Inside Out Upper

Komentáře

Transkript

Inside Out Upper
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
str a na 1 z 34
Inside Out Upper-Intermediate
UNIT 1 – Images / Close up (p. 4 – 5)
momentous
Lã]DãÉåí]ëL
b itterness
LÄ fí]å]ëL
kid
Lâ fÇ L
new sfla sh
Låà ì Wò Ñ äô p L
w a y of life
a nnoy
In sp ite of
lose touc h w ith
Lï Éf=]î =Dä^ fÑ L
L]Dål fL
Lfå=Dëé ^ fí=]î L
Läì Wò =Dí¾ íp =ï fa L
d ů lež itý ; v ý z na mný
h ořkost; roz h ořč ení
d ě c ko
d ů lež itá z p rá v a , která je
p otřeb a h ned od v y síla t
z p ů sob ž iv ota
otra v ov a t; ruš it
na v z d ory
z tra tit konta kt s ký m
A ux iliary v erb s / S o & n eith er / Q uestion tags (p. 6 – 7 )
sp oiled
Lëé l fäÇ L
roz ma z lený ; z ka ž ený
w eird
Lï f]Ç L
ta jup lný ; ta jemný ; d iv ný )
fluently
LÑ äì W]åíäfL
p ly nně
sure
Lp r ]L
jistý ; jistě
na p
Låô é L
z d římnout si
v a c a tion
Lî ]Dâ Éfp åLî ÉfDâ Éfp åL d ov olená
g o a h ea d
LÖ ]r =]DÜ ÉÇ L
d á t se d o ně č eh o; sp ustit
rev ise
Lê fDî ^ fò L
op a kov a t
to b e h onest
Lí]=?Ä áW=Dfl åfëíL
a b y c h b y l up římný
Y ou’re kid d ing !
Là l W=Dâ fÇ fÏ L
T o si d ě lá š leg ra c i!
Image q ueen (p. 9 – 10 )
b urning
LÄ ‰ WåfÏ L
c a lc ula ting
Lâ ô äâ à ]DäÉfífÏ L
c omp lex
Lâ fl ãé äÉâ ëL
feisty
LÑ ^ fëífL
g litz y
LÖ äfíëfL
g lossy
LÖ äfl ëfL
joint
LÇ w l fåíL
mena c ing
LãÉå]ëfÏ L
notorious
Lå]r Díl Wê f]ëL
sc h eming
sp a c e-a g e
sta rk
sub missiv e
th oug h t-out
torn
tra sh y
unc a nny
a c h iev ement
a d a p ta tion
b ob
b ra top
c h a rts
c onsolid a tor
c orset
d ec a d e
E a rth M oth er
era
furs
g a sh
look
rea l life
reinv ention
resemb la nc e
Lëâ áWãfÏ L
Lëé ÉfëÉfÇ w L
Lëí^ Wâ L
Lë]Ä Dãfëfî L
Lq l WíD^ r íL
Líl WåL
Líê ô p fL
L¾ åDâ ô åfL
L]Díp áWî ã]åíL
Lô Ç ô é DíÉfp åL
LÄ fl Ä L
LÄ ê ^ W=ífl é L
Líp ^ WíëL
Lâ ]åDëfl äfÇ Éfí]L
Lâ l WëfíL
LÇ Éâ ÉfÇ L
L‰ Wq =?ã¾ a ]L
Lf]ê ]L
LÑ ‰ Wò L
LÖ ô p L
Lär â L
Lê f]ä=Dä^ fÑ L
Lê áWfåDî Éåp åL
Lê fDò ÉãÄ ä]åëL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
ob rov ský
v y p oč íta v ý ; ra finov a ný
slož itý ; komp lex ní
d iv oký ; p rud ký
p omp é z ní; ob řa d ný
ná d h erně up ra v ené
sp oleč ný
h roz iv ý
d ob ře z ná mý
p letic h á řský ; intriká nský
futuristic ký ; nejmod erně jš í
c h la d ný ; v ě c ný
p od d a jný ; p ov olný
p eč liv ě p romy š lený
roz trh a ný
ký č ov itý
z v lá š tní; z á h a d ný
v ý kon; ú sp ě c h
a d a p ta c e; p řep ra c ov á ní
c h la p ec ký ú č es
v rc h ní d íl (p la v ek)
ž eb říč ek; h itp a rá d a
sjed notitel
korz et
d eká d a ; d esetiletí
ž ena ma tka
é ra ; d ob a
kož ic h
rá na ; š rá m
v z h led ; v z ez ření
skuteč nost
z nov uob jev ení; (nov é )
p řep ra c ov á ní
p od ob a
S eeing a ma n on th e moon w a s a momentous ev ent.
H e a p p ea red to feel no a ng er or b itterness.
W h en I w a s a kid I a lw a y s h op ed to see a ma n on th e moon.
I rememb er seeing a new sfla sh on T V .
P unk w a sn’t just a fa sh ion – it w a s a w a y of life.
It a nnoy s me w h en p eop le sa y p unk w a s just a fa sh ion.
In sp ite of ev ery th ing h e sh ow ed no b itterness.
I d on’t w a nt to lose touc h w ith my friend s.
W ere y ou sp oiled a s a c h ild ?
‘I w ent to R osefield H ig h sc h ool.’ ‘T h a t’s w eird , so d id I!’
H e sp ea ks E ng lish fluently .
‘D o y ou rememb er M rs R iv ers? ’ ‘T h e ma th tea c h er? S ure.’
If y ou feel tired , g o a nd h a v e a na p .
W e’re on v a c a tion in L ond on.
‘Is it oka y if I sit h ere? ’ G o a h ea d .’
I’v e g ot to rev ise for my ex a m.
T o b e h onest, I d on’t like L ond on.
‘I’m from S a nta B a rb a ra .’ ‘Y ou’re kid d ing – so a m I!’
S h e h a d a b urning a mb ition to b ec ome fa mous.
I d on’t like p eop le w h o a re c a lc ula ting .
M a d onna is a c omp lex a nd c lev er w oma n.
W omen now a d a y s a re more feisty a nd ind ep end ent.
D o y ou like w ea ring g litz y jew ellery ?
A t th a t time sh e h a d d a rk g lossy h a ir.
T h ey w ere inv olv ed in a joint film v enture.
S ome of h er outfits looked mena c ing .
T h e g eish a is one of th e most notorious sy mb ols of p re-feminist
w omen.
S c h eming p eop le w ill d o a ny th ing to g et w h a t th ey w a nt.
W h a t d o y ou th ink of h er sp a c e-a g e c ostumes?
It is th e sta rk ima g e of a g eish a .
G eish a g irls w ere silent a nd sub missiv e.
E v ery c h a ng e of ima g e is a c a refully th oug h t-out stra teg y .
Y our tig h ts a re torn!
S h e first a p p ea red a s a tra sh y p unk.
T h ere’s a n unc a nny resemb la nc e b etw een h er a nd h er moth er.
M od elling ma ke-up a t th e a g e of 4 0 is q uite a n a c h iev ement!
S p ielb erg is d oing a film a d a p ta tion of M emoirs of a G eish a .
H a v e y ou a lw a y s w orn y our h ea r in a b ob ?
S h e used to w ea r c onic a l b ra top s.
H olid a y w a s in th e c h a rts in 1 9 8 4 .
S h e’s a c onsolid a tor of trend s.
S h e used to w ea r tig h t c orsets.
S h e’s one of th e most fa mous sta rs of th e p a st tw o d ec a d es.
A fter th e b irth of h er d a ug h ter sh e b ec a me a n E a rth M oth er.
W e’re liv ing in th e p ost-feminist era .
M a ny p eop le now d isa p p rov e of w ea ring furs.
H er red lip s looked like a g a sh on h er fa c e.
D o y ou like M a d onna ’s la test look?
H a v e y ou ev er seen a fa mous p erson in rea l life?
M a d onna is a mistress of reinv ention.
T h ere w a s a strong resemb la nc e b etw een h er a nd E v a P eron.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
sub serv ienc e
tig h ts
tra nsforma tion
v enture
b ounc e into
emerg e
Lë]Ä Dë‰ Wî f]åëL
Lí^ fíëL
Líê ô åëÑ ]DãÉfp åL
Lî Éåíp ]L
LÄ ^ r åë=?fåí]L
LfD㉠WÇ w =?]ò L
h a v e one’s ey e on
DÇ áWíÉfäL
LÜ ô î =ï ¾ åò =D^ f=fl åL
ta ke th is seriously
time w ill tell
ev ery
v a nish from v iew
?Ñ Éfë=Dî ô äà ì WL
LíÉfâ =a fë=Dëf]ê f]ëäfL
Lí^ fã=ï fä=DíÉäL
LÉî ê fL
Lî ô åfp =Ñ ê ]ã=Dî à ì WL
mov e on
Lãì Wî =Dfl åL
p a y off
Lé Éf=Dfl Ñ L
p ic k up on
Lé fâ =D¾ é =fl åL
sta re into
LëíÉ]ê =?fåí]L
sum up
Lë¾ ã=D¾ é L
turn to
Lí‰ Wå=?í]L
a d op t
L]DÇ fl é íL
b la me
LÄ äÉfãL
d ra w
LÇ ê l WL
entra nc e
LfåDíê ^ WåëL
fra me
LÑ ê ÉfãL
h itc h -h ike
LÜ fíp Ü ^ fâ L
imp rison
LfãDé ê fò åL
sec ure
LëfDâ à r ]L
b e inv olv ed w ith
LÄ áW=fåDî fl äî Ç =ï fa L
b e th e mistress of
LÄ f=a ]=Dãfëíê ]ë=]î L
b ec ome a w a re of
LÄ f?â ¾ ã=]Dï É]ê =]î L
d ea d stra ig h t
LÇ ÉÇ =Dëíê ÉfíL
d ow n to th e la st d eta il LÇ ^ r å=í]=a ]=?ä^ Wëí
ta ke sb a t fa c e v a lue LíÉfâ =ë¾ ãÄ ]Ç f=]í
Y ou are w h at y ou w ear (p. 11 – 12 )
nea t
LåáWíL
sma rt
Lëã^ WíL
fea ture
LÑ áWíp ]L
item of c loth ing
L^ fí]ã=]î =Dâ ä]r a fÏ L
looka like
Lär â ]ä^ fâ L
resea rc h
Lê fDë‰ Wíp L
self-esteem
LëÉäÑ =fDëíáWãL
self-ima g e
LëÉäÑ =DfãfÇ w L
surv ey
Lë‰ Wî ÉfL
ta ttoo
Lí]Díì WL
d ress up
LÇ ê Éë=D¾ é L
sh a v e
Lp Éfî L
c ould n’t liv e w ith out Lâ r Ç åí=?äfî =ï fDa ^ r íL
feel temp ted
LÑ áWä=DíÉãé í]Ç L
g et fed up (w ith )
LÖ Éí=Ñ ÉÇ =D¾ é =Eï fa FL
g o c lub b ing
LÖ ]r =Dâ ä¾ Ä fÏ L
p ut it th is w a y
Lé r í=fí=Da fë=ï ÉfL
str a na 2 z 34
p od říz enost; p od d a nost
p unč oc h á č e
p romě na ; p řemě na
p od nik; p rojekt
v řítit se
ob jev it se; uká z a t se ja ko
G eish a s w ere know n for th eir sub serv ienc e.
S h e a p p ea red a s a p unk w ith torn tig h ts.
I c ould n’t b eliev e h ow d ifferent sh e looked . W h a t a tra nsforma tion!
B ea tty a nd M a d onna w ere inv olv ed in a joint film v enture.
S h e first b ounc ed into th e c h a rts in 1 9 8 4 .
W h en h er d a ug h ter w a s nine month s old , sh e emerg ed a s a n
E a rth M oth er.
p osunout se; p ostup ov a t
S ometimes y ou just h a v e to mov e on in life.
v y p la tit se; v rá tit se
A ll our h a rd w ork fina lly p a id off.
na v á z a t (na té ma ); roz v é st S h e p ic ked up on th e look a nd ma d e it h er ow n.
h led ě t d o; up řeně z íra t d o S h e stood sta ring into th e c a mera .
z tě lesň ov a t; p řed sta v ov a t
M a d onna ’s life sums up fema le ind ep end enc e.
ob rá tit se (na ně koh o)
S h e turned to J ea n-P a ul G a ultier for a new look.
osv ojit si
D o y ou enjoy a d op ting new looks?
v init; ob v iň ov a t
Y ou c a n’t b la me h er for h er d ec ision.
(na )kreslit
W h a t h a s d ra w n h er to th e g eish a ima g e?
uc h v á tit; na d c h nout
S ea n P enn w a s entra nc ed b y h er ima g e.
rá m; konstrukc e
H er w h ite fa c e w a s fra med b y long d a rk h a ir.
stop ov a t
It c a n b e d a ng erous to h itc h -h ike.
uv ě z nit
G eish a s w ere imp risoned in th e serv ic e of men.
z a jistit si; ob sta ra t si
S h e w a s keen to sec ure th e p a rt in S p ielb erg ’s mov ie.
mít p omě r s
S h e w a s inv olv ed w ith W a rren B ea tty for a time.
od b ornic e (na ); my strině (v ) S h e is th e mistress of reinv ention.
uv ě d omit si; v z ít na v ě d omí I first b ec a me a w a re of K y lie M inog ue b a c k in 1 9 8 8 .
na p rosto rov ný
S h e w ea rs h er h a ir d ea d stra ig h t.
d o p untíku; d o ú p lné h o
T h e ima g e is a lw a y s p erfec t – d ow n to th e la st d eta il.
d eta ilu
mít v y h líd nuté (na p ř. ke
D o y ou h a v e y our ey e on a p a rt in a noth er film?
koup i)
p osuz ov a t ně koh o b ez
It w ould b e a mista ke to ta ke h er a t fa c e v a lue.
roz mý š lení
b rá t ně c o v á ž ně
S h e ta kes a ll h er roles seriously .
Č a s uká ž e.
‘W ill sh e g et th e p a rt in th e film? ’ ‘T ime w ill tell.’
ka ž d ý
H er h a ir h a s b een ev ery c olour und er th e sun.
z miz et z d oh led u
D uring th e p reg na nc y sh e v a nish ed from v iew .
eleg a ntní; up ra v ený
eleg a ntní; v kusný
rep ortá ž ; z v lá š tní č lá nek
jed notliv é ob leč ení
d v ojník
v ý z kum
h rd ost; seb eú c ta
p ostoj sá m k sob ě
p rů z kum (v eřejné h o míně ní)
tetov á ní
p řev lé knout se z a (koh o)
h olit (se)
nemoc i b ý t b ez č eh o
c ítit p okuš ení
mít (ně č eh o) p o krk
v y ra z it si z a z á b a v ou
říc i to ta kto
UNIT 2 – F amily / P rob lem P aren ts (p.14 – 15)
a ll-in-one
Ll WäfåDï ¾ åL
v š e v jed nom (kuse)
a mused (b y )
L]Dãà ì Wò Ç =EÄ ^ fFL
p ob a v ený ; roz v eselený
a nnoy ed (w ith )
L]Dål fÇ =Eï fa FL
roz z lob ený ; otrá v ený
d ull
LÇ ¾ äL
nez a jíma v ý ; jed notv á rný
g org eous
LÖ l WÇ w ]ëL
ná d h erný ; skv ě lý
h umilia ted (b y )
LÜ à ì WDãfäfÉfí]Ç =EÄ ^ fFL p oníž ený
irrita ted (w ith )
Lfê fíÉfí]Ç =Eï fa FL
p op uz ený ; p od rá ž d ě ný
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
H is c loth es a re a lw a y s c lea n a nd nea t.
C h a rles a lw a y s looks sma rt.
I’m d oing a fea ture on men’s c loth ing .
W h a t’s y our fa v ourite item of c loth ing ?
B ec kh a m g ot tired of a ll th e looka likes.
I’m d oing some resea rc h for a n a rtic le.
H e h a s g ood self-esteem.
W h a t d o y our c loth es sa y a b out y our self-ima g e?
W ould y ou mind h elp ing me w ith a surv ey ?
D oes D a v id B ec kh a m h a v e a ny ta ttoos?
D o y ou like d ressing up ?
W h y d id h e sh a v e h is h ea d ?
M a tt c ould n’t liv e w ith out h is tra iners.
I sometimes feel temp ted to c h a ng e my ima g e.
H e g ot fed up w ith a ll th e looka likes.
D o y ou d ress up to g o c lub b ing ?
W ell, p ut it th is w a y – I d on’t w ea r a suit.
T o imita te C h er sh e w ea rs a n a ll-in-one b od y stoc king .
T h e c row d w a s a mused b y th e sig h t of K a y leig h a nd h er mum.
W h y a re y ou a nnoy ed w ith me?
L ife’s nev er d ull w ith M um a round !
G ina a d mits th a t h er mum is g org eous.
A lex felt h umilia ted b y h is d a d ’s b eh a v iour.
T eena g ers often feel irrita ted w ith th eir p a rents.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
loud
outra g eous
Lä^ r Ç L
L^ r íDê ÉfÇ w ]ëL
la c e
limelig h t
ma sc ot
nig h tma re
c low n a round
find out
fool a round
h ea r a b out
join in
op en up
LäÉfëL
Lä^ fãä^ fíL
Lãô ëâ fl íL
Lå^ fíãÉ]L
Lâ ä^ r å=]Dê ^ r åÇ L
LÑ ^ fåÇ =^ r íL
LÑ ì Wä=]Dê ^ r åÇ L
LÜ f]ê =]?Ä ^ r íL
LÇ w l få=DfåL
L]r é ]å=D¾ é L
p roud (of)
see-th roug h
ev entua lly
act
b a ll g irl
c osmetic surg ery
emb a rra ssment
g round
h umilia tion
str a na 3 z 34
h la sitý ; h la sitě
p řekra č ujíc í v š ec h ny mez e;
neskuteč ný
Lé ê ^ r Ç =E]î FL
p y š ný na
LëáWq ê ì WL
p rů h led ný
LfDî Éåíp r ]äfL
na konec
Lô â íL
v ý stup (d iv a d elní)
LÄ l Wä=?Ö ‰ WäL
p od a v a č ka míč ků
Lâ fl ò ?ãÉífâ =Dë‰ WÇ w ]ê fL kosmetic ká c h irurg ie
LfãDÄ ô ê ]ëã]åíL
roz p a ky
LÖ ê ^ r åÇ L
h řiš tě
LÜ à ì W?ãfäfDÉfp åL
p oníž ení
sh a ke sb ’s h a nd
tka nič ka
c entrum p oz ornosti
ma skot
z lý sen; d ě s; h rů z a
b lb nout; d ě la t š a š ky
z jistit; ob jev it; v y p á tra t
š a š kov a t; d ě la t š a š ky
d oz v ě d ě t se
z a p ojit se
otev řít (d v eře; b ud ov u;
ná d ob u)
Lê ¾ å=]Dï ÉfL
uté c t; up rc h nout
Líp ÉfëL
p roná sled ov a t
Lâ fl ãé ÉåëÉfíL
na h ra d it; v y na h ra d it
Lâ ¾ Ç äL
ob ejmout; sev řít v ná ruč í
LÇ ê ÉÇ L
h roz it se; d ě sit se (č eh o)
LÉåí]DíÉfåL
(p o)b a v it
Låfâ åÉfãL
p řez d ív ka
Lëï fl ä]r L
sp olknout; p oh ltit
Lï fëäL
h v íz d a t; p íska t; h v íz d nutí
Lê ^ r åÇ =DÜ f]L
ta d y ; z d e v okolí
LëáW=a ]=DÑ ¾ åf=ë^ fÇ =E]î v id ě t (v níma t) tu v eselou
ë¾ ãq fÏ FL
strá nku
Lp Éfâ =ë¾ ãÄ fl Ç fò
p otřá st ně komu rukou
Close up (p. 16 – 18 )
reserv ed
a p p a rently
w h erev er
h ug
lov ed -ones
look forw a rd to
a fford
a im
a llow
a p p rov e
a rra ng e
a ttemp t
enc oura g e
ex p ec t
insist
Lê fDò ‰ Wî Ç L
L]Dé ô ê ]åíäfL
Lï É]ê DÉî ]L
LÜ ¾ Ö L
Lä¾ î Ç ï ¾ åò L
Lär â =DÑ l Wï ]Ç =í]L
L]DÑ l WÇ L
LÉfãL
L]Dä^ r L
L]Dé ê ì Wî L
L]Dê ÉfåÇ w L
L]DíÉãé íL
LfåDâ ¾ ê fÇ w L
Lfâ Dëé Éâ íL
LfåDëfëíL
d o w ell
L^ f]åL
L]Ä DÇ w Éâ íL
Lê fDã^ fåÇ L
Lë]â DëáWÇ L
L‰ WÇ w L
LÇ ì W=ë¾ ãÄ fl Ç f=]
DÑ Éfî ]L
LÇ ì W=Dï ÉäL
run a w a y
c h a se
c omp ensa te
c ud d le
d rea d
enterta in
nic kna me
sw a llow
w h istle
round h ere
see th e funny sid e
iron
ob jec t
remind
suc c eed
urg e
d o sb a fa v our
DÜ ô åÇ L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
A lex ’s d a d is a loud p erson.
C h er is know n for h er outra g eous c loth es.
C ong ra tula tions! W e’re rea lly p roud of y ou.
G ina ’s mum w ea rs a b la c k see-th roug h b od y stoc king .
E v entua lly A lex ’s friend s found out th a t h is d a d w a s a c low n.
P eop le often sta re a t G ina w h ile h er mum d oes h er a c t.
K a y leig h is a b a ll g irl a t th e footb a ll g round .
S h e ma na g es to sta y y oung w ith out c osmetic surg ery .
M um c a uses us a lot of emb a rra ssment.
S ometimes mum c h a ses me round th e g round !
I c ould n’t sta nd th e h umilia tion of seeing my d a d d ressed up a s a
c low n!
S h e w ea rs a b od y stoc king ma d e of la c e.
D o y ou like b eing in th e limelig h t?
S h e’s th e c lub ma sc ot a nd w ea rs a b ird c ostume.
It’s a nig h tma re if I’m a t a c lub w h en M um’s p erforming !
S top c low ning a round !
M y friend s ev entua lly found out th a t D a d w a s a c low n.
S h e h a s to fool a round to enterta in th e c row d .
I d on’t know w h a t w ill h a p p en w h en my friend s h ea r a b out it.
D a d used to ma ke me join in h is a c t.
I w a s so emb a rra ssed – I just w a nted th e g round to op en up !
W h en K a y leig h runs a w a y h er mum tries to c a tc h h er.
M um lov es c h a sing me round th e g round .
D a d p a id me b ut noth ing c ould c omp ensa te for th e h umilia tion.
S h e ma kes me c ud d le h er in front of th e w h ole c row d !
A lex d rea d ed h is friend s find ing out th a t h is d a d w a s a c low n.
A c lub ma sc ot h a s to enterta in th e c row d .
A t first th ey nic kna med me C orky J unior.
I just w a nted th e g round to op en up a nd sw a llow me!
D a d ’s a lw a y s w h istling !
E v ery one round h ere know s my mum a s C h er.
A lex find s it h a rd to see th e funny sid e of h is fa th er’s job .
S h e w ent ov er to my M a th s tea c h er a nd sh ook h is h a nd .
z d rž enliv ý
D o y ou th ink it’s true th a t E ng lish p eop le a re v ery reserv ed ?
oč iv id ně
E ng lish p eop le d on’t like h ug g ing or kissing , a p p a rently .
kd ekoli
H ome is w h erev er y our friend s a nd fa mily a re.
ob jíma t (se)
G iv e me a h ug !
ti, které má m rá d
I miss my friend s a nd lov ed -ones.
tě š it se na
A re y ou looking forw a rd to th e h olid a y s?
d ov olit si; d op řá t si
I c a n’t a fford to g o on h olid a y th is y ea r.
sna ž it se; usilov a t
W e a im to finish th e w ork b y th e end of O c tob er.
d ov olit; umož nit
W ould y ou a llow y our c h ild ren to sta y out la te?
sc h v a lov a t; uz ná v a t
I d on’t a p p rov e of smoking .
d oh od nout (se)
T h ey ’v e a rra ng ed to g o a w a y nex t w eekend .
p okus
S h e a ttemp ted to sw im th e E ng lish C h a nnel.
p ov z b ud it
W e’v e a lw a y s enc oura g ed our kid s to w ork h a rd a t sc h ool.
oč eká v a t; p řed p oklá d a t
M y p a rents ex p ec t me to g o to univ ersity .
trv a t na ně č em; na lé h a t;
T h ey p refer not ta lking a b out a ny th ing p ersona l a nd insist on
v y ž a d ov a t
ta lking a b out th e w ea th er.
ž eh lit; ž eh lič ka
I d on’t w a ste time ironing my c loth es.
na míta t
T h ey ob jec t to ta lking a b out p ersona l th ing s.
p řip omenout
R emind me to g o to th e b a nk.
mít ú sp ě c h ; usp ě t; p od a řit se E v a ’s fa mily suc c eed ed in ma king h er feel w elc ome.
na lé h a t; nutit; nutká ní
T h ey urg ed h er not to g o out a lone a t nig h t.
ud ě la t ně komu la ska v ost
D o me a fa v our a nd p ost th is letter for me.
p rosp erov a t
S h e’s d oing rea lly w ell a t sc h ool.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
feel a t h ome
g et in th e w a y
g et used to
in return
keep sth tid y
resp ec t y our eld ers
M eetin g th e paren ts
b e a llerg ic to
c omp a tib le
essentia l
h op eless
w ea lth y
a ny w a y
stra ig h ta w a y
a mb ition
b a c kg round
b ully
chap
c ollea g ue
th e d a rk
h eig h ts
music d ec ks
p rosp ec t
soc ia l c la ss
sp id er
ta b le ma nners
g et on (w ith )
g iv e up
g o for
g o off
g o out (w ith )
sta nd up to
d a te
d isa p p rov e
d rop
dye
fa nc y
from a ll w a lks of life
b e a ttra c ted to
b e unlikely to
feel like (d oing sth )
for a w h ile
g et b ored w ith
h a lf a d oz en
lose interest in
ov er th e y ea rs
LÑ áWä=]í=DÜ ]r ãL
LÖ Éí=få=a ]=Dï ÉfL
LÖ Éí=Dà ì Wëí=í]L
Lfå=ê fDí‰ WåL
str a na 4 z 34
c ítit se ja ko d oma
p řeká ž et; b rá nit (ně č emu)
z v y knout si na c o
na op lá tku
Lâ áWé =ë¾ ãq fÏ =Dí^ fÇ fL ud rž ov a t p ořá d ek
ëÉáåÉ=b äíÉê å
b rá t oh led na sta rš í lid i
ê Éëé Éâ íáÉê Éå
/ Close up (p. 19 – 2 1)
LÄ áW=]Dä‰ WÇ w fâ =í]L
Lâ ]ãDé ô í]Ä äL
LfDëÉåp äL
LÜ ]r é ä]ëL
Lï Éäq fL
LÉåfï ÉfL
Lëíê Éfí]Dï ÉfL
Lô ãDÄ fp åL
LÄ ô â Ö ê ^ r åÇ L
LÄ r äfL
Líp ô é L
Lâ fl äáWÖ L
La ]=DÇ ^ Wâ L
LÜ ^ fíëL
Lãà ì Wò fâ =?Ç Éâ ëL
Lé ê fl ëé Éâ íL
Lë]r p ä=Dâ ä^ WëL
Lëé ^ fÇ ]L
LíÉfÄ ä=?ãô å]ò L
LÖ
LÖ
LÖ
LÖ
Éí=Dfl å=Eï fa FL
fî =D¾ é L
]r =Ñ l WL
]r =Dfl Ñ L
LÖ ]r =D^ r í=Eï fa FL
Lëíô åÇ =D¾ é =í]L
LÇ ÉfíL
LÇ fë]Dé ê ì Wî L
LÇ ê fl é L
LÇ ^ fL
LÑ ô åëfL
Ll Wä=ï l Wâ ë=]î =Dä^ fÑ L
LÄ áW=]Díê ô â í]Ç =í]L
LÄ áW=¾ åDä^ fâ äf=í]L
LÑ áWä=ä^ fâ =EÇ ì WfÏ
ë¾ ãq fÏ FL
LÑ ]ê =]=Dï ^ fäL
LÖ Éí=DÄ l WÇ =ï fa L
LÜ ^ WÑ =]=DÇ ¾ ò åL
Läì Wò =Dfåíê ]ëí=fåL
L]r î ]=a ]=Dà f]ò L
D o c ome in / Correspon d en c e (p. 2 2 – 2 3 )
d elig h ted
LÇ fDä^ fífÇ L
ex h a usted
LfÖ Dò l WëífÇ L
g ra teful
LÖ ê ÉfíÑ äL
rev erse
Lê fDî ‰ WëL
sh a ttered
Lp ô í]Ç L
c onseq uently
Lâ fl åëfâ ï ]åíäfL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
E v a ’s fa mily ma d e h er feel a t h ome.
W h en I’m out w ith D a v e a nd h is g irlfriend I a lw a y s feel a s if I’m
g etting in th e w a y .
W h en y ou liv e in a foreig n c ountry th ere a re a lot of new th ing s to
g et used to.
If someone d oes y ou a fa v our y ou sh ould b e w illing to d o th em a
fa v our in return.
T ry to keep y our room tid y .
b ý t a lerg ic ký na
I’m a llerg ic to c a ts
h od íc í se k sob ě
D o y ou th ink S a ra h a nd A nd y a re c omp a tib le?
nez b y tný ; p od sta tný ; h la v ní It’s not essentia l for a c oup le to c ome from th e sa me b a c kg round .
b ez na d ě jný
I’m h op eless a t M a th s.
b oh a tý ; z á mož ný
H e c omes from a w ea lth y fa mily .
v ka ž d é m p říp a d ě
A ny w a y , w e d on’t ta ke S a ra h ’s rela tionsh ip s too seriously .
rov nou; h ned
A nd y find s it d iffic ult to g et on w ith p eop le stra ig h ta w a y .
c tiž á d ost; touh a ; p řá ní
It’s imp orta nt to h a v e a mb ition.
p oz a d í; p rostřed í; p ů v od
S h e’s from a g ood fa mily b a c kg round .
surov ec ; ná silník
Y ou h a v e to sta nd up to b ullies.
c h lá p ek; ma ník
W e liked J eremy – h e w a s a nic e c h a p .
sp olup ra c ov ník; koleg a
D o y ou g et on w ith y our c ollea g ues?
tma
A re y ou a fra id of th e d a rk?
v ý š ky
I’v e a lw a y s b een a fra id of h eig h ts.
a p a ra tura ; mix á ž ní p ult
H e h id es b eh ind h is music d ec ks a t w ork.
v y h líd ka ; p ersp ektiv a
I w a nt a job w ith p rosp ec ts.
sp oleč enská tříd a
W e’re b oth from th e sa me soc ia l c la ss.
p a v ouk
A lot of p eop le h a te sp id ers.
z á sa d y sp oleč enské h o
T h e c h ild ren h a v e ex c ellent ta b le ma nners.
c h ov á ní p ři stolov á ní
d ob ře v y c h á z et (s ký m)
A nd y d oesn’t g et on w ith p eop le stra ig h ta w a y .
v z d á t se; p řesta t
H e g a v e up stud y ing to b e a D J .
letě t/b ý t na
D o y ou g o for b lond es or b runettes?
z a nev řít na koh o; z nec h utit siS a ra h w ould soon g o off someb od y w h o a lw a y s let h er d o w h a t
sh e w a nts.
c h od it s ký m
H ow long h a v e y ou tw o b een g oing out?
p osta v it (se); v y d rž et
Y ou h a v e to sta nd up to b ullies.
c h od it; ra nd it
I’v e nev er d a ted a ny one w ith red h a ir.
nesc h v a lov a t
A nd y w a s w orried S a ra h ’s p a rents mig h t d isa p p rov e of h im.
(u)p ustit
S h e d rop p ed J eremy a fter w e sa id w e liked h im!
ob a rv it
H e d y ed h is h a ir p ink.
p řed sta v it si; mít c h uť
S h e fa nc ies g oing to L ond on for th e d a y .
z e v š ec h sfé r ž iv ota
I like meeting p eop le from a ll w a lks of life.
b ý t p řita h ov á n ký m/č ím
W h a t sort of p eop le a re y ou a ttra c ted to?
b ý t nep ra v d ě p od ob ný ; a si ne T h e p oor c h a p is unlikely to la st v ery long !
mít c h uť ně c o d ě la t
S h e felt like h a v ing S und a y lunc h a t h ome.
už ně ja ký č a s
p řesta t b a v it
a si š est (p ů l tuc tu)
z tra tit c h uť, z á jem
S a ra h a nd A nd y h a v e b een g oing out for a w h ile.
I g ot b ored w ith p ia no lessons.
W e’v e met h a lf a d oz en of h er b oy friend s.
P eop le sometimes lose interest in th eir food w h en th ey ’re
d ep ressed .
O v er th e y ea rs w e’v e met sev era l of h er b oy friend s.
p otě š ený
v y č erp a ný
v d ě č ný
op a č ný ; ob rá c ený ; z a d ní
v y č erp a ný ; una v ený
p roto; ná sled kem toh o
I’m d elig h ted to b e in touc h w ith y ou.
A re y ou a ll rig h t? Y ou look ex h a usted .
I w ould b e g ra teful if y ou c ould tell me more a b out y ourself.
O ur na mes a re on th e rev erse sid e of th e p h otos.
T h ey felt sh a ttered a fter th e long journey .
M y b est friend ’s b een rea lly up set; c onseq uently I’v e b een try ing
to c h eer h er up .
b ě h em let
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
str a na 5 z 34
inc id enta lly
LfåëfDÇ ÉåíäfL
b a c k roa d s
LÄ ô â ê ]r Ç ò L
d ela y
LÇ fDäÉfL
d riv e
LÇ ê ^ fî L
c h eer up
Líp f]ê =D¾ é L
c h ill out
Líp fä=D^ r íL
sp lit up (w ith )
Lëé äfí=D¾ é =Eï fa FL
enc lose
LfåDâ ä]r ò L
reg ret
Lê fDÖ ê ÉíL
A s for me…
Lô ò =Ñ ]=DãáWL
b e in touc h (w ith )
LÄ áW=få=Dí¾ íp =Eï fa FL
b e up to one’s ey es in LÄ áW=?¾ é =í]=ï ¾ åò =D^ fò
mimoc h od em
v ed lejš í silnic e; p olní c esta
z p ož d ě ní; z d rž ení; od lož it
říd it (a uto); jet (v a utě a p od .)
p ov z b ud it; roz p tý lit
p řib rz d it; z v olnit
roz ejít se
p řilož it
litov a t
c o se mě tý č e
b ý t s ně ký m v konta ktu
b ý t z a v a lený č ím
Inc id enta lly , I a g ree w ith w h a t y ou sa y a b out e-ma il.
W e d ec id ed to a v oid th e motorw a y a nd ta ke th e b a c k roa d s.
I a p olog ise for th e d ela y in rep ly ing .
T h e d riv e took fiv e a nd a h a lf h ours.
I’v e b een try ing to c h eer my friend up .
L et’s just c h ill out th is ev ening .
S h e’s just sp lit up w ith h er b oy friend .
I enc lose a p h otog ra p h of me a nd my sister.
I reg ret to inform y ou th a t sh a ll b e una b le to a ttend .
A s for me, I’m from a v ery la rg e fa mily .
It’s nic e to b e in touc h w ith y ou.
I’m up to my ey es in w ork a t th e moment.
W ith referenc e to…
w h o’s w h o
ted y z a b ý v a l? ; C o jsi …
d ě la l?
v souv islosti s
kd o je kd o
W ith referenc e to y our letter of 1 2 th A p ril…
P ut th e na mes on th e b a c k th en I’ll know w h o’s w h o.
b y th e w a y
H ow ’s it g oing ?
I’m a fra id th a t…
on its la st leg s
on th e b a c k (of)
W h a t’v e y ou b een up
to?
UNIT 3 – G old fev er
d isillusioned
d ista nt
ep ic
joint
ruined
unnotic ed
ea stw a rd
entirely
keenly
a d v enturer
a lc oh olism
b uild ing ma teria ls
c a ttle
a d elug e of
d ow nfa ll
emp ire
ep id emic
g lint
g old fev er
g old field s
g old rush
g old strike
a h a nd ful of
h uma nity
king d om
lifetime
new c omer
outp ost
pan
p ersec ution
p ic k
p ossessions
ric h es
risk-ta ker
sa w mill
fåL
LÄ ^ f=a ]=Dï ÉfL
mimoc h od em
LÜ ^ r ò =fí=DÖ ]r fÏ L
J a k to jd e?
L^ fã=]DÑ ê ÉfÇ =a ]íL
ob á v á m se, ž e…
Lfl å=fíë=ä^ Wëí=DäÉÖ ò L
u konc e se sila mi; mlít
Lfl å=a ]=DÄ ô â =E]î FL
v z a d u č eh o
Lï fl í]î =?à ]=Ä få=D¾ é =í]L Č ím ses v p osled ní d ob ě
Lï fa =Dê ÉÑ ê ]åë=í]L
LÜ ì Wò =DÜ ì WL
(p. 2 4 – 2 5)
LÇ fëfDäì Ww åÇ L
LÇ fëí]åíL
LÉé fâ L
LÇ w l fåíL
Lê ì WfåÇ L
L¾ åDå]r ífëíL
LáWëíï ]Ç L
LfåDí^ f]äfL
Lâ áWåäfL
L]Ç Dî Éåíp ]ê ]L
Lô äâ ]Ü fl äfò ãL
LÄ fäÇ fÏ =ã]?íf]ê f]äò L
Lâ ô íäL
L]=DÇ Éäà ì WÇ w =]î L
LÇ ^ r åÑ l WäL
LÉãé ^ f]L
LÉé fDÇ Éãfâ L
LÖ äfåíL
LÖ ]r äÇ =?Ñ áWî ]L
LÖ ]r äÇ =?Ñ áWäÇ ò L
LÖ ]r äÇ =?ê ¾ p L
LÖ ]r äÇ =?ëíê ^ fâ L
L]=DÜ ô åÇ Ñ r ä=]î L
LÜ à ì WDãô å]ífL
Lâ fÏ Ç ]ãL
Lä^ fÑ í^ fãL
Låà ì Wâ ¾ ã]L
L^ r íé ]r ëíL
Lé ô åL
Lé ‰ WëfDâ à ì Wp åL
Lé fâ L
Lé ]Dò Ép ]åò L
Lê fíp fò L
Lê fëâ íÉfâ ]L
Lël WãfäL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
roz č a rov a ný ; z kla ma ný
d a leký ; v z d á lený
ep ic ký ; ep ic ká b á seň
sp oleč ný ; sd ruž ený
z nič ený
b ez p ov š imnutí;
nep oz orov a ný
na v ý c h od
z c ela ; na p rosto
v elmi d ob ře
d ob rod ruh
a lkoh olismus
sta v eb ní ma teriá ly
d ob y tek
p řív a l; z á p la v a
p á d ; z h rouc ení
imp é rium; říš e
ep id emie
z á b lesk; třp y t
z la tá h oreč ka
z la té p ole
z la tá h oreč ka
ná lez z la ta
h rst č eh o
lid skost; h uma nity
krá lov stv í
ž iv ot (jed notliv c e); d ob a
ž iv ota ; d ož iv otní
č erstv ý p řistě h ov a lec
z á kla d na ; sta nov iš tě
p á nv ič ka
p roná sled ov á ní
trh a t; č esa t
ma jetek
b oh a tstv í; h ojnost
h a z a rd é r
p ila ; p ila řský z á v od
D on’t forg et to send a p h oto, b y th e w a y .
‘H ow ’s it g oing , A nd y ? ’ ‘N ot too b a d .’
I’m a fra id th a t I d on’t h a v e a rec ent p h oto.
S a d ly , my c a r’s now on its la st leg s.
O ur na mes a re on th e b a c k of th e p h otos.
W h a t’v e y ou b een up to rec ently , th en?
S utter left C a lifornia d isillusioned .
In 1 8 3 9 C a lifornia w a s a d ista nt outp ost.
T h ousa nd s of p eop le ma d e th e ep ic journey w est.
P eop le formed joint stoc k c omp a nies.
B y 1 8 5 0 S utter w a s a ruined ma n.
B ra nna n ev entua lly d ied a n unnotic ed d ea th .
R umours of a g old strike d rifted ea stw a rd a c ross th e c ountry .
W h en th ey w ould return w a s a noth er ma tter entirely .
B ra nna n keenly und erstood th e situa tion.
T h ousa nd s of y oung a d v enturers c a me looking for g old .
A lc oh olism led to B ra nna n’s d ea th .
T h e F orty -N iners d estroy ed S utter’s fort for b uild ing ma teria ls.
S utter h a d 1 2 ,0 0 0 c a ttle.
A d elug e of h uma nity a rriv ed in C a lifornia .
A lc oh olism led to B ra nna n’s d ow nfa ll.
S utter w a nted to b uild h is ow n p riv a te emp ire.
In 1 8 4 9 g old fev er w a s a n ep id emic .
M a rsh a ll sa w a g lint of g old in th e g round .
‘G old fev er’ d esc end ed on th e w h ole c ountry .
B ra nna n ow ned th e only store b etw een S a n F ra nc isc o a nd th e
g old field s.
D uring th e g old rush S a m B ra nna n b ec a me ex tremely w ea lth y .
R umours of a g old strike sp rea d q uic kly .
O nly a h a nd ful of A meric a ns h a d b een to C a lifornia in 1 8 3 9 .
T h e flood of h uma nity d estroy ed S utter’s d rea m.
S utter sa w th e new c omers a s sub jec ts for h is king d om.
T h e F orty -N iners th oug h t th ey w ould ea rn a lifetime of ric h es.
