obsah - Pražský volejbalový svaz

Komentáře

Transkript

obsah - Pražský volejbalový svaz
PRAŽSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
=========================================================
ROZPIS
mistrovských soutěží dospělých
2012/2013
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Srpen 2012
OBSAH
A.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ................................................................................... 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ ....................................................................................................... 4
PŘIHLÁŠKY ................................................................................................................. 4
POŘADATEL UTKÁNÍ .............................................................................................. 5
HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ ........................................................... 5
MÍSTO UTKÁNÍ .......................................................................................................... 6
ÚHRADA NÁKLADŮ.................................................................................................. 6
ÚČASTNÍCI .................................................................................................................. 6
PŘEDPIS ........................................................................................................................ 6
STARTUJÍ ..................................................................................................................... 7
PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV ..................... 7
NÁLEŽITOSTI ............................................................................................................. 8
SYSTÉM SOUTĚŽE .................................................................................................... 9
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ........................................................................................ 9
POSTUPY ...................................................................................................................... 9
SESTUPY ....................................................................................................................... 9
ROZHODČÍ ................................................................................................................. 10
NÁMITKY ................................................................................................................... 11
ZÁPISY O UTKÁNÍ .................................................................................................. 11
POŘÁDKOVÉ POKUTY .......................................................................................... 11
BANKOVNÍ SPOJENÍ PVS ..................................................................................... 11
TITULY A CENY ...................................................................................................... 11
MISTŘI PRAHY 2011/2012 ...................................................................................... 11
B.
ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV DO SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PVS 2012/2013 ........... 12
A. M U Ž I................................................................................................................................. 12
B. Ž E N Y................................................................................................................................ 13
C.
T E R M Í N O V É K A L E N D Á Ř E SOUTĚŽNÍCH SKUPIN PŘEBORŮ
PRAHY DOSPĚLÝCH 2012/13 ............................................................................................ 14
MISTROVSTVÍ PRAHY MUŽŮ - (M)............................................................................................. 16
MISTROVSTVÍ PRAHY ŽEN - (Z) ................................................................................................. 19
1. TŘÍDA MUŽŮ – (M1)............................................................................................................... 23
1. TŘÍDA ŽEN - (Z1) ................................................................................................................... 27
2. TŘÍDA MUŽŮ, SK. A – (M2A) ................................................................................................. 31
2. TŘÍDA MUŽŮ, SK. B – (M2B).................................................................................................. 35
2. TŘÍDA ŽEN – (Z2) ................................................................................................................... 39
3. TŘÍDA MUŽŮ, SK. A – (M3A) ................................................................................................. 43
3. TŘÍDA MUŽŮ, SK. B – (M3B).................................................................................................. 47
3. TŘÍDA MUŽŮ, SK. C – (M3C).................................................................................................. 51
3. TŘÍDA ŽEN, SK. A – (Z3A) ..................................................................................................... 55
3. TŘÍDA ŽEN, SK. B – (Z3B) ...................................................................................................... 59
4. TŘÍDA MUŽŮ, SK. A – (M4A) ................................................................................................. 63
4. TŘÍDA MUŽŮ, SK. B – (M4B).................................................................................................. 67
4. TŘÍDA MUŽŮ, SK. C – (M4C).................................................................................................. 71
4. TŘÍDA ŽEN, SK. A – (Z4A) ..................................................................................................... 75
4. TŘÍDA ŽEN, SK. B – (Z4B) ...................................................................................................... 79
4. TŘÍDA ŽEN, SK. C – (Z4C) ...................................................................................................... 83
D.
PŘÍLOHY
Příloha č. 1 LISTINA ROZHODČÍCH PVS 2012/2013
Příloha č. 2 PROVÁDĚCÍ POKYN K VÝBĚRU LICENČNÍCH POPLATKŮ 2012/2013
Příloha č. 3 ZÁSADY POVINNÉ PÉČE O MLÁDEŽ
Příloha č. 4 POSTUP při ustanovení osob, oprávněných vstupovat a pracovat ve VISu ČVS,
práce se soupiskou družstva a vkládání výsledků
Příloha č. 5 METODICKÝ POKYN k vytvoření, doplňování a opravě soupisky družstva v
systému VIS
ČVS-Pražský volejbalový svaz
Bělohorská 269/19, 160 00 Praha 6, Tel.: 245 006 216, Mobil: 774 261 261
e-mail: [email protected], webové stránky PVS - http://praha.volejbal.cz/
ROZPIS
soutěží dospělých 2012/2013
=============================
A.
VŠEOBECNÁ
U S TA N O V E N Í
1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
Mistrovské soutěže vyhlašuje Pražský volejbalový svaz. Soutěže řídí sportovně technická
komise PVS (dále jen STK) ve složení:
předseda STK
Jan L e h k ý, člen výboru PVS
TZ: --MT: 603 235 469
E: [email protected]
člen STK
Petr Š t ě p á n, člen výboru PVS
TZ: 244 607 220
MT: 603 331 533
E: [email protected]
člen STK
PaedDr. Petr V o s e c k ý, člen výboru PVS, sekretář PVS
TZ: 245 006 216
MT PVS: 774 261 261
E: [email protected]
Fax: ---
Veškerou korespondenci, včetně zápisů o utkání, námitek a odvolání, změn termínů utkání včetně
dohod o opakování odložených utkání, změn v delegaci rozhodčích a dalších požadavků či podnětů zasílejte na adresu PVS, k rukám sekretáře a vedoucího mistrovských soutěží:
ČVS - Pražský volejbalový svaz,
Bělohorská 269/19, 160 00 Praha 6
Evidence soupisek
správce soutěží oprávněný zástupce -
PaedDr. Petr V o s e c k ý
Jan L e h k ý
2. PŘIHLÁŠKY
Do soutěže byla přijata všechna družstva, která podala přihlášku Pražskému volejbalovému
svazu (dále jen PVS) do mistrovské soutěže PVS 2012/13 ve stanoveném termínu do
30.6.2012, resp. v náhradním termínu do 7.7.2012. Zařazení družstev do jednotlivých soutěží
bylo provedeno v souladu s jejich umístěním, dosaženým v soutěžním ročníku 2011/2012.
PVS si vyhradila právo rozhodnout o způsobu zařazení družstev do soutěže v případech, které
nejsou vyjmenovány v bodě 14. tohoto Rozpisu.
Oddíl odpovídá za správně vyplněnou přihlášku a za bezodkladné písemné (i e-mailem či
faxem) nahlášení případných změn adresy hřiště, jména a kontaktů na odpovědnou osobu pro
korespondenci v průběhu soutěžního ročníku. Nesplnění této povinnosti může být
sankcionováno a v případě, že by vedlo k nesehrání soutěžního utkání, až k uložení hracích
důsledků.
3. POŘADATEL UTKÁNÍ
Pořadatelem utkání je vždy družstvo, uvedené na prvém místě v pořadí utkání podle
rozlosování příslušné soutěže.
Další upřesnění viz oddíl C) Soutěže.
4. HRACÍ TERMÍNY A ZAČÁTKY UTKÁNÍ
Hrací termíny a začátky utkání jsou uvedeny včetně náhradních termínů (dále jen NT) a
začátků utkání v oddíle C) Soutěže.
Pořadatel utkání může v odůvodněných případech žádat STK o změnu termínu utkání, resp. o
změnu pořadatelství utkání. Požadavek na změnu musí pořadatel utkání zaslat spolu
s písemným souhlasem soupeře e-mailem nebo faxem, resp. poštou, nejméně 7 dnů před
úředním termínem utkání s uhrazeným poplatkem za 1. změnu termínu utkání ve výši 600, Kč (2. a každá další změna 1. 000,- Kč ) na účet PVS, jehož číslo je uvedeno v čl. 20 Rozpisu.
Tato povinnost se nevztahuje na odložená utkání z důvodů vyšší moci (povětrnostní
podmínky, neregulérní hřiště apod.), o čemž je rozhodčím (anebo v případě neúčasti
rozhodčího na utkání dohodou kapitánů obou družstev) učiněna poznámka v zápisu o utkání o
opakování utkání v nejbližším volném náhradním termínu. Rozhodčí je povinnen
poznamenat, zda může opakované utkání znovu řídit, resp. zda se nemůže opakovaného
utkání zúčastnit. Domácí družstvo má povinnost v případě nesehrání utkání odeslat Zápis o
utkání v nejbližší pracovní den po hracím dnu utkání. Nesplnění této povinnosti bude
sankcionováno.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je možné utkání sehrát v hale/tělocvičně,
souhlas kapitánů obou družstev však musí být před utkáním poznamenán do Zápisu o utkání.
Pokud nebyla dohoda o termínu opakovaného utkání uzavřena poznámkou do Zápisu o
utkání, je povinností obou družstev tak učinit v nejbližším období. Písemná dohoda o tom
musí být odeslána poštou (resp. faxem nebo e-mailem) na STK. Pokud se družstva
nedohodnou na termínu odloženého utkání do 7 dnů, nařídí STK sehrání utkání v nejbližším
náhradním termínu, volném pro obě družstva.
Družstva mají povinnost sehrát odložená utkání v nejbližších možných volných náhradních
termínech, či jiných volných dnech v týdnu v průběhu trvání mistrovské soutěže, a to včetně
pátku, soboty a neděle. Rozpisem stanovené náhradní termíny jsou považovány za
rovnocenné s úředními hracími termíny soutěžní skupiny.
STK povolí sehrání odloženého utkání po skončení soutěže výjimečně pouze v tom případě,
že obě družstva vyčerpala všechny možnosti k sehrání utkání v průběhu soutěže a výsledek
utkání již nemůže ovlivnit sestupy a postupy v soutěžní skupině.
STK si vyhrazuje právo určit, pro která utkání budou náhradní termíny přednostně využity
v případech, že by pro nedostatek náhradních termínů bylo ohroženo určení pořadí na
postupových nebo sestupových místech.
V případě odsouhlasení změny termínu zašle STK písemné oznámení všem zainteresovaným
stranám dle předchozích odstavců (možno též e-mailem, prostřednictvím VISu ČVS nebo
faxem).
Za neoprávněné a svévolné změny bez schválení STK budou družstva potrestána hracími
důsledky dle směrnice ČVS č. 04/2011 Soutěžního řádu volejbalu (dále jen SŘV).
Všechny povolené změny a úpravy termínů budou vždy on-line zveřejňovány:
a) ve VISu ČVS na adrese https://vis.cvf.cz/ ve Složce praha, 2012/2013 modulu Soutěže,
podle jednotlivých Skupin dle kódů soutěžních skupin dospělých
b) na webu PVS na adrese http://praha.volejbal.cz/ v rubrice Soutěže
c) na webu ČVS na adrese http://www.cvf.cz/ v rubrice VIS v sekci Soutěže ČVS ve Složce
praha a dále 2012/2013 podle jednotlivých skupin dle kódů soutěžních skupin dospělých
5. MÍSTO UTKÁNÍ
Hraje se na hřištích (v halách/tělocvičnách) zúčastněných družstev podle rozlosování - viz
oddíl C) Soutěže.
6. ÚHRADA NÁKLADŮ
a) Družstva uhradí Licenční poplatek družstva (LPD) do soutěže 2012/13 na účet ČVS-PVS
takto (musí být zaplaceno současně s podáním přihlášky) ve výši:
Mistrovství Prahy mužů a žen
1. 000,- Kč
1. třída mužů a žen
1. 000,- Kč
Ostatní soutěže mužů a žen
800,- Kč
b) v případě podání přihlášky po řádném termínu družstva uhradí dvojnásobek stanoveného
LPD
c) Družstva startují v soutěži na vlastní náklady (vč. úhrady náležitostí rozhodčích).
d) Hráči a hráčky družstva, trenéři, prokazující se při utkání trenérským průkazem a rozhodčí
listiny PVS 2012/13 zaplatí dle Směrnice ČVS č. 10/2011 a její Změny č. 1 z r. 2012
Licenční příspěvek ČVS 2012/13 (dále jen LP) ve výši:
DOSPĚLÍ, starší 18 let
200,- Kč
MLÁDEŽ, do dovršení věku 18 let a mladší
100,- Kč
MLÁDEŽ, do dovršení věku 15 let
50,- Kč,
Z povinnosti zaplatit LP jsou osvobozeni žáci a žákyně mladší 12 let.
7. ÚČASTNÍCI
Jsou uvedeni v oddílu B) Zařazení družstev do soutěží.
Adresář hřišť (hal/ tělocvičen) a organizačních pracovníků družstev - viz oddíl C) Soutěže.
8. PŘEDPIS
Hraje se podle platných oficiálních Pravidel volejbalu, Směrnice ČVS č. 04/2011 (Soutěžní
řád volejbalu, platný od 1.7.2011, dále jen SŘV), ostatních platných sportovně-technických
dokumentů (podle čl. 3 SŘV) a ve smyslu jejich případných změn (viz Sbírka směrnic ČVS
na webu ČVS http://www.cvf.cz/ a ustanovení tohoto Rozpisu.
Výjimky z Pravidel volejbalu pro mistrovské soutěže PVS 2012/13:
- 2.3.
nebudou vyžadovány rozměry pásek (šířka- horní: 7 cm, dolní: 5 cm )
- 2.5.1
sloupky sítě nemusí být nastavitelné
- 4.3.3.
čísla dresů mohou být od 1 do 99
Družstva podají žádost k STK PVS o schválení výjimky z oficiálních Pravidel volejbalu 1.2.1.
v tom případě, že hřiště soutěží hraných venku netvoří jednolitý povrch a jsou opatřena
čarami z umělé hmoty anebo hřiště v hale/tělocvičně nesplňuje požadavky na rozměry hrací
plochy včetně volných zón a prostorů - viz „Informace k mistrovským soutěžím PVS
dospělých 2012/13“ (výjimky z pravidel jsou uvedeny v modulu Soutěže VISu ČVS.
Hraje se jedním regulérním barevným míčem s lepenými plátky značky GALA (BV 5091SOfficial Colour, BV 5091L-Official Colour, BV 5281S Competition Colour), MOLTEN (V5M5500
= býv. IV58LC, V5M5000 = IV5XC, V5M4500 = V5XSLC, V5M4000 = V5FLC), nebo
MIKASA (MVA200, VLS300, MVA300, MVA310), podle volby pořadatele, bez podavačů.
9. STARTUJÍ
Soutěží dospělých se zúčastňují hráči bez omezení věku.
Střídavý start hráčů a hráček podle čl. 9 SŘV je umožněn hráčům, pokud nepřesáhnou k 1.
lednu r. 2012 23 let a hráčkám, pokud nepřesáhnou 21 let k 1. září r. 2012.
Hráči a hráčky mohou střídavě startovat za jedno družstvo stejné kategorie mateřského oddílu,
hrající vyšší soutěž a za družstvo, hrajícího soutěž nižší. Jako hráči/hráčky „S“ mohou
startovat v soutěžním ročníku 2012/13:
hráči narození 1.1.1988 a mladší
hráčky narozené 1.9.1990 a mladší
Hráči/hráčky (dále jen „hráči“) jsou uvedeni na soupiskách obou družstev, na soupisce
družstva vyššího jsou označeni písmenem „S“.
Hráči startují za pouze mateřský oddíl, nebo za oddíl, ve kterém hostují (Hostování -viz SŘV,
čl. 10), označeni jsou na soupisce družstva jako „H“ hráči.
10. PODMÍNKY ÚČASTI A POVINNOSTI ODDÍLŮ A DRUŽSTEV
Jsou uvedeny v čl. 12, 14 a 15 SŘV.
Doplnění a upřesnění SŘV:
a)
Pořadatel utkání je povinen zaslat zápis o utkání poštou nebo oskenovanou kopii
ve formátu jpg nebo jpeg přílohou e-mailu nejpozději do 24 hodin po úředním
hracím dnu!
b)
Oddíly musí plnit povinnosti podle Přílohy č. 2 DŘV
- musí zaslat ihned přílohou e-mailu, resp. poštou po zaplacení pořádkové pokuty
ústřižek složenky nebo jiný doklad banky o úhradě na adresu vedoucího soutěže
- v Mistrovství Prahy mužů a žen plnit podmínku povinné péče o mládež
(viz Příloha č. 3 Rozpisu soutěží dospělých PVS 2012/2013).
c)
Pořadatel je dále povinen zajistit
- hostujícímu družstvu a rozhodčímu uzamykatelnou šatnu
- hostujícímu družstvu zdroj pitné vody
- mít k dispozici Rozpis soutěže a na vyžádání jej předložit rozhodčímu
d)
Hlášení výsledků utkání:
Pořadatel utkání (domácí družstvo) má povinnost hlásit výsledek utkání:
1/ SMS-zprávou následujícím způsobem: zástupce družstva odešle ihned po skončení
utkání z mobilního telefonu SMS-zprávu na číslo telefonu brány systému VIS:
724 234 234 v přesně stanoveném tvaru malými nebo velkými písmeny na displeji
mobilu, a to nejpozději do 24:00 hodin (tj do půlnoci!) hracího dne – takto:
KÓDSOUTĚŽEmezeraČÍSLOUTKÁNÍmezeraVÝSLEDEKUTKÁNÍ
mezerazávorkaVÝSLEDEKSETŮzávorkuzavřít
Příklady1:
M1 14 3:1 (-24,23,21,27)
nebo
m1 14 3:1
Z4C 27 2:3 (-23,-24,16,22,-14)
nebo
z4c 27 2:3
m3b 8 3:0 (14,24,22)
nebo
M3B 8 3:0
Poznámka : domácí vyhráli set 28:26, 25:14,..
zapsáno
(26,14,…
domácí prohráli set 26:28, 14:25,..
zapsáno
(-26,-14,…
2/ osoby, přihlášené, registrované ve VISu s právem 1 (prohlížení) v určené soutěži
zadají do 24:00 hodin (tj. do půlnoci!) hracího dne utkání jeho výsledek kliknutím
na kolonku ZADEJ u čísla utkání a zapisem v přesně stanoveném tvaru:
VÝSLEDEKUTKÁNÍ mezerazávorkaVÝSLEDEKSETŮzávorkuzavřít
Příklady2(k utk. M1 č. 14):
3:1 (-24,23,21,27)
nebo
3:1
Nesplnění povinností pořadatele podle čl. 10 ve stanoveném termínu může být
sankcionováno pořádkovou pokutou (bod 19 Rozpisu).
11. NÁLEŽITOSTI
Náležitosti účastníků utkání podle čl. 6 SŘV: hráči startují na platné „Registrační průkazy
ČVS“ nebo „Průkazy členů ČVS“, trenéři předkládají trenérský průkaz, funkcionáři průkaz
funkcionáře, resp. všichni se mohou také prokázat novým průkazem „Průkazem člena ČVS“,
platným od 1.7.2011.
V případě nepředložení platného průkazu ČVS z jakéhokoliv důvodu členy družstva
(účastníky utkání) se postupuje podle čl. 6, bod 4. SŘV..
Soupisky podle čl. 7 SŘV: družstva musejí vyhotovit soupisku družstva na soutěžní období
2012/13. Soupiska družstva bude vyhotovena automaticky stanoveným způsobem ve VISu a
následně vytisknuta po splnění těchto podmínek:
a) hráči/trenéři/funkcionáři musí mít platné průkazy ČVS,
b) na soupisce musí být uvedeno nejméně 6 hráčů (bez hráčů „H“),
c) hráči musí mít zaevidovány/potvrzeny platby LP 2012/13 pracovníkem PVS,
Vytisknutá soupiska z VISu je platným originálem s kódem, nikým se nepotvrzuje.
Soupisku před utkáním družstva předkládají ke kontrole rozhodčímu. Nepředložení soupisky
bude sankcionováno pořádkovou pokutou, nesmí to být však důvodem pro odmítnutí startu
hráčů družstva, pokud tito mají v pořádku náležitosti dle čl. 6 SŘV.
Důležitá upozornění:
1) hráč, který není v okamžiku utkání uveden na soupisce družstva, nesmí v utkání startovat.
Porušením tohoto ustanovení se družstvo i hráč vystavuje sportovně-technickým a disciplinárním sankcím ze strany soutěžní komise včetně hracích důsledků podle čl. 27 SŘV
2) změny a doplňování soupisek družstev soutěží PVS mohou být provedeny do termínů
uzávěrky soupisek:
a) do 31.3.2013 v soutěžích, hraných na venkovních hřištích (výjimkou jsou hostování
nebo přestupy hráčů, zúčastněných v kvalifikacích do soutěží ČVS 2013/14,
a doplňování soupisek družstev M1 2012/13, pro které platí termín 30.4.2013),
b) do 14.1.2013 v soutěžích M, Z, Z1, hraných v halách/tělocvičnách,
provedeny pouze osobou s právem 4, resp. 3 k soupisce družstva, a to v jakémkoliv
časovém období do uzávěrky soupisek. Po výše uvedených termínech může soupisky
doplňovat jen vedoucí soutěže nebo jeho zástupce (STK PVS) po kontrole splnění
ustanovení o doplňování soupisek dle bodu 11 tohoto Rozpisu.
3. přeřazování hráčů podle čl. 8 SŘV a doplňování soupisek je možné:
a) v rámci téhož oddílu
- z družstev vyšších soutěží do soutěží nižších kdykoliv, pokud hráč nestartoval ani
v jednom utkání vyšší soutěže (dle čl. 8 odst. 1 SŘV)
- z družstev nižších soutěží do soutěží vyšších kdykoliv během soutěže
- nelze přeřazovat hráče v téže soutěžní třídě
b) po přestupu nebo po zahájení hostování z mateřského do nového oddílu
- z nižší do vyšší třídy kdykoli
- z vyšší třídy (včetně soutěží ČVS) do nižší třídy (kromě M1) do 31.3.2013,
u soutěže M1 do 30.4.2013, u soutěží M, Z a Z1 do termínu 14.1.2013
- při návratu z hostování do mateřského oddílu u soutěží hraných venku do 30.4.2013,
u soutěží M, Z a Z1 do termínu: 14.1.2013
c) u hráčů, neuvedených na žádné soupisce žádného oddílu soutěží 2012/2013,
a dále hráčů nar. 1.1.1962 a starších a hráček nar. 1.9.1967 a starších, kdykoliv.
12. SYSTÉM SOUTĚŽE
Soutěže PVS 2012/13 se hrají systémem každý s každým v soutěžních skupinách po 10
družstvech, dvoukolově doma-venku dle Bergerových tabulek na tři vítězné sety.
Rozlosování a termínový kalendář soutěží-viz oddíl C) Soutěže a samostatné Rozpisy
soutěžních skupin dospělých PVS 2012/2013.
Mistrovství Prahy mužů (M) a žen (Z) a 1. třída žen (Z1) –
se hrají na hřištích uvnitř hal/tělocvičen ve sjednaných termínech dle pořadatelů v období
1. část soutěže: 9 kol
- říjen - prosinec 2012
2. část soutěže: 9 kol
- leden - březen 2013
Ostatní soutěže se hrají na hřištích venku v termínech, stanovených STK PVS v období
1. část soutěže: 7 kol
- září 2012
2. část soutěže: 11 kol
- květen - červen 2013
Součástí termínových kalendářů soutěží jsou náhradní termíny (NT) – viz oddíl C. Soutěže.
Náhradní termíny jsou rovnocenné s hracími dny soutěží. Náhradní termíny STK jsou určeny
výhradně pro potřebu termínových přesunů celých soutěžních kola anebo pro výjimečné
situace.
13. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Hodnocení výsledků se provádí podle čl. 28 SŘV. Bodování výsledků utkání italským
způsobem, tj. vítězství 3:0 a 3:1 = 3 body, vítězství 3:2 = 2 body, prohra 2:3 = 1 bod, prohra
0:3 a 1:3 = 0 bodů, kontumace = -1 bod.
14. POSTUPY
M, Z
M1
Z1
M2A, B
Z2
M3A, B, C
Z3A, B
M4A, B, C
Z4A, B, C,
vítěz má právo postupu do kvalifikace o 2. ligu 2013/14
vítěz má právo postupu do M 2013/14
vítěz má právo postupu do Z 2013/14
vítězové skupin mají právo postupu do M1 2013/14
vítěz má právo postupu do Z1 2013/14
vítězové skupin mají právo postupu do M2 2013/14
vítězové skupin mají právo postupu do Z2 2013/14
vítězové skupin mají právo postupu do M3 2013/14
vítězové skupin mají právo postupu do Z3 2013/14
15. SESTUPY
M
Z
M1
Z1
M2A, B
Z2
M3A, B, C
Z3A, B
družstvo na 10. místě sestoupí do M1 2013/14, (v případě, že vítězné
družstvo M1 neprojeví zájem o postup do M 2013/14, žádné družstvo
z M nesestupuje */viz pozn.)
družstvo na 10. místě sestoupí do Z1 2013/14
družstva na 9. a 10. místě sestoupí do skupin M2 2013/14
družstvo na 10. místě sestoupí do Z2 2013/14 (v případě, že vítězné
družstvo Z2 neprojeví zájem o postup do Z1 2013/14, žádné družstvo
ze Z1 nesestupuje */viz pozn.)
družstva na 10. a horším 9. místě ze 2 skupin sestoupí do M3 2013/14
družstva na 9. a 10. místě sestoupí do Z3 2013/14
družstva na 10. místech ve skupinách sestoupí do M4 2013/14
družstva na 10. a horším 9. místě ze 2 skupin sestoupí do Z4 2013/14
Důležité upozornění STK PVS !!! Upřesnění čl. 4 odst. 2d) SŘV
Postupy: Družstvo, které si na základě konečného umístění zajistilo účast ve vyšší soutěži
PVS nebo v kvalifikaci do 2. ligy dospělých 2013/14, má právo se v případě odmítnutí práva
na postup zúčastnit v příštím soutěžním období stejné soutěžní třídy, jakou hrálo dosud. STK
PVS nabídne v takovém případě možnost postupu družstvům na 2., resp. 3. místě téže
soutěžní skupiny. Pokud i tato družstva právo postupu odmítnou, může řídící orgán na
uvolněné místo v soutěžní třídě zařadit družstvo dle vlastního uvážení.
STK PVS si vyhrazuje právo na schválení dohody dvou právních subjektů o přenechání
práva startu v soutěžní třídě.
STK PVS si vyhrazuje právo upravit postupy a sestupy podle postupů a sestupů do soutěží
ČVS a ze soutěží ČVS, dále podle počtů přihlášených družstev s přihlédnutím ke skutečnosti,
zda bude družstvo hrát soutěž 2013/14 na hřišti venku nebo uvnitř hal/tělocvičen.
Sestupy: ze soutěže M může do M1 2013/14 sestoupit družstvo pouze v tom případě, že vítěz
M1 využije práva postupu do M 2013/14.
