Výroční zpráva - Diecézní charita Plzeň

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva - Diecézní charita Plzeň
Výroční zpráva
Diecézní charita Plzeň
16 let Diecézní Charity Plzeň
Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem
plzeňského biskupa
Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993,
záhy po vzniku Diecéze plzeňské.
„Caritas znamená láska. Jsem velice vděčný všem,
kdo pracují pro druhé ve jménu lásky.“
Mons František Radkovský
biskup plzeňský
Obsah
Seznam zkratek .............................................................................................. 3
Slovo biskupa Mons. Františka Radkovského ................................................ 4
Slovo spirituála DCHP Bc. Ladislava Lega ...................................................... 5
Slovo ředitele DCHP Ing. Jiřího Lodra ............................................................ 5
Základní údaje DCHP a dobrovolné Charity ................................................... 6
Mapa míst s profesionálními charitními službami DCHP ............................... 8
Adresář Charit DCHP ...................................................................................... 9
Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni ...................................................11
Domov pro seniory Bor ................................................................................ 12
Středisko sociální rehabilitace v Plzni......................................................... 13
Terénní krizová služba v Plzeňském kraji .................................................... 14
Intervenční centrum v Plzeňském kraji ....................................................... 14
Poradna pro cizince a uprchlíky v Plzeňském kraji ..................................... 15
Charitní pečovatelská služba DCHP Blovice ............................................... 16
Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice ................................................ 16
Terénní sociální služba v Domažlicích ......................................................... 17
Volnočasové kluby Duha v Domažlicích ...................................................... 18
Služby DCHP v Chebu .................................................................................. 19
Adopce na dálku DCHP ................................................................................ 21
Středisko rozvojové spolupráce DCHP ........................................................ 22
Dům pro občany bez vlastního bytu v M. Lázních ........................................ 23
Tříkrálová sbírka 2009 a 2010 .................................................................... 24
Projekty zahájené v roce 2009 ................................................................... 25
Hospodaření ................................................................................................. 26
Zpráva auditora ............................................................................................ 30
Podpora a poděkování ................................................................................. 31
1
2
Seznam zkratek:
AWO
ADCH
AND
CPO
ČCE
ČR
ČT
ČTK
ESF EU
EU
CHOPS
RB
DCH
DCHP
DCV R
DMD
DPS
FHS
FCH
SRS
FÚ
GŘ
HSZ
CHČR
CHPS
VČK
IC
LDN
MCHP
MKC
Arbeiter Wohlfahrt Organisation
Arcidiecézní charita
adopce na dálku
Církevní právnická osoba
Českobratrská církev evangelická
Česká republika
Česká televize
Česká tisková kancelář
evropský sociální fond EU
Evropská unie
Charitní ošetřovtelská a pečovatelská
služba
Renovabis
Diecézní charita
Diecézní charita Plzeň
Diecézní charita Regensburg
domov pro matky s dětmi v tísni
dům pokojného stáří
fakulta humanitních studií
farní charita
středisko rozvojové spolupráce
farní úřad
generální ředitelství
hasičský záchranný sbor
Charita Česká republika
charitní pečovateslká služba
volnočasové kluby
intervenční centrum
léčebna dlouhodobě nemocných
Městská charita Plzeň
multikulturní centrum
MMP
Magistrát města Plzně
MO
městský obvod
MO ČR Ministerstvo obrany ČR
MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
MV ČR Ministerstvo vnitra ČR
MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR
NDC
nízkoprahové denní centrum
OCH
oblastní charita
OFM
Ordo Fratrum Minorum, Provincie bratří
františkánů
O.S.
občanské sdružení
PCU
Poradna pro cizince a uprchlíky
PMDP
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
PR
public relations, styk s veřejností
ŘKF
Římskokatolická farnost
SF EU
strukturální fondy EU
SROP EU společný regionální operační program EU
SSR
středisko sociální rehabilitace
TKS
terénní krizová služba
TS
Tříkrálová sbírka
TSS
terénní sociální služba
TV
televize
ÚMO
úřad městského obvodu
IT
informační technologie
ZAK
Západčeské aktuality
ZČG
Západočeská galerie
ZO
základní organizace
ZP
zdravotně postižení
ZŠ
základní škola
3
Úvod
SLOVO BISKUPA
Milí čtenáři,
každý rok dostáváte do rukou výroční zprávu DCHP. Jejím cílem je informovat
Vás o tom, co se za uplynulý rok Diecézní charitě Plzeň podařilo. Je to svědectví
o obětavém úsilí mnoha lidí, pro které práce v Diecézní charitě Plzeň, v oblastních
a městských Charitách a v charitních zařízeních není jen otázka zaměstnání,
ale především láskyplné služby potřebným lidem. Motivací pro tuto službu tedy
rozhodně nejsou výhodné platové podmínky či jiné výhody, které často při volbě
zaměstnání hrají roli. Velká část charitních pracovníků jsou křesťané, pro které
jde o naplnění slov Pána Ježíše: “Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali” (Mt 25,40). Avšak i pracovníci,
kteří se nepovažují za věřící, jsou motivováni atmosférou solidarity, která
v charitních zařízeních panuje, a ve své obětavé službě nezůstávají nijak pozadu.
Chci tedy především vyjádřit všem pracovníkům Diecézní charity Plzeň
i pracovníkům všech jejích podřízených složek, počínaje ředitelem DCHP a jeho
spolupracovníky, až po posledního charitního pracovníka, svoji vděčnost za tuto
velmi náročnou a přitom velmi požehnanou činnost. Chci jim poděkovat nejen
jménem svým, protože charitní služba je jednou z předních starostí a povinností
biskupa, ale také jménem těch, kterým slouží a kteří někdy nejsou schopni jim sami vyjádřit vděčnost. Chci
poděkovat i jménem příbuzných a známých těchto klientů Charity, kteří jsou rádi, že jejich blízcí mohou využívat
dobré a láskyplné péče charitních institucí. A chci poděkovat i jménem veřejnosti, kterou Charit a svojí službou
motivuje k větší vzájemné solidaritě. Stačí si vzpomenout na velmi úspěšnou každoroční charitní akci Tříkrálových
koledníků, u které se vždy znovu přesvědčujeme o tom, že se vpravdě dotýká široké veřejnosti a je přijímána téměř
výhradně velmi pozitivně.
Diecézní charitě Plzeň přeji a za to se i denně modlím, aby ji Bůh posiloval svým požehnáním, dodával jejím
pracovníkům sílu a také aby jim dával radost a nadšení při jejich bohulibé činnosti. Zároveň charitě přeji přízeň
orgánů a institucí státní správy i veřejné samosprávy především při zajišťování potřebných finančních prostředků, aby
tak odpovědní pracovníci charitních institucí nemuseli každoročně svádět boj o přežití. Je to boj velmi dramatický
a vysilující a většinou i zbytečný; stačí, když nechybí dobrá vůle a potřebné prostředky se vždy najdou.
A klientům, kteří využivají charitní služby, přeji a vyprošuji hojnou Boží pomoc a dostatek duchovní útěchy a síly,
která jim pomůže snášet nepříznivé podmínky tělesné i jiné, ve kterých se nacházejí a pro které potřebují tuto
charitní službu
František Radkovský,
biskup plzeňský
4
SLOVO SPIRITUÁLA DCHP
Celosvětová ekonomická krize – slova, která slyšel každý z nás. Projevy krize jsou různé. Někdo přišel o zaměstnání.
V neziskovém sektoru se ztížily podmínky k financování služeb potřebným. U každého člověka vyvolává slovo krize určité
obavy z budoucnosti, obavy z nutných změn, které nás čekají.
Klademe si otázky, zda pravidla, kterými se řídíme, jsou správná. Doposud jsem neslyšel, že by příčinou ekonomické krize
bylo evidentní protizákonné jednání. I když tedy lidé jednají v rámci zákonů, přesto dochází k této krizi.
Do života lidí také vstupuje globalizace, která neovlivňuje pouze ekonomiku, ale zásadně proměňuje též přístup k informacím
a lidé se prostřednictvím médií stávají účastníky událostí, které se jich v minulosti nedotýkaly. Prožíváme v reálném čase
bolest lidí postižených katastrofami, válkami, násilnostmi. Člověku tak již k upokojení nestačí usilovat o spravedlnost pouze
pro sebe, objevuje se nutnost velmi vážně uvažovat o společném dobru.
Benedikt XVI. napsal v encyklice Láska v pravdě: „Lidská obec se nerozvíjí jen díky vztahům, založeným na právech
a povinnostech, ale mnohem víc a na prvním místě díky vztahům, charakterizovaným nezištností, milosrdenstvím
a společenstvím.“
Kdyby krize způsobila proměnu nás lidí v duchu této věty, byla by budoucnost naplněna nadějí.
Ladislav Lego,
spirituál DCHP
SLOVO ŘEDITELE DCHP
Přeji vše dobré čtenářům stránek výroční zprávy DCHP za rok 2009.
Drazí přátelé,
v každé stránce výroční zprávy je vepsán rok života těch, kdo v Charitě slouží a angažují se
pro naplnění jejího poslání, ale i těch, kteří pomoc Charity potřebují a naleznou radost,
povzbuzení z její pomoci, a v neposlední řadě pak i vás, kteří dílo Charity doprovázíte
a podporujete svoji modlitbou, odříkáním, finančním darem, dobrovolnou pomocí.
Nedávno jsem dostal takový podnět k přemýšlení. Ve filmu Pokání jedna stařenka hledá
kostel, který byl zbořen. Stařenka se všude ptá a potká pocestného, který jí sdělí, že je ve
správné ulici, ale kostel již byl zbořen. Stařenka zesmutní a říká: „K čemu je tedy tato
ulice, když nevede ke kostelu?“
Toto je otázka, která nás pobízí k přemýšlení o smyslu našeho života. Má život bez
Boha smysl? Bůh je láska, která nás vede, ukazuje směr a pomáhá nám zjišťovat, co se
v našem životě podařilo a kde máme rezervy. Boží láska nás též učí, že bez Božího požehnání je marné lidské namáhání, a já
moc děkuji, že na díle této lásky, který představuje Charita, mohu každý den spatřovat velký dar a zázrak. Nemáme mnoho,
ale dost na to, abychom se mohli rozdělit. Tyto řádky píši na počátku roku 2010, kdy se podařilo v naší diecézi velké společné
dílo lidí dobré vůle. Prvně překročil výsledek Tříkrálové sbírky přes 3 mil. Kč, a to v době, kdy všichni jsou kontaktováni
s ekonomickou krizí. Srdce člověka touží pomoci těm, kteří jsou na tom ještě hůře, a to je moc dobrá zpráva a já všem
dárcům, koledníkům a organizátorům sbírky moc děkuji.
Tyto řádky píši i v okamžiku, kdy nám dnes bylo potvrzeno, že na sociální služby diecézní charity v roce 2010 chybí z Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR 5,5 mil. Kč. Je to takový deficit, že se mi ráno zatajil dech obavou, ale to trvalo jen chvilku. Jen
co jsem si stačil uvědomit, že služba Charity není jen dílem lidským, ale dílem Božím a On říká nebojte se!
Tak mi dovolte, abych to opakoval s velkou vděčností za vás všechny. Duchovní otcové, dobrodinci, zaměstnanci, pracovníci
úřadů, kteří podporujete a dokonce i nepodporujete naše služby, vážení uživatelé našich služeb i všichni lidé dobré vůle,
nebojme se udělat společně další krok v hledání Boží vůle.
S úctou Jiří Lodr,
ředitel DCHP
5
Základní údaje o Diecézní
Charitě Plzeň (DCHP)
Statut: církevní právnická osoba (CPO) dle zákona č. 3/2002 Sb.
Zřizovatel: biskup Mons. František Radkovský, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň
Datum zřízení: 1. 11. 1993
Poslání: pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti
Působnost: Diecéze plzeňská (zhruba území Plzeňského a Karlovarského kraje) – viz mapa na str. 8
Statutární adresa: Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň
Kontaktní adresa: Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 221 540, 377 223 861 (+fax a záznamník)
E-mail: [email protected]
WEB: www.dchp.cz
IČO: 49774034
Konto DCHP: ČSOB Plzeň 2648062 / 0300
Konto adopce na dálku: UniCredit Bank 75277127 / 2700
Orgány DCHP
Rada DCHP (poradní orgán ředitele):
předseda – ředitel DCHP Ing. Jiří Lodr,
členové – Mons. Vladimír Born,
Bc. Ladislav Lego,
Mgr. Pavel Janouškovec,
Bc. Marie Malkusová,
Ing. Alena Drlíková,
Ing. Jiří Novák
Revizní komise: Ing. Ludmila Čtvrtníková,
Ing. Věra Flídrová,
Marie Kojzarová
Prezident: Mons. Vladimír Born
Adresa: Farní úřad, 5. května 31, 348 02 Bor u Tachova,
tel.: 374 790 008,
email: [email protected]
Viceprezident a spirituál:
Bc. Ladislav Lego, [email protected]
6
Statutární zástupce, ředitel:
Ing. Jiří Lodr, [email protected]
zástupce ředitele pro projekty DCHP v Chebu:
Pavel Barták, [email protected]
vedoucí kanceláře ředitele a sekretářka ředitele, koordinátorka TS:
Ing. Marie Krondlová, [email protected]
vedoucí ekonomického oddělení:
Jana Hýblová, [email protected]
asistent ředitele pro SF EU a hledání ek. zdrojů, správce sítě:
Ing. Petr Sýkora, [email protected]
asistentka ředitele pro sociální projekty:
Ing. Bc. Jitka Pišlová, [email protected]
vztahy s veřejností a médii,
PR: Mgr. Alena Ouředníková, [email protected]
Činnost střediska DCHP
a) řídící, koordinační a servisní centrum pro Charity v diecézi při přípravě
nových projektů, koordinace Tříkrálové sbírky, vyhledávání finančních
zdrojů a organizace humanitárních sbírek, vztahy s veřejností a médii,
zahraniční kontakty
Domažlice); Volnočasové kluby Duha pro domažlický region; Adopce
na dálku do Bolívie, Paraquaye a Peru; Středisko rozvojové spolupráce,
Humanitární pomoc do zahraničí – domácí péče v Guymri (Arménie);
Dům pro občany bez vlastního bytu Mariánské Lázně;