S
C
P
B
P
P
T
S
T
utter w elc omed th e new c omers a t first.
a lifornia w a s just a d ista nt outp ost.
a ns a re used for w a sh ing g old .
ra nna n left N ew Y ork to esc a p e relig ious p ersec ution.
ic ks a re used for d ig g ing in th e g round for g old .
eop le sold th eir p ossessions to ma ke th e journey w est.
h e F orty -N iners h op ed to ma ke a lifetime of ric h es.
utter a nd B ra nna n w ere b oth risk-ta kers.
h ey b uilt a sa w mill on th e A meric a n R iv er.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
sh ov el
sta tement
str a na 6 z 34
strea m
teleg ra p h
th ump
tra mp le
trip le
w elc ome
a noth er ma tter
b e in th e w a y
b e intent on
c a tc h sb ’s ey e
c orner th e ma rket
a g a p in th e ma rket
B ra nna n b oug h t a ll th e p ic ks a nd sh ov els h e c ould find .
P resid ent P olk ma d e a sta tement to C ong ress a b out th e
d isc ov ery .
Lëífl â =?â ¾ ãé ]åfL
a kc iov á sp oleč nost
S ome of th e a d v enturers formed stoc k c omp a nies.
Lë¾ Ä Ç w Éâ íL
p od d a ný
S utter sa w th e new c omers a s sub jec ts for h is new king d om.
Líê fâ äL
ma lé množ stv í; troc h a
T h e tric kle of p eop le ev entua lly b ec a me a flood .
Lï fëé ]ò =E]î FL
z v ě st;klep
W h isp ers of a g old strike sp rea d a c ross th e c ountry .
LÄ ô åÇ =í]DÖ Éa ]L
sp ojit se; sp olč it se
P eop le b a nd ed tog eth er to form stoc k c omp a nies.
Lâ ô é fí]ä^ fò =?fl åL
v y d ě la t; v y už ít
S utter nev er c a p ita lised on th e d isc ov ery of g old .
LÇ fDëÉåÇ =fl åL
p a d nout na ; sesy p a t se na ; G old fev er soon d esc end ed on th e c ountry .
v rh nout se na
LÉåÇ =D¾ é =ï fa L
skonč it d
B ra nna n end ed up w ith a lot more g old th a n th e d ig g ers!
Lé fâ =D¾ é L
seb ra t; p osb íra t
M a rsh a ll p ic ked up a sma ll p iec e of g old .
Lê áWíp =DÇ ^ r åL
na tá h nout se
H e rea c h ed d ow n a nd p ic ked up a p iec e of g old .
LíÉ]=DÇ ^ r åL
strh nout; z b ořit
T h e F orty -N iners tore d ow n S utter’s fort.
Ll Wäí]L
z mě nit; up ra v it
S utter refused to a lter h is v ision.
LÄ ÉåfÑ fíL
tě ž it z č eh o; p rofitov a t
M a ny of th ose w h o b enefited from th e g old rush ev entua lly lost
th eir fortune.
LÇ fÖ L
kop a t; rý t
B ra nna n h a d no intention of d ig g ing for g old .
LÇ ê fÑ íL
smě řov a t
R umours of th e g old strike d rifted ea stw a rd .
Lãl WÖ fÇ w L
h y p oté ka ; z a tíž it h y p oté kou; T h ousa nd s of p eop le mortg a g ed th eir fa rms.
z a sta v it (nemov itost a p od .)
Lëíê áWãL
p roud it; p ly nout
P eop le strea med w est in sea rc h of g old .
LíÉäfÖ ê ^ WÑ L
(z a )teleg ra fov a t
T h e new s w a s teleg ra p h ed to ev ery v illa g e a nd tow n.
Lq ¾ ãé L
b uš it; tlouc t
T h e d isc ov ery ma d e M a rsh a ll’s h ea rt th ump .
Líê ô ãé äL
(u)d up a t; (p o)š la p a t
S utter’s c rop s w ere tra mp led .
Líê fé äL
z trojná sob it
B ra nna n a nd h is c omp a nions trip led S a n F ra nc isc o’s p op ula tion.
Lï Éäâ ]ãL
uv íta t; p řiv íta t (koh o kd e)
A t first S utter w elc omed th e new c omers.
LÄ áW=]?å¾ a ]=Dãô í]L
jiná v ě c ; jiná otá z ka
W h en th e F orty -N iners w ould return w a s a noth er ma tter.
LÄ áW=?få=a ]=Dï ÉfL
stá t v c estě
In th e new C a lifornia S utter w a s simp ly in th e w a y .
LÄ áW=fåDíÉåí=fl åL
b ý t roz h od nutý , od h od la ný H e w a s intent on b uild ing h is ow n emp ire.
Lâ ô íp =ë¾ ãÄ ^ Ç fò =D^ fL up outa t č í p oh led
A g lint of g old c a ug h t M a rsh a ll’s ey e.
Lâ l Wå]=a ]=Dã^ Wâ fíL
ov lá d nout trh
B ra nna n suc c essfully c ornered th e ma rket.
L]=?Ö ô é =få=a ]
mez era na trh u
H e rec og nised a g a p in th e ma rket.
th e la w s of sup p ly
a nd d ema nd
ma ke a mess of
ma ke money
ma ke sense
run up a nd d ow n
sa y one’s g ood b y es
ta ke a c h a nc e on
ta ke a d v a nta g e of
h a lf-b a ked
p rop er
p rofita b ly
triump h a ntly
Ç fDã^ WåÇ L
LãÉfâ =]=DãÉë=]î L
LãÉfâ =Dã¾ åfL
LãÉfâ =DëÉåëL
Lê ¾ å=?¾ é =]å=DÇ ^ r åL
LëÉf=ï ¾ åò =Ö r Ç DÄ ^ fò L
LíÉfâ =]=Díp ^ Wåë=fl åL
LíÉfâ =]Ç Dî ^ WåífÇ w =]î L
LÜ ^ WÑ DÄ Éfâ íL
Lé ê fl é ]L
Lé ê fl Ñ fí]Ä äfL
Líê ^ fD¾ ãÑ ]åíäfL
stoc k c omp a ny
sub jec t
tric kle
w h isp ers (of)
b a nd tog eth er
c a p ita lise on
d esc end on
end up w ith
p ic k up
rea c h d ow n
tea r d ow n
a lter
b enefit
d ig
d rift
mortg a g e
Lp ¾ î äL
LëíÉfíã]åíL
lop a ta
p roh lá š ení; v ý rok
Dã^ Wâ fíL
havea go at
LÜ ô î =]=DÖ ]r =]íL
p okusit se (o ně c o)
h a v e a th ink (a b out) LÜ ô î =]=+q fÏ â =E]DÄ ^ r íFL p romy slet si ně c o
in return for
Lfå=ê fDí‰ Wå=Ñ ]L
na op lá tku
c lic k
d ec ision-ma king
fish ing b oa t
fleet
w isd om
y outh
c h ew ov er
lie a round
th ink th roug h
use up
I’d like to h a v e a g o a t skiing .
I need time to h a v e a th ink a b out it.
T h ey th oug h t th ey w ould h a v e a y ea r of p a in in return for a lifetime
of ric h es.
La ]=?äl Wò =]î =ë]?é ä^ f=]å z á kony d od á v ky a p op tá v ky B ra nna n und erstood th e la w s of sup p ly a nd d ema nd .
Lâ äfâ L
LÇ fDëfw å=?ãÉfâ fÏ L
LÑ fp fÏ =DÄ ]r íL
LÑ äáWíL
Lï fò Ç ]ãL
Là ì Wq L
Líp ì W=?]r î ]L
Lä^ f=]Dê ^ r åÇ L
Lq fÏ â =Dq ê ì WL
Là ì Wò =D¾ é L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
z komp likov a t si c o
v y d ě lá v a t p eníz e
d á v a t smy sl
b ě h a t sem a ta m
roz louč it se
riskov a t; z a h rá v a t si
v y už ít č eh o
ned omy š lený
(p o)řá d ný
p rosp ě š ně ; už iteč ně
v ítě z ně ; triumfá lně
kliknutí; c v a knutí
roz h od ov á ní
ry b á řský č lun
flotila
moud rost
mlá d í
lá ma t si h la v u; p řemý š let
v á let se; p ov a lov a t se
p romy slet; z v á ž it
sp otřeb ov a t
S h e ma d e a mess of h er ex a ms.
A ll h e’s interested in is ma king money .
I d on’t und ersta nd th is – it just d oesn’t ma ke sense.
H e ra n up a nd d ow n th e street sh outing .
It’s time to sa y our g ood b y es.
T h e a d v enturers w ere w illing to ta ke a c h a nc e on g old .
Y ou sh ould ta ke a d v a nta g e of ev ery op p ortunity .
I p romise y ou it’s not some h a lf-b a ked id ea .
Y ou sh ould c onc entra te on g etting a p rop er job .
T ry to use y our time more p rofita b ly .
‘Y ou c ould sp end a ll y our time on th e b ea c h ,’ sa id th e tourist
triump h a ntly .
T h e c lic k of th e c a mera w oke th e fish erma n up .
D on’t rush d ec ision-ma king .
T h e ma n w a s d oz ing in h is fish ing b oa t.
If y ou sa v ed enoug h money y ou c ould h a v e a fleet of fish ing
b oa ts.
Is w isd om more p rec ious th a n y outh ?
… or is y outh more p rec ious th a n w isd om?
I’v e b een c h ew ing ov er th e id ea for w eeks.
H e enjoy s ly ing a round in th e sun.
G iv e me time to th ink it th roug h .
A ll th e b est id ea s h a v e b een used up .
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
d ig est
d oz e
w a ste
b e w orth one’s w h ile
food for th oug h t
LÇ ^ fDÇ w ÉëíL
v střeb a t; strá v it
LÇ ]r ò L
z d římnout si; d říma t
Lï ÉfëíL
p lý tv a t; mrh a t
LÄ f=?ï ‰ Wq =ï ¾ åò =Dï ^ fäL v y p la tit se komu
LÑ ì WÇ =Ñ ]=Dq l WíL
d uš ev ní p otra v a
M on ey talk s / Close up (p. 2 9 – 3 0 )
b roke
LÄ ê ]r â L
h a nd -p a inted
LÜ ô åÇ =?é Éfåí]Ç L
ma ssiv e
Lãô ëfî L
b rea d w inner
LÄ ê ÉÇ ï få]L
c h a rity
Líp ô ê ]ífL
fa ilure
LÑ Éfäà ]L
h uma n na ture
ov erd ra ft
p oc ket money
sp ea kers
stereo sy stem
b low sth on sth
LÜ à ì Wã]å=DåÉfíp ]L
L]r î ]Ç ê ^ WÑ íL
Lé fl â fí=?ã¾ åfL
Lëé áWâ ]ò L
LëíÉê f]r =ëfëí]ãL
LÄ ä]r =ë¾ ãq fÏ =fl å
ë¾ ãq fÏ L
na me sth a fter sb
LåÉfã=ë¾ ãq fÏ =D^ WÑ í]
ë¾ ãÄ ]Ç fL
p a y off
Lé Éf=?fl Ñ L
sa v e up
LëÉfî =D¾ é L
sp la sh out
Lëé äô p =D^ r íL
a p p oint
L]Dé l fåíL
ban
LÄ ô åL
b eh a v e y ourself
LÄ fDÜ Éfî =à ]ëÉäÑ L
inh erit
LfåDÜ Éê fíL
b e temp ted to d o sth LÄ f=?íÉãé í]Ç =í]=DÇ ì W
ë¾ ãq fÏ L
b e w orth a fortune
LÄ f=?ï ‰ Wq =]=DÑ l Wíp ì WåL
ea rn a fortune
L‰ Wå=]=DÑ l Wíp ì WåL
ea rn a liv ing
L‰ Wå=]=Däfî fÏ L
fa me or fortune
LÑ Éfã=l W=DÑ l Wíp ì WåL
loa d s of
Lä]r Ç ò =]î L
L uc ky th ing !
Lä¾ â f=Dq fÏ L
ta ke a y ea r out
DÇ ÉfL
LíÉfâ =]=à f]ê =D^ r íL
on c ond ition th a t
Lfl å=â ]åDÇ fp å=q ]íL
sa v e it for a ra iny d a y LëÉfî =fí=Ñ fl ê =]=?ê Éfåf
Treasured possession s / A d ay in my v ery
fra ntic a lly
LÑ ê ô åífâ äfL
g rea tly
LÖ ê ÉfíäfL
luc kily
Lä¾ â ]äfL
a d mirer
L]Ç Dã^ fê ]L
b ed sid e ta b le
LÄ ÉÇ ë^ fÇ =DíÉfÄ äL
c omp oser
Lâ ]ãDé ]r ò ]L
c ra c k
Lâ ê ô â L
d eta ils
LÇ áWíÉfäò L
h ousekeep er
LÜ ^ r ëâ áWé ]L
museum p iec e
Lãà ì WDò f]ã=é áWëL
nec k-w a rmer
LåÉâ ï l Wã]L
story teller
tra c ks
trea sured p ossession
sw eep up
a c q uire
str a na 7 z 34
Lëíl Wê fíÉä]L
Líê ô â ëL
Líê Éw ]Ç =é ]Dò Ép åL
Lëï áWé =D¾ é L
L]Dâ ï ^ f]L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
I need time to d ig est th e informa tion.
T h e ma n w a s d oz ing in a fish ing b oa t.
S top w a sting time!
J ust listen to me – it’ll b e w orth y our w h ile.
S erious b ooks g iv e y ou food for th oug h t.
na miz ině ; b ez p eně z
ruč ně ma lov a ný
silný ; ma siv ní
ž iv itel rod iny
d ob roč inná č innost
neú sp ě c h ; nez d a r;
neú sp ě š ný č lov ě k
lid ská p ov a h a
p řeč erp á ní (ú č tu v b a nc e)
ka p esné
rep rod uktory
h i-fi v ě ž
roz h á z et; roz fofrov a t
W h en I w a s a stud ent I w a s a lw a y s b roke.
I h a d a set of h a nd -p a inted toy sold iers.
I’d b uy a set of ma ssiv e sp ea kers for my stereo.
H is w ife’s th e ma in b rea d w inner in th eir h ouse.
H a v e y ou ev er g iv en money to c h a rity ?
I’d feel like a fa ilure if my w ife ea rned more th a n me.
sp la tit; v y rov na t
š etřit na c o (for)
roz toč it; roz fofrov a t z a (on)
jmenov a t (d o funkc e)
z a ká z a t
c h ov a t se sluš ně
z d ě d it
mít p okuš ení ně c o ud ě la t
H a v e y ou ma na g ed to p a y off y our ov erd ra ft?
W e’re sa v ing up for a new c a r.
I’d lov e to sp la sh out on some new c loth es.
If y ou w ere p resid ent w h o w ould y ou a p p oint a s y our ministers?
I’d b a n smoking in p ub lic p la c es.
Y ou w on’t g et a ny p oc ket money unless y ou b eh a v e y ourself.
S h e inh erited some money from h er g ra nd moth er.
E ric w ould b e temp ted to b uy a new c omp uter.
p ojmenov a t c o p od le koh o
stá t ma jla nt; mít v elkou c enu
v y d ě lá v a t jmě ní
v y d ě lá v a t na ž iv ob y tí
slá v a neb o b oh a tstv í
h od ně ; v elké množ stv í
It’s only h uma n na ture to feel jea lous from time to time.
T h e sensib le th ing w ould b e to p a y off my ov erd ra ft.
D o y our p a rents g iv e y ou p oc ket money ?
I’d b uy a new set of sp ea kers.
D o y ou ow n a stereo sy stem?
A la n b lew a ll th e money on a w eekend in N ew Y ork.
W ould y ou ev er h a v e a fa mous b uild ing na med a fter y ou?
T h a t h ouse must b e w orth a fortune.
L a w y ers ea rn a fortune.
D o y ou a g ree th a t it’s a ma n’s job to ea rn a liv ing ?
W ould y ou p refer fa me or fortune?
I know loa d s of c oup les w h ere th e w oma n is th e ma in
b rea d w inner.
Š ťa stný č lov ě k!; T en má a le ‘A la n w on 2 ,0 0 0 .’ ‘L uc ky th ing .’
š tě stí!
z a p řed p okla d u
H e g a v e me p oc ket money on c ond ition th a t I b eh a v ed my self.
sc h ov a t si c o na h orš í č a sy I’m not sp end ing th e money – I’m sa v ing it for a ra iny d a y .
p řeruš it na rok stud ium
w ealth y life (p.3 2 – 3 3 )
z b ě sile; z oufa le
v elmi; z na č ně
na š tě stí
c titel; ob d iv ov a tel
noč ní stolek
skla d a tel
p op ra ska t
p od rob nosti
h osp od y ně
muz ejní kousek
č á st od ě v u, která c h rá ní krk
p řed c h la d em
v y p ra v ě č ; p ov íd ká ř
tra ť; koleje
c enný ma jetek
smé st; z a mé st
z íska t; na b ý t
A lot of stud ents now ta ke a y ea r out b etw een sc h ool a nd
univ ersity .
S h e tried fra ntic a lly to find a w a y out of th e a v a la nc h e.
T rea sured p ossessions a re th ing s th a t p eop le v a lue g rea tly .
L uc kily th e oth ers found H ea th er in th e a v a la nc h e.
H e g ot a p resent from a sec ret a d mirer.
K a tie keep s h er moth er’s w ed d ing ring on h er b ed sid e ta b le.
A rma nd o’s fa th er w a s a c omp oser.
S h e h ea rd a loud c ra c k a nd th en th e snow b eg a n to fa ll.
M ike’s mob ile p h one c onta ins th e d eta ils of a b out 3 0 0 p eop le.
M y h ousekeep er p rep a res my b rea kfa st.
A rma nd o’s ty p ew riter is now a museum p iec e.
H ea th er’s nec k-w a rmer sa v ed h er life.
A
W
W
T
H
rma nd o’s fa th er w a s a story teller.
e follow ed th e tra c ks of th e first p erson.
h a t’s y our most trea sured p ossession?
h e a v a la nc h e just sw ep t me up .
ow d id y ou a c q uire y our most trea sured p ossession?
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
lea p
settle
b e sta rv ing
b y th e time
just a s
a w a re
th e ma in th ing is…
UNIT 4 – S y mpath y
ra w
c ure
g ing er
h a ng ov er
h a y fev er
sunb urn
sw elling
ta n
b ring on
c h op up
d rink d ow n
mix up
sting
h ea v y nig h t
a p inc h of
sp litting h ea d a c h e
strea ming nose
tw isted a nkle
if y ou a sk me
in one g o
it h a sn’t w orked
it serv es y ou rig h t
it’s killing me
look like d ea th
w a rmed up
Y ou’v e only g ot
oneself to b la me
LäáWé L
LëÉíäL
LÄ f=Dëí^ Wî fÏ L
LÄ ^ f=a ]=Dí^ fãL
LÇ w ¾ ëí=]ò L
LëíÉf=]Dï É]L
La ]=DãÉfå=q fÏ =?fò L
an d ad v ic e (p. 3 4 – 3 5)
Lê l WL
Lâ à r ]L
LÇ w fåÇ w ]L
run d ow n
sup p le
a erob ic sy stem
b a la nc ed d iet
row ing
sta mina
sup p leness
w ork-out
b uild up
c ut d ow n (on)
slob out
tone up
ov erd o
relea se
sna c k
(v y )skoč it
sleh nout
v y h la d ov ě lý ; strá d a jíc í
h la d em
d o d ob y , kd y …
p rá v ě kd y ž ; v oka mž iku, kd y
v ě d om si
h la v ní v ě c je…
T h e first p erson in th e g roup lea p t off th e c ornic e.
W h en th e snow settled I p ush ed my g lov e th roug h th e surfa c e.
W h en I met my friend a t th e resta ura nt I w a s sta rv ing .
B y th e time I met my friend a t th e resta ura nt I w a s sta rv ing .
J ust a s w e w ere lea v ing th e resta ura nt, I sp otted someone I’d
a lw a y s w a nted to meet.
I tried to sta y a w a re of w h ic h d irec tion I w a s g oing in.
T h e ma in th ing is th a t if I lost th is, I’d lose th e a d d resses of 3 0 0
p eop le.
sy rov ý
lé k; lé č b a
ja sně č erv enož lutá b a rv a ,
ry š a v á b a rv a , z rz a v á b a rv a ;
z á z v or
koc ov ina
M ix a c oup le of ra w eg g s in a c up ..
I know a sec ret c ure for h a ng ov ers.
C h op up some g ing er a nd p ut it in b oiling w a ter.
Z a to si mů ž eš sá m.
‘I’v e b een p la y ing c omp uter g a mes for sev en h ours.’ ‘W ell, y ou’v e
only g ot y ourself to b la me, h a v en’t y ou? ’
ná sled ujíc í
W h ic h of th e follow ing a c tiv ites a re b est for keep ing sup p le? Y og a
or w ind -surfing .
A fter y ou’v e h a d a g ood w ork-out y ou feel h ig h .
I h a d too muc h to d rink la st nig h t a nd now I’v e g ot a terrib le
h a ng ov er.
LÜ ÉfÑ áWî ]L
senná rý ma
A lot of p eop le g et h a y fev er in th e summer.
Lë¾ åÄ ‰ WåL
op á lení, sp á lení slunc em
G reg ’s g ot d rea d ful sunb urn.
Lëï ÉäfÏ L
otok; oteklina
Ic e w ill h elp to red uc e th e sw elling .
Líô åL
op á lení
G reg w a nted to g et a ta n q uic kly .
LÄ ê fÏ =Dfl åL
v y v ola t; z p ů sob it
H ea d a c h es a re often b roug h t on b y sitting in front of a c omp uter
for too long .
Líp fl é =D¾ é L
roz seka t; na krá jet
C h op up some g ing er a nd p ut it in b oiling w a ter.
LÇ ê fÏ â =DÇ ^ r åL
v y p ít
Y ou h a v e to d rink it a ll d ow n in one g o.
Lãfâ ë=D¾ é L
p op lé st; p omíc h a t; sp lé st si M ix a ll th e ing red ients up .
LëífÏ L
b od nout; š típ nout; ž ih a d lo M y b a c k rea lly sting s.
L]=?Ü Éî f=Då^ fíL
ruš ná noc
B ob h a d a h ea v y nig h t a nd d ra nk too muc h .
L]=Dé fåíp =]î L
š p etka
A d d some c h illi sa uc e a nd a p inc h of sa lt.
L]=?ëé äfífÏ =DÜ ÉÇ Éfâ L (a ~ )p rud ká b olest h la v y
S ta ring a t a c omp uter sc reen for long p eriod s c a n g iv e y ou a
sp litting h ea d a c h e.
L]=?ëíê áWãáÏ =Då]r ò L
(a ~ ) v ý tok z nosu
I g et red ey es a nd a strea ming nose.
L]=?íï fëífÇ =Dô Ï â äL
(a ~ ) v y v rknutý kotník
‘W h y a re y ou w a lking like th a t? ’ ‘I’v e g ot a tw isted a nkle.’
LfÑ =à ì W=?^ Wëâ =DãáWL
p od le mě
If y ou a sk me, y ou need to lie d ow n a nd rest.
Lfå=?ï ¾ å=DÖ ]r L
na rá z ; na jed nou
T ry to d rink it in one g o.
Lfí=?Ü ô ò åí=Dï ‰ Wâ íL
nez a b ra lo to
I’v e ta ken a n a sp irin b ut it h a sn’t w orked .
Lfí=?ë‰ Wî ò =à ]=Dê ^ fíL
d ob ře ti ta k
‘I d id n’t p ut a ny sunta n lotion on.’ ‘O h w ell, it serv es y ou rig h t.’
Lfíë=Dâ fäfÏ =ãáWL
to mě ub íjí (b olest)
M y a nkle’s killing me.
Lär â =ä^ fâ =?Ç Éq =ï l WãÇ v y p a d a t h roz ně (nemoc ně ) B ob felt terrib le a nd looked like d ea th w a rmed up .
LÜ ô Ï ]r î ]L
?¾ é L
Là ]î =?]r åäf=Ö fl í?
ï ¾ åëÉäÑ =í]=DÄ äÉfãL
B od y k n ow led ge / Close up (p. 3 5 – 3 6 )
follow ing
LÑ fl ä]r fÏ L
h ig h
str a na 8 z 34
LÜ ^ fL
Lê ¾ å=DÇ ^ r åL
Lë¾ é äL
LÉ]Dê ]r Ä fâ =?ëfëí]ãL
LÄ ô ä]åëí=DÇ ^ f]íL
Lê ]r fÏ L
Lëíô ãfå]L
Lë¾ é äå]ëL
Lï ‰ Wâ ^ r íL
LÄ fäÇ =D¾ é L
Lâ ¾ í=DÇ ^ r å=Efl åFL
Lëäfl Ä =D^ r íL
Lí]r å=D¾ é L
L]r î ]DÇ ì WL
Lê fDäáWëL
Lëåô â L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
v eselý v p oh od ě ;
roz ra d ostně ní
una v ený ; v y č erp a ný
p ruž ný ; oh eb ný
sy sté m z á sob ov á ní ky slíkem
v y v á ž ená d ieta
v eslov á ní
v y trv a lost; ž iv otní síla
oh eb nost; p ruž nost
c v ič ení; tré nink
v y tv ořit (si); up ev nit
sníž it; z menš it
v á let se; flá ka t se)
p osílit; p osilov a t
p řeh á ně t
v y p ustit; uv olnit
sv a č it; jíst p řesníd á v ku
E x erc ise ma kes y ou feel b etter w h en y ou’re feeling run d ow n.
Y og a is a g rea t w a y of keep ing sup p le.
T h e a erob ic sy stem is th e h ea rt, lung s a nd b lood c irc ula tion.
It’s imp orta nt to ea t a b a la nc ed d iet.
R ow ing h elp s to b uild up y our musc les.
R eg ula r ex erc ise h elp s y ou to b uild up sta mina .
Y og a imp rov es th e sup p leness of y our b od y .
I a lw a y s feel b etter a fter a w ork-out a t th e g y m.
E x erc ising reg ula rly b uild s up sta mina .
T ry to c ut d ow n on sug a r a nd c a ffeine.
S h e sp end s too muc h time slob b ing out in front of th e telev ision.
I need to lose w eig h t a nd tone up .
Y ou sh ould n’t ov erd o ex erc ise.
E nd orp h ins a re relea sed d uring ex erc ise.
It’s b a d for y ou to sna c k th roug h out th e d a y .
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
b ea ring in mind
LÄ É]ê fÏ =få=Dã^ fåÇ
(th a t)…
Ea ]íFL
in g ood w orking ord er Lfå=?Ö r Ç =?ï ‰ Wâ fÏ
Dl WÇ ]L
keep (sth ) in sh a p e Lâ áWé =få=Dp Éfé L
out of sh a p e
L^ r í=]î =Dp Éfé L
ta ke th e p lea sure out LíÉfâ =a ]=Dé äÉw ]ê =^ r í
of sth
]î =ë¾ ãq fÏ L
str a na 9 z 34
mě j na p a mě ti…
v d ob ré m sta v u
ud rž ov a t v d ob ré m sta v u
(b e~ ) neb ý t v e formě /fit
tě š it se; ra d ov a t se z č eh o
B od y lan guage / S h ape y our b od y (p. 3 7 – 3 8 )
b est-selling
LÄ ÉëíDëÉäfÏ L
nejp rod á v a ně jš í; jd ouc í na
d ra č ku
d eb a ta b le
LÇ fDÄ Éfí]Ä äL
d iskuta b ilní; sp orný
fa tty
LÑ ô ífL
tuč ný
initia l
LfDåfp äL
z a č á teč ní; p oč á teč ní
minute
Lã^ fDåà ì WíL
nep a trný
sug a r-c oa ted
Lp r Ö ]â ]r ífÇ L
s c ukrov ou p olev ou
sug a ry
Lp r Ö ]ê fL
sla z ený c ukrem
w ell-ea rned
Lï ÉäD‰ WåÇ L
z a slouž ený
h op efully
LÜ ]r é Ñ ]äfL
d oufejme
non-stop
Låfl åDëífl é L
b ez p řestá v ky
a b sorp tion
L]Ä Dël Wé p åL
v střeb á ní; p oh lc ení
a rtery
L^ Wí]ê fL
tep na ; srd eč nic e
b a sis
LÄ ÉfëfëL
z á kla d
b rea kth roug h
LÄ ê Éfâ q ê ì WL
p rů lom
c ommon sense
Lâ fl ã]å=DëÉåëL
stříz liv é uv a ž ov á ní; selský
roz um
d a iry p rod uc ts
LÇ É]ê f=?é ê fl Ç ¾ â íëL
mlé č né v ý rob ky
h ea rt d isea se
LÜ ^ Wí=Ç f?ò áWò L
srd eč ní c h orob a
ma in mea l
LãÉfå=DãáWäL
h la v ní jíd lo
meta b olism
Lã]Díô Ä ]äfò ãL
meta b olismus
p remise
Lé ê ÉãfëL
p řed p okla d
sid e effec t
Lë^ fÇ =f?Ñ Éâ íL
v ed lejš í ú č inek
sit-up
Lëfí¾ é L
sed -leh
trea t
Líê áWíL
od mě na ; p oc h outka
v illa in
Lî fä]åL
z lo; z losy n; nič ema
B ea ring in mind th a t I w ork from 9 to 5 in a n offic e, w h a t d o y ou
sug g est?
It’s imp orta nt to keep y our b od y in g ood w orking ord er.
E x erc ise h elp s keep y our b od y in sh a p e.
I feel d ep ressed – I’m rea lly out of sh a p e.
D on’t ta ke ex erc ise too seriously – it ta kes a ll th e p lea sure out of
it.
T h e F -p la n d iet is th e b est-selling d iet ev er.
T h e H a y d iet h a s a d eb a ta b le sc ientific b a sis.
M ea t tend s to b e v ery fa tty .
Initia l w eig h t-loss is d ue to losing w a ter.
T h e w a ist is minute!
T h e S y stem S d iet a d v ises ea ting sug a r-c oa ted c erea ls.
S ug a ry soft d rinks a re b a d for y our teeth .
S a m is g oing to h a v e a w ell-ea rned trea t.
H op efully , I w on’t need to w ea r th e w ed d ing d ress a g a in!
S a m h a s b een tra ining non-stop for a g es.
V ita min C h elp s th e b od y ’s a b sorp tion of iron.
E a ting la rg e a mounts of fa t is b a d for y our a rteries.
T h ere’s not muc h sc ientific b a sis for th e H a y d iet.
T h e F -p la n d iet w a s sup p osed to b e a sc ientific b rea kth roug h .
B a sic a lly , th e F -p la n d iet is c ommon sense.
M ilk a nd c h eese a re d a iry p rod uc ts.
E a ting fa t is linked to h ea rt d isea se.
W h a t time of d a y d o y ou h a v e y our ma in mea l?
A mix ture of food s is nec essa ry for a h ea lth y meta b olism.
W h a t p remise is th e d iet b a sed in?
T h e c a b b a g e soup d iet c a n lea d to sid e effec ts.
C a th erine h a ted d oing sit-up s ev ery morning .
S a m d eserv es a trea t a fter tra ining so h a rd .
T h e S y stem S d iet sa y s th a t sw eets a nd c h oc ola te a ren’t th e
v illa ins th ey ’re ma d e out to b e.
w eig h t-g a in
Lï ÉfíÖ ÉfåL
p řírů stek na v á z e
D o la rg e a mounts of c a rb oh y d ra te lea d to w eig h t-g a in?
w eig h t-lifting
Lï ÉfíäfÑ ífÏ L
v z p írá ní
S a m d oesn’t d o too muc h w eig h t-lifting .
w eig h t-loss
Lï Éfíäfl ëL
ú b y tek na v á z e
T h e a im of a ny d iet is w eig h t-loss.
mov e b a c k
Lãì Wî =Ä ô â =?fl å=í]L
v rá tit se k (on to)
Y ou p ut on w eig h t a g a in w h en y ou mov e b a c k on to solid s.
stic k to
Lëífâ =í]L
d rž et se č eh o; d od rž ov a t c o S a m tries to stic k to fish a nd not ea t too muc h mea t.
tuc k into
Lí¾ â =få=?í]L
lá d ov a t se; b a š tit
A c c ord ing to th e S y stem S d iet y ou c a n tuc k into sw eets a nd
c h oc ola te.
d isg uise
LÇ fëDÖ ^ fò L
z a ma skov a t; ukrý t
T h e F -p la n d iet is c ommon sense d isg uised a s a sc ientific
b rea kth roug h .
resh a p e
Lê áWDp Éfé L
p řetv ořit; p řeformov a t
S ome H olly w ood a c tors h a v e p la stic surg ery to resh a p e th eir
b od ies.
rot
Lê fl íL
ka z it; roz klá d a t se
S w eets rot y our teeth .
nig h t out
L]=?å^ fí=D^ r íL
(h a v e a ~ ) v y ra z it si; v y jít si I’m h a v ing a nig h t out to c eleb ra te.
sh ould er to c ry on
L]=?p ]r äÇ ]=í]=Dâ ê ^ f=fl åL (a ~ ) č lov ě k, které mu se
W e a ll need a sh ould er to c ry on from time to time.
mů ž ete v y p la ka t na ra meni
a v a st a mount of
L]=?î ^ Wëí=]Dã^ r åí=]î L v eliké množ stv í (č eh o)
Y ou’d h a v e to ea t a v a st a mount of c elery for th is d iet to ma ke a ny
d ifferenc e.
b e d y ing for
LÄ f=DÇ ^ ffÏ =Ñ ]L
touž it p o č em; p ra h nout p o I w a s d y ing for a nic e p la te of sp a g h etti!
č em
b e on one’s w a y to LÄ áW=?fl å=ï ¾ åò =Dï Éf=í]L b ý t na c estě ka m
L a ura w a s on h er w a y to th e th ird meeting of th e d a y .
for insta nc e
LÑ ]ê =Dfåëí]åëL
na p říkla d
V ita min C for insta nc e, h elp s th e a b sorp tion of iron.
g et it off y our c h est LÖ Éí=fí=fl Ñ =à ]=Díp ÉëíL ulev it si; v y p ov íd a t se
If y ou’re w orried a b out someth ing it’s b est to g et it off y our c h est.
g et rid of
LÖ Éí=Dê fÇ =]î L
z b a v it se
S h e w a nted to g et rid of h er stoma c h .
g o th roug h h ell
LÖ ]r =q ê ì W=DÜ ÉäL
p rojít si p eklem
C a th erine h a d to g o th roug h h ell to lose w eig h t b efore th e
w ed d ing .
h a v e one’s fing ers in LÜ ô î =ï ¾ åò =?Ñ fÏ Ö ]ò =få mít p rsty v e v š em
H e ow ns sev era l c omp a nies a nd h a s h is fing ers in a lot of p ies.
a lot of p ies
]=äfl í=]î =Dé ^ fò L
ma ke sth out to b e LãÉfâ =ë¾ ãq fÏ =D^ r í=í] d ě la t z ně č eh o ně c o;
D o y ou a g ree th a t sw eet food s a re not nec essa rily th e v illa ins
sth
Ä f=ë¾ ãq fÏ L
p řed stíra t, ž e ně c o je ně ja ké th ey ’re ma d e out to b e?
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
p la y it b y ea r
p ut one’s foot in it
stric tly forb id d en
th is nec k of th e
w ood s
w h en th e time c omes
Lé äÉf=fí=Ä ^ f=Df]L
imp rov iz ov a t
Lé r í=ï ¾ åò =DÑ r í=få=fíL ud ě la t tra p a s; š lá p nout v ed le
Lëíê fâ äf=Ñ ]DÄ fÇ ]åL
p řísně z a ká z á no
La fë=?åÉâ =]î =a ]
(b e from ~ ) b ý t z e stejný c h
Dï r Ç ò L
konč in; z e stejné h o kra je
Lï Éå=a ]=?í^ fã=Dâ ¾ ãò L a ž na sta ne ta p ra v á c h v íle
I w ill q uit. S oon . / Close up (p. 3 9 – 40 )
h ooked
LÜ r â íL
inta c t
LfåDíô â íL
na sty
Lå^ WëífL
reliev ed
Lê fDäáWî Ç L
stea d ily
LëíÉÇ fäfL
w h enev er
Lï ÉåDÉî ]L
b loke
LÄ ä]r â L
d esire
LÇ fDò ^ f]L
d oorstep
LÇ l WëíÉé L
fing ertip s
LÑ fÏ Ö ]ífé ëL
q uitting tec h niq ue
Lâ ï fífÏ =íÉâ ?åáWâ L
urg e
L‰ WÇ w L
c h a se a w a y
Líp Éfë=]Dï ÉfL
c ome ov er
Lâ ¾ ã=D]r î ]L
c ount on
Lâ ^ r åí=fl åL
d riv e a w a y
LÇ ê ^ fî =]Dï ÉfL
g et ov er
LÖ Éí=D]r î ]L
h op d ow n
let d ow n
lig h t up
look into
p ic k up from
see th roug h
c la im
c omfort
c ure
d ec eiv e
d ia l
injure
p oc ket
q uit
rec ov er
strug g le
tra nsmit
b ec ome c lea r
c lea r y our h ea d
d o y our p a rt
h ea ling energ y
It d a w ned on
me/h er/h im etc
lose c ontrol of
S tep on it!
T h a t’s a noth er story
T h e funny th ing is…
th e urg e strikes
to my d elig h t
str a na 10 z 34
LÜ fl é =DÇ ^ r åL
LäÉí=DÇ ^ r åL
Lä^ fí=D¾ é L
Lär â =Dfåí]L
Lé fâ =D¾ é =Ñ ê ]ãL
LëáW=Dq ê ì WL
Lâ äÉfãL
Lâ ¾ ãÑ ]íL
Lâ à r ]L
LÇ fDëáWî L
LÇ ^ f]äL
LfåÇ w ]L
Lé fl â fíL
Lâ ï fíL
Lê fDâ ¾ î ]L
Lëíê ¾ Ö äL
Líê ô åëDãfíL
LÄ fâ ¾ ã=Dâ äf]L
Lâ äf]=à ]=DÜ ÉÇ L
LÇ ì W=à ]=Dé ^ WíL
LÜ áWäfÏ =DÉå]Ç w fL
Lfí=DÇ l WåÇ =fl å=?ãáWL
?Ü ‰ W?LÜ fã
Läì Wò =â ]åDíê ]r ä=]î L
LëíÉé =fl å=fíL
La ô íë=]?å¾ a ]=Dëíl Wê fL
La ]=?Ñ ¾ åf=q fÏ =Dfò L
La áW=?‰ WÇ w =Dëíê ^ fâ ëL
Lí]=?ã^ f=Ç fDä^ fíL
UNIT 5 – F ootb all mad ! (p. 42 – 44)
liv e
Lä^ fî L
onc oming
Lfl åâ ¾ ãfÏ L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
p osed lý
ned otč ený ; nep oruš ený
od p orný ; h nusný
uklid ně ný ; s ú lev ou
stá le; sta b ilně ; p ly nule
kd y koli
c h la p ; c h lá p ek
touh a
z á p ra ž í; sc h od
konec /š p ič ka p rstu
umě ní od ejít
na lé h a t; nutit; nutká ní
z a p la š it; z a h na t
p řep a d nout; p oc ítit
sp oleh nout se
od jet
d osta t se z ně č eh o
(p sy c h ic ky )
seskoč it; seb ě h nout; skoč it
d olů
nec h a t na h olič ká c h
osv ě tlit
p roz kouma t; z a b ý v a t se
p oc h y tit; na uč it se
p rokouknout; od h a lit
tv rd it
utě š it
(v y )lé č it
p od v é st; okla ma t
v y toč it
z ra nit se
strč it d o ka p sy
skonč it; d á t v ý p ov ě ď
uz d ra v it se; v z c h op it se
z á p a sit; usilov a t
p řená š et; š ířit
v y ja snit se
v y č istit si h la v u
od v é st sv oji p rá c i
lé č iv á energ ie
D oš lo mně /jí/jemu, ž e…
z tra tit kontrolu na d č ím
Š lá p ni na to! P řid ej!
to už je o ně č em jiné m
Z v lá š tní je, ž e…
nutká ní/touh a p řijd e
k mé mu p otě š ení
ž iv ě (v p římé m p řenosu)
b líž íc í se
‘A re y ou g oing on h olid a y , th en? ’ ‘I’m g oing to p la y it b y ea r.’
I p ut my foot in it b y a sking P h il a b out h is g irlfriend .
In th e H a y d iet mix ing a c id a nd a lka line is stric tly forb id d en.
Y ou w ould n’t know h er – sh e’s not from th is nec k of th e w ood s.
I’ll d ec id e w h eth er or not I’m g oing to g o a w a y w h en th e time
c omes.
O nc e y ou’v e sta rted smoking it’s ea sy to g et h ooked .
T o h is d elig h t h e found th e c ig a rettes w ere inta c t.
S moking is a na sty h a b it.
I w a s reliev ed no one a nsw ered th e p h one.
S low ly b ut stea d ily I h a d b ec ome h ooked .
C a ll me w h enev er.
H e p ic ked up th e tec h niq ue from a b loke in R ussia .
C a ll me w h en y ou feel th e d esire to smoke.
H e w a s sta nd ing on S h ub entsov ’s offic e d oorstep .
S h ub entsov tra nsmits h ea ling energ y from h is fing ertip s.
I’v e tried a ll th e q uitting tec h niq ues.
T h e urg e to smoke is d iffic ult to resist.
C ig a rette smoke w ill c h a se a w a y mosq uitoes.
A stra ng e feeling c a me ov er me.
H e’s v ery relia b le – y ou c a n c ount on h im.
S moking c a n h elp d riv e a w a y a nnoy ing p eop le.
C ig a rettes h a v e h elp ed me g et ov er losses.
I h op p ed d ow n from th e d oorstep to p ic k th em up .
C ig a rettes h a v e nev er let me d ow n.
