Úsovské listy č. 4/2013

Komentáře

Transkript

Úsovské listy č. 4/2013
Úsovské listy
Úsovské listy 4/2013
Vánoční přání
O Vánocích lidé odpradávna toužili pomocí tradičních zvyků nahlédnout do budoucnosti nebo
ovlivnit celý následující rok. Řadu
tradic stále ctíme, a tak se i letos
o Vánocích leckde bude rozkrajovat
jablko, tátové rozpustí olovo a děti
budou pouštět v lavoru skořápky se
svíčkami. Těch zvyků je hodně a pomáhají nám umocnit sváteční atmosféru, kterou prožíváme jenom jednou v roce. V rozkrojeném jablíčku
se hledá znamení života. Objeví-li se
hvězdička, znamená to zdraví. Střevíc hozený za hlavu ukáže, odejdeli dívka z domova. Zůstane-li ležet
střevíc špičkou ke dveřím, můžete se těšit na svatbu. V roztaveném
kousku olova lze také vidět budoucnost. Rovný kousek znamená poklidný život, zvlněný neklid a zmatky. Půlkruh skrývá zradu a rozchod,
neuzavřený kruh značí problémy,
zato dva uzavřené kroužky předurčují svatbu.
Ať budete krájet jablka nebo odlévat olovo, užijte si vánoční pohodu se svými blízkými a vychutnejte si
kouzlo tradičních zvyků.
Přeji Vám pěkné prožití Vánoc
a hodně štěstí a zdraví v novém roce
2014.
Jiří Holouš, starosta
Vážení spoluobčané,
v následujících řádcích Vás budu informovat o projektech, které proběhly v letošním roce včetně finančních částek. Někteří z Vás se těchto informací již nemohou dočkat, aby mohli kritizovat, aniž by se zajímali o podrobnosti.
V letošním roce jsme úspěšně dokončili výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Termín předání celé stavby se nám z důvodu rekonstrukce Školní ulice
posunul o tři měsíce, a to na 30. 9. 2013 oproti původnímu termínu 30. 6. 2013. Celá
stavba stála 112 mil. Kč bez DPH; z toho firmě Ekozis bylo vyplaceno 104 mil. Kč.
Opravili jsme již zmíněnou Školní ulici. Zde se vybudoval nový chodník až ke
vstupu na hřiště, proběhla oprava dešťové kanalizace, která byla v zatáčce u mateřské školy propadená a další vpusti byly zaasfaltované, takže nemohly plnit svoji
funkci. Při velkém dešti tekla voda ze Školní ulice až na náměstí.
Tato akce nás stála 1.130 tisíc Kč bez DPH. Akce byla financována pouze z rozpočtu
města, jelikož se nám nepodařilo získat dotace.
Provedla se oprava střechy na Vlašimském paláci v areálu zámku. Zde se podařilo prosadit jako krytinu břidlici na místo dřevěného šindele. Cenový rozdíl činil na
pořízení padesát tisíc, ale do budoucna město ušetří nemalé částky za nátěr šindele
a navíc životnost břidlice je až čtyřnásobná. Celá oprava stála 1.028.500 Kč, z toho
činila dotace z Olomouckého kraje 500 tis. Kč.
Dokončili jsme opravu památníku padlých v I. sv. válce za 70 tis. Kč. Na opravu
tohoto památníku přispěli finančním darem manželé Doležalovi.
Na Křížové hoře naši pracovníci obnovili zastřešení pódia, na které jsme použili
dřevo z uschlých stromů vyrostlých v tamějším parku.
Za částku 266 tisíc jsme pořídili pro údržbu zeleně mulčovací rameno, které našim
pracovníkům usnadní práci při údržbě městské zeleně a hlavně sníží náklady.
