V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2003 PRAÎSKÁ ENERGETIKA, a.s.

Komentáře

Transkript

V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2003 PRAÎSKÁ ENERGETIKA, a.s.
V ¯ R O â N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3
PRAÎSKÁ ENERGETIKA, a.s.
ZDENùK PE·ÁNEK, 1941
byli na poãátku
, neÏ nastal elek
trick˘ den.”
GrahamÛ, TeslÛ
, KfiiÏíkÛ a v‰ec
h – v‰ech tûch,
ktefií
melodií a rytmu
tuÏbám Franklin
Û, AmpérÛ, Volt
Û, WattÛ,
z bahna obchod
u. Z nich splétá
n byl vûnec bare
vn˘ch
fosforeskujících
v liánách, s kofie
ny, vyrÛstajícím
i
tûchto orchidejí
dÏungle modern
ího velkomûsta
,
budoucnosti, sn
il jsem v mléãn
é dráze svûtel n
eónÛ,
“V kolébce gran
diósního chvûn
í tu‰eného jara
nové
“Rozmach vysoko nad svûtem,
vytváfiení básní
ze skuteãnosti ovzdu‰í,
nabité elektfiinou.”
KAREL SHULZ, ASRSINOE, 1925
4 3 2 1
Obchodní ãinnost 41
Distribuãní síÈ 47
Investice 49
Informatika 51
Finanãní zpráva 55
Lidské zdroje 58
Ochrana Ïivotního prostfiedí, bezpeãnost práce 60
Vztahy s vefiejností 62
Kapitálové úãasti k 31. 12. 2003 65
Akcionáfii 70
Zpráva o vztazích 81
Informace poÏadované v souladu se zákonem o cenn˘ch papírech 86
Zpráva dozorãí rady 89
8
7 6 5
Pfiehled hlavních mezníkÛ v historii spoleãnosti 33
Dlouhodobá strategie spoleãnosti 36
Struãná historie a souãasn˘ stav v sektoru elektroenergetiky 37
Zpráva o auditu fiádné (nekonsolidované) úãetní závûrky 91
¤ádná (nekonsolidovaná) úãetní závûrka 92
Pfiíloha fiádné (nekonsolidované) úãetní závûrky 98
Zpráva o auditu ke konsolidované úãetní závûrce 116
Konsolidovaná úãetní závûrka 117
Pfiíloha fiádné (konsolidované) úãetní závûrky 120
9
B
SA H
Statutární orgány a vedení spoleãnosti 19
Kodex správy a fiízení spoleãnosti zaloÏen˘ na principech OECD 24
Systém fiízení rizik v PRE 31
Organizaãní struktura PRE 139
âestné prohlá‰ení 140
Seznam pouÏit˘ch zkratek 141
Adresy a kontaktní údaje subjektÛ skupiny PRE 142
Adresa akciové spoleãnosti a jejích pracovi‰È 143
10
O
Poslání, vize a cíle spoleãnosti 09
Vybrané finanãní, obchodní a technické ukazatele 10
Profil spoleãnosti 13
Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 17
Slovo závûrem 145
Zdenûk Pe‰ánek 146
Podûkování 147
Seznam ilustrací 148
Zmûny, které nastaly od skonãení úãetního období (31. 12. 2003) do závûrky vydání této
v˘roãní zprávy (10. 6. 2004), jsou v textu vyznaãeny tuãnou kurzívou.
1
POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEâNOSTI
VYBRANÉ FINANâNÍ, OBCHODNÍ A TECHNICKÉ UKAZATELE
PROFIL SPOLEâNOSTI
ÚVODNÍ SLOVO P¤EDSEDY P¤EDSTAVENSTVA
9
8
POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEâNOSTI
Ve spoleãnosti PraÏská energetika, a.s., (dále PRE) byla vytvofiena strategie pro období otevírání trhu s elektfiinou v âeské republice. Byly formulovány základní
strategické cíle, poslání a vize spoleãnosti, a to jak pro úroveÀ portfolia PRE, tak pro samotnou matefiskou spoleãnost. Portfolio PRE je tvofieno 100% vlastnûn˘mi
dcefiin˘mi spoleãnostmi PREmont LHOTKA a.s., (do 25. 3. 2003; dcefiiná spoleãnost byla prodána belgické firmû Fabricom S.A.), Cejchovna elektromûrÛ Praha a.s.,
ODEM a.s., a PREleas, a.s.
POSLÁNÍ MATE¤SKÉ SPOLEâNOSTI
Posláním PRE je zvy‰ování spokojenosti zákazníkÛ, akcionáfiÛ a zamûstnancÛ spoleãnosti poskytováním spolehliv˘ch a kvalitních dodávek elektfiiny a s tím
souvisejících sluÏeb s vyuÏitím v‰ech schopností a zdrojÛ.
VIZE MATE¤SKÉ SPOLEâNOSTI
Vizí PRE je stát se pruÏnou a efektivní spoleãností, jejíÏ profesionální t˘m zamûstnancÛ fiídí aktivity spoleãnosti v oblasti distribuce elektfiiny a obchodu s elektfiinou
s v˘konností evropské spoleãnosti tak, aby uspokojil poÏadavky a oãekávání zákazníkÛ a zaruãil zvy‰ování její hodnoty pro akcionáfie.
STRATEGICKÉ CÍLE SPOLEâNOSTI JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
Zvy‰ovat hodnotu spoleãnosti pro akcionáfie.
Zvy‰ovat retenci zákazníkÛ.
Koordinovat postupy distribuce a obchodu v rámci jednotn˘ch cílÛ PRE.
Rozvinout moÏnosti obchodu v oblasti nákupu elektfiiny.
Akcentovat politiku bezpeãnosti, ochrany zdraví pfii práci a péãi o Ïivotní prostfiedí.
Podporovat úsporná fie‰ení uÏití energie.
Aktivnû podporovat ãinnost regulátora a státní správy a podílet se na fie‰ení problémÛ spoleãného zájmu.
Zajistit pro v˘konné a iniciativní pracovníky profesionální a kariérov˘ rÛst.
Ve vztahu k zákazníkÛm aktivnû vyhledávat moÏnosti synergick˘ch efektÛ jak k dcefiin˘m spoleãnostem, tak k utilitním spoleãnostem na území hlavního mûsta Prahy.
VYBRANÉ FINANâNÍ, OBCHODNÍ A TECHNICKÉ UKAZATELE
FINANâNÍ UKAZATELE
Celková aktiva – netto
Dlouhodob˘ majetek – brutto
z toho: rozvod elektfiiny
ostatní vãetnû pozemkÛ
Odepsanost DLHM a DLNM
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
ObûÏná aktiva
âasové rozli‰ení (aktiva)
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Cizí zdroje
z toho: bankovní úvûry a v˘pomoci
âasové rozli‰ení (pasiva)
V˘nosy celkem *
z toho: v˘nosy za elektfiinu
Náklady celkem *
z toho: náklady na nákup elektfiiny
Odpisy DLHM a DLNM
Celkové náklady na opravy
Investiãní v˘daje na DLHM a DLNM
âist˘ zisk na akcii
PrÛmûrná cena elektfiiny
z externí dodávky
z toho: velkoodbûratelé
maloodbûr podnikatelé
maloodbûr obyvatelstvo
STE
Zisk pfied zdanûním
Zisk po zdanûní
mil.
mil.
mil.
mil.
%
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã/MWh
Kã/MWh
Kã/MWh
Kã/MWh
Kã/MWh
mil. Kã
mil. Kã
2003
13 219,4
17 141,8
14 121,3
3 020,5
36,6
10 674,4
2 252,7
77,6
8 250,6
3 869,4
3 558,0
–
1 410,7
10 778,3
10 166,5
9 405,5
6 558,3
727,0
481,8
1 190,8
276,40
2002
12 724,5
16 381,3
13 338,4
3 042,9
35,4
10 394,3
2 026,8
75,9
7 888,4
3 869,4
3 432,8
130,0
1 403,4
10 808,2
10 068,4
9 429,7
6 288,1
674,2
426,2
1 016,1
257,48
2001
12 717,8
17 723,2
13 412,0
4 311,2
41,5
10 198,0
2 205,4
86,2
7 485,0
3 869,4
3 867,2
780,0
1 365,6
10 191,5
9 481,9
8 932,1
6 018,2
815,8
344,0
1 280,2
226,96
2000
11 832,2
16 855,8
12 218,7
4 637,1
40,1
9 827,6
1 644,3
85,1
7 001,3
3 869,4
3 306,0
1 110,0
1 224,9
9 591,4
8 781,3
8 860,4
5 979,4
857,4
413,1
1 642,9
136,46
1999
11 240,4
15 595,3
11 279,0
4 316,3
39,5
9 168,0
1 746,7
–
6 866,7
3 869,4
3 334,8
1 000,0
1 039,0
9 462,8
8 752,3
8 740,9
5 705,9
771,9
429,8
1 541,7
128,50
1998
10 893,5
14 416,6
9 905,4
4 511,2
38,8
8 473,3
2 022,8
–
6 712,8
3 869,4
3 369,4
1 450,0
811,3
8 700,4
8 015,9
7 837,1
5 557,4
647,3
291,0
2 002,6
160,00
1 986
1 449
2 594
2 571
1 120
1 372,8
1 069,5
2 062
1 555
2 653
2 594
1 142
1 378,5
996,3
2 005
1 562
2 604
2 404
1 004
1 259,4
878,2
1 954
1 640
2 382
2 229
1 130
730,9
528,0
1 977
1 716
2 434
2 093
1 130
721,9
497,2
1 801
1 741
2 488
1 470
1 050
863,2
619,3
Pozn.:
* Bez obratÛ finanãních operací
Metodické zmûny v roce 2003 – opûtné rozdûlení odloÏené danû na závazek a pohledávku, pfiesun poloÏek z pfiechodn˘ch aktiv a pasiv (z dÛvodu srovnatelnosti promítnuto do minul˘ch
rokÛ).
11
10
OSTATNÍ UKAZATELE
Distribuce celkem
Nákup celkem – obchod
z toho: nákup od âEZ, a. s.
Povinn˘ v˘kup
Nákup z ostatních zdrojÛ
Distribuce – ostatní
Ztráty v rozvodu elektfiiny
UÏiteãná dodávka elektfiiny celkem
z toho: velkoodbûratelé CHZ
velkoodbûratelé OZ
maloodbûr podnikatelé
maloodbûr obyvatelstvo
Poãet odbûratelÛ elektfiiny celkem
z toho: velkoodbûratelé
maloodbûr podnikatelé
maloodbûr obyvatelstvo
Délka elektrick˘ch sítí celkem
z toho: VVN
VN
NN
PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ
GWh
GWh
GWh
GWh
GWh
GWh
GWh
GWh
GWh
GWh
GWh
GWh
poãet
poãet
poãet
poãet
km
km
km
km
osoby
2003
5 499,90
5 428,40
3 853,30
207,30
1 418,10
76,50
459,50
4 947,40
1 709,70
851,60
1 018,40
1 367,70
688 498
1 859
125 579
561 060
11 187,5
194,0
3 632,0
7 353,5
1 248
2002
5 277,50
5 232,80
3 935,50
240,70
1 093,90
44,70
463,5
4 748,70
2 142,27
321,50
961,00
1 323,90
682 504
1 854
123 344
557 306
11 122,6
194,0
3 546,0
7 382,6
1 287
2001
5 443,20
5 443,20
4 599,10
–
844,10
–
482,1
4 724,80
2 455,00
–
934,30
1 331,50
676 329
1 836
119 986
554 507
12 607,0
202,0
3 535,0
8 870,0
1 314
2000
4 983,30
4 983,30
4 600,90
–
382,40
–
477,1
4 506,20
2 301,30
–
949,10
1 215,60
671 667
1 791
117 934
551 942
12 525,0
181,0
3 570,0
8 774,0
1 352
1999
4 926,00
4 926,00
4 712,80
–
213,20
–
483,7
4 442,40
2 210,10
–
1 026,80
1 158,30
666 522
1 768
115 205
549 549
12 409,2
174,3
3 574,8
8 660,1
1 400
1998
4 913,60
4 913,60
4 717,00
–
196,60
–
445
4 468,60
2 182,00
–
877,00
1 365,30
661 112
1 726
112 276
547 110
12 028,0
174,3
3 530,0
8 323,7
1 517
V˘voj trÏeb za elektrickou energii (mil. Kã)
12 000
10 000
8 000
8 015,9
8 752,3
8 781,3
1998
1999
2000
9 481,9
10 068,4
10 166,5
2002
2003
6 000
4 000
2 000
0
2001
Tvorba zisku, zisk pfied zdanûním (mil. Kã)
1 500
1 378,5
1 372,8
2002
2003
1 259,4
1 300
1 100
900
863,2
721,9
730,9
1999
2000
700
500
300
1998
ÚroveÀ zadluÏenosti (%)
60
50
40
38,38
38,91
40,83
1998
1999
2000
2001
(cizí zdroje + ostatní pasiva)
pasiva celkem
41,66
37,07
37,59
2002
2003
30
20
10
0
2001
13
12
PROFIL SPOLEâNOSTI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRE
plo‰n˘ rozsah oblasti Praha vãetnû Roztok
poãet obyvatel v oblasti Praha
prÛmûrn˘ poãet obyvatel na km2
cca 500 km2
1 200 000 osob
2 376 osob
PraÏská energetika, a.s., je spoleãnost s bohatou tradicí trvající více neÏ sto let. Dne 1. 9. 1897 byla zaloÏena firma, kterou PRE povaÏuje za svého pfiímého právního
pfiedchÛdce – Elektrické podniky královského hlavního mûsta Prahy. Tento subjekt tehdy kompletnû zaji‰Èoval pro hlavní mûsto v˘robu elektfiiny, v˘stavbu, údrÏbu
a provozování v‰ech tratí elektrick˘ch drah, osvûtlení na ulicích a v domech a samozfiejmû i distribuci elektrické energie pro velké prÛmyslové podniky, drobné
podnikatele a domácnosti.
V prÛbûhu první poloviny minulého století prodûlala firma fiadu reorganizací a restrukturalizací, pfieãkala obû svûtové války, období socialistického hospodafiení;
v roce 1990 se PraÏské energetické závody staly samostatn˘m státním podnikem a 1. 1. 1994 vznikla akciová spoleãnost PraÏská energetika v dne‰ní podobû.
PRE je regionální distribuãní energetickou spoleãností pÛsobící na území hlavního mûsta Prahy a mûsta Roztoky u Prahy. Na tomto území o rozloze pfiibliÏnû 500 km2
a cca 1,2 mil. obyvatel je spoleãnost dodavatelem elektfiiny pro v‰echny prÛmyslové podniky, podnikatele a domácnosti. Prioritní snahou vedení a v‰ech
zamûstnancÛ spoleãnosti je zmûnit podnik dfiíve technokratického typu na moderní elektroenergetickou spoleãnost komerãního zamûfiení, která je schopna pruÏnû
se pfiizpÛsobovat promûnliv˘m poÏadavkÛm sv˘ch zákazníkÛ. Hlavním cílem v‰ech zamûstnancÛ je zvy‰ování kvality ve‰ker˘ch poskytovan˘ch sluÏeb, pfiíprava
spoleãnosti pro konkurenãní prostfiedí v sektoru energetiky, zv˘‰ení vlastního kapitálu firmy, trvalé zlep‰ování ekonomick˘ch ukazatelÛ a v neposlední fiadû i zmûna
pfiístupu a my‰lení zamûstnancÛ ve vztahu k jejich práci a k zákazníkÛm.
V souvislosti s nastávajícím trÏním prostfiedím v sektoru je tfieba ve zv˘‰ené mífie podporovat pfiedev‰ím samostatnost a odpovûdnost zamûstnancÛ v oblasti
poskytování sluÏeb zákazníkÛm. Naprostou samozfiejmostí bude dodrÏování Etického kodexu, kter˘ byl zpracován vedením spoleãnosti. Nutnost zv˘‰en˘ch
poÏadavkÛ na fungování spoleãnosti se postupnû odrazí i v zamûstnanecké struktufie.
Spoleãnost se úspû‰nû vyrovnala s prvními dvûma lety liberalizace trhu v elektroenergetice a díky kvalitní pfiípravû individuálních nabídek v tomto období neztratila
Ïádné zákazníky.
P¤EDMùT PODNIKÁNÍ SPOLEâNOSTI
byl naposledy aktualizován na valné hromadû konané dne 11. 6. 2003 a sestává z následujících ãinností:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
obchod s elektfiinou,
distribuce elektfiiny,
montáÏ, opravy a revize vyhrazen˘ch elektrick˘ch zafiízení – dle rozsahu oprávnûní,
v˘roba, instalace a opravy elektrick˘ch strojÛ a zafiízení,
v˘roba, instalace a opravy elektronick˘ch zafiízení,
zpracování dat, sluÏby databank, správa sítí,
poskytování SW a poradenství v oblasti HW a SW,
revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch tlakov˘ch zafiízení,
projektování elektrick˘ch zafiízení*,
velkoobchod,
specializovan˘ maloobchod,
maloobchod provozovan˘ mimo fiádné provozovny,
maloobchod pouÏit˘m zboÏím,
grafické práce a kresliãské práce,
provádûní staveb, jejich zmûn a odstraÀování*,
opravy a montáÏ mûfiidel,
pronájem a pÛjãování vûcí movit˘ch,
opravy pracovních strojÛ,
silniãní motorová doprava nákladní,
silniãní motorová doprava osobní,
ubytovací sluÏby,
hostinská ãinnost,
montáÏ, údrÏba a servis telekomunikaãních zafiízení,
poskytování telekomunikaãních sluÏeb,
testování, mûfiení a anal˘zy,
revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch zdvihacích zafiízení,
zprostfiedkování obchodu,
realitní ãinnost,
pofiádání ‰kolení v oblasti v˘poãetní techniky vãetnû lektorské ãinnosti,
ãinnost úãetních poradcÛ, vedení úãetnictví **,
sluÏby v oblasti administrativní správy a sluÏby organizaãnû hospodáfiské povahy u fyzick˘ch a právnick˘ch osob,
zprostfiedkování sluÏeb,
ãinnost podnikatelsk˘ch, finanãních, organizaãních a ekonomick˘ch poradcÛ,
ãinnost technick˘ch poradcÛ v oblasti energetiky a stavebnictví,
pofiádání odborn˘ch kurzÛ, ‰kolení a jin˘ch vzdûlávacích akcí vãetnû lektorské ãinnosti,
inÏen˘rská ãinnost v investiãní v˘stavbû,
reklamní ãinnost a marketing,
poskytování sluÏeb v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci.
* Bylo vypu‰tûno dne 11. 6. 2003
** âinnost úãetních poradcÛ, vedení úãetnictví, vedení daÀové evidence (od 1. 1. 2004)
15
14
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ing. Drahomír Ruta
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel
17
16
ÚVODNÍ SLOVO P¤EDSEDY P¤EDSTAVENSTVA
VáÏení akcionáfii,
rok 2003 byl v˘znamn˘m rokem pro celou ãeskou energetiku. Distribuãních spoleãností se v˘raznû dotkla majetková konsolidace, v jejímÏ rámci dosavadní
dominantní v˘robce elektfiiny spoleãnost âEZ, a. s., získal majoritu v pûti spoleãnostech a spoleãnost E.ON ve dvou distribuãních spoleãnostech. V PRE zÛstává
majoritním vlastníkem spoleãnost PRE Holding a.s., ve které má majoritní podíl Hlavní mûsto Praha. Minoritní vlastníci se zmûnili – na místo FNM âR jsou zde
âEZ, a. s., a MPSV. Majetková konsolidace bude mít jistû vliv na obchod s elektfiinou v budoucnosti, neboÈ novû vytvofiené bloky spoleãností jsou v oblasti obchodu
pro PRE konkurencí. Proto PRE uzavfiela v roce 2003 smlouvu o spolupráci s PraÏskou plynárenskou a.s. Na jejím základû se pod patronací Hlavního mûsta Prahy
rozvíjela spolupráce v oblasti odeãtÛ mûfiidel, vytvofiení spoleãné obchodní kanceláfie v Adrii od dubna 2004, spoleãn˘ch webov˘ch stránek a spoleãného call
centra. Vznikla nová divize strategického rozvoje, která má na starosti dal‰í rozvíjení této spolupráce v kontextu pfiipravovaného uplatnûní nov˘ch evropsk˘ch
smûrnic ã. 54 a 55 z roku 2003, zejména právního oddûlení regulované ãinnosti od ostatních aktivit firmy.
Rok 2003 byl druh˘m rokem fungování zatím omezeného trhu s elektfiinou v âeské republice. Poãet zákazníkÛ oprávnûn˘ch vybrat si svého dodavatele stoupl na
38 a dodávka tûmto zákazníkÛm pfiedstavuje cca 20 % celkové dodávky PRE. Ta meziroãnû stoupla o 4,2 %. DÛleÏitá byla pfiíprava na dal‰í etapu otevírání trhu
s elektfiinou, v jejímÏ rámci bylo zfiízeno pracovi‰tû zaji‰Èující individuální péãi o velké oprávnûné zákazníky. U této skupiny zákazníkÛ do‰lo k poklesu ceny dodávané
elektfiiny a tím i k tvorbû niωí marÏe z obchodu s elektfiinou.
Ve spoleãnosti byl v roce 2003 zprovoznûn celopodnikov˘ systém fiízení rizik, kter˘ pokr˘vá v‰echny rizikové oblasti podnikání.
V oblasti sítû se je‰tû v roce 2003 napravovaly nûkteré dÛsledky povodnû z roku 2002. Pro zákazníky distribuãní sítû byly v prÛbûhu celého roku plnûny standardy
spolehlivosti dodávky dané vyhlá‰kou ERÚ 306/2001 Sb. Maximální zatíÏení v síti dosáhlo 1 029,4 MW, tj. o 25 MW ménû neÏ v roce 2002. V rámci programu
rekonstrukãních a opravárensk˘ch prací do‰lo nejen k sanaci povodÀov˘ch ‰kod, ale vûnovali jsme se i zlep‰ení stavu kabelov˘ch tunelÛ, opravám rozpínacích
stanic a v˘mûnám kabelÛ VN. DÛleÏité je ukonãení pfiemûny sítû VN z napûtí 6 a 10 kV na napûtí 22 kV. Byla dokonãena v˘stavba centrálního dispeãerského
pracovi‰tû.
Z celkového objemu investic 1 337 mil. Kã bylo opût nejvíce vydáno do oblasti sítû – 973 mil. Kã. Mezi v˘znamné rozestavûné akce patfií pokraãování rekonstrukce
rozvodny 110 kV Male‰ice, nová transformovna 110/22 kV âern˘ most a kabelové propojení 110 kV Karlov – Smíchov.
V loÀském roce jsme dosáhli rekordnû vysokého ãistého zisku 1 069 mil. Kã, a to pfies mal˘ pokles marÏe z prodeje elektfiiny. V tomto v˘sledku je promítnut i úspû‰n˘
prodej dcefiiné spoleãnosti PREmont Lhotka a.s. Na dobr˘ch v˘sledcích se podílelo v‰ech 1 248 zamûstnancÛ, kter˘m patfií podûkování. Spoleãnost se jiÏ del‰í
dobu angaÏuje v podpofie zdravotnictví a dûtsk˘ch domovÛ, proto i v roce 2003 byla urãitá ãást finanãních prostfiedkÛ vûnována formou darÛ do této oblasti; dále na
podporu kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch akcí spojen˘ch s hlavním mûstem Prahou.
Ing. Drahomír Ruta
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel
2
STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEâNOSTI
KODEX SPRÁVY A ¤ÍZENÍ SPOLEâNOSTI ZALOÎEN¯ NA PRINCIPECH OECD
SYSTÉM ¤ÍZENÍ RIZIK V PRE
19
18
STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEâNOSTI
P¤EDSTAVENSTVO K 31. 12. 2003
Ing. Drahomír Ruta
Pfiedseda,
absolvent âVUT – FEL v Praze;
v sektoru energetiky pracuje od roku 1970. Pfiedseda pfiedstavenstva dcefiiné
spoleãnosti PREleas, a.s., ãlen pfiedstavenstva PRE-H a.s. (do 14. 4. 2003).
Datum narození: 12. 1. 1946
Bydli‰tû: Praha 8, Sopotská 642/64,
PSâ 181 00.
Ing. Vladimír ·alek
Místopfiedseda,
absolvent VUT – FEL v Brnû;
v sektoru energetiky pracuje od roku 1971. Pfiedseda pfiedstavenstva dcefiiné
spoleãnosti PREmont LHOTKA a.s. (do 25. 3. 2003).
Datum narození: 25. 3. 1944
Bydli‰tû: Praha 4, Na Pankráci 38,
PSâ 140 00.
Ing. Franti‰ek Krákora
âlen (do 13. 5. 2004),
absolvent âVUT – FEL v Praze;
v sektoru energetiky pracuje od roku 1970. Pfiedseda pfiedstavenstva dcefiiné
spoleãnosti Cejchovna elektromûrÛ Praha a.s., ãlen pfiedstavenstva PEAS
a ãlen dozorãí rady HC Slavia Praha s.r.o. (od 26. 5.).
Datum narození: 14. 11. 1946
Bydli‰tû: Praha 4, Podjavorinské 6,
PSâ 149 00.
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff
âlen od 14. 7. 2003,
absolvent Univerzity v Hannoveru, SRN, kde získal titul inÏen˘ra ekonomie.
Pracoval 7 let ve firmû PreussenElektra AG (nyní skupina E.ON).
V EnBW zaãal pracovat v roce 1999 jako fieditel oddûlení prÛmyslov˘ch
zákazníkÛ. Od 10. 10. 2003 je ãlenem dozorãí rady PRE-H a.s.
Datum narození: 17. 1. 1963
Bydli‰tû v âR: Pod Dûdínem 14/2104, Praha 5,
PSâ 150 00.
Milan Janãík
âlen od 14. 7. 2003,
absolvent konzervatofie, ãlen Opery státních divadel, soukrom˘ manaÏer.
V letech 1998–2002 pracoval jako zástupce starosty Mâ Praha 5; od roku
2002 aÏ dosud je starostou této mûstské ãásti. Je ãlenem zastupitelstva
hlavního mûsta Prahy. Od roku 2001 studuje na právnické fakultû ZâU v Plzni.
Datum narození: 24. 10. 1959
Bydli‰tû: Holeãkova 47, Praha 5,
PSâ 150 00.
Ing. Pavel Elis
âlen (od 14. 5. 2004),
fieditel divize SluÏby, PRE
Datum narození: 24. 11. 1965
Bydli‰tû: Fabiánova 2a, Praha 5,
PSâ 150 00.
DOZORâÍ RADA K 31. 12. 2003
JUDr. Petr Hulinsk˘
Pfiedseda od 11. 6. 2003,
absolvent Policejní akademie âR;
v souãasné dobû je námûstkem primátora hlavního mûsta Prahy.
Je místopfiedsedou pfiedstavenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.,
spoleãníkem ve firmách Bowling a Relax Centrum, s.r.o., a PH-CZ servis s.r.o.
Datum narození: 25. 8. 1967
Bydli‰tû: Praha 10, Kolovratská 58/1, PSâ 100 00
Dipl. Phys. Hermann Lıschen
Místopfiedseda od 11. 6. 2003,
absolvent univerzity v Kielu;
v sektoru energetiky je ãinn˘ od roku 1983. V letech 1996-2000 byl v˘konn˘m
fieditelem EnBW v Maìarsku a ãlenem pfiedstavenstva v rozvodn˘ch
spoleãnostech Elmü Rt a Emasz Rt.
Datum narození: 21. 10. 1953
Bydli‰tû: Mahlestrasse 50, Stuttgart, SRN.
Martin Langmajer
âlen od 11. 6. 2003,
tfii roky studoval na åVUT; v souãasné dobû studuje Vysokou ‰kolu finanãnûsprávní.
Zastává funkci zástupce starosty mûstské ãásti Praha 22; je místopfiedsedou
v˘boru bytové politiky, ãlen v˘boru infrastruktury a ãlen zahraniãního v˘boru
zastupitelstva hl. m. Prahy. Je pfiedsedou dozorãí rady spoleãnosti Kolektory
Praha, a.s.
Datum narození: 20. 12. 1964
Bydli‰tû: Praha 10, Tichonická 1017/30, PSâ 104 00
Ing. Mgr. Miroslav Poche
âlen od 11. 6. 2003,
absolvent provoznû ekonomické fakulty âZU v Praze a fakulty sociálních vûd
UK (obor politologie) rovnûÏ v Praze.
V souãasné dobû je ãlenem Zastupitelstva hlavního mûsta Prahy, pfiedsedou
zahraniãního v˘boru a ãlenem kulturního v˘boru a v˘boru infrastruktury
Zastupitelstva hlavního mûsta Prahy. Je spoleãníkem spoleãnosti Balpo v.o.s.
Datum narození: 3. 6. 1978
Bydli‰tû: Praha 3, KfiíÏkovského 10, PSâ 130 00.
Dr. Martin Konermann
âlen od 14. 7. 2003,
studoval na universitû v Aschenu, SRN; titul doktora pak na univerzitû
v Erlangenu, SRN.
V letech 1989–1992 pracoval ve v˘zkumném ústavu v Düsseldorfu; v období
1992–1997 byl vedoucím projektu akvizic v âR, Maìarsku a Thajsku
spoleãnosti Bayernwerk (dnes E.ON). V letech 1997–2000 pracoval jako
vedoucí oddûlení kontrolingu v EnBW; od roku 2000 je ãlenem pfiedstavenstva
akvizic EnBW v Maìarsku ELMÜ Rt Budapest a EMASZ Rt Miskolc. Od záfií
2003 je ãlenem pfiedstavenstva SSE ve Slovenské republice.
Datum narození: 27. 8. 1961
Bydli‰tû: Barlang utca 23, Budape‰È, MR.
Dipl. Ing. Mark W. Mecidoglu
âlen,
absolvent Technické univerzity Berlín, SRN;
Od roku 1991 pracoval v rÛzn˘ch funkcích v divizi energetiky skupiny RWE;
v souãasné dobû RWE Energy AG, Dortmund (sekce majetkov˘ch úãastí
a akvizic, zodpovûdn˘ za âR). V˘konn˘ fieditel RWE Plus CZ, s.r.o., Praha;
ãlen pfiedstavenstva PRE-H a.s.
Datum narození: 8. 2. 1963
Bydli‰tû: Zeißbogen 37, 45133 Essen, SRN.
Zdenûk Pfienosil
âlen (do 31. 12.),
vedoucí správy sítû Provozní správy jih; v PRE od roku 1961.
Datum narození: 2. 9. 1943
Bydli‰tû: Praha 10, Golfová 7, PSâ 102 00.
Ladislav Zitta
âlen od 4. 12. 2000,
technik mûfiení OK 4; v PRE od roku 1971.
Datum narození: 13. 11. 1952
Bydli‰tû: Mnichovice, Podskalí 625, PSâ 251 64.
Ing. Martin Schneider
âlen od 1. 1. 2004
útvar Diagnostika a mûfiení; v PRE od roku 1985.
Datum narození: 3. 6. 1959
Bydli‰tû: Praha 4, Ke KurtÛm 375, PSâ 142 00.
Ke dni 10. 6. 2004 odstoupil z funkce ãlena dozorãí rady
Dipl. Ing. Mark. W. Mecidoglu.
Na uvolnûné místo schválila valná hromada Dr. Ulricha Jobse.
Dr. U. Jobs je v˘konn˘ fieditel RWE Energy Czech Republic, s.r.o.,
a pfiedseda pfiedstavenstva Transgas, a.s.
Datum narození: 20.4.1953
Bydli‰tû: Praha 2, Kladská 5/1489, PSâ 120 00.
21
20
Josef Nûmeãek
âlen,
vedoucí provozu poruchové sluÏby; v PRE od roku 1973.
Datum narození: 24. 10. 1948
Bydli‰tû: Praha 10, U Zahradního Mûsta 3192/2C, PSâ 106 00.
V PRÒBùHU ROKU BYLI DÁLE âLENY DOZORâÍ RADY:
Ing. Petr ·vec
Pfiedseda do 11. 6.,
absolvent âVUT-FSI v Praze, ex-námûstek primátora hlavního mûsta Prahy,
spoleãník REPOK, s.r.o., v likvidaci, ãlen pfiedstavenstva Nadace BONA,
pfiedseda dozorãí rady PraÏská teplárenská Holding a.s.
Datum narození: 22. 7. 1957
Bydli‰tû: Praha 8, Pod âimick˘m hájem 180/7, PSâ 180 00.
Dipl. Vw. Siegmund Messmer
Místopfiedseda do 14. 7.,
absolvent vysoké ‰koly ekonomického smûru v Kostnici, SRN. Pfiedseda
pfiedstavenstva GESO AG, SRN, ãlen pfiedstavenstva PRE-H a.s., (do 10. 10.).
Narozen: 16. 6. 1950
Bydli‰tû: 012 19 Dresden, August-Bebel-Strasse 25, SRN.
Doc. Ing. Zdenûk Trojan, CSc.
âlen do 11. 6.,
absolvent âVUT – FSI, b˘val˘ ãlen Zastupitelstva hlavního mûsta Prahy,
ãlen dozorãí rady. Stfiední prÛmyslová ‰kola dopravní, Stfiední odborné uãili‰tû
a Uãili‰tû, a.s.
Datum narození: 1. 5. 1936
Bydli‰tû: Praha 6, U Beránky 5, PSâ 160 00.
Ing. Radek Miãka
âlen do 11. 6.,
absolvent âVUT-FSI; do 31. 1. b˘val˘ vedoucí odboru kontroly na FNM âR;
ãlen dozorãí rady ·koda a.s., v konkurzu, ãlen pfiedstavenstva Severoãeské
doly a.s.
Datum narození: 3. 7. 1967
Bydli‰tû: Praha 5, Houdova 901/11, PSâ 158 00.
Ing. Franti‰ek Kubelka
âlen do 11. 6.,
absolvent âVUT – FSI, MPO âR – b˘val˘ námûstek ministra, divize hutnictví,
energetiky a stavebnictví (do 28. 2. 2003).
Datum narození: 30. 11. 1939
Bydli‰tû: Praha 5, Kettnerova 2051, PSâ 155 00.
V¯KONN¯ MANAGEMENT K 31. 12. 2003
Emitent prohla‰uje, Ïe Ïádn˘ z ãlenÛ pfiedstavenstva a dozorãí rady nebyl
odsouzen za trestn˘ ãin majetkové povahy. Pokud je emitentu známo, není
Ïádn˘ z ãlenÛ fiídících orgánÛ zamûstnán ani není ãlenem pfiedstavenstva
nebo dozorãí rady v jin˘ch spoleãnostech ani nepodniká mimo okruh
spoleãnosti, pokud není uvedeno jinak.
Ing. Franti‰ek Krákora
fieditel divize Obchod (do 13. 5. 2004)
Ing. Drahomír Ruta
generální fieditel
Ing. Vladimír ·alek
fieditel divize SíÈ
Ing. Pavel Elis
fieditel divize SluÏby
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff
fieditel divize Strategick˘ rozvoj
(od 1. 1. 2004)
Ing. Drahomír Ruta
Ing. Vladimír ·alek
Ing. Franti‰ek Krákora
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel
místopfiedseda pfiedstavenstva a fieditel divize SiÈ
ãlen pfiedstavenstva a fieditel divize Obchod
Ing. Pavel Elis
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff
Milan Janãík
ãlen pfiedstavenstva a fieditel divize SluÏby
ãlen pfiedstavenstva a fieditel divize Strategick˘ rozvoj
ãlen pfiedstavenstva
KODEX SPRÁVY A ¤ÍZENÍ SPOLEâNOSTI ZALOÎEN¯ NA PRINCIPECH OECD
(Prohlá‰ení spoleãnosti o mífie souladu její správy a fiízení s kodexem)
âlenové pfiedstavenstva spoleãnosti PRE usilují o v‰eobecné zdokonalení standardÛ správy a fiízení spoleãnosti a v rozsahu dále uvedeného textu pfiijali „Kodex
správy a fiízení spoleãnosti“, jak to doporuãuje Komise pro cenné papíry.
STATUTÁRNÍ A ¤ÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEâNOSTI
P¤EDSTAVENSTVO K 31. 12. 2003:
Ing. Drahomír Ruta – pfiedseda
Ing. Vladimír ·alek – místopfiedseda
Ing. Franti‰ek Krákora – ãlen (do 13. 5. 2004)
Milan Janãík – ãlen od 14. 7. 2003
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff – ãlen od 14. 7. 2003
Ing. Pavel Elis – ãlen (od 14. 5. 2004)
Pfiedstavenstvo rozhoduje o v‰ech záleÏitostech spoleãnosti, které nejsou obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy a stanovami spoleãnosti vyhrazeny do pÛsobnosti
valné hromady ãi dozorãí rady.
Prakticky v‰ichni ãlenové pfiedstavenstva pracují svoji celou profesní kariéru v sektoru elektroenergetiky jednak na rÛzn˘ch úrovních fiízení, jednak na rÛzn˘ch
úsecích aktivit firmy podnikající v energetice. Jde o specialisty, ktefií jsou ãasto zváni jako odborní referující na konference a sympozia, jak v tuzemsku tak
i v zahraniãí. Odborná zpÛsobilost je v souãasné dobû tranzitu od dfiívûj‰ího prakticky monopolního postavení distribuãní firmy k budoucímu plnû trÏnímu modelu
prioritou a zárukou, Ïe spoleãnost bude dobfie a koncepãnû fiízena.
P¤EDSTAVENSTVU P¤ÍSLU·Í ZEJMÉNA (âL. 17 A 23 STANOV SPOLEâNOSTI):
1.
2.
3.
4.
zabezpeãovat obchodní vedení spoleãnosti,
vykonávat zamûstnavatelská práva,
svolávat valnou hromadu a organizaãnû ji zabezpeãovat,
zajistit zpracování a pfiedkládat valné hromadû:
a) návrhy na zv˘‰ení nebo sníÏení základního kapitálu, jakoÏ i vydání vymûniteln˘ch a prioritních dluhopisÛ podle § 160 Obchodního zákoníku,
b) fiádnou, mimofiádnou a konsolidovanou, popfiípadû i mezitímní úãetní závûrku,
c) návrh na rozdûlení zisku vãetnû stanovení v˘‰e a zpÛsobu vyplacení dividend a tantiém a odmûÀování ãlenÛ pfiedstavenstva a dozorãí rady,
d) zprávy o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a o stavu jejího majetku,
e) návrhy na zpÛsob úhrady ztrát spoleãnosti,
f) návrh na zv˘‰ení rezervního fondu nad hranici urãenou stanovami,
g) návrhy na zfiízení a zru‰ení dal‰ích, ve stanovách neuveden˘ch orgánÛ, jakoÏ i na vymezení jejich postavení a pÛsobnosti,
h) návrh na zru‰ení spoleãnosti,
i) návrh zmûny stanov, vykonávat usnesení, pfiípadnû rozhodnutí valné hromady,
5. zaji‰Èovat fiádné vedení pfiedepsané evidence, úãetnictví, obchodních knih a ostatních dokladÛ spoleãnosti, sestavení zprávy o ãtvrtletních v˘sledcích
25
24
hospodafiení pro dozorãí radu a sestavení a uvefiejnûní v˘roãní a pololetní zprávy podle zákona o cenn˘ch papírech, uloÏení schválené úãetní závûrky ovûfiené
auditorem spolu se zprávou auditora do sbírky listin u rejstfiíkového soudu do jednoho mûsíce po jejím schválení valnou hromadou, zvefiejnûní vybran˘ch údajÛ
z v˘roãní zprávy,
6. jmenovat a odvolávat zamûstnance spoleãnosti, u nichÏ to stanovuje Zákoník práce,
7. uzavírat se ãleny dozorãí rady a se ãleny pfiedstavenstva smlouvy na v˘kon jejich funkcí v souladu s usnesením valné hromady.
P¤EDSTAVENSTVU P¤ÍSLU·Í PO P¤EDCHOZÍM SOUHLASU DOZORâÍ RADY USKUTEâ≈OVAT:
1. kapitálovou úãast v jin˘ch obchodních spoleãnostech ãi sdruÏeních, kdy hodnota vkladu spoleãnosti je v jednotlivém pfiípadû vy‰‰í neÏ 30 mil. Kã, nebo pfiijetí
jak˘chkoli záruk za závazky jin˘ch osob od hodnoty 5 mil. Kã v jednotlivém pfiípadû,
2. prodej a pronájem vnitfiních organizaãních jednotek,
3. v˘bûr auditora úãetní závûrky a návrh smlouvy s tímto auditorem,
4. zcizení a dlouhodob˘ pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém pfiípadû úãetní hodnota pfiesáhne 5 mil. Kã,
5. investiãní projekty s finanãním nákladem nad 30 mil. Kã, pfiijetí dlouhodobé a stfiednûdobé pÛjãky (úvûru) a jiné dlouhodobé finanãní operace nad 30 mil. Kã,
6. zásady mzdové politiky spoleãnosti,
7. návrhy na zv˘‰ení nebo sníÏení základního kapitálu, jakoÏ i vydání vymûniteln˘ch a prioritních dluhopisÛ podle § 160 Obchodního zákoníku,
8. hospodáfisk˘ plán, skládající se z plánu hospodáfiského v˘sledku, finanãního plánu, plánu bilance, investiãního plánu, personálního plánu, plánu nákupu a odbytu,
doplnûn˘ pûtilet˘m plánem, jakoÏ i zmûny hospodáfiského plánu; hospodáfisk˘ plán, doplnûn˘ pûtilet˘m plánem, se pfiedloÏí pfied uplynutím pfiedchozího
obchodního roku vãas ke schválení,
9. koncepci podnikatelské ãinnosti spoleãnosti.
P¤EDSTAVENSTVO JE POVINNO SI VYÎÁDAT STANOVISKO DOZORâÍ RADY K TùMTO ZÁLEÎITOSTEM:
1.
2.
3.
4.
5.
zmûnám stanov pfiedkládan˘m valné hromadû,
pofiadu jednání valné hromady vãetnû materiálÛ pro valnou hromadu,
zfiízení a pravidlÛm hospodafiení fondÛ,
zásadním zmûnám v‰eobecné organizace spoleãnosti,
pouÏití rezervního fondu.
âlenové pfiedstavenstva jsou povinni pfii v˘konu své funkce jednat s péãí fiádného hospodáfie a zachovávat mlãenlivost o dÛvûrn˘ch informacích a skuteãnostech,
jejichÏ prozrazení tfietím osobám by mohlo zpÛsobit spoleãnosti ‰kodu.
âlenové pfiedstavenstva jsou taktéÏ povinni respektovat omezení t˘kající se zákazu konkurence, která pro nû vypl˘vají z pfiíslu‰n˘ch ustanovení obecnû závazn˘ch
právních pfiedpisÛ.
DÛsledky poru‰ení povinností obsaÏen˘ch ve v˘‰e uveden˘ch dvou odstavcích vypl˘vají z obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ.
âlenové pfiedstavenstva odpovídají spoleãnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy za ‰kodu, kterou jí zpÛsobí poru‰ením
povinností pfii v˘konu své funkce. ZpÛsobí-li takto ‰kodu více ãlenÛ pfiedstavenstva, odpovídají za ni spoleãnosti spoleãnû a nerozdílnû.
Vztah mezi spoleãností a ãlenem pfiedstavenstva pfii zafiizování záleÏitostí spoleãnosti se fiídí pfiimûfienû ustanoveními Obchodního zákoníku o mandátní smlouvû,
pokud z ujednání mezi spoleãností a ãlenem pfiedstavenstva nebo z jin˘ch ustanovení Obchodního zákoníku, upravujících jeho povinnosti, nevypl˘vá jiné urãení práv
a povinností.
DOZORâÍ RADA K 31. 12. 2003:
JUDr. Petr Hulinsk˘ – pfiedseda od 11. 6.
Dipl. Phys. Hermann Lıschen – místopfiedseda od 11. 6.
Martin Langmajer – ãlen od 11. 6.
Dr. Martin Konermann – ãlen od 14. 7.
Ing. Mgr. Miroslav Poche – ãlen od 11. 6.
Dipl. Ing. Mark W. Mecidoglu - ãlen
Josef Nûmeãek – ãlen
Zdenûk Pfienosil – ãlen do 31. 12.
Ladislav Zitta – ãlen
Ing. Martin Schneider – ãlen od 1. 1. 2004
V prÛbûhu roku byli dále ãleny dozorãí rady:
Ing. Petr ·vec – pfiedseda do 11. 6.
Dipl. Vw. Siegmund Messmer – místopfiedseda do 14. 7.
Doc. Ing. Zdenûk Trojan, CSc. – ãlen do 11. 6.
Ing. Radek Miãka – ãlen do 11. 6.
Ing. Franti‰ek Kubelka – ãlen do 11. 6.
DOZORâÍ RADù P¤ÍSLU·Í ZEJMÉNA (âL. 24 A 29 STANOV SPOLEâNOSTI):
1. kontrolovat dodrÏování obecnû závazn˘ch pfiedpisÛ, stanov spoleãnosti a usnesení valné hromady,
2. pfiezkoumávat úãetní závûrky a návrh na rozdûlení zisku vãetnû stanovení v˘‰e a zpÛsobu vyplacení dividend a tantiém a podávat o v˘sledku zprávu valné
hromadû,
3. projednávat ãtvrtletní v˘sledky hospodafiení,
4. svolat valnou hromadu, vyÏadují-li si to zájmy spoleãnosti,
5. pfiedkládat valné hromadû a pfiedstavenstvu svá vyjádfiení, doporuãení a návrhy,
6. nahlíÏet kdykoli do evidence, úãetnictví, obchodních knih a ostatních dokladÛ spoleãnosti,
7. pfiezkoumávat v˘kon pÛsobnosti pfiedstavenstva na Ïádost akcionáfiÛ, ktefií mají akcie, jejichÏ souhrnná jmenovitá hodnota pfiesahuje alespoÀ 3 % základního
kapitálu,
8. vydávat stanovisko k návrhu na úhradu ztráty,
9. projednávat zprávu o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti,
10. projednávat v˘roãní a pololetní zprávu podle zákona o cenn˘ch papírech a v˘roãní zprávu podle zákona o úãetnictví,
11. projednávat a schvalovat pfiedstavenstvu:
27
26
a) kapitálovou úãast v jin˘ch obchodních spoleãnostech ãi sdruÏeních, kdy hodnota vkladu spoleãnosti je v jednotlivém pfiípadû vy‰‰í neÏ 30 mil. Kã, nebo
pfiijetí ruãitelsk˘ch závazkÛ za závazky jin˘ch osob od hodnoty 5 mil. Kã v jednotlivém pfiípadû,
b) prodej a pronájem vnitfiních organizaãních jednotek,
c) zcizení a dlouhodob˘ pronájem nemovitostí, pokud v jednotlivém pfiípadû úãetní hodnota pfiesáhne 5 mil. Kã,
d) realizaci investiãních projektÛ s finanãním nákladem nad 30 mil. Kã,
e) pfiijetí dlouhodobé a stfiednûdobé pÛjãky (úvûru) a jiné dlouhodobé finanãní operace nad 30 mil. Kã,
f) v˘bûr auditora úãetní závûrky a návrh smlouvy s tímto auditorem,
g) návrhy na zv˘‰ení nebo sníÏení základního kapitálu a vydání vymûniteln˘ch a prioritních dluhopisÛ podle § 160 Obchodního zákoníku pfiedkládané valné
hromadû,
h) koncepci podnikatelské ãinnosti spoleãnosti,
i) hospodáfisk˘ plán, skládající se z plánu hospodáfiského v˘sledku, finanãního plánu, plánu bilance, investiãního plánu, personálního plánu, plánu nákupu
a odbytu, doplnûn˘ pûtilet˘m plánem, jakoÏ i zmûny hospodáfiského plánu,
j) zásady mzdové politiky spoleãnosti,
k) projednávat a vyjadfiovat se pfiedstavenstvu k:
– pouÏití rezervního fondu,
– svolávání valné hromady a k jejímu pofiadu jednání vãetnû pfiedkládan˘ch materiálÛ,
– zfiízení a pravidlÛm hospodafiení fondÛ,
– návrhu v‰eobecné organizace spoleãnosti,
– návrhu na pfievod akcií na jméno, s v˘jimkou akcie na jméno se zvlá‰tními právy,
12. b˘t pfiedstavenstvem informována zejména o:
a) v˘znamn˘ch kupních smlouvách s odbûrateli a s dodavateli,
b) zásadách pro kolektivní vyjednávání,
c) cenov˘ch návrzích pfiedloÏen˘ch regulaãnímu orgánu,
d) mzdovém v˘voji ve spoleãnosti.
Dozorãí rada plní dal‰í úkoly uloÏené jí zákonem a pfii své ãinnosti se fiídí obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy, stanovami spoleãnosti, usneseními valné hromady
a sv˘m jednacím fiádem.
POVINNOSTI âLENÒ STATUTÁRNÍCH ORGÁNÒ
V souladu s Kodexem správy a fiízení spoleãnosti jsou ãlenové statutárních orgánÛ povinni pfii v˘konu své funkce jednat s péãí fiádného hospodáfie a zachovávat
mlãenlivost o dÛvûrn˘ch informacích a skuteãnostech, jejichÏ prozrazení tfietím osobám by mohlo zpÛsobit spoleãnosti ‰kodu. Tím nejsou nijak dotãena oprávnûní
ãlenÛ dozorãí rady vypl˘vající z kontrolní pÛsobnosti tohoto orgánu spoleãnosti.
Na moÏn˘ stfiet zájmÛ je pamatováno ve smlouvách o podmínkách v˘konu funkce v‰ech ãlenÛ statutárních orgánÛ spoleãnosti, kde je uvedeno: „âlen
pfiedstavenstva (dozorãí rady) nesmí podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání spoleãnosti, vstupovat se spoleãností do obchodních vztahÛ,
zprostfiedkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody spoleãnosti, úãastnit se na podnikání jiné spoleãnosti jako spoleãník s neomezen˘m ruãením nebo jako
ovládající osoba jiné osoby se stejn˘m nebo podobn˘m pfiedmûtem podnikání, vykonávat ãinnost jako statutární orgán nebo ãlen statutárního nebo jiného orgánu
jiné právnické osoby se stejn˘m nebo obdobn˘m pfiedmûtem podnikání, ledaÏe jde o koncern.“
DÛsledky poru‰ení povinností obsaÏen˘ch ve v˘‰e uveden˘ch odstavcích vypl˘vají z obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ.
âlenové statutárních orgánÛ odpovídají spoleãnosti – za podmínek a v rozsahu stanoveném obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy – za ‰kodu, kterou jí zpÛsobí
poru‰ením povinností pfii v˘konu své funkce. ZpÛsobí-li takto ‰kodu více ãlenÛ statutárního(ch) orgánu(Û), odpovídají za nû spoleãnosti spoleãnû a nerozdílnû.
Vztah mezi spoleãností a ãlenem statutárního orgánu pfii zafiizování záleÏitostí spoleãnosti se fiídí pfiimûfienû ustanoveními Obchodního zákoníku o mandátní smlouvû,
pokud z ujednání mezi spoleãností a ãlenem statutárního orgánu nebo z jin˘ch ustanovení Obchodního zákoníku, upravujících jeho povinnosti, nevypl˘vá jiné urãení
práv a povinností.
V¯KONN¯ MANAGEMENT K 31. 12. 2003:
Ing. Drahomír Ruta – generální fieditel
Ing. Vladimír ·alek – fieditel divize SíÈ
Ing. Franti‰ek Krákora – fieditel divize Obchod (do 13. 5. 2004)
Ing. Pavel Elis – fieditel divize SluÏby
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff – fieditel divize Strategick˘ rozvoj (od 1. 1. 2004)
Ke dni 13. 5. 2004 byla zru‰ena pozice fieditele divize Obchod; kompetence a odpovûdnost za dal‰í fiízení aktivit doãasnû pfievzali fieditelé divizí SluÏby
a Strategick˘ rozvoj. Spoleãnost zahájila pfiípravu nové organizaãní struktury.
Dozorãí rada je volena valnou hromadou (s v˘jimkou ãlenÛ dozorãí rady, ktefií zastupují zamûstnance) a ta následnû volí pfiedstavenstvo.
âlenové statutárních orgánÛ mají dostatek obchodních, finanãních a specificky odvûtvov˘ch dovedností a praktick˘ch zku‰eností, aby mohli zaji‰Èovat úãinné fiízení
spoleãnosti.
V‰ichni ãlenové statutárních orgánÛ mají vãasn˘ pfiístup ke v‰em potfiebn˘m informacím. Pfiedstavenstvo se v prÛbûhu roku 2003 se‰lo 19krát; dozorãí rada pak
9krát. Podrobné podklady pro jednání byly vÏdy rozesílány v souladu s jednacími fiády pfiedstavenstva a dozorãí rady 10 dnÛ pfied pfiíslu‰n˘m jednáním s cílem
zajistit, aby ãlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady mohli ãinit kvalifikovaná rozhodnutí o záleÏitostech, které mají fie‰it. Nûkteré podklady byly v pfiípadû potfieby
prezentovány a komentovány i ústnû.
Jak je z v˘‰e uvedeného patrné, byli od poãátku roku tfii ãlenové v˘konného managementu zároveÀ i ãleny pfiedstavenstva (generální fieditel, fieditelé divizí SíÈ
a Obchod); od 14. 7. jsou pak ãleny pfiedstavenstva ãtyfii ãlenové vedení spoleãnosti. Ve v‰ech ãtyfiech pfiípadech jde o Ïivotnû dÛleÏité oblasti firmy pro zaji‰tûní
budoucí prosperity spoleãnosti.
âlenové obou statutárních orgánÛ mohou kdykoliv v pfiípadû potfieby vyuÏít sluÏeb odborn˘ch konzultaãních a poradensk˘ch firem; v pfiípadû potfieb i sluÏeb
nezávislého auditora.
Zvy‰ování hodnoty spoleãnosti pro akcionáfie, informaãní otevfienost vÛãi v‰em akcionáfiÛm a investorÛm a transparentnost v‰ech rozhodnutí je jednou z hlavních
priorit pfiedstavenstva a vedení spoleãnosti. Pro kontakt s akcionáfii bylo v rámci spoleãnosti zfiízeno oddûlení, které je akcionáfiÛm pro jejich pfiípadné dotazy
kdykoliv plnû k dispozici.
29
28
âlenÛm statutárních orgánÛ je rovnûÏ v pfiípadû potfieby plnû k dispozici právní sekce spoleãnosti, která buì vlastními silami nebo ve sporn˘ch pfiípadech za
pomoci externí právní firmy, zaji‰Èuje soulad fiízení spoleãnosti s platn˘mi zákony, vyhlá‰kami a smûrnicemi.
V souladu s nutností zdokonalovat vnûj‰í regulaãní a právní prostfiedí spoleãnost upfiednostÀuje (jak je dfiíve uvedeno) odbornou fundovanost a nezávislost ãlenÛ
statutárních orgánÛ.
Pfiedstavenstvo má tajemníka spoleãnosti, kter˘ se zúãastÀuje v‰ech schÛzí pfiedstavenstva a je odpovûdn˘ za pofiizování zápisÛ.
Dozorãí rada má rovnûÏ tajemníka, kter˘ je zároveÀ jejím ãlenem.
VZTAHY SPOLEâNOSTI S AKCIONÁ¤I
Spoleãnost dbá v‰ech ustanovení Obchodního zákoníku ohlednû ochrany práv akcionáfiÛ, zejména bez odkladu poskytuje v‰echny pfiíslu‰né informace
o spoleãnosti, svolává a vede své valné hromady.
Spoleãnost kromû toho zaji‰Èuje stejné zacházení se v‰emi akcionáfii a respektuje zásady „Kodexu správy a fiízení spoleãnosti”. Na valné hromadû jsou pro potfieby
akcionáfiÛ, resp. pro okamÏitou reakci na jejich dotazy vÏdy pfiítomni zástupci hlavních úsekÛ spoleãnosti. Ve‰keré dotazy na v‰ech dosud konan˘ch fiádn˘ch
i mimofiádn˘ch valn˘ch hromadách (od zaloÏení akciové spoleãnosti v roce 1994) byly vÏdy odpovûzeny okamÏitû na jednání a nebylo nutno vyuÏít moÏnosti
odpovûdût písemnû post festum.
Spoleãnost aktivnû podnûcuje konstruktivní dialog s institucionálními investory jak jednotliv˘mi, tak prostfiednictvím jejich pfiíslu‰n˘ch asociací.
Na valné hromadû a ve v˘roãní zprávû jsou akcionáfii seznamováni s v˘‰í odmûn ãlenÛ statutárních orgánÛ.
Ve vûci evidence akcionáfiÛ spoleãnost plnû zaji‰Èuje bezpeãn˘ zpÛsob registrace vlastnictví akcií. Akcionáfii mají v pfiípadû zájmu moÏnost kdykoliv nahlédnout do
pololetních a v˘roãních zpráv, mají k dispozici informace, které by mohly ovlivnit cenu akcií.
Spoleãnost Ïádn˘m zpÛsobem nebrání volnému obchodu s vlastními akciemi, které jsou obchodovány prostfiednictvím BCPP, RM-S a SCP.
Pro dostupnost a úsporu nákladÛ organizuje spoleãnost valnou hromadu vÏdy ve vlastních prostorách a v dopoledních hodinách. Program valné hromady je vÏdy
koncipován tak, aby umoÏnil diskusi o otázkách, které platnû a fiádnû vznesl kter˘koli akcionáfi.
V˘roãní zpráva podává v‰em akcionáfiÛm i investorÛm jasnou informaci o finanãní struktufie a zpÛsobu v˘konného fiízení spoleãnosti.
V souladu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními Obchodního zákoníku je se v‰emi akcionáfii téÏe tfiídy (vlastní stejn˘ druh akcií) zacházeno stejnû. V rámci kaÏdého druhu akcií
mají akcionáfii stejná hlasovací práva. KaÏd˘ akcionáfi a investor obdrÏí (v pfiípadû zájmu) informace o hlasovacích právech spojen˘ch se v‰emi druhy akcií je‰tû
pfied tím, neÏ akcie pfiípadnû zakoupí.
S cílem maximální informovanosti jak akcionáfiÛ, tak ‰iroké vefiejnosti jsou ve‰keré informace o aktivitách spoleãnosti pro zájemce k dispozici na www.pre.cz. Tento
zpÛsob nabízí získání ve‰ker˘ch informací fiádn˘m, vãasn˘m a nákladovû efektivním pfiístupem.
OBECNÉ PROBLÉMY INFORMAâNÍ OTEV¤ENOSTI A TRANSPARENTNOSTI
V‰ichni ãlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady mají povinnost danou zákonn˘mi normami zvefiejnit kaÏd˘ svÛj podstatn˘ zájem na transakcích provádûn˘ch
spoleãností.
Spoleãnost se fiídí smûrnicemi KCP o zvefiejÀování v‰ech podstatn˘ch informací a respektuje zásady „Kodexu správy a fiízení spoleãnosti”, ãímÏ umoÏÀuje v‰em
akcionáfiÛm a potenciálním akcionáfiÛm poznat finanãní situaci, v˘konnost, vlastnictví a správu spoleãnosti tak, aby jejich investiãní rozhodnutí mohla b˘t
informovaná.
V¯BORY PRO AUDIT, JMENOVÁNÍ A ODMù≈OVÁNÍ
S cílem zaji‰tûní efektivního vnitfiního fiízení byl ve spoleãnosti ustaven odbor vnitfiního auditu, útvar vnitfiní kontroly. Specializované kontrolní útvary existují i v divizích
SíÈ a Obchod.
Odbor vnitfiního auditu v prÛbûhu roku 2003 mûl 3 zamûstnance se specializací na oblasti sluÏeb, ekonomiky, technické oblasti a v˘poãetní techniku.
Útvar vnitfiní kontroly sumarizuje ve‰keré do‰lé stíÏnosti a kontroluje jejich fie‰ení z hlediska jednak zákonn˘ch lhÛt, jednak vûcné správnosti. V rámci spoleãnosti
funguje SW, kter˘ umoÏÀuje vyhodnocovat a v ãasov˘ch fiadách porovnávat a analyzovat pfiíãiny nejãastûj‰ích stíÏností a podání zákazníkÛ. Sumární v˘stupy
kontrolní ãinnosti realizované v rámci spoleãnosti jsou v rámci zákonn˘ch norem pravidelnû pfiedávány vnûj‰ímu subjektu – ERÚ. Tato skuteãnost posiluje úlohu
kontroly v rámci firmy.
POLITIKA SPOLEâNOSTI VÒâI ZAINTERESOVAN¯M STRANÁM
Spoleãnost prÛbûÏnû plní v‰echny své zákonné povinnosti k zainteresovan˘m stranám vãetnû zamûstnancÛ, vûfiitelÛ a dodavatelÛ.
Kromû toho je si spoleãnost vûdoma své odpovûdnosti vÛãi místní komunitû a vûnuje ãást sv˘ch pfiíjmÛ na vefiejnû prospû‰né úãely formou darÛ.
V rámci minimalizace moÏn˘ch rizik spoleãnost v roce 2003 zavr‰ila pfiípravu systému PRErisk a v rutinním provozu probíhal systém fiízení rizik (viz následující
kapitola). Tento systém by mûl v budoucnu v maximálnû moÏné mífie zabránit rizikÛm spojen˘m zejména s otevíráním trhu, restrukturalizací, deregulací atd. Systém
funguje formou tzv. integrovaného fiízení rizik, které bude zahrnovat v‰echny hlavní rizikové oblasti aktivit spoleãnosti – vãetnû rizik finanãních, obchodních
a operaãních.
31
30
SYSTÉM ¤ÍZENÍ RIZIK V PRE
Spoleãnost v roce 2003 zprovoznila celopodnikov˘ systém fiízení rizik, kter˘ za úãinné IT podpory zavedl hodnotovû orientovan˘ systematick˘ pfiístup k identifikaci,
mûfiení, monitorování, zvládání a vykazování v‰ech v˘znamn˘ch podnikatelsk˘ch rizik systémov˘m, jednotn˘m a integrovan˘m zpÛsobem. Systém pokr˘vá v‰echny
