Mycoplasma pneumoniae-IgM

Komentáře

Transkript

Mycoplasma pneumoniae-IgM
Mycoplasma pneumoniae-IgM-ELISA medac
Český

362-VPCZ/010414
VÝROBCE
medac
Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH
Theaterstraße 6
D-22880 Wedel
www.medac-diagnostika.de
E-Mail:
[email protected]
Tel.:
++49/4103/8006-0
Fax:
++49/4103/8006-359
ADRESA PRO PŘÍJEM OBJEDNÁVEK
E-Mail:
Tel.:
Fax:
[email protected]
++49/4103/8006-111
++49/4103/8006-113
362-VPCZ/010416
Mycoplasma pneumoniae-IgM-ELISA medac
______________________________________________________________
Enzymoimunologický test na kvalitativní průkaz protilátek IgM proti
Mycoplasma pneumoniae v lidském séru a v plazmě
Katalogové číslo: 362
POUZE PRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ IN VITRO
ÚVOD
Mykoplasmata jsou bakterie bez buněčný stěny (třída Mollicutes, řád
Mycoplasmatales)
s jedním
zvláště
malým
genomem.
Pro
ně
je
charakteristická malá velikost (300-800 nm) a jejich schopnost
k extremním změnám formy (pleomorfie). Doposud je známo přes 100 druhů
řádu Mycoplasmatales. Většina z nich se vyskytuje výlučně u zvířat. U
člověka bylo izolováno zatím 14 druhů, které postihují sliznici
respiračního a urogenitálního traktu. Pouze několik z nich je
patogenních. K lidským patogenním druhům se zařaďuje Mycoplasma
pneumoniae. U M. pneumoniae jsou známé dvě varianty.
M. pneumoniae parazituje extrabuněčně na sliznici respiračního traktu.
Tento agens se vyznačuje svoji vysokou specifitou k hostiteli. Za
přichycení agens na povrch hostitelské buňky zodpovídá specifický
adhezín. Tento adhezín je současně virulentním faktorem, proti kterému
je namířena rozhodující humorální odezva. Přenos M. pneumoniae probíhá
kapánkovou infekcí. Přitom je inkubační doba s deseti až dvaceti dny
relativně dlouhá.
M. pneumoniae se vyskytuje endemicky a sezónně častěji na jaře a na
podzim. Epidemie v intervalech 3 až 4 roky nejsou neobvyklé. Infekce
M. pneumoniae patří k nejčastějším příčinám nenosokomiálně vzniknutých
tracheobronchitidám a atypickým pneumoniím v dětském věku a u
dospívajících. Nejvyšší incidence se vyskytuje mezi 5. a 15. rokem
života. Celkově 5 až 10 % atypických pneumonií je zapříčiněných
M. pneumoniae. Kromě toho způsobuje M. pneumoniae onemocnění jako
pharyngitidu, laryngitidu, otitis media a myringitis. V důsledku
infekce M. pneumoniae, která začíná na počátku infekcí respiračního
traktu, může dojít k různým klinickým manifestacím v jiných systémech
organizmu: peri- a myokarditida, reaktivní arthritida, meningitida,
meningoencephalitida, polyneuritida a rovněž různá postižení kůže.
Počátečně se projevující jako běžná infekce může způsobit závažné
pozdní formy onemocnění. Obzvlášť závažné průběhy onemocnění lze
pozorovat u imunodeficitních a imunosuprimovaných pacientech.
362-VPCZ/010416
1
Proběhnutá infekce M. pneumoniae nepřináší žádnou imunitu proti tomuto
agens. Z tohoto důvodu často pozorujeme reinfekce.
Infekce probíhá u dětí mladších jako 5 let převážně asymptomaticky.
Onemocnění má v tomto případě lehký průběh. Ale u starších dětí,
dospívajících a dospělých infekce probíhá s výraznou symptomatikou.
Avšak symptomy jako únava, bolesti hlavy, teplota a neproduktivní
suchý kašel jsou velmi nespecifické a nepoukazují jednoznačně na agens
infekce. Proto se v těchto případech vyžaduje eficientní diagnostika.
V akutní fázi onemocnění je průkaz agens metodou volby. Průkaz agens
