Zpravodaj prosinec 1999

Komentáře

Transkript

Zpravodaj prosinec 1999
Cena 2,- Kč
V. ročník PROSINEC 1999
S jasným rozumem
a horoucím srdcem
Ten letošní prosinec je
zvláštní měsíc. Jindy bývá
zcela okouzlen přípravami na
Vánoce, ba už mikulášskou
nadílkou, i když se ani na
Silvestra a příchod nového
roku nezapomíná. Tak tomu
bývá pravidelně rok co rok.
A letos? Stojíme na prahu roku 2000. Toto magické číslo
předznamenává nejen následujících jedenatřicet prosincových dnů, ale
provází nás tiskem i médii už drahnou dobu. Vánoce jako by ustoupily do
pozadí, jako by se s příchodem toho roku 2000 mělo něco stát, jako by
mimořádný rok přinesl něco mimořádného. V čem je jeho mimořádnost?
Právě jen v tom číselném označení. A přitom si neuvědomujeme, že se
tím označuje dvoutisící výročí narození Ježíše Krista. U vědomí tohoto
jubilea měly by dominovat na prvním místě Vánoce.
A zatím televize, rozhlas, cestovní kanceláře a jiné agentury se
překonávají v nabídkách, jak prožít vstup do výjimečného roku 2000. I
v rodinách jako by cítili odpovědnost
zmocnit
se tohoto
neopakovatelného vročení neopakovatelným způsobem. Plánuje se, kdo
se setká s kým a kde. Svět je naruby. Je těmito exkluzivními akcemi
psychicky zpracováván, aby se aspoň na jednu noc odpoutal od
každodenních starostí, od reality života.
1
Jak to dopadne? Ráno se vzbudíme a zjistíme, že se kolem nás
nic nezměnilo, že je všechno jako dřív. Nad sebou máme, chvála Bohu,
střechu – znamení bezpečí, za domem na poli krákají havrani, vlak nad
kanálem má dnes zase zpoždění, od sousedů slyšet pláč novorozeněte
- známka života. Jen nevíme, jaká bude cena za plyn a elektřinu, a už
vůbec nevíme, jak to dopadne s naší vládní garniturou.
Naše dny jsou v podstatě stejné, jeden jako druhý. Liší se jen tím,
že je pojmenováváme a číslujeme, abychom se v nich vyznali, protože jimi
měříme čas. Ten však jde svým rytmem stále vpřed, bez ohledu na nás.
20. století sice končí až 31. prosince 2000 a jedenadvacáté začíná
1. ledna roku 2001, to však nebrání tomu, abychom se teď při magickém
očíslování 2000 nezamysleli nad tím, čím jsme v končícím století žili.
Bylo to století dvou největších válek. Jen v té druhé světové padlo
na 8 milionů obětí. Naše česká země procházela stoletím tvrdými
zkouškami. Je až k nevíře, na co stačil jeden lidský život.
Pamatuji si po první světové válce Československou republiku,
která se zrodila na troskách Rakousko-uherské monarchie. Díky
moudrému vedení v čele s T.G.Masarykem jsme přetrvali plných dvacet
let jako ostrov demokracie ve Střední Evropě. Až přišlo sevření totalitními
obry, zprvu nacistickým, pak sovětským. Mnichovský diktát nás okradl o
pohraničí, Hitler nakonec spolkl sousto celé. Protektorát, válka,
koncentrační tábory, holocaust, odboj, nakonec vítězství v roce 1945,
které však bylo vítězstvím jen na špičku nože. Přišel Únor 1948
s komunistickým pučem. Vládli mocipáni z Východu a poznamenali život
země na čtyřicet let. 17. listopad 1989 přinesl svobodu. Po kolikáté ? A už
natrvalo ?
Lidé této země se po staletí uměli vzepřít násilí, protivenství.