b) přímé řízení provozů a projektů (podrobně viz dále ve zprávě): Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni; Domov pro matky s dětmi
v tísni Domažlice; Domov pro seniory Bor; Charitní pečovatelská
služba DCHP Blovice, Spálené Poříčí; Noclehárna Betlém Cheb; Projekt Středisko sociální rehabilitace Cheb; Azylový dům Betlém Cheb;
Nízkoprahové denní centrum Cheb, Poradna pro cizince a uprchlíky
Plzeň; Středisko sociální rehabilitace Plzeň; Terénní krizová služba; Intervenční centrum Plzeňského kraje; TSS Domažlice (od 1.1.2010 SOS
Ke dni 31. 12. 2009 řídila přímo DCH Plzeň 26 profesionálních projektů,
o které se staralo 109 zaměstnanců, a dále bylo do projektů zapojeno 340
dobrovolníků a v době Tříkrálové sbírky až 2500 dalších dobrovolníků.
Dobrovolné Charity
Slovo charita (latinsky caritas) znamená lásku k bližnímu, solidaritu,
vstřícnost, nezištnost. Podstatou charity obecně je ochota věnovat
lidem, kteří se ocitli v nouzi, něco ze svého času, prostředků, znalostí
a dovedností. Na práci dobrovolných pracovníků – pomáhajících podle
svých možností a znalostí místních potřeb – je založena činnost Charity
jako organizace. Působení dobrovolníků, kteří jsou zapojeni prakticky
do všech charitních společenství a provozů DCHP, je nezbytnou
součástí charitní služby. Za to patří všem veliký obdiv a dík.
Na území Plzeňské diecéze pracuje 20 Charit vedených dobrovolníky:
FCH Blovice, OCH Bor, FCH Dolní Bělá, FCH Domažlice, FCH
Druztová, FCH Horšovský Týn, FCH Cheb, FCH Chlum sv. Maří, FCH
Chodov, FCH Jáchymov (činnost pozastavena), FCH Kraslice, FCH
Luby, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Sokolov,
FCH Staňkov, FCH Stráž u Tachova, OCH Teplá, FCH Zbiroh a další
4 plzeňské farní Charity – u sv. Bartoloměje, u sv. Martina a Prokopa,
u Panny Marie Růžencové a Severní předměstí (spadají pod Městskou
charitu Plzeň, ale vedené jsou dobrovolníky).
Příklady jejich aktivit jsou:
kontaktní místa pro lidi hledající pomoc, základní poradenství,
provozování šatníků, sběr a odesílání šatstva do humanitárních skladů,
návštěvní služba a drobná pečovatelská služba u nemocných, postižených
a osamělých, občanská výpomoc (např. odvoz autem, drobné opravy
apod.), gratulace a drobné dárky jubilantům, organizování klubů pro
seniory, sbírkové akce finanční a materiálové pomoci pro lidi postižené
válkami či živelnými pohromami, organizování Tříkrálové sbírky,
podpora vzdělávání dětí ze slabých sociálních vrstev v rámci projektu
Adopce na dálku, pořádání přednášek, kulturních a společenských akcí
především pro seniory a děti, podpora misií, benefiční akce, asistence
u zdravotně postižených, půjčování kompenzačních pomůcek nebo
invalidních vozíků, zajištění pohřbu osamělým a pomoc s vyklízením
bytů, spolupráce s partnerskými organizacemi v ČR a v cizině,
poskytování jednorázové hmotné pomoci v případě akutní nouze,
dopisování si s vězni, na doporučení sociálního pracovníka zasílání
základních hygienických potřeb a civilního oblečení vězňům atd.
7
Mapa míst s profesionálními
charitními službami
poskytovanými v rámci
Diecéze plzeňské
více info na: www.dchp.cz
diecézní Charita (DCH)
oblastní Charita (OCH)
městská Charita (MCH)
farní Charita (FCH)
DCH Litoměřice
Most
Chomutov
Jáchymov
Kraslice
Aš
Luby
Ostrov
n. Ohří
Chodov
Žatec
Karlovy Vary
Sokolov
Chlum sv. Máří
Cheb
Rakovník
DCH Plzeň
ACH Praha
Plasy
Mariánské Lázně
Bor u Tachova
Beroun
Dolní Bělá
Druztová
Zbiroh
PLZEŇ
Rokycany
Stříbro
Přeštice
Stráž u Tachova
Příbram
Blovice
Horšovský Týn
Domažlice
Staňkov
Klatovy
Horažďovice
MCH Plzeň
- FCH u sv. Bartoloměje
- FCH u sv. Martina a sv. Prokopa
- FCH u Panny Marie Růžencové
- FCH Severní předměstí
Železná
Ruda
Sušice
Hartmanice
DCH České Budějovice
DCHP zastřešuje ve všech Charitách diecéze celkem 82 profesionálních projektů.
Projekty se dělí na přímo řízené DCHP, podrobný popis je součástí této výroční zprávy, jejich počet je 26 projektů, a ostatní projekty jednotlivých
Charit v Diecézi plzeňské. Ty jsou rozepsány ve výročních zprávách příslušných Charit. Kontakty na jednotlivé služby jsou v adresáři Charit a na
www.dchp.cz
8
Adresář Charit DCHP
Údaje v adresáři jsou aktualizovány k 31. 3. 2010
Diecézní charita Plzeň sdružuje 27 Charit, z toho 13 Charit s vlastní
právní subjektivitou a 14 Charit bez právní subjektivity. U Charit
s právní subjektivitou je statutární zástupce ředitel dané Charity a u
Charit bez právní subjektivity je statutární zástupce ředitel DCHP a
výkonným orgánem pak ředitel dané Charity.
13 Charit s vlastní právní subjektivitou:
FCH Aš, OCH Bor u Tachova, FCH Cheb, FCH Chodov, FCH Karlovy
Vary, OCH Klatovy, FCH Kraslice, OCH Ostrov, MCH Plzeň, OCH
Rokycany, FCH Stráž u Tachova, OCH Teplá – ukončena činnost
likvidací, FCH Stříbro
Název, adresa, PSČ, IČO, telefon, e-mail, ředitel, hlavní činnost,
počet dobrovolníků (D) + zaměstnanců (Z)
FCH Aš
Klicperova 4, 352 01, IČO: 483999, 354 528 800, 773 697 010,
[email protected]
Ing. Jan Šanovec, Domov pro matky s dětmi v tísni, charitní šatník, 7Z
OCH Bor u Tachova
5. května 31, 348 02, IČO: 48326747, 731 433 005, [email protected]
Marie Macošková, kulturní akce, humanitární pomoc, dítě v adopci na
dálku, 5D
FCH Cheb
Kostelní nám. 15, 350 02, IČO: 73634409, 354 422 458, 608 656 557,
[email protected], http://charita.farnostcheb.cz
Mgr. Petr Hruška Th.D. STL, Dobrovolnické centrum, Kontaktní místo
Charity, dluhové poradenství, svépomocná skupina Sasanka, návštěvní
služba, spolupráce s hospicovým hnutím, 55D
FCH Chodov
Nám. Míru 38, 357 35, IČO: 69976657, 720 330 905,
[email protected], [email protected]
ředitel: Ing. Jiří Lodr, koordinátor P. Antoni Wasil, dětské centrum,
péče o seniory, šatník, 7 D
FCH Karlovy Vary
Svobodova 743/ 12, 360 17, IČO: 49753053, 353 434 211, fax: 353 434
213, 731 433 033, [email protected], [email protected]
Ing. Jiří Novák, Denní a týdenní stacionář pro staré a zdravotně
postižené občany, Denní stacionář pro mentálně postižené, Poradna
s kontaktním místem České Alzheimerovské společnosti, Domov pro
matky s dětmi v tísni, Dům na půl cesty, Odlehčovací služba při denním
stacionáři pro staré a zdravotně postižené občany, Dům na půl cesty,
Krizová pomoc Domu na půl cesty a Sociálně terapeutické dílny, 4D
+ 30 Z
OCH Klatovy
Měchurova 317, 339 01, kontaktní adresa: Klatovy, Václavská 12,
IČO: 66388830, 376 709 312, 731 433 080, [email protected],
www.charitakt.cz
Bc. Marie Malkusová, Charitní ošetřovatelská služba Klatovy, Domov
sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Klatovy, Domov pokojného
stáří Naší Paní Klatovy, Pečovatelská služba Plánicko, Švihovsko,
Chudenicko, Měčínsko a Janovicko, Sociální poradna, Osobní asistence
těžce tělesně postižených, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež –
klub Chapadlo, 15D + 47Z
FCH Kraslice
kap. Jaroše 321/2, 358 01, IČO: 70900019, 776 802 820,
[email protected], www.farastribrna.wbs.cz
Eva Němečková, rekreační centrum Stříbrná, humanitární sbírky, šatník,
v adopci na dálku 5 dětí, kulturní a společenské akce, 5D
OCH Ostrov
Mírové nám. 733, PS 89, 363 01, IČO: 49753185, 353 821 821, 353 800
537(i fax), 777 767 050, [email protected], www.ostrov.charita.cz
Mgr. Tomáš Fexa, Domov pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně,
Stacionář pro seniory v Ostrově (denní, týdenní a nepřetržitá péče),
rozsáhlá Dobrovolnická služba Tereza, velký šatník Veronika, Kontaktní
místo sv. Vojtěcha, 25D + 28Z
MCH Plzeň
Plzenecká 13, 326 00 Plzeň, IČO: 45334692, 377 455 043 (i fax),
377 455 109, 731 433 111, [email protected], [email protected],
[email protected], www.mchp.cz
Mgr. Pavel Janouškovec, Charitní ošetřovatelská služba (Plzeň, Stříbro,
Bor u Tachova, Tachov), Charitní pečovatelská služba (Plzeň, Dýšina),
Denní stacionář pro seniory a ZP (Plzeň), Týdenní stacionář pro seniory
a ZP (Plzeň), Domov sv. Františka: azylový dům, nízkoprahové denní
centrum a noclehárny; Osobní asistence pro těžce tělesně postižené,
Domov pro matky s dětmi v tísni (Plzeň a Radobyčice), Pohotovostní
asistenční služba, Tísňová péče, Domov pro seniory sv. Jiří, Sociální
ubytovna, Krizové a sociální centrum Vochov, Centrum pro rodinu
Vinice, Poradna Čs. Alzheimerovské společnosti, práce s dobrovolníky,
kulturní a společenské akce, sociální pomoc lidem ve výkonu trestu, 144
Z + 92D + 74 zam. na dohodu
OCH Rokycany
Kozlerova 791/II, 337 01, IČO: 48380199, 371 726 129, 776 760 331,
[email protected]
Ing. Alena Drlíková, Byt sv. Lukáše pro muže bez domova – noclehárna,
Krizové zařízení pro ženy (oběti domácího násilí, matky s dětmi v tísni),
Osobní asistence pro lidi s mentálním a kombinovaných postižením,
Domov pro seniory sv. Pavla, Sociálně terapeutické dílny a stacionář
Pohodička, 0D +13Z
FCH Stráž u Tachova, čp. 100, 348 05, IČO: 48329151, 374 780 831
(byt řed.)
Ludmila Váchalová, velký šatník, zasílání humanitární pomoci,
návštěvní služba, podpora projektu v Boru, dítě v adopci na dálku, 4D
9
FCH Stříbro
Jiřího z Poděbrad 78, 349 01, IČO: 70846596, 777 767 070,
[email protected], [email protected]
Ing. Teresa Kupcová, Týdenní stacionář pro seniory a ZP občany,
krizový byt, kulturní akce, šatník, půjčování inv. vozíků a zdravotních
pomůcek, podpora Papežského misijního díla, podpora nemocnice
v Ugandě, 7D + 18Z
Charity Aš, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Ostrov, Plzeň, Rokycany
a Stříbro vydávají vlastní výroční zprávu, proto činnosti nejsou obsahem
této výroční zprávy DCHP.
FCH Mariánské Lázně
Nehrova 26, 353 01, 731 433 070, [email protected]
Daniela Waagnerová, velké humanitární sbírky, Klub seniorů, šatník,
spolupráce s humanit. organizací AWO Bad-Doberan, drobná
pečovatelská služba, dítě v adopci na dálku, kulturní a polečenské akce,
29D
FCH Plasy
Žebnická 559, 331 01, [email protected]
Mgr. Daniel Váhala, návštěvy nemocných, návštěvy odsouzených ve
věznici Oráčov, organizace Tříkrálové sbírky, 6D
14 Charit bez právní subjektivity:
FCH Blovice, FCH Dolní Bělá, FCH Domažlice, FCH Druztová –
pozastavená činnost, FCH Horšovský Týn, FCH Chlum Svaté Maří,
FCH Jáchymov – pozastavená činnost, FCH Luby – pozastavená
činnost, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH
Sokolov, FCH Staňkov, FCH Zbiroh
Název, adresa, PSČ, telefon, e-mail, ředitel, hlavní činnost,
počet dobrovolníků (D) + zaměstnanců (Z)
FCH Blovice
Americká 53, 336 01, kontaktní adresa: Husova 273, 336 01 Blovice,
731 433 029, [email protected]
Irena Velhartická, akce pro seniory, drobná návštěvní služba, dítě
v adopci na dálku - Indie 6D
FCH Dolní Bělá
čp. 41, 331 52, 377 955 017 (byt řed.)
Halina Vetenglová, drobná péče a návštěvy osamělých a nemocných
lidí, dětí z dětských domovů, 7D
FCH Domažlice
Náměstí 136, 344 01, 731 433 019
Marie Šindelářová, nouzový šatník jen pro výdej, drobná pečovatelská
služba, dvě děti v adopci na dálku, 7D
FCH Druztová
čp. 1, 330 07, 377 824 499 (byt řed.)
Oldřich Rosůlek, činnost dočasně utlumena, 1D
FCH Horšovský Týn
Nám. Republiky 3, 346 01, [email protected]
Marie Schöntag, Tříkrálová sbírka, programy s dětmi nejen z farnosti,
20D
FCH Chlum Sv. Maří
nám. J. W. Goetha 1, 357 54, 352 682 891 (FÚ), 731 433 148,
[email protected]
Marie Josefová, drobná pečovatelská a návštěvní služba, provoz šatníku,
2D
FCH Jáchymov
(činnost byla k 31. 12. 1998 pozastavena)
FCH Luby
Kostelní 166, 351 37
činnost dočasně utlumena, 0D
10
FCH Přeštice
Hlávkova 30, 334 01, 731 433 146
Ludmila Sekerková, drobná pečovatelská a návštěvní služba, humanitární
sbírky, dítě v adopci na dálku, podpora misií, kulturní a společenské
akce, podpora dětí ze sociálně slabých rodin, 16D
FCH Sokolov
J. K. Tyla 4, 356 01, 737 527 189, [email protected]
Jitka Odehnalová, sběr šatstva, péče o imobilní osobu, adopce na dálku
1 studenta z Bolívie, návštěvní služba seniorů a nemocných, finanční a
věcné dary pro Azyl Sokolov, Nízkoprahové centrum pro bezdomovce
Sokolov, Domov pro matky a děti K.Vary, příspěvky na sbírky vyhlášené
DCHP a charit. organizacemi při živelných a válečných pohromách,
podpora nemajetných dětí příspěvky na Letní dětské tábory, 11D
FCH Staňkov
B. Němcové 3/2, 345 61, 379 492 919 (byt řed.), 731 433 147
Ludmila Petrašovská, šatník, drobná návštěvní služba, dvě děti v adopci
na dálku, kulturně-společenské akce, podpora dětí ZŠ ze sociálně
slabých rodin, 8D
FCH Zbiroh
Zbiroh 133, 338 08, 371 794 559 (byt řed.)
Ing. Hana Skalková, adopce na dálku, dobročinné akce, 2D
Domov pokojného
stáří sv. Alžběty v Plzni
Adresa: Hlavanova 15 a 17, 326 00 Plzeň
Tel.: 379 209 311, 731 433 004
Vedoucí: Eliška Fundová
email: [email protected], [email protected]
Provoz: nepřetržitý
Služba je registrována podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách jako domov pro seniory.
Posláním zařízení je snaha vytvořit uživatelům služeb optimální prostředí,
které co nejvíce připomíná pobyt ve vlastním domově.
Poskytujeme komplexní odbornou péči – ošetřovatelskou, pečovatelskou, ergoterapeutickou, duchovní i sociální podporu plnohodnotného
života našich seniorů.
Na doporučení lékařů je klientům poskytována odborná ošetřovatelská
péče (podání léků, převazy, prevence proleženin atd.) Pečovatelská služba nabízí pomoc při individuálních potřebách klientů (osobní hygieně,
přípravě a podání stravy, nákupech, praní a žehlení prádla, úklidu atd.).
Přesto hlavní snahou zůstává, aby člověk byl co nejdéle podporován v
přirozené aktivitě svého života a tedy ve všem, co dokáže zvládnout
sám. Denní rytmus je ovlivněn individuálním přáním, momentální potřebou či zdravotním stavem klientů. Za klienty pravidelně dochází pedikérka a kadeřnice.