S PŘÍCHODEM CHLADNÉHO POČASÍ ZAČALA NOVÁ
TOPNÁ SEZÓNA
S novou topnou sezónou vzroste znečištění ovzduší a v důsledku spalování
domovního odpadu i podíl nebezpečných látek v ovzduší. Musím zde znovu
zopakovat, co bychom tedy neměli spalovat a proč?
Především to jsou "plasty" (PET
lahve, mikrotenové sáčky, polystyren,
linoleum z PVC). Při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých a karcinogenních
látek. Pálit bychom neměli ani celobarevné letáky a časopisy. Ty obsahují velké množství těžkých kovů z barev, které
se uvolňují při spalování!
Papír patří do kontejneru na papír
nebo do sběru. Spalováním nápojových
kartonů Tetra Pack (obalů od mléka,
džusů) vznikají organické látky obsa1
hující chlor a těžké kovy. Odpad po vypláchnutí ukládejte do oranžových pytlů na Tetra Pack obaly. Z nebezpečných
odpadů (baterie, barvy, léky) se uvolňují
toxické látky, které jsou v nich obsaženy.
Odvážíme je proto do sběrného dvora.
Léčiva můžete vrátit i v lékárně.
Občané, kteří tento odpad spalují,
škodí nejen ostatním, ale i sami sobě.
Myslet si, že vítr kouř plný škodlivin odfoukne od mého domu a nic se mi nemůže stát, je opravdu naivní. Buďme
proto prosím k sobě ohleduplní, třiďme
odpad a ukládejme jej tam, kam patří.
Ve městě je dostatek kontejnerů. Také v
kamnech a kotlích spalujme jen to, co je
pro ně určeno. Bude se nám všem v našem městě lépe dýchat.
Kontejner na textil
Podařilo se nám uzavřít smlouvu
s firmou WTORPOL na bezplatný pronájem kontejneru na textil. Kontejner je
umístěn na parkovišti za tabákem.
Bydlení pro seniory
Město Úsov, stejně tak jako každé
město nebo obec v naší republice, se snaží řešit otázku výstavby bytů pro seniory.
Na jedné straně, vybudování takovýchto zařízení bez získání potřebné účelové dotace, lze za současných podmínek
zrealizovat jen velice těžce. Na straně
druhé, objem finančních prostředků vymezených na dotační tituly podobného
charakteru, byl v poslední době značně
zúžen a z toho důvodu se dostává jen na
minimální počet žadatelů.
Úsov obdržel nabídku akciové společnosti FORTEX – AGS ze Šumperka
na přestavbu budovy kina na seniorské
apartmány bez potřeby čerpání dotací či
vynakládání finančních zdrojů z městského rozpočtu.
Podstatou této formy bydlení by
byl družstevní princip vlastnictví. Před
zahájením výstavby by bylo založeno
družstvo za účelem jejího profinancování, které by se následně stalo vlastníkem
bytového domu a členové družstva (majitelé bytových jednotek, včetně Města
Úsov) by vlastnili družstevní podíl.
Pro koupi družstevního bytu budou
zapotřebí finanční zdroje ve výši 30%
skutečné ceny bytu. Zbývající část by byla
splácena formou nájemného a družstevní podíl bude rovněž součástí dědictví.
Splacení celé ceny bytu s sebou ponese také možnost jej převést do osobního
vlastnictví. Provoz bytového domu bude
na bedrech družstva (pojištění domu,
opravy, údržba, energie, voda, správa).
Přestavbou kina by vzniklo sedm
bytových jednotek s kuchyňským koutem,
toaletou a koupelnou. Součástí domu by
byla recepce, společenská místnost, výtahová plošina, zahrada, parkovací stání pro
každý byt. Ve všech případech by se jednalo o bezbariérové provedení. Ve spolupráci s Charitou by zde také byly poskytovány (dle zájmu obyvatel se sníženou
soběstačností) úkony sociálních služeb.
Tímto projektem se bude zabývat
zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání. V následné době pak budeme mapovat, zda podobné formy seniorského bydlení nabízí i jiné subjekty
(za obdobných či výhodnějších podmínek) a jaký je skutečný zájem místních
seniorů o tuto formu bydlení.