Společné ustanovení pro postupy a sestupy:
Pro určení pořadí družstev z různých skupin téže soutěžní třídy budou uplatněna následující
kritéria pro určení postupu a sestupu:
1) podíl počtu získaných bodů k počtu sehraných utkání
2) podíl setů, dále pak míčů
3) v případě stejných podílů sehrání kvalifikačních utkání. Termíny určí STK PVS.
16. ROZHODČÍ
Delegaci a změny v delegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích PVS – viz oddíl C)
Soutěže. Změny v delegacích na základě omluvy rozhodčího zajišťuje rovněž KR PVS.
Utkání řídí jeden rozhodčí. Komise rozhodčích si vyhrazuje právo delegovat 2. rozhodčího
bez nároku na vyplacení náležitostí rozhodčího pořadatelem utkání
Pokud se v soutěžích M, Z, Z1 a ve všech ostatních soutěžích v utkáních podzimní části,
hraných od 1.9. do 25.9. na venkovních hřištích, nedostaví delegovaný rozhodčí včas, bude
utkání zahájeno bez prodlení s náhradním rozhodčím podle čl. 22 SŘV.
Rozhodčí řídí utkání v předepsaném úboru, s povinností nosit odznak rozhodčího ČVS.
Delegovaní rozhodčí jsou uvedeni v rozlosování soutěží.
Listina rozhodčích PVS 2012/13 je uvedena v Příloze č. 1 Rozpisu.
Rozhodčí na listině PVS jsou povinni uhradit LP 2012/13 v hodnotě dle věku.
Náležitosti rozhodčích:
Odměna za řízení a cestovní náhrady
Soutěž
M, Z
M1, Z1
M2, Z2
M3, Z3
M4, Z4
odměna za výkon
Kč
300, 300, 230, 230, 230, -
Cestovné (paušál MHD)
Kč
50, 50, 50, 50, 50, -
(viz pozn.)
Náležitosti rozhodčího (bez zdanění) je pořadatel povinen vyplatit před utkáním.
Celkem
Kč
350, 350, 280, 280, 280, -
17. NÁMITKY
Jejich podání v I. instanci se řídí podle čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučenou poštou na
adresu STK PVS, uvedenou v záhlaví Rozpisu. Odvolání a společná ustanovení – viz čl. 30 a
32 SŘV.
18. ZÁPISY O UTKÁNÍ
Pořizují se na předepsaném tiskopisu zápisu o utkání formátu A4 podle čl. 21 SŘV a zasílají
poštou anebo oskenovanou kopií zápisu přílohou e-mailu nejpozději do 2 pracovních dnů po
úředním hracím dnu utkání na adresu vedoucího soutěží podle bodu 1 Rozpisu. V případě
jakékoliv poznámky rozhodčího utkání či kapitánů družstev, resp. dohody o opakování
odloženého utkání, musí být zápis o utkání odeslán domácím družstvem vždy nejbližší
pracovní den po hracím dnu utkání vedoucímu soutěží podle bodu 1 Rozpisu.
Poznámka: STK povoluje elektronické zasílání oskenovaných zápisů o utkání na e-mailovou
adresu vedoucí soutěže [email protected], povinností družstva v tomto případě je zaslat po
polovině soutěže všechny originály zápisů poštou na adresu PVS, uvedenou v záhlaví
Rozpisu.
19. POŘÁDKOVÉ POKUTY
V mistrovských soutěžích PVS 2012/13 budou pořádkové pokuty udělovány v souladu se
SŘV za následující nesplnění sportovně-technických dokumentů
- nenastoupení družstva v utkání dle rozpisu:
až do výše 5. 000,- Kč
- bezdůvodné jednostranné nedohrání utkání, resp. soutěže: až
do výše 5. 000,- Kč
- nezaslání zápisu o utkání v určeném termínu dle bodu 18 Rozpisu až do výše 300,- Kč
- nesplnění povinnosti zaslat SMS hlášení o výsledku, resp. zadat výsledek
utkání do VISu ve stanovené lhůtě dle bodu 10 Rozpisu:
až do výše 500,- Kč
- za nevyplnění údajů o hřišti a kontaktní osobě ve VISu či neoznámení
změny o nich neodkladně vedoucímu soutěže
až do výše 2. 000,- Kč
- za ostatní přestupky proti oficiálním Pravidlům volejbalu, proti SŘV resp. proti
ustanovení Rozpisu soutěží dospělých PVS 2012/13
až do výše 5. 000,- Kč
20. BANKOVNÍ SPOJENÍ PVS
Adresát: ČVS-Pražský volejbalový svaz, Bělohorská 269/19, 160 00 Praha 6
Bankovní ústav: Raiffeisen Bank a.s., č. účtu: 6410450001 / 5500.
21. TITULY A CENY
M, Z
Vítěz získává titul "Mistr Prahy 2012/2013“ a obdrží diplom, pohár a medaile.
Družstva na 2. a 3. místě obdrží diplomy a medaile
22. MISTŘI PRAHY 2011/2012
Muži
Ženy
TJ SOKOL MICHLE
TJ JIŽNÍ MĚSTO CHODOV
Zásady rozpisu schválilo předsednictvo PVS dne 26. června 2012.
Ing. Jaroslav H á z a v. r.
předseda PVS
Jan L e h k ý v. r.
předseda STK PVS
PaedDr. Petr V o s e c k ý v. r.
sekretář PVS
B. ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV DO SOUTĚŽÍ
DOSPĚLÝCH PVS 2012/2013
A. M U Ž I
Mistrovství Prahy mužů (M) – (říjen 2012– březen 2013)
1. SK Španielka Řepy
2. VŠTJ Stavební fakulta Praha
3. SK Kometa Praha
4. SK Prosek B
5. TJ Sokol Michle
6. TJ Spartak Modřany B
7. Beach Volejbal SK Slavia Praha
8. VSK Přírodní vědy UK Praha C
9. SK Dansport Praha
10. TJ Kyje
1. třída mužů (M1) - (ÚT+ČT) – (září 2012, květen – červen 2013)
1. VŠSK MFF Praha D
2. TJ Praha-Podolí A
3. VK Žižka A
4. Sokol I. Smíchov
5. SK Pharming Praha B
6. VŠSK MFF Praha B
7. TJ Praha-Podolí B
8. TJ Sokol Vysočany A
9. TJ Sokol Modřany A
10.TJ ABC Braník A
2. třída mužů (M2) – (září 2012, květen – červen 2013)
skupina A (M2A) - (ÚT+ČT)
skupina B (M2B) - (PO+ST)
1. TJ S. Žižkov I. A
1. TJ Petřiny A
2. TJ Letov Letňany
2. VŠSK MFF Praha E
3. TJ Sokol Řepy A
3. TJ Praha-Podolí C
4. TJ Sokol Modřany B
4. SK Meteor Praha B
5. VŠTJ Technika Praha SF
5. VSK Přírodní vědy D
6. VSK Chemie Praha
6. TJ Slavoj Praha
7. TJ Sokol Vyšehrad A
7. SC K3 Praha
8. TJ Sokol Horní Počernice A
8. TJ Astra Zahradní město A
9. SK Meteor Praha D
9. SK Meteor Praha A
10.VŠK Iuridica Praha
10.TJ VSŠ Praha
3. třída mužů (M3) – (září 2012, květen – červen 2013)
skupina A (M3A) - (PO+ST)
skupina B (M3B) - (ÚT+ČT)
1. Radotínský sportovní klub A 1. TJ Spoje Praha
2 TJ Sokol Jinonice A
2. TJ Avia Čakovice
3. TJ Sokol Řepy B
3. VK Žižka B
4. TJ Břevnov
4. TJ Sokol Praha Košíře A
5. TJ Sokol Modřany D
5. TJ Sokol Řepy D
6. TJ Slavoj Břevnov
6. TJ Sokol Zlíchov A
7. VŠSK MFF Praha F
7. VSK Přírodní vědy UK B
8. TJ Praha-Podolí D
8. TJ Petřiny B
9. TJ ABC Braník C
9. SK Aritma Praha
10.TJ Sokol Modřany C
10. Řepy C
skupina C (M3C) - (PO+ST)
1. TJ Slovan Bohnice
2. VŠSK MFF Praha C
3. TJ Astra Zahradní město B
4. TJ Sokol Praha-Krč
5. TJ Sokol Kobylisy B
6. VK Medvědi Praha
7. TJ Slavoj Tesla Hloubětín
8. TJ Uhříněves
9. VK Páča Maniny
10. Sokol Chodov
4. třída mužů (M4) – (září 2012, květen – červen 2013)
skupina A (M4A) - (PO+ST)
skupina B (M4B) - (ÚT+ČT)
1. TJ Petřiny C
1. TJ Sokol Zlíchov B
2. --2. TJ Sokol Libuš
3. Sokol Vyšehrad B
3. TJ Sokol Hor. Počernice B
4. TJ Slavia Žižkov
4. SK Pharming Praha C
5 TJ ÚVN Praha
5. Sokol Malá Strana
6 Radotínský sportovní klub B
6. VŠSK MFF Praha G
7 TJ Sokol Jinonice B
7. TJ ZŠ Chabry
8. TJ Sokol Řeporyje
8. --9. SK Ecos OV Praha 1
9. TJ Sokol Praha Košíře B
10. --10. ---
B. Ž E N Y
Mistrovství Prahy žen (Z) – (říjen 2012 – březen 2013)
1. TJ Spartak Modřany
2. TJ Sokol Nusle B
3. TJ Jižní Město Chodov
4. TJ Sokol Praha Vršovice A
5. TJ Kyje B
6. TJ Střížkov
7. TJ ČZU Praha A
8. SK Meteor Praha A
9. TJ Praga
10 PVK Olymp Praha B
1. třída žen (Z1) - (říjen 2012 – březen 2013)
1. TJ Slavoj Břevnov
2. TJ Tatran Střešovice C
3. TJ Sokol Žižkov I. B
4. TJ Sokol Praha Košíře A
5. VSK Přírodní vědy UK Praha A
6. TJ Sokol Kobylisy A
7. TJ Sokol Karlín
8. TJ Slavoj Praha
9. VŠSK MFF Praha A
10.SK Španielka Řepy
2. třída žen (Z2) - (ÚT+ČT) - (září 2012, květen – červen 2013)
1. Sokol Vyšehrad C
2. TJ Slovan Bohnice A
3. VK Žižka C
4. TJ Sokol Modřany A
5. TJ ABC Braník B
6. Sokol Vyšehrad A
7. VŠSK MFF Praha D
8. Sokol I. Smíchov B
9. TJ Sokol Modřany B
10. SK Start Praha
skupina C (M4C) - (PO+ST)
1. TJ Sokol Hostivař
2. TJ Sokol Vysočany B
3. TJ Junior Praha
4. TJ Sokol Nové Vysočany
5. SK Rapid Praha
6. TJ Malešice
7. TJ Sokol Vysočany C
8. TJ Sokol Žižkov I. B
9. --10.---
3. třída žen (Z3) – (září 2012, květen – červen 2013)
skupina A (Z3A) - (ÚT+ČT)
skupina B (Z3B) - (PO+ST)
1. TJ Sokol Michle A
1. TJ Sokol Praha Vršovice B
2. TJ Dukla Praha
2. VŠSK MFF Praha B
3. TJ ČZU Praha B
3. TJ Uhříněves B
4. SK Aritma Praha
4. TJ Sokol Praha Košíře C
5. TJ Sokol Dolní Počernice
5. TJ Tatran Střešovice D
6. TJ Sokol Michle B
6. VK Žižka B
7. TJ Slovan Bohnice B
7. TJ Sokol Vysočany A
8. TJ Petřiny
8. TJ Malešice
9. TJ Sokol Praha Košíře B
9. Sokol I. Smíchov A
10.TJ Orion Praha
10.TJ Kyje A
4. třída žen (Z4) – (září 2012, květen – červen 2013)
skupina A (Z4A) - (PO+ST)
skupina B (Z4B) - (ÚT+ČT)
1. VK Žižka D
1. TJ Sokol Zlíchov C
2. TJ Sokol Kobylisy B
2. VO Kavčí Hory
3. SAVO Praha-Řeporyje
3. SK Oaza Praha
4. ŠSK DDM Jižní Město
4. VSK Přírodní vědy UK B
5. Sokol Chodov
5. Radotínský sportovní klub B
6. SAVO Praha B
6. TJ Sokol Zlíchov A
7. VŠSK MFF Praha C
7. TJ Sokol Libuš
8. TJ Sokol Řepy B
8. TJ Sokol Řepy A
9. --9. TJ Sokol Kunratice
10.--10.Radotínský sportovní klub A
skupina C (Z4C) - (PO+ST)
1. SK Pharming Praha
2. TJ Sokol Vysočany B
3. SK Meteor Praha B
4. TJ Sokol Horní Počernice A
5. VŠK Iuridica Praha
6. TJ Spoje Praha
7. TJ Sokol Kbely
8. TJ Sokol Žižkov I. C
9. TJ Sokol Horní Počernice B
10.---
C. T E R M Í N O V É
K A L E N D Á Ř E
SOUTĚŽNÍCH SKUPIN PŘEBORŮ PRAHY
DOSPĚLÝCH 2012/13
1. Soutěžní skupiny - Mistrovství Prahy mužů a žen, 1. třída žen 2012/13
Kolo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. pol.: 8.-14.10 15.-21.10 22.-28.10 29.10.-4.11. 5.-11.11. 12.-18.11. 19.-25.11. 26.11.-2.12 3.-9.12
Kolo:
10.
11.
12.
13 .
14..
15.
16.
17.
18.
2. pol.: 14.-20.1. 21.-27.1 28.1.-3.2.
4.-10.2. 25.2.-3.3. 4.-10.3. 11.-17.3. 18.-24.3.
25.-31.3.
NT: 1. pol. 10.-16.12. (1), 17.-20.12.2012 (2), 7.-13.1. (3), 2. pol. 11.-17.2. (4), 18.-24.2.2013 (5)
2. Soutěžní skupiny - M1, M2A, 2Z, M3B, Z3A, M4B, Z4B 2012/13 (úterý+čtvrtek)
Kolo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podzim 4.9.
6.9. 11.9. 13.9. 18.9
20.9.
25.9.2012
Kolo:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Jaro
7.5.
14.5. 16.5. 23.5. 28.5.
4.6.
6.6. 13.6. 18.6. 25.6. 27.6.
NT: 1.pol. 30.4. (1), 2.5. (2), 9.5. (3), 2. pol. 21.5. (1), 30.5. (2), 11.6. (3), 20.6.2013 (4)
3. Soutěžní skupiny - M2B, M3A, M3C, Z3B, M4A, M4C, Z4A, Z4C 2012/13 (pondělí+středa)
Kolo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podzim 3.9.
5.9. 10.9. 12.9. 17.9
19.9.
24.9.2012
Kolo:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Jaro
6.5.
13.5. 15.5. 22.5. 27.5.
3.6.
5.6. 12.6. 17.6. 24.6. 26.6.
NT: 1.pol. 29.4. (1), 2.5. (2), 9.5. (3), 2. pol. 20.5. (1), 29.5. (2), 10.6. (3), 19.6.2013 (4).
Mistrovství Prahy mužů - (M)
ADRESÁŘ DRUŽSTEV, ORG. PRACOVNÍKŮ A HŘIŠŤ
1. SK ŠPANIELKA ŘEPY
Jakub Lébl, Sport Molten, Branická 19, 147 00 Praha 4- Braník
TZ: 244 463 478
TB: ---, 777 003 018
E-mail: [email protected]
Tělocvična TJ ABC Braník, Branická, 147 00 Praha 4- Braník
Z M-C Budějovická A 192 na zast. Branické náměstí, z M-B Nádr. Smíchov A 196, 197, 198 na zast.
Ke Krči, nebo T 3, 17,21 na zast. Přístaviště, a vždy cca 5 min. pěšky
2. VŠTJ STAVEBNÍ FAKULTA
Ing. arch. Ondřej Havlis, Na Hanspaulce 13, 160 00 Praha 6
TZ: 233 336 219
TB: ---, --E-mail: [email protected]
Hala ČVUT, Pod Juliskou 4, Praha6-Podbaba
Z M-A Dejvická A 107, 147 nebo T 8 na zast. Podbaba a cca 5 min. pěšky
3. SK KOMETA PRAHA
Martin Kroh, Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8- Libeň
TZ: --TB: ---, 604 428 100
E-mail: [email protected]
Tělocvična ZŠ , Žernosecká 1547, 180 00 Praha 8-Ďáblice
Z M-C Střížkov A 136 na koneč. zast. Šimůnkova nebo z M-C Ládví cca 7 min. pěšky
4. SK PROSEK B
Marek Dohelský, Smikova 835, 198 00 Praha 9
TZ: --TB: ---, tel: 607119440
E-mail: [email protected]
Tělocvična Gymnázia (boční vchod) Litoměřická, Litoměřická 726, 190 00 Praha 9 - Prosek
Z M-C Prosek, pak pěšky Litoměřickou ulicí cca 800 m ke gymnáziu.
5. TJ SOKOL MICHLE
Martin Hrivnák, Cedrová 1041, 252 42 Jesenice u Prahy
TZ: --TB: ---, 604 211 654
E-mail: [email protected]
Tělocvična TJ Sokol Michle, Pod Stárkou 4/36, 140 00 Praha 4-Michle
T 11 na zast. Pod Jezerkou a cca 2 min. pěšky, nebo A 106, 124, 182 a 188 na zast. Kloboučnická a
cca 5 min. pěšky
6. TJ SPARTAK MODŘANY B
Jan Petrák, Pejevové 3124, 143 00 Praha 4- Modřany
TZ: 603 485 541
TB: ---, 603 485 541
E-mail: [email protected]
Tělocvična TJ Sokol Modřany, K Vltavě 410, 142 00 Praha 4- Modřany
A 205, 165 na zast. Na Havránce, T 3, 17 na zast. Nádraží Modřany
7. BEACH VOLEJBAL SK SLAVIA PRAHA
Ing. Martin Janák, Hornoměcholupská 949/74, 102 00 Praha 10
TZ: --TB: ---, 724 287 001
E-mail: [email protected]
Tělocvična/hala: bude upřesněno do 15.9.2012 !
8. VSK PŘÍRODNÍ VĚDY UK PRAHA C
Tomáš Lejsek, Cuřínova 586/6, 142 00 Praha 12-Kamýk
TZ: 224 948 455
TB: ---, 605 747 910
E-mail: [email protected]
Hala Sport. areálu VŠ Třebešín, Na Třebešíně 3215/1, 130 00 Praha 3
Z M-B, C Florenc A 133, 297 na zast. Třebešín a cca 5 min. pěšky
9. SK DANSPORT PRAHA
Jakub Novák, Verdunská 17, 160 00 Praha 6
TZ: --TB: ---, 605 782 614
E-mail: [email protected]
Tělocvična gymnázia Jana Keplera, Parléřova 2, 160 00 Praha 6
Z M-A Malostranská T 22 na zast. Pohořelec a cca 1 min. pěšky ke gymnáziu
10. TJ KYJE
Jiří Teska, Spojovací 159, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy
TZ: ---
TB: ---, 602 381 982 E-mail: [email protected]
Hala TJ Kyje, Hamerská 1307, 198 00 Praha 9-Kyje
Z M-B Rajská Zahrada A 181 na zast. Jiráskova čtvrť nebo A 110 na zast. Kyjský hřbitov a
vždy cca 5 min. pěšky
Termínový kalendář soutěže Mistrovství Prahy mužů (M) - 2012/2013
1. polovina soutěže 1. kolo
1
08.10. 18:00
Španielka
-
Kyje
2
08.10. 18:00
Stav. fakulta
-
Dansport
3
08.10. 18:00
Kometa
-
Přír. vědy C
4
08.10. 18:00
Prosek B
-
Beach Slavia
5
08.10. 18:00
Michle
-
Sp. Modřany B
6
15.10. 18:00
Kyje
-
Sp. Modřany B
7
15.10. 18:00
Beach Slavia
-
Michle
8
15.10. 18:00
Přír. vědy C
-
Prosek B
9
15.10. 18:00
Dansport
-
Kometa
10
15.10. 18:00
Španielka
-
Stav. fakulta
11
22.10. 18:00
Stav. fakulta
-
Kyje
12
22.10. 18:00
Kometa
-
Španielka
13
22.10. 18:00
Prosek B
-
Dansport
14
22.10. 18:00
Michle
-
Přír. vědy C
15
22.10. 18:00
Sp. Modřany B
-
Beach Slavia
16
29.10. 18:00
Kyje
-
Beach Slavia
17
29.10. 18:00
Přír. vědy C
-
Sp. Modřany B
18
29.10. 18:00
Dansport
-
Michle
19
29.10. 18:00
Španielka
-
Prosek B
20
29.10. 18:00
Stav. fakulta
-
Kometa
21
05.11. 18:00
Kometa
-
Kyje
22
05.11. 18:00
Prosek B
-
Stav. fakulta
23
05.11. 18:00
Michle
-
Španielka
24
05.11. 18:00
Sp. Modřany B
-
Dansport
25
05.11. 18:00
Beach Slavia
-
Přír. vědy C
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
26
12.11. 18:00
Kyje
-
Přír. vědy C
27
12.11. 18:00
Dansport
-
Beach Slavia
28
12.11. 18:00
Španielka
-
Sp. Modřany B
29
12.11. 18:00
Stav. fakulta
-
Michle
30
12.11. 18:00
Kometa
-
Prosek B
31
19.11. 18:00
Prosek B
-
Kyje
32
19.11. 18:00
Michle
-
Kometa
33
19.11. 18:00
Sp. Modřany B
-
Stav. fakulta
34
19.11. 18:00
Beach Slavia
-
Španielka
35
19.11. 18:00
Přír. vědy C
-
Dansport
36
26.11. 18:00
Kyje
-
Dansport
37
26.11. 18:00
Španielka
-
Přír. vědy C
38
26.11. 18:00
Stav. fakulta
-
Beach Slavia
39
26.11. 18:00
Kometa
-
Sp. Modřany B
40
26.11. 18:00
Prosek B
-
Michle
41
03.12. 18:00
Michle
-
Kyje
42
03.12. 18:00
Sp. Modřany B
-
Prosek B
43
03.12. 18:00
Beach Slavia
-
Kometa
44
03.12. 18:00
Přír. vědy C
-
Stav. fakulta
45
03.12. 18:00
Dansport
-
Španielka
7. kolo
8. kolo
9. kolo
2. polovina soutěže 10. kolo
46
14.01. 18:00
Kyje
-
Španielka
47
14.01. 18:00
Dansport
-
Stav. fakulta
48
14.01. 18:00
Přír. vědy C
-
Kometa
49
14.01. 18:00
Beach Slavia
-
Prosek B
50
14.01. 18:00
Sp. Modřany B
-
Michle
51
21.01. 18:00
Sp. Modřany B
-
Kyje
52
21.01. 18:00
Michle
-
Beach Slavia
53
21.01. 18:00
Prosek B
-
Přír. vědy C
54
21.01. 18:00
Kometa
-
Dansport
55
21.01. 18:00
Stav. fakulta
-
Španielka
56
28.01. 18:00
Kyje
-
Stav. fakulta
57
28.01. 18:00
Španielka
-
Kometa
58
28.01. 18:00
Dansport
-
Prosek B
59
28.01. 18:00
Přír. vědy C
-
Michle
60
28.01. 18:00
Beach Slavia
-
Sp. Modřany B
11. kolo
12. kolo
13. kolo
61
04.02. 18:00
Beach Slavia
-
Kyje
62
04.02. 18:00
Sp. Modřany B
-
Přír. vědy C
63
04.02. 18:00
Michle
-
Dansport
64
04.02. 18:00
Prosek B
-
Španielka
65
04.02. 18:00
Kometa
-
Stav. fakulta
66
25.02. 18:00
Kyje
-
Kometa
67
25.02. 18:00
Stav. fakulta
-
Prosek B
68
25.02. 18:00
Španielka
-
Michle
69
25.02. 18:00
Dansport
-
Sp. Modřany B
70
25.02. 18:00
Přír. vědy C
-
Beach Slavia
71
04.03. 18:00
Přír. vědy C
-
Kyje
72
04.03. 18:00
Beach Slavia
-
Dansport
73
04.03. 18:00
Sp. Modřany B
-
Španielka
74
04.03. 18:00
Michle
-
Stav. fakulta
75
04.03. 18:00
Prosek B
-
Kometa
76
11.03. 18:00
Kyje
-
Prosek B
77
11.03. 18:00
Kometa
-
Michle
78
11.03. 18:00
Stav. fakulta
-
Sp. Modřany B
79
11.03. 18:00
Španielka
-
Beach Slavia
80
11.03. 18:00
Dansport
-
Přír. vědy C
81
18.03. 18:00
Dansport
-
Kyje
82
18.03. 18:00
Přír. vědy C
-
Španielka
83
18.03. 18:00
Beach Slavia
-
Stav. fakulta
84
18.03. 18:00
Sp. Modřany B
-
Kometa
85
18.03. 18:00
Michle
-
Prosek B
86
25.03. 18:00
Kyje
-
Michle
87
25.03. 18:00
Prosek B
-
Sp. Modřany B
88
25.03. 18:00
Kometa
-
Beach Slavia
89
25.03. 18:00
Stav. fakulta
-
Přír. vědy C
90
25.03. 18:00
Španielka
-
Dansport
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
Náhradní termíny:
1. polovina soutěže - NT:
2. polovina soutěže - NT:
12.-18.12.2012 , 02.-08.01.2013, 09.-15.01.2013
06.-12.02.2013, 13.-19.02.2013
Mistrovství Prahy žen - (Z)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ SPARTAK MODŘANY
Tereza Kapičková, Pejevové 3118/8, 143 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 737 222 070
E-mail: [email protected]
Tělocvična ZŠ, Rakovského 3136, 143 00 Praha 4-Modřany (výjimka: viz údaje ve VISu)
T 17, 3, 21 na zast. U Libuš.potoka, nebo A 205, 139 a 253 na zast. Tylova čtvrť a vždy pěšky
2. TJ SOKOL NUSLE B
Hana Vytisková, Augustinova 2066, 148 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 739 547 992
Tělocvična/hala: bude upřesněno do 15.9.2012 !
Spojení: bude upřesněno do 15.9.2011 !