Vzpomeňme na dobu husitskou, na dobu osvícenství a národního
obrození. Naše země se nebude nikdy rovnat svou velikostí i počtem
obyvatel zemím velkým. Čím však by se jim mohla a měla rovnat, je
velikost jejího lidu, jeho vzdělání, jeho kulturní vyspělost. V tom smyslu
můžeme obstát. Chce to proto lidi moudré, ne vychytralé, ale vzdělané,
uvážlivé, širokého ducha i rozhledu.
Přejme si proto na sklonku roku, aby požehnané Vánoce vystřídal
šťastný vstup do roku 2000, aby nás provázelo zdraví a naděje v lepší
budoucnost. Vstupme do jubilejního roku 2000 s jasným rozumem a
horoucím srdcem.
Jan Kouřil
Vážení spoluobčané,
2
ani jsme se nenadáli a už končí první rok volebního období. Plním
daný slib a předkládám všem inventuru realizace předvolebního hesla a
úkolů uvedených ve Zpravodaji na začátku roku.
Úkoly jsou vyhodnoceny tak, jak byly rozdělené do jednotlivých
oblastí :
A) Občanská vybavenost
1.
2.
3.
4.
5.
Podařila se pěkná úprava dětského hřiště v areálu mateřské školy.
Nelíbí se nám však, že se dospělá mládež ve večerních a nočních
hodinách v tomto areálu schází, po zahradě a na dětském hřišti se
prohání na motocyklech, posedává na lavičkách, kde pokuřuje a
nedopalky z cigaret odhazuje do trávy, kde si pak druhý den hrají
malé děti. Houpačky zhotovené pro děti předškolního věku jsou
dospívajícími ničeny a vynaložené náklady znehodnocovány.
Místní podnikatel pan Jiří Soukup vyměnil střešní krytinu na části
objektu MŠ, navíc nutně opravil interiér MŠ, jak požadoval hygienik
(dosazení digestoře, zabudování chybějící kuchyňské výlevky a
oprava odpadního potrubí).
Byla provedena nutná oprava boční fasády znehodnocená skupinou
mládeže červenou barvou na břízolitovou omítku . Zatím pouze jedna
ze tří rodin splnila daný slib a uhradila obci třetinu vynaložených
nákladů opravy.
Do jedné třídy MŠ byl nakoupen nový nábytek. Kuchyň MŠ byla podle
požadavku hygienika vybavena novým nerezovým nádobím. Proti
opětovnému vykradení MŠ bylo nutno zabezpečit budovu
elektronickým zabezpečovacím systémem.
Pracovní četa OÚ rekonstruovala z 50% místní rozhlas.
B) Infrastruktura
1.
2.
U hasičské zbrojnice byl usazen nadzemní nezamrzající požární
hydrant. Společně s provozovatelem VAS, a.s. se řeší problém
odvodnění vodovodního řadu v zastavěné části obce pod nádražím
při odběru vody z tohoto hydrantu.
Byla dokončena pochůzná svodnice povrchových vod ve středu obce
před obchodem ALA.
C) Životní prostředí
3
1.
2.
3.
Díky šťastnému výběru odborných lesních hospodářů se daří
rozumně pečovat o obecní lesy.
Vybraná firma vyčistila prostřednictvím našeho občana, u ní
zaměstnaného, koryto potoka, retenční nádrže nad částí obce „Sady“
a retenční nádrže za kanálem pod tratí ČD (nad bývalou ulicí
Jiráskovou). Upravila místní komunikace,a to od transformátoru u
Matějkových kolem Masopustových k řece Jihlavě a od hasičky
směrem k přejezdu ČD. Provedla velmi zdařilé terénní úpravy cesty
na nádraží.
Na objednávku upravilo SÚS středisko Rosice vodoteč kolem
bývalého střediska ZD. Vyčistilo můstek směrem k řece Jihlavě.
Rovněž byl vyčištěn příkop na pravé straně silnice od sídla firmy K.O.