UPOZORNĚNÍ Z MěÚ
 oznamujeme, že veškeré platby v hotovosti (účtárna, matrika, knihovna) budou vybírány do středy 18. 12. 2013. Po tomto datu bude možno provést platby pouze na účty města a to: 153752369/0300 nebo 1905692309/0800,
 provoz MěÚ a knihovny v době vánočních svátků: 23. 12. 2013 – 3. 1. 2014
zavřeno,
 v účtárně MěÚ jsou v prodeji stolní kalendáře na rok 2014 za cenu 70 Kč; pro
občany města pouze za symbolickou cenu 10 Kč. Upozorňujeme ale občany, kteří
mají vůči městu jakýkoliv dluh, že mu kalendář vydán nebude,
 dále připomínáme, že veškeré záležitosti na MěÚ jsou vyřizovány výhradně
v úřední dny tj. pondělí a středa v době od 7,00 – 11,00 a od 12,00 – 17,00 hod. V
ostatní dny nebude občanům z technických důvodů vyhověno. Děkujeme za pochopení.
 !! Pozor změna!! Svoz odpadů se přesouvá z 25. 12. na 23. 12. 2013.
POZVÁNKY
Výstava „Formy a formičky aneb z historie
sladkostí“ v našem muzeu. Muzeum v kulturním
domě Vás zve na první tematickou výstavu s názvem
„Formy a formičky aneb z historie sladkostí“. Na výstavě najdete již historické formy a formičky, ve kterých se
peklo cukroví, dorty, bábovky a jiné sladkosti. Výstava bude slavnostně otevřena
v úterý 17. prosince 2013 v 15:30 hod. do 19 hod.
Dále bude otevřeno muzeum dne 28. 12. 2013 od 14 – 18 hod.
Pozvánka na předvánoční posezení s hudbou pro starší a pokročilé. Kulturní komise pořádá v úterý 17. prosince 2013 předvánoční posezení s hudbou a tancem pro starší
a pokročilé nebo také řečeno pro ty, kteří se chtějí v předvánoční době zastavit, užít si adventní pohody, zazpívat si a zatančit. V programu večera si připomenete i vánoční koledy, ke
kterým dostanete tištěný text, proto brýle s sebou. Začátek: 16
hod. v přísálí kulturního domu. Hudba: naši domácí umělci
s harmonikou a kytarou. Vstupné: 10 Kč. Zvou pořadatelé.
Klub stolního tenisu Úsov pořádá 1. vánoční turnaj o Pohár starosty města Úsov ve stolním tenise - v kategoriích mužů a žen. Turnaj se koná dne 21.
prosince 2013 v 10 hod. v tělocvičně ZŠ Úsov. Bohaté občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.
Přijedou potulní pěvci
V pondělí 23. prosince 2013 přijedou opět „potulní pěvci“ před stáčírnu vín Jarmily Skyvové.
Zahrají a zazpívají pásmo koled, které nám připomenou, že za dveřmi je již Štědrý den. Přijedou v době mezi 18 – 19 hod. Zvou pořadatelé.
Vánoční turnaje ve volejbale, stolním tenise a v šachu
Sokol Úsov pořádá v sobotu 28. prosince 2013 v sále kulturního domu turnaje: volejbalový a ve stolním tenise. Začátek obou turnajů je ve 13 hod. Občerstvení zajištěno.
Tradiční šachový turnaj proběhne v neděli 29. prosince 2013 v Zámecké restauraci od 14 hod.
Novoroční vycházka
Na novoroční turistickou vycházku „ke studánce“ ve středu 1. 1. 2014 vás zve
Sokol Úsov. Start z náměstí ve 13 hod. Jsou zváni všichni, kteří se chtějí po silvestrovské noci projít. Do cíle jdeme společně nebo samostatně se svou partičkou. Občerstvení si bere každý pro sebe sám.