Domov také dbá na kontakty s vnějším společenským prostředím. Pravidelně jej navštěvují děti z mateřských a základních škol, sportovního
a církevního gymnázia. V Domově se také konají kulturní programy –
spolupráce např. s div. spol. KOSTÝM, ZČG, besedy se zajímavými
osobnostmi. Od roku 2007 probíhá „družba“ našich klientů se seniory
postiženými zemětřesením v roce 1988 v Arménii, kterou zprostředkovává humanitární sdružení ARCHA. Spolupracujeme s O.S. TOTEM
– Regionální Dobrovolnické Centrum.
V létě jsme společně oslavili již desáté výročí fungování Domova.
V roce 2009 se z prostředků dárcovského programu Prazdroj lidem zastřešil dvorek markýzami a vybavila se nová kuchyně pro změnu stravování uživatelů služeb. Dalším velkým darem byla myčka do kuchyně od
Nadace České spořitelny. Dále se povedlo zajistit z darů města Plzně
z programu na odstranění barier města Plzně, Nadace České spořitelny
a Zemědělského družstva Štichovice schodišťové křeslo pro imobilní
uživatele služeb, děkujeme za pomoc.
Kapacita objektu je 30 míst, z toho čtyři lůžka jsou vyhrazena občanům
města Plzně postiženým povodní v roce 2002. Jednotlivé byty jsou řešeny jako jednolůžkové a dvoulůžkové garsoniéry a klienti si je mohou
vybavit svým vlastním zařízením.
Domov vede pořadník zájemců o pobyt, který v současné době čítá téměř 140 žádostí. Žádost o umístění je možné získat na adrese Domova
nebo na www.dchp.cz.
Díky zajištění celodenní komplexní péče mohou klienti plnohodnotně
trávit svůj volný čas a podle chuti a možností též využívat nabídky podpůrných motivačních a aktivizačních programů, např. ergoterapie, společného cvičení, trénování paměti, canisterapie apod. V Domově jsou
zajištěna všechna práva uživatelů služeb. Pro věřící klienty je sloužena
jednou týdně mše svatá a je zajištěné duchovní doprovázení. Všechny
tyto činnosti viditelně přispívají k přátelské atmosféře, toleranci a udržování dobrých sociálních vztahů. Ke společnému setkávání, kulturním
akcím i odpočinku je k dispozici společenská místnost a přilehlý dvorek
s altánkem a venkovním grilem.
11
Domov pro seniory Bor
Adresa: Přimdská 501, 348 02 Bor
Telefon: 374 789 128, 731 433 005
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Marie Macošková
Provoz: nepřetržitý
Služba je registrovaná podle § 49 zákona o sociálních službách
č. 108 / 2006 Sb. jako domov pro seniory.
Domov pro seniory v Boru je určen pro dospělé občany, kteří jsou z důvodu snížené soběstačnosti (zejména z důvodu věku a zdravotního stavu) odkázáni na pomoc druhé osoby.
Posláním Domova pro seniory v Boru je poskytování sociálních služeb klientům, zejména chronicky nemocným a osamělým seniorům, kteří nejsou
nadále schopni žít ve svém přirozeném prostředí při zachování plnohodnotného života. Hlavním cílem je zajistit kvalitní poskytování ošetřovatelských,
pečovatelských a sociálních služeb. Všechny poskytované služby jsou zaměřeny hlavně na udržení, popřípadě zlepšení stávajícího stavu klienta.
Služby jsou naplňovány podle standardů poskytovaných sociálních služeb.
Hlavním cílem je poskytování služeb podle potřeb klientů, které se provádí
na základě individuálního plánování poskytovaných služeb. Služby zahrnují: ubytování, podávání stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, základní ošetřovatelské úkony poskytované podle ordinací
lékařů, dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc
při uplatňování práv a oprávněných zájmů a aktivizační činnosti.
Každý klient má zpracovaný osobní plán služeb a přiděleného klíčového pracovníka.
Zaměstnanci plánují společně s klientem průběh poskytovaných služeb
s ohledem na možnosti klienta a společně hodnotí, zda jsou osobní cíle
naplňovány.
Přímo ke klientům do Domova docházejí kadeřnice a pedikérka.
Kapacita zařízení je 15 klientů, ubytování je poskytováno v pěti jednolůžkových a pěti dvoulůžkových pokojích, se společným sociálním
zařízením.
V průběhu roku bylo obnovováno zařízení společných prostor v Domově, byly zakoupeny nové židle do jídelny, nové lůžkoviny a přehozy na
postele.
Zařízení spolupracuje s dalšími institucemi, pravidelně jsou pořádány
akce s dětmi ze ZŠ a MŠ Bor a s dobrovolnickým sdružením Totem,
který vysílá dobrovolníky k návštěvám obyvatel Domova.
V roce 2009 využilo služeb Domova pro seniory v Boru 18 klientů a věkový průměr klientů v tomto roce byl 81 let.
Domov vede pořadník zájemců o pobyt, který v současné době čítá 12
žádostí. Žádost o umístění je možné získat na adrese Domova nebo na
www.dchp.cz.
12
Středisko sociální
rehabilitace v Plzni
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 320 621, 731 433 018
Vedoucí projektu: Josef Pechmann
provozní doba SSR:
pondělí, středa, čtvrtek: 7:15 – 15:45 hod.
úterý:
7:15 – 17:45 hod.
pátek:
7:15 – 13:45 hod.
Provozní doba humanitárního skladu pro veřejnost:
sociální den pro jednotlivce:
středa:
9 – 12 hod.
sociální den pro matky s dětmi:
pátek:
8 – 12 hod.
pro ostatní veřejnost:
pondělí, středa, čtvrtek: 9 – 12, 13 – 15 hod.
úterý:
9 – 12, 13 – 17 hod.
pátek:
8 – 12 hod.
Přijďte se podívat do šatníku Humanitárního skladu a vybrat si, finančním darem za vybrané věci pomůžete DCHP v náročné ekonomice pro
zajištění příjmů pro naše sociální služby. Děkujeme za pomoc a podporu.
Pracovníci SSR dále nabízejí zdravotní pomůcky (polohovací lůžka,
chodítka, vozíky apod.), které mohou být zapůjčeny široké veřejnosti.
Služba je registrovaná podle § 70 zákona o sociálních službách
108/2006 Sb. jako sociální rehabilitace. Od 1. 1. 2009 došlo ke změně
názvu projektu ze Střediska pracovní rehabilitace na Středisko sociální
rehabilitace (SSR).
Projekt je určen lidem bez přístřeší a dlouhodobě nezaměstnaným. Usiluje o jejich uplatnění na trhu práce, minimalizování rizika sociálního
vyloučení prostřednictvím jejich přímého zaměstnávání a socioterapeutické podpory. Cíle projektu jsou definovány jako realizace nebo obnova pracovních, případně také psychosociálních návyků uživatelů služby.
Dále usilujeme o rozvoj schopnosti rozhodovat se ve vlastních záležitostech informovaně a samostatně, o zvýšení sebedůvěry, obnovení
motivace, zejména k přijetí závazků z vlastní minulosti (exekuce, dluhy)
a snaze tyto závazky řešit. Snažíme se rozvíjet schopnost uživatele sladit
vlastní požadavky a potřeby s realitou a okolím, zlepšovat komunikační
dovednosti, podpořit rozvíjení uváženého nakládání s finančními prostředky apod.
Od ledna do prosince 2009 se celkem do projektu zapojilo 26 uživatelů.
Z tohoto počtu bylo 15 uživatelů nových a 11 pokračovalo na smlouvu
z roku 2008. 10 uživatelů úspěšně projekt ukončilo a pouze 4 uživatelé
prošli projektem SSR neúspěšně. V rámci výkonu veřejné služby dále
do SSR docházely 3 osoby. 2 osoby si zde odpracovaly úspěšně trest
obecně prospěšných prací a jedna osoba neúspěšně. Za rok 2009 bylo
do služby začleněno 10 žen a 16 mužů.
SSR spolupracuje s Azylovým domem sv. Františka pro lidi v nouzi
v Plzni, zařízením Městské charity Plzeň. V roce 2009 bylo v sociální
službě 11 uživatelů z tohoto zařízení. Další uživatelé SSR pak využívají návaznou službu Diecézní charity Plzeň, sociální bydlení v Domě
sv. Vincence v Koterově.
Od ledna do prosince 2009 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 263 osobám v nouzi celkem 3400 kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálního úřadu, ale rovněž bez
tohoto doporučení. Celkem bylo vydáno 2384 kusů ošacení, 498 kusů
nádobí, 101 kusů nábytku a 417 kusů dalších potřebných věcí jako např.
cestovní tašky, spacáky, deky, ručníky apod.
13
Terénní krizová služba
v Plzeňském kraji
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 777 167 004 (pohotovost), 731 433 013
(vedoucí)
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Mgr. Jan Jung
Provoz: nonstop – pohotovost na telefonu
Služba je registrovaná podle § 60 zákona o sociálních službách 108/2006
Sb. jako krizová pomoc.
Terénní krizová služba poskytuje terénní krizovou pomoc lidem v obtížné
životní situaci, kterou vnímají jako neodkladnou a naléhavou a v danou
chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami a psychosociální pomoc osobám zasaženým individuálním nebo hromadným neštěstím.
Profesionální tým poskytuje na žádost složek Integrovaného záchranného systému, partnerských organizací nebo přímo uživatelů služeb první
psychickou pomoc a krizovou intervenci, sociálně právní poradenství, dále
pomáhá při jednání s úřady, zprostředkovává důležité informace, kontakty nebo následnou pomoc dle potřeby. V nutných případech, zejména
v souvislosti s mimořádnými událostmi, zajišťuje rovněž nezbytnou
materiální pomoc (potravinový a hygienický servis, pomoc při zajištění
náhradního ubytování, pomůcky na likvidaci škod, pracovní, ochranné
a čistící prostředky, kamna, vysoušeče apod).
Důležitou součástí týmu je proto také 20 proškolených a pojištěných dobrovolníků v rámci registrace dobrovolnické spolupráce DCHP. Po zacvičení se zapojují formou manuální práce nebo naslouchání postiženým
nejen do následné pomoci při rozsáhlých událostech, ale spolu s profesionály i do pohotovostních služeb.
TKS řešila 261 případů, poskytla pomoc a podporu 223 osobám v 559
intervencích a 80 kontaktech. Ve 102 případech se jednalo o osobní krize nejrůznějšího charakteru, mezi nejčastější patří vztahové problémy
a problémy s bydlením. Ve 24 případech vyjížděli pracovníci TKS k mimořádným událostem, z nichž bylo 15 požárů. Pomoc lidem, do jejichž
života zasáhlo tragické úmrtí blízkých, byla poskytnuta v 4 případech.
V rámci spolupráce s Poradnou pro cizince a uprchlíky pomohla TKS
69 cizincům v dobrovolných návratech do vlasti.
Kromě přímé intervenční činnosti se TKS DCHP účastnila a spoluorganizovala konferenci o psychosociální krizové pomoci „Víme o sobě“.
Vedoucí TKS se dále podílí na vytváření standardů Psychosociální
krizové pomoci při generálním ředitelství HZS MV ČR, ve spolupráci
s Městskou charitou Plzeň se podílí na vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti krizové intervence a psychosociální krizové pomoci.
Pracovníci TKS nabízejí též k zapůjčení vysoušeče, které jsou k dispozici pro širokou veřejnost.
Na webových stránkách DCHP (www.dchp.cz/krize) jsou rovněž ke stažení informační materiály pro různé krizové životní situace.
Intervenční centrum
Plzeňského kraje
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 777 167 004 (pohotovost), 731 433 013 (vedoucí)
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Mgr. Jan Jung
Provoz ambulance:
pondělí - pátek:
9-12 a 13 – 15 hod.
je možné sjednat službu individuálně nonstop na tel: 777 167 004
Služba je registrovaná podle § 60 a) zákona o sociálních službách
108/2006 Sb. jako intervenční centrum.
Intervenční centrum (IC) pod Diecézní charitou Plzeň, poskytuje sociální služby, které se zaměřují na pomoc a podporu osobám ohroženým
domácím násilím žijícím v Plzeňském kraji.
Pomoc intervenčního centra je poskytována zejména v souvislosti s institutem vykázání Policie České republiky.
IC rovněž poskytuje služby na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí.
Pracovníci centra oběť domácího násilí kontaktují, pomohou jí s orientací v situaci, informují o možnostech jejího dalšího řešení, poskytnou základní sociálně právní poradenství, zprostředkují návazné odborné služby, např. psychologické, právní, lékařské nebo v případě potřeby zajistí
14
azylové ubytování nebo doprovodí při jednáních s úřady nebo vyšetřování.
IC dále spolupracuje s Policií ČR, vedoucí IC je zároveň proškolen
a jako jediný v kraji je oprávněn školit policisty v oblasti domácího násilí. Dalším partnerem jsou orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy
a další neziskové organizace.
V roce 2009 byla služba poskytována terénní formou, tzn. že žadatelé
o službu nechodí za námi, ale vyjíždíme my za nimi tam, kam je zapotřebí (domů, na ulici nebo jinam do terénu, do zdravotnického zařízení,
na služebnu policie apod.). Tato praxe se velice osvědčuje v případech,
kdy osoby ohrožené nejsou z Plzně, popřípadě mají děti apod. V těchto
případech je terénní forma nezastupitelnou a přínosnou.
V průběhu roku připravilo IC rozšíření svých služeb a od 1. ledna 2010
funguje při IC také ambulance v přízemí objektu Cukrovarská 16 – možnost i na objednání na telefonu: 777 167 004.
V roce 2009 poskytlo IC v Plzeňském kraji podporu a pomoc 79 lidem,
z toho se ve 14 případech jednalo o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. V jednom případě poskytlo IC pomoc v případě domácího
násilí muži.
Poradna pro cizince
a uprchlíky Plzeň
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 377 441 736, 731 433 096
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Mgr. Helena Duchková
Konzultační hodiny:
pondělí, úterý, čtvrtek:
8 -12 hod. a 13 -15 hod.
středa:
8 -12 hod. a 13 -19 hod.
pátek:
8 -12 hod. a 13 -14 hod.
Služba je registrována podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách jako sociální poradenství.
Posláním Poradny pro cizince a uprchlíky Plzeň (PCU) je poskytování
sociálního a právního poradenství na území Plzeňské diecéze cizincům,
kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními
silami a z vlastních zdrojů. Cílem pracovníků poradny je umožnit cizincům nalézat vhodná řešení složité osobní situace, posílit jejich samostatné schopnosti, informovanost a orientaci v českém sociálním
a institucionálním prostředí. Dále pomáhat cizincům se začlenit do
většinové společnosti, využívat dostupné zdroje, sítě a služby a žít běžným životem. Služba je poskytována formou ambulantní, ale i terénní.
Uživatelům služby jsou dle jejich individuálních potřeb předávány informace, poskytovány rady a doprovody na úřady a jiné instituce. Dále