H e c ould n’t resist th e urg e to lig h t up .
W e’re looking into th ese c omp la ints.
S h ub entsov p ic ked up th e tec h niq ue from a noth er b loke in R ussia .
I sa w th roug h h er immed ia tely a nd knew sh e w a s ly ing .
A lot of p eop le c la im to smoke for p lea sure.
S moking h a s c omforted me on ma ny oc c a sions.
S h ub entsov is w ell know n for c uring smokers of th eir h a b it.
I w a sn’t d ec eiv ed b y h er a nd knew sh e w a s ly ing .
H e d ia lled S h ub entsov ’s numb er.
M y d a d keep s injuring h imself p la y ing footb a ll.
H e p ic ked up th e p a c ks a nd p oc keted th em.
It’s not ea sy to q uit smoking .
It took me a long time to rec ov er from th a t c old .
A lot of p eop le strug g le to g iv e up smoking .
H e tra nsmits h ea ling th roug h h is fing ertip s.
T h ing s b ec a me c lea r la ter.
S moking c lea rs my h ea d .
If I try p h oning I feel a s if I’v e d one my p a rt.
I c ould feel S h ub entsov ’s h ea ling energ y .
It d a w ned on us th a t sh e mig h t still b e a sleep .
I rea lise I’m losing c ontrol of th e h a b it.
S tep on it! W e’re g oing to b e la te.
W h eth er I’ll enjoy th e c ig a rette is a noth er story .
T h e funny th ing is th a t I’m not p h oning h im to stop me from
lig h ting up .
A ny time th e urg e to smoke strikes, just g iv e me a c a ll.
T o my d elig h t, a ll th e c ig a rettes w ere inta c t.
D o y ou ev er w a tc h liv e footb a ll on T V ?
T h ey used to th row th e sug a r mouse h ea d s und er th e w h eels of
onc oming c a rs.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
unb ea ten
g row ing -up
injury time
kic k-off
torso
turnstile
b ite off
run ov er
troop into
b uild
d ra w
eq ua liz e
ex c lud e
set
sup p ort
ta p e
tie
toss
c omp uter ma d
g et sta rted on sth
1 0 minutes to g o
M a g ic !
noth ing b ut troub le
one of th e la d s
y ou know h ow it is
L¾ åDÄ áWíåL
LÖ ê ]r fÏ D¾ é L
LfåÇ w ]ê f=?í^ fãL
Lâ fâ fl Ñ L
Líl Wë]r L
Lí‰ Wåëí^ fäL
LÄ ^ fí=Dfl Ñ L
Lê ¾ å=D]r î ]L
Líê ì Wé =få?í]L
LÄ fäÇ L
LÇ ê l WL
LáWâ ï ]ä^ fò L
Lfâ Dëâ äì WÇ L
LëÉíL
Lë]Dé l WíL
LíÉfé L
Lí^ fL
Lífl ëL
Lâ ]ãé à ì Wí]=Dãô Ç L
LÖ Éí=Dëí^ WífÇ =fl å
ë¾ ãq fÏ L
LíÉå=ãfåfíë=í]=DÖ ]r L
Lãô Ç w fâ L
Lå¾ q fÏ =Ä ]í=Díê ¾ Ä äL
Lï ¾ å=]î =a ]=Däô Ç ò L
Là ]=?å]r =Ü ^ r =fí=Dfò L
A n n iv ersary n igh t out / A man an d h is c ar
b oiling
LÄ l fäfÏ L
c h oking
Líp ]r â fÏ L
c osy
Lâ ]r ò fL
freez ing
LÑ ê áWò fÏ L
h a ir-ra ising
LÜ É]ê Éfò fÏ L
h a lf-finish ed
LÜ ^ WÑ DÑ fåfp íL
rep ulsiv e
ritua listic
a c c id enta lly
forev er
oth erw ise
a ffec tion
b la nket
b rea k
c a rful
c rew
d a te
d riv e
fumes
h a nd b ra ke
g iv e st a sh a ke
ta ke-off
v isib ility
b rush a g a inst
g et a w a y w ith
Lê fDé ¾ äëfî L
Lê fíp r W]Däfëífâ L
Lô â ëfDÇ ÉåíäfL
LÑ ]ê DÉî ]L
L¾ a ]ï ^ fò L
L]DÑ Éâ p åL
LÄ äô Ï â fíL
LÄ ê Éfâ L
Lâ ^ WÑ äL
Lâ ê ì WL
LÇ ÉfíL
LÇ ê ^ fî L
LÑ à ì Wãò L
LÜ ô åÇ Ä ê Éfâ L
Lp Éfâ L
LíÉfâ fl Ñ L
Lî fò ]DÄ fä]ífL
LÄ ê ¾ p =]?Ö ÉåëíL
LÖ Éí=]Dï Éf=ï fa L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
str a na 11 z 34
nep ora ž ený
d osp ív á ní
na sta v ený č a s
v ý kop ; z a č á tek z á p a su
torz o
turniket
utrh nout; ukousnout
p řejet
v a lit se d o; h rnout se d o
v y tv á řet
remíz ov a t
v y rov na t
v y louč it; v y řa d it
na sta v it c o; na říd it
fa nd it; p od p orov a t
ka z eta (na h rá v ka )
kra v a ta ; v á z a nka
h od it; od h od it
b lá z en d o p oč íta č ů
z a č ít ně c o d ě la t
1 0 (z b ý v a jíc íc h ) minut d o
konc e
b á ječ né ; oh romné
nic než p rob lé my
(b e ~ ) b ý t jed ním z nic h
v š a k v íte, ja k to c h od í
If th ey p erformed th is ritua l ev ery w eek th ey h op ed U nited w ould
rema in unb ea ten.
H ornb y ’s nov els a re a b out ob session a nd g row ing -up .
T erry w a s ec sta tic w h en M a n U td sc ored th e w inner in injury time.
K ic k-off is a t 3 p m.
T h e sug a r mouse torsos w ere tossed in th e roa d .
H e a lw a y s used to enter th e sta d ium th roug h th e sa me turnstile.
T h ey used to b ite th e h ea d off th e sug a r mic e.
T h e c a rs ra n ov er th e sug a r mic e.
H ornb y a nd h is friend s w ould troop into th e sw eet sh op b efore
ev ery ma tc h .
T h e a tmosp h ere a t C h elsea g a mes sta rts b uild ing 3 h ours b efore
kic k-off.
A rsena l d rew 1 -1 w ith C h elsea .
S h ering h a m eq ua liz ed in th e 8 9 th minute.
H e tried ex c lud ing friend s w h o b roug h t b a d luc k to th e tea m.
I’v e set th e v id eo to rec ord th e ma tc h .
W h ic h footb a ll tea m d o y ou sup p ort?
D o y ou ev er ta p e footb a ll ma tc h es?
T ie a knot in y our h a nd kerc h ief a s a remind er.
T h ey d elib era tely tossed th e sug a r mic e into th e roa d .
K id s now a d a y s a re c omp uter ma d .
Y ou b etter g et sta rted on y our h omew ork.
W ith only 1 0 minutes to g o, I th oug h t th ey ’d lost th e ma tc h .
If I set th e v id eo I c a n w a tc h th e w h ole ma tc h a g a in. M a g ic !
H e tried to ex c lud e friend s w h o h e th oug h t b roug h t noth ing b ut
troub le for th e tea m.
M a rk w a sn’t rea lly interested in footb a ll – h e just w a nted to b e one
of th e la d s.
I just w a nted to b e one of th e la d s, y ou know h ow it is.
(p. 46 – 48 )
roz p á lený ; v elmi h orký
T h e offic e is eith er b oiling or freez ing !
d usíc í se
D a d a lw a y s end s up w ith a c a rful of c h oking p a sseng ers.
ú tulný ; p říjemný
H e p uts a c osy b la nket ov er th e c a r.
mra z iv ý ; led ov ý ,
W ith th e w ind ow s op en, th e offic e is freez ing .
h rů z ostra š ný
I h a te p eop le w h o d riv e a t h a ir-ra ising sp eed .
na p ů l d o- (-d ě la ný , -p itý , I w ish sh e w ould n’t lea v e h a lf-finish ed c up s of c offee on th e d esk.
p sa ný , a p od .)
od p ud iv ý ; od p orný
T h e eng ine p ump s out rep ulsiv e fumes.
rituá lní; ritua listic ký (p otrp í si D a d is th e most ritua listic p erson I know .
na rituá ly )
ná h od ou; ná h od ně
H e w orries w e mig h t a c c id enta lly b rush a g a inst th e c a r.
stá le; neustá le
S h e’s forev er ta lking to h er b oy friend on th e p h one.
jina k; neb o
H e’d b etter stop looking a t th a t w a itress. O th erw ise I’m g oing
h ome.
ná klonnost; lá ska k
O ur c a r g ets more a ffec tion th a n a p et w ould !
p řikrý v ka ; d eka
D a d p uts th e c a r und er a c osy b la nket.
p a uz a ; p řestá v ka
I th ink w e b oth d eserv e a b rea k.
množ stv í, kolik p ojme 1
T h e fumes mea n D a d end s up w ith a c a rful of c h oking
a utomob il
p a sseng ers.
p osá d ka
P erh a p s D a d h a d a c rew in th e a ir forc e w h o let h im g et a w a y w ith
it.
d a tum; sc h ů z ka
C h ris b roug h t S h irley to th e resta ura nt for th eir first d a te.
p říjez d ov á c esta ; v ý jez d
D a d rev erses out of th e d riv e a t h a ir-ra ising sp eed .
v ý p a r; od p a d ní p ly ny
R ep ulsiv e fumes fill th e a ir.
ruč ní b rz d a
D on’t forg et to p ut th e h a nd b ra ke on w h en y ou p a rk.
z a třep a t s č ím
D a d a lw a y s g iv es th e b ox of ma tc h es a sh a ke.
od jez d
P erh a p s D a d ind ulg ed in th is kind of ritua l b efore ta ke-off.
v id itelnost
A ll th e smoke in th e c a r red uc es v isib ility .
otřít se; z a v a d it o
H e w orries th ey mig h t b rush a g a inst th e c a r a nd d a ma g e it.
p rojít komu c o; uniknout
P erh a p s D a d ’s c rew let h im g et a w a y w ith it.
č emu
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
g o on a b out
g o th roug h
ind ulg e in
knoc k ov er
p a t d ow n
p ump out
ta p out
tuc k up
b a ng
c h a rg e
inv olv e
p uff
resent
rev erse
run
stuff
ta ke
turn
v a nd a lise
v a ry
b e up to sth
b low kisses
c a n’t h elp d oing
(a t) full b la st
g et on sb ’s nerv es
omíla t; v y trv a le a nud ně
mluv it o
a b solv ov a t; p rod ě la t
d op řá v a t si; od d á v a t se
č emu
sh od it; strh nout
S h e w ill g o on a b out h er p ersona l p rob lems.
nec h a t v ě c i na p osled ní
c h v íli
d á si na č a s; nesp ě c h a t
ob rov ská š kod a
kd ov í ja ký
M um a lw a y s lea v es th ing s till th e la st minute.
ulič ka (na p ř. mez i sed a d ly )
ž enic h
Lé ÉfÇ w =?Ä l fL
Lê fDëÉé p åL
Lî ÉfäL
Lï fíå]ëL
Lï ‰ WäÇ äf=DÖ r Ç ò L
Lé fåL
mlá d eneč ek
h ostina ; formá lní osla v a
z á v oj; rouš ka
sv ě d ek; b ý t sv ě d kem č eh o
sv ě tské b la h o
p řiš p end lit; p řic h y tit
A t th e end of th e c eremony th e b rid e a nd g room w a lk d ow n th e
a isle tog eth er.
T h e b est ma n h elp s th e g room on h is w ed d ing d a y .
W h a t d oes th e b rid e usua lly w ea r in y our c ountry ?
T h e b rid esma id s h elp th e b rid e on h er w ed d ing d a y .
In S p a in th e g room p uts 1 3 g old c oins in th e b rid e’s h a nd s.
S omeone h old s a b la c k umb rella ov er th e b rid e’s h ea d to p rotec t
h er from ev il sp irits.
A re th ere a ny sp ec ia l ritua ls c onc erning th e g room in y our
c ountry ?
In some c ountries a p a g e b oy follow s th e b rid e up th e a isle.
A fter th e c h urc h c eremony th ere is usua lly a rec ep tion.
T h e b rid e’s fa c e is often c ov ered b y a v eil.
A w itness h a s to sig n th e ma rria g e c ertific a te.
T h e c oins sy mb olise th e w orld ly g ood s th ey a re g oing to rec eiv e.
G uests p in money on th e b rid e’s a nd g room’s c loth es.
LÖ fî =ã^ f=ê fDÖ ^ WÇ ò =í]L
L^ fÇ =?Ä Éí]=Ä f=DÖ ]r fÏ L
L^ fä=Ä f=Dfl Ñ L
Läfl Ï =?í^ fã=å]r D=ëáWL
Lär â =?^ WÑ í]=à ]DëÉäÑ L
LãfëfÏ =à ì W=l WäDê ÉÇ fL
LíÉfâ =fí=DáWò fL
v y řiď p oz d ra v komu
R a d ě ji b y c h mě l jít
od ejít; od c h á z et
D louh o jsme se nev id ě li.
O p a truj se.
S c h á z íš mi.
N a sh le; A h oj (A mE )
G iv e my reg a rd s to y our fa mily .
It’s g etting la te. I’d b etter b e g oing .
‘I’ll b e off th en.’ ‘O K th en, b y e.’
‘L ong time no see.’ ‘Y es, it must b e ov er a y ea r.’
B y e, B ob .’ ‘B y e, A nn, look a fter y ourself.’
‘L ov e y ou.’ ‘M issing y ou a lrea d y .’
‘T a ke it ea sy , th en.’ ‘A nd y ou.’
LÖ ]r =+fl å=]?Ä ^ r íL
LÖ ]r =Dq ê ì WL
LfåDÇ ¾ äÇ w =fåL
Låfl â =D]r î ]L
Lé ô í=DÇ ^ r åL
Lé ¾ ãé =D^ r íL
Líô é =D^ r íL
Lí¾ â =D¾ é L
LÄ ô Ï L
Líp ^ WÇ w L
LfåDî fl äî L
Lé ¾ Ñ L
Lê fDò ÉåíL
Lê fDî ‰ WëL
Lê ¾ åL
Lëí¾ Ñ L
LíÉfâ L
Lí‰ WåL
Lî ô åÇ ]ä^ fò L
Lî É]ê fL
LÄ áW=D¾ é =í]=ë¾ ãq fÏ L
LÄ ä]r =Dâ fëfò L
Lâ ^ Wåí=Ü Éäé =DÇ ì WfÏ L
LE]íF=?Ñ r ä=DÄ äô ëíL
LÖ Éí=fl å=ë¾ ãÄ fl Ç fò
Då‰ Wî ò L
lea v e it/th ing s till th e LäáWî =fíLq fÏ ò =ífä=a ]
la st minute
?ä^ Wëí=DãfåfíL
ta ke y our time
LíÉfâ =à ]=Dí^ fãL
untold d a ma g e
L¾ åí]r äÇ =DÇ ô ãfÇ w L
w h o know s w h a t
LÜ ì W=?å]r ò =Dï fl íL
Th e b ig d ay (p. 49 )
a isle
b est ma n
b rid e
b rid esma id
c oin
ev il sp irits
g room
p a g e b oy
rec ep tion
v eil
w itness
w orld ly g ood s
p in
S mall talk (p. 51)
G iv e my reg a rd s to…
I’d b etter b e g oing
b e off
L ong time no see
L ook a fter y ourself
M issing y ou a lrea d y
T a ke it ea sy
str a na 12 z 34
L^ fäL
LÄ Éëí=Dãô åL
LÄ ê ^ fÇ L
LÄ ê ^ fÇ ò ãÉfÇ L
Lâ l fåL
LáWî ä=Dëé fê fíëL
LÖ ê ì WãL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
W e g o th roug h th e sa me routine ea c h morning .
H e p rob a b ly used to ind ulg e in th is kind of ritua l w h en h e w a s in
th e a ir forc e.
If y ou lea v e th ose c up s ly ing a round someone w ill knoc k th em
ov er.
sklep a t
H e sp end s a minute or tw o p a tting th e tob a c c o d ow n.
c h rlit; p rod ukov a t
T h e eng ine p ump s out rep ulsiv e fumes into th e fresh c ountry a ir.
v y klep á v a t; v y ťuká v a t
H e ta p s out a ny rema ining tob a c c o.
I like listening to stormy w ea th er w h en I’m sa fely tuc ked up in b ed .
z a c h umla t; ulož it koh o
b ouc h nout; p rá sknout
H e d oesn’t like us b a ng ing th e c a r d oors sh ut.
ú č tov a t si; p oč íta t si
I feel like h er th era p ist – I sh ould c h a rg e h er for my time.
z a h rnout; tý ka t se
M ost of h is ritua ls inv olv e h is c a r.
b a fa t; v y fukov a t
S top p uffing th a t p ip e!
z a z lív a t; nesná š et
I resent h er telling me w h a t to d o.
c ouv a t; jet p oz p á tku
H e a lw a y s rev erses out of th e d riv e a t h ig h sp eed .
p rov oz ov a t; b ě ž et
T h e b uses a ren’t running tod a y .
na c p a t; na p ě c h ov a t
H e stuffs tob a c c o into th e b ow l of h is p ip e.
c h y tnout (o c ig a retě a p od ) T h e tob a c c o d oesn’t a lw a y s ta ke first g o.
toč it se; z a b oč it
W e sit th ere for 5 minutes w ith th e eng ine turning .
z p ustoš it; z nič it
H e must th ink w e’re g oing to v a nd a lise th e sea ts w ith our sc h ool
sh oes.
liš it se; od liš ov a t se
M y routine v a ries from d a y to d a y .
z a b ý v a t se ně č ím; d ě la t ně c o W h a t time I g et up d ep end s on w h a t I’v e b een up to th e nig h t
b efore!
p osla t p olib ek
I’m tired of listening to h er b low ing kisses to h er b oy friend ov er th e
p h one.
nemoh u si p omoc i; nemoh u C h ris c ould n’t h elp telling S h irley h e lov ed h er.
se ub rá nit ně c o ud ě la t
na p lný v ý kon; na p lno
W h y d o w e h a v e to h a v e th e h ea ting on full b la st?
lé z t ně komu na nerv y
S h e rea lly g ets on my nerv es a t times!
ž enic h ů v sv ě d ek; d ruž b a
nev ě sta
d ruž ič ka
minc e
z lí d uc h ov é
S h e likes to ta ke h er time in th e morning .
H e th inks w e mig h t c a use untold d a ma g e to h is p rec ious c a r.
T h ey mig h t c a use w h o know s w h a t d a ma g e to th e c a r.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
T h a nk y ou for h a v ing Lq ô Ï â =à ì W=Ñ ]=DÜ ô î fÏ
me
ãfL
str a na 13 z 34
D ě kuji z a p oz v á ní.
UNIT 6 – Tex t messagin g / O n lin e (p.52 – 55)
a d d ic ted
L]DÇ fâ ífÇ L
z á v islý ; od d á n
entitled
LfåDí^ fíäÇ L
d á t p rá v o komu k č emu;
op rá v nit koh o k č emu
flirta tious
LÑ ä‰ WDíÉfp ]ëL
koketní
g lorified
LÖ äl Wê fÑ ^ fÇ L
v y lep š ený ; lep š í
jet b la c k
w ork-rela ted
a c c ess
c h a ra c ters
g eek
juic er
row
sc reen
surv ey
tex t-messa g ing
user
v end ing ma c h ine
turn out
c ut a nd p a ste
LÇ
Lï
Lô
Lâ
w Éí=DÄ äô â L
‰ Wâ ê fDäÉfí]Ç L
â ëÉëL
ô ê ]â í]ò L
LÖ fWâ L
LÇ w ì Wë]L
Lê ^ r L
Lëâ ê áWåL
Lë‰ Wî ÉfL
LíÉâ ëí?ãÉëfÇ w fÏ L
Là ì Wò ]L
Lî ÉåÇ fÏ =ã]?p áWåL
Lí‰ Wå=D^ r íL
Lâ ¾ í=]å=Dé ÉfëíL
g et a life
LÖ Éí=]=Dä^ fÑ L
p la in E ng lish
]Då¾ a ]L
Lé äÉfå=DfÏ Ö äfp L
g et stuc k
LÖ Éí=Dëí¾ â L
g o w rong
LÖ ]r =Dê fl Ï L
it nea rly killed me!
Lfí=?åf]äf=Dâ fäÇ =ãfL
a lov e-h a te
L]=?ä¾ î Ü Éfí
rela tionsh ip
ê fDäÉfp åp fé L
of one sort or a noth er L]î =?ï fl å=ël Wí=l Wê
L ara Croft (p. 56 )
b ig g est-selling
c h a lleng ing
c risp y
frosty
h oney ed
smoked
unrea sona b le
litera lly
a llow a nc e
a ttic c onv ersion
esta te
ex treme sp orts
h unting
ma nsion
need lew ork
p ersev era nc e
stic k insec ts
surv iv or
terra in
w ea p ons
p op into
settle d ow n
sea rc h
LÄ fÖ ]ëíDëÉäfÏ L
Líp ô ä]åÇ w fÏ L
Lâ ê fëé fL
Lî Ñ ê fl ëífL
LÜ ¾ åfÇ L
Lëã]r â íL
L¾ åDê áWò å]Ä äL
Läfí]ê ]äfL
L]Dä^ r ]åëL
Lô ífâ =â ]å=?î ‰ Ww åL
LfDëíÉfíL
Lfâ ?ëíê áWã=Dëé l WíëL
LÜ ¾ åífÏ L
Lãô åp åL
LåáWÇ äï ‰ Wâ L
Lé ‰ WëfDî f]ê ]åëL
Lëífâ =få?ëÉâ ëL
Lë]Dî ^ fî ]L
Lí]Dê ÉfåL
Lï Éé ]åò L
Lé fl é =få?í]L
LëÉíä=DÇ ^ r åL
Lë‰ Wíp L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
I’v e h a d a lov ely time. T h a nk y ou for h a v ing me.
S ome p eop le a re a d d ic ted to c omp uter g a mes.
T h e ma g a z ine w a s entitled 2 4 h ours on th e N et.
I h a d a v ery flirta tious online c onv ersa tion w ith someone a g ed 5 0 .
In my op inion, c omp uters a re just g lorified h a ird ry ers or elec tric
kettles.
č erný ja ko h a v ra n
It’s a h ug e jet b la c k c omp uter.
sp ojený s p ra c í
O nly 1 0 % of tex t messa g es a re w ork-rela ted .
p řístup
D oes y our mob ile p h one h a v e Internet a c c ess?
z na ky
Y ou c a n send tex t messa g es of 1 6 0 c h a ra c ters for less th a n th e
p ric e of a p h one c a ll.
p oč íta č ov á ma nia k
A g eek is someone w h o is ob sessed w ith c omp uters.
od š ťa v ň ov a č
I use th e juic er for ma king milk sh a kes.
h á d ka ; sp or
In a rec ent surv ey 5 3 % of p eop le sa id th ey used tex t-messa g ing
to a p olog ise a fter row s.
ob ra z ov ka
Y ou sh ould ta ke reg ula r b rea ks w h en w orking on a c omp uter
sc reen.
p rů z kum (v eřejné h o míně ní) W e d ec id ed to d o a surv ey of mob ile-p h one users.
p osílá ní S M S
W h a t a re th e a d v a nta g es of tex t-messa g ing ?
už iv a tel
W h a t p erc enta g e of th e p op ula tion a re mob ile-p h one users?
p rod ejní a utoma t
In some p la c es y ou c a n send a tex t messa g e to a v end ing
ma c h ine!
d op a d nout
T h e p erson I w a s e-ma iling turned out to b e fifteen.
v y jmout a v lož it (d a ta na
C ut a nd p a ste is one of th e func tions I use most freq uently .
p oč íta č i)
troc h u v íc ž iv ota
Y ou sh ould g et a life instea d of sp end ing a ll y our time p la y ing
c omp uter g a mes.
z a seknout se
I h a te it w h en c omp uter p rog ra ms g et stuc k.
p oka z it se
C omp uters a re g rea t until th ey g o w rong !
má lem mě to z a b ilo
I onc e sp ent 2 4 h ours on th e Internet a nd it nea rly killed me!
roz p orup lný v z ta h
A lot of p eop le h a v e a lov e-h a te rela tionsh ip w ith c omp uters.
rů z ný c h ty p ů /z na č ek
I’v e h a d a c omp uter of one sort or a noth er sinc e 1 9 8 7 .
jed nod uc h á /b ě ž ná a ng lič tina W h y a ren’t c omp uter ma nua ls w ritten in p la in E ng lish ?
nejp rod á v a ně jš í
ná roč ný ; v y z ý v a v ý
T omb R a id er is one of th e w orld ’s b ig g est-selling v id eo g a mes.
L a ra likes ex treme skiing a nd sp ent a h olid a y sea rc h ing for
c h a lleng ing terra in.
křup a v ý
O ne of h er fa v ourite food s is c risp y ta ra ntula .
c h la d ný ; nep řá telský
H er p a rents a re a b it frosty tow a rd s h er.
med ov ý ; sla z ený med em
A noth er of h er fa v ourite food s is h oney ed stic k insec ts.
uz ený
S h e a lso likes smoked ig ua na .
neroz umný
D o y ou th ink th e a ttitud e of L a ra ’s p a rents is unrea sona b le?
skuteč ně ; d oop ra v d y
I first g ot inv olv ed in th e missions b y a c c id ent – litera lly .
fina nč ní p od p ora
L a ra ’s p a rents h a v e stop p ed h er a llow a nc e.
p řesta v ě né p od krov í
D oes L a ra liv e in a n a ttic c onv ersion?
p oz emek; p ů d a
S h e h unts in th e w ood s a round h er esta te.
ex tré mní sp orty
H a v e y ou ev er ta ken p a rt in ex treme sp orts?
lov ; h on
S h e lov es h unting in th e w ood s.
p a nské síd lo; z á mek
A ma nsion is a la rg e h ouse, often in th e c ountry sid e.
š ití; v y š ív á ní
N eed lew ork inv olv es sew ing th ing s suc h a s c ush ions.
v y trv a lost; ú p ornost
I rea lly a d mire h is p ersev era nc e.
b od a v ý h my z
S tic k insec ts a re insec ts w ith long th in b od ies.
kd o p řež il; kd o z ů sta l na ž iv u S h e w a s th e only surv iv or of a p la ne c ra sh in th e H ima la y a s.
teré n
S h e enjoy s skiing ov er d iffic ult terra in.
z b ra ně
S h e sp end s a ll h er money on w ea p ons.
z a jet ně ka m
I use my N orton S treetfig h ter for p op p ing into th e v illa g e.
usa d it se
W ould y ou like to settle d ow n a nd g et ma rried ?
(p ro)h led a t
W h a t a re y ou sea rc h ing for?
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
stra p
b y a c c id ent
ev er sinc e
a fussy ea ter
g et a ta ste for sth
g ood h ea v ens
sta nd in y our w a y
‘M r R ig h t’
th e w a y sb looks
Lëíê ô é L
LÄ ^ f=Dô â ëfÇ ]åíL
LÉî ]=DëfåëL
L]=?Ñ ¾ ëf=DáWí]L
LÖ Éí=]=DíÉfëí=Ñ ]
ë¾ ãq fÏ L
LÖ r Ç =DÜ Éî åò L
Lë¾ ãq fÏ =?ëíô åÇ =få
ï fl åò =Dï ÉfL
Lãfëí]=Dê ^ fíL
La ]=?ï Éf=ë¾ ãÄ ]Ç f
Där â ëL
str a na 14 z 34
sv á z a t; up ev nit
ná h od ou
od té d ob y
p říliš ná roč ný jed lík
p řijít na c h uť (ně č emu)
P rob oh a
stá t v c estě ; b rá nit
ten p ra v ý (muž p ro v z ta h )
to, ja k č lov ě k v y p a d á
H as tec h n ology ruin ed c h ild h ood ? (p. 59 – 6 1)
c ommuna l
Lâ ]Dãà ì WåäL
sp oleč ný ; v eřejný
c omp uter-litera te
ina p p rop ria te
inc rea sing
ind iv id ua listic
intera c tiv e
offend ing
sp a c ious
w orry ing
moreov er
nev erth eless
y et (c onjunc tion)
a ir tra ffic c ontrol
b ed room c ulture
b ook-lov er
c irc uit b oa rd
d isturb a nc e
d rop p ing s
Internet c onnec tion
music insta lla tion
p rosp erity
sing le
‘sna il ma il’
soa p c h a ra c ter
soc ia l skills
T V v iew ing
c la ss sb a s sth
g o up
sta y up
d ev ote
g ossip
intera c t
p rolifera te
retrea t
ruin
Lâ ]ã?é à ì Wí]Däfíê ]íL
Lfå]Dé ê ]r é ê f]íL
LfåDâ ê áWëfÏ L
LfåÇ f?î fÇ w r ]Däfëífâ L
Lfåí]ê Dô â ífî L
L]DÑ ÉåÇ fÏ L
Lëé Éfp ]ëL
Lï ¾ ê ffÏ L
Lãl Wê D]r î ]L
(b e~ ) umě t p ra c ov a t s
p oč íta č em
nev h od ný ; nep a třič ný
v z rů sta jíc í; rostouc í
ind iv id ua listic ký
intera ktiv ní
p rob lema tic ký
p rostorný
z nep okojiv ý ; z nep okojujíc í
kromě toh o
LåÉî ]a ]DäÉëL
nic mé ně
~ Ä Éê
p řesto
LÉ]=?íê ô Ñ fâ =â ]åDíê ]r äL říz ení letov é h o p rov oz u
LÄ ÉÇ ê ì Wã=?â ¾ äíp ]L
trá v ení v olné h o č a su v
H er d rea m is to ski d ow n M ount E v erest w ith B ria n B lessed
stra p p ed to h er b a c k.
S h e first g ot inv olv ed in th e missions b y a c c id ent.
It h a p p ened a fter th e a c c id ent a nd I’v e b een g oing on missions
ev er sinc e.
S h e’s not a fussy ea ter – sh e’s ea ten ig ua na , ta ra ntula a nd stic k
insec ts.
I g ot a ta ste for a d v enture a fter my p la ne w ent d ow n in th e
H ima la y a s.
G ood h ea v ens, L a ra . Y ou a re a n unusua l p erson.
I’v e suc c eed ed b ec a use I’v e nev er let a ny th ing sta nd in my w a y .
W ould y ou like to meet ‘M r R ig h t’ a nd settle d ow n?
D o y ou th ink y ou’v e only b een suc c essful b ec a use of th e w a y y ou
look?
Y oung er c h ild ren tend to p la y in c ommuna l sp a c es suc h a s th e
sitting room or g a rd en.
M ost teena g ers now a d a y s a re c omp uter-litera te.
P eop le use mob ile p h ones in ina p p rop ria te p la c es.
Inc rea sing p rosp erity h a s c ontrib uted to th e rise of b ed room
c ulture.
C h ild ren sp end a lot of time d oing ind iv id ua listic a c tiv ities.
I p refer c omp uter g a mes to T V b ec a use th ey ’re intera c tiv e.
T h e offend ing mob ile p h ones w ere b a nned from a p ub in O x ford .
H omes a re more sp a c ious th a n th ey used to b e.
S ome c h ild ren sp end a w orry ing a mount of time p la y ing c omp uter
g a mes or w a tc h ing T V .
M oreov er, th e d istinc tion b etw een ind iv id ua listic use a nd soc ia l
a c tiv ities is less ex treme th a n p eop le th ink.
N ev erth eless, 5 7 % of c h ild ren sa y th ey still enjoy rea d ing .
A ir tra ffic c ontrol h a v e b a nned th e toy s from a ll flig h ts.
S ev era l fa c tors h a v e c ontrib uted to th e rise of b ed room c ulture.
d ě tské m p okoji p ři sled ov á ní
telev iz e neb o h ře P C h er
LÄ r â ä¾ î ]L
ná ruž iv ý č tená ř; knih omol
M a ny c h ild ren sa id th ey w ere still b ook-lov ers.
Lë‰ Wâ fí=?Ä l WÇ L
d eska (s tiš tě ný mi sp oji)
T h e p rob lem w a s c a used b y a mouse lea v ing d rop p ing s on th e
c irc uit b oa rd !
LÇ fDëí‰ WÄ ]åëL
ruš ení; v y ruš ov á ní
M ob ile p h ones often c a use a d isturb a nc e w h en th ey ring .
LÇ ê fl é fÏ ò L
trus
T h e p rob lem w a s c a used b y mouse d rop p ing s on th e c irc uit
b oa rd .
Lfåí]åÉí=â ]DåÉâ p åL p řip ojení k internetu
D o y ou h a v e a n Internet c onnec tion in y our b ed room?
Lãà ì Wò fâ =fåëí]?äÉfp åL v ě ž , ra d ioma g netofon a p od . 6 8 % of c h ild ren h a v e th eir ow n music insta lla tion.
Lé ê fl Dëé Éê ]ífL
b la h ob y t; p rosp erita
Inc rea sing p rosp erity mea ns p eop le a re b uy ing more a nd more
g a d g ets.
LëfÏ Ö äL
sing l (na h rá v ka s jed nou
S h e b oug h t a B ea tles sing le b ut nev er p la y ed it!
skla d b ou)
LëåÉfä=?ãÉfäL
"h lemý ž d í p oš ta " (normá lní ‘S na il ma il’ mea ns w riting letters ra th er th a n send ing e-ma ils.
p oš ta , op a k k e-ma il)
Lë]r é =?â ô ê ]â í]ò L
p osta v a z e seriá lu
C h ild ren enjoy ta lking a b out soa p c h a ra c ters .
Lë]ì p ä=?ëâ fäò L
sc h op nost jed na t/mluv it s
It’s imp orta nt for c h ild ren to d ev elop soc ia l skills.
lid mi
Lî à ì WfÏ L
d ív á ní se na telev iz i
D o y ou a g ree th a t too muc h T V v iew ing is b a d for c h ild ren?
Lâ ä^ Wë=]ò L
z a řa d it (mez i); kla sifikov a t O nly one c h ild in a h und red c ould b e c la ssed a s a n a d d ic t.
(ja ko)
LÖ ]r =¾ é L
rů st
M y p a rents usua lly tell me to g o up a round 9 .3 0 .
LëíÉf=D¾ é L
z ů sta t v z h ů ru
A lot of c h ild ren sta y up w a tc h ing T V for a s long a s th ey w ish .
LÇ fDî ]r íL
v ě nov a t; z a sv ě tit
O n a v era g e c h ild ren d ev ote fiv e h ours a d a y to sc reen med ia .
LÖ fl ëfé L
klep y ; š ířit klep y
C h ild ren enjoy g ossip ing a b out soa p c h a ra c ters.
Lfåí]ê Dô â íL
v z á jemně na seb e p ů sob it T h ey need to intera c t w ith ea c h oth er.
Lé ê ]DäfÑ ]ê ÉfíL
roz š iřov a t se; roz rů sta t
T h e use of P C s h a s p rolifera ted in th e p a st 5 y ea rs.
Lê fDíê áWíL
v z d á lit se; stá h nout se d o
It’s tra d itiona l for B ritish teena g ers to retrea t to th eir b ed rooms.
soukromí
Lê ì WfåL
z nič it; z ka z it
H a s tec h nolog y ruined c h ild h ood ?
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
soc ia lise
a s a result
c ommonly a ssumed
d ra w th e line (a t)
ev en so
g et fa r more out of
sth
g iv en th e c h a nc e
b e h ooked up to sth
in my c a se
h a v e mix ed feeling s
a b out
kill time
lose oneself in
ma ke c onta c t w ith
on a v era g e
sh ut y ourself a w a y
th ere’s a limit to…
str a na 15 z 34
ž ít sp oleč enský m ž iv otem
C h ild ren now use th eir b ed rooms a s a p la c e to soc ia lise.
ná sled kem; v d ů sled ku č eh o P a rents a re w orried a b out sa fety a nd a s a result c h ild ren sp end
more time ind oors.
Lâ fl ã]åäf=]Dëà ì WãÇ L ob ec ně se d omnív a t; mít z a T h e d istinc tion b etw een ind iv id ua listic use a nd soc ia l a c tiv ities is
co
less ex treme th a n is c ommonly a ssumed .
LÇ ê l W=a ]=Dä^ få=E]íFL
sta nov it mez e; ja sně urč it
I d ra w th e line a t my kid s g oing to b ed a fter 1 0 p m.
h ra nic e
LáWî å=Dë]r L
p řesto
M a ny c h ild ren d ev ote fiv e h ours a d a y to sc reen med ia ; ev en so
only one c h ild in a h und red is a sc reen a d d ic t.
LÖ Éí=?Ñ ^ W=ãl W=D^ r í=]î z íska t/d oz v ě d ě t se o h od ně I g et fa r more out of rea d ing a g ood b ook th a n w a tc h ing T V .
ë¾ ãq fÏ L
v íc e z č eh o
LÖ fî å=a ]=Díp ^ WåëL
kd y b y mě ly na v ý b ě r
G iv en th e c h a nc e, c h ild ren w ould ra th er g o out th a n sta y ind oors.
LÄ f=?Ü r â í=D¾ é =í]
z a p ojený (d o/k)
3 4 % h a v e a g a mes c ontroller h ooked up to th e T V .
Lë]r p ]ä^ fò L
Lô ò =]=ê fDò ¾ äíL
ë¾ ãq fÏ L
Lfå=Dã^ f=â ÉfëL
LÜ ô î =ãfâ ë=DÑ áWäfÏ ò
]Ä ^ r íL
Lâ fä=Dí^ fãL
Läì Wò =ï ¾ åëÉäÑ =fåL
v mé m p říp a d ě
mít smíš ené p oc ity
z a b ít č a s
z tra tit se; v z d á lit se rea litě
LãÉfâ =Dâ fl åíô â í=ï fa L na v á z a t konta kt s
Lfl å=Dô î ]ê fÇ w L
v p rů mě ru
Lp ¾ í=à ]ëÉäÑ =]Dï ÉfL
uz a v řít se; nev y c h á z et
La É]ò =]=Däfãfí=í]L
UNIT 7 – R ev iew (p. 6 2 – 6 7 )
c h a uffeur-d riv en
Lp ]r Ñ ]?Ç ê fî åL
fa ke
LÑ Éfâ L
former
LÑ l Wã]L
p ioneering
Lé ^ f]Dåf]ê fÏ L
rea d y -p rep a red
Lê ÉÇ fé ê fDé É]Ç L
slimy
Lëä^ fãfL
sound -p roofed
Lë^ r åÇ é ê ì WÑ íL
sta rtled
Lëí^ WíäÇ L
má sv é mez e; ex istuje
h ra nic e
a uto s řid ič em
p a d ě la ný ; nep ra v ý
d řív ě jš í; b ý v a lý
p rů kop nic ký
h otov ý ; už p řip ra v ený
sliz ov itý ; ma z la v ý
z v ukotě sný
v y leka ný
a c utely
a g ony a unt
L]Dâ à ì WíäfL
Lô Ö ]åf=?^ WåíL
silně ; na lé h a v ě
S a lly
onlooker
Líp ô í=?ê ì WãL
LÇ fé L
LÇ ¾ ëíL
LÜ ^ fï ÉfL
LãáWå]ëL
Låà ì Wëé Éfé ]
?é ¾ Ä äfp fÏ L
Lfl åär â ]L
p řih líž ejíc í; d iv á k
c h a t room
d ip
d ust
h ig h w a y
mea nness
new sp a p er p ub lish ing
ord ea l
p a w p rint
p a y p h one
p rop erty
p urc h a se
sp okesp erson
ty c oon
g iv e in (to)
g o off
g o on
p ut off
sc h eme up
sp eed b y
p ostp one
rejec t
Ll WDÇ áWäL
Lé l W=?é ê fåíL
Lé Éf=?Ñ ]r åL
Lé ê fl é ]ífL
Lé ‰ Wíp ]ëL
Lëé ]r â ëé ‰ WëåL
Lí^ fDâ ì WåL
LÖ fî =Dfå=Eí]FL
LÖ ]r =Dfl Ñ L
LÖ ]r =Dfl åL
Lé r í=Dfl Ñ L
Lëâ áWã=D¾ é L
Lëé áWÇ =DÄ ^ fL
Lé ]r ëDé ]r åL
Lê fDÇ w Éâ íL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
c h a tov a c í místnost
na má č et
p ra c h
h la v ní silnic e; d á lnic e
la kota ; skrb lic tv í
v y d á v á ní nov in
I like g etting letters – ev en th oug h it’s usua lly a b ill in my c a se!
I h a v e mix ed feeling s a b out th e Internet.
A lot of p eop le use T V a s a w a y of killing time.
C h ild ren c a n lose th emselv es in a c tiv ities suc h a s T V v iew ing a nd
c omp uter g a mes.
T h ey like to use th e Internet to ma ke c onta c t w ith oth er kid s.