2
Z NAŠICH ŠKOL
V naší školce nudu neznáme!
,,Vyletěl si pyšný drak, vyletěl si
do oblak…‘‘ To si prozpěvovaly děti na
zahradě MŠ při naší tradiční drakiádě,
která proběhla 15. října 2013. Když se
řekne drakiáda, snad každému se vybaví pouštění draka. Paní učitelky z úsovské mateřinky si však před několika lety
vymyslely pro děti nevšední drakiádu,
vat stromy okrasné, lesní, ovocné, podle hmatu určovaly kůru, větvičku, lístek.
Vylisované listy přinesené z domova porovnávaly, učily se je poznávat, určovaly, ke kterému stromu patří. Vytvářely z listů koláže, lesní skřítky, navlékaly
je na špejle i na drátek. A hned na druhý den jsme zase oslavovali…Tentokrát
Den jablíček (21. října). Udělali jsme si
V rámci celoročního projektu
,,Školkovými vrátky hurá za zvířátky‘‘
měly děti na podzim možnost nahlédnout do rodiny Vachutkových a seznámit se se psí mámou 14 štěnátek, králíčky a také kozí rodinkou. Odvážlivci si
zkusili kozu i podojit! U Kočků si prohlédly voliéru s bažanty a i paní učitelky představily dětem jejich psí miláčky
ze které se stala oblíbená tradice. Vše
začíná domácím tvořením, kdy děti se
svými rodiči vyrobí doma svého papírového ,,krasavce‘‘. To byste nevěřili, co
všechno dovedou společnými silami vymyslet!
výstavku jablek donesených z domova a
vysvětlili dětem, že i jablíčka mají svoje jména. Nechyběla ochutnávka, připomněli jsme si písničky, básničky i tanečky
o jablíčkách, také jsme je kreslili a nakonec nám z nich naše hodné paní kuchař-
– fenku CHELSY a obranáře PEPÍNA.
Na jaře jsme pozvaní do rodiny Nelinky
Tempírové podívat se na chov papoušků
a andulek.
Nyní už ale přichází adventní čas,
a protože v naší MŠ se snažíme dětem
Každým rokem se objevují stále
lepší! V den ,,D‘‘ po společném reji následovaly dračí ,,průlety‘‘ s plněním nejrůznějších úkolů, samozřejmě nesměla
chybět ochutnávka brambor pečených v
popelu na ohýnku! Mňam, to byla bašta,
paní učitelky nestačily dětem přidávat!
Po skončení drakiády byly děti odměněny dračí medailí! Po skončení se draci ,,
nastěhovali‘‘ do školky, kde ještě dlouho
dětem připomínali nevšední zážitek…
V rámci celoročního projektu
,,Rok neobvyklých svátků ‘‘ jsme s dětmi 20. října 2013 oslavili ,,Den stromů‘‘.
Vyprávěli jsme si, jak vyroste strom, co
to je ,,lesní školka ‘‘, děti se učily rozlišo-
ky upekly výborné jablíčkové lívance.
Ve středu 23. října jsme pro rodiče
našich dětí připravili tvořivou dílnu, kterou jsme nazvali ,,Dýňové hrátky s mamkami a taťky‘‘. Rodiče si přinesli do školky dýni a něco zajímavého z přírodnin a
zanedlouho se začala pod jejich rukama
objevovat dýňová strašidla, bubáci, bubáčci, strašpytlíci a jiná dýňová ,,havěť‘‘.
Maminky (a jeden tatínek) se svými dětmi – parťáky - předvedli svoji zdatnost,
šikovnost, fantazii a samozřejmě smysl pro humor a zábavu. Společné tvoření provázela pohoda a dobrá nálada a výsledkem byla pěkná výstavka dýňových
bubáků, které jsme nakonec i rozsvítili.
přibližovat staré obyčeje a tradice, nebudou ve třídách chybět adventní věnečky, adventní kalendáře, sušené křížaly a
rychlené větvičky ,,barborek‘‘ ve vázách.
