Softwarová a internetová trestná činnost

Komentáře

Transkript

Softwarová a internetová trestná činnost
Tato prezentace vyjadřuje pouze mé názory získané na
základě zkušeností v oblasti odhalování, vyšetřování
kybernetické trestné činnosti; mého působení na Policejní
akademii ČR v Praze a ve sdružení CESNET, z.s.p.o.; jakož i
účasti na mezinárodních konferencích, fórech, aj.
Jde pouze o prezentaci mých názorů, které nejsou právně
závazné a mají sloužit pouze jako podklad (resp. informace)
pro Vaši činnost v kyberprostoru.
Autor v ŽÁDNÉM případě „neútočí“ na společnost Google
Inc., ani na žádné její produkty. Smyslem je prezentovat
EULA
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Blackout East coast US (2003)
Spanair Flight 5022 (2008)
U.S Drones (2011)
DDoS Anonymous (2012)
DoS v ČR (březen 2013)
Boeing 787 Dreamliner
US Criticall information infrastructure II is vulnerable to Cyber attacks
US Government representative.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Yahoo! Inc. (vs. Mark
Knobel. 2 ½ 90)
Amazon.com
Online vysílání ČT
GoDaddy
Off-shore gambling
operators
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
EU/ES
•
Úmluva Rady Evropy č. 185 o kyberkriminalitě
•
Dodatkový protokol k Úmluvě o kyberkriminalitě
•
směrnice Rady 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů,
•
Rozhodnutí Rady 92/242/EHS o bezpečnosti informačních systémů,
•
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34/ES o postupu při poskytování informací
v oblasti norem a technických předpisů ve znění směrnice č. 98/48/ES,
•
směrnice č. 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti,
zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém
obchodu“),
•
Rámcové rozhodnutí Rady 2000/375/JHA o boji proti dětské pornografii na internetu,
•
Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV o potírání podvodů a padělání bezhotovostních
platebních prostředků,
•
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/21/EC o společném regulačním rámci pro
sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice),
•
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/19/EC o přístupu k sítím elektronických
komunikací a přidruženým zařízením a o jejich propojení (přístupová směrnice),
•
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/20/EC o oprávnění pro sítě a služby
elektronických komunikací (autorizační směrnice),
•
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/22/EC o universální službě a uživatelských
právech týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o universální
službě),
•
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/EC týkající se zpracovávání osobních
údajů a ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací (směrnice o ochraně
údajů v elektronických komunikacích),
•
směrnice Komise č. 2002/77/ES o hospodářské soutěži na trzích s elektronickými
komunikačními sítěmi a službami (soutěžní směrnice),
•
Rámcové rozhodnutí Rady EU č. 2002/584/JHA o evropském zatýkacím rozkazu a
postupech předávání mezi členskými státy.
•
Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské
pornografii,
•
Rámcové rozhodnutí Rady 2005/222/SVV o útocích proti informačním systémům,
•
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů - Boj proti spamu a špionážnímu („spyware“) a škodlivému softwaru („malicious
software“) ze dne 15. 11. 2006,
•
Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě a Evropskému výboru regionů k obecné politice
v boji proti počítačové kriminalitě ze dne 22. 5. 2007,
•
Závěry Rady o společné pracovní strategii a konkrétních opatřeních v oblasti boje proti
počítačové trestné činnosti ze dne 27. 11. 2008,
•
Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a výboru regionů o ochraně kritické informační infrastruktury „Ochrana Evropy před
rozsáhlými počítačovými útoky a narušením: zvyšujeme připravenost, bezpečnost a
odolnost“ ze dne 30. 3. 2009.
•
Cybersecurity Strategy of the European Union
•
Další např. na: http://www.oas.org/cyber/documents_en.asp
ČR
•
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
•
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním
•
Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve
věcech mládeže
•
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
•
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích
•
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti
•
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
•
Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
•
Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
•
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
•
Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu
průmyslového vlastnictví
•
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
•
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a
zlepšovacích
•
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
•
Zákon č. 160/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
• Návrh zákona o kybernetické
bezpečnosti
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
ZLOČINY PROTI DŮVĚRNOSTI,
INTEGRITĚ A DOSAŽITELNOSTI
POČÍTAČOVÝCH DAT A SYSTÉMŮ.

nezákonný přístup

nezákonné odposlouchávání

narušování dat

narušování systémů

zneužití prostředků


ZLOČINY SE VZTAHEM
K POČÍTAČI
počítačové padělání
počítačový podvod
ZLOČINY SE VZTAHEM
K AUTORSKÝM NEBO OBDOBNÝM
PRÁVŮM.
ZLOČINY SE VZTAHEM K OBSAHU
POČÍTAČE

Výroba, distribuce, získávání a
držení dětské pornografie na
datových nosičích.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Každý by se měl chovat tak, aby nedocházelo k porušování práv
jiných (§ 415 zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník - každý je povinen počínat
si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a
životním prostředí.) a k případným újmám na jejich právech.
Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je
každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné
újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. (§ 2900 zák.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
§ 420
(1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
(2) Škoda je způsobena právnickou osobou anebo fyzickou osobou, když byla
způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby
samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich
odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.
(3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.
§2909 a násl.
Povinnost náhrady škody
Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých
mravů, je povinen ji nahradit; vykonává-li však své právo, je škůdce
povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.





Second Life – 2007. Krádež virtuálního nábytku v Nizozemském hotelu
(Habbo). Hodnota židlí 108 000 Kč.
Legend of Mir 3. Čína. Hráč Qui Chengwei - „Dragon sabre“ (7200 junů
– cca 20000 Kč) & virtuální spolubojovník Zhu Caoyuan.
Lineage – 2013. Meč Myung Hwang's Conduct Sword (530 000 Kč).
Žaloba – dokazování: svitek pro vylepšení šance na očarování předmětu.
Zničení předmětu u hráčky nelze považovat za ojedinělý případ. NC Soft
není povinna předmět obnovit ani v případě, že by se prokazatelně
jednalo o chybu.
Velká Británie - program prevence proti násilnostem. Dětem (8-11 let)
jsou ukazovány záběry z Grand Theft Auto. Cílem tohoto projektu je, aby
pochopili rozdíl mezi skutečným světem a tím virtuálním a zabránilo se
tak jejich případným násilným sklonům.
WoW – identity & item theft
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Začátek infekce
po 19 hodinách…
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Trestné je neoprávněné získání přístupu k
počítačovému systému a nosiči informací §230 TzK.
Trestný je ten, kdo:
 překoná bezpečnostní opatření,
a neoprávněně získá přístup
k počítačovému systému nebo k jeho části
 získá přístup k počítačovému systému nebo
k nosiči informací a
 a) neoprávněně užije tam uložená data,
osobních údajů,
 b) tam data vymaže nebo jinak zničí,
poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu
nebo je učiní neupotřebitelnými, aj.
 c) padělá nebo pozmění data
 d) neoprávněně vloží data do
 počítačového systému nebo na nosič
informací nebo učiní jiný zásah do
programového nebo technického vybavení
počítače nebo jiného technického zařízení
pro zpracování dat
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
§ 230, či § 270 TzK.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.


Dílo musí být užito
pro osobní potřebu
fyzické, nebo
právnické osoby
(vyjma notových
materiálů),
V tomto případě je
možné vytvořit
rozmnoženinu pro
soukromé užití díla.
Podmínky:
 Dílo musí být zveřejněno;
 není možné při vytváření
kopie obcházet technické
prostředky sloužící k ochraně
práv;
 kopii vytváří ten kdo ji bude
užívat;
 kopie bude užita pouze k
osobní či vnitřní potřebě. V
jiném případě je třeba souhlas
nositele práv.
Výjimky:
 Software, databáze,
 Architektonická stavba
 Camcording (natáčení filmu v kině).
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.


 Zakupujete pouze licenci,
Při zakoupení
která Vám umožňuje dílo
programu si
užít.
nekupujete program
 Užitím se rozumí nakládání
jakožto dílo.
s dílem za předem
Vyjma případů, kdy si
stanovených podmínek.
program necháte jako  Podmínky stanoví autor, či
dílo zhotovit a máte
vlastník díla.
další práva upraveny  Za porušení podmínek hrozí
smluvně.
osobě občansko, či trestně
právní postih.
Licence nejsou pouze u placených
programů, ale jsou i u Freeware,
Shareware,
Open source software, aj.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
(např. ke spáchání trestného činu dle ustanovení § 184 – pomluva TzK)
postižitelné dle ustanovení § 354 TzK:
Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že vytrvale jej prostřednictvím prostředků
elektronických komunikací…
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Znatelný pokles:






Zprávy (BBC, CNN),
Wikipedia
Blogy (WordPress,
Blogspot, Typepad),
Portály (Yahoo!, MSN),
Ilegální stahování filmů
(Rapidshare),
Pornografie (YouPorn), aj.
Boom
v oblasti interaktivních
„komunikací“:
Sociální sítě a komunity,
hry:
 Facebook,
 Twitter,
 LinkedIn,
 YouTube,
 Second Life,
 WoW,
 Foursquare
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Nebezpečnější formy
jednání:
Podvody na Facebooku i
díky nízké úrovni znalostí
a zkušeností uživatelů.
 Útoky viry.
 Krádeže identity.
 Krádeže dat.

Právní odpovědnost:
 Žaloba na ochranu osobnosti v
Šikana.
civilním řízení (§ 11 OZ).
 SPAM.
 Trestně právní odpovědnost
 Botnet.
(např. § 209, 230, 231, 234, aj.)
 Facebookblackmailingu.

Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
 Trestní právo je prostředkem ULTIMA
RATIO.
 Zároveň však umožňuje nejintenzivnější
zákonné zásahy do základních lidských práv
a svobod.
 Prvotně dochází k využití prostředků z jiných
odvětví práva (občanské, správní, aj.).
 Sankce z jiných odvětví práva mohou značně
převýšit trest uložený dle trestného zákona.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
•
http://www.lupa.cz/clanky/apple-odskodni-rodice-deti-kteri-utratily-stovky-dolaru-za-virtualni-rybicky/
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-applications/botnets/botnets-measurement-detection-disinfection-and-defence
•
http://forum.w-source.net/crysis-3-2013-t2270632.html
•
http://forum.w-source.net/jenicek-a-marenka-lovci-carodejnic-hansel-and-gretel-witch-hunters-2013-t2269319.html
•
http://www.networkworld.com/news/2009/012609-after-mccolo-takedown-spam-surges.html
•
<http://www.nrsr.sk/appbin/Tmp/D%F4vodov%E1%20spr%E1va-NR%20SR-febr.2005.rtf>
•
<http://www.faqs.org/rfcs/rfc1918.html>
•
[<http://www.theregister.co.uk/2005/03/30/online_gaming_death/>
•
<http://www.honeynet.org/papers/phishing/>
•
<http://www.cesnet.cz/akce/20051114/pr/Bezpecnostni_incidenty_a_jejich_reseni.pdf>
•
<http://programujte.com/index.php?akce=clanek&cl=2005122001-internet-a-jeho-historie-v-cr>
•
<http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=193638#_ftn3>
•
<http://www.mvcr.cz/dusevni/poc_krim.html>
•
<http://spam-filter-review.toptenreviews.com/spam-statistics.html>
•
<http://www.bsa.org/czechrepublic/statistiky.cfm>
•
<http://www.volny.cz/writing/prace/babcanik.htm>
•
<http://www.novinky.cz/internet/86112-podil-nelegalniho-softwaru-v-cr-dosahl-40-_mdcbl.html>
•
<http://www.online-slovnik.cz/?word=hardware&translate-type=en-cz&match-type=start&ignore-diacritic=1>
•
<http://www.usatoday.com/tech/news/techpolicy/2007-09-12-spammer-va_N.htm>
•
<http://www.nitrd.gov/congressional/laws/HPC_Ac_as_amended_by_NGI_Research_Act_and_America_COMPETES_Act.pdf>
•
<http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush>
•
<http://www.internetprovsechny.cz/clanek.php?cid=163>
•
<http://www.microsoft.com/cze/licence/oem/default.mspx>
•
<http://www.internetprovsechny.cz/clanek.php?cid=163>
•
<http://www.cesnet.cz/provoz/>
•
<http://www.internet2.edu/network/>
•
[<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm>
•
<http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:EN:HTML>
•
<http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=599&searchstr=4+Tz+265%2F2000>
•
<http://catb.org/jargon/html/index.html>
•
<http://www.lupa.cz/clanky/pharming-je-zpet-a-silnejsi/>
•
<http://www.trustedsource.org/TS?do=home>
•
<http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=300462 >
•
<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=&DF=&CL=ENG>
•
<http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/plus/index_en.htm>
•
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/130595/cybercrime/235699/Types-of-cybercrime>;
•
<http://www.cybercellmumbai.com/files/Types%20of%20cyber%20crime.pdf>
•
<http://www.youtube.com/watch?v=AQM-SiiaipE>
•
<http://www.lupa.cz/poskytovatele>
•
<http://www.computerworld.com/s/article/9019725/Estonia_recovers_from_massive_DDoS_attack>
•
<http://assembly.coe.int/documents/WorkingDocs/doc01/edoc9263.htm>
•
<http://scienceworld.cz/technologie/je-nam-nebezpecne-elektromagneticke-vyzarovani-4299>
•
<http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/kalkulacka>
•
<https://www.csirt.cz/O%20n%C3%A1s>
•
<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=&DF=&CL=ENG>
•
<http://www.edri.org/edrigram/number8.5/german-decision-data-retention-unconstitutional>
•
<http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/29_05_09_cyber.pdf>
•
<http://www.blisty.cz/2009/5/13/art46807.html>;
•
<http://technet.idnes.cz/prisny-zakon-proti-hudebnim-a-filmovym-piratum-francii-nepomohl-phi-/sw_internet.asp?c=A100330_095705_sw_internet_vse>
•
<http://www.justice.gov/criminal/fraud/internet/#whatmajor>
•
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1827
•
https://www.google.cz/search?q=stupid+mistakes&client=firefox-a&hl=cs&rls=org.mozilla:cs:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4DyXUZOYDofGPPrwgOAM&ved=0CC0QsAQ&biw=1645&bih=1059#client=firefoxa&hl=cs&rls=org.mozilla:cs%3Aofficial&tbm=isch&sa=1&q=keys+left+in+car&oq=keys+left+in+car&gs_l=img.3...25068.28518.12.28687.16.11.0.5.5.0.68.642.11.11.0...0.0...1c.1.14.img.J7Ouj15rZfw&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46751780,d.ZWU&fp=8b93d7b0dd2462b7&biw=1645&bih=1059&i
mgrc=SAgYUp7W8LY_OM%3A%3BQWqVItDFXLdZOM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_RO7y6zTCFfs%252FSmaoX_OX2NI%252FAAAAAAAAAZ0%252FDEy4KVpWNaU%252Fs400%252Fnowen%252Bbday%252B016.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvalnd.blogspot.com%252F%3B400%3B300
•
https://www.google.cz/search?q=stupid+mistakes&client=firefox-a&hl=cs&rls=org.mozilla:cs:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4DyXUZOYDofGPPrwgOAM&ved=0CC0QsAQ&biw=1645&bih=1059#client=firefoxa&hl=cs&rls=org.mozilla:cs%3Aofficial&tbm=isch&sa=1&q=italsk%C3%A1+lo%C4%8F+potopen%C3%AD%C3%A9&oq=italsk%C3%A1+lo%C4%8F+potopen%C3%AD%C3%A9&gs_l=img.3...9913.20371.3.20569.21.19.0.2.2.0.141.1110.18j1.19.0...0.0...1c.1.14.img.C16HdMC5FDo&bav=on.2,o
r.r_qf.&bvm=bv.46751780,d.ZWU&fp=8b93d7b0dd2462b7&biw=1645&bih=1059&imgrc=sU-Tgw4audyUCM%3A%3BcjR4YRg2bp8iM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.ihned.cz%252Fattachment.php%252F250%252F36143250%252Fauv45BCDEFGLNl6bcdegprxy0TUw9ARm%252F_lodicka2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fzpravy.ihned.cz%252Fc1-54423820-cestujici-z-potopene-lodi-costa-concordia-si-stezuji-posadkaevakuaci-nezvladla%3B600%3B338
•
http://www.websearchsocial.com/5-completely-avoidable-marketing-mistakes-that-you-can-correct-right-now
•
[http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/p480x480/535727_10151389295987956_1235080021_n.jpg
•
http://www.osobniblog.cz/wp-content/uploads/kb_bankomat_nalepka_audio-350x262.jpg
•
http://g.denik.cz/50/35/nehoda_web04_dra_denik-1024.jpg
•
http://www.cnmeonline.com/wp-content/uploads/2013/03/29380_10_the_world_s_largest_ddos_attack_took_place_between_two_dutch_companies_saw_300gbps_peak_speeds_during_attack.jpg
•
[http://www.holyrood.com/wp-content/uploads/2013/03/earth_at_night.jpg
•
http://cdn-static.zdnet.com/i/story/60/80/004234/loic_anonymous_ddos_australia.jpg
•
http://vexilolognet.hyperlink.cz/ceskoslovensko.gif
•
[https://www.google.cz/search?q=mal%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&client=firefoxa&hs=TyM&rls=org.mozilla:cs:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DnOXUbvTFYSWhQeY7oCoCw&ved=0CDAQsAQ&biw=1645&bih=1059#imgrc=Djc5fSnjKsM1aM%3A%3BSbj5z_Xb1iiShM%3Bhttp%253A%252F%252Fvexilolognet.hyperlink.cz%252Fceskoslovensko.gif%
3Bhttp%253A%252F%252Fvexilolognet.hyperlink.cz%252FSymboly.htm%3B300%3B200
•
https://www.google.cz/search?q=mal%C3%BD+st%C3%A1tn%C3%AD+znak&client=firefox-a&hs=TyM&rls=org.mozilla:cs:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DnOXUbvTFYSWhQeY7oCoCw&ved=0CDAQsAQ&biw=1645&bih=1059#client=firefoxa&hs=ZzM&rls=org.mozilla:cs%3Aofficial&tbm=isch&sa=1&q=geek&oq=geek&gs_l=img.3..0l10.11065.11634.5.11803.4.4.0.0.0.0.62.240.4.4.0...0.0...1c.1.14.img.eOZW2K7u_kQ&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46751780,d.ZG4&fp=c756741b89b49209&biw=1645&bih=1059&imgrc=Jxxna_wP9cRIv
M%3A%3Bo5Pgdd_FG6SGhM%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.kucerka.sk%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F12%252Fgeek.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.kucerka.sk%252Ftag%252Fgeek%252F%3B395%3B442
•
https://www.google.cz/search?q=obama+yes+we+can&client=firefox-a&hs=KgZ&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LL9uUvvQKKmG4ASO6YGoCw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=2144&bih=1092&dpr=0.9#facrc=_&imgrc=xidthAOzzFSIM%3A%3BrMLPXAMtZfcERM%3Bhttp%253A%252F%252Frosalynclare-coaching.co.uk%252Fwp-content%252Fuploads%252F2008%252F11%252Fobama-yes-we-can.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Frosalynclare-coaching.co.uk%252Finspired-by-obama%252F%3B449%3B672
•
https://www.google.cz/search?q=obama+yes+we+scan&client=firefoxa&hs=D1E&rls=org.mozilla:cs:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OL9uUsaxIYTE4gSdy4Eg&ved=0CDAQsAQ&biw=2144&bih=1092&dpr=0.9#facrc=_&imgrc=ejF8kOgfk8V8eM%3A%3BtCX7gNL4v5YjyM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.imgur.com%252FkUxBXe7.jpg%3Bhtt
p%253A%252F%252Fwww.huffingtonpost.com%252F2013%252F06%252F28%252Fyes-we-scan-shepard-fairey-obama-nsa_n_3517213.html%3B970%3B546
•
http://plzen.idnes.cz/foto.aspx?foto1=VSE4d1673_postamail.jpg
•
http://plzen.idnes.cz/pishingovy-utok-pripravil-firmu-z-plzenska-o-dva-miliony-pms-/plzen-zpravy.aspx?c=A131003_110415_plzen-zpravy_pp
•
http://le-grimoire-de-sorcellerie.fr/Energie.html
•
http://nakedsecurity.sophos.com/2013/10/18/cryptolocker-ransomware-see-how-it-works-learn-about-prevention-cleanup-and-recovery/
•
http://filipspagnoli.files.wordpress.com/2011/01/reporters-without-borders-map-of-internet-censorship.jpg
•
http://www.internetborders.com/
•
http://www.uberreview.com/2007/03/the-great-firewall-of-china-on-the-internet.htm
•
http://blog.infizeal.com/2012/04/china-had-already-restricted-access-to.html
•
http://www.flickr.com/photos/ethanhein/2238021078/lightbox/
•
http://www.djshadow.com/sites/default/files/djs_news_images/gta5.jpg
•
Seminář CIV pro studenty 13. 11. 2013 © JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Podobné dokumenty

Copyright na Torrentech

Copyright na Torrentech  kopii vytváří ten kdo ji bude užívat;  kopie bude užita pouze k osobní či vnitřní potřebě. V jiném případě je třeba souhlas nositele práv.

Více

Příloha prezentace

Příloha prezentace http://dreamatico.com/data_images/light/light-7.jpg

Více

best office 2016 i 2017

best office 2016 i 2017 Americká obchodní komora v ČR je národním zastoupením US Chamber of Commerce. Naším cílem je zvyšovat globální prosperitu vytvářením svobodných a volných trhů. Podniky jsou hnací silou takové prosp...

Více

Take On Helicopters Hinds_manual CZ

Take On Helicopters Hinds_manual CZ založené na programu, odstraňovat jakékoliv zákonem chráněné poznámky nebo štítky z programu nebo jiným způsobem upravovat program bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence. B. Jste ...

Více