je zajišťována odborná jazyková asistence, nebo specializované právní
poradenství zaměřené zejména na pracovněprávní vztahy a na právní
normy související s životem cizince v ČR. V případech prokazatelné
sociální a finanční nouze je poskytována materiální pomoc, nejčastěji
v podobě základních potravin, hygienických potřeb a oblečení. Poradna
pravidelně zprostředkovává odborné konzultace policistů z Inspektorátu cizinecké policie Plzeň.
Snahou pracovníků poradny je také přispět ke zvýšení informovanosti
většinové společnosti, napomáhat k rovnému přístupu při řešení otázek
života cizinců v ČR a upozorňovat na nedostatky legislativních norem
pro cizince.
V roce 2009 se na poradnu obrátili uživatelé služby v 1481 případech.
Prvními třemi nejpočetnějšími skupinami uživatelů služeb se stali občané
Mongolska, Bulharska a Slovenska.
DALŠÍ AKTIVITY PCU
Cyklus besed
V roce 2009 se uskutečnil další ročník cyklu interaktivních besed se studenty plzeňských základních a středních škol. Celkem bylo realizováno
18 besed. Cílem projektu je přispět k překonávání bariér mezi cizinci
a Čechy. Důraz je kladen na prevenci xenofobie a rasismu.
Multikulturní centrum
Multikulturní centrum (MKC) si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky a prostor pro sociálně - kulturní integraci cizinců. V rámci MKC
v roce 2009 byla s dětmi azylantů a cizinců organizována společná návštěva plzeňského Muzea strašidel. Již tradičně byla v létě uspořádána
zahradní slavnost s grilováním, ukázkou výcviku policejních služebních
psů, soutěžemi pro děti a zpěvem mongolských lidových písní. Rok byl
zakončen vánočním multikulturním setkáním cizinců v Plzni. PCU
rovněž spolupracovala se Střediskem rozvojové spolupráce DCHP při
organizaci pěti neformálních besed „Setkání se solidaritou“, které byly
po celý rok organizovány v kulturní kavárně Jabloň. Cílem besed bylo
informovat laickou veřejnost o aktivitách lidí, kteří se profesionálně
nebo dobrovolně podílejí na charitativních, humanitárních a jiných solidárních akcích či projektech po celém světě.
Kurzy češtiny pro cizince
K činnosti PCU patřilo rovněž pravidelné organizování nízkoprahových
jazykových kurzů pro cizince. Jazykové kurzy probíhaly i nadále ve
dvou úrovních náročnosti – začátečníci a pokročilí. Během roku 2009
navštívilo jazykové kurzy celkem 784 účastníků různých národností.
Dobrovolné návraty cizinců do země původu
Diecézní charita Plzeň spolupracovala s Ministerstvem vnitra ČR na
Projektu dobrovolných návratů pro cizince s legálním, ale také nelegálním statutem pobytu.
15
Charitní pečovatelská
služba DCHP Blovice
Adresa: 5. května 663, 336 01 Blovice,
Kancelář CHPS na adrese: Americká 38, 336 01 Blovice
Telefon: 731 433 025
Fax:
317 522 156
E-mail: [email protected]
vedoucí: Markéta Kaslová
Služba je registrována dle § 40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako pečovatelská služba.
Pečovatelská služba je poskytována ve dvou domech s pečovatelskou
službou v Blovicích a ve Vlčicích, v terénu pro občany města Blovic
a okolních obcí a pro občany Spáleného Poříčí a okolních obcí.
Zajišťujeme základní úkony péče dle zákona 108/2006 Sb., dále rozvoz obědů a některé doplňkové činnosti, jako například praní a žehlení
prádla, pedikúru a půjčování kompenzačních pomůcek a aktivizační
činnosti.
S aktivizačními činnostmi nám pomáhají nejen žáci a učitelé základní
školy, ale třeba i ředitel zdejší umělecké školy a další občané a podnikatelé.
Chceme, aby naši senioři žili co možná nejdéle plnohodnotný život ve
svém domácím prostředí a aby byli co nejvíce aktivní.
V roce 2009 jsme dlouhodobě poskytovali smluvní výkony pečovatelské
služby 53 uživatelům služeb, z toho bylo 36 žen a 17 mužů. Naši uživatelé jsou ve věkovém rozmezí od 22 do 95let. Dalším 60 uživatelům
služby rozvážíme obědy. Základní sociální poradenství u nás využilo
asi 50 osob.
Služba je provozována za výrazné pomoci města Blovice, MPSV a dárců. Děkujeme.
Domov pro matky s dětmi
v tísni Domažlice
Adresa: Havlovice 5, 344 01 Domažlice
tel.: 379 776 388, 731 433 006
e-mail: [email protected]
vedoucí: Dagmar Řezáčová
provoz: nepřetržitý
Služba je registrovaná podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách jako azylový dům.
Posláním domova je pomoc matkám s dětmi, nezletilým matkám a těhotným ženám, které se ocitly v tíživé situaci (domácí násilí, ztráta domova).
Tento domov matkám v krizi nabízí ubytování, sociálně právní poradenství, každodenní pomoc a podporu při výchově a péči o děti i při vedení
domácnosti. Cílem domova je pomoci matkám získat základní vědomosti
a dovednosti, aby byly schopny vyřešit svoji situaci včetně zajištění péče
o děti. Většinou se jedná o sociálně handicapované ženy, které samy nezažily normálně prosperující rodinu. Snahou personálu je předejít opakování podobné situace v další generaci. Individuální programy vedou matku
k samostatnosti v péči o dítě a domácnost a podporují rozvoj jejich vzájemných citových vazeb. U dětí se dbá na docházku a přípravu do školy,
na rozvoj schopností a odreagování se od stresů, kterým byly většinou pod
vlivem kritické sociální situace v rodině vystaveny.
Těhotným ženám dává zařízení možnost připravit se v bezpečí na
porod a ponechat si dítě ve své péči po dobu, než se podaří najít jiné
vhodné zázemí.
16
Během roku 2009 poskytlo zařízení pomoc a podporu 17 maminkám
se 39 dětmi.
Aktivity, které proběhly v roce 2009 pod záštitou DMD Havlovice: maškarní zábava v rámci zařízení; oslava Dne matek, Dne dětí – hry pro
děti, zpívání atd.; táborové akce za příznivého počasí – opékání, zpívání; Mikulášská akce – návštěva čertů a Mikuláše; vánoční posezení - zpívání, povídání, nadílka; divadelní představení s dětmi, výroba kostýmů
a další volnočasové aktivity pro matky a děti.
Terénní sociální
služba Domažlice
Adresa: Náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice
Vedoucí TSS: PhDr. Ivana Havlíčková
Telefonický kontakt (nepřetržitá pohotovost):
PhDr. Ivana Havlíčková: 731 433 020
731 433 092, 731 433 019, 731 433 009
Osobní kontakt TSS, Náměstí Míru 136, Domažlice:
Po:
13:00 – 16:00 hod.
Út:
11:30 – 16:30 hod.
St:
13:00 - 16:00 hod.
Čt:
11:30 – 16:30 hod.
Osobní kontakt TSS, Meclov 1
Pondělí – pátek: 8:00 – 20:00 hod
Práce v terénu:
Pondělí – pátek: 8:00 –18:00 hod.
Sobota – neděle: dle individuální dohody
Od 1.1.2010 došlo ke změně názvu služby na SOS Domažlice, kdy původní služba ambulantní a terénní se rozšířila o potřebnou a poptávanou
pobytovou formu sociální rehabilitace s nepřetržitým provozem v Meclově
s názvem Domov sv. Vavřince.
TSS je registrována podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách jako
sociální rehabilitace v terénní a ambulantní formě.
Projekt TSS představuje sociální poradenství a konkrétní pomoc lidem
v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Základní poradenství se soustřeďuje na poskytování informací o nárocích, možnostech a službách, které vyplývají ze systému
sociálního zabezpečení občana a programu aktivní politiky zaměstnanosti. Dále tým zprostředkovává konkrétní potřebnou odbornou pomoc
a pomáhá s praktickým řešením obtížné sociální situace člověka. Jeho
cílem je pomáhat klientům tak, aby se spolupodíleli na zlepšení své situace a později ji sami dokázali řešit.
Uživatelé mohou buď přijít do centra TSS v Domažlicích, domluvit si
telefonicky návštěvu pracovníka doma, nebo je tým vyhledává v terénu na
základě doporučení sociálních pracovníků jiných institucí a organizací.
Dlouhodobě spolupracujeme s psychiatrickými léčebnami. Pro stabili-
zované klienty zajišťujeme pomoc v prvních dnech po propuštění, zprostředkováváme poradenství rodině klienta, pomáháme hledat možnosti
bydlení. Dlouhodobě doprovázíme při zvládání běžných životních situací, pomáháme zorganizovat režim dne a najít pro uživatele smysluplné
činnosti.
Lidé s psychickým handicapem často žijí v zaběhnutých stereotypech
a v důsledku toho mají malé zkušenosti a nejasnou představu o zcela
samostatném životě, o tom, co by mohli změnit a jak se účinně bránit
případné manipulaci a zneužití. Psychiatrická diagnóza je stále ještě
stigmatizující, uživatelé stigma často zvnitřňují a snaží se s ním vyrovnat
tak, že se stahují do izolace nebo vstupují do agresivních konfrontací
s okolím a nevnímají užitečnost léčby.
Také v roce 2009 umožňovala TSS lidem s psychickým handicapem bez
rodinného zázemí bydlení v objektu bývalé fary Meclov, která byla darována zřizovatelem do majetku DCHP. Cílem služby je umožnit klientům,
kteří se opakovaně dostávali do nedůstojných životních podmínek, žít
běžným způsobem života, pomoci obnovit co nejvíce fungující vztah
s původní rodinou a nabídnout trvalou možnost řešení jejich situace
V roce 2009 využilo ambulantní a terénní formy služby celkem 208 klientů. Bydlení v Meclově využívalo v roce 2009 sedm klientů.
17
Volnočasové kluby
DUHA Domažlice
Adresa: Náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice
Telefon: 731 433 042
E-mail: [email protected]
Vedoucí: do 31. 12. 2009 Mgr. Anna Frak
od 1. 1. 2010 Iveta Šlehoferová, DiS.
Provozní doba klubů:
PO
10,30 – 16,30 hod
Klenčí pod Čerchovem
ÚT
13,00 – 17,00 hod
Domažlice
ST
13,00 – 16,30 hod
Klenčí pod Čerchovem
ČT
13,00 – 17,00 hod
Domažlice
PÁ
1x za měsíc celodenní akce
Volnočasové kluby Duha jsou reistrovány podle § 66 zákona č. 108/2006
o sociálních službách jako sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Projekt zahrnuje činnost dvou volnočasových klubů Duha, které lidem
se zdravotním postižením umožňují lepší začlenění do přirozené komunity, naplnění jejich životních cílů i posílení sebevědomí.
První „velký“ klub je určen pro mládež a dospělé, kteří mají z jakéhokoliv důvodu částečný nebo plný invalidní důchod a nemají možnost
navázat přátelské a kamarádské vztahy jako běžný zaměstnaný člověk.
Účastníci klubů se nejen podílejí na výrobě různých dekorativních předmětů, ale navštěvují společně i různé akce: výstavy, koncerty, plesy, návštěvy kin a muzeí, pořádají výlety….
„Malý“ klub, určený pro mentálně postiženou mládež, je alternativou
zájmových kroužků u zdravých vrstevníků. Náplní jsou skupinové činnosti z oblasti výtvarné, hudební, pohybové a dramatické výchovy a práce s přírodním materiálem. Drobné užitkové a dekorativní výrobky jsou
prezentovány na příležitostných výstavách.
Kluby pracují i během prázdnin. O jarních prázdninách probíhá pět
dní po sobě jarní program ve formě celodenních akcí, a v první polovině července je realizován souvislý pětidenní letní program, kterého se
kromě stálých členů mohou účastnit i uživatelé z jiných regionů, kteří
během roku nedocházejí do klubů. Během těchto programů se konají
výlety, pobyty v přírodě, návštěvy kulturních akcí a památek.
Za rok 2009 nám pravidelně docházelo do „malého“ klubu 14 klientů
a 6 klientů do klubu „velkého.“ Vedle stálých charitních pracovníků pak
v klubech navíc vypomáhají dva dobrovolníci.
18
Sociální služby
DCHP v Chebu
Adresa: Komorní 3, 350 02 Cheb
Tel. 354 422 262, 731 433 021, 731 433 090
E-mail: [email protected]
Web: www.dchp.cz
Zástupce ředitele pro projekty DCHP v Chebu a vedoucí projektu Středisko sociální rehabilitace Cheb: Pavel Barták
STŘEDISKO SOCIÁLNÍ
REHABILITACE CHEB
Adresa: Komorní 3 , 350 02 Cheb
Telefon: 354 422 262, 731 433 021
E-mail: [email protected]
Vedoucí střediska: Pavel Barták
Provozní doba: Pondělí – Pátek od 08.00 do 16.30
Od 1. 7. 2009 registrovaná sociální služba podle § 70 zákona č.108/2006
o sociálních službách.
Projekt Středisko sociální rehabilitace Cheb navazuje na velmi úspěšné
projekty Zpět do práce realizované DCHP v Chebu v letech 2005 až
2007 a spolufinancované Karlovarským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu a Střediska podporovaného zaměstnání, který byl financován z velké části městem Cheb.
Město Cheb nadále pokračuje ve finanční podpoře Střediska sociální
rehabilitace Cheb.
Obecným cílem tohoto projektu je integrace sociálně vyloučených osob
bez přístřeší a nepřizpůsobivých osob vykonávajících alternativní tresty
zpět do společnosti. Smyslem projektu je napomoci klientům noclehárny
a azylového domu vrátit se na pracovní trh skrze možnost pracovat v projektu jako zaměstnanec s řádnou pracovní smlouvou. Zapojení uživatelů
služby do pracovního procesu by mělo přispět k navrácení sebedůvěry
a odpovědnosti za vlastní život, k přijetí závazků z minulosti a mělo
by motivovat uživatele služby k řešení těchto závazků a k vytvoření si
náhledu na vlastní obtížnou životní situaci a na svou budoucnost. Důležitým cílem projektu je snaha motivovat klienty k tomu, aby se naučili
se zodpovědně rozhodovat, jak nakládat se získanými finančními pro-
středky a se svým životem vůbec, a informovat je o tom, jaké důsledky
pro jejich život může mít (ne)zodpovědné jednání.
Projekt zapojuje uživatele služby do společenského dění a snaží se minimalizovat sociální izolaci. V tomto snažení je velkou pomocí právě
partnerství s městem Cheb, které vyčlenilo pro tento projekt lokality náročné na celoroční údržbu a úklid, jakými jsou například areál krajinné
výstavy v Poohří, Ašská ulice, chebský hrad, průmyslový park, městský
hřbitov, poutní místo Maria Loreto, zimní údržba chodníků a autobusových zastávek a další. Při těchto aktivitách se klienti učí řádnému
pracovnímu výkonu, ale také získávají dovednosti v práci se stroji jako
je např. křovinořez, motorová pila, multifunkční traktůrek, které jim
napomohou v šanci najít si vlastní práci.
Novou aktivitou projektu je ve spolupráci s městem Cheb umožnění odpracování veřejné služby dlouhodobě nezaměstnaným občanům Chebu
