popis realizace od 1.4. 2016 - Registr poskytovatelů sociálních služeb

Komentáře

Transkript

popis realizace od 1.4. 2016 - Registr poskytovatelů sociálních služeb
FARNÍ CHARITA TÝN NAD VLTAVOU
DĚKANSKÁ 220, 375 01 TÝN NAD VLTAVOU
tel. +420 385 731 553, +420 731 402 990
e-mail: [email protected], [email protected]
IČO: 73632945 www.tyn.charita.cz KB 000107-6819400237/0100
KB 000107-6819400237/0100
POPIS REALIZACE OD 1.4. 2016
Posláním Pečovatelské služby Farní charity Týn nad Vltavou je zabezpečit osobám se
sníženou soběstačností pomoc, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme
uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, samostatnosti při sebeobsluze, péči o
domácnost. Pomáháme uživatelům zabezpečit jejich biologické, psychické, sociální i
duchovní potřeby tak, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou,
stářím, nemocí či zdravotním postižením žít důstojně a zapojit se do běžného života
společnosti.
Okruh osob:
Služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních
dovednostech, z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení.
osobám se zdravotním postižením:
dospělé osoby od 18 let, které mají sníženou soběstačnost v základních životních
dovednostech z důvodu nemoci či zdravotního postižení
2. seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu
věku, nemoci či zdravotního postižení:
mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let)
1.
Služba není určena:
 osobám, které požadují jinou službu, než poskytujeme
 osobám agresivním
 osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 osobám, které nedodržují smluvní pravidla (např. neplatí úhradu za služby)
Místní dostupnost:
Služby poskytujeme v domácnostech uživatelů v obcích:
Týn nad Vltavou, Hněvkovice na levém břehu, Koloděje nad Lužnicí, Malá Strana,
Netěchovice, Nuzice, Předčice, Vesce, Jarošovice, Břehy,
Bečice, Smilovice, Žimutice, Pořežany, Sobětice, Třitim, Tuchonice, Hrušov, Korákov,
Dobšice, Horní Kněžeklady, Dolní Kněžeklady, Štipoklasy, Modrá Hůrka,
Čenkov u Bechyně, Záhoří, Březnice, Hodonice, Hodětín, Nová Ves, Sudoměřice u Bechyně,
1
Dolní Bukovsko, Horní Bukovsko, Bzí, Radonice, Popovice, Hvozdno, Pelejovice,
Sedlíkovice,
Dražíč, Hartmanice, Hosty, Hvožďany, Chrášťany,
Pašovice, Dražické Březí
Koloměřice, Doubravka, Doubrava,
Temelín, Kaliště, Knín, Kočín, Lhota pod Horami, Litoradlice, Sedlec, Shon, Zvěrkovice,
Záluží
Neznašov, Bohunice, Všemyslice, Všeteč, Slavětice, Albrechtice nad Vltavou
Čas poskytování služby:
Služba je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 15:30, 16:30 – 18:30. O víkendech a
státních svátcích od 6:30 do 10:00, od 11:00 do 15:00, od 16:00 do 18:30 hodin.
V mimořádných případech hodných zvláštního zřetele je možno poskytnout službu i mimo
tuto dobu, ale pouze po dohodě s poskytovatelem.
Kapacita:
V danou chvíli poskytujeme službu maximálně 7 uživatelům v pracovní dny a maximálně 1
uživateli o víkendech a státních svátcích.
Místo realizace služby a materiální zabezpečení:
Adresa sídla pečovatelské služby: Horní Brašov 14, 375 01 Týn nad Vltavou
S majitelem budovy máme řádně sepsanou nájemní smlouvu. Máme pronajatou kancelář,
která je určena pro kontaktní práci se zájemci o službu, uživateli. Místnost je vybavena
kancelářským nábytkem s PC technikou. Dále máme pronajatou technickou místnost, která je
vybavena automatickou pračkou.
Adresa sídla organizace: Děkanská 220, 375 01 Týn nad Vltavou.
Majitelem budovy je Římskokatolická farnost v Týně nad Vltavou, se kterou máme řádně
sepsanou smlouvu na pronájem a služby (topení, svoz odpadu, spotřeba energií).
Pečovatelskou službu poskytujeme v domácím prostředí uživatelů v Týně nad Vltavou a
okolních obcích. K zajištění služby využíváme pět osobních vozidel, jejichž vlastníkem je
Farní charita Týn nad Vltavou.
2
Adresa sjednávání služby a poskytování informací o službě:
v kanceláři Farní charity, Děkanská 220 (budova fary), 375 01 Týn nad Vltavou
Po 9:00 – 11:30, 13:00 – 15:00
Út 9:00 – 11:30, 13:00 – 15:30
St 9:00 – 11:30, 13:00 – 17:00
Čt 9:00 – 11:30, 13:00 – 15:30
Pá nejsou úřední hodiny
nebo na tel. +420 385 731 553, +420 731 402 991, +420 733 676 684
Dle dohody je možný individuální termín, popřípadě návštěva v domácnosti zájemce o
službu.
Informace o poskytovaných službách:
Informace o poskytování pečovatelské služby jsou zveřejněny na internetových stránkách
Farní charity Týn nad Vltavou (www.tyn.charita.cz), na webových stránkách Města Týn nad
Vltavou (www.tnv.cz), na obecních a městských úřadech, v čekárnách ordinací praktických a
některých odborných lékařů, na nástěnkách v kostele, v místním časopise Vltavín a také
prostřednictvím letáků umístěných v oknech Farní charity.
Cíle služby:
1.
Umožnit uživatelům setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí i při ztrátě
soběstačnosti v základních životních dovednostech. Podporovat uživatele v životním
stylu, který si zvolil, v jednání na základě vlastních rozhodnutí a s ohledem na jeho
individuální potřeby.
2.
Pomoc uživateli v rozvíjení sociálních kontaktů se společenským prostředím.
3.
Poskytovat služby kvalifikovaným personálem.
Poskytujeme tyto základní služby:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
3
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování
dovoz nebo donáška jídla
pomoc při přípravě jídla a pití
podání jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti
údržba domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po
malování
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
běžné nákupy a pochůzky
velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
Jednání se zájemcem o službu:
Se zájemcem o službu proběhne jednání, při kterém dochází ke vzájemnému předávání a
zprostředkovávání informací, zájemce o službu je podrobně seznámen s podmínkami
poskytované služby, s nabídkou služeb, součástí nabídky je stanovení úhrady pro uživatele
služeb za danou službu. Zájemce o službu formuluje své potřeby, pověřený zaměstnanec mu
nabídne podporu a dohodne se zájemcem o službu cíl služby, formu, průběh, podmínky a
rozsah poskytovaných služeb. Sociální pracovník provede sociální šetření, při kterém zjistí,
zda žadatel potřebuje sociální službu, jaké jsou jeho potřeby apod. S uživatelem (zákonným
zástupcem, opatrovníkem) je sepsána smlouva o poskytování služby. Uživatel může smlouvu
vypovědět kdykoli, poskytovatel jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Podpisem
smlouvy za organizaci je pověřen statutární zástupce organizace, popř. jeho zástupce.
Uživatel služby je seznámen s pravidly poskytování služby, včetně pravidel pro odmítnutí
služby. Uživatel je seznámen se směrnicí, dle které si může na poskytování služby podat
stížnost. V případě ukončení služby je uživateli nabídnuta podpora při vyhledávání jiného
typu služby.
4
Zásady poskytované služby:
Dobrovolnost a nezávislost
Uživatelé pečovatelské služby využívají služby dobrovolně, na základě svého vlastního
rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Pracovníci pečovatelské služby
respektují vlastní rozhodnutí uživatele ohledně řešení jeho situace.
Aktivizace a podpora soběstačnosti uživatele
Pracovník dbá, aby jeho pomoc při sebeobsluze uživatele byla právě taková, aby umožnila
uživateli zvládnout běžnou péči o jeho osobu a přitom mu nechal dostatečný prostor na
samostatné zvládání úkonů, na které uživatel sám stačí.
Rovnost
Pečovatelská služba Farní charity Týn nad Vltavou poskytuje sociální služby seniorům a
lidem se zdravotním postižením z Týna nad Vltavou a blízkého okolí bez rozdílu pohlaví,
rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo
sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo
jiného postavení.
Zachovávání práv uživatelů
Všichni pracovníci organizace se snaží o vytvoření bezpečného prostředí a poskytování
služby takovým způsobem, aby byla dodržována práva uživatelů. Ke každému uživateli
pečovatelské služby přistupujeme s pochopením, s respektem k jeho postoji a vlastnímu
názoru. Všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Důraz je kladen na uznání
jedinečné hodnoty, důležitosti a důstojnosti každého člověka.
Týmová práce
Pečovatelská služba Farní charity Týn nad Vltavou je poskytována týmem kvalifikovaných a
spolehlivých pracovníků. Dbáme na kvalitní vzájemnou komunikaci, vzdělávání všech
pracovníků týmu pečovatelské služby, spolupráci a podílení se na vypracovávání pracovních
postupů a vnitřních směrnic. Ve vztahu k uživatelům klademe důraz na ochotu, slušnost,
vlídnost, empatii.
5

Podobné dokumenty