-ocel směrem na Ivančice.
D) Kulturní památky
1.
2.
Pokračuje se v úpravě okolí pomníku padlých a místního hřbitova.
Přes značné obtíže se nakonec podařilo zajistit kvalitní vedení obecní
kroniky.
E) Společenský život
1.
2.
3.
Daří se podporovat při kulturních akcích aktivní spolky a sdružení
občanů finančními příspěvky, a to dvakrát za rok na krytí nákladů
spojených s pronájmem sokolovny a přilehlého sportovního areálu.
O dění v obci i o její historii jste pravidelně informováni ve Zpravodaji.
Obec dodržuje slib a podporuje místní zvyklosti a tradice. K tomu
účelu uspořádala ŠKK besedu v místní základní škole.
F) Podnikatelská činnost
1.
Obec plní slib a podporuje místní podnikatele.
G) Řešení problémů
1.
2.
V obci je činná pracovní skupina ochotných kvalifikovaných občanů
(jeden na plný úvazek, pět na dohodu o činnosti), kteří velmi dobře
zajišťují údržbu v obci (údržbu hřbitova, veřejného osvětlení, místních
komunikací, veřejných prostranství a zeleně nejen kolem břehů
vyčištěného potoka).
Snažíme se trvale o zlepšení dobrých sousedských vztahů.
4
3.
4.
5.
6.
Nedaří se (ani ve spolupráci s Policií ČR) důsledně postihovat
nekázeň místních občanů, rekreantů a ostatních osob projíždějících
obcí, kteří znečišťují životní prostředí a odkládají odpadky.
Vzhledem k úzkému kontaktu s dopravci se daří udržovat přijatelnou
dopravní obslužnost obce počtem vlakových a autobusových spojů.
Přes velkou snahu konkurenčních firem zabývajících se odpadovým
hospodářstvím nenechali jsme se zviklat lákavými krátkodobými
výhodami a budeme pokračovat v osvědčeném zavedeném systému
sběru a likvidace veškerých odpadů prostřednictvím svozové
společnosti A.S.A..
Aktivně se podílíme na konstruktivní činnosti Svazku vodovodů a
kanalizací Ivančice. Naše obec je zastoupena v předsednictvu tohoto
dobrovolného sdružení 29 měst a obcí.
H) Ostatní akce
-
-
investičního charakteru s možností realizace získáním státních
dotací.
Pokračuje se na mravenčí práci zajistit podklady pro realizaci
kanalizace (zjistit stavbou dotčené pozemky, adresy jejich vlastníků,
zajistit podpisy těchto vlastníků na smlouvách o souhlasu se stavbou,
získat podpisy těchto vlastníků na smlouvy o zřízení věcného
břemene s vkladem do katastru nemovitostí). Bez nich stavební úřad
nevydá územní rozhodnutí a bez územního rozhodnutí nelze získat
žádné dotace ze státních prostředků.
realizované jiným právním subjektem, na nichž se obec finančně
nepodílí.
Přes vynaložené úsilí se nepodařilo zajistit , aby SPT Telecom zahájil
v naší obci realizaci projekčně připravené investiční akce – kabelizace
telefonních rozvodů. (Znovu upozorňuji, že se jedná o investiční akci
subjektu, kterému obecní zastupitelstvo ani občané „nevelí“ a který
prý dosud nedisponuje potřebnými investičními prostředky.)
František B a d i n, starosta
Sletové okénko
Cvičitelé,
kteří
nacvičují
sletové skladby, se v měsících září
a v říjnu zúčastnili nácvičných
srazů. Naučili se části skladeb a
5
získali potřebné informace. Další
nácvičné budou následovat. Na
stránkách Zpravodaje Vám budeme
postupně představovat skladby, které se nacvičují v naší TJ.