a nejbližšího okolí v tomto středisku. Tyto práce jsou organizovány s odbory životního prostředí a sociálních věcí a zdravotnictví. Od června
2009 do konce roku si veřejnou službu splnilo 37 občanů ve 4007 odpracovaných hodinách.
Dalšími partnery projektu jsou i jiné státní instituce např. okresní archiv
v Chebu, exekutorský úřad nebo úřad pro zastupování státu, kde jsou
klienti nápomocni při úklidových a stěhovacích pracích. Spolupráce se
však navazuje i se soukromými firmami, kde si klienti mohou vyzkoušet
práci v běžném pracovním kolektivu a reálné pracovní atmosféře.
Středisko sociální rehabilitace Cheb má kapacitu 8 pracovních míst.
V roce 2009 prošlo projektem 17 klientů a z toho 1 klient opakovaně,
4 dále v projektu pokračují, 3 klienti odešli do nového zaměstnání.
Činnost Střediska sociální rehabilitace Cheb je finančně podporována
městem Cheb.
AZYLOVÝ DŮM BETLÉM CHEB
Adresa: Komorní 3, 350 02 Cheb
Telefon: 731 143 149, 731 433 090
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provoz: nepřetržitý
Registrovaná sociální služba podle § 57 zákona č. 108/2006 o sociálních službách.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
DCHP v Chebu službu nově zajišťuje od ledna 2009. Služby azylového
domu plynule navazují a zároveň rozvíjí doposud poskytované sociální služby. Vybraným klientům, kteří byli ubytováni v noclehárně, bylo
umožněno od 1. 1. 2009 využít nově poskytovaných služeb s tím, že
během měsíce ledna s nimi byla sepsána nová smlouva o poskytování
služby. Služby jsou určeny především pro občany města Chebu a jeho
nejbližšího okolí (případně z Karlovarského kraje), kteří se vlivem nepříznivého vývoje životní situace ocitli v sociální nouzi a žijí na okraji
společnosti.
19
Cílem poskytované služby Azylového domu Betlém Cheb je rozvíjet
a prohlubovat schopnost uživatele získat a udržet si samostatné ubytování mimo azylový dům tak, aby byl opětovně začleněn do přirozeného
sociálního prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je plné zapojení klientů do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti,
zejména jejich návrat na trh práce.
Kapacita služby je 18 lůžek pro muže a 4 lůžka pro ženy v šesti třílůžkových a jednom čtyřlůžkovém pokoji.
V roce 2009 služby využilo celkem 42 klientů a z toho 2 klienti opakovaně.
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ
CENTRUM CHEB
Adresa: Svobody 29, 350 02 Cheb
Telefon: 731 143 149, 731 433 090
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provoz: Po-Pá : 8-12 a 12:30-16:30 hod.
Registrovaná sociální služba podle § 61 zákona č. 108/2006 o sociálních
službách.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Cílovou skupinou této sociální služby jsou osoby bez přístřeší zejména
z Chebu a jeho nejbližšího okolí. Pomoc tu ovšem nachází i občané
z jiných okresů, kteří se v současnosti nachází v tíživé životní situaci.
Ve většině případů zde tito lidé hledají útočiště a sociální služby v podobě základního sociálního poradenství (zejména v oblasti finančního
zajištění, získání nových osobních dokladů, hledání možnosti nového
bydlení nebo zaměstnání), malé potravinové pomoci, možnosti získání
ošacení a poskytnutí azylu pro vykonání osobní hygieny a odpočinku.
Pomoc je poskytována jednorázově na 2 hodiny denně (tato doba se při
nepřízni počasí může prodloužit). NDC prošlo v roce 2009 změnou. Interiér pracovníci spolu s klienty vymalovali teplými barvami a vybavili
jiným nábytkem. Pro zkvalitnění využití volného času klientů pracovníci
zajistili díky sponzorským darům přísun denního regionálního tisku,
byl zakoupen DVD přehrávač, vybavila se knihovna a v neposlední řadě
byla navázána spolupráce s chebským farářem, který jednou měsíčně
tráví s klienty svůj čas duchovní rozpravou a zpěvem. NDC úzce spolupracuje s dalším projektem DCHP v Chebu – Noclehárnou Betlém
Cheb, čímž se efektivněji daří řešit klientovu krizovou situaci a zajistit
tak možnost uspokojení všech jeho základních životních potřeb.
K 31. 12. 2009 bylo v NDC poskytnuto 1804 intervencí zaregistrovaným
217 klientům (z tohoto počtu bylo 69 žen a 148 mužů). Z celkového průměru vychází 7,75 návštěv denně. Tato hodnota není s rokem 2008 porovnatelná, jelikož v tomto roce bylo NDC provozované jen 2 dny v týdnu.
V roce 2010 se plánuje nabídnout možnost klientům NDC vykonávat kurz
základů výpočetní techniky, který povede pracovník DCHP v Chebu.
20
NOCLEHÁRNA BETLÉM CHEB
Adresa: Komorní 3, 350 02 Cheb
Telefon: 354 422 262, 731 433 090
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provoz: denně od 20:00 do 8:00
Činnost Noclehárny Betlém Cheb je finančně podporována městem Cheb
Registrovaná sociální služba podle § 63 zákona č. 108/2006 o sociálních službách.
Obecným cílem poskytované služby je všem příchozím klientům poskytnout snadno dosažitelnou možnost přespání a vykonání základní hygieny v důstojných podmínkách, případně poskytnutí základních informací v oblasti sociálního poradenství, aby se minimalizovala možná újma
na zdraví či ohrožení života lidí bez domova a zprostředkovaně i okolí.
Od 1. 1. 2009 byla v noclehárně snížena kapacita z původních 30 lůžek
pro muže na 11 lůžek a z 10 lůžek pro ženy na 6 lůžek tak, aby se mohli
rozšířit poskytované služby DCHP v Chebu o službu Azylového domu
Cheb. Uživatelé tak v současné době využívají po jednom pokoji na
mužské a ženské části zařízení.
Oproti roku 2008 došlo ke snížení platby za poskytovanou službu z 80,Kč na 40,-Kč kvůli možnosti odstupňování poskytovaných služeb, kdy
služby noclehárny představují první, základní, stupeň. V této ceně je zahrnuta možnost vysprchování, použití čistě povlečeného lůžka a použití
kuchyňky pro individuální přípravu jednoduché stravy. Během pobytu
na noclehárně jsou klienti povinni podílet se na úklidu všech prostor
noclehárny. Po uzavření noclehárny mohou využívat služeb Nízkoprahového denního centra Cheb.
Po celý kalendářní rok 2009 využilo služeb noclehárny 100 uživatelů
(z toho 16 žen), poskytnutých noclehů bylo 2163 (z toho bylo poskytnuto
69 krizových nocí, které jsou bez finanční úhrady). Denní využitelnost
noclehárny byla 5,9 klientů (společně mužská i ženská část noclehárny)
a průměrný věk uživatele byl 39 let.
Adopce na dálku dětí
v Bolívii, Paraguayi a Peru
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 731 433 010
Fax:
377 970 197
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Mgr. Pablo Chacón Gil
Konto: 75277127 / 2700 (UniCredit Bank) VS: 010
web: www.dchp.cz / adopce na dálku
V průběhu roku 2009 se projekt Adopce na dálku (AND)
rozrostl o 26 nově adoptovaných dětí v Bolívii a o 5 v Paraguayi. Velkou novinkou je fakt,
že koncem tohoto roku jsme začali adoptovat děti v Peru, konkrétně na severu země ve městě
Iquitos, které leží na březích
Amazonky. Tento nový projekt vznikl na základě pracovní
cesty do Peru, Bolívie a Paraguaye, kterou podnikl vedoucí
AND v březnu, aby tak DCHP
mohla zhodnotit projekt AND
přímo v místech, kde pomáhá.
Nový projekt AND probíhá ve
spolupráci s Misionáři Identes, kteří pracují od 80. let ve čtvrti Tupac
ve městě Iquitos, ve čtvrti s velkým přílivem domorodých přistěhovalců
a chudých.
Díky adoptivním rodičům bylo zasláno 1 032 148 Kč do Bolívie
a 285 844 Kč do Paraguaye. Výše ročního příspěvku je v případě všech
tří zemí 7 000 Kč. S prostředky nehospodaří rodiče dětí, ale místní
partnerské organizace Charity a řeholních společenství, které garantují
jejich využití ve prospěch konkrétního dítěte. V průběhu roku 2009 proběhla dvě setkání s adoptivními rodiči. První se uskutečnilo 14. 1. 2009,
kdy rodiče byli informováni o stavu dětí v obou zemích a o vývoji projektu. Druhé setkání 4. 6. 2009 se konalo po návratu vedoucího projektu
z inspekční cesty v Latinské Americe a rodiče při něm byli podrobně seznámeni s místy, kde adoptované děti žijí, dále byli informováni o stavu
projektu a o práci partnerských organizací v jednotlivých místech, které
podporujeme. Rovněž jsme poukázali na důvěryhodnost a transparentnost Charity v Bolívií a v Paraguayi při správě zasílaných finančních
prostředků. Obě Charity disponují týmem spolupracovníků a dobrovolníků, kteří se starají o to, aby se pomoc dostávala dětem a zároveň dbají
na to, aby si děti vážily štědrosti rodičů a to vlastní pílí při studiu.
Otec biskup František Radkovský posvětil dne 2. 2. 2009 kopii sošky
Pražského Jezulátka, kterou darovala skupina adoptivních rodičů a přátel projektu. Vedoucí projektu AND pak sošku Jezulátka předal v rámci
své měsíční pracovní cesty dne 17. 4. 2009 Juliovi Maria Elisovi, OFM,
biskupovi vikarátu Beni v Bolívii a radost byla veliká, upevnila základy
našeho přátelství.
V průběhu roku 2009 jsme uskutečnili četné návštěvy farností, galerií,
škol a gymnázií v naší diecézi a v Praze, při těchto příležitostech byl projekt prezentován a propagován. V létě jsme se aktivně účastnili Dne Jižní Ameriky v pražské ZOO, kde jsme zorganizovali různé kulturní aktivity: živou hudbu, latinsko americké tance a besedy o projektu AND.
21
Středisko rozvojové
spolupráce DCHP
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 731 433 010
Fax:
377 970 197
E-mail: [email protected]
Vedoucí: Mgr. Pablo Chacón Gil
Konto: 75277127 / 2700 (UniCredit Bank)
VS pro SRS: 038 , VS pro Škola ve tvých rukou: 0381, VS pro
Arménii: 028, VS pro Loď zdraví: 0382
web: www.dchp.cz / středisko rozvojové spolupráce
V průběhu pracovní cesty od března do května 2009 vedoucí Střediska rozvojové spolupráce (SRS) hodnotil a monitoroval stávající projekty. Při této cestě po třech zemích Latinské Ameriky byly navázány
nové kontakty a ukázaly se nové výzvy pro SRS na podporu vzdělávání
a zdravotnictví.
POMOC PERU
V průběhu tohoto roku realizovala SRS díky štědrosti dárců různé projekty. V Peru byla dokončena výstavba třídy ve škole Nostra Seňora Del
Rosario v obci Pampa de Tate v provincii Ica. Také byla dokončena výstavba 11 domů v obci Tantará v jednom z nejchudších regionů v Peru,
Huancavelica. Obě stavby byly postiženy zemětřesením v Peru v srpnu
2008 a oba projekty byly prováděny ve spolupráci s Charitou Peru.
ROZVOJOVÉ PROJEKTY
V BOLÍVII
V oblasti vzdělání vznikl projekt Škola ve tvých rukách, který se snaží
o spolupráci, vzájemné porozumění a solidaritu mezi českými školami
a chudými školami zmiňovaných zemí. Tento školní rok jsme podpořili
školu ve Villa Magdalena de Trinidad v Bolívii. Jedná se o menší školu v nové čtvrti pobřežní oblasti Trinidadu, kde žijí rodiny každoročně
postihované letními povodněmi. Této škole bylo posláno 360 000,- Kč
na výstavbu dvou nových tříd. Kromě peněz na výstavbu se snažíme
o kontakt českých škol s touto bolívijskou školou a o jejich společnou
cestu ke vzdělání. Tento projekt se skládal ve svém prvním roce ze dvou
etap. V první fázi se uskutečnila dvě víkendová školení pro učitele středních a základních škol, kdy se přednášelo o problémech v rozvojových
zemí, chudobě a globalizaci. A v druhé fázi učitelé aplikovali to, co se
naučili ve svých školách a byla započata spolupráce s bolívijskou školou. V předvánočním čase v rámci propagační kampaně tohoto projektu
se konal benefiční koncert sboru dvojjazyčného Gymnázia Luďka Pika.
Na konci roku byla financována částkou 21 000,- Kč výstavba objektu
dočasného ubytování pro nemocné přicházející z venkova, který spravuje Charita Beni v Trinidadu. Objekt je využíván pro rodinné příslušníky
těžce nemocných, kteří si vzhledem ke svým malým finančním prostředkům nemohou dovolit ubytování po dobu trvání léčby jejich blízkých.
V oblasti zdravotní péče jsme připravovali pro rok 2010 projekt Loď
Zdraví. Jedná se o loď, na níž bude poskytována zdravotní péče pro více
než 7 000 obyvatel žijících na březích řeky Mamoré v bolivijské džungli
a která představuje pro tuto populaci jedinou možnost ošetření nemocných. Prosíme o vaši pomoc a podporu tohoto projektu. Děkujeme!
22
Při různých setkáních ve školách a farnostech byly prezentovány naše
projekty a několikrát byl zorganizován bazar typických výrobků z Bolívie, Peru a Paraguaye.
ROZVOJOVÝ PROJEKT
V ARMÉNII
Tak jako každý rok tak i loni pokračoval projekt Podpora seniorů v Arménii. Podporováno bylo více než 30 seniorů, kteří se stali obětmi velkého zemětřesení v osmdesátých letech, při kterém ztratili všechno,
co měli a tamní vláda nezvládá sociální problémy země. Tento projekt
probíhá ve spolupráci s občanským sdružením Archa a s českými a arménskými dobrovolníky. V průběhu uplynulého roku bylo v celé diecézi
uspořádáno 12 fotografických výstav s přednáškou, kde byla veřejnost
seznamována s prací Archy v této zemi. Na pokračování tohoto projektu
DCHP každoročně vyčleňuje 100 000,- Kč z humanitárního fondu TS.
SRS pořádalo jednou měsíčně různé kulturní a solidární akce v plzeňské kavárně Jabloň pod názvem Setkání se solidaritou, kde snahou bylo
především ukázat aktivity různých organizací a mezinárodní projekty
a představit je především mladší veřejnosti.
Dům pro občany
bez vlastního bytu M. Lázně
Adresa: U Pily 706, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: 731 433 012
vedoucí: Ing. Jan Havel
návštěvní hodiny: denně 15-19 hod.
Diecézní charita Plzeň od 1. ledna 2009 ve spolupráci s městem Mariánské Lázně provozuje Dům pro občany bez vlastního bytu. Toto zařízení slouží jako útočiště pro mariánskolázeňské občany, kteří se dostali
do bytové nouze a nejsou schopni si vlastními silami obstarat ubytování.
Na ubytovnu jsou také umísťování nájemníci z městských bytů, kteří
z nejrůznějších důvodů nejsou schopni hradit nájemné. Město Mariánské Lázně poskytuje materiální zázemí, diecézní charita pak nabízí