E-mail: [email protected]
3. TJ JIŽNÍ MĚSTO CHODOV B
Martina Zemanová, Zálesí 1126/88, 140 00 Praha 4- Krč
TZ: --TB: ---, 603 913 587
E-mail: [email protected]
Tělocvična ZŠ Mikulova, Mikulova 1594, 149 00 Praha 4-Opatov
Z M-C Opatov cca 5 min. pěšky směrem do sídliště
4. TJ SOKOL PRAHA VRŠOVICE A
Dana Škeříková, Marie Cibulkové 17, 140 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 728 216 175
E-mail: [email protected]
Tělocvična TJ Sokol Vršovice,vchod z ul. Sportovní 3, 101 00 Praha 10-Vršovice
T 6, 7, 24 na zast. Oblouková, T 4,22 na Vršovické nám., A 106,124,139 na zast. Ukrajinská
5. TJ KYJE B
Jitka Řeháková, Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9- Hloubětín
TZ: --TB: ---, 604 421 335
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Kyje, Hamerská 1307, 190 00 Praha 9-Kyje
Z M-B Rajská zahrada A 181 na zast. Jiráskova čtvrť, nebo A 110 na zast. Kyjský hřbitov, nebo
z M-A Želivského A 208 na zast. Jiráskova čtvrť, resp. z M-B Palmovka A 109 na zast. Spolská
6. TJ STŘÍŽKOV
Bohumil Šváb, Vysočanská 234/95, 190 00 Praha 9
TZ: --TB: 286 891 564, 736 460 555
E-mail: [email protected]
Tělocvična Gymnázia, Litoměřická 726/17, 190 00 Praha 9
Z M-C Střížkov A cca 7 min. pěšky do sídliště, nebo z M-B Vysočanská A 136, 177, 183 na zast.
Sídliště Prosek a cca 5 min. pěšky
7. TJ ČZU PRAHA A
Ludmila Nováková, Spojovací 702, 252 62 Horoměřice
TZ: --TB: 220 970 303, 604 389 646
E-mail: [email protected]
Sport. hala areálu ČZU, Kamýcká ul. 1073, 165 21 Praha 6-Suchdol
Z M-A Dejvická A 147, 107 směr Suchdol na zast. Kamýcká a cca 5 min. pěšky
8. SK METEOR PRAHA A
Irena Šťovíčková, Rýmařovská 431, 199 00 Praha 9- Letňany
TZ: --TB: ---, 774 171 178
E-mail: [email protected]
Tělocvična ZŠ , Žernosecká 1547, 180 00 Praha 8-Ďáblice
Z M-C Střížkov A 136 na koneč. zast. Šimůnkova nebo z M-C Ládví cca 7 min. pěšky
9. TJ PRAGA
Dagmar Dřímalová, Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
TZ: 233 372 069
TB: ---, 603 789 020
nebo E-mail(2): [email protected]
E-mail: [email protected]
Tělocvična/hala: bude upřesněno do 15.9.2011 !
Spojení: bude upřesněno do 15.9.2011 !
10. PVK OLYMP PRAHA B
Jiří Ebert, Lihovarská 17, 190 00 Praha 9
TZ: --TB: ---, 603 449 410
E-mail: [email protected]
Hala PVK Olymp, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10-Vršovice
T 7, 22 a 24 na zast. Koh-i-noor a cca 5 min. pěšky
Mistrovství Prahy žen (Z) - termínový kalendář soutěže 2012/13
1. polovina soutěže 1. kolo
1
08.10. 18:00
Sp. Modřany
-
Olymp B
2
08.10. 18:00
Nusle B
-
Praga
3
08.10. 18:00
J.M. Chodov
-
Meteor A
4
08.10. 18:00
Vršovice A
-
ČZU
5
08.10. 18:00
Kyje B
-
Střížkov
6
15.10. 18:00
Olymp B
-
Střížkov
7
15.10. 18:00
ČZU
-
Kyje B
8
15.10. 18:00
Meteor A
-
Vršovice A
9
15.10. 18:00
Praga
-
J.M. Chodov
10
15.10. 18:00
Sp. Modřany
-
Nusle B
11
22.10. 18:00
Nusle B
-
Olymp B
12
22.10. 18:00
J.M. Chodov
-
Sp. Modřany
13
22.10. 18:00
Vršovice A
-
Praga
14
22.10. 18:00
Kyje B
-
Meteor A
15
22.10. 18:00
Střížkov
-
ČZU
16
29.10. 18:00
Olymp B
-
ČZU
17
29.10. 18:00
Meteor A
-
Střížkov
18
29.10. 18:00
Praga
-
Kyje B
19
29.10. 18:00
Sp. Modřany
-
Vršovice A
20
29.10. 18:00
Nusle B
-
J.M. Chodov
21
05.11. 18:00
J.M. Chodov
-
Olymp B
22
05.11. 18:00
Vršovice A
-
Nusle B
23
05.11. 18:00
Kyje B
-
Sp. Modřany
24
05.11. 18:00
Střížkov
-
Praga
25
05.11. 18:00
ČZU
-
Meteor A
26
12.11. 18:00
Olymp B
-
Meteor A
27
12.11. 18:00
Praga
-
ČZU
28
12.11. 18:00
Sp. Modřany
-
Střížkov
29
12.11. 18:00
Nusle B
-
Kyje B
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
30
12.11. 18:00
J.M. Chodov
-
Vršovice A
31
19.11. 18:00
Vršovice A
-
Olymp B
32
19.11. 18:00
Kyje B
-
J.M. Chodov
33
19.11. 18:00
Střížkov
-
Nusle B
34
19.11. 18:00
ČZU
-
Sp. Modřany
35
19.11. 18:00
Meteor A
-
Praga
36
26.11. 18:00
Olymp B
-
Praga
37
26.11. 18:00
Sp. Modřany
-
Meteor A
38
26.11. 18:00
Nusle B
-
ČZU
39
26.11. 18:00
J.M. Chodov
-
Střížkov
40
26.11. 18:00
Vršovice A
-
Kyje B
41
03.12. 18:00
Kyje B
-
Olymp B
42
03.12. 18:00
Střížkov
-
Vršovice A
43
03.12. 18:00
ČZU
-
J.M. Chodov
44
03.12. 18:00
Meteor A
-
Nusle B
45
03.12. 18:00
Praga
-
Sp. Modřany
7. kolo
8. kolo
9. kolo
2. polovina soutěže 10. kolo
46
14.01. 18:00
Olymp B
-
Sp. Modřany
47
14.01. 18:00
Praga
-
Nusle B
48
14.01. 18:00
Meteor A
-
J.M. Chodov
49
14.01. 18:00
ČZU
-
Vršovice A
50
14.01. 18:00
Střížkov
-
Kyje B
51
21.01. 18:00
Střížkov
-
Olymp B
52
21.01. 18:00
Kyje B
-
ČZU
53
21.01. 18:00
Vršovice A
-
Meteor A
54
21.01. 18:00
J.M. Chodov
-
Praga
55
21.01. 18:00
Nusle B
-
Sp. Modřany
56
28.01. 18:00
Olymp B
-
Nusle B
57
28.01. 18:00
Sp. Modřany
-
J.M. Chodov
58
28.01. 18:00
Praga
-
Vršovice A
59
28.01. 18:00
Meteor A
-
Kyje B
60
28.01. 18:00
ČZU
-
Střížkov
61
04.02. 18:00
ČZU
-
Olymp B
62
04.02. 18:00
Střížkov
-
Meteor A
63
04.02. 18:00
Kyje B
-
Praga
64
04.02. 18:00
Vršovice A
-
Sp. Modřany
11. kolo
12. kolo
13. kolo
65
04.02. 18:00
J.M. Chodov
-
Nusle B
66
25.02. 18:00
Olymp B
-
J.M. Chodov
67
25.02. 18:00
Nusle B
-
Vršovice A
68
25.02. 18:00
Sp. Modřany
-
Kyje B
69
25.02. 18:00
Praga
-
Střížkov
70
25.02. 18:00
Meteor A
-
ČZU
71
04.03. 18:00
Meteor A
-
Olymp B
72
04.03. 18:00
ČZU
-
Praga
73
04.03. 18:00
Střížkov
-
Sp. Modřany
74
04.03. 18:00
Kyje B
-
Nusle B
75
04.03. 18:00
Vršovice A
-
J.M. Chodov
76
11.03. 18:00
Olymp B
-
Vršovice A
77
11.03. 18:00
J.M. Chodov
-
Kyje B
78
11.03. 18:00
Nusle B
-
Střížkov
79
11.03. 18:00
Sp. Modřany
-
ČZU
80
11.03. 18:00
Praga
-
Meteor A
81
18.03. 18:00
Praga
-
Olymp B
82
18.03. 18:00
Meteor A
-
Sp. Modřany
83
18.03. 18:00
ČZU
-
Nusle B
84
18.03. 18:00
Střížkov
-
J.M. Chodov
85
18.03. 18:00
Kyje B
-
Vršovice A
86
25.03. 18:00
Olymp B
-
Kyje B
87
25.03. 18:00
Vršovice A
-
Střížkov
88
25.03. 18:00
J.M. Chodov
-
ČZU
89
25.03. 18:00
Nusle B
-
Meteor A
90
25.03. 18:00
Sp. Modřany
-
Praga
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
Náhradní termíny:
1. polovina soutěže - NT:
2. polovina soutěže - NT:
12.-18.12.2012 , 02.-08.01.2013, 09.-15.01.2013
06.-12.02.2013, 13.-19.02.2013
1. třída mužů – (M1)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. VŠSK MFF PRAHA D
Jiří Neuwirth, Strašnická 870/16, 102 00 Praha 10
TZ: --TB: ---, 777 097 705
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu VŠSK MFF na Albertově, Albertov, 120 00 Praha 2
Z M-C I.P.Pavlova cca 10 min. pěšky, nebo z M-B Karlovo nám. T 7, 18, 24 na zast. Albertov
a cca 5 min. pěšky
2. TJ PRAHA-PODOLÍ A
Pavel Kapička, Konstantinova 1479, 149 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 603 365 141
E-mail: [email protected]
Hřiště Na Dobešce, Nad Lomem 1777, Praha 4-Podolí
Z M-C Budějovická A 124 na zast. Na Dobešce, a cca 5 min. pěšky
3. VK ŽIŽKA A
Mgr. Jan Mráček, Malovická 2758/13, 141 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 606 718 390
E-mail: [email protected]
Hřiště VK Žižka na Maninách (bývalý areál Čechie), Rohanský ostrov, 180 00 Praha 8-Karlín
Z M-B Invalidovna cca 5 min. pěšky nebo T 8,24 na zast. Urxova, přejít přes Rohanské nábřeží a po
panelové cestě kolem býv. skladů cca 5 min. pěšky
4. SOKOL I. SMÍCHOV
Ing. Libor Kapička, Slánská 20, 163 00 Praha 6
TZ: --TB: ---, 777 774 976
E-mail: [email protected]
Hřiště- letní cvičiště Sokola I. Smíchov (Mrázovka), U Mrázovky 1566, 150 00 Praha 5
Z M-B Anděl a dále A 137 od Ženských domovů na zast. Malvazinky a cca 5 min. pěšky dolů ulicí
U Mrázovky
5. SK PHARMING PRAHA B
Ing. Martin Slavík, Pražského 631/33, 152 00 Praha 5
TZ: --TB: ---, 777 650 040
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Praga, U Lidového domu 11, Praha 9-Vysočany
Z M-B Vysočanská A 136, 177, 195 na zast. Vysočanská a cca 5 min. pěšky
6. VŠSK MFF PRAHA B
Jan Slabihoud, Žateckých 26, 140 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 777 770 030
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu VŠSK MFF na Albertově, Albertov, 120 00 Praha 2
Z M-C I.P.Pavlova pěšky cca 10 min. Ke Karlovu nebo T 24, 18, 7 na zast. Albertov a 5 min. pěšky
7. TJ PRAHA – PODOLÍ B
Mgr. Vladimír Horčák, Pomořanská 472/2, 180 00 Praha 8
TZ: --TB: ---, 602 382 220
E-mail: [email protected]
Hřiště na Dobešce, Na Dobešce, Praha 4- Podolí
Z M-C Budějovická A 124 směr Dvorce na zast. Dobeška, a cca 5 min. pěšky
8. TJ SOKOL VYSOČANY A
Zdeněk Krupař, Pomořanská 1/470, 181 00 Praha 8
TZ: 266 033 348
TB: 233 556 324, 737 721 501
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Vysočany, Novoškolská 2/696, 190 02 Praha 9-Vysočany
Z M-B Vysočanská A 136, 177, 1835 na zast. Vysočanská nebo T 19 na zast. Špitálská
9. TJ SOKOL MODŘANY A
Tomáš Kudláček, Filipova 2016, 148 00 Praha 4-Chodov
TZ: 774 735 462
TB: ---, 774 735 462
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Sokol, K Vltavě 410, 140 00 Praha 4-Modřany
T 3, 17 na zast. Nádraží Modřany nebo A 205, 165 na zast. Na Havránce a pěšky
10. TJ ABC BRANÍK A
Jakub Lébl, Sport Molten, Branická 19, 147 00 Praha 4- Braník
TZ: 244 463 478
TB: ---, 777 003 018
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ ABC Braník, Ve Studeném (Za Mlýnem), 147 00 Praha 4- Braník
Z M-C Budějovická A 192 na zast. Branické náměstí, z M-B Nádr. Smíchov A 196, 197, 198 na zast.
Ke Krči, nebo T 3, 17,21 na zast. Přístaviště, a vždy cca 5 min. pěšky
1. třída mužů (M1) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
04.09. 17:30
MFF D
- Braník A
Karas L.
2
04.09. 17:30
Podolí A
- Modřany A
Krsek J.
3
04.09. 17:30
Žižka A
- Vysočany A
Baumruk F.
4
04.09. 17:30
Smíchov
- Podolí B
Kristl V.
5
04.09. 17:30
Pharming B
- MFF B
Tkáč A.
6
06.09. 17:30
Braník A
- MFF B
Kvasnička K.
7
06.09. 17:30
Podolí B
- Pharming B
Luptáková P.
8
06.09. 17:30
Vysočany A
- Smíchov
Škoda Z.
9
06.09. 17:30
Modřany A
- Žižka A
Činátl D.
10
06.09. 17:30
MFF D
- Podolí A
Bauer J.
11
11.09. 17:30
Podolí A
- Braník A
Landa J.
12
11.09. 17:30
Žižka A
- MFF D
Vaniš M.
13
11.09. 17:30
Smíchov
- Modřany A
Kohlmann T.
14
11.09. 17:30
Pharming B
- Vysočany A
Tkáč A.
15
11.09. 17:30
MFF B
- Podolí B
Karásek M.
16
13.09. 17:30
Braník A
- Podolí B
Krsek J.
17
13.09. 17:30
Vysočany A
- MFF B
Horbowyj V.
18
13.09. 17:30
Modřany A
- Pharming B
Landa J.
19
13.09. 17:30
MFF D
- Smíchov
Tvrz J.
20
13.09. 17:30
Podolí A
- Žižka A
Nágl P.
21
18.09. 17:30
Žižka A
- Braník A
Strachanová I.
22
18.09. 17:30
Smíchov
- Podolí A
Rychlík D.
23
18.09. 17:30
Pharming B
- MFF D
Škoda Z.
24
18.09. 17:30
MFF B
- Modřany A
Syrový M.
25
18.09. 17:30
Podolí B
- Vysočany A
Sehnal I.
26
20.09. 17:30
Braník A
- Vysočany A
Krsek J.
27
20.09. 17:30
Modřany A
- Podolí B
Landa J.
28
20.09. 17:30
MFF D
- MFF B
Karásek M.
29
20.09. 17:30
Podolí A
- Pharming B
Hrdina M.
30
20.09. 17:30
Žižka A
- Smíchov
Vaniš M.
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
31
25.09. 17:30
Smíchov
- Braník A
Kuběna R.
32
25.09. 17:30
Pharming B
- Žižka A
Strachanová I.
33
25.09. 17:30
MFF B
- Podolí A
Dušková D.
34
25.09. 17:30
Podolí B
- MFF D
Sehnal I.
35
25.09. 17:30
Vysočany A
- Modřany A
Baumruk F.
JARO 2013 8. kolo
36
07.05. 18:00
Braník A
- Modřany A
37
07.05. 18:00
MFF D
- Vysočany A
38
07.05. 18:00
Podolí A
- Podolí B
39
07.05. 18:00
Žižka A
- MFF B
40
07.05. 18:00
Smíchov
- Pharming B
41
14.05. 18:00
Pharming B
- Braník A
42
14.05. 18:00
MFF B
- Smíchov
43
14.05. 18:00
Podolí B
- Žižka A
44
14.05. 18:00
Vysočany A
- Podolí A
45
14.05. 18:00
Modřany A
- MFF D
46
16.05. 18:00
Braník A
- MFF D
47
16.05. 18:00
Modřany A
- Podolí A
48
16.05. 18:00
Vysočany A
- Žižka A
49
16.05. 18:00
Podolí B
- Smíchov
50
16.05. 18:00
MFF B
- Pharming B
51
23.05. 18:00
MFF B
- Braník A
52
23.05. 18:00
Pharming B
- Podolí B
53
23.05. 18:00
Smíchov
- Vysočany A
54
23.05. 18:00
Žižka A
- Modřany A
55
23.05. 18:00
Podolí A
- MFF D
56
28.05. 18:00
Braník A
- Podolí A
57
28.05. 18:00
MFF D
- Žižka A
58
28.05. 18:00
Modřany A
- Smíchov
59
28.05. 18:00
Vysočany A
- Pharming B
60
28.05. 18:00
Podolí B
- MFF B
61
04.06. 18:00
Podolí B
- Braník A
62
04.06. 18:00
MFF B
- Vysočany A
63
04.06. 18:00
Pharming B
- Modřany A
64
04.06. 18:00
Smíchov
- MFF D
65
04.06. 18:00
Žižka A
- Podolí A
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
66
06.06. 18:00
Braník A
- Žižka A
67
06.06. 18:00
Podolí A
- Smíchov
68
06.06. 18:00
MFF D
- Pharming B
69
06.06. 18:00
Modřany A
- MFF B
70
06.06. 18:00
Vysočany A
- Podolí B
71
13.06. 18:00
Vysočany A
- Braník A
72
13.06. 18:00
Podolí B
- Modřany A
73
13.06. 18:00
MFF B
- MFF D
74
13.06. 18:00
Pharming B
- Podolí A
75
13.06. 18:00
Smíchov
- Žižka A
76
18.06. 18:00
Braník A
- Smíchov
77
18.06. 18:00
Žižka A
- Pharming B
78
18.06. 18:00
Podolí A
- MFF B
79
18.06. 18:00
MFF D
- Podolí B
80
18.06. 18:00
Modřany A
- Vysočany A
81
25.06. 18:00
Modřany A
- Braník A
82
25.06. 18:00
Vysočany A
- MFF D
83
25.06. 18:00
Podolí B
- Podolí A
84
25.06. 18:00
MFF B
- Žižka A
85
25.06. 18:00
Pharming B
- Smíchov
86
27.06. 18:00
Braník A
- Pharming B
87
27.06. 18:00
Smíchov
- MFF B
88
27.06. 18:00
Žižka A
- Podolí B
89
27.06. 18:00
Podolí A
- Vysočany A
90
27.06. 18:00
MFF D
- Modřany A
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012: 30.04.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
NT – jaro 2013:
21.05.2013, 30.05.2013, 11.06.2013, 20.06.2013
1. třída žen - (Z1)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ SLAVOJ BŘEVNOV
Mgr. Pavla Slabihoudková, Pod Hájem 16, 150 00 Praha 5
TZ: --TB: ---, 603 415 327
E-mail:[email protected]
Tělocvična TJ Slavoj Břevnov, Bělohorská 7, 160 00 Praha 6- Břevnov
T 22, 23, 15 a 25 nebo A 143, 217 vždy na zast. Malovanka a pěšky, resp. přímo u stanice tramvaje
2. TJ TATRAN STŘEŠOVICE C
Hana Cihlářová, Přídolská 932, 155 00 Praha 5
TZ: --TB: ---, 605 232 157
E-mail: [email protected]
Tělocvična TJ Tatran Střešovice, Sibeliova 368, Praha 6
Z M-A Hradčanská T 1, 18 nebo z M-A Dejvická směr Petřiny na zast. Ořechovka a cca 5 min. pěšky
3. TJ SOKOL ŽIŽKOV I. C
Zuzana Kotková, Kolbenova 760/10, 190 00 Praha 9- Vysočany
TZ: --TB: ---, 728 104 603
E-mail: [email protected]
Tělocvična TJ Sokol Žižkov, Koněvova 929/19, 130 00 Praha 3-Žižkov
Z M-B, C Florenc A 133, 175 na zast. Tachovské nám. nebo A 136 na zast. Rokycanova
4. TJ SOKOL PRAHA KOŠÍŘE A
Jitka Dubová, Pozňanská 430, 181 00 Praha 8-Bohnice
TZ: --TB: ---, 604 746 830
E-mail: [email protected]
Tělocvična TJ Sokol Košíře, Klamovka 2051, Praha 5
Z M-B Anděl T 9 na zast. Klamovka, nebo A 191, 217 na zast. Nad Klamovkou a pěšky cca 5 min.
5. VSK PŘÍRODNÍ VĚDY UK PRAHA A
Tomáš Lejsek, Cuřínova 586/6, 142 00 Praha 4 - Kamýk
TZ: 224 948 455
TB: ---, 605 747 910
E-mail: [email protected]
Tělocvična ZŠ Norbertov, Norbertov 126/1 160 00 Praha 6- Střešovice
Z M-A Hradčanská T 1, 18 nebo z M-A Dejvická směr Petřiny na zast. Ořechovka a cca 5 min. pěšky
6. TJ SOKOL KOBYLISY A
Iveta Gavlasová, Na Pískách 132, 160 00 Praha 6
TZ: --TB: ---, 777 721 515
E-mail: [email protected]
Tělocvična TJ Sokol Kobylisy, U Školské zahrady 430/9, 182 00 Praha 8
Z M-C Kobylisy cca 5 min. pěšky, nebo T 17, 25 na zast. Střelničná a cca 5 min. pěšky
7. TJ SOKOL KARLÍN
Ing. Jitka Bucharová, Kurkova 10, 182 00 Praha 8
TZ: --TB: ---, 776 365 736
E-mail: [email protected]
Tělocvična Sokola Karlín, Malého 1 (poblíž autobus. nádr. Praha-Florenc), Praha 1
Z M-B-C Florenc pěšky cca 5 min. kolem divadla k viaduktu, doprava a před 2. viaduktem odbočit
vlevo do ul. Malého
8. TJ SLAVOJ PRAHA
Pavlína Seidlerová, Na Benátkách 1, 252 31 Všenory
TZ: --TB: ---, 731 521 884
E-mail: [email protected]
Tělocvična ZŠ Mikulova, Mikulova 1624, 149 00 Praha 4-Opatov
Z M-C Opatov cca 5 min. pěšky směrem do sídliště ke škole
9. VŠSK MFF PRAHA A
Zuzana Vaníčkova, Sazovická 454/15, 155 21 Praha 13- Zličín
TZ: 272 082 402
TB: ---, 605 912 335
E-mail: [email protected]
Tělocvična ZŠ Ohradní, Ohradní 1366, 140 00 Praha 4-Michle
Z M-C Kačerov A 106, 139, 182 na zast. Hadovitá nebo T 11 na zast. Michelská a cca 10 min. pěšky
10. SK ŠPANIELKA ŘEPY
Lenka Malinkovičová, Mrkvičkova 1376, 163 00 Praha 6- Řepy
TZ: --TB: ---, 602 119 824
E-mail: [email protected]
Tělocvična ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19 (areál ZŠ J. Wericha), ), 163 00 Praha 6-Řepy
T 7, 9, 10 na zast. Blatiny a cca 5 min. pěšky vpravo ve směru jízdy do sídliště, nebo A 264 a 225
na zast. Bazovského – přímo před vchodem do zadní části areálu ZŠ a pěšky kolem ZŠ
1. třída žen (Z1) - termínový kalendář soutěže 2012/13
1. polovina soutěže 1. kolo
1
08.10. 18:00
Břevnov
-
Španielka
2
08.10. 18:00
Střešovice C
-
MFF A
3
08.10. 18:00
Žižkov C
-
Slavoj
4
08.10. 18:00
Košíře A
-
Karlín
5
08.10. 18:00
Přír. vědy A
-
Kobylisy A
6
15.10. 18:00
Španielka
-
Kobylisy A
7
15.10. 18:00
Karlín
-
Přír. vědy A
8
15.10. 18:00
Slavoj
-
Košíře A
9
15.10. 18:00
MFF A
-
Žižkov C
10
15.10. 18:00
Břevnov
-
Střešovice C
11
22.10. 18:00
Střešovice C
-
Španielka
12
22.10. 18:00
Žižkov C
-
Břevnov
13
22.10. 18:00
Košíře A
-
MFF A
14
22.10. 18:00
Přír. vědy A
-
Slavoj
15
22.10. 18:00
Kobylisy A
-
Karlín
16
29.10. 18:00
Španielka
-
Karlín
17
29.10. 18:00
Slavoj
-
Kobylisy A
18
29.10. 18:00
MFF A
-
Přír. vědy A
19
29.10. 18:00
Břevnov
-
Košíře A
20
29.10. 18:00
Střešovice C
-
Žižkov C
21
05.11. 18:00
Žižkov C
-
Španielka
22
05.11. 18:00
Košíře A
-
Střešovice C
23
05.11. 18:00
Přír. vědy A
-
Břevnov
24
05.11. 18:00
Kobylisy A
-
MFF A
25
05.11. 18:00
Karlín
-
Slavoj
26
12.11. 18:00
Španielka
-
Slavoj
27
12.11. 18:00
MFF A
-
Karlín
28
12.11. 18:00
Břevnov
-
Kobylisy A
29
12.11. 18:00
Střešovice C
-
Přír. vědy A
30
12.11. 18:00
Žižkov C
-
Košíře A
31
19.11. 18:00
Košíře A
-
Španielka
32
19.11. 18:00
Přír. vědy A
-
Žižkov C
33
19.11. 18:00
Kobylisy A
-
Střešovice C
34
19.11. 18:00
Karlín
-
Břevnov
35
19.11. 18:00
Slavoj
-
MFF A
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
36
26.11. 18:00
Španielka
-
MFF A
37
26.11. 18:00
Břevnov
-
Slavoj
38
26.11. 18:00
Střešovice C
-
Karlín
39
26.11. 18:00
Žižkov C
-
Kobylisy A
40
26.11. 18:00
Košíře A
-
Přír. vědy A
41
03.12. 18:00
Přír. vědy A
-
Španielka
42
03.12. 18:00
Kobylisy A
-
Košíře A
43
03.12. 18:00
Karlín
-
Žižkov C
44
03.12. 18:00
Slavoj
-
Střešovice C
45
03.12. 18:00
MFF A
-
Břevnov
9. kolo
2. polovina soutěže 10. kolo
46
14.01. 18:00
Španielka
-
Břevnov
47
14.01. 18:00
MFF A
-
Střešovice C
48
14.01. 18:00
Slavoj
-
Žižkov C
49
14.01. 18:00
Karlín
-
Košíře A
50
14.01. 18:00
Kobylisy A
-
Přír. vědy A
51
21.01. 18:00
Kobylisy A
-
Španielka
52
21.01. 18:00
Přír. vědy A
-
Karlín
53
21.01. 18:00
Košíře A
-
Slavoj
54
21.01. 18:00
Žižkov C
-
MFF A
55
21.01. 18:00
Střešovice C
-
Břevnov
56
28.01. 18:00
Španielka
-
Střešovice C
57
28.01. 18:00
Břevnov
-
Žižkov C
58
28.01. 18:00
MFF A
-
Košíře A
59
28.01. 18:00
Slavoj
-
Přír. vědy A
60
28.01. 18:00
Karlín
-
Kobylisy A
61
04.02. 18:00
Karlín
-
Španielka
62
04.02. 18:00
Kobylisy A
-
Slavoj
63
04.02. 18:00
Přír. vědy A
-
MFF A
64
04.02. 18:00
Košíře A
-
Břevnov
65
04.02. 18:00
Žižkov C
-
Střešovice C
66
25.02. 18:00
Španielka
-
Žižkov C
67
25.02. 18:00
Střešovice C
-
Košíře A
68
25.02. 18:00
Břevnov
-
Přír. vědy A
69
25.02. 18:00
MFF A
-
Kobylisy A
70
25.02. 18:00
Slavoj
-
Karlín
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
71
04.03. 18:00
Slavoj
-
Španielka
72
04.03. 18:00
Karlín
-
MFF A
73
04.03. 18:00
Kobylisy A
-
Břevnov
74
04.03. 18:00
Přír. vědy A
-
Střešovice C
75
04.03. 18:00
Košíře A
-
Žižkov C
76
11.03. 18:00
Španielka
-
Košíře A
77
11.03. 18:00
Žižkov C
-
Přír. vědy A
78
11.03. 18:00
Střešovice C
-
Kobylisy A
79
11.03. 18:00
Břevnov
-
Karlín
80
11.03. 18:00
MFF A
-
Slavoj
81
18.03. 18:00
MFF A
-
Španielka
82
18.03. 18:00
Slavoj
-
Břevnov
83
18.03. 18:00
Karlín
-
Střešovice C
84
18.03. 18:00
Kobylisy A
-
Žižkov C
85
18.03. 18:00
Přír. vědy A
-
Košíře A
86
25.03. 18:00
Španielka
-
Přír. vědy A
87
25.03. 18:00
Košíře A
-
Kobylisy A
88
25.03. 18:00
Žižkov C
-
Karlín
89
25.03. 18:00
Střešovice C
-
Slavoj
90
25.03. 18:00
Břevnov
-
MFF A
16. kolo
17. kolo
18. kolo
Náhradní termíny:
1. polovina soutěže - NT:
2. polovina soutěže - NT:
12.-18.12.2012 , 02.-08.01.2013, 09.-15.01.2013
06.-12.02.2013, 13.-19.02.2013
2. třída mužů, sk. A – (M2A)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ SOKOL ŽIŽKOV I. A
Roman Schrötter, Březová 969/26, 182 00 Praha 8- Kobylisy
TZ: --TB: ---, 721 871 127
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Žižkov I., Koněvova 19 (Vítkov), 130 00 Praha 3-Žižkov
Z M-B, C Florenc A 133, 207 na zast. Tachovské nám. nebo A 136 na zast. Rokycanova a pěšky
2. TJ LETOV LETŇANY
Jan Moravec, Macešková 15, 106 00 Praha 10
TZ: --TB: ---, 602 140 226
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Letov Letňany (u sportovní haly), Třinecká 79 , 190 00 Praha 9-Letňany
Z M-C Letňany A 195, 365, 151, 186, 140 a 149 na zast. Tupolevova
3. TJ SOKOL ŘEPY A
Lukáš Kotrba, V Hůrkách 2142, 158 00 Praha 5
TZ: --TB: ---, 721 446 225
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Řepy (u sokolovny), Na Chobotě 125, 163 00 Praha 6-Řepy
Z M-B Anděl T 9, 10 a ve špičce také T 16 na zast. Sídliště Řepy a cca 3 min. pěšky, nebo A 164 na
zast. Škola Řepy, resp. A 180 na zast. Sídliště Řepy (konečná)
4. TJ SOKOL MODŘANY B
Roman Sulík, Pejevové 3416, 143 00 Praha 4-Modřany
TZ: 731 643 638
TB: 723 783 442, 731 643 638
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Sokol Modřany, K Vltavě 410, 140 00 Praha 4-Modřany
T 3, 17, 21 na zast. Nádraží Modřany nebo A 205, 165 na zast. Na Havránce a pěšky
5. VŠTJ TECHNIKA PRAHA SF
Ing. Jaroslav Trnka, Trachtova 2/1130, 158 00 Praha 5
TZ: --TB: ---, 603 256 144
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ ABC Braník, ul. Ve Studeném (Za Mlýnem), 140 00 Praha 4-Braník
T 3, 16, 17, 21 na zast. Pobřežní cesta, nebo z M-B Smíchov. Nádraží A 196, 197, 198, 199 na zast.
