Nápověda kurzů AJ

Komentáře

Transkript

Nápověda kurzů AJ
Nápověda online kurzu anglického jazyka
1
JAK NEJLÉPE VYUŽÍT MOŽNOSTÍ MULTIMEDIÁLNÍHO KURZU ............................................................ 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
VÝZNAM SAMOSTUDIA............................................................................................................................... 3
ORGANIZACE ČASU – KLÍČ K ÚSPĚCHU ........................................................................................................... 3
URČETE SI DOBU PRO STUDIUM KAŽDÝ DEN .................................................................................................... 3
STANOVTE SI KRÁTKODOBÉ CÍLE ................................................................................................................... 3
DĚLEJTE SI POZNÁMKY ............................................................................................................................... 3
JAK OVLÁDAT MULTIMEDIÁLNÍ KURZ ............................................................................................... 4
2.1 PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ VÝUKY ................................................................................................... 4
2.2 ÚVODNÍ STRANA ...................................................................................................................................... 4
2.3 NASTAVENÍ PARAMETRŮ UŽIVATELE ............................................................................................................. 5
2.3.1 Základní údaje............................................................................................................................... 5
2.3.2 Vložení fotografie ......................................................................................................................... 5
2.3.3 Nastavení zveřejnění údajů........................................................................................................... 5
2.4 SPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ LEKCE ...................................................................................................................... 5
2.5 STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI ............................................................................................................................. 6
2.5.1 Statistika lekce .............................................................................................................................. 6
2.5.2 Statistika kurzu ............................................................................................................................. 7
2.6 LEKCE A PROGRESS TEST – ZOBRAZENÍ INTERAKCÍ ............................................................................................ 8
2.7 OVLÁDÁNÍ LEKCÍ A PROGRESS TESTŮ ............................................................................................................ 9
2.7.1 Hlavní okno ................................................................................................................................... 9
2.7.1.1 Grammar .................................................................................................................................. 9
2.7.1.2 Reading ..................................................................................................................................... 9
2.7.1.3 Vocabulary................................................................................................................................ 9
2.7.1.4 Listening ................................................................................................................................. 10
2.7.1.5 Tapescript ............................................................................................................................... 10
2.7.1.6 Writing .................................................................................................................................... 10
2.7.1.7 Dictionary/Glossary ................................................................................................................ 10
2.7.1.8 Grammar Presentation........................................................................................................... 11
2.7.2 Ovládací panel ............................................................................................................................ 11
2.7.2.1 Horní lišta ............................................................................................................................... 11
2.7.2.2 Hlavní část .............................................................................................................................. 11
2.7.2.3 Spodní část ............................................................................................................................. 11
2.8 CVIČENÍ ................................................................................................................................................ 12
2.8.1 Pravda – nepravda (True – False) ............................................................................................... 12
2.8.2 Tažení slov do mezer (Dragging) ................................................................................................ 12
2.8.3 Jednoduchý výběr (Single Choice) ............................................................................................... 12
2.8.4 Vícenásobný výběr (Multiple Choice) .......................................................................................... 12
2.8.5 Přiřazování položek (Matching Items) ........................................................................................ 12
2.8.6 Doplňování slov do mezer (Gap Filling) ...................................................................................... 12
2.8.7 Řazení položek (Jumbled Items).................................................................................................. 13
2.8.8 Otevřená odpověď (Open Answer) ............................................................................................. 13
2.8.9 Ikony a tlačítka............................................................................................................................ 13
1/18
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
PROGRESS TEST...................................................................................................................................... 13
LESSON 15 ............................................................................................................................................ 14
PRÁCE S TEXTY ....................................................................................................................................... 14
KOMUNIKACE S LEKTOREM, OSTATNÍMI STUDENTY A TECHNICKOU PODPOROU .................................................... 15
ÚČAST V DISKUZÍCH................................................................................................................................. 16
KOLEGOVÉ ............................................................................................................................................ 17
VYHLEDÁVÁNÍ ........................................................................................................................................ 18
2/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
1 JAK NEJLÉPE VYUŽÍT MOŽNOSTÍ MULTIMEDIÁLNÍHO KURZU
1.1 VÝZNAM SAMOSTUDIA
Základním předpokladem k efektivnímu zvládnutí multimediálního programu určeného k výuce jazyků je pravidelně
zvolený čas k samostudiu, který si určíte podle principů popsaných v tomto manuálu. Jedině tak budete moci plně
využít všech výhod, které distanční výuka přes Internet nabízí, tj. možnost přizpůsobit si individuálně časový rozvrh
všech aktivit, studovat vlastním tempem a konzultovat vše přímo s tutorem v pohodlí svého domova.
1.2 ORGANIZACE ČASU – KLÍČ K ÚSPĚCHU
Klíčem k úspěchu při samostudiu není, kolik času při něm strávíte, ale jak dobře si svůj čas zorganizujete.
1.3 URČETE SI DOBU PRO STUDIUM KAŽDÝ DEN
Nejprve se podívejte na Váš časový rozvrh – nejen rozvrh pracovní či studijní, ale na program všech Vašich aktivit.
Pokuste se každý den určit 90–100 minut, které můžete věnovat studiu. Pokud budete schopni najít delší časové úseky,
tím lépe. Nebudete pak muset studovat každý den. Dozajista se vyskytne den, kdy budete skutečně zaneprázdněni,
avšak i tehdy se snažte strávit studiem alespoň 20 minut, například u kávy.