O n a v era g e c h ild ren d ev ote fiv e h ours a d a y to sc reen med ia .
C h ild ren a re now sh utting th emselv es a w a y in th eir b ed rooms w ith
a T V or c omp uter.
T h ere’s a limit to h ow long y ou c a n sit in front of a sc reen.
G unth er tours th e c ountry sid e in a c h a uffeur-d riv en M erc ed es.
H ug h es used to sc a tter fa ke jew els on th e p a v ement.
G unth er b oug h t M a d onna ’s former h ome.
H ow a rd H ug h es w a s a p ioneering a v ia tor a nd ind ustria list.
D o y ou ev er b uy rea d y -p rep a red sa la d ?
S h e felt someth ing la rg e a nd slimy in th e b a g of sa la d .
T h e stud io is sound -p roofed so y ou c a n’t h ea r a ny noise.
J a mes W est used to th row silv er d olla rs to sta rtled onlookers from
h is c a r.
H e w a s a c utely nerv ous of th e outsid e w orld .
A n a g ony a unt is someone w h o a nsw ers p eop le’s p rob lems in
ma g a z ines.
H a v e y ou ev er v isited a n Internet c h a t room?
D o y ou fa nc y a d ip in th e sw imming p ool?
D ust c ov ered th e surfa c e of ev ery ta b le a nd c h a ir in th e room.
H e used to ra c e a long th e T ex a s h ig h w a y s.
J oh n P a ul G etty w a s fa mous for h is mea nness.
P ulitz er w a s a new sp a p er p ub lish ing ma g na te.
S ta rtled onlookers w a tc h ed a s h e th rew th em h a nd fuls of silv er
d olla rs.
z lý z á ž itek; utrp ení
M rs H end erson is still rec ov ering from h er ord ea l.
otisk tla p ky
T h ere w ere p a w p rints a ll ov er th e c a rp et.
v eřejný telefon
H e used to ma ke h is g uests use a p a y p h one in th e h a ll.
ma jetek; v la stnic tv í
G unth er a lso ow ns p rop erty in G erma ny .
koup ě ; koup it
H e’s c urrently th inking a b out h is nex t p urc h a se.
mluv č í
A sp okesp erson for th e sup erma rket sa id th ey h a d no id ea h ow
th e sna ke g ot into th e b a g .
ma g ná t; krá l; b a ron
B ria n H ug h es w a s a w ell-know n ma nufa c turing ty c oon.
p od leh nout č emu; p od d a t se E v ery one g iv es in to temp ta tion from time to time.
z ka z it se (o jíd le)
U g h ! T h e milk’s g one off.
p okra č ov a t; d ít se c o
(S ense 1 ) W e a ll g o on g etting old er./ (S ense 2 ) Is someth ing
g oing on b etw een th ose tw o?
od klá d a t (na jind y )
D on’t keep p utting th ing s off.
v y mý š let; v y kouma t
D oes M a d onna enjoy sc h eming up new ima g es?
p roh na t se/p roletě t kolem
C a rs kep t ov erta king a nd sp eed ing b y us.
od lož it; od sunout
T h e ma tc h h a d to b e p ostp oned b ec a use of ra in.
od mítnout; z a v rh nout
G unth er h a d ea rlier rejec ted S ta llone’s $ 2 5 million esta te.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
sc a tter
slith er
sta re
sub mit (to)
tra d e
a g row n w oma n
h a v e a g ood nose for
a b a rg a in
ma ke oneself a t
h ome
sig n on th e d otted
line
suc k one’s th umb
th e troub le w ith
th is a nd th a t
w h a tev er y ou d o
UNIT 8 – E sc ape / A
d ema nd ing
d isturb ing
h a lf-ea ten
h ea rtb rea king
infla ta b le
p la y ful
p rep osterous
sh a rp
sunb urned
w ind b urned
c a sua lly
str a na 16 z 34
Lëâ ô í]L
roz h á z et; p oh á z et
Lëäfa ]L
p la z it se; sunout se
LëíÉ]L
z íra t
Lë]Ä Dãfí=Eí]FL
p od v olit se; p od d a t se
Líê ÉfÇ L
v y mě nit; ob c h od ov a t
L]=?Ö ê ]r å=Dï r ã]åL
d osp ě lá ž ena
LÜ ô î =]=Ö r Ç =?å]r ò =Ñ fl ê mit nos na na kup ov á ní
]=DÄ ^ WÖ fåL
LãÉfâ =ï ¾ åò ëÉäÑ =]í
ud ě la t si p oh od lí; b ý t ja ko
DÜ ]r ãL
d oma
Lë^ få=fl å=a ]=?Ç fl ífÇ
p od ep sa t se na teč kov a nou
+ä^ fåL
linku
Lë¾ â =ï ¾ åò =Dq ¾ ãL
c uc a t si p a lec
La ]=+íê ¾ Ä ä=ï fa L
p rob lé m s
La fë=]å=Da ô íL
Lï fl í?Éî ]=à ]=DÇ ì WL
v š ec h no mož né
a ť d ě lá š c okoli
d ay at th e seasid e (p. 6 8 – 7 0 )
LÇ fDã^ WåÇ fÏ L
ná roč ný
LÇ fDëí‰ WÄ fÏ L
z neklid ň ujíc í; roz ruš ujíc í
LÜ ^ WÑ DáWíåL
na p ů l sně z ený
LÜ ^ WíÄ ê Éfâ fÏ L
srd c ery v ný ; srd c erv ouc í
LfåDÑ äÉfí]Ä äL
na fukov a c í
Lé äÉfÑ äL
h ra v ý ; la š kov ný
Lé ê fDé fl ëí]ê ]ëL
a b surd ní; leg ra č ní
Lp ^ Wé L
ostrý
Lë¾ åÄ ‰ WåÇ L
sp a lný (od sluníč ka )
Lï fåÇ Ä ‰ WåÇ L
oš leh a ný v ě trem
Lâ ô w r ]äfL
nenuc eně ; ná h od ně ;
neformá lně
LÑ ê ô Ï â äfL
up římně ; na rov inu
H
T
T
O
M
A
S
ug h es w ould sc a tter fa ke jew els on th e p a v ement.
h e sna ke slith ered a c ross th e kitc h en ta b le.
h e sna ke just sta red a t h er.
sc a r W ild e sa id th a t y ou sh ould sub mit to temp ta tion.
a d onna w a s a sked if sh e h a d tra d ed lov e for fa me.
g row n w oma n suc king h er th umb ! I d on’t b eliev e it!
ome p eop le h a v e a rea lly g ood nose for a b a rg a in.
H e’s a lrea d y ma d e h imself v ery muc h a t h ome in M ia mi.
J ust sig n on th e d otted line a nd th e h ouse is y ours.
It’s c h ild ish to suc k y our th umb .
Q uentin C risp sa id th a t th e troub le w ith c h ild ren is th a t y ou c a n’t
g iv e th em b a c k.
‘W h a t h a v e y ou b een d oing rec ently ? ’ ‘O h , y ou know , th is a nd
th a t. ‘
W h a tev er y ou d o, d on’t lose y our temp er.
T h e a uth or’s son is v ery d ema nd ing .
P eop le find it d isturb ing w h en I ta ke my sh irt off in p ub lic .
H e sta rted to nib b le a h a lf-ea ten sa nd w ic h .
T h e h ea rtb rea king th ing is, sh e rea lly mea ns it.
T h ey w ent out on th e sea in a n infla ta b le d ing h y .
H is w ife g a v e h im a p la y ful sla p .
S h e w a s w ea ring a p rep osterous sunh a t.
T h e c h ild ren sp ent th e time p oking ea c h oth er w ith sh a rp ob jec ts.
W e g ot terrib ly sunb urned .
It’s ea sy to g et w ind b urned w ith out notic ing it.
H is d a ug h ter c a sua lly mentioned th a t th e d og h a d h a d a b ite from
th e sa nd w ic h .
fra nkly
F ra nkly , I d on’t und ersta nd w h y th e B ritish lov e th e sea sid e so
muc h .
g a ily
LÖ ÉfäfL
v esele
‘O h , look, h e’s ea ting th e sa nd w ic h left b y th e d og ,’ sh e sa id g a ily .
serenely
Lë]Dê áWåäfL
v y rov na ně ; klid ně
‘Y ou’ll h a v e to ta ke h im to K enneb unkp ort,’ sh e sa id serenely .
sooth ing ly
Lëì Wa fÏ äfL
konejš iv ě
‘D on’t w orry ,’ sh e sa id sooth ing ly .
w a rily
Lï É]ê ]äfL
ostra ž itě ; op a trně
‘W h a t d o y ou w a nt to g o to th e b ea c h for? ’ h e sa id w a rily .
a tta c h ment
L]Díô íp ã]åíL
silná ná klonnost; ú z ký v z ta h I d on’t und ersta nd th e B ritish a tta c h ment to th e sea sid e.
k
c a nd y floss
Lâ ô åÇ f=?Ñ äfl ëL
c ukrov á v a ta
C a nd y floss is a sug a ry sw eet like c otton w ool th a t y ou ea t on a
stic k.
c onv ention
Lâ ]åî Éåp åL
sh romá ž d ě ní; sjez d ; kong res T h ere’s a tra d e c onv ention in B irming h a m nex t w eek.
d ing h y
LÇ fÏ fL
ma lý č lun
W e h ired a n infla ta b le d ing h y .
ex h ib it
LfÖ Dò fÄ fíL
v ý sta v a ; ex p oná t
I w a s so sunb urned th a t I felt like a n ex h ib it a t a c onv ention.
p a d d le
Lé ô Ç äL
p á d lov a t
C h ild ren enjoy g oing for a p a d d le in th e sea .
p rosp ec t
Lé ê fl ëé Éâ íL
mož nost; v y h líd ka ; š a nc e
H ow d oes h e feel a b out th e p rosp ec t of a d a y on th e b ea c h ?
sa ltw a ter
Lëfl äíï l Wí]L
sla ná v od a (moře)
M y w ife is E ng lish a nd is th erefore ob sessed w ith sa ltw a ter.
sea sid e
LëáWë^ fÇ L
mořské p ob řež í
D o y ou like g oing to th e sea sid e?
sla p
Lëäô é L
p lá c á ní; p lesknutí
H is w ife g a v e h im a p la y ful sla p .
surf
Lë‰ WÑ L
p říb oj; v lnob ití
I w a tc h ed th em slow ly emerg ing from th e surf.
ta r
Lí^ W=L
a sfa lt; té r; d eh et
O ne of h is d a ug h ters g ot ta r in h er h a ir.
w a ter slid e
Lï l Wí]=?ëä^ fÇ L
tob og á n; skluz a v ka d o
M y son told me h e need ed h is ow n w a ter slid e.
b a z é nu
set off
LëÉí=Dfl Ñ L
v y d a t se; v y ra z it (na c estu) W h a t time d id y ou set off h ome?
b ury
LÄ Éê fL
p oh řb ít
H is son w a s b ury ing h im in sa nd .
c h uc kle
Líp ¾ â äL
p oc h ec h tá v a t se; smá t se
W h a t a re y ou c h uc kling a b out?
p ro seb e
emerg e
LfD㉠WÇ w L
v y nořit se; ob jev it se
I w a tc h ed a s th ey emerg ed from th e surf.
nip
Låfé L
kousnout; š típ nout
T h e d og nip p ed me on th e leg .
rea ssure
Lê áW]Dp r ]L
uklid nit; ukonejš it
M y w ife rea ssured me th a t w e’d h a v e a g rea t time.
w h imp er
Lï fãé ]L
z a fň uka t; z a kň oura t
‘O h , no,’ h e w h imp ered .
b ey ond th e rea c h of LÄ f?à fl åÇ =a ]=+ê áWíp =]î L ja ko z b a v ený roz umu
M y w ife is b ey ond th e rea c h of rea son w h ere sa ltw a ter is
c onc erned .
g et one’s ow n w a y
LÖ Éí=ï ¾ åò =?]r å=Dï ÉfL p rosa d it si sv é
D o y ou usua lly g et y our ow n w a y ?
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
p ut one’s foot d ow n
str a na 17 z 34
Lé r í=ï ¾ åò =DÑ r í=Ç ^ r åL z a ra z it c o; z a sta v it; z a sa d it
Lë]?î Éf=a ]=DëáWåL
se o ukonč ení
p roz kouma t situa c i
fiv e-sta r
p rev iously
LÑ ^ fî ëí^ WL
Lé ê áWî f]ëäfL
p řemrš tě ně d ra h ý ; v elmi
ná kla d ný
p ě tih v ě z d ič kov ý
p řed tím; d řív e
c on-ma n
Lâ fl åãô åL
p rosp ě š ná č innost
p od v od ník
surv ey th e sc ene
W h ere’s my c ar? (p. 7 1)
ex tra v a g a nt
Lfâ Dëíê ô î ]Ö ]åíL
c ommunity serv ic e
th eft
c h a rg e
p rosec ute
serv e
a p p ea r in c ourt
b e reg istered in sb ’s
na me
sh ow c onc ern
a string of lies
w ith out sb ’s
know led g e
Lâ ]?ãà ì Wå]íf=Dë‰ Wî fëL (d ob rov olná ) v eřejně
Lq ÉÑ íL
Líp ^ WÇ w L
Lé ê fl ëfâ à ì WíL
Lë‰ Wî L
L]?é f]ê =få=Dâ l WíL
LÄ f=?ê ÉÇ w fëí]Ç =få
ë¾ ãÄ ]Ç fò =DåÉfãL
Lp ]r =â ]åDë‰ WåL
L]=?ëíê fÏ =]î =Dä^ fò L
Lï f?a ^ r í=ë¾ ãÄ ]Ç fò
Dåfl äfÇ w L
I’ll n ev er forget y ou (p. 7 2 – 7 3 )
ex tra ord ina ry
Lfâ Dëíê l WÇ åê fL
insep a ra b le
LfåDëÉé ê ]Ä äL
mutua l
Lãà ì Wíp r ]äL
rea l-life
Lê f]äDä^ fÑ L
a c tua lly
b liss
immig ra tion offic er
soulma te
h old up
sort out
step in
d ep ort
h old
resist
surrend er
A re y ou follow ing
me?
c ome to th ink of it
Lô â íp r ]äfL
LÄ äfëL
LfãfDÖ ê Éfp å=?fl Ñ fë]L
Lë]r äãÉfíL
LÜ ]ì äÇ =D¾ é L
Lël Wí=D^ r íL
LëíÉé =DfåL
LÇ fDé l WíL
LÜ ]r äÇ L
Lê fDò fëíL
Lë]Dê ÉåÇ ]L
L^ W=à ]=DÑ fl ä]r fÏ =?ãfL
krá d ež
ob v init; ob ž a lov a t
soud ně stíh a t
od p y ka t si; od sed ě t si
d osta v it se k soud u
b ý t z a reg istrov á n na č í
jmé no
d á t na jev o z á jem/sta rost
snů š ka lž í
b ez ně č íh o v ě d omí
mimořá d ný ; neob v y klý
neroz luč ný ; neod d ě litelný
v z á jemný
skuteč ný ž iv ot; z e
skuteč né h o ž iv ota
v la stně
b la h o; d okona lé š tě stí
imig ra č ní ú řed ník
d ů v ě rný /nejb liž š í p řítel
z d rž et; p oz d rž et
v y p ořá d a t se; v y řeš it
z a kroč it; z a sá h nout
d ep ortov a t; v y p ov ě d ě t
d rž et; z a d rž ov a t
od olá v a t; nep od leh nout
v z d á t se; ka p itulov a t
R oz umíš ? C h á p eš ?
S ometimes y ou h a v e to p ut y our foot d ow n a nd sa y ‘no’.
H e q uic kly surv ey ed th e sc ene a nd told me w h a t h e w ould need .
H e used th e money to sp la sh out on a n ex tra v a g a nt h olid a y .
H e b ooked a suite in a fiv e-sta r h otel.
H e told h is g irlfriend h e h a d inh erited th e money a few month s
p rev iously .
T h e c ourt ord ered h im to d o six -month s c ommunity serv ic e.
A c on-ma n is someone w h o d ec eiv es p eop le in ord er to g et
money .
T ow nsend w a s c h a rg ed w ith th eft.
T h ey c h a rg ed h im w ith th eft.
It w a s a d iffic ult d ec ision for M rs H a w kin to p rosec ute h er ow n
son.
H e is now serv ing six -month s c ommunity serv ic e.
T h e teena g er a p p ea red in c ourt, c h a rg ed w ith th eft.
T h e c a r w a s reg istered in h is moth er’s na me.
H e h a d a stra ng e w a y of sh ow ing c onc ern.
H e told h is g irlfriend a string of lies.
T h e c a r w a s sold w ith out h er know led g e.
A
G
A
O
ny th ing ord ina ry felt ex tra ord ina ry b ec a use w e w ere tog eth er.
ill a nd T ony ev entua lly b ec a me insep a ra b le.
ng ela a nd B ra d met th roug h a mutua l friend .
ur rela tionsh ip w a sn’t strong enoug h for rea l-life p rob lems.
‘H a v e y ou ev er h a d a h olid a y roma nc e? ’ ‘I h a v e a c tua lly .’
A t th e b eg inning it w a s b liss.
W h y d id immig ra tion offic ers h old B ra d in L ond on?
A ng ela th oug h t sh e h a d met h er soulma te.
I w ond ered w h a t w a s h old ing h im up .
W e b oth h a d oth er rela tionsh ip s to sort out.
A friend step p ed in a nd a rra ng ed our first d a te.
E v entua lly B ra d w a s d ep orted b a c k to A ustra lia .
W h y w a s B ra d h eld b y immig ra tion offic ers.
T ony resisted h er a t first.
In th e end h e surrend ered .
I th oug h t, ‘H e’s th e one for me.’ A re y ou follow ing me?
kd y ž na d tím ta k p řemý š lím, C ome to th ink of it, h e d id look a little like B ra d P itt.
ta k mě na p a d á
LÑ l Wä=?Ü ÉÇ =]r î ]=?Ü fWäò b ý t a ž p o uš i z a milov a ný /á
W h ile A ng ela w a s in S y d ney sh e fell h ea d ov er h eels in lov e.
Lâ ¾ ã=í]=Dq áÏ â =]î =fíL
fa ll h ea d ov er h eels
(in lov e)
Efåä¾ î FL
it w a s ov er
Lfí=ï ]ò =D]r î ]L
It (a ll) w orked out w ell Lfí=El WäF=ï ‰ Wâ í=^ r í
in th e end
?ï Éä=få=a fWDÉåÇ L
to b e more p rec ise Lí]=Ä f=?ãl W=é ê fDë^ fëL
to p ut it simp ly
Lí]=?é r í=fí=Dëfãé äfL
w orsh ip sb from a fa r Lï ‰ Wp fé =ë¾ ãÄ ]Ç f
Ñ ê ]ã=]DÑ ^ WL
skonč ilo to
F or me a t lea st, it w a s ov er.
V š e na konec d ob ře d op a d lo. W e end ed up g etting ma rried so it a ll w orked out w ell in th e end .
konkré tně ; a b y c h b y l p řesný I w ent tra v elling in A ustra lia , w ell S y d ney , to b e more p rec ise.
jed nod uš e řeč eno
It w a sn’t th e b est of b eg inning s, to p ut it simp ly .
uc tív a t z d á lky /z od stup u
A t first I just w orsh ip p ed h im from a fa r.
E v ery postc ard tells a story / Nev er again ! / In sid er’s guid e (p. 7 4 – 7 6 )
a rty
L^ WífL
b oh é mský
b ookish
LÄ r â fp L
knih omolský ; rá d č touc í
c a ring
Lâ É]ê fÏ L
sta rostliv ý ; sta ra jíc í se
c risp
Lâ ê fëé L
křeh ký ; sv ě ž í
d a z z ling
LÇ ô ò äfÏ L
oslň ujíc í; ú c h v a tný
d ev ilish
LÇ Éî ]äfp L
ď á b elský
d isob ed ient
LÇ fë]DÄ áWÇ f]åíL
nep osluš ný ; nep oslouc h a jíc í
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
A
A
R
E
T
K
T
n a rty p erson is interested in a rt a nd c ulture.
b ookish p erson rea d s a lot.
ob ’s a kind c a ring p erson.
njoy th e c risp mounta in a ir!
h e w ea th er w a s sunny w ith d a z z ling skies.
id s sometimes b eh a v e in th e most d ev ilish w a y .
h ey ’re often d isob ed ient.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
end less
ex h ila ra ting
h a p p y -g o-luc ky
illeg ib le
ima g e-c onsc ious
ind ec isiv e
long -w ind ed
relentless
sa uc y
sc ra w ny
sic kly
sta rk-na ked
sty lish
ta c ky
ta steful
ta steless
tea rful
time-c onsc ious
una d v enturous
unselfc onsc ious
unw illing
w ell-informed
LÉåÇ ä]ëL
LfÖ Dò fä]ê ÉfífÏ L
LÜ ô é fÖ ]r Dä¾ â fL
LfDäÉÇ w ]Ä äL
LfãfÇ w ?â fl åp ]ëL
LfåÇ fDë^ fëfî L
Läfl Ï Dï fåÇ ]Ç L
Lê fDäÉåíä]ëL
Lël WëfL
Lëâ ê l WåfL
Lëfâ äfL
Lëí^ Wâ DåÉfâ fÇ L
Lëí^ fäfp L
Líô â fL
LíÉfëíÑ äL
LíÉfëíä]ëL
Líf]Ñ äL
Lí^ fã=?â fl åp ]ëL
L¾ å]Ç Dî Éåíp ]ê ]ëL
L¾ åëÉäÑ Dâ fl åp ]ëL
str a na 18 z 34
nekoneč ný
ra d ostný
b ez sta rostný
neč itelný
v ě d omý si a d b a jíc í sv é
ima g e
neroz h od ný
roz v lá č ný ; nud ný
neú na v ný ; v y trv a lý
d rz ý ; h ub a tý
v y c h rtlý ; kost a ků ž e
tě ž ký /sla d ký
ú p lně na h ý
eleg a ntní; mod erní
la c iný ; nev kusný
v kusný ; eleg a ntní
nev kusný
up la ka ný ; smutný
my slíc í na č a s; d b a jíc í o č a s
konv enč ní; nep od nika v ý
ned b a jíc í, c o osta tní říka jí,
ta kž e se mů ž e c h ov a t
p řiroz eně
nesouh la síc í; jsouc í p roti
d ob ře informov a ný
T
M
W
H
A
h ey h a v e end less c omp etitions to see w h o c a n b eh a v e th e w orst.
a d rid is a n ex h ila ra ting c ity .
ould y ou d esc rib e y ourself a s a h a p p y -g o-luc ky sort of p erson?
er h a nd w riting is illeg ib le.
rty p eop le c a n b e v ery ima g e-c onsc ious.
Ind ec isiv e p eop le often try to p lea se ev ery one.
L ong -w ind ed d esc rip tions c a n b e v ery b oring .
W h en th e c h ild ren a re a w a ke, th ey ’re relentless.
A sa uc y p ostc a rd is funny in a w a y th a t is slig h tly rud e.
S omeone w h o is sc ra w ny is v ery th in.
S ic kly food is sw eet a nd sug a ry .
T h e w ea th er g irls or b oy s a p p ea r on th e sc reen sta rk-na ked .
S h e a lw a y s w ea rs v ery sty lish c loth es.
A ta c ky p ostc a rd is not v ery sty lish b ut is often a musing .
A rty p eop le tend to send ta steful p ostc a rd s.
H a v e y ou ev er sent a ta c ky ta steless p ostc a rd ?
S h e a rriv ed a t h er p a rents’ h ouse feeling tea rful.
P eop le now a d a y s a re inc rea sing ly time-c onsc ious.
D on’t b e so una d v enturous!
H e’s a n unselfc onsc ious p erson w h o enjoy s life.
S h e’s unw illing to tra v el w ith th ree c h ild ren now .
S omeone w h o is w ell-informed a b out a sub jec t know s a lot a b out
it.
w ell-p oured
Lï ÉäDé l WÇ L
d ob ře na č ep ov a ný
T h ere’s noth ing b etter th a n a w ell-p oured G uinness!
a c c ord ing ly
L]Dâ l WÇ fÏ äfL
p od le toh o
T h e nex t d a y ’s temp era ture a p p ea rs on th e sc reen a nd th e
w ea th er g irl or b oy d resses a c c ord ing ly .
ind iv id ua lly
LfåÇ fDî fÇ w r ]äfL
jed notliv ě ; sa mosta tně
Ind iv id ua lly , th ey ’re ea sier to d ea l w ith th a n a ll tog eth er.
a ng le
Lô Ï Ö äL
ú h el; h led isko
T h e w ea th er forec a st is p resented from a n interesting new a ng le.
b a g ful
LÄ ô Ö Ñ r äL
p lná ta š ka ; v elké množ stv í S h e took a b a g ful of toy s for th e journey .
b ulletin
LÄ r ä]ífåL
(krá tký ) p řeh led z p rá v
I missed th e la te-nig h t new s b ulletin.
c ulture v ulture
Lâ ¾ äíp ]=?î ¾ äíp ]L
kulturní fa na tik
S ig h t-seeing is a w a y of life for th e c ulture v ulture.
g oo
LÖ ì WL
b lá to
A g oo is a messy sub sta nc e like a th ic k liq uid .
h a nd ful
LÜ ô åÇ Ñ r äL
č íslo; kv ítko; roš ťá k
T h e c h ild ren c a n b e a rea l h a nd ful a t times.
joker
LÇ w ]r â ]L
v tip á lek; š p rý ma ř
A joker is someone w h o enjoy s la ug h ing a nd h a v ing fun.
p a rking p ermit
Lé ^ Wâ fÏ =?é ‰ WãfíL
p ov olení k p a rkov á ní
Y ou need a p a rking p ermit to p a rk h ere.
p a rking restric tions Lé ^ Wâ fÏ =ê f?ëíê fâ p ]åò L omez ení p a rkov a ní
P a rking restric tions a p p ly th roug h out th e c ity .
p oc ketful
Lé fl â fíÑ r äL
(o množ stv í) p lná ka p sa
S h e took a p oc ketful of sw eets w ith h er for th e journey .
rib tic kler
Lê fÄ ?ífâ ä]L
leg ra c e; ně c o k z a smá ní
A rib tic kler is a n informa l w ord for someth ing th a t is v ery funny .
sa y ing
LëÉffÏ L
rč ení; p ořeka d lo
A sa y ing is a sentenc e or p h ra se th a t is v ery w ell know n.
b a c k on to
LÄ ô â =fl å=í]L
soused it z ez a d u, z a d ní č á stí T h e b ea c h es b a c k on to th e na tiona l p a rk.
soa k up
Lë]r â =D¾ é L
na sá t; na sá v a t
D o y ou enjoy soa king up th e loc a l c ulture w h en y ou’re on h olid a y ?
rev ea l
Lê fDî áWäL
od h a lit
Y our c h oic e of p ostc a rd rev ea ls a lot a b out y ou.
b e b ound to
LÄ f=DÄ ^ r åÇ =í]L
urč itě ; je jisté ž e
H umorous p ostc a rd s a re b ound to ra ise a smile.
d on’t b e fooled
LÇ ]r åí=Ä f=DÑ ì WäÇ L
N enec h se ob a la mutit
D on’t b e fooled b y a p p ea ra nc es.
d ow nrig h t
LÇ ^ r åê ^ fí
ú p lně /na p rosto
T h e journey w ith th ree c h ild ren w a sn’t just foolish – it w a s
irresp onsib le
?fê fDëé fl åë]Ä äL
nez od p ov ě d né
d ow nrig h t irresp onsib le.
T h e fina l stra w w a s… La ]=?Ñ ^ fåä=Dëíê l W=ï ]ò L p osled ní ka p ka b y la …
T h e fina l stra w w a s w h en my p a rents told me w h a t a n a w ful c h ild I
h a d b een.
g o out of one’s w a y to LÖ ]r =?^ r í=]î =ï ¾ åò
v elmi se sna ž it; usilov a t
A rty p eop le g o out of th eir w a y to find unusua l p ostc a rd s.
d o sth
Dï Éf=í]=Ç ì W=ë¾ ãq fÏ L
lov e th e sound of
Lä¾ î =a ]=?ë^ r åÇ =]î
rá d p oslouc h a t sá m seb e
P eop le w h o w rite long -w ind ed d esc rip tions tend to b e th e ty p e
one’s ow n v oic e
ï ¾ åò =]r å=Dî l fëL
w h o lov e th e sound of th eir ow n v oic e.
ma ke th e most of
LãÉfâ =a ]=Dã]r ëí=]î L c o nejlé p e/nejv íc e v y už ít
It’s imp orta nt to ma ke th e most of y our h olid a y .
č eh o
mista ken st/sb for
LÄ f=ãfDëíÉfâ ]å=Ñ ]L
sp lé st si ně c o/ně koh o s
I w ould h a te to b e mista ken for one of th e c row d .
st/sb
ně č ím/ně ký m
more often th a n not Lãl W=Dfl Ñ å=a ]å=Dåfl íL v ě tš inou; p ov ě tš ině
M ore often th a n not, th ey ’re d isob ed ient.
on top of th a t
Lfl å=Dífl é =]î =Da ô íL
na v íc ; na d to
O n top of th a t, th ey a ll w a nt my a ttention a t th e sa me time.
one of th e c row d
Lï fl å=]î =a ]=Dâ ê ^ r Ç L jed en z mnoh a
A rty p eop le d on’t like to b e th oug h t of a s one of th e c row d .
ra ise a smile
Lê Éfò =]=Dëã^ fäL
v y loud it usmě v ; v y v ola t
T a c ky p ostc a rd s often ra ise a smile.
usmě v
L¾ åDï fäfÏ L
Lï ÉäfåDÑ l WãÇ L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
reg a rd less of
run th e risk of
ta ke d elig h t in
und iv id ed a ttention
w ith a v iew to d oing
sth
Y ou c a n’t g o w rong
w ith
b ez oh led u na c o; neh led ě
na c o
Lê ¾ å=a ]=Dê fëâ =]î L
p od stoup it riz iko/neb ez p eč í
LíÉfâ =Ç fDä^ fí=fåL
mít p ož itek; mít ra d ost z
č eh o
L¾ åÇ fî ^ fÇ fÇ =]DíÉåp åL p lná p oz ornost
Lï fa =]=?î à ì W=í]=DÇ ì WfÏ z a ú č elem/s ú my slem
Lê fDÖ ^ WÇ ä]ë=?]î L
ë¾ ãq fÏ L
Là ]=?â ^ Wåí=Ö ]r =Dê fl Ï
ï fa L
UNIT 9 – Th e perfec t fac e (p. 7 8 – 7 9 )
a p p ea ling
L]Dé áWäfÏ L
a rc h ed
L^ Wíp íL
b a b y -fa c ed
LÄ ÉfÄ f?Ñ ÉfëíL
c omp osite
Lâ fl ãé ]ò fíL
c ute
Lâ à ì WíL
ex p ressiv e
Lfâ Dëé ê Éëfî L
key
Lâ áWL
ob jec tiv e
L]Ä DÇ w Éâ ífî L
p lump
Lé ä¾ ãé L
p rominent
Lé ê fl ãfå]åíL
q ua ntifia b le
Lâ ï fl åífDÑ ^ f]Ä äL
sp a rkling
Lëé ^ Wâ äfÏ L
top -ra nking
Lífl é ?ê ô åâ fÏ L
trustw orth y
turned -up
adage
b one struc ture
c h eekb one
c ultura l b ound a ry
d imp les
ja w
ra ting
sc a r
ta ttoo
p ut forw a rd
c h a lleng e
p roc ess
ra nk
sw oon
a t first g la nc e
b ea uty is in th e ey e
of th e b eh old er
b y a nd la rg e
Líê ¾ ëíï ‰ Wa fL
Lí‰ WåÇ D¾ é L
Lô Ç fÇ w L
LÄ ]r å=?ëíê ¾ â íp ]L
Líp áWâ Ä ]r åò L
Lâ ¾ äíp ]ê ]ä=DÄ ^ r åÇ ê fL
LÇ fãé äò L
LÇ w l WL
Lê ÉfífÏ L
Lëâ ^ WL
Lí]Díì WL
Lé r í=DÑ l Wï ]Ç L
Líp ô äfåÇ w L
Lé ê ]r ëÉëL
Lê ô Ï â L
Lëï ì WåL
L]í=?Ñ ‰ Wëí=DÖ ä^ WåëL
LÄ à ì Wíf=fò =få=a f=?^ f=]î
a ]==Ä fDÜ ]r äÇ ]L
LÄ ^ f=]å=Dä^ WÇ w L
Cosmetic surgery (p. 8 0 – 8 1)
a g eing
LÉfÇ w fÏ L
c ommonp la c e
Lâ fl ã]åé äÉfëL
g ra teful
LÖ ê ÉfíÑ äL
ind ulg ent
LfåDÇ ¾ äÇ w ]åíL
ind ulg e
LfåDÇ ¾ äÇ w L
inner
p ert
c osmetic surg ery
ey esig h t
looks
str a na 19 z 34
neud ě lá š c h y b u
p řita ž liv ý ; roz tomilý ; p říjemný
klenutý ; v e tv a ru ob louku
s d ě tskou tv á ří
slož ený
roz tomilý ; roz koš ný
ex p resív ní; v ý ra z ný
klíč ov ý
ob jektiv ní
p lnoš tíh lý ; b uc la tý
v y stup ujíc í; v y č nív a jíc í
mě řitelný
jiskřiv ý
umístiv š í si na nejv y š š ím
stup ni
d ů v ě ry h od ný ; sp oleh liv ý
v z h ů ru ob rá c ený
p říslov í; rč ení; p ořeka d lo
p osta v ení kostí
líc ní kost
h ra nic e (rů z ný c h ) kultur
ď olíč ek
č elist
oh od noc ení
jiz v a
tetov á ní
p řed né st; p řed lož it
p oc h y b ov a t; v y já d řit
p oc h y b nosti
z p ra c ov a t; z p ra c ov á v a t
řa d it; seřa z ov a t
omd lít; p řiv é st d o md lob
na p rv ní p oh led
v kusy se rů z ní; krá sa je
sub jektiv ní
v š eob ec ně ; ob ec ně
R eg a rd less of my p rep a ra tions th e journey w a s h ellish .
Ind ec isiv e p eop le run th e risk of seeming una d v enturous.
M y p a rents took d elig h t in telling me h ow a w ful I w a s a s a c h ild .
K id s a lw a y s w a nt y our und iv id ed a ttention.
T h e p ostc a rd c omb ines sev era l d ifferent p ic tures w ith a v iew to
p lea sing ev ery one.
Y ou c a n’t g o w rong w ith a p int of G uinness.
H e h a s a v ery a p p ea ling smile.
A lot of film sta rs a nd mod els h a v e a rc h ed ey eb row s.
A lot of w omen like b a b y -fa c ed men.
T h e c omp uter c rea ted tw o c omp osite p ic tures.
I lov e d imp les – th ey ’re so c ute.
S h e h a s v ery ex p ressiv e ey es.
D r P errett c ond uc ted one or tw o key ex p eriments.
D o y ou th ink th a t b ea uty is ob jec tiv e?
B la c k p eop le seem to p refer p lump er fa c es.
M ost p eop le find p rominent c h eekb ones a ttra c tiv e.
D o y ou a g ree th a t b ea uty is q ua ntifia b le?
S p a rkling ey es a re g enera lly c onsid ered a ttra c tiv e.
T h e top -ra nking ma le fa c e h a d g entle fea tures.
W omen th ink th a t men w ith feminine fa c es a re more trustw orth y .
D o y ou like turned -up noses?
D o y ou b eliev e in th e old a d a g e ‘B ea uty is in th e ey e of th e
b eh old er’?
G ood b one struc ture ma kes a fa c e a ttra c tiv e.
H ig h c h eekb ones a re a ttra c tiv e.
D o id ea ls of b ea uty c ross c ultura l b ound a ries?
W h en h e smiles h e g ets d imp les in h is c h eeks.
H e h a s a sq ua re ja w .
V olunteers w ere a sked to g iv e ea c h of th e p h otos a n
a ttra c tiv eness ra ting .
In some c ultures sc a rs a re c onsid ered a ttra c tiv e.
W h a t d o y ou th ink of p eop le w ith ta ttoos?
D r P errett p uts forw a rd a n ev olutiona ry th eory to ex p la in th is
p referenc e.
H e c h a lleng es a c c ep ted th eories of b ea uty .
C
P
W
D
A
R
omp uters c a n p roc ess v a st q ua ntities of d a ta .
h otos of w omen w ere ra nked for th eir a ttra c tiv eness.
h y d o w omen sw oon ov er sta rs like T om C ruise a nd L eona rd o
iC a p rio?
t first g la nc e, th e fa c es looked v ery simila r.
oma ntic s b eliev e th a t b ea uty is in th e ey e of th e b eh old er.
B y a nd la rg e, w e a ll seem to b e a ttra c ted to th e sa me th ing s.
A g eing film-sta rs w h o’v e h a d c osmetic surg ery a ll look th e sa me.
C osmetic surg ery is b ec oming more a nd more c ommonp la c e.
W e sh ould b e g ra teful for w h a t G od h a s g iv en us.
D o y ou th ink it’s ind ulg ent to sp end money on c osmetic surg ery ?
T ry no to ind ulg e in b ig mea ls w ith w ine. E a t lig h tly a nd ta ke some
ex c erc ise.
Lfå]L
D o y ou a g ree th a t th e most b ea utiful w omen a re th e ones w h ose
inner b ea uty sh ines out?
Lé ‰ WíL
sv ů d ný
C ind y w a nted a p ert, turned -up nose.
Lâ fl ò ?ãÉífâ =Dë‰ WÇ w ]ê fL kosmetic ká c h irurg ie
D o y ou know a ny one w h o h a s h a d c osmetic surg ery ?
L^ fë^ fíL
z ra k
D oes ea ting c a rrots imp rov e y our ey esig h t?
Lär â ëL
(a tra ktiv ní) v z h led (o osob ě ) R ita th inks th a t J ea n’s looks h elp ed h er to g et h er job .
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
stá rnouc í
b ě ž ný ; v š ed ní
v d ě č ný
roz ma řilé ; roz ma z lenost
v y ž ív a t se v č em; na c h á z et
p otě š ení (~ in sth )
v nitřní
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
str a na 20 z 34
nose job
nostril
p ov erty
Lå]r ò =?Ç w fl Ä L
Låfl ëíê ]äL
Lé fl î ]ífL
H ow ma ny nose job s d id C ind y h a v e?
T h ey ma d e h er nostrils sma ller.
Is it rig h t to h a v e c osmetic surg ery w h en th ere’s so muc h p ov erty
in th e w orld ?
sunsc reen
Lë¾ åëâ ê áWåL
kré m na op a lov á ní
Y ou sh ould w ea r sunsc reen to p rotec t y our skin a g a inst th e sun.
sh ine out
Lp ^ få=D^ r íL
v y z a řov a t
I like p eop le w h ose inner b ea uty sh ines out.
h ig h lig h t
LÜ ^ fä^ fíL
melírov a t
H a v e y ou ev er h a d y our h a ir h ig h lig h ted ?
stra ig h ten
Lëíê ÉfíåL
na rov na t; v y rov na t; srov na t S ome p eop le c h oose to h a v e th eir teeth stra ig h tened a t th e
d entist’s.
w id en
Lï ^ fÇ åL
roz š ířit (se); z v ě tš it (se)
F irst of a ll, sh e h a d h er ey es w id ened .
b e emb od ied in
LÄ áW=ÉãDÄ fl Ç fÇ =fåL
b ý t z a h rnut; z tě lesň ov a t
S h e w a nted th e sort of fea tures th a t a re emb od ied in d olls like
B a rb ie a nd S ind y .
b e influenc ed b y
LÄ áW=DfåÑ äì W]åëí=?Ä ^ fL b ý t ov liv ně n č ím
W e sh ould n’t b e influenc ed b y stereoty p ic a l id ea s of b ea uty .
h a ng on
LÜ ô Ï =Dfl åL
p oč ka t
H a ng on, R ita . W e h a v e to ma ke th e d istinc tion b etw een h ea lth
a nd b ea uty .
h a v e one’s nose d one LÜ ô î =ï ¾ åò =Då]r ò
nec h a t si up ra v it nos
H a v ing y our nose d one only c osts th e p ric e of a v a c a tion.
It d oesn’t g et y ou
a ny w h ere
It is rec koned (th a t)
?Ç ¾ åL
Lfí=?Ç ¾ ò åí=?Ö Éí=à ì W
… ti nija k nep omů ž e
DÉåfï É]L
Lfí=fò =Dê Éâ ]åÇ =E?a ô íFL má se z a to; od h a d uje se
It is sometimes
a ssumed (th a t)
T h a t’s w h ere I
d isa g ree
Lfí=fò =?ë¾ ãí^ fãò
]Dëà ì WãÇ =E?a ô íFL
La ô íë=ï É]ê =^ f
?Ç fë]DÖ ê áWL
S peed d atin g (p. 8 2 – 8 4)
b ub b ly
LÄ ¾ Ä äfL
d iz z y
LÇ fò fL
d ow n-to-ea rth
LÇ ^ r åíì WD‰ Wq L
d rip p y
LÇ ê fé fL
h a rmless
LÜ ^ Wãä]ëL
la d d ish
Läô Ç fp L
la id -b a c k
lev el-h ea d ed
ob sessiv e
op en-mind ed
outg oing
p otentia l
self-c entred
sp a c ed out