klientům administrativní a sociálněprávní pomoc při řešení jejich situace a působí i v roli „supervizora“ v oblasti dodržování pravidel stanovených pro ubytované osoby.
Ubytování je poskytováno na omezenou dobu, obvykle na jeden rok
s tím, že by si ubytovaní v průběhu této doby měli být schopni zajistit
trvalé bydlení. Ubytovna je určena pro ženy i muže, v současné době je
ubytování poskytováno dvanácti občanům.
Dům pro občany bez vlastního bytu disponuje osmi dvoulůžkovými
pokoji a jedním jednolůžkovým pokojem. V krajní nouzi je možno
poskytnout ubytování až dvaceti klientům. Ve spolupráci s Azylovým
domem Betlém v Chebu byly pokoje vybaveny vhodným základním nábytkem a lůžkovinami. Klienti si pak své pokoje dovybavují vlastním
zařízením.
Pro muže a ženy je zde oddělené sociální zařízení se sprchami a toaletami, k přípravě pokrmů slouží společná kuchyňka se dvěma elektrickými
sporáky a pečící troubou. Klienti mají také možnost vyprat si své osobní
věci v automatické pračce. K uložení jízdních kol a méně využívaných
věcí osobní potřeby je ke každému pokoji přidělena odkládací kóje.
Klientelu tvoří jednak lidé blízcí důchodovému věku bez jakéhokoliv sociálního zázemí, jejichž vzdělání, zdravotní stav a rodinné vazby téměř
vylučují zařazení do běžného života, a jednak relativně mladí lidé, kteří
se z nejrůznějších příčin dostali do obtížné bytové situace a pro které je
toto zařízení odrazovým můstkem do další životní etapy.
23
Tříkrálová sbírka
Adresa: Hlavanova ul. 16, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 221 540, 731 433 015
E-mail: [email protected], [email protected]
Cílem Tříkrálové sbírky (TS), kterou každoročně pořádá Charita ČR, je
finančně podpořit charitní pomoc lidem v nouzi. Proto se v první polovině ledna vydávají tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar – se zapečetěnou pokladničkou do ulic měst a obcí, aby požádali o dobrovolný
příspěvek. Poděkováním jsou nejen cukříky a kalendáříky, ale posvěcenou křídou psané iniciály K+M+B a letopočet, které zároveň symbolizují přání Kristus mansionem benedicat – Kriste, požehnej tomuto domu.
V roce 2009 bylo v plzeňské diecézi vybráno 2 741 286 Kč.
Z celkového výtěžku se 65 % vrací zpět do místa výběru na záměry,
které si organizátoři předem stanovili. Vždy však musí jít o konkrétní
pomoc lidem v nouzi. Tyto peníze podpořily v loňském roce jednak
sociální projekty Charit (například péči o matky s dětmi v tísni, seniory,
zdravotně postižené, občany, kteří se dostali do nenadále nouze atd.),
jednak aktivity dobrovolných Charit (návštěvy nemocných a osamělých, aktivity s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí
atd.). V některých případech podpořily finanční prostředky také činnost
jiných neziskových organizací (např. středisko Radost Merklín, Hospic
sv. Lazara Plzeň, Dětský domov Trnová, atd.).
Patnáct procent výtěžku sbírky bylo i tentokrát využito na podporu sociálních projektů přímo provozovaných Diecézní charitou Plzeň – Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Pavlovicích, Domova pro
seniory v Boru, Terénní sociální služby Domažlice, Charitní pečovatelské služby Blovice.
Dalších 10 % podpořilo v rámci DCHP naše projekty humanitární pomoci v zahraničí. Domácí péče o seniory v Arménii ve spolupráci s občanským sdružením Archa získala podporu 100 000 Kč, částka 172 021
Kč byla z výtěžku věnována na podporu projektu Adopce na dálku do
Bolívie a Paraquaye.
Pět procent sbírky podpoří sociální a humanitární projekty Charity ČR
a z pěti procent je pokryta nezbytná režie sbírky v rámci CHČR.
Veškeré podrobné informace o TS je možné najít na www.dchp.cz.
Sbírku je také možné po celý rok 2010 podpořit rádcovskou SMS, jejíž text ve formě DMS(mezera)KOLEDA stačí odeslat na číslo 87777
(společné pro všechny operátory mobilních i pevných sítí). Cena DMS
je 30 korun, Charita z toho získá 27 Kč.
Hluboce si vážíme všech dárců, díky nimž můžeme pomoci lidem, kteří
se ocitli z různých důvodů v tísni. Do Tříkrálové sbírky DCHP se v posledních letech zapojuje kolem 2600 dobrovolníků, bez nichž by tuto akci
nebylo možné realizovat. Všem upřímně děkujeme a těšíme se na další
setkání při putování koledníků za pomocí člověka člověku.
Celkem
vykoledováno
v plzeňské
diecézi
Počet
pokladniček
65% zpět do
center
výběru
15% pro
podporu
služeb DCHP
10% fond
humanitární
pomoci
5% podpora
služeb CHČR
5% režijní náklady TS
odvedeno na CHČR
2009
2 741 286
763
1 781 836
411 193
274 129
137 064
137 064
2010
3 043 158
831
1 978 053
456 474
304 316
152 160
152 160
24
Nově zahájené projekty
v roce 2009
Rekonstrukce střediska sociální rehabilitace-pobytová služba Meclov –
přípravy projektu pro ROP EU.
Provoz zahájil Azylový dům Cheb.
Zahájení plného provozu ubytovny v Mariánských Lázních.
Příprava rekonstrukce a podání projektu na rekonstrukci Union Vily
Cheb – dvojí neúspěšné podání projektu na ROP v Karlovarském kraji.
Připravované projekty
pro rok 2010
Rekonstrukce střediska sociální rehabilitace, pobytová služba Meclov –
Domov sv. Vavřince.
Budou pokračovat přípravy projektu a bude zahájena rekonstrukce objektu bývalé fary z dotace ROP EU a z darů od dárců. Domov sv. Vavřince bude po rekonstrukci objektu určen k trvalému pobytu pro klienty,
kteří by jinak nemohli pobývat jinde než v psychiatrických léčebnách či
by byli odsouzeni k opakovaným problémům. Jedná se o klienty s psychiatrickou diagnózou či psychickým problémem, který nelze zvládnout
v běžném životě. Sociálně terapeutické chráněné dílny budou k dispozici také klientům ambulantním.
Získávání zdrojů a zajištění rekonstrukce Union Vily v Chebu
V rekonstruovaném objektu Union Vily budou poskytovány služby,
které zajistí pomoc při rozvoji individuálních schopností jednotlivých
klientů. Jsou zde plánovány jak služby nízkoprahové – krizová pomoc
a odborné sociální poradenství, tak služby, které vyžadují osobní snahu
uživatelů k zvládání integrace do společnosti – azylový dům a sociální
rehabilitace. Objekt umožňuje i poskytnutí zázemí pro služby a činnosti
zajišťované externími pracovníky na částečný úvazek, jako jsou např.
psychoterapie, právní poradenství, pracovní poradenství, vzdělávací aktivity, které jsou pro tuto cílovou skupinu lidí velmi potřebné.
Technické zázemí a velká zahrada umožní vytvářet prostor pro rozvíjení
osobních schopností a zálib klientů. Předpokládáme, že zahrada se stane součástí plánované obměny levého břehu Ohře městem Cheb a bude
sloužit nejenom klientům, ale i veřejnosti jako prostor, kde bude možno
pořádat různé kulturní akce a setkání.
25
Hospodaření
Účetní závěrka za období 1. 1. – 31. 12. 2009
Charity
bez právní
subjekt.
Provozy
DCHP
DCHP vč. charit
bez právní
subjekt.
Charity s právní
subjekt.
DCHP vč. charit s
právní subjekt.
Spotřeba materiálu a energie
5 912 888
143 346
6 056 234
21 523 907
27 580 141
Náklady na služby
5 018 240
73 785
5 092 026
15 436 434
20 528 460
18 550 023
0
18 550 023
50 500 674
69 050 697
5 737 063
0
5 737 063
15 417 034
21 154 097
276 303
176 350
452 653
67 431
520 084
Ostatní náklady
1 201 399
38 042
1 239 440
3 848 077
5 087 517
Odpisy
1 432 138
0
1 432 138
3 283 857
4 715 995
38 128 054
431 523
38 559 577
110 077 414
148 636 991
0
0
0
0
0
362 341
0
362 341
15 299 199
15 661 540
7 385 104
0
7 385 104
36 549 198
43 934 302
841 951
0
841 951
269 466
1 111 417
9 697 000
0
9 697 000
24 874 000
34 571 000
Dotace kraje
544 673
0
544 673
3 082 302
3 626 975
Dotace obce
7 779 211
18 000
7 797 211
17 329 798
25 127 009
Ostatní dotace
1 414 858
0
1 414 858
7 501 920
8 916 778
Ostatní výnosy + OPLZZ
5 357 961
3 075
5 361 036
1 136 803
6 497 839
Dary tuzemské
2 954 909
95 500
3 050 409
3 103 693
6 154 102
Dary zahraniční
191 266
0
191 266
52 538
243 804
Sbírky církevní
151 371
10 104
161 475
60 006
221 481
Sbírky ostatní
103 132
3 924
134 056
43 000
177 056
Tříkrálová sbírka
789 450
248 721
1 038 170
959 215
1 997 385
Výnosy celkem
37 600 228
379 323
37 979 552
110 261 138
148 240 689
-527 826
-52 199
-580 025
183 724
-396 301
1 222 595
0
1 222 595
261 350
1 483 945
267 563
0
267 563
1 790 622
2 058 185
1 490 158
0
1 490 158
2 051 972
3 542 130
200 000
0
200 000
1 106 127
1 306 127
1 131 744
0
1 131 744
722 495
1 854 239
1 331 744
0
1 331 744
1 828 622
3 160 622
-158 414
0
-158 414
-223 350
-381 764
Mzdové náklady (OON)
Soc. a zdravotní pojištění
Sociální výpomoci
Náklady celkem
Tržby za vl. výkony
Tržby za služby - ZP
Tržby od uživatelů
Tržby za služby ostatní
Dotace ministerstvo
Hosp. výsledek: +zisk, -ztráta
Investice stavební
Investice zařízení
Investiční výdaje celkem
Dotace na investice
Ostatní investiční zdroje
Investiční zdroje celkem
Investice: zdroje - výdaje
Poznámka: OCH Rokycany – předbežná uzávěrka (z důvodů podání daňového přiznání až k 30. 6. 2010)
26
Účetní závěrka za období 1. 1. – 31. 12. 2009 za provozy DCHP
DCHP
IČO 49774034
Spotřeba mat. a energie
Adopce na
dálku
Stř. rozvoj,
spolupráce
Stř. sociální
rehabilitace
Terénní kriz.
služba
Intervenční
centrum
DMD
Havlovice
DPS sv.
Alžběty
Dům sv. Vinc.
Koterov
DPS Bor
DOVB Mar.
Lázně
72 377
15 065
350 185
188 695
83 178
308 672
1 080 504
692 277
272 906
8 159
Náklady na služby
210 442
10 159
683 747
152 691
94 897
389 385
539 396
409 223
46 364
13 512
Mzdové náklady (OON)
195 521
157 546
2 285 000
775 294
322 972
1 304 429
3 487 903
1 870 933
0
212 034
Soc. a zdrav. pojištění
62 290
52 552
707 776
247 778
105 090
403 798
1 076 185
586 108
0
68 269
Dary – soc. výpomoci
0
0
6 000
0
0
0
0
0
0
0
53 607
19 042
325 343
116 354
44 736
177 627
546 653
264 949
31 858
25 562
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
0
0
53 940
0
0
16 388
727 616
30 684
145 086
0
594 237
254 364
4 411 991
1 480 812
650 872
2 600 298
7 458 058
3 854 175
496 215
327 536
Tržby za vlastní výkony
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tržby za služby - ZP
0
0
0
0
0
0
336 867
25 474
0
0
Tržby od uživatelů
0
0
0
0
0
245 440
3 599 763
2 209 813
173 098
0
Tržby za služby ostatní
0
0
613 337
716
0
18 650
10 474
0
27 240
0
Dotace ministerstvo
0
0
1 200 000
930 000
560 000
1 360 000
1 685 000
1 145 000
0
0
Dotace kraje
0
0
67 000
0
0
120 600
40 200
64 000
0
0
300 000
Dotace obec
0
0
370 000
400 000
0
178 000
1 250 000
199 000
0
Ostatní dotace
0
0
1 307 206
0
0
0
53 652
0
0
0
Ostatní výnosy + OPLZZ
265 925
2 000
39 309
3 190
6 937
6 257
59 742
25 517
132 486
3 424
Dary tuzemské
181 241
234 366
808 943
72 400
60 000
455 176
239 835
8 100
8 337
300
0
0
0
0
0
0
17 467
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
32 774
0
Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Sbírky ostatní
0
15 834
0
0
0
100 000
0
0
0
0
Tříkrálová sbírka
42 125
0
0
0
0
110 589
131 000
176 067
0
11 443
Výnosy celkem
539 291
252 200
4 405 796
1 406 306
626 937
2 594 712
7 423 999
3 852 971
373 935
315 167
-54 946
-2 163
-6 195
-74 506
-23 935
-5 587
-34 059
-1 204
-122 279
-12 369
Investice stavební
0
0
0
0
0
0
389 130
0
0
0
Investice zařízení
0
0
68 389
0
0
0
199 174
0
0
0
Investiční výdaje celkem
0
0
68 389
0
0
0
588 304
0
0
0
Dotace na invstice
0
0
0
0
0
0
200 000
0
0
0
Ostatní invest. zdroje
0
0
68 389
0
0
0
338 063
0
0
0
Investiční zdroje celkem
0
0
68 389
0
0
0
538 063
0
0
0
Investice: zdroje - výdaje
0
0
0
0
0
0
-50 241
0
0
0
Hosp. výsledek: +zisk, -ztráta
Poradna pro
ciz. a uprchl.
Noclehárna
Cheb
Stř. soc.
rehab. Cheb
NDC Cheb
Azyl. dům
Cheb
Union vila
Cheb
TSS
Domažlice
VČK
Domažlice
Soc. bydlení
Meclov
Peč. služba
Blovice, Sp. P.
Spotřeba mat. a energie
365 690
236 481
85 481
723 627
532 924
0
86 291
24 609
221 019
130 717
Náklady na služby
348 946
117 888
76 115
513 581
249 326
0
162 855
50 242
14 812
185 053
1 039 076
284 040
506 720
2 062 642
1 382 651
0
794 548
415 985
50 177
1 067 628
306 449
91 642
161 671
636 318
430 133
0
244 098
116 329
17 060
322 432
37 604
0
0
0
0
0
14 699
0
0
0
195 724
54 407
66 857
305 660
212 194
0
129 459
45 598
32 618
70 926
Mzdové náklady (OON)
Soc. a zdrav. pojištění
Dary - soc. výpomoci
Ostatní náklady
Odpisy
0
0
9 427
30 516
41 112
0
19 162
0
42 014
0
2 293 489
784 458
906 271
4 272 344
2 848 340
0
1 451 112
652 763
377 700
1 776 757
Tržby za vl. výkony
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tržby za služby - ZP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tržby os uživatelů
0
126 194
0
0
519 016
0
0
0
158 140
353 640
0
485
1 290
11 759
0
0
0
0
10 000
0
735 000
320 000
0
0
0
0
990 000
400 000
0
372 000
Náklady celkem
Tržby za služby ostatní
Dotace ministerstvo
Dotace kraje
0
51 873
0
0
0
0
40 200
120 600
0
40 200
Dotace obec
661 500
250 000
0
3 140 000
0
0
141 000
0
0
889 711
54 000
Ostatní dotace
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ostatní výnosy + OPLZZ
207 269
0
821 400
1 114 873
2 328 308
0
18 050
0
15 262
0
Dary tuzemské
668 987
4 340
25 773
1 711
0
0
88 458
34 950
8 000
2 600
Dary ze zahraničí
0
1 255
0
0
0
0
0
0
67 179
0
Sbírky církevní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 105
Sbírky ostatní
3 262
0
11 036
0
0
0
0
0
0
0
Tříkrálová sbírka
0
28 436
0
0
0
0
105 237
72 688
92 365
19 500
Výnosy celkem
2 276 018
782 583
859 499
4 268 343
2 847 324
0
1 382 945
628 328
350 946
1 776 757
-17 471
-1 875
-46 772
-4 001
-1 016
0
-68 168
-24 525
-26 755
0
Investice stavební
0
0
0
0
0
674 540
0
0
158 925
0
Investice zařízení
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investiční výdaje celkem
0
0
0
0
0
674 540
0
0
158 925
0
Dotace na investice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ostatní invest. zdroje
0
0
0
0
0
-40 963
0
0
766 255
0
Investiční zdroje celkem
0
0
0
0
0
-40 963
0