Poté, co si určíte čas pro studium, měli byste si předem stanovit, jak jej nejlépe využít. Není přeci nutné, abyste plýtvali
svým drahocenným časem tím, že budete přemýšlet, co dělat.
1.4 STANOVTE SI KRÁTKODOBÉ CÍLE
Stanovte si cíle na každý týden. Je nezbytně nutné, abyste měli jasné studijní cíle. Nezapomeňte však, že musejí být
reálné a dosažitelné. Jednoduše řečeno: Váš konečný cíl – ovládat cizí jazyk – není příliš vzdálen od těch krátkodobých,
které se od něj vždy odvozují. Postupně zjistíte, že je smysluplné, abyste si stanovili krátkodobý cíl a poté vypracovali
jednoduchý plán, jak tohoto cíle po lehce zdolatelných krocích dosáhnout. Tím, že si stanovíte určité cíle na každý
týden, budete cítit uspokojení a pokrok vždy, když jich dosáhnete.
1.5 DĚLEJTE SI POZNÁMKY
Pokud chcete dobře zvládnout své samostudium, dělejte si poznámky o tom, co jste již vykonali, aby se Vám lépe
plánovala další práce. Zapisujte si vše, co pro Vás bylo problematické či nejasné, tedy to, co budete chtít konzultovat
s tutorem popř. s ostatními studenty. V neposlední řadě si ale samozřejmě veďte slovníček a poznámky ke gramatice,
jak jste na ně zvyklí z běžného studia, ať již budou v elektronické či papírové podobě.
3/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
2 JAK OVLÁDAT MULTIMEDIÁLNÍ KURZ
2.1 PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ VÝUKY
Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu: http://ujop.itutor.cz/student. Adresu si uložte mezi své „Oblíbené“
položky.
Zvolte jazyk systému pro řízení výuky1. K dispozici je čeština, angličtina, slovenština a ruština.
Do kolonky „Identifikace“ vyplňte Vaše přidělené přihlašovací jméno a do kolonky pod ní vyplňte Vaše přidělené heslo.
Stiskněte tlačítko „Přihlásit“.
2.2 ÚVODNÍ STRANA
Úvodní strana systému je rozdělena do dvou částí:
V horní části obrazovky se nachází hlavní nabídka
a ikony pro rychlý přesun do výuky – ikona „Moje kurzy“,
e-mailového klienta – ikona „i-Mail“ (viz 2.12), diskuzních fór – ikona „Diskuse“ (viz 2.13) a seznamu členů studijní
skupiny – ikona „Moji kolegové“ (viz 2.14). Tyto ikony můžete upravit stisknutím tlačítka „Přizpůsobit“.
V levé dolní části obrazovky se objevují oznámení od tutora nebo administrátora kurzu – zobrazeny jsou jejich titulky,
obsah rozbalíte kliknutím na ně.
V pravé dolní části se nachází odkaz do naposledy spuštěného kurzu a nad ním nastavení jazyku systému iTutor (jazyk
vyberete kliknutím na nabídku).
Pro studium zvolte na úvodní obrazovce nebo v hlavní nabídce
volbu „Moje kurzy“. Otevře se základní přehled2
vašich kurzů. Kliknutím na název kurzu se zobrazí detail (obsah) kurzu: v okně umístěném v levé části obrazovky se
zobrazí názvy lekcí, napravo pak popis a statistika kurzu nebo lekce, pokud kliknete na její název.
Po ukončení studia kurzu se vždy ze studijního prostředí odhlašte z hlavní nabídky
kliknutím na ikonu
.
UPOZORNĚNÍ: Pokud po dobu delší než 20 minut neprovedete v systému žádný úkon, systém vás z bezpečnostních
důvodů automaticky odhlásí.
1
Po přihlášení je možné jazyk kdykoli změnit na úvodní obrazovce, na kterou se dostanete kliknutím na ikonu hlavní
nabídky
a poté na ikonu
.
2
V základním přehledu je možné zobrazit vybrané kurzy podle jejich stavu (tzv. filtr) – „Ke studiu, Vše, Naposledy spuštěné,
Oblíbené, Neplatné, Platné“. Neplatný kurz je nedokončený, platný kurz je úspěšně dokončený.
4/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
2.3 NASTAVENÍ PARAMETRŮ UŽIVATELE
Nastavení parametrů uživatele je dostupné z hlavní nabídky
kliknutím na ikonu
.
2.3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Při prvním přihlášení do systému jsou parametry uživatele nastaveny administrátorem kurzu – jde zejména o jméno a
příjmení v takovém tvaru, v jakém je uživatel zadal do online přihlášky na webových stránkách CDV, standardní formát
identifikace a hesla, a také e-mailová adresa. Všechny parametry kromě identifikace a hesla můžete změnit. Mimo
těchto parametrů je možné dále zadat akademický titul uživatele, rodné číslo, osobní číslo, telefon, další informace o
uživateli a zvolit si výchozí jazyk prostředí. Po nastavení nových údajů je nutné kliknout na tlačítko „Uložit“.
2.3.2 VLOŽENÍ FOTOGRAFIE
K vašemu profilu je také možné vložit fotografii – po stisknutí tlačítka „Fotografie“ se otevře okno, v němž zadáte cestu
k fotografii, kterou máte uloženou ve vašem zařízení3 (stiskněte tlačítko „Procházet“, vyberte soubor a poté stiskněte
tlačítko „Uložit“). Aby nedošlo k deformaci fotografie, musí mít čtvercový formát; maximální velikost fotografie je
50 kB.
2.3.3 NASTAVENÍ ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ
Dále je možné si zvolit, které z těchto údajů budou přístupné ostatním uživatelům. Klikněte na tlačítko „Nastavení“ a
v následujícím okně zaškrtněte ty údaje, které si přejete, aby byly veřejné. Nastavit můžete také startovací oblast nebo
základní zobrazení po kliknutí na volbu „Moje kurzy“ z hlavní nabídky
nebo úvodní obrazovky. Poté stiskněte
tlačítko „Uložit“. Stisknutím tlačítka „Výchozí“ se zaškrtnou ty údaje, které jsou uveřejňovány standardně.
2.4 SPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ LEKCE
Po výběru kurzu, který chcete studovat (viz kapitola 2.2) se otevře stránka, na níž je vlevo umístěn seznam lekcí
v daném kurzu a na pravé straně jejich popis. Z tohoto seznamu vyberte buď nápovědu pro ovládání, gramatickou
příručku (pokud je v kurzu zařazena), slovník, nebo lekci, kterou chcete studovat, jednoduchým kliknutím na její název
(např. „Lekce 01“). Otevře se stránka s názvem lekce, jejím popisem (téma a gramatické zaměření lekce) a se
statistickými údaji dané lekce. Můžete zvolit „Spustit“ pro zahájení lekce, nebo „Obnovit“ pro zaktualizování
statistických údajů po vykonané práci s lekcí (toto tlačítko není zpravidla nutné používat, protože k aktualizaci
statistických údajů dochází automaticky po uzavření lekce).
Po volbě „Spustit“ se otevře samostatné okno lekce. Toto okno je rozděleno na dvě části: hlavní okno a ovládací panel
umístěný v jeho pravé části (viz kapitola 2.7).
Lekci můžete ukončit 2 způsoby:
a) Kliknutím na křížek v pravém horním rohu4 otevřeného okna s lekcí uložíte výsledky studia a uzavřete okno
s lekcí.
3
Zařízení může být počítač, tablet, chytrý telefon atp.
V některých operačních systémech (např. OS X, Ubuntu atp.) se otevřené okno s lekcí zavírá v levém horním rohu (křížkem,
kolečkem nebo jiným symbolem), v případě mobilních platforem (Android, iOS atp.) výběrem z nabídky webového prohlížeče.
4
5/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
b) Kliknutím na křížek v pravém dolním rohu otevřeného okna s lekcí
proběhne kontrola stavu lekce.
V případě, že nejsou splněny podmínky pro úspěšné dokončení lekce (viz kapitola 2.5.1), zobrazí se následující
upozornění.
Kliknutím na tlačítko „OK“ uložíte výsledky studia a uzavřete okno s lekcí. Kliknutím na tlačítko „Přejít na první
nedokončenou stránku“ přejdete na první nedokončenou stránku od začátku lekce. Kliknutím na „Storno“
zavřete dialog a vrátíte se na stránku lekce, ze které jste dialog pro ukončení vyvolali.
Po ukončení studia kurzu se vždy ze studijního prostředí odhlaste stiskem tlačítka „Odhlásit“ v pravém horním rohu
obrazovky.
UPOZORNĚNÍ: Pokud po dobu delší než 20 minut neprovedete v systému žádný úkon, systém vás z bezpečnostních
důvodů automaticky odhlásí.
2.5 STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI
2.5.1 STATISTIKA LEKCE
Lekce může mít několik stavů: „nespuštěna“ (lekce ještě nikdy nebyla otevřena), „nedokončena“ (lekce už byla
otevřena, některá cvičení už mohla být vykonána, ale ne všechny hodnocené stránky byly otevřeny), „neúspěšně
dokončena“ (všechny hodnocené stránky už byly otevřeny, ale nebyly úspěšně dokončeny), „úspěšně dokončena“
(všechny hodnocené stránky byly úspěšně dokončeny).
Hodnocené jsou všechny stránky, na kterých jsou cvičení.
Úspěšně dokončená je hodnocená stránka tehdy, pokud úspěšně splníte 60 % položek, které se na ní nacházejí (pozor
na stránky, kde je málo položek – např. na stránce, kde jsou pouze dvě položky, musíte splnit obě dvě, protože splnění
6/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
jedné položky představuje pouze 50 %). Poté se stránka do databáze uloží jako úspěšně dokončená bez ohledu na
to, jakého procenta úspěšnosti od 60 % do 100 % bylo dosaženo. Jestliže ani jedna hodnocená stránka není úspěšně
dokončena, všechna skóre lekce jsou 0 %.
Skóre lekce se počítá jako poměr úspěšně dokončených hodnocených stránek k celkovému počtu hodnocených
stránek. Musíte vždy úspěšně dokončit všechny hodnocené stránky (tzn. 100 % všech hodnocených stránek, což je
skóre, kterého musíte vždy dosáhnout).
Jednotlivá skóre ve statistice znamenají:


„Maximální“ = nejvyšší možné skóre, kterého lze dosáhnout (100 %)
„Požadováno“ = skóre potřebné pro úspěšné dokončení lekce. Na jeho základě můžete vstoupit do další lekce
(100 % znamená, že musíte úspěšně dokončit každou hodnocenou stránku alespoň na 60 %).
Skóre „Maximální“ a „Požadováno“ jsou nastavena administrátorem kurzu a během Vaší práce se nemění.



„Poslední“ = dosažené skóre po posledním spuštění lekce (někdy je nutné použít tlačítko „Obnovit“ pro
aktualizaci Vašich dat).
„Průměrné“ = poměr každého posledního skóre k počtu spuštění (jestliže je úspěšně dokončena alespoň jedna
hodnocená stránka, je toto skóre jediné, které se při každém novém spuštění mění, i když žádné další stránky
nejsou úspěšně dokončeny).
„Nejlepší“ = maximální skóre, kterého bylo kdy dosaženo při jednotlivém spuštění lekce. Na základě tohoto
skóre vidíte, kolik procent Vám zbývá k dosažení „Požadovaného“ skóre a následného vpuštění do další
lekce.
K dispozici je neomezený počet spuštění.
Systém je nastaven tak, že si pamatuje nejlepší dosažené skóre. Pokud tedy při novém spuštění již dokončené lekce
dosáhnete nižšího skóre, stav lekce se již nezmění.
2.5.2 STATISTIKA KURZU
Pokud kliknete na název kurzu, zobrazí se v pravé části obrazovky název kurzu, trvání kurzu (resp. délka trvání asistence
tutora), autor kurzu, typ kurzu (dle norem e-learningu), určení kurzu a jeho popis. Pod těmito informacemi se nachází
statistika vaší úspěšnosti v rámci celého kurzu:
-
stav kurzu: kurz bude úspěšně dokončen po úspěšném dokončení všech lekcí; takový kurz je označován jako
platný (vystudovaný), v opačném případě je kurz neplatný (nevystudovaný) – tato informace se objevuje i u
statistiky lekce (viz kapitola 2.5.1)
-
celkem lekcí: počet lekcí (vč. lekcí obsahujících např. gramatické knihy, slovníky a manuály, které nejsou
hodnocené – k jejich úspěšnému dokončení stačí pouze jejich otevření), z toho:
o
z toho spuštěno: počet lekcí, které jste již otevřeli
o
úspěšně dokončeno: počet lekcí, které jste úspěšně dokončili (viz kapitola 2.5.1)
o
nedokončeno: počet lekcí, které jste ještě nedokončili
o
neúspěšně dokončeno: počet lekcí, které jste dokončili neúspěšně (otevřeli jste sice všechny
hodnocené stránky, nesplnili jste však podmínky pro jejich úspěšné dokončení)
Pod statistikou je e-mailová adresa správce kurzu, vždy jde o adresu [email protected]
Ikona
umožňuje zobrazit pohled na seznam lekcí kurzu a jejich statistiku (viz kapitola 2.6).
7/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
Kliknutím na ikonu
uložíte kurz mezi vaše oblíbené. Seznam oblíbených kurzů pak můžete zobrazit použitím filtru
v přehledu vašich kurzů (viz kapitola 2.1).
Ikona
zobrazí v samostatném okně seznam všech příloh, které mohou být ke kurzu administrátorem nebo
tutorem připojeny.
2.6 LEKCE A PROGRESS TEST – ZOBRAZENÍ INTERAKCÍ
Kromě zobrazení správných odpovědí přímo v lekci pomocí ikon kontroly (viz kapitola 2.7.1) máte také možnost
zobrazit seznam všech svých i správných odpovědí spolu s dosaženým skóre po uzavření lekce nebo Progress Testu.
K tomu slouží ikona
, kterou najdete na stránce se statistickými údaji o lekci, a to v horní části okna mezi
seznamem lekcí vlevo a názvem lekce s jejími údaji vpravo. Po stisku ikony se otevře podokno s nabídkou pohledů na
různé interakce, které jste v lekci provedli:


Interakce – interakce řazené podle čísla spuštění – tedy toho, co bylo vykonáno (které stránky a cvičení) při
jednotlivých spuštěních.
Interakce detail – interakce řazené podle stránek lekce – tedy toho, jak byla každá stránka lekce vypracována
při různých spuštěních.
Po kliknutí na jednu z těchto voleb poté vyberte způsob zobrazení:




„Zobrazit“ – interakce se zobrazí přímo v následně otevřeném okně jako seznam.
„Tisk“ – interakce se zobrazí přímo v následně otevřeném okně jako seznam, zobrazí se nabídka tisku.
„Export PDF“ – interakce se uloží do souboru PDF, zobrazí se nabídka stažení souboru, nebo se soubor otevře
v nové záložce (v novém okně).
„Export XLS“ – nabídne možnost otevřít nebo stáhnout seznam interakcí jako list tabulkového editoru
Microsoft® Excel.
8/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
 „Zavřít“ – zavře okno „Výběr reportu“.
Pokud je studentova odpověď správná, v reportu se v kolonce správné odpovědi zobrazí pouze jeho správná
odpověď bez ohledu na to, kolik dalších správných variant existuje; pokud student odpoví nesprávně, vypíší se
v reportu všechny varianty správné odpovědi oddělené středníkem. Tato funkcionalita je obzvláště vhodná po
dokončení Progress Testu, ve kterém nejsou správné odpovědi vidět vůbec. Můžete tak v případě, že jeho dokončení
nebylo úspěšné, konzultovat s tutorem pouze chyby a požádat o jeho nové spuštění.
2.7 OVLÁDÁNÍ LEKCÍ A PROGRESS TESTŮ
2.7.1 HLAVNÍ OKNO
V hlavním okně vykonáváte tři typy cvičení: výběr kliknutím myši (dotykem), vyplnění pomocí klávesnice nebo
přesouvání správné odpovědi do mezery (viz kapitola 0) – vždy následujte instrukce v zadání; správnost vaší odpovědi
(v případě vyplňovacích cvičení pak až po vyplnění celého cvičení nebo jeho části) si můžete ověřit kliknutím na ikonu
. Po kliknutí na ikonu  se zobrazí správné odpovědi v těch mezerách či volbách, kde jste odpověděli nesprávně
nebo vůbec. V mezerách nebo volbách, které byly zodpovězeny správně, se již správná odpověď po stisknutí této ikony
nezobrazuje, což velmi zjednodušuje proces kontroly vyplněného cvičení. Výjimkou je „Progress Test“, který je určen
ke kontrole znalostí (viz kapitola 2.9).
2.7.1.1
GRAMMAR
Gramatika je většinou prezentována pomocí textu – ať již článku, úryvku z literatury nebo rozhovoru. V úvodních
lekcích se předpokládá, že gramatika v nich obsažená by měla být studujícím dané znalostní úrovně známa a texty jsou
použity pro její procvičení. Pokud si však chcete její znalost ověřit či doplnit, můžete si ji přes ikonu se symbolem textu
a popiskou „Grammar Presentation“ na konci nabídky vyvolat. V pozdějších lekcích, kde se začíná objevovat gramatika
nová, se předpokládá, že si studující vyvolá výklad gramatiky před čtením prezentačního textu. Volbu „Anglická
gramatika“ z úvodní nabídky kurzu používejte pouze tehdy, chcete-li si doplnit znalosti na nižší úrovni. Tato volba totiž
odkazuje na celou příručku anglické gramatiky určenou pro všechny znalostní úrovně. Další informace by zbytečně
komplikovaly porozumění nově prezentované problematiky a narušovaly by tak výuku „po spirále“, kdy se u nové
gramatiky většinou prezentuje jen základní použití a další doplňující informace se objevují až v následujících
znalostních úrovních.
Po přečtení prezentačního textu si otevřete cvičení k procvičení znalosti této gramatiky. V některých lekcích se text
neobjevuje, dále je někdy zařazeno opakování gramatických pravidel. Plný výklad gramatiky se ale vždy nalézá na konci
seznamu s ikonou symbolizující text (viz výše).
Výjimkou je kurz pro začátečníky, kde je gramatika prezentována přímo v této sekci. Po prezentaci vždy následují
cvičení na ověření porozumění a procvičení prezentovaných gramatických jevů.
2.7.1.2
READING
Tato část procvičuje porozumění čtenému textu. Po výchozím textu, ve kterém se objevuje prezentovaná gramatika,
následují cvičení k němu se vztahující a ověřující, zda student informacím v něm rozumí. Někdy jsou však k dispozici
také cvičení k dalšímu procvičení gramatiky v souladu s tématem textu.
2.7.1.3
VOCABULARY
V některých lekcích se objevuje k procvičení znalosti slovní zásoby.
9/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
2.7.1.4
LISTENING
Nahrávka, kterou spustíte ikonou
, obsahuje vždy informace, jejichž porozumění kontrolují následná cvičení.
Kliknutím na ikonu během přehrávání se přehrávání pozastaví. Poslech je v pauze, dalším kliknutím na ikonu poslech
nahrávky bude pokračovat.
Pokud se nejedná o cvičení s doplňováním do mezer přímo v textu nahrávky nebo o prezentaci, je k dispozici přepis
nahrávky (Tapescript – viz kapitola 2.7.1.5): najdete jej buď na konci seznamu stran v poslechové části, nebo na konci
obsahu lekce. Doporučuje se jej shlédnout až po vykonání cvičení (jako v tištěné učebnici).
Mohou se také objevit i následná cvičení s obsahem zaměřeným na procvičení gramatiky dané lekce v souladu
s tématem poslechu.
2.7.1.5
TAPESCRIPT
Tato sekce obsahuje všechny nahrávky, které v předchozích částech lekce nejsou přepsány slovy. Zde si můžete
upřesnit, ověřit nebo zjistit, co nahrávky skutečně obsahují. Úkolem tedy je si tyto nahrávky znovu poslechnout a
zároveň přečíst slovy jejich obsah.
Úkolem není tato cvičení vykonávat (nejsou interaktivní) – pouze si poslechnout tyto nahrávky a přečíst si jejich
obsah přepsaný slovy.
2.7.1.6
WRITING
Do textového okna vepište text písemného úkolu dle zadání. Maximální počet znaků včetně mezer, které můžete vložit,
je 1 500. Text se automaticky odešle tutorovi po ukončení lekce, který jej opraví a zašle zpět jako přílohu zprávy v rámci
systému iTutor (viz kapitola 2.12).
2.7.1.7
DICTIONARY/GLOSSARY
V kurzech na vyšších znalostních úrovních najdete na konci každé lekce slovník s fonetickou výslovností, vyhledávačem
a rejstříkem, který obsahuje pouze tu slovní zásobu, u níž se předpokládá, že ji student na dané znalostní úrovni nebude