sta nd -offish
stra ig h t
unp retentious
b lind d a te
ma nners
ma te
suffering
b rea k up (w ith )
ra mb le on
sig n up
turn off
ma teria lise
a b sorb ed w ith
y ourself
b e a fter sb
b e out a nd a b out
p la stic ká op era c e nosy
noz d ra
c h ud ob a ; b íd a
má se z a to
S tím nesouh la sím.
B efore, h a v ing a g enius IQ d id n’t g et me a ny w h ere.
It is rec koned th a t our c a p ita l c ity h a s th e h ig h est c rime ra te in th e
c ountry .
It is sometimes a ssumed th a t a ll unma rried w omen a re looking for
a h usb a nd .
T h ere’s noth ing w rong w ith try ing to imp rov e on w h a t na ture h a s
g iv en y ou.’ ‘T h a t’s w h ere I d isa g ree.’
K ev in th oug h t S ind y w a s b ub b ly a nd liv ely .
S omeone w h o is d iz z y is not v ery p ra c tic a l.
I like p ra c tic a l, d ow n-to-ea rth p eop le.
S omeone w h o is d rip p y seems w ea k a nd not v ery interesting .
H e w a s h a rmless b ut not v ery insp iring .
M en w h o a re la d d ish a re ma inly interested in h ob b ies c onsid ered
to b e ty p ic a lly ma le.
LäÉfÇ DÄ ô â L
klid ný ; b ez sta rostný
P eop le w h o a re la id -b a c k nev er seem to w orry a b out th ing s.
LäÉî ]äDÜ ÉÇ fÇ L
roz umný ; c h la d ně uv a ž ujíc í I p refer p eop le w h o a re d ow n-to-ea rth a nd lev el-h ea d ed .
Lfl Ä DëÉëfî L
c h orob ný ; nutka v ý ; p osed lý O b sessiv e p eop le a re d iffic ult to d ea l w ith .
L]r é ]åDã^ fåÇ ]Ç L
nez a uja tý ; nep řed p oja tý
I w ish my p a rents w ere more op en-mind ed a nd tolera nt.
L^ r íDÖ ]r fÏ L
sp oleč enský ; otev řený
S h e’s a friend ly outg oing p erson.
Lé ]DíÉåp äL
p otenc iá lní; p řic h á z ejíc í v
Y ou c a n meet fiv e p otentia l ma tes in less th a n h a lf a n h our.
úvahu
LëÉäÑ DëÉåí]Ç L
eg oc entric ký ; sob ec ký
S h e w a s v ery self-c entred a nd d id n’t a sk me a ny q uestions a b out
my self.
Lëé Éfëí=D^ r íL
omá mený ; nep říč etný
S omeone w h o is sp a c ed out d oes not seem q uite a w a re of w h a t is
h a p p ening a round th em.
Lëíô åÇ Dfl Ñ fp L
rez erv ov a ný ; od mě řený
J im th oug h t C la ire w a s sta nd -offish a nd not v ery friend ly .
Lëíê ÉfíL
rov ný ; p římý
S omeone w h o is stra ig h t seems c onv entiona l a nd b oring .
L¾ åé ê fDíÉåp ]ëL
skromný ; neoká z a lý ; p rostý U np retentious p eop le a re d ow n-to-ea rth a nd not a t a ll snob b ish .
LÄ ä^ fåÇ =DÇ ÉfíL
sc h ů z ka na slep o (mez i
H a v e y ou ev er b een on a b lind d a te?
d v ě ma nez na jíc ími se
osob a mi)
Lãô å]ò L
c h ov á ní; z p ů sob y
C ra ig th oug h t E ric a h a d a w ful ma nners.
LãÉfíL
p a rtner
S p eed d a ting ena b les y ou to meet sev era l p otentia l ma tes in a
sh ort p eriod .
Lë¾ Ñ ]ê fÏ L
b olest; utrp ení
If y ou d on’t like th e p erson y ou meet, th e suffering w ill b e ov er
a fter fiv e minutes.
LÄ ê Éfâ =D¾ é =Eï fa FL
roz ejít se s ký m
A d a m b roke up w ith h is g irlfriend th ree month s a g o.
Lê ô ãÄ ä=Dfl åL
mluv it nesouv isle; mluv it b ez S h e ra mb led on too muc h a b out h er h ome tow n in Irela nd .
la d u a skla d u
Lë^ få=D¾ é L
p řih lá sit se (for) d o
F iv e men a nd fiv e w omen h a d sig ned up for th e ev ent.
(a kc e/soutě ž e)
Lí‰ Wå=Dfl Ñ L
od ra d it
W h a t w ould turn y ou off someb od y immed ia tely ?
Lã]?íf]ê f]Dä^ fò L
uskuteč nit se
N oth ing ma teria lised from h is p rev ious rela tionsh ip s.
L]Ä ?ò l WÄ Ç =ï fa =à ]DëÉäÑ L b ý t z a mě stná n sá m seb ou C ra ig th oug h t E ric a w a s v ery a b sorb ed w ith h erself.
LÄ áW=D^ WÑ í]L
LÄ áW=?^ r í=]å=]DÄ ^ r íL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
energ ic ký ; temp era mentní
roz trž itý ; p otrh lý
s noh a ma na z emi
ufň uka ný ; sla b oš ský
neš kod ný
ma c h rov ský ; fra jerský
usilov a t o c o; sna ž it se z íska t A d a m is a fter someone w h o is a g ood la ug h .
b ý t p ořá d p ry č /na c está c h
T ony d oesn’t often meet a ny one w h en h e’s out a nd a b out.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
a b it of a la ug h
fa ll for ea c h oth er
a g ood la ug h
not on th e sa me
p la net
on sig h t
L]=?Ä fí=]î =]=Dä^ WÑ L
LÑ l Wä=Ñ fl ê =áWíp =D¾ a ]L
L]=?Ö r Ç =Dä^ WÑ L
Låfl í=fl å=a ]=?ëÉfã
Dé äô åfíL
Lfl å=Dë^ fíL
sa fe in th e know led g e LëÉfÑ =få=a ]=Dåfl äfÇ w
(th a t)
Ea ]íFL
B lin d D ate (p. 8 5 – 8 6 )
b ig -h ea d ed
LÄ fÖ DÜ ÉÇ fÇ L
c unning
Lâ ¾ åfÏ L
fox y
LÑ fl â ëfL
imma ture
Lfã]Díp r ]L
self-ob sessed
LëÉäÑ fl Ä DëÉëíL
sh ip w rec ked
Lp fé ê Éâ íL
sly
b od y la ng ua g e
Lëä^ fL
LÄ fl Ç f=äô Ï Ö ï fÇ w L
c a terp illa r
c ontesta nt
g y p sy
ma n-ea ter
Lâ ô í]é fä]L
Lâ ]åDíÉëí]åíL
LÇ w fé ëfL
Lãô åáWí]L
ma n-ea ting tig er
g et on
Lãô åáWífÏ =Dí^ fÖ ]L
LÖ Éí=Dfl åL
str a na 21 z 34
troc h u se z a smá t
z a milov a t se d o; na d c h nout
se p ro
leg ra c e; z á b a v a
z jiné h o tě sta
J im just w a nts a b it of a la ug h .
W h ic h of th e c oup les fell for ea c h oth er?
d omý š liv ý
ma z a ný ; v y c h y tra lý ; lstiv ý
p roh na ný ; liš á c ký
ned osp ě lý ; nev y v inutý
p osed lý sá m seb ou
(b e~ ) z troskota t
S h e th oug h t J a mes w a s b ig -h ea d ed .
A c unning p erson d ec eiv es p eop le in ord er to g et w h a t th ey w a nt.
N umb er 1 d esc rib es h erself a s sly , c unning a nd na tura lly fox y .
H e’s not my ty p e – h e’s too imma ture.
M el th oug h t J a mes w a s b ig -h ea d ed a nd self-ob sessed .
If y ou w ere sh ip w rec ked on a d esert isla nd , w h a t th ree
p ossessions w ould y ou w a nt to h a v e w ith y ou?
Y ou c a n’t trust h er – sh e’s sly .
B od y la ng ua g e rev ea ls a lot a b out y our emotions.
oka mž itě p ři sp a tření; na
p otká ní
s jistotou, ž e; s klid ný m
sv ě d omím, ž e
z á lud ný ; ma z a ný
uv ě d omě lé i neuv ě d omě lé
informa c e z p rostřed kov a né
g esty , oč ima a p od .
h ousenka
soutě ž íc í; z á v od ník
c iká n; R om
mrc h a ; p otv ora (ž ena , která
č a sto stříd á p a rtnery a
š p a tně se k nim c h ov á )
ty g r lid ož rout
(~ w ith ) v y c h á z et d ob ře s
I w a nt someone w h o’s a g ood la ug h .
I h a d noth ing in c ommon w ith h er – w e just w eren’t on th e sa me
p la net.
If y ou h a te ea c h oth er on sig h t, th e suffering w ill only la st fiv e
minutes.
Y ou c a n b e sa fe in th e know led g e th a t th e suffering w on’t g o on
forev er.
H is ey eb row s remind ed h er of c a terp illa rs.
E a c h p la y er a sks th ree q uestions to th ree h id d en c ontesta nts.
S h e h a d h er p a lm rea d b y a g y p sy .
A ma n-ea ter is a w oma n w h o h a s rela tionsh ip s w ith a lot of
d ifferent men.
N umb er 3 d esc rib es h erself a s a ma n-ea ting tig er.
C oup les c ome b a c k to th e sh ow a w eek la ter to tell th e a ud ienc e
h ow th ey g ot on.
g o a fter
LÖ ]r =D^ WÑ í]L
sna ž it se z íska t; jít z a č ím W h en I g o a fter someth ing th ere’s no esc a p e.
go back
LÖ ]r =DÄ ô â L
jít na z p ě t; v rá tit se
W h a t d id y ou th ink of J a mes w h en th e sc reen w ent b a c k?
g iv e a w a y
LÖ fî =]Dï ÉfL
p roz ra d it; sv ě d č it
B od y la ng ua g e tend s to g iv e p eop le a w a y .
keep up w ith
Lâ áWé =D¾ é =ï fa L
ud rž ov a t (c o); p okra č ov a t (v Y ou’ll need a ll y our streng th to keep up w ith me!
č em)
fa nc y
LÑ ô åëfL
b ý t p řita h ov á n; jet p o kom D o M el a nd J a mes fa nc y ea c h oth er?
h ost
LÜ ]r ëíL
mod erov a t; uv á d ě t
T h e sh ow is h osted b y C illa B la c k.
reflec t
Lê fDÑ äÉâ íL
od rá ž et; v y ja d řov a t
D o y ou th ink p eop le’s p ets reflec t th eir p ersona lity ?
run
Lê ¾ åL
p rov oz ov a t; b ě ž et
T h e sh ow h a s b een running sinc e 1 9 8 5 .
a ssuming (th a t)
L]Dëà ì WãfÏ =E?a ]íFL
z a p řed p okla d u; v p říp a d ě , A ssuming th a t y ou h a d p lenty of money , w h a t c ountries w ould y ou
že
like to v isit?
b e a ll ov er sb like a LÄ áW=l Wä=?]r î ]
jet p o ně kom ja ko b lá z en
M el w a s a ll ov er me like a ra sh .
ra sh
ë¾ ãÄ ]Ç f=ä^ fâ =]=Dê ô p L (ra sh - v y rá ž ka )
c ome a liv e
Lâ ¾ ã=]Dä^ fî L
ož ít; p rob ud it se
I tend to c ome a liv e in th e ev ening s.
c ome true
Lâ ¾ ã=Díê ì WL
sp lnit se (o p řed p ov ě d i)
D o y ou b eliev e th a t d rea ms c a n c ome true?
g o w ell
LÖ ]r =Dï ÉäL
p rob íh a t d ob ře
D id M el a nd J a mes th ink th eir d a te w ent w ell?
h a v e one’s p a lm rea d LÜ ô î =ï ¾ åò =Dé ^ Wã
nec h a t si v ě š tit z ruky
H a v e y ou ev er h a d y our p a lm rea d b y a g y p sy ?
money is no ob jec t
not b e sb ’s ty p e
on th e b a sis of
sup p osing (th a t)
th e w a y to a ma n’s
h ea rt is th roug h h is
stoma c h
Nev er E v er (p. 8 7 )
low
sa ne
soul
eith er w a y
?ê ÉÇ L
Lã¾ åf=fò =å]r
Dfl Ä Ç w Éâ íL
Låfl í=Ä f=ë¾ ãÄ ]Ç fò
Dí^ fé L
Lfl å=a ]=DÄ Éfëfë=?]î L
Lë]Dé ]r ò fÏ =?a ]íL
La ]=?ï Éf=íì W=]=ãô åò
?Ü ^ WíL
Lä]r L
LëÉfåL
Lë]r äL
L^ fa ]=Dï ÉfL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
p eníz e neh ra jí ž á d nou roli
neb ý t ně č í ty p
na z á kla d ě
T h ey c ould g o w h erev er th ey w a nted on h olid a y – money is no
ob jec t.
J a mes w a sn’t my ty p e – h e w a s too imma ture.
p řed sta v si, ž e… ; kd y b y s…
lá ska p roc h á z í ž a lud kem
T h e p la y er must c h oose a c ontesta nt on th e b a sis of h is/h er
a nsw ers.
S up p osing th a t y ou c ould g o out w ith a ny one in th e w orld , w h o
w ould it b e?
Is one of th e w a y s to J a mes’ h ea rt th roug h h is stoma c h ?
níz ký ; níz ko
d uš ev ně z d ra v í; roz umný
d uš e
ta k č i ta k
S h e’s feeling sa d a nd low .
Y our a nsw ers w ill keep me sa ne.
I’v e sea rc h ed my soul for th e a nsw er.
E ith er w a y , I must know th e a nsw er.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
feel a t ea se
LÑ áWä=]íDáWò L
g o out of one’s mind LÖ ]r =?^ r í=]î =ï ¾ åò
in a d a z e
in a b la c k h ole
p ea c e of mind
sta rt a fig h t
tell sb sth to th eir
fa c e
trea t y ou rig h t
Dã^ fåÇ L
Lfå=]=DÇ Éfò L
Lfå=]=?Ä äô â =DÜ ]r äL
Lé áWë=]î =Dã^ fåÇ L
Lëí^ Wí=]=DÑ ^ fíL
LíÉä=ë¾ ãÄ ]Ç f=ë¾ ãq fÏ
í]=a É]=DÑ ÉfëL
Líê áWí=à ì W=Dê ^ fíL
str a na 22 z 34
b ý t klid ný ; uv olně ný
p řijít o roz um
ja ko v e sná c h ; omá mený
č erná d íra ; z oufa lstv í
d uš ev ní klid ; d uš ev ní p oh od a
z a č ít h á d ku, soub oj
říc t ně komu ně c o p římo d o
oč í
c h ov a t se k ně komu h ez ky ;
z a c h á z et h ez ky s ký m
It’s imp orta nt to feel a t ea se.
S h e’s g oing out of h er mind w ith sa d ness.
S h e feels c onfused a nd in a d a z e.
I feel d ep ressed – a s if I’m in a b la c k h ole.
I need to know th e a nsw ers for my p ea c e of mind .
I d on’t w a nt to q ua rrel or sta rt a fig h t.
Y ou sh ould tell h er w h a t sh e d id w rong to h er fa c e.
I a lw a y s tried to trea t y ou rig h t.
UNIT 10 – Th e gen ius of th e G uggen h eim (p. 8 8 – 8 9 )
ea g er
LáWÖ ]L
d y c h tiv ý ; c h tiv ý ; ned oč ka v ý
ec c entric
Lfâ DëÉåíê fâ L
v ý střed ní; ex c entric ký
g row ing
LÖ ê ]r fÏ L
rostouc í
h id eous
new ly a p p ointed
p ost-ind ustria l
riv ersid e
run-d ow n
semi-d erelic t
sh ip b uild ing
sp a c e-a g e
sp ra w ling
toug h
w a terfront
w ine-b ottling
b ra inc h ild
non-sta rter
red ev elop ment
p rog ra mme
termina l
urb a n sp ra w l
fa c e out
rev el in
w ind th roug h
c ement
c ommission
g limp se
ov erlook
p ossess
rea lise
a t ev ery turn
b y c h a nc e
It’s w ell w orth …
like no oth er
W h a t on ea rth … ?
w ith th is in mind
H e w a s ea g er to esta b lish a E urop ea n b a se for th e G ug g enh eim.
G eh ry fell in lov e w ith th e ec c entric B a sq ue c ity .
T h ey w a nted a n a rt museum to c ement th e c ity ’s g row ing
rep uta tion.
LÜ fÇ f]ëL
š ered ný ; oh a v ný
B ilb a o is surround ed b y a h id eous urb a n sp ra w l.
Låà ì Wäf=]Dé l fåí]Ç L
nov ě jmenov a ný
T h oma s K rens w a s th e new ly a p p ointed d irec tor of th e
G ug g enh eim found a tion.
Lé ]r ëífåDÇ ¾ ëíê f]äL
p ostind ustriá lní
G eh ry rev elled in th e p ost-ind ustria l env ironment.
Lê fî ]ë^ fÇ L
(místo) p od é l řeky ; u řeky
B ilb a o is a riv ersid e c ity .
Lê ¾ åDÇ ^ r åL
roz p a d lý ; z c h á tra lý
T h ere a re a lot of run-d ow n b uild ing s in th e c ity .
LëÉãfDÇ Éê ]äfâ íL
p oloroz p a d lý ; na p ů l z c h á tra lý W h ile out running h e notic ed a semi-d erelic t w a terfront z one.
Lp fé Ä fäÇ fÏ L
loď a řstv í; sta v b a lod í
B ilb a o is a former sh ip b uild ing c ommunity .
Lëé ÉfëÉfÇ w L
kosmic ký v ě k
It’s a p ost-mod ern, sp a c e-a g e museum.
Lëé ê l WäfÏ L
roz ta ž ený ; p nouc í se
B ilb a o is a la rg e sp ra w ling c ity .
Lí¾ Ñ L
silný ; h ouž ev na tý
It used to b e a toug h sh ip b uild ing c ommunity .
Lï l Wí]Ñ ê ¾ åíL
ná b řež í
T h e museum is b uilt on a w a terfront z one.
Lï ^ fåÄ fl íäfÏ L
(~ w a reh ouse) b ud ov a , kd e T h e site p rop osed orig ina lly w a s a former w ine-b ottling
se p lní la h v e v ínem
w a reh ouse.
LÄ ê Éfåíp ^ fäÇ L
d uc h ov ní d ítě
T h e G ug g enh eim is th e b ra inc h ild of T h oma s K rens.
Låfl åDëí^ Wí]L
z tra c ený p říp a d
T h e site p rop osed orig ina lly w a s a non-sta rter.
Lê áWÇ fDî Éä]é ã]åí
p rog ra m na p řesta v b u; p lá n In th e 1 9 8 0 s th e B a sq ue g ov ernment b eg a n a red ev elop ment
?é ê ]r Ö ê ô ãL
p řesta v b y
p rog ra mme for B ilb a o.
Lí‰ WãfåäL
terminá l; koneč ná sta nic e
T h ere w ere p la ns to b uild a new a irp ort termina l.
L‰ WÄ ]å=Dëé ê l WäL
mě stská a g lomera c e;
T h e G ug g enh eim looks like a sh iny toy surround ed b y h id eous
konurb a c e
urb a n sp ra w l.
LÑ Éfë=D^ r íL
smě řov a t; b ý t otoč en k
B ilb a o fa c es out onto th e B a y of B isc a y .
Lê Éî ]ä=DfåL
lib ov a t si v č em; v y ž ív a t se v G eh ry rev elled in th e d irt a nd c h a os of th e env ironment.
č em
Lï ^ fåÇ =?q ê ì WL
p rop lé ta t se; klika tit se (o
Y ou lea v e th e a irp ort a nd w ind th roug h th e g reen h ills.
c estě )
LëfDãÉåíL
up ev nit; z p ev nit
T h e B a sq ue reg iona l g ov ernment w a nted to c ement th e c ity ’s
g row ing rep uta tion.
Lâ ]Dãfp åL
p ov ě řit; z moc nit
T h ey c ommissioned th e b est p ossib le p eop le for th e job .
LÖ äfãé ëL
z b ě ž ně /letmo se p od ív a t
T h e G ug g enh eim c a n b e g limp sed in th e d ista nc e from th e h ills.
L]r î ]Där â L
mít v y h líd ku na
T h e J esuit U niv ersity ov erlooks th e riv er N erv ion.
Lé ]Dò ÉëL
(W h a t ~ ed th em? ) C o je to W h a t p ossessed th e museum to c ome to a p la c e like B ilb a o?
p rob oh a na p a d lo?
Lê f]ä~ fò L
uskuteč nit; rea liz ov a t
C a lifornia n a rc h itec t F ra nk G eh ry w a s th e ma n c h osen to rea lise
th e p rojec t.
L]í=?Éî ê f=Dí‰ WåL
z a ka ž d ý m roh em; neustá le T h e museum d omina tes th e c ity a t ev ery turn.
LÄ ^ f=Díp ^ WåëL
ná h od ně ; ná h od ou
B y c h a nc e, K rens found th e id ea l site.
Lfíë=?ï Éä=Dï ‰ Wq L
stojí to z a … .
T h e B ilb a o G ug g enh eim is w ell w orth a v isit.
Lä^ fâ =å]r =D¾ a ]L
ja ko ž á d né jiné
It’s a c ontemp ora ry a rt museum like no oth er.
Lï fl í=fl å=D‰ Wq L
C o p rob oh a …
W h a t on ea rth p ossessed th e G ug g enh eim M useum to c ome to
B ilb a o?
Lï fa =?a fë=få=Dã^ fåÇ L s touto my š lenkou
K rens w a nted to esta b lish a E urop ea n b a se for th e G ug g enh eim,
a nd w ith th is in mind , h e c a me to B ilb a o.
F rid a K ah lo (p. 9 1 – 9 2 )
c rop p ed
Lâ ê fl é íL
d ev a sta ted
LÇ Éî ]ë?íÉfí]Ç L
ex tra ma rita l
LÉâ ëíê ]Dãô ê fíäL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
na krá tko ostříh a ný
z p ustoš ený
mimoma nž elský ;
nema nž elský
T h e sec ond p a inting sh ow s F rid a w ith c rop p ed h a ir.
F rid a w a s d ev a sta ted d uring h er sep a ra tion from D ieg o.
T h ey b oth h a d ex tra ma rita l a ffa irs.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
unfa ith ful
h ig h ly
ironic a lly
str a na 23 z 34
D ieg o w a s often unfa ith ful to h er.
D ieg o w a s b oth h ig h ly intellig ent a nd v ery ric h .
Ironic a lly , sh e p a inted some of h er most p ow erful w orks d uring
th eir sep a ra tion.
a ffa ir
L]DÑ É]L
p omě r; a fé ra
D ieg o ev en h a d a n a ffa ir w ith h er y oung er sister.
d iv orc e p roc eed ing s LÇ fDî l Wë=é ê ]?ëáWÇ fÏ ò L roz v od ov é říz ení
O n F rid a ’s return to M ex ic o, th e c oup le b eg a n d iv orc e
p roc eed ing s.
T h e d ov e is a w h ite b ird , often th oug h t of a s th e sy mb ol of p ea c e.
d ov e
LÇ ¾ î L
la b uť
h a nd ra il
LÜ ô åÇ ê ÉfäL
z á b ra d lí; ma d lo
H er b od y w a s p ierc ed b y a h a nd ra il in a streetc a r a c c id ent.
interp reta tion
Lfå?í‰ Wé ê fDíÉfp åL
v ý kla d ; interp reta c e
W h a t’s y our interp reta tion of th e p a inting s?
la nd sc a p e
Läô åÇ ëâ Éfé L
kra jinka (ob ra z )
A la nd sc a p e is a p a inting of a n a rea of la nd , usua lly in th e
c ountry sid e.
la ser trea tment
LäÉfò ]=?íê áWíã]åíL
la serov é oš etření
L a ser trea tment is often used for trea ting h ea lth p rob lems.
med ic a l ex p enses
LãÉÇ fâ ä=fâ ?ëé Éåë]ò L ná kla d y na lé č b u
In th e end , F rid a ’s fa th er w a s una b le to p a y h er med ic a l
ex p enses.
sp ine
Lëé ^ fåL
p á teř
In 1 9 4 6 F rid a h a d surg ery on h er sp ine.
still life
Lëífä=Dä^ fÑ L
z á tiš í
A still life is a p a inting of a n a rra ng ement of ob jec ts, often flow ers
or fruit.
streetc a r
Lëíê áWíâ ^ WL
tra mv a j
S h e w a s b a d ly injured in a streetc a r a c c id ent.
surg ery
Lë‰ WÇ ò ]ê fL
op era c e; c h irurg ic ký z á krok; H a v e y ou ev er h a d surg ery ?
c h irurg ie
w h eelc h a ir
Lï áWäíp É]L
inv a lid ní v oz ík
C h ristop h er R eev e h a s b een c onfined to a w h eelc h a ir sinc e th e
a c c id ent.
c ut off
Lâ ¾ í=Dfl Ñ L
ustřih nout; od střih nout
D id sh e c ut off h er h a ir to sy mb olise eq ua lity ?
h a nd in
LÜ ô åÇ =DfåL
od ev z d a t; d á t
T h e key s w ere h a nd ed in a t L ost P rop erty .
ma ke out
LãÉfâ =D^ r íL
p oroz umě t; p oc h op it;
It’s h a rd to ma ke out w h a t some of th e p a inting s a re a b out.
roz p oz na t
run a w a y
Lê ¾ å=]Dï Éf=EÑ ê ]ãFL
(~ from) uté c i; up rc h nout od D o y ou th ink th e ma n in P ic ture c ) is running a w a y from someone?
w ork out
Lï ‰ Wâ =D^ ì íL
v y jít c o; d op a d nout ja k
T h eir ma rria g e d id n’t w ork out too w ell.
a mp uta te
Lô ãé à ]íÉfíL
a mp utov a t
In 1 9 5 3 h er rig h t leg w a s a mp uta ted b elow th e knee.
c la im
Lâ äÉfãL
tv rd it; p roh la š ov a t
F rid a c la imed h er b irth d a te a s 1 9 1 0 , th e y ea r of th e M ex ic a n
R ev olution.
c onc ea l
Lâ ]åDëáWäL
(z a /u)ta jit; skrý t
S h e a lw a y s c onc ea led h er rig h t leg .
c ontra c t
Lâ ]åDíê ô â íL
d osta t (nemoc ); onemoc ně t S h e c ontra c ted p olio w h en sh e w a s six y ea rs old .
d a y -d rea m
LÇ ÉfÇ ê WãL
z a snít se; snít
S orry , I d id n’t h ea r y ou. I must h a v e b een d a y -d rea ming .
d eteriora te
LÇ fDíf]ê f]ê ÉfíL
(z )h orš it se; (z )ka z it se
S h e p a inted R oots w h en h er h ea lth w a s b eg inning to d eteriora te.
ex ile
LÉâ ë^ fäL
p osla t d o ex ilu/v y h na nstv í S h e h a d a n a ffa ir w ith T rotsky w h en h e w a s ex iled from th e S ov iet
U nion.
p ierc e
Lé f]ëL
p rob od nout; p rop íc h nout
H er b od y w a s p ierc ed b y a h a nd ra il in a streetc a r a c c id ent.
rec kon
Lê Éâ ]åL
p oč íta t; mít z a to
I rec kon D ieg o must h a v e b een v ery ric h or v ery intellig ent.
rema rry
Lê áWDãô ê fL
z nov u se v d á t/ož enit
D ieg o a nd F rid a rema rried in D ec emb er 1 9 4 0 .
tea se
LíáWò L
trá p it; š ká d lit
T h e oth er c h ild ren tea sed h er a b out h er leg .
und erg o
L¾ åÇ ]DÖ ]r L
p od stoup it; p rod ě la t
S h e und erw ent th irty -tw o ma jor op era tions.
a t first
L]í=DÑ ‰ WëíL
nejp rv e
A t first, F rid a ’s fa th er w a s a g a inst th e ma rria g e.
b e c onfined to
LÄ f=â ]åDÑ ^ fåÇ =í]L
b ý t up outá n
S h e w a s c onfined to h er room for nine month s.
C h eer up !
Líp f]ê =D¾ é L
H la v u v z h ů ru!
C h eer up ! T h ing s a ren’t th a t b a d , a re th ey ?
h a v e sth to d o w ith
LÜ ô î =?ë¾ ãq fÏ =í]=?Ç ì W mít c o d o č ině ní s
D oes th e p a inting h a v e someth ing to d o w ith w omen’s lib era tion?
sth
ï fa =?ë¾ ãq fÏ L
not b e muc h of a
Låfl í=Ä f=Dã¾ íp =]î =]L ž á d ný v elký … neb ud e
H e c a n’t b e muc h of a p a inter.
up s a nd d ow ns
L¾ é ë=]å=DÇ ^ r åò L
kruš né a š ťa stné oka mž iky T h eir ma rria g e c erta inly h a d its up s a nd d ow ns.
L¾ åDÑ Éfq Ñ äL
LÜ ^ fäfL
L^ fDê fl åfâ äfL
E urek a / D ream in v en tion (p. 9 3 – 9 4)
d rea d ful
LÇ ê ÉÇ Ñ äL
h umilia ting
LÜ à ì WDãfäfÉfífÏ L
non-fa ttening
Låfl åDÑ ô íåfÏ L
p ersona lised
Lé ‰ Wë]å]ä^ fò Ç L
ra unc h y
Lê l Wåíp fL
rusty
w ind -up
h orrend ously
b a c ker
b a c ksid e
c onfid entia lity
a g reement
Lê ¾ ëífL
Lï ^ fåÇ ¾ é L
LÜ ]Dê ÉåÇ ]ëäfL
LÄ ô â ]L
LÄ ô â ë^ fÇ L
Lâ fl åÑ f?Ç Éåp fDô ä]íf
]?Ö ê áWã]åíL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
nev ě rný
v y soc e; z na č ně
p a ra d ox ně ; ironii osud u
h roz ný ; stra š ný ; stra š liv ý
p oniž ujíc í; z esmě š ň ujíc í
nep ů sob íc í tloustnutí
osob ní
smy slný ; v z ruš ujíc í
z korod ov a ný ; rez iv ý
na ta h ov a c í
stra š ně ; ú d ě sně
p od p orov a tel
z a d ek; z a d nic e
d oh od a o uta jení informa c í
A ID S is a d rea d ful d isea se.
B a y lis found it h umilia ting g oing round a ll th e c omp a nies.
It w ould b e g rea t if c h oc ola te a nd ic e c rea m w ere non-fa ttening .
T h ere w a s a p ersona lised messa g e a tta c h ed to th e flow ers.
I d rea med I w a s listening to some ra unc h y song b y D a me N ellie
M elb a .
T h e need le on th e g ra mop h one p la y er looks like a rusty na il.
H a v e y ou ev er seen a n old w ind -up g ra mop h one?
E lec tric ity in th e form of b a tteries is h orrend ously ex p ensiv e.
It w a s h a rd find ing a b a c ker a t first.
H e d ec id ed to g et off h is b a c ksid e a nd d o someth ing .
H e a p p roa c h ed lots of B ritish c omp a nies w ith a c onfid entia lity
a g reement.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
c onta c t lens
d ev ic e
th e d isa b led
d omestic a p p lia nc es
fund ing
g ra v ey a rd
monoc le
th e need y
numb er
p a ssion
p h y sic a lly
h a nd ic a p p ed
p ith h elmet
p rototy p e
ra ng e
sh ed
sp rea d
sp ring
z ip
d oz e off
sh a re in
ta lk d ow n to
d ra g
d riv e
file
outstrip
b e stirred to d o sth
c ut its w a y th roug h
first th ing s first
from th a t p oint on
g et (sth ) off th e
g round
Lâ fl åíô â í=äÉåò L
LÇ fDî ^ fëL
La ]=Ç fëDÉfÄ äÇ L
LÇ ]?ãÉëífâ
]Dé ä^ f]åëfò L
LÑ ¾ åÇ fÏ L
LÖ ê Éfî à ^ WÇ L
Lãfl å]â äL
La ]=DåáWÇ fL
str a na 24 z 34
konta ktní č oč ka
z a říz ení
inv a lid é
d omá c í sp otřeb ič e
D
W
H
B
b ý t p řec p a ný ; na ma č ka ný
nep ov ed ený ; nep od a řený
h oreč ný ; z b ě silý
v y sokofrekv enč ní
z a uja tý
roz teklý ; roz p uš tě ný
T h e p a p er w a s c ra mmed w ith fig ures.
F ry ob ta ined some of th e fa iled g lue a nd ma d e b ookma rks w ith it.
H e used to h a v e a fra ntic sea rc h for th e rig h t p a g e.
T h e p ea nut b a r h a d b een a ffec ted b y h ig h -freq uenc y emissions.
D r S p enc er w a s intrig ued to find out more.
T h e stic ky sub sta nc e in h is p oc ket turned out to b e a melted
p ea nut b a r.
S a lesmen d emonstra te th eir p rod uc ts to p rosp ec tiv e c ustomers.
H e felt someth ing stic ky in h is p oc ket.
T h e p ric e of elec tronic eq uip ment h a s b een d ra stic a lly red uc ed
ov er th e p a st few y ea rs.
Inev ita b ly , h e c ould nev er find th e rig h t p a g e w h en h e need ed to.
T h ere h a v e b een h ug e tec h nolog ic a l a d v a nc es in rec ent y ea rs.
S ome p eop le use P ost-its a s b ookma rks.
D o y ou a g ree w ith th e use of c h emic a l w ea p ons?
F ry w a s a memb er of a c h urc h c h oir.
H ig h -freq uenc y ra d io emissions c a n b e v ery h a rmful.
I nev er rea lly und erstood ma th ema tic a l eq ua tions.
D o y ou a g ree w ith th e id ea of g enetic eng ineering ?
fina nc ov á ní
skla d iš tě ; p oh řeb iš tě
monokl (b rý le)
c h ud í; nuz ní; p otřeb ní)
It w a s imp orta nt to g et fund ing for th e p rojec t.
H is sh ed w a s a g ra v ey a rd of d omestic a p p lia nc es.
A monoc le is a lens th a t y ou w ea r on one ey e.
H e g ets sa tisfa c tion from th e fa c t th a t B a y g en p rod uc ts h elp th e
need y .
H e d rea med h e w a s listening to a ra unc h y numb er b y D a me N ellie
Lå¾ ãÄ ]L
č íslo (h ud eb ní)
M elb a .
Lé ô p åL
v á š eň
Inv enting th ing s is T rev or B a y lis’ p a ssion.
LÑ fò fâ äf=DÜ ô åÇ fâ ô é íL tě lesně p ostiž ený
H e enjoy s inv enting p rod uc ts th a t mig h t h elp th e p h y sic a lly
h a nd ic a p p ed .
Lé fq =?Ü ÉäãfíL
c estov a telská p řilb a ; klob ouk A p ith h elmet p rotec ts y our h ea d from th e sun.
noš ený p roti slunc i v
trop ic ký c h ob la stec h
Lé ê ]r í]í^ fé L
mod el; p rototy p
H ow long d id it ta ke to g et th e p rototy p e?
Lê ÉfåÇ w L
řa d a ; sortiment
A ra ng e of p rod uc ts for th e d isa b led h a d p rev iously b een stolen
from h im.
Lp ÉÇ L
b oud a ; c h a ta ; ků lna
H is sh ed c onta ined lots of d omestic a p p lia nc es.
Lëé ê ÉÇ L
(roz )š ířit se; roz né st se
T h e only w a y to stop th e sp rea d of A ID S is to ed uc a te p eop le
a b out th e d isea se.
Lëé ê fÏ L
p ruž ina ; p é ro
T h ere’s enoug h p ow er in a sp ring to d riv e a sma ll d y na mo.
Lò fé L
z ip
W h en w a s th e first z ip inv ented ?
LÇ ]r ò =Dfl Ñ L
z d římnout si; d á t si š lofíka
B a y lis d oz ed off a nd h a d a d rea m.
Lp É]ê =fåL
p od ílet se; mít p od íl
T h e c omp a ny from S outh A fric a w a s w illing to h elp , p rov id ed th a t
th ey c ould sh a re in h is suc c ess.
Líl Wâ =DÇ ^ r å=í]L
mluv it p ov ý š eně
T h e p eop le h e a p p roa c h ed a ll ta lked d ow n to h im.
LÇ ê ô Ö L
v lé c t; v lá č et
A ma z ing to th ink y ou c a n p la y music b y d ra g g ing a rusty na il
round a p iec e of b a kelite.
LÇ ê ^ fî L
p oh á ně t
A sma ll d y na mo w ould d riv e th e ra d io.
LÑ ^ fäL
z a reg istrov a t; p ož á d a t
H e d ec id e to file for a p a tent.
L^ r íDëíê fé L
p řed eh na t; p řed č ít
D ema nd for th e ra d ios now outstrip s sup p ly .
LÄ f=?ëí‰ WÇ =í]=DÇ ì WL
b ý t v y p rov okov á n/p od níc en k H e w a s stirred b y h is d rea m to d o someth ing .
ně č emu
Lâ ¾ í=fíë=Dï Éf=?q ê ì WL
ra z it si c estu
T h e A ID S ep id emic is c utting its w a y th roug h A fric a .
LÑ ‰ Wëí=q fÏ ò =DÑ ‰ WëíL
v š ec h no p ě kně p op ořá d ku F irst th ing s first, b efore find ing a b a c ker I h a d to file for a p a tent.
LÑ ê ]ã=?a ô í=é l fåí=Dfl åL od toh o oka mž iku
H ow ea sy w ere th ing s from th a t p oint on?
LÖ Éí=Eë¾ ãq fÏ F=?fl Ñ =a ] roz jet; roz b ě h nout
It took h im tw o to th ree month s to g et a p rototy p e off th e g round .
DÖ ê ^ r åÇ L
W ord families / Close up (p. 9 5 – 9 6 )
b e c ra mmed w ith
LÄ f=Dâ ê ô ãÇ =ï fa L
fa iled
LÑ ÉfäÇ L
fra ntic
LÑ ê ô åífâ L
h ig h -freq uenc y
LÜ ^ fDÑ ê áWâ ï ]åëfL
intrig ued
LfåDíê áWÖ Ç L
melted
LãÉäí]Ç L
p rosp ec tiv e
stic ky
d ra stic a lly
Lé ê ]Dëé Éâ ífî L
Lëífâ fL
LÇ ê ô ëífâ äfL
b ud ouc í; p říp a d ný ; mož ný
lep iv ý
d ra stic ky
g lue
h y mnb ook
LfåDÉî fí]Ä äfL
L]Ç Dî ^ Wåëfò L
LÄ r â ã^ Wâ L
Lâ Éãfâ ä=Dï Éé ]åò L
Lâ ï ^ f]L
LfDãfp åò L
LfDâ ï Éfw åL
LÇ w ]?åÉífâ
?ÉåÇ w fDåf]ê fÏ L
LÖ äì WL
LÜ fãÄ r â L
lep id lo
ka nc ioná l; z p ě v ník
inev ita b ly
a d v a nc es
b ookma rk
c h emic a l w ea p ons
c h oir
emissions
eq ua tion
g enetic eng ineering
o y ou w ea r c onta c t lenses?
ould y ou like a c a r w ith a n a utoma tic self-p a rking d ev ic e?
e inv ented a ra ng e of p rod uc ts for th e d isa b led .
a y lis kep t old d omestic a p p lia nc es in h is sh ed .
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
nev y h nutelně
p okroky ; kroky v p řed
z á lož ka
c h emic ké z b ra ně
p ě v ec ký sb or
v y z a řov á ní; v y sílá ní
rov nic e
g enetic ké inž ený rstv í
O ne of F ry ’s resea rc h c ollea g ues h a d ma d e a g lue.
F ry c ould nev er find th e rig h t p la c e in h is h y mnb ook.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
ic e lolly
imp a c t
ma ss d estruc tion
mic row a v e (ov en)
p ea nut b a r
P ost-it note
sa lesma n
sea w eed
sermon
serv ic e
stic king p ow er
w ind ow sill
d rop out
d isc a rd
d ismiss
insta ll
p la c e
p lung e
p rojec t
w a nd er
a ll ma nner of
p rov e to
ra d a r-b a sed
L^ fë=Däfl äfL
Lfãé ô â íL
Lãô ë=Ç fDëíê ¾ â p åL
Lã^ fâ ê ]ï Éfî L
Lé fWå¾ í=?Ä ^ WL
Lé ]r ëífí=å]r íL
LëÉfäò ã]åL
LëáWï áWÇ L
Lë‰ Wã]åL
Lë‰ Wî fëL
Lëífâ fÏ =?é ^ r ]L
Lï fåÇ ]r ?ëfäL
LÇ ê fl é =D^ r íL
LÇ fëDâ ^ WÇ L
LÇ fò DãfëL
LfåDëíl WäL
Lé äÉfëL
Lé ä¾ åÇ w L
Lé ê ]DÇ w Éâ íL
Lï fl åÇ ]L
Ll Wä=Dãô å]ê =]î L
Lé ê ì Wî =í]L
Lê ÉfÇ ^ W?Ä ÉfëíL
str a na 25 z 34
z mrz lina na š p ejli; na nuk
W h en h e remov ed th e sp oon, h e found h e h a d a n ic e lolly .
d op a d ; v liv ; ú č inek