Nebude chybět čertovské posvícení s
programem pro rodiče a mikulášskou
nadílkou pro děti, vánoční stromeček
a pod ním nové hračky od Ježíška, vánoční koledy a nakonec veselé vánoční
hody s ochutnávkou vánočního cukroví
od maminky nebo od babičky.
Snahou všech zaměstnanců naší
MŠ bude vytvořit pro děti příjemnou
vánoční atmosféru plnou radosti a tajemného očekávání.
Ivana Svobodová, vedoucí učitelka MŠ
3
Září, říjen, listopad aneb 1. čtvrtletí školního roku 2013/2014 na ZŠ je již za námi
„Koukám, jak ten čas letí, každýmu letí…“ zpívá v jedné ze svých písní Václav Neckář. Jako by to bylo
včera, kdy jsme společně s novými prvňáčky slavnostně zahajovali nový školní rok 2013/2014….
A přitom od této slavnostní chvíle uběhly již tři měsíce. A co se za tuto dobu na základní škole událo? Tak alespoň namátkou… Žáci 2. ročníku byli v knihovně slavnostně pasováni na čtenáře a všichni slíbili, že budou pravidelně číst. Deváťáci navštívili Prahu, kde si prohlédli historické centrum, nahlédli do vyhlášené kavárny Slavia, svezli se lanovou dráhou na Petřín, prošli si zrcadlové bludiště
a ti nejodvážnější vystoupali po 299 schodech na 55 m vysokou vyhlídkovou plošinu Petřínské rozhledny.
Exkurze 9. třídy do Prahy
Pasování druháků na čtenáře
Žáci 8. a 9. ročníku si v úsovské synagoze prohlédli putovní výstavu „Místa utrpení, smrti a hrdinství s podtitulem Vězni z českých zemí v nacistických koncentračních
táborech“. Návštěva dvou stálých expozic vlastivědného muzea (Příroda Olomouckého kraje a Olomouc – patnáct století města) byla hlavní náplní programu exkurze žáků 7. ročníku do Olomouce.
Do Olomouce zavítali i žáci 3., 4. a 6. ročníku, ovšem tito
prožili dopoledne v rámci akce „Skauti dětem“, při němž plnili rozličné úkoly, které pro ně připravili skauti z olomouckých oddílů. V listopadu slunečník? A ve třídě? Ne. To paní
fotografka přijela za našimi prvňáčky, aby měli památku na
svůj první školní rok. Samozřejmě každého zvěčnila s jeho
krásnou aktovkou i pouzdrem plným tužek, pastelek…
Putovní výstava v úsovské synagoze
Exkurze 7. třídy do Olomouce
4
Skauti dětem
Fotografování prvňáčků
Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání na naší škole je i zajištění volnočasových aktivit pro naše žáky. Nabídka a realizace zájmových kroužků probíhá ve spolupráci s DDM Magnet Mohelnice a s TJ Sokol Úsov a všem vedoucím, kteří se na jejich
chodu podílejí, bych chtěl touto cestou vyjádřit upřímné poděkování, protože vím, kolik práce a úsilí je pro zaujetí dětí potřeba. Pod jejich vedením v současné době funguje 21 kroužků, namátkou kroužky malé kopané, florbalu, keramický, myslivecký,
anglický, z těch novějších pak rybářský kroužek, sportovní či kroužek mažoretek.
První vystoupení členek posledně jmenovaného kroužku se uskuteční již na školní akademii, na níž Vás srdečně zveme
níže uvedenou pozvánkou:
Zveme rodiče, prarodiče, příbuzné a přátele školy na
Školní akademii spojenou s vánočním jarmarkem,
která se koná 20. prosince 2013 v 16 hod. v kulturním domě v Úsově.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou a na setkání se těší žáci a učitelé ZŠ Úsov.