rizikové oblasti podnikání spoleãnosti a je koncipován také jako systém vãasného varování schopn˘ vydat vãasn˘ signál o nepfiimûfieném riziku a iniciovat
koordinované akce pro zmírnûní jeho dopadu a ãetnosti, a to na v‰ech úrovních podnikového fiízení. Pro aktivní fiízení rizik je vytvofiena organizaãní struktura
s definovan˘mi rolemi V˘boru pro fiízení rizik, manaÏera rizik a vlastníkÛ jednotliv˘ch rizik nezávisle na organizaci liniového fiízení. Sledována jsou rizika obchodní,
finanãní, operaãní, legislativní a se zv˘‰enou pozorností rizika v oblasti IT. Ukonãen˘ pilotní projekt a dvû pravidelná hodnotící období provûfiily rutinní zvládání rolí
v‰ech aktérÛ zapojen˘ch do systému. Souhrnné zprávy o rizicích pfiedkládá V˘bor pro fiízení rizik k projednání pfiedstavenstvu spoleãnosti zároveÀ s návrhy na
realizaci opatfiení eliminujících v˘‰i jednotliv˘ch rizik. Stanovení v˘‰e dopadu rizika a relativní ãetnost jeho moÏného v˘skytu jsou rozhodující pro monitorování
umoÏÀující konsolidaci za celou spoleãnost. DÛleÏitou sloÏkou systému je sestavení scénáfiÛ moÏného v˘voje rizika, dle kter˘ch lze na základû anal˘zy navrhovat
preventivní opatfiení ke sníÏení jeho moÏného následného dopadu. Spoleãnost nevyuÏívá dlouhodobé pÛjãky a neprovádí operace s cizími mûnami, které by bylo
vhodné zaji‰Èovat proti zmûnám úrokov˘ch sazeb a kurzov˘m v˘kyvÛm. V souãasné dobû vûnuje spoleãnost maximální pozornost rizikÛm spojen˘m s otevíráním
trhu, jeho strukturalizací a deregulací cen elektfiiny. Vysoká profesní znalost vlastníkÛ jednotliv˘ch rizik je pravidelnû zdokonalována v rámci cyklu ‰kolení tak, aby
byly vãas zachyceny zmûny ve v˘voji expozice rizik. Hodnocení obchodních rizik bude v˘znamnû zkvalitnûno instalací ‰piãkov˘ch obchodnû-zákaznick˘ch systémÛ.
3
P¤EHLED HLAVNÍCH MEZNÍKÒ V HISTORII SPOLEâNOSTI
DLOUHODOBÁ STRATEGIE SPOLEâNOSTI
STRUâNÁ HISTORIE A SOUâASN¯ STAV V SEKTORU ELEKTROENERGETIKY
1897
1924
1934
1941
1945
1946
1959
1965
1982
1990
1994
1995-6
1996
1997
1998
1999
33
32
P¤EHLED HLAVNÍCH MEZNÍKÒ V HISTORII SPOLEâNOSTI
1. 9. 1897 byly zaloÏeny Elektrické podniky královského hlavního mûsta Prahy
vládním nafiízením prohlá‰eny Elektrické podniky za v‰euÏiteãné
dokonãena stavba ústfiední budovy Elektrick˘ch podnikÛ v Praze. Celková koncepce budovy daleko pfiedbûhla dobové zvyklosti a byla jednou
z nejmodernûj‰ích v tehdej‰ím hlavním mûstû
Elektrické podniky zaãlenûny do Mûstsk˘ch podnikÛ praÏsk˘ch
znárodnûní energetiky na základû dekretu prezidenta republiky
od Elektrick˘ch podnikÛ se odlouãil Dopravní podnik; vznik národního podniku Stfiedoãeské elektrárny, jehoÏ souãástí se stala i b˘valá
elektrárenská ãást Elektrick˘ch podnikÛ
vznik Stfiedoãesk˘ch energetick˘ch závodÛ, n.p. (STE) a Okresní správy Praha
vznik Rozvodného závodu Praha v rámci STE, n.p.
PraÏské energetické závody, k.p., získaly statut samostatného podniku v rámci âesk˘ch energetick˘ch závodÛ koncern, odlouãením od STE, k.p.
PraÏské energetické závody se od 1. 7. staly samostatn˘m státním podnikem
vznik akciové spoleãnosti PraÏská energetika, a.s.
zakládány dcefiiné spoleãnosti PREmont Lhotka s.r.o., (pozdûji PREmont LHOTKA a.s.), PREleas, a.s., a dal‰í
zahájena stavba nové provozní budovy v ulici Na Hroudû
oslavy 100. v˘roãí existence spoleãnosti, dokonãena stavba nové administrativní budovy – projekt obdrÏel âestné uznání obce ãeskoslovensk˘ch
architektÛ v kategorii novostaveb
spoleãnost byla v rámci soutûÏe „PAEGAS SIGNUM TEMPORIS 1998 – ocenûní kapitálového trhu“ ocenûna ãestn˘m uznáním
spoleãnost byla v rámci soutûÏe „PAEGAS SIGNUM TEMPORIS 1999 – ocenûní kapitálového trhu“ vyznamenána ãestn˘m uznáním
hospodáfiská komora hlavního mûsta Prahy pod zá‰titou primátora hlavního mûsta Prahy ve spolupráci s ABF, a.s., a V˘stavi‰tûm Praha udûlila PRE
ãestné uznání za rekonstrukci rozvodny Praha Sever v soutûÏi „INVESTOR ROKU 1999“ na území hlavního mûsta Prahy
v rámci Ïebfiíãku pfiipraveného sdruÏením „CZECH TOP 100“ byla v sektoru energetiky spoleãnost vyhodnocena jako 5. nejobdivovanûj‰í v rámci âR.
Îebfiíãek byl pfiipraven na základû hodnocení odborníkÛ z fiad managementu firem, analytikÛ, pfiedstavitelÛ vefiejné správy, akademické pÛdy atd.
Hlavními kritérii byly oblasti inovací, celkové kvality managementu, vztahu k Ïivotnímu prostfiedí, kvality v˘robkÛ nebo sluÏeb a finanãní spolehlivosti
2000
v PRE byl zahájen ambiciózní projekt zmûn, kter˘ by mûl naplnit vizi a strategické cíle spoleãnosti
v rámci spoleãnosti byla ukonãena modernizace v‰ech kontaktních míst, pro zákazníky byl zahájen provoz zákaznické linky
spoleãnost získala prestiÏní ocenûní „BEZPEâN¯ PODNIK“, které zástupci managementu spoleãnosti obdrÏeli z rukou ministra práce a sociálních
vûcí
2001
Hospodáfiská komora hlavního mûsta Prahy udûlila spoleãnosti ãestnou plaketu v rámci soutûÏe „INVESTOR ROKU 2001“ na území hlavního
mûsta Prahy
spoleãnost byla po certifikaãním fiízení ustavena jako 5. zákaznické kompetenãní centrum systému SAP v rámci âR
spoleãnost INTERGRAPH âR udûlila PRE ocenûní za pokroãilé provozní nasazení systému FRAMME
v rámci ankety pofiádané sdruÏením CZECH TOP 100 – stav „INVESTOR RELATION“ v âR kategorie nefinanãních institucí – se PRE umístila na
10. místû
2002
v rámci 5. roãníku soutûÏe CZECH TOP 100 byla PRE vyhodnocena v kategorii „V˘roba a rozvod elektfiiny, vody, plynu a páry“ jako
nejobdivovanûj‰í spoleãnost
spoleãnost obdrÏela certifikát zásobovací logistiky dle normy ISO 9001:2000
PRE obdrÏela za mûsíc kvûten certifikát kompetenãního centra SAP (Customer Competence Center)
PRE se více neÏ úspû‰nû vyrovnala s následky srpnov˘ch povodní
spoleãnost zfiídila Internetov˘ informaãní magazín pro novináfie
v rámci národní soutûÏe byl kalendáfi PRE vyhodnocen jako „Kalendáfi roku“; v soutûÏi Asociace reklamních a marketingov˘ch agentur získal
kalendáfi ocenûní „Zlatá pecka“
2003
v rámci soutûÏe 100 nejobdivovanûj‰ích firem v âR byla PRE vyhodnocena v oboru v˘roba a rozvod elektfiiny, vody, plynu a páry na 1. místû
spoleãnost obsadila v rámci soutûÏe „PAEGAS SIGNUM TEMPORIS 2002 – ocenûní kapitálového trhu“ (cena za informaãní otevfienost) 3. místo
v rámci soutûÏe „Nejlep‰í v˘roãní zpráva za rok 2002“ se PRE umístila a získala:
1. místo v kategorii „Informaãní hodnota“
4. místo v celkovém hodnocení
zvlá‰tní cenu „Velmi kvalitní prezentace Corporate Governance“
v soutûÏi „âesk˘ch 100 nejlep‰ích“ pofiádanou nadací COMENIUS se PRE zafiadila mezi 100 nejlep‰ích firem âR za rok 2003
PRE získala prestiÏní ocenûní udûlované kaÏdoroãnû Masarykovou akademií „Za podporu umûní v roce 2003“
projekt PRE „Podpora vytápûní pomocí tepeln˘ch ãerpadel“ získal ãestné uznání v soutûÏi „Ekologick˘ projekt 2003“
PRE obdrÏelo certifikát udûlen˘ spoleãností SAP âR spol. s r.o., za nejkrat‰í UPGRADE systému mySAP Business Suite na verzi 4.7 Enterprise
v rámci âR
35
34
DLOUHODOBÁ STRATEGIE SPOLEâNOSTI
Cel˘ proces restrukturalizace spoleãnosti, resp. její pfiemûny na subjekt orientovan˘ na zákazníka byl zahájen jiÏ v roce 1995. V prvních letech pfiemûny (1995–1998)
byl cel˘ proces zmûn zahájen projektem mapování procesÛ. Tento ucelen˘ souhrn prací poloÏil základ pro systematické poznávání a systémové fiízení jednotliv˘ch
aktivit spoleãnosti a zafiazení procesÛ v rámci spoleãnosti v kontextu jejich finanãního ohodnocení. Na tento projekt pak jiÏ navázal projekt vlastního formulování
strategie PRE.
V letech 2000–2002 probíhal v rámci projektu restrukturalizace spoleãnosti tzv. Program zmûn, kter˘ implementoval schválené zmûny do organizaãní struktury
a aktivit spoleãnosti. Dlouhodobá strategie spoleãnosti byla pfii respektování souãasného stavu legislativy v sektoru elektroenergetiky a pfiedpokládaného v˘voje
v tomto odvûtví prÛbûÏnû aktualizována.
Pro první etapu Programu zmûn stanovily fiídící orgány spoleãnosti následující ãtyfii základní cíle:
– na základû znám˘ch strategick˘ch cílÛ byl definován soubor osmi klíãov˘ch zmûn (Klíãovou zmûnou byl souhrn postupn˘ch krokÛ, rozsáhlej‰ích projektÛ nebo
v˘znamn˘ch liniov˘ch rozhodnutí, které kvalitativnû mûnily danou oblast ve smyslu naplnûní strategick˘ch cílÛ spoleãnosti. V souvislosti s definováním klíãov˘ch
zmûn byla provedena revize probíhajících projektÛ. V˘sledkem tohoto procesu bylo buì pfievedení nûkter˘ch procesÛ dosud fiízen˘ch projektovû do liniového
fiízení, nebo slouãení pfiíslu‰ného projektu s klíãovou zmûnou ãi koneãné zastavení projektu.), k zaji‰tûní realizace klíãov˘ch zmûn byly definovány druhotné
(podpÛrné) zmûny, které mají napomoci uskuteãnûní klíãov˘ch zmûn,
– byla definována organizaãní struktura a pravidla fungování Programu zmûn,
– byly definovány zásady, principy a cíle komunikace v rámci Programu zmûn,
– na pfiijetí zmûn byli pfiipraveni zamûstnanci spoleãnosti.
Budoucí priority vidí spoleãnost v následujících osmi oblastech:
– nákup elektfiiny (optimální struktura dodavatelÛ, aktivní fiízení diagramu denního zatíÏení, obchodování s elektfiinou a jejími deriváty),
– prodej elektfiiny (segmentace zákazníkÛ, definice nov˘ch produktÛ a sluÏeb, nové obchodní podmínky pro prodej, nové marketingové metody atd.),
– regulované sluÏby zaji‰Èované obchodem (definovat tyto sluÏby s cílem udrÏet vysokou úroveÀ jejich poskytování a vyuÏít vazeb umoÏÀujících podporu obchodní
ãinnosti zachováním jejich organizaãního zafiazení, nastavit vztahy k distribuãní ãásti spoleãnosti v rámci nov˘ch legislativních podmínek),
– správa, provoz a údrÏba sítí (optimální nastavení a optimalizace procesÛ správy, provozu a údrÏby sítí, nastavení optimálního pomûru kvality dodané elektfiiny a její
ceny),
– fiízení v˘konnosti (zavedení systému ukazatelÛ, mûfiítek a metodik pro stanovování a vyhodnocování v˘konnosti spoleãnosti),
– lidské zdroje (zvy‰ování vzdûlanosti, dovedností a loajality zamûstnancÛ, nalézání nov˘ch metod motivace),
– neenergetické dodávky (vytvofiit efektivní komplexní systém nákupu ve‰ker˘ch potfiebn˘ch vstupÛ s v˘jimkou elektfiiny),
– organizaãní zmûny (pfiizpÛsobit a optimalizovat organizaãní strukturu spoleãnosti nov˘m podmínkám podnikání, zajistit proces „unbundlingu“ ve spoleãnosti
v souladu s platnou legislativou).
Návaznû na závûry Programu zmûn pro‰la v prÛbûhu roku 2002 a první poloviny 2003 zásadní organizaãní restrukturalizací jednak oblast distribuce, jednak poãínaje
ãervencem roku 2003 má PRE novou vrcholovou organizaãní divizní strukturu. Od 1. 1. 2004 vznikla novû divize Strategického rozvoje, jejímÏ hlavním
pfiedmûtem ãinnosti je koncepãní fie‰ení budoucí podoby spoleãnosti, v˘kaznictví vÛãi ERÚ, strategické plánování a dal‰í projekty zásadního v˘znamu pro
spoleãnost.
Dlouhodobá strategie spoleãnosti, resp. její pfiíprava na postupné otevírání trhu byla koncepãnû zamûfiena pfiedev‰ím na dvû základní oblasti – na investice do
modernizace zafiízení a na pfiípravu lidsk˘ch zdrojÛ. V roce 2000 jiÏ bylo v základních smûrech známo, jakou podobu bude liberalizace trhu v âR mít. Od tohoto data
také pfiíprava spoleãnosti na konkurenãní prostfiedí zaãala akcentovat peãlivé a analytické monitorování okolního prostfiedí – chování budoucí konkurence, byly
vypracovány ekonomické anal˘zy v˘robcÛ energií a velk˘ch odbûratelÛ atd. Pro první etapu radikálních zmûn ve spoleãnosti bylo charakteristické masivní
investování do distribuãního zafiízení tak, aby byla pro budoucí období zaji‰tûna vysoká kvalita dodávek. Dal‰ím charakteristick˘m rysem byl siln˘ tlak na zmûnu
chování zamûstnancÛ, jejich pfiístupu k zákazníkÛm, posílení sounáleÏitosti s firmou, loajality atd. – ‰lo tedy i o zásadní zmûnu firemní kultury.
Spoleãnost zahájila poãátkem roku 2004 ve spolupráci s PP, a.s., projekt, kter˘ by mûl zákazníkÛm obou subjektÛ zjednodu‰it vyfiizování ve‰keré agendy
a díky synergick˘m efektÛm ve vybran˘ch oblastech by mûl zv˘‰it konkurenceschopnost obou mûstsk˘ch spoleãností.
Ke dni 13. 5. 2004 byla zru‰ena pozice fieditele divize Obchod; kompetence a odpovûdnost za dal‰í fiízení aktivit doãasnû pfievzali fieditelé divizí SluÏby
a Strategick˘ rozvoj. Spoleãnost zahájila pfiípravu nové organizaãní struktury.
37
36
STRUâNÁ HISTORIE A SOUâASN¯ STAV V SEKTORU ELEKTROENERGETIKY
Je nutno konstatovat, Ïe, tak jako v mnoha sektorech hospodáfiství, nejsou vnûj‰í ekonomické podmínky exaktnû definovány ani v sektoru elektroenergetiky
a prÛbûÏnû dochází k jejich zmûnám. Tato skuteãnost je nezbytnou daní pfiechodu od dfiívûj‰ího direktivního ekonomického zpÛsobu fiízení ekonomiky, resp. jeho
jednotliv˘ch subjektÛ a jeho reziduí, k novému trÏnímu modelu. Neúplnost a nekonzistentnost právního rámce, ve kterém se akciová spoleãnost po nûkolik
uplynul˘ch let pohybovala a stále pohybuje, zpÛsobuje následnû fiadu nejistot zejména pfii plánování, vytváfiení koncepcí a dlouhodobé strategie rozvoje spoleãnosti.
V˘konem státní regulace v energetice vãetnû cenové regulace byl od 1. 1. 2001 povûfien novû konstituovan˘ ERÚ. Podnikání v energetice je umoÏnûno na základû
státního souhlasu – licence.
V âR byl pfiijat model regulovaného pfiístupu tfietích stran k sítím (regTPA), kter˘ ve svém principu znamená, Ïe oprávnûní zákazníci budou mít právo volit si svého
dodavatele elektfiiny a nebudou odkázáni pouze na majitele sítí. Od zahájení liberalizace trhu s elektfiinou je dle dále uvedeného ãasového harmonogramu postupnû
vystavena konkurenci ve‰kerá v˘roba a obchod s elektfiinou s oprávnûn˘mi zákazníky.
Stávající energetick˘ zákon a jeho provádûcí vyhlá‰ky reagují na Direktivu EU 96/92 a nejsou v rozporu s dohodou o pfiidruÏení âeské republiky k EU, ani
s obecn˘mi zásadami práva Evropského spoleãenství. Direktiva EU 96/92 upravující pravidla pro vnitfiní trh s elektfiinou stanovuje minimální nároky na rychlost a míru
otevírání trhu s elektfiinou pro pÛsobení konkurenãních sil. Podmínky trhu v Evropû budou v blízké budoucnosti upraveny, neboÈ Komise EU pfiipravila novelu nynûj‰í
Direktivy 96/92, která byla vydána 26. 6. 2003 pod oznaãením 2003/54/EC. Smyslem této novely je urychlení úplné liberalizace trhu, zpfiísnûní poÏadavkÛ na
oddûlení regulovan˘ch a neregulovan˘ch ãinností, tlaku na unifikaci postupÛ pfii regulovaném pfiístupu k sítím. Cílem EU je postupn˘ pfiechod k jednotnému
vnitfinímu trhu s energiemi zároveÀ s dofie‰ením pravidel pro stanovení pfieshraniãních tarifÛ a vyfie‰ením problémÛ nedostateãn˘ch lokálních pfienosov˘ch kapacit
evropsk˘ch sítí.
REKAPITULACE DÒLEÎIT¯CH UDÁLOSTÍ V ROCE 2003, P¤EHLED RELEVANTNÍ LEGISLATIVY
Zmûna energetického zákona ã. 458/2000 Sb. ve znûní zákona ã. 278/2003 Sb. a novely jeho provádûcích vyhlá‰ek, které reagují na zmûnu energetického zákona,
byly v roce 2003, jako druhém roce prvního regulaãního období (2002–2004), naplno aplikovány na subjekty elektroenergetického trhu vãetnû jeho fiádovû stovek
oprávnûn˘ch zákazníkÛ.
Energetick˘ zákon zaznamenal v letech 2002 a 2003 následující dvû zmûny:
– zmûna t˘kající se povinnosti odvodu do ERÚ (262/2002 Sb.)
– urychlení otevírání trhu (278/2003 Sb.)
V roce 2003, resp. s platností od 1. 1. 2003 (vydány v roce 2002) byly novû vydány následující právní normy:
– Vyhlá‰ka ã. 300/2003 Sb. (zmûna dfiívûj‰í Vyhlá‰ky 18/2002 Sb.) o podmínkách pfiipojení a dopravy elektfiiny v elektrizaãní soustavû
– Vyhlá‰ka ã. 450/2003 Sb. (zmûna dfiívûj‰í Vyhlá‰ky 218/2001 Sb.) – mûfiení elektfiiny a pfiedávání technick˘ch údajÛ
– Vyhlá‰ka ã. 539/2002 Sb. (platnost od 1. 1. 2003) (dfiívûj‰í Vyhlá‰ka 252/2001 Sb.) – zpÛsob v˘kupu elektfiiny z KVET a OZE
– Vyhlá‰ka ã. 12/2003 Sb. (zmûna dfiívûj‰í 373/2001 Sb.) – pravidla pro organizování trhu s elektfiinou a zásady tvorby cen za ãinnosti operátora trhu
– Vyhlá‰ka ã. 74/2003 Sb. (zmûna dfiívûj‰í 439/2001 Sb.) – pravidla pro vedení oddûlené evidence trÏeb, nákladÛ a v˘nosÛ pro úãely regulace
– Vyhlá‰ka ã. 13/2003 Sb. (zmûna dfiívûj‰í 438/2001 Sb.) – stanovení obsahu ekonomick˘ch údajÛ a postupu pro regulaci cen
Zákon ã. 406/2000 Sb. o hospodafiení energií byl novelizován zákonem ã. 359/2003 Sb. – odsun termínu na audit energetického hospodáfiství a budov o 1 rok.
Zákon ã. 458/2000 Sb. (nov˘ energetick˘ zákon) uloÏil pfiíslu‰n˘m orgánÛm státní správy (MPO âR a ERÚ) vydání provádûcích právních pfiedpisÛ (vyhlá‰ek):
– vyhlá‰ky MPO âR:
– ã. 18/2002 Sb., (platnost od 18. 1. 2002) – podmínky pfiipojení k PS a DS
– ã. 220/2001 Sb., (platnost od 29. 6. 2001) – aktualizace dispeãerského fiádu
– ã. 218/2001 Sb., (platnost od 29. 6. 2001) – mûfiení, vyhodnocování a pfiedávání dat mezi úãastníky trhu
– ã. 221/2001 Sb. a ã. 222/2001 Sb., (platnost od 29. 6. 2001)
– ã. 252/2001 Sb., (platnost od 24. 7. 2001) – zpÛsob v˘kupu elektfiiny z KVET a OZE
– ã. 19/2002 Sb., (platnost od 18. 1. 2002) – organizace krátkodobého trhu s elektfiinou
– ã. 219/2001 Sb., (platnost od 29. 6. 2001) – stavy nouze, nasazení regulaãního, vypínacího a frekvenãního plánu v ES âR
– vyhlá‰ky ERÚ:
– ã. 373/2001 Sb., (platnost od 16. 10. 2001) – pravidla trhu s elektfiinou
– ã. 306/2001 Sb., (platnost od 30. 8. 2001) – kvalita dodávek elektfiiny a sluÏeb
– ã. 297/2001 Sb., (platnost od 15. 8. 2001) – podmínky pfiipojení a dodávek elektfiiny pro chránûné zákazníky
– ã. 154/2001 Sb., (platnost od 3. 5. 2001) – podrobnosti udûlování licencí
– ã. 377/2001 Sb., (platnost od 1. 1. 2002) – tvorba a ãerpání energetického regulaãního fondu
– ã. 439/2001 Sb., (platnost od 1. 1. 2002) – pravidla pro vedení oddûlené evidence trÏeb, nákladÛ a v˘nosÛ pro úãely regulace
– ã. 438/2001 Sb., (platnost od 1. 1. 2002) – obsah ekonomick˘ch údajÛ a postupÛ pro regulaci cen
K zákonu ã. 406/2000 Sb. (Zákon o hospodafiení s energií) byly rovnûÏ vydány v‰echny vyhlá‰ky (s platností od 23. 9. 2003 vstoupila v platnost zmûna zákona
ã. 406/2000 Sb. pod ã. 359/2003 Sb. – odsun termínu na audit energetického hospodáfiství a budov o 1 rok). PRE se t˘ká pouze vyhlá‰ka ã. 153/2001 Sb. –
podrobnosti úãinnosti uÏití energie pfii rozvodu elektfiiny.
V prÛbûhu roku byla uplatÀována vládou schválená státní energetická politika jako základní koncepce dlouhodobého rozvoje energetického prÛmyslu.
Energetick˘ zákon stanovil následující postup otevírání trhu s elektfiinou:
– od 1. 1. 2002 se stali oprávnûn˘mi koneãní zákazníci, jejichÏ spotfieba elektfiiny vztaÏená na jedno odbûrné místo vãetnû v˘roby pro vlastní potfiebu pfiekroãila
hodnotu 40 GWh v roce 2000 nebo v roãním období od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001; právo regulovaného pfiístupu mají za úãelem uplatnûní své v˘roby drÏitelé
licence na v˘robu elektfiiny s instalovan˘m elektrick˘m v˘konem vût‰ím neÏ 10 MW,
– od 1. 1. 2003 se stali oprávnûn˘mi koneãní zákazníci, jejichÏ spotfieba elektfiiny vztaÏená na jedno odbûrné místo vãetnû v˘roby pro vlastní potfiebu, pfiekroãí
hodnotu 9 GWh v roce 2001 nebo v roãním období od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2002; právo regulovaného pfiístupu mají za úãelem uplatnûní své v˘roby v‰ichni drÏitelé
licence na v˘robu elektfiiny,
– od 1. 1. 2005 budou oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci, odebírající elektfiinu ze sítí vy‰‰ího neÏ nízkého napûtí, a ti koneãní zákazníci odebírající
elektfiinu ze sítí nízkého napûtí, jejichÏ spotfieba elektfiiny vztaÏená na jedno odbûrné místo vãetnû v˘roby pro vlastní potfiebu pfiekroãí hodnotu 100 MWh v roce
2003 nebo v roãním období od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004,
– od 1. 1. 2006 budou oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci.
39
38
Dne 2. 7. 2003 schválila Poslanecká snûmovna Parlamentu âR ve tfietím ãtení novelu zákona ã. 458/2000 Sb., podle níÏ má b˘t urychleno otevírání trhu
s elektfiinou tak, Ïe se:
– od 1. 1. 2004 mají stát oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci, ktefií jsou vybaveni prÛbûhov˘m mûfiením spotfieby elektfiiny s v˘jimkou odbûrn˘ch míst
domácností,
– od 1. 1. 2005 mají b˘t oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci mimo domácností.
Termín úplného otevfiení trhu od 1. 1. 2006 pro v‰echny koneãné zákazníky zÛstává v novele beze zmûny. Tato zmûna termínÛ liberalizaãního procesu nabude
platnosti po schválení pfiíslu‰n˘ch státních orgánÛ.
PRE jako distributor na území hlavního mûsta Prahy a obce Roztoky a souãasnû jako dodavatel elektfiiny musí b˘t dle nového Energetického zákona drÏitelem
licence na distribuci a obchod s elektfiinou. PRE obdrÏelo licenci na obchod (na období 1. 1. 2002 – 16. 1. 2007; ERÚ udûlena dne 14. 8. 2001) i na distribuci
elektfiiny (na období 1. 1. 2002 – 16. 1. 2027; udûlena ERÚ dne 26. 10. 2001).
Na základû vládního rozhodnutí zkoumal Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutûÏe (ÚHOS) v prÛbûhu mûsícÛ listopadu a prosince roku 2002 problematiku
spojení âEZ, a. s., s regionálními distributory elektfiiny. Spojení bylo tímto subjektem schváleno s následujícími tfiemi omezujícími podmínkami:
– do 1 roku od získání podílÛ je âEZ, a. s., povinen na stát pfievést 34% akciov˘ podíl své 100% dcefiiné spoleãnosti âEPS, a.s., kter˘ jí v této firmû zÛstane po
odprodeji 66 % akcií státu,
– do 1 roku od probûhnutí transakce musí âEZ, a. s., prodat 34 % akcií, které vládním rozhodnutím získal v PRE, a.s., JâE, a.s., a JME, a.s., aniÏ by pfiedem musel
zvefiejnit, kterému zájemci podíl prodá,
– do 1 roku od probûhnutí transakce musí âEZ, a. s., prodat podíl v jedné z distribuãních firem (SâE, a.s., ZâE, a.s., VâE, a.s., SME, a.s., a STE a.s.), ve kter˘ch
získá po odkoupení akcií od státu majoritu.
âEZ, a. s., podal proti tomuto verdiktu rozklad s tím, Ïe poÏaduje majoritu v pûti a minoritu ve tfiech regionálních distributorech. Dne 4. 4. 2003 oznámil FNM âR, Ïe
v souladu s § 183d Obchodního zákoníku a na základû Usnesení vlády âR ã. 477 ze dne 6. 5. 2002, pfievedl dnem 1. 4. 2003 34% podíl na hlasovacích právech
PRE na âEZ, a. s., Duhová 2/1444, PSâ 140 53, Iâ: 45274649. Dne 28. 4. 2003 oznámil FNM âR, Ïe v souladu s § 183d Obchodního zákoníku a na základû
Usnesení vlády âR ã. 477 ze dne 6. 5. 2002, pfievedl dnem 11. 4. 2003 podíl na hlasovacích právech spoleãnosti PRE ve v˘‰i 14,19 % (vãetnû akcie se zvlá‰tními
právy) na Ministerstvo práce a sociálních vûcí, Na Pofiíãním právu 1, 128 01, Praha 2, Iâ: 00551023.
Poãátkem roku 2004 vyhlásil âEZ, a. s., na základû v˘‰e uvedeného vládního rozhodnutí, obchodní vefiejnou soutûÏ na v˘bûr poradce pfii prodeji jak
minoritních podílÛ v PRE a âEPS, a.s., tak majoritního majetkového podílu v SâE, a.s. Prodej minoritních podílÛ má probûhnout do konce záfií 2004; prodej
podílu v SâE, a.s., pak do bfiezna roku 2005. Organizací prodeje podílu âEZ, a. s., v PRE byla povûfiena firma CA IB Corporate Finance a.s.
4
OBCHODNÍ âINNOST
DISTRIBUâNÍ SÍË
INVESTICE
INFORMATIKA
41
40
OBCHODNÍ âINNOST
V roce 2003, tj. ve druhém roce postupné liberalizace elektroenergetiky, je v âR cca 60 zákazníkÛ (z toho 4 v zásobovacím území PRE) – velkoodbûratelÛ s roãní
spotfiebou nad 40 000 MWh, ktefií jsou jiÏ druh˘m rokem oprávnûn˘mi zákazníky. Energetick˘ zákon jim umoÏÀuje zvolit si svého dodavatele elektfiiny na základû
vlastního rozhodnutí. Od 1. 1. 2003 se tato skupina oprávnûn˘ch zákazníkÛ roz‰ífiila o dal‰ích cca 300 zákazníkÛ (z toho 34 v zásobovacím území PRE) s roãní
spotfiebou nad 9 000 MWh. Pfiesto, Ïe je právo pfiístupu k síti zákonem vymezeno pro relativnû mal˘ poãet koneãn˘ch zákazníkÛ, je z hlediska dodávky elektfiiny
koneãn˘m zákazníkÛm trh v âR otevfien zhruba ze 30 %.
Na stranû nákupu elektfiiny a v oblasti obchodování s elektfiinou je od 1. 1. 2002 trh otevfien prakticky plnû (regulovan˘ pfiístup k sítím nebyl umoÏnûn pouze zdrojÛm
s instalovan˘m v˘konem do 10 MW). Od 1. 1. 2003 mají regulovan˘ pfiístup k sítím v‰ichni v˘robci elektfiiny bez omezení.
Regionální distribuãní spoleãnosti s licencí na obchod jsou vystaveny v‰em rizikÛm, která voln˘ trh pfiiná‰í. V roce 2003 existovalo na území zásobovaném PRE 38
oprávnûn˘ch zákazníkÛ, coÏ pfiedstavuje témûfi 20 % celkového prodeje koneãn˘m zákazníkÛm na tomto území. Oproti roku 2002, kdy zmûnil jedin˘ zákazník PRE
svého dodavatele elektfiiny (Cement Bohemia, a.s., Praha »JME), neztratila spoleãnost v roce 2003 Ïádného oprávnûného zákazníka, ale naopak od 1. 7. 2003
získala v regionu VâE, a.s., ZPA CZ, s.r.o., Trutnov.
Nastupující voln˘ trh s elektfiinou je pro PRE velkou pfiíleÏitostí, souãasnû v‰ak pfiiná‰í znaãná rizika. Aby spoleãnost v soutûÏním prostfiedí obstála, musí
odpovídajícím zpÛsobem reagovat na zmûny podnikatelského prostfiedí.
Nákup elektfiiny pro oprávnûné zákazníky a pro obchodování s elektfiinou pfiiná‰í dfiíve neznámá rizika vypl˘vající napfi. z volatility cen elektfiiny a z moÏn˘ch
problémÛ s likviditou trhu. Povinnost zaji‰tûní elektfiiny pro chránûné zákazníky a s tím spojená rizika nadále nese v˘hradnû distribuãní spoleãnost.
Pro omezení rizik, zaji‰tûní efektivního fiízení nákupu elektfiiny a následnû prodeje elektfiiny koneãn˘m zákazníkÛm musí spoleãnost investovat znaãné ãástky do
rozvoje informaãních systémÛ urãen˘ch pro podporu obchodní ãinnosti. Spoleãnost implementuje a bude provozovat informaãní systémy, které komplexnû pokryjí
ãinnosti v oblasti obchodování s elektfiinou (systém pro podporu nákupu elektfiiny, kter˘ byl implementován na základû v˘sledku vefiejné obchodní soutûÏe
spoleãností Soluziona) a ãinnosti v oblasti prodeje elektfiiny (systém pro podporu prodeje elektfiiny – systém je implementován na základû v˘sledku vefiejné obchodní
soutûÏe spoleãností SAP âR).
Obchodní ãinnost, jak mimo jiné vypl˘vá z celkové strategie firmy, patfií mezi klíãové procesy ve spoleãnosti. Tato oblast (spoleãnû s distribucí) je úsekem, kde se
odehrává nejtvrd‰í boj o zákazníka a kde se rozhoduje o budoucím ekonomickém úspûchu ãi neúspûchu spoleãnosti.
Jak je dfiíve uvedeno vstoupil na základû zákona ã. 458/2000 Sb. trh s elektfiinou do druhé etapy postupného otevírání. ERÚ stanovuje pouze cenu za pouÏití sítí
a maximální ceny pro chránûné zákazníky. Otevfiení trhu umoÏnilo i vstup fiady dal‰ích subjektÛ, které vytváfiejí úãinnou konkurenci stávajícím v˘robcÛm
a obchodníkÛm. Dovoz elektfiiny do âR vytváfiel v prÛbûhu roku konkurenãní tlak na domácí ceny a umoÏÀoval jejich porovnání se zahraniãní konkurencí. Pfies
zvy‰ování velkoobchodních cen se spoleãnost prostfiednictvím obchodníkÛ snaÏila maximálnû optimalizovat náklady na pofiízení elektfiiny a zvy‰ovat náklady
pomaleji neÏ konkurence. Na otevfieném trhu s elektfiinou dochází díky moÏnosti v˘bûru obchodního partnera pro dodávky elektfiiny k oddûlení obchodních
a fyzikálních tokÛ elektfiiny. Jejich sladûní zaji‰Èuje OTE, a.s., kter˘ také zaji‰Èuje fungování krátkodobého trhu s elektfiinou.
PRE dodala sv˘m zákazníkÛm v roce 2003 celkem 4 947 418 MWh, coÏ pfiedstavuje v porovnání s rokem 2002 meziroãní nárÛst o 4,2 %.
Kromû zákazníkÛ, ktefií se stali oprávnûn˘mi v roce 2003, byla stejná péãe vûnována i zákazníkÛm, ktefií se stanou oprávnûn˘mi v dal‰í vlnû od roku 2004.
V˘sledkem tûchto aktivit byly dal‰í akvizice zákazníkÛ mimo tradiãní zásobovací území.
DODAVATELÉ A NÁKUP ELEKT¤INY
Na stranû dodávky elektfiiny koneãn˘m zákazníkÛm je trh otevírán v postupn˘ch krocích. Díky tomu spoleãnost v roce 2003 dodávala pfiibliÏnû 80 % objemu elektfiiny
za maximální ceny stanovené regulátorem; zatímco nákup elektfiiny pro tyto zákazníky byl zaji‰Èován na volném trhu.
Dominantním dodavatelem elektfiiny byla elektrárenská spoleãnost âEZ, a. s., která dodala 70,3 % ve‰keré nakoupené elektfiiny, coÏ pfiedstavuje v porovnání s rokem
2002 dal‰í sníÏení závislosti na jediném dodavateli. Pokrytí spotfieby zákazníkÛ bylo zaji‰tûno dodávkami od dal‰ích subjektÛ pÛsobících na trhu s elektfiinou, a to jak
ve spolupráci s tradiãními partnery, tak i dodávkami od novû se etablujících subjektÛ na trhu s elektfiinou.
V rámci povinného v˘kupu byla nejvût‰ím dodavatelem PT a.s., která dodala 3 % objemu celkové dodávky elektfiiny. Dal‰í zdroje na území zásobovaném PRE (malé
vodní zdroje a kogeneraãní jednotky) dodaly 0,7 % spotfieby elektfiiny. Malá ãást elektfiiny byla dodána v rámci pfietokÛ propojen˘ch distribuãních sítí PRE a STE.
âást elektfiiny byla nakoupena, popfi. prodána, prostfiednictvím OTE, a.s., v rámci odchylek a na krátkodobém trhu organizovaném tímto subjektem.
¤ÍZENÍ NÁKUPU A PRODEJE ELEKT¤INY
V˘sledky roku 2003 ukazují, Ïe zku‰enosti a investice vynaloÏené na efektivní fiízení diagramu prostfiednictvím obchodního dispeãinku a ostatních útvarÛ lze
s úspûchem vyuÏít také na otevfieném trhu. Spoleãnost vyuÏívala za v˘hodn˘ch podmínek dodávky fiady subjektÛ pÛsobících na trhu v âR i zahraniãí. Díky aktivnímu
obchodování a vyuÏívání fiízení diagramu za pomoci HDO spoleãnost pokraãovala v udrÏení nízké hodnoty odchylek. I na základû tohoto v˘sledku Operátor trhu
s elektfiinou zafiadil na poãátku roku 2004 PRE do lep‰í ratingové skupiny. Díky komerãnímu pfiístupu k obchodování s elektfiinou byla spoleãnost schopna promítnout
v˘sledky tohoto pfiístupu do v˘hodn˘ch prodejních cen, coÏ vytvofiilo i pfiedpoklady pro budoucí zv˘‰ení konkurenceschopnosti spoleãnosti.
Snaha pfiipravit PRE na úspû‰n˘ pfiechod k volnému trhu s elektfiinou se odrazila v fiadû konkrétních opatfiení smûfiujících ke zlep‰ení obsluhy zákazníkÛ, která byla
v prÛbûhu roku 2003 realizována, a v objemu investic do oblastí, které se pfiímo t˘kají potfieb odbûratelÛ.
Vzhledem k zahájené liberalizaci elektroenergetického trhu vûnovala spoleãnost zvlá‰tní pozornost nejvût‰ím zákazníkÛm, ale také volbû vhodn˘ch typÛ produktÛ,
které nejlépe pokr˘vají spotfiebu koneãn˘ch odbûratelÛ.
Pfii pfiípravû na dal‰í období PRE zúroãila svoje zku‰enosti a vhodnou strukturou nákupu si vytvofiila pfiedpoklady pro akvizice dal‰ích zákazníkÛ v roce 2004.
43
42
Zákaznické systémy, které zajistily zásadní zrychlení finanãních tokÛ za dodanou elektfiinu a umoÏnily kvalitativní zmûnu v obsluze zákazníkÛ, byly v roce 2003
provozovány v rutinním chodu bez zásadních uÏivatelsk˘ch potíÏí a jejich funkcionality byly dále rozvíjeny. Zákaznická linka, která byla uvedena do provozu dne
3. 1. 2000, se stala jedním z dÛleÏit˘ch komunikaãních tokÛ mezi spoleãností a zákazníky kategorie C a D. Transakce jsou operátorkami provádûny v souladu
s nastaven˘mi procesy obsluhy a jejich mnoÏství je limitováno rozsahem dosud uvolnûn˘ch procesÛ ve vztahu k právnímu prostfiedí v oblasti elektroenergetiky.
S realizovan˘mi organizaãními zmûnami, které v oblasti obsluhy zákazníkÛ probûhly v letech 2002 a 2003 vzniklo samostatné obchodní oddûlení speciálních
zákazníkÛ. Tento útvar poskytoval komplexní sluÏby zákazníkÛm, ktefií odebírali elektfiinu ve více odbûrn˘ch místech a vyuÏili nabídky obchodu s maloodbûrateli na
vytvofiení skupinov˘ch úãtÛ.
Toto oddûlení zaji‰Èovalo ãinnosti spojené s dodávkou elektfiiny pro celkem 60 v˘znamn˘ch zákazníkÛ u kter˘ch bylo nastaveno 113 zákaznick˘ch úãtÛ, coÏ
pfiedstavovalo 12 722 odbûrn˘ch míst umístûn˘ch na zásobovacím území hlavního mûsta Prahy a mûsta Roztoky. Tûmto zákazníkÛm byla poskytována i dal‰í
doprovodná sluÏba – pfiedávání v‰ech faktur a dal‰ích dokumentÛ aÏ na dohodnuté místo a ve stanoveném termínu.
V rámci nastaven˘ch kompetencí realizovalo obchodní oddûlení speciálních zákazníkÛ obsluhu v‰ech interních zákazníkÛ odebírajících elektfiinu pro vlastní
spotfiebu.
POâTY ZODPOVùZEN¯CH HOVORÒ NA ZÁKAZNICKÉ LINCE:
Rok:
Celkem
2003
155 703
2002
148 291
2001
162 426
2000
80 405
V‰echna kontaktní místa PRE poskytují zákazníkÛm komfort pfiimûfien˘ potfiebám 21. století.
Se zmûnou organizaãní struktury byla mimo jiné provedena i zmûna názvu kontaktních míst pro osobní jednání zákazníkÛ.
Obsluha zákazníkÛ probíhá v následujících obchodních kanceláfiích:
– Obchodní kanceláfi Svornosti (provoz omezen ke dni 1. 4. 2004)
– Obchodní kanceláfi Chmelnice
– Obchodní kanceláfi Vladimírka
– Obchodní kanceláfi Africká
– Obchodní kanceláfi Balabenka
– Obchodní kanceláfi Eden
– Obchodní kanceláfi Adria (spoleãnû s PP, a.s.) – od 1. 4. 2004
Obchodní kanceláfie zaji‰Èují komplexní sluÏby t˘kající se uzavfiení smluv, montáÏí a v˘mûn mûfiicích zafiízení, fakturace, salda plateb, vãetnû plateb v hotovosti na
pokladnû, reklamací, vymáhání dluhÛ a ostatních sluÏeb.
Dodávka elektfiiny – velkoodbûr (GWh)
3 000
2 561,25
2 463,74
2 454,95
2 301,29
2 210,13
2 181,90
2 154,75
2 111,41
2 012,61
1 921,41
1 910,34
1 944,11
1 987,19
1 000
2 020,04
2 000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Dodávka elektfiiny – podnikatelé (GWh)
1 500
1 018,42
961,05
934,31
949,11
877,09
776,40
793,45
769,17
636,71
755,06
669,11
633,31
580,15
500
1 026,81
1 000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Dodávka elektfiiny – domácnosti (GWh)
1 800
1 367,74
1 323,91
1 331,54
1 215,61
1 158,26
1 365,31
1 542,48
1 600,05
1 472,34
1 320,61
1 188,33
950,90
990,80
600
1 077,13
1 200
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Dodávka elektfiiny – celkem (GWh)
5 000
4 947,42
4 748,70
4 720,79
4 466,01
4 395,21
4 424,30
4 473,62
4 504,90
4 254,12
3 878,73
3 853,73
3 690,35
3 571,40
3 000
3 590,98
4 000
2 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
45
44
Do kompetence obchodních kanceláfií byla souãasnû s organizaãní zmûnou od 1. 7. 2002 pfievedena obsluha zákazníkÛ s poÏadavky definovan˘mi vyhlá‰kou
ã. 297/2001 Sb., tj. Ïádosti o pfiipojení k distribuãní soustavû a podílu odbûratele na oprávnûn˘ch nákladech dodavatele spojen˘ch s pfiipojením a se zaji‰tûním
poÏadovaného pfiíkonu.
Provedenou anal˘zou byly specifikovány konkrétní typy poÏadavkÛ, jejichÏ fie‰ení je i nadále v kompetenci odboru plánování sítû. Tyto, v obchodních kanceláfiích
pfiijaté poÏadavky zákazníkÛ, byly internû pfiedávány k realizaci pfiíslu‰né oblasti, která má samozfiejmû také moÏnost kompletního vyfiízení, vãetnû zaslání odpovûdi
zákazníkÛm.
Pfievedením této ãinnosti do obchodních kanceláfií byla dofie‰ena komunikace se zákazníkem na jednom kontaktním místû ve spoleãnosti. Tento kontakt pokr˘vá celé
spektrum podmínek pfiipojení a dodávek elektfiiny pro chránûné zákazníky a ostatní ãinnosti vztahující se k dodávce elektfiiny.
NÁKUP ELEKT¤INY (MWh)
Dodavatel/rok
âEZ, a. s.
Povinn˘ v˘kup
Ostatní
Celkem
2003
3 853 332
207 300
1 418 142
5 478 774
2002
3 935 474
240 722
1 093 934
5 270 130
2001
4 599 091*
237 721
606 423
5 443 235
2000
4 600 905*
214 402
167 976
4 983 283
1999
4 712 837*
213 200
–
4 926 037
1998
4 718 873*
194 747
–
4 913 620
1997
4 670 472*
279 360
28 265
4 978 097
1996
4 679 511*
346 030
7 490
5 033 031
1995
4 206 361*
390 845
180 240
4 777 446
* Do roku 2001 je hodnota nákupu od âEZ, a. s., uvádûna souhrnnû s nákupem od âEPS, a.s.
NÁKUP ELEKT¤INY (%)
Dodavatel/rok
âEZ, a. s.
Povinn˘ v˘kup
Ostatní
Celkem
2003
70,33
3,78
25,89
100,00
2002
74,67
4,57
20,76
100,00
2001
84,49
4,37
11,14
100,00
2000
92,33
4,30
3,37
100,00
1999
95,67
4,33
–
100,00
1998
96,04
3,96
–
100,00
1997
93,82
5,61
–
100,00
1996
92,98
6,88
0,15
100,00
1995
88,05
8,18
3,77
100,00
SLUÎBY ZÁKAZNÍKÒM A PODPORA OBCHODOVÁNÍ
PRE je zákaznicky orientovanou spoleãností a jejím prioritním úkolem je neustálé zvy‰ování kvality a roz‰ifiování spektra sluÏeb zákazníkÛm. Spoleãnost
v prÛbûhu roku 2003 realizovala:
• celou fiadu slev z ceny elektfiiny napfi.:
– „Letní slevu“ ve v˘‰i 6 % na dodávku elektfiiny odbûratelÛm vyuÏívajícím sazby D35, D36, C35 a C36 v období od 1. 6. do 30. 9.,
– prodlouÏení doby platnosti NT pro maloodbûratele s operativním fiízením (akce „Vánoãní pohoda s PRE“),
– prodluÏování doby platnosti NT pro sazbu D61 (víkendová sazba) v období svátkÛ,
– pokraãování 5% slevy (D26plus) pro uÏivatele akumulaãního vytápûní;
• v roce 2003 pokraãoval dlouhodob˘ projekt PRE – podpory a instalace tepeln˘ch ãerpadel – zákazníci kategorie D, ktefií si v roce 2003 nainstalovali tepelné ãerpadlo
jako hlavní souãást topného systému a uzavfieli se spoleãností smlouvu o reklamû a propagaci, získali ãástku 40 000 Kã (nabídky vyuÏilo 112 zákazníkÛ); akce
pokraãuje do konce roku 2004,
• v roce 2003 pokraãovaly prodejní akce „Akumulaãní vytápûní se vyplatí“ a „Teplá voda – Ïádn˘ luxus“:
– moÏnost získat slevu na pofiízení kvalitních akumulaãních kamen a zafiízení na elektrick˘ ohfiev vody vyuÏilo 344 zákazníkÛ (vzhledem k velkému zájmu byla
nabídka prodlouÏena do 31. 12. 2004),
– poãínaje fiíjnem si mohou zákazníci objednat zboÏí i prostfiednictví internetu,
– na mediální podporu akce bylo v lednu 2003 distribuováno aktualizované vydání zákaznického ãasopisu PREfórum Speciál,
• od záfií mohou zákazníci PRE na pofiízení elektrick˘ch zafiízení a spotfiebiãÛ vyuÏít zv˘hodnûné spotfiebitelské úvûry od âSOB a Po‰tovní spofiitelny,
• i v roce 2003 poskytovalo Poradenské a informaãní stfiedisko (PIS) bezplatné poradenství zamûfiené na hospodárné vyuÏití elektfiiny v domácnostech a pfii drobném
podnikání. Pro zákazníky byly pravidelnû pfiipravovány tematické v˘stavky elektrick˘ch spotfiebiãÛ a technologií. Poradenské a informaãní stfiedisko vyfiídilo 19 529
dotazÛ; z toho 9 525 (48,8 %) pfii osobní náv‰tûvû zákazníka. Rostl podíl zájmu o poradenství v oblasti hospodárného vyuÏívání elektfiiny; souãasnû se zv˘‰il podíl
komunikace v oblasti technického poradenství – od 5 % dotazÛ v roce 1999 k souãasn˘m 26 % technicky zamûfien˘ch dotazÛ;
– na jafie pokraãovala seminární ãinnost pro Ïáky základních ‰kol – program pod názvem „Putování za elektfiinou s PraÏskou energetikou, a.s.“, kter˘ má dûti vést
k ‰etrnému vyuÏívání energie a k ochranû Ïivotního prostfiedí,
– v PIS byla v prÛbûhu roku uspofiádána fiada v˘stav prezentující hospodárné vyuÏití elektfiiny;
• PRE se v roce 2003 pfiedstavila sv˘m zákazníkÛm na nûkter˘ch v˘stavách a veletrzích (napfi. EcoCity, Amper, MSV Brno, For Arch, Aqua-therm a dal‰í) – novinkou
roku 2003 byla mobilní obchodní kanceláfi, která nabízela pfiímo na v˘stavi‰ti stejn˘ rozsah sluÏeb jako bûÏná obchodní kanceláfi,
• v prÛbûhu roku byla vydána dal‰í ãísla zákaznického ãasopisu PREfórum a dvû PREfóra speciál, která byla vûnována problematice úsporného osvûtlení a ‰títkování
spotfiebiãÛ,
• novinkou pro nejmlad‰í odbûratele se stal ãasopis KoPREtina, kter˘ obsahuje fiadu her a soutûÏí pro dûti od 4 do 10 let;
• na webov˘ch stránkách (www.pre.cz) do‰lo v prÛbûhu roku k:
– vytvofiení samostatn˘ch stránek PIS (obsah informací na nich uveden˘ch byl v prÛbûhu roku více neÏ zdvojnásoben),
– byl zahájen elektronick˘ prodej akumulaãních kamen a zafiízení pro elektrick˘ ohfiev vody,
– bylo uspofiádáno nûkolik zákaznick˘ch soutûÏí (PREtour, fotosoutûÏ, hry o úsporné záfiivky a su‰iãky prádla).
S cílem zlep‰it sluÏby pro obyvatele hlavního mûsta Prahy do‰lo a prÛbûÏnû bude i dále docházet k postupnému prohlubování spolupráce mezi utilitními
podniky na území hlavního mûsta (PraÏská energetika, PraÏská plynárenská, PraÏská teplárenská, PraÏské vodovody a kanalizace a PraÏské sluÏby atd.).
Pod patronací hlavního mûsta Prahy vznikl projekt „Spolu pro Prahu“, kter˘ v budoucnu ulehãí a zjednodu‰í praÏanÛm a zákazníkÛm pfiípadnû i z jin˘ch
regionÛ vyfiízení ve‰keré agendy ve vztahu k v˘‰e uveden˘m spoleãnostem. PraÏská energetika a PraÏská plynárenská otevfiely dne 1. 4. 2004 spoleãnou
obchodní kanceláfi v Paláci Adria. Vznikly spoleãné internetové stránky www.spoluproprahu.cz a spoleãná zákaznická linka.
47
46
DISTRIBUâNÍ SÍË
Rozvod elektfiiny zahrnující ve‰keré aktivity spojené s rozvojem a obnovou aktiv, provozováním a údrÏbou sítû je dal‰ím klíãov˘m procesem v podnikání spoleãnosti
a je vykonáván v souladu s licencí ERÚ vydanou dne 26. 10. 2001 na období 1. 1. 2002 – 16. 1. 2027. Tento proces podléhá cenové a kvalitativní regulaci, smûfiující
k optimalizaci nákladÛ a cen za pouÏití sítí pfii dodrÏení dostateãné kvality distribuce elektfiiny a s ní spojen˘ch sluÏeb uÏivatelÛm a zákazníkÛm.
Celkové zatíÏení distribuãní sítû dosáhlo maxima 1 027 MW s meziroãním sníÏením o 2,6 %; sítûmi bylo distribuováno celkem 5 499,9 GWh na v‰ech úrovních napûtí
a byly pokryty ve‰keré poÏadavky na v˘kon a energii pro stávající i nové zákazníky a investory v rozvojov˘ch lokalitách mûsta.
Stejnû jako v minul˘ch letech pokraãovala intenzivní obnova a rozvoj distribuãní sítû v zájmu soustavného zlep‰ování jejího technického stavu z hlediska pfienosové
schopnosti, provozní spolehlivosti a postupné nápravy historicky vznikl˘ch problémÛ s kvalitou pouÏívan˘ch technologií a produktÛ pro vedení a stanice. V rámci
rozvoje a obnovy zafiízení sítí jsou dÛslednû uplatÀovány moderní technologie a prvky, coÏ se pak projevuje jednak zv˘‰enou spolehlivostí provozu, nízk˘mi náklady
na provoz a udrÏování, jednak splnûním pfiísn˘ch ekologick˘ch norem.
Do‰lo ke zmûnû smûru statistick˘ch trendÛ spolehlivosti a kvality dodávky, které doznaly doãasného zhor‰ení díky povodním v roce 2002. Tohoto nesporného
úspûchu bylo dosaÏeno velmi intenzivní nápravou vznikl˘ch pfiím˘ch i následn˘ch po‰kození zafiízení spolu s uvolnûním dostateãného rozsahu finanãních zdrojÛ pro
tento úãel.
Pro zákazníky pfiipojené k distribuãní síti byly v prÛbûhu celého roku plnûny standardy kvality dodávek elektfiiny a souvisejících sluÏeb v souladu s vyhlá‰kou ERÚ
ã. 306/2001 Sb. a distribuãní soustava nebyla ovlivnûna Ïádnou Ïivelnou událostí nebo technickou havárií, která by v˘znamn˘m zpÛsobem omezila dodávku
elektfiiny zákazníkÛm.
V závûru roku byla úspû‰nû dokonãena v˘stavba centrálního dispeãerského pracovi‰tû, do kterého budou v prÛbûhu roku 2004 soustfiedûna dosavadní oblastní
pracovi‰tû s pfiínosy ve zkvalitnûní fiízení soustavy a zv˘‰ení jeho efektivnosti.
Program revizních, rekonstrukãních a opravárensk˘ch prací na rozvodn˘ch zafiízeních byl realizován v souladu s podnikatelsk˘m plánem. Hlavními poloÏkami
programu byly zejména práce na sanaci povodÀov˘ch ‰kod, zlep‰ení technického stavu kabelov˘ch tunelÛ, na opravách stavebních a technologick˘ch ãástí
rozpínacích stanic a distribuãních transformoven, práce na v˘mûnách kabelov˘ch úsekÛ a kabelov˘ch souborÛ 22 kV s vy‰‰í ãetností izolaãních poruch.
V˘znamn˘m mezníkem roku bylo ukonãení pfiemûny sítí o napûtí 6 a 10 kV na napûtí 22 kV, které znamená vyfiazení celé skupiny opotfieben˘ch zafiízení z provozu
sítû.
Do rozvoje a investiãní obnovy distribuãní sítû, vãetnû fiídicích a telekomunikaãních systémÛ, bylo vloÏeno celkem 973 mil. Kã (z toho cca 100 mil. Kã na sanaci
povodÀov˘ch ‰kod), coÏ je o 9,5 % více neÏ v roce pfiedchozím, a do oprav z provozních prostfiedkÛ bylo vloÏeno dal‰ích 350 mil. Kã (z toho cca 50 mil. Kã na
sanaci povodÀov˘ch ‰kod), coÏ je stejná ãástka jako v roce 2001.
V zájmu zvy‰ování efektivity rozvodu elektfiiny v prostfiedí cenové regulace a zvy‰ování úrovnû sluÏeb byla v roce 2003 dále rozvíjena informaãní podpora v oblasti
geografick˘ch informaãních systémÛ a systémÛ pro dispeãerské fiízení chodu sítí. Realizací dal‰í etapy racionalizace ãinností v rozvodu do‰lo v prÛbûhu roku v divizi
síÈ k meziroãnímu sníÏení poãtu zamûstnancÛ o 2 %.
POROVNÁNÍ V¯VOJE VYBRAN¯CH SÍËOV¯CH UKAZATELÒ
Ukazatel
DosaÏené maximum
Délka sítû VVN
Poãet stanic VVN/VN (vlastní/cizí)
Délka vedení VN
Poãet stanic VN/NN celkem
Poãet distribuãních stanic VN/NN
Délka sítû NN
Jedn.
MW
km
ks
km
ks
ks
km
2003
1 029,4
194
19/22
3 632
4 578
3 222
7 354
2002
1 055,0
194
19/22
3 546
4 626
3 255
7 383
2001
1 035,6
202
19/22
3 535
4 640
3 438
8 870
2000
939,9
181
18/21
3 570
4 522
3 345
8 774
1999
951,8
174
17/20
3 575
4 500
3 331
8 660
1998
1 057,3
174
16/20
3 530
4 562
3 403
8 324
1997
1 003,4
174
15/20
3 469
4 398
3 421
8 041
1996
1 009,3
174
15/20
3 397
4 445
3 260
7 845
1995
989,5
174
15/20
3 313
4 421
3 245
7 660
STUPE≈ AUTOMATIZACE ROZVODNÉ SÍTù (K 31. 12. DANÉHO ROKU)
2003
Druh stanice
Transformovny
VVN/VN
Celkem
Transformovny
VN/VN
Celkem
Rozpínací stanice
StupeÀ automatizace
stanice
DO, DM, DS
DS, DM
bez DO, DM, DS
DO, DM, DS
DS
bez DO, DM, DS
DO, DM, DS
DS, DM
bez DO, DM, DS
Celkem
Pozn.: DO = dálkové ovládání, DM = dálkové mûfiení, DS = dálková signalizace
V tabulce jsou uvedeny stanice vlastní i stanice odbûratelÛ.
21 (100)
–
–
21
3 (100)
–
–
3
290 (92,0)
11 (3,5)
14 (4,5)
315
2002
2001
Poãet stanic (StupeÀ automatizace v %)
19 (90,4)
1 (4,8)
1 (4,8)
21
3 (100)
–
–
3
281 (91,5)
9 (2,9)
17 (5,6)
307
18 (85,7)
2 (9,5)
1 (4,8)
21
3 (100)
–
–
3
270 (88,0)
9 (2,9)
28 (9,1)
307
2000
17 (85,0)
2 (10,0)
1 (5,0)
20
9 (100)
–
–
9
244 (80,5)
9 (3,0)
50 (16,5)
303
49
48
INVESTICE
INVESTIâNÍ V¯DAJE DLE HLAVNÍCH ALOKACÍ ZA LÉTA 1995–2003 (tis. Kã)
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Distribuce
504 652
1 009 861
1 267 631
1 249 781
1 060 218
1 174 532
918 458
887 811
1 029 848
Informatika
184 445
144 755
130 955
112 256
105 425
110 269
87 555
98 919
133 839
Elektromûry
179 948
178 746
127 931
168 052
159 317
204 479
198 294
*
–
Ostatní
193 934
431 423
362 865
319 346
215 768
153 644
75 995
27 160
27 105
Celkem
1 062 979
1 764 785
1 889 382
1 849 435
1 540 728
1 642 924
1 280 302
1 013 890
1 190 792
* Poãínaje rokem 2002 nejsou elektromûry zafiazovány jako investiãní, ale jako spotfiební majetek.
Investiãní program v roce 2003 byl v souladu se strategick˘m plánem spoleãnosti zamûfien pfiedev‰ím na:
– obnovu a modernizaci sítí nízkého a vysokého napûtí,
– roz‰ífiení a posílení sítí v souvislosti s nov˘mi poÏadavky zákazníkÛ na pfiipojení a zv˘‰ení poÏadovaného pfiíkonu,
– rozvoj nov˘ch kapacit a modernizaci zafiízení rozvoden VVN/VN a rozpínacích stanic VN,
– zdokonalení informaãních a fiídicích systémÛ pro zlep‰ení sluÏeb zákazníkÛm a zv˘‰ení spolehlivosti fiízení distribuãní soustavy.
