defibrilátor - Puro

Komentáře

Transkript

defibrilátor - Puro
defibrilátor
CR Plus
Od svìtového
prùkopníka v oblasti
lékaøské technologie
- pro uživatele
s minimálním výcvikem.
Jednoduché ovládání
1-2-3
Poloautomatická
nebo plnì automatická
konfigurace
Osvìdèená flexibilní
ADAPTIVNÍ bifázická
technologie
Jedineèný, finanènì
úsporný systém
napájení
Lehký a kompaktní
Dobøe viditelný
pohotovostní displej
Bezdrátový pøenos dat
a technologie ukládání
QUIK-PAK™
stimulaèní/defibrilaèní/
EKG elektrody umožòují
rychlé a pøesné použití
Medtronic vyvinul LIFEPAK CR Plus automatizovaný
externí defibrilátor (AED) tak, aby jej mohl použít
první svìdek náhlé zástavy obìhu pøímo na místì
pøíhody. Pøístroj je konstruován pro použití
minimálnì vycvièeným zachráncem.
V poloautomatické verzi jsou nutné pouze tøi kroky
k provedení defibrilaèního výboje, který mùže
zachránit život, ve verzi plnì automatizované jsou
nutné kroky pouze dva.
se dobíjí. Pohotovostní displej zobrazuje stav
nabíjecího systému CHARGE-PAK a používá
jednoduché ikony ukazující stav pøístroje.
QUIK-PAK™ stimulaèní/defibrilaèní/EKG elektrody
umožòují snadný pøístup, jsou opatøeny
jednoduchým úchytem a textovými i obrazovými
pokyny. Elektrody jsou kompatibilní se všemi pøístroji
a konektory, které mohou používat QUIK-COMBO™
elektrody.
U defibrilátoru LIFEPAK CR Plus je použita
nejnovìjší ADAPTIVNÍ bifázická technologie,
která automaticky pøizpùsobí dodanou energii
potøebám konkrétního pacienta. Pokud srdce
nereaguje na první defibrilaèní výboj, provede
pøístroj další výboje až do hladiny energie 360 J.
To mùže zvýšit nadìji na úspìšnost defibrilace
s cílem zachránit více lidských životù.
Pøístroj ukládá EKG data pro bezdrátový pøenos do
poèítaèe pomocí infraèerveného IrDA portu. Tato
technologie ukládání a pøenosu dat je nejobjevnìjší
myšlenkou v souèasné technologii AED a odstraòuje
potøebu datových karet.
Analýzu rytmu provádí vnitøní poèítaè, což umožní
i osobám bez zdravotnického vzdìlání provést
potenciálnì život zachraòující léèebný zákrok
pouhým stisknutím tlaèítka. Lehký, finanènì úsporný
systém napájení vyžaduje minimální údržbu, mùže
dodat 20 – 30 výbojù o maximální energii a snadno
Uživatelsky pøívìtivý poèítaèový program umožòuje
úplné a úèinné prohlížení a vyhodnocení EKG
záznamu stejnì jako odeèet a vyhodnocení údajù
o jednotlivé události. Informace získané pøístrojem
CR Plus mohou být staženy a ukládány buï
v systém zpracování dat LIFENET DT Express
nebo ve zdravotnickém informaèním systému
CODE STAT™ Suite.
SPECIFIKACE / LIFEPAK CR Plus defibrilátor
DEFIBRILÁTOR
ZEVNÍ PROSTŘEDÍ
Sekvence výstupní energie: Rùzné úrovnì v rozmezí
od 200J do 360J, nastavitelné uživatelem (mimo území
Spojených státù minimálnì od 150J).
Pøesnost výstupní energie: ± 10% pøi impedanci 50 ohmù,
± 15% pøi impedanci v rozmezí od 25 do 100 ohmù.
Systém doporuèení výboje (SAS): SAS je systém analýzy
EKG, který vyhodnotí, zda je výboj v dané situaci vhodný;
systém splòuje kritéria pro rozpoznávání rytmù, která jsou
specifikována v DF39.
Pøístroj zaène nabíjení k provedení výboje jen v pøípadì,
když SAS doporuèí defibrilaci.
Kapacita pøístroje:
Obvyklá: Plnì nabitý pøístroj provede tøicet (30) výbojù
o nejvyšší hladinì energie nebo je schopen 210 minut
provozu.
Minimální: Plnì nabitý pøístroj provede dvacet (20)
výbojù o nejvyšší hladinì energie nebo je schopen
140 minut provozu.
Doba nabití pro provedení výboje: Doba nabití na 200 J
je pøi plnì nabitém pøístroji kratší než 9 vteøin, na 360 J je
kratší než 15 vteøin.
Doba opìtovného nabití: Doba opìtovného nabití plnì
vybitého pøístroje: po 48 hodinách dobíjení novým nabíjecím
systémem (CHARGE-PAK) je pøístroj schopen provést šest
(6) výbojù nebo je schopen 42 minut provozu, po ètrnácti