se provádí ze stěrů hltanu, sput a bronchoalveolárních laváží (BAL).
Klasický průkaz agens M. pneumoniae buňkovou kulturou je velmi časově
intenzivní (10 až 14 dnů). Přesto pouze ve 40 až 60 % případů lze
počítat s úspěšnou izolací agens. Předpokladem úspěchu při průkazu
antigenu metodou ELISA je vzorek bohatý na buňky, protože
citlivost
testu je relativně nízká. Kvalitativně hodnotné komerční testy na
průkaz DNA pro agens nejsou doposud k dispozici.
Serologie je metodou volby při chronicky probíhajících onemocněních,
reinfekcích a extrapulmonálních onemocněních vyvolaných M. pneumoniae.
Z komerčních metod jsou dostupné vazba komplementu, hemaglutinační
test (HAT) a enzymoimunologický test (ELISA). Testy ELISA umožňují
oproti vazby komplementu a HAT diferenciaci ve třídách imunoglobulínů
IgG, IgA, IgM, přičemž lze rozlišit akutní infekce od chronických a od
proběhnutých infekcí.
Test Mycoplasma pneumoniae-IgM-ELISA medac obsahuje pro serologický
průkaz nativní, vyčištěný antigen.
362-VPCZ/010416
2
PRINCIP TESTU
Mikrotitrační destička pokryta
specifickým antigenem M. pneumoniae.
Specifické
protilátky
proti
M. pneumoniae ze vzorku pacienta
se vážou na antigen.
Peroxidázou
konjugované
proti
lidské IgM se váže na protilátky
IgM (P = peroxidáza).
Inkubace se substrátem TMB (*).
Zastavení
reakce
kyselinou
sírovou.
Vyhodnocení
probíhá
fotometricky.
Výhody testu
Vysoká citlivost a specifita.
Lámací proužky s mikrojamkami umožňují optimální využívaní testu.
362-VPCZ/010416
3
OBSAH SOUPRAVY
Katalogové číslo: 362
1.
MTP
Mikrotitrační destička: 12 testovacích proužků po 8 jamkách,
(označená jako MPM, s držícím rámem a lepenkovým desikantem
v hliníkovém vakuovém balení), lámací, dno tvaru písmene U, pokryté
antigenem Mycoplasma pneumoniae a FKS, připravena k použití.
2.
CONTROL Negativní kontrola: 1 lahvička s obsahem 1,5 ml, lidské sérum,
připravena k použití, zbarvené modře, obsahuje NBCS, fenol, ProClinTM
300 a gentamycin sulfát.
3.
CONTROL +
Positivní kontrola: 1 lahvička
s obsahem 1,5 ml, lidské sérum,
připravena k použití, zbarvené modře, obsahuje BSA, fenol, ProClinTM
300 a gentamycin sulfát.
4.
WB
Promývací roztok: 1 láhev s obsahem
pH 7,2 - 7,4, obsahuje ProClinTM 300.
5.
100
ml,
PBS/Tween
(10x),
BAC-DIL
Roztok na ředění vzorků: 1 láhev s obsahem 110 ml, PBS/Tween/NBCS,
pH 7,0 - 7,2, připraven k použití, zbarvený modře, obsahuje
ProClinTM 300.
6.
CON
Konjugát: 3 lahvičky každá s obsahem 4,5 ml, kozí protilátky IgM,
konjugované HRP, připraven k použití, zbarvený červeně, obsahuje
BSA, phenol, ProClinTM 300 a gentamycinsulfát.
7.
TMB
Substrát TMB: 1 lahvička s obsahem 10 ml, připraven k použití.
8.
9.
STOP
Roztok na zastavení reakce : 2 lahvičky každá s obsahem
11 ml, 0,5 M kyselina sírová H2SO4, připraven k použití.
Muze bjt korozivnf pro kovy.
po
RF-ABS
Absorbent IgG/Rf: 1 lahvička s obsahem 4 ml, kozí proti-lidské-IgG
sérum, připraven k použití, obsahuje acid sodíku < 0,1 %.
362-VPCZ/010416
4
1.
SKLADOVÁNÍ A STABILITA
Materiál/Reagencie
Zkušební souprava
Stav
neotevřená
Skladování
2...8 °C
Mikrotitrační
destička
otevřená
Kontroly
Promývací roztok
Roztok na ředění
vzorků
Konjugát
Substrát TMB
Roztok na zastavení
reakce
Absorbent IgG/Rf
otevřená
ředěný
otevřený
2...8 °C
v sáčku
s desikanatem
2...8 °C
2...8 °C
2...8 °C
otevřený
otevřený
otevřený
2...8 °C
2...8 °C
2...8 °C
otevřený
2...8 °C
Stabilita
do uplynutí