znát:
a. na levé záložce označené „Obsah“ se nachází seznam všech slov začínajících daným písmenem; při kliknutí na
slovo se zobrazí jeho překlad v pravé části okna;
b. prostřední záložka nazvaná „Rejstřík“ se od „Obsahu“ liší pouze tím, že je pod pravou částí okna umístěno pole
pro vyhledávání slova začínající daným písmenem; při psaní slova od jeho začátku se seznam v levé části ihned
automaticky posunuje na slovo začínající psanými písmeny;
c. na třetí záložce označené „Vyhledávat“ je pod pravou částí okna umístěno pole pro vyhledávání slova a tlačítko
nazvané „Vyhledat“; zde můžete zadat nejen slova od jejich začátku, ale jakoukoli jejich část; poté stisknete
tlačítko „Vyhledat“ a systém vyhledá všechny vstupy, ve kterých se dané slovo nebo jeho část vyskytuje –
počet výskytů je uveden pod tlačítkem (např. „2 položky“); pokud je výskyt větší než jeden, můžete se mezi
jednotlivými vstupy přesouvat pomocí šipek umístěných vedle počtu položek – první číslo označuje pořadí
položky, druhé číslo za lomítkem pak celkový počet položek, ve kterých se slovo nebo jeho část vyskytuje (např.
„2/6“ = nacházíte se na druhé položce z celkových šesti).
Možnosti b. a c. urychlují vyhledávání slov v dlouhém seznamu.
Slovník v kurzu pro začátečníky se nachází na začátku každé lekce. Obsahuje slova s nahrávkami, které se ovládají stejně
jako v sekci „Listening“ (viz kapitola 2.7.1.4) a dále základní gramatickou informací a překladem do češtiny.
10/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
2.7.1.8
GRAMMAR PRESENTATION
Výklad gramatiky pro danou lekci.
2.7.2 OVLÁDACÍ PANEL
Ovládací panel má tři části: horní lištu, hlavní část a spodní část.
2.7.2.1
HORNÍ LIŠTA
Na ovládacím panelu označeném jako „Obsah lekce“ lze na horní liště zvolit jednu z následujících ikon:
lekce,
Obsah kurzu,
Záložky (jež si můžete vytvořit ve kterékoli části lekce kliknutím na tlačítko „Přidat
záložku“ ve spodní části ovládacího okna,
„Rejstřík“ (zobrazí se slovník, pokud v lekci existuje ve formě rejstříku),
„Tisk obrazovky“ (pokud si chcete vytisknout aktuální obsah hlavního okna) a poslední ikonou je
poznámky, kterou můžete vepsat do okna, jež se otevře po stisku této ikony.
2.7.2.2
Obsah
zobrazení
HLAVNÍ ČÁST
Po spuštění lekce nebo po stisknutí ikony „Obsah lekce“ v hlavní části ovládacího okna (viz kapitola 2.7.2.1) vybíráte
dovednost, kterou chcete vykonat (Grammar, Reading, Listening, Writing).
Dále konkrétní cvičení z těchto dovedností tím, že dovednost rozbalíte kliknutím
na znaménko „+“ vedle jejího názvu a poté na příslušnou stranu „učebnice“
(např. „Page 01“). Vyčkejte vždy, než se načte celá stránka – proces načítání je
graficky znázorněn hodinami s ubíhajícími ručičkami.
Ikony stránek, které jsou hodnocené (obsahují cvičení), mají v obsahu oranžovou
barvu, zatímco ikony nehodnocených stránek (např. obsahujících prezentace,
slovníky, tzn. stránky neobsahující žádná cvičení) jsou bílé. Pokud hodnocenou
stránku úspěšně dokončíte (tzn. splníte cvičení s požadovaným procentem
úspěšnosti – viz kapitola 2.5.1), na její ikoně v obsahu se objeví zelený symbol
. V případě nehodnocené stránky se symbol objeví po jejím pouhém zobrazení.
Díky tomu máte přehled, které stránky jste již úspěšně dokončili.
2.7.2.3
SPODNÍ ČÁST
Ve spodní části můžete vytvářet záložky (viz kapitola 2.7.2.1), získat informace o
poskytovateli systému pro řízení výuky
lekce
a zobrazit nápovědu k ovládání
.
11/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
2.8 CVIČENÍ
Objevují se tyto typy:
2.8.1 PRAVDA – NEPRAVDA (TRUE – FALSE)
Výběr ze dvou možností – většinou odpověď na otázku ano-ne nebo rozhodnutí, zda je uvedený fakt pravdivý či ne.
Může být použito typu cvičení Single Choice – volíte jednu ze dvou možností (viz kapitola 2.8.3), přičemž můžete
většinou využít skryté nápovědy pod ikonou (viz kapitola 2.8.9) nebo Multiple Choice – volíte jednu nebo více
správných možností ze seznamu položek umístěných v seznamu pod sebou (viz kapitola 2.8.4), i zde může být
k dispozici nápověda.
2.8.2 TAŽENÍ SLOV DO MEZER (DRAGGING)
Doplňování slov přesunem možností z rámečku – odtud je přesouvejte do mezer v textu; levým tlačítkem myši na
zvolený výraz jednou klikněte, držte stisknuté a pohybem myši přesuňte do mezery, o které se domníváte, že do ní
dané slovo patří.
2.8.3 JEDNODUCHÝ VÝBĚR (SINGLE CHOICE)
Výběr z několika možností, jak např. odpovědět na otázku, nebo jaké slovo popř. frázi doplnit
do dané věty, správná možnost je jedna. Tento typ výběru poznáte podle kulatého tvaru
tlačítek u jednotlivých možností. Svou odpověď si vždy můžete zkontrolovat samostatně u
každé otázky.
2.8.4 VÍCENÁSOBNÝ VÝBĚR (MULTIPLE CHOICE)
Výběr z několika možností, jak např. odpovědět na otázku nebo jaké slovo popř. frázi
doplnit do dané věty, správných může být více možností. To se dozvíte v zadání nebo
zjistíte podle čtvercového tvaru tlačítek jednotlivých možností. Svou odpověď si můžete
zkontrolovat buď samostatně u každé otázky, nebo může být použito seznamu položek na
levé straně, vedle něhož je napravo umístěno několik sloupců těchto cvičení, v nichž ve
vodorovném směru (v řádcích) vybíráte správné možnosti. V takovém případě správnost
odpovědí kontrolujte až po dokončení celého cvičení, tzn. po výběru všech správných
možností v jednotlivých řádcích. Ikony kontroly (viz kapitola 2.7.1) jsou k dispozici pro každý
sloupec zvlášť. Pozor – může se objevit i varianta, že žádná odpověď nebude správná!
V takovém případě ponechejte položky ve cvičení nezaškrtnuté.
2.8.5 PŘIŘAZOVÁNÍ POLOŽEK (MATCHING ITEMS)
Přiřazování položek ze dvou seznamů. Nejčastěji se do druhého seznamu doplňují číslice nebo písmena označující
položky z nabídky. V tom případě vyplňujte jako Gap Filling (viz kapitola 2.8.6). Může být použito i typu cvičení Jumbled
Items (viz kapitola 2.8.7), kdy k danému seznamu položek přiřazujete druhý seznam slov, obrázků nebo nahrávek tím,