Ke Krči, nebo z M-C Budějovická A 192 na zast. Branické náměstí, a vždy cca 5 min. pěšky
6. VSK CHEMIE PRAHA
Ing. Martin Janák, Hornoměcholupská 948/74, 102 00 Praha 10
TZ: --TB: ---, 724 287 001
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu SK Slavia (u atletického stadionu), Vladivostocká 1460/10, Praha 10-Vršovice
T 4, 7, 19, 22, 23, 24 na zast. Kubánské nám. a cca 5 min. pěšky kolem haly k atletickému stadionu
7. TJ SOKOL VYŠEHRAD A
Pavel Rypl, Lipová 56, Malé Kyšice, 273 51 Malé Kyšice
TZ: --TB: ---, 606 378 669
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu TJ Sokol Nusle (u nuselské sokolovny), Na Květnici 700/1, Praha 4 - Nusle
Z M-C Vyšehrad pěšky cca 10 min. směr Nusle, nebo A 193 či T 18 na zast. Palouček a 5 min. pěšky
8. TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE A
Miroslav Švancara, Božanovská 2082/9, 193 00 Praha 20- Horní Počernice
TZ: --TB: ---, 606 677 669
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol H. Počernice (u sokolovny), Chvalkovická 2031, 193 00 Praha 20-Horní Počernice
Z M-B Černý Most A 223 na zast. Jeřická a cca 5 min. pěšky
9. SK METEOR PRAHA D
Martin Antony, Pod Krosínkou 43, 190 00 Praha 9- Vysočany
TZ: --TB: ---, 732 701 172
E-mail: [email protected]
Hřiště volejbalového areálu SK Meteor, U Meteoru 29/37, 180 00Praha 8-Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 15, 24 a 25 směr Kobylisy do zast. Stejskalova a pěšky
10. VŠK IURIDICA PRAHA
Martin Kovář, Marie Podvalové 939/13, 196 00 Praha 9- Čakovice
TZ: --TB: ---, 777 589 326
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Praga, U Lidového domu 11, Praha 9-Vysočany
Z M-B Vysočanská pěšky cca 10 min. nebo A 136, 177, 195 na zast. Vysočanská nebo T 19 na zast.
Špitálská a pěšky
2. třída mužů (M2A) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 -
1. kolo
1
04.09. 17:30
Žižkov A
- Iuridica
Karásek M.
2
04.09. 17:30
Letov
- Meteor D
Vaniš M.
3
04.09. 17:30
Řepy A
- H. Počernice A
Rychlík D.
4
04.09. 17:30
Modřany B
- Vyšehrad A
Luptáková P.
5
04.09. 17:30
Technika
- Chemie
Nágl P.
6
06.09. 17:30
Iuridica
- Chemie
Tkáč A.
7
06.09. 17:30
Vyšehrad A
- Technika
Zich J.
8
06.09. 17:30
H. Počernice A
- Modřany B
Rychlík D.
9
06.09. 17:30
Meteor D
- Řepy A
Baumruk F.
10
06.09. 17:30
Žižkov A
- Letov
Pítr V.
11
11.09. 17:30
Letov
- Iuridica
Pivnička V.
12
11.09. 17:30
Řepy A
- Žižkov A
Bauer J.
13
11.09. 17:30
Modřany B
- Meteor D
Lepič M.
14
11.09. 17:30
Technika
- H. Počernice A
Luptáková P.
15
11.09. 17:30
Chemie
- Vyšehrad A
Kvasnička K.
16
13.09. 17:30
Iuridica
- Vyšehrad A
Závora J.
17
13.09. 17:30
H. Počernice A
- Chemie
Škoda Z.
18
13.09. 17:30
Meteor D
- Technika
Baumruk F.
19
13.09. 17:30
Žižkov A
- Modřany B
Kvasnička K.
20
13.09. 17:30
Letov
- Řepy A
Strachanová I.
21
18.09. 17:30
Řepy A
- Iuridica
Bauer J.
22
18.09. 17:30
Modřany B
- Letov
Luptáková P.
23
18.09. 17:30
Technika
- Žižkov A
Zich J.
24
18.09. 17:30
Chemie
- Meteor D
Závora J.
25
18.09. 17:30
Vyšehrad A
- H. Počernice A
Činátl D.
26
20.09. 17:30
Iuridica
- H. Počernice A
Knapová M.
27
20.09. 17:30
Meteor D
- Vyšehrad A
Lhoták J.
28
20.09. 17:30
Žižkov A
- Chemie
Pítr V.
29
20.09. 17:30
Letov
- Technika
Baumruk F.
30
20.09. 17:30
Řepy A
- Modřany B
Kohlmann T.
31
25.09. 17:30
Modřany B
- Iuridica
Bauer J.
32
25.09. 17:30
Technika
- Řepy A
Hron L.
33
25.09. 17:30
Chemie
- Letov
Lepič M.
34
25.09. 17:30
Vyšehrad A
- Žižkov A
Zich J.
35
25.09. 17:30
H. Počernice A
- Meteor D
Rychlík D.
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
07.05. 18:00
Iuridica
- Meteor D
37
07.05. 18:00
Žižkov A
- H. Počernice A
38
07.05. 18:00
Letov
- Vyšehrad A
39
07.05. 18:00
Řepy A
- Chemie
40
07.05. 18:00
Modřany B
- Technika
41
14.05. 18:00
Technika
- Iuridica
42
14.05. 18:00
Chemie
- Modřany B
43
14.05. 18:00
Vyšehrad A
- Řepy A
44
14.05. 18:00
H. Počernice A
- Letov
45
14.05. 18:00
Meteor D
- Žižkov A
9. kolo
10. kolo
46
16.05. 18:00
Iuridica
- Žižkov A
47
16.05. 18:00
Meteor D
- Letov
48
16.05. 18:00
H. Počernice A
- Řepy A
49
16.05. 18:00
Vyšehrad A
- Modřany B
50
16.05. 18:00
Chemie
- Technika
11. kolo
51
23.05. 18:00
Chemie
- Iuridica
52
23.05. 18:00
Technika
- Vyšehrad A
53
23.05. 18:00
Modřany B
- H. Počernice A
54
23.05. 18:00
Řepy A
- Meteor D
55
23.05. 18:00
Letov
- Žižkov A
12. kolo
56
28.05. 18:00
Iuridica
- Letov
57
28.05. 18:00
Žižkov A
- Řepy A
58
28.05. 18:00
Meteor D
- Modřany B
59
28.05. 18:00
H. Počernice A
- Technika
60
28.05. 18:00
Vyšehrad A
- Chemie
13. kolo
61
04.06. 18:00
Vyšehrad A
- Iuridica
62
04.06. 18:00
Chemie
- H. Počernice A
63
04.06. 18:00
Technika
- Meteor D
64
04.06. 18:00
Modřany B
- Žižkov A
65
04.06. 18:00
Řepy A
- Letov
14. kolo
66
06.06. 18:00
Iuridica
- Řepy A
67
06.06. 18:00
Letov
- Modřany B
68
06.06. 18:00
Žižkov A
- Technika
69
06.06. 18:00
Meteor D
- Chemie
70
06.06. 18:00
H. Počernice A
- Vyšehrad A
H. Počernice A
- Iuridica
15. kolo
71
13.06. 18:00
72
13.06. 18:00
Vyšehrad A
- Meteor D
73
13.06. 18:00
Chemie
- Žižkov A
74
13.06. 18:00
Technika
- Letov
75
13.06. 18:00
Modřany B
- Řepy A
16. kolo
76
18.06. 18:00
Iuridica
- Modřany B
77
18.06. 18:00
Řepy A
- Technika
78
18.06. 18:00
Letov
- Chemie
79
18.06. 18:00
Žižkov A
- Vyšehrad A
80
18.06. 18:00
Meteor D
- H. Počernice A
17. kolo
81
25.06. 18:00
Meteor D
- Iuridica
82
25.06. 18:00
H. Počernice A
- Žižkov A
83
25.06. 18:00
Vyšehrad A
- Letov
84
25.06. 18:00
Chemie
- Řepy A
85
25.06. 18:00
Technika
- Modřany B
18. kolo
86
27.06. 18:00
Iuridica
- Technika
87
27.06. 18:00
Modřany B
- Chemie
88
27.06. 18:00
Řepy A
- Vyšehrad A
89
27.06. 18:00
Letov
- H. Počernice A
90
27.06. 18:00
Žižkov A
- Meteor D
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012: 30.04.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
NT – jaro 2013:
21.05.2013, 30.05.2013, 11.06.2013, 20.06.2013
2. třída mužů, sk. B – (M2B)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ PETŘINY A
Ing. Jiří Hanousek, Nám. Osvoboditelů 1366/5, 153 00 Praha 5
TZ: 257 910 071
TB: 257 810 142, 603 570 162
Fax: 257 911 603
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, 163 00 Praha 6- Řepy
Z M-B Anděl T 9, 10 na zast. Slánská a vpravo ve směru jízdy cca 5 min. pěšky, nebo A 164, 214 a
225 na zast. Bazovského – přímo před vchodem do areálu hřišť a pěšky cca 5 min.
2. VŠSK MFF PRAHA E
Lukáš Hlůže, Bramboříková 2995/2, 106 00 Praha 10
TZ: --TB: ---, 777 953 158
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu VŠSK MFF na Albertově, Albertov, 120 00 Praha 2
Z M-C I.P.Pavlova cca 10 min. pěšky, T 18, 7, 24 na zast. Albertov a cca 5 min. pěšky
3. TJ PRAHA – PODOLÍ C
Michal Tomášek, Bukovecká 510, 199 00 Praha 18-Letňany
TZ: --TB: ---, 603 114 488
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Praha- Podolí na Dobešce, Nad Lomem 1777, 140 00 Praha 4-Podolí
Z M-C Budějovická A 124 směr Dvorce na zast. Dobeška a cca 5 min. pěšky
4. SK METEOR PRAHA B
Martin Kroh, Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8- Libeň
TZ: --TB: ---, 604 428 100
E-mail: [email protected]
Hřiště volejbalového areálu SK Meteor, U Meteoru 29/37, Praha 8-Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 15 směr Kobylisy na zast. Stejskalova a cca 5 min. pěšky
5. VSK PŘÍRODNÍ VĚDY PRAHA D
Tomáš Lejsek, Cuřínova 586/6, 142 00 Praha 12-Kamýk
TZ: 224 948 455
TB: ---, 605 747 910
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu VŠSK MFF Na Albertově, Albertov, Praha 2-Vinohrady
Z M-C I.P. Pavlova pěšky 10 min., z M-B Karlovo nám. T 24, 10 na zast. Albertov a 5 min. pěšky
6. TJ SLAVOJ PRAHA
Pavel Pecka, Katusická 681/2, 197 00 Praha 9
TZ: --TB: ---, 736 600 235
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu ostrova Štvanice, Štvanice 944, 170 00 Praha 7
Z M-B, C Florenc nebo Z M-C Vltavská cca 10 min. pěšky směr Hlávkův most a kolem tenis. areálu
7. SC K3 PRAHA
Martin Hrivnák, Cedrová 1041, 252 42 Jesenice u Prahy
TZ: --TB: ---, 604 211 654
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Michle, (za tenis.kurty) Pod Stárkou, 140 00 Praha 4 (výjimka: čáry z umělé hmoty)
T 11 na zast. Pod Jezerkou, nebo A 106, 124, 182 a 188 na zast. Kloboučnická, vždy cca5 min. pěšky
8. TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO A
Michal Dopita, Pod Jarovem 8, 130 00 Praha 3
TZ: --TB: -, 737 167 695
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Astra, V Korytech 27, Praha 10-Zahradní Město
Z M-A Strašnická A 188 nebo z M-A Skalka A 195, vždy na zast. Jesenická a pěšky
9. SK METEOR PRAHA A
Michal Kaplan, Radomská 473/9, 181 00 Praha 8
TZ: --TB: ---, 723 717 039
E-mail: [email protected]
Hřiště volejbalového areálu SK Meteor, U Meteoru 29/37, 180 00 Praha 8-Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 15, 24 a 25 směr Kobylisy do zast. Stejskalova a pěšky
10. TJ VSŠ PRAHA
Tomislav Trunška, Parašutistů 631/10, 161 00 Praha 6
TZ: --TB: ---, 602 283 393
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Vojenské střední školy, Pilotů 217, 160 00 Praha 6 (výjimka: čáry z umělé hmoty)
Z M-C Dejvická A 218 na zast. Nádr. Ruzyně (na znamení!)a hl. vchodem do voj. areálu VSŠ
2. třída, sk. B (M2B) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
03.09. 17:30
Petřiny A
- VSŠ
Nedbálek A.
2
03.09. 17:30
MFF E
- Meteor A
Činátl R.
3
03.09. 17:30
Podolí C
- Astra A
Dušek P.
4
03.09. 17:30
Meteor B
- SC K3
Buchar T.
5
03.09. 17:30
Přír. vědy B
- Slavoj
Hron J.
6
05.09. 17:30
VSŠ
- Slavoj
Šlechta J.
7
05.09. 17:30
SC K3
- Přír. vědy B
Nágl P.
8
05.09. 17:30
Astra A
- Meteor B
Karas L.
9
05.09. 17:30
Meteor A
- Podolí C
Pivnička V.
10
05.09. 17:30
Petřiny A
- MFF E
Hladišová M.
11
10.09. 17:30
MFF E
- VSŠ
Činátl R.
12
10.09. 17:30
Podolí C
- Petřiny A
Dušek P.
13
10.09. 17:30
Meteor B
- Meteor A
Bauer J.
14
10.09. 17:30
Přír. vědy B
- Astra A
Syrový M.
15
10.09. 17:30
Slavoj
- SC K3
Nedbálek A.
16
12.09. 17:30
VSŠ
- SC K3
Hladišová M.
17
12.09. 17:30
Astra A
- Slavoj
Buchar T.
18
12.09. 17:30
Meteor A
- Přír. vědy B
Chlubná P.
19
12.09. 17:30
Petřiny A
- Meteor B
Hrubý F.
20
12.09. 17:30
MFF E
- Podolí C
Kotrč J.
21
17.09. 17:30
Podolí C
- VSŠ
Hron J.
22
17.09. 17:30
Meteor B
- MFF E
Činátl R.
23
17.09. 17:30
Přír. vědy B
- Petřiny A
Hladišová M.
24
17.09. 17:30
Slavoj
- Meteor A
Kvasnička K.
25
17.09. 17:30
SC K3
- Astra A
Dušek P.
26
19.09. 17:30
VSŠ
- Astra A
Hladišová M.
27
19.09. 17:30
Meteor A
- SC K3
Vaniš M.
28
19.09. 17:30
Petřiny A
- Slavoj
Poláček J.
29
19.09. 17:30
MFF E
- Přír. vědy B
Nágl P.
30
19.09. 17:30
Podolí C
- Meteor B
Kotrč J.
31
24.09. 17:30
Meteor B
- VSŠ
Lhoták J.
32
24.09. 17:30
Přír. vědy B
- Podolí C
Hron J.
33
24.09. 17:30
Slavoj
- MFF E
Buchar T.
34
24.09. 17:30
SC K3
- Petřiny A
Dušková D.
35
24.09. 17:30
Astra A
- Meteor A
Hladišová M.
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
06.05. 18:00
VSŠ
- Meteor A
37
06.05. 18:00
Petřiny A
- Astra A
38
06.05. 18:00
MFF E
- SC K3
39
06.05. 18:00
Podolí C
- Slavoj
40
06.05. 18:00
Meteor B
- Přír. vědy B
41
13.05. 18:00
Přír. vědy B
- VSŠ
42
13.05. 18:00
Slavoj
- Meteor B
43
13.05. 18:00
SC K3
- Podolí C
44
13.05. 18:00
Astra A
- MFF E
45
13.05. 18:00
Meteor A
- Petřiny A
46
15.05. 18:00
VSŠ
- Petřiny A
47
15.05. 18:00
Meteor A
- MFF E
48
15.05. 18:00
Astra A
- Podolí C
49
15.05. 18:00
SC K3
- Meteor B
50
15.05. 18:00
Slavoj
- Přír. vědy B
51
22.05. 18:00
Slavoj
- VSŠ
52
22.05. 18:00
Přír. vědy B
- SC K3
53
22.05. 18:00
Meteor B
- Astra A
54
22.05. 18:00
Podolí C
- Meteor A
55
22.05. 18:00
MFF E
- Petřiny A
56
27.05. 18:00
VSŠ
- MFF E
57
27.05. 18:00
Petřiny A
- Podolí C
58
27.05. 18:00
Meteor A
- Meteor B
59
27.05. 18:00
Astra A
- Přír. vědy B
60
27.05. 18:00
SC K3
- Slavoj
61
03.06. 18:00
SC K3
- VSŠ
62
03.06. 18:00
Slavoj
- Astra A
63
03.06. 18:00
Přír. vědy B
- Meteor A
64
03.06. 18:00
Meteor B
- Petřiny A
65
03.06. 18:00
Podolí C
- MFF E
66
05.06. 18:00
VSŠ
- Podolí C
67
05.06. 18:00
MFF E
- Meteor B
68
05.06. 18:00
Petřiny A
- Přír. vědy B
69
05.06. 18:00
Meteor A
- Slavoj
70
05.06. 18:00
Astra A
- SC K3
71
12.06. 18:00
Astra A
- VSŠ
72
12.06. 18:00
SC K3
- Meteor A
73
12.06. 18:00
Slavoj
- Petřiny A
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
74
12.06. 18:00
Přír. vědy B
- MFF E
75
12.06. 18:00
Meteor B
- Podolí C
76
17.06. 18:00
VSŠ
- Meteor B
77
17.06. 18:00
Podolí C
- Přír. vědy B
78
17.06. 18:00
MFF E
- Slavoj
79
17.06. 18:00
Petřiny A
- SC K3
80
17.06. 18:00
Meteor A
- Astra A
81
24.06. 18:00
Meteor A
- VSŠ
82
24.06. 18:00
Astra A
- Petřiny A
83
24.06. 18:00
SC K3
- MFF E
84
24.06. 18:00
Slavoj
- Podolí C
85
24.06. 18:00
Přír. vědy B
- Meteor B
86
26.06. 18:00
VSŠ
- Přír. vědy B
87
26.06. 18:00
Meteor B
- Slavoj
88
26.06. 18:00
Podolí C
- SC K3
89
26.06. 18:00
MFF E
- Astra A
90
26.06. 18:00
Petřiny A
- Meteor A
16. kolo
17. kolo
18. kolo
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012:
NT – jaro 2013:
29.4.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
20.05.2013, 29.05.2013, 10.06.2013, 19.06.2013
2. třída žen – (Z2)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. SOKOL VYŠEHRAD C
Yvona Kreuzmannová, Vítkova 21, 186 00 Praha 8
TZ: 224 813 899
TB: ---, 602 368 979
E-mail: [email protected]
Hřiště SK Meteor, U Meteoru 29/37, 182 00 Praha 8- Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 24 a 25 směr Kobylisy na zast. Stejskalova a cca 5 min. pěšky
2. TJ SLOVAN BOHNICE A
Jiřina Řebíčková, V Katovičkách 76, 250 73 Jenštejn
TZ: --TB: ---, 603 994 875
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Slovan Bohnice (u sokolovny), Čimický Háj 570, 180 00 Praha 8-Bohnice
Z M-C Kobylisy A 152, 200, 177 nebo z M-B Vysočanská A 177 vždy na zast. Podhajská pole
3. VK ŽIŽKA C
Jolana Bezchlebová, Z. Austa 88 E, 250 88 Čelákovice
TZ: 222 282 900
TB: ---, 724 819 062 E-mail: [email protected]
E-mail(2): [email protected]
Hřiště v areálu VK Žižka (býv. Čechie) na Maninách, Rohanský ostrov, 180 00 Praha 8-Karlín
Z M-B Křižíkova T 8, 24 na zast. Urxova a cca 5 min. pěšky pod tratí kolem bývalých skladů nebo
z M-B Invalidovna cca 5 min. pěšky
4. TJ SOKOL MODŘANY A
Dana Voborská, Nad Belárií 15, 143 00 Praha 4
TZ: 244 401 864
TB: ---, 737 708 064
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Modřany, K Vltavě 410, 140 00 Praha 4-Modřany
T 3, 17 na zast. Nádraží Modřany a cca 3 min. pěšky, nebo A 205, 165 na zast. Na Havránce
5. TJ ABC BRANÍK B
Lenka Honcová, Konstantinova 1474/10, 149 00 Praha 11
TZ: --TB: 272 912 553, 603 984 176
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ ABC Braník, Ve Studeném (Za mlýnem vedle fotbal. hřiště), 140 00 Praha 4-Braník
T 3, 16, 17, 21 na zast. Přístaviště, poté A 196, 197, 198, na zast. Branické náměstí,
nebo Z M-C Budějovická A 192 na zast. Branické náměstí a cca 3 min. pěšky
6. SOKOL VYŠEHRAD A
Eliška Raupachová, Houdova 17, 158 00 Praha 5
TZ: 973 200 650
TB: ---, 777 852 602
E-mail: [email protected]
Hřiště SK Meteor Praha, U Meteoru 29/37, 180 00 Praha 8- Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 24 na zast. Stejskalova a cca 5 min. pěšky
7. VŠSK MFF PRAHA D
Leona Uhrová, Benešovská 28, 257 22 Městečko u Nespek, Čerčany
TZ: --TB: ---, 603 265 750
E-mail: [email protected]
Hřiště VŠK MFF na Albertově, Albertov, 120 00 Praha 2 (výjimka: kolem čar výška nižší než 7 m!)