Zbývá jen dodat, co nás na základní škole čeká v roce 2014. Již po vánočních prázdninách vyrazí žáci 8. a 9. ročníku na lyžařský výcvikový kurz, v únoru se uskuteční již tradiční ples Rady rodičů, v jarním období připravíme dětský den či týdenní školu
v přírodě pro žáky 1. stupně. Vzhledem k obnovené spolupráci se ZŠ a MŠ Lazany by se měl uskutečnit výměnný pobyt mezi
našimi žáky a žáky naší družební slovenské obce. V rámci environmentální výchovy se zaměříme na zkrášlení prostor kolem
školy včetně školního dvora, kde vybudujeme nové voliéry pro koroptve a papoušky. Veškeré informace o našich školách naleznete na webových stránkách www.zsusov.webnode.cz.
Ing. David Kalousek, ředitel ZŠ a MŠ Úsov
Novodobá sanitka v šumperském okrese.
Do našeho okresu přichází nová služba pro seniory, matky s dětmi, hendikepované a ostatní spoluobčany, jenž nemají nárok na klasickou přepravu sanitním vozem, ale potřebují se dopravit k lékaři, do nebo z nemocnice, na rehabilitace, do lázní a podobně.
Pro tyto případy vznikl v roce 2011 v Ostravě projekt „Novodobá sanitka“. Nyní máte možnost našich služeb využít i na okrese Šumperk. Přeprava se provádí osobními auty a ceny máme příznivé.
18 Kč za ujetý kilometr a v případě trasy do 5 km. účtujeme 80 Kč. Platíte pouze za samotnou přepravu a cenu Vám
můžeme sdělit i před jízdou. Navíc od nás máte služby zcela zdarma a to: bezpečné vyzvednutí u Vás doma a doprovod k lékaři či do nemocnice, pomoc při vyřizování formalit, vyzvednutí léků, pomoc se zavazadly, bezplatné čekání
do 30 nmin. a jiné. Po dohodě Vám taktéž přepravíme děti v našich sedačkách, kočárky a invalidní vozíky.
Projekt Novodobá sanitka získal první místo v národní soutěži Rozjezdy 2012.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.čísle: 732 301 647, nebo email: [email protected]
Web: www.novodobasanitka.cz
5
Kulturní komise
Výsledky soutěže o NEJKRÁSNĚJŠÍ
SKALKU NEBO ZAHRÁDKU:
1. Poukaz v hodnotě 1000 Kč získala za
1. místo paní Havlíková, ul. Školní
2. Poukaz v hodnotě 500 Kč získal za 2.
místo pan Šula, ul. Zámecká
3. Poukaz v hodnotě 300 Kč získala za 3.
místo paní Mojdlová, ul. Třebovská
Fotografie výherců naleznete na webových stránkách města a na úřední desce.
Všem vítězům blahopřejeme a již se těšíme na další soutěž v příštím kalendářním roce
Kulturní komise vyhlašuje SOUTĚŽ o nejhezčí vánoční výzdobu
domu a jeho okolí
Jak bude soutěž probíhat? Zašlete 1-3 fotografie své vánoční výzdoby na e-mail:
[email protected] nebo [email protected]
Soutěž probíhá od 5. 12. 2013 do 30. 1.
2014. Nejhezčí vánoční výzdoby vyhlásíme a odměníme na tradiční vesnické
zabíjačce dne 8. února 2014 a zveřejníme na webových stránkách města.
Přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a dobrou náladu při zdobení
domu a jeho okolí.
Akce do konce roku:
• 5. 12. v 16 hodin
Mikuláš
a Mikulášské zpívání v kině
Dar pro dětský domov
Rada města Úsov se usnesla darovat z
výtěžku městského plesu částku 10 000
Kč „CÍRKEVNÍMU DĚTSKÉMU DOMOVU EMANUEL“ Stará Ves u Přerova. Jedná se o malý rodinný dětský domov, se kterým spolupracuje ZŠ Úsov již
od roku 2004.