Skladba pro muže a dorostence. Název „Chlapáci“. Autoři Václav
Pavelka a František Dosedla. Moderní country hudba od Jindřicha
Vrbenského. Skladba je určena všem vyznavačům pohybových skladeb
bez rozdílu věku. Cvičební úbor: bílé tričko, modré trenýrky
s červenobílým lampasem.
Skladba pro muže a ženy. Autorky Dana Kurečková a Kateřina
Hrbáčová. Cvičí se na hudbu z filmu „Noc na Karlštejně“od Karla
Svobody. Náčiní : gumové popruhy. Tato skladba reprezentovala ČOS na
XI. světové gymnaestrádě v Gteborgu letos v červenci.
Skladba pro ženy a dorostenky – Bolero. Autorky Anna Maurerová
a Marie Kašpírková. Autoři hudby Zdeněk Fibich a Milan Dvořák. Část
skladby je vytvořena na klasickou hudbu a má taneční charakter, druhá
část je typický aerobik. Cvičební úbory : rytmická gymnastika – bílé široké
sukně, bílé body, červený trojcípý šátek. Cvičenky aerobiku obléknou úbor
v barvě kachní modři z pružného materiálu – bolerko a dlouhé kalhoty.
Božena Šafářová
V neděli 12. prosince 1999 se koná v 15 hodin v sokolovně
tělocvičná akademie, na které zhlédnou návštěvníci také ukázky
sletových skladeb. Vstupné dobrovolné.
Nový časopis
Objevil se nový časopis pod názvem Školák . Jeho vydavatelem je
Základní škola v Dolních Kounicích.
Redakce časopisu píše v úvodním článku, že to bude čtvrtletník,
který bude přinášet zprávy o tom, co žáky ve škole zajímá a jaké zájmy
mají i mimo školu.
Už první číslo naznačuje, že bude obsah časopisu pestrý.
Dovídáme se, které předměty ve škole jsou nepovinné a jaké jsou
zájmové kroužky. Pod hlavičkou Co přináší život čteme žákovské
příspěvky. Vystřídají je zajímavosti, hádanky, vtipy, grafické práce žáků,
informace o sportování ve škole, o sběru šípků a výsledek ankety mezi
žáky 9. tř. o tom, co si nejvíce cení na svých přátelích. Na prvních třech
místech se umístily tyto vlastnosti : kamarádství, věrnost a spolehlivost.
6
Těší nás, že mezi autory příspěvků jsou i žáci od nás, jako Sylva
Jedonová, Michal Mrkvica, Lukáš Osička a Magda Svobodová.
Přejeme Školákovi, aby se mu dařilo a získal si mezi čtenáři oblibu.
-il
Z historie moravskobránické kopané (4)
/ Podle zápisu Jana Kršňáka /
Psal se rok 1942. Převzetím sokolovny byla obnovena
tělovýchovná činnost všech složek od žactva až po mužské a ženské
složky. Do cvičení chodilo tolik lidí jako nikdy před tím. Nejvíce bylo žen a
dorostenek.
Kopaná začala trénovat u sokolovny na hřišti i v sokolovně. Za mužstvo
byli zaregistrováni : Josef Prášek, Jan Talafant z Mělčan. V dorostu se
nově registrovali : Miloš Badin, Jaroslav Čepera, Albín Fraiberg, Karel
Kršňák, Pavel Pazourek, Svatopluk Krutiš, Karel Drtil, Oldřich Chrást,
Otakar Bradáč z Brna, Jan Mátl z Mělčan, Bohumil Smutný z Hrubšic a
Rostislav Dvořák z Bratčic.
Získáním sokolovny se vytvořily podmínky pro provozování
veškeré sportovní a tělovýchovné činnosti. V sále se hrál stolní tenis. Na
dvou stolech se hrály přátelské i turnajové zápasy.
Úklid sálu a vytápění prováděla bývalá sokolnice paní Pavla
Koblížková.