V˘znamné dokonãené investice:
– objekt a technologické vybavení centralizovaného dispeãerského pracovi‰tû,
– pfiemûna sítí 6 a 10 kV na napûtí 22 kV,
– doplnûní transformátoru 110/22 kV v rozvodnû âerven˘ Vrch, vã. potfiebn˘ch úprav,
– doplnûní transformátoru 110/22 kV v rozvodnû PraÏaãka, vã. potfiebn˘ch úprav.
V˘znamné rozestavûné investice:
– rekonstrukce rozvodny 110 kV Male‰ice,
– nová transformovna 110/22 kV âern˘ Most,
– instalace dal‰ího transformátoru 110/22 kV v rozvodnû Karlov, vã. potfiebn˘ch úprav,
– nové kabelové propojení 110 kV mezi rozvodnami Karlov a Stfied.
Podrobné informace o investiãních v˘dajích (vãetnû zpÛsobu financování) dle hlavních alokací za léta 1997–2002 jsou uvedeny ve v˘roãních zprávách za tato
období.
PLÁNOVANÉ INVESTIâNÍ V¯DAJE PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ
Plán investiãních v˘dajÛ byl sestaven na roky 2004–2008 pro situaci, kdyby firma pokraãovala ve své ãinnosti v dosavadním organizaãnû-právním uspofiádání.
V roce 2004 se v‰ak oãekává novelizace energetického zákona, která uzákoní unbundling, tj. právní oddûlení regulované ãinnosti provozovatele distribuãní soustavy
od ostatních ãinností akciové spoleãnosti v souladu se smûrnicí EK ã. 2003/54. K oddûlení regulované ãinnosti od ostatních ãinností dojde v období mezi 1. 1. 2006
a 1. 7. 2007 v návaznosti na termíny uvedené v oãekávaném zákonu. âísla na konci této kapitoly jsou z tohoto dÛvodu uvedena pouze pro roky 2004 a 2005.
V oblasti sítû je investiãní program v˘sledkem anal˘z respektujících technick˘ stav, pfienosovou schopnost a dosahovanou spolehlivost provozu sítí, reálnou fyzickou
Ïivotnost jednotliv˘ch síÈov˘ch komponent a moÏnosti jejich efektivního udrÏování. Zapracována jsou i nezbytná opatfiení v síti, která si vyÏádá likvidace zjevn˘ch
a pfiedpokládan˘ch (pfiípadnû dosud skryt˘ch) dÛsledkÛ povodní ze srpna 2002 na zásobovacím území PRE. ZohledÀuje rovnûÏ pfiedpokládan˘ dal‰í rozvoj
poptávky zákazníkÛ na nová pfiipojení, resp. zvy‰ování odebíraného v˘konu v jiÏ existujících pfiípojn˘ch místech, a to jak v jednotliv˘ch odbûratelsk˘ch kategoriích,
tak i v rozvojov˘ch lokalitách mûsta. Pfiedpoklad budoucího trendu je podpofien konkrétními poÏadavky odbûratelÛ a dosavadním v˘vojem posledních let v Praze.
Tyto skuteãnosti potvrzují i nadále nezbytnost zachování prakticky stálého tempa a rozsahu investiãních aktivit po celé uvaÏované období s mírn˘m posunem objemÛ
ve prospûch napûÈov˘ch úrovní VN a VVN. Nadále bude rozvíjena informaãní podpora hlavních procesÛ v oblasti distribuce vedoucí k dal‰ímu zefektivnûní klíãov˘ch
rozhodovacích a fiídicích procesÛ.
Na úseku sluÏeb, zejména informatiky, bude zpfiesÀováno vnitropodnikové zúãtování, které umoÏní zkvalitnit a optimalizovat potfieby v této oblasti (jsou pfiipraveny
normy a standardy, které mohou v˘znamnû pomoci pfii benchmarkingu s jin˘mi IT).
Bude probíhat komplexní dodávka IT pro dcefiiné spoleãnosti, které by se mûly stát integrovanou souãástí podpory rozvoje a provozu informaãních systémÛ.
V oblasti obchodu bude pfiipravena implementace nového zákaznického systému a úprava stávajících systémÛ na potfieby plynoucí z deregulace; bude tfieba se
zamûfiit na oblasti podporující vstupy do CRM, zejména v oblasti elektronické obsluhy zákazníka pomocí internetu a elektronického platebního styku.
V oblasti provozu bude vytváfiena podpora potfieb distribuce.
PLÁNOVANÉ INVESTIâNÍ V¯DAJE (v tis. Kã); CENOVÁ ÚROVE≈ ROKU 2003
SíÈ celkem
Informatika
Ostatní
Investice celkem bez inflace a kapitalizace úrokÛ
2003
982 260
133 839
74 693
1 190 792
2004
980 000
90 000
203 410
1 273 410
2005
982 000
90 000
62 380
1 134 380
51
50
INFORMATIKA
V roce 2003 byla hlavním úkolem informaãního systému spoleãnosti stabilita a zlep‰ování stávajícího systému fiízení pfii implementaci a provozování nov˘ch systémÛ
informaãních technologií s cílem zlevnit a stabilizovat jejich chod a aktivnû podporovat proces otevírání trhu s energiemi. V jednotliv˘ch aktivitách se v˘raznû
projevila pfiíprava na otevírání trhu s elektfiinou.
K HLAVNÍM STRATEGICK¯M ÚKOLÒM S TRVALOU PLATNOSTÍ V OBLASTI INFORMAâNÍCH TECHNOLOGIÍ PAT¤Í:
–
–
–
–
–
pfiíprava na otevfiení trhu s elektfiinou,
zkvalitÀování sluÏeb zákazníkÛm,
zvy‰ování v˘konového rozvoje systému,
rozvoj informaãních technologií pro optimalizaci vnitfiních procesÛ spoleãnosti,
provozování informaãního systému s optimálními náklady.
V PRÒBùHU ROKU 2003 BYLY DOKONâENY NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY:
– aktivní podpora krizového plánování,
– roz‰ífiení a zabezpeãení provozu systémÛ obchodních mûfiení (odeãtová centrála C2000, www100 a www200),
– zabezpeãení komunikace s Operátorem trhu s elektfiinou,
– dokonãení pfiechodu na systémy Windows 2000 (na serverech i na stanicích),
– propojení sítí Cejchovna elektromûrÛ Praha, a.s., a Stfiedoãeská energetická, a.s., s WAN PRE,
– v˘bûrová fiízení na dodavatele centrálního diskového pole, dodávky LCD,
– pokraãování zabezpeãení interních sítí a internetové dostupnosti pro interní a externí uÏivatele systémÛ PRE,
– dal‰í otevírání informaãní soustavy spoleãnosti na Internetu – umoÏnûní pfiístupu externích zákazníkÛ k interním datÛm PRE (portálové sluÏby pro
malo/velkoodbûratele),
– v˘bûrové fiízení na dodavatele nového zákaznického a obchodního systému,
– pfiíprava systému SAP pro implementaci nov˘ch modulÛ pro zákaznické systémy (IS-U, CRM, BW),
– zavedení dal‰ích modulÛ do systému SAP (cel˘ systém SAP se stal integrální souãástí fiízení procesÛ v rámci spoleãnosti a jeho funkãnost byla v prÛbûhu celého
roku bezproblémová).
TECHNICKÁ TABULKA INFORMATIKY K 31. 12. DANÉHO ROKU
HW
Servery
Diskové kapacity
SíÈové prvky
2003
HP 9000 (13 ks)
Compaq Alpha (3 ks)
SUN (4 ks)
Dell/HP (59 ks)
cca 6 TB
Cisco – smûrovaãe
Cisco – pfiepínaãe
LAN
WAN – datové okruhy
Osobní poãítaãe
Tiskárny
Databáze
Aplikace (vybrané)
SAP
DELL/AutoCont (1 200 ks)
HP/OKI/Tektronix (400 ks)
Oracle
HP–UX 11i/11.00/10.20
OSF1 v. 4.0
Solaris 8
Windows 2000, Linux
7500, 7200, 4500, 2500,
3700, 2600
Catalyst (6500, 2900, 1900),
LightStream 1010
strukturovaná kabeláÏ,
Ethernet 10/100/1000 Mb
optické a metalické, pfienosová
kapacita Gbit/ ATM/ SDH
–2Mbps/64kbps/dialup
Windows 2000
síÈové laserové
7.3.4, 8.0, 8i, 9i
moduly FI, CO, AM, TR–CM,
v. 4.7x110
TR–TM, MM, MM–WM, Wp,
HR–PA, HR–PD, PM, DMS, BW
Zákaznick˘ systém MO v˘voj na zakázku
Zákaznick˘ systém VO v˘voj na zakázku
Obchodní mûfiení
Datagyr C2000, www100, www200, xenetgie, HDO
Webové aplikace
portal.pre.cz, mapy.pre.cz, phoenix.pre.cz
GIS
Framme, FieldView, Geomedia web map
2002
HP 9000 (15 ks)
Compaq Alpha (3 ks)
SUN (4 ks)
Dell/AutoCont/HP (54 ks)
cca 4,5 TB
Cisco – smûrovaãe
Cisco – pfiepínaãe
LAN
WAN – datové okruhy
AutoCont/DELL (1 100 ks)
HP/OKI/Tektronix (400 ks)
Oracle
HP–UX 11i/11.00/10.20
OSF1 v. 4.0
Solaris 8
Windows 2000, Linux
7500, 7200, 4500, 2500
Catalyst (6500, 2900, 1900),
LightStream 1010
strukturovaná kabeláÏ,
Ethernet 10/100/1000 Mb
optické a metalické, pfienosová
kapacita Gbit/ ATM/ SDH
–2Mbps/64kbps/dialup
Windows 95/NT/2000
síÈové laserové
7.3.4, 8.0, 8i
moduly FI, CO, AM, TR–CM,
v. 4.6C
TR–TM, MM, MM–WM, Wp,
HR–PA, HR–PD, PM, DMS, BW
v˘voj na zakázku
v˘voj na zakázku
Datagyr C2000, www100, www200, xenergie, HDO
portal.pre.cz, mapy.pre.cz
Framme, FieldView, Geomedia web map
2001
HP 9000 (12 ks)
Compaq Alpha (3 ks)
SUN (2 ks)
Dell/AutoCont/HP (40 ks)
Diskové kapacity
SíÈové prvky
cca 2,4 TB
Cisco – smûrovaãe
Cisco – pfiepínaãe
Osobní poãítaãe
Tiskárny
Databáze
Aplikace (vybrané)
SAP
AutoCont/Dell (1 100 ks)
HP/OKI/Tektronix (400 ks)
Oracle
moduly FI, CO, AM,
TR–CM, TR–(tm), MM,
MM–WM, HR–PA,
HR–PD, PM
Zákaznick˘ systém MO V˘voj na zakázku
Zákaznick˘ systém VO V˘voj na zakázku
Obchodní mûfiení
Datagyr C2000, www100
HP–ZX 11.00/10.20
OSF1 v. 4.0
Solaris 8
Windows NT 4.0,
Windows 2000, Linux
7500, 7200, 4500, 2500
Catalyst (6500, 2900, 1900),
LightStream 1010
Windows 95, NT, 2000
síÈové laserové
7.3.4, 8.0, 8i
2000
HP 9000 (10 ks)
LAN servery HP,
AutoCont, Dell
(30 kusÛ)
HP UX 11.00 HP UX 10.20
Intranetware 4.11, NT 4.0,
w2000,
Linux
cca 1,3 TB
Cisco
Catalyst
LightStream
1 100 kusÛ
400 kusÛ
Oracle
7500, 7200, 4500, 2500
6500, 5000, 2900, 1900
1010
MS Exchange
síÈové laserové
verze 7.3.4, 8.0.4
FI, AM, CO, TR, MM,
MM–WM, HR–PA,
HR–PD
verze 4.0B
V˘voj na zakázku
V˘voj na zakázku
Alfa DS20E (2 ks)
verze 2.5.0
True cluster
53
52
HW
Servery
5
FINANâNÍ ZPRÁVA
LIDSKÉ ZDROJE
OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ, BEZPEâNOST PRÁCE
VZTAHY S VE¤EJNOSTÍ
55
54
FINANâNÍ ZPRÁVA
V˘sledek uplynulého finanãního roku zavr‰il stále stoupající trend rÛstu v˘konnosti spoleãnosti. DosaÏen˘ zisk po zdanûní poprvé pfiekroãil hranici 1 mld. Kã,
pfiekonal nejen plánované pfiedpoklady, ale i dosud rekordní úroveÀ roku 2002. âist˘ zisk roku 2003 ve v˘‰i 1 069,5 mil. Kã pfiedãil pfiedchozí rok o 73,2 mil. Kã,
t.j. o 7,3 %. V roce 2003 pfiedstihlo tempo rÛstu celkov˘ch v˘nosÛ (11 582,7 mil. Kã) tempo rÛstu celkov˘ch nákladÛ (10 513,2 mil. Kã) o 0,7 %. âist˘ zisk na jednu
akcii vzrostl o 7,4 %, na kaÏdou akcii tedy pfiipadá 276,40 Kã ãistého zisku. Dokonãení likvidace následkÛ povodní z roku 2002 zatíÏilo náklady spoleãnosti ãástkou
26,7 mil. Kã. Obchodní rozpûtí pokleslo na hodnotu 3 608,2 mil. Kã, pfiedev‰ím z dÛvodu zv˘‰en˘ch nákladÛ na nákup elektfiiny, náklady na nákup elektfiiny vzrostly
meziroãnû o 270,2 mil. Kã a v˘nosy z prodeje elektfiiny se zv˘‰ily pouze o 98,1 mil. Kã, do‰lo k poklesu pfiidané hodnoty o 244,3 mil. Kã. V˘voj obchodního rozpûtí
byl determinován sílícím konkurenãním bojem na trhu s elektfiinou pfii jeho pokraãujícím otevírání s rizikem ztráty oprávnûn˘ch zákazníkÛ a dále se projevil v˘sledek
cenov˘ch rozhodnutí Energetického regulaãního úfiadu pro oblast chránûn˘ch zákazníkÛ.
Uplynul˘ rok lze právem hodnotit jako úspû‰n˘, rentabilita trÏeb za vlastní v˘robky a sluÏby zaznamenala meziroãní zv˘‰ení o 0,6 %. PfievaÏující podíl tvorby zisku
spadá do oblasti provozního hospodáfiského v˘sledku, kter˘ dosáhl hodnoty 1 282,7 mil. Kã. Finanãní ãinnosti vykázaly zisk 116,7 mil. Kã. Na tomto v˘razném
meziroãním zv˘‰ení hodnoty finanãního zisku (zv˘‰ení o 106,5 mil. Kã) se pfieváÏnou mírou podílel prodej dcefiiné spoleãnosti PREmont Lhotka, a. s. zahraniãnímu
investorovi a dále také efekt z obchodování s voln˘mi finanãními prostfiedky. Meziroãnû se takfika nezmûnila hodnota zisku spoleãnosti pfied zdanûním (rozdíl
5,7 mil. Kã).
Bilanãní suma se meziroãnû zv˘‰ila o 494,8 mil. Kã (o 3,9 %). Na jejím rÛstu se podílelo zv˘‰ení dlouhodobého majetku o 267,2 mil. Kã, zejména zv˘‰ením stavu
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku o 333,7 mil. Kã, naopak dlouhodob˘ finanãní majetek se sníÏil o 66,5 mil. Kã (prodej podílu dcefiiné spoleãnosti).
ObûÏná aktiva se zv˘‰ila o 225,8 mil. Kã vlivem pfiírÛstku krátkodobého finanãního majetku (cenné papíry a podílové listy). Rentabilita celkov˘ch aktiv vzrostla
o 0,4 % na hodnotu 8,2 %, coÏ je více neÏ prÛmûr skupiny rozvodn˘ch energetick˘ch spoleãností âR.
Spoleãnost udrÏovala v prÛbûhu roku stabilní finanãní pozici, kdyÏ 62,4 % potfieb financovala z vlastních zdrojÛ, 26,9 % cizími zdroji (neúvûrovan˘mi) a zb˘vajících
10,7 % ostatními pasivy. Vlivem tvorby zisku bûÏného roku a rozdûlením zisku roku pfiede‰lého posílil vlastní kapitál o 362,2 mil. Kã a dosáhl 8 250,6 mil. Kã.
KaÏdoroãnû se zvy‰ující rentabilita vlastního kapitálu stoupla o 0,3 % a dosáhla hodnoty 13,3 %. Cizí zdroje se zv˘‰ily o 125,2 mil. Kã na 3 558,0 mil. Kã vlivem
nav˘‰ení krátkodob˘ch a dlouhodob˘ch závazkÛ o 243,1 mil. Kã pfii úplném splacení v‰ech úvûrÛ. âasové rozli‰ení pasiv vzrostlo o 7,4 mil. Kã na 1 410,7 mil. Kã
vlivem v˘nosÛ pfií‰tích období (pfiipojovacích pfiíspûvkÛ).
DosaÏené v˘sledky jsou v˘zvou k jejich udrÏení v pfií‰tím období, coÏ vÛbec nebude snadné v boufilivû se mûnících podmínkách ekonomického okolí. Spoleãnost
vûfií, Ïe kvalifikovan˘ personál dokáÏe udrÏet tempo jejího rÛstu.
FINANâNÍ ANAL¯ZA
Jednotka
ÚROVE≈ PRODUKTIVNOSTI
Celkov˘ obrat (trÏby z prodeje elektfiiny,
sluÏeb a zboÏí)
Obchodní rozpûtí z prodeje elektfiiny
Zisk po zdanûní
Finanãní produktivnost spoleãnosti
ÚROVE≈ ZISKOVOSTI TRÎEB
Obchodní rozpûtí z prodeje
elektfiiny na 1 Kã trÏeb
Pfiidaná hodnota na 1 Kã trÏeb
Provozní v˘sledek hospodafiení
na 1 Kã trÏeb
V˘sledek hospodafiení za bûÏnou
ãinnost na 1 Kã trÏeb
Zisk po zdanûní na 1 Kã trÏeb
2003
2002
2001
2000
1999
1998
mil. Kã
10 244,0
10 157,0
9 558,0
8 884,1
8 843,0
8 086,2
mil. Kã
mil. Kã
mil. Kã
3 608,2
1 069,5
1 796,5
3 780,3
996,3
1 670,5
3 463,7
878,2
1 694,0
2 801,9
528,0
1 385,4
3 046,4
497,2
1 269,2
2 458,5
619,3
1 266,6
%
35,49
37,55
36,53
31,91
34,81
30,67
%
%
24,65
12,52
27,27
13,69
29,56
13,74
23,32
9,00
26,20
13,05
25,03
10,35
%
10,70
10,45
9,17
6,20
8,06
7,84
K a l k u l a ã n í v z o re c
Obchodní rozpûtí z prodeje elektfiiny : trÏby
z elektfiiny x 100
Pfiidaná hodnota : trÏby celkem x 100
Provozní v˘sledek hospodafiení : trÏby
celkem x 100
V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost : trÏby
celkem x 100
Zisk po zdanûní : trÏby celkem x 100
%
10,44
9,81
9,19
5,94
5,62
7,66
ÚROVE≈ LIKVIDITY
BûÏná likvidita
%
99,88
93,54
98,66
74,6
59,87
116,23
OkamÏitá likvidita
%
98,69
91,65
96,19
70,99
57,82
113,53
Obrat krátkodob˘ch pohledávek
poãet
obratÛ
poãet
obratÛ
poãet
obratÛ
8,10
7,93
6,35
7,02
6,74
8,36
131,93
133,83
110,86
104,38
–
–
13,91
17,11
10,29
12,58
10,32
10,76
Jednotka
2003
2002
2001
2000
1999
1998
K a l k u l a ã n í v z o re c
%
62,41
61,99
58,85
59,17
61,09
61,62
Vlastní kapitál : celkov˘ vloÏen˘ kapitál x 100
%
0,00
1,02
6,13
9,38
8,90
13,31
%
231,89
229,79
193,55
194,16
205,91
199,23
Bankovní úvûry a v˘pomoci : celkov˘ vloÏen˘
kapitál x 100
Vlastní kapitál : cizí zdroje celkem x 100
%
38,91
41,77
40,00
35,98
38,99
29,49
%
10,59
11,07
10,67
6,79
7,84
8,12
%
13,25
12,96
12,12
7,62
7,32
9,50
%
%
poãet
obratÛ
násobek
8,24
10,34
0,77
7,83
9,73
0,80
7,15
9,09
0,75
4,58
5,85
0,75
4,49
5,59
0,79
5,91
7,61
0,74
163,13
37,32
13,22
9,28
3,19
5,41
8 289,1
7 958,7
7 356,3
6 678,2
6 348,1
5 362,9
8 679,5
8 305,1
7 761,0
7 093,8
6 939,6
6 891,9
1 248
1 242
1 287
1 267
1 314
1 309
1 352
1 325
1 400
1 364
1 517
1 463
Obrat ãasového rozli‰ení
(pÛvodnû obrat ostatních aktiv)
Obrat krátkodob˘ch závazkÛ
ÚROVE≈ ZADLUÎENOSTI
Podíl vlastního kapitálu k celkovû
vloÏenému kapitálu
Podíl celkového zápÛjãního kapitálu
k celkovému vloÏenému kapitálu
Podíl vlastního kapitálu k cizímu kapitálu
ÚROVE≈ RENTABILITY
Obchodní rozpûtí z elektfiiny na 1 Kã
dlouhodobû vázaného kapitálu
Rentabilita celkového vloÏeného
kapitálu
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
Rentabilita celkov˘ch aktiv (ROA)
Rentabilita trÏeb (v˘roby)
Obrat celkového vloÏeného kapitálu
Úrokové krytí
Produktivita práce – trÏby
âist˘ obchodní kapitál
tis. Kã/
/zamûst.
mil. Kã
ZAMùSTNANCI
PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ
Koncov˘ poãet zamûstnancÛ k 31. 12.
poãet
poãet
(ObûÏná aktiva + ãasové rozli‰ení) : krátkodob˘
cizí kapitál x 100
(ObûÏná aktiva + ãasové rozli‰ení – zásoby) :
krátkodob˘ cizí kapitál x 100
Celkov˘ obrat : stav krátkodob˘ch pohledávek
ke konci roku
Celkov˘ obrat : stav ãasového rozli‰ení ke konci
roku
Celkov˘ obrat : stav krátkodob˘ch závazkÛ ke
konci roku po vylouãení pfiijat˘ch záloh na
elektfiinu
Obchodní rozpûtí z prodeje elektfiiny : prÛmûrn˘
stav dlouhodobû vázaného kapitálu x 100
(Zisk pfied zdanûním + nákladové úroky) : prÛmûrn˘ stav celkového vloÏeného kapitálu x 100
Zisk po zdanûní : prÛmûrn˘ stav vlastního
kapitálu x 100
Zisk po zdanûní : aktiva celková prÛmûrná x 100
Zisk po zdanûní : trÏby (v˘roba) x 100
Celkov˘ obrat : prÛmûrn˘ stav celkového
vloÏeného kapitálu
(Zisk pfied zdanûním + nákl. úroky + ost. fin. nákl.
+ tvorba rezerv + OP k fin. nákl.) : (nákl. úroky +
ost. fin. nákl. + tvorba rezerv + OP k fin. nákladÛm)
V˘kony : prÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet
zamûstnancÛ
Dlouhod. majetek + obûÏná aktiva + ãasové
rozli‰. (aktiva) – cizí zdroje cel. po vylouã. rezerv –
ãas. rozli‰. (pasiva)
57
56
Pozn.:
Metodické zmûny v roce 2003 – opûtné rozdûlení odloÏené danû na závazek a pohledávku, pfiesun poloÏek z pfiechodn˘ch aktiv a pasiv (z dÛvodu srovnatelnosti promítnuto do minul˘ch rokÛ).
Vysvûtlivky:
Finanãní produktivnost: zisk po zdanûní + odpisy DLHM a DLNM (dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku)
Dlouhodobû vázan˘ kapitál: vlastní kapitál + dlouhodobé závazky + dlouhodobé bankovní úvûry + rezervy
Celkovû vloÏen˘ kapitál: pasiva celkem
Krátkodob˘ cizí kapitál: krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvûry
P¤EHLED VEDEN¯CH SOUDNÍCH SPORÒ:
SPOLEâNOST JAKO ÎALOVANÁ STRANA
SPOLEâNOST JAKO ÎALUJÍCÍ STRANA
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
Poãet
1 753
1 407
1 299
1 266
1 175
âástka (tis. Kã)
13 348
5 217
27 498
39 486
18 620
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
Poãet
19
7
16
8
5
âástka (tis. Kã)
59 099
57 422
7 835
1 959
1 131
Na nedofie‰ené soudní kauzy, kde je spoleãnost Ïalovanou stranou, byly vytvofieny následující úãetní rezervy:
– âEZ, a. s., (93 200 tis. Kã plus pfiíslu‰enství a náklady fiízení – celkem 93 200 tis. Kã),
– STE a.s., (172 000 tis. Kã z titulu hrozícího sporu o náhradu za rezervovanou kapacitu pfienosov˘ch zafiízení âEPS, a.s., v roce 2001),
– na ostatní spory ve v˘‰i 2 260 tis. Kã.
Celkem jde tedy o 267 600 tis. Kã. Spoleãnost neeviduje patenty ani licence, které by vyuÏívala nebo na nich byla závislá. Spoleãnost v prÛbûhu roku 2003
nepfieru‰ila své podnikání.
P¤EDPOKLÁDAN¯ HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK ROKU 2004 – HLAVNÍ UKAZATELE
Plán roku 2004 vychází ze strategick˘ch cílÛ spoleãnosti zakotven˘ch ve schváleném dlouhodobém plánu na období do roku 2008.
Spoleãnost pfiedpokládá zv˘‰ení mnoÏství prodané elektrické energie o 3,4 %, av‰ak na druhé stranû pokles prÛmûrné prodejní ceny a rÛst prÛmûrné nákupní ceny
zpÛsobí sníÏení obchodního rozpûtí o cca 2,1 % (–75,2 mil. Kã) ve srovnání s rokem 2003 (v tomto pfiedpokladu se odráÏí nejistota v˘voje otevírání trhu s elektfiinou).
Pro rok 2004 je plánováno dosaÏení hospodáfiského v˘sledku (po zdanûní) ve v˘‰i 845,0 mil. Kã, ãímÏ bude zachována kontinuita ziskovosti spoleãnosti.
ROZDùLENÍ P¤EDPOKLÁDANÉHO ZISKU ROKU 2004 VE V¯·I 845 mil. Kã
–
–
–
–
FSR
v˘plata dividend
v˘plata tantiém
nerozdûlen˘ zisk
28
710
12
95
mil.
mil.
mil.
mil.
Kã
Kã
Kã
Kã
LIDSKÉ ZDROJE
V OBLASTI LIDSK¯CH ZDROJÒ MÁ PRE PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ DVù HLAVNÍ PRIORITY:
– zmûnu postojÛ a chování zamûstnancÛ spoleãnosti vÛãi zákazníkÛm, resp. budování zákaznicky orientované podnikové kultury,
– vytvofiení takové organizaãní struktury, která bude pruÏnû reagovat na budoucí, dosud pfiesnû nedefinovatelné, potfieby spoleãnosti v personální oblasti (vznik
nov˘ch komerãních a technick˘ch funkcí, oblast péãe o klienty atd.).
Jak bylo dfiíve uvedeno, do‰lo k zásadní zmûnû fiídicí a organizaãní struktury PRE. Spoleãnost pfie‰la na procesní zpÛsob fiízení v divizním uspofiádání organizaãních
útvarÛ ‰táb, síÈ, sluÏby a obchod. Celkov˘ poãet systemizovan˘ch míst byl sníÏen na 1 273. V prÛbûhu II. pololetí roku 2002 byla pfiipravována dal‰í zásadní
organizaãní zmûna v rámci divize sluÏeb. Ta byla zãásti realizována k 1. 1. 2003 a dal‰í kroky pak probûhly v prÛbûhu I. pololetí roku 2003.
Byly zprovoznûny www stránky personalistiky; v rámci synergick˘ch efektÛ byla v rámci projektu spolupráce s dcefiin˘mi spoleãnostmi jednak vedena personální
agenda a v˘poãty mezd pro CEP a.s., jednak byly poskytovány sluÏby z oblasti bezpeãnosti práce a Ïivotního prostfiedí.
Spoleãnost vyuÏívá pro vedení personální agendy modul SAP HR verze 4.6C, resp. upgrade mySAP.com verze 4.7.
V rámci zvy‰ování kvalifikace zamûstnancÛ pokraãovala cílená profesní ‰kolení pro úzké odbornosti zamûstnancÛ vypl˘vající ze zákona (napfi. vyhlá‰ka 50/78 Sb.
atd.), pokraãovaly kurzy vzdûlávání managementu a speciální ‰kolení zamûfiená na prohlubování odborn˘ch znalostí, znalost nov˘ch vyhlá‰ek (fiízení jakosti ISO/DIS
9001, smluvní právo atd.), zákonÛ v oblasti ekonomické, právní a personální. Probíhaly rovnûÏ kurzy zamûfiené na zvy‰ování kvalifikace a rekvalifikaci zamûstnancÛ.
Vzhledem k nezbytnému procesu optimalizace poãtu zamûstnancÛ byl v rámci spoleãnosti pfiipraven a schválen variantní systém sociálnû finanãnû kompenzaãních
opatfiení, kter˘ by mûl zamûstnancÛm spoleãnosti uvolÀovan˘m v rámci organizaãních zmûn napomoci fie‰it jejich situaci zpÛsobenou tûmito zmûnami. Spoleãnost
ve svém sociálním programu uplatÀuje i fie‰ení a pomoc nad rámec dan˘ platnou legislativou. Pro spoleãnost vÏdy zÛstává prvofiadou snaha úãinnû napomáhat
uvolÀovan˘m zamûstnancÛm, zejména v pfieddÛchodovém vûku, samoÏivitelÛm atd.
Koncem roku byla mezi PRE a odborov˘m orgánem uzavfiena Kolektivní smlouva na léta 2004–2005, která v porovnání s dfiívûj‰ími lety jednak akcentuje v sociální
oblasti loajalitu zamûstnancÛ – pfiihlíÏí k délce trvání pracovního pomûru – jednak roz‰ifiuje moÏnosti spoleãnosti ve vûci odstupného i podpory zamûstnancÛ pfii
pfiedãasném odchodu do starobního dÛchodu.
Pro zamûstnance je, tak jako v dfiívûj‰ích letech, zaji‰tûna komplexní závodní lékafiská péãe vãetnû stomatologické. Ve spoleãnosti probíhá program
zdravotní preventivní péãe, kter˘ odpovídá poÏadavkÛm Národního programu podpory zdraví. Nad tento rámec byly pro zamûstnance spoleãnosti
realizovány následující ãtyfii projekty:
– onkologick˘ program zamûfien˘ na prevenci a léãbu karcinomu prsu,
– program na zji‰tûní osteoporózy,
– preventivní urologick˘ program,
– oãkování proti klí‰Èové encefalitidû a chfiipce.
V˘hody zamûstnaneckého stravování vyuÏívá celkem 1 209 zamûstnancÛ, tj. cca 96,9 % celkového poãtu.
Spoleãnû s firmou Inpol, a.s., která byla vybrána na základû v˘bûrového fiízení byl uskuteãnûn pfiechod na poskytování pfiíspûvku na penzijní pfiipoji‰tûní
zamûstnancÛm formou daÀovû uznateln˘ch nákladÛ namísto dfiívûj‰ího pfiíspûvku z FSR.
59
58
Vûkové sloÏení zamûstnancÛ
14,40 % 20 – 30 let
24,31 % 30 – 40 let
22,48 % 40 – 50 let
34,91 % 50 – 60 let
2,90 % nad 60 let
Kvalifikaãní struktura zamûstnancÛ
15,59 % V·
52,31 % ÚS s maturitou
30,38 % S a vyuãení
1,72 % Základní
POâET ZAMùSTNANCÒ – PRÒMùRN¯ P¤EPOâTEN¯ STAV
2008
1 120
2007
1 120
2006
1 144
2005
1 220
2004
1 260
2003
1 248
2002
1 287
2001
1 314
2000
1 352
1999
1 400
1998
1 517
1997
1 599
1996
1 538
1995
1 499
1994
1 523
1993
1 485
1992
1 491
1991
1 488
1990
1 524
Koncepce sociální politiky spoleãnosti je zaloÏena na potfiebû motivovat zamûstnance jak morálnû, tak i formou finanãních pfiíspûvkÛ, odmûn a dal‰ími formami
ocenûní jejich práce. Oblasti péãe o zamûstnance, zlep‰ování jejich pracovních a Ïivotních podmínek, bydlení, stravování, závodní preventivní péãi, preventivním
zdravotním programÛm a dal‰ím sociálním v˘hodám pro zamûstnance jako jsou bezúroãné pÛjãky, rekreace pro zamûstnance a jejich rodinné pfiíslu‰níky, kulturní
a sportovní akce apod., je vûnována velká pozornost. Vût‰ina tûchto sociálních programÛ je zakotvena v kolektivní smlouvû.
Spoleãnost zaji‰Èuje pro své zamûstnance a jejich rodinné pfiíslu‰níky letní i zimní rekreaci ve vlastních i pronajat˘ch rekreaãních stfiediscích. Pro dûti zamûstnancÛ
pak zimní a letní dûtské tábory a tradiãnû dvout˘denní ozdravn˘ pobyt v ¤ecku.
Pro zájemce spoleãnost zaji‰Èuje jazykové kurzy; v oblasti profesní pfiípravy ÏákÛ – uãÀÛ (pfiípadn˘ch budoucích zamûstnancÛ) pak spolupracuje se dvûma
praÏsk˘mi elektrotechnick˘mi uãili‰ti (SOU energetické – Praha 9, Podûbradská 12 a Centrum odborné pfiípravy technicko-hospodáfiské – Praha 9, Podûbradská 1a).
Podobn˘m zpÛsobem probíhala spolupráce se SP· a VO· elektrotechnickou Fr. KfiiÏíka (organizování exkurzí pro studenty 3. roãníkÛ a dvout˘denních odborn˘ch
praxí).
Svou kvalifikaci si v prÛbûhu roku zvy‰ovalo studiem pfii zamûstnání celkem 25 zamûstnancÛ.
Pro nové mladé nastupující zamûstnance je ve spoleãnosti praktikován tzv. adaptaãní proces, kdy v prÛbûhu nûkolika mûsícÛ tito zamûstnanci procházejí systémem
krátk˘ch pobytÛ na rÛzn˘ch pracovi‰tích PRE.
PRE provozuje na své náklady cviãné v˘ukové pracovi‰tû vyuÏívané jako pomoc pfii zabezpeãování odborné praxe; v roce 2003 absolvovali v tomto zafiízení praxi
celkem 772 studenti.
OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ, BEZPEâNOST PRÁCE
OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Spoleãnost povaÏuje ochranu Ïivotního prostfiedí za jednu z dÛleÏit˘ch souãástí úspû‰ného fungování vefiejnû prospû‰ného subjektu. V roce 1993 byly nezávisl˘mi
specializovan˘mi firmami zpracovány ekologické audity. Zji‰tûné staré ekologické zátûÏe byly v prÛbûhu let 1993–2003 odstranûny. V rámci ekologické politiky jsou
prÛbûÏnû pfiijímána opatfiení potfiebná k zamezení vzniku nov˘ch ekologick˘ch problémÛ. Spoleãnost neprovozuje zafiízení, která by ohroÏovala ovzdu‰í emisemi
a neprovozuje skládky ani zafiízení na odstraÀování odpadÛ.
V prÛbûhu roku 2003 byly provádûny plánované i namátkové kontroly nakládání s odpady, obaly, chemick˘mi látkami a pfiípravky nebezpeãn˘mi pro Ïivotní prostfiedí
na pracovi‰tích a v rekreaãních zafiízeních spoleãnosti. Na Ïádném z kontrolovan˘ch míst nebyly zji‰tûny závaÏné nedostatky.
Spoleãnost dodrÏuje ve‰keré povinnosti dané platnou legislativou. Pfiíslu‰né interní fiídicí akty upravují metodiku ochrany Ïivotního prostfiedí, nakládání s chemick˘mi
látkami a pfiípravky, nakládání s obaly a odpady vãetnû druhotn˘ch surovin. PRE ve své ekologické firemní politice respektuje ve‰keré platné právní normy, zejména
zákony ã. 17/1992 Sb. (Ïivotní prostfiedí), ã. 114/1992 Sb. (ochrana pfiírody a krajiny), ã. 254/2001 Sb. (o vodách), ã. 185/2001 Sb. (o odpadech) a ã. 157/1998 Sb.
(o chemick˘ch látkách a chemick˘ch pfiípravcích).
Dle zákona ã. 185/2001 Sb. jsou odebírány vzorky olejÛ na prokázání nepfiítomnosti PCB v zafiízeních PRE. V Ïádném z doposud odebran˘ch vzorkÛ nebyla
pfiítomnost PCB prokázána.
V prÛbûhu roku probíhala potfiebná ‰kolení zamûstnancÛ autorizovanou osobou dle zákona ã. 157/1998 Sb. o chemick˘ch látkách a pfiípravcích a je vedena
evidence bezpeãnostních listÛ dle tohoto zákona.
Na pracovi‰tích spoleãnosti je vytvofien funkãní systém tfiídûní komunálního odpadu – papír, plast, suché baterie. Dále jsou shromaÏìovány vyfiazené diskety,
CD-ROM, náplnû do tiskáren, tonery a vyfiazená elektronika a pfiedávány k likvidaci smluvní firmû. NoÏové pojistky a vyfiazené záfiivkové trubice jsou smluvnû
pfiedávány ke zpûtnému odbûru.
Po poÏáru transformovny Stfied v roce 2001 bylo provedeno celkové vyãi‰tûní zasaÏen˘ch prostor. Dále byly v této transformovnû sanovány olejové jímky pod
transformátory. Akce byly provedeny vybran˘mi odborn˘mi firmami. V souvislosti s vyhodnocením pfiíãin poÏáru jsou ve v‰ech transformovnách provádûny nátûry
kabelÛ protipoÏární hmotou.
O ochranu Ïivotního prostfiedí se PRE stará i aktivitami, které jsou uvedeny v kapitolách obchodní ãinnosti a vztahy se zákazníky, do nichÏ investuje nemalé ãástky,
tj. napfi. podpora rozvoje tepeln˘ch ãerpadel, roz‰ifiování akumulaãních kamen jako ekologického zdroje vytápûní atd.
61
60
POLITIKA PÉâE O ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
V rámci spoleãnosti byly definovány následující hlavní cíle v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí:
– usilovat o vybudování systému fiízení ochrany Ïivotního prostfiedí, kter˘ je minimálnû zatûÏuje a kter˘ odpovídá systému uplatÀovanému v EU,
– v oblastech investiãní v˘stavby vybírat moderní technologie a materiály, které jsou k Ïivotnímu prostfiedí ohleduplné a které jsou ve shodû s pfiíslu‰nou legislativou
EU,
– provádût dÛslednou v˘mûnu stávajících olejov˘ch zafiízení za zafiízení hermeticky uzavfiená, která neohroÏují Ïivotní prostfiedí úniky provozní kapaliny,
– dodrÏovat zákonné pfiedpisy ve v‰ech oblastech Ïivotního prostfiedí; vûnovat maximální pozornost nov˘m pfiedpisÛm a aplikovat je ve spoleãnosti,
– vyuÏívat mobilní ãistiãku AQUASTAR k ãi‰tûní vody ze záchytn˘ch jímek pod transformátory v rozvodnách 110 kV,
– dÛslednû dodrÏovat systém nakládání s nebezpeãn˘mi látkami a nebezpeãn˘mi odpady; odpady pfiedávat ke zne‰kodnûní oprávnûn˘m firmám,
– dodrÏovat tfiídûní komunálního odpadu vãetnû nebezpeãn˘ch sloÏek, tfiídûní v‰ech dal‰ích druhÛ odpadÛ a obalÛ, které lze bezplatnû pfiedávat ke zpûtnému
odbûru servisním firmám,
– provádût systematická ‰kolení zamûstnancÛ nakládajících s nebezpeãn˘mi chemick˘mi látkami a pfiípravky dle zákona ã. 157/1998 Sb.,
– systémem pfiedávání informací a vzdûlávání zvy‰ovat u zamûstnancÛ povûdomí nutnosti ochrany Ïivotního prostfiedí a snahu o jeho neustálé zlep‰ování.
POLITIKA BEZPEâNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P¤I PRÁCI
– bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci je nedílnou souãástí fiízení aktivit spoleãnosti,
– vedení spoleãnosti a v‰ichni zamûstnanci mají spoleãn˘ cíl – pfiedcházet vzniku rizikov˘ch situací a ohroÏení dÛsledn˘m dodrÏováním zásad bezpeãnosti práce.
VZTAHY S VE¤EJNOSTÍ
Postupná pfiemûna PRE ve spoleãnost zákaznicky orientovanou se siln˘m kapitálov˘m potenciálem, se strategick˘mi vazbami na okolní ekonomické subjekty
a s profesionálním managementem je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích dlouhodob˘ch cílÛ spoleãnosti. ZároveÀ s rozsáhl˘m investiãním programem, zavedením nového
zákaznického systému a s vytvofiením kvalitativnû vy‰‰ího stupnû vnûj‰í i vnitfiní komunikace spoleãnost vûdomû buduje také nov˘ vztah k vûcem vefiejn˘m,
regionálním a obãansk˘m.
Strategick˘m cílem v oblasti public relations je dosáhnout pozitivního vnímání spoleãnosti ‰irokou vefiejností, zákazníky, akcionáfii a v‰emi obchodními partnery. K zaji‰tûní
tohoto cíle jsou vyuÏívány ve‰keré dostupné prostfiedky – kultivace v‰ech prostor pro zákazníky, co nejvstfiícnûj‰í jednání s nimi, hledání nov˘ch forem komunikace se
zákazníky, s vefiejnou, regionální i mûstskou správou, dosaÏení jednotného vnûj‰ího i vnitfiního grafického projevu atd. Nezanedbatelnou souãástí vytváfiení vefiejného
pozitivního vnímání jsou i poradenství a marketing, které se v˘znamnû podílejí na vytváfiení vnûj‰ího obrazu spoleãnosti jako seriózního obchodního partnera.
Poradenské a informaãní stfiedisko (PIS) proto poskytuje bezplatné poradenství zamûfiené na hospodárné vyuÏití elektfiiny pro domácnosti i drobné podnikatele;
pro zákazníky jsou pravidelnû pfiipravovány tematické v˘stavky elektrick˘ch spotfiebiãÛ a technologií. Dále PIS pfiipravuje (vlastními silami PRE i ve spolupráci
s âeskou energetickou agenturou) pro zákazníky a zájemce rÛzné akce.
Podnikatelská filozofie spoleãnosti si klade za cíl spojit aplikaci nejmodernûj‰ích technologií s partnersk˘m vztahem ke sv˘m zákazníkÛm, se vstfiícností vÛãi
potfiebám svého okolí – k akcím humanitárním, kulturním, sportovním a dal‰ím.
Sponzorské a donátorské aktivity PRE jsou pokládány za v˘znamnou souãást budování pozitivní image a renomé spoleãnosti. Cílem sponzorsk˘ch aktivit je
prezentovat PRE jako subjekt dynamick˘, pozitivnû komunikující a otevfien˘ vefiejnosti. Je nutno uvést, Ïe filozofie sponzorství PRE v podmínkách transformující se
ekonomiky a postupného otevírání trhu s energiemi nemÛÏe slouÏit pouze k vefiejnû prospû‰n˘m úãelÛm, ale hraje také dÛleÏitou komunikaãní roli. Pfii rozhodování
o sponzorství jednotliv˘ch projektÛ PRE vÏdy peãlivû zvaÏuje, kterou cílovou skupinu zvolit a jak ji dan˘ projekt osloví.
HLAVNÍ RYSY SPONZORSK¯CH AKTIVIT PRE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
– sponzorské prostfiedky musí ve svém dÛsledku napomoci posílení dobrého jména spoleãnosti u ‰iroké vefiejnosti,
– jako spoleãnost s v˘raznû regionální pÛsobností smûfiovat pfieváÏnou ãást sponzorsk˘ch aktivit na region hlavního mûsta Prahy; dále v souladu s postupnou
liberalizací trhu s elektfiinou roz‰ifiovat tyto aktivity i na území celé âR,
– preferovat projekty, které jsou urãeny pro nej‰ir‰í vefiejnost a které co nejv˘raznûji pfiispívají k vytváfiení pozitivní image u vefiejnosti,
– podporovat projekty, které zdÛrazÀují dynamiku, pfiizpÛsobivost, otevfienost a vstfiícnost nov˘m my‰lenkám,
– soustfiedit se na projekty, které mají vlastní siln˘ komunikaãní potenciál, tzn. Ïe samy o sobû vyvolávají ‰irokou publicitu, anebo jsou obecnû pozitivnû pfiijímány,
– na základû pocitu spoluzodpovûdnosti se nezfiíkat i spoluúãasti na akcích zejména humanitárního charakteru celorepublikového v˘znamu,
– v rámci zlep‰ení ekoimage podporovat ekologické aktivity.
PARTNE¤I, KTER¯M BYLY POSKYTNUTY SPONZORSKÉ P¤ÍSPùVKY V PRÒBùHU ROKU 2003:
–
–
–
–
–
–
–
Diakonie církve bratrské – podpora domova s dlouhodobû leÏícími pacienty,
PVTS – poboãka PRE – provoz spoleãnosti,
ToulcÛv dvÛr – rekonstrukce objektu,
Gymnázium Omská – nákup v˘poãetní techniky,
Nadace Bona – chránûné bydlení – provozní náklady nadace,
Nadace Na‰e dítû – linka bezpeãí – provoz linky bezpeãí a krizového centra,
Respin (Klub Kvítek) – provoz klubu, hippoterapie pro dûti,
–
–
–
–
–
–
–
Registr dárcÛ kostní dfienû – provoz registru,
Klub pfiátel DD v Novém Stra‰ecí – akce pofiádané pro dûti,
ÚVN Stfie‰ovice – provoz nemocnice,
FNKV – klinika popálenin – provoz kliniky,
Z· V Zahrádkách – projekt Mí‰a,
Policejní akademie âR – provoz ‰koly,
Nemocnice Na Homolce - provoz neurochirurgie.
63
62
Celkem bylo na tyto aktivity v prÛbûhu roku 2003 vynaloÏeno 4 518 000 Kã. Vnûj‰í identifikace spoleãnosti je cílenû budována i reklamními aktivitami, které jsou,
v souladu s vypracovanou firemní koncepcí, smûrovány pfiedev‰ím do oblastí v‰eobecnû prospû‰n˘ch, kulturních a sportovních.
JAKO HLAVNÍ REKLAMNÍ AKCE Z OBLASTI V·EOBECNù PROSPù·NÉ LZE NAP¤ÍKLAD UVÉST:
–
–
–
–
informativní moduly vysílané âT v rámci projektu informací o EU,
Medea kultur – cyklus vzdûlávacích pofiadÛ o ekologii,
âVUT – mal˘ v˘kladov˘ slovník,
podpora konferencí pofiádan˘ch ABF, ESâ, âENES a IIR,
– Doc. Fialová – v˘kladov˘ ekonomick˘ slovník,
– CCG-Czech Communication – dûtská soutûÏ,
– nakladatelství Hájek – fyzika v pfiíkladech.
V OBLASTI KULTURNÍ PROBùHLY REKLAMNÍ AKCE VE SPOLUPRÁCI S NÁSLEDUJÍCÍMI PARTNERY:
–
–
–
–
–
–
–
–
Divadlo Bez zábradlí,
Divadlo pod Palmovkou,
Letitia, v.p.s. – Branické divadlo,
Divadlo ABC,
Lotos – vydání CD J. Werich,
Lupulus, s.r.o. – koncert Virtuosi di Praga,
Ing. Bubák – vydání knihy „Doteky koncÛ svûta“,
Z. Villalobos – v˘stava v Mánesu,
–
–
–
–
–
–
–
–
Mezinárodní hudební festival PraÏsk˘ podzim,
soutûÏ mlad˘ch klavíristÛ C. Czerny,
cyklus koncertÛ z dûl A. Dvofiáka smyãcové kvarteto Music Art,
vydání CD skupiny Nostalgie,
koncert symfonického orchestru FOK na Staromûstském námûstí,
Agentura NKL – koncert Poklady ãeské hudby,
Galerie Pecka – v˘stava Orbis Pictus,
Gallery, s.r.o. – v˘stava „NeÏ nás smete kometa“.
–
–
–
–
–
Triatlon – Velká cena Prahy,
Triatlon – Generální partner PRE CUP,
SK STOPA – zimní sportovní hry,
MIVA, a.s. – Sprint Rally D. Bûhálek
âeská sportovní, s.r.o. – R. ·ebrle
V OBLASTI SPORTOVNÍ:
–
–
–
–
–
HC Sparta Praha (smlouva uzavfiena na 2 roky),
HC Slavia (smlouva uzavfiena na 4 roky),
Závod míru 2003,
Spastic Handicap – ME v cyklistice,
podpora vozíãkáfie Z. ·vehly – triatlon Ironman,
PRE se stala generálním reklamním partnerem âeského svazu triatlonu pfii pofiádání cyklu závodÛ PRE CUP 2003 pofiádan˘ch v rÛzn˘ch mûstech âR.
Dal‰í v˘znamnou akcí je kaÏdoroãní „Velká cena PraÏské energetiky“ v triatlonu, která probíhá v historickém centru Prahy.
PRE podporovala stfiíbrného medailistu z XXVII. letních olympijsk˘ch her v australském Sydney a drÏitele svûtového rekordu – desetibojafie Romana ·ebrleho.
PRE se stalo reklamním partnerem extraligového oddílu ledního hokeje Slavia Praha a Sparta Praha.
Automobilov˘ závodník D. Bûhálek se stal v roce 2003 mistrem âR v tfiídû N 1401 – 1600 cm3.
Spoleãnost na vlastní náklady provozuje Technické a dokumentaãní muzeum praÏské energetiky – prostory muzea jsou pro zájemce otevfieny po pfiedchozí
telefonické dohodû. Na plo‰e pfies 300 m2 najde náv‰tûvník nûkolik desítek exponátÛ, fotografií a originálních tiskovin, kter˘mi chce PRE pfiispût k poznání ãásti
historie hlavního mûsta v oblasti v˘roby, rozvodu a distribuce elektfiiny.
6
KAPITÁLOVÉ ÚâASTI K 31. 12. 2003
AKCIONÁ¤I
65
64
KAPITÁLOVÉ ÚâASTI K 31. 12. 2003
Spoleãnost se ve sv˘ch podnikatelsk˘ch aktivitách zamûfiuje pfiedev‰ím na podnikání ve stejném ãi blízkém oboru.
V PRÒBùHU ROKU 2003 MùLA PRE 100% ÚâAST V NÁSLEDUJÍCÍCH SPOLEâNOSTECH:
PREmont LHOTKA a.s. (do 25. 3. 2003; dcefiiná spoleãnost byla prodána belgické firmû Fabricom S.A.)
Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1995; základní kapitál subjektu je 80 mil. Kã. Hlavními pfiedmûty podnikání jsou v˘stavba zafiízení pro rozvod elektfiiny, kabelov˘ch
vedení 110, 22 a 1 kV, rozvoden 110 a 22 kV, transformaãních stanic, rozvadûãÛ, provádûní elektroinstalaãních prací, úprav venkovního vedení 22 a 1 kV, pronájem
staveni‰tních transformaãních stanic atd. V roce 1999 probûhla konverze tohoto subjektu ze spoleãnosti s ruãením omezen˘m na akciovou spoleãnost.
V roce 1996 zaloÏil tento subjekt dcefiinou spoleãnost PREmont PROJEKT, s.r.o., se základním kapitálem 100 000 Kã. Akcionáfiské sloÏení je 51 % PREmont
LHOTKA a.s., 49 % fyzická osoba. Koncem roku 2002 dcefiiná spoleãnost zahájila provoz v nov˘ch administrativních prostorách.
V prÛbûhu roku 2002 probíhala nevefiejná dvoukolová soutûÏ k pfievzetí (odkoupení) 100 % akcií této dcefiiné spoleãnosti. SoutûÏe se zúãastnilo celkem osm
zájemcÛ; do druhého kola postoupily dva zahraniãní subjekty. Dne 25. 3. 2003 byla dcefiiná spoleãnost prodána belgické firmû Fabricom S.A. Vzhledem k této
skuteãnosti nejsou o tomto subjektu podrobnûj‰í údaje ve v˘roãní zprávû dále uvedeny.
Hlavní údaje o spoleãnosti (v tis. Kã):
Sídlo: Praha 4, Lhotecká 804 (s.r.o. k 30. 11. 1999, a.s. od 1. 12. 1999)
Iâ: 26121603 (a.s.), 63986400 (s.r.o.)
2003
Aktiva
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
V˘nosy
Náklady
Zisk po zdanûní
Údaje o hlavních investicích uskuteãnûn˘ch
v bûÏném úãetním období a tfiech
pfiedcházejících úãetních obdobích
vãetnû finanãních investic
–
–
–
–
–
–
–
–
2002
283
283
178
103
512
499
13
968
968
691
066
731
050
681
1 268
2001
316
316
171
156
651
640
11
439
439
070
632
630
040
590
34 940
2000
254
254
168
79
507
491
14
477
477
875
394
778
954
035
13 143
1 9 9 9 a.s.
200
200
161
37
74
71
2
153
153
840
305
021
807
214
2 920
Soudní, správní ani rozhodãí fiízení nebyla v bûÏném úãetním období a dvou pfiedcházejících úãetních obdobích vedena.
1 9 9 9 s . r. o .
(k 30. 11.)
203 229
203 229
159 626
41 885
311 825
310 776
1 049
1998
257
257
169
85
423
381
41
348
348
773
221
564
781
783
11 946
PREmont PROJEKT, s.r.o. (dcefiiná spoleãnost PREmont LHOTKA a.s.)
Iâ: 63986400
Sídlo: Lhotecká 804, Praha 4
Základní kapitál: 100 000 Kã
Spoleãníci: PREmont LHOTKA a.s., Lhotecká 804, Praha 4
Ing. Josef Krejãí, r. ã. 560923/1496, bytem V˘letní 351, Praha 4
51 %
49 %
Valná hromada PREmont PROJEKT, s.r.o., konaná v únoru 2003 schválila pfievzetí celého obchodního podílu ve v˘‰i 49 % spoleãníka Ing. Josefa Krejãího druh˘m
spoleãníkem, tj. PREmont LHOTKA a.s.
Jak je dfiíve uvedeno do‰lo poãátkem roku 2003 k prodeji matefiské spoleãnosti – vzhledem k této skuteãnosti nejsou o tomto subjektu podrobnûj‰í údaje ve v˘roãní
zprávû dále uvedeny.
PREleas, a.s.
Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1996; její základní kapitál je 10 mil. Kã. Hlavním pfiedmûtem podnikání je leasing a pronájem technologií a technologick˘ch celkÛ.
Leasingová ãinnost je orientována pouze na ãleny skupiny PRE; jejím podnikatelsk˘m zámûrem není vstup na leasingov˘ trh. Spoleãnost vyuÏívá pfii provádûní sv˘ch
podnikatelsk˘ch aktivit i formu zpûtného leasingu (leaseback).
Hlavní údaje o spoleãnosti (v tis. Kã):
Sídlo: Praha 10, Limuzská 2110/8
Iâ: 25054040
Aktiva
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
V˘nosy
Náklady
Zisk po zdanûní
Údaje o hlavních investicích uskuteãnûn˘ch
v bûÏném úãetním období a tfiech pfiedcházejících
úãetních obdobích vãetnû finanãních investic
2003
320 023
320 023
45 538
195 674
115 824
102 451
13 373
2002
291 473
291 473
32 471
178 703
106 207
97 723
8 484
2001
271 502
271 502
25 281
165 782
90 105
83 463
6 642
2000
231 906
231 906
19 439
137 804
69 605
64 541
5 064
1999
151 797
151 797
14 775
84 983
74 594
72 256
2 338
1998
99 752
99 752
12 737
55 735
16 086
15 275
811
110 151
99 863
106 912
119 603
101 929
70 626
Hlavní investice spoleãnosti jsou zamûfieny na zpûtn˘ leasing majetku (leaseback), pfiiãemÏ tento majetek byl pÛvodnû vlastnûn podniky ve skupinû PRE.
Soudní, správní ani rozhodãí fiízení nebyla v bûÏném úãetním období a dvou pfiedcházejících úãetních obdobích vedena.
67
66
CEJCHOVNA ELEKTROMùRÒ PRAHA a.s. (CEP a.s.)
Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1998; hlavním pfiedmûtem podnikatelské ãinnosti je v˘roba, instalace a opravy elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ; opravy a montáÏ
mûfiidel, provozování státního metrologického stfiediska pro ovûfiování mûfiidel, koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje a prodej, pofiádání ‰kolicích
a kvalifikaãních kurzÛ. Dne 24. 10. 2003 byl pfiedmût podnikání spoleãnosti doplnûn o montáÏ, opravy, revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch elektrick˘ch zafiízení.
Základní kapitál je 35 mil. Kã, spoleãnost postupnû diverzifikuje své aktivity i na obchod s doplÀkov˘m zboÏím (HDO, mûfiicí pfiístroje a vybavení pro mûfiení,
zkou‰eãky, testery apod.) a poradenskou ãinnost. CEP a.s. zaloÏila v roce 1999 dcefiinou spoleãnost CEP – elektromûrová sluÏba s.r.o. se základním kapitálem
125 000 Kã. Akcionáfiské sloÏení bylo pfii zaloÏení 52 % CEP a.s., 48 % fyzické osoby; pozdûji byl podíl fyzick˘ch osob vykoupen matefiskou spoleãností. Pfiedmûtem
podnikatelské ãinnosti je provádûní montáÏních prací pro elektromûrovou sluÏbu PRE.
Hlavní údaje o spoleãnosti (v tis. Kã):
Sídlo: Praha 7, Partyzánská 7a
Iâ: 25677063
Aktiva
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
V˘nosy
Náklady
Zisk po zdanûní
Údaje o hlavních investicích uskuteãnûn˘ch
v bûÏném úãetním období a tfiech pfiedcházejících
úãetních obdobích vãetnû finanãních investic
2003
81 611
81 611
59 725
21 886
364 816
358 596
6 220
2002
104 509
104 509
55 968
48 248
421 488
417 612
3 876
2001
102 401
102 401
53 461
48 631
359 007
355 939
3 068
2000
91 151
91 151
54 625
36 104
162 563
154 497
7 783
1999
61 496
61 496
51 623
9 584
69 737
61 826
7 911
1998
63 602
63 602
44 663
18 766
36 769
27 372
9 397
3 525
2 498
2 997
9 947
26 517
–
Soudní, správní ani rozhodãí fiízení nebyla v bûÏném úãetním období a dvou pfiedcházejících úãetních obdobích vedena.
CEP – ELEKTROMùROVÁ SLUÎBA s.r.o. V LIKVIDACI (dcefiiná spoleãnost CEP a.s.)
Iâ: 25724509
Sídlo: Partyzánská 188/7a, Praha 7, 170 00
Základní kapitál: 125 000 Kã
Vlastník: Cejchovna elektromûrÛ Praha a.s., Partyzánská 7a, Praha 7
Od 1. 1. 2003 je spoleãnost v likvidaci.
100 %
ODEM a.s.
Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1999; základní kapitál je 5 mil. Kã (po nav˘‰ení základního kapitálu v roce 2000 o 4 mil. Kã). Pfiedmûtem ãinnosti jsou odeãty a sbûr
dat mûfiicích zafiízení a doruãovací sluÏba. Spoleãnost pfiedpokládá roz‰ífiení sv˘ch aktivit i do oblasti jin˘ch energetick˘ch médií.
Hlavním pfiedmûtem ãinnosti je kontrola plombování a odeãty elektromûrÛ, plynomûrÛ, vodomûrÛ a mûfiiãÛ tepla.
Hlavní údaje o spoleãnosti (v tis. Kã):
Sídlo: Praha 10, Na Hroudû 2149/19
Iâ: 25755609
Aktiva
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
V˘nosy
Náklady
Zisk po zdanûní
Údaje o hlavních investicích uskuteãnûn˘ch
v bûÏném úãetním období a tfiech pfiedcházejících
úãetních obdobích vãetnû finanãních investic
2003
15 410
15 410
11 643
3 765
48 551
44 974
3 577
2002
18 861
18 861
12 101
6 701
47 365
43 060
4 305
2001
18 131
18 131
10 644
7 467
37 596
34 182
3 414
2000
17 155
17 155
9 011
8 123
33 208
29 191
4 017
1999
18 345
18 345
5 340
12 994
15 858
16 282
-424
1998
–
–
–
–
–
–
–
946
3 606
5 450
6 040
9 620
–
Soudní, správní ani rozhodãí fiízení nebyla v bûÏném úãetním období a dvou pfiedcházejících úãetních obdobích vedena.
V‰echny dcefiiné spoleãnosti hospodafiily v roce 2003 se ziskem.
V PRÒBùHU ROKU 2003 MùLA PRE MINORITNÍ ÚâAST V NÁSLEDUJÍCÍCH SPOLEâNOSTECH:
Aliatel a.s.
Základní kapitál spoleãnosti je cca 3,2 mld. Kã; majetkov˘ podíl PRE v tomto subjektu ãiní 9,33 %; hlavním pfiedmûtem podnikání je zfiizování, provozování
telekomunikaãních sítí a poskytování telekomunikaãních sluÏeb. Spoleãnost vlastní na celou oblast podnikatelské ãinnosti certifikát ISO 9001. Na základû rozhodnutí
pfiedstavenstva i dozorãí rady PRE byl odsouhlasen prodej celého podílu v tomto subjektu. Jednání smûfiující ke splnûní tohoto rozhodnutí probíhala v prÛbûhu
celého roku 2003.
69
68
HC SLAVIA PRAHA s.r.o.
Dnem 31. 3. 2003 se PRE stala podílníkem tohoto subjektu zakoupením obchodního podílu od firmy InÏen˘rské a prÛmyslové stavby Praha, s.r.o., ve v˘‰i
34 000/118 000 (28,81 %), na kter˘ pfiipadá splacen˘ vklad ve v˘‰i 34 000 Kã a se kter˘m je spojeno 34 hlasÛ pfii rozhodování na valné hromadû (z celkového poãtu