Z M-C I.P. Pavlova cca 10 min. pěšky, T 7, 24, 18 na zast. Albertov a cca 5 min. pěšky
8. SOKOL I. SMÍCHOV B
Kateřina Rašínová, K Dolům 88/71, 143 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 774 877 400
E-mail: [email protected]
Hřiště Mrázovka (letní cvičiště), U Mrázovky 1566, 150 00 Praha 5-Smíchov
Z M-B Anděl a dále z Knížecí A 137 na zast. Malvazinky a pěšky cca 3 min. pěšky ul. U Mrázovky
9. TJ SOKOL MODŘANY B
Tereza Kapičková, Pejevové 3118/8, 143 00 Praha 4- Modřany
TZ: --TB: ---,737 222 070
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Modřany, K Vltavě 410, 143 00 Praha 4-Modřany
A 205, 165 na zast. Na Havránce a pěšky, nebo T 3, 17 na zast. Nádraží Modřany
10. SK START PRAHA
Radka Matysová, Bajkalská 10, 100 00 Praha 2
TZ: --TB: ---, 736 506 356
E-mail: [email protected]
Hřiště SK Start, Střelecký ostrov, 110 00 Praha 1
Z M-B Národní třída pěšky cca 10 min. nebo T 9, 22 na zast. Národní divadlo a pěšky na most Legií
2. třída žen (Z2) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
04.09. 17:30
Vyšehrad C
- Start
Jandera T.
2
04.09. 17:30
Bohnice A
- Modřany B
Valášek Z.
3
04.09. 17:30
Žižka C
- Smíchov B
Syrový M.
4
04.09. 17:30
Modřany A
- MFF D
Knapová M.
5
04.09. 17:30
Braník B
- Vyšehrad A
Zich J.
6
06.09. 17:30
Start
- Vyšehrad A
Matras J.
7
06.09. 17:30
MFF D
- Braník B
Pechá A.
8
06.09. 17:30
Smíchov B
- Modřany A
Kohlmann T.
9
06.09. 17:30
Modřany B
- Žižka C
Knapová M.
10
06.09. 17:30
Vyšehrad C
- Bohnice A
Hrdina M.
11
11.09. 17:30
Bohnice A
- Start
Knapová M.
12
11.09. 17:30
Žižka C
- Vyšehrad C
Syrový M.
13
11.09. 17:30
Modřany A
- Modřany B
Činátl D.
14
11.09. 17:30
Braník B
- Smíchov B
Kobliha V.
15
11.09. 17:30
Vyšehrad A
- MFF D
Matras J.
16
13.09. 17:30
Start
- MFF D
Karásek M.
17
13.09. 17:30
Smíchov B
- Vyšehrad A
Kohlmann T.
18
13.09. 17:30
Modřany B
- Braník B
Pechá A.
19
13.09. 17:30
Vyšehrad C
- Modřany A
Tkáč A.
20
13.09. 17:30
Bohnice A
- Žižka C
Valášek Z.
21
18.09. 17:30
Žižka C
- Start
Kužel Z.
22
18.09. 17:30
Modřany A
- Bohnice A
Lepič M.
23
18.09. 17:30
Braník B
- Vyšehrad C
Cuc J.
24
18.09. 17:30
Vyšehrad A
- Modřany B
Blažek M.
25
18.09. 17:30
MFF D
- Smíchov B
Knapová M.
26
20.09. 17:30
Start
- Smíchov B
Zich J.
27
20.09. 17:30
Modřany B
- MFF D
Pechá A.
28
20.09. 17:30
Vyšehrad C
- Vyšehrad A
Rychlík D.
29
20.09. 17:30
Bohnice A
- Braník B
Kužel Z.
30
20.09. 17:30
Žižka C
- Modřany A
Blažek M.
31
25.09. 17:30
Modřany A
- Start
Knapová M.
32
25.09. 17:30
Braník B
- Žižka C
Luptáková P.
33
25.09. 17:30
Vyšehrad A
- Bohnice A
Leszczynski R.
34
25.09. 17:30
MFF D
- Vyšehrad C
Jandera T.
35
25.09. 17:30
Smíchov B
- Modřany B
Pítr V.
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
07.05. 18:00
Start
- Modřany B
37
07.05. 18:00
Vyšehrad C
- Smíchov B
38
07.05. 18:00
Bohnice A
- MFF D
39
07.05. 18:00
Žižka C
- Vyšehrad A
40
07.05. 18:00
Modřany A
- Braník B
41
14.05. 18:00
Braník B
- Start
42
14.05. 18:00
Vyšehrad A
- Modřany A
43
14.05. 18:00
MFF D
- Žižka C
44
14.05. 18:00
Smíchov B
- Bohnice A
45
14.05. 18:00
Modřany B
- Vyšehrad C
46
16.05. 18:00
Start
- Vyšehrad C
47
16.05. 18:00
Modřany B
- Bohnice A
48
16.05. 18:00
Smíchov B
- Žižka C
49
16.05. 18:00
MFF D
- Modřany A
50
16.05. 18:00
Vyšehrad A
- Braník B
51
23.05. 18:00
Vyšehrad A
- Start
52
23.05. 18:00
Braník B
- MFF D
53
23.05. 18:00
Modřany A
- Smíchov B
54
23.05. 18:00
Žižka C
- Modřany B
55
23.05. 18:00
Bohnice A
- Vyšehrad C
56
28.05. 18:00
Start
- Bohnice A
57
28.05. 18:00
Vyšehrad C
- Žižka C
58
28.05. 18:00
Modřany B
- Modřany A
59
28.05. 18:00
Smíchov B
- Braník B
60
28.05. 18:00
MFF D
- Vyšehrad A
61
04.06. 18:00
MFF D
- Start
62
04.06. 18:00
Vyšehrad A
- Smíchov B
63
04.06. 18:00
Braník B
- Modřany B
64
04.06. 18:00
Modřany A
- Vyšehrad C
65
04.06. 18:00
Žižka C
- Bohnice A
66
06.06. 18:00
Start
- Žižka C
67
06.06. 18:00
Bohnice A
- Modřany A
68
06.06. 18:00
Vyšehrad C
- Braník B
69
06.06. 18:00
Modřany B
- Vyšehrad A
70
06.06. 18:00
Smíchov B
- MFF D
71
13.06. 18:00
Smíchov B
- Start
72
13.06. 18:00
MFF D
- Modřany B
73
13.06. 18:00
Vyšehrad A
- Vyšehrad C
74
13.06. 18:00
Braník B
- Bohnice A
75
13.06. 18:00
Modřany A
- Žižka C
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
76
18.06. 18:00
Start
- Modřany A
77
18.06. 18:00
Žižka C
- Braník B
78
18.06. 18:00
Bohnice A
- Vyšehrad A
79
18.06. 18:00
Vyšehrad C
- MFF D
80
18.06. 18:00
Modřany B
- Smíchov B
81
25.06. 18:00
Modřany B
- Start
82
25.06. 18:00
Smíchov B
- Vyšehrad C
83
25.06. 18:00
MFF D
- Bohnice A
84
25.06. 18:00
Vyšehrad A
- Žižka C
85
25.06. 18:00
Braník B
- Modřany A
86
27.06. 18:00
Start
- Braník B
87
27.06. 18:00
Modřany A
- Vyšehrad A
88
27.06. 18:00
Žižka C
- MFF D
89
27.06. 18:00
Bohnice A
- Smíchov B
90
27.06. 18:00
Vyšehrad C
- Modřany B
17. kolo
18. kolo
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012: 30.04.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
NT – jaro 2013:
21.05.2013, 30.05.2013, 11.06.2013, 20.06.2013
3. třída mužů, sk. A – (M3A)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. RADOTÍNSKÝ SPORTOVNÍ KLUB A
Pavel Vladyka, Na Viničkách 3, 153 00 Praha 5- Radotín
TZ: --TB: ---, 777 043 049
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu nového (fotbal).stadionu Radotínský SK, K Lázním 2000/6a, 153 00 Praha 5-Radotín
Z M-B Smích. nádraží A 244, 172 na (koneč). zast. Sídliště Radotín a pod tratí k fotbal. stadionu
2. TJ SOKOL JINONICE A
Karel Klír, Butovická 100/33, 158 00 Praha 5
TZ: 731 535 704
TB: ---, 775 216 604
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Jinonice, Butovická 100/33, 158 00 Praha 5
Z M-B Nové Butovice cca 7 min. pěšky do ul. Butovická
3. TJ SOKOL ŘEPY B
Petr Benda, Makovského 1142, 163 00 Praha 6- Řepy
TZ: 737 288 641
TB: ---, 605 732 910
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Řepy (u sokolovny), Na Chobotě 125, Praha 6
Z M-B Anděl T 9, 10 na koneč. zast., A 164 na zast. Škola Řepy, resp. A 180 na zast. Sídliště Řepy
4. TJ BŘEVNOV
Jan Havlíček, Lucemburská 26, 130 00 Praha 3
TZ: --TB: ---, 776 768 028
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu SK Meteor, U Meteoru 29/37, 180 00 Praha 8-Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 15 na zast. Stejskalova a cca 5 min. pěšky
5. TJ SOKOL MODŘANY D
Marek Bláha, Sulická 1, 142 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 777 711 096
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Sokol (u sokolovny), K Vltavě 410, Praha 4-Modřany
T 3, 17 na zast. Nádraží Modřany nebo A 205, 165 na zast. Na Havránce a pěšky k Vltavě
6. TJ SLAVOJ BŘEVNOV
Lubomír Červenka, Smrčínská 6/3238, 150 00 Praha 5
TZ: --TB: ---, 606 622 236
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, 163 00 Praha 6- Řepy
Z M-B Anděl T 9, 10 na zast. Blatiny a cca 5 min. vpravo ve směru jízdy, nebo A 164, 225 na zast.
Bazovského a pěšky cca 5 min. přímo u vchodu do zadní části areálu ZŠ
7. VŠSK MFF PRAHA F
Vladimír Malý, Hrdličkova 2177/2, 148 00 Praha 4- Chodov
TZ: 222 515 612
TB: ---, 736 139 259
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu VŠSK MFF na Albertově, Albertov, 120 00 Praha 2
Z M-C I.P. Pavlova pěšky cca 10 min.ulicí Ke Karlovu nebo z M-B Karlovo nám. T 24, 10 na zast.
Albertov a cca 5 min. pěšky
8. TJ PRAHA - PODOLÍ D
Ing. Vladimír Holý, Podolská 122/769, 147 00 Praha 4- Podolí
TZ: 274 052 199
TB: ---, 604 210 656
E-mail: Vladimí[email protected]
Hřiště Na Dobešce, Nad Lomem 1777, 140 00 Praha 4-Podolí
Z M-C Budějovická A 124 směr Dvorce na zast. Dobeška a cca 5 min. pěšky
9. TJ ABC BRANÍK C
Pavel Bízek, U Družstva Tempo 241/19, 142 00 Praha 4-Lhotka
TZ: 272 100 711
TB: 241 722 027, 731 481 396
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ ABC Braník, ul. Ve Studeném (Za mlýnem), Praha 4-Braník
T 3, 16, 17, 21 na zast. Pobřežní cesta, nebo z M-B Smíchov.nádraží A 192, 196, 197, 198, 199 na
zast. Ke Krči, Z M-C Budějovická A 192 na zast. Branické náměstí, a vý´ždy cca 5 min. pěšky
10. TJ SOKOL MODŘANY C
David Novák, Kovařovicova 1139/2, 140 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 776 890 839
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Sokol (u sokolovny), K Vltavě 410, Praha 4-Modřany
T 3, 17, 21 na zast. Nádraží Modřany nebo A 205, 165 na zast. Na Havránce a pěšky k Vltavě
3. třída mužů, sk. A (M3A) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
03.09. 17:30
Radotín A
- Modřany C
Drahorád I.
2
03.09. 17:30
Jinonice A
- Braník C
Skřivánková J.
3
03.09. 17:30
Řepy B
- Podolí D
Kohlmann T.
4
03.09. 17:30
Břevnov
- MFF F
Pítr V.
5
03.09. 17:30
Modřany D
- Sj Břevnov
Cucová R.
6
05.09. 17:30
Modřany C
- Sj Břevnov
Dandová Z.
7
05.09. 17:30
MFF F
- Modřany D
Kotrč J.
8
05.09. 17:30
Podolí D
- Břevnov
Holý P.
9
05.09. 17:30
Braník C
- Řepy B
Činátl D.
10
05.09. 17:30
Radotín A
- Jinonice A
Kristl V.
11
10.09. 17:30
Jinonice A
- Modřany C
Šlechta J.
12
10.09. 17:30
Řepy B
- Radotín A
Pítr V.
13
10.09. 17:30
Břevnov
- Braník C
Horáková M.
14
10.09. 17:30
Modřany D
- Podolí D
Kalina J.
15
10.09. 17:30
Sj Břevnov
- MFF F
Poláček J.
16
12.09. 17:30
Modřany C
- MFF F
Kobliha V.
17
12.09. 17:30
Podolí D
- Sj Břevnov
Hron J.
18
12.09. 17:30
Braník C
- Modřany D
Dandová Z.
19
12.09. 17:30
Radotín A
- Břevnov
Ejem D.
20
12.09. 17:30
Jinonice A
- Řepy B
Rychlík D.
21
17.09. 17:30
Řepy B
- Modřany C
Tvrz J.
22
17.09. 17:30
Břevnov
- Jinonice A
Buchar T.
23
17.09. 17:30
Modřany D
- Radotín A
Kalina J.
24
17.09. 17:30
Sj Břevnov
- Braník C
Drahorád I.
25
17.09. 17:30
MFF F
- Podolí D
Kolínová K.
26
19.09. 17:30
Modřany C
- Podolí D
Dandová Z.
27
19.09. 17:30
Braník C
- MFF F
Holý P.
28
19.09. 17:30
Radotín A
- Sj Břevnov
Šmrha M.
29
19.09. 17:30
Jinonice A
- Modřany D
Kuběna R.
30
19.09. 17:30
Řepy B
- Břevnov
Nedbálek A.
31
24.09. 17:30
Břevnov
- Modřany C
Činátl R.
32
24.09. 17:30
Modřany D
- Řepy B
Dandová Z.
33
24.09. 17:30
Sj Břevnov
- Jinonice A
Drahorád I.
34
24.09. 17:30
MFF F
- Radotín A
Syrový M.
35
24.09. 17:30
Podolí D
- Braník C
Holý P.
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
06.05. 18:00
Modřany C
- Braník C
37
06.05. 18:00
Radotín A
- Podolí D
38
06.05. 18:00
Jinonice A
- MFF F
39
06.05. 18:00
Řepy B
- Sj Břevnov
40
06.05. 18:00
Břevnov
- Modřany D
9. kolo
41
13.05. 18:00
Modřany D
- Modřany C
42
13.05. 18:00
Sj Břevnov
- Břevnov
43
13.05. 18:00
MFF F
- Řepy B
44
13.05. 18:00
Podolí D
- Jinonice A
45
13.05. 18:00
Braník C
- Radotín A
46
15.05. 18:00
Modřany C
- Radotín A
47
15.05. 18:00
Braník C
- Jinonice A
48
15.05. 18:00
Podolí D
- Řepy B
49
15.05. 18:00
MFF F
- Břevnov
50
15.05. 18:00
Sj Břevnov
- Modřany D
51
22.05. 18:00
Sj Břevnov
- Modřany C
52
22.05. 18:00
Modřany D
- MFF F
53
22.05. 18:00
Břevnov
- Podolí D
54
22.05. 18:00
Řepy B
- Braník C
55
22.05. 18:00
Jinonice A
- Radotín A
56
27.05. 18:00
Modřany C
- Jinonice A
57
27.05. 18:00
Radotín A
- Řepy B
58
27.05. 18:00
Braník C
- Břevnov
59
27.05. 18:00
Podolí D
- Modřany D
60
27.05. 18:00
MFF F
- Sj Břevnov
61
03.06. 18:00
MFF F
- Modřany C
62
03.06. 18:00
Sj Břevnov
- Podolí D
63
03.06. 18:00
Modřany D
- Braník C
64
03.06. 18:00
Břevnov
- Radotín A
65
03.06. 18:00
Řepy B
- Jinonice A
66
05.06. 18:00
Modřany C
- Řepy B
67
05.06. 18:00
Jinonice A
- Břevnov
68
05.06. 18:00
Radotín A
- Modřany D
69
05.06. 18:00
Braník C
- Sj Břevnov
70
05.06. 18:00
Podolí D
- MFF F
71
12.06. 18:00
Podolí D
- Modřany C
72
12.06. 18:00
MFF F
- Braník C
73
12.06. 18:00
Sj Břevnov
- Radotín A
74
12.06. 18:00
Modřany D
- Jinonice A
75
12.06. 18:00
Břevnov
- Řepy B
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
76
17.06. 18:00
Modřany C
- Břevnov
77
17.06. 18:00
Řepy B
- Modřany D
78
17.06. 18:00
Jinonice A
- Sj Břevnov
79
17.06. 18:00
Radotín A
- MFF F
80
17.06. 18:00
Braník C
- Podolí D
81
24.06. 18:00
Braník C
- Modřany C
82
24.06. 18:00
Podolí D
- Radotín A
83
24.06. 18:00
MFF F
- Jinonice A
84
24.06. 18:00
Sj Břevnov
- Řepy B
85
24.06. 18:00
Modřany D
- Břevnov
86
26.06. 18:00
Modřany C
- Modřany D
87
26.06. 18:00
Břevnov
- Sj Břevnov
88
26.06. 18:00
Řepy B
- MFF F
89
26.06. 18:00
Jinonice A
- Podolí D
90
26.06. 18:00
Radotín A
- Braník C
17. kolo
18. kolo
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012:
NT – jaro 2013:
29.4.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
20.05.2013, 29.05.2013, 10.06.2013, 19.06.2013
3. třída mužů, sk. B – (M3B)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ SPOJE PRAHA
Martin Vránek, Na Návsi 525/6b, 109 00 Praha 10- Dolní Měcholupy
TZ: --TB: ---, 733 142 253
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Spoje Praha, Na Balkáně, 130 00 Praha 3- Žižkov
T 6, 9 na zast. Na Chmelnici a cca 5 min. pěšky do kopce k budově tělocvičny TJ Spoje
2. TJ AVIA ČAKOVICE
Miroslav Velikovský, Vrbova 1497/21, 142 00 Praha 4
TZ: 221 118 102
TB: 241 491 278, --E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Avia (u sokolovny), Jizerská ul., 190 00 Praha 9-Čakovice
Z M-C Letňany A 140 na zast. Cukrovar Čakovice a cca 5 min. pěšky
3. VK ŽIŽKA B
Ing. Daniel Dvořák, Na Ostrohu 30, 160 00 Praha 6
TZ: --TB: ---, 605 29 179
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu VK Žižka (býv. Čechie) Na Maninách , Rohanský ostrov, 180 00 Praha 8-Karlín
T 8, 24 na zast. Urxova a pod tratí cca 5 min. pěšky kolem býv. skladů cca 5 min. pěšky
4. TJ SOKOL PRAHA KOŠÍŘE A
Vojtěch Sýkora, Na Rokytce 26, 180 00 Praha 8-Libeň
TZ: --TB: ---, 604 153 505
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol na Klamovce (u sokolovny), Klamovka 2051, 150 00 Praha 5-Košíře
Z M-B Anděl T 4, 10, 9 na zast. Klamovka, nebo A 217, 191 na zast. Nad Klamovkou a pěšky parkem
5. TJ SOKOL ŘEPY D
Martin Černohorský, Milady Horákové 108, 160 00 Praha 6
TZ: --TB: ---, 602 603 903
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Řepy (u sokolovny), Na Chobotě 125, 163 00 Praha 6
T 9 a 10 a ve špičce také T 16 na zast. Sídliště Řepy a cca 3 min. pěšky, nebo A 264 na zast. Škola
Řepy, resp. A 1870 na zast . Sídliště Řepy a pěšky
6. TJ SOKOL ZLÍCHOV A
Richard Schinko, Svažná 5, 40 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 605 221 221
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu TJ Sokol Zlíchov, Nad Zlíchovem 255/1 (u sokolovny), 152 00 Praha 5-Zlíchov
Z M-B Smíchov. nádraží T 12, 14 směr Hlubočepy, Barrandov na zast. Na Zlíchově a pěšky pod tratí
7. VSK PŘÍRODNÍ VĚDY UK PRAHA B
Ondřej Košata, Jihovýchodní VIII č. 15, 141 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 605 936 991
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu VŠSK MFF na Albertově, Albertov, 120 00 Praha 2
Z M-C I.P. Pavlova cca 10 min. pěšky, z M-B Karlovo nám. T 18 a 24 na zast. Albertov a 5 min.pěšky
8. TJ PETŘINY B
Petr Linhart, Na Kocourkách 20/13, 169 00 Praha 6
TZ: --TB: 224 316 391, 737 212 506
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, 163 00 Praha 6- Řepy
Z M-B Anděl T 9, 10 na zast. Blatiny a cca 5 min. pěšky vpravo ve směru jízdy, nebo A 164, 225 na
zast. Bazovského – přímo před vchodem do zadní části areálu ZŠ a pěšky cca 5min.
9. SK ARITMA PRAHA
Peter Knap, Babákova 2160/22, 148 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 775 577 588
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu SK Aritma (u koupaliště Džbán), Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6- Vokovice
Z M-A Dejvická T 20, 26 na zast. Nádraží Veleslavín a pěšky směr koupaliště Džbán k areálu
10. TJ SOKOL ŘEPY C
Pavel Racek, Španielova 1257/61
, 163 00 Praha 6- Řepy
TZ: --TB: ---, 737 302 900
E-mail: obyčejný[email protected]
Hřiště TJ Sokol Řepy, Na Chobotě 125 (u sokolovny), Praha 6
T 7, 9, 10 (konečná) nebo A 164 na zast. Škola Řepy, nebo A 180 na zast. Sídliště Řepy (konečná)
3. třída mužů, sk. B (M3B) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
04.09. 17:30
Spoje
- Řepy C
Naděje B.
2
04.09. 17:30
Čakovice
- Aritma
Vondráček V.
3
04.09. 17:30
Žižka B
- Petřiny B
Leszczynski R.
4
04.09. 17:30
Košíře A
- Přír. vědy B
Králová M.
5
04.09. 17:30
Řepy D
- Zlíchov A
Farář P.
6
06.09. 17:30
Řepy C
- Zlíchov A
Krsek J.
7
06.09. 17:30
Přír. vědy B
- Řepy D
Kolínová K.
2. kolo
8
06.09. 17:30
Petřiny B
- Košíře A
Matúš Š.
9
06.09. 17:30
Aritma
- Žižka B
Leszczynski R.
10
06.09. 17:30
Spoje
- Čakovice
Závora J.
11
11.09. 17:30
Čakovice
- Řepy C
Hemer L.
12
11.09. 17:30
Žižka B
- Spoje
Strachanová I.
13
11.09. 17:30
Košíře A
- Aritma
Jandera T.
14
11.09. 17:30
Řepy D
- Petřiny B
Králová M.
15
11.09. 17:30
Zlíchov A
- Přír. vědy B
Závora J.
16
13.09. 17:30
Řepy C
- Přír. vědy B
Zich J.
17
13.09. 17:30
Petřiny B
- Zlíchov A
Drahorád I.
18
13.09. 17:30
Aritma
- Řepy D
Pfeifer Z.
19
13.09. 17:30
Spoje
- Košíře A
Činátl D.
20
13.09. 17:30
Čakovice
- Žižka B
Vaniš M.
21
18.09. 17:30
Žižka B
- Řepy C
Pivnička V.
22
18.09. 17:30
Košíře A
- Čakovice
Králová M.
23
18.09. 17:30
Řepy D
- Spoje
Kohlmann T.
24
18.09. 17:30
Zlíchov A
- Aritma
Jandera T.
25
18.09. 17:30
Přír. vědy B
- Petřiny B
Krsek J.
26
20.09. 17:30
Řepy C
- Petřiny B
Matúš Š.
27
20.09. 17:30
Aritma
- Přír. vědy B
Pfeifer Z.
28
20.09. 17:30
Spoje
- Zlíchov A
Činátl D.
29
20.09. 17:30
Čakovice
- Řepy D
Závora J.
30
20.09. 17:30
Žižka B
- Košíře A
Míka Z.
31
25.09. 17:30
Košíře A
- Řepy C
Králová M.
32
25.09. 17:30
Řepy D
- Žižka B
Bujalka P.
33
25.09. 17:30
Zlíchov A
- Čakovice
Kristl V.
34
25.09. 17:30
Přír. vědy B
- Spoje
Kolínová K.
35
25.09. 17:30
Petřiny B
- Aritma
Farář P.
