MDCT čelistí a zubů - radiologieplzen.eu

Komentáře

Transkript

MDCT čelistí a zubů - radiologieplzen.eu
MDCT čelistí a zubů
Škola výpočetní tomografie 2011
Jan Baxa, Jiří Ferda, Hynek Mírka
www.radiologieplzen.eu
Radiologie a stomatologie
• tvrdé tkáně
- zuby
- skelet (obě čelisti, lícní kosti…)
- maxilární siny
• Head and Neck imaging
• Oral radiology
• měkké tkáně
- obličej (basaliom, karcinom, rhabdomyosarkom)
- slinné žlázy
- vestibulum a dutina ústní
- jazyk a tonsily
přínos MDCT
1 – 320…aneb co se změnilo v zobrazení hlavy a krku?
rychlejší akvizice dat
- úrazy
- neklidní pacienti
- dýchací a polykací pohyby
 redukce pohybových artefaktů
vysoké prostorové rozlišení
- detailní zobrazení drobných struktur
izotropní nebo téměř izotropní zobrazení
- přehledné zobrazení komplikovaných struktur
- kvalitní planární a objemové rekonstrukce
skenovací protokoly
komplikované struktury
- tenké obrazy
- více rovin
- kostní i měkkotkáňové okno
- objemové rekonstrukce
4-64 řad
kV
mAs
120
200 - 250
rotace (s)
1≥
kolimace
(mm)
1 - 0,6
pitch
rek. kernel
šíře
obrazu
(mm)
1≥
měkké tkáně a
skelet
1,5 – 0,75
paranazální dutiny
zánětlivé procesy
- možnost snížení mAs
- bez kontrastní látky
4-64 řad
kV
mAs
rozsah: frontální siny – horní čelist
hodnocení: MPR – axiální a koronární
VRT a MinIP
120
70 - 100
rotace (s)
1
kolimace
(mm)
1 - 0,6
pitch
1 – 1,5
rek. kernel
měkké tkáně a
skelet
šíře vrstvy
(mm)
2 – 1,5
tzv. dentální CT
původně pro plánování implantologických výkonů
4-64 řad
kV
další indikace
- cystické a osteolytické léze
- hyperdenzní léze a tumory
- trauma
- pooperační komplikace
- ortodontické indikace
mAs
120
80 – 90
rotace (s)
1
kolimace
(mm)
1 - 0,6
pitch
rek. kernel
šíře
obrazu
(mm)
1≥
měkké tkáně a
skelet
2≥
plánování vyšetření
rozsah: horní, dolní nebo obě čelisti
horní hranice: spodina orbity
správná pozice hlavy (rovina skusu v rovině skenu): tzn. větší záklon
čelistní léze / indikace CT
• maligní tumory
• benigní tumory / odontogenní léze
• záněty
• vedlejší nosní dutiny
• ortodoncie a implantologie
• TMK
• trauma
odontogenní tumory
• Odontogenní tumory
- epiteliální (ektodermální)
- mesenchymální (mezodermální)
- smíšené
• Odontogenní cysty
- zánětlivé
- vývojové
• Neodontogenní čelistní léze
- neodontogenní cysty
- velkobuněčné léze
- fibrooseální léze
- osteitis condensans
Prein J et al. Atlas der Tumoren des Gesichtsschädels.
Springer-Verlag 1985
odontogenní tumory
Odontogenní tumory
ameloblastom
adenomatoidní odontogenní tumor
kalcifikující epiteliální odont. tumor
ameloblastický fibrom
odontom
odontogenní myxom
cementom (cementoblastom)
Odontogenní cysty
radikulární (periapikální) cysta
paradentální cysta
folikulární cysta
odontogenní keratocysta
Neodontogenní léze
fibrooseální léze
traumatická cysta
velkobuněčný granulom
aneuryzmatická kostní cysta
fibrózní dysplazie
Dunlap CH, Odontogenic Tumors. UMKC School of Dentistry, August 2001
charakteristika
ostré ohraničení
- pevné pouzdro
expanzivní růst
- tlakové změny v okolí
destruktivní charakter
- resorpce skeletu
- resorpce apexů způsobující ztrátu zubů
produktivní charakter
- odontogenní tkáně
- tkáně mesenchymálního původu
- kalcifikace
kortikalis
- zeslabení a tzv. „cortical bone swelling“
- periostální reakce (periostóza)
patologické fraktury
vzhledem k lokalizaci způsobují závažné změny
nutnost chirurgického řešení
Malhotra A et al. Benign Jaw Tumors and Tumor-like Conditions
Ameloblastom
Odontom
cementoblastom
cysty
radikulární
folikulární
s odontomem
folikulární
ameloblastom ? ?radikulární cysta? ?osteoidní osteom
osteoidní osteom
ameloblastom
radikulární cysta
ameloblastom ?
cherubismus
?cystogranulom?
ameloblastom
?cherubismus
cystogranulom
osteom
nádorům podobné afekce
akutní OM
nádorům podobné afekce
OM
chron.
nádorům podobné afekce
fibrózní dysplázie
tumorózní a cystické léze - shrnutí
benigní léze v „maligní“ lokalizaci
expanzivní i destruktivní charakter
nutné přesné zobrazení před biopsií či operací
MDCT
– ideální metoda k hodnocení rozsahu a charakteru léze
– lze provést jen základní rozdělení
– přesné určení léze není možné, ale ani nutné
- náročné i pro patologa
- vhodné i pro pooperační follow-up (u benigních)
Spolupráce se stomatochirurgem
odontogenní záněty
kariézní chrup
periodontitis
osteomyelitis
kolemčelistní zánět (prosáknutí, absces)
šíření zánětu
- parafaryngeální prostor
- hrudník
…
kontrastní látka
- 50-70 ml, 3-4 ml/s
- zpoždění cca 10-15 sek.
odontogenní záněty
odontogenní záněty
odontogenní záněty
vývojové vady zubů
retence zubu (zubů)
transpozice
hyperodoncie
hypoplazie či aplazie (hypodoncie)
čelistí vady (rozštěpy, progenie…)
před ortopedickým rozšířením čelisti
po ortopedické rozšíření čelisti
přesné zobrazení situace v čelistech
hodnocení
Dentální analýza (Dental software – Siemens)
- panoramatické obrazy (jako OPG)
- paraaxiální obrazy – implantologie
MPR v základních rovinách + v krátké i dlouhé ose hodnocených zubů
- hodnocení vztahů k okolní strukturám (antra, nosní a ústní dutina)
- resorpce skeletu event. okolních kořenů
- hodnocení periodontální štěrbiny (synostóza)
VRT - kvalitní prostorová informace
- možnost separace zubů „odstraněním“ skeletu
retence 23 + mesiodens
šikmákoronární
sagitální
MPRVRT
v dlouhé
krátké
MPR
MPR ose
transpozice 23, 24
OPG
VRT
TMK
• Artropatie
• dental
• bez k.l.
• celá dolní čelist
strategie vyšetřování čelistí
minimálně 2 speciální protokoly
„nejvyšší kvalita“
vhodný rozsah vyšetření
„full dose“ (s kontrastní látkou)
- maligní procesy
- zánětlivé proces měkkých částí
- zároveň s krkem
„low dose“ (nativně)
- zobrazení skeletu a zubů
- trauma
- odontogenní tumory
- ortodoncie
- TMK
…
- zobrazení VDN
závěr
speciální disciplína
velkém množství patologických nálezů
obtížná diferenciace
nutná komunikace se stomatology