použitelnosti
12 týdnů
12 týdnů
12 týdnů
12 týdnů
12 týdnů
12 týdnů
do uplynutí
použitelnosti
12 týdnů
Reagencie nepoužívejte po uplynutí data jejich použitelnosti.
2.
DALŠÍ POŽADOVANÉ REAGENCIE A MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SOUPRAVY
2.1. Destilovaná nebo deionizovaná voda.
2.2. Mikropipety pro potřebné objemy.
2.3. Čisté skleněné nádoby nebo
promývacího roztoku a vzorků.
nádoby
z umělé
hmoty
na
ředění
2.4. Vhodné zařízení na promývaní mikrotitračních destiček
multikanálová pipeta nebo promývačka na testy ELISA).
(např.
2.5. Inkubátor na teplotu 37 °C.
2.6. Fotometr na mikrotitrační destičky s filtry na 450 nm a na 620 650 nm.
3.
PŘÍPRAVA REAGENCIÍ
Před zahájením testu vytemperujte všechny komponenty testu na pokojou
teplotu.
Stanovte požadovaný počet mikrotitračních jamek.
3.1. Mikrotitračnídestička
Hliníkový sáček se musí po každém vyjmutí proužků s jamkami
spolu s desikantem dokonale uzavřít. Skladování a životnost
nepoužitých mikrotitračních jamek je uvedena pod bodem 1.
362-VPCZ/010416
5
3.2. Promývací roztok
Smíchejte jednu objemovou část promývacího roztoku (10x) s 9
částmi
destilované
nebo
deionizované
vody
(např.
50
ml
promývacího roztoku (10x) se 450 ml vody). Na 8 jamek budete
potřebovat 10 ml promývacího roztoku.
Krystaly v promývacím roztoku (10x) se musí rozpustit zahřáním
(max. 37 °C) a/nebo promícháním při pokojové teplotě.
Reagencie jednoho testu (mikrotitrační destička, kontroly, konjugát)
se nesmí zaměňovat s reagenciemi jiných šarží. Oproti tomu se roztok
na ředění vzorků, promývací roztok, absorbent IgG/RF, substrát TMB a
roztok na zastavení reakce u všech testů ELISA na chlamydie a
mykoplazmata mohou principiálně zaměňovat.
Reagencie jiných výrobců se obecně nesmí používat.
Pouze při přesném dodržení
reprodukovatelné výsledky.
4.
pracovních
předpisů
obdržíte
validní
a
VZOREK
4.1. Test je vhodný pro vzorky séra a EDTA plazmy. Vzorky pacientů
uchovávejte maximálně 7 dní při teplotě 2–8 °C. Delší uchovávaní
se musí provádět při teplotě ≤ -20 °C. Vzorky se nesmí opakovaně
zamrazovat a odmrazovat.
4.1. Aby
se
předešlo
interferencím
s vysokými
titrami
IgG
a
revmatoidními faktory, musí se provést absorpce IgG u všech sér.
4.3. Před testem není nutné provádět žádnou úpravu vzorku, např.
deaktivaci. Testované vzorky však nesmí být kontaminovány
mikroorganismy ani nesmí obsahovat lidské erytrocyty.
5.
PRACOVNÍ POSTUP
5.A. ABSORPCE IgG/RF
∗
∗
Důležité:
Kontroly jsou připraveny k použití a nemusí se absorbovat.
Následující objemy platí pro jednotlivé určení.
5.A.1.
Vzorek: 10 µl vzorku zřeďte s 490 µl roztokem na ředění séra
(zředění 1:50).
5.A.2.
Absorpce: zmíchejte 30 µl absorbentu IgG/Rf a 30 µl zředěného
vzorku (zředění 1:100) a inkubujte 15 minut při pokojové
teplotě.
362-VPCZ/010416
6
Alternativa:
2 – 8 °C.
Absorpce
se
5.A.3.
Zředění testu je teď 1:100.
5.B.
PROVEDENÍ TESTU
může
provést
5.B.1. Otevřte hliníkový sáček a vyberte
titračních jamek (viz 3.1.).
Mikrotitrační
promývat.
jamky
jsou
připravené
také
požadovaný
k
použití
přes
noc
počet
a
při
mikro-
nemusí
se
5.B.2. Do jamky A1 napipetujte 50 µl roztoku na ředění vzorků pro
stanovení pozadí (viz 6.A.). Do jamek dále napipetujte
v duplikátu 50 µl negativní kontroly, po jednou 50 µl pozitivní
kontroly a zředěné vzorky pacienta.
V případě potřeby lze mikrotitrační destičku uchovávat před
dalším zpracováním ve vlhké komoře při pokojové teplotě max. 30