0
766 255
0
Investice: zdroje - výdaje
0
0
0
0
0
-715 503
0
0
607 330
0
Hosp. výsledek: +zisk, -ztráta
27
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009 za DCHP
A.
I.
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu, PHM
Spotřeba energie
Prodané zboží
II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Ostatní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Dary – soc. výpomoci, Adopce
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. pol.
Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
Poskyt. přísp. zúčt. mezi org. složkami
Poskytnuté členské příspěvky
VIII. Daň z příjmů celkem
Náklady celkem
B.
I.
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z rpodeje služeb
Tržby za prodané zboží
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. pol.
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM
Tržby z prodeje materiálu
VI. Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary, sbírky)
VII. Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění
28
Hlavní činnost
v tis. Kč
6 056
3 782
2 274
0
5 142
1 164
240
50
3 688
24 863
18 550
5 737
576
18
18
927
0
17
200
18
692
1 432
1 432
0
122
120
2
0
38 560
Hospodářská činnost
v tis. Kč
Hlavní činnost
v tis. Kč
Hospodářská činnost
v tis. Kč
70
70
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
73
73
0
73
8 519
8 519
0
0
0
5 341
91
364
4 886
0
0
0
4 593
18
4 575
19 454
19 454
37 907
-653
0
-653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozvaha ke dni 31. 12. 2009 za DCHP
AKTIVA
Stav k 1. 1. 2009
Stav k 31. 12. 2009
v tis. Kč
v tis. Kč
Dlouhodobý majetek celkem
34 927
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
35 170
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
43 577
43 814
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
-8 650
-8 644
9 736
11 081
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
421
1
Pohledávky celkem
1 793
1 812
Krátkodobý finanční majetek celkem
7 064
8 947
458
321
44 663
46 251
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
PASIVA
Stav k 1. 1. 2009
Stav k 31. 12. 2009
v tis. Kč
v tis. Kč
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
41 703
42 443
42 125
43 023
-422
-580
2 960
3 808
2 915
3 729
45
79
44 663
46 251
Dotace z ministerstev, ÚP, krajů a měst – r. 2009
Provozní dotace
MPSV ČR
Úřady práce
Ministerstva + ÚP celkem
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj – OPLZZ
Karlovarský kraj – soc. sl. Cheb
Kraje celkem
9 697 000
1 414 858
11 111 858
492 800
3 149 708
51 873
3 694 381
Město Plzeň
2 681 500
Město Cheb
3 390 000
Město Blovice
799 000
Město Domažlice
270 000
Město Mariánské Lázně
300 000
Město Bor
170 000
Města ostatní
Města celkem
C elkem
186 711
7 797 211
22 603 450
Investiční dotace
Město Plzeň
C elkem
200 000
200 000
29
Zpráva auditora
30
Děkujeme za spolupráci
a podporu naší veřejné
služby těmto institucím:
MPSV ČR, MZ a MO ČR, MV ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, krajské úřady Plzeňského a Karlovarského kraje – odbory sociálních věcí a zdravotnictví.
Statutární město Plzeň a MO Plzeň 1, MO Plzeň 2, MO Plzeň 3, MO Plzeň 4, MMP – odbor sociálních služeb,
Ozbrojené složky Cizinecká a pohraniční policie ČR, Policie ČR, Městská policie Plzeň, Hasičský záchranný sbor Plzeňského Kraje,
Úřady práce Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň- sever, Domažlice, Příbram, Karlovy Vary, Tachov, Klatovy a Cheb.
Městské a obecní úřady Blovice, Bor, Bukovany, Cheb, Domažlice, Holýšov, Horšovský Týn, Hošťka, Chodov, Klenčí pod Čechovem, Mariánské
Lázně, Nýřany, Poběžovice, Přeštice, Spálené Poříčí.
Poděkování s vděčností našemu zřizovateli Mons.Františkovi Radkovskému a generálnímu vikáři Mons. Robertovi Falkenauerovi, Mons. Josefu Žákovi, Mons. Vladimírovi Bornovi a všem kněžím diecéze a zaměstnancům Biskupství plzeňského. Děkujeme a moc vás potřebujem na cestě služby
Charity, která patří Bohu sloužíce všem lidem, kteří naší pomoc potřebují.
Církevní a partnerské instituce, které se výrazně na službě DCHP podílejí:
Caritasverband für die Diözese Regensburg e. V. děkujeme za 17 let bratrské spolupráce a pomoci.
Caritas Amberg, Caritas Schwandorf, Caritas Cham, RENOVABIS, Caritas Schweiz, Caritas Rostock, AWO Bad Doberan,
Českobratrská církev evangelická v západních Čechách
Charita ČR, Ing. Mgr. Oldřich Haičman a pracovníci sekretariátu CHČR, ředitelé a prezident DCH a ADCH v rámci CHČR
Jsme vděční za dlouholetou a významnou podporu naší služby a TS:
Schola od redemptoristů Plzeň, Schola od františkánů Plzeň, Schola od dominikánů Plzeň, Mgr. Michaela Pešková.
Římskokatolické pomáhající farnosti: Cheb, Klenčí p. Čechovem, Nejdek, Poběžovice, Horšovský Týn, u sv. Jiljí Praha, Švihov, Zbiroh, Kdyně,
Domažlice, u sv. Bartoloměje Plzeň a klášter Nový Dvůr.
Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie, Sdružení zaměstnanců Domova sv. Františka Plzeň, Společenství věřících Zbiroh a spoluorganizátoři a dobrovolníci (koledníci) TS.
Firmy a organizace, které nás dlouhodobě a významně podporují:
ČSOB Plzeň Sedláčkova ul., Plzeňská teplárenská, a. s., Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Ing. Jan Křížek CSc., Generali Pojišťovna, Silba
– Elstav s r.o., Stavba Plzeň v.d.
Instituce, firmy, nadace:
Aldast spol. s r.o., Amica, Alfamira 2000 s r.o., C&A Moda s r.o., Dětské centrum Nejdek, Dům zahraničních služeb MŠMT, Elektro Mainzer,
Elfetex s.r.o., K + B Elektro-Technik spol. s r.o., KDU-ČSL Domažlice, Klub Zdraví Energy, Kontakta s r.o. realitní kancelář, LVB spol. s r.o., Lázně
Františkovy Lázně a.s., Lékárna U zlatého jelena Domažlice, Lidrone spol. s r.o., MAMAN EURO s r.o., Millenium Gaming & Developments a.s.,
Myjava s r.o., Nadace České spořitelny, Nadace O2 Telefonica, Nadace Dobré dílo, Nadační fond Diamant dětem, Nadace Divoké husy, Naděje,
Panský dvůr a.s., Paulová Alena, PH KOVO REcycling Cheb, Praní a čištění a.s., SRM EURO AQUA s r.o., Terea s r.o. Cheb, ZO odbor. svazu
státních orgánů a organizaci při Stát. oblastním archívu Plzeň, ZŠ Poběžovice.
Sdělovací prostředky :
Český rozhlas Plzeň, ČTK, ČT 1, ČT 2, Deníky Bohemia, FM Plus, Gemini TV Plzeň, MF Dnes, Právo, Plzeňský rozhled, Radio Proglas, ZAK
TV – bez spolupráce těchto médií by byla naše možnost sdílet informace o našich službách potřebným ochuzena. Děkujeme.
Za účinnou dlouhodobou spolupráci a finanční podporu Domovů pro matku a dítě v rámci DCHP děkujeme :
Producentskému centru Profil Mariánské Lázně, s. r. o.
a dárcům a organizátorům každoroční soutěže MISSIS
31
Poděkování
DCHP si nesmírně váží pomoci těchto dobrodinců a děkuje s vděčností za finanční a věcné
dary, které nám umožňují sloužit potřebným:
Avesing s. r. o., Badač Pavel, Bárková Dana Mgr., Ing,, PhD., Barták Josef Ing., Bartošová Renata, Bartůšková S. M. Serafína, Bauchner Petr, Baxa
Jan Ing., Baxa Martin, Baxová Marie, Bayerová Šárka, Bělohlavý Pavel, Benc Miroslav, Benešová Věra, Berger Oto, Bíba Jaroslav Ing., Biskupství
plzeňské, Blacký Jakub, Bláhová Kateřina, Bohatová Jana MUDr., Bořík Ladislav, Boříková Hana, Boubínová Ilona, Bouček Martin Mgr., Brožová
Eva, Brtníková Marie, Buchtová Hajná Zuzana, Bukovský Petr Ing., Bušková Dana, Bystřická Anna, C + A, Ciklová Helena, Ciklovi Jan a Eva,
Císlerová Lucie MUDr., Csuláková Pavlína, Čápovi Lenka a Petr, Čech Zdeněk, Čepicová Milada, Čerbová Kristýna Mgr., Čihák Libor, Čížková
Zděnka Mgr., Datle Alfred, Dobšinský Petr Ing., Doležel Petr, Drábek Stanislav, Drábková Jiřina MUDr., Drbout Lukáš, Dušková Eva, Dvořák
Pavel, Dvořáková Blanka, Dvořáková Helena Ing., Dvořáková Lenka Mgr., Faiferlíková Vlastimila, Farní charita Chlum Svaté Maří, Farní charita
Karlovy Vary, Farní charita Přeštice, Farní charita Přeštice, Farní charita Sokolov, Farní charita Staňkov, Farní charita u Panny Marie Růžencové
Plzeň, Farní sbor Českobratrské církve evangelické Kdyně, Farní sbor Českobratrské církve evangelické Mariánské Lázně, Farní sbor Českobratrské
církve evangelické Merklín, Farní sbor Českobratrské církve evangelické Plzeň, Farní sbor Českobratrské církve evangelické Přeštice, Fencl Josef,
Fidrová Lenka, Frank Stanislav, Frdlíková Dagmar MUDr., Freml MUDr., Friedrichová Gabriela MUDr., Gabrielová Olga Annamaria Mgr., Glatterová Helena, Gross Stanislav, Grossová Šárka, Gruber Aleš, Gymnázium Vysoké Mýto, Haasová Lidmila, Hafič Jiří, Hájek Zdeněk Ing., Hájíček
Jan Pavel JUDr., Hájková, Hajná Zuzana Mgr., Hamáčková Jarmila MUDr., Hampejsová Emilie, Hamzová Pulicarová Irena Mgr., Hejduková Jana
MUDr., Helmová, Hlaváčková Jana Ing., Höfler Martin, Holcrová Jitka, Holický Dominik Hroznata P. Dr. Mgr. JC.D., Holubec Zdeněk, Holý
Petr Ing., Horáček Alois, Horák Daniel Ing., Horáková Jitka, Horáková Veronika, Hořáková Věra Ing., Hrdlička Petr, Hrebíková Anna, Hric Anton,
Hrubá Marie, Hurt Roman, Hýža Antonín P., Charita ČR, Chejlava Radek Chocenská Lenka, Chrenová Marie, Igazová Tereza MUDr., Jakoubek
Jaroslav, Janata Martin Ing., Jančář Radek, Jandejsková Olga, Jasinský Miroslav Ing., Jirásková Marie, Jirková Vendulka, Johnová Eliška, Jonáš
Jaromír MUDr., Jungová Anna, Jurková Vilma, Kaasová Kamila Ing., Kadlec Jan Ing., Kaufner Libor, Kepeňová Jana, Klail Jan JUDr., Klaudová
Andrea Ing., Klimeš Ludvík, Klub přátel školy 15. ZŠ Plzeň, Kočárová Lucie Mgr., Kočová Jitka MUDr. Doc., Kodalík Karel PhDr., Kohel Josef,
Kochman Petr Ing., Kolektiv zaměstnanců města Starý Plzenec, Kontakta realitní kancelář s. r. o. Plzeň, Korytová Eva MUDr., Kostrunková Světluše, Kotek Jakub Ing. Arch., Koutská Dagmar, Kováčik Otakar, Kovanič Petr JUDr., Kovaničová Alexandra, Koželuhová, Králová Andrea, Kratochvílová, Krausová Eva, Krejčí Petr, Krejsová Marie Ing., Krondl Milan Ing., Krsková, Krucký Václav Mgr., Kubala Pavel RNDr., Kučera Tomáš,
Kučerová Jaroslava, Kůstová, Kytičková Dana MUDr., Labonková Hana Ing. Arch., Lázně Františkovy Lázně a. s., Legová Jana, Lékárna U zlatého
jelena Domažlice, Linzmaier Arnošt, Liška Václav Ing., Lodek Adam, Lodr Jiří Ing., Loosová Brigita, Macák Václav, Malenovská Linda, Marková
Federica Ing., Mášlová Eliška Mgr., Maternová Ester, Mathauser Jan, Melicharová Markéta Ing., Město Bor, Město Domažlice, Město Nýřany,
Městys Klenčí pod Čechovem, MIJAVA s.r.o, Mikulíková Magdaléna Mgr., Milerová Jiřina, Milfort Václav, Millenium Gaming a. s., Mizerová Sylva,
Morávek, Motlík František Ing., Moulisvá Blanka MUDr., Mudrová Jana Bc., Nadace Dobré dílo, Nadační fond MAITREA, Nazarov Petr, Němcová Zdeňka Mgr., Nenáhlová Helena Ing., Neumann Petr, Netrvalová Vladana, Novák JUDr., Nováková Helena Ing., Nováková Vlasta, Nový Milan
Ing., Nykodýmová Štěpánka, Obec Spáňov, Obec Staré Sedliště, Obec Trpisty, Obrhelová Milada Ing., Obručová Lucie, Opravilová Hana DiS.,
Ouředník Ladislav Ing., Panna Jan, Pavel Jaroslav, Pavelková Šárka Mgr., Pavlas Petr Ing., Pavlas Petr, Pavlasová Eva, Pechmanová Brabencová
Blanka Ing., Pechovi Vladimír a Helena, Pěkný Martin, Pešek František MUDr., Pešek Gabriel, Pešková, Pešl Jiří, Petráš Zdeněk, Petrů, Petrželka,
Pila a truhlářství Ing. František Václav, Plavcová Zdeňka, Plavec Karel P., Plincelnerová Helena, Plzeňská teplárenská a. s., Plzeňský Prazdroj, Podskalská Zdenka, Pracovníci AD sv. Františka Plzeň, Pražan Jan Mgr. SI, Princ Jiří, Producentské centrum Profil s. r. o. Mariánské Lázně, Prosický
Jiří Ing., Prospera s. r. o., Pšeničková Marta, Pudichová Marie, Rezková Věra, Riedl Hans P., Ritter Ferdinand Ing., Rott Petr, Rutová Miloslava,
Růžek Václav, Rybková Alena, Říhová Markéta Ing., Římskokatolická farnost Domažlice, Římskokatolická farnost Cheb, Římskokatolická farnost
Nejdek, Římskokatolická farnost Nýřany, Římskokatolická farnost sv. Bartoloměje Plzeň, Římskokatolická farnost Švihov, Římskokatolická farnost
Toužim, Salivarová Kateřina, Sedlák Ladislav Bc., Sedláková Hana, Seibtová Jaroslava MUDr., Shrbená Jiřina Ing., Scharf Jaroslav Ing., Schmid Milan, Sikora Lukáš, Skálová Jana Ing., Skřivánek Jaroslav Mgr., Smetanka Aleš Mgr., SOŠ Plasy kolektiv zaměstnanců, Součková, Stočesová Simona
JUDr., Svobodová Lydie, Svojanovský Petr, Ševčík Jiří Ing., Šilhánek Vojtěch, Šilhavý Jaroslav, Šíma Alexandr JUDr., Šmejkal Vladimír Ing., Šmíd
Petr, Španělová Markéta PhD., Špilar Jiří, Šrámková Martina Ing., Štaffa Antonín Ing., Šturc Jiří, Šumavská zemědělská společnost, Šváb Jan Ing.,
Švehla Antonín Ing., Švrčina Marek Ing., Těthalová Květoslava, Tippl Jaromír, T-Mobile, Tomanová Zuzana PhDr., Tomšů Jiří MUDr., Trnavský
Petr, Tříska Miroslav, Učitelský sbor 17. základní škola Plzeň, Urbánek Jiří, Urbánková Blanka, Utíkal Petr Ing., Vachoušková Věra, Váchová Marta
Ing., Vaicenbacherová Soňa, Valášková Renata Mgr., Valečka Vlastimil Ing. , Valeš Václav JUDr., Bc., PhD., Válková Růžena, Valoušková Zuzana
Mgr., Valutová, Vandasová Marcela MUDr., Vansová Zuzana, Vašutová Martina Mgr., Veselý Jan Ing., Vildmanová Věra, Vinická Věra, Vít Milan,
Vlčková, Vodička František, Voltrová Jiřina, Vorlíčkovi Soňa a Ivan, Votava Radovan, Vysoká Ema Mgr., Vyškovská Jaroslava, Wildová, Základní
škola Poběžovice, Zárobská Marie, Zemědělské družstvo Štichovice, Žáci ZŠ Chlumčany, Žižková Blanka JUDr.,
32
Dárci DCHP:
Projekty v Chebu
finančně podporují :
Středisko sociální rehabilitace v Chebu, Azylový dům Betlém
a Nízkoprahové denní centrum Cheb:
GENERÁLNÍ PARTNER CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
Diecézní charita Plzeň
Výroční zpráva
2009
Vydala:
Diecézní charita Plzeň
Sady 5. května 8, 301 12 Plzeň
Tel.: 377 221 540, 377 223 861
E-mail: [email protected]
www.dchp.cz
Tisk: MK.tisk - Miroslav Kratochvíl, Plzeň
NEPRODEJNÉ