100 hlasÛ). Základní kapitál spoleãnosti je 118 000 Kã. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti subjektu je pofiádání sportovních utkání a provozování tûlov˘chovn˘ch zafiízení.
PEAS
Majetkov˘ podíl PRE ve spoleãnosti ãiní 19 %; hlavní ãinností této akciové spoleãnosti je obchod s dováÏenou elektfiinou a v˘roba elektfiiny ve vlastních zdrojích.
PRE VLASTNÍ DÁLE NEV¯ZNAMNÉ AKCIOVÉ PODÍLY V NÁSLEDUJÍCÍCH SUBJEKTECH:
SME, a.s., JâE, a.s., SâE, a.s., ZâE, a.s., JME, a.s., VâE, a.s., a STE a.s.
PRE je ãlenem sdruÏení REAS nazvaného âSRES, World Energy Council – Energetického komitétu âR, âK CIRED, Hospodáfiské komory hl. m. Prahy,
âeskomoravské komoditní burzy Kladno a âeského institutu interních auditorÛ.
PRE je aktivním ãlenem Klubu pfiátel Národního technického muzea v Praze, Hospodáfiské komory hlavního mûsta Prahy, âeského svazu zamûstnavatelÛ
v energetice a Asociace pro elektronickou komerci.
CELKOV¯ âIST¯ V¯NOS Z FINANâNÍCH INVESTIC ZA OBDOBÍ 1995–2003
2003
2,74
2002
7,69
2001
9,72
2000
8,51
1999
7,52
(mil. Kã)
1998
15,18
1997
7,77
1996
–
1995
–
AKCIONÁ¤I
V‰ichni akcionáfii mají volnû dostupné ve‰keré dÛleÏité informace o spoleãnosti. V‰echny materiály jsou k dispozici buì pfiímo na internetové adrese, nebo na
vyÏádání v oddûlení akcionáfisk˘ch agend, které je akcionáfiÛm plnû k dispozici. O nûkter˘ch, pro akcionáfie dÛleÏit˘ch akcích, byli tito v souladu s pfiíslu‰n˘mi
právními pfiedpisy prÛbûÏnû informováni doporuãenou po‰tovní zásilkou.
HLAVNÍ AKCIONÁ¤I PRE (%)
k 31. 12.
PRE–H a.s.
âEZ, a. s.
MPSV âR
FNM âR
Hlavní mûsto Praha
Mûsto Roztoky u Prahy
GESO AG
RWE Energie AG*
Právnické osoby
Fyzické osoby
Zamûstnanecké akcie
2003
50,78
34,00
14,19
–
–
–
0,16
–
0,17
–
–
4/2003
50,78
34,00
14,19
–
–
–
0,16
–
0,17
0,70
–
2002
50,78
–
–
48,19
–
–
0,16
–
0,17
0,70
–
2001
50,77
–
–
48,19
–
–
0,16
–
0,18
0,70
–
2000
–
–
–
48,19
25,89
–
17,42
7,61
0,18
0,71
–
1999
–
–
–
48,19
33,83
0,17
16,76
–
0,26
0,79
–
1998
–
–
–
48,19
33,83
0,17
16,49
–
0,48
0,84
–
1997
–
–
–
48,19
33,83
0,17
16,09
–
0,50
0,82
0,40
1996
–
–
–
48,19
33,83
0,17
15,59
–
0,73
1,09
0,40
1995
–
–
–
51,59
33,83
0,17
–
–
12,81
1,60
–
1994
–
–
–
100,00
–
–
–
–
–
–
–
*Od roku 2001 firma RWE plus AG, od roku 2004 RWE Energy AG
Dne 4. 4. 2003 oznámil FNM âR, Ïe v souladu s § 183d Obchodního zákoníku a na základû Usnesení vlády âR ã. 477 ze dne 6. 5. 2002, pfievedl dnem 1. 4. 34%
podíl na hlasovacích právech PRE na âEZ, a. s., Duhová 2/1444, PSâ 140 53, Iâ: 45274649. Dne 28. 4. 2003 oznámil FNM âR, Ïe v souladu s § 183d Obchodního
zákoníku a na základû Usnesení vlády âR ã. 477 ze dne 6. 5. 2002, pfievedl dnem 11. 4. 2003 podíl na hlasovacích právech spoleãnosti ve v˘‰i 14,19 % (vãetnû
akcie se zvlá‰tními právy) na Ministerstvo práce a sociálních vûcí, Na Pofiíãním právu 1, 128 01, Praha 2, Iâ: 00551023.
Poãátkem roku 2004 vyhlásil âEZ, a. s., obchodní vefiejnou soutûÏ na v˘bûr poradce pfii prodeji jak minoritních podílÛ v PRE a âEPS, a.s., tak majoritního
majetkového podílu v SâE, a.s. Prodej minoritních podílÛ má probûhnout do konce záfií 2004; prodej podílu v SâE, a.s., pak do bfiezna roku 2005.
Organizací prodeje podílu âEZ, a. s., v PRE byla povûfiena firma CA IB Corporate Finance a.s.
ZPRÁVA O ¤ÁDNÉ VALNÉ HROMADù, KTERÁ PROBùHLA V PRÒBùHU ROKU 2003
Valná hromada projednala a schválila následující materiály:
– jednací fiád a orgány valné hromady,
– zprávu pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti za rok 2002 a o stavu jejího majetku,
– fiádnou a konsolidovanou úãetní závûrku a návrh na rozdûlení zisku za rok 2002 vãetnû stanovení v˘‰e a zpÛsobu v˘platy dividend, tantiém a pfiídûlÛ do fondÛ,
71
70
–
–
–
–
–
–
zprávu dozorãí rady,
schválení v˘‰e darÛ pro rok 2004,
odvolání a volbu ãlenÛ dozorãí rady vãetnû potvrzení do funkce ãlena dozorãí rady,
návrh na odmûÀování ãlenÛ pfiedstavenstva, dozorãí rady,
zmûna druhu akcie (zmûna akcie se zvlá‰tními právy na akcii kmenovou),
zmûny stanov spoleãnosti.
Akcie PRE patfií, jak je patrné z v˘‰e uvedeného pfiehledu, z hlediska dlouhodobé investice ke stabilním burzovním produktÛm jak na trhu BCPP, tak i RM-S.
OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI SPOLEâNOSTI NA KAPITÁLOVÉM TRHU V PRÒBùHU ROKU 2003
Akcie PRE byly uvedeny na voln˘ trh Burzy cenn˘ch papírÛ Praha dne 1. 3. 1995 se zavádûcí cenou 2 750 Kã; na hlavní trh pak byly pfiijaty dne 25. 9. 1995
(ISIN: CZ0005078154). Od 1. 5. 1998 jsou akcie spoleãnosti obchodovány na vedlej‰ím trhu BCPP.
BURZA CENN¯CH PAPÍRÒ PRAHA, a.s. (BCPP)
Na BCPP byly akcie spoleãnosti pfiítomny v roce 2003 celkem bûhem 251 seancí. V prÛbûhu roku se kurz akcií celkem 12krát zv˘‰il a dvakrát sníÏil.
Maximální kurz bûhem roku 2003 byl 2 714 Kã; minimální pak 1 788 Kã.
Nejdel‰í ãasov˘ úsek (mûfieno poãtem obchodních dnÛ), bûhem nûhoÏ kurz akcií neklesl, trval 164 obchodních dnÛ. Tento úsek zaãal 2. 1. 2003 a skonãil
22. 8. 2003. Bûhem tohoto období kurz posílil z poãáteãní hodnoty 1 788 Kã na 2 468 Kã.
Nejdel‰í interval, bûhem nûhoÏ kurz akcií nevzrostl, trval 47 obchodních dnÛ. Toto období zaãalo 13. 10. 2003 a skonãilo dne 18. 12. 2003. Bûhem této doby kurz
zeslabil z poãáteãní hodnoty 2 714 Kã na 2 585 Kã.
Obchody s akciemi probûhly pfii 8 seancích. Celkem prostfiednictvím automatizovaného obchodního systému BCPP zmûnilo majitele 24 akcií v úhrnné hodnotû
54 488 Kã.
V prÛmûru se jedna akcie PRE na BCPP v roce 2003 obchodovala za 2 270,33 Kã.
RM-SYSTÉM (RM-S)
Na trhu RM-systému bylo moÏno obchodovat s akciemi spoleãnosti celkem pfii 252 prÛbûÏn˘ch aukcích. Obchody probûhly pfii 156 aukcích a bûhem nichÏ zmûnila
majitele celkem 1 361 akcie. Na trhu RM-S se obchoduje kontinuálnû a nikoli za pevnû stanoven˘ kurz jako na BCPP. Pro kaÏdou prÛbûÏnou aukci RM-S je znám
pouze celkov˘ objem obchodÛ, z ãehoÏ lze urãit prÛmûrnou cenu akcie v dan˘ den. Nejvy‰‰í prÛmûrná cena akcií spoleãnosti v roce 2003 na trhu RM-S byla
2 883,80 Kã, nejniωí prÛmûrná cena dosaÏená v prÛbûÏné aukci RM-S byla 1 940,10 Kã. Celkov˘ objem obchodÛ uskuteãnûn˘ch prostfiednictvím RM-S byl
3 470 727,30 Kã. Nejvût‰ího objemu pfii jedné aukci bylo dosaÏeno dne 8. 8. 2003, kdy zmûnilo majitele celkem 330 akcií pfii prÛmûrné prodejní cenû 2 600 Kã.
V˘sledkem je rekordní denní objem s hodnotou 858 000 Kã. V˘‰e uvedené datum rekordního objemu je téÏ dnem, kdy bylo zobchodováno nejvíce akcií.
PrÛmûrn˘ denní objem obchodÛ v RM-S v roce 2003 s akciemi spoleãnosti PRE byl 22 248,25 Kã a v jedné prÛbûÏné aukci (pokud se obchodovalo) bylo
zobchodováno 8 akcií.
V˘voj kurzu akcií PraÏské energetiky, a.s., na BCPP a v RM-S v letech 1998–2003
3 000
2 000
19. 12. 2003
2. 7. 2003
4. 4. 2003
10. 1. 2003
17. 7. 2002
10. 10. 2002
19. 4. 2002
24. 1. 2002
1. 8. 2001
25. 10. 2001
7. 2. 2001
14. 5. 2001
9. 11. 2000
16. 8. 2000
22. 5. 2000
23. 2. 2000
1. 9. 1999
25. 11. 1999
7. 6. 1999
12. 3. 1999
18. 9. 1998
14. 12. 1998
25. 6. 1998
5. 1. 1998
30. 3. 1998
0
24. 9. 2003
BCPP
RM-S
1 000
ST¤EDISKO CENN¯CH PAPÍRÒ (SCP)
Prostfiednictvím pfiepáÏky SCP bylo v roce 2003 pfievedeno celkem 1 316 857 kusÛ akcií. Pfii pfievodu na pfiepáÏce SCP je uvádûna i smluvní cena pfievádûn˘ch akcií
a SCP zvefiejÀuje na základû tûchto hodnot téÏ prÛmûrnou cenu pfievádûn˘ch akcií v pfiíslu‰ném t˘dnu. Z údajÛ uvefiejnûn˘ch v roce 2003 plyne, Ïe celková cena
v‰ech akcií spoleãnosti pfieveden˘ch na pfiepáÏce SCP v roce 2003 byla 3 823 760 331 Kã. PrÛmûrná cena akcií pfievádûn˘ch v roce 2003 na pfiepáÏce SCP byla
2 903,70 Kã.
AKCIE VYDANÉ PRE (ks)
Stav k 31. 12.
2003 11.
Na majitele
2 553 831
Na jméno – akcie obcí
1 315 612
Na jméno – zamûstnanecké
0
Na jméno se zvlá‰tními právy
0
Celkem
3 869 443
6. 2003*
2 553 831
1 315 612
0
0
3 869 443
2002
2 553 831
1 315 611
0
1
3 869 443
* Akcie se zvlá‰tními právy byla zru‰ena rozhodnutím valné hromady dne 11. 6. 2003
2001
2 553 831
1 315 611
0
1
3 869 443
2000
2 553 831
1 315 611
0
1
3 869 443
1999
2 553 831
1 315 611
0
1
3 869 443
1998
2 553 831
1 315 611
0
1
3 869 443
1997
2 538 353
1 315 611
15 478
1
3 869 443
1996
2 538 353
1 315 611
15 478
1
3 869 443
73
72
Akcie na jméno se zvlá‰tními právy – má plné hlasovací právo a jsou k ní vázána práva jmenovitû uvedená ve stanovách spoleãnosti
Akcie na majitele
– mají nemateriální formu, plné hlasovací právo a jsou volnû pfievoditelné
Akcie na jméno – akcie obcí
– mají hlasovací právo a jsou pfievoditelné se souhlasem valné hromady
V‰echny v˘‰e uvedené akcie mají nárok na v˘platu dividendy v pfiípadû schválení jejího vyplacení valnou hromadou.
V pfiípadû neuplatnûní práva na dividendu v dobû od data splatnosti schválené valnou hromadou do zákonem stanovené lhÛty dividenda propadá ve prospûch
spoleãnosti.
V prÛbûhu úãetního období spoleãnost nenabyla vlastní úãastnické papíry.
STRUKTURA AKCIONÁ¤Ò PRE
Stav k 31. 12.
2003
Poãet
akcií
(ks)
Tuzem‰tí akcionáfii
Zahraniãní akcionáfii
Akcionáfii celkem
Fyzické osoby
Právnické osoby
z toho IPF
8 218
8
8 226
8 203
23
0
2002
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
3 856
12
3 869
27
3 842
894
549
443
208
235
0
Poãet
akcií
(ks)
8 434
7
8 441
8 419
22
0
2001
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
3 855
13
3 869
27
3 842
871
572
443
241
202
0
Poãet
akcií
(ks)
8 808
6
8 814
8 786
28
0
2000
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
3 856
12
3 869
27
3 842
620
823
443
177
266
0
Poãet
akcií
(ks)
9 817
8
9 825
9 795
30
0
1999
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
2 895
974
3 869
27
3 841
264
179
443
545
898
0
Poãet
akcií
(ks)
10 610
9
10 619
10 587
32
0
1998
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
3 212
656
3 869
30
3 838
796
647
443
678
765
0
Poãet
akcií
(ks)
11 672
10
11 682
11 637
45
8
Nominální
hodnota
(tis. Kã)
3 223
646
3 869
32
3 837
041
402
443
159
284
443
HLAVNÍ AKCIONÁ¤I PRE (%)
Stav k 31. 12.
PRE-H a.s.
âEZ, a. s.
MPSV âR
FNM âR
Hlavní mûsto Praha
GESO AG
RWE Energie AG*
2 0 0 3 1.,11. 4. 2 0 0 3
50,78
50,78
34,00
34,00
14,19
14,19
–
–
–
–
0,16
0,16
–
–
* Od roku 2001 firma RWE plus AG; od roku 2004 RWE Energy AG
2002
50,78
–
–
48,19
–
0,16
–
2001
50,77
–
–
48,19
–
0,16
–
2000
–
–
–
48,19
25,89
17,42
7,61
1999
–
–
–
48,19
33,83
16,76
–
1998
–
–
–
48,19
33,83
16,49
–
1997
–
–
–
48,19
33,83
16,09
–
1996
–
–
–
48,19
33,83
15,59
–
1995
–
–
–
51,59
33,83
–
–
1994
–
–
–
100,00
–
–
–
FINANâNÍ POMùROVÉ UKAZATELE
Ukazatel
âist˘ zisk na akcii (EPS)
PenûÏní tok na akcii
Dividenda na akcii (DA)
Dividendov˘ v˘nos
Cena akcie k zisku P/E
Ziskov˘ v˘nos
Úãetní hodnota akcie
Cena akcie k trÏní hodnotû
V˘platní pomûr
Jednotka
Kã
Kã
Kã
%
index
%
Kã
index
%
2003*
276,40
464,00
178,00
6,89
9,3524
10,69
2 132
1,2123
64,40
2002
257,48
431,73
168,00
9,40
6,9442
14,40
2 039
0,8771
65,25
2001
226,96
437,79
110,00
7,17
6,7589
14,80
1 934
0,7930
48,47
2000
136,46
358,04
95,00
5,58
12,4725
8,02
1 809
0,9406
69,62
1999
128,50
328,00
95,00
5,23
14,1395
7,07
1 775
1,0239
73,93
1998
160,04
327,33
80,00
7,41
6,7483
14,82
1 735
0,6225
49,99
1997
116,82
264,47
55,00
3,14
14,9888
6,67
1 635
1,0709
47,08
1996
83,31
211,72
–
–
24,0656
4,16
1 515
1,3231
–
1995
118,75
228,37
20,12
1,57
10,7787
9,28
1 448
0,8838
16,94
1994
99,70
205,75
–
–
–
–
1 324
–
–
* Hodnoty byly schváleny na fiádné valné hromadû
DIVIDENDOVÁ POLITIKA
Spoleãnost bude i nadále vytváfiet podmínky pro stabilní dividendovou politiku; krytí dividend bude zabezpeãeno dostateãnou tvorbou zisku:
– v˘‰e vyplácen˘ch dividend bude postupnû zvy‰ována (v souladu s rozhodnutími akcionáfiÛ na valn˘ch hromadách), pfiiãemÏ uskuteãÀování vytãené dividendové
politiky není investiãními v˘daji omezeno,
– zvy‰ování ziskovosti spoleãnosti pfiispûje ke zv˘‰ení trÏní hodnoty jejích akcií,
– finanãní v˘konnost spoleãnosti je zaloÏena na rÛstu trÏeb z prodeje elektfiiny.
Spoleãnost uvaÏuje ve svém strategickém plánu se stabilní v˘‰í vyplácen˘ch dividend:
– za rok 1995 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 20,12 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 61.–67. místo v rámci âR,
– za rok 1996 nebyly na základû rozhodnutí akcionáfiÛ dividendy vypláceny,
– za rok 1997 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 55 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 30. místo v rámci âR,
– za rok 1998 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 80 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 19. místo v rámci âR (v sektoru energetiky pak na 4. místo),
– za rok 1999 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 95 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 23. místo v rámci âR,
– za rok 2000 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 95 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 23. místo v rámci âR,
– za rok 2001 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 110 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 39. místo v rámci âR,
– za rok 2002 se v˘platou dividendy ve v˘‰i 168 Kã/akcie spoleãnost zafiadila na 30. místo v rámci âR.
* Do 1. 4. 2003:
PRE-H a.s.
FNM âR
Fyzické osoby
Právnické osoby
GESO AG
50,78
48,19
0,70
0,17
0,16
%
%
%
%
%
50,78
34,00
14,19
0,70
0,17
0,16
75
74
Od 1. 4. 2003:
PRE-H a.s.
âEZ, a. s.
MPSV âR
Fyzické osoby
Právnické osoby
GESO AG
SCHÉMA ¤ÍZENÍ SKUPINY PRE
%
%
%
%
%
%
Valná hromada PRE
Dozorãí rada PRE
Pfiedstavenstvo PRE
100% dcefiiné spoleãnosti
PREmont PROJEKT, s.r.o.
CEP-elektromûrová sluÏba s.r.o.
v likvidaci
Minoritní akvizice
PREmont LHOTKA, a.s.**
PEAS
PREleas, a.s.
Aliatel a.s.
ODEM a.s.
HC Slavia Praha s.r.o.***
CEP a.s.
V˘konn˘ management PRE
* Dne 4. 4. oznámil FNM âR, Ïe v souladu s § 183d Obchodního zákoníku a na základû Usnesení vlády âR ã. 477 ze dne 6. 5. 2002, pfievedl dnem 1. 4. 34% podíl na hlasovacích právech
PRE na âEZ, a. s., Duhová 2/1444, PSâ 140 53, Iâ: 45274649. Dne 28. 4. oznámil FNM âR, Ïe v souladu s § 183d Obchodního zákoníku a na základû Usnesení vlády âR ã. 477 ze dne
6. 5. 2002, pfievedl dnem 11. 4. podíl na hlasovacích právech spoleãnosti ve v˘‰i 14,19 % (vãetnû akcie se zvlá‰tními právy) na Ministerstvo práce a sociálních vûcí, Na Pofiíãním právu 1,
128 01 Praha 2, Iâ: 00551023
** Dne 25. 3. 2003 byla dcefiiná spoleãnost prodána belgické firmû Fabricom S.A.
*** Dne 31. 3. 2003 se PRE stala podílníkem tohoto subjektu zakoupením obchodního podílu ve v˘‰i 28,81 %
Spoleãnost má uzavfienou smlouvu s firmou ADMINISTER, spol. s r.o., jejímÏ prostfiednictvím mohou majitelé akcií uplatÀovat svá majetková práva spojená
s vlastnictvím cenn˘ch papírÛ.
KAREL SHULZ, BÁSE≈ O ZEMùKOULI, 1922
co je na tobû hvûzd!”
– co na tobû hvûzd, ó Zemûkoule!
kaÏdé ‰lehne tmou svûtelnou reklamou
vidûl bych jen statisíce toãících se mûst ,
tvÛj let uprostfied hvûzd,
a pozoroval za noci
na jiné hvûzdû v tmách
“Kdybych stál
7
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
INFORMACE POÎADOVANÉ V SOULADU SE ZÁKONEM O CENN¯CH PAPÍRECH
ZPRÁVA DOZORâÍ RADY
81
80
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI
OVLÁDAN¯MI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU V SOULADU S § 66A, ODST. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
(ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJEN¯MI OSOBAMI)
A. INFORMACE O VZTAHU OVLÁDAJÍCÍ OSOBA (PRE-H a.s., Iâ: 26428059, SÍDLO PRAHA 10, NA HROUDù 1492/4) –
OVLÁDANÁ OSOBA (PRE)
SPOLEâNOST OVLÁDAJÍCÍ PRE-H a.s. – ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Iâ:
Základní kapitál:
Vlastní kapitál:
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ:
Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní:
Údaje o hlavních oblastech ãinnosti:
PraÏská energetika Holding a.s.
Praha 10, Na Hroudû 1492/4, PSâ 100 05
26428059
3 598 627 000 Kã
4 476 053 143 Kã
–
283 606 000 Kã
– spravování majetkov˘ch úãastí právnick˘ch osob
– ãinnost ekonomick˘ch a organizaãních poradcÛ
283 606 000 Kã
V˘nosy z dividend:
Údaje o trÏbách v posledním úãetním období:
Údaje o závislosti emitenta na patentech, licencích, mají-li zásadní vliv
na ãinnost emitenta:
Spoleãnost není závislá na patentech ani licencích
Údaje o soudních, správních nebo rozhodãích fiízeních veden˘ch
v bûÏném úãetním obdobím a dvou pfiedcházejících úãetních obdobích:
Îádné spory nebyly vedeny
âíselné údaje o hlavních investicích uskuteãnûn˘ch v bûÏném úãetním období:
4 318 481 000 Kã
Údaje o hlavních budoucích investicích s v˘jimkou finanãních:
Obecné údaje o tendencích v ãinnosti emitenta a údaje o obchodních vyhlídkách:
a) GENEZE VZNIKU
Na mimofiádné valné hromadû PRE konané dne 19. 4. 2000 bylo akcionáfii rozhodnuto následující:
– byl udûlen souhlas s pfievodem 1 001 751 akcií na jméno PRE ve vlastnictví hlavního mûsta Prahy, Mariánské námûstí 2, 110 00 Praha 1 (SIN: 770950000628)
na spoleãnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudû 1492/4, 100 05 Praha 10,
– byl udûlen souhlas s pfievodem 19 227 akcií na jméno PRE ve vlastnictví spoleãnosti GESO AG, se sídlem Friedrich-Liszt-Platz 2, D-01069 DráÏìany, SRN
(SIN: 770950000628) na spoleãnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudû 1492/4, 100 05 Praha 10,
– byl udûlen souhlas s pfievodem 294 633 akcií na jméno PRE ve vlastnictví spoleãnosti RWE Energie AG (od 23. 1. 2001 RWE Plus AG), Kruppstraße 5,
D-45128 Essen, SRN (SIN: 770950000628) na spoleãnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudû 1492/4, 100 05 Praha 10,
– smlouva o zaloÏení spoleãnosti PRE-H a.s. byla podepsána dne 9. 2. 2000; rozhodnutí v˘‰e uvedené mimofiádné valné hromady nabylo úãinnosti dnem
17. 1. 2001, kdy byla spoleãnost PRE-H a.s., se sídlem Na Hroudû 1492/4, 100 05 Praha 10 zapsána do Obchodního rejstfiíku.
b) NABÍDKA P¤EVZETÍ MAJITELÒM CENN¯CH PAPÍRÒ
PRE-H a.s., získala (faktick˘m vloÏením akcií sv˘ch akcionáfiÛ dne 11. 7. 2001) jednáním ve shodû s GESO AG (vlastní navíc pfiím˘ podíl 0,16 % v PRE) podíl na
hlasovacích právech ve v˘‰i 50,92 %, ãímÏ jí vznikla v souladu s § 183a, odst. 11 Obchodního zákoníku povinnost uãinit nabídku pfievzetí v‰em majitelÛm
úãastnick˘ch cenn˘ch papírÛ PRE. K nabytí akcií a hlasovacích práv do‰lo (jak je v této stati uvedeno) v dÛsledku vloÏení ãásti akcií PRE do základního kapitálu
PRE-H a.s., formou nepenûÏit˘ch vkladÛ akcií tfií akcionáfiÛ PRE. Rozhodnutí uãinit nabídku bylo v souladu s § 183b Obchodního zákoníku schváleno pfiíslu‰n˘mi
orgány jak PRE-H a.s., tak i PRE. Vefiejná nabídka byla publikována zákonnû pfiedepsan˘m zpÛsobem dne 23. 8. 2001.
Dne 22. 5. 2002 schválila valná hromada spoleãnosti zmûnu podoby akcií ze zaknihovan˘ch na listinné; pfiiãemÏ listinné akcie mohou b˘t nahrazeny hromadnou
akcií.
c) OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANÁ OSOBA MEZI SEBOU MAJÍ UZAV¤ENY NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVY:
– „Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor“ Na základû této smlouvy má ovládající osoba na dobu neurãitou za trÏní (cena obvyklá) nájemné v budovû fieditelství
ovládané osoby pronajatu jednu místnost pro administrativní úãely.
– „Smlouva o vedení ekonomické a personální agendy“ Na základû této smlouvy provádí ovládaná osoba pro osobu ovládající za trÏní ceny následující ãinnosti:
– v rámci vedení ekonomické a personální agendy pfiejímá o‰etfiení ve‰ker˘ch obchodních operací, vãetnû sestavování bilance, platebního styku a daní,
– vedení personální agendy vãetnû v˘platy mezd a odeslání plateb s tím souvisejících z hlediska poji‰Èoven a sociálního zabezpeãení,
– organizaãní zaji‰tûní sluÏebních cest vãetnû zaji‰tûní letenek, jízdenek a ubytování,
– zaji‰Èování organizaãních sluÏeb pfii plnûní informaãních povinností PRE-H a.s., ve vztahu k BCPP a orgánÛm státní správy,
– ãtvrtletní zpracování bilance a v˘kazu ziskÛ a ztrát.
V˘‰e uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základû obvykl˘ch obchodních zvyklostí, bez zv˘hodnûní jedné nebo druhé smluvní strany. Mezi ovládající
a ovládanou osobou nebyly uzavfieny Ïádné ovládací smlouvy, Ïádnému z obou subjektÛ nebyly poskytnuty Ïádné v˘hody ani zpÛsobena újma. Z plnûní tûchto
smluv nevznikla PRE majetková újma, ani nebylo poskytnuto Ïádné protiplnûní, které by bylo z hlediska PRE nev˘hodné. Organizace ovládané hlavním mûstem
Praha mají s PRE pouze standardní obchodní vztahy.
B. VZTAH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU (PRE) A OSOBAMI OVLÁDAN¯MI (ODEM a.s., CEP a.s., CEP –
ELEKTROMùROVÁ SLUÎBA s.r.o., PREleas, a.s., PREmont LHOTKA a.s. A PREmont PROJEKT, s.r.o.)
Základní informace o ovládan˘ch osobách, resp. 100% dcefiin˘ch spoleãnostech jsou uvedeny ve stati „Podnikatelské aktivity“ této v˘roãní zprávy.
a) INFORMACE O VZTAHU OVLÁDAJÍCÍ OSOBA (PRE) - OVLÁDANÁ OSOBA (ODEM A.S.)
I. Transakce typu nákup.
1. Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor – platnost od 12. 5. 1999
Dodatek ã. 1 – platnost od 1. 5. 2000
Dodatek ã. 2 – platnost od 1. 5. 2001
Dodatek ã. 3 – platnost od 1. 5. 2003
2. Smlouva o doãasném uÏívání vûci (telefonní linky a telefony) – platnost od 19. 5. 1999
Dodatek ã. 1 – platnost od 1. 4. 2003
3. Rámcová smlouva o pronájmu automobilÛ – platnost od 29. 3. 2001
Dodatek ã. 1 – platnost od 30. 11. 2001
Dodatek ã. 2 – platnost od 31. 10. 2003
II. Transakce typu prodej.
1. Smlouva o provádûní odeãtÛ ã. P421200/3 – platnost od 1. 1. 2000
Dodatek ã. 1/2000 – platnost od 23. 8. 2000
Dodatek ã. 2/2000 – platnost od 1. 12. 2000
Dodatek ã. 3/2000 – platnost od 8. 12. 2000
Dodatek ã. 4/2002 – platnost od 2. 1. 2002
2. Smlouva zasilatelská ã. P421200/5 - platnost od 30. 6. 2000
III. Seznam závazkÛ, evidovan˘ch k propojen˘m osobám
1. Smlouva o úvûru – platnost od 6. 5. 1999
Dodatek ã. 1 – platnost od 17. 4. 2000
Dodatek ã. 2 – platnost od 10. 4. 2002
Dodatek ã. 3 – platnost od 31. 3. 2003 (tímto dodatkem byla úãinnost smlouvy o úvûru ukonãena).
2. Dohoda o poskytování finanãních sluÏeb – platnost od 17. 12. 2002
Komentáfi statutárního orgánu
V návaznosti na § 66a odst. 9 OZ byly za poslední úãetní období mezi PRE jako ovládající osobou a ODEM a.s., jako ovládanou osobou, uzavfieny nebo byly
v platnosti pouze v˘‰e uvedené uvedené smlouvy a dohoda. Z plnûní tûchto smluv a dohody nevznikla spoleãnosti ODEM a.s., majetková újma, ani nebylo
poskytnuto Ïádné protiplnûní, které by bylo z hlediska ODEM a.s., nev˘hodné. Z tûchto dÛvodÛ není nutné uzavírat mezi obûma spoleãnostmi smlouvu o úhradû
majetkové újmy a ani taková újma nemusela b˘t do konce roku 2003 spoleãností PRE hrazena. V˘‰e uvedené obchodní smlouvy a dohoda byly uzavírány na
83
82
základû obvykl˘ch obchodních zvyklostí, bez zv˘hodnûní jedné nebo druhé smluvní strany a na jejich uzavfiení se podílel za ODEM a.s., nezávisl˘ právní
zástupce. Vzhledem k ustanovení § 66a odst. 16 OZ není tfieba k této zprávû zpracovávat stanovisko dozorãí rady ODEM a.s. S ostatními ovládan˘mi osobami,
které PRE ovládá nebyly uzavfieny Ïádné obchodní smlouvy ani jiné právní úkony ve smyslu § 66a odst. 9 OZ.
b) INFORMACE O VZTAHU OVLÁDAJÍCÍ OSOBA (PRE) – OVLÁDANÁ OSOBA (CEP a.s.)
I. Transakce typu nákup zboÏí a sluÏeb
a) poskytovan˘ch ovládající osobou osobû ovládané
„Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor“ – platnost od 1. 9. 2000
Dodatek ã. 5 (C00094/03) platnost od 1. 1. 2003
Dodatek ã. 6 (C00115/03) platnost od 1. 1. 2004
„Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor“ (C 00036/02) – platnost od 1. 4. 2002 do 31. 12. 2002 - (sklad. prostory Praha 8, K Ládví)
Dodatek ã.1 – platnost prodlouÏena do 31.3.2003
„Kupní smlouva ã. I 4214/98/2“ – platnost od 1. 7. 1998 – (pravideln˘ mûsíãní prodej vyfiazen˘ch pfiístrojÛ prodávajícího kupujícímu)
Dodatek ã. 4/2000 platnost od 1. 12. 2000
„Mandátní smlouva o sluÏbách“ (C 00063/02) – platnost od 1. 7. 2002 – (úãetní a personální agendy)
„Smlouva o spolupráci pfii dodávkách a zaji‰Èování sluÏeb v oblasti informatiky ã. 674“ (C 00077/03) – platnost od 12. 12. 2002
„Dohoda o poskytování finanãních sluÏeb“ (C 00085/03) – platnost od 19. 12. 2002
b) poskytovan˘ch ovládanou osobou osobû ovládající
„Smlouva o skladování ã. P 4214/98/3“ – platnost od 1. 7. 1998 (doba skladování od 1. 7. 1998 do 31. 12. 2003)
Dodatek ã. l/99 platnost od 4. 1. 1999
Dodatek ã. 2/02 (C 00078/03) platnost od 1. 1. 2003
„Smlouva o dílo ã. P 4214/98/01“ – platnost od 1. 7. 1998 – (úfiední ovûfiování elektromûrÛ)
Dodatek ã. 1/98 platnost od 2. 10. 1998
Dodatek ã. 2/98 platnost od 2. 10. 1998
Dodatek ã. 3/98 platnost od 2. 10. 1998
Dodatek ã. 4/98 platnost od 2. 10. 1998
Dodatek ã. 7/99 od 1. 7. 1999
Dodatek ã. 8/99 od 15. 10. 1999
Dodatek ã. 10/2000 od 25. 5. 2000
Dodatek ã. 11/2000 od 1. 12. 2000
Dodatek ã.12/03 (C 00080/03) od 8. 1. 2003
„Smlouva o dílo ã. P 410198/007“ – platnost od 15. 12. 1998 – (úfiední ovûfiování elektromûrÛ a mûfi. transformátorÛ)
„Smlouva o dílo“ – platnost od 1. 2. 2000 (kalibrace pracovních mûfiidel)
„Smlouva o dílo ã.PS23300303/004“ (C00068/02) – platnost od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 – (revize a zkou‰ky tlakov˘ch nádob stabil. podle âSN 69 0012)
„Smlouva o dílo ã. PS23300303/005“ (C00069/02) – platnost od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 – (revize a zkou‰ky zdvihacích zafiízení podle âSN 27 0143)
„Smlouva o dílo“ (C 00076/03) – platnost od 13. 1. 2003 – (pravidelné odeãty mûfi. souprav VO a práce v síti dle poÏadavku objednatele)
„Smlouva o dílo ã. P 04001/1/03“ (C00097/03) - platnost od 3. 3. 2003 do 31. 12. 2003 – (práce pro odd. kontroly sluÏeb zák. D 400100)
„Smlouva o dodávce mûfiicí techniky“ – platnost od 30. 5. 2000
„Smlouva na dodávku mûfiicích zafiízení ã. P 4214/01/4“ – platnost od 19. 10. 2001 do 31. 12. 2003
„Smlouva na dodateãnou dodávku mûfiicích zafiízení“ (C 00055/02) – platnost od 30. 8. 2002
Dodatek ã. 1/2002 (C 00079/03) – platnost do 30. 6. 2003
„Smlouva na dodávku mûfiicích zafiízení ã. P 4280/02/004“ (C 00060/02) – platnost do 31. 3. 2003
„Smlouva ã. P 428003/051“ (C 00110/03) – platnost od 1. 9. 2003 – (zaji‰tûní pohotovostní sluÏby)
II. PÛjãky propojen˘m osobám (ve prospûch CEP a.s.)
III. Smluvní vztahy s ostatními ovládan˘mi propojen˘mi osobami
a) PREleas – ve prospûch CEP a.s. – leasing
„Leasingové smlouvy ã. 29 aÏ 33/2000“ – platnost od 1. 2. 2000 do 15. 1. 2003 – (leasing kalibraãních stanic)
„Leasingová smlouva ã. 33/2001“ – platnost od 1. 2. 2001 do 15. 1. 2004 (leasing kalibraãní stanice)
b) PREmont LHOTKA a.s.
„Smlouva o dílo“ (C 00075/03) – platnost od 2. 1. 2003 – (úprava krycích plechÛ elektromûrov˘ch rozvadûãÛ)
Komentáfi statutárního orgánu ovládané osoby
V návaznosti na § 66a odst. 9 OZ byly za poslední úãetní období mezi PRE jako ovládající osobou a CEP a.s., jako ovládanou osobou, uzavfieny nebo zÛstávaly
v platnosti pouze v˘‰e uvedené smlouvy.
Z plnûní tûchto smluv nevznikla spoleãnosti CEP a.s. majetková újma, ani nebylo poskytnuto Ïádné protiplnûní, které by bylo z hlediska CEP a.s. nev˘hodné.
Z tûchto dÛvodÛ není nutné uzavírat mezi obûma spoleãnostmi smlouvu o úhradû majetkové újmy a ani taková újma nemusela b˘t do konce roku 2003
spoleãností PRE hrazena.
V˘‰e uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základû obvykl˘ch obchodních zvyklostí, bez zv˘hodnûní jedné nebo druhé smluvní strany.
S ostatními ovládan˘mi osobami, které v roce 2003 spoleãnost PRE ovládala (vyjma vyjmenovan˘ch v bodu ã. 2), nebyly uzavfieny Ïádné obchodní smlouvy ani
jiné právní úkony ve smyslu § 66a odst. 9 OZ.
c) INFORMACE O VZTAHU OVLÁDAJÍCÍ OSOBA (PRE) - OVLÁDANÁ OSOBA (PREleas, a.s.)
I. Transakce typu nákup:
„Smlouva o v˘voji a údrÏbû software a s tím spojen˘ch sluÏbách“ – platnost od 3. 1. 1997
Dodatek ã. 1 – platnost od 30. 3. 1998
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 7/1998 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 70 627 tis. Kã“ – platnost od 1. 6. 1998
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 16/1999 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 101 928 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 1999
„Kupní smlouvy ã. 2 aÏ 28/2000 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 96 019 tis Kã“ – platnost od 1. 2. 2000
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 32/2001 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 99 740 tis Kã“ – platnost od 1. 2. 2001
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 18/2002 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 99 863 tis Kã“ – platnost od 1. 2. 2002
„Kupní smlouvy ã. 1 aÏ 14/2003 dodávky dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 110 151 tis Kã“ – platnost od 1. 2. 2003
II. Transakce typu prodej:
„Leasingové smlouvy ã. 2 a 7/1997 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 4 325 tis. Kã.“ – platnost smlouvy ã. 2 od 31. 7. 1997
a platnost smlouvy ã. 7 od 19. 12. 1997
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 7/1998 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 124 305 tis . Kã“ – platnost od 1. 6. 1998
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 16/1999 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 146 581 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 1999
„Leasingové smlouvy ã. 2 aÏ 28/2000 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 132 662 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2000
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 32/2001 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 136 647 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2001
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 18/2002 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 129 444 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2002
„Leasingové smlouvy ã. 1 aÏ 14/2003 pronájem dlouhodobého hmotného majetku v celkové ãástce 150 696 tis. Kã“ – platnost od 1. 2. 2003
III. Seznam závazkÛ, evidovan˘ch k propojen˘m osobám
„Smlouva o poskytování leasingov˘ch sluÏeb ã. 1/2000“ – platnost od 15. 3. 2000.
IV. Dal‰í smluvní vztahy mezi propojen˘mi osobami (nabídka sluÏeb ze strany PraÏské energetiky, a.s.)
„Dohoda o poskytování finanãních sluÏeb“ – platnost od 20. 12. 2002.
Komentáfi statutárního orgánu
V návaznosti na § 66a odst. 9 OZ byly za poslední úãetní období mezi spoleãností PRE jako ovládající osobou a PREleas, a.s., jako ovládanou osobou uzavfieny
nebo byly v platnosti pouze v˘‰e uvedené smlouvy. Z plnûní tûchto smluv nevznikla spoleãnosti PREleas, a.s., majetková újma, ani nebylo poskytnuto Ïádné
protiplnûní, které by bylo z hlediska PREleas, a.s., nev˘hodné. Z tûchto dÛvodÛ není nutné uzavírat mezi obûma spoleãnostmi smlouvu o úhradû majetkové újmy
a ani taková újma nemusela b˘t do konce roku 2003 spoleãností PRE hrazena. V˘‰e uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základû obvykl˘ch obchodních
zvyklostí, bez zv˘hodnûní jedné nebo druhé smluvní strany. S ostatními ovládan˘mi osobami, které ovládá spoleãnost PRE nebyly uzavfieny Ïádné obchodní
smlouvy ani jiné právní úkony ve smyslu § 66a odst. 9 OZ, které by odporovaly postupu obvyklému pfii uzavírání obchodních vztahÛ se spoleãností PRE.
Vzhledem k ustanovení § 66a odst. 16 OZ není tfieba k této zprávû zpracovávat stanovisko dozorãí rady PREleas, a.s.
d) INFORMACE O VZTAHU OVLÁDAJÍCÍ OSOBA (PRE) - OVLÁDANÁ OSOBA (PREmont LHOTKA a.s.)
V ãásti úãetního období od 1. 1. 2003 do 26. 3. 2003 byly v platnosti mezi ovládanou a ovládající osobou následující smlouvy:
I. Transakce typu nákup
1. Smlouva o spolupráci pfii dodávkách a zaji‰Èování sluÏeb v oblasti informatiky ã. 673 – platnost od 16. 1. 2002
2. Smlouva o dodávce elektfiiny ã. 144531 – platnost od 30. 7. 2001 na dobu neurãitou
3. Smlouva o vzájemné obchodní spolupráci v oblasti dodávek zboÏí a sluÏeb – platnost od 1. 3. 2001 na dobu neurãitou
85
84
4. Rámcová smlouva o dílo ã. 31/02/C o vypínání a zaji‰tûní trafostanic zákazníkÛ objednatele za úãelem montáÏních prací na technologickém zafiízení, revize,
ãi‰tûní a údrÏby trafostanic, vypnutí kabelÛ VN za úãelem montáÏe kabelov˘ch armatur – platnost od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004
II. Transakce typu prodej
1. Smlouva ã. P 2300 02/002 o poskytování prací v kabelové síti PraÏské energetiky, a.s., – oblast B (stfied) a
Dodatek ã. 1 – platnost od 26. 6. 2002 do 1. 7. 2005
2. Smlouva o v˘pomoci pfii mimofiádn˘ch situacích a stavech nouze v rozvodu elektfiiny – platnost od 21. 9. 2001
Dodatek ã. 1 – platnost od 27. 11. 2001
3. Rámcová smlouva o dodávkách betonov˘ch TS a rozvadûãÛ NN pro distribuãní transformovny ã. IS6200/2000/B – platnost od 21. 1. 2000 na dobu
neurãitou
Dodatek ã. 1 – platnost od 27. 10. 2000
4. Smlouva o servisu pro potfieby provozu, údrÏby a oprav rozvodn˘ch zafiízení – platnost od 19. 5. 2000 na dobu neurãitou
Dodatek ã. 1 – platnost od 6. 3. 2002
5. Rámcová smlouva na zhotovení staveb elektrorozvodné sítû ã. IS6200/2000/A – platnost od 21. 1. 2000 na dobu neurãitou (úãinnost pozastavena
k 1. 4. 2002)
6. Smlouva o nájmu vûcí nemovit˘ch ã. 234-00 na pronájem oceloplechové TS umístûné na adrese Praha 2, ulice Neklanova – platnost od 20. 11. 2000
Dodatek ã. 2 – platnost od 25. 6. 2002 do 30. 6. 2003
7. Jednotlivé smlouvy o dílo nespadající do reÏimu rámcov˘ch smluv ãi smlouvy servisní, celkov˘ poãet tûchto smluv byl 42.
III. Speciální smlouvy
1. Dohoda o poskytování finanãních sluÏeb – platnost od 20. 12. 2002 na dobu neurãitou
2. Smlouva o zvlá‰tních podmínkách práce externích zhotovitelÛ v rozvodn˘ch zafiízeních PraÏské energetiky, a.s., uzavfiená podle – platnost od 11. 5. 2000 na
dobu neurãitou
Dodatek ã. 1 – ze dne 20. 11. 2001
3. Smlouva ã. 179 – 02/UD o v˘pomoci pfii odstraÀování následkÛ povodní v Praze – platnost od 7. 11. 2002 na dobu neurãitou
IV. Dal‰í smluvní vztahy mezi propojen˘mi osobami
a) se spoleãností PREmont PROJEKT, s.r.o.
I. Transakce typu nákup – Ïádná smlouva
II. Transakce typu prodej
1. Smlouva o vedení úãetnictví – platnost od 1. 1. 2000
2. Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor – platnost od 1. 10. 2001 ukonãena k 31. 1. 2003
b) se spoleãností CEP - elektromûrová sluÏba s.r.o. v likvidaci
I. Transakce typu prodej
Smlouva o dílo ã. 201-01 o provádûní úprav krycích plechÛ elektromûrov˘ch rozvadûãÛ – platnost od 19. 11. 2001 na dobu neurãitou
Komentáfi statutárního orgánu
V návaznosti na § 66 a, odst. 9 Obchodního zákoníku byly za poslední úãetní období mezi PREmont LHOTKA a.s., jako ovládající osobou,
a PREmont PROJEKT, s.r.o., jako ovládanou osobou, uzavfieny nebo byly v platnosti pouze v˘‰e uvedené smlouvy. Z plnûní tûchto smluv nevznikla spoleãnosti
PREmont PROJEKT, s.r.o., majetková újma, ani nebylo poskytnuto Ïádné protiplnûní, které by bylo z hlediska PREmont PROJEKT, s.r.o., nev˘hodné.
Z tûchto dÛvodÛ není nutné uzavírat mezi obûma spoleãnostmi smlouvu o úhradû majetkové újmy a ani taková újma nemusela b˘t do konce roku 2002
spoleãností PREmont LHOTKA a.s. hrazena.
V˘‰e uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základû obvykl˘ch obchodních zvyklostí, bez zv˘hodnûní jedné nebo druhé smluvní strany.
INFORMACE POÎADOVANÉ V SOULADU SE ZÁKONEM O CENN¯CH PAPÍRECH
ÚDAJE O EMITENTOVI REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU:
ZÁKLADNÍ INFORMACE
– obchodní firma nebo název emitenta registrovaného cenného papíru, sídlo, Iâ, bylo-li pfiidûleno
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Adresa akciové spoleãnosti a jejích pracovi‰È“.
– rejstfiíkov˘ soud, popfi. jin˘ orgán oprávnûn˘ k vedení obchodního rejstfiíku a ãíslo, pod kter˘m je emitent u tohoto soudu nebo jiného orgánu zapsán
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Adresa akciové spoleãnosti a jejích pracovi‰È“.
P¤EDMùT PODNIKÁNÍ
– pfiedmût podnikání emitenta podle urãení ve spoleãenské smlouvû nebo ve stanovách s odkazem na pfiíslu‰né ustanovení spoleãenské smlouvy nebo stanov
Údaje jsou uvedeny ve stati „Profil spoleãnosti“.
VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY
– druh, forma, podoba, poãet kusÛ cenn˘ch papírÛ, jmenovitá hodnota cenného papíru, celková hodnota emise a ISIN cenného papíru, názvy trhÛ, na kter˘ch byl
cenn˘ papír pfiijat k obchodování
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Akcionáfii“.
– v pfiípadû emitenta dluhopisÛ se dále uvedou informace dle vyhlá‰ky MF 82/2001 Sb., § 5a-m.
Spoleãnost není emitentem dluhopisÛ.
STRUKTURA KONCERNU
– osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat, jsou-li emitentovi známy, s uvedením podrobností o v˘‰i podílu, kter˘ je opravÀuje k hlasování
Údaje jsou uvedeny ve stati „Akcionáfii“.
– popis struktury koncernu, jestliÏe je emitent jeho souãástí, a pozice, kterou emitent v takovém seskupení zaujímá (§ 66a Obchodního zákoníku).
Údaje jsou uvedeny ve „Zprávû o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou v souladu s § 66a,
odst. 9 Obchodního zákoníku“.
– Emitent nenabyl v prÛbûhu hodnoceného období akcie nebo zatímní listy své ovládající osoby
ÚDAJE O âINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU:
HLAVNÍ OBLASTI PODNIKÁNÍ EMITENTA, NOVÉ V¯ROBKY A SLUÎBY
– údaje o hlavních oblastech ãinnosti emitenta s uvedením hlavních druhÛ v˘robkÛ a sluÏeb; oddûlenû se uvedou nové v˘znamné v˘robky a sluÏby; pfiedev‰ím popis
nov˘ch ãinností, produktÛ a sluÏeb
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Profil spoleãnosti“.
V¯NOSY EMITENTA ZA POSLEDNÍ T¤I ÚâETNÍ OBDOBÍ PODLE DRUHÒ âINNOSTÍ
– emitent akcií uvede údaje o trÏbách v posledních tfiech úãetních obdobích s rozli‰ením podle druhÛ ãinnosti a trhÛ v rÛzn˘ch geografick˘ch oblastech, a to pouze
v pfiípadû, jestliÏe tyto druhy ãi trhy vykazují s ohledem na zpÛsob prodeje v˘robkÛ nebo poskytování sluÏeb emitentem podstatné odli‰nosti; emitent dluhopisÛ
uvede údaje o trÏbách v posledních dvou úãetních obdobích, a to bez v˘‰e uvedeného rozli‰ení
Údaje jsou uvedeny ve stati „Vybrané finanãní, obchodní a technické ukazatele“.
SÍDLO ORGANIZAâNÍ SLOÎKY PODÍLEJÍCÍ SE NA CELKOVÉM OBRATU SPOLEâNOSTI ALESPO≈ 10 %
– sídlo organizaãní sloÏky podniku emitenta, která se alespoÀ 10 % podílí na celkovém obratu nebo v˘robû ãi sluÏbách poskytovan˘ch emitentem
Spoleãnost nemá organizaãní sloÏky, které se podílejí alespoÀ 10 % na celkovém obratu.
SOUHRNN¯ POPIS NEMOVITOSTÍ VLASTNùN¯CH EMITENTEM
– souhrnn˘ popis nemovitostí vlastnûn˘ch emitentem, jiné v˘znamné informace t˘kající se této oblasti (napfi. zatíÏení nemovitosti zástavním právem apod.)
Spoleãnost vlastní fiádovû stovky nemovitostí na území hlavního mûsta Prahy; v pfiípadû potfieby je jejich seznam k dispozici v sídle spoleãnosti.
– emitenti ãinní v oblasti tûÏby nerostn˘ch surovin nebo ropy uvedou popis nalezi‰È, odhad hospodáfisky vyuÏiteln˘ch zásob, pfiedpokládan˘ rozsah prací, trvání
a hlavní podmínky oprávnûní k tûÏbû a podmínky jejího hospodáfiského vyuÏití a stav skuteãného postupu prací
Emitent není ãinn˘ v oblasti tûÏby nerostn˘ch surovin.
87
86
PATENTY A LICENCE
– údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, prÛmyslov˘ch, obchodních nebo finanãních smlouvách nebo nov˘ch v˘robních procesech, jestliÏe mají
zásadní v˘znam pro podnikatelskou ãinnost nebo ziskovost emitenta
Emitent není závisl˘ na patentech, licencích, prÛmyslov˘ch, obchodních nebo finanãních smlouvách nebo nov˘ch v˘robních procesech.
SOUDNÍ, SPRÁVNÍ A ROZHODâÍ ¤ÍZENÍ
– údaje o soudních, správních nebo rozhodãích fiízeních veden˘ch v bûÏném úãetním období, která mûla nebo mohou mít v˘znamn˘ vliv na finanãní situaci emitenta
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Finanãní zpráva“.
ÚDAJE O INVESTICÍCH
– ãíselné údaje o hlavních investicích uskuteãnûn˘ch v bûÏném úãetním období vãetnû finanãních investic, zejména investicí do akcií a dluhopisÛ jin˘ch emitentÛ;
údaje o hlavních provádûn˘ch investicích s v˘jimkou finanãních investic s geografick˘m rozli‰ením jejich umisÈování (tuzemsko, zahraniãí) a s uvedením zpÛsobu
jejich financování (vlastní zdroje, vnûj‰í zdroje); údaje o hlavních budoucích investicích s v˘jimkou finanãních investic
Údaje jsou uvedeny v samostatné kapitole „Investice“.
POLITIKA V¯ZKUMU A V¯VOJE
– emitent akcií uvede informace o politice v˘zkumu nebo v˘voje nov˘ch v˘robkÛ nebo postupÛ v bûÏném úãetním období, jestliÏe jsou v˘znamné
Vzhledem k pfiedmûtu podnikání emitent neprovádí politiku v˘zkumu nebo v˘voje nov˘ch v˘robkÛ.
HLAVNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY VE FINANâNÍM HOSPODA¤ENÍ SPOLEâNOSTI
Potfiebné údaje jsou uvedeny ve stati „Finanãní zpráva“ a „Finanãní anal˘za“.
ÚDAJE O P¤ERU·ENÍCH V PODNIKÁNÍ
– údaje o pfieru‰eních v podnikání emitenta, která mohou mít nebo mûla v˘znamn˘ vliv na finanãní situaci emitenta v bûÏném období
Emitent v prÛbûhu roku 2003 nepfieru‰il podnikání.
REALIZACE NABÍDEK P¤EVZETÍ
Emitent neobdrÏel nabídku pfievzetí.
ÚDAJE O PRÒMùRNÉM POâTU ZAMùSTNANCÒ
– údaje o prÛmûrném poãtu zamûstnancÛ s rozdûlením podle jednotliv˘ch druhÛ podnikatelské ãinnosti emitenta
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Lidské zdroje“.
INFORMACE O P¤ECHODU VEDENÍ ÚâETNICTVÍ NA IAS/IFRS.
PRE sestavuje konsolidovanou úãetní závûrku v souladu s IAS/IFRS jiÏ od roku 2000. Ve v˘roãní zprávû je vÏdy zvefiejnûna nekonsolidovaná úãetní závûrka
sestavená dle ãesk˘ch úãetních pfiedpisÛ a konsolidovaná úãetní závûrka dle IAS/IFRS. Nekonsolidovaná úãetní závûrka dle IAS/IFRS je jako podklad pro
konsolidovanou úãetní závûrku sestavována od roku 2002, pouze není samostatnû zvefiejÀována.
DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE O STATUTÁRNÍCH A DOZORâÍCH ORGÁNECH
– jméno a pfiíjmení statutárních orgánÛ a ãlenÛ dozorãích orgánÛ s uvedením jejich funkcí; je-li statutárním orgánem nebo jeho ãlenem nebo ãlenem dozorãího
orgánu emitenta právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a Iâ; pokud do‰lo ke zmûnû ve sloÏení statutárních orgánÛ ãi dozorãích orgánÛ,
uvede se celkové pfiedstavení nového ãlena statutárního nebo dozorãího orgánu a dÛvod zmûny
Informace jsou uvedeny ve stati „Statutární orgány a vedení spoleãnosti“.
– údaje o v‰ech penûÏit˘ch i naturálních pfiíjmech a tantiémách, které pfiijali v minulém roce ãlenové statutárních orgánÛ, dozorãí rady a vedoucí zamûstnanci od
emitenta a od osob ovládan˘ch emitentem, dále o penûÏních vztazích mezi emitentem a tûmito osobami, a to souhrnnû za kaÏd˘ orgán
Údaje jsou uvedeny v bodû 22 úãetní závûrky.
– údaje o poãtu akcií spoleãnosti, které jsou v majetku ãlenÛ pfiedstavenstva, dozorãí rady a vedoucích zamûstnancÛ emitenta. Tyto osoby jsou povinny oznámit
emitentovi na Ïádost poãet akcií emitenta, které mají ve svém majetku, a to souhrnnû za kaÏd˘ orgán
Údaje jsou uvedeny v bodû 22 úãetní závûrky.
ÚDAJE O FINANâNÍ SITUACI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU:
V¯VOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU
– pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu ve formû srovnávací tabulky za poslední tfii úãetní období
Potfiebn˘ údaj je uveden v úãetní závûrce.
HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK PO ZDANùNÍ Z BùÎNÉ âINNOSTI EMITENTA P¤IPADAJÍCÍ NA JEDNU AKCII ZA POSLEDNÍ T¤I OBDOBÍ
– emitent akcií, kter˘ uvádí ve v˘roãní zprávû pouze úãetní závûrku, uvede hospodáfisk˘ v˘sledek (zisk, ztrátu) po zdanûní z bûÏné ãinnosti emitenta pfiipadající na
jednu akcii za poslední tfii úãetní období; jestliÏe uvádí emitent akcií ve v˘roãní zprávû pouze konsolidovanou úãetní závûrku, uvede pouze konsolidovan˘
v˘sledek, kter˘ pfiipadl na jednu akcii v posledních tfiech úãetních obdobích, emitent akcií, kter˘ uvádí ve v˘roãní zprávû téÏ nekonsolidovanou úãetní závûrku,
uvede téÏ konsolidovan˘ v˘sledek, kter˘ pfiipadl na jednu akcii v posledních tfiech úãetních obdobích. JestliÏe do‰lo v tûchto údajích v prÛbûhu posledních tfií
úãetních období ke zmûnám v poãtu akcií, zejména z dÛvodu sníÏení nebo zv˘‰ení základního kapitálu nebo spojení nebo ‰tûpení akcií, upraví tyto údaje tak, aby
bylo moÏné vzájemné srovnání; zpÛsob úpravy (pfiepoãítací vzorec) se uvede ve v˘roãní zprávû
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Akcionáfii“.
V¯·E DIVIDENDY ZA POSLEDNÍ T¤I OBDOBÍ
– emitent akcií dále uvede v˘‰i dividendy na akcii za poslední tfii úãetní období
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Akcionáfii“.
P¤IJATÉ A NESPLACENÉ ÚVùRY
– emitent dluhopisÛ uvede poslední údaje o celkové v˘‰i dosud nesplacen˘ch úvûrÛ pfiijat˘ch emitentem v rozdûlení na zaji‰tûné a nezaji‰tûné úvûry a zpÛsob jejich
zaji‰tûní; údaje o celkové v˘‰i ve‰ker˘ch pÛjãek pfiijat˘ch emitentem a jin˘ch závazkÛ emitenta v rozdûlení na zaji‰tûné a nezaji‰tûné pÛjãky a závazky a zpÛsob
jejich zaji‰tûní. JestliÏe emitent sestavuje konsolidovanou úãetní závûrku, závazky v rámci konsolidaãního celku se nezohledÀují – ve v˘roãní zprávû se v˘slovnû
uvede, Ïe emitent nepfiijal Ïádné pÛjãky nebo úvûry nebo Ïe nemá Ïádné závazky
Údaje jsou uvedeny v úãetní závûrce.
OSOBY, VE KTER¯CH MÁ EMITENT P¤ÍMOU NEBO NEP¤ÍMOU ÚâAST
– údaje o kaÏdé osobû, ve které má emitent pfiímou nebo nepfiímou úãast, jeÏ ãiní nejménû 10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % ãistého roãního zisku nebo
ztráty emitenta. Je-li emitent souãástí konsolidaãního celku, uvedou se údaje o kaÏdé osobû, ve které má emitent pfiímou nebo nepfiímou úãast, jeÏ ãiní nejménû
10 % konsolidovaného vlastního kapitálu nebo nejménû 10 % konsolidovaného ãistého roãního zisku nebo ztráty konsolidaãního celku. U kaÏdé této osoby emitent
uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, Iâ, pfiedmût podnikání nebo jiné ãinnosti, v˘‰i upsaného základního kapitálu a v˘‰i podílu emitenta na základním kapitálu
takové osoby