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
07.05. 18:00
Řepy C
- Aritma
37
07.05. 18:00
Spoje
- Petřiny B
38
07.05. 18:00
Čakovice
- Přír. vědy B
39
07.05. 18:00
Žižka B
- Zlíchov A
40
07.05. 18:00
Košíře A
- Řepy D
41
14.05. 18:00
Řepy D
- Řepy C
42
14.05. 18:00
Zlíchov A
- Košíře A
43
14.05. 18:00
Přír. vědy B
- Žižka B
9. kolo
44
14.05. 18:00
Petřiny B
- Čakovice
45
14.05. 18:00
Aritma
- Spoje
46
16.05. 18:00
Řepy C
- Spoje
47
16.05. 18:00
Aritma
- Čakovice
48
16.05. 18:00
Petřiny B
- Žižka B
49
16.05. 18:00
Přír. vědy B
- Košíře A
50
16.05. 18:00
Zlíchov A
- Řepy D
51
23.05. 18:00
Zlíchov A
- Řepy C
52
23.05. 18:00
Řepy D
- Přír. vědy B
53
23.05. 18:00
Košíře A
- Petřiny B
54
23.05. 18:00
Žižka B
- Aritma
55
23.05. 18:00
Čakovice
- Spoje
56
28.05. 18:00
Řepy C
- Čakovice
57
28.05. 18:00
Spoje
- Žižka B
58
28.05. 18:00
Aritma
- Košíře A
59
28.05. 18:00
Petřiny B
- Řepy D
60
28.05. 18:00
Přír. vědy B
- Zlíchov A
61
04.06. 18:00
Přír. vědy B
- Řepy C
62
04.06. 18:00
Zlíchov A
- Petřiny B
63
04.06. 18:00
Řepy D
- Aritma
64
04.06. 18:00
Košíře A
- Spoje
65
04.06. 18:00
Žižka B
- Čakovice
66
06.06. 18:00
Řepy C
- Žižka B
67
06.06. 18:00
Čakovice
- Košíře A
68
06.06. 18:00
Spoje
- Řepy D
69
06.06. 18:00
Aritma
- Zlíchov A
70
06.06. 18:00
Petřiny B
- Přír. vědy B
71
13.06. 18:00
Petřiny B
- Řepy C
72
13.06. 18:00
Přír. vědy B
- Aritma
73
13.06. 18:00
Zlíchov A
- Spoje
74
13.06. 18:00
Řepy D
- Čakovice
75
13.06. 18:00
Košíře A
- Žižka B
76
18.06. 18:00
Řepy C
- Košíře A
77
18.06. 18:00
Žižka B
- Řepy D
78
18.06. 18:00
Čakovice
- Zlíchov A
79
18.06. 18:00
Spoje
- Přír. vědy B
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
80
18.06. 18:00
Aritma
- Petřiny B
81
25.06. 18:00
Aritma
- Řepy C
82
25.06. 18:00
Petřiny B
- Spoje
83
25.06. 18:00
Přír. vědy B
- Čakovice
84
25.06. 18:00
Zlíchov A
- Žižka B
85
25.06. 18:00
Řepy D
- Košíře A
86
27.06. 18:00
Řepy C
- Řepy D
87
27.06. 18:00
Košíře A
- Zlíchov A
88
27.06. 18:00
Žižka B
- Přír. vědy B
89
27.06. 18:00
Čakovice
- Petřiny B
90
27.06. 18:00
Spoje
- Aritma
17. kolo
18. kolo
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012: 30.04.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
NT – jaro 2013:
21.05.2013, 30.05.2013, 11.06.2013, 20.06.2013
3. třída mužů, sk. C – (M3C)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ SLOVAN BOHNICE
Marek Homolka, Glowackého 2, 181 00 Praha 8
TZ: --TB: ---, 737 235 554
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Slovan (za sokolovnou), Čimický háj, Bukolská 570, Praha 8-Bohnice
Z M-C Kobylisy A 152, 177, 200 na zast. Podhajská pole nebo z M-B Vysočanská A 177 dtto.
2. VŠSK MFF PRAHA C
Tomáš Senft, Gabinova 823/2, 152 00 Praha 5- Barrandov
TZ: --TB: ---, 737 324 758
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu VŠSK MFF na Albertově, Albertov, 120 00 Praha 2
Z M-C I.P.Pavlova cca 10 min. pěšky, T 18, 7, 24 na zast. Albertov a cca 5 min. pěšky
3. TJ ASTRA ZAHRADNÍ MĚSTO B
Michal Dopita, Pod Jarovem 8, 130 00 Praha 3
TZ: --TB: -, 737 167 695
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Astra, V Korytech 27, Praha 10-Zahr. Město
Z M-A Strašnická nebo z M-C Pankrác A 188, z M-A Skalka A 195, vždy na zast. Jesenická
4. TJ SOKOL PRAHA-KRČ
Jakub Ondráček, Venušina 1325/28, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
TZ: --TB: ---, 776 045 017
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Praha Krč, Za Obecním úřadem 354/7, 140 00 Praha 4-Krč
Z M-C Budějovická A 192 na zast. Nad Rybníky (na znamení)
5. TJ SOKOL KOBYLISY
Karel Podhorný, Komenského 295, 250 70 Odolena Voda
TZ: 255 762 581
TB: 283 971 166, 739 578 410
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Kobylisy, U Školské Zahrady 9, 181 00 Praha 8-Kobylisy
Z M-C Kobylisy směr Střelničná a cca 5 min. pěšky
6. VK MEDVĚDI PRAHA
Lukáš Horák, Baarova 566, 277 46 Veltrusy
TZ: --TB: ---, 775 202 328
E-mail: [email protected]
Hřiště volejbalového areálu SK Meteor, U Meteoru 29/37, Praha 8-Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 24 a 25 směr Kobylisy na zast. Stejskalova a cca 5 min. pěšky
7. TJ SLAVOJ TESLA HLOUBĚTÍN
Dalibor Pražák, K Hrnčířům 150, 149 00 Praha 4- Šeberov
TZ: 257 084 115 TB: 244 912 787, 732 569 519
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu fotbal. stadionu Sj. Hloubětín, Hloubětínská 89, 190 00 Praha 9-Hloubětín
Z M-B Hloubětín pěšky cca 500 m nebo T 3, 19, resp. A 110 na zast. Kbelská a pěšky
8. TJ UHŘÍNĚVES
Miroslav Futera, Dunajská 529/15, 104 00 Praha 10- Uhříněves
TZ: --TB: 267 711 407, 607 608 982
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Uhříněves (areál fotbalového stadionu), V Bytovkách 72, 104 00 Praha 10-Uhřněves
Z M-A Depo Hostivař A 265, 266, 364 a 366 nebo z M-C Háje A 267, 382 a 383, vždy na zast.
Picassova a pěšky kolem bytovek k fotbal.stadionu
9. VK PÁČA MANINY
Jan Douša, Mánesova 4, 120 00 Praha 2
TZ: --TB: 222 251 220, 737 614 618
E-mail: [email protected]
Hřiště SK Meteor Praha, U Meteoru 29/37, 180 00 Praha 8-Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 15, 24 směr Kobylisy na zast. Stejskalova a cca 5 min. pěšky
10. SOKOL CHODOV
Ing. Petr Vojvodík, Svatý Jan 220/12, 252 62 Únětice
TZ: --TB: ---, 602 123 940
E-mail: [email protected]
Hřiště Sokola (u sokolovny), Starochodovská 16/521, 140 00 Praha 4-Chodov
Z M-C Opatov cca 5 min. pěšky do staré zástavby na ul. Starochodovskou
3. třída mužů, sk. C (M3C) - termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
03.09. 17:30
Bohnice
-
Chodov
2
03.09. 17:30
MFF C
-
Maniny
3
03.09. 17:30
Astra B
-
Uhříněves
4
03.09. 17:30
Krč
-
Hloubětín
5
03.09. 17:30
Kobylisy A
-
Medvědi
6
05.09. 17:30
Chodov
-
Medvědi
7
05.09. 17:30
Hloubětín
-
Kobylisy A
8
05.09. 17:30
Uhříněves
-
Krč
9
05.09. 17:30
Maniny
-
Astra B
10
05.09. 17:30
Bohnice
-
MFF C
2. kolo
3. kolo
11
10.09. 17:30
MFF C
-
Chodov
12
10.09. 17:30
Astra B
-
Bohnice
13
10.09. 17:30
Krč
-
Maniny
14
10.09. 17:30
Kobylisy A
-
Uhříněves
15
10.09. 17:30
Medvědi
-
Hloubětín
16
12.09. 17:30
Chodov
-
Hloubětín
17
12.09. 17:30
Uhříněves
-
Medvědi
18
12.09. 17:30
Maniny
-
Kobylisy A
19
12.09. 17:30
Bohnice
-
Krč
20
12.09. 17:30
MFF C
-
Astra B
21
17.09. 17:30
Astra B
-
Chodov
22
17.09. 17:30
Krč
-
MFF C
23
17.09. 17:30
Kobylisy A
-
Bohnice
24
17.09. 17:30
Medvědi
-
Maniny
25
17.09. 17:30
Hloubětín
-
Uhříněves
26
19.09. 17:30
Chodov
-
Uhříněves
27
19.09. 17:30
Maniny
-
Hloubětín
28
19.09. 17:30
Bohnice
-
Medvědi
29
19.09. 17:30
MFF C
-
Kobylisy A
30
19.09. 17:30
Astra B
-
Krč
31
24.09. 17:30
Krč
-
Chodov
32
24.09. 17:30
Kobylisy A
-
Astra B
33
24.09. 17:30
Medvědi
-
MFF C
34
24.09. 17:30
Hloubětín
-
Bohnice
35
24.09. 17:30
Uhříněves
-
Maniny
36
06.05. 18:00
Chodov
-
Maniny
37
06.05. 18:00
Bohnice
-
Uhříněves
38
06.05. 18:00
MFF C
-
Hloubětín
39
06.05. 18:00
Astra B
-
Medvědi
40
06.05. 18:00
Krč
-
Kobylisy A
41
13.05. 18:00
Kobylisy A
-
Chodov
42
13.05. 18:00
Medvědi
-
Krč
43
13.05. 18:00
Hloubětín
-
Astra B
44
13.05. 18:00
Uhříněves
-
MFF C
45
13.05. 18:00
Maniny
-
Bohnice
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
9. kolo
10. kolo
46
15.05. 18:00
Chodov
-
Bohnice
47
15.05. 18:00
Maniny
-
MFF C
48
15.05. 18:00
Uhříněves
-
Astra B
49
15.05. 18:00
Hloubětín
-
Krč
50
15.05. 18:00
Medvědi
-
Kobylisy A
51
22.05. 18:00
Medvědi
-
Chodov
52
22.05. 18:00
Kobylisy A
-
Hloubětín
53
22.05. 18:00
Krč
-
Uhříněves
54
22.05. 18:00
Astra B
-
Maniny
55
22.05. 18:00
MFF C
-
Bohnice
56
27.05. 18:00
Chodov
-
MFF C
57
27.05. 18:00
Bohnice
-
Astra B
58
27.05. 18:00
Maniny
-
Krč
59
27.05. 18:00
Uhříněves
-
Kobylisy A
60
27.05. 18:00
Hloubětín
-
Medvědi
61
03.06. 18:00
Hloubětín
-
Chodov
62
03.06. 18:00
Medvědi
-
Uhříněves
63
03.06. 18:00
Kobylisy A
-
Maniny
64
03.06. 18:00
Krč
-
Bohnice
65
03.06. 18:00
Astra B
-
MFF C
66
05.06. 18:00
Chodov
-
Astra B
67
05.06. 18:00
MFF C
-
Krč
68
05.06. 18:00
Bohnice
-
Kobylisy A
69
05.06. 18:00
Maniny
-
Medvědi
70
05.06. 18:00
Uhříněves
-
Hloubětín
71
12.06. 18:00
Uhříněves
-
Chodov
72
12.06. 18:00
Hloubětín
-
Maniny
73
12.06. 18:00
Medvědi
-
Bohnice
74
12.06. 18:00
Kobylisy A
-
MFF C
75
12.06. 18:00
Krč
-
Astra B
76
17.06. 18:00
Chodov
-
Krč
77
17.06. 18:00
Astra B
-
Kobylisy A
78
17.06. 18:00
MFF C
-
Medvědi
79
17.06. 18:00
Bohnice
-
Hloubětín
80
17.06. 18:00
Maniny
-
Uhříněves
24.06. 18:00
Maniny
-
Chodov
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
81
82
24.06. 18:00
Uhříněves
-
Bohnice
83
24.06. 18:00
Hloubětín
-
MFF C
84
24.06. 18:00
Medvědi
-
Astra B
85
24.06. 18:00
Kobylisy A
-
Krč
86
26.06. 18:00
Chodov
-
Kobylisy A
87
26.06. 18:00
Krč
-
Medvědi
88
26.06. 18:00
Astra B
-
Hloubětín
89
26.06. 18:00
MFF C
-
Uhříněves
90
26.06. 18:00
Bohnice
-
Maniny
18. kolo
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012:
NT – jaro 2013:
29.4.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
20.05.2013, 29.05.2013, 10.06.2013, 19.06.2013
3. třída žen, sk. A – (Z3A)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ SOKOL MICHLE A
Tereza Fridrichová, Pomořanská 487/5, 181 00 Praha 8
TZ: --TB: ---, 723 538 804
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Michle, Pod Stárkou, Praha 4- Michle
T 11 na zast. Pod Jezerkou a pěšky 5 min, nebo A 106, 124, 139 a 188 na zast. Kloboučnická a pěšky
2. TJ DUKLA PRAHA
Alena Veselá, Mattioliho 4, 106 00 Praha 10
TZ: --TB: ---, 607 636 227
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Lokomotiva (Aksamitův stadion), U Průhonu 1, 170 00 Praha 7
Z M-B Palmovka T 12, z M-C Vltavská T 5 vždy na zast. U Průhonu, nebo z M-C Holešovice
cca 5 min. pěšky směr Argentinská ulice a pak vlevo do ul. U Průhonu
3. TJ ČZU PRAHA B
Michal Novák, Šlikova 15, 169 00 Praha 6- Břevnov
TZ: --TB: ---, 724 773 360
E-mail: [email protected]
Hřiště sportcentra ČZU, Kamýcká 129, 160 00 Praha 6- Suchdol
Z M-A Dejvická A 107, 147 na zast. Kamýcká a pěšky k plaveckému stadionu
4. SK ARITMA PRAHA
Radka Vaňurová, Tobrucká 705/9, 160 00 Praha 6
TZ: --TB: ---, 737 666 969
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu SK Aritma, Nad Lávkou 3, 160 00 Praha 6-Vokovice
Z M-A Dejvická T 8,36 na zast. Nádr. Veleslavín a cca 10 min. pěšky ke koupališti Džbán
5. TJ SOKOL DOLNÍ POČERNICE
Petra Gürtlerová, Vrbova 1497/21, 142 00 Praha 4- Braník
TZ: --TB: ---, 776 025 746
E-mail: [email protected]
Hřiště ve sport. areálu (vedle fotbal. hřiště), V Ráji 611, 190 12 Praha 9-Dolní Počernice
Vlakem z Masaryk. Nádr. do D. Počernic nebo A 109, 110, 200 a 163 na zast. Dol. Počernice a pěšky
6. TJ SOKOL MICHLE B
Marta Blažková, Hasova 3092/4, 143 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 736 647 910
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu tenisu TJ Sokol, Pod Stárkou (za tenisem), 140 00 Praha 4- Michle
T 11 na zast. Pod Jezerkou a cca 5 min. pěšky kolem sokolovny na konec tenisových kurtů,
nebo A 106, 124, 139 a 188 na zast. Kloboučnická a cca 10 min. pěšky
7. TJ SLOVAN BOHNICE B
Božena Ševčíková, Zlosyň 147, 277 44 Vojkovice
TZ: --TB: ---, 739 655 837
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Slovan Bohnice (u sokolovny), Čimický Háj 570, 180 00 Praha 8-Bohnice
Z M-C Kobylisy A 152, 200, 144, 177 na zast. Podhajská Pole a cca 5 min. pěšky
8. TJ PETŘINY
Zuzana Josefusová, Ke Kapličce 1320/10, 143 00 Praha 4-Modřany
TZ: 244 463 581
TB: 241 773 497, 775 138 130
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, 163 00 Praha 6- Řepy
Z M-B Anděl T 9, 10 na zast. Blatiny a cca 5 min. pěšky vpravo ve směru jízdy, nebo A 164, 225
na zast. Bazovského a pěšky cca 5 min. kolem školy k tělocvičnám v zadní části areálu ZŠ
9. TJ SOKOL PRAHA KOŠÍŘE B
Jaroslava Sosnová, Klapálkova 2239/3, 149 00 Praha 11-Chodov
TZ: 267 197 538
TB: 272 769 254, 603 863 296
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol na Klamovce, Klamovka 2051, Praha 5
Z M-B Anděl T 9,10, ve špičce T 16 na zast. Klamovka, nebo A 191, 217 na zast. Nad Klamovkou a 5
min. pěšky parkem k budově sokolovny
10. TJ ORION PRAHA
Hana Bízková, U Družstva Tempo 19/241, 142 00 Praha 4
TZ: --TB: 241 722 027, 774 092 744
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ ABC Braník, Ve Studeném (Za mlýnem vedle fotbal. hřiště), 140 00 Praha 4-Braník
T 3, 16, 17, 21 na zast. Přístaviště, poté A 196, 197, 198, na zast. Branické náměstí,
nebo Z M-C Budějovická A 192 na zast. Branické náměstí a cca 3 min. pěšky
3. třída žen, sk. A (Z3A) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
04.09. 17:30
Michle A
- Orion
Lepič M.
2
04.09. 17:30
Dukla
- Košíře B
Pfeifer Z.
3
04.09. 17:30
ČZU B
- Petřiny
Hrubý F.
4
04.09. 17:30
Aritma
- Bohnice B
Kníže J.
5
04.09. 17:30
D. Počernice
- Michle B
Strachanová I.
6
06.09. 17:30
Orion
- Michle B
Bartoš Z.
7
06.09. 17:30
Bohnice B
- D. Počernice
Hron L.
8
06.09. 17:30
Petřiny
- Aritma
Tvrz J.
9
06.09. 17:30
Košíře B
- ČZU B
Kníže J.
10
06.09. 17:30
Michle A
- Dukla
Kalina J.
11
11.09. 17:30
Dukla
- Orion
Šlechta J.
12
11.09. 17:30
ČZU B
- Michle A
Naděje B.
2. kolo
3. kolo
13
11.09. 17:30
Aritma
- Košíře B
Poláček J.
14
11.09. 17:30
D. Počernice
- Petřiny
Vondráček V.
15
11.09. 17:30
Michle B
- Bohnice B
Kužel Z.
16
13.09. 17:30
Orion
- Bohnice B
Horáček V.
17
13.09. 17:30
Petřiny
- Michle B
Hrdina M.
18
13.09. 17:30
Košíře B
- D. Počernice
Hron L.
19
13.09. 17:30
Michle A
- Aritma
Cuc J.
20
13.09. 17:30
Dukla
- ČZU B
Hrubý F.
21
18.09. 17:30
ČZU B
- Orion
Bolard V.
22
18.09. 17:30
Aritma
- Dukla
Bujalka P.
23
18.09. 17:30
D. Počernice
- Michle A
Valášek Z.
24
18.09. 17:30
Michle B
- Košíře B
Kolínová K.
25
18.09. 17:30
Bohnice B
- Petřiny
Minařík O.
26
20.09. 17:30
Orion
- Petřiny
Horáček V.
27
20.09. 17:30
Košíře B
- Bohnice B
Naděje B.
28
20.09. 17:30
Michle A
- Michle B
Cuc J.
29
20.09. 17:30
Dukla
- D. Počernice
Šlechta J.
30
20.09. 17:30
ČZU B
- Aritma
Hrubý F.
31
25.09. 17:30
Aritma
- Orion
Hrubý F.
32
25.09. 17:30
D. Počernice
- ČZU B
Hrdina M.
33
25.09. 17:30
Michle B
- Dukla
Matras J.
34
25.09. 17:30
Bohnice B
- Michle A
Kvasnička K.
35
25.09. 17:30
Petřiny
- Košíře B
Pfeifer Z.
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
07.05. 18:00
Orion
- Košíře B
37
07.05. 18:00
Michle A
- Petřiny
38
07.05. 18:00
Dukla
- Bohnice B
39
07.05. 18:00
ČZU B
- Michle B
40
07.05. 18:00
Aritma
- D. Počernice
41
14.05. 18:00
D. Počernice
- Orion
42
14.05. 18:00
Michle B
- Aritma
43
14.05. 18:00
Bohnice B
- ČZU B
44
14.05. 18:00
Petřiny
- Dukla
45
14.05. 18:00
Košíře B
- Michle A
46
16.05. 18:00
Orion
- Michle A
47
16.05. 18:00
Košíře B
- Dukla
48
16.05. 18:00
Petřiny
- ČZU B
9. kolo
10. kolo
49
16.05. 18:00
Bohnice B
- Aritma
50
16.05. 18:00
Michle B
- D. Počernice
51
23.05. 18:00
Michle B
- Orion
52
23.05. 18:00
D. Počernice
- Bohnice B
53
23.05. 18:00
Aritma
- Petřiny
54
23.05. 18:00
ČZU B
- Košíře B
55
23.05. 18:00
Dukla
- Michle A
56
28.05. 18:00
Orion
- Dukla
57
28.05. 18:00
Michle A
- ČZU B
58
28.05. 18:00
Košíře B
- Aritma
59
28.05. 18:00
Petřiny
- D. Počernice
60
28.05. 18:00
Bohnice B
- Michle B
61
04.06. 18:00
Bohnice B
- Orion
62
04.06. 18:00
Michle B
- Petřiny
63
04.06. 18:00
D. Počernice
- Košíře B
64
04.06. 18:00
Aritma
- Michle A
65
04.06. 18:00
ČZU B
- Dukla
66
06.06. 18:00
Orion
- ČZU B
67
06.06. 18:00
Dukla
- Aritma
68
06.06. 18:00
Michle A
- D. Počernice
69
06.06. 18:00
Košíře B
- Michle B
70
06.06. 18:00
Petřiny
- Bohnice B
71
13.06. 18:00
Petřiny
- Orion
72
13.06. 18:00
Bohnice B
- Košíře B
73
13.06. 18:00
Michle B
- Michle A
74
13.06. 18:00
D. Počernice
- Dukla
75
13.06. 18:00
Aritma
- ČZU B
76
18.06. 18:00
Orion
- Aritma
77
18.06. 18:00
ČZU B
- D. Počernice
78
18.06. 18:00
Dukla
- Michle B
79
18.06. 18:00
Michle A
- Bohnice B
80
18.06. 18:00
Košíře B
- Petřiny
81
25.06. 18:00
Košíře B
- Orion
82
25.06. 18:00
Petřiny
- Michle A
83
25.06. 18:00
Bohnice B
- Dukla
84
25.06. 18:00
Michle B
- ČZU B
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
85
25.06. 18:00
D. Počernice
- Aritma
86
27.06. 18:00
Orion
- D. Počernice
87
27.06. 18:00
Aritma
- Michle B
88
27.06. 18:00
ČZU B
- Bohnice B
89
27.06. 18:00
Dukla
- Petřiny
90
27.06. 18:00
Michle A
- Košíře B
18. kolo
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012: 30.04.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
NT – jaro 2013:
21.05.2013, 30.05.2013, 11.06.2013, 20.06.2013
3. třída žen, sk. B – (Z3B)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ SOKOL PRAHA VRŠOVICE B
Michaela Knapová, Babákova 2160, 148 00 Praha 4- Roztyly
TZ: 266 053 196
TB: ---, 775 577 589
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Vršovice, vchod z ul. Sportovní 3, 101 00 Praha 10-Vršovice
T 6, 7, 24 na zast. Oblouková, či T 4, 22, 23 na Vršovické nám., A 106, 124, 137 na zast. Ukrajinská
2. VŠSK MFF PRAHA B
Lenka Schwarzerová, Česká 2, 158 00 Praha 5
TZ: --TB: ---, 608 813 575
E-mail: [email protected]
Hřiště VŠSK MFF na Albertově, Albertov, 120 00 Praha 2
Z M-C I.P. Pavlova cca 10 min. pěšky, T 18, 24, 7 na zast. Albertov a cca 5 min. pěšky
3. TJ UHŘÍNĚVES B
Jitka Kyselová, Na Žlábku 337, 251 01 Světice
TZ: 267 009 560
TB: ---, 732 370 550
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu fotbal. stadionu TJ Uhříněves , V Bytovkách 72, Praha 10-Uhříněves
Z M-A Depo Hostivař A 265, 266, 364 a 366, nebo z M-C Háje A 232, 267, 382 a 383 na zast.
Picassova a pěšky cca 10 min. k fotbalu. Vlak z Prahy-Hl.nádr. do Uhříněvsi a pěšky cca 10 min.
4. TJ SOKOL PRAHA KOŠÍŘE C
Lenka Dědinová, Slivenecká 61, 152 00 Praha 5
TZ: --TB: 251 810 643, 732 530 666
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol na Klamovce, Klamovka 2051, Praha 5
Z M-B Anděl T 9, 10 a ve špičce také T 16 na zast. Klamovka, nebo A 191, 217 na zast. Nad
Klamovkou a 5 min. pěšky parkem k budově sokolovny
5. TJ TATRAN STŘEŠOVICE D
Simona Maxová, Sokolovská 152, 180 00 Praha 8
TZ: 725 570 572
TB: ---, 777 079 312
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Tatran Střešovice, Sibeliova 368, 160 00 Praha 6-Střešovice
Z M-A Hradčanská nebo Dejvická T 1 směr Petřiny na zast. Ořechovka a pěšky cca 5 min.
6. VK ŽIŽKA B
Hana Nováková, Zvonková 2640/7, 106 00 Praha 10
TZ: --TB: ---, 776 651 048
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu VK Žižka (býv. Čechie) na Maninách, Rohanský ostrov, 180 00 Praha 8-Karlín
Z M-B Křižíkova T 8, 24 na zast. Urxova a pěšky kolem býv. skladů cca 10 min., nebo z M-B
Invalidovna cca 10 min. pěšky
7. TJ SOKOL VYSOČANY B
Ivana Strachanová, Sokolovská 306, 190 00 Praha 9
TZ: --TB: ---, 602 607 540
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Vysočany, Novoškolská 2/696, 190 00 Praha 9
Z M-B Vysočanská cca 5 min. pěšky přes park směr ZŠ nebo ke gymnáziu ( za KB)
8. TJ MALEŠICE
Leona Danišová, Černokostelecká 91, 100 00 Praha 10- Strašnice
TZ: --TB: ---, 604 940 627
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu SK Meteor, U Meteoru 29/37, 180 00 Praha 8-Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 24 a 25 směr Kobylisy na zast. Stejskalova a cca 5 min. pěšky
9. SOKOL I. SMÍCHOV A
Eva Lančaričová, Humpolecká 556/24, 140 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 739 375 701
E-mail: [email protected]
Hříště Mrázovka (letní cvičiště), U Mrázovky 1566, 150 00 Praha 5-Smíchov
Z M-B Anděl A výstup směr Knížecí a A 137 na zast. Malvazinky a pěšky dolů ul. U Mrázovky
10. TJ KYJE A
Jaroslav Hůrka, Máchova 373, 250 90 Jirny
TZ: --TB: ---, 602 190 545
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Kyje, Hamerská 1307/1, 190 00 Praha 9-Kyje
Z M-B Rajská zahrada A 181, 110 na zast. Jiráskova čtvrť, Z M-A Želivského A 208 nebo z M-B
Palmovka A 109 na zast. Spolská
3. třída žen, sk. B (Z3B) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
03.09. 17:30
Vršovice B
- Kyje A
Horáček V.
2
03.09. 17:30
MFF B
- Smíchov A
Bartoš Z.
3
03.09. 17:30
Uhříněves
- Malešice
Hron L.
4
03.09. 17:30
Košíře C
- Vysočany A
Naděje B.
5
03.09. 17:30
Střešovice D
- Žižka B
Šlechta J.