W h a t sort of a n imp a c t d id unemp loy ment h a v e on y our life?
h roma d né nič ení
N uc lea r w ea p ons a re w ea p ons of ma ss d estruc tion.
mikrov lnná troub a ;
D o y ou h a v e a mic row a v e a t h ome?
mikrov lnka
a ra š íd ov á ty č inka
P ea nut b a rs a re usua lly ea ten a s sna c ks.
ž luté sa molep íc í p a p írky na P ost-it notes a re a v a ila b le in sev era l d ifferent c olours.
p oz ná mky
ob c h od ní z á stup c e; ob c h od ní S a lesmen often tra v el long d ista nc es.
c estujíc í
c h a luh a ; mořská řa sa
S ea w eed is a g reen p la nt found on b ea c h es.
ká z á ní
A s h e w a s listening to th e sermon h is mind b eg a n to w a nd er.
b oh osluž b a ; mš e
W e sing h y mns d uring th e c h urc h serv ic e.
ú č innost lep ení
T h e g lue h a d p oor stic king p ow er.
okenní p a ra p et; římsa
H e left th e g la ss of lemona d e on th e w ind ow sill.
v y p a d nout
T h e b its of p a p er a lw a y s used to d rop out.
v y h od it; od lož it
T h e g lue h a d orig ina lly b een d isc a rd ed .
neb ra t v ú v a h u; z a v rh nout U ntil now h e h a d d ismissed th ese stories.
(na )insta lov a t; (na )montov a t T h e first mic row a v e w a s insta lled in a B oston resta ura nt.
p olož it; umístit; d á t
T h e p op c orn w a s p la c ed c lose to th e ma g netron.
(o c eně /h od notě ) p rud c e
T h e temp era ture p lung ed to b elow z ero.
p a d a t d olů
p lá nov a t; na v rh nout
G row th in sa les is p rojec ted a t nea rly 1 0 % .
b loud it; b louma t
D uring th e serv ic e F ry ’s mind b eg a n to w a nd er.
z p ů sob ; sty l
T h ey c a n c ure a ll ma nner of c ond itions.
uká z a t se; p rojev it se
T h e g lue w a s d isc a rd ed w h en it p rov ed to h a v e p oor stic king
p ow er.
z a lož ený na (p ouž ív á ní)
H e w orked on a ra d a r-b a sed resea rc h p rojec t.
ra d a ru
UNIT 11 – Th e play groun d poun d (p. 9 8 – 9 9 )
lib era ting
LäfÄ ]ê ÉfífÏ L
osv ob oz ujíc í
b ra nd
LÄ ê ô åÇ L
(ob c h od ní) z na č ka
b ra nd loy a lty
LÄ ê ô åÇ =Däl f]äífL
v ě rnost (ob c h od ní) z na č c e
c h oic e
Líp l fëL
v ý b ě r; v olb a
c onsumer
Lâ ]åDëà ì Wã]L
sp otřeb itel; konz ument
c ra z e
Lâ ê Éfò L
má nie; p osed lost; v elká
mó d a
c red ib ility
Lâ ê ÉÇ ]DÄ fä]ífL
d ů v ě ry h od nost; sp oleh liv ost
jing le
LÇ w fÏ Ö äL
z ně lka
la b el
LäÉfÄ äL
z na č ka ; log o (mó d níh o
ná v rh á ře)
log o
Lä]r Ö ]r L
log o; z na č ka ; emb lé m
p a rtnersh ip
p eer g roup
p re-teens
a d d up
fit in
look into
p ic k up on
a p p ea l
b ra inw a sh
d ona te
ex c lud e
na g
p ester
p romote
sub sid ise
Lé ^ Wíå]p fé L
Lé f]=?Ö ê ì Wé L
Lé ê áWDíáWåò L
Lô Ç =D¾ é L
LÑ fí=DfåL
Lär â =Dfåí]L
Lé fâ =D¾ é =fl åL
L]Dé f]äL
LÄ ê Éfåï fl p L
LÇ ]r DåÉfíL
Lfâ Dëâ äì WÇ L
Låô Ö L
Lé Éëí]L
Lé ê ]Dã]r íL
Lë¾ Ä ëfÇ ^ fò L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
p a rtnerstv í; (p a rtnerská )
sp olup rá c e
p a rta ; b a nd a
p řed p ub ertá lní d ítě
sč íta t; seč íst
z a řa d it se; p řiz p ů sob it se
D
W
A
S
C
W
o y ou a g ree th a t c h oic e is lib era ting for c h ild ren?
h a t b ra nd of tra iners d o y ou w ea r?
d v ertisers like to enc oura g e b ra nd loy a lty from a n ea rly a g e.
a lly th inks th a t a ll th e c h oic e is b a d for c h ild ren.
h ild ren a re b eing forc ed to b e c onsumers.
h a t c ra z es a re c urrently p op ula r in y our c ountry ?
T h e c onc ep t of p la y g round c red ib ility is v ery imp orta nt.
C h ild ren rememb er a d v ertising jing les ea sily .
Is it imp orta nt to y ou to w ea r la b els?
A log o is a sma ll d esig n or sy mb ol used b y a c omp a ny on its
p rod uc ts.
D o y ou th ink sc h ool-b usiness p a rtnersh ip s a re a g ood th ing ?
C h ild ren need to fit in w ith a p eer g roup .
P re-teens a re c h ild ren b etw een 1 0 a nd 1 2 .
C h ild ren end up h a v ing to a d d up b urg ers in th eir ma th s lessons.
D o y ou a g ree th a t th e rig h t b ra nd h elp s c h ild ren fit in w ith a p eer
g roup ?
p roš etřit; z a b ý v a t se
W e’re looking into p romoting p rod uc ts d irec tly in th e c la ssroom.
rea g ov a t na
C h ild ren p ic k up on a d v ertising rea lly fa st.
líb it se; z a mlouv a t se; ud ě la t W e try to p rod uc e a d v erts th a t a p p ea l to b oth a d ults a nd c h ild ren.
d ob rý d ojem
v y mý v a t moz ek komu
It’s w rong to b ra inw a sh c h ild ren.
d a rov a t; v ě nov a t d a rem
C omp a nies d ona te free eq uip ment to sc h ools in ex c h a ng e for
a d v ertising th eir p rod uc ts.
v y louč it; v y řa d it; nev p ustit K id s w h o w ea r th e w rong b ra nd s g et ex c lud ed .
rý p a t; seký rov a t
S top na g g ing me!
otra v ov a t; trá p it
H a v e y ou p estered y our p a rents to b uy y ou a ny th ing ?
d ě la t rekla mu; p rop a g ov a t S h ould c omp a nies b e a llow ed to p romote th eir p rod uc ts in
sc h ools?
d otov a t; p řisp ív a t;
In A meric a sc h ools a re a c tua lly b eing sub sid ised b y c omp a nies.
sub v enc ov a t
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
req uire to
from h ea d to toe
g et it w rong
a g rea t d ea l of
I tell y ou w h a t
ma ke fun of sb
LÄ f=ê fDâ ï ^ f]Ç =í]L
LÑ ê ]ã=?Ü ÉÇ =í]=Dí]r L
LÖ Éí=fí=Dê fl Ï L
L]=Ö ê Éfí=DÇ áWä=]î L
L^ f=?íÉä=à ]=Dï fl íL
LãÉfâ =DÑ ¾ å=]î L
mind y ou
th e od d one out
Lã^ fåÇ =Dà ì WL
La f=?fl Ç =ï ¾ å=D^ r íL
T h e tric k is…
Lé r í=]=Dëífl é =í]L
L]=?ëÉåë=]î
^ fDÇ Éåí]ífL
La ]=Díê fâ =fò L
p ut a stop to
a sense of id entity
L ex is / Commerc ials (p.9 9 – 10 0 )
d ejec ted
LÇ fDÇ w Éâ í]Ç L
a d v ertising a g enc y
Lô Ç î ]í^ fò fÏ
DÉfÇ w ]åëfL
a d v ertising c a mp a ig n Lô Ç î ]í^ fò fÏ
â ô ãDé ÉfåL
a d v ertising ex ec utiv e Lô Ç î ]í^ fò fÏ
fÖ Dò Éâ à ]ífî L
a v a ila b ility
L]?î Éfä]DÄ fä]ífL
b ra nd a w a reness
LÄ ê ô åÇ =]Dï É]å]ëL
c oil
c ommerc ia l
c onsumer g ood s
c onsumer sp end ing
insta nt
ma rket forc es
ma rket sh a re
sa les fig ures
sa les forc e
sa les p itc h
slob
b low out
h a nd ov er
fire
miss
sma sh
g et d ow n on one’s
knees
nev er mind
a rig h t mess
ta ke one look
Lâ l fäL
Lâ ]D㉠Wp äL
Lâ ]åDëà ì Wã]=?Ö r Ç ò L
Lâ ]å?ëà ì Wã]
Dëé ÉåÇ fÏ L
Lfåëí]åíL
Lã^ Wâ fí=DÑ l Wëfò L
Lã^ Wâ fí=Dp É]L
LëÉfäò =?Ñ fÖ ]ò L
LëÉfäò =?Ñ l WëL
LëÉfäò =?é fíp L
Lëäfl Ä L
LÄ ä]r =D^ r íL
LÜ ô åÇ =D]r î ]L
LÑ ^ f]L
LãfëL
Lëãô p L
LÖ Éí=?Ç ^ r å=fl å=ï ¾ åò
DåáWò L
LåÉî ]=Dã^ fåÇ L
L]=?ê ^ fí=DãÉëL
v y ž a d ov a t (p o ně kom)
od h la v y k p a tě
ud ě la t c h y b u
sp ousta ; h od ně
V íš c o; P od ív ej
d ě la t si leg ra c i z koh o;
p osmív a t se komu
v š a k; ta ké
od liš ný od osta tníc h ; kd o
stojí stra nou
z a sta v it; z a ra z it
p oc it id entity
T rik/F inta je, ž e…
sklíč ený ; skleslý
rekla mní a g entura
rekla mní ka mp a ň
insta ntní
trž ní síly
trž ní p od íl
p rod ej (p oč et p rod a ný c h
kusů )
v š ic h ni lid é , kteří p ra c ují v
p rod eji
neú mě rné v y c h v a lov á ní
z b ož í; b a la muc ení z á ka z níků
p ov a leč ; lenoc h
v y fouknout; v y fukov a t
p řed a t; v y d a t
(v y )střelit; (v y )p á lit
minout; z meš ka t;
p rora z it; p rov a lit; v y ra z it
p a d nout na kolena
LíÉfâ =ï ¾ å=Där â L
LÜ l WåífÏ L
LãÉfäDÇ fl ãfåÉfí]Ç L
Lê ¾ Ö fÇ L
Là ì Wq Ñ äL
ma lic h erný ; ná roč ný ; v ě č ně
nesp okojený
stá le se v ra c ejíc í/v y b a v ujíc í
kd e d ominují muž i
roz ekla ný ; z v rá sně ný
mla d istv ý (na p ř. z jev )
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
W ill c h ild ren one d a y b e req uired to w ea r N ike tra iners b efore
g oing to sc h ool?
T h e c h ild ren a re d ressed from h ea d to toe in la b els.
W h en it c omes to b ra nd s, c h ild ren suffer if th ey g et it w rong .
T h ere’s a g rea t d ea l of p ressure on p a rents to b uy th eir c h ild ren
la b els.
I tell y ou w h a t – if c h ild ren rememb ered sc h oolw ork a s w ell a s
th ey d o a d v ertising , it w ould b e g rea t.
E v ery one ma kes fun of y ou if y ou’re not w ea ring th e rig h t tra iners.
M ind y ou, th e situa tion is w orse in A meric a .
It’s not nic e b eing th e od d one out.
T h e g ov ernment sh ould rea lly p ut a stop to a ll th is.
D o b ra nd s g iv e c h ild ren a sense of id entity ?
T h e tric k is to ma ke a d v erts w h ic h a p p ea l to b oth c h ild ren a nd
a d ults.
T h e c h a ra c ter in th e a d v ert g ets d ejec ted w h en h e g ets it a ll
w rong .
N okes w orks for a n a d v ertising a g enc y .
T h ey ra n a n effec tiv e a d v ertising c a mp a ig n.
v ed ouc í rekla mníh o od d ě lení A n a d v ertising ex ec utiv e sp ec ia lises in a rra ng ing a d v erts for
c omp a nies.
d ostup nost; d osa ž itelnost
W h a t fa c tors influenc e th e a v a ila b ility of g ood s?
p ov ě d omí o z na č c e
B ra nd a w a reness is inc rea sing a mong c h ild ren.
(ob c h od ní)
role; kotouč
T h e ma n h a d a c oil of rop e ov er h is sh ould er.
rekla ma (telev iz ní)
D o y ou enjoy w a tc h ing T V c ommerc ia ls?
sp otřeb ní z b ož í
S a les of c onsumer g ood s fell in J a nua ry .
sp otřeb ní v ý d a je)
H ow d o y ou ex p la in th e inc rea se in c onsumer sp end ing ?
nev a d í
p ě kný nep ořá d ek; h roz ný
b inec
z v á ž it; p osoud it
Commerc ial b reak d ow n (p. 10 0 – 10 3 )
fussy
LÑ ¾ ëfL
h a unting
ma le-d omina ted
rug g ed
y outh ful
str a na 26 z 34
H e d oesn’t h a v e a ny c offee a p a rt from a ja r of insta nt.
M a rket forc es d etermine sup p ly a nd d ema nd .
T h e c omp a ny is w orried th a t th eir ma rket sh a re mig h t b e
d ec rea sing .
S a les fig ures a re d ow n on la st y ea r.
A sa les forc e is a tea m of p eop le w h o sell a p rod uc t.
H er sa les p itc h w a sn’t rea lly a p p rop ria te.
H
H
H
H
H
H
H
er b oy friend ’s a la z y slob !
e b low s out smoke a nd looks rea lly rela x ed .
e h a nd s ov er th e c h oc ola tes to th e g org eous w oma n.
e keep s firing a rrow s a t p eop le.
e fires a rrow s a t p eop le b ut misses.
is feet sma sh th roug h th e w ind ow .
e g ets d ow n on h is knees in front of h er.
G et it? O h , nev er mind .
H is fla t is a rig h t mess.
H e’d ta ke one look a t th e situa tion a nd lig h t up .
T h e w oma n is th e a d v ert is fussy – sh e w a nts a p a ir of 5 0 1 s.
I h ea rd it th roug h th e G ra p ev ine is a h a unting song .
Is a d v ertising still a ma le-d omina ted ind ustry ?
T h e y oung ma n is a rug g ed ind iv id ua l.
It rep resents y outh ful reb ellion.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
fierc ely
ad
h ea rt-th rob
la und erette
p ositioning
ra d ic a l c h ic
reb ellion
sta tement
story line
c onjure up
h a ng out
sta nd for
strip off
d ev ote
ep itomise
h it
relea se
c ould n’t c a re less
(a b out)
new g round
on sc reen
LÑ f]ëäfL
Lô Ç L
LÜ ^ Wíq ê fl Ä L
Läl WåDÇ ê ÉíL
Lé ]Dò fp ]åfÏ L
Lê ô Ç fâ ä=Dp áWâ L
Lê fDÄ Éäà ]åL
LëíÉfíã]åíL
Lëíl Wê fä^ fåL
Lâ ¾ åÇ w ]=D¾ é L
LÜ ô Ï =D^ r íL
Lëíô åÇ =Ñ ]L
Lëíê fé =Dfl Ñ L
LÇ fDî ]r íL
LfDé fí]ã^ fò L
LÜ fíL
Lê fDäáWëL
Lâ r Ç åí=â É]=DäÉë
E]?Ä ^ r íFL
Låà ì W=DÖ ê ^ r åÇ L
Lfl å=Dëâ ê áWåL
Truth or tab loid ? (p. 10 4 – 10 6 )
fla ttering
LÑ äô í]ê fÏ L
ma instrea m
LãÉfåëíê áWãL
c h ec kout
Líp Éâ ^ r íL
c irc ula tion
Lë‰ Wâ à ]DäÉfp åL
d isreg a rd
LÇ fëê fDÖ ^ WÇ L
fea ture
LÑ áWíp ]L
g utter-p ress
LÖ ¾ í]?é ê ÉëL
h ea d line
LÜ ÉÇ ä^ fåL
ina c c ura c y
LfåDô â à ]ê ]ëfL
new s-sta nd
Låà ì Wò íô åÇ L
restric tion
sc a nd a l
ma ke up
sp la sh a c ross
b eg
b e und er fire
in th e new s
(th ere’s) no smoke
w ith out fire
on th e w orld sta g e
th e root of th e
p rob lem
a stra ig h t a nsw er
ta ke a y ea r off
th e th ing I like/h a te
a b out…
W h a t I find
a nnoy ing /d iffic ult is
W h a t I lov e/h a te
a b out…
na p rosto; nelítostně
It w a s unusua l for a w oma n to suc c eed in th e fierc ely ma led omina ted w orld of a d v ertising .
rekla ma ; inz erá t
W h a t d o y ou th ink of th e a d ?
la ma č srd c í; id ol ž en
A c tor N ic k K a men w ent on to b ec ome a h ea rt-th rob .
sa moob služ ná p rá d elna
A la und erette is a p la c e w h ere y ou p a y to w a sh y our c loth es.
T h e a d w a s p erfec t for L ev is’ intend ed p ositioning of th eir p rod uc t.
umístě ní
ra d iká lní mó d a
It rep resents ra d ic a l c h ic .
p ov stá ní; v z p oura ; rev olta
T h e a d v ert is a ll a b out y outh ful reb ellion.
v ý p ov ě ď
T h e a d v ert is ma king a c lea r sta tement.
děj
It h a s a v ery simp le story line.
ev okov a t; v y v olá v a t; v y b a v it T h e c ommerc ia l c onjures up a ty p ic a l A meric a n sc ene.
si
trč et; v y v ě sit
H is jea ns a re h a ng ing out of th e w a sh ing ma c h ine.
sy mb oliz ov a t; z na mena t
W h a t d oes th e a d v ert sta nd for?
sv lé c i (si); sund a t (si)
T h e y oung ma n strip s off a nd p uts h is jea ns in th e ma c h ine.
v ě nov a t; z a sv ě tit
K a men h a s sev era l w eb sites d ev oted to h im.
z tě lesň ov a t; sy mb oliz ov a t
It ep itomises ev ery th ing th a t is c ool.
ob jev it se; d ora z it
A s soon a s it h it th e sc reens it w a s a ma ssiv e suc c ess.
v y d a t (film, d esku)
T h e song w a s relea sed in 1 9 6 8 .
(I ~ ) je mi to ú p lně jed no;
H e ep itomises th e reb el w h o c ould n’t c a re less a b out c onv ention.
v ů b ec mě to nez a jímá
ně c o ú p lně nov é h o
T h e a d v ert esta b lish ed new g round .
na ob ra z ov c e; v telev iz i
It w a s p erh a p s th e first time w e h a d seen a ma n ta ke h is c loth es
off on sc reen.
T h e p h otos th ey p rinted of h er w eren’t v ery fla ttering .
T h e story a p p ea red in a ma instrea m new sp a p er.
P eop le often rec og nise me a t sup erma rket c h ec kouts.
N ew sp a p ers p rint sc a nd a l to inc rea se c irc ula tion.
T h e ta b loid s h a v e a tota l d isreg a rd for truth or a c c ura c y .
T h ey lov e to w rite fea tures a b out b ig sta rs.
I’m sic k of th e g utter-p ress ma king up stories.
S ensa tiona l h ea d lines sell p a p ers.
T h e ed itor a d mitted th ere w ere some ina c c ura c ies in th e story .
B ronstein a nd S tone sa w on th e new s-sta nd s th a t th ey h a d b roken
up .
Lê fDëíê fâ p åL
omez ení; restrikc e
D o y ou th ink restric tions sh ould b e p la c ed on th e p ress?
Lëâ ô åÇ äL
ska nd á l
D o y ou enjoy rea d ing c eleb rity sc a nd a ls?
LãÉfâ =D¾ é L
v y tv ořit; v y my slet
T h e story w a s tota lly ma d e up .
Lëé äô p =]Dâ ê fl ëL
v y tiš tě ný (p řes c elou stra nu/ T h e h ea d line w a s sp la sh ed a c ross th e front p a g e of th e
ná p a d ně )
new sp a p er.
LÄ ÉÖ L
p rosit; na lé h a v ě ž á d a t
S h e used to b eg us to w rite fea tures a b out h er.
LÄ áW=?¾ åÇ ]=DÑ ^ f]L
p od p a lb ou
T h e ta b loid p ress is und er fire y et a g a in.
Lfå=a ]=Dåà ì Wò L
v e z p rá v á c h
W h a t sc a nd a ls a re in th e new s a t th e moment?
LEa É]ò F=å]r =?ëã]r â
není kouře b ez oh ně ; na
P eop le a re b ound to d eny th ese stories b ut th ere’s no smoke
ï fa ^ r í=DÑ ^ f]L
ka ž d é m š p roc h u p ra v d y
w ith out fire, th a t’s w h a t I sa y .
troc h u
Lfl å=a ]=?ï ‰ WäÇ =DëíÉfÇ w L p ro sv ě t d iv a d la
O n th e w orld sta g e, I’m M r S h a ron S tone.
La ]=?ê ì Wí=]î =a ]
já d ro p rob lé mu
I th ink w e need to a d d ress th e root of th e p rob lem.
Dé ê fl Ä ä]ãL
L]=?ëíê Éfí=D^ Wåë]L
LíÉfâ =]=?à f]ê =Dfl Ñ L
La ]=?q fÏ =^ f=Dä^ fâ LÜ Éfí
]?Ä ^ r íL
Lï fl í=^ f=?Ñ ^ fåÇ
]Dål ffÏ LÇ fÑ fâ ]äí=fò
Lï fl í=^ f=Dä¾ î LÜ Éfí
]Ä ^ r íL
Th e B lair W itc h P rojec t (p. 10 7 – 10 8 )
a b solute
Lô Ä ë]äì WíL
a p p reh ensiv e
Lô é ê fDÜ Éåëfî L
h a nd -h eld
str a na 27 z 34
LÜ ô åÇ Ü ÉäÇ L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
lic h otiv ý ; p otě š ujíc í
z d e: jed ny z nejč teně jš íc h
p okla d na
ná kla d (p oč et v ý tisků nov in)
p řeh líž et; ig norov a t
z v lá š tní č lá nek; rep ortá ž
b ulv á rní tisk
titulek; na d p is
nep řesnost; nesp rá v nost
tra fika ; nov inov ý č lá nek
p římá /ja sná od p ov ě ď
v z ít si na rok v olno
T o, c o má m rá d /nemá m rá d
na F lorid ě
C o mi p řip a d á otra v ně /tě ž ké
je
C o miluji/nená v id ím na
W h y c a n p olitic ia ns nev er g iv e a stra ig h t a nsw er.
I’d lov e to ta ke a y ea r off to tra v el.
T h e th ing I like a b out F lorid a is th e c lima te.
na p rostý ; ú p lný
z nep okojený ; na p lně ný
ú z kostí
p řenosný ; ma lý
H e th oug h t th e film w a s a b solute rub b ish .
I felt q uite a p p reh ensiv e b efore seeing th e film.
W h a t I find a nnoy ing is th a t a lot of th e stories a ren’t true.
W h a t I h a te a b out my job is h a v ing to w ork w eekend s.
T h e a c tors w ere sent into th e w ood s w ith h a nd -h eld c a mera s.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
ov er-h y p ed
unea sy
unex p la ined
unseen
utter
c a mera a ng les
foota g e
letd ow n
motion sic kness
outc ome
p loy
ra tions
sc reening
sc rip t
set-up
sh oot
unfold
up d a te
b ored stiff
c ome up w ith a n id ea
frig h tened to d ea th
g o w ild /ma d
L]r î ]DÜ ^ fé íL
L¾ åDáWò fL
L¾ åfâ Dëé äÉfåÇ L
L¾ åDëáWåL
L¾ í]L
Lâ ô ãê ]=?ô Ï Ö äò L
LÑ r ífÇ w L
LäÉíÇ ^ r åL
Lã]r p å=Dëfâ å]ëL
L^ r íâ ¾ ãL
Lé äl fL
Lê ô p ]åò L
Lëâ ê áWåfÏ L
Lëâ ê fé íL
LëÉí¾ é L
Lp ì WíL
L¾ åDÑ ]r äÇ L
L¾ é DÇ ÉfíL
LÄ l WÇ =DëífÑ L
Lâ ¾ ã=?¾ é =ï fa =]å
^ fDÇ f]L
LÑ ê ^ fí]åÇ =í]DÇ Éq L
LÖ ]r =Dï ^ fäÇ Lãô Ç L
UNIT 12 – Could d o b etter (p. 10 9 – 110 )
c omp ulsory
Lâ ]ãDé ¾ äë]ê fL
d ea f
LÇ ÉÑ L
imb ec ilic
LfãÄ ]Dëfäfâ L
v ic ious
Lî fp ]ëL
b un
LÄ ¾ åL
c a tc h p h ra se
Lâ ô íp Ñ ê Éfò L
c omp a c t mirror
Lâ fl ãé ô â í=?ãfê ]L
d etention
LÇ fDíÉåp åL
g rin
LÖ ê fåL
la d
Läô Ç L
retirement
Lê fDí^ f]ã]åíL
sc ore
g et up to
tell off
a b olish
g ig g le
p ursue
tw itc h
b e c onc erned w ith
Lëâ l WL
LÖ Éí=D¾ é =í]L
LíÉä=Dfl Ñ L
L]DÄ fl äfp L
LÖ fÖ äL
Lé ]Dëà ì WL
Líï fíp L
LÄ f=?ãl W=â ]åDë‰ WåÇ
ï fa L
g et c a ug h t
LÖ Éí=Dâ l WíL
in a funny sort of w a y Lfå=]=?Ñ ¾ åf=ël Wí=]î
Dï ÉfL
knoc k some sense Låfl â =ë¾ ã=DëÉåë=fåí]
into sb
ë¾ ãÄ ]Ç fL
red uc e sb to tea rs
Lê f?Ç à ì Wë=ë¾ ãÄ ]Ç f=í]
Díf]ò L
y ou lot
Là ì W=?äfl íL
y ou’ll nev er a mount Là ì Wä=?åÉî ]ê =]?ã^ r åí
to muc h
í]=Dã¾ íp L
L ook at us n ow ! / L isten in g (p. 111 – 112 )
med ioc re
LãáWÇ fD]r â ]L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
str a na 28 z 34
d op rov á z ený neú mě rně
b omb a stic kou rekla mou
z nep okojený ; nesv ů j;
neklid ný
nev y sv ě tlený
nev id itelný
na p rostý ; totá lní
ú h el z á b ě ru ka mery
z á z na m (filmov ý )
z kla má ní
kinetó z a ; nev olnost p ři
c estov á ní
v ý sled ek; z á v ě r
trik; ma né v r
p říd ě l; d á v ka ; p otra v iny
p romítá ní; v y sílá ní
sc é ná ř
sp ořá d á ní; situa c e
toč it; na tá č et; filmov a t
roz v inout se; od v íjet se
d op lnit; a ktua liz ov a t
unud ě ný k smrti
p řijít s ná p a d em
v y d ě š ený k smrti
z b lá z nit se; z eš ílet
T h e film w a s ov er-h y p ed nonsense.
I must a d mit, I feel a little unea sy .
T h e film is b a sed on a series of unex p la ined d isa p p ea ra nc es.
T h ey seemed to h a v e b een terrorised b y someth ing unseen.
W h a t a loa d of utter rub b ish !
T h e c a mera a ng les ma d e me feel sic k.
T h e B la ir W itc h P rojec t is a c omp ila tion of th e foota g e th ey took.
I th oug h t it w a s a ma ssiv e letd ow n.
D on’t g o to see th is film if y ou suffer from motion sic kness!
T h e outc ome of a ll th e h y p e is th a t T h e B la ir W itc h P rojec t is one
of th e most p rofita b le films of a ll time.
T h e d ec ision to relea se th e film in only a few c inema s w a s a
c lev er ma rketing p loy .
T h e a c tors w ere g iv en minima l ra tions ea c h d a y .
S ix month s b efore th e first sc reening , th e d irec tors set up a
w eb site.
T h e a c tors w orked w ith out a sc rip t.
T h e a c tors und erstood th e g enera l ‘set-up ’ of th e story w ell.
T h e film w a s sh ot in eig h t d a y s.
T h e story unfold s in a tota lly b eliev a b le w a y .
T h e w eb site w a s up d a ted on a w eekly b a sis.
S ome of th e a ud ienc e sa id th ey w ere b ored stiff.
T h e d irec tors c a me up w ith th e id ea of a leg end a b out
unex p la ined d isa p p ea ra nc es.
W e ex p ec ted to b e frig h tened to d ea th .
T h e med ia w ent ma d w h en th e film w a s relea sed .
p ov inný
D o y ou th ink milita ry serv ic e sh ould b e c omp ulsory ?
h luc h ý
H e used to sh out a t us a s if w e w ere d ea f.
imb ec ilní
T a ke th a t imb ec ilic g rin off y our fa c e!
z lomy slný ; z lý
M y old F renc h tea c h er c ould b e a b solutely v ic ious.
d rd ol
S h e h a d b lond h a ir tied in a tig h t b un.
p a má tná v ě ta ; z lid ov ě lé rč ení ‘Y ou a re a n imb ec ile’ w a s h er c a tc h p h ra se.
ka p esní z rc á tko
S h e c a rried a c omp a c t mirror a nd lip stic k in h er h a nd b a g .
(g et~ ) z ů sta t p o š kole
D o y ou g et d etention a t y our sc h ool?
ú smě v ; ú š kleb ek
T a ke th a t stup id g rin off y our fa c e!
ká moš ; h oc h
H e just w a nted to p la y w ith th e oth er la d s.
od c h od d o d ů c h od u; d ů c h od ; S h e must h a v e b een nea r to retirement.
p enz e
z íska t b od ; d osa ž ený
T h e only th ing th a t’s funny is y our sc ore in th e F renc h ex a m la st
v ý sled ek
y ea r!
v y v á d ě t; p rov á d ě t; trop it
H e d id th e sort of stuff y ou’d ex p ec t a 1 4 -y ea r-old to g et up to.
v y na d a t; setřít
T h e rest of th e c la ss w ould b e la ug h ing a nd g et told off.
z ruš it; od stra nit
S h ould c omp ulsory milita ry serv ic e b e a b olish ed ?
h ih ň a t; c h ic h ota t se
W h en sh e mentioned M a rc el ev ery one used to g ig g le.
v ě nov a t se; p rov á d ě t
A fter lea v ing T a ke T h a t h e d ec id ed to p ursue a solo c a reer.
c uka t; trh a t
M r T uc ker’s ey e used to tw itc h w h en h e g ot a ng ry .
z a b ý v a t se č ím; sta ra t se o H e w a s more c onc erned w ith p la y ing w ith th e la d s th a n w ith
sa y ing g ood b y e to h is mum.
b ý t c h y c en
H e d id a lot of na ug h ty th ing s b ut nev er g ot c a ug h t.
ja ksi d iv ně
I enjoy ed h er lessons in a funny sort of w a y .
p řiv é st koh o k roz umu
p řiv é st koh o k p lá č i
T h e a rmy w ould knoc k some sense into y ou.
S h e red uc ed me to tea rs on ma ny oc c a sions.
v y v š ic h ni
M y g enera tion nev er h a d th e op p ortunities th a t y ou lot h a v e.
N ikd y to ned otá h neš d a leko Y ou imb ec ile! Y ou’ll nev er a mount to muc h .
p rů mě rný ; ob y č ejný
A nn’s tea c h ers th oug h t sh e w a s a med ioc re stud ent.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
a c c ounts
a c ting sc h ool
b irth -ra te
b oa rd ing sc h ool
L]Dâ ^ r åíëL
Lô â ífÏ =?ëâ ì WäL
LÄ ‰ Wq ê ÉfíL
LÄ l WÇ fÏ =ëâ ì WäL
I see little p oint in…
jud g ing b y …
It’s up to y ou/h er/h im
etc
ma ke it
not ma ke muc h of a n
imp ression
th e rest is h istory
a ta ste of freed om
Ä fDÜ ^ fåÇ =à ]L
L^ f=ëáW=?äfíä=Dé l fåí=få+L
LÇ w ¾ Ç w fÏ =?Ä ^ fL
Lfíë=?¾ é =í]
Dà ì WLÜ ‰ WLÜ fãL
LãÉfâ =fíL
Låfl í=ãÉfâ =?ã¾ íp =]î
]å=fãDé ê Ép åL
La ]=?ê Éëí=fò =DÜ fëíê fL
L]=?íÉfëí=]î =DÑ ê áWÇ ]ãL
str a na 29 z 34
S h e d oes a ll h er ow n a c c ounts.
H enry w ent to a c ting sc h ool.
Is th e b irth -ra te d ec rea sing in y our c ountry ?
A b oa rd ing sc h ool is one w h ere stud ents c a n liv e d uring termtime.
c a tering c omp a ny
Lâ Éfí]ê fÏ =?â ¾ ãé ]åfL firma , z a b ý v a jíc í se d od á ním A c a tering c omp a ny p rov id es food a nd d rinks for sp ec ia l
ob č erstv ení na osla v y a jiné oc c a sions.
sp oleč enské a kc e
stup eň ; a ka d emic ká h od nost D o y ou th ink it’s imp orta nt to g et a univ ersity d eg ree?
d eg ree
LÇ fDÖ ê áWL
fa te
LÑ ÉfíL
osud
I sup p ose it w a s fa te th a t I end ed up a t a c ting sc h ool.
furth er ed uc a tion
LÑ ‰ Wa ]ê =?ÉÇ w ]Dâ Éfp åL v z d ě lá v á ní d osp ě lý c h ; d a lš í D o y ou w a nt to g o on to furth er ed uc a tion?
v z d ě lá v á ní
g ra nt
LÖ ê ^ WåíL
d ota c e; g ra nt
N ow a d a y s it’s not a lw a y s ea sy for stud ents to g et g ra nts.
nun
Lå¾ åL
jep tiš ka ; řá d ov á sestra
A nn’s b oa rd ing sc h ool w a s run b y nuns.
rep ort
Lê fDé l WíL
v y sv ě d č ení
D o y ou usua lly g et a g ood sc h ool rep ort?
sta rt off
Lëí^ Wí=Dfl Ñ L
z a h á jit; od sta rtov a t
H ow d id R omy sta rt off?
try out
Líê ^ f=D^ r íL
v y z kouš et (si); otestov a t
S a ffron w a nts to try out th e music b usiness.
c a ter
Lâ Éfí]L
z a jiš ťov a t/d od á v a t
W e c a ter ma inly for c onferenc es.
ob č erstv ení
enrol
LÉåDê ]r äL
z a p sa t se; p řih lá sit se
H a v e y ou ev er enrolled for a n ev ening c ourse?
ra ise
Lê Éfò L
(~ a fa mily ) z a lož it rod inu
D id A nn w a nt to g et ma rried a nd ra ise a fa mily ?
rec kon
Lê Éâ ]åL
p oč íta t; mít z a to
S h e rec kons sh e’s g oing to h a v e a c a reer a s a p op sta r.
a s th ey sa y
L]ò =a Éf=DëÉfL
ja k se říká
T h e rest is h istory , a s th ey sa y .
b e b est suited to
LÄ f=?Ä Éëí=Dëì Wí]Ç =í]L nejlé p e se h od it na c o
T h ey told h er sh e w ould b e b est suited to fa mily life.
b y h ea rt
LÄ ^ f=DÜ ^ WíL
z p a mě ti
T h ere a re some th ing s y ou h a v e to lea rn b y h ea rt.
c ome to y our senses Lâ ¾ ã=í]=à ]=DëÉåëfò L p řijít k roz umu; d osta t roz um W e just h op e sh e’ll c ome to h er senses a nd rea liz e h er mista ke.
follow in sb ’s
LÑ fl ä]r =få=ë¾ ãÄ ]Ç fò jít v e stop á c h koh o
W h en it c omes to a c a reer, d o y ou intend to follow in y our p a rents’
footstep s
DÑ r íëíÉé ëL
footstep s?
g et sth out of one’s LÖ Éí=ë¾ ãq fÏ =?^ r í=]î z b a v it se ně č eh o; d osta t
S ometimes y ou h a v e to let p eop le g et th ing s out of th eir sy stem.
sy stem
ï ¾ åò =Dëfëí]ãL
ně c o z h la v y
a b it of… g oes a long L]=?Ä fí=]î +=Ö ]r ò =]=?äfl Ï troc h a … tě d ov ed e d a leko B eliev e me, a b it of motiv a tion g oes a long w a y !
w ay!
Dï ÉfL
h a v e sth b eh ind y ou LÜ ô î =ë¾ ãq fÏ
mít z a seb ou
It’s imp orta nt to h a v e q ua lific a tions b eh ind y ou.
Close up (p. 113 – 114)
p osh
Lé fl p L
fa b ulously
LÑ ô Ä à ]ä]ëäfL
lea d sing er
LäáWÇ =DëfÏ ]L
liv e off
Läfî =?fl Ñ L
b y th is time nex t y ea r LÄ ^ f=?a fë=í^ fã=?åÉâ ëí
fiv e y ea rs from now
I b et y ou
just a s soon a s
th e minute sh e’s…
N o w ay.
not a s suc h
not b e too b oth ered
a b out
w h ere it a ll h a p p ens
ú č etní v ý ka z y ; v y ú č tov á ní
š kola h erec tv í
p orod nost
interná tní š kola (G B )
nemá smy sl
soud ě p od le č eh o
je to na tob ě /na ní/ na ně m
I see little p oint in entering h er for th e ex a m.
J ud g ing b y h er low ma rks, I d on’t th ink sh e’s likely to p a ss.
It’s up to h er to ma ke th ing s w ork.
a z b y tek už z ná te
p oz ná ní; oz kouš ení
sv ob od y /v olnosti
H enry w ent to a c ting sc h ool a nd th e rest is h istory .
It’s d iffic ult to g o b a c k to liv ing a t h ome w h en y ou’v e h a d a ta ste of
freed om.
nó b l; ex tra
p oh á d kov ě
h la v ní z p ě v á k/z p ě v a č ka
ž ít z č eh o; ž iv it se č ím
z a rok touto d ob ou
H
O
S
D
B
usp ě t; z v lá d nout; d oká z a t
neud ě la t moc d ob rý d ojem
Dà f]L
LÑ ^ fî =?à f]ò =Ñ ê ]ã=Då^ r L z a p ě t let
L^ f=DÄ Éí=à ì WL
v sa d ím se, ž e
LÇ w ¾ ëí=]ò =Dëì Wå=]ò L
ja kmile
La ]=Dãfåfí=?p áWò L
ja kmile; h ned ja k
Lå]r =Dï ÉfL
V ž á d né m p říp a d ě .
Låfl í=]ò =Dë¾ íp L
to p římo ne
Låfl í=Ä f=íì W=DÄ fl a ]Ç
p říliš se ně č ím netrá p it;
]?Ä ^ r íL
ned ě la t si tě ž kou h la v u
Lï É]ê =fí=l Wä=DÜ ô é ]åò L místo, kd e se d ě je v š ec h no
B ac k pac k in g (p. 115 – 116 )
filth y
LÑ fäq fL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
d ů lež ité
š p ina v ý ; uš p ině ný
D o y ou th ink sh e’ll ma ke it in th e p op w orld ?
A nn d id n’t ma ke muc h of a n imp ression a t sc h ool.
a v e y ou ev er sta y ed in a p osh h otel?
ne d a y I’m g oing to b e fa b ulously ric h .
a ffron is lea d sing er in a b a nd .
o y ou th ink y ou’ll b e a b le to liv e off y our music c a reer?
y th is time nex t y ea r w e’ll h a v e a rec ord in th e c h a rts.
I w ond er w h a t I’ll b e d oing fiv e y ea rs from now .
I b et y ou w e’ll h a v e a rec ord in th e c h a rts soon.
J ust a s soon a s I’v e left sc h ool I w a nt to mov e to L ond on.
S h e w a nts to g et a ma na g er th e minute sh e’s ta ken h er la st ex a m.
‘A re y ou g oing to c ontinue liv ing a t h ome? ’ ‘N o w a y .’
‘H a v e y ou g ot a c ontra c t th en? ‘E r, not a s suc h .’
I’m not too b oth ered a b out my ex a m results.
L ond on is w h ere it a ll h a p p ens in th e music ind ustry .
T h e room w a s a b solutely filth y .
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
mind -b low ing
ra g ing
smelly
stinking
toug h
Lã^ fåÇ ?Ä ä]r fÏ L
str a na 30 z 34
oh romujíc í; š okujíc í;
neuv ě řitelný
v y soký ; silný ; p rud ký
p á c h nouc í
od p orně z a p á c h a jíc í
ob tíž ný ; nesna d ný ; ná roč ný
T h e sc enery w a s b ea utiful – just mind -b low ing .
H e h a d to sta y in b ed w ith a ra g ing fev er.
H e fell into a smelly la trine.
