
• Pálení na lesk u lisovací techniky bez
konstrukce se provedlo bez Glaze LT
konstrukce používejte výhradně
hmoty VITAVM 9 ADD-ON
• Dodržte minimální tloušťku
vrstvy 0,7 mm
• Pro pálení na lesk u lisovací techniky
bez konstrukce, kdy se povrstvení
provedlo přípravkem VITAVM 9
ADD-ON, používejte výlučně Glaze LT
45
Upozornění
Následující výrobky musí být povinně označeny:
Distanční lak VITA In-Ceram®
Distanční lak VITA In-Ceram®
Ředidlo
Dráždivý (Xi)
Při delším nebo opakovaném kontaktu s pokožkou se mohou
dostavit záněty kůže v důsledku odmašťovacího účinku rozpouštědla.
Má omamné účinky. Dráždí oči. Opakovaný kontakt může způsobit
vysušení a popraskání pokožky. Výpary mohou způsobit ospalost
a omámení.
Snadno vznětlivý (F)
Nádobu přechovávejte neprodyšně uzavřenou. V dobře zavřených
obalech skladujte v chladu a suchu. Skladujte v chladu.
Udržujte v bezpečné vzdálenosti od zápalných zdrojů - nekuřte.
Zaveďte opatření pro elektrostatickému náboji. Nesmí se vypouštět do
kanalizace. Likvidaci provádějte v souladu s úředními předpisy.
Pasta VITA Firing
Jedovatá (T), Dráždivá (Xi)
klasifikace vláken podle směrnice EU č. 97/69/ES: Carc. Cat 2.
Vdechování může způsobit rakovinu. Zabraňte prášení, neofukujte
stlačeným vzduchem. Při mechanickém zpracovávání pasty použijte
místní odsávání nebo noste polomasku s filtrem částic.
Dráždí pokožku. Přechovávejte mimo dosah dětí.
Bližší informace naleznete na bezpečnostních listech!
Osobní ochranné prostředky
Při práci noste vhodné ochranné brýle / ochranu obličeje, ochranné
rukavice a ochranný oděv.
Kvůli vytváření prachu se při broušení slinutých dentálně keramických
výrobků musí nosit ochrana úst nebo se musí brousit za mokra.
Vedle toho by se mělo pracovat za ochranným štítem a s odsáváním.
VARIO PRESS® je registrovaná ochranná známka firmy Zubler GmbH, D-89091 Ulm.
Cergo® press je registrovaná ochranná známka firmy DeguDent GmbH, D-63457 Hanau.
Programat® EP 600 je registrovaná ochranná známka firmy Ivoclar Vivadent, FL-Schaan.
46
Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky
určovat a dokonale reprodukovat všechny barevné odstíny
přirozených zubů.
Upozornění: Naše produkty používejte v souladu s informacemi o jejich použití.
Neručíme za žádné škody, které vzniknou v důsledku neodborné manipulace nebo zpracování.
Uživatel je ostatně povinen si před použitím produktu ověřit, zda je produkt vhodný pro
zamýšlenou oblast použití. Nárok na záruku je rovněž vyloučen tehdy, když je produkt použit
v neslučitelné resp. nepřípustné kombinaci s materiály nebo přístroji jiného výrobce. Naše ručení
za správnost těchto údajů nezávisí na právním důvodu a, pokud to zákon připouští, je mimoto
v každém případě omezeno na hodnotu dodaného zboží podle faktury bez DPH. V žádném
případě neručíme, pokud tak zákon připouští, zejména za ušlý zisk, nepřímé škody, za následné
škody nebo nároky třetích osob vůči kupujícímu. Nároky na náhradu škody v závislosti na
zavinění (provinění při uzavření smlouvy, následné nedodržení smlouvy, nedovolené jednání
atd.) vznikají pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. VITA Modulbox není povinnou
součástí výrobku.
Datum vydání tohoto návodu k použití: 12-09
Vydáním těchto informací k používání pozbývají veškerá dosavadní vydání platnost. Aktuální
verzi naleznete na stránkách www.vita-zahnfabrik.com
Společnost VITA Zahnfabrik je certifikována podle směrnic pro medicínské výrobky a následující
produkty nesou značku
:
VITAVM®9 · VITAPM®9 · VITA In-Ceram® YZ · VITA AKZENT®
1450 T – 1209 (?.) ??
US 5498157 A
AU 659964 B2
EP 0591958 B1
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. + 49(0)7761/562-0 · Fax + 49(0)7761/562 - 299
Hotline: Tel. + 49(0)7761/562-222 · Fax + 49(0)7761/562 - 446
www.vita-zahnfabrik.com · [email protected]

Podobné dokumenty

vitavm®9 - auf der Mediendatenbank der VITA Zahnfabrik

vitavm®9 - auf der Mediendatenbank der VITA Zahnfabrik and Layering Technique of a new Veneering Porcelain, VM9”, (Quintessenz of Dental Technology 28, 99–111 [2005])

Více

design - Smero

design - Smero Barva papíru chamois. Kalendárium CZ, SLO, ANG, NĚM, RU. České a slovenské státní svátky a křestní jména. Infostrany: časová pásma, plánovací kalendář, daňový kalendář, přehledný kalendář 2016 a 2...

Více

Opravy karoserií - Hansa-Brno

Opravy karoserií - Hansa-Brno Loctite 3425 je dvousložkové vysoce viskózní nestékavé epoxidové lepidlo, které po smíchání vytvrzuje při pokojové teplotě. Oblasti použití: Spojování hrubých vertikálních povrchů kovů, keramiky, d...

Více

Katalog Dentaurum

Katalog Dentaurum pacienty a zákazníky připravili několik novinek. Našim cílem je, aby Vám naše firma vždy mohla nabídnout takové produkty, z nichž lze zhotovit kvalitní náhradu. Abyste měli možnost snadno nahlédnou...

Více

highlights - Dental

highlights - Dental • Trvalé spojení mezi keramikou a kompozitem Sada 8 × 0,3 ml silan, 4 ml adhezivum, 1,2 g stříkačka Opaker LC, 8 × 0,25 g GrandioSO Caps (A1, 2 × A2, 2 × A3, VCA3.25, A3.5, B2), příslušenství

Více

Nasávaná vláknina z Huhtamaki

Nasávaná vláknina z Huhtamaki podle velikosti vajec, od hmotnosti menší než 53 g až po více než 73 g ( velikosti S,M,L,XL ). Balení může být po 6, 10 či 15 ( samozřejmě i po 30, ale vzhledem k tomu, že plata na rozdíl od obalů ...

Více