Metodika - Regionální disparity v dostupnosti bydlení

Komentáře

Transkript

Metodika - Regionální disparity v dostupnosti bydlení
Fakulta stavební VŠB–TUO
Fakulta stavební, VŠB–TU Ostrava
Aktivita A 0904
(Příprava postupu řešení v MSK)
Garanti za FAST:
Ing. Jan Česelský, Ph.D.
Ing. Vladimír Šmidák
Fakulta stavební VŠB–TUO
Aktivita A0904
„Příprava mapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním
vyloučením ve vybraných čtyřech krajích (NUTS 3) v souvislosti s vývojem
finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit v dostupnosti bydlení“
Náplň aktivity
¾ analýza datových výstupů z dosavadního šetření ÚÚR v souvislosti se
skupinami obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a bytovou nouzí
¾
kvantifikace počtu osob bezprostředně ohrožených sociálním vyloučením
¾
zhodnocení faktorů podmiňujících úspěšnost jejich sociální reintegrace
příprava doplňkových okruhů otázek pro šetření ÚÚR pro získání
dodatečných informací o osobách a uplatňovaných nástrojích
¾
zhodnotit souvislost mezi obecnou dostupností bydlení a počtem osob
aktuálně ohrožených nedostatečným přístupem k odpovídajícímu bydlení
¾
Koordinační schůzka řešitelů projektu, Moravský kras - hotel Skalní mlýn, 2.-3.4.2009
2/10
Fakulta stavební VŠB–TUO
4 kraje
Praha + Středočeský kraj (zodpovědnost SOÚ AV ČR)
¾ Moravskoslezský kraj (zodpovědnost FAST VŠB-TUO)
¾ Jihomoravský kraj (zodpovědnost IRI)
¾
Plánované zdroje informací
Monitoring komunálního bydlení
¾ Neziskové organizace
¾ Krajské úřady
¾
Koordinační schůzka řešitelů projektu, Moravský kras - hotel Skalní mlýn, 2.-3.4.2009
3/10
Fakulta stavební VŠB–TUO
Sociální vyloučení
proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke
zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a
politických aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je
primárně důsledkem chudoby a nízkých výdělků a dalších faktorů jako
jsou diskriminace, nízké vzdělání, špatné životní podmínky.
¾
sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a
vzdělávacích příležitostí.
¾
projevem sociálního vyloučení je např. dlouhodobá nezaměstnanost,
závislost na sociálních dávkách, život v prostorově vyloučených částech
obcí (ghettech), nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin,
ztráta sebeúcty.
¾
Koordinační schůzka řešitelů projektu, Moravský kras - hotel Skalní mlýn, 2.-3.4.2009
4/10
Fakulta stavební VŠB–TUO
Bydlení sociálně ohrožených skupin
První skupina – osoby jejichž specifické potřeby v oblasti bydlení
vyplývají ze zdravotního stavu : tělesně a zdravotně postižení
mentálně zdravotně postižení
senioři
¾
Druhá skupina – osoby jejichž specifická situace v oblasti bydlení vyplývá
ze socioekonomických důvodů: mladí lidé hledající první bydlení
osamělí rodiče s dětmi
domácnosti s jedním ekonomicko-aktivním
členem
domácnosti nezaměstnaných
národnostní a etnické menšiny
imigranti a uprchlíci
¾
bezdomovci
Koordinační schůzka řešitelů projektu, Moravský kras - hotel Skalní mlýn, 2.-3.4.2009
5/10
Fakulta stavební VŠB–TUO
Bydlení sociálně ohrožených skupin
¾
bydlení a jeho výstavba v gesci MMR (SFRB)
ƒ Podporované byty
ƒ pečovatelský byt (upravitelný byt)
ƒ vstupní byt
ƒ Nájemní byty
ƒ Domy s pečovatelskou službou
ƒ Družstevní byty
¾bydlení
a jeho výstavba v MPSV
(stavby pro sociální služby - zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách)
ƒ
Stavby pro bydlení
ƒ
Dlouhodobé bydlení nahrazující domov
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Přechodné bydlení nenahrazující domov
ƒ
Režimové pobytové zařízení nenahrazující domov
ƒ
ƒ
ƒ
Chráněné bydlení
Zařízení pěstounské péče
Domovy a penziony – domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
Komplexní zařízení
Domovy pro osoby se zdravotním postižení
Domy na půl cesty
Azylové domy
Hospic
Koordinační schůzka řešitelů projektu, Moravský kras - hotel Skalní mlýn, 2.-3.4.2009
6/10
Fakulta stavební VŠB–TUO
Monitoring komunálního bydlení
¾
poslední 9. šetření (informace z roku 2007)
¾
osloveno : Praha (včetně vybraných městských částí)
23 statutárních měst
30 dalších měst
¾
zjišťováno 5 tématických okruhů:
privatizace obecního bytového fondu
pohyb v rámci obecního bytového fondu
platby spojené s užíváním obecních bytů
náklady na správu obecního bytového fondu
doplňkové údaje
¾
vzhledem k tématu aktivity A0904 pravděpodobně použitelné otázky:
26. Celkový počet neplatičů (nájmů/služeb) k 31.12 příslušného roku.
Koordinační schůzka řešitelů projektu, Moravský kras - hotel Skalní mlýn, 2.-3.4.2009
7/10
Fakulta stavební VŠB–TUO
Monitoring komunálního bydlení
Koordinační schůzka řešitelů projektu, Moravský kras - hotel Skalní mlýn, 2.-3.4.2009
8/10
Fakulta stavební VŠB–TUO
Monitoring komunálního bydlení – doplnění otázek
aktuálně 10. šetření
¾ osloven Ústav územního rozvoje
¾ aktuální stav :
- dotazníky již rozeslány na začátku března
- možnost pouze zvláštního dotazníku (ne v rámci již
vyrobeného dotazníku Monitoringu) --- > riziko malé návratnosti a
vypovídací hodnoty.
- nutnost konzultace a povolení MMR (podpora náměstka
ministra)
- nutnost vytvořit otázky pro všechny kraje
¾
Koordinační schůzka řešitelů projektu, Moravský kras - hotel Skalní mlýn, 2.-3.4.2009
9/10
Fakulta stavební VŠB–TUO
Neziskové organizace v MSK
¾
aktuální stav:
- osloven MMO – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
(materiál Monitorování bezdomovců Ostrava) --- > známe informace o počtu
bezdomovců na území Ostravy
¾
postup:
- oslovení dalších měst MSK (města nad 10 tis.
obyvatel).......všechny vetší města si dle zjištěných informací zpracovávají
průzkumy bezdomovců,
- Krajský úřad MSK - Střednědobý plán sociálních služeb,
informace o celkových krajských datech
- „Pracovní skupina pro sociálně vyloučené“ – informace
z neziskových organizací (Armáda spásy, Charita, Diakonie).
Koordinační schůzka řešitelů projektu, Moravský kras - hotel Skalní mlýn, 2.-3.4.2009
10/10
Fakulta stavební VŠB–TUO
¾Další
postup:
- stejný ve všech krajích, ve všech řešitelských týmech,
- stejná data, stejné výstupy,
např.
- oslovení dalších měst ČR (města nad 10 tis. obyvatel)
- oslovení Krajských úřadů,
- informace z neziskových organizací.
Doporučujeme:
- je to socioekonomická problematika,
- zpracování metodiky (SoÚ AV ČR),
- sjednocení otázek pro monitoring, spolupráce s ÚUR (IRI).
- stanovit časový harmonogram postupu prací.
Koordinační schůzka řešitelů projektu, Moravský kras - hotel Skalní mlýn, 2.-3.4.2009
11/10
Fakulta stavební VŠB–TUO
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra městského inženýrství
Děkuji za pozornost
doc. Ing. František Kuda, CSc.
[email protected]
tel. +420 59 732 1934
http://fast.vsb.cz
Koordinační schůzka řešitelů projektu, Moravský kras - hotel Skalní mlýn, 2.-3.4.2009
12/10

Podobné dokumenty