vip pozvánka grand prix 2013

Komentáře

Transkript

vip pozvánka grand prix 2013
GRAND PRIX 2013
29.6.2013 (Sobota ), KOØENEC U BOSKOVIC
Dovolujeme si Vás srdeènì pozvat na jedineèný golfový turnaj, ve
kterém se tradiènì utkají, a o golfovou èest svého sportovního odvìtví
budou hrát, hokejisté, volejbalisté, tenisté, lyžaøi, sportovní komentátoøi
a další... Svou úèast a pøípadné sestavy týmù, prosím, potvrïte
NKAEE, nejpozdìji do 25. 06. 2013 na adrese ([email protected]).
Á
V
F
POZ GREEN MA
Více informací najdete na www.korenec-golf.cz.
,
.
V.I.POVNÉ
AR
Í ZD
T
N
R
E
STA ERSTV
OBÈ
partner projektu
partner projektu
partner projektu
..................................
Vlastimil ŠTEFL
øeditel resortu
...............................
Petr VAMPOLA
øeditel turnaje
kapitán vítìzného týmu 2012
PYTHAGOR a.s.
Koøenec 174, 680 01 Boskovice
Czech Republic
Tel.: +420 516 467 504, Fax: +420 516 467 016,
Email: [email protected], www.korenec-golf.cz
partner projektu
partner projektu
partner projektu
HARMONOGRAM TURNAJE
10:00 - 12:00
SNÍDANÌ: DOMÁCÍ ŠTRÙDL, MORAVSKÉ KOLÁÈE,
ÈERSTVÉ PEÈIVO,
TRADIÈNÍ KOØENECKÉ POMAZÁNKY, VAJÍÈKA, ZELENINOVÉ A OVOCNÉ MÍSY,
KÁVA, ÈAJ, NEALKO, …
10:00 - 12:00
AKREDITACE
12:00
ZAHÁJENÍ TURNAJE GRAND PRIX 2013(CANNON START)
12:00 – 18:00
TURNAJ GRAND PRIX 2013- OBÈERSTVENÍ NA HØIŠTI (JAMKA È.1+10 A SRUB NA
JAMCE È.5+8+12+17) = JAMESON, JAGERMEISTER, SLIVOVICE, GAMBRINUS,
BIRELL, VODA, ÈAJ, ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA, GRILOVANÉ KLOBÁSKY
PEÈIVO)
18:00 – 22:00
VEÈERNÍ RAUT: GULÁŠ ŠÉFKUCHAØE , PEÈENÉ KUØECÍ ÈTVRTKY, HØEBÍÈKOVÁ
MEDOVÁ KÝTA, ZELENINOVÉ SALÁTY, OBLOŽENÁ MÍSA SOKRATES - VÝBÌR Z
NÌKOLIKA DRUHÙ UZENIN A SÝROVÁ KASKÁDA ZDOBENÁ ÈERSTVOU
ZELENINOU, ÈOKOLÁDOVÁ FONTÁNA...
18:00 – 22:00
GRAND PRIX PÁRTY – THAJSKÉ MASÁŽE, MOBILNÍ KASINO S PROFESONÁLNÍM
KRUPIEREM (PENÍZE
DOSTANETE PØI ODEVZDÁNÍ SCORE CARDS),
OCHUTNÁVKA VÍNA Z PRODUKCE CHATEAU VALTICE A EDICEDOBRÁ NÁLADA,
...
22:00 – 24:00
NOÈNÍ TURNAJ (CANNON START) - HRA SE SVÌTELNÝMI MÍÈI
TURNAJ: CANNON START VE 12:00, BEST BRUTTO, NA RÁNY (0-20), STABLEFORD (OSTATNÍ), LONGEST
DRIVE, NEAREST TO THE PIN, HOLE IN ONE A DALŠÍ VLOŽENÉ SOUTÌŽE, DOPROVODNÝ GOLFOVÝ
PROGRAM PRO NEGOLFISTY.
UBYTOVÁNÍ: na vlastní náklady v PYTHAGOR Golf Hotel *** (rezervace na tel: 516 467 504)
GRAND PRIX 2013
29.6.2013 (Sobota ), KOØENEC U BOSKOVIC
Dovolujeme si Vás srdeènì pozvat na jedineèný golfový turnaj, ve
kterém se tradiènì utkají, a o golfovou èest svého sportovního odvìtví
budou hrát, hokejisté, volejbalisté, tenisté, lyžaøi, sportovní komentátoøi
a další... Svou úèast a pøípadné sestavy týmù, prosím, potvrïte
nejpozdìji do 25. 06. 2013 na adrese ([email protected]).
Více informací najdete na www.korenec-golf.cz.
partner projektu
partner projektu
partner projektu
..................................
Vlastimil ŠTEFL
øeditel resortu
...............................
Petr VAMPOLA
øeditel turnaje
kapitán vítìzného týmu 2012
partner projektu
PYTHAGOR a.s.
Koøenec 174, 680 01 Boskovice
Czech Republic
Tel.: +420 516 467 504, Fax: +420 516 467 016,
Email: [email protected], www.korenec-golf.cz
partner projektu
partner projektu
HARMONOGRAM GOLFOVÉ AKADEMIE
13:00 - 17:00
GOLFOVÁ AKADEMIE PRO NEGOLFISTY - POD VEDENÍM ZKUŠENÉHO TRENÉRA