Podobné dokumenty

Výroční zpráva - Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva - Diecézní charita Plzeň v době Tříkrálové sbírky cca 3 400 dobrovolníků.

Více

Výroční zpráva - Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva - Diecézní charita Plzeň bytů, spolupráce s partnerskými organizacemi v ČR a v cizině, poskytování jednorázové hmotné pomoci v případě akutní nouze, dopisování si s vězni, na doporučení sociálního pracovníka zasílání zákla...

Více

zde - Diecézní charita Plzeň

zde - Diecézní charita Plzeň Slovo charita (latinsky caritas) znamená lásku k bližnímu, solidaritu, vstřícnost, nezištnost. Podstatou charity obecně je ochota věnovat lidem, kteří se ocitli v nouzi, něco ze svého času, prostře...

Více

zde - Diecézní charita Plzeň

zde - Diecézní charita Plzeň pomoci pro lidi postižené válkami či živelnými pohromami, organizování Tříkrálové sbírky, podpora vzdělávání dětí ze slabých sociálních vrstev v rámci projektu adopce na dálku, pořádání přednášek, ...

Více

zde. - Diecézní charita Plzeň

zde. - Diecézní charita Plzeň [email protected], společně s farností návštěvy nemocných, organizace Tříkrálové sbírky, 6 D.

Více

duben - Hlučín

duben - Hlučín Zatímco dosud si každá příspěvková organizace vytvářela fond reprodukce z vlastních prostředků, nyní odvedou organizace 60 % ze svých fondů do investičního fondu města a další finance do něj město j...

Více

veronika drahotová KINIK ve ro n ik a d ra h o to vá K IN IK 9 7 _ 0 7

veronika drahotová KINIK ve ro n ik a d ra h o to vá K IN IK 9 7 _ 0 7 „Kdybych se mohl probudit na jiném místě a v jiném čase, je možné, že bych se probudil jako jiný člověk?“ (Klub rváčů od Chucka Palahniuka, Volvox Globator: Praha, 2005) Otázky týkající se osobní i...

Více