Údaje jsou uvedeny v kapitole “Kapitálové úãasti“.
ÚDAJE O OâEKÁVANÉ HOSPODÁ¤SKÉ A FINANâNÍ SITUACI V P¤Í·TÍM ROCE
– údaje o oãekávané hospodáfiské a finanãní situaci v pfií‰tím roce, popfiípadû ve víceletém v˘hledu
Údaje jsou uvedeny v kapitole „Finanãní zpráva“.
ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVùDN¯CH ZA V¯ROâNÍ ZPRÁVU:
– jméno, pfiíjmení a funkce fyzick˘ch osob odpovûdn˘ch za v˘roãní zprávu; u osoby, která odpovídá jen za ãást v˘roãní zprávy, se uvede ãást, za kterou tato osoba
odpovídá
– ãestné prohlá‰ení a podpisy osoby/osob odpovûdn˘ch za v˘roãní zprávu, Ïe údaje uvedené ve v˘roãní zprávû nebo její ãásti odpovídají skuteãnosti a Ïádné
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pfiesné a správné posouzení emitenta a jím vydan˘ch cenn˘ch papírÛ, nebyly opomenuty ãi zkresleny
Údaje jsou uvedeny ve stati „âestné prohlá‰ení“.
89
88
ZPRÁVA DOZORâÍ RADY
V roce 2003 se dozorãí rada se‰la ke svému jednání celkem devûtkrát. Jednání se soustfiedila na zásadní materiály t˘kající se strategick˘ch rozhodnutí; finanãního
a investiãního plánu roku 2003. Dozorãí rada na sv˘ch jednáních prÛbûÏnû sledovala a hodnotila dosahované hospodáfiské v˘sledky spoleãnosti. Dozorãí rada dále
projednala a schválila fiádnou a konsolidovanou úãetní závûrku za rok 2003 a seznámila se s v˘roky auditora k tûmto závûrkám.
Dozorãí rada projednala v rámci v˘roãní zprávy text Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládan˘mi stejnou ovládající osobou v souladu s § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku.
Dále dozorãí rada mimo jiné schválila:
– jmenovité projekty investiãního programu roku 2003 s rozpoãtov˘mi náklady nad 30 mil. Kã,
– udûlení záruky pro dcefiinou spoleãnost PREleas, a.s., pro rok 2004,
– plán spoleãnosti na rok 2004 jako základnu oãekávané skuteãnosti roku 2004,
– prodej 100% akciového podílu v dcefiiné spoleãnosti PREmont LHOTKA a.s.
Dozorãí rada v souladu se stanovami spoleãnosti projednávala :
– provûrku vybran˘ch v˘bûrov˘ch fiízení vypsan˘ch spoleãností,
– podnikatelsk˘ zámûr spoleãnosti v návaznosti na aktuální situaci pfii otevírání trhu s elektfiinou,
– informace o aktuálním stavu pfii prodeji akcií Aliatel a.s.,
– projekt budoucí spolupráce PRE s PP, a.s.
Dozorãí rada konstatuje, Ïe hospodáfiské v˘sledky spoleãnosti v roce 2003 byly nejlep‰í od doby vzniku spoleãnosti a vyslovuje za nû ãlenÛm pfiedstavenstva
i zamûstnancÛm spoleãnosti podûkování.
V Praze dne 26. dubna 2004
JUDr. Petr Hulinsk˘
pfiedseda dozorãí rady
8
ZPRÁVA O AUDITU ¤ÁDNÉ (NEKONSOLIDOVANÉ) ÚâETNÍ ZÁVùRKY
¤ÁDNÁ (NEKONSOLIDOVANÁ) ÚâETNÍ ZÁVùRKA
P¤ÍLOHA ¤ÁDNÉ (NEKONSOLIDOVANÉ) ÚâETNÍ ZÁVùRKY
ZPRÁVA O AUDITU KE KONSOLIDOVANÉ ÚâETNÍ ZÁVùRCE
KONSOLIDOVANÁ ÚâETNÍ ZÁVùRKA
P¤ÍLOHA ¤ÁDNÉ (KONSOLIDOVANÉ) ÚâETNÍ ZÁVùRKY
91
90
ZPRÁVA O AUDITU ¤ÁDNÉ (NEKONSOLIDOVANÉ) ÚâETNÍ ZÁVùRKY
Zpráva o auditu pro akcionáfie spoleãnosti PraÏská energetika, a.s.
Na základû provedeného auditu jsme dne 24. února 2004 vydali o úãetní závûrce, která je souãástí této v˘roãní zprávy, zprávu následujícího znûní:
„Provedli jsme audit pfiiloÏené úãetní závûrky spoleãnosti PraÏská energetika, a.s. k 31. prosinci 2003. Za úãetní závûrku je odpovûdn˘ statutární orgán spoleãnosti.
Na‰í odpovûdností je vyjádfiit na základû auditu v˘rok o této úãetní závûrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk˘mi smûrnicemi Komory auditorÛ âeské republiky. Tyto smûrnice poÏadují, abychom audit
naplánovali a provedli tak, abychom získali pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrové ovûfiení podkladÛ
prokazujících údaje a informace uvedené v úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení pouÏit˘ch úãetních zásad a v˘znamn˘ch odhadÛ uãinûn˘ch spoleãností
a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení na‰eho v˘roku.
Podle na‰eho názoru úãetní závûrka podává ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv, závazkÛ, vlastního kapitálu a finanãní situace spoleãnosti
PraÏská energetika, a.s. k 31. prosinci 2003 a v˘sledku hospodafiení za rok 2003 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky.“
Ovûfiili jsme téÏ soulad ostatních finanãních informací uveden˘ch v této v˘roãní zprávû s auditovanou úãetní závûrkou. Podle na‰eho názoru jsou tyto informace ve
v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s námi ovûfienou úãetní závûrkou.
Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojen˘mi osobami odpovídá statutární orgán spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je ovûfiit správnost údajÛ uveden˘ch
ve zprávû. Nezjistili jsme Ïádné skuteãnosti, které by nás vedly k názoru, Ïe zpráva obsahuje v˘znamné nesprávnosti.
V Praze, dne 7. ãervna 2004
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Otakar Hora, CSc.
Osvûdãení ãíslo 71
Osvûdãení ãíslo 1197
¤ÁDNÁ (NEKONSOLIDOVANÁ) ÚâETNÍ ZÁVùRKA
ROZVAHA K 31. 12. 2003 (v tis. Kã)
B.
B.I.
B.I.
2.
3.
6.
7.
8.
B.II.
B.II. 1.
2.
3.
6.
7.
8.
B.III.
B.III. 1.
2.
3.
5.
6.
C.
C.I.
C.I. 1.
6.
C.II.
C.II. 1.
2.
6.
7.
C.III.
C.III. 1.
2.
4.
6.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
D.I.
D.I. 1.
2.
A K T I VA C E L K E M
Dlouhodob˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje
Software
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ dlouhod. nehmotn˘ majetek
Poskytnuté zálohy na DLNM
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Pozemky
Stavby
Samost. movité vûci a soubory mov. vûcí
Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ dlouhod. hmotn˘ majetek
Poskytnuté zálohy na DLHM
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách
Podíly s podstatn˘m vlivem
Ostatní dlouhod. cenné papíry a podíly
Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek
Pofiizovan˘ dlouhod. finanãní majetek
ObûÏná aktiva
Zásoby
Materiál
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Pohledávky za ovlád. a fiízen˘mi osobami
Jiné pohledávky
OdloÏená daÀová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Pohledávky za ovlád. a fiízen˘mi osobami
Pohledávky za spol., ãl. druÏstva a za úã. sdruÏení
Stát - daÀové pohledávky
Dohadné úãty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodob˘ finanãní majetek
Peníze
Úãty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
âasové rozli‰ení
Náklady pfií‰tích období
Pfiíjmy pfií‰tích období
2003
13 219 372
10 889 055
152 004
2 707
146 283
2002
12 724 548
10 621 806
98 377
3 041
92 226
2001
12 717 784
10 426 208
101 427
4 094
97 051
2000
11 832 249
10 102 796
142 782
5 591
134 398
1999
11 240 415
9 493 676
188 794
316
188 023
1998
10 893 496
8 870 742
227 444
465
226 028
3 014
282
2 793
455
389
724
576
097
492
397
103
662
264
2 260
850
10 394 272
419 643
6 706 449
2 649 890
4 468
508 983
104 839
129 157
124 693
897
54
251
672
714
760
288
667
150
047
693
4 398
3 809
10 674
462
6 847
2 908
4
350
101
62
58
2 252 669
27 869
27 801
68
230 966
22 309
30
178
1 264
283
317
340
717
568
41
927
11
729
3
64
660
77
77
733
595
821
117
767
651
699
648
593
55
655
2 026 849
42 404
41 796
608
230 693
8 215
1 200
32 615
188 663
1 280 246
319 261
1 200
940
19
473
4
98
370
75
75
34
635
116
506
306
906
294
893
712
181
10 198
417
6 591
2 719
4
369
94
126
124
025
972
954
241
433
519
906
756
693
9 827
426
6 208
2 591
2
493
105
132
124
635
898
430
290
113
801
103
379
693
9 168
394
5 839
2 346
1
529
56
136
124
042
822
729
104
853
438
096
840
693
8 473
367
4 966
1 898
1
889
349
170
119
2 063
7 686
12 147
50 354
2 205 361
57 301
56 718
583
74 676
40 752
2 400
31 524
1 644 340
83 694
83 125
569
4 854
1 254
3 600
1 746 739
59 647
59 300
347
11 272
1 272
10 000
2 022 754
46 998
46 658
340
1 770
1 770
1 505 789
574 134
1 200
1 264 701
322 990
9 200
1 312 105
299 679
967 794
362 185
915
15
567
4
136
426
86
72
13
40
203
212
595
049
959
587
215
444
771
111
807
13
291
5
45
240
85
73
11
535
540
436
091
057
099
935
113
591
522
118
869
24
363
5
18
339
102
741
583
715
215
880
620
0
543
61
1 006
3
30
972
878
731
192
711
014
467
0
2.
3.
A.III
A.III. 1.
2.
A.IV.
A.V.
B.
B.I.
B.I. 3.
4.
B.II.
B.II. 1.
9.
10.
B.III.
B.III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
B.IV.
B.IV. 1.
2.
C.I.
C.I. 1.
2.
2003
13 219 372
8 250 599
3 869 443
357 025
513 104
-156 079
807 514
773 889
33 625
2 147 104
1 069 513
3 558 036
428 906
2001
12 717 784
7 485 004
3 869 443
513 104
513 104
428 906
796 129
2002
12 724 548
7 888 384
3 869 443
376 527
513 104
-136 577
667 193
632 656
34 537
1 978 903
996 318
3 432 806
416 732
129 404
287 328
768 043
275 946
568 405
92 409
495 383
548
482
066
333
243
792
879
600
72 279
344 269
32
796 097
2 333 001
550 038
32
768 011
2 118 031
501 625
32
568 373
2 242 807
533 226
32
495 351
1 908 212
563 000
32
344 237
1 917 644
601 681
79
32
23
27
1 596
24
31
21
15
1 524
23
1
28
17
6
1 202
89
112
28
15
5
1 061
93
579
489
336
015
447
097
0
1 410 737
1 410 737
612
090
748
116
477
363
130 000
130 000
1 403 358
56
1 403 302
620
588
31
1 603
878
3 867
275
28
16
243
1 313
107
780
700
80
1 365
11
1 354
716
745
971
537
204
158
946
573
064
950
280
663
050
1
000
000
000
622
207
415
2000
11 832 249
7 001 349
3 869 443
513 104
513 104
590
562
28
1 500
528
3 606
92
1 110
700
410
1 224
12
1 212
657
344
313
118
027
004
409
194
137
361
746
254
265
255
000
000
000
896
095
801
1999
11 240 415
6 866 671
3 869 443
513 104
513 104
562
537
25
1 424
497
3 334
72
487
220
319
107
173
646
11
1 000 000
1 000 000
1 038 952
13 288
1 025 664
93
92
A.
A.I.
A.II.
PA S I VA C E L K E M
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ
Fondy ze zisku
Zákonn˘ rezervní fond
Sociální fond
V˘sledek hospodafiení minul˘ch let
V˘sledek hospodafiení bûÏného úãet. období
Cizí zdroje
Rezervy
Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahÛ
Jiné závazky
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahÛ
Závazky za ovlád. a fiízen˘mi osobami
Závazky k osobám pod podstatn˘m vlivem
Závaz.za spol., ãl. druÏstva a za úã. sdruÏení
Závazky k zamûstnancÛm
Závazky ze soc. zabezp. a zdrav. poji‰tûní
Stát - daÀové závazky a dotace
Krátkodobé pfiijaté zálohy
Dohadné úãty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvûry a v˘pomoci
Bankovní úvûry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvûry
âasové rozli‰ení
V˘daje pfií‰tích období
V˘nosy pfií‰tích období
1998
10 893 496
6 712 804
3 869 443
513 104
513 104
528
506
21
1 182
619
3 369
179
422
518
904
551
284
393
082
26
179 056
32
32
1 740 279
452 588
50
31
18
114
988
83
812
681
253
250
999
708
-12
1 450 000
1 450 000
811 299
23 719
787 580
V¯KAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2003 (tis. Kã)
II.
II.1a.
II.1b.
II.3.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.
1a.
1b.
2a.
2b.
+
1.
2.
3.
4.
III.
F.
G.
IV.
H.
*
VI.
J.
VII.
VIII.
K.
M
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.
Q.
R.
S.
S.
S.
1.
2.
**
XIII.
1.
2.
*
***
V˘kony
TrÏby za distribuci a prodej elektfiiny
Ostatní v˘nosy
Aktivace
V˘konová spotfieba
Náklady na pofiízení elektfiiny
Spotfieba materiálu a energie
SluÏby spojené s pofiízením elektfiiny
Ostatní sluÏby
Pfiidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva
Náklady na sociál. zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní
Sociální náklady
Danû a poplatky
Odpisy dlouhod. nehmot. a hmotného majetku
TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
ZÛst.cena prodaného dlouhod.majetku a materiálu
Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek v provoz. oblasti
Ostatní provozní v˘nosy
Ostatní provozní náklady
Provozní v˘sledek hospodafiení
TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ
Prodané cenné papíry a podíly
V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku
V˘nosy z krátkodob. finanãního majetku
Náklady z finanãního majetku
Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek ve fin. oblasti
V˘nosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanãní v˘nosy
Ostatní finanãní náklady
Finanãní v˘sledek hospodafiení
DaÀ z pfiíjmu za bûÏnou ãinnost
– splatná
– odloÏená
V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost po zdanûní
Mimofiádné v˘nosy
Mimofiádné náklady
DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti
– splatná
– odloÏená
Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení
V˘sledek hospodafiení za úãetní období
2003
10 344 747
10 166 534
77 479
100 734
7 819 426
4 915 825
409 917
1 642 477
851 207
2 525 321
646 256
439 158
3 289
160 431
43 378
9 670
727 007
164 027
120 125
-6 217
144 151
53 943
1 282 715
901 558
804 431
2 737
17 470
74
2002
10 242 851
10 068 438
88 547
85 866
7 473 221
4 764 864
396 304
1 523 252
788 801
2 769 630
614 652
420 276
2 925
153 737
37 714
6 201
674 221
150 382
172 231
152 648
149 993
59 137
1 390 915
736 430
734 460
7 688
23 808
7 704
350
209
8 117
116 706
303 279
268 224
35 055
1 096 142
129
26 758
13 457
29 198
131
7 602
10 254
340 105
307 922
32 183
1 061 064
138 193
160 879
42 060
-26 629
1 069 513
42 060
-64 746
996 318
2001
9 666 119
9 481 931
76 115
108 073
6 840 884
6 018 185
200 109
2000
9 028 942
8 781 313
102 766
144 863
6 956 924
5 979 429
257 404
1999
8 887 353
8 752 327
90 642
44 384
6 575 010
5 705 879
158 895
1998
8 135 586
8 015 904
70 293
49 389
6 111 950
5 557 447
140 644
622
2 825
550
381
3
138
27
10
815
298
257
250
121
47
1 313
174
172
9
29
720
2 072
527
363
3
132
29
4
857
299
267
-5
130
50
799
238
238
8
26
091
018
619
228
003
144
244
789
394
657
208
408
630
959
744
950
523
513
774
710
2 312
500
344
2
128
24
6
771
224
209
-70
71
36
1 153
3 638
3 627
7
80
236
343
306
593
704
332
677
132
929
657
497
244
378
912
846
689
526
518
144
413
2 023
479
330
2
119
27
5
647
225
196
116
67
34
836
7 111
7 112
15
176
859
636
769
501
368
450
450
325
311
020
353
668
389
064
555
895
213
183
805
45 729
3 764
50 583
813
6 003
-56 103
380 494
307 471
73 023
876 556
3 688
1 299
741
741
-29 796
4 507
52 694
515
5 086
-46 840
201 966
73 747
128 219
550 938
3 032
25 003
940
940
30
13
146
1
153
-216
224
97
127
712
3
219
380
021
091
848
739
516
662
634
028
668
832
257
0
7
28
167
6
10
41
243
243
658
953
772
082
035
240
957
957
1 648
878 204
-22 911
528 027
-215 425
497 243
590
235
101
367
246
165
323
909
817
430
089
300
695
991
153
585
656
718
988
633 838
3 917
18 471
0
-14 554
619 284
DÛvodem zmûny úãtování byly zmûny ve zpÛsobu obchodování s elektfiinou od roku 2002.
Pfiíãinou zv˘‰ení celkov˘ch nákladÛ na sluÏby mezi roky 2001 a 2002 byla zmûna metodiky úãtování v obchodu s elektfiinou. V roce 2002 byly v nákladech na sluÏby
vykázány i náklady na sluÏby související s obstaráním elektfiiny, zatímco v roce 2001 byly tyto náklady vykázány spoleãnû s náklady na nákup elektfiiny.
95
94
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2003 (tis. Kã)
oznaã.
B.
B. I.
B. I. 2.
3.
6.
7.
8.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
6.
7.
8.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
5.
6.
C.
C. I.
C. I. 1.
6.
C. II.
C. II. 1.
2.
6.
7.
C. III.
C. III. 1.
2.
4.
6.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
D. I.
D. I. 1.
3.
A K T I VA
A K T I VA C E L K E M
Dlouhodob˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje
Software
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ dlouhod. nehmotn˘ majetek
Poskytnuté zálohy na DLNM
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Pozemky
Stavby
Samost. movité vûci a soubory mov. vûcí
Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ dlouhod. hmotn˘ majetek
Poskytnuté zálohy na DLHM
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách
Podíly s podstatn˘m vlivem
Ostatní dlouhod. cenné papíry a podíly
Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek
Pofiizovan˘ dlouhod. finanãní majetek
ObûÏná aktiva
Zásoby
Materiál
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Pohledávky za ovlád. a fiízen˘mi osobami
Jiné pohledávky
OdloÏená daÀová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Pohledávky za ovlád. a fiízen˘mi osobami
Pohledávky za spol., ãl. druÏstva a za úã. sdruÏení
Stát – daÀové pohledávky
Dohadné úãty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodob˘ finanãní majetek
Peníze
Úãty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
âasové rozli‰ení
Náklady pfií‰tích období
Pfiíjmy pfií‰tích období
fiád.
001
003
004
007
011
Brutto
19 825 338
17 141 807
675 329
7 785
664 530
2003
Korekce
-6 605 966
-6 252 752
-523 325
-5 078
-518 247
3 014
012
013
014
015
019
020
021
023
024
16 403
466
10 394
5 086
4
350
101
62
58
816
745
512
567
492
397
103
662
264
3 014
-5 729
-4
-3 546
-2 178
427
021
936
470
4 398
026
029
031
032
033
038
039
040
041
045
047
048
049
053
055
056
057
058
059
060
062
063
065
2 605 883
67 688
67 620
68
230 966
22 309
30
178
1 578
547
317
340
112
000
41
927
61
729
3
64
660
77
77
733
595
784
117
767
651
699
648
593
55
Netto
13 219 372
10 889 055
152 004
2 707
146 283
-353 214
-39 819
-39 819
-313 395
-263 432
-49 963
2002
Netto
12 724 548
10 621 806
98 377
3 041
92 226
389
724
576
097
492
397
103
662
264
2 260
850
10 394 272
419 643
6 706 449
2 649 890
4 468
508 983
104 839
129 157
124 693
4 398
3 809
10 674
462
6 847
2 908
4
350
101
62
58
2 252 669
27 869
27 801
68
230 966
22 309
30
178
1 264
283
317
340
717
568
41
927
11
729
3
64
660
77
77
733
595
821
117
767
651
699
648
593
55
655
2 026 849
42 404
41 796
608
230 693
8 215
1 200
32 615
188 663
1 280 246
319 261
1 200
940
19
473
4
98
370
75
75
34
635
116
506
306
906
294
893
712
181
oznaã.
A.
A. I.
A. II.
2.
3.
A. III
A. III. 1.
2.
A. IV.
A. V.
B.
B. I.
B. I. 3.
4.
B. II.
B. II. 1.
9.
10.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
B. IV.
B. IV. 1.
2.
C. I.
C. I. 1.
2.
PA S I VA
PA S I VA C E L K E M
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
OceÀ. rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ
Fondy ze zisku
Zákonn˘ rezervní fond
Sociální fond
V˘sledek hospodafiení minul˘ch let
V˘sledek hospodafiení bûÏného úãet. období
Cizí zdroje
Rezervy
Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahÛ
Jiné závazky
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahÛ
Závazky za ovlád. a fiízen˘mi osobami
Závazky k osobám pod podstatn˘m vlivem
Závazky za spol., ãl. druÏstva a za úã. sdruÏení
Závazky k zamûstnancÛm
Závazky ze soc. zabezp. a zdrav. poji‰tûní
Stát – daÀové závazky a dotace
Krátkodobé pfiijaté zálohy
Dohadné úãty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvûry a v˘pomoci
Bankovní úvûry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvûry
âasové rozli‰ení
V˘daje pfií‰tích období
V˘nosy pfií‰tích období
fiád.
066
067
068
072
074
075
077
078
079
080
083
084
085
088
089
090
098
099
100
101
102
103
105
106
107
108
109
113
114
115
117
118
119
2003
13 219 372
8 250 599
3 869 443
357 025
513 104
-156 079
807 514
773 889
33 625
2 147 104
1 069 513
3 558 036
428 906
428 906
796 129
2002
12 724 548
7 888 384
3 869 443
376 527
513 104
-136 577
667 193
632 656
34 537
1 978 903
996 318
3 432 806
416 732
129 404
287 328
768 043
32
796 097
2 333 001
550 038
32
768 011
2 118 031
501 625
79
32
23
27
1 596
24
31
21
15
1 524
23
579
489
336
015
447
097
612
090
748
116
477
363
130 000
1 410 737
1 410 737
130 000
1 403 358
56
1 403 302
97
96
V¯KAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2003 (tis. Kã)
oznaã.
II.
II.1a.
II.1b.
II.3.
B.
B. 1a.
B. 1b.
B. 2a.
B. 2b.
+
C.
C.
1.
C.
2.
C.
3.
C.
4.
D.
E.
III.
F.
G.
IV.
H.
*
VI.
J.
VII.
VIII.
K.
M.
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.
1.
Q.
2.
**
XIII.
R.
S.
S.
1.
S.
2.
*
***
TEXT
V˘kony
TrÏby za distribuci a prodej elektfiiny
Ostatní v˘nosy
Aktivace
V˘konová spotfieba
Náklady na pofiízení elektfiiny
Spotfieba materiálu a energie
SluÏby spojené s pofiízením elektfiiny
Ostatní sluÏby
Pfiidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva
Náklady na sociál. zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní
Sociální náklady
Danû a poplatky
Odpisy dlouhod. nehmot. a hmotného majetku
TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
ZÛst.cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu
Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek v provoz. oblasti
Ostatní provozní v˘nosy
Ostatní provozní náklady
Provozní v˘sledek hospodafiení
TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ
Prodané cenné papíry a podíly
V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku
V˘nosy z krátkodob.finanãního majetku
Náklady z finanãního majetku
Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek ve fin. oblasti
V˘nosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanãní v˘nosy
Ostatní finanãní náklady
Finanãní v˘sledek hospodafiení
DaÀ z pfiíjmu za bûÏnou ãinnost
– splatná
– odloÏená
V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost po zdanûní
Mimofiádné v˘nosy
Mimofiádné náklady
DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti
– splatná
– odloÏená
Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení
V˘sledek hospodafiení za úãetní období
ã í s . fi.
04
05
07
08
y
10
11
12
13
15
16
17
18
19
26
27
30
31
32
33
37
38
42
43
44
45
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
2003
10 344 747
10 166 534
77 479
100 734
7 819 426
4 915 825
409 917
1 642 477
851 207
2 525 321
646 256
439 158
3 289
160 431
43 378
9 670
727 007
164 027
120 125
-6 217
144 151
53 943
1 282 715
901 558
804 431
2 737
17 470
74
2002
10 242 851
10 068 438
88 547
85 866
7 473 221
4 764 864
396 304
1 523 252
788 801
2 769 630
614 652
420 276
2 925
153 737
37 714
6 201
674 221
150 382
172 231
152 648
149 993
59 137
1 390 915
736 430
734 460
7 688
23 808
7 704
350
209
8 117
116 706
303 279
268 224
35 055
1 096 142
129
26 758
13 457
29 198
131
7 602
10 254
340 105
307 922
32 183
1 061 064
138 193
160 879
42 060
-26 629
1 069 513
42 060
-64 746
996 318
P¤ÍLOHA ¤ÁDNÉ (NEKONSOLIDOVANÉ) ÚâETNÍ ZÁVùRKY
za rok konãící 31. 12. 2003
OBECNÉ ÚDAJE
ZALOÎENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEâNOSTI
PraÏská energetika, a.s., (dále jen „PRE“ nebo „spoleãnost“) byla zaloÏena FNM âR jako akciová spoleãnost dne 13. 12. 1993 a byla zapsána do obchodního
rejstfiíku Okresního soudu v Praze 1 dne 1. 1. 1994.
Sídlo PRE je Na Hroudû 1492/4, Praha 10, PSâ 100 05.
PRE je podnikem vefiejn˘ch sluÏeb, jehoÏ hlavním pfiedmûtem ãinnosti je distribuce elektrické energie, která reprezentuje podstatnou ãást v˘nosÛ spoleãnosti. PRE
primárnû zaji‰Èuje prodej a rozvod elektrické energie v regionu hlavního mûsta Prahy a mûsta Roztoky u Prahy o rozloze pfiibliÏnû 497 ãtvereãních kilometrÛ. PRE má
vedoucí postavení v distribuci elektrické energie v této oblasti.
STATUTÁRNÍ A DOZORâÍ ORGÁNY K 31. 12. 2003
Pfiedstavenstvo:
Ing. Drahomír Ruta
Ing. Vladimír ·alek
Ing. Franti‰ek Krákora
Milan Janãík
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel
místopfiedseda pfiedstavenstva a fieditel divize síÈ
ãlen pfiedstavenstva a fieditel divize obchod
ãlen pfiedstavenstva
ãlen pfiedstavenstva a fieditel divize strategie
Dozorãí rada:
JUDr. Petr Hulinsk˘
Dipl. -Phys. Hermann Lıschen
Dr. Ing. Martin Konermann
Martin Langmajer
Dipl. Ing. Mark W. Mecidoglu
Ing. Mgr. Miroslav Poche
Zdenûk Pfienosil
Josef Nûmeãek
Ladislav Zitta
pfiedseda dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
místopfiedseda dozorãí rady, EnBW, SRN
ãlen dozorãí rady, EnBW, SRN
ãlen dozorãí rady, zástupce starosty Mâ Praha 22
ãlen dozorãí rady, RWE Energy AG, SRN
ãlen dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
ãlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
ãlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
ãlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
od
od
od
od
Ing. Petr ·vec
Dipl. Vw. Siegmund Messmer
Doc. Ing. Zdenûk Trojan, CSc.
Ing. Radek Miãka
Ing. Franti‰ek Kubelka
pfiedseda dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
místopfiedseda dozorãí rady, GESO AG,SRN
ãlen dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
ãlen dozorãí rady, FNM âR
ãlen dozorãí rady, MPO âR
do
do
do
do
do
od 14. 7. 2003
od 14. 7. 2003
11.
11.
14.
11.
6.
6.
7.
6.
2003
2003
2003
2003
od 11. 6. 2003
11.
14.
11.
11.
11.
6.
7.
6.
6.
6.
2003
2003
2003
2003
2003
HLAVNÍ AKCIONÁ¤I PRE
PraÏská energetika Holding a.s.
âEZ, a.s.
MPSV âR
GESO Beteiligungs und Beratungs-AG, Dresden (GESO)
Ostatní
FNM âR
Celkem
2003
50,78 %
34,00 %
14,19 %
0,16 %
0,87 %
100,00 %
2002
50,78 %
0,16
0,87
48,19
100,00
%
%
%
%
2001
50,78 %
0,16
0,87
48,19
100,00
%
%
%
%
99
98
ZÁSADNÍ ÚâETNÍ POSTUPY POUÎÍVANÉ V PRE
ZPÒSOBY OCENùNÍ
a) Hmotn˘ a nehmotn˘ dlouhodob˘ majetek
Nakupovan˘ majetek je oceÀován v pofiizovacích cenách, které zahrnují cenu pofiízení a náklady spojené s pofiízením. Hmotn˘, resp. nehmotn˘ dlouhodob˘
majetek v pofiizovací cenû nad 40 000 Kã, resp. 60 000 Kã s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ jeden rok je vykazován v rozvaze.
b) Dlouhodob˘ majetek vytvofien˘ vlastní ãinností
Ocenûní hmotného a nehmotného majetku vytvofieného vlastní ãinností zahrnuje pfiímé a nepfiímé náklady bezprostfiednû související s vytvofiením tohoto majetku.
c) Drobn˘ hmotn˘ a drobn˘ nehmotn˘ majetek
Hmotn˘ majetek v pofiizovací cenû od 2 000 Kã do 40 000 Kã s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ jeden rok je klasifikován jako drobn˘ hmotn˘ majetek a SW vybavení
v cenû do 60 000 tis. Kã je klasifikováno jako drobn˘ nehmotn˘ majetek. Nákup tohoto majetku se úãtuje na vrub nákladÛ a jeho fyzick˘ stav je veden
v podrozvahové evidenci.
d) Odpisové metody
Dlouhodob˘ majetek spoleãnosti je úãetnû odpisován lineárnû s pouÏitím následujících dob odpisování:
Kategorie majetku
Budovy, haly
Ostatní stavební objekty
Energetické hnací stroje a zafiízení
Pracovní stroje a zafiízení
Pfiístroje a zvlá‰tní technická zafiízení
Dopravní prostfiedky
Inventáfi
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Doba odpisu (v letech)
50
30
20
15
10
6
8
4
e) Klasifikace finanãních aktiv
Finanãním majetkem se rozumí majetkové úãasti, finanãní aktiva k obchodování, finanãní aktiva drÏená do splatnosti a realizovatelná finanãní aktiva.
f) Zásoby
Zásoby materiálu jsou oceÀovány pofiizovacími cenami s pouÏitím váÏeného aritmetického prÛmûru.
Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení materiálu, celní poplatky, skladovací poplatky pfii dopravû a dopravné za dodání na místo.
Zásoby vytvofiené vlastní ãinností se oceÀují vlastními náklady, které obsahují pfiímé náklady a proporcionální ãást reÏijních nákladÛ podle stavu rozpracovanosti.
g) Pohledávky
Pohledávky se úãtují v jejich nominální hodnotû, popfi. pofiizovací hodnotû.
h) ZpÛsob stanovení nevyfakturovan˘ch dodávek elektfiiny
Nevyfakturovaná elektfiina vzniká z titulu periodické fakturace maloodbûratelÛm elektfiiny. Spotfieba kaÏdého zákazníka se odeãítá a fakturuje kaÏdé ãtyfii mûsíce.
K rozvahovému dni se celkov˘ objem elektfiiny, která byla odebrána, ale nebyla vyfakturována, odhaduje. Tyto nevyfakturované dodávky jsou úãtovány netto
zpÛsobem, tj. do v˘nosÛ se zaúãtuje ãástka ve v˘‰i rozdílu stavu dohadn˘ch úãtÛ aktivních na poãátku a na konci úãetního období.
i) Pfiepoãet cizích mûn
Majetek a závazky vyjádfiené v cizí mûnû se v prÛbûhu roku pfiepoãítávají denním smûnn˘m kurzem devizového trhu vyhla‰ovan˘m âNB. V prÛbûhu roku se
úãtuje pouze o realizovan˘ch kurzov˘ch ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniãní mûnû jsou k rozvahovému dni pfiepoãítávána podle oficiálního kurzu âNB.
Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve v˘sledku hospodafiení.
j) Rezervy
Rezervy jsou vytváfieny na ve‰kerá ocenitelná rizika známá ke dni úãetní závûrky. V‰echny rezervy jsou úãtovány netto zpÛsobem.
k) Stanovení opravné poloÏky k hmotnému dlouhodobému majetku
Opravná poloÏka k dlouhodobému majetku se vytváfií na základû anal˘zy jeho vyuÏitelnosti.
l) OceÀování finanãních aktiv
Investice v dcefiin˘ch a pfiidruÏen˘ch spoleãnostech (majetkové úãasti) se oceÀují pofiizovací cenou.
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti se oceÀují amortizovanou cenou pofiízení (zÛstatkovou hodnotou), zisk nebo ztráta z pfiecenûní jsou vykázány ve v˘sledku
hospodafiení období, ve kterém vznikly.
Realizovatelná finanãní aktiva a finanãní aktiva k obchodování se oceÀují reálnou hodnotou. Zisk nebo ztráta vzniklé ze zmûny reálné hodnoty se u finanãních
aktiv k obchodování úãtují do v˘sledku hospodafiení období, ve kterém vznikly. Zisk nebo ztráta vzniklé ze zmûny reálné hodnoty se u realizovateln˘ch finanãních
aktiv úãtují pfiímo do vlastního kapitálu.
Cenné papíry, u kter˘ch není moÏné objektivnû stanovit reálnou hodnotu, se oceÀují odborn˘m odhadem, zpravidla ekvivalenãní metodou.
m) Stanovení opravné poloÏky k zásobám
Opravné poloÏky jsou vytváfieny v pfiípadech, kdy ocenûní pouÏité v úãetnictví je pfiechodnû vy‰‰í neÏ souãasná trÏní hodnota pfiíslu‰n˘ch zásob. Na základû
vlastních historick˘ch anal˘z PRE se vytváfií k zásobám, od jejichÏ posledního v˘deje uplynulo více neÏ 2 roky, resp. 4 roky, opravná poloÏka ve v˘‰i 50 %, resp.
100 % jejich úãetní hodnoty.
n) Stanovení opravné poloÏky k pohledávkám
PRE tvofií opravné poloÏky k pochybn˘m pohledávkám na základû vlastní anal˘zy platební schopnosti sv˘ch zákazníkÛ. Opravné poloÏky jsou tvofieny netto
zpÛsobem v kaÏdé z následujících skupin pohledávek:
Pohledávky v konkurzu
Ke v‰em pohledávkám v konkurzním a vyrovnávacím fiízení se vytváfií opravná poloÏka ve v˘‰i 100 % úãetní hodnoty pohledávky.
Ostatní pohledávky
Na v‰echny ostatní pohledávky se vytváfiejí opravné poloÏky podle následujícího reÏimu:
P o ã e t m û s í c Û , k t e ré u p l y n u l y o d s p l a t n o s t i p o h l e d á v k y
více neÏ 1
více neÏ 3
více neÏ 6
více neÏ 12
Opravná poloÏka
5%
20 %
50 %
100 %
Opravná poloÏka mÛÏe b˘t u jednotliv˘ch pohledávek vy‰‰í, neÏ uvádí tabulka, a to ve zvlá‰tních pfiípadech, kdy je rizikovost pohledávky posuzována specificky.
o) Pfiijaté úvûry
Krátkodobé a dlouhodobé úvûry jsou zaúãtovány v jejich nominální hodnotû. Za krátkodob˘ úvûr se povaÏuje i ta ãást dlouhodob˘ch úvûrÛ, která je splatná do
jednoho roku od data úãetní závûrky.
p) Investiãní pfiíspûvky
Odbûratelé se podílejí na úhradû úãelnû vynaloÏen˘ch nákladÛ PRE s pfiipojením a zaji‰tûním poÏadovaného pfiíkonu. Povinnost úhrady vypl˘vá ze zákona
ã. 458/2000 Sb. a vyhlá‰ky ã. 297/2001 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Tato úhrada se úãtuje jako v˘nosy pfií‰tích období s ãasov˘m rozli‰ením na 20 let (do
roku 1999 na 30 let).
q) DaÀ z pfiíjmÛ
DaÀ z pfiíjmÛ za dané období se skládá ze splatné danû a ze zmûny stavu v odloÏené dani. Splatná daÀ zahrnuje daÀ vypoãtenou z daÀového základu s pouÏitím
daÀové sazby platné v bûÏném roce a ve‰keré domûrky a vratky za minulá období.
OdloÏená daÀ vychází z ve‰ker˘ch doãasn˘ch rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou hodnotou aktiv a pasiv s pouÏitím oãekávané daÀové sazby platné pro následující
období. O odloÏené daÀové pohledávce se úãtuje pouze v pfiípadû, je-li pravdûpodobné, Ïe bude v následujících úãetních obdobích uplatnûna.
r) Finanãní nájem
PRE úãtuje o najatém majetku tak, Ïe zahrnuje ãasovû rozli‰ené leasingové splátky do nákladÛ, pfii ukonãení nájmu a uplatnûní moÏnosti odkupu je pfiedmût
leasingu zafiazen v kupní, pfiípadnû v reprodukãní cenû.
s) Konsolidace
PRE sestavuje konsolidovanou úãetní závûrku podle mezinárodních úãetních standardÛ (IFRS, dfiíve IAS).
V roce 2003 nedo‰lo k Ïádn˘m zásadním zmûnám úãetních metod.
DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A V¯KAZU ZISKÒ A ZTRÁT
ROZVAHA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Drobn˘ hmotn˘ a drobn˘ nehmotn˘ majetek
Najat˘ majetek
Finanãní investice
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodob˘ finanãní majetek
Opravné poloÏky
Pfiechodná aktiva
Vlastní kapitál
Rezervy
Závazky z obchodního styku
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek a odloÏená daÀová pohledávka
Bankovní úvûry
Pfiechodná pasiva
V¯KAZ ZISKU A ZTRÁTY
17.
18.
19.
20.
21.
Provozní v˘sledek hospodafiení
Finanãní v˘sledek hospodafiení
Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení
Danû z pfiíjmÛ
V˘kaz uznan˘ch ziskÛ a ztrát
DAL·Í INFORMACE
22.
23.
24.
25.
Informace o spfiíznûn˘ch osobách
Závazky neuvedené v úãetní závûrce
Události, které se staly po datu úãetní závûrky
V˘kaz o penûÏních tocích
101
100
ZMùNY ÚâETNÍCH METOD A POSTUPÒ
ROZVAHA
1. DLOUHODOB¯ NEHMOTN¯ MAJETEK (mil. Kã)
S o f t w a re
Nedokonãené
investice
Ostatní
Celkem
563,7
108,8
-8,0
2,3
0,7
7,4
0,4
573,4
109,9
-8,0
664,5
3,0
7,8
675,3
471,5
54,4
3,5
1,6
475,0
56,0
-7,7
518,2
92,2
146,3
5,1
3,9
2,7
-7,7
523,3
98,4
152,0
Pofiizovací cena
Stav k 31. 12. 2002
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2003
Oprávky
Stav k 31. 12. 2002
Odpisy
Opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Stav k 31. 12. 2003
ZÛst. hodnota 2002
ZÛst. hodnota 2003
2,3
3,0
2. DLOUHODOB¯ HMOTN¯ MAJETEK (mil. Kã)
Pofiizovací cena
Stav k 31. 12. 2002
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2003
Oprávky a opravné poloÏky
Stav k 31. 12. 2002
Odpisy
Zmûna opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Stav k 31. 12. 2003
ZÛst. hodnota 2002
ZÛst. hodnota 2003
Pozemky
Stavby
Te c h n o l o g i e
Nedokonãené
investice
Zálohy
Celkem
423,6
48,4
-6,5
1,2
466,7
10 025,6
358,8
-236,2
246,3
10 394,5
4 615,7
326,5
-113,5
262,4
5 091,1
509,0
265,8
-6,0
-418,4
350,4
104,8
87,8
15 678,7
1 087,3
-362,2
4,0
3 319,1
295,0
-1,0
-66,2
3 546,9
6 706,5
6 847,6
1 961,4
302,1
-6,0
-79,0
2 178,5
2 654,3
2 912,6
4,0
419,6
462,7
509,0
350,4
-91,5
101,1
16 403,8
104,8
101,1
5 284,5
597,1
-7,0
-145,2
5 729,4
10 394,2
10 674,4
Reprodukãní hodnota majetku PRE
Studie nezávislé konzultaãní firmy ukazuje, Ïe reprodukãní pofiizovací hodnoty aktiv slouÏících distribuci elektfiiny jsou oproti úãetní hodnotû znaãnû vy‰‰í.
Hlavním dÛvodem je v˘razné zv˘‰ení cen po roce 1990, pfiiãemÏ velká ãást aktiv PRE byla pofiízena dfiíve.
Následující tabulka uvádí srovnání úãetní a reprodukãní zÛstatkové hodnoty aktiv k 31. prosinci:
Úãetní zÛstatková hodnota aktiv
Reprodukãní zÛstatková hodnota aktiv
Koeficient zv˘‰ené hodnoty
2003
9 202
22 505
2,45
2002
8 877
25 109
2,83
V dobû sestavení úãetní závûrky nebyl k dispozici pfiepoãet za rok 2003.
2001
8 754
27 705
3,16
2000
8 269
27 315
3,30
1999
7 240
26 234
3,62
1998
6 866
25 471
3,71
1997
5 477
20 677
3,78
1996
4 625
18 290
3,95
103
102
3. DROBN¯ HMOTN¯ A DROBN¯ NEHMOTN¯ MAJETEK (tis. Kã)
V souladu s úãetními postupy (viz bod c) je tento majetek pfii pofiízení úãtován do nákladÛ a evidován v podrozvahové evidenci. Následující tabulka uvádí cenu
pofiízení tohoto majetku, kter˘ je v uÏívání k datu úãetní závûrky:
Elektromûry v hodnotû do 40 tis. Kã *)
Drobn˘ hmotn˘ majetek do hodnoty 40 tis. Kã
Drobn˘ nehmotn˘ majetek do hodnoty 60 tis. Kã
Celkem
2003
1 728 181
157 877
24 726
1 910 784
2002
1 657 322
150 866
30 585
1 838 773
2001
–
132 377
21 494
153 871
2003
465 546
92 969
299 610
68 504
833 660
2002
351 239
78 868
288 527
43 198
682 964
2001
270 487
64 148
256 683
43 936
571 106
795 118
7 701
30 841
644 422
7 701
30 841
514 978
25 287
30 841
*) Elektromûry byly do roku 2001 úãtovány jako dlouhodob˘ drobn˘ hmotn˘ majetek
4. NAJAT¯ MAJETEK (tis. Kã)
a) Finanãní nájem
Spoleãnost je zavázána platit nájemné za finanãní leasing podle následující tabulky:
(a) Zaplaceno od poãátku smluv do 31. 12. bûÏného roku
(b) Závazek splatn˘ do 1 roku
(c) Závazek splatn˘ do 5 let
(d) Závazek splatn˘ v dal‰ích letech
Splátky celkem (a)+(c)+(d)
Z toho:
Energetická zafiízení
TûÏká mechanizace
Sdûlovací kabely
b) Operativní nájem
Spoleãnost platí nájemné za uloÏení kabelÛ v kabelov˘ch kolektorech a za umístûní sv˘ch distribuãních trafostanic v nebytov˘ch prostorách. Nájemní smlouvy
znûjí vût‰inou na dobu neurãitou. Dále si spoleãnost pronajímá vozidla na operativní leasing.
Celkové roãní náklady t˘kající se tûchto pronájmÛ ãinily:
Nebytové prostory
Kabelové kolektory
Vozidla
Nájemné celkem
PRE nemá Ïádn˘ majetek, kter˘ by byl v zástavû nebo jímÏ by bylo ruãeno.
2003
27 818
21 949
32 177
81 944
2002
28 031
21 377
29 130
78 538
2001
27 986
20 819
23 519
72 324
5. DLOUHODOB¯ FINANâNÍ MAJETEK (tis. Kã)
Majetkové úãasti
PREmont Lhotka a.s.
Cejchovna elektromûrÛ Praha a.s.
PREleas, a.s.
ODEM a.s.
Realizovatelné cenné papíry
První energetická, a.s.
Severomoravská energetika, a.s.
Jihoãeská energetika, a.s.
Severoãeská energetika, a.s.
Západoãeská energetika, a.s.
Jihomoravská energetika, a.s.
V˘chodoãeská energetika, a.s.
Stfiedoãeská energetická a.s.
âeské sdruÏení RES
Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek
Opravná poloÏka
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Poznámka
Podíl
prodáno (2003)
neobchodovatelné
neobchodovatelné
neobchodovatelné
100
100
100
100
%
%
%
%
43 264
10 000
5 000
neobchodovatelné
19 %
100 akcií
100 akcií
100 akcií
100 akcií
100 akcií
100 akcií
100 akcií
12,5 %
2 380
310
230
230
441
280
235
192
100
2 380
162
209
150
234
254
170
150
100
655
62 662
129 157
neobchodovatelné
2003
2002
66
43
10
5
429
264
000
000
2001
66
43
10
5
429
264
000
000
1 100
313
275
247
229
226
207
201
100
-835
126 756
Pozn.: Do roku 2001 se realizovatelné cenné papíry (RCP) oceÀovaly pofiizovací cenou a pfiípadn˘ pokles trÏní hodnoty byl vyjádfien opravnou poloÏkou, která se úãtovala do v˘sledku
hospodafiení. Od roku 2002 se RCP oceÀují reálnou hodnotou, pfiiãemÏ její pfiecenûní (zv˘‰ení i sníÏení) se úãtuje proti vlastnímu kapitálu.
a) Dal‰í údaje o dcefiin˘ch spoleãnostech:
Obchodní jméno: Cejchovna elektromûrÛ Praha a.s.
Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1998 a hlavními pfiedmûty podnikatelské ãinnosti jsou montáÏ, opravy a údrÏba mûfiidel. Spoleãnost postupnû diverzifikuje své
aktivity i na obchod s doplÀkov˘m zboÏím (hromadné dálkové ovládání, mûfiící pfiístroje a vybavení pro mûfiení, zkou‰eãky, testery apod.) a poradenskou
ãinnost.
Sídlo: Praha 7, Partyzánská 7a
Iâ: 25 67 70 63
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ:
Ekonomické údaje:
Základní kapitál
Vlastní kapitál
Zisk po zdanûní
TrÏby za prodej zboÏí a sluÏeb
2003
2002
2001
78
70
68
35
59
6
351
000
725
220
616
35
55
3
407
000
968
876
067
35
53
3
339
000
461
068
577
Obchodní jméno: ODEM a.s.
Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1999 a zab˘vá se kontrolou plombování a odeãty elektromûrÛ, plynomûrÛ, vodomûrÛ a mûfiiãÛ tepla.
Sídlo: Praha 10, Na Hroudû 19
Iâ: 27 75 56 09
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ:
Ekonomické údaje:
Základní kapitál
Vlastní kapitál
Zisk po zdanûní
TrÏby za prodej zboÏí a sluÏeb
2003
2002
2001
127
126
97
5
11
3
48
000
643
577
169
5
12
4
47
000
101
305
095
5
10
3
37
000
644
414
232
105
104
Obchodní jméno: PREleas, a.s.
Leasingová spoleãnost byla zaloÏena v roce 1996. Obchodní vizí spoleãnosti je zaji‰Èovat stabilní úroveÀ strategické daÀové optimalizace prostfiednictvím
zpûtného leasingu ve skupinû PRE. Jedná se o kaÏdoroãní leasbackové operace v objemu cca 100 mil. Kã.
Sídlo: Praha 10, Limuzská 2110/8
Iâ: 25 05 40 40
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ:
Ekonomické údaje:
Základní kapitál
Vlastní kapitál
Zisk po zdanûní
TrÏby za prodej zboÏí a sluÏeb
2003
2002
2001
3
2
2
10
45
13
114
000
538
373
850
10
32
8
106
000
471
484
012
10
25
6
89
000
281
642
688
6. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY (tis. Kã)
OdloÏená daÀová pohledávka
Jistina za karty CCS
Kauce na obchodování s elektfiinou
Pohledávky z prodeje bytov˘ch domÛ
PÛjãka dcefiiné spoleãnosti
Ostatní dlouhodobé pohledávky z obchodního styku
Celkem
2003
178 340
1 020
21 289
25 817
–
4 500
230 966
2002
188 663
1 298
6 917
28 115
1 200
4 500
230 693
2001
–
1 298
24 100
31 524
2 400
15 354
74 676
2003
192 056
229 294
75 208
15 651
34 791
547 000
-263 432
283 568
2002
310 619
244 996
83 135
20 950
107 854
767 554
-448 293
319 261
2001
237 001
273 036
85 942
106 318
143 413
845 710
-271 576
574 134
7. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (tis. Kã)
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Velkoodbûratelé elektfiiny
Maloodbûratelé elektfiiny - podnikatelé
Maloodbûratelé elektfiiny - domácnosti
Obchodování s elektfiinou
Ostatní pohledávky
Celkem brutto *)
Opravné poloÏky
Celkem netto
*) Z v˘‰e uveden˘ch krátkodob˘ch obchodních pohledávek jsou pohledávky po lhÛtû splatnosti ve v˘‰i 341 891 tis. Kã (355 918 tis. Kã v roce 2002 a 382 260 tis. Kã v roce 2001)
Dohadné úãty aktivní
Nevyfakturovaná elektfiina
Ostatní dohadné úãty
Celkem netto
2003
926 057
1 538
927 595
2002
935 045
5 590
940 635
2001
909 658
5 537
915 195
Jiné krátkodobé pohledávky
Obchodní pÛjãky
Pohledávky z prodeje bytov˘ch domÛ a pÛjãek z fondu sociálního rozvoje
Ostatní pohledávky
Celkem brutto
Opravné poloÏky
Celkem netto
2003
49 963
11 493
328
61 784
-49 963
11 821
2002
52 329
13 163
922
66 414
-47 298
19 116
2001
92 210
12 853
492
105 555
-90 343
15 212
8. KRÁTKODOB¯ FINANâNÍ MAJETEK (tis. Kã)
2003
Cenné papíry drÏené do splatnosti
Korporátní smûnky
Depozitní smûnky
Realizovatelné cenné papíry
Podílové listy
Majetkové cenné papíry
Dluhopisy (vãetnû AÚV)
Opravná poloÏka *)
Celkem
2002
139 924
150 012
2001
49 351
40 020
30 000
123 332
217 431
15 405
133 830
221 059
660 699
370 294
20
262
192
-137
426
000
000
502
286
587
*) Do roku 2001 se cenné papíry oceÀovaly pofiizovací cenou a pfiípadn˘ pokles trÏní hodnoty byl vyjádfien opravnou poloÏkou, která se úãtovala do v˘sledku hospodafiení. Od roku
2002 se realizovatelné cenné papíry oceÀují reálnou hodnotou (její pfiecenûní – zv˘‰ení i sníÏení – se úãtuje proti vlastnímu kapitálu), cenné papíry drÏené do splatnosti se oceÀují
amortizovanou cenou pofiízení (její pfiecenûní se úãtuje do v˘sledku hospodafiení).
9. OPRAVNÉ POLOÎKY (tis. Kã)
k 31. 12. 2003
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Zásoby
Pohledávky
Celkem
27
39
313
380
290
819
395
504
Zúãtování
v b û Ï n é m ro c e
7 020
Tvorba
v b û Ï n é m ro c e
3 831
37 589
k 31. 12. 2002
30
2
495
528
479
230
591
300
182 196
189 216
41 420
2003
71 339
6 309
77 648
2002
69 292
6 601
75 893
2001
67 211
19 004
86 215
2003
2 553 831
1 315 611
1
3 869 443
2002
2 553 831
1 315 611
1
3 869 443
2001
2 553 831
1 315 611
1
3 869 443
Pohyby opravn˘ch poloÏek jsou vykázány v provozním v˘sledku hospodafiení.
10. P¤ECHODNÁ AKTIVA (tis. Kã)
âasové rozli‰ení nult˘ch leasingov˘ch splátek
Ostatní úãty ãasového rozli‰ení
Celkem
11. VLASTNÍ KAPITÁL (tis. Kã)
Registrovan˘ základní kapitál a druhy akcií k 31. 12. 2003
Druh akcií
Na majitele
Na jméno - akcie obcí
Na jméno se zvlá‰tními právy
Celkem
Akcie na majitele
Akcie v nemateriální formû s pln˘m hlasovacím právem a volnou pfievoditelností.
Akcie na jméno
Akcie obcí, které mají plné hlasovací právo a jsou pfievoditelné se souhlasem valné hromady.
Akcie na jméno se zvlá‰tními právy
Akcie s pln˘m hlasovacím právem a dal‰ími právy jmenovitû uveden˘mi ve stanovách PRE.
107
106
Zmûny vlastního kapitálu
ZÛstatek k 31. 12. 2002
Tvorba rezervního fondu
Tvorba a ãerpání sociálního fondu
V˘plata dividend
V˘plata tantiém
Nerozdûlen˘ zisk
âist˘ zisk roku 2003
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku
Vliv pfiecenûní CP na odloÏenou daÀ
ZÛstatek k 31. 12. 2003
Základní
kapitál
Kapitálové
fondy
Fondy
ze zisku
3 869 443
376 527
667 193
141 233
-912
3 869 443
-16 148
-3 354
357 025
807 514
HV ve
schvalovacím fiízení
996 318
-141 233
-27 318
-650 066
-9 500
-168 201
1 069 513
N e ro z d û l e n ˘
zisk
1 069 513
2 147 104
1 978 903
Vlastní
kapitál
celkem
7 888 384
-28 230
-650 066
-9 500
168 201
1 069
-16
-3
8 250
513
148
354
599
O v˘‰i a zpÛsobu rozdûlení v˘sledku hospodafiení za rok 2002 rozhodla valná hromada dne 11. 6. 2003.
Kapitálové fondy
Kapitálové fondy pfiedstavují ãást kapitálu b˘valého státního podniku - právního pfiedchÛdce PRE. Na základû privatizaãního projektu se kapitál státního podniku
rozdûlil ke dni vzniku akciové spoleãnosti (1. 1. 1993) na základní kapitál, rezervní fond a kapitálové fondy. K tomuto datu byl zÛstatek kapitálov˘ch fondÛ
390 390 tis. Kã. V letech 1993 aÏ 1997 byly tyto fondy zvy‰ovány o darovan˘ hmotn˘ majetek slouÏící k rozvodu elektfiiny. Od roku 2002 se v poloÏce
kapitálov˘ch fondÛ vykazuje zmûna reálné hodnoty realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ.
2003
390 390
122 714
-156 079
357 025
Poãáteãní zÛstatek dle privatizaãního projektu k 1. 1. 1993
Bezúplatné nabytí majetku v letech 1993-1997
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku (vãetnû vlivu odloÏené danû)
Celkem
2002
390 390
122 714
-136 577
376 527
2001
390 390
122 714
513 104
Fondy ze zisku
V souladu s obchodním zákoníkem a stanovami tvofií PRE zákonn˘ rezervní fond ve v˘‰i 5 % z ãistého zisku, a to aÏ do okamÏiku, kdy tento fond dosáhne 20 %
základního kapitálu. MoÏnost uÏití rezervního fondu je dána stanovami PRE. Dále se v PRE povinnû tvofií na základû kolektivní smlouvy fond sociálního rozvoje.
2003
Zákonn˘ rezervní fond
Fond sociálního rozvoje
Celkem
773 889
33 625
807 514
Zúãtování
v b û Ï n é m ro c e
-28 230
-28 230
Tvorba
v b û Ï n é m ro c e
141 233
27 318
168 551
2002
632 656
34 537
667 193
Návrh 2003
1 069 513
0
28 545
12 000
688 760
340 207
2002
996 318
141 233
27 318
9 500
650 066
168 201
2001
878 204
43 910
24 789
8 500
425 639
375 366
Rozdûlení zisku
âist˘ zisk
Zákonn˘ pfiídûl do rezervního fondu
Pfiídûl do fondu sociálního rozvoje
Tantiémy ãlenÛm pfiedstavenstva a dozorãí rady
Dividendy
Nerozdûlen˘ zisk
12. REZERVY (tis. Kã)
2003
Rezervy na podnikatelská rizika
Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ
Celkem
Zúãtování