Podobné dokumenty

Zobrazení čelistí a zubů

Zobrazení čelistí a zubů Radiologie a stomatologie • tvrdé tkáně - zuby - skelet (obě čelisti, lícní kosti…) - maxilární siny • Head and Neck imaging • Oral radiology

Více

USG transplantované ledviny

USG transplantované ledviny • postižení tepny - nález jako u stenózy nebo uzávěru

Více

3/Foto

3/Foto Praktick˘ rádce zubního lékafie

Více

XIII. plzeňský den

XIII. plzeňský den XIII. plzeňský den sobota, 1. listopadu 2014 od 8:00

Více

absolvenstká práce - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední

absolvenstká práce - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední onemocnění v orofaciální oblasti je rozebrána spíše z pohledu dentální hygieny. Absolventská práce dále pojednává o důležitosti prevence, především prevence primární, ale i sekundární a terciární a...

Více

3/19 Chirurgie benigních kostních afekcí

3/19 Chirurgie benigních kostních afekcí byly popsány i centrální obrovskobunûãné granulomy v mal˘ch kostech ruky a nohy. Nejãastûji postihuje Ïeny do 30 let. Uvádí se, Ïe mÛÏe vznikat jako reakce na nitrokostní krvácení nebo zánût. Vût‰i...

Více

Stomatochirurgický občasník - Česká stomatochirurgická společnost

Stomatochirurgický občasník - Česká stomatochirurgická společnost potenciálu a tendenci k pooperačním recidivám bývají označovány jako „agresivní cysty čelistí“ (23). Předpokládá se, že právě z těchto cyst mohou za určitých podmínek vzniknout čelistní karcinomy. ...

Více

Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku

Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku rovině, c – silnější vrstva zachycující cévy v sousedství střední čáry v sagitální rovině, d – vrstva ve frontální (koronální) rovině zachycující větvení vnitřních krkavic (aa. carotides internae).

Více