• 26. 12. v 15 hodin
Zpíváme koledy
v kostele sv. Jiljí
• Posezení s občany Bezděkova
(termín bude upřesněn)
Srdečně Vás všechny zveme na společné
zpříjemnění vánočního času
E2A - BELSPORT - okresní přebor starší žáci 7+1
Rk.
Tým
TABULKA
Záp
+
0
-
Skóre
Body
(Prav)
1.
Úsov
8
8
0
0
71: 12
24
( 12)
2.
Bludov
8
6
1
1
42: 12
19
( 7)
3.
Postřelmov
8
5
1
2
35: 16
16
( 7)
4.
Štíty
8
5
0
3
56: 28
15
( 3)
5.
Ruda n.M.
8
4
0
4
37: 21
12
( 3)
6.
Jedlí
8
3
0
5
22: 34
9
( -3)
7.
Hrabišín
8
3
0
5
22: 37
9
( -6)
8.
Petrov-Sob.
8
1
0
7
11: 62
3
( -9)
9.
Kamenná
8
0
0
8
6: 80
0
(-15)
Společenská kronika
Manželství uzavřeli
Blahopřejeme k jubileu
Klement Winkler
Stanislav Motlíček Bronislava Krčková
Václav Skoumal Božena Hrubá
Alois Roller
Jaroslav Tříska
Marie Kostrhonová
Břetislav Šotola
František Tollerian
Bohumila Ryšavá Jana Vyhlídalová
Jana Vašíčková Ivo Ginther (Rohle)
a Lucie Mikulková (Kamenná)
Radomil Solovský (Troubelice)
a Hana Vernerová (Zábřeh)
Jan Slavík (Uničov)
a Dagmar Machová (Kamenná)
Patrik Krist (Kamenná)
a Kateřina Drlíková (Kamenná)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.
99 let
88 let
88 let
83 let
83 let
82 let
81 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
Vítání nových občánků
V sobotu 12. října 2013 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu
v Úsově slavnostní vítání nových
občánků do života. Ing. David Kalousek přivítal tyto děti: Viktorii
Pruckovou, Simonu Rozehnalovou,
Viktorii Mertovou a Petra Drtila.
Přítomným rodičům, dětem, a hostům předvedly kulturní
vystoupení děti z mateřské školky pod vedením paní učitelky Jarmily Motlíčkové.
Do dalších let přejeme všem jubilantům hodně zdraví
a osobní spokojenosti.
Opustili nás:
Karel Zenzinger ml., Libuše Réblová, Květoslava Tunová,
Jan Flášar z Bezděkova
Pozůstalým projevujeme hlubokou a upřímnou
soustrast.
Úsovské listy – noviny města Úsov, vydává město Úsov, 4 čísla ročně
Adresa redakce: Městský úřad Úsov, nám. Míru 86, 789 73 Úsov, tel. 583 435 054, e-mail: [email protected],
Redaktorka: Marcela Hamplová, knihovna: [email protected], tel. 583 435 489
Registrováno u Ministerstva kultury České republiky pod ev. č. A 10345
Úsovské listy neprochází jazykovou úpravou.
6

Podobné dokumenty

UL_1_2015 - Město Úsov

UL_1_2015 - Město Úsov tohoto odpadu. Připravujeme projekt na svozový dvůr, který bude umístěn u čistírny odpadních vod, dále se pracuje na projektu opravy balkónů na MŠ, které jsou v havarijním stavu, chystá se stavba n...

Více

Úsovské listy č. 1/2014

Úsovské listy č. 1/2014 Sazba: 83 Kč/rok - dále opět připomínáme, že veškeré záležitosti na MěÚ jsou vyřizovány výhradně v úřední dny, tj. pondělí a středu v době od 7,00 – 11,00 a od 12,00 – 17,00 hod. V ostatní dny nebu...

Více