v b û Ï n é m ro c e
428 906
–
428 906
Tvorba
v b û Ï n é m ro c e
141 578
-129 404
-129 404
141 578
2002
287 328
129 404
416 732
Podnikatelská rizika pfiedstavují vesmûs soudní spory. Byly vytvofieny rezervy na následující tituly:
– Ïaloba spoleãnosti âEZ, a.s., v celkové ãástce 102 397 tis. Kã (vãetnû úrokÛ z prodlení) za údajné nedodrÏení smluvních podmínek pfii dodávce elektfiiny
v roce 1996 (93 200 tis. Kã k 31. 12. 2002).
– Ïaloba spoleãnosti Stfiedoãeská energetická a.s., která poÏaduje celkem 171 719 tis. Kã a úrok z prodlení, a to za sluÏby v oblasti rezervace kapacity
a pfienosu elektfiiny v roce 2001. V této záleÏitosti se jiÏ vyjádfiil Energetick˘ regulaãní úfiad a pfiiklonil se na stranu STE a.s. V roce 2002 byl soudem vydán
platební rozkaz - spoleãnost proti tomu podala odpor. V˘‰e rezervy je 191 739 tis. Kã (181 092 tis. Kã k 31. 12. 2002).
– rezerva na odstupné ve v˘‰i 5 394 tis. Kã (5 800 tis. Kã k 31. 12. 2002)
– rezerva na ostatní podnikatelská rizika (soudní spory - probíhající nebo reálnû hrozící) v celkové v˘‰i 4 776 tis. Kã (7 236 tis. Kã k 31. 12. 2002)
– rezerva na rizika vypl˘vající z provozování stál˘ch aktiv v celkové v˘‰i 124 600 tis. Kã.
13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (tis. Kã)
Závazky z obchodních vztahÛ
Faktury dodavatelÛ se splatností v následujícím roce
Ostatní závazky
Celkem
2003
538 891
11 147
550 038
2002
483 240
18 386
501 626
2001
517 462
15 764
533 226
Spoleãnost eviduje závazky po lhÛtû splatnosti v souhrnné v˘‰i 4 246 tis. Kã (7 725 v roce 2002). Tyto závazky byly vût‰inou uhrazeny v lednu následujícího roku.
Pfiijaté zálohy
Pfiíjaté zálohy na elektfiinu
Ostatní pfiijaté zálohy
Celkem
2003
1 592 773
3 674
1 596 447
Závazky ke spoleãníkÛm
Nevyplacené dividendy
2003
79 579 *)
2002
1 515 560
8 917
1 524 477
2001
1 307 734
5 929
1 313 663
2002
612
2001
573
*) Z toho 78.587 tis. Kã je dividenda za rok 2002 náleÏející MPSV, které si ji prozatím nenechalo vyplatit.
14. ODLOÎEN¯ DA≈OV¯ ZÁVAZEK A ODLOÎENÁ DA≈OVÁ POHLEDÁVKA (tis. Kã)
OdloÏené daÀové pohledávky a závazky vykázané v rozvaze:
Dlouhodob˘ majetek
Zásoby
Pohledávky
Finanãní majetek
Rezervy na budoucí závazky
Doãasné rozdíly celkem
DaÀová sazba
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek (pohledávka)
Saldo
2003
39 600
39 819
61 398
213 979
282 133
636 929
28 %
178 340
Pohledávka
2002
2001
2 230
224 747
204 093
177 519
608 589
31 %
188 663
3 724
52 970
135 679
168 600
360 973
31 %
111 902
2003
2 843 205
Závazek
2002
2 477 454
2001
2 194 436
2 843 205
28 %
796 097
617 757
2 477 454
31 %
768 011
579 348
2 194 436
31 %
680 275
568 373
109
108
OdloÏené daÀové pohledávky nevykázané v rozvaze
V souladu s úãetními postupy uveden˘mi v bodû (q) nebylo úãtováno o následujících daÀov˘ch pohledávkách:
Odpoãitatelné doãasné rozdíly
DaÀové ztráty
DaÀová sazba
Nevykázaná odloÏená daÀová pohledávka
2003
165 835
2002
171 910
2001
189 381
28 %
46 434
31 %
53 292
31 %
58 708
15. BANKOVNÍ ÚVùRY (tis. Kã)
Jistina
k 31. 12. 2003
Ú ro k o v á
Splatnost
míra
Krátkodobé úvûry
Bankovní úvûr # 1
Celkem
Dlouhodobé úvûry
Bankovní úvûr # 1
Bankovní úvûr # 2
Celkem
Jistina
130 000
130 000
k 31. 12. 2002
Ú ro k o v á
Splatnost
míra
Fix 3,1 %
2. 1. 2003
Jistina
k 31. 12. 2001
Ú ro k o v á
Splatnost
míra
80 000
80 000
Fix 5,01 %
10. 1. 2002
200 000
500 000
700 000
4,9250 %
5,3475 %
18. 12. 2003
15. 5 .2003
V‰echny uvedené úvûry jsou v ãesk˘ch korunách. K 31. 12. 2003 nemá spoleãnost Ïádn˘ bankovní úvûr.
16. P¤ECHODNÁ PASIVA (tis. Kã)
2003
1 410 737
–
1 410 737
2002
1 403 302
56
1 403 358
2001
1 354 416
11 259
1 365 675
k 31. 12. 2003
1 853 241
-442 504
1 410 737
2003
102 809
-95 374
k 31. 12. 2002
1 750 432
-347 130
1 403 302
2003
3 608 232
43 902
322 365
646 256
597 104
56 068
1 261 124
131 232
1 282 715
2002
3 780 322
-21 849
324 406
614 652
589 003
63 433
1 185 106
239 770
1 390 915
2001
3 463 745
41 340
305 883
550 101
729 714
83 000
822 700
312 300
1 313 153
V˘nosy pfií‰tích období - investiãní pfiíspûvky
Ostatní úãty ãasového rozli‰ení
Celkem
Investiãní pfiíspûvky
V souladu s bodem (p) zásadních úãetních postupÛ byly zaúãtovány hodnoty investiãních pfiíspûvkÛ:
Pfiijaté pfiíspûvky
Zúãtováno do v˘nosÛ (viz pozn. 17b)
ZÛstatek k 31. 12. bûÏného roku
V¯KAZ ZISKU A ZTRÁTY
17. PROVOZNÍ V¯SLEDEK HOSPODA¤ENÍ (tis. Kã)
Hrub˘ zisk z prodeje elektfiiny
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Jiné provozní v˘nosy
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
Náklady na materiál a sluÏby
Jiné provozní náklady
Provozní v˘sledek hospodafiení
Pozn.
17a)
17b)
17c)
17d)
17e)
a) Obchod s elektfiinou
Odbûratelé se zákonem dûlí podle velikosti své spotfieby na oprávnûné a chránûné zákazníky. Cena za distribuci elektrické energie oprávnûn˘m zákazníkÛm
a cena elektfiiny pro chránûné zákazníky jsou regulovány Energetick˘m regulaãním úfiadem.
Oprávnûní zákazníci mají právo vybrat si dodavatele elektfiiny. Pokud si vyberou dodavatele, jehoÏ zásobovací území není v místû fyzického odbûru elektfiiny,
platí tomuto dodavateli jen za obstaranou elektfiinu. Distributorovi, v jehoÏ zásobovacím území se odbûr nachází, pak platí za distribuãní a systémové sluÏby
(dále jen sluÏby) související s dodávkou elektfiiny. Cena elektfiiny je smluvní (neregulovaná), zatímco cena sluÏeb je regulovaná.
Chránûní zákazníci nemají právo vybrat si svého dodavatele elektfiiny – jejich dodavatelem se automaticky stává ten distributor, v jehoÏ zásobovacím území
se odbûr nachází. Cena elektfiiny obsahuje i úhradu za sluÏby a je regulovaná.
Od 1. 1. 2002, resp. 1. 1. 2003 byli oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci, jejichÏ roãní spotfieba elektfiiny vztaÏená na jedno odbûrné místo
pfiekroãila hodnotu 40 GWh, resp. 9 GWh. Od 1. 1. 2004 jsou oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci na sítích VN a VVN s rezervovan˘m pfiíkonem
nad 250 kW.
Zaji‰tûní pfiíjmÛ
Zákazníci – velkoodbûratelé
Odeãty elektromûrÛ a fakturace se provádí mûsíãnû. Na úhradu odebrané, ale je‰tû nevyfakturované elektfiiny platí zákazníci mûsíãní nebo dekádní zálohy ve
v˘‰i oãekávané spotfieby, pfiiãemÏ se bere v úvahu spotfieba minul˘ch období, sezónnost a dal‰í faktory. ZpÛsob stanovení zálohy je pfiedmûtem smlouvy
o dodávce elektfiiny. V pfiípadech neplacení za dodávku elektfiiny jsou zákazníci upomínáni. Pokud odbûratel neuhradí pohledávky ani ve stanovené
dodateãné lhÛtû, dochází k pfieru‰ení dodávky elektfiiny. âást velkoodbûratelÛ jistí úhradu budoucích pohledávek zálohami placen˘mi v pfiedstihu a kaucemi.
Zákazníci – maloodbûratelé
BûÏn˘ odeãet elektromûrÛ a fakturace se provádí u zákazníkÛ jednou za ãtyfii mûsíce, a na dodanou, ale zatím nevyfakturovanou elektfiinu jsou stanoveny
jedna aÏ tfii zálohy, které jsou stanoveny tak, aby odpovídaly velikosti a charakteru spotfieby. Stanovení ceny a zpÛsobu placení je obsaÏeno ve smlouvû
uzavfiené se zákazníkem.
V˘nosy a náklady související s obchodem s elektfiinou (tis. Kã)
Oprávnûní zákazníci (velkoodbûratelé)
Prodej elektfiiny
Prodej distribuãních a systémov˘ch sluÏeb
Prodej nadstandardních sluÏeb
Chránûní zákazníci
Velkoodbûratelé
Velkoodbûratelé - nadstandardní sluÏby
Maloodbûr - podnikatelé
Maloodbûr - domácnosti
Ostatní v˘nosy
Nevyfakturovaná elektfiina
V˘nosy celkem
Náklady na nákup elektfiiny
Náklady na nákup souvisejících sluÏeb
Náklady na pofiízení elektfiiny celkem
Hrub˘ zisk z prodeje elektfiiny
2003
1 174 690
663 559
444 830
66 301
8 814 839
2 644 744
2 390
2 654 459
3 513 246
44 268
-8 988
10 024 809
4 889 354
1 527 223
6 416 577
3 608 232
9
3
2
3
9
4
1
6
3
2002
483 634
234 950
182 742
65 942
383 675
416 648
8 183
550 080
408 764
34 431
25 387
927 127
723 526
423 279
146 805
780 322
2001
3 834
8
2 438
3 089
4
107
9 481
955
151
113
512
162
037
930
6 018 185
3 463 745
Pozn.: V˘nosy a náklady v pfiedchozí tabulce dokumentují ekonomickou podstatu transakcí s elektfiinou. Oproti v˘kazu zisku a ztráty jsou vzájemnû kompenzovány ty poloÏky
nákladÛ a v˘nosÛ, u nichÏ kompenzace vyjadfiuje samu podstatu transakcí. Bez provedení kompenzace by byly vykázány ostatní v˘nosy o 141 725 tis. Kã vy‰‰í, náklady na nákup
elektfiiny o 26 471 tis. Kã vy‰‰í a náklady na nákup souvisejících sluÏeb o 115 254 tis. Kã vy‰‰í. Hrub˘ zisk z prodeje elektfiiny odpovídá v˘kazu zisku a ztráty.
111
110
b) Jiné provozní v˘nosy (tis. Kã)
V˘nosy z prodeje sluÏeb
Aktivace nákladÛ do investic a zmûna stavu nedokonãené v˘roby
âasové rozli‰ení investiãních pfiíspûvkÛ (20 let)
Ostatní provozní v˘nosy
Celkem
2003
77 479
100 734
95 374
48 778
322 365
2002
88 767
85 646
90 596
59 397
324 406
2001
109 072
75 116
83 641
38 054
305 883
2003
1 248
404 541
34 617
160 431
3 289
43 378
646 256
2002
1 287
394 589
25 687
153 737
2 925
37 714
614 652
2001
1 314
372 954
8 413
138 165
3 246
27 323
550 101
2003
210 939
198 978
299 767
31 204
111 694
74 593
44 550
289 399
1 261 124
2002
186 353
209 951
269 485
36 122
96 753
69 279
45 684
271 479
1 185 106
2001
200 109
–
161 527
24 031
80 599
67 903
45 056
243 475
822 700
c) Osobní náklady (tis. Kã)
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ
Mzdové náklady
Mzdy vyplacené v závislosti na v˘sledku hospodafiení spoleãnosti
Sociální a zdravotní poji‰tûní
Odmûny ãlenÛm orgánÛ PRE
Sociální náklady
Celkem
Informace o odmûÀování fiídících pracovníkÛ je uvedena v bodû 22a.
d) Náklady na materiál a sluÏby (tis. Kã)
Materiál a energie
Nákup elektromûrÛ
Opravy dlouhodobého majetku
Konzultaãní sluÏby
Finanãní leasing
Podpora IT
Po‰tovní a telekomunikaãní poplatky
Ostatní sluÏby
Celkem
Pfiíãinou zv˘‰ení celkov˘ch nákladÛ na sluÏby mezi roky 2001 a 2002 byla zejména zmûna metodiky úãtování v obchodu s elektfiinou. V roce 2002 byly
v nákladech na sluÏby vykázány i náklady na sluÏby související s obstaráním elektfiiny, zatímco v roce 2001 byly tyto náklady vykázány spoleãnû s náklady na
nákup elektfiiny. DÛvodem zmûny úãtování byly zmûny ve zpÛsobu obchodování s elektfiinou od roku 2002.
e) Jiné provozní náklady (tis. Kã)
Odpis pochybn˘ch pohledávek *)
ZÛstatková hodnota vyfiazeného dlouhodobého majetku
Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek
Zmûna stavu rezerv
Ostatní provozní náklady
Celkem
*) Tato poloÏka je kompenzována zúãtováním opravn˘ch poloÏek
2003
27 874
73 835
-147 795
141 578
35 740
131 232
2002
31 747
21 785
141 258
11 390
33 590
239 770
2001
32 931
3 103
66 744
183 555
25 967
312 300
18. FINANâNÍ V¯SLEDEK HOSPODA¤ENÍ (tis. Kã)
2003
97 128
20 207
7 704
209
Zisk z prodeje cenn˘ch papírÛ
V˘nosy z drÏení cenn˘ch papírÛ
Pfiijaté úroky
Kurzové zisky
Ostatní finanãní v˘nosy
Celkové finanãní v˘nosy
Úrokové náklady (vyjma kapitalizovan˘ch)
Kurzové ztráty
Tvorba opravn˘ch poloÏek k finanãnímu majetku
Ostatní finanãní náklady
Celkové finanãní náklady
Finanãní v˘sledek hospodafiení
125 248
350
909
2002
1 970
23 808
13 457
123
7 696
47 054
29 198
1 323
7 283
8 542
116 706
6 279
36 800
10 254
2001
1 929
29 988
3 764
813
10 427
46 921
50 583
440
46 429
5 572
103 024
-56 103
19. MIMO¤ÁDN¯ V¯SLEDEK HOSPODA¤ENÍ (tis. Kã)
2003
Zúãtování opravn˘ch poloÏek k realizovateln˘m cenn˘m papírÛm (RCP)
Ostatní mimofiádné v˘nosy
Mimofiádné v˘nosy celkem
ZÛstatková cena aktiv *)
Spotfieba materiálu *)
Opravy *)
SluÏby *)
Nákup elektromûrÛ *)
Ostatní náklady *)
Mimofiádné náklady celkem
Vliv zúãtování opravn˘ch poloÏek k RCP na odloÏenou daÀ
Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení
-26 629
2002
138 121
72
138 193
19 773 *)
25 362 *)
48 077 *)
20 413 *)
43 544 *)
3 710 *)
160 879
42 060
-64 746
2003
268 224
35 055
–
303 279
2002
307 922
32 183
42 060
382 165
129
129
294 *)
20 527 *)
5 886 *)
51
26 758
2001
3 688
1 299
2 389
*) Jedná se o v˘daje na likvidaci a odstraÀování následkÛ ‰kod po povodni v srpnu 2002.
20. DANù Z P¤ÍJMÒ (tis. Kã)
Splatná daÀ z pfiíjmÛ
OdloÏená daÀ z pfiíjmÛ – z bûÏné ãinnosti
OdloÏená daÀ z pfiíjmÛ – z mimofiádné ãinnosti
Celková daÀ z pfiíjmÛ ve v˘kaze zisku a ztráty
Efektivní daÀová sazba
Zisk pfied zdanûním
DaÀ z pfiíjmÛ pfii uÏití platné sazby danû z pfiíjmÛ
Efekt z daÀovû neúãinn˘ch nákladÛ
Efekt z daÀovû neúãinn˘ch v˘nosÛ
DaÀové pobídky nezohlednûné v úãetní závûrce
Efekt ze zdanûní nûkter˘ch pfiíjmÛ zvlá‰tní sazbou danû
OdloÏená daÀ pfii uÏití platné sazby danû z pfiíjmÛ
Pfiepoãet odloÏené danû na budoucí sazbu danû z pfiíjmÛ (28 %)
Celková daÀ z pfiíjmÛ / efektivní daÀová sazba
2003
1 372
425
41
-6
-188
-3
107
-72
303
792
566
219
078
979
503
662
607
279
2001
308 212
73 023
381 235
2002
31,0
3,0
-0,4
-13,8
-0,3
7,8
-5,3
22,1
%
%
%
%
%
%
%
%
1 378
427
122
-79
-157
-5
74
483
330
900
006
451
851
243
382 165
2001
31,0
8,9
-5,7
-11,5
-0,4
5,4
%
%
%
%
%
%
27,7 %
1 259
390
133
-22
-188
-4
73
439
426
132
388
377
581
023
381 235
31,0
10,6
-1,8
-15,0
-0,4
5,8
%
%
%
%
%
%
30,3 %
113
112
21. V¯KAZ UZNAN¯CH ZISKÒ A ZTRÁT (tis. Kã)
2003
-21 428
1 926
-19 502
1 069 513
1 050 011
Úbytek z pfiecenûní majetku
PfiírÛstek z pfiecenûní majetku
Celková ztráta neuvedená ve v˘kaze zisku a ztráty
âist˘ zisk bûÏného období
Uznané zisky a ztráty celkem
2002
-142 832
6 255
-136 577
996 318
859 741
2001
–
–
–
878 204
878 204
DAL·Í INFORMACE
22. INFORMACE O SP¤ÍZNùN¯CH OSOBÁCH (tis. Kã)
a) OdmûÀování managementu, pfiedstavenstva a dozorãí rady
Osobní náklady
PrÛmûrn˘ poãet osob
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní
poji‰tûní
Odmûny ãlenÛm
orgánÛ PRE
Sociální náklady *)
Celkem
P¤
4
2003
DR
10
¤P
41
50 350
P¤
3
2002
DR
9
17 623
1 060
60
1 120
2 229
160
2 389
527
68 500
¤P
34
46 352
P¤
4
2001
DR
9
16 223
840
60
900
2 085
154
2 239
430
63 005
¤P
28
33 994
11 898
1 056
113
1 169
2 190
163
2 353
P¤
3 150
2001
DR
3 850
392
46 284
Pozn.: P¤ (pfiedstavenstvo), DR (dozorãí rada), ¤P (fiídící pracovníci - v˘konní fieditelé a vedoucí odborÛ)
*) âlenÛm pfiedstavenstva a dozorãí rady se bezplatnû poskytuje nadstandardní zdravotní a rehabilitaãní péãe do ãástky 20 tis. Kã za rok.
Ostatní poÏitky
Tantiémy
Poskytnuté pÛjãky
Îivotní poji‰tûní
Bezplatné pouÏívání
automobilÛ **)
Celkem
P¤
4 275
2003
DR
5 225
¤P
P¤
3 825
2002
DR
4 675
146
527
4 275
5 225
2 702
3 375
¤P
300
430
3 825
4 675
1 837
2 567
¤P
50
392
3 150
3 850
1 177
1 619
**) Je zde zahrnuto i pouÏívání automobilÛ ãleny pfiedstavenstva, neboÈ jsou zároveÀ ãleny v˘konného managementu. âástka vyjadfiuje 1 % pofiizovací ceny automobilu za kaÏd˘
mûsíc pouÏívání a vstupuje do základu danû z pfiíjmu pfiíslu‰n˘ch zamûstnancÛ.
Pohledávky
P¤
Poskytnuté pÛjãky
a splátkové kalendáfie
2003
DR
¤P
3 962
P¤
2002
DR
¤P
10
4 174
P¤
2001
DR
¤P
34
4 053
âlenové statutárních orgánÛ vlastní v úhrnu 10 akcií PRE a za ãlenství v orgánech dcefiin˘ch spoleãností obdrÏeli odmûny v souhrnné ãástce 1 189 tis. Kã.
b) Vztahy k dcefiin˘m spoleãnostem
Pohledávky PRE k 31. 12.
2002
2001
38
8
764
312
948
367
2 756
3 980
1 131
3 106
4 936
2003
PREleas, a.s.
CEP a.s.
ODEM a.s.
Celkem
PREleas, a.s.
z toho: SluÏby
Dlouhodob˘ majetek
CEP a.s.
z toho: SluÏby
Dlouhodob˘ majetek
Zásoby
Dividendy
Úroky z pÛjãek
ODEM a.s.
z toho: Dividendy
Úroky z pÛjãek
SluÏby
Celkem
2003
110 267
116
110 151
8 705
7 107
705
43
850
3 777
1 700
45
2 032
122 749
V˘ n o s y P R E
2002
100 092
229
99 863
5 189
5 178
11
3 436
1 275
283
1 878
108 717
2001
99 833
93
99 740
7 941
5 051
2 805
85
3 277
425
414
2 438
111 051
2003
1 343
1 213
2 556
2003
114 476
113 867
609
210 152
12 461
197 668
16
Závazky PRE k 31. 12.
2002
33 675
1 060
34 735
Náklady PRE
2002
98 835
98 835
2001
59 839
2 367
62 206
2001
80 599
80 599
259 089
19 120
239 873
96
212 035
14 165
197 870
7
35 563
35 086
32 723
46
35 517
360 191
35 086
393 010
32 723
325 357
c) Vztahy k matefiské spoleãnosti (PraÏská energetika Holding a.s.)
V roce 2003 byly matefiské spoleãnosti vyplaceny dividendy z rozdûlení zisku roku 2002 ve v˘‰i 281 160 tis. Kã (184 450 tis. Kã v roce 2002). Bûhem roku
2003 byly matefiské spoleãnosti poskytnuty sluÏby v hodnotû 491 tis. Kã (792 tis. Kã v roce 2002), a to za vedení ekonomické agendy, nájem kanceláfií
a organizaci sluÏebních cest. K 31. 12. 2003 je evidována pohledávka ve v˘‰i 33 tis. Kã (22 tis. Kã k 31. 12. 2002).
23. OSTATNÍ ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚâETNÍ ZÁVùRCE
PRE ruãí za úvûr dcefiiné spoleãnosti PREleas, a.s., aÏ do hodnoty 209 790 tis. Kã. Spoleãnost dále poskytla platební bankovní záruku ve v˘‰i 31 009 tis. Kã ve
prospûch Operátora trhu s elektfiinou, a.s.
24. V¯ZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY PO DATU ÚâETNÍ ZÁVùRKY
Dne 1. 2. 2004 byly uzavfieny smlouvy na finanãní nájem energetického zafiízení v celkové hodnotû 138 329 tis. Kã. V roce 2004 bude z této ãástky splaceno
celkem 16 896 tis. Kã. V letech 2004-2008 bude z této ãástky splaceno celkem 90 623 tis. Kã.
115
114
25. V¯KAZ O PENùÎNÍCH TOCÍCH
Penûzi a penûÏními ekvivalenty se rozumí hotovost, prostfiedky na bûÏn˘ch bankovních úãtech a krátkodobé termínové vklady.
P.
Z.
A.1.1.1
A.1.1.2
A.1.2.1
A.1.2.2
A.1.2.3
A.1.2.4
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A*
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A **
A.3
A.4
A.5
A.6
A ***
B.1
B.1.2
B.2
B.3
B ***
C.1
C.2.5
C.2.6
C.3
C ***
F.
R.
Poãáteãní stav penûz a penûÏních ekvivalentÛ
Provozní ãinnost
Úãetní zisk a z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním
Odpisy
Odpis nedobytn˘ch pohledávek
Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek a rezerv
Zmûna stavu nevyfakturované energie
Zúãtování investiãních pfiíspûvkÛ do v˘nosÛ
Ostatní úãty ãasového rozli‰ení
Zisk (ztráta) z prodeje a vyfiazení stál˘ch aktiv
V˘nosy z dividend
Úroky vyúãtované ve v˘kaze zisku a ztráty
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zmûnami pracovního kapitálu
Zmûna stavu obchodních pohledávek
Zmûna stavu obchodních závazkÛ
Zmûna stavu zásob
Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a úroky
Zaplacené úroky
Pfiijaté úroky
Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ
Mimofiádné pfiíjmy a v˘daje
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti
Investiãní ãinnost
V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktivit
Pfiíjmy z investiãních pfiíspûvkÛ
Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktivit
PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám
âist˘ penûÏní tok z investiãní ãinnosti
Finanãní ãinnost
Zmûna stavu finanãních závazkÛ
âerpání sociálního fondÛ
Vyplacené dividendy
Pfiijaté dividendy
âist˘ penûÏní tok z finanãní ãinnost
Zmûna stavu penûz a penûÏních ekvivalentÛ
Koneãn˘ stav penûz a penûÏních ekvivalentÛ
2003
103 212
1 399 421
653 172
27 874
-6 217
8 988
-95 374
-5 588
-45 062
-2 737
-24 824
1 909 653
182 138
136 003
-23 054
-305 842
1 898 898
-406
33 319
-439 331
-26 629
1 465 851
2002
141 008
2001
50 156
1 401
652
31
144
-25
-90
12
34
-7
-8
2 144
339
-126
16
-5
2 368
-40
43
-407
-160
1 803
169
436
747
187
387
596
503
578
688
067
882
687
908
392
431
622
349
758
837
807
387
1 257
812
32
290
-107
-83
18
-20
-9
22
2 212
-624
310
30
-232
1 697
-51
25
050
714
931
806
037
641
454
789
719
082
851
021
432
515
000
777
467
981
521
2 389
1 675 201
-1 190
102
321
2
-764
792
809
537
400
046
-1 016
139
132
1
-742
138
482
906
200
550
-1 280
225
169
9
-875
235
374
765
200
896
-130
-28
-581
2
-736
-34
68
000
230
106
737
599
794
418
-650
-22
-434
7
-1 098
-37
103
000
222
099
688
633
796
212
-330
-19
-368
9
-708
90
141
000
951
219
717
453
852
008
ZPRÁVA O AUDITU KE KONSOLIDOVANÉ ÚâETNÍ ZÁVùRCE
Zpráva o auditu pro akcionáfie spoleãnosti PraÏská energetika, a.s.
Na základû provedeného auditu jsme dne 15. bfiezna 2004 vydali o úãetní závûrce, která je souãástí této v˘roãní zprávy, zprávu následujícího znûní:
„Provedli jsme audit pfiiloÏené konsolidované úãetní závûrky spoleãnosti PraÏská energetika, a.s. a jejích dcefiin˘ch spoleãností (skupina) k 31. prosinci 2003. Za tuto
konsolidovanou úãetní závûrku je odpovûdn˘ statutární orgán spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je vyjádfiit na základû auditu v˘rok o této konsolidované úãetní
závûrce.
Audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorsk˘mi standardy. Tyto standardy poÏadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali
pfiimûfienou jistotu, Ïe konsolidovaná úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrové ovûfiení podkladÛ prokazujících údaje a informace
uvedené v konsolidované úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení pouÏit˘ch úãetních zásad a v˘znamn˘ch odhadÛ uãinûn˘ch spoleãností a zhodnocení
celkové prezentace konsolidované úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení na‰eho v˘roku.
Podle na‰eho názoru konsolidovaná úãetní závûrka podává ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv, závazkÛ, vlastního kapitálu a finanãní
situace spoleãnosti PraÏská energetika, a.s. k 31. prosinci 2003 a v˘sledku hospodafiení za rok 2003 v souladu s Mezinárodními standardy úãetního v˘kaznictví
pfiijat˘mi V˘borem pro Mezinárodní úãetní standardy.“
Podle na‰eho názoru jsou informace z konsolidované úãetní závûrky uvedené v této v˘roãní zprávû ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s námi ovûfienou
konsolidovanou úãetní závûrkou spoleãnosti PraÏská energetika, a.s. k 31. prosinci 2003.
V Praze, dne 7. ãervna 2004
KPMG âeská republika, spol. s r.o.
Ing. Otakar Hora, CSc.
Osvûdãení ãíslo 71
Osvûdãení ãíslo 1197
117
116
¤ÁDNÁ (KONSOLIDOVANÁ) ÚâETNÍ ZÁVùRKA
KONSOLIDOVAN¯ V¯KAZ ZISKU A ZTRÁTY (tis. Kã)
Pozn.
TrÏby z prodané elektfiiny
Náklady na prodanou elektfiinu
Hrub˘ zisk z prodeje elektfiiny
Ostatní provozní v˘nosy
Osobní náklady
Odpisy - dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Odpisy - dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nakoupené sluÏby, materiál a energie
Ostatní provozní náklady
Provozní zisk
Finanãní náklady (netto)
Zisk z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním
DaÀ z pfiíjmÛ
Zisk z bûÏné ãinnosti po zdanûní
Mimofiádné náklady
Zisk (ztráta) za úãetní období
Zisk pfiipadající na kmenovou akcii (Kã)
(1)
(2)
(3)
(8)
(9)
(4)
(5)
(6)
(7)
(5)
(17)
2003
10 024 809
6 379 653
3 645 156
429 980
711 217
552 475
58 387
1 135 797
234 356
1 382 904
113 186
1 269 718
264 393
1 005 325
26 707
978 618
242
2002
9 927 127
6 109 147
3 817 980
378 744
673 171
542 584
65 366
1 072 736
490 564
1 352 303
8 536
1 343 767
350 428
993 339
163 219
830 120
193
KONSOLIDOVAN¯ V¯KAZ O ZMùNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (tis. Kã)
ZÛstatek k 31. 12. 2002
Tvorba rezervního fondu
Tvorba sociálního fondu
V˘plata dividend
V˘plata tantiem a podílÛ na zisku
OceÀovací rozdíly vykázané pfiímo
ve vlastním kapitálu
OdloÏená daÀ
âist˘ zisk roku 2003
ZÛstatek k 31. 12. 2003
Pozn.
Základní
kapitál
Kapitálové
fondy
Rezervní
fond
Fond
z p fie c e n û n í
(16)
3 869 443
382 652
632 656
141 233
-70 633
N e ro z d û l e n ˘
zisk
3 238
-141
-29
-650
-12
934
233
143
066
000
102 260
-33 641
3 869 443
382 652
773 889
-2 014
978 618
3 385 110
Vlastní
kapitál
celkem
8 053 052
-29 143
-650 066
-12 000
102
-33
978
8 409
260
641
618
080
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (tis. Kã)
Pozn.
A K T I VA
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Dlouhodobé pohledávky
OdloÏená daÀová pohledávka - dlouhodobá
Stálá aktiva
Krátkodob˘ finanãní majetek
Zásoby
Stát - daÀové pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahÛ
Ostatní pohledávky
Peníze a penûÏní ekvivalenty
ObûÏná aktiva
Aktiva celkem
PA S I VA
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Nerozdûlené zisky
Vlastní kapitál
Bankovní úvûry
Ostatní dlouhodobé cizí zdroje
Rezervy
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Dlouhodobé cizí zdroje
Bankovní úvûry
Stát - daÀové závazky
Závazky z obchodních vztahÛ
Ostatní krátkodobé cizí zdroje
Rezervy
Krátkodobé cizí zdroje
Pasiva celkem
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(10)
(13)
(14)
(15)
(16)
(18)
(20)
(19)
(12)
(18)
(20)
(20)
(19)
2003
2002
9 808
155
4
52
178
10 200
666
40
41
286
20
129
1 185
11 386
997
707
853
763
340
660
399
834
733
871
146
948
931
591
9 465
102
4
36
188
9 798
536
50
319
39
158
1 104
10 903
924
543
919
395
663
444
594
909
34
262
657
177
633
077
3 869
382
771
3 385
8 409
163
13
423
853
1 454
28
35
1 232
221
5
1 523
11 386
443
652
875
110
080
000
921
512
913
346
000
991
198
582
394
165
591
3 869
382
562
3 238
8 053
85
20
281
845
1 232
220
161
1 070
160
5
1 617
10 903
443
652
023
934
052
000
341
528
856
725
000
245
127
128
800
300
077
119
118
KONSOLIDOVAN¯ V¯KAZ O PùNùÎNÍCH TOCÍCH (tis. Kã)
Pozn.
Poãáteãní stav penûz a penûÏních ekvivalentÛ
Provozní ãinnost
Úãetní zisk z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním
Odpisy
Odpis nedobytn˘ch pohledávek
Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek a rezerv
Zmûna stavu pfiechodn˘ch úãtÛ
Zisk (ztráta) z prodeje a vyfiazení stál˘ch aktiv
V˘nosy z dividend
Úroky vyúãtované ve v˘kaze zisku a ztráty
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zmûnami pracovního kapitálu
Zmûna stavu obchodních pohledávek
Zmûna stavu obchodních krátkodob˘ch závazkÛ
Zmûna stavu zásob
Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním
Zaplacené úroky
Pfiijaté úroky
Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ
Mimofiádné pfiíjmy a v˘daje
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti
Investiãní ãinnost
V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv
Pfiíjmy z investiãních pfiíspûvkÛ
Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv
PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám
âist˘ penûÏní tok z investiãní ãinnosti
Finanãní ãinnost
Zmûna stavu finanãních závazkÛ
Vyplacené dividendy
Pfiijaté dividendy
âist˘ penûÏní tok z finanãní ãinnosti
Efekt ze zmûny konsolidaãního celku
Zmûna stavu penûz a penûÏních ekvivalentÛ
Koneãn˘ stav penûz a penûÏních ekvivalentÛ
(8, 9)
(5)
(5, 6)
(2)
(13)
2003
158 177
1 269 718
610 862
27 945
207 762
5 575
-45 331
-187
-15 242
2 061 102
216 210
64 656
-27 514
-307 242
2 007 212
-14 532
34 940
-450 953
-26 707
1 549 960
1 343
607
31
287
15
28
-6
5
2 314
348
-161
9
-3
2 507
-59
48
-414
-163
1 919
767
950
747
749
277
951
579
257
119
956
841
136
125
245
488
923
447
137
096
659
809
080
400
370
-1 022
139
33
1
-849
949
482
045
200
222
-116 400
-583 606
187
-699 819
-638
-436
6
-1 067
-41
1
158
000
499
579
920
505
954
177
-1 195
102
212
2
-878
(18)
(16)
2002
197 728
-28 229
129 948
P¤ÍLOHA ¤ÁDNÉ (KONSOLIDOVANÉ) ÚâETNÍ ZÁVùRKY
za rok konãící 31. 12. 2003
V·EOBECNÉ ÚDAJE
ZALOÎENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEâNOSTI
PraÏská energetika, a.s., (dále jen PRE nebo Spoleãnost) byla zaloÏena FNM âR jako akciová spoleãnost dne 13. 12. 1993 a byla zapsána do obchodního rejstfiíku
Okresního soudu v Praze 1 dne 1. 1. 1994.
Sídlo PRE je Na Hroudû 1492/4, Praha 10, PSâ 100 05.
PRE je podnikem vefiejn˘ch sluÏeb, jejímÏ hlavním pfiedmûtem ãinnosti je distribuce elektrické energie, která reprezentuje podstatnou ãást v˘nosÛ spoleãnosti. PRE
primárnû zaji‰Èuje prodej a rozvod elektrické energie v regionu hlavního mûsta Prahy a mûsta Roztoky u Prahy o rozloze pfiibliÏnû 497 ãtvereãních kilometrÛ. PRE má
vedoucí postavení v distribuci elektrické energie v této oblasti.
STATUTÁRNÍ A DOZORâÍ ORGÁNY K 31. 12. 2003
Pfiedstavenstvo:
Ing. Drahomír Ruta
Ing. Vladimír ·alek
Ing. Franti‰ek Krákora
Milan Janãík
Dipl. Ing. Uwe Benkendorff
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel
místopfiedseda pfiedstavenstva a fieditel divize síÈ
ãlen pfiedstavenstva a fieditel divize obchod
ãlen pfiedstavenstva
ãlen pfiedstavenstva a fieditel divize strategie
Dozorãí rada:
JUDr. Petr Hulinsk˘
Dipl.-Phys. Hermann Lıschen
Dr. Ing. Martin Konermann
Martin Langmajer
Dipl. Ing. Mark W. Mecidoglu
Ing. Mgr. Miroslav Poche
Zdenûk Pfienosil
Josef Nûmeãek
Ladislav Zitta
pfiedseda dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
místopfiedseda dozorãí rady, EnBW, SRN
ãlen dozorãí rady, EnBW, SRN
ãlen dozorãí rady, zástupce starosty Mâ Praha 22
ãlen dozorãí rady, RWE Energy AG, SRN
ãlen dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
ãlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
ãlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
ãlen dozorãí rady, zamûstnanec PRE
od
od
od
od
Ing. Petr ·vec
Dipl. Vw. Siegmund Messmer
Doc. Ing. Zdenûk Trojan, CSc.
Ing. Radek Miãka
Ing. Franti‰ek Kubelka
pfiedseda dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
místopfiedseda dozorãí rady, GESO AG,SRN
ãlen dozorãí rady, Hlavní mûsto Praha
ãlen dozorãí rady, Fond národního majetku âR
ãlen dozorãí rady, MPO âR
do
do
do
do
do
od 14. 7. 2003
od 14. 7. 2003
11.
11.
14.
11.
6.
6.
7.
6.
2003
2003
2003
2003
od 11. 6. 2003
11.
14.
11.
11.
11.
6.
7.
6.
6.
6.
2003
2003
2003
2003
2003
HLAVNÍ AKCIONÁ¤I PRE
PraÏská energetika Holding a.s.
âEZ, a.s.
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR
GESO Beteiligungs und Beratungs-AG, Dresden (GESO)
Ostatní
FNM âR
Celkem
2003
50,78 %
34,00 %
14,19 %
0,16 %
0,87 %
100,00 %
2002
50,78 %
0,16
0,87
48,19
100,00
%
%
%
%
2001
50,78 %
0,16
0,87
48,19
100,00
%
%
%
%
121
120
ÚâETNÍ ZÁSADY
PraÏská energetika, a.s. je spoleãnost podnikající v âeské Republice. Konsolidovaná finanãní závûrka spoleãnosti za rok konãící 31. prosincem 2003 zahrnuje
spoleãnost a její dcefiiné spoleãnosti (spoleãnû jsou naz˘vány konsolidaãním celkem, resp. Skupinou).
a) Prohlá‰ení o shodû
Konsolidované úãetní v˘kazy byly pfiipraveny podle úãetních standardÛ (IFRS) vydan˘ch V˘borem pro mezinárodní úãetní standardy (IASB), dále dle interpretací
vydan˘ch Stál˘m interpretaãním v˘borem IASB.
b) V˘chodiska pfiípravy úãetní závûrky
Hodnoty v úãetní závûrce jsou uvádûny v tisících Kã (TCZK) nebo milionech Kã (MCZK). OceÀování aktiv je na bázi historick˘ch cen s v˘jimkou krátkodobého
finanãního majetku, kter˘ je ocenûn reálnou hodnotou.
Úãetní zásady jsou uÏívány konzistentnû v celém konsolidaãním celku a jsou konzistentní se zásadami pouÏívan˘mi v pfiedchozím roce.
c) V˘chodiska pfiípravy konsolidované úãetní závûrky
Dcefiiné spoleãnosti
Dcefiin˘mi spoleãnostmi se rozumí spoleãnosti, ve kter˘ch PRE uplatÀuje a hodlá uplatÀovat i v následujícím roce rozhodující vliv. Rozhodující vliv existuje tehdy,
kdyÏ PRE mÛÏe pfiímo nebo nepfiímo fiídit finanãní a provozní záleÏitosti pfiíslu‰né spoleãnosti se zámûrem na tûchto operacích dosahovat zisku. Úãetní závûrky
dcefiin˘ch spoleãností jsou zaãlenûny do konsolidované úãetní závûrky od data, kdy zaãal b˘t rozhodující vliv uplatÀován.
ZpÛsob konsolidace
V roce 2003 a 2002 byly v‰echny dcefiiné spoleãnosti konsolidovány plnou metodou.
Metoda konsolidace
Ve‰keré zÛstatky a transakce stejnû jako nerealizované zisky z transakcí mezi podniky ve skupinû byly pfii pfiípravû úãetní závûrky eliminovány. Nerealizované
ztráty byly eliminovány stejn˘m zpÛsobem jako nerealizované zisky s v˘jimkou pfiípadÛ, které byly posouzeny jako ztráty vypl˘vající ze sníÏení hodnoty aktiv.
d) Pfiepoãet cizích mûn
Majetek a závazky vyjádfiené v cizí mûnû se v prÛbûhu roku pfiepoãítávají denním smûnn˘m kurzem devizového trhu vyhla‰ovan˘m âeskou národní bankou.
V prÛbûhu roku se úãtuje pouze o realizovan˘ch kurzov˘ch ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniãní mûnû jsou k rozvahovému dni pfiepoãítávána podle
oficiálního kurzu âNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve v˘sledku hospodafiení.
e) Finanãní deriváty
Skupina pouÏívá instrumentÛ SWAP k zaji‰tûní stability úrokového rizika. Deriváty jsou oceÀovány na akruální bázi. Prvotnû jsou ocenûny pofiizovacími náklady
a dále pfiecenûny na reálnou hodnotu. Úãtování v˘sledného zisku nebo ztráty závisí na charakteru zaji‰tûné poloÏky. Skupina se rozhodla neaplikovat zaji‰Èovací
úãetnictví, tzn. Ïe deriváty jsou oceÀovány stejnou metodou jako finanãní aktiva drÏená za úãelem obchodování.
Reálná hodnota derivátÛ k zaji‰tûní úrokového rizika je odhadnutá ãástka, jakou by Skupina obdrÏela nebo zaplatila pfii ukonãení derivátu k datu úãetní závûrky
s ohledem na aktuální úrokové sazby a na aktuální kredibilitu obou smluvních stran. Reálná hodnota opcí je odhadnuta pfii pouÏití opãního oceÀovacího modelu
zaloÏeného na informacích o trhu, které byly známy k datu závûrky.
f) Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
Majetek ve vlastnictví Spoleãnosti
Nakupovan˘ majetek je oceÀován v pofiizovacích cenách, které zahrnují cenu pofiízení a náklady spojené s pofiízením. Hmotn˘, resp. nehmotn˘ dlouhodob˘
majetek v pofiizovací cenû nad 40 000 Kã, resp. 60 000 Kã s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ jeden rok je vykazován v rozvaze. Pofiizovací cena neobsahuje
investiãní pfiíspûvky (viz úãetní zásady – písm. j).
Ocenûní hmotného a nehmotného majetku vytvofieného vlastní ãinností zahrnuje pfiímé a nepfiímé náklady bezprostfiednû související s vytvofiením tohoto majetku.
Majetek pofiízen˘ formou finanãního nájmu
Najat˘ majetek, u nûhoÏ Skupina pfiebírá základní rizika plynoucí z jeho vlatnictví, je klasifikován jako finanãní nájem. Tento majetek je oceÀován souãasnou
hodnotou budoucích splátek sníÏenou o oprávky a opravné poloÏky.
Drobn˘ hmotn˘ a drobn˘ nehmotn˘ majetek
Hmotn˘ majetek v pofiizovací cenû od 2 000 Kã do 40 000 Kã s dobou pouÏitelnosti del‰í neÏ jeden rok je klasifikován jako drobn˘ hmotn˘ majetek
a SW - vybavení v cenû do 60 000 tis. Kã je klasifikováno jako drobn˘ nehmotn˘ majetek. Nákup tohoto majetku se úãtuje na vrub nákladÛ a jeho fyzick˘ stav je
veden v podrozvahové evidenci.
Technická zhodnocení
V˘daje vynaloÏené na v˘mûnu ãásti jednotliv˘ch poloÏek dlouhodobého majetku navy‰ují zÛstatkovou úãetní hodnotu daného odpisovaného majetku. Ostatní
následné v˘daje jsou kapitalizovány pouze v pfiípadû, Ïe se tím zv˘‰í budoucí ekonomická hodnota daného majetku. V‰echny ostatní v˘daje jsou úãtovány do
nákladÛ.
Odpisy
Dlouhodob˘ majetek Skupiny je úãetnû odpisován lineárnû s pouÏitím následujících dob odpisování:
Kategorie majetku
Budovy, haly
Ostatní stavební objekty
Energetické hnací stroje a zafiízení
Pracovní stroje a zafiízení
Pfiístroje a zvlá‰tní technická zafiízení
Dopravní prostfiedky
Inventáfi
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Doba odpisu v letech
50
30
20
15
10
6
8
4
g) Klasifikace a oceÀování finanãního majetku
Finanãním majetkem se rozumí majetkové úãasti, cenné papíry k obchodování, cenné papíry drÏené do splatnosti a realizovatelné cenné papíry.
Majetkové úãasti se oceÀují pofiizovací cenou. Realizovatelné cenné papíry a cenné papíry k obchodování se oceÀují reálnou hodnotou. Zmûna reálné hodnoty se
u cenn˘ch papírÛ k obchodování úãtuje do v˘sledku hospodafiení, u realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ do vlastního kapitálu. Cenné papíry, u kter˘ch není moÏné
objektivnû stanovit reálnou hodnotu, se oceÀují odborn˘m odhadem, zpravidla ekvivalenãní metodou. Cenné papíry drÏené do splatnosti se oceÀují
amortizovanou cenou pofiízení, její zmûna se úãtuje do v˘sledku hospodafiení.
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti a realizovatelná finanãní aktiva se úãtují k datu zúãtování obchodu.
h) Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky jsou oceÀovány nominální hodnotou sníÏenou o opravné poloÏky (viz úãetní zásady l).
i) Zásoby
Zásoby materiálu jsou oceÀovány pofiizovacími cenami s pouÏitím váÏeného aritmetického prÛmûru. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení materiálu, celní
poplatky, skladovací poplatky pfii dopravû a dopravné za dodání na místo. Zásoby vytvofiené vlastní ãinností se oceÀují vlastními náklady, které obsahují pfiímé
náklady a proporcionální ãást reÏijních nákladÛ podle stavu rozpracovanosti.
j) Investiãní pfiíspûvky
Odbûratelé se podílejí na úhradû úãelnû vynaloÏen˘ch nákladÛ PRE s pfiipojením a zaji‰tûním poÏadovaného pfiíkonu. Povinnost úhrady vypl˘vá ze zákona
ã. 458/2000 Sb. a vyhlá‰ky ã. 297/2001 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Ocenûní dlouhodobého majetku, kter˘ je takto dotován, je sníÏeno o pfiijaté pfiíspûvky.
k) Peníze a penûÏní ekvivalenty
Penûzi a penûÏními ekvivalenty se rozumí hotovost, peníze na cestû, vklady na bûÏn˘ch bankovních úãtech a dal‰í finanãní aktiva, jejichÏ ocenûní mÛÏe b˘t
spolehlivû urãeno a která mohou b˘t okamÏitû pfievedena na hotovost.
l) Ztráty ze sníÏení hodnoty aktiv – opravné poloÏky
Pfii ocenûní aktiv (s v˘jimkou odloÏené daÀové pohledávky) k rozvahovému dni se zkoumá, zda u jednotliv˘ch poloÏek existuje indikace sníÏení jejich hodnoty.
Pokud ano, je u pfiíslu‰ného aktiva odhadnuta zpûtnû získatelná ãástka. SníÏení hodnoty aktiva je rozpoznáno tehdy, pokud je zpûtnû získatelná ãástka niωí neÏ
ocenûní aktiva. SníÏení hodnoty aktiva se úãtuje prostfiednictvím tvorby opravn˘ch poloÏek do v˘kazu zisku a ztráty.
Stanovení zpûtnû získatelné ãástky
Zpûtnû získatelná ãástka je u dlouhodob˘ch majetkov˘ch cenn˘ch papírÛ stanovena ve v˘‰i jejich reálné hodnoty, u dlouhodob˘ch dluÏn˘ch cenn˘ch papírÛ
a pohledávek ve v˘‰i souãasné hodnoty diskontovan˘ch oãekávan˘ch budoucích penûÏních tokÛ. Krátkodobé pohledávky se nediskontují. Krátkodob˘ finanãní
majetek je oceÀován reálnou hodnotou.
Zpûtnû získatelná ãástka u ostatních aktiv je stanovena buì jako ãistá prodejní cena nebo hodnota z uÏívání, a to tou, která je vy‰‰í. Pfii urãování hodnoty
z uÏívání se oãekávané budoucí penûÏní toky diskontují na souãasnou hodnotu za pouÏití diskontní sazby pfied daní ze zisku, která vyjadfiuje souãasné trÏní
odhady ãasové hodnoty penûz a rizika specifická pro dané aktivum. U aktiva, které nevytváfií Ïádné penûÏní toky nezávislé na penûÏních tocích z jin˘ch aktiv, je
zpûtnû získatelná ãástka stanovena pro penûzotvornou jednotku, do které dané aktivum patfií.
123
122
Zru‰ení opravn˘ch poloÏek
Ztráta ze sníÏení hodnoty dlouhodobého finanãního majetku, krátkodobého finanãního majetku ãi pohledávek se ru‰í v pfiípadû, Ïe dojde ke zv˘‰ení zpûtnû
získatelné ãástky aktiva, a to prokazatalnû poté, co byla tato ztráta ze sníÏení hodnoty vykázána.
Co se t˘ãe ostatních aktiv, ztráta ze sníÏení hodnoty se ru‰í v pfiípadû, Ïe se zmûnily pfiedpoklady, na základû kter˘ch byla zpûtnû získatelná ãástka stanovena.
Ztráta ze sníÏení aktiva se ru‰í pouze v pfiípadû, Ïe úãetní hodnota aktiva pfiesáhne úãetní hodnotu (sníÏenou o odpisy), kterou by aktivum mûlo, kdyby ztráta ze
sníÏení hodnoty nebyla vykázána.
m) Akciov˘ kapitál
Emitované akcie
Spoleãnost emitovala rÛzné formy kmenov˘ch akcií (viz pozn. 16).
Dividendy
Dividendy jsou vykázány jako závazek v období, ve kterém bylo schváleno rozdûlení zisku.
n) PÛjãky a bankovní úvûry
Krátkodobé a dlouhodobé pÛjãky a úvûry jsou ocenûny v nominální hodnotû. âást dlouhodob˘ch pÛjãek a úvûrÛ, která je splatná do 1 roku, je vykázána spolu
s krátkodob˘mi pÛjãkami a úvûry.
o) Rezervy
Rezerva je vykázána v rozvaze tehdy, pokud vznikl Skupinû právní nebo konstruktivní závazek jako v˘sledek minul˘ch událostí a je pravdûpodobné, Ïe penûÏní
toky poplynou ven ze Skupiny.
p) Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky jsou ocenûny nominální hodnotou.
q) V˘nosy
Prodaná elektfiina a poskytnuté sluÏby
V˘nosy z prodané elektfiiny jsou vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty v období její spotfieby zákazníky. V˘nosy z poskytnut˘ch sluÏeb jsou vykázány ve v˘kazu zisku
a ztráty v pomûru dokonãení zakázky k rozvahovému dni. V˘nosy se nevykáÏí v pfiípadû, Ïe existuje v˘znamná nejistota ohlednû zpûtného získání vynaloÏen˘ch
nákladÛ.
V˘nosy z pronájmu
V˘nosy z pronájmu (zejména optick˘ch kabelÛ) se vykazují ve v˘kazu ziskÛ a ztrát rovnomûrnû po dobu trvání pronájmu.
r) Náklady
Operativní leasing
Splátky operativního leasingu jsou vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty v období, kdy byly zaplaceny. Jedná se zejména o nájem kabelov˘ch tunelÛ a nebytov˘ch
prostor, kde jsou umístûny trafostanice VN/NN.
Finanãní náklady netto
Finanãní náklady zahrnují splátky úrokÛ, pfiijaté dividendy, kurzové zisky a ztráty, zisky a ztráty ze zaji‰Èovacích transakcí (viz bod e), zisky a ztráty z prodeje
cenn˘ch papírÛ.
Úroky jsou vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty na akruální bázi. Pfiíjmy z dividend jsou vykázány v období, ve kterém bylo rozhodnuto o jejich vyplacení.
s) DaÀ z pfiíjmÛ
DaÀ z pfiíjmÛ bûÏného období je vykázána ve v˘kazu zisku a ztráty a zahrnuje splatnou a odloÏenou daÀ.
Splatnou daní se rozumí daÀová povinnost plynoucí z hospodafiení v bûÏném roce a dále doplatky (resp. pfieplatky) danû z minul˘ch období.
OdloÏená daÀ je stanovena rozvahovou metodou, a to na základû pfiechodn˘ch rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou zÛstatkovou hodnotou v‰ech rozvahov˘ch poloÏek.
Pfii v˘poãtu je pouÏita pfiedpokládaná budoucí daÀová sazba.
OdloÏená daÀová pohledávka se úãtuje pouze v rozsahu, v jakém je pravdûpodobné, Ïe tato pohledávka bude v dohledné budoucnosti realizována.
t) Srovnatelné údaje
Srovnatelné údaje jsou zvefiejÀovány v souladu s IFRS.
u) Segmentové v˘kaznictví
Segmentem je taková rozpoznatelná sloÏka Skupiny, která se zab˘vá poskytováním jednotlivého v˘robku nebo sluÏby nebo skupiny pfiíbuzn˘ch v˘robkÛ nebo
sluÏeb a která ãelí rizikÛm a dosahuje v˘konnosti odli‰né od rizik a v˘nosnosti jin˘ch segmentÛ.
v) Zmûny úãetních metod a postupÛ
V roce 2003 nedo‰lo k v˘znamn˘m zmûnám úãetních metod.
OBSAH P¤ÍLOHY ÚâETNÍ ZÁVùRKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Segmentové v˘kaznictví
V˘nosy
Osobní náklady
Náklady na materiál, sluÏby a energii
Ostatní provozní náklady a mimofiádné náklady
Finanãní náklady netto
DaÀ z pfiíjmÛ
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Finanãní majetek
Dlouhodobé pohledávky
OdloÏená daÀ
Zásoby
Obchodní pohledávky
Ostatní pohledávky
Registrovan˘ akciov˘ kapitál a fondy
V˘nosy na akcii
Bankovní úvûry a pÛjãky
Rezervy
Ostatní krátkodobé závazky
Ztráty ze sníÏení hodnoty aktiv – opravné poloÏky
Finanãní instrumenty
Operativní leasing
V˘daje na pofiízení dlouhodobého majetku
Budoucí moÏné závazky
Spfiíznûné strany
Spoleãnosti konsolidovaného celku
Odsouhlasení rozdílÛ mezi ãeskou konsolidovanou úãetní závûrkou a konsolidovanou úãetní závûrkou dle IFRS
125
124
1. SEGMENTOVÉ V¯KAZNICTVÍ
âinnosti konsolidaãní skupiny jsou úãetnû uspofiádány do následujících segmentÛ, ãímÏ jsou respektovány poÏadavky smûrnic EU, aby úãetnictví bylo vedeno
tak, jak by se poÏadovalo, kdyby zmínûné ãinnosti byly provádûny oddûlen˘mi spoleãnostmi, a to s cílem vyhnout se diskriminaci, vzájemnému pfielévání
finanãních prostfiedkÛ a naru‰ení soutûÏního prostfiedí. Informace o segmentech je prezentována s ohledem na hlavní obchodní ãinnost Skupiny. Prvotní tfiídûní,
tedy obchodní segmenty, je zaloÏeno na struktufie manaÏersk˘ch a interních informací Skupiny.
Nealokované ãinnosti
Nákup elektfiiny
Obchod
Externí trÏby
(prodej elektfiiny)
Rozvod
Externí trÏby
(doplÀkové sluÏby)
Externí trÏby
(prodané sluÏby)
Interní
sluÏby
Interní (mezisegmentové) v˘nosy
Segment obchodu
Zaji‰Èuje nákup a prodej elektfiiny vãetnû souvisejících ãinností, tj. fiízení diagramÛ zatíÏení, mûfiení, odeãty a fakturace dodané elektfiiny. V˘nosem segmentu je
prodaná elektfiina.
Odbûratelé se zákonem dûlí podle velikosti své spotfieby na oprávnûné a chránûné zákazníky. Cena za distribuci elektrické energie oprávnûn˘m zákazníkÛm
a cena elektfiiny pro chránûné zákazníky jsou regulovány Energetick˘m regulaãním úfiadem.
Oprávnûní zákazníci mají právo vybrat si dodavatele elektfiiny. Pokud si vyberou dodavatele, jehoÏ zásobovací území není v místû fyzického odbûru elektfiiny, platí
tomuto dodavateli jen za obstaranou elektfiinu. Distributorovi, v jehoÏ zásobovacím území se odbûr nachází, pak platí za distribuãní a systémové sluÏby (dále jen
sluÏby) související s dodávkou elektfiiny. Cena elektfiiny je smluvní (neregulovaná), zatímco cena sluÏeb je regulovaná.
Chránûní zákazníci nemají právo vybrat si svého dodavatele elektfiiny – jejich dodavatelem se automaticky stává ten distributor, v jehoÏ zásobovacím území se
odbûr nachází. Cena elektfiiny obsahuje i úhradu za sluÏby a je regulovaná.
Od 1. 1. 2002, resp. 1. 1. 2003 byli oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci, jejichÏ roãní spotfieba elektfiiny vztaÏená na jedno odbûrné místo pfiekroãila
hodnotu 40 GWh, resp. 9 GWh. Od 1. 1. 2004 jsou oprávnûn˘mi zákazníky v‰ichni koneãní zákazníci na sítích VN a VVN s rezervovan˘m pfiíkonem nad 250 kW.
Segment rozvodu
Zaji‰Èuje fyzick˘ pfienos elektfiiny od dodavatelÛ k zákazníkÛm v poÏadovaném mnoÏství a kvalitû. Hlavním v˘nosem segmentu je interní v˘nos od segmentu
obchodu za pfienesené mnoÏství energie v jednotliv˘ch napûÈov˘ch hladinách. Souãástí segmentu je dcefiiná leasingová spoleãnost PREleas, a.s., která
pronajímá matefiské spoleãnosti technologická aktiva.
Segment interních sluÏeb
Poskytuje ostatním segmentÛm obsluÏné ãinnosti. Jedná se zejména o logistiku (doprava a zásobování), pronájem administrativních budov, provoz informaãních
technologií a systémÛ, sluÏby pro zamûstnance (bytová politika a rekreace) a personalistiku.
Nealokované ãinnosti
Jedná se o v‰eobecné administrativní ãinnosti matefiské spoleãnosti (statutární orgány, vrcholové vedení, vnitfiní audit, financování, plánování, danû, právní
záleÏitosti, bezpeãnost práce a Ïivotní prostfiedí).
Pravidla pro úãtování mezisegmentov˘ch transakcí
Pfiímo pfiifiaditelné náklady a v˘nosy se vykazují v rámci pfiíslu‰ného segmentu. Vnitropodnikové sluÏby se oceÀují plánovanou sazbou, jejíÏ v˘‰e je kalkulována na