(14) dnech nabíjení je schopen provést 20 výbojù nebo být
140 minut v provozu pøi teplotách nad 15° C (59° F).
Teplota pøi provozu: 0° C až 50° C (+32° až +122° F)
Skladovací teplota: -40° až +70° C (-40° až +158° F)
s nabíjecím systémem CHARGE-PAK a elektrodami,
maximální doba expozice je nejvýše jeden týden.
Atmosférický tlak: 760 mmHg až 429 mmHg,
od 0 do 15 000 stop nad hladinou moøe.
Relativní vlhkost: 5 až 95% nekondenzující.
Nabíjecí systém CHARGE-PAK
Typ: Li/SO2CL2 Lithium Sulfuryl Chloride, 11.7 V,
1.4 ampérhodin.
Výmìna: Vymìòte po každém použití u pacienta nebo
pokud je zobrazen ukazatel CHARGE-PAK, obvykle po
dvou (2) letech.
Váha: 80.5 gramù (0,18 libry)
Elektrody QUIK-PAK
Elektrody: EKG signál se získá prostøednictvím
jednorázových defibrilaèních elektrod standardnì
umístìných (anterio-laterálnì).
Vodotìsnost: IEC60529 / EN60529 IPX4 „ochrana proti
støíkající vodì“ s pøipojenými elektrodami,
s instalovaným nabíjecím systémem CHARGE-PAK.
Balení elektrod: Intuitivní a rychle uvolnitelné balení
elektrod QUIK-PAK dovoluje, aby byly defibrilaèní
elektrody „pøedpøipojeny“ k pøístroji a chránìny pod
víkem.
Výboj: MIL-STD-810E, metoda 516,4,
postup 1 (40g, impuls 6-9 ms, každá osa 1/2 sinu).
Vibrace: MIL-STD-810E, metoda 514,4, vrtulník
– kategorie 6 (3,75 Grms) a pozemní prostøedky
– kategorie 8 (3,15 Grms).
Výmìna elektrod: Vymìòte každé dva (2) roky.
UKLÁDÁNÍ DAT
Typ pamìti: Vnitøní digitální pamì.
Ukládání EKG: Uložení dat dvou pacientù. Pro
souèasného pacienta je uloženo minimálnì 20 minut
EKG záznamu, zároveò jsou uložena souhrnná data
minulého pacienta.
PROSTŘEDÍ
Výška: 10,7 cm (4,2 palcù)
Šíøka: 20,3 cm (8,0 palcù)
Hloubka: 24,1 cm (9,5 palcù), bez úchytu
Váha: 2,0 kg (4,5 libry) s nabíjecím systémem
CHARGE-PAK a s elektrodami
Druhy záznamù:
● Kontinuální záznam EKG: Kontinuální záznam EKG
pacienta.
●
Kontinuální souhrnný záznam: Souhrnný záznam
klíèových úkonù bìhem resuscitace a køivek EKG,
odpovídajících tìmto úkonùm.
Ovládací prvky:
Tlaèítko otevøení víka pøístroje / ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
– ovládá napájení pøístroje. Tlaèítko SHOCK (v poloautomatické verzi) – dodá defibrilaèní energii. Ve verzi plnì
automatické provede pøístroj v pøípadì defibrilovatelného
rytmu defibrilaèní výboj sám, bez nutnosti zásahu uživatele,
jakmile jsou elektrody pøiloženy na pacienta.
Sekvence výbojù: Uživatel mùže nastavit hladiny
energie výbojù tak, aby odpovídaly užívanému protokolu
(napø. 200 J, 300 J, 360 J).
●
Detekce pohybù: Bìhem analýzy mùže být systém
detekce pohybù zapnutý nebo vypnutý.
●
Ochrana: Vstup chránìn proti vysokonapìovým
výbojùm pøi defibrilaci pomocí IEC60601-1
/EN60601-1
Protokol energie: Uživatel si mùže zvolit buï zvyšování
energie defibrilátorem po každém výboji nebo pouze
po neúspìšném výboji s nižší hladinou energie.
Kapacita: Minimálnì 200 záznamù jednotlivých úkonù
s èasovým oznaèením.
Bezpeènostní tøída: Pøístroj s vnitøním napájením.
IEC60601-1/EN60601-1
Aktivace výzev: Volba aktivace výzev umožní uživateli
po zapnutí pøístroje zvolit zpùsob výzev.
Prohlížení dat: Medtronic nabízí øadu možností
pro splnìní požadavkù zákazníka na prohlížení
a analýzu dat.
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Uživatelské rozhraní: Uživatelské rozhraní zahrnuje
hlasové pokyny, zvukové tóny a obrazové výzvy.
Pohotovostní displej: Pohotovostní displej zobrazuje
stav pøístroje.
OK indikátor: Pokud byl poslednì provedený automatický
test úspìšnì dokonèen, objeví se „OK“. Je-li zobrazen
indikátor „OK“, není vidìt žádný jiný indikátor. Je-li pøístroj
v provozu, indikátor „OK“ není na displeji zobrazen.
CHARGE-PAK indikátor: Je-li zobrazen na displeji,
vymìòte nabíjecí systém „CHARGE-PAK“.