OKUSÍTE ZÁKLADY GOLFOVÉ HRY, NAUÈÍTE SE ODPALOVAT, PØIHRÁVAT I
PUTTOVAT. NA ZÁVÌR AKADEMIE PROBÌHNE SOUTÌŽ O HODNOTNÉ CENY (ZVOLTE
SPORTOVNÍ NEBO SPOLEÈENSKÉ OBLEÈENÍ, NE JEANS, POHODLNOU PEVNOU
OBUV)
16:00 – 22:00
ODPOLEDNÍ RAUT: GULÁŠ ŠÉFKUCHAØE , PEÈENÉ KUØECÍ ÈTVRTKY, UZENÁ
ŽEBRA, ZELENINOVÉ SALÁTY, OBLOŽENÁ MÍSA SOKRATES - VÝBÌR ZE NÌKOLIKA
DRUHÙ UZENIN A SÝROVÁ KASKÁDA ZDOBENÁ ÈERSTVOU ZELENINOU, ...
18:00 – 22:00
GRAND PRIX PÁRTY – OCHUTNÁVKA ŠPIÈKOVÝCH VÍN (CHATEAU VALTICE - VINÉ
SKLEPY VALTICE) PØI POSEZENÍ U STAROBØECLAVSKÉ CIMBÁLOVÉ MUZIKY,
MOBILNÍ KASINO S PROFESONÁLNÍM KRUPIEREM (PENÍZE DOSTANETE VYHLÁŠENÍ
SOUTÌŽÍ)
22:00 – 24:00
NOÈNÍ TURNAJ (CANNON START) - HRA SE SVÌTELNÝMI MÍÈI
UBYTOVÁNÍ: na vlastní náklady v PYTHAGOR Golf Hotel *** (rezervace na tel: 516 467 504)
GRAND PRIX 2013
29.6.2013 (Sobota ), KOØENEC U BOSKOVIC
Dovolujeme si Vás srdeènì pozvat na jedineèný golfový turnaj, ve
kterém se tradiènì utkají, a o golfovou èest svého sportovního odvìtví
budou hrát, hokejisté, volejbalisté, tenisté, lyžaøi, sportovní komentátoøi
a další... Svou úèast a pøípadné sestavy týmù, prosím, potvrïte
nejpozdìji do 25. 06. 2013 na adrese ([email protected]).
Více informací najdete na www.korenec-golf.cz.
partner projektu
partner projektu
partner projektu
..................................
Vlastimil ŠTEFL
øeditel resortu
...............................
Petr VAMPOLA
øeditel turnaje
kapitán vítìzného týmu 2012
PYTHAGOR a.s.
Koøenec 174, 680 01 Boskovice
Czech Republic
Tel.: +420 516 467 504, Fax: +420 516 467 016,
Email: [email protected], www.korenec-golf.cz
partner projektu
partner projektu
partner projektu
PARTNER TURNAJE
PYTHAGOR a.s. pøipravuje tradièní zlatý høeb sezóny 2013, golfové utkání negolfových hvìzd
„Grand Prix 2013“. V golfovém turnaji se støetne tým hokejistù s týmem lyžaøù, volejbalistù,
sportovních komentátorù, stolních tenistù a taneèníkù, fotbalistù a (ex)manažerù golfových
resortù.
Obhájci titulu 2012: Petr Vampola, Patrik Rozsíval, Tanasis Kesidis Jaromír Vampola
Ostatní úèast 2010-12: Ondøej Bank, Tomáš Bank, Jure Košir, Miroslav Bosák, Petr Svìcený, Borek Zakouøil, Tomáš
Kraus, Michal Kryštof, Martin Kubišta, Petr Vampola (mistr svìta 2010), Michal Rozsíval (mistr svìta 2010, NHL),
Patrik Rozsíval (GCCSH), Jaromír Vampola (rozhodèí extraliga), Aleš Zboøil, Michal Kostovèík, Petr Èadek a další...
HLAVNÍ PARTNER TURNAJE (20.000,- Kè): získá 8x VIP hrací kartu s možností sestavení
vlastního týmu. Logo hlavního partnera bude na dominantní pozici provázet turnaj v golfových
periodikách , na stránkách koøeneckého resortu (www.korenec-golf.cz) a na serveru Èeské golfové
federace (www.cgf.cz). Zástupce Hlavního partnera pøedá vítìznému týmu putovní pohár.
Samozøejmostí jsou reklamní plochy v den konání turnaje.
PARTNER TURNAJE (12.000,- Kè): získá 4x VIP hrací kartU s možností sestavení vlastního týmu.
Logo partnera bude provázet turnaj v golfových periodikách, na stránkách koøeneckého resortu
(www.korenec-golf.cz) a na serveru Èeské golfové federace (www.cgf.cz). Samozøejmostí jsou
reklamní plochy v den konání turnaje.
JEDNOTLIVCI: Každý se mùže pøihlásit tradièní cestou pøes www.cgf.cz. Kapacita bude omezena
do naplnìní celkové kapacity 100 hráèù. Cena startovného vè. green fee je 1600,- Kè.

Podobné dokumenty