že je seřadíte do správného pořadí tak, aby odpovídalo pořadí položek ve výchozím seznamu.
2.8.6 DOPLŇOVÁNÍ SLOV DO MEZER (GAP FILLING)
Doplňování slov do textu psaním – např. správného tvaru slovesa uvedeného v závorce – může být více správných
možností; při jeho vyplňování dbejte na to, aby byla mezi slovy vždy jen jedna mezera stejně jako i na to, abyste
používali pro zobrazení anglického apostrofu jen klávesu k tomu určenou – nachází se vedle klávesy Enter v její
12/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
dolní části5 (s apostrofem jsou na klávese uvozovky – na české klávesnici je zde paragraf a vykřičník), je však nutné mít
klávesnici přepnutou na anglickou6. Mezi jednotlivými mezerami se lze pohybovat jen pomocí kliknutí levého tlačítka
myši.
2.8.7 ŘAZENÍ POLOŽEK (JUMBLED ITEMS)
Srovnání položek, jejichž logické pořadí je přeházené, do správného pořadí (např. sestavení rozhovoru z daných vět,
vytvoření věty z daných slov nebo přiřazení jedné položky k druhé – např. ke slovu, větě,
obrázku či nahrávce). Položky přesouváte pomocí ikon se šipkami tak, že na ikonu vedle
položky, kterou chcete přesunout, kliknete a tato položka se posune o jedno místo výš.
Takto pokračujete až do chvíle, než se položka postupně dostane na správné místo.
2.8.8 OTEVŘENÁ ODPOVĚĎ (OPEN ANSWER)
Krátká odpověď na otevřenou otázku – zpravidla jen jedna možná – při jeho vyplňování
dbejte na to, aby byla mezi slovy vždy jen jedna mezera, a důsledně používejte pro zobrazení anglického apostrofu
jen klávesu k tomu určenou – nachází se vedle klávesy Enter v její dolní části5 (s apostrofem jsou na klávese uvozovky
– na české klávesnici je zde paragraf a vykřičník), je však nutné mít klávesnici přepnutou na anglickou6.
2.8.9 IKONY A TLAČÍTKA
Klikněte, nebo najeďte kurzorem myši na tuto ikonu k zobrazení doplňujících informací, komentářů, rad,
pokynů nebo vysvětlení.
Klikněte na tuto ikonu k zobrazení nápovědy nebo
vysvětlení.
Některá cvičení jsou delší a rozmístěná na více podstránek,
mezi kterými je možné se pomocí záložek umístěných v dolní
části okna.
Stiskněte toto tlačítko (mohou být použity různé popisky) k otevření odkazů s doplňujícími
informacemi, komentáři, nápovědami nebo vysvětleními. K zobrazení dojde buď přímo v hlavním
okně lekce (viz kapitola 2.7.2.2), nebo v samostatně otevřeném okně. Tlačítko může být také použito k přepínání mezi
podstránkami (pak se na tlačítku zpravidla objevují čísla jednotlivých stránek) nebo mezi několika samostatně
zobrazovanými položkami, např. obrázky (pak se na tlačítku objevují čísla nebo písmena těchto položek).
2.9 PROGRESS TEST
Následuje po každé třetí lekci. Ověřuje znalost gramatiky obsažené v předešlých třech lekcích. Jeho úspěšné vykonání
na alespoň 75 % na každé stránce je podmínkou pro vstup do další části kurzu (způsob výpočtu procent úspěšnosti
viz kapitola 2.5.1).
Progress test je možné spustit jen jednou. Jestliže se vám nepodaří test úspěšně dokončit, zobrazte si správné
odpovědi pomocí pohledu do výsledků (viz kapitola 2.5.1), protože vzhledem k efektivitě testů nejsou k dispozici
ikony pro zobrazení správných odpovědí. Případné chyby konzultujte s tutorem, který následně spustí test znovu.
5
Na dotykových zařízeních se může rozložení klávesnice lišit.
Instalace anglické klávesnice a její aktivace se liší v závislosti na použitém zařízení. Bližší informace o přidání anglické klávesnice
naleznete v nápovědě operačního systému. Návod na přidání klávesnice pro Windows 10 je např. zde.
6
13/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
Studující, jimž skončila asistence tutora, musejí požádat o nové spuštění nebo nastavení testu jako úspěšně
dokončený technickou podporu bez možnosti konzultovat chyby.
2.10 LESSON 15
Shrnující lekce, která se skládá pouze ze cvičení ověřujících znalost problematiky prezentované v celém kurzu. Je to
poslední zpětnovazebný test, který může být využit jako opakování před zkouškou.
2.11 PRÁCE S TEXTY
Některé texty mimo cvičení je možné zkopírovat – označte text do bloku a poté současně stiskněte klávesy Ctrl a C;
text se zkopíruje do schránky7, odkud jej můžete pomocí současného stisku kláves Ctrl a V vložit8 do jakéhokoli
textového editoru. Na webových stránkách CDV je k dispozici ke stažení také PDF9 soubor obsahující studijní texty
z kurzu. Pro lepší studium textů také doporučujeme si je vytisknout. Zároveň však upozorňujeme, že veškeré materiály
použité v kurzu jsou chráněny autorským zákonem, jsou vlastnictvím Ústavu jazykové a odborné přípravy a není
dovoleno je dále prodávat, upravovat, rozšiřovat či jinak kopírovat vyjma vlastní potřeby při studiu kurzu.
Cvičení není možné z důvodu ochrany tímto způsobem kopírovat vůbec.
7
Případně vyberte možnost kopírovat text do schránky na vašem dotykovém zařízení.
Na dotykových zařízeních se může postup lišit.
9
PDF (Portable Document Format) – pro otevření těchto souborů použijte např. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader a jiné.
8
14/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
2.12 KOMUNIKACE S LEKTOREM, OSTATNÍMI STUDENTY A TECHNICKOU PODPOROU
1. Na úvodní straně systému iTutor nebo v hlavní nabídce
vyberte volbu „i-Mail“.
2. Vlevo vyberte svého lektora nebo technickou podporu.
3. Uprostřed obrazovky máte na výběr ze tří karet, které mají řazení obdobné e-mailovým schránkám: „Všechny“,
„Přijaté“, „Odeslané“. Níže je pak příslušný seznam zpráv.
4. K dispozici jsou ikony s volbami:
zpráva vybranému uživateli“10,
„Zobrazení zprávy“,
„Obnovit seznam zpráv“,
„Odpověď na vybranou zprávu“,
„Nová
„Smazání zprávy“.
5. Zprávu ze seznamu označte kliknutím a poté proveďte požadovaný úkon stiskem jedné z výše uvedených ikon.
6. Při kontaktu s technickou podporou vždy uvádějte informace specifikované v úvodní zprávě, kterou jste obdrželi
od administrátora kurzu.
10