6
05.09. 17:30
Kyje A
- Žižka B
Valášek Z.
7
05.09. 17:30
Vysočany A
- Střešovice D
Chlubná P.
8
05.09. 17:30
Malešice
- Košíře C
Hron L.
9
05.09. 17:30
Smíchov A
- Uhříněves
Horáková M.
10
05.09. 17:30
Vršovice B
- MFF B
Kalina J.
11
10.09. 17:30
MFF B
- Kyje A
Tvrz J.
12
10.09. 17:30
Uhříněves
- Vršovice B
Landa J.
13
10.09. 17:30
Košíře C
- Smíchov A
Skřivánková J.
14
10.09. 17:30
Střešovice D
- Malešice
Hrdina M.
2. kolo
3. kolo
15
10.09. 17:30
Žižka B
- Vysočany A
Luptáková P.
16
12.09. 17:30
Kyje A
- Vysočany A
Hron L.
17
12.09. 17:30
Malešice
- Žižka B
Cucová R.
18
12.09. 17:30
Smíchov A
- Střešovice D
Kníže J.
19
12.09. 17:30
Vršovice B
- Košíře C
Leszczynski R.
20
12.09. 17:30
MFF B
- Uhříněves
Blažek M.
21
17.09. 17:30
Uhříněves
- Kyje A
Kotrč J.
22
17.09. 17:30
Košíře C
- MFF B
Hrdina M.
23
17.09. 17:30
Střešovice D
- Vršovice B
Míka Z.
24
17.09. 17:30
Žižka B
- Smíchov A
Hron L.
25
17.09. 17:30
Vysočany A
- Malešice
Valášek Z.
26
19.09. 17:30
Kyje A
- Malešice
Krajník M.
27
19.09. 17:30
Smíchov A
- Vysočany A
Pítr V.
28
19.09. 17:30
Vršovice B
- Žižka B
Kalina J.
29
19.09. 17:30
MFF B
- Střešovice D
Kníže J.
30
19.09. 17:30
Uhříněves
- Košíře C
Pechá A.
31
24.09. 17:30
Košíře C
- Kyje A
Šebková J.
32
24.09. 17:30
Střešovice D
- Uhříněves
Nedbálek A.
33
24.09. 17:30
Žižka B
- MFF B
Krsek J.
34
24.09. 17:30
Vysočany A
- Vršovice B
Dušek P.
35
24.09. 17:30
Malešice
- Smíchov A
Chlubná P.
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
06.05. 18:00
Kyje A
- Smíchov A
37
06.05. 18:00
Vršovice B
- Malešice
38
06.05. 18:00
MFF B
- Vysočany A
39
06.05. 18:00
Uhříněves
- Žižka B
40
06.05. 18:00
Košíře C
- Střešovice D
41
13.05. 18:00
Střešovice D
- Kyje A
42
13.05. 18:00
Žižka B
- Košíře C
43
13.05. 18:00
Vysočany A
- Uhříněves
44
13.05. 18:00
Malešice
- MFF B
45
13.05. 18:00
Smíchov A
- Vršovice B
46
15.05. 18:00
Kyje A
- Vršovice B
47
15.05. 18:00
Smíchov A
- MFF B
48
15.05. 18:00
Malešice
- Uhříněves
49
15.05. 18:00
Vysočany A
- Košíře C
50
15.05. 18:00
Žižka B
- Střešovice D
9. kolo
10. kolo
11. kolo
51
22.05. 18:00
Žižka B
- Kyje A
52
22.05. 18:00
Střešovice D
- Vysočany A
53
22.05. 18:00
Košíře C
- Malešice
54
22.05. 18:00
Uhříněves
- Smíchov A
55
22.05. 18:00
MFF B
- Vršovice B
56
27.05. 18:00
Kyje A
- MFF B
57
27.05. 18:00
Vršovice B
- Uhříněves
58
27.05. 18:00
Smíchov A
- Košíře C
59
27.05. 18:00
Malešice
- Střešovice D
60
27.05. 18:00
Vysočany A
- Žižka B
61
03.06. 18:00
Vysočany A
- Kyje A
62
03.06. 18:00
Žižka B
- Malešice
63
03.06. 18:00
Střešovice D
- Smíchov A
64
03.06. 18:00
Košíře C
- Vršovice B
65
03.06. 18:00
Uhříněves
- MFF B
66
05.06. 18:00
Kyje A
- Uhříněves
67
05.06. 18:00
MFF B
- Košíře C
68
05.06. 18:00
Vršovice B
- Střešovice D
69
05.06. 18:00
Smíchov A
- Žižka B
70
05.06. 18:00
Malešice
- Vysočany A
71
12.06. 18:00
Malešice
- Kyje A
72
12.06. 18:00
Vysočany A
- Smíchov A
73
12.06. 18:00
Žižka B
- Vršovice B
74
12.06. 18:00
Střešovice D
- MFF B
75
12.06. 18:00
Košíře C
- Uhříněves
76
17.06. 18:00
Kyje A
- Košíře C
77
17.06. 18:00
Uhříněves
- Střešovice D
78
17.06. 18:00
MFF B
- Žižka B
79
17.06. 18:00
Vršovice B
- Vysočany A
80
17.06. 18:00
Smíchov A
- Malešice
81
24.06. 18:00
Smíchov A
- Kyje A
82
24.06. 18:00
Malešice
- Vršovice B
83
24.06. 18:00
Vysočany A
- MFF B
84
24.06. 18:00
Žižka B
- Uhříněves
85
24.06. 18:00
Střešovice D
- Košíře C
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
86
26.06. 18:00
Kyje A
- Střešovice D
87
26.06. 18:00
Košíře C
- Žižka B
88
26.06. 18:00
Uhříněves
- Vysočany A
89
26.06. 18:00
MFF B
- Malešice
90
26.06. 18:00
Vršovice B
- Smíchov A
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012:
NT – jaro 2013:
29.4.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
20.05.2013, 29.05.2013, 10.06.2013, 19.06.2013
4. třída mužů, sk. A – (M4A)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ PETŘINY C
Jan Nekvapil, Moravanů 2202/75, 169 00 Praha 6
TZ: 271 012 141
TB: 235 300 695, 737 078 740
E-mail: [email protected]
Hřiště areálu ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, 163 00 Praha 6- Řepy
Z M-B Anděl T 9, 10 na zast. Blatiny a cca 5 min. pěšky vpravo ve směru jízdy, nebo A 164, 225 na
zast. Bazovského – přímo před vchodem do zadní části areálu ZŠ a pěšky cca 5 min. kolem školy
k tělocvičnám v zadní části areálu ZŠ
2. NEOBSAZENO
3. SOKOL VYŠEHRAD B
Karel Brož, Táborská 18, 140 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 607 724 801
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Žižkov I., Koněvova 19 (Vítkov), 130 00 Praha 3-Žižkov
Z M-B, C Florenc A 133, 207 na zast. Tachovské nám. nebo A 136 na zast. Rokycanova a pěšky
4. TJ SLAVIA - ŽIŽKOV
Viktor Polák, Štítného 32/711, 130 00 Praha 3
TZ: --TB: ---, 603 706 685
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Slavia Žižkov, U ledáren (mezi loděnicí a kempem TJ Kotva), 140 00 Praha 4-Braník
T 3, 17 a 21 na zast. Nádraží Braník a pěšky směrem k Vltavě
5. TJ ÚVN PRAHA
Gabriela Horáková, Sartoriova 4, 160 00 Praha 6- Břevnoc
TZ: --TB: ---, 777 165 003
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu Vojenské střední školy, Pilotů 217, 161 00 Praha 6- Ruzyně
A 218 směr letiště na zast. Nádr. Ruzyně nebo A 108, 179, 225 na zast. Ciolkovského a pěšky
6. RADOTÍNSKÝ SPORTOVNÍ KLUB B
Jiří Skřivánek, Nám. Osvoboditelů 1363/2, 153 00 Praha 5- Radotín
TZ: --TB: ---, 731 400 278
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu nového (fotbal.) stadionu Radotínský SK, K Lázním 6a, 153 00 Praha 5-Radotín
Z M-B Smích. nádr. A 204, 244 na koneč. zast. Sídliště Radotín a pod tratí k fotbalovému stadionu
7. TJ SOKOL JINONICE B
Martin Zedník, Přípotoční 19, 101 000 Praha 10
TZ: --TB: ---, 777 633 319
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Jinonice, Butovická ul, Praha 5 - Jinonice
Z M-B Nové Butovice A 130 na zast. Butovická nebo z M-B Jinonická cca 5 min. pěšky
8. TJ SOKOL ŘEPORYJE
Jiří Hájek, Smíchovská 294, 155 00 Praha 5- Řeporyje
TZ: 284 822 844
TB: ---, 725 815 208
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Sokol Řeporyje, Jáchymovská 613/1, 155 00 Praha 5- Řeporyje
Z M-B Luka A 230, 249, 301 a 352 směr Řeporyje na zast. Náměstí U Lva a cca 5 min. pěšky
9. SK ECOS PRAHA
Ing. Roman Zemánek, ICZ a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 150 00 Praha 5
TZ: 222 271 721
TB: ---, 602 508 881
E-mail: [email protected]
E-mail(2): [email protected]
Hřiště v areálu ECOS, U Mrázovky 166, 150 00 Praha 5-Smíchov
Z M-B Anděl T 4, 7, 9, 10 na zast. Bertramka nebo A 137 na zast. Malvazinky a cca 5 min. pěšky
10. NEOBSAZENO
4. třída mužů, sk. A (M4A) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
03.09. 17:30
Petřiny C
- ---
2
03.09. 17:30
---
- Ecos
3
03.09. 17:30
Vyšehrad B
- Řeporyje
Leszczynski R.
4
03.09. 17:30
Sl. Žižkov
- Jinonice B
Činátl D.
5
03.09. 17:30
ÚVN
- Radotín B
Poláček J.
6
05.09. 17:30
---
- Radotín B
7
05.09. 17:30
Jinonice B
- ÚVN
Kuběna R.
8
05.09. 17:30
Řeporyje
- Sl. Žižkov
Šebková J.
9
05.09. 17:30
Ecos
- Vyšehrad B
Farář P.
10
05.09. 17:30
Petřiny C
- ---
11
10.09. 17:30
---
- ---
12
10.09. 17:30
Vyšehrad B
- Petřiny C
Blažek M.
13
10.09. 17:30
Sl. Žižkov
- Ecos
Holý P.
14
10.09. 17:30
ÚVN
- Řeporyje
Farář P.
15
10.09. 17:30
Radotín B
- Jinonice B
Bolard V.
2. kolo
3. kolo
4. kolo
16
12.09. 17:30
---
- Jinonice B
17
12.09. 17:30
Řeporyje
- Radotín B
Šebková J.
18
12.09. 17:30
Ecos
- ÚVN
Farář P.
19
12.09. 17:30
Petřiny C
- Sl. Žižkov
Krsek J.
20
12.09. 17:30
---
- Vyšehrad B
21
17.09. 17:30
Vyšehrad B
- ---
22
17.09. 17:30
Sl. Žižkov
- ---
23
17.09. 17:30
ÚVN
- Petřiny C
Horáková M.
24
17.09. 17:30
Radotín B
- Ecos
Šmrha M.
25
17.09. 17:30
Jinonice B
- Řeporyje
Sehnal I.
26
19.09. 17:30
---
- Řeporyje
27
19.09. 17:30
Ecos
- Jinonice B
Skřivánková J.
28
19.09. 17:30
Petřiny C
- Radotín B
Farář P.
29
19.09. 17:30
---
- ÚVN
30
19.09. 17:30
Vyšehrad B
- Sl. Žižkov
31
24.09. 17:30
Sl. Žižkov
- ---
32
24.09. 17:30
ÚVN
- Vyšehrad B
33
24.09. 17:30
Radotín B
- ---
34
24.09. 17:30
Jinonice B
- Petřiny C
Sehnal I.
35
24.09. 17:30
Řeporyje
- Ecos
Skřivánková J.
5. kolo
6. kolo
Blažek M.
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
06.05. 18:00
---
- Ecos
37
06.05. 18:00
Petřiny C
- Řeporyje
38
06.05. 18:00
---
- Jinonice B
39
06.05. 18:00
Vyšehrad B
- Radotín B
40
06.05. 18:00
Sl. Žižkov
- ÚVN
41
13.05. 18:00
ÚVN
- ---
42
13.05. 18:00
Radotín B
- Sl. Žižkov
43
13.05. 18:00
Jinonice B
- Vyšehrad B
44
13.05. 18:00
Řeporyje
- ---
45
13.05. 18:00
Ecos
- Petřiny C
46
15.05. 18:00
---
- Petřiny C
47
15.05. 18:00
Ecos
- ---
48
15.05. 18:00
Řeporyje
- Vyšehrad B
49
15.05. 18:00
Jinonice B
- Sl. Žižkov
50
15.05. 18:00
Radotín B
- ÚVN
22.05. 18:00
Radotín B
- ---
9. kolo
10. kolo
11. kolo
51
Horáková M.
52
22.05. 18:00
ÚVN
- Jinonice B
53
22.05. 18:00
Sl. Žižkov
- Řeporyje
54
22.05. 18:00
Vyšehrad B
- Ecos
55
22.05. 18:00
---
- Petřiny C
56
27.05. 18:00
---
- ---
57
27.05. 18:00
Petřiny C
- Vyšehrad B
58
27.05. 18:00
Ecos
- Sl. Žižkov
59
27.05. 18:00
Řeporyje
- ÚVN
60
27.05. 18:00
Jinonice B
- Radotín B
61
03.06. 18:00
Jinonice B
- ---
62
03.06. 18:00
Radotín B
- Řeporyje
63
03.06. 18:00
ÚVN
- Ecos
64
03.06. 18:00
Sl. Žižkov
- Petřiny C
65
03.06. 18:00
Vyšehrad B
- ---
66
05.06. 18:00
---
- Vyšehrad B
67
05.06. 18:00
---
- Sl. Žižkov
68
05.06. 18:00
Petřiny C
- ÚVN
69
05.06. 18:00
Ecos
- Radotín B
70
05.06. 18:00
Řeporyje
- Jinonice B
71
12.06. 18:00
Řeporyje
- ---
72
12.06. 18:00
Jinonice B
- Ecos
73
12.06. 18:00
Radotín B
- Petřiny C
74
12.06. 18:00
ÚVN
- ---
75
12.06. 18:00
Sl. Žižkov
- Vyšehrad B
76
17.06. 18:00
---
- Sl. Žižkov
77
17.06. 18:00
Vyšehrad B
- ÚVN
78
17.06. 18:00
---
- Radotín B
79
17.06. 18:00
Petřiny C
- Jinonice B
80
17.06. 18:00
Ecos
- Řeporyje
81
24.06. 18:00
Ecos
- ---
82
24.06. 18:00
Řeporyje
- Petřiny C
83
24.06. 18:00
Jinonice B
- ---
84
24.06. 18:00
Radotín B
- Vyšehrad B
85
24.06. 18:00
ÚVN
- Sl. Žižkov
86
26.06. 18:00
---
- ÚVN
87
26.06. 18:00
Sl. Žižkov
- Radotín B
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
88
26.06. 18:00
Vyšehrad B
- Jinonice B
89
26.06. 18:00
---
- Řeporyje
90
26.06. 18:00
Petřiny C
- Ecos
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012:
NT – jaro 2013:
29.4.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
20.05.2013, 29.05.2013, 10.06.2013, 19.06.2013
4. třída mužů, sk. B – (M4B)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ SOKOL ZLÍCHOV B
Ivan Burián, Zdislavická 721, 142 00 Praha 4
TZ: 257 015 833
TB: ---, 724 201 060
Fax: 724 201 060
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Zlíchov, Nad Zlíchovem 255, Praha 5- Zlíchov
Z M-B Smíchovské nádraží T 12, 14 a 20 na zast. Na Zlíchově a pěšky pod tratí cca 300 m
2. TJ SOKOL LIBUŠ B
Petr Puč, Na Záhonech 54, 141 00 Praha 4- Michle
TZ: --TB: ---, 722 222 903
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Libuš, Libušská 294, 140 00 Praha 4-Libuš
Z M-C Kačerov A 113, 171 na zat. U Libušské sokolovny
3. TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE B
František Kabát, Na Bačálkách 1857/18, 193 00 Praha 20-Horní Počernice
TZ: --TB: ---, 723 248 996
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Hor. Počernice (u sokolovny), Chvalkovická 203, Praha 9-Hor.Počernice
Z M-B Černý Most A 223 na zast. Jeřická a pěšky
4. SK PHARMING PRAHA C
Martin Brychta, SK Pharming, Milíčova 8, 130 00 Praha 3
TZ: 226 539 020
TB: --Fax: 226 539 027
E-mail: [email protected]
Hřiště volejbalového areálu SK Meteor, U Meteoru 29/37, Praha 8-Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 15, 24 a 25 směr Kobylisy do zast. Stejskalova a pěšky
5. SOKOL PRAHA MALÁ STRANA
Tomáš Sedláček, Tusarova 30, 170 00 Praha 7
TZ: 267 197 423
TB: ---, 602 204 829
E-mail: [email protected]
Hřiště Sokola Malá Strana, U Lanové Dráhy 609/3, Praha 1
T 6, 9, 12, 22, 23 a 20, na zast. Újezd
6. VŠSK MFF UK G
Miloš Macek, Mařinková 190, 250 84 Květnice
TZ: 271 096 732
TB: ---, 776 868 908
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu VŠSK MFF na Albertově, Albertov, 120 00 Praha 2
Z M-C I.P. Pavlova cca 10 min. pěšky nebo z M-B Karlovo náměstí T 18, 24, 7 na zast. Albertov
a cca 5 min. pěšky
7. TJ ZŠ DOLNÍ CHABRY
Ing. Petr Živný, Bílenecké náměstí 9/13, 184 00 Praha 8
TZ: --TB: ---, 777 580 505
E-mail: [email protected]
Hřiště SK Meteor Praha, U Meteoru 29/37, 180 00 Praha 8-Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 15, 24 směr Kobylisy na zast. Stejskalova a cca 5 min. pěšky
8. NEOBSAZENO
9. TJ SOKOL PRAHA KOŠÍŘE B
Zdeněk Válek, Španielova 1300, 163 00 Praha 6- Řepy
TZ: --TB: ---, 606 731 966
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Košíře (u sokolovny), Klamovka 2051, 150 00 Praha 5- Košíře
Z M-B Anděl T 4, 7, 9, 10 na zast. Klamovka, A 217, 191 na zast. Nad Klamovkou a pěšky parkem
10. NEOBSAZENO
4. třída mužů, sk. B (M4B) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
04.09. 17:30
Zlíchov B
- ---
2
04.09. 17:30
Libuš
- Košíře B
3
04.09. 17:30
H. Počernice B
- ---
4
04.09. 17:30
Pharming C
- Chabry
Míka Z.
5
04.09. 17:30
M. Strana
- MFF G
Kobliha V.
6
06.09. 17:30
---
- MFF G
7
06.09. 17:30
Chabry
- M. Strana
8
06.09. 17:30
---
- Pharming C
9
06.09. 17:30
Košíře B
- H. Počernice B
Bolard V.
10
06.09. 17:30
Zlíchov B
- Libuš
Naděje B.
11
11.09. 17:30
Libuš
- ---
12
11.09. 17:30
H. Počernice B
- Zlíchov B
Bujalka P.
13
11.09. 17:30
Pharming C
- Košíře B
Krsek J.
14
11.09. 17:30
M. Strana
- ---
15
11.09. 17:30
MFF G
- Chabry
16
13.09. 17:30
---
- Chabry
17
13.09. 17:30
---
- MFF G
18
13.09. 17:30
Košíře B
- M. Strana
Kalina J.
2. kolo
Hrubý F.
3. kolo
Tvrz J.
4. kolo
Šlechta J.
19
13.09. 17:30
Zlíchov B
- Pharming C
Bolard V.
20
13.09. 17:30
Libuš
- H. Počernice B
Matras J.
21
18.09. 17:30
H. Počernice B
- ---
22
18.09. 17:30
Pharming C
- Libuš
Holý P.
23
18.09. 17:30
M. Strana
- Zlíchov B
Kvasnička K.
24
18.09. 17:30
MFF G
- Košíře B
Landa J.
25
18.09. 17:30
Chabry
- ---
26
20.09. 17:30
---
- ---
27
20.09. 17:30
Košíře B
- Chabry
Kuběna R.
28
20.09. 17:30
Zlíchov B
- MFF G
Bolard V.
29
20.09. 17:30
Libuš
- M. Strana
Matras J.
30
20.09. 17:30
H. Počernice B
- Pharming C
Horbowyj V.
31
25.09. 17:30
Pharming C
- ---
32
25.09. 17:30
M. Strana
- H. Počernice B
Karásek M.
33
25.09. 17:30
MFF G
- Libuš
Závora J.
34
25.09. 17:30
Chabry
- Zlíchov B
Tkáč A.
35
25.09. 17:30
---
- Košíře B
5. kolo
6. kolo
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
07.05. 18:00
---
- Košíře B
37
07.05. 18:00
Zlíchov B
- ---
38
07.05. 18:00
Libuš
- Chabry
39
07.05. 18:00
H. Počernice B
- MFF G
40
07.05. 18:00
Pharming C
- M. Strana
41
14.05. 18:00
M. Strana
- ---
42
14.05. 18:00
MFF G
- Pharming C
43
14.05. 18:00
Chabry
- H. Počernice B
44
14.05. 18:00
---
- Libuš
45
14.05. 18:00
Košíře B
- Zlíchov B
9. kolo
10. kolo
46
16.05. 18:00
---
- Zlíchov B
47
16.05. 18:00
Košíře B
- Libuš
48
16.05. 18:00
---
- H. Počernice B
49
16.05. 18:00
Chabry
- Pharming C
50
16.05. 18:00
MFF G
- M. Strana
11. kolo
51
23.05. 18:00
MFF G
- ---
52
23.05. 18:00
M. Strana
- Chabry
53
23.05. 18:00
Pharming C
- ---
54
23.05. 18:00
H. Počernice B
- Košíře B
55
23.05. 18:00
Libuš
- Zlíchov B
12. kolo
56
28.05. 18:00
---
- Libuš
57
28.05. 18:00
Zlíchov B
- H. Počernice B
58
28.05. 18:00
Košíře B
- Pharming C
59
28.05. 18:00
---
- M. Strana
60
28.05. 18:00
Chabry
- MFF G
13. kolo
61
04.06. 18:00
Chabry
- ---
62
04.06. 18:00
MFF G
- ---
63
04.06. 18:00
M. Strana
- Košíře B
64
04.06. 18:00
Pharming C
- Zlíchov B
65
04.06. 18:00
H. Počernice B
- Libuš
14. kolo
66
06.06. 18:00
---
- H. Počernice B
67
06.06. 18:00
Libuš
- Pharming C
68
06.06. 18:00
Zlíchov B
- M. Strana
69
06.06. 18:00
Košíře B
- MFF G
70
06.06. 18:00
---
- Chabry
15. kolo
71
13.06. 18:00
---
- ---
72
13.06. 18:00
Chabry
- Košíře B
73
13.06. 18:00
MFF G
- Zlíchov B
74
13.06. 18:00
M. Strana
- Libuš
75
13.06. 18:00
Pharming C
- H. Počernice B
16. kolo
76
18.06. 18:00
---
- Pharming C
77
18.06. 18:00
H. Počernice B
- M. Strana
78
18.06. 18:00
Libuš
- MFF G
79
18.06. 18:00
Zlíchov B
- Chabry
80
18.06. 18:00
Košíře B
- ---
17. kolo
81
25.06. 18:00
Košíře B
- ---
82
25.06. 18:00
---
- Zlíchov B
83
25.06. 18:00
Chabry
- Libuš
84
25.06. 18:00
MFF G
- H. Počernice B
85
25.06. 18:00
M. Strana
- Pharming C
18. kolo
86
27.06. 18:00
---
- M. Strana
87
27.06. 18:00
Pharming C
- MFF G
88
27.06. 18:00
H. Počernice B
- Chabry
89
27.06. 18:00
Libuš
- ---
90
27.06. 18:00
Zlíchov B
- Košíře B
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012: 30.04.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
NT – jaro 2013:
21.05.2013, 30.05.2013, 11.06.2013, 20.06.2013
4. třída mužů, sk. C – (M4C)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ SOKOL HOSTIVAŘ
Jan Hrubý, Tererova 1347, 149 00 Praha 11- Opatov
TZ: --TB: 222 937 255
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol (u sokolovny), U branek 674, 100 00 Praha 10-Hostivař
T 22 na (konečnou) zast. Nádraží Hostivař nebo A 181,183,271 na zast. Sklářská a cca 3 min. pěšky
2. TJ SOKOL VYSOČANY B
Ing. Vladimír Pézl, Janáčkovo nábř. 31, 150 00 Praha 5
TZ: 273 132 093
TB: ---, 731 516 996
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu Sokola Vysočany, Novoškolská 696/2, 190 00 Praha 9- Vysočany
Z M-B Vysočanská pěšky nebo A 136, 177 a 195 na zast. Vysočanská a pěšky,
resp. T 19 na zast. Špitálská a pěšky
3. TJ JUNIOR PRAHA
Michal Šimek, Ruská 1242/180, 100 00 Praha 10
TZ: 211 044 266
TB: 271 742 769, 606 756 633
E-mail: [email protected]
Hřiště u ZŠ Brigádníků, ul. Brigádníků, 100 00 Praha 10-Strašnice
Z M-A Strašnická cca 5 min. pěšky ulicí V Olšinách, nebo T 7, 11 na zast. Zborov a cca 5 min. pěšky
příp. A 188 na zast. Dobročovická a cca 2 min. pěšky
4. TJ SOKOL NOVÉ VYSOČANY
Zbyšek Sedláček, Litvínovská 290/48, 190 00 Praha 9-Střížkov
TZ: 241 481 215
TB: 222 954 671, 728 410 581
E-mail: [email protected]
Hřiště Sokola Nové Vysočany, Spojovací 30, 190 00 Praha 9
A 136, 177, 183 a 195 na zast. K Žižkovu a cca 200 m pěšky
5. SK RAPID PRAHA
Martin Hajžman, Buková 20, 130 00 Praha 3
TZ: --TB---, 602 392 763
E-mail: [email protected]
Hřiště ve sportovním areálu Pražačka, Na Pražačce, 130 00 Praha 3-Žižkov
T 9, 1, 16 na zast. Vápenka a pěšky
6. TJ MALEŠICE
Jan Závora, Mistrovská 26, 108 00 Praha 10
TZ: --TB: ---, 722 916 900
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Malešice, Rektorská 9, 108 00 Praha 10- Malešice
Z M-A Želivského A 155 a 297 na zast. Rektorská, nebo A 177 a 195 na zast. Sídliště Malešice
a vždy cca 5 min. pěšky do kopce
7. TJ SOKOL VYSOČANY C
Jan Strachan, Sokolovská 306, 190 00 Praha 9
TZ: --TB: ---, 602 268 454
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Vysočany, Novoškolská 2/696, 190 00 Praha 9
Z M-B Vysočanská A 177, 163, 145, 195 na zast. Vysočanská, neo T 19 na zast. Špitálská
8. TJ SOKOL ŽIŽKOV I. B
Ing. Martin Lébl, Luční 121, 267 01 Králův Dvůr
TZ: --TB: ---, 602 213 551
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Žižkov I, Koněvova 19 (Vítkov), Praha 3-Žižkov
Z M-B, C Florenc A 133, 207 na zast. Tachovské nám nebo A 136 na zast. Rokycanova a pěšky
9. NEOBSAZENO
10. NEOBSAZENO
4. třída mužů, sk. C (M4C) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
03.09. 17:30
Hostivař
- ---
2
03.09. 17:30
Vysočany B
- ---
3
03.09. 17:30
Junior
- Žižkov B
Pechá A.