It w a s a h orrib le stinking toilet!
T rekking in th e H ima la y a s w a s one of th e toug h est th ing s I’v e ev er
d one.
a nt
Lô åíL
mra v enec
A nts w ere c limb ing up th e w a lls.
b a c kp a c king
LÄ ô â ?é ô â fÏ L
v a nd rov á ní; tra mp ov á ní
S tud ents often g o b a c kp a c king in th eir summer h olid a y s.
b la d e
LÄ äÉfÇ L
lop a tka (v rtule); ra d lic e; ostří H e w a s h it on th e h ea d b y one of th e b la d es.
b ung ee jump
LÄ ¾ åÇ w f=?Ç w ¾ ãé L
b ung ee jump ing
H a v e y ou ev er d one a b ung ee jump ?
b unk b ed
LÄ ¾ Ï â =?Ä ÉÇ L
p a trov é lů ž ko
H a v e y ou ev er slep t in a b unk b ed ?
b uz z
LÄ ¾ ò L
v z ruc h
W ith th e h olid a y s a p p roa c h ing , th ere’s a rea l b uz z a round .
c eiling fa n
LëáWäfÏ =?Ñ ô åL
strop ní v ě trá k
C eiling fa ns a re essentia l in a h ot c lima te.
d ia rrh oea
LÇ ^ f]Dê f]L
p rů jem
I g ot d ia rrh oea w h en I w a s in Ind ia .
g unfire
LÖ ¾ åÑ ^ f]L
p a lb a
W e h ea rd th e sound of g unfire in th e d ista nc e.
lifetime
Lä^ fÑ í^ fãL
ž iv ot (jed notliv c e); d ob a
I sta y ed in b ed for w h a t felt like a lifetime.
ž iv ota ; d ož iv otní
lob ster
Läfl Ä ëí]L
h umr
T h e a nts w ere a s b ig a s lob sters.
rite of p a ssa g e
Lê ^ fí=]î =Dé ô ëfÇ w L
rituá l sp ojený s kriz í neb o
T h ese a d v entures ma rk rite of p a ssa g e from c h ild to a d ult.
z mě nou p osta v ení č lov ě ka
skull
Lëâ ¾ äL
leb ka
H e w a s h it on th e skull b y one of th e fa n b la d es.
stitc h
Lëífíp L
steh
H e h a d fiv e stitc h es in h is skull.
ta le
LíÉfäL
p říb ě h ; v y p rá v ě ní; h istorka S tud ents sometimes ex a g g era te th eir ta les.
th ig h
Lq ^ fL
steh no
A nts h a d b itten my th ig h .
b la c k out
LÄ äô â =D^ r íL
z tra tit v ě d omí
I b la c ked out a nd fell on th e g round .
b low up
LÄ ä]r =D¾ é L
z v ed nout se; p řih na t se
S ud d enly a storm b lew up .
sw ell up
Lëï Éä=D¾ é L
na té c t; op uc h nout
H is th ig h h a d sw ollen up like a b a lloon.
b a sh
LÄ ô p L
mlá tit; ud eřit
I b a sh ed th e a nt w ith my sh oe.
d ent
LÇ ÉåíL
p romá č knout
S h e rev ersed into a w a ll a nd d ented th e c a r.
d od g e
LÇ fl Ç w L
uska kov a t; klič kov a t; v y h nout W e h a d to d od g e g unfire.
se
emb ellish
LfãDÄ Éäfp L
v y š p erkov a t; p řikrá š lit
P eop le like emb ellish ing stories.
fa int
LÑ ÉfåíL
omd lít; z tra tit v ě d omí
I w a s in so muc h p a in I fa inted .
sp ot
Lëé fl íL
v š imnout si; z a h lé d nout
I sud d enly sp otted a n a nt on th e c eiling .
a c ross th e la nd
L]?â ê fl ë=a ]=Däô åÇ L
v c elé z emi
A c ross th e la nd stud ents a re b usy p la nning foreig n trip s.
b e a t th e end of one’s LÄ áW=]í=a f=?ÉåÇ =]î
b ý t na konc i sv ý c h sil; b ý t na S h e w a s in so muc h p a in sh e w a s a t th e end of h er teth er.
teth er
ï ¾ åò =DíÉa ]L
p okra ji z h rouc ení
b e in p a in
LÄ áW=få=Dé ÉfåL
mít b olesti
W h a t’s w rong ? A re y ou in p a in?
b e on (one’s) la st
LÄ áW=fl å=Eï ¾ åò F=?ä^ Wëí mlít z p osled níh o; b ý t u
W e’d b een w a lking a ll d a y a nd I w a s on my la st leg s.
leg s
DäÉÖ ò L
konc e se sila mi
b e sw a rming w ith
LÄ f=Dëï l WãfÏ =?ï fa L b ý t p lný ; h emž it se č ím
T h e room w a s sw a rming w ith a nts.
d ea th ’s d oor
LÇ Éq ë=DÇ l WL
(b e a t ~ ) mít smrt na ja z y ku H e looked a s if h e w a s a t d ea th ’s d oor.
feel like d ea th
LÑ áWä=ä^ fâ =DÇ Éq L
c ítit se k smrti una v ený
S h e la y in b ed feeling like d ea th .
g et h old of
LÖ Éí=DÜ ]r äÇ =]î L
seh na t; d osta t
F ina lly w e ma na g ed to g et h old of some a ntib iotic s.
g o b erserk
LÖ ]r =Ä ]Dò ‰ Wâ L
roz z uřit se; z eš ílet
H e w a s g oing b erserk try ing to kill th e a nts.
g o out of one’s mind LÖ ]r =?^ r í=]î =ï ¾ åò
z b lá z nit se
S h e w a s g oing out of h er mind w ith w orry .
it turned out th a t…
ta ke sth w ith a p inc h
of sa lt
w ra c ked w ith p a in
Lê ÉfÇ w fÏ L
LëãÉäfL
LëífÏ â fÏ L
Lí¾ Ñ L
Dã^ fåÇ L
Lfí=í‰ WåÇ =D^ r í=a ]í+L
LíÉfâ =ë^ ãq fÏ =ï fa =]
?é fåíp =]î =Dëfl äíL
Lê ô â í=ï fa =Dé ÉfåL
uká z a lo se, ž e
It turned out th a t my skull h a d b een d ented .
b rá t s rez erv ou; nev ě řit č emu Y ou sh ould ta ke ev ery th ing h e sa y s w ith a p inc h of sa lt.
muč en b olestí; trá p ený
b olestí
J ob h un tin g (p. 117 – 118 )
interp ersona l skills Lfåí]?é ‰ Wë]åä=Dëâ fäò L sc h op nost v y c h á z et s lid mi
self-a ssured
unc onv entiona l
sing le-h a nd ed
c h a lleng e
c h a ra c ter referenc e
c h ild -mind ing
c ommitment
LëÉäÑ ]Dp l WÇ L
L¾ åâ ]åDî Éåp ]åäL
LëfÏ Ö äDÜ ô åÇ ]Ç L
Líp ô äfåÇ w L
Lâ ô ê ]â í]=?ê ÉÑ ê ]åëL
Líp ^ fäÇ ?ã^ fåÇ fÏ L
Lâ ]Dãfíã]åíL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
seb ejistý
nekonv enč ní; neob v y klý
sa mosta tný ; jed noruký
výzva
d op oruč ení (p ři ž á d osti o
z a mě stná ní)
h líd á ní d ě tí
v ě rnost; od d a nost
S h e la y on th e floor, w ra c ked w ith p a in.
S h e’s g ood a t d ea ling w ith p eop le a nd h a s ex c ellent interp ersona l
skills.
B eing self-a ssured is a g ood th ing b ut b eing ov er-c onfid ent isn’t.
B en’s a p p ea ra nc e is unc onv entiona l b ut interesting .
H e ra n th e resta ura nt sing le-h a nd ed .
A re y ou th e sort of p erson w h o likes a c h a lleng e?
B en a sked P ete to w rite h im a c h a ra c ter referenc e.
H a v e y ou ev er d one a ny c h ild -mind ing ?
If h e’s interested in a job h e’ll g iv e tota l c ommitment to it.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
d ev ic e
font
food p oisoning
referee
LÇ fDî ^ fëL
LÑ fl åíL
str a na 31 z 34
z p ů sob ; p rostřed ek
font; ty p p ísma
otra v a p otra v ina mi
ten, kd o p osky tuje
referenc e/d op oruč ení
reta il tra d e
Lê áWíÉfä=?íê ÉfÇ L
ma loob c h od
sh ow -off
Lp ]r fl Ñ L
v ejta h a (h ov or.)
summer c a mp
Lë¾ ã]=?â ô ãé L
tá b or
tip
Lífé L
tip
troub le-ma ker
Líê ¾ Ä ä=?ãÉfâ ]L
v ý trž ník; p rov oka té r
ty p ing
Lí^ fé fÏ L
p sa ní na stroji; tec h nika
a d ministra tiv y
w ord -p roc essing
Lï ‰ WÇ Dé ê ]r ëÉëfÏ L
z p ra c ov á ní tex tu
rela te to
Lê fDäÉfí=í]L
komunikov a t; na v a z ov a t
konta kt/v z ta h
a s reg a rd s
L]ò =ê fDÖ ^ WÇ ò L
oh led ně ; p okud jd e o
h a v e no h esita tion in LÜ ô î =?å]r =?Ü Éò f?íÉfp å nev á h a t/d louh o se
få=DÇ ì WfÏ =ë^ ãq fÏ L
neroz mý š let ně c o ud ě la t
d oing sth
keep it simp le
Lâ áWé =fí=Dëfãé äL
z jed nod uš it c o; v y sv ě tlit
jed nod uš e
out of ord er
L^ r í=]î =Dl WÇ ]L
mimo p rov oz ; nefunkč ní
p rov id ed (th a t)
Lé ê ]Dî ^ fÇ fÇ =Ea ]íFL
z a p řed p okla d u, ž e
LÑ ì WÇ =?é l fò ]åfÏ L
Lê ÉÑ ]Dê áWL
UNIT 13 – H ome / Close up (p. 12 0 – 12 3 )
c a lming
Lâ ^ WãfÏ L
c luttered
Lâ ä¾ í]Ç L
h ig h -rise
LÜ ^ fê ^ fò L
w a rm-h ea rted
Lï l WãDÜ ^ fí]Ç L
b a nisters
LÄ ô åfëí]ò L
b lind s
LÄ ä^ fåÇ ò L
b olt
LÄ ]r äíL
c ella r
c lue
c ontex t
d oub le g la z ing
firep la c e
floorb oa rd s
knoc ker
la tc h
letterb ox
loft
ma ntelp iec e
orna ment
p a rty a nima l
p a stel
p ow er p oint
ra d ia tor
rug
sh utters
sta irc a se
stud y
stuff
terra c ed h ouse
tile
enterta in
a t sh ort notic e
a t th e top of one’s
lung s
LëÉä]L
Lâ äì WL
Lâ fl åíÉâ ëíL
LÇ ¾ Ä ä=DÖ äÉfò fÏ L
LÑ ^ f]é äÉfëL
LÑ äl WÄ l WÇ ò L
Låfl â ]L
Läô íp L
LäÉí]Ä fl â ëL
Läfl Ñ íL
Lãô åíäé áWëL
Ll Wå]ã]åíL
Lé ^ Wíf=Dô åfãäL
Lé ô ëíäL
Lé ^ r ]=?é l fåíL
Lê ÉfÇ f?Éfí]L
Lê ¾ Ö L
Lp ¾ í]ò L
LëíÉ]â ÉfëL
Lëí¾ Ç fL
Lëí¾ Ñ L
LíÉê ]ëí=DÜ ^ r ëL
Lí^ fäL
LÉåí]DíÉfåL
L]í=?p l Wí=Då]r ífëL
L]í=a ]=?ífl é =]î =ï ¾ åò
Dä¾ Ï ò L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
D on’t use too ma ny d ec ora tiv e d ev ic es on a C V
T h ere a re lots of d ifferent ty p es of font inc lud ing ita lic , b old a nd
roma n.
T h ey ’re off w ork w ith food p oisoning .
W h en y ou a p p ly for a job y ou usua lly need tw o referees to w rite
referenc es for y ou.
H a v e y ou ev er w orked in th e reta il tra d e?
H e c a n b e a b it of a sh ow -off a t times.
H e’s a p p lied for a job a t a c h ild ren’s summer c a mp .
F ollow th ese useful tip s w h en w riting y our C V .
A troub le-ma ker c a uses p rob lems for p eop le.
Y ou need a ty p ing sp eed of 6 0 w ord s p er minute for th e job .
W ord -p roc essing is a useful skill.
H e rela tes w ell to c h ild ren.
A s reg a rd s w orking w ith c h ild ren, I’m sure h e’d b e ex c ellent a t it.
I h a v e no h esita tion in rec ommend ing h im for th e job .
D on’t g iv e too ma ny d eta ils – try to keep it simp le.
W riting a letter? Is y our p h one out of ord er?
P rov id ed th a t h e’s interested in th e job , h e’ll sh ow tota l
c ommitment to it.
uklid ň ujíc í; z tiš ujíc í
T h ere’s noth ing v ery c a lming a b out th is room.
neukliz ený ; z a neřá d ě ný
T h is room is rea lly c luttered – ev ery surfa c e is c ov ered .
v ě ž á k; v ý š kov á b ud ov a
W e liv e on th e fifth floor of a h ig h -rise b uild ing .
la ska v ý
B rig h t c olours sug g est a p erson w h o is w a rm-h ea rted .
z á b ra d lí
S h e h eld on to th e b a nisters a s sh e w ent up th e sta irs.
roleta
P ull th e b lind s d ow n to keep out th e sun.
z á p a d ka ; z á strč ka (na
H e slid th e b olt a c ross th e d oor to fa sten it.
d v eříc h )
sklep ; sklíp ek
P eop le often use c ella rs for storing th ing s.
z á c h y tný b od ; v od ítko; tuš ení T h ere a ren’t ma ny c lues a b out th e ty p e of p erson w h o liv es h ere.
souv islost; p rostřed í; kontex t H e h a s little time to soc ia lise, ex c ep t in a w orking c ontex t.
d v ojité sklo/z a sklení
D oub le g la z ing h elp s to keep rooms w a rmer.
krb
A fire w a s b urning in th e firep la c e.
p od la h ov é p rkno
T h ere w ere w ood en floorb oa rd s in a ll th e b ed rooms.
klep á tko (na d v eříc h )
S h e knoc ked on th e d oor using th e b ra ss d oor knoc ker.
p etlic e; z á p a d ka ; z á v ora
S h e h ea rd th e sound of someone lifting th e la tc h .
sc h rá nka na d op isy
S h e lifted th e letterb ox a nd p eered insid e th e a p a rtment.
půda
W e use th e loft for storing th ing s.
římsa na d krb em
T h e ma ntelp iec e w a s c ov ered in p h otos of th e fa mily .
oz d ob a ; d ekora c e
D o y ou h a v e a lot of orna ments in y our h ouse?
v y meta č v eč írků
A p a rty a nima l is someone w h o lov es g oing to p a rties.
p a stelov á b a rv a
T h ere a re loa d s of b rig h t c olours b ut h a rd ly a ny p a stels.
z á suv ka ; z d ířka
A p ow er p oint is a p la c e w h ere y ou c a n p lug in a n elec tric a l
a p p lia nc e.
ra d iá tor
T h ey stood nea r th e ra d ia tor try ing to keep w a rm.
kob erec ; roh ož ka
T h ere w a s a b ea utiful orienta l rug on th e floor.
okenic e
H ouses in th e U K d on’t h a v e sh utters.
sc h od iš tě
H e c limb ed slow ly up th e sta irc a se.
p ra c ov na
D a d ’s w orking in th e stud y .
v ě c (i) (ob ec ně – h ov orov ě ) T h e room’s c luttered w ith too muc h stuff.
řa d ov ý d omek
A terra c ed h ouse is a h ouse in a row of h ouses th a t a re joined
tog eth er.
ka c h lič ka ; ob kla d a č ka ;
T h e b a th room w a lls a re c ov ered in tiles.
d la ž d ic e
(p o)h ostit; p ob a v it
W e d on’t enterta in muc h a t h ome.
na ry c h lo; v krá tké d ob ě ; na Y ou h a v e to b e p rep a red to tra v el to see c lients a t sh ort notic e.
p osled ní c h v íli
z p lný c h p lic
H ome is w h ere I c a n sc rea m a t th e top of my lung s a nd no one
mind s.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
b ring sb d ow n to
ea rth
fa r too muc h
nine times out of ten
LÄ ê fÏ =ë¾ ãÄ ]Ç f=Ç ^ r å
íì W=D‰ Wq L
LÑ ^ W=íì W=Dã¾ íp L
Lå^ få=í^ fãò =?^ r í=]î
DíÉåL
on d isp la y
Lfl å=Ç fDëé äÉfL
p a c k one’s b a g s
Lé ô â =ï ¾ åò =DÄ ô Ö ò L
p iles of
Lé ^ fäò =]î L
tw o/th ree/fourLíì WLq ê áWLÑ l W
b ed roomed
DÄ ÉÇ ê ì WãÇ L
tw o/th ree/four-storey Líì WLq ê áWLÑ l W=Dëíl Wê fL
y ou c a n tell
Là ì W=â ]å=DíÉäL
R ise an d sh in e / F en g S h ui (p. 12 4 – 12 5)
b lea ry -ey ed
LÄ äf]ê f?^ fÇ L
c era mic
Lë]Dê ô ãfâ L
c lutter-free
Lâ ä¾ í]?Ñ ê áWL
fiz z y
LÑ fò fL
rumb le
Lê ¾ ãÄ äfÏ L
up lifting
L¾ é DäfÑ ífÏ L
sea w eed
LëáWï áWÇ L
tra nsition
Líê ô åDò fp åL
w ork surfa c e
Lï ‰ Wâ =?ë‰ WÑ fëL
w orktop
Lï ‰ Wâ ífl é L
str a na 32 z 34
v rá tit ně koh o z p ě t na z em
(d o rea lity )
v elmi mnoh o
v d ev íti p říp a d ec h z d esíti
k v id ě ní
sb a lit si kufry
h roma d a ; kup a ; stoh
d v ou/tří/č ty řp okojov ý
d v ou/tří/č ty řp osc h oď ov ý
to se d á p oz na t
se skelný m p oh led em
kera mic ký
ukliz ený ; b ez nep ořá d ku
š umiv ý ; p erliv ý
kruč et; š krund a t
p ov z ná š ejíc í
c h a luh a ; mořská řa sa
p řec h od
p ra c ov ní p loc h a
kuc h y ň ská linka
g ua ra ntee
re-d o
skip
ea st/w est/south /north
-fa c ing
fa iling th a t
LÖ ô ê ]åDíáWL
z a ruč it; z a jistit
Lê áWDÇ ì WL
p řed ě la t; p řep ra c ov a t
Lëâ fé L
v y nec h a t; p řeskoč it
LáWëíLï ÉëíLë^ r q Lål Wq ?Ñ otoč ený na
ÉfëfÏ L
v ý c h od /z á p a d /jih /sev er
LÑ ÉfäfÏ =Da ô íL
neex istuje-li; není-li k
ma ke or b rea k
í]Dï ‰ WëL
LãÉfâ =l W=DÄ ê Éfâ L
g et off on th e w rong LÖ Éí=?fl Ñ =fl å=a ]=?ê fl Ï
foot
DÑ r íL
g o from b a d to w orse LÖ ]r =Ñ ê ]ã=?Ä ô Ç
ma ke y our w a y
LãÉfâ =à ]=Dï ÉfL
on a n emp ty stoma c h Lfl å=]å=?Éãé íf
Dëí¾ ã]â L
Th e F reed om S h ip / Close up (p. 12 6 – 12 7 )
c rime-free
Lâ ê ^ fãÑ ê áWL
h urric a ne-forc e
LÜ ¾ ê fâ ]åDÑ l WëL
p erp etua l
Lé ]Dé Éíp r ]äL
p rop osed
Lé ê ]Dé ]r ò Ç L
self-fina nc ing
LëÉäÑ DÑ ^ fåô åëfÏ L
fully
a irstrip
b a rb ed w ire
c y c le
d ep osit
d iner
d oc king
ex c ise d uty
h a rb our
h y d rofoil
mooring
p erk
runw a y
sc ep tic ism
sc ra p
LÑ r äfL
LÉ]ëíê fé L
LÄ ^ WÄ Ç =Dï ^ f]L
Lë^ fâ äL
LÇ fDé fl ò fíL
LÇ ^ få]L
LÇ fl â fÏ L
LÉâ ë^ fò =?Ç à ì WífL
LÜ ^ WÄ ]L
LÜ ^ fÇ ê ]?Ñ l fäL
Lãl Wê fÏ L
Lé ‰ Wâ L
Lê ¾ åï ÉfL
Lëâ Éé íf?ëfò ãL
Lëâ ê ô é L
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
d isp oz ic i
z a č ít š p a tně
jít od d ev íti k p ě ti
M ore g reen w ould h elp to b ring th is p erson d ow n to ea rth .
T h ere’s fa r too muc h stuff in th e room.
N ine times out of ten, c ush ions d on’t a c tua lly ma ke sea ts more
c omforta b le.
T h ere a ren’t ma ny p ersona l ob jec ts on d isp la y .
W e w ere just told to p a c k our b a g s a nd lea v e.
T h ere a re p iles of c ush ions ev ery w h ere.
W e liv e in a th ree-b ed roomed h ouse.
I w ork in a fiv e-storey b uild ing .
A w oma n liv es h ere, y ou c a n tell.
H e ma d e h is w a y , b lea ry -ey ed , to th e b rea kfa st ta b le.
It’s a g ood id ea to c h oose c era mic tiles for y our floors.
A c lutter-free env ironment is v ery imp orta nt.
D o y ou like fiz z y d rinks?
Y our stoma c h ’s rumb ling . A re y ou h ung ry ?
F eng S h ui is b a sic a lly th e a rt of c rea ting a n up lifting env ironment.
M iso soup c onsists of v eg eta b les, sea w eed a nd tofu.
M orning ma rks th e tra nsition from sleep ing to w a king .
W ork-surfa c es sh ould b e c lutter-free.
W ood en w orktop s a nd ta b les a llow energ y to flow th roug h th e
room.
I g ua ra ntee th a t th is w ill ma ke y ou feel b etter.
W e’re th inking of re-d oing th e kitc h en.
It’s d efinitely not a g ood id ea to skip b rea kfa st.
T ry to ea t b rea kfa st in a n ea st-fa c ing room.
T ry to use p la nts a nd fresh flow ers. F a iling th a t, insp ire y ourself
w ith a p ic ture on th e w a ll.
If y ou g et off on th e w rong foot, th ing s w ill p rob a b ly c ontinue to
g et w orse.
D uring th e rest of th e d a y th ing s just w ent from b a d to w orse.
b uď a neb o (ú sp ě c h neb o
d efinitiv ní nez d a r)
v y d a t se; jít smě rem k
na la č no
A c c ord ing to S imon B row n, th e rig h t b rea kfa st c a n ma ke or b rea k
y our d a y .
S h e ma d e h er w a y slow ly d ow nsta irs.
D on’t g o to w ork on a n emp ty stoma c h .
b ez z loč inu; b ez p eč ný
o síle h uriká nu
neustá lý ; usta v ič ný
na v rž ený ; na p lá nov a ný
fina nč ně nez á v islý ;
seb efina nc ujíc í
z c ela ; p lně
sta rtov a c í/p řistá v a c í d rá h a
ostna tý d rá t
c y klus; p eriod a
z á loh a ; z á ruka ; v kla d ; ulož it
stolov ník; h ost
p řísta v ní
sp otřeb ní d a ň
p řísta v
kříd lov á loď ; kluz á k
kotv iš tě ; uv a z ov a c í p ruh
v ý h od a ; p ož itek
roz jez d ov á /p řistá v a c í d rá h a
T h e a im is to ensure a c rime-free env ironment.
T h e sh ip w ill b e d esig ned to resist h urric a ne-forc e w ind s.
T h e sh ip ’s route w ill keep resid ents in p erp etua l sunsh ine.
T h e p rop osed sh ip is so la rg e it w ill h a v e to b e b uilt a t sea .
It is h op ed th a t th e p rojec t w ill b e self-fina nc ing .
skep se; ned ů v ě ra
smetí; sta ré ž elez o
T h e p rojec t is intend ed to b e fully self-fina nc ing .
A n a irstrip w ill run a long th e top of th e sh ip .
T h e w a ll w a s c onstruc ted of c onc rete a nd b a rb ed w ire.
T h e sh ip w ill c irc le th e g lob e in tw o-y ea r c y c le.
D ep osits h a v e a lrea d y b een p la c ed for 1 0 0 h omes.
D iners in th e resta ura nts w ill h a v e a w id e c h oic e of food .
D oc king sp a c e for y a c h ts a nd h y d rofoils w ill b e p rov id ed .
P a sseng ers w ill not p a y ta x or ex c ise d uty .
A h a rb our w ill b e p rov id ed for ferries a nd p riv a te y a c h ts.
H y d rofoils tra v el a t h ig h sp eed s a c ross th e surfa c e of th e w a ter.
M ooring for y a c h ts a nd ferries w ill b e a v a ila b le in th e h a rb our.
O ne of th e p erks for p a sseng ers is not h a v ing to p a y ta x .
A 3 ,8 0 0 -foot runw a y w ill b e situa ted a long th e top d ec k of th e
sh ip .
D r B row n’s c omments sh ow a c erta in sc ep tic ism.
W a ste th a t c a nnot b e b urnt w ill b e sold for sc ra p .
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
sew a g e
ta x h a v en
up keep
v essel
w a terfa ll
c a ter for
sp eed up
th row tog eth er
a nc h or
a rouse
c irc umna v ig a te
c ruise
d isma ntle
d isp la c e
erec t
h a nd le
inc inera te
la unc h
sc reen
w ith sta nd
a t th e rea r
g et a w a y from it a ll
b e g reeted w ith
th e h ig h sea s
in tra nsit
miss th e p oint
on b oa rd
th ink b ig
Lëì WfÇ w L
Líô â ë=?Ü Éfî åL
L¾ é â áWé L
Lî ÉëäL
Lï l Wí]Ñ l WäL
Lâ Éfí]=?Ñ ]L
Lëé áWÇ =D¾ é L
Lq ê ]r =í]+Ö Éa ]L
Lô Ï â ]L
L]Dê ~ r ò L
Lë‰ Wâ ]ãDåô î fÖ ÉfíL
Lâ ê ì Wò L
LÇ fëDãô åíäL
LÇ fëDé äÉfëL
LfDê Éâ íL
LÜ ô åÇ äL
LfåDëfå]ê ÉfíL
Läl Wåíp L
Lëâ ê áWåL
Lï fa Dëíô åÇ L
L]í=a ]=Dê f]L
LÖ Éí=]?ï Éf=Ñ ê ]ã=fí
Dl WäL
LÄ f=DÖ ê áWí]Ç =?ï fa L
La ]=?Ü ^ f=DëfWò L
Lfå=Díê ô åò fíL
Lãfë=a ]=Dé l fåíL
Lfl å=DÄ l WÇ L
Lq fÏ â =DÄ fÖ L
H ome page (p. 12 9 – 13 0 )
a c c la imed
L]Dâ äÉfãÇ L
a w a rd -w inning
h a z a rd ous
h ot
q ua rterly
c ov era g e
d isp a tc h
h otb ed
h y p ertex t link
op ening
p olic y
sh a nty tow n
up d a te
c h ec k out
lie b eh ind
tune into
enlig h ten
ex h ib it
L]ï l WÇ =ï fåfÏ L
LÜ ô ò ]Ç ]ëL
LÜ
Lâ
Lâ
LÇ
fl íL
ï l Wí]äfL
¾ î ]ê fÇ w L
fDëé ô íp L
LÜ fl íÄ ÉÇ L
LÜ ^ fé ]íÉâ ëí=?äfÏ â L
L]r é åfÏ L
Lé fl ä]ëfL
Lp ô åíf?í^ r åL
L¾ é DÇ ÉfíL
Líp Éâ =D^ r íL
Lä^ f=Ä fDÜ ^ fåÇ L
Líà ì Wå=få=?í]L
LfåDä^ fíåL
LfÖ Dò fÄ fíL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
str a na 33 z 34
sp la š ky
d a ň ov ý rá j
ú d rž b a ; ud rž ov á ní
S ew a g e w ill b e inc inera ted in elec tric toilets.
A ta x h a v en is a p la c e w h ere y ou d o not h a v e to p a y a ny ta x .
P a sseng ers w ill h a v e to p a y money ev ery month tow a rd s th e
sh ip ’s up keep .
loď ; p la v id lo
T h e enormous v essel w ill b e b uilt b y E ng ineering S olutions.
v od op á d
T h ey p la n to b uild p a rks w ith trees a nd w a terfa lls.
p oslouž it; v y h ov ě t; sta ra t se T h e runw a y w ill c a ter for b oth h elic op ters a nd c ommerc ia l a irc ra ft.
z ry c h lit (se); ury c h lit (se)
W ork h a s b een sp eed ed up b y th e use of new tec h nolog y .
sv é st d oh roma d y ; setká v a t I c a n’t ima g ine a ny th ing w orse th a n b eing th row n tog eth er w ith
se; b ý t sp olu
6 5 ,0 0 0 oth er p eop le.
ukotv it; z a kotv it
T h ree-q ua rters of th e time, th e sh ip w ill b e a nc h ored c lose to b ig
c ities.
p rob ud it; p od nítit
E a rly b uy ers a re b eing offered a 3 5 % d isc ount to a rouse interest.
ob ep lout; p la v it se
It w ill c irc umna v ig a te th e g lob e onc e ev ery tw o y ea rs.
křiž ov a t; b rá z d it
H ow long w ill it ta ke th e sh ip to c ruise th e w orld ?
roz eb ra t; roz montov a t;
T h e w a ll w a s d isma ntled a s q uic kly a s it w a s erec ted .
od stra nit
od sunout; v y tla č it
A 2 5 -metre w a v e w ould only d isp la c e th e sh ip b y 2 c entimetres.
v y b ud ov a t; p osta v it
T h e B erlin W a ll w a s erec ted in 1 9 6 1 .
z v lá d nout; v y p ořá d a t se s
T h e a irp ort w ill b e c a p a b le of h a nd ling b oth c ommerc ia l a nd
p riv a te a irc ra ft.
sp á lit; uh ořet
S ew a g e w ill b e inc inera ted in elec tric toilets.
sp ustit (loď na v od u);
W h en w a s th e T ita nic la unc h ed ?
v y p ustit; od sta rtov a t
z kontrolov a t; p rov ě řit si;
A ll p a sseng ers w ill b e sc reened to ensure a c rime-free
rentg enov a t
env ironment.
od ola t; v y d rž et; sné st
T h e sh ip w ill b e d esig ned to w ith sta nd storms a nd h urric a nes.
na z á d i
P ow er w ill b e p rov id ed b y 1 0 0 eng ines a t th e rea r.
uniknout z e v š ed níh o ž iv ota W e a ll need to g et a w a y from it a ll oc c a siona lly .
b ý t p řija t (ja k)
v olné moře
na c estě ; v p oh y b u
nep oc h op it, o c o jd e
na p a lub ě
mít v elké p lá ny ; mít v y soké
c íle
v y c h v a lov a ný ; na d š eně
p řija tý
v ítě z ný ; oc eně ný
neb ez p eč ný ; riska ntní;
h a z a rd ní
a ktuá lní; ž h a v ý
č tv rtletní; kv a rtá lní
roz sa h ; rep ortá ž
p osla t; od esla t; v y sla t
semeniš tě
h y p ertex tov ý od ka z
v olné místo; p ra c ov ní
p řílež itost
p olitika ; p ostup ; p řístup
c h ud inská č tv rť
p osled ní; nejnov ě jš í
informa c e
z kontrolov a t; ov ě řit si
b ý t p říč inou č eh o; v ě z et z a
č ím
na la d it; c h y tit
p ouč it; informov a t
v y sta v ov a t; p řed v á d ě t
T h e p la ns h a v e b een g reeted w ith a mix ture or surp rise a nd
sc ep tic ism.
W ould y ou like to liv e on th e F reed om S h ip a nd c ruise th e h ig h
sea s?
T h e sh ip w ill sp end a q ua rter of its time in tra nsit.
P eop le w h o b uy a n a p a rtment on th e sh ip ma y b e missing th e
p oint.
R esid ents w ill b e a b le to w ork on b oa rd .
D r B row n th inks th a t th e c omp a ny sh ould n’t th ink so b ig .
T h e a c c la imed series is w a tc h ed reg ula rly b y ov er 9 million
v iew ers.
V isit our a w a rd -w inning w eb site.
C lic k h ere to find out more a b out w h a t ty p es of a c tiv ity a re
c onsid ered h a z a rd ous.
F ind out w h a t’s h ot a nd w h a t’s not in th e music sc ene.
A q ua rterly new sletter a p p ea rs four times a y ea r.
O ur w eb site fea tures c omp lete c ov era g e from our g uid eb ooks.
O ur online new sletter fea tures d isp a tc h es from our a uth ors on th e
roa d .
A c c ord ing to th e med ia , th e sh a nty tow ns a re h otb ed s of c rime a nd
d isea se.
C lic k on th e h y p ertex t links to find out more.
V isit our w eb site to find out a b out new c a reer op ening s.
C lic k h ere to see th e d ifferent ty p es of insura nc e p olic y on offer.
R ea d a b out th e sh a nty tow ns of S outh A fric a on our w eb site.
C lic k on th e ‘N ew s’ h y p erlink for up d a tes on R oug h G uid e ev ents.
C h ec k out our new ra ng e of C D s on our w eb site.
W h a t lies b eh ind th e p op ula r ima g e of C a p e T ow n’s sh a nty tow ns?
Y ou c a n tune into liv e music b roa d c a sts on th e w eb .
O ur g uid es a im to enterta in a nd enlig h ten.
W e w ill b e ex h ib iting a t th e C a rib b ea n T ra v el S h ow .
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t
Inside O u t U p p er - Inter m edia te
red esig n
v iew
in a id of
in c olla b ora tion w ith
on th e roa d
Lê áWÇ fDò ^ fåL
Lî à ì WL
Lfå=DÉfÇ =]î L
Lfå=â ]?äô Ä ]Dê Éfp å
ï fa L
Lfl å=a ]=Dê ]r Ç L
R ev iew (p.13 1 – 13 5)
fa stest-selling
LÑ ^ Wëí]ëí?ëÉäfÏ L
str a na 34 z 34
p řed ě la t; p řesta v ě t
T h ink a b out h ow y ou w ould like to red esig n th e h ome p a g e on
p .1 2 9 .
p roh lé d nout (si); p od ív a t se V iew our c a ta log ue online.
(na c o)
v e p rosp ě c h ; na p od p oru
T h e T ra v el S h ow is b eing h eld in a id of L a tin A meric a n c h a rities.
v e sp olup rá c i s
T h e R oug h G uid e C D s a re p rod uc ed in c olla b ora tion w ith W orld
M usic netw ork.
na c está c h
W e p ub lish reg ula r rep orts on our w eb site from a uth ors on th e
roa d .
nejry c h leji se p rod á v a jíc í
tré ninkov ý lest
sa h a t (d o d ob y ); p oc h á z et
z h a snout; v y p nout
v ý t; skuč et; kv ílet
v e stá d iu p lá nov á ní
H a rry P otter a nd th e G ob let of F ire is th e fa stest-selling b ook in
h istory .
M a ny of th e p la nes a nd sh ip s rep orted a fa ilure of th eir
na v ig a tiona l eq uip ment.
W ould y ou d esc rib e y ourself a s rev v ed up or rela x ed ?
It is w ell d oc umented th a t b oy s tend not to rea d b ooks b y fema le
a uth ors.
A t th e moment of h is d ea th a ll th e lig h ts in C a iro inex p lic a b ly w ent
out.
D o y ou b eliev e in a lien a b d uc tions?
T h e a ir forc e b omb ers sud d enly d isa p p ea red from ra d a r.
A c ura tor is someone w h o is in c h a rg e of a museum.
T h e c urse of T uta nkh a mun w a s sup p osed to c a use th e d ea th of
a ny one w h o d isturb ed h is b od y .
T h e p a tents offic e issues d oc uments to p eop le w h o h a v e inv ented
th ing s to p rev ent oth er p eop le from c op y ing th eir id ea .
It sold 3 7 2 ,7 7 5 c op ies on th e first d a y of its relea se.
T h e rema ins of T uta nkh a mun w ere d isc ov ered on 2 6 N ov emb er
1 9 2 2 ..
T h e fiv e b omb ers w ere out on a tra ining mission.
T h e tra d ition d a tes b a c k to med iev a l times.
A ll th e lig h ts in C a iro w ent out a t th e ex a c t moment of h is d ea th .
T h e d og b eg a n to h ow l a nd th en d ied .
‘W h ere a re y ou g oing on h olid a y ? ’ ‘It’s a t th e p la nning sta g e.’
neb ý t z nov u sp a třen
T h e b omb ers d isa p p ea red from ra d a r nev er to b e seen a g a in.
na v ig a tiona l
Låô î fDÖ Éfp ]åäL
na v ig a č ní
inex p lic a b ly
Lfåfâ Dëé äfâ ]Ä äfL
nev y sv ě tlitelně
rev v ed up
w ell d oc umented
a b d uc tion
b omb er
c ura tor
c urse
p a tents offic e
relea se
rema ins
Lê Éî Ç =D¾ é L
v y h ec ov a ný
Lï Éä=DÇ fl â à ]ãÉåí]Ç L d ob ře d olož eno
L]Ä DÇ ¾ â p åL
LÄ fl ã]L
Lâ à r ]Dê Éfí]L
Lâ ‰ WëL
Lé Éfí]åíë=?fl Ñ fëL
Lê fDäáWëL
Lê fDãÉfåò L
tra ining mission
Líê ÉfåfÏ =?ãfp åL
d a te b a c k to
LÇ Éfí=DÄ ô â =í]L
g o out
LÖ ]r =D^ r íL
h ow l
LÜ ^ r äL
(b e) a t th e p la nning LEÄ áWF=]í=a ]=Dé äô åfÏ
sta g e
?ëíÉfÇ w L
g o w ith th e flow
LÖ ]r =ï fa =a ]=DÑ äb r L
lea v e noth ing to
LäáWî =?å¾ q fÏ =í]
c h a nc e
Díp ^ WåëL
nev er to b e seen
LåÉî ]=í]=Ä f=?ëáWå
a g a in
]DÖ ÉåL
(b e) on th e w a y d ow n LEÄ áWF=fl å=a ]=?ï Éf
(b e) on th e w a y out
(b e) on th e w a y up
b e on top of th ing s
b e op en to offers
p la y trua nt
sh ortly a fter
th e lot
four d oors d ow n
w ith out tra c e
DÇ ^ r åL
LEÄ áWF=fl å=a ]=?ï Éf=D^ r íL
LEÄ áWF=fl å=a ]=?ï Éf=D¾ é L
LÄ áW=fl å=Dífl é =]î =?q fÏ ò L
LÄ áW=?]r é ]å=íì W=Dfl Ñ ]ò L
Lé äÉf=Díê ì W]åíL
Lp l Wíäf=D^ WÑ í]L
La ]=Däfl íL
LÑ l W=Ç l Wò =DÇ ^ r åL
Lï f?a ^ r í=Díê ÉfëL
w w w .m a c m illa n.c z /slo v nic k y
ú nos
b omb a rd é r
kurá tor; sp rá v c e
p rokletí; kletb a
p a tentov ý ú řa d
v y d á ní; z v eřejně ní
z b y tky ; tě lesné p oz ů sta tky
nec h a t v ě c i b ě ž et
nep onec h a t nic ná h od ě
klesa t/jít d olů (v ka rié ře)
J ust rela x a nd g o w ith th e flow .
S h e’s a a v ery org a nised p erson a nd lea v es noth ing to c h a nc e.
B e nic e to p eop le w h en y ou’re suc c essful – y ou mig h t meet th em
a g a in on th e w a y d ow n.
na v z estup u
T h ey rec koned g uita r music w a s on th e w a y out.
stoup a t na h oru (v ka rié ře) It’s imp orta nt to b e nic e to p eop le w h en y ou’re on th e w a y up .
b ý t na d v ě c í
In a b usy job like mine, it’s imp orta nt to b e on top of th ing s.
oč eká v a t na b íd ky
‘W h a t a re y ou d oing on S und a y ? ’ ‘I’m op en to offers.’
c h od it z a š kolu
P a rents w ere w orried th a t c h ild ren w ould p la y trua nt from sc h ool.
z a krá tko p oté ; ned louh o p oté S h ortly a fter th is th ree of th e a rc h a eolog ists’ a ssista nts d ied .
v š ec h no
H e ord ered w ine a nd sc ones a nd enjoy ed th e lot b efore finish ing
h is ex a m.
o č ty ři v c h od y d á l
T h e na me ‘P otter’ c omes from a neig h b our w h o liv ed four d oors
d ow n from J K R ow ling .
b ez e stop y
P la nes a nd sh ip s simp ly v a nish ed w ith out tra c e.
do p lň k o v é m a ter iá ly p r o u č itele na www.in s id e o u t .n e t