Pokud se po odeslání nové zprávy neobjeví oznámení o odeslání zprávy, zpráva nebyla odeslána. Zkuste zprávu odeslat znovu.
V případě, že se odeslání znovu nezdaří, kontaktujte technickou podporu.
15/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
7. Zde také můžete přidat ke komunikaci uživatele systému iTutor, který není vaším lektorem nebo kolegou a
nevidíte ho tudíž v seznamu uživatelů. K tomu slouží ikona
umístěná pod ikonou koše. Po kliknutí se
otevře samostatné okno, ve kterém musíte zadat identifikaci uživatele, kterého chcete ke komunikaci přidat.
O identifikaci požádejte uživatele, jehož chcete ke komunikaci přidat – sdělením své identifikace přidání ke
komunikaci s vámi schválí. K výběru uživatele a zaslání žádosti můžete využít diskuzního fóra (viz kapitola 2.13).
Pokud však nechcete ve fóru zveřejňovat své kontaktní údaje, můžete požádat o zprostředkování svého lektora.
Přidání uživatele se projeví tak, že se po zadání identifikace tento uživatel objeví v seznamu všech uživatelů, se
kterými můžete komunikovat.
8. Pod ikonou přidání uživatele se nachází ikona
, jejíž pomocí můžete uživatele z komunikace odstranit.
Stane se tak, pokud na tuto ikonu kliknete ve chvíli, když bude vybrána některá ze zpráv od takového uživatele
v okně napravo. Tento uživatel pak ze seznamu uživatelů zmizí.
2.13 ÚČAST V DISKUZÍCH
1. Na úvodní straně systému iTutor nebo v hlavní nabídce
vyberte volbu „Diskuse“.
2. Vlevo se zobrazí seznam diskuzních skupin, jejichž jste členem.
16/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
3. V pravé části obrazovky se otevře okno s příspěvky. V horní části je název diskuze, její popis a informace zda je
moderovaná – všechny diskuze jsou moderované vaším lektorem. Také si zde můžete volbou v rozbalovací
nabídce zobrazit diskuze dle různých kritérií: všechny, nepřečtené moderátorem, nové za x dní, a také zde
můžete vyhledat diskuzi podle toho, co obsahuje – po této volbě se otevře pole, do kterého napište
vyhledávaný text a klikněte na ikonu lupy.
4. Přímo nad oknem s příspěvky můžete založit nové téma – zadejte předmět diskuze a její popis – u textu můžete
formátovat barvu i řez jako v textovém editoru, můžete i přiložit přílohu (stiskněte tlačítko „Procházet“, vyberte
soubor ve vašem zařízení a poté stiskněte tlačítko „Uložit“).
UPOZORNĚNÍ:
o
vaše nové téma se ostatním uživatelům zobrazí až poté, co jej zveřejní moderátor (váš lektor); do té
doby ho vidíte mezi ostatními tématy pouze vy
o
pokud chcete vaše již uložené téma odstranit, musíte o to požádat moderátora (svého lektora)
5. Pokud chcete otevřít existující diskuzi, klikněte na její název:
a. V horní části je název diskuze, pod ním můžete vybrat jednu z možností v rozbalovací nabídce podle
toho, jestli chcete zobrazit všechny příspěvky, nové za x dní, nebo vyhledávat příspěvky podle textu,
který obsahují (po této volbě se otevře pole, do kterého napište vyhledávaný text a klikněte na ikonu
).
b. Vedle rozbalovací nabídky popsané v bodu a. můžete také vybrat, zda se mají příspěvky zobrazit podle
času nebo podle vláken.
c. Pod volbami popsaných v bodech a. a b. se můžete vrátit zpět na seznam témat kliknutím na položku
„Zpět na témata“, nebo „Založit nové téma“ (viz bod 4.), nebo „Vytvořit nový příspěvek“ – barvu a
řez textu je možné i zde formátovat, stejně jako přiložit přílohu (stiskněte tlačítko „Procházet“, vyberte
soubor ve vašem zařízení a poté stiskněte tlačítko „Uložit“).
d. Další možností je na existující příspěvek odpovědět – klikněte na volbu „Odpovědět“ pod příspěvkem
– barvu i řez textu je možné formátovat, také je možné přiložit přílohu (viz bod c.). Pod příspěvkem je
také možné volbou „Vlákno“ zobrazit vlákno dané diskuze.
UPOZORNĚNÍ:
o
váš nový příspěvek nebo odpověď se ostatním uživatelům zobrazí až poté, co je zveřejní moderátor
(váš lektor); do té doby je vidíte mezi ostatními příspěvky pouze vy
o
pokud chcete vaše již uložené příspěvky nebo odpovědi odstranit, musíte o to požádat moderátora
(svého lektora)
Moderátor diskuzí je bez předchozího upozornění oprávněn odstranit příspěvky, které jsou nevhodné – formálně
(především pokud nejsou napsány v českém jazyce) i obsahově.
2.14 KOLEGOVÉ
Výběrem položky „Moji kolegové“ v hlavní nabídce
skupině, jejíž jste členem.
nebo na úvodní stránce můžete zobrazit informace o studijní
V levé části obrazovky se otevře strom skupin, který je možné kliknutím na ikonu
postupně rozbalit: všichni
uživatelé jsou členem základní skupiny a organizační struktury; v té pak můžete vidět všechny skupiny, se kterými
můžete komunikovat. Zpravidla jde jen o vaši studijní skupinu.
17/18
Nápověda online kurzu anglického jazyka
1. Celé skupině můžete poslat e-mailovou zprávu: po kliknutí na název skupiny a poté na ikonu
nové okno, ve kterém zadáte předmět a obsah zprávy.
se otevře
2. V rámci své studijní skupiny můžete vidět svého lektora, své kolegy a technickou podporu. Kliknutím na danou
osobu si v pravé části obrazovky můžete zvolit karty s informacemi, které chcete zobrazit:
-
Vlastnosti uživatele: základní informace o uživateli.
-
Zprávy: postupujte podle popisu v kapitole 2.12.
3. Pod jménem lektora a technickou podporou se ve stromu v levé části obrazovky dále zobrazí diskuze určené vaší
studijní skupině a diskuze nazvaná „Nejčastěji kladené otázky (FAQ)“, kde najdete odpovědi na otázky, na které
se uživatelé často ptají. Účast v diskuzích je popsána v kapitole 2.13.
2.15 VYHLEDÁVÁNÍ
Pokud chcete vyhledat v systému iTutor nějakou informaci, můžete využít pole a tlačítka „Vyhledat“ v horní části
úvodní obrazovky nebo položky „Vyhledávání“ v hlavní nabídce
. Do formulářového pole, které se po výběru
z hlavní nabídky
objeví, zadejte klíčové slovo, nebo jeho část vztahující se k vyhledávané informaci. Po stisku tlačítka
„Vyhledat“ se zobrazí všechny informace, ve kterých je zadané klíčové slovo obsažené.
18/18