základû rozpoãtu vlastních nákladÛ. V˘nosem segmentu je interní zúãtování s pfiíjemcem sluÏby, a to na základû kalkulaãní sazby a mnoÏství poskytnuté sluÏby.
Pro rozvrh nákladÛ je zásadnû pouÏívána metoda ABC (Activity Based Costing).
Interní v˘nos segmentu rozvodu za distribuci elektfiiny je stanoven ve v˘‰i poplatku za distribuci elektfiiny, kter˘ byl stanoven pro dan˘ rok Energetick˘m
regulaãním úfiadem. Tento poplatek byl stanoven tak, aby plánovaná míra rentability pfiecenûné zÛstatkové hodnoty provozních aktiv byla 3 %.
V˘kaz zisku a ztráty (tis. Kã)
Obchod
2003
2002
V˘nosy z prodeje elektfiiny 10 024 809
9 927 127
Náklady na nákup
prodané elektfiiny
6 379 653
6 109 147
Cenové rozpûtí
3 645 156
3 817 980
Externí v˘nosy:
Prodej dlouhodobého
majetku
37
11
Prodej materiálu
18
Prodej sluÏeb
4 866
4 927
Pfiijaté pokuty a penále
30 603
40 491
Stavebnû montáÏní ãinnost
Externí v˘nosy celkem
35 506
45 447
Ostatní provozní v˘nosy
159 326
123 825
Zmûna stavu zásob
Mezisegmentové v˘nosy
424 623
439 212
V˘nosy segmentu celkem 619 455
608 484
Osobní náklady
251 097
220 281
Odpisy dlouhodobého
majetku
46 521
48 555
Náklady na nákup
materiálu a sluÏeb
3 280 844
3 273 875
Ostatní provozní náklady
92 318
92 590
Hospodáfisk˘ v˘sledek
segmentu
593 831
791 163
Finanãní náklady (netto)
Mimofiádné náklady
45 884
DaÀ z pfiíjmÛ
Hospodáfisk˘ v˘sledek
po zdanûní
Ostatní v˘znamné
nepenûÏní náklady
Tvorba opravn˘ch
poloÏek, netto
-182 196
101 041
Tvorba rezerv, netto
19 844
140 289
Odpis nedobytn˘ch
pohledávek
27 945
31 511
Vyfiazení dlouhodob˘ch aktiv
4
2 140
Distribuce
2003
2002
Interní sluÏby
2003
2002
Eliminace/Nealokováno
Konsolidace
2003
2002
2003
2002
10 024 809
9 927 127
6 379 653
3 645 156
-2 279
1 494
40 217
39
7
100
2 753
2 900
273
432
805
295
252
784
874
-1 078
907
54 552
54
24
85
2 810
2 975
274
32 141
12 491
31 061
8
-29
27
2
196
880
877
371
2
15
1 335
10
-27
3
1 412
58
381
647
214
827
069
192
75 693
972
439
286 266
363 370
78 596
8 564
2 842
432
291 735
303 573
77 770
1 362
9 149
1 446
31 946
-3 464 141
-3 453 630
107 650
468 011
443 866
91 262
110 455
1 110 840
78 643
1 075 635
29 831
187 348
8 309
969 416
1 151 545
-2 145
26 707
117 335
-7 020
124 600
619
73 583
19 290
37 589
158
29
14
77
30
901
000
479
613
6 109 147
3 817 980
7
-28
88
42
102
952
768
920
151 993
177 252
100 734
109 838
183 260
85 646
-3 541 774
-3 508 382
100 928
429 979
711 217
378 744
673 171
5 068
5 074
610 862
607 950
182 908
23 199
-3 443 236
55 086
-3 459 682
344 944
1 135 796
234 356
1 072 736
490 564
-90 759
-178 198
113 186
-499 646
8 536
264 393
350 428
1 382
113
26
264
1 352
8
163
350
39 699
236
355
217 811
-2 866
90
6 101
904
186
707
393
303
536
219
428
978 618
830 120
66 184
141 578
141 359
146 390
27 945
73 835
31 747
21 785
127
126
Rozvaha (tis. Kã)
Obchod
2003
2002
Aktiva
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘
majetek
Investice
Dlouhodobé pohledávky
OdloÏená daÀová
pohledávka
Dlouhodobá aktiva celkem
Investice
Zásoby
Stát - daÀová pohledávka
Obchodní pohledávky
Ostatní krátkodobá aktiva
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Krátkodobá aktiva celkem
Aktiva celkem
Distribuce
2003
2002
Interní sluÏby
2003
2002
Eliminace/Nealokováno
2003
2002
Konsolidace
2003
2002
54 371
75 057
8 768 692
8 496 357
980 074
889 143
5 860
5 367
9 808 997
9 465 924
44 311
-47 809
21 426
45 239
29 280
-10 000
24 430
78 399
27 821
3 717
62 662
31 337
5 053
4 919
29 478
155 707
4 853
52 763
102 543
4 919
36 395
96 189
168 488
124 702
251 915
8 520 787
11 149
1 069 622
692
917 656
59 914
163 490
660 699
63 269
108 086
536 594
12 965
8 505
34
236 002
27 869
42 404
29 557
83 260
257 314
470
61 482
332 231
500 719
Pasiva
Vlastní kapitál celkem
Dlouhodobé pÛjãky
a bankovní úvûry
Ostatní dlouhodobé
závazky
Rezervy
294 136
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
803
Dlouhodobé závazky
celkem
294 939
Krátkodobé pÛjãky
a bankovní úvûry
Stát - daÀov˘ závazek
4 503
Ostatní krátkodobé
závazky
1 006 339
Rezervy
Krátkodobé závazky
celkem
1 010 842
Pasiva celkem
1 305 781
6 917
54 928
299 469
551 384
11 088
8 799 060
5 700
41 733
48
48
5 796
8 804 856
37
37
8 520 824
57 426
1 127 048
125 664
1 043 320
19
68
790
953
628
418
478
968
8 409 080
163 000
3 600
274 292
39
103
679
787
657
212
463
549
8 053 052
85 000
178
10 200
666
40
41
286
20
129
1 185
11 386
340
660
9
399
834
733
871
146
948
931
1
591 10
188
798
536
50
319
39
158
104
903
663
444
594
909
34
262
657
177
633
077
8 409 080
8 053 052
163 000
85 000
13 889
16 709
32
4 776
32
7 236
29 627
13 921
423 512
853 913
20 341
281 528
845 856
13 889
16 709
4 808
36 895
1 454 346
1 232 725
27 015
130 000
144 520
28 000
35 991
220 000
161 245
93 381
224 162
5 394
143 359
5 800
1 453 780
5 394
1 230 255
5 800
93 381
110 090
256 571
8 670 459
423 679
8 513 626
124 600
853 110
816 229
277 892
1 140 710
901 229
13 749
28 000
4 473
90 000
2 976
899 259
129 832
94 256
93 447
913 008
1 190 900
162 305
1 303 015
187 232
1 088 461
93 447
107 336
1 523 165
1 617 300
11 386 591 10 903 077
2. V¯NOSY (tis. Kã)
V˘nosy a náklady související s obchodem s elektfiinou
Prodej elektfiiny
Prodej distribuãních a systémov˘ch sluÏeb
Prodej nadstandardních sluÏeb
Oprávnûní zákazníci (velkoodbûratelé)
Velkoodbûratelé
Velkoodbûratelé – nadstandardní sluÏby
Maloodbûr – podnikatelé
Maloodbûr – domácnosti
Chránûní zákazníci
Ostatní v˘nosy
Nevyfakturovaná elektfiina
V˘nosy celkem
Náklady na nákup prodané elektfiiny
Náklady na nákup souvisejících sluÏeb
Náklady na pofiízení prodané elektfiiny celkem
Hrub˘ zisk z prodeje elektfiiny
1
2
2
3
8
10
4
1
6
3
2003
663 559
444 830
66 301
174 690
644 744
2 390
654 459
513 246
814 839
44 268
-8 988
024 809
852 430
527 223
379 653
645 156
3
2
3
9
9
4
1
6
3
2002
234 950
182 742
65 942
483 634
416 648
8 183
550 080
408 764
383 675
34 431
25 387
927 127
685 868
423 279
109 147
817 980
Pozn.: údaje jsou uvedeny bez DPH
Ostatní provozní v˘nosy
V˘nosy z poskytnut˘ch sluÏeb
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
Zisk (ztráta) z prodeje zásob
Vyúãtované pokuty a penále
Zmûna stavu nedokonãené v˘roby a vlastních investic
Ostatní
Celkem
2003
103 507
29 980
7 821
30 614
112 655
145 403
429 980
2002
116 182
7 103
-28 611
42 919
98 811
142 340
378 744
2003
Zamûstnanci vã.
managementu
1 495
483 055
175 815
5 803
46 544
711 217
2002
Zamûstnanci vã.
managementu
1 487
459 573
167 599
5 265
40 734
673 171
3. OSOBNÍ NÁKLADY (tis. Kã)
Poãet
Mzdy
Poji‰tûní
Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti
Sociální náklady
Celkem
129
128
4. NÁKLADY NA NÁKUP MATERIÁLU, SLUÎEB A ENERGIÍ (tis. Kã)
Materiál a energie
Nákup elektromûrÛ
Opravy dlouhodobého hmotného majetku
Konzultaãní sluÏby
Nájemné
Po‰tovní a telekomunkaãní poplatky
Podpora IT
Stavebnû montáÏní ãinnost
Marketing
Ostatní
Celkem
2003
256 267
198 978
300 834
32 038
70 859
45 366
75 243
16 606
48 365
91 241
1 135 797
2002
194 501
209 951
270 243
36 878
69 905
46 177
69 632
28 254
26 891
120 304
1 072 736
2003
27 945
73 835
-147 795
141 578
138 793
234 356
2002
31 747
21 785
86 613
201 136
149 283
490 564
2003
–
294
20 527
5 886
–
–
26 707
2002
19 773
25 362
48 077
20 413
43 544
6 050
163 219
2003
97 128
20 245
7 959
209
–
125 541
12 394
909
213 979
11 445
238 727
113 186
2002
1 970
23 862
13 906
123
7 862
47 723
39 602
1 323
494
14 840
56 259
8 536
5. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A MIMO¤ÁDNÉ NÁKLADY (tis. Kã)
Ostatní provozní náklady
Odpis nedobytn˘ch pohledávek
ZÛstatková hodnota vyfiazeného dlouhodobého majetku
Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek
Zmûna stavu rezerv
Ostatní provozní náklady
Celkem
Mimofiádné náklady
ZÛstatková cena aktiv
Spotfieba materiálu
Opravy
SluÏby
Nákup elektromûrÛ
Ostatní
Mimofiádné náklady celkem
Jedná se o v˘daje na likvidaci a odstraÀování následkÛ ‰kod po povodni v srpnu 2002.
6. FINANâNÍ NÁKLADY (NETTO) (tis. Kã)
Zisk z prodeje cenn˘ch papírÛ
V˘nosy z drÏení cenn˘ch papírÛ
Pfiijaté úroky
Kurzové zisky
Ostatní finanãní v˘nosy
Fiananãní v˘nosy celkem
Úrokové náklady (vyjma kapitalizovan˘ch)
Kurzové ztráty
Ztráta z pfiecenûní finanãních nástrojÛ na reálnou hodnotu (netto)
Ostatní finanãní náklady
Finanãní náklady celkem
Finanãní náklady (netto)
7. DANù Z P¤ÍJMÒ (tis. Kã)
DaÀ z pfiíjmÛ – splatná
DaÀ z pfiíjmÛ – odloÏená:
Doãasné rozdíly
SníÏení daÀové sazby
DaÀ z pfiíjmÛ vykázaná ve v˘kazu zisku a ztráty
2003
279 655
2002
317 403
107 662
-122 924
264 393
33 025
–
350 428
Efektivní daÀová sazba
2003
Zisk pfied zdanûním
DaÀ z pfiíjmÛ
Efekt z daÀovû neúãinn˘ch nákladÛ
Efekt z daÀovû neúãinn˘ch v˘nosÛ
DaÀové pobídky nezohlednûné v úãetní závûrce
Efekt ze zdanûní nûkter˘ch pfiíjmÛ zvlá‰tní sazbou danû (15 %)
OdloÏená daÀ pfii pouÏití platné sazby danû z pfiíjmu
Pfiepoãet odloÏené danû na budoucí sazbu DZP (28 %)
Celková daÀ z pfiíjmÛ / efektivní daÀová sazba
1 243
385
57
-4
-155
-3
107
-122
264
011
333
946
463
658
503
662
924
393
2002
31,0
4,7
-0,4
-12,5
-0,3
8,7
-9,9
21,3
1 180
365
162
-69
-135
-5
33
%
%
%
%
%
%
%
%
548
970
254
592
326
903
025
31,0
13,7
-5,9
-11,5
-0,5
2,8
350 428
%
%
%
%
%
%
29,7 %
8. DLOUHODOB¯ HMOTN¯ MAJETEK (mil. Kã)
Pofiizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2002
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2003
Oprávky a opravné poloÏky
Stav k 31. 12. 2002
Odpisy
Zmûna opravné poloÏky
Oprávky k úbytkÛm
Stav k 31. 12. 2003
ZÛstatková hodnota
k 31. 12. 2002
k 31. 12. 2003
Pozemky
Stavby
Te c h n o l o g i e
Nedokonãené
investice
Zálohy
Celkem
423,7
48,3
-6,5
1,2
466,7
9 019,7
334,1
-136,8
161,8
9 378,8
4 619,7
375,9
-115,9
237,4
5 117,1
520,7
156,3
-6,0
-308,9
362,1
104,9
87,8
–
-91,5
101,2
14 688,7
1 002,4
-265,2
0
15 425,9
4,0
–
–
–
4,0
3 119,3
225,0
-1,0
-51,3
3 292,0
2 099,5
327,5
-6,0
-100,1
2 320,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 222,8
552,5
-7,0
-151,4
5 616,9
419,7
462,7
5 900,4
6 086,8
2 520,2
2 796,2
520,7
362,1
104,9
101,2
9 465,9
9 809,0
Reprodukãní hodnota dlouhodobého majetku
Studie nezávislé konzultaãní firmy ukazuje, Ïe reprodukãní hodnoty aktiv slouÏící distribuci elektfiiny jsou oproti úãetní hodnotû znaãnû vy‰‰í. Hlavním dÛvodem je
v˘razné zv˘‰ení cen po roce 1990, pfiiãemÏ velká ãást aktiv PRE byla pofiízena dfiíve. Dal‰ím v˘znamn˘m dÛvodem je to, Ïe reprodukãní pofiizovací hodnota je
stanovena bez ohledu na to, Ïe ãást hodnoty aktiv je hrazena investiãními pfiíspûvky od zákazníkÛ, a ta se do úãetní hodnoty nezapoãítává (viz Úãetní zásady
písm. j).
Následující tabulka uvádí srovnání úãetní a reprodukãní zÛstatkové hodnoty aktiv k 31. prosinci:
Úãetní zÛstatková hodnota aktiv
Reprodukãní zÛstatková hodnota aktiv
Koeficient zv˘‰ené hodnoty
2003
9 202
22 505
2,45
2002
8 877
25 109
2,83
2001
8 754
27 704
3,16
2000
8 269
27 315
3,30
1999
7 240
26 233
3,62
1998
6 865
25 471
3,71
1997
5 477
20 677
3,78
131
130
9. DLOUHODOB¯ NEHMOTN¯ MAJETEK (mil. Kã)
Pofiizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2002
PfiírÛstky
Úbytky
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2003
Oprávky
Stav k 31. 12. 2002
Odpisy
Oprávky k úbytkÛm
Pfieúãtování
Stav k 31. 12. 2003
ZÛstatková hodnota
k 31. 12. 2002
k 31. 12. 2003
S o f t w a re
Ostatní
Celkem
573,3
110,5
-8,1
0,2
675,9
11,2
1,3
-1,3
-0,2
11,0
584,5
111,8
-9,4
–
686,9
476,7
56,8
-8,0
0,3
525,8
5,3
1,6
-1,2
-0,3
5,4
482,0
58,4
-9,2
–
531,2
96,6
150,1
5,9
5,6
102,5
155,7
V souladu s úãetními postupy (viz Úãetní zásady písm. f), je drobn˘ dlouhodob˘ majetek pfii pofiízení úãtován do nákladÛ. Následující tabulka uvádí cenu
pofiízení tohoto majetku, kter˘ je v uÏívání k datu úãetní závûrky:
Drobn˘ dlouhodob˘ majetek (mil. Kã)
Elektromûry (viz bod v)
Drobn˘ hmotn˘ majetek s pofiizovací cenou do 40 000,- Kã
Drobn˘ nehmotn˘ majetek s pofiizovací cenou do 60 000,- Kã
Celkem
2003
1 729
158
25
1 912
2002
1 657
151
31
1 839
10. FINANâNÍ MAJETEK (tis. Kã)
Úãetní hodnota
Dlouhodob˘ finanãní majetek
Pofiízení dlouhodobého finanãního majetku
Majetkové úãasti
Dlouhodob˘ finanãní majetek celkem
Krátkodob˘ finanãní majetek
Depozitní a korporátní smûnky drÏené do splatnosti
Realizovatelné majetkové cenné papíry
Realizovatelné podílové listy
Realizovatelné dluhopisy
Krátkodob˘ finanãní majetek celkem
Finanãní majetek celkem
2003
2002
–
4 853
4 853
655
4 264
4 919
295
123
30
217
666
671
636
332
000
431
399
252
4
295
15
221
536
541
300
830
405
059
594
513
V portfoliu realizovateln˘ch cenn˘ch papírÛ Skupiny bylo k rozvahovému dni identifikováno finanãní aktivum s objektivními dÛkazy o sníÏení jeho hodnoty.
Objektivním dÛkazem je zejména poru‰ení smluv o úvûru (neplacení jistiny a úrokÛ z úvûrÛ v roce 2003). Ztráta z pfiecenûní u tohoto finanãního aktiva byla
v minulosti vykazována pfiímo ve vlastním kapitálu (viz Úãetní zásady g). Na základû existence objektivních dÛkazÛ o sníÏení hodnoty byla souhrnná ãistá ztráta
vypl˘vající ze sníÏené hodnoty tohoto aktiva odúãtována z vlastního kapitálu a zaúãtována do ztráty roku 2003.
11. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY (tis. Kã)
2003
22 309
30 454
52 763
SloÏené jistiny
Ostatní
Celkem
2002
8 215
28 180
36 395
12. ODLOÎEN¯ DA≈OV¯ ZÁVAZEK A ODLOÎENÁ DA≈OVÁ POHLEDÁVKA (tis. Kã)
OdloÏené daÀové pohledávky a závazky vykázané v rozvaze:
OdloÏené daÀové pohledávky (-) a závazky (+) se vztahují k následujícím poloÏkám:
Pohledávka
Dlouhodob˘ majetek
Zásoby
Finanãní majetek
Pohledávky
Doãasné rozdíly celkem
DaÀová sazba
OdloÏená daÀ
2003
-39 600
-39 819
-213 979
-343 531
-636 929
28 %
-178 340
2002
–
-2 230
-204 093
-402 266
-608 589
31 %
-188 663
Závazek
2003
3 049 690
–
–
–
3 049 690
28 %
853 913
Saldo
2002
2 728 567
–
–
–
2 728 567
31 %
845 856
2003
3 010 090
-39 819
-213 979
-343 531
2 412 761
28 %
675 573
2002
2 728 567
-2 230
-204 093
-402 266
2 119 978
31 %
657 193
OdloÏené daÀové pohledávky nevykázané v rozvaze
V souladu s úãetními zásadami (viz písm. s) nebylo úãtováno o následujících odloÏen˘ch daÀov˘ch pohledávkách:
Odpoãitatelné doãasné rozdíly
DaÀová sazba
Nevykázaná odloÏená daÀová pohledávka
2003
165 835
28 %
46 434
2002
171 910
31 %
53 292
Odpoãitatelnost doãasn˘ch rozdílÛ není souãasnou daÀovou legislativou omezena. OdloÏená daÀová pohledávka nebyla zaúãtována z toho dÛvodu, Ïe není
pravdûpodobné, Ïe bude realizována v dohledné budoucnosti.
13. ZÁSOBY (tis. Kã)
Materiál
V˘robky
Poskytnuté zálohy
Celkem
2003
29 088
11 658
88
40 834
2002
43 894
6 407
608
50 909
2003
151 827
86 533
48 511
286 871
2002
131 831
104 171
83 260
319 262
2003
11 493
–
8 653
20 146
2002
13 441
14 620
11 596
39 657
14. OBCHODNÍ POHLEDÁVKY (tis. Kã)
Pohledávky z prodeje elektfiiny velkoodbûratelÛm
Pohledávky z prodeje elektfiiny maloodbûratelÛm
Ostatní obchodní pohledávky
Celkem
15. OSTATNÍ POHLEDÁVKY (tis. Kã)
Pohledávky za zamûstnanci
âasové rozli‰ení
Ostatní
Celkem
133
132
16. VLASTNÍ KAPITÁL (tis. Kã)
Registrovan˘ základní kapitál a druhy akcií k 31. 12. 2003
Základní kapitál spoleãnosti se skládá z 3 869 443 akcií o nominální hodnotû 1 000 Kã.
Druh akcií
Na majitele
Na jméno – akcie obcí
Na jméno se zvlá‰tními právy
Celkem
2003
2 553 831
1 315 611
1
3 869 443
2002
2 553 831
1 315 611
1
3 869 443
Akcie na majitele
Akcie v nemateriální formû s pln˘m hlasovacím právem a volnou pfievoditelností.
Akcie na jméno
Akcie obcí, které mají plné hlasovací právo a jsou pfievoditelné se souhlasem valné hromady.
Akcie na jméno se zvlá‰tními právy
Akcie s pln˘m hlasovacím právem a dal‰ími právy jmenovitû uveden˘mi ve stanovách PRE.
Fondy ze zisku
V souladu s obchodním zákoníkem a stanovami tvofií PRE zákonn˘ rezervní fond ve v˘‰i 5 % z ãistého zisku, a to aÏ do okamÏiku, kdy tento fond dosáhne 20 %
základního kapitálu. O pouÏití rezervního fondu rozhoduje pfiedstavenstvo a dle stanov je moÏno tento fond uÏít jen k úhradû ztráty.
Kapitálové fondy
Kapitálové fondy pfiedstavují ãást kapitálu b˘valého státního podniku – právního pfiedchÛdce PRE. Na základû privatizaãního projektu v letech 1991–1992 se
kapitál státního podniku rozdûlil ke dni vzniku akciové spoleãnosti (1. 1. 1993) na základní jmûní, rezervní fond a kapitálové fondy.
Fond z pfiecenûní finanãních aktiv
V souvislosti s aplikací IAS 39 byl vytvofien fond z pfiecenûní, vÛãi kterému se úãtují zisky a ztráty z pfiecenûní realizovateln˘ch finanãních nástrojÛ na reálnou
hodnotu. V rozvaze je tento fond vykázán spoleãnû s rezervním fondem v poloÏce fondy ze zisku.
Sociální fond
Podle kolektivní smlouvy je Skupina povinna kaÏdoroãnû odvádût ãást ãistého zisku (vypoãtenou z objemu vyplacen˘ch mezd) do sociálního fondu. Takto
vznikl˘ závazek je vykázán v poloÏce Ostatní krátkodobé závazky (viz poznámka 20).
17. ZISK NA AKCII (tis. Kã)
V˘poãet zisku na akcii vychází z ãistého rozdûlitelného zisku ve v˘‰i 937 475 tis. Kã (748 713 tis. Kã v roce 2002) pfiipadající na 3 869 443 (3 869 443 v roce
2002) kmenov˘ch akcií (váÏen˘ prÛmûr):
âist˘ zisk bûÏného období
Pfiídûl do rezervního fondu
Pfiídûl do sociálního fondu
V˘plata tantiém schválená valnou hromadou
âist˘ zisk pfiipadající na kmenové akcie
Zisk na akcii
2003
978 618
–
-29 143
-12 000
937 475
242
2002
830 120
-43 911
-26 596
-10 900
748 713
193
18. PÒJâKY A BANKOVNÍ ÚVùRY (tis. Kã)
Tento bod shrnuje informace o smluvních podmínkách úroãen˘ch pÛjãek a úvûrÛ. Více informací o angaÏovanosti Skupiny v úrokov˘ch a mûnov˘ch rizicích je
uvedeno v bodu 22.
Krátkodobé úvûry
Úvûr # 1
Úvûr # 2
Krátkodobé úvûry celkem
Dlouhodobé úvûry
Úvûr # 3
Úvûr # 4
Úvûr # 5
Dlouhodobé úvûry celkem
Jistina
k 31. 12. 2003
Ú ro k o v á m í r a
Splatnost
Jistina
28 000
Fix 6,05 %
16. 2. 2004
Fix 5,54 %
Fix 3,31 %
15. 2. 2005
17. 2. 2006
28 000
57 000
106 000
163 000
k 31. 12. 2002
Ú ro k o v á m í r a
Splatnost
130 000
90 000
220 000
Fix 3,1 %
6,20 %1)
2. 1. 2003
17. 2. 2003
57 000
–
28 000
85 000
Fix 5,54 %
–
Fix 6,05 %
15. 2. 2005
–
15. 2. 2004
) Float 6M Pribor + 0,3400 % p.a.
1
V‰echny úvûry jsou v ãesk˘ch korunách.
Informace o fiízení rizik jsou v poznámce ã. 22.
19. REZERVY (tis. Kã)
ZÛstatek k 31. 12. 2002
Tvorba rezerv v bûÏném roce
âerpání rezerv v bûÏném roce
ZÛstatek k 31. 12. 2003
Dlouhodobé
Krátkodobé
Celkem
Soudní spory
281 528
141 984
–
423 512
423 512
–
423 512
Odstupné
5 800
–
-406
5 394
–
5 394
5 394
Celkem
287 328
141 984
-406
428 906
423 512
5 394
428 906
Podnikatelská rizika pfiedstavují vesmûs soudní spory. Byly vytvofieny rezervy na následující tituly:
– Îaloba spoleãnosti âEZ, a.s. v celkové ãástce 102 397 tis. Kã (vãetnû úrokÛ z prodlení) za údajné nedodrÏení smluvních podmínek pfii dodávce elektfiiny
v roce 1996 (93 200 tis. Kã k 31. 12. 2002).
– Îaloba spoleãnosti STE, a.s., která poÏaduje celkem 171 719 tis. Kã a úrok z prodlení, a to za sluÏby v oblasti rezervace kapacity a pfienosu elektfiiny v roce
2001. V této záleÏitosti se jiÏ vyjádfiil Energetick˘ regulaãní úfiad a pfiiklonil se na stranu STE a.s. V roce 2002 byl soudem vydán platební rozkaz – Spoleãnost
proti tomu podala odpor. V˘‰e rezervy je 191 739 tis. Kã (181 092 tis. Kã k 31. 12. 2002).
– Rezerva na odstupné ve v˘‰i 5 394 tis. Kã (5 800 tis. Kã k 31. 12. 2002)
– Rezerva na ostatní podnikatelská rizika (soudní spory – probíhající nebo reálnû hrozící) v celkové v˘‰i 4 776 tis. Kã (7 236 tis. Kã k 31. 12. 2002)
– Rezerva na rizika vypl˘vající z provozování stál˘ch aktiv 124 600 tis. Kã.
20. ZÁVAZKY (tis. Kã)
Obchodní závazky
Pfiijaté zálohy na elektfiinu, netto *)
Ostatní obchodní závazky
Celkem
*) Pfiijaté zálohy zmen‰ené o stav nevyfakurované elektfiiny
2003
666 716
565 482
1 232 198
2002
580 515
489 612
1 070 127
135
134
Ostatní krátkodobé závazky
Nevyplacené dividendy *)
âasové rozli‰ení nákladÛ
Závazky z leasingu
Závazky k zamûstnancÛm (vãetnû sociálního fondu)
Pfiecenûní finanãních aktiv
Ostatní závazky
Celkem
2003
79 579
31 531
12 794
97 678
–
–
221 582
2002
612
34 078
12 997
94 842
494
17 105
160 128
2003
13 889
32
13 921
2002
20 309
32
20 341
*) Z toho 78 587 tis. Kã je dividenda za rok 2002 náleÏející Ministerstvu práce a sociálních vûcí, které si ji prozatím nenechalo vyplatit.
Ostatní dlouhodobé závazky
Závazky z leasingu
Ostatní
Celkem
21. OPRAVNÉ POLOÎKY (tis. Kã)
ZÛstatek k 31. 12. 2002
Tvorba v bûÏném roce
âerpání v bûÏném roce
ZÛstatek k 31. 12. 2003
Dlouhodob˘
majetek
30 520
3 831
-7 020
27 331
Finanãní
investice
–
213 979
–
213 979
Pohledávky
Zásoby
495 728
–
182 196
313 532
2 230
37 589
–
39 819
Celkem
528
255
189
594
478
399
216
661
22. FINANâNÍ NÁSTROJE (tis. Kã)
Charakter ãinností Skupiny s sebou nese vznik kreditního, úrokového a mûnového rizika. Ke sníÏení fluktuace úrokov˘ch sazeb jsou pouÏity derivátové finanãní
nástroje. Vzhledem k tomu, Ïe tyto nástroje nesou riziko zmûn jejich trÏní hodnoty, jsou tyto zmûny zpravidla kompenzovány opaãnou zmûnou hodnoty
podkladového aktiva.
Kreditní riziko
BûÏn˘m postupem Skupiny je nepoÏadovat zaji‰tûní obchodních pohledávek. Vedení spoleãnosti zavedlo zásady fiízení kreditního rizika a velikost tohoto rizika je
pravidelnû monitorována. Ohodnocení finanãní bonity je provádûno u v‰ech zákazníkÛ, ktefií pfiekroãí urãit˘ limit.
V oblasti distribuce elektfiiny, která je hlavní ãinností Skupiny, jsou aplikovány níÏe uvedené reÏimy, ãímÏ je minimalizováno riziko nezaplacení pohledávek.
Zákazníci - velkoodbûratelé
Odeãty elektromûrÛ a fakturace se provádí mûsíãnû. Na úhradu odebrané, ale je‰tû nevyfakturované elektfiiny platí zákazníci mûsíãní nebo dekádní zálohy ve
v˘‰i oãekávané spotfieby, pfiiãemÏ se bere v úvahu spotfieba minul˘ch období, sezónnost a dal‰í faktory. ZpÛsob stanovení zálohy je pfiedmûtem smlouvy
o dodávce elektfiiny. V pfiípadech neplacení za dodávku elektfiiny jsou zákazníci upomínáni. Pokud odbûratel neuhradí pohledávky ani ve stanovené dodateãné
lhÛtû, dochází k pfieru‰ení dodávky elektfiiny. âást velkoodbûratelÛ jistí úhradu budoucích pohledávek zálohami placen˘mi v pfiedstihu a kaucemi.
Zákazníci - maloodbûratelé
BûÏn˘ odeãet elektromûrÛ a fakturace se provádí u zákazníkÛ jednou za ãtyfii mûsíce, a na dodanou, ale zatím nevyfakturovanou elektfiinu jsou stanoveny jedna
aÏ tfii zálohy, které jsou stanoveny tak, aby odpovídaly velikosti a charakteru spotfieby. Stanovení ceny a zpÛsobu placení je obsaÏeno ve smlouvû uzavfiené se
zákazníkem.
K rozvahovému dni neexistuje Ïádné v˘znamné kreditní riziko. Riziko u kaÏdé poloÏky finanãních aktiv je zahrnuto v jejím ocenûní v rozvaze.
Úrokové riziko
Zaji‰tûní
V˘‰e budoucích úrokov˘ch nákladÛ z dlouhodob˘ch úvûrÛ byla zaji‰tûna následujícími instrumenty IRS (Interest Rate Swap) na dobu tfií let:
SWAP # 1
SWAP # 2
SWAP # 3
Celkem
Zaji‰tûná
ãástka
500 000
80 000
10 000
590 000
Datum
obchodu
1. 11. 1999
6. 1. 2000
22. 12. 1999
Splatnost
1. 11. 2003
17. 2. 2003
17. 2. 2003
Placené
ú ro k y ( f i x n í )
7,46 % p.a.
7,37 % p.a.
7,15 % p.a.
P fi i j a t é ú ro k y
Reálná hodnota k 31.12.
2003
2002
6M PRIBOR
6M PRIBOR
6M PRIBOR
–
–
–
–
–
-442
-52
-494
Podle dohody je Skupina povinna platit v˘‰e uvedené fixní sazby v˘mûnou za pfiíjem promûnn˘ch úrokov˘ch mûr na bázi 6M PRIBOR.
Reálná hodnota finanãních nástrojÛ
Finanãními nástroji pouÏit˘mi Skupinou jsou vesmûs krátkodobé finanãní nástroje se splatností do 12 mûsícÛ. Z tohoto dÛvodu je za reálnou hodnotu
povaÏována jejich úãetní hodnota.
Mûnové riziko
Toto riziko není v˘znamné, protoÏe vût‰ina transakcí Skupiny je provádûna v ãesk˘ch korunách.
23. OPERATIVNÍ PRONÁJEM (tis. Kã)
Nájemné
Jak je uvedeno v úãetních zásadách (r), Skupina má v operativním nájmu zejména kabelové tunely pro kabely VVN a VN a dále nebytové prostory pro
trafostanice VN/NN. Smlouvy znûjí na dobu neurãitou. Management oãekává, Ïe nájemné zÛstane v budoucnu na souãasné úrovni.
Nájemné uvedené ve v˘kazu zisku a ztráty se skládá z následujcích poloÏek:
2003
27 818
21 949
49 767
Nebytové prostory
Kabelové kolektory
Celkem
2002
28 031
21 377
49 408
24. V¯DAJE NA PO¤ÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Skupina roãnû investuje do rozvoje, rekonstrukce a modernizace zafiízení pfiibliÏnû 1 000 aÏ 1 300 mil. Kã. V roce 2004 se oãekávají celkové investiãní v˘daje ve
v˘‰i 1 220 mil. Kã s tím, Ïe k datu sestavení úãetní závûrky bylo smluvnû zaji‰tûno pfiibliÏnû 800 mil. Kã.
25. BUDOUCÍ MOÎNÉ ZÁVAZKY
Spoleãnost poskytla bankovní záruku za úvûr dcefiiné spoleãnosti PREleas a.s. do v˘‰e 210 mil. Kã. Skuteãná v˘‰e vyãerpaného úvûru k 31. 12. 2003 byla
191 mil. Kã (118 mil. Kã k 31. 12. 2002) – viz poznámka (18), úvûry # 1, 3 a 4.
26. SP¤ÍZNùNÉ STRANY (tis. Kã)
Za spfiíznûné strany se povaÏují ãlenové orgánÛ v‰ech spoleãností Skupiny a v˘konn˘ management.
Transakce se ãleny statutárních orgánÛ a s v˘konn˘m managementem.
P fie d s t a v e n s t v o
Poãet
Tantiémy
Poskytnuté pÛjãky
Îivotní poji‰tûní
Bezplatné uÏívání automobilÛ
Celkem
14
5 989
–
709
–
6 698
2003
D o z o rã í
rada
19
6 011
–
547
–
6 558
V˘ k o n n ˘
management
56
–
146
527
2 922
3 595
Pozn.: V˘konn˘ management zahrnuje fieditele jednotliv˘ch spoleãností ve skupinû a vedoucí odborÛ.
P fie d s t a v e n s t v o
13
5 517
–
720
–
6 237
2002
D o z o rã í
rada
18
5 383
–
503
–
5 886
V˘ k o n n ˘
management
39
–
300
430
2 057
2 787
P fie d s t a v e n s t v o
Poskytnuté pÛjãky a splátkové kalendáfie
–
2003
D o z o rã í
rada
–
V˘ k o n n ˘
management
3 962
2002
D o z o rã í
rada
10
P fie d s t a v e n s t v o
–
137
136
Pohledávky
V˘ k o n n ˘
management
4 174
PÛjãky manaÏerÛm jsou obsaÏeny v poloÏce ostatní pohledávky (viz pozn. 15). Jedná se o bezúroãné pÛjãky.
Tantiémy
V˘‰e tantiém byla schválena valnou hromadou (viz také pozn. 17).
Celkové odmûny obsaÏené v poloÏce „Osobní náklady“ (viz pozn. 3):
2002
2003
Poãet
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní poji‰tûní
Odmûny ãlenÛm orgánÛ Skupiny
Sociální náklady
Celkem
V˘ k o n n ˘
management
56
58 298
20 470
–
550
79 318
âlenové orgánÛ
spoleãnosti
33
–
–
5 803
220
6 023
V˘ k o n n ˘
management
39
54 121
18 947
–
499
73 567
âlenové orgánÛ
spoleãnosti
31
–
–
5 265
214
5 479
*) âlenÛm pfiedstavenstva a dozorãí rady PRE, a .s, se bezplatnû poskytuje nadstandardní zdravotní a rehabilitaãní péãe do ãástky 20 tis. Kã roãnû.
âlenové statutárních orgánÛ PRE vlastní v úhrnu 10 akcií (10 v roce 2002).
27. SPOLEâNOSTI ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDAâNÍHO CELKU – SKUPINY
Dcefiiné spoleãnosti
Spoleãnost
Hlavní ãinnost
PREleas, a.s.
Cejchovna elektromûrÛ Praha a.s.
ODEM, a.s.
Poskytování leasingu uvnitfi Skupiny
Cejchování elektromûrÛ
Odeãítání mûfiidel
Zemû pÛvodu
âR
âR
âR
Vlastnick˘
podíl 2003
100 %
100 %
100 %
Vlastnick˘
podíl 2002
100 %
100 %
100 %
28. ODSOUHLASENÍ ROZDÍLÒ MEZI âESKOU KONSOLIDOVANOU ÚâETNÍ ZÁVùRKOU A KONSOLIDOVANOU ÚâETNÍ ZÁVùRKOU DLE IFRS (tis. Kã)
Zisk Skupiny dle ãesk˘ch úãetních pfiedpisÛ
Efekt z úãtování finanãního leasingu dle IFRS
Efekt z jiného pojetí rezerv v ãeské úãetní legislativû a IFRS
Efekt z pfiecenûní finanãních aktiv na reálnou hodnotu
Efekt ze zru‰ení OP k realizovateln˘m finanãním aktivÛm v ãeské úãetní legislativû
Efekt z pfiepoãtu odpisÛ ve Skupinû
Efekt z pfiepoãtu odloÏené danû
Efekt ze sníÏení hodnoty finanãních aktiv dle IFRS
Celkov˘ efekt
Zisk Skupiny dle mezinárodních úãetních standardÛ
2003
1 089 683
24
–
–
–
53 249
49 641
-213 979
-111 065
978 618
2002
1 011 483
-674
-135 000
-494
-138 121
52 050
40 876
–
-181 363
830 120
9
ORGANIZAâNÍ STRUKTURA PRE
âESTNÉ PROHLÁ·ENÍ
SEZNAM POUÎIT¯CH ZKRATEK
ADRESY A KONTAKTNÍ ÚDAJE SUBJEKTÒ SKUPINY PRE
ADRESA AKCIOVÉ SPOLEâNOSTI A JEJÍCH PRACOVI·Ë
139
138
ORGANIZAâNÍ STRUKTURA PRE
ORGANIZAâNÍ STRUKTURA SPOLEâNOSTI K 31. 12. 2003
Generální fieditel
Kanceláfi vedení
SíÈ
SluÏby
Obchod
¤ízení aktiv sítû
Finance
Obchod s VO elektfiiny
¤ízení provozu sítû
Lidské zdroje
Obchod s MO elektfiiny
ÚdrÏba sítû
Právní
Obchodní systémy
Telekomunikace a ¤T
IIS
Obchodování s elektfiinou
Správa majetku a sluÏeb
ORGANIZAâNÍ STRUKTURA SPOLEâNOSTI K 1. 1. 2004
Generální fieditel
Kanceláfi vedení
SíÈ
SluÏby
Obchod
Strategick˘ rozvoj
¤ízení aktiv sítû
Finance
Obchod s VO elektfiiny
Rozvoj podniku
¤ízení provozu sítû
Lidské zdroje
Obchod s MO elektfiiny
ÚdrÏba sítû
Právní
Obchodní systémy
Telekomunikace a ¤T
IIS
Obchodování s elektfiinou
divize
Správa majetku a sluÏeb
sekce
Ke dni 13. 5. 2004 byla zru‰ena pozice fieditele divize Obchod; kompetence a odpovûdnost za dal‰í fiízení aktivit doãasnû pfievzali fieditelé divizí SluÏby
a Strategick˘ rozvoj. Spoleãnost zahájila pfiípravu nové organizaãní struktury.
âESTNÉ PROHLÁ·ENÍ
Prohla‰ujeme, Ïe údaje uvedené ve v˘roãní zprávû za rok 2003 odpovídají skuteãnosti a Ïe Ïádné podstatné okolnosti, které nám byly známy a které by mohly
ovlivnit pfiesné a správné posouzení spoleãnosti PraÏská energetika, a.s., nebyly vynechány.
V posledních ãtyfiech úãetních obdobích provedla audit spoleãnosti PraÏská energetika, a.s., spoleãnost KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. (Iâ: 49619187,
sídlo: Jana Masaryka 708/12, 120 00 Praha 2).
Ing. Jan DoleÏálek
Datum narození: 23. 2. 1952
vedoucí sekce Kanceláfi vedení spoleãnosti
odpovûdn˘ za v˘roãní zprávu
str. 1–89, 138–148
PraÏská energetika, a.s.
Na Hroudû 1492/4
100 05 Praha 10
Ing. Roman Tup˘
Datum narození: 2. 2. 1963
vedoucí odboru Úãtárny
odpovûdn˘ za vûcn˘ obsah úãetní závûrky
uvedené ve v˘roãní zprávû na str. 90–137
BCPP
BTTO
CEP a.s.
âENES
âSN
âSRES
DDZ
DLHM
DLNHM
D¤T
DS
DTS
ERÚ
ES âR
ESâ
EU
FNM âR
FVE
GWh
HDO
HMP
Hz
CHZ
Iâ
IIR
IIS
JâE, a.s.
JME, a.s.
KCP
kV
KVET
ME, a.s.
MF âR
MO
Burza cenn˘ch papírÛ Praha
brutto
Cejchovna elektromûrÛ Praha a.s.
âeská energetická spoleãnost
ãeská státní norma
âeské sdruÏení rozvodn˘ch energetick˘ch spoleãností
denní diagram zatíÏení
dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
dispeãerská fiídící technika
distribuãní soustava
distribuãní transformaãní stanice
Energetick˘ regulaãní úfiad
elektrizaãní soustava âR
Elektrotechnick˘ svaz ãesk˘
Evropská unie
Fond národního majetku âeské republiky
fotovoltaická elektrárna
gigawatthodina
hromadné dálkové ovládání
hlavní mûsto Praha
Hertz
chránûn˘ zákazník
identifikaãní ãíslo
International Institut for Research
integrovan˘ informaãní systém
Jihoãeská energetika, a.s.
Jihomoravská energetika, a.s.
komise pro cenné papíry
kilovolt
kombinovaná v˘roba elektfiiny a tepla
Moravia Energo, a.s.
Ministerstvo financí âeské republiky
maloodbûratel
OK
OKO
MPO âR
MPSV âR
MVE
MWh
MW
NN
NT
OZ
OTE, a.s.
OZE
PEAS
PIS
PRE
PRE-H, a.s.
PS
R
REAS
RS
SCP
SâE, a.s.
SME, a.s.
STE a.s.
SW
TR
ÚED âR
ÚHOS
VâE, a.s.
VN
VVN
VO
WAN
ZâE, a.s.
obchodní kanceláfi
organizovan˘ krátkodob˘ obchod
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âeské republiky
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR
malé vodní elektrárny
megawatthodina
megawatt
nízké napûtí
nízk˘ tarif
oprávnûn˘ zákazník
Operátor trhu s elektfiinou, a.s.
obnovitelné zdroje
První energetická akciová spoleãnost
poradenské a informaãní stfiedisko
PraÏská energetika, akciová spoleãnost
PraÏská energetika Holding a.s.
provozní správa
rozvodna
rozvodné energetické akciové spoleãnosti
rozvodná stanice
stfiedisko cenn˘ch papírÛ
Severoãeská energetika, a.s.
Severomoravská energetika, a.s.
Stfiedoãeská energetická a.s.
software
transformaãní stanice
Ústfiední energetick˘ dispeãink âeské republiky
Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutûÏe
V˘chodoãeská energetika, a.s.
vysoké napûtí
velmi vysoké napûtí
velkoodbûratel
wide areal network
Západoãeská energetika, a.s.
141
140
SEZNAM POUÎIT¯CH ZKRATEK
ADRESY A KONTAKTNÍ ÚDAJE SUBJEKTÒ SKUPINY PRE
PRAÎSKÁ ENERGETIKA HOLDING a.s.
Iâ:
Sídlo:
Tel.:
Fax:
26428059
Praha 10, Na Hroudû 1492/4, 100 05
267 051 009
267 310 952
PRAÎSKÁ ENERGETIKA, a.s.
Strana 143 v˘roãní zprávy
Do 25. 3. 2003
PREmont LHOTKA a.s.
Iâ:
26121603 (a.s.),
63986400 (s.r.o.)
Sídlo:
Praha 4,
Lhotecká 804
(s.r.o. k 30. 11. 1999,
a.s. od 1. 12. 1999)
Tel.:
267 054 902
Fax:
267 054 990
Internet: www.premont.cz
PREmont PROJEKT, s.r.o.
Iâ:
63986400
Sídlo:
Praha 4,
Lhotecká 804
Tel.:
267 054 980
Fax:
267 054 992
CEP a.s.
Iâ:
25677063
Sídlo:
Praha 7,
Partyzánská 7a
Tel.:
267 052 254
Fax:
267 052 172
Internet: www.cepas.cz
E-mail: [email protected]
CEP - elektromûrová sluÏba
s.r.o. v likvidaci
Iâ:
25724509
Sídlo:
Praha 7,
Partyzánská 188/7a
Tel.:
267 052 180
Fax:
267 052 172
Internet: www.cepas.cz
E-mail: [email protected]
ODEM a.s.
Iâ:
25755609
Sídlo:
Praha 10,
Na Hroudû 2149/19
Tel.:
267 053 250
Fax:
267 053 255
Internet: www.odem.cz
E-mail: [email protected]
PREleas, a.s.
Iâ:
25054040
Sídlo:
Praha 10,
Limuzská 2110/8
Tel.:
272 702 305
Fax:
272 702 305
Od 31. 3. 2003
HC Slavia Praha s.r.o.
Iâ:
61507393
Sídlo:
Praha 10,
Vladivostocká 10/1460
Tel.:
272 721 661
Fax:
271 737 819
PraÏská energetika, a.s.
A d re s a
PSâ
Te l e f o n , f a x
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100 05
267 051 111, 267 310 817
Zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl B, vloÏka ãíslo 2405
web: www.pre.cz
Iâ: 60193913
DIâ: 010-60193913
(od 1. 5. 2004 CZ60193913)
Bankovní spojení:
Generální fieditel
¤editel divize SíÈ
¤editel divize SluÏby
¤editel divize Obchod (do 13. 5. 2004)
¤editel divize Strategick˘ rozvoj
Kanceláfi vedení spoleãnosti
Vnitfiní audit
¤ízení aktiv sítû
¤ízení provozu sítû
ÚdrÏba sítû
Telekomunikace a ¤T
Finance
Personalistika
Právní
Integrovan˘ informaãní systém
Správa majetku a sluÏeb
Obchod s velkoodbûrateli elektfiiny
Obchod s maloodbûrateli elektfiiny
Obchodní systémy
Obchodování s elektfiinou
Obchodní kanceláfi Chmelnice
Obchodní kanceláfi Vladimírka
Obchodní kanceláfi Africká
Obchodní kanceláfi Balabenka
Obchodní kanceláfi Eden
Obchodní kanceláfi Adria
Poruchová sluÏba
Zákaznická linka
Poradenské a informaãní stfiedisko
Informace pro akcionáfie
Informace pro tisk
Zákaznická linka PRE + PP
143
142
ADRESA AKCIOVÉ SPOLEâNOSTI A JEJÍCH PRACOVI·Ë
e-mail: [email protected]
[email protected]: [email protected]
Komerãní banka Praha - mûsto
ã. úãtu: 7606-021/0100
A d re s a
PSâ
Te l e f o n
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 2, Nitranská 1
Praha 9, Novovysoãanská 3
Praha 7, Partyzánská 7a
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 3, Konûvova 208
Praha 4, Vladimírova 18
Praha 6, Africká 36
Praha 9, Oceláfiská 5a/659
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 1, Jungmannova 31
Praha 2, Katefiinská 9
Praha 10, Na Hroudû 19
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
Praha 10, Na Hroudû 1492/4
100
100
100
100
100
100
100
100
120
190
170
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
140
160
190
100
101
120
100
100
100
100
267
267
267
267
265
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
267
224
267
267
267
267
840
05
05
05
05
05
05
05
05
00
00
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
00
00
00
00
05
00
00
05
05
05
05
051
052
053
054
055
051
051
052
052
052
052
053
053
053
053
053
054
054
054
054
054
054
054
054
054
056
915
055
053
051
051
333
000
000
000
000
000
100
010
100
200
300
400
100
200
300
400
600
100
200
300
400
220
230
240
250
260
363
151
555
157
101
102
555
10
SLOVO ZÁVùREM
ZDENùK PE·ÁNEK
PODùKOVÁNÍ
SEZNAM ILUSTRACÍ
145
144
SLOVO ZÁVùREM
Totalitní komunistick˘ reÏim, vládnoucí témûfi padesát let, zasadil ãeskému umûní hluboké rány, z kter˘ch se neumíme vzpamatovat a které se asi, i pfies sebevût‰í
úsilí, nepodafií v pfií‰tích desetiletích (a moÏná nikdy) zacelit. Padesátá aÏ sedmdesátá léta minulého století znamenala ve svûtové kultufie velk˘ rozmach propagace
umûní a umûlcÛ. V té dobû bylo publikováno aÏ neuvûfiitelné mnoÏství monografií a katalogÛ, vzniklo nespoãet muzeí moderního a souãasného umûní. Toho v‰eho
se ãeské umûní a ãe‰tí umûlci nemohli zúãastnit. Na totalitu nedoplatili jenom ti umûlci, ktefií v té dobû Ïili a aktivnû tvofiili, ale celá ãeská umûlecká scéna hluboko
do historie. Tím, Ïe jsme se nezúãastnili onoho obrovského roz‰ífiení umûní, Ïe jsme se nedostali do muzeí a knihoven, jako bychom neexistovali. A ponûvadÏ tento
propagaãní boom jiÏ dlouho odeznívá, je moÏnost nûjaké nápravy mizivá.
Jedním z velk˘ch ãesk˘ch umûlcÛ 20. století, kter˘ na tuto situaci doplatil, je Zdenûk Pe‰ánek. Jeho dílo patfií k tomu nejprogresivnûj‰ímu, co meziváleãná umûlecká
scéna vytvofiila. JiÏ ve dvacát˘ch letech fie‰il problémy, které se do ‰ir‰ího umûleckého podvûdomí dostaly aÏ po druhé svûtové válce. Za normálních okolností by
byly Pe‰ánkovy plastiky a projekty ozdobou kaÏdého velkého muzea a mnoho umûlcÛ by se hlásilo k jeho dílu jako ke svému vzoru a inspiraãnímu zdroji. Zatím,
bohuÏel, najdeme Pe‰ánkovy plastiky jen v ãesk˘ch galeriích. ¤ada vûcí, které vytvofiil, byla zniãena anebo zÛstala jen v návrzích. PovaÏuji to za obrovskou kfiivdu
a bylo by mi ctí, kdybych mohl pro Pe‰ánkÛv odkaz udûlat nûco podstatného. Proto vítám kaÏdou pfiíleÏitost, která jeho dílo nûjak˘m zpÛsobem zv˘znamní, a tím ho
pfiiblíÏí místu ve svûtové kultufie, kam nezpochybnitelnû patfií.
Prof. Milan KníÏák, Dr.A.,
generální fieditel Národní galerie
ZDENùK PE·ÁNEK
Otevfiení ãeskoslovenského pavilonu na Mezinárodní v˘stavû umûní a techniky v PafiíÏi v roce 1937 bylo událostí, která dal‰í podobné akce v tûchto letech zastínila.
Jedním z nejvût‰ích magnetÛ vernisáÏe se staly plastiky s pohybliv˘m svûtlem. Pfiedstavovaly totiÏ nejen celkem bûÏn˘ symbol technického pokroku, ale pfiedev‰ím
zcela nezvykl˘ prostfiedek umûleckého vyjádfiení. Kinetické - pohyblivé svûtlo bylo koncem 20. a poãátkem 30. let nûco zcela nového; v té dobû neexistovaly
pohyblivé reklamní poutaãe, tak jak je známe od zhruba konce 30. let prakticky ze v‰ech hlavních svûtov˘ch metropolí a center zábavy. Proto bylo dílo
ãeskoslovenského umûlce – akademického sochafie, elektrotechnika – samouka Z. Pe‰ánka takovou (dnes bychom fiekli) bombou.
Zdenûk Pe‰ánek se narodil 12. 6. 1896 v Kutné Hofie. Umûní studoval na odborné sochafisko-kamenické ‰kole v Hofiicích a na Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze.
Jako student projevoval smysl pro v˘raznou plastiãnost, postupnû se v‰ak vzdálil klasickému pojetí tvarÛ. Tradiãní sochafiské materiály byly v jeho díle vystfiídány
elektrick˘m svûtlem a pohybem, zvukem a barvou.
Ale vraÈme se je‰tû zpût k pafiíÏské celosvûtové v˘stavû v roce 1937. Pe‰ánkovy exponáty chtûly tehdy získat dvû v˘znamné svûtové instituce – jednak Muzeum
moderního umûní v New Yorku po nich touÏilo pro jejich avantgardní originalitu, jednak nizozemsk˘ nadnárodní elektrotechnick˘ koncern Philips pro jejich fascinující
pouÏití neonu v umûní. Z prodeje obou dûl v‰ak se‰lo. Pe‰ánkovu práci totiÏ financovaly Elektrické podniky hlavního mûsta Prahy (Pe‰ánkÛv str˘c E. MŒlzel byl
pfiednostou elektrick˘ch podnikÛ) a chtûly si tato mezinárodnû uznávaná díla nechat k pÛvodnímu úãelu – jako v˘zdobu vchodu do hlavní budovy a jedné ze sv˘ch
transformaãních stanic.
V meziváleãném období vypracoval Z. Pe‰ánek fiadu vysoce cenûn˘ch návrhÛ, z nichÏ mnohé pro svoji finanãní a technickou nároãnost nebyly realizovány (svûtelná
reklama domu U zlaté husy v Praze na Václavském námûstí, obchodního domu BaÈa tamtéÏ – dnes po Domu obuvi opût BaÈa – a mnohé dal‰í). Mnohá díla byla
zniãena v prÛbûhu II. svûtové války – mezi nû patfií i obû nejznámûj‰í plastiky vytvofiené pro Elektrické podniky hlavního mûsta Prahy.
V roce 1996 probûhla v Národní galerii (Sbírka moderního umûní) ve VeletrÏním paláci – kurátory pfiipravená souborná v˘stava Pe‰ánkova díla.
Magnetem celé v˘stavy byla rekonstrukce Pe‰ánkova stûÏejního díla – kinetické svûtelné plastiky z Edisonovy transformaãní stanice v Jeruzalémské ulici interaktivnû
naprogramovaná z klávesnice.
PraÏská energetika, a.s., vûdoma si velkého dluhu, kter˘ vÛãi tomuto umûlci svûtového v˘znamu má celá ‰iroká vefiejnost, se stala sponzorem v˘stavy v Národní galerii.
Dvû umûlcova nejv˘znamnûj‰í díla, která byla pouze krátkou dobu umístûna jednak u hlavního vchodu budovy Elektrick˘ch podnikÛ hlavního mûsta Prahy (dnes
budova Dopravních podnikÛ v Hole‰ovicích), jednak na Edisonovû transformaãní stanici v Jeruzalémské ulici (budova je stále ve vlastnictví PRE, v souãasnosti je
znaãnû zdevastovaná) byla vytvofiena v kopiích ve zmen‰eném mûfiítku a ze stejn˘ch materiálÛ ze kter˘ch umûlec tvofiil.
Obû plastiky jsou v plnû funkãním stavu ke zhlédnutí v budovách fieditelství spoleãnosti v ulici Na Hroudû 4, Praha 10. Plastika urãená pro v˘zdobu hlavního vchodu
je umístûna v pfiízemí budovy A; a svûtelná kinetická plastika je umístûna na piazze mezi budovami A a B.
Zdenûk Pe‰ánek zemfiel sám a zcela zapomenut v roce 1965.
Kinetická plastika byla v roce 1998 vybrána jako ústfiední bod pavilonu âR na svûtové v˘stavû v Hannoveru v roce 2000 (díky následné zmûnû koncepce prezentace
âR bylo v‰ak od projektu upu‰tûno).
147
146
O obû díla projevila zájem jak ãeská tak i zahraniãní muzea; dále je uveden pfiehled zapÛjãení dûl pro v˘stavní úãely:
a) model svûtelnû-kinetické plastiky pro v˘zdobu vchodu budovy Elektrick˘ch podnikÛ hlavního mûsta Prahy
– dílo bylo vystaveno na v˘stavû „100 + 1 umûleck˘ch dûl 20. století“, která probûhla pod patronací âeského muzea v˘tvarn˘ch umûní v Praze v Domû u âerné
Matky BoÏí ve dnech 13. 12. 2000 aÏ 11. 2. 2001.
– dal‰í zápÛjãka byla realizována pro v˘stavu „Objekt-Metamorfózy v ãase“ konanou od 30. 5. 2001 do 30. 8. 2001 opût pod patronací âeského muzea
v˘tvarn˘ch umûní v Praze v Domû u âerné Matky BoÏí.
– tfietí v˘stavou, na kterou bylo toto dílo zapÛjãeno, byla v˘stava „Objekt/objekt (Metamorfózy v ãase)“ pofiádané Moravskou galerií v Brnû v PraÏákovû paláci
v Brnû ve dnech 18. 1. 2002 aÏ 30. 4. 2002.
– dosud poslední zápÛjãkou byla v˘stava „Ejhle svûtlo“, která probûhla v Moravské galerii v Brnû v PraÏákovû paláci v Brnû ve dnech 16. 10. 2003 aÏ
29. 2. 2004 a v Jízdárnû PraÏského hradu ve dnech 26. 3. aÏ 6. 6. 2004.
b) kinetická plastika z Edisonovy transformaãní stanice v Jeruzalémské ulici interaktivnû naprogramovaná z klávesnice
V období záfií 2002 – leden 2003 probûhla v PafiíÏi pod patronací jedné z nejvût‰í a nejv˘znamnûj‰í francouzské firmy EdF a starosty hlavního mûsta Francie prestiÏní v˘stava
pfiedstavující v rámci ãesk˘ch kulturních dnÛ ve Francii souãasné ãeské moderní umûní. Pfied vánocemi roku 2001 nav‰tívila v souvislosti s pfiípravou této v˘stavy âeskou
republiku delegace radnice mûsta PafiíÏe a zástupci v˘znamn˘ch francouzsk˘ch muzeí s cílem vybrat pro tuto v˘stavu reprezentativní díla ãesk˘ch umûlcÛ.
Delegace byla pfii náv‰tûvû Národní galerie uchvácena dílem Z. Pe‰ánka a projevila enormní zájem o zapÛjãení nûkterého z jeho dûl.
Na základû doporuãení Národní galerie byla poté zahájena jednání PRE se zástupci EdF, resp. organizátory v˘stavy – Association Electra a Association
Paris-Musées o zapÛjãení dvou plastik, které jsou ve vlastnictví PRE a které se posléze staly ústfiedním bodem v˘‰e uvedené v˘stavy nazvané Lanterna Magica.
V˘stava probûhla v budovû centrály EdF v PafiíÏi a byla vûnována zejména historii elektrické energie ve spojení s umûním. EdF vydala k této kulturního události
pafiíÏského podzimu obsáhl˘ katalog vûnovan˘ vystaven˘m exponátÛm, historick˘m kulturním vazbám âeskoslovenska, resp. âeské republiky a Francie. V tomto
katalogu byla plastika, která je umístûna pfied vchodem do budov fieditelství PRE uvedena jako nejv˘znamnûj‰í dílo.
Závûrem nûkolik technick˘ch dat. Kinetická plastika je osazena 4 segmenty, které obsahují kaÏd˘ 7 skupin Ïárovek v 7 základních barvách. Vestavûn˘ poãítaã fiídí
intenzitu a pofiadí svitu jednotliv˘ch Ïárovek podle programu uloÏeného v jeho pamûti. Pofiadí svícení a zhasínání se dá mûnit a dílo je moÏno fiídit z klávesnice
pfiipojeného vnûj‰ího poãítaãe – odtud nûkdy pouÏívan˘ název tohoto díla svûteln˘ klavír.
Podle nejnovûj‰ích informací se má v rámci rekonstrukce b˘valé Edisonovy transformaãní stanice (Ing. Arch. L. Lábus) na její prÛãelí opût vrátit Pe‰ánkovo
nejznámnûj‰í dílo – Kinetické plastiky.
Ing. Jan DoleÏálek,
PraÏská energetika, a.s.
PODùKOVÁNÍ
PODùKOVÁNÍ V·EM, KTE¤Í BYLI NÁPOMOCNI P¤I ZNOVUOÎIVENÍ ODKAZU Z. PE·ÁNKA, ZEJMÉNA PAK:
Prof. M. KníÏákovi, Dr.A., generálnímu fiediteli Národní galerie v Praze
Doc. PhDr. T. Vlãkovi, CSc., fiediteli sbírek moderního a souãasného umûní Národní galerie v Praze
Paní M. Vichrové, M.A., registr sbírek Národní galerie v Praze
Dûdicovi díla RNDr. D. Weissovi, CSc., za souhlas s reprodukcí dûl pouÏit˘ch v této publikaci
Obálka: Spektrofon, 1924–1928
3D poãítaãová simulace
Poãátky kapitol: Druh˘ spektrofon, 1927–1928
3D poãítaãová simulace
Autofii: Federico Díaz, Radek Bláha, Petr Svárovsk˘
Strana 2: Svûtelnû kinetická plastika z Edisonovy transformaãní stanice v Praze, 1929–1930, originál nezachován
Rekonstrukce: Federico Díaz, Milan Gu‰tar
Fotografie © 2004 Národní galerie v Praze
Strana 4–5: Záznamové kresby abstraktních obrazcÛ vyvolan˘ch na promítacím plátnû spektrofonem, 1928
pastely, ãern˘ papír, nezachováno
Strana 6: Model pomníku letcÛm (pafiíÏsk˘), 1926
tu‰, tuÏka, papír, nezachováno
Strana 76: Návrh na osvûtlení Václavského námûstí, 1928
tempera, airbrush, ãern˘ papír
Strana 78: Návrh na svûtelnou reklamu domu U Zlaté husy v Praze na Václavském námûstí, 1933
stfiíkaná tempera, ãern˘ papír
Strana 78–79: Návrh svûtelné reklamy obchodního domu LŒbl v Praze, 1931
stfiíkaná tempera
Strana 79: Návrh svûtelné reklamy s motivem klavíru pro jednu praÏskou kavárnu, 1928
barevná tuÏka, ãern˘ papír
149
148
SEZNAM ILUSTRACÍ
© 2004
Vydala: PraÏská energetika, a.s.
Poradenství, produkce a design: ENTRE s.r.o.
Ve VZ pouÏito ilustrací ZdeÀka Pe‰ánka