MOŽNOSTI NASTAVENÍ
Èas pro provádìní KPR: Èas pro provádìní KPR
mùže být pøizpùsoben tak, aby odpovídal místním
protokolùm.
Výzva ke kontrole tepu: Tato funkce umožòuje uživateli
zvolit hlasové výzvy pro KPR tak, aby odpovídaly
Guidelines 2000, doporuèením Americké kardiologické
spoleènosti (AHA) a Mezinárodního výboru pro
resuscitaci (ILCOR).
Komunikace: Bezdrátový pøenos do poèítaèe.
* Charakteristika je použitelná od 25 do 200 ohmù.
Kompenzace napìtí je omezena takovým napìtím,
které by zajistilo výboj o energii 360 J pøi 50 ohmech.
Veškeré specifikace jsou pøi 20°C, není-li uvedeno
jinak.
Èas/datum: Nastavený èas a datum mohou být
zmìnìny.
Identifikaèní èíslo (ID) pøístroje: Identifikaèní èíslo
pøístroje pøedstavuje jedineèný identifikátor pøiøazený
konkrétnímu pøístroji a je vytištìno na všech záznamech.
Indikátor opravy:Objeví-li se na displeji, je nutná
oprava pøístroje.
Poznámka: Nastavitelné položky se mìní bezdrátovou
technologií. Viz pokyny o nastavení v návodu k použití.
Medtronic ERS
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel: 425.867.4000
Fax: 425.867.4121
Internet: www.medtronic-ers.com
Internet: www.medtronic.com
Kanada
Mississauga, Ontario
Tel: 905.826.6020
Fax: 905. 826.6620
Záznam testù: Pøehled o provádìní automatických
testù pøístroje.
Hlasitost hlasových výzev: Volba této možnosti
umožòuje mìnit hlasitost výzev.
Varovný indikátor: Objeví-li se prvnì na displeji, zbývá
pøinejmenším šest (6) výbojù nebo 42 minut provozu.
Evropa
Tolochenaz, Švýcarsko
Tel.: 41.21.802.7000
Fax: 41.21.802.7900
Záznam jednotlivých úkonù: Záznam, zobrazující
èinnost uživatele i pøístroje, s oznaèením èasových
údajù.
Anglie/Irsko
Watford, Velká Británie
Tel: 44.1923.212.213
Fax: 44. .1923.241.004
Itálie
Miláno, Itálie
Tel: 39.02.66.16.41
Fax: 39.02.642.74.88
Asie-Pacifik
Christchurch, Nový Zéland
Tel: 64.3.3794.429
Fax: 64.3.3792.374
Polsko
Varšava, Polsko
Tel: 48.22.611.59.00
Fax: 48.22.672.59.17
Francie
Boulogne-Billancourt, Francie
Tel: 33.1.55.38.1700
Fax: 33.1. 55.38.1800
Holandsko
Hoofddorp, Holandsko
Tel: 31.20.6.533.640
Fax: 31. 20.6.535.822
Latinská Amerika
Sunrise, Florida
Tel: 954.835.4042
Fax: 425.885.6507
Česká republika
Praha, Česká republika
Tel.: +420-296 579 580
Fax: +420-296 579 589
www.medtronicphysiocontrol.cz
Německo/Švýcarsko
Dusseldorf, Německo
Tel: 49.211.529.30
Fax: 49.211.529.31.00
Španělsko
Madrid, Španělsko
Tel: 34.91.375.60.50
Fax: 34.91.375.60.55
Střední východ
Dubai, Spojené Emiráty
Tel: 971.4.282.6532
Fax: 971.4.282.7970
Čínská lidová republika
Shanghai, Čína
Tel: 86.21.50800998
Fax: 86. 21.50800978
Rakousko
Vídeň, Rakousko
Tel: 43.1.240.44.160
Fax: 43.1. 240.44.600
Skandinávie
Järfälla, Švédsko
Tel: 46.85.80.945.00
Fax: 46.85.80.945.05
Ma)arsko
BudapešF, MaGarsko
Tel: 36.1.214.2228
Fax: 36.1.214.2230
Jižní Afrika
Gardenview, Jižní Afrika
Tel.: 27.11.678.4800
Fax: 27.11.616.1060
PHYSIO-CONTROL, LIFEPAK, a LIFENET jsou registrované ochranné značky firmy Medtronic Physio-Control Corp. ADAPTIV, CODE-STAT, QUIK-PAK, CHARGE-PAK, QUIK-COMBO a Shock Advisory System jsou ochranné
značky firmy Medtronic Physio-Control Corp. Medtronic je registrovaná ochranná značka firmy Medtronic, Inc.
2003 Medtronic Physio-Control Corp. Vytištěno v ČR. Specifikace se mění bez jakéhokoli upozornění.
MIN 3201909-021 / CAT 26500-001181
Výroba: Písmovka – typografické studio
Tvar výboje: Bifázický seøíznutý exponenciální,
s napìtím a délkou trvání výboje pøizpùsobenou
impedanci pacienta. *
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Poznámka: Veškeré zde uvedené specifikace, týkající
se provozu pøístroje, platí za pøedpokladu, že pøístroj byl
pøed použitím uložen (nejménì po dobu dvou hodin)
v provozním teplotním rozmezí.