Podobné dokumenty

www.macmillan.cz

www.macmillan.cz úsilí; snaha fluent LÑ äì W]å íL plynulý LÖ ê ÉfíÑ ]äL vděčný grateful grow up LÖ ê ]r =¾ é L vyrůst(at) immediately LfDãáWÇ fî íäfL okamžitě individual Lfå Ç fDî fÇ w r ]äL jednotlivý keep up w it...

Více

II. - PKFL

II. - PKFL Moucha David (1993) MusilJakub (1992) NavnitUJakub (1998) Pechar Michal (1991) PleeitYTomas (1992) Rodr Pavel (1989) RohIa Tomas (1978) Steinocher Ludik (1994) Svoboda Martin (HI91) Senfeld Jarosla...

Více

Ekologický právní servis Environmental Law Service

Ekologický právní servis Environmental Law Service it calls 'ACTIVIA' yogurts today. ELS accused Danone of dishonest practice because it abused loopholes in Czech legislation and used the 'BIO' label on its yogurts even though they did not constitu...

Více

Prohlédnout katalog online - CQE.CZ

Prohlédnout katalog online - CQE.CZ Přiložením amiibo figurek na NFC plošku vašeho Wii U GamePadu během hraní kompatibilních titulů můžete odkrýt nové herní prvky! Různé amiibo figurky totiž dokážou zpřístupnit řadu rozličných funkcí...

Více

ťz+t.

ťz+t. a",č t."A.že- a- v./,nl,"-z, .í.,"-ťd-,.',.?4 ,.,- **L n- odny'7é,. r,"-.., .k24( *-".z&L* n/;ž,zé .ť,,4- 2. -&"A."n.U 1 ,,u"+i;aY.',, P o r,!* t;,- 1 .A.!-a/,'l- . lgq-tz L z..L-., l,"á-a4l.,e.,e....

Více