Podobné dokumenty

PraÏská energetika, as V˘roãní zpráva 05

PraÏská energetika, as V˘roãní zpráva 05 PraÏská energetika, a.s., je spoleãnost s bohatou tradicí trvající více neÏ sto let. Dne 1. 9. 1897 byla zaloÏena firma, kterou PRE povaÏuje za svého pfiímého právního pfiedchÛdce – Elektrické podnik...

Více

V roce 2003 se v‰ech energetick˘ch distribuăních spoleăností

V roce 2003 se v‰ech energetick˘ch distribuăních spoleăností i zákazníci, ktefií mají odbûrná místa mimo hlavní mûsto Prahu, jako napfi. ZPA Trutnov, TESCO Stores âR (30 hypermarketÛ v celé âR), âeská gumárenská spoleãnost (spoleãnosti Rubena a Mitas); od 1. 4...

Více

Vše pro vodáky

Vše pro vodáky Jedním z pilotních projektů Akademie VODÁK sport je vodácká škola. Výuka probíhá (dle přání klienta) na kánoích, kajacích nebo na  raftech. V  roce 2008 nabízí Akademie VODÁK sport následující druh...

Více

závěr

závěr mezi 100 nejlep‰ích firem âR za rok 2005 > spoleãnost obdrÏela od SdruÏení pro certifikaci systémÛ jakosti (CQS) certifikáty pro následující procesy: – obchod s elektfiinou a sluÏby organizaãnû hosp...

Více

na radnici

na radnici Taková místnost se pak stává pfiíkladem a standardem pro instalace v roce následujícím. Konferenãní místností roku 1999 bylo vyhodnoceno Kolegium Ministra obrany âR, které je vybaveno projekãní tech...

Více

HighTech ve Start

HighTech ve Start chodní komory (âISOK) uspofiádaly naklaT˘den po návratu první ãeské HiTech mise datelství Sdûlovací technika, New Times Pudo Izraele byla na v˘stavû Svût knihy blishing a vydavatel ãeského pfieklad...

Více

Oprava Karlova mostu aneb inÏen˘rská odysea

Oprava Karlova mostu aneb inÏen˘rská odysea pod izolaci, stav z ãervna 2009. (Foto Filip Chmel)

Více

Zapojení svodičů v síti nn

Zapojení svodičů v síti nn 1) Pouze tehdy, není-li již v síti nainstalováno jištění stejné nebo nižší jmenovité hodnoty. PP - Přípojnice pospojování

Více

Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2007

Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2007 Projekty zvy‰ování ekonomické, environmentální a sociální odpovûdnosti v MUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2.1.3 ¤ízení a kontrola v˘konnosti v oblasti udrÏitelného rozvoje . . . . . ....

Více