V prosinci 1941 napadlo hodně sněhu, který ležel dlouho. Na řece
bylo upraveno hokejové kluziště a na Nový rok se hrál pohárový turnaj za
účasti SK Prštice, HC a SK Dolní Kounice. Mužstvo bylo doplněno
mladými hráči, a tak dosahovalo velmi pěkných výsledků.
Koncem února byly lyžařské závody ve dvou skupinách. Na podnět
Františka Schoře se závodilo ve skupinách do 20 let a nad dvacet let.
Trasa závodu byla pečlivě připravena.
Družstvo odbíjené mužů pokračovalo úspěšně v přátelských
zápasech i v pohárových turnajích. Občas trénovaly i ženy.
Na vybudování hřiště se intenzivně pracovalo. Protože bylo málo
kolejniček, vypomohl pan Rudolf Jedon z cementárny. Cílem bylo dokončit
práce ještě v tomto roce. Na návrh pana Stanislava Kališe byli přijati do
zaměstnání důchodci manželé Krátcí, cihlářští dělníci, kteří pracovali od
poloviny dubna. O prázdninách k nim přibyl Jaroslav Čepera. Odbourávali
vysoký břeh od silnice ve výši 10 m. Práce skončili v září. Pan traťmistr
Dvořák nám zajistil odkoupení starého železničního vagónu za 2000
korun. Dopravil jej až na hřiště. Konečnou úpravu plochy a její kontrolu
provedl pan František Příkazský svými přístroji.
7
Hřiště bylo slavnostně otevřeno Velkým sportovním dnem 11. října
1942 pod záštitou starosty pana Josefa Jaroše, který měl v utkání AC
Arsenal Olympia Brno proti našemu mužstvu čestný výkop. V rámci
sportovního dne se konal dopolední dívčí turnaj v odbíjené za účasti
družstev z Ivančic, Oslavan, Rosic, Střelic a Němčic. Dorost hrál kopanou
s SK Dolní Kounice a starší páni s SK Silůvky. Na vybudování hřiště bylo
odpracováno asi 10 000 hodin. Na hřišti byly do konce roku sehrány ještě
dva zápasy.
Do konce roku se oživil hokej na hřišti. Mužstvo se přihlásilo do
Západomoravské župy hokejové.
Moudrá slova k silvestru
Casanova, historik a spisovatel z Benátek, často pobýval na
zámku v Duchcově. Byl milovníkem krásných žen a velkým pijanem. Kdosi
se ho zeptal :
„Pane, kolik vína je člověku dovoleno vypít a kolik žen je dovoleno
milovat ?“
Casanova se k němu naklonil a povídá :
„Nikdy jsem neměl důležitější zaměstnání než se oddávat smyslné
rozkoši. Cítil jsem, že jsem stvořen pro uctívání druhého pohlaví, a proto
jsem miloval a dával se milovat, jak jsem jen mohl.
A víno ? Kolik je člověku dovoleno vypít ? Nechť je pro Vás platná
míra vola. Vůl pije pouze tolik, jak je žíznivý. Jakmile zahnal žízeň, je
zbytečné mu spílat nebo ho bít, dál nepije. A proto tedy , milý pane, nechť
se člověk řídí podle vola.
Blahopřání našim občanům
Prokešová
Slepánková
Pelíšková
Marie
Štěpánka
Vlasta
5.12.1918
7.12.1911
31.12.1924
81 r.
88 r.
75 r.
Fotbalové zpravodajství k 23. listopadu 1999
M u ž i IV. třída Sk.A
6.11.
Mor.Bránice – Pozořice
(Hlavoň L.)
8
1:2
č.p. 151
č.p. 191
č.p. 111
Umístění :
1. Mor.Bránice
2. Kuřim „B“
Ilustrace Růžena Krčmařová
Vydává OZ Moravské Bránice, vedoucí redaktor Jan Kouři
9
25 bodů
21 bodů
10
Školská a kulturní komise a Základní škola
11
12

Podobné dokumenty