minut.
5.B.3. Mikrotitrační destičku inkubujte 60 minut (± 5 min) při 37 °C
(± 1 °C) (vlhká komora nebo krycí folie).
5.B.4. Po inkubaci promyjte každou mikrotitrační jamku třikrát 200 µl
promývacího roztoku. Dbejte na to, aby se všechny jamky
naplnily. Po skončení promývání vyklepejte mikrotitrační jamky
na filtračním papíru.
Jamky nesmí vyschnout! S prácí pokračujte okamžitě!
5.B.5. Do všech jamek přidejte konjugát (zbarvený červeně).
Pokud
provádíte
test
manuálně,
napipetovat 50 µl konjugátu.
do
každé
jamky
musíte
Poznámka:
Při práci na automatických zařízeních naprogramujte pro každou
jamku 60 µl konjugátu, neboť v inkubačních komorách těchto
zařízení dochází s intenzivnímu vypařování.
V rámci validace testu pro automatické zpracování se zjistilo,
že tento test je v podstatě vhodný rovněž pro automatické
zpracování. Nicméně doporučujeme verifikovat jeho kompatibilitu
s přístrojem, na kterém se bude pracovat.
5.B.6. Inkubujte znovu 60 minut (± 5 min) při 37 °C (± 1 °C) (vlhká
komora nebo krycí folie).
5.B.7. Po inkubaci promyjte znovu mikrotitrační jamky(viz 5.B.4.).
362-VPCZ/010416
7
5.B.8. Do všech jamek napipetujte 50 µl roztoku substrátu TMB
a
inkubujte 30 minut (± 2 min) při 37 °C (± 1 °C) ve tmě (vlhká
komora nebo krycí folie). Pozitivní vzorky se zbarví modře.
5.B.9. Reakci zastavte přidáním 100 µl roztoku na zastavení reakce do
každé jamky. Následuje změna barvy z modré na žlutou.
Před fotometrickým měřením vyčistěte ze spodu mikrotitrační
jamky a zkontrolujte, zda v jamkách nejsou žádné bubliny
vzduchu.
Měření je třeba provést během 15 minut po přidání roztoku pro
zastavení reakce.
5.C.
TABULKA ABSORPCE IgG/RF
Údaje pro jedno určení
10 µl vzorku
+
490 µl roztoku na ředění vzorků
500 µl; zředění 1:50
↓
30 µl IgG/Rf-Absorbens
+
30 µl zředěného vzorku
60 µl; zředění 1:100
↓
Promíchat
↓
Inkubovat 15 minut při pokojové teplotě
nebo přes noc při 2 – 8 °C
↓
Zředění testu 1:100
362-VPCZ/010416
8
5.D. TABULKA PRACOVNÍHO POSTUPU
Roztok na ředění vzorků
Negativní kontrola
Pozitivní kontrola
Absorbovaný vzorek
Pozadí
(A1)
50 µl
-
Negativní
kontrola
50 µl
-
Pozitivní
kontrola
50 µl
-
Absorbovaný
vzorek
50 µl
Inkubujte 60 minut při 37 °C, 3 x 200 µl promyjte promývacím roztokem
Konjugát
50/60 µl*)
50/60 µl*)
50/60 µl*)
50/60 µl*)
Inkubujte 60 minut při 37 °C, 3 x 200 µl promyjte promývacím roztokem
TMB-Substrát
50 µl
50 µl
50 µl
50 µl
Inkubujte 30 minut při 37 °C ve tmě
Roztok
reakce
na
zastavení
100 µl
100 µl
100 µl
100 µl
Fotometrické vyhodnocení při 450 nm (referenční vlnová délka 620-650 nm)
*) manuální/automatické zpracování (s. 5.B.5.)
6.A. HODNOCENÍ TESTU (VALIDITA)
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Fotometrické vyhodnocení se provádí při vlnové délce
(referenční vlnová délka 620 - 650 nm).
Hodnotu OD pozadí (jamka A1) odečtěte od všech hodnot OD.
Hodnota OD pozadí musí být < 0,100.
Střední hodnota OD negativní kontroly musí být < 0,100.
Hodnota OD pozitivní kontroly musí být > 0,800.
Cut-off = střední hodnota OD negativní kontroly + 0,380
Šedá zóna = Cut-off ± 10 %
450 nm
Pokud spomínaná kriteriá validity nejsou splněna, musí se test
zopakovat.
362-VPCZ/010416
9
6.B. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
6.B.1.
6.B.2.
KVALITATIVNÍ
Výsledek
Hodnocení
OD < šedá zóna
OD Cut-off ± 10 %
OD > šedá zóna
negativní
hraniční
pozitivní
SEMIKVANTITATIVNÍ
Cut-off-Index:
Hodnocení
OD vzorku
OD Cut-off
< 0,9
0,9 - 1,1
> 1,1
negativní
hraniční
pozitivní
∗
Hodnoty v šedé zóně se musí zkontrolovat, přičemž se po 14 dnech
odebere pacientovi nový vzorek, který se musí vyšetřit společně s
prvním vzorkem na pohyb titru.
∗
Výsledky testu se musí interpretovat společně v súvislosti
s výsledkem IgG a IgA a v souvislosti s klinickým obrazem
pacienta a dalšími diagnostickými parametry.
∗
Vysoké hodnoty hemoglobinu neovlivňují výsledky testu.
tomu mohou vysoké hodnoty lipidů výsledek testu zkreslit.
∗
Křížové reakce s heterofilními protilátkami nelze v jednotlivých
případech vyloučit.
∗
Yerstvé infekce mohou za
pozitivní výsledky IgM.
urÿitých
362-VPCZ/010416
podmínek
zapÿíÿinit
Oproti
falešnÿ
10
6.C. SPECIFICKÁ INTERPRETACE PRO IgM/IgA/IgG
Možné výsledky
IgM
IgA
IgG
COI*
AU/ml
AU/ml
Interpretace
>1,1
+
<9
-
<9
-
Sérologický
příznak
skorého
stadia
infekce nebo polyklonální stimulace
buněk B. Kontrola IgM, IgA a IgG po 14
dnech.
>1,1
+
>11
+
<9
-
Sérologický příznak akutní
Kontrola IgG po 14 dnech.
>1,1
+
<9
-
>11
+
Sérologický příznak akutní infekce.
>1,1
+
>11
+
>11
+
Sérologický příznak akutní infekce.
<0,9
-
>11
+
>11
+
Sérologický
příznak
infekce2. Kontrola IgA
dnech.
<0,9
-
<9
-
>11
+
Sérologický příznak proběhlé infekce.
V
případě
klinického
podezření
kontrola protilátek IgA a IgG po 14
dnech.
<0,9
-
>11
+
<9
-
Sérologický
příznak
skorého
stadia
infekce nebo solitárně perzistujícího
IgA3. Kontrola IgM, IgA a IgG po 14
dnech.
<0,9
-
<9
-
<9
-
Žádný sérologický příznak probíhající
nebo proběhlé infekce. V případě klinického podezření kontrola IgM, IgA a
IgG po 14 dnech.
a
infekce1.
probíhající
IgG po 14
* Cut-off-Index
Pokyny:
Hraniční hodnoty můžou poukazovat na začínající se nebo odeznívající
stadia infekce. Doporučujeme kontrolu po 14 dnech.
1
2
Souběžně pozitivní průkaz IgM a IgA je pozorovatelný zvláště často
u dětí.
IgA je v porovnaní s IgM u dospělých spolehlivějším markerem pro
probíhající infekci.
362-VPCZ/010416
11
3
7.
V jednotlivých případech můžou solitární protilátky IgA perzistovat.
Tento imunologický fenomén se vyskytuje u různých bakteriálních
infekcích. Klinickou relevanci je těžké posoudit.
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI TESTU
Následující
charakteristiky
diagnostické evaluace.
testu
byly
stanoveny
v rámci
7.A. SPECIFITA A CITLIVOST
Skupina dárců
Specifita
IgM
M.
pneumoniae
IgM
negativní
(Referenční test ELISA/Aggl. test)
séra
100 % (n=40)
Citlivost
IgM
Skupina dárců
Séra s protilátkami IgM proti
M. pneumoniae (Referenční test
ELISA/Aggl. test)
Pacienti s onemocněním dýchacích cést
71 % (n=44)
7.B. PŘESNOST
Vzorek
Variace intraassay
∅ OD
NK
GW
PK
Č.
Č.
Č.
1
2
3
0,028
0,838
1,141
0,033
0,651
1,611
Odchyl- Variační
ka
koef. (%)
0,008
0,019
0,020
0,004
0,015
0,033
29
2
2
12
2
2
Vzorek
n
22
22
22
22
22
22
NK
GW
PK
Č.
Č.
Č
Č.
4
5
6
7
Variace interassay
(n = 13)
∅ OD Odchyl Variační
-ka
koef.
(%)
0,017
0,004
24
0,792
0,050
6
0,990
0,035
4
0,021
0,004
19
0,542
0,017
3
1,480
0,062
4
1,409
0,093
7
NK = negativní kontrola; GW = slabě pozitivní kontrola (není součástí setu);
PK = positivní kontrola
362-VPCZ/010416
12
VŠEOBECNÉ RADY TÝKAJÍCÍ SE MANIPULACE
∗
Aby se předešlo vzájemné kontaminaci jednotlivých
nezaměňujte lahvičky ani jejich šroubové uzávěry.
∗
Reagencie se musí ihned po použití uzavřít,
k jejich vypařování a mikrobiální kontaminaci.
∗
Po skončení testu se musí reagencie uložit tak, jak je uvedené
v pokynech, aby se zachovala jejich garantovaná životnost.
∗
Aby se předešlo záměně reagencií různých testovacích systémů nebo
šarží, musí se všechny komponenty jednoho setu po jednotlivém
použití skladovat společně v původním balení (viz také 3.).
aby
reagencií,
nedocházelo
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
∗
Je nevyhnutné dodržovat místní předpisy týkající se bezpečnosti
práce.
∗
Reagencie lidského původu byli testovány na HBsAg, na protilátky
proti HIV 1/2 a protilátky proti HCV a bylo zjištěno, že nejsou
reaktivní. Přesto se musí s těmito reagenciemi a také s těmi,
které obsahují součásti zvířecího původu, (viz obsah soupravy),
pracovat jako s potencielně nákažlivými, aby se předešlo riziku
nákazy.
RADY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE
Zbytky chemikálií a přípravků tohoto produktu a rovněž odpadky
vzniknuté při použití tohoto produktu jsou obecně považovány za
speciální odpad, který vyžaduje adekvátní odstranění.
Likvidace tohoto druhu odpadu se řídí národními zákony a předpisy pro
odstranění odpadu. Zodpovídající úřady nebo organizace zabývající se
odpady vám podají informace o možnostech likvidace.
Datum výdaje: 01.04.2016
362-VPCZ/010416
13
LITERATURA
Clyde, WA: Clinical overview of typical Mycoplasma pneumoniae infections.
Clin Infect Dis 17, 32-36 (1993).
Dionisio D, Valassina M, Uberti M, Fabbri C, Parri F, Saffi EG: Mycoplasma
pneumoniae
non-pulmonary
infection
presenting
with
pharyngitis,
polyarthritis and localized exanthem. Scand J Infect Dis 33, 782-783
(2001).
Döller G, Döller PC, Jacobs E, Schuy W: Zur Differentialdiagnostik von
Infektionen des Respirationstrakts. Diagnose & Labor 43, 21-33 (1993).
Drasbek M, Nielsen PK, Persson K, Birkelund S, Christiansen G: Immune
response to Mycoplasma pneumoniae P1 and P116 in patients with atypical
pneumonia analyzed by ELISA. BMC Microbiol. 4, (2004).
Ferwerda A, Moll HA, de Groot R: Respiratory tract infections by
Mycoplasma pneumoniae in children: a review of diagnostic and therapeutic
measures. Eur J Pediatr 160, 483-491 (2001).
Granström M, Holme T, Sjögren AM, Örtqvist A, Kalin M: The role of IgA
determination by ELISA in the early serodiagnosis of Mycoplasma pneumoniae
infection, in relation to IgG and µ-capture IgM methods. Med Microbiol.
40, 288-292 (1994).
Hammerschlag MR: Mycoplasma pneumoniae infections. Curr Opin Infect Dis
14, 181-186 (2001).
Jacobs E: Das Adhäsin von Mycoplasma pneumoniae: Seine Bedeutung als
Virulenzfaktor in der Pathogenese und in der Diagnostik. Klin Lab 40, 228229 (1994).
Kleemola M, Käyhty H: Increase in titers of antibodies to Mycoplasma
pneumoniae in patients with purulent meningitis. J Infect Dis 146, 284-288
(1982).
Krause DC: Mycoplasma pneumoniae cytadherence: organization and assembly
of the attachment organelle. Trends Microbiol 6, 15-18 (1998).
Seggev JS, Sedmak GV, Kurup VP: Isotype-specific antibody responses to
acute Mycoplasma pneumoniae infection.J Ann Allergy Asthma Immunol. 77,
67-73 (1996).
Sillis M: The limitations of IgM assays in the serological diagnosis of
Mycoplasma pneumoniae infections. J Med Microbiol. 33, 253-258 (1990).
Sotgiu S, Pugliatti M, Rosati G, Deiana GA, Sechi GP: Neurological
disorders associated with Mycoplasma pneumoniae infection. Eur J
Neurol 10, 165-168 (2003).
362-VPCZ/010416
14

Podobné dokumenty

CMV-IgM-ELA Test PKS medac Český 0123

CMV-IgM-ELA Test PKS medac Český 0123 automatů dochází k intenzivnímu vypařování. V rámci validace se ukázalo, že tento test je v podstatě vhodný také na automatické zpracování. Nicméně doporučujeme verifikovat jeho kompatibilitu s pří...

Více

CMV-IgA-ELA Test PKS medac Český 0123

CMV-IgA-ELA Test PKS medac Český 0123 Po rozpuštění je CMV-IgA-ELA zbarvený žlutě a hotový k použití. Reagencie jednoho testu (mikrotitrační destička, kontroly, CMV-IgAELA) se nesmí zaměňovat s reagenciemi jiných šarží. Oproti tomu se ...

Více

MORA - Podlahové topení

MORA - Podlahové topení norem ČSN EN a IEC. Při vývoji byl kladen důraz na bezpečnost provozu kotle, minimalizaci spotřebovaných energií se standardní spolehlivostí provozu. Bylo využito nejmodernějších technologií a komp...

Více

IFU Template

IFU Template tyrozináza katalyzuje hydroxylaci L-tyrozinu na L-dopa a oxidaci L- dopa na L-dopaquinon.1,2 Tento enzym katalyzuje tvorbu melaninu v buňkách, a stává se proto užitečným markerem přítomnosti melano...

Více

Chlamydia pneumoniae-IgG-ELISA plus medac Český 0123

Chlamydia pneumoniae-IgG-ELISA plus medac Český 0123 šarží, musí se všechny komponenty jednoho setu po jednotlivém použití skladovat společně v původním balení (viz také 3.).

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM Režim programování PRG - TUV - DEN Stisknutím tlačítka K2 (DEN) můžete postupně zvolit den, pro který požadujete nastavit topný program. Režim programování PRG - TUV - NAS Stisknutím tlačítka K2 (N...

Více