Podobné dokumenty

automatický externí defibrilátor

automatický externí defibrilátor Boulogne-Billancourt, Francie Tel: 33.1.55.38.1700 Fax: 33.1. 55.38.1800

Více

defibrilátor - SHOParamedik

defibrilátor - SHOParamedik zobrazení indikátoru nízké kapacity baterie zbývá energie minimálnì na 30 výbojù nebo na 75 minut provozu pøístroje.

Více

Akce v česku r - Chateau Loučeň Concours d`Elegance

Akce v česku r - Chateau Loučeň Concours d`Elegance )www.alpenfahrt.com) 13-15. Goodwood Revival, Anglie www.goodwood.co.uk) 13-15. Imola Mostra Scambio,

Více

realizováno za podpory mezinárodní rady gra - SDC

realizováno za podpory mezinárodní rady gra - SDC měl řadu cílů. Jedním z nich byla snaha vzbudit zájem mladých designérů o téma „obal a jeho výrobek“. Podařilo se to? Tím nemáme na mysli pouze stále stoupající počet přihlášených prací. Question: ...

Více

CRPlus - Puro

CRPlus - Puro Pøístroje LIFEPAK AED jsou lékaøskou technologií. Uživatelé AED by mìli být proškoleni v poskytování kardiopulmonální resuscitace a v použití pøístroje. U dìtí do vìku osmi let nebo do váhy 25 kg m...

Více

Kde je umístěn automatizovaný externí defibrilátor?

Kde je umístěn automatizovaný externí defibrilátor? pøecházejí v asystolii vlivem globální hypoxie organizmu zpravidla ještì pøed první analýzou EKG. Po pøíjezdu zdravotnické záchranné služby je proto defibrilovatelný rytmus zjišován pouze u 22,9 %...

Více

107_114

107_114 „Ještì mì nezradilo,“ øekla zasvìcenì. „Je to takový moje køídlo, víš? Køídlo ptáka ohniváka. Auto... Autodafé !“ Dupla na plyn a teprve pak otoèila klíèkem. Motor zaøval strašlivou silou. Teprve ...

Více

lifenet® rs - Physio control

lifenet® rs - Physio control Zobrazování a tisk 50 mm/s. Záruèní servis do 4 hodin po 24 hodin, 7 dnù v týdnu na všech místech, kde je tato služba k dispozici (jinak další pracovní den).

Více

zde

zde vodivý gel s nízkým odporem 120 cm 65 cm pojistka sm rnice 93/42/CEE 1. t ída Pou ívání elektrod s p ístroji odpovídajícími: ANSI/AAMI : DF-80 IEC/CEI/EN : 60601-2-4, 60601-1 EURO defibr. AAMI ELEK...

Více

14. ARCHITEKTURA 1. POL. 20.STOL. Architektura

14. ARCHITEKTURA 1. POL. 20.STOL. Architektura futurismu pokračoval také odstraňováním hranic mezi uměním slovesným a hudebním nebo výtvarným. Ideologicky byl futurismus nejednotný, a to i uvnitř samé Itálie. Připojovali se k němu umělci z řad ...

Více