Podobné dokumenty

text diplomové práce - Katedra geoinformatiky

text diplomové práce - Katedra geoinformatiky PHP (Hypertext Preprocessor) PHP je skriptovací jazyk určený zejména pro programování dynamických internetových stránek a rozvíjení webových aplikací. Je možné jej začlenit přímo do HTML/XHTML kód...

Více

Genetická diverzita a poznámky k výskytu ouklejky pruhované

Genetická diverzita a poznámky k výskytu ouklejky pruhované zjištěn a prezentován. V povodí Moravy přes vymizení tohoto druhu z dlouhých úseků některých toků v důsledku výstavby přehrad (viz výše) je výskyt ouklejky pruhované výrazně četnější. Vyskytuje se ...

Více

Správa v oblasti památkové péče - Vysoká škola ekonomická v Praze

Správa v oblasti památkové péče - Vysoká škola ekonomická v Praze Ochrana památek patří k důležitým civilizačním rysům a péče o ně je chápána jako výraz zodpovědnosti přítomné generace ke generacím minulým i budoucím (podobně jako u jiných neobnovitelných zdrojů)...

Více

Příručka progeCAD Professional 2011

Příručka progeCAD Professional 2011 komprimovaného souboru a odeslat elektronickou poštou. Po spuštění příkazu se vás progeCAD nejdříve upozorní, že pro další akci je nutné uložit výkres, pokud již nebyl uložen dříve. Objeví se stand...

Více

GPSport 260_UserManual_CZ-110429

GPSport 260_UserManual_CZ-110429 ukládání záznamu. V tomto režimu se zobrazují sportovní informace, mimo jiné analogový rychloměr, rychlost, čas a vzdálenost, barometr, nadmořská výška, spotřebované kalorie a snížení CO2. Stisknut...

Více

Metodika podporovaného zaměstnávání metodou IPS

Metodika podporovaného zaměstnávání metodou IPS Umístění klienta do placené práce je více začátkem procesu než jeho koncem. Postup je „nastup do práce a tam trénuj“, oproti jiným modelům postaveným na logice „natrénuj a pak to zkus v práci“. Z t...

Více