4
03.09. 17:30
N. Vysočany
- Vysočany C
Lhoták J.
5
03.09. 17:30
Rapid
- Malešice
Vaniš M.
6
05.09. 17:30
---
- Malešice
7
05.09. 17:30
Vysočany C
- Rapid
Krajník M.
8
05.09. 17:30
Žižkov B
- N. Vysočany
Ejem D.
9
05.09. 17:30
---
- Junior
10
05.09. 17:30
Hostivař
- Vysočany B
11
10.09. 17:30
Vysočany B
- ---
12
10.09. 17:30
Junior
- Hostivař
13
10.09. 17:30
N. Vysočany
- ---
14
10.09. 17:30
Rapid
- Žižkov B
Chlubná P.
15
10.09. 17:30
Malešice
- Vysočany C
Kotrč M.
16
12.09. 17:30
---
- Vysočany C
17
12.09. 17:30
Žižkov B
- Malešice
18
12.09. 17:30
---
- Rapid
19
12.09. 17:30
Hostivař
- N. Vysočany
Kotrč M.
20
12.09. 17:30
Vysočany B
- Junior
Baumruk F.
21
17.09. 17:30
Junior
- ---
22
17.09. 17:30
N. Vysočany
- Vysočany B
Vondráček V.
23
17.09. 17:30
Rapid
- Hostivař
Chlubná P.
24
17.09. 17:30
Malešice
- ---
25
17.09. 17:30
Vysočany C
- Žižkov B
2. kolo
Blažek M.
3. kolo
Kolínová K.
4. kolo
Kalina J.
5. kolo
Krajník M.
6. kolo
26
19.09. 17:30
---
- Žižkov B
27
19.09. 17:30
---
- Vysočany C
28
19.09. 17:30
Hostivař
- Malešice
Hemer L.
29
19.09. 17:30
Vysočany B
- Rapid
Ejem D.
30
19.09. 17:30
Junior
- N. Vysočany
Matras J.
31
24.09. 17:30
N. Vysočany
- ---
32
24.09. 17:30
Rapid
- Junior
Baumruk F.
33
24.09. 17:30
Malešice
- Vysočany B
Blažek M.
34
24.09. 17:30
Vysočany C
- Hostivař
Cucová R.
35
24.09. 17:30
Žižkov B
- ---
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
06.05. 18:00
---
- ---
37
06.05. 18:00
Hostivař
- Žižkov B
38
06.05. 18:00
Vysočany B
- Vysočany C
39
06.05. 18:00
Junior
- Malešice
40
06.05. 18:00
N. Vysočany
- Rapid
41
13.05. 18:00
Rapid
- ---
42
13.05. 18:00
Malešice
- N. Vysočany
43
13.05. 18:00
Vysočany C
- Junior
44
13.05. 18:00
Žižkov B
- Vysočany B
45
13.05. 18:00
---
- Hostivař
46
15.05. 18:00
---
- Hostivař
47
15.05. 18:00
---
- Vysočany B
48
15.05. 18:00
Žižkov B
- Junior
49
15.05. 18:00
Vysočany C
- N. Vysočany
50
15.05. 18:00
Malešice
- Rapid
51
22.05. 18:00
Malešice
- ---
52
22.05. 18:00
Rapid
- Vysočany C
53
22.05. 18:00
N. Vysočany
- Žižkov B
54
22.05. 18:00
Junior
- ---
55
22.05. 18:00
Vysočany B
- Hostivař
56
27.05. 18:00
---
- Vysočany B
57
27.05. 18:00
Hostivař
- Junior
58
27.05. 18:00
---
- N. Vysočany
59
27.05. 18:00
Žižkov B
- Rapid
60
27.05. 18:00
Vysočany C
- Malešice
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
61
03.06. 18:00
Vysočany C
- ---
62
03.06. 18:00
Malešice
- Žižkov B
63
03.06. 18:00
Rapid
- ---
64
03.06. 18:00
N. Vysočany
- Hostivař
65
03.06. 18:00
Junior
- Vysočany B
66
05.06. 18:00
---
- Junior
67
05.06. 18:00
Vysočany B
- N. Vysočany
68
05.06. 18:00
Hostivař
- Rapid
69
05.06. 18:00
---
- Malešice
70
05.06. 18:00
Žižkov B
- Vysočany C
71
12.06. 18:00
Žižkov B
- ---
72
12.06. 18:00
Vysočany C
- ---
73
12.06. 18:00
Malešice
- Hostivař
74
12.06. 18:00
Rapid
- Vysočany B
75
12.06. 18:00
N. Vysočany
- Junior
76
17.06. 18:00
---
- N. Vysočany
77
17.06. 18:00
Junior
- Rapid
78
17.06. 18:00
Vysočany B
- Malešice
79
17.06. 18:00
Hostivař
- Vysočany C
80
17.06. 18:00
---
- Žižkov B
81
24.06. 18:00
---
- ---
82
24.06. 18:00
Žižkov B
- Hostivař
83
24.06. 18:00
Vysočany C
- Vysočany B
84
24.06. 18:00
Malešice
- Junior
85
24.06. 18:00
Rapid
- N. Vysočany
86
26.06. 18:00
---
- Rapid
87
26.06. 18:00
N. Vysočany
- Malešice
88
26.06. 18:00
Junior
- Vysočany C
89
26.06. 18:00
Vysočany B
- Žižkov B
90
26.06. 18:00
Hostivař
- ---
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012:
NT – jaro 2013:
29.4.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
20.05.2013, 29.05.2013, 10.06.2013, 19.06.2013
4. třída žen, sk. A – (Z4A)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. VK ŽIŽKA D
MUDr. Lucie Stádníková, Rejskova 2166/12, 120 00 Praha 2
TZ: --TB: ---, 723 593 391
E-mail: [email protected]
Hřiště VK Žižka (býv. areál Čechie) na Maninách , Rohanský ostrov, 180 00 Praha 8-Karlín
Z M-B Invalidovna pěšky nebo T 8, 24 na zast. Urxova a pěšky kolem býval.skladů cca 10 min.
2. TJ SOKOL KOBYLISY B
Jitka Pazderková, Vehlovická 764/10, 180 00 Praha 8-Kobylisy
TZ: --TB: ---, 602 809 784
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Kobylisy, U Školské Zahrady 9, Praha 8-Kobylisy
Z M-C Kobylisy směr Střelničná a cca 5 min. pěšky
3. SAVO PRAHA - ŘEPORYJE
Kamila Strušková, Rumunská 1694, 252 28 Černošice
TZ: --TB: ---, 775 270 702
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Sokol Řeporyje, Jáchymovská 613/1, 155 00 Praha 5- Řeporyje
Z M-B Luka A 230, 249, 301 a 352 směr Řeporyje na zast. Náměstí U Lva a pěšky
4. ŠSK DDM ŠALOUNOVA JIŽNÍ MĚSTO
Jitka Horčičková, Hrabákova 1970, 148 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 736 208 115
E-mail: [email protected]
Hřiště při ZŠ Ke Kateřinkám (Opatov), Ke Kateřinkám 1400/2, 140 00 Praha 4-Jižní Město
Z M-C Opatov A 213, 212 a 260 na zast. Ke Kateřinkám a cca 2 min. pěšky k ZŠ
5. SOKOL CHODOV
Naděžda Endrštová, U Studny 216, 252 44 Psáry
TZ: --TB: ---, 739 396 013
E-mail: [email protected]
Hřiště Sokola Chodov (u sokolovny), Starochodovská 521, 140 00 Praha 4-Chodov
Z M-C Opatov pěšky cca 5 min. do staré zástavby nebo A 213, 177 a 212 na zast. Litochlebské nám.
6. SAVO PRAHA B
Eva Nentvichová, Nušlova 2294, 158 00 Praha 5
TZ: --TB: ---, 739 470 791
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Stodůlky, Kovářova 1617, 155 00 Praha 5- Stodůlky
Z M-B Stodůlky cca 500 m pěšky kolem školy k areálu Sokola Stodůlky (u vrat vlevo po chodníku)
7. VŠSK MFF PRAHA C
Dana Malá, Mánesova 35, 120 00 Praha 2
TZ: 224 091 621
TB: ---, 731 025 931
E-mail: [email protected]
Hřiště VŠSK MFF na Albertově, Albertov, 120 00 Praha 2
Z M-C I.P. Pavlova cca 10 min. pěšky, z M-B Karlovo náměstí T 7, 18, 24 na zast. Albertov a cca 5
min. pěšky do kopce
8. TJ SOKOL ŘEPY B
Eva Neužilová, Galandova 1240, 163 00 Praha 6-Řepy
TZ: 235 300 359
TB: ---, 603 814 749
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Řepy (u sokolovny), Na Chobotě 125, Praha 6-Řepy
T 9, 10 a ve špičce také T 16 (konečná), A 264 na zast. Škola Řepy, A 180 na zast. Sídliště Řepy
9. NEOBSAZENO
10. NEOBSAZENO
4. třída žen, sk. A (Z4A) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
03.09. 17:30
Žižka D
- ---
2
03.09. 17:30
Kobylisy B
- ---
3
03.09. 17:30
SAVO A
- Řepy B
Šebková J.
4
03.09. 17:30
DDM J. M..
- MFF C
Hrdina M.
5
03.09. 17:30
Chodov
- SAVO B
Kotrč J.
6
05.09. 17:30
---
- SAVO B
7
05.09. 17:30
MFF C
- Chodov
Leszczynski R.
8
05.09. 17:30
Řepy B
- DDM J. M..
Tvrz J.
9
05.09. 17:30
---
- SAVO A
10
05.09. 17:30
Žižka D
- Kobylisy B
11
10.09. 17:30
Kobylisy B
- ---
12
10.09. 17:30
SAVO A
- Žižka D
13
10.09. 17:30
DDM J. M..
- ---
14
10.09. 17:30
Chodov
- Řepy B
Kobliha V.
15
10.09. 17:30
SAVO B
- MFF C
Kníže J.
16
12.09. 17:30
---
- MFF C
17
12.09. 17:30
Řepy B
- SAVO B
18
12.09. 17:30
---
- Chodov
19
12.09. 17:30
Žižka D
- DDM J. M..
Horáková M.
20
12.09. 17:30
Kobylisy B
- SAVO A
Minařík O.
21
17.09. 17:30
SAVO A
- ---
22
17.09. 17:30
DDM J. M..
- Kobylisy B
Cucová R.
23
17.09. 17:30
Chodov
- Žižka D
Bartoš Z.
24
17.09. 17:30
SAVO B
- ---
25
17.09. 17:30
MFF C
- Řepy B
19.09. 17:30
---
- Řepy B
2. kolo
Bolard V.
3. kolo
Krajník M.
4. kolo
Pechá A.
5. kolo
6. kolo
26
Landa J.
27
19.09. 17:30
---
- MFF C
28
19.09. 17:30
Žižka D
- SAVO B
Leszczynski R.
29
19.09. 17:30
Kobylisy B
- Chodov
Kvasnička K.
30
19.09. 17:30
SAVO A
- DDM J. M..
Šebková J.
31
24.09. 17:30
DDM J. M..
- ---
32
24.09. 17:30
Chodov
- SAVO A
Činátl D.
33
24.09. 17:30
SAVO B
- Kobylisy B
Kristl V.
34
24.09. 17:30
MFF C
- Žižka D
Ejem D.
35
24.09. 17:30
Řepy B
- ---
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
06.05. 18:00
---
- ---
37
06.05. 18:00
Žižka D
- Řepy B
38
06.05. 18:00
Kobylisy B
- MFF C
39
06.05. 18:00
SAVO A
- SAVO B
40
06.05. 18:00
DDM J. M..
- Chodov
41
13.05. 18:00
Chodov
- ---
42
13.05. 18:00
SAVO B
- DDM J. M..
43
13.05. 18:00
MFF C
- SAVO A
44
13.05. 18:00
Řepy B
- Kobylisy B
45
13.05. 18:00
---
- Žižka D
46
15.05. 18:00
---
- Žižka D
47
15.05. 18:00
---
- Kobylisy B
48
15.05. 18:00
Řepy B
- SAVO A
49
15.05. 18:00
MFF C
- DDM J. M..
50
15.05. 18:00
SAVO B
- Chodov
51
22.05. 18:00
SAVO B
- ---
52
22.05. 18:00
Chodov
- MFF C
53
22.05. 18:00
DDM J. M..
- Řepy B
54
22.05. 18:00
SAVO A
- ---
55
22.05. 18:00
Kobylisy B
- Žižka D
56
27.05. 18:00
---
- Kobylisy B
57
27.05. 18:00
Žižka D
- SAVO A
58
27.05. 18:00
---
- DDM J. M..
59
27.05. 18:00
Řepy B
- Chodov
60
27.05. 18:00
MFF C
- SAVO B
61
03.06. 18:00
MFF C
- ---
62
03.06. 18:00
SAVO B
- Řepy B
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
63
03.06. 18:00
Chodov
- ---
64
03.06. 18:00
DDM J. M..
- Žižka D
65
03.06. 18:00
SAVO A
- Kobylisy B
66
05.06. 18:00
---
- SAVO A
67
05.06. 18:00
Kobylisy B
- DDM J. M..
68
05.06. 18:00
Žižka D
- Chodov
69
05.06. 18:00
---
- SAVO B
70
05.06. 18:00
Řepy B
- MFF C
71
12.06. 18:00
Řepy B
- ---
72
12.06. 18:00
MFF C
- ---
73
12.06. 18:00
SAVO B
- Žižka D
74
12.06. 18:00
Chodov
- Kobylisy B
75
12.06. 18:00
DDM J. M..
- SAVO A
76
17.06. 18:00
---
- DDM J. M..
77
17.06. 18:00
SAVO A
- Chodov
78
17.06. 18:00
Kobylisy B
- SAVO B
79
17.06. 18:00
Žižka D
- MFF C
80
17.06. 18:00
---
- Řepy B
81
24.06. 18:00
---
- ---
82
24.06. 18:00
Řepy B
- Žižka D
83
24.06. 18:00
MFF C
- Kobylisy B
84
24.06. 18:00
SAVO B
- SAVO A
85
24.06. 18:00
Chodov
- DDM J. M..
86
26.06. 18:00
---
- Chodov
87
26.06. 18:00
DDM J. M..
- SAVO B
88
26.06. 18:00
SAVO A
- MFF C
89
26.06. 18:00
Kobylisy B
- Řepy B
90
26.06. 18:00
Žižka D
- ---
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012:
NT – jaro 2013:
29.4.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
20.05.2013, 29.05.2013, 10.06.2013, 19.06.2013
4. třída žen, sk. B – (Z4B)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. TJ SOKOL ZLÍCHOV C
Jarmila Pozníčková, Pod Žvahovem 278/9, 152 00 Praha 5
TZ: --TB: 251 554 786, 723 547 272
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Zlíchov, Nad Zlíchovem 255/1, 152 00 Praha 5
Z M-B Nádr. Smíchov T 12, 14, 20 na zast. Na Zlíchově a pěšky pod viaduktem cca 300 m. pěšky
2. VO KAVČÍ HORY
Monika Kratochvílová, V Rovinách 56, 140 00 Praha 4- Kavčí Hory
TZ: --TB: ---, 737 531 716
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu fotbal. stadionu TJ Uhříněves , V Bytovkách 72, 104 00 Praha 10-Uhříněves
Z M-A Depo Hostivař A 265, 266, 364 a 364 nebo z M-C Háje A 232, 267, 382 a 383 na zast.
Picassova a pěšky cca 10 min. Resp. vlakem z Prahy-Hl. nádr. do Uhříněvsi a cca 10 min.pěšky
3. SK OAZA PRAHA
Irena Nádeníková, Hrudičkova 2104/5, 148 00 Praha 4
TZ: 267 911 076
TB: ---, 723 012 783
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu SK OAZA, Jeremenkova 106, 140 00 Praha 4
Z M-C Budějovická A 118, 121 na zast. Na Strži a pěšky cca 5 min.
4. VSK PŘÍRODNÍ VĚDY UK PRAHA B
Vladimíra Dutková, U Kombinátu 35, 100 00 Praha 10
TZ: 266 020 499
TB: ---, 724 026 080
E-mail: [email protected]
Hřiště VŠSK MFF na Albertově, Albertov, 120 00 Praha 2
Z M-C I.P. Pavlova cca 10 min. pěšky, T 18, 24, 7 na zast. Albertov a cca 5 min. pěšky
5. RADOTÍNSKÝ SPORTOVNÍ KLUB B
Ivana Drhová, Prvomájová 1354/6, 153 00 Praha 5- Radotín
TZ: --TB: ---, 720 441 671
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu nového (fotba.) stadionu Radotínský SK, K Lázním 6a, 153 00 Praha 5-Radotín
Z M-B Smíchovské nádr. A 244, 172 na koneč. zast. Sídliště Radotín a pěšky směr fotbal. stadion
6. TJ SOKOL ZLÍCHOV A
Jana Krajčová-Richmanová, Davídkova 2375/29, 180 00 Praha 8- Libeň
TZ--TB: ---, 608 923 957
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Zlíchov, Nad Zlíchovem 255/1, Praha 5-Zlíchov
Z M-B Smíchovské nádraží T 12, 14, 20 na zast. Na Zlíchově a pod viaduktem cca 300 m pěšky
7. TJ SOKOL LIBUŠ
Lucie Rážková, Jordana Jovova 3427/20, 143 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 605 325 976
E-mail: [email protected]
TJ Sokol Libuš, Libušská 294, 140 00 Praha 4-Libuš
Z M-C Kačerov A 113, 171 na zast. U Libušské sokolovny
8. TJ SOKOL ŘEPY A
Eva Racková, Španielova 1257/61, 163 00 Praha 6-Řepy
TZ: --TB: ---, 602 265 852
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Řepy (za sokolovnou), Na Chobotě 125, Praha 6
T 9, 10 a ve špičce také T 16 na (konečná) zast., A 264 na zast. Škola Řepy, nebo A 180 na zast.
Sídliště Řepy
9. TJ SOKOL KUNRATICE
Jana Knotková, Michnova 1621/9, 149 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 737 270 997
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Kunratice, K Šeberáku 161, 148 00 Praha 4- Kunratice
Z M-C Kačerov A 114 nebo z M-C Opatov A 165, vždy na zast. Kunratice (vstup z ulice Volarská)
10. RADOTÍNSKÝ SPORTOVNÍ KLUB A
Ivana Barvířová, Zderazská 527/8, 153 00 Praha 5- Radotín
TZ: --TB: ---, 728 500 849
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu nového (fotbal.) stadionu Radotínský SK, K Lázním 2000/6a, 153 00 Praha 5-Radotín
Z M-B Smíchov. nádr. A 244, 172 na koneč. zast. Sídliště Radotín a pěšky cca 5 min. ke stadionu
4. třída žen, sk. B (Z4B) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
04.09. 17:30
Zlíchov C
- Radotín A
Kvasnička K.
2
04.09. 17:30
Kavčí Hory
- Kunratice
Cuc J.
3
04.09. 17:30
Oaza
- Řepy A
Horáček V.
4
04.09. 17:30
Přír. vědy B
- Libuš
Kolínová K.
5
04.09. 17:30
Radotín B
- Zlíchov B
Lhoták J.
6
06.09. 17:30
Radotín A
- Zlíchov B
Kuběna R.
7
06.09. 17:30
Libuš
- Radotín B
Minařík O.
8
06.09. 17:30
Řepy A
- Přír. vědy B
Králová M.
9
06.09. 17:30
Kunratice
- Oaza
Syrový M.
10
06.09. 17:30
Zlíchov C
- Kavčí Hory
Drahorád I.
11
11.09. 17:30
Kavčí Hory
- Radotín A
Holý P.
12
11.09. 17:30
Oaza
- Zlíchov C
Bartoš Z.
13
11.09. 17:30
Přír. vědy B
- Kunratice
Cuc J.
14
11.09. 17:30
Radotín B
- Řepy A
Matúš Š.
15
11.09. 17:30
Zlíchov B
- Libuš
Leszczynski R.
16
13.09. 17:30
Radotín A
- Libuš
Kužel Z.
17
13.09. 17:30
Řepy A
- Zlíchov B
Naděje B.
18
13.09. 17:30
Kunratice
- Radotín B
Holý P.
19
13.09. 17:30
Zlíchov C
- Přír. vědy B
Ejem D.
20
13.09. 17:30
Kavčí Hory
- Oaza
Bartoš Z.
21
18.09. 17:30
Oaza
- Radotín A
Bartoš Z.
22
18.09. 17:30
Přír. vědy B
- Kavčí Hory
Kobliha V.
23
18.09. 17:30
Radotín B
- Zlíchov C
Šmrha M.
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
24
18.09. 17:30
Zlíchov B
- Kunratice
Hrdina M.
25
18.09. 17:30
Libuš
- Řepy A
Nágl P.
26
20.09. 17:30
Radotín A
- Řepy A
Šmrha M.
27
20.09. 17:30
Kunratice
- Libuš
Nágl P.
28
20.09. 17:30
Zlíchov C
- Zlíchov B
Hemer L.
29
20.09. 17:30
Kavčí Hory
- Radotín B
Bartoš Z.
30
20.09. 17:30
Oaza
- Přír. vědy B
Leszczynski R.
31
25.09. 17:30
Přír. vědy B
- Radotín A
Kobliha V.
32
25.09. 17:30
Radotín B
- Oaza
Šmrha M.
33
25.09. 17:30
Zlíchov B
- Kavčí Hory
Horáček V.
34
25.09. 17:30
Libuš
- Zlíchov C
Landa J.
35
25.09. 17:30
Řepy A
- Kunratice
Kohlmann T.
6. kolo
7. kolo
JARO 2013 8. kolo
36
07.05. 18:00
Radotín A
- Kunratice
37
07.05. 18:00
Zlíchov C
- Řepy A
38
07.05. 18:00
Kavčí Hory
- Libuš
39
07.05. 18:00
Oaza
- Zlíchov B
40
07.05. 18:00
Přír. vědy B
- Radotín B
41
14.05. 18:00
Radotín B
- Radotín A
42
14.05. 18:00
Zlíchov B
- Přír. vědy B
43
14.05. 18:00
Libuš
- Oaza
44
14.05. 18:00
Řepy A
- Kavčí Hory
45
14.05. 18:00
Kunratice
- Zlíchov C
46
16.05. 18:00
Radotín A
- Zlíchov C
47
16.05. 18:00
Kunratice
- Kavčí Hory
48
16.05. 18:00
Řepy A
- Oaza
49
16.05. 18:00
Libuš
- Přír. vědy B
50
16.05. 18:00
Zlíchov B
- Radotín B
51
23.05. 18:00
Zlíchov B
- Radotín A
52
23.05. 18:00
Radotín B
- Libuš
53
23.05. 18:00
Přír. vědy B
- Řepy A
54
23.05. 18:00
Oaza
- Kunratice
55
23.05. 18:00
Kavčí Hory
- Zlíchov C
56
28.05. 18:00
Radotín A
- Kavčí Hory
57
28.05. 18:00
Zlíchov C
- Oaza
58
28.05. 18:00
Kunratice
- Přír. vědy B
59
28.05. 18:00
Řepy A
- Radotín B
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
60
28.05. 18:00
Libuš
- Zlíchov B
61
04.06. 18:00
Libuš
- Radotín A
62
04.06. 18:00
Zlíchov B
- Řepy A
63
04.06. 18:00
Radotín B
- Kunratice
64
04.06. 18:00
Přír. vědy B
- Zlíchov C
65
04.06. 18:00
Oaza
- Kavčí Hory
66
06.06. 18:00
Radotín A
- Oaza
67
06.06. 18:00
Kavčí Hory
- Přír. vědy B
68
06.06. 18:00
Zlíchov C
- Radotín B
69
06.06. 18:00
Kunratice
- Zlíchov B
70
06.06. 18:00
Řepy A
- Libuš
71
13.06. 18:00
Řepy A
- Radotín A
72
13.06. 18:00
Libuš
- Kunratice
73
13.06. 18:00
Zlíchov B
- Zlíchov C
74
13.06. 18:00
Radotín B
- Kavčí Hory
75
13.06. 18:00
Přír. vědy B
- Oaza
76
18.06. 18:00
Radotín A
- Přír. vědy B
77
18.06. 18:00
Oaza
- Radotín B
78
18.06. 18:00
Kavčí Hory
- Zlíchov B
79
18.06. 18:00
Zlíchov C
- Libuš
80
18.06. 18:00
Kunratice
- Řepy A
81
25.06. 18:00
Kunratice
- Radotín A
82
25.06. 18:00
Řepy A
- Zlíchov C
83
25.06. 18:00
Libuš
- Kavčí Hory
84
25.06. 18:00
Zlíchov B
- Oaza
85
25.06. 18:00
Radotín B
- Přír. vědy B
86
27.06. 18:00
Radotín A
- Radotín B
87
27.06. 18:00
Přír. vědy B
- Zlíchov B
88
27.06. 18:00
Oaza
- Libuš
89
27.06. 18:00
Kavčí Hory
- Řepy A
90
27.06. 18:00
Zlíchov C
- Kunratice
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012: 30.04.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
NT – jaro 2013:
21.05.2013, 30.05.2013, 11.06.2013, 20.06.2013
4. třída žen, sk. C – (Z4C)
Adresář družstev, organizačních pracovníků a hřišť
1. SK PHARMING PRAHA
Lucie Smažíková, Nad Ryšánkou 2039/13