závěrečný účet 2012

Komentáře

Transkript

závěrečný účet 2012
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
í
t
s
Ú
c
e
b
O
2
1
0
2
k
o
r
a
z
t
e
č
ú
ý
n
č
e
r
ě
v
á
Z

1) Základní údaje
Rozpočet obce na rok 2012 byl schválen na 17. zasedání zastupitelstva obce dne
15.2.2012. Do té doby se výdaje a příjmy řídily rozpočtovým provizoriem, který byl
schválen zastupitelstvem 23.11.2011 s pravidlem čerpání rozpočtu měsíčně do výše 1/12
rozpočtu z roku 2011. Návrh rozpočtu byl zveřejněn elektronicky i na úřední desce od
17.1.2012 do 15.2.2012. Rozpočet 2012 byl v průběhu roku třikrát upravován.
Hospodaření obce Ústí za rok 2012 bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
přezkoumáno kontrolním oddělením KÚ Zlín ve dnech 29. až 30. dubna 2013. Zpráva o
přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu. Zpráva o kontrole i
plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby je zveřejněna elektronicky na
www.obecusti.cz
Tabulka č.1 – Závěrečný účet obce v Kč
ROZPOČET
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2012
SCHVÁLENÝ
SKUTEČNOST
2012
UPRAVENÝ
Daňové příjmy
4 822 000,00
6 094 000,00
6 227 136,07
Nedaňové příjmy
4 000 000,00
4 814 000,00
4 805 326,58
Kapitálové příjmy
-
180 000,00
165 000,00
Přijaté dotace
160 000,00
394 000,00
393 190,00
PŘÍJMY CELKEM
8 982 000,00
11 482 000,00
11 590 652,65
FINANCOVÁNÍ
1 000 000,00
1 350 000,00
- 1 789 368,61
-
Běžné výdaje
7 232 000,00
7 219 000,00
6 929 549,04
Kapitálové výdaje
2 750 000,00
2 913 000,00
2 871 735,00
9 982 000,00
10 132 000,00
9 801 284,04
VÝDAJE CELKEM
Tabulka č.2 – stav bankovních účtů v Kč
Běžný účet (ČSOB, GE bank)
Prostředky na bankovních účtech
stav k 1.1.2012
1 090 547,70 Kč
změna
1 789 368,61 Kč
stav k 31.12.2012
2 879 916,31 Kč
Stav závazků a pohledávek
K 31.12.2012 jsou evidovány krátkodobé pohledávky za odběrateli (SU 311) ve výši 40
111,20 Kč (faktura za dřevo ve splatnosti), závazky dodavatelům (SU 321) ve výši 20 399
Kč, předpis prosincových výplat včetně odvodů (SU 3331, 336, 342) ve výši 144 094 Kč,
DPH k zaplacení (SU 343) za poslední čtvrtletí roku 2012 v hodnotě 273 297,40 Kč.
Hospodaření obce není zatíženo úvěrem.
Strana 1 (celkem 8)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
Tabulka č.3 – výsledek hospodaření v Kč
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
rok 2011
rok 2012
náklady z činnosti
finanční náklady
náklady na transfery
NÁKLADY CELKEM
výnosy z činnosti
finanční výnosy
výnosy z transferů
výnosy z daní a poplatků
VÝNOSY CELKEM
výsledek hospodaření před zdaněním
daň z příjmu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
5 918 909,95
4 749,00
1 779 872,00
7 703 530,95
5 130 702,40
19 614,62
785 700,00
5 581 018,07
11 517 035,09
3 813 504,14
1 124 420,00
2 689 084,14
5 311 245,72
0,00
1 707 910,00
7 019 155,72
4 493 691,29
14 108,97
501 371,52
5 921 123,07
10 930 294,85
3 911 139,13
1 060 960,00
2 850 179,13
Daň z příjmu za obec je účtována nákladově v aktuálním roce a na straně příjmové v roce
následujícím. Obec je příjemcem své vlastní daně z příjmu právnických osob.
Tabulka č.4 – hospodaření sociálního fondu obce v Kč
příjmy
stav účtu k 1.1.
dotace z rozpočtu
příjmy celkem
výdaje
příspěvek na stravné
ostatní příspěvky ze SF
výdaje celkem
Kč
- Kč
31 358,00 Kč
31 358,00 Kč
Kč
11 280,00 Kč
20 078,00 Kč
31 358,00 Kč
zůstatek k 31.12.
- Kč
Sociální fond obce slouží zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva obce.
Sociální fond je určen ke kulturnímu, sportovnímu a rekreačnímu využití. Tvorba i čerpání
probíhá v souladu se schváleným statutem. Výdaje fondu tvořily příspěvky na stravování,
příspěvky na rekreaci a příspěvky na kulturní, sportovní a rehabilitační činnost. Sociální
fond je tvořen přídělem z rozpočtu obce a na konci roku se zůstatek vrací zpět do
rozpočtu.
Strana 2 (celkem 8)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
2) Rozpočet obce Ústí v roce 2012
Tabulka č.5 – Přehled rozpočtu 2012 v tisících Kč
rozpočet
upravený
výsledek
8 982
9 982
1 000
11 482
10 132
-1 350
11 590
9 801
-1 789
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM (výše rozpočtu)
FINANCOVÁNÍ (čerpání peněz z účtu):
Tabulka č.6 – Příjmy v tisících Kč
%
54%
41%
1%
3%
100%
pol.
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx
PŘÍJMY
Daňové příjmy (daně od státu, poplatky vybírané obcí)
Nedaňové příjmy (prodej dřeva, příjmy z pronájmů, ap.)
Kapitálové příjmy (prodej pozemků a majetku obce )
Dotace přidělené (schválené dotace)
příjmy celkem
rozpočet upravený výsledek
4 822
4 000
0
160
8 982
6094
4814
180
394
11 482
Tabulka č.7 – Přehled dotací v Kč (příjmy)
Obdrženo v roce
2012
Dotace na
Krajské a senátní volby 2012
Příspěvek na státní správu
Veřejně prospěšné práce
Z KÚ Zlín - na hospodaření v lesích
34 200,00
160 400,00
69 000,00
129 590,00
Čerpáno v roce
2012
18 839,00
160 400,00
69 000,00
129 590,00
393 190,00
CELKEM
377 829,00
vráceno v r.
2013
15 361,00
-
15 361,00
Rozbor příjmů
Kapitálové příjmy
1%
Nedaňové příjmy
41%
Dotace
3%
Daňové příjmy
55%
Strana 3 (celkem 8)
6227
4805
165
393
11 590
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
Tabulka č.8 – Výdaje provozní v tisících Kč
par.
1031
2212
2221
2321
3111
3113
3314
3399
3419
3631
3632
3636
3725
3745
4359
pol.
16%
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
13%
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
1%
5xxx
2%













5512
39%
5xxx

6112
5xxx
6171
6310
6402
6399
6399
6409
6409







5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
71%
PROVOZNÍ VÝDAJE
rozpočet upravený výsledek
Les, komunikace, voda, kanalizace
1 360
1 587
1 571
Lesní hospodářství (péče o les, těžba dřeva, správa lesa…)
1 200
1460
1457
Místní komunikace (údržba, opravy, prohrn sněhu)
100
70
63
Příspěvek na dopravní obslužnost KÚ Zlín (ČSAD Vsetín)
50
50
44
Kanalizace (rozbor odpadních vod pro monitoring stavu znečištění )
10
7
7
Služby občanům (celkem)
1 447
1 417
1 315
Mateřská škola Ústí - provozní náklady (mzdy hradí KÚ Zlín)
237
237
237
Příspěvek školám, kam dojíždějí naši žáci (Vs., Lesk., Val.Pol.)
350
290
282
Knihovna - nákup knih, odměna knihovnici
20
20
16
Kultura - kult. akce, dary k jubileu a k narození dětí, Zpravodaj,…)
70
70
64
Sport - příspěvek TJ Sokol, myslivcům, včelařům, podpora sportu
180
161
151
Veřejné osvětlení (platba za el. energii, opravy a údržba)
150
140
135
Hřbitov - vyvážení kontejneru, odměna hrobníka, údržba hřbitova
20
79
76
Právní služby (tvorba smluv), digitální mapa - poplatek za využití
30
30
30
Odvoz odpadu (odvoz odpadu komunálního a tříděného)
330
330
285
Veřejná zeleň (ořezy , sečení trávy, provoz sekaček, sněžné frézy…)
60
60
39
Sociální oblast (celkem)
60
60
58
Příspěvek na stravu důchodců (dotace obědů)
60
60
58
SDH - hasiči (celkem)
75
185
156
Ostatní náklady na provoz SDH (materiál, PHM, opravy, elektřina)
75
185
156
Veřejná správa a služby (celkem)
4 290
3 970
3 830
Zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů včetně starosty a
místostarostky, zdravotní a sociální pojištění, cestovné, pohoštění)
900
900
874
Obecní úřad (platy ekonoma a obecního zaměstnance, platby za
veřejně prospěšné práce,zdravotní a sociální pojištění, výdaje na
dohody o práci, plyn, elektřina, voda, telefonování a internet, opravy a
údržba, pojištění obecních lesů a dalších nemovitostí, poplatky na
1 300
1300
1218
úřadech ap.)
Bankovní poplatky
10
10
5
Vratky - nevyčerpané prostředky z dotací na volby
0
20
19
Daň z příjmu za obec (je i v příjmu, obec si ji fakticky platí sobě)
1 100
1061
1061
DPH (odvod 21% za prodej dřeva a nájem pozemků)
740
599
598
Příspěvky obč. sdružením, nezisk. org., jiným obcím a sdružením obcí
80
70
52
Rezervy
160
10
3
provozní výdaje celkem
7 232
7 219
6 930
Tabulka č.9 – Výdaje investiční v tisících Kč
par.
2219
2321
2321
3429
3633
pol.
6xxx
6xxx
6xxx
6xxx
6xxx
29%




INVESTICE (kapitálové výdaje)
Chodník k zastávce směr Velké Karlovice
Kanalizace splašková - splátka projektu čistá řeka Bečva II
Kanalizace splašková - projekt domovních přípojek
Mobiliář MŠ - vybavení hřiště u MŠ
Výstavba místních komunikací + veřejné osvětlení (Záhumení)
INVESTICE celkem
rozpočet upravený výsledek
0
1000
700
150
900
2 750
10
1000
403
150
1350
2 913
0
1000
403
139
1329
2 871
V roce 2012 investovala obec do kanalizace celkem 1 mil. Kč formou příspěvku sdružení
obcí Mikroregionu Vsetínsko, která zaštiťuje projekt "Čistá řeka Bečva II" (příspěvky jsou
rozepsané do roku 2019). Dalších 403 tisíc Kč obec investovala do projektu domovních
přípojek. 139 tisíc Kč stálo pořízení (přemístění, úprava a vybavení) dětského hřiště u
mateřské školky. V lokalitě Záhumení bylo proinvestováno 1 296 tisíc Kč na úpravu
komunikace a vybudování veřejného osvětlení. V lokalitě Zahrady bylo investováno 33 tisíc
Kč na přípravu dokumentace pro stavební řízení na vybudování parkoviště a komunikace.
Strana 4 (celkem 8)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
Rozbor výdajů
Veřejná správa a
služby
39%
INVESTICE
29%
Les,komunikace
voda, kanalizace
16%
SDH - hasiči
2%
Sociální oblast
1%
Služby občanům
13%
Neinvestiční příspěvky obce do jiných rozpočtů v roce 2012
a) příspěvková organizace zřízená obcí
Obec Ústí je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Ústí. Z rozpočtu obce se hradí
veškeré provozní náklady MŠ (kromě mezd, které hradí Kraj Zlín). Obec provádí kontrolu
hospodaření MŠ. Vztah mezi obcí a MŠ definuje zřizovací listina MŠ.
Tabulka č.10 – Příspěvek obce na provoz MŠ
Rok
2012
Obec poslala MŠ
237 000
Obec dostala za energie
od MŠ
130 000
Čistý příjem MŠ od obce
107 000
b) zájmová občanská sdružení v obci Ústí
Obec podporuje svým příspěvkem činnost zájmových organizací v obci.
Sokol Ústí
130 000,SDH Ústí
8 000,Myslivecké sdružení Janová-Ústí
5 000,Český svaz včelařů Janová-Ústí
3 000,c) členské příspěvky a příspěvky na základě smlouvy
Sdružení obcí Hornolidečska (SOH)
31 250,Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko (SOMV)
1 250,Sdružení místních samospráv (SMS)
1 625,Místní akční skupina Hornolidečska (MASH)
1 000,Město Vsetín (projednání přestupků)
2 700,Kraj Zlín (dopravní obslužnost)
43 750,Kraj Zlín (správa dig. mapy)
1 755,d) dobrovolné příspěvky od obce
Sdružení hasičů okresu Vsetín
Zdislava Vsetín, o.p.s.
600 ,5 000,Strana 5 (celkem 8)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
Tabulka č.11 – Srovnání příjmů a výdajů s minulými obdobími v Kč
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
- SROVNÁNÍ
2009
SKUTEČNOST
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM
FINANCOVÁNÍ
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
2010
SKUTEČNOST
4 420 069,79
1 562 190,22
303 850,00
340 859,00
6 626 969,01
678 638,31
5 525 190,32
1 780 417,00
7 305 607,32
2011
SKUTEČNOST
4 882 401,26
5 332 318,91
1 061 790,00
985 229,00
12 261 739,17
1 178 620,57
6 793 538,74
6 646 821,00
13 440 359,74
5 883 153,07
5 026 164,32
740 250,00
785 700,00
12 435 267,39
350 305,92
7 775 033,87
4 309 927,60
12 084 961,47
2012
SKUTEČNOST
6 227 136,07
4 805 326,58
165 000,00
393 190,00
11 590 652,65
- 1 789 368,61
6 929 549,04
2 871 735,00
9 801 284,04

Příjmy v letech 2009 - 2012
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
-
Přijaté dotace
Kapitálové příjmy
Nedaňové příjmy
Daňové příjmy
2009
2010
2011
2012
roky
Výdaje v letech 2009 - 2012
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
-
Kapitálové výdaje
Běžné výdaje
2009
2010
2011
2012
roky
Strana 6 (celkem 8)
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
3) Příspěvková organizace
Obec Ústí je od 1.1.2003 zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí, okres
Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Ústí 76, 75501 Vsetín, IČO: 70983771.
Součástí je i školní jídelna s doplňkovou činností stravování.
Tabulka č.12 – Náklady a výnosy v letech 2011 a 2012 v Kč
Výnosy
dotace od Zlínského kraje
dotace od obce Ústí
doplňková činnost -obědy
stravné a školné MŠ - děti
čerpání fondů
úroky
rok 2011
1 131 511,00 Kč
268 000,00 Kč
446 918,00 Kč
159 939,00 Kč
6 071,00 Kč
54,26 Kč
rok 2012
1 168 895,00 Kč
237 000,00 Kč
474 996,00 Kč
181 789,00 Kč
73 040,00 Kč
31,10 Kč
příjmy celkem
2 012 493,26 Kč
2 135 751,10 Kč
Náklady
mzdové náklady
spotřeba energií
provozní náklady
ostatní náklady
pojištění
pořízení DDHM
rok 2011
1 469 328,00 Kč
130 000,00 Kč
347 710,61 Kč
59 224,00 Kč
3 163,00 Kč
- Kč
rok 2012
1 524 247,00 Kč
130 000,00 Kč
385 585,88 Kč
64 259,00 Kč
3 163,00 Kč
28 473,00 Kč
výdaje celkem
2 009 425,61 Kč
2 135 727,88 Kč
3 067,65 Kč
23,22 Kč
hospodářský výsledek
Tabulka č.13 Výnosy a náklady MŠ - srovnání s minulými obdobími v Kč
hospodaření MŠ
Výnosy
Náklady
hospodářský výsledek
2008
1 677 001,36
1 657 263,10
19 738,26
2009
1 862 408,26
1 821 420,82
40 987,44
2010
1 896 000,00
1 896 000,00
0,00
Strana 7 (celkem 8)
2011
2 012 493,26
2 009 425,61
3 067,65
2012
2 135 751,10
2 135 727,88
23,22
Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO: 00851825
4) Majetek obce v roce 2012
V roce 2012 obec získala darem (vytěžené) lesní pozemky v ocenění 69 347 Kč (SU 031),
dále bylo pořízeno:



dětské hřiště u MŠ v ceně 139 389 Kč (SU 021)
kontejner ke hřbitovu v ceně 34 518 Kč (SU 028)
vyvětvovací nůžky v ceně 15 190 Kč (SU 028)
Vyřazeno z majetku obce byly pozemky v účetní hodnotě 344 Kč a také přípojka
plynovodu v lokalitě Záhumení, která přešla do vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o. za
cenu 129,6 tisíc Kč.
SU
018
019
021
022
028
031
032
042
069
132
263
pol.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
311, 314, 346, 381
13
321, 331, 336, 342, 343..
14
druh majetku
drobný dlouh. nehm. majetek
ostatní dlouh. nehm. majetek
stavby
samostatně movité věci
drobný dlouh. hmotný majetek
pozemky
umělecká díla a předměty
nedok. dlouh. hmotný majetek
dlouh. finanční majetek (akcie VAK)
zásoby (popelnice)
ceniny (poštovní známky)
pohledávky (celkem)
závazky (celkem)
celkem prostředky na bankovních účtech
brutto
58 378,90 Kč
362 950,00 Kč
56 510 411,75 Kč
2 216 055,00 Kč
1 602 816,90 Kč
9 232 003,91 Kč
655 800,00 Kč
6 139 533,75 Kč
2 731 000,00 Kč
3 930,00 Kč
564,00 Kč
153 933,20 Kč
korekce
58 378,90 Kč
172 402,00 Kč
21 710 074,00 Kč
1 025 544,00 Kč
1 602 816,90 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
190 548,00 Kč
34 800 337,75 Kč
1 190 511,00 Kč
- Kč
9 232 003,91 Kč
655 800,00 Kč
6 139 533,75 Kč
2 731 000,00 Kč
3 930,00 Kč
564,00 Kč
153 933,20 Kč
1 514 111,40 Kč
- Kč
1 514 111,40 Kč
2 879 916,31 Kč
- Kč
2 879 916,31 Kč
-
netto
položka č.1-9
položka č.10-12,14
ROZVAHA
stálá aktiva
oběžná aktiva
brutto
79 508 950,21 Kč 3 038 343,51 Kč
korekce
24 569 215,80 Kč
- Kč
netto
54 939 734,41 Kč
3 038 343,51 Kč
položka č.1-12,14
úhrn aktiv
82 547 293,72 Kč -
24 569 215,80 Kč
57 978 077,92 Kč
Na účtu SU 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - jsou prostředky, které obec
investovala do projektů, které nejsou ještě dokončeny nebo zkolaudovány:
SU
042
042
042
042
042
042
042
AU
01
02
03
05
08
17
18
Nedokončené investice
Sportovně kulturní areál
Parkoviště u večerky
Chodník k zastávce na V.K.
Cyklostezka na Val. Polanku
Kananlizace (mimo příspěvky SOMV)
Komunikace a parkoviště Zahrady
Komunikace a veř. osv. Záhumení
CELKEM
hodnota investice
994 680,00 Kč
37 200,00 Kč
8 400,00 Kč
4 800,00 Kč
1 007 356,75 Kč
1 021 480,00 Kč
3 065 617,00 Kč
6 139 533,75 Kč
Od roku 2011 obec podle nových účetních standardů odepisuje dlouhodobý majetek.
Odpisy vyjadřují opotřebení majetku a zreálňují jeho současnou hodnotu. Součet odpisů za
jednotlivé roky vyjadřují oprávky (v rozvaze sloupec "korekce").
Vyvěšeno (i elektronicky):
Sejmuto (i elektronicky):
Strana 8 (celkem 8)

Podobné dokumenty

Červen 2015

Červen 2015 Do péče o les (rozloha: 184 ha) patří takové náklady jako: nákup sazenic a chemie pro ošetření lesa (Aversol, feromony), těžba, přibližování, pálení klestu, nátěr Aversolem, zalesnění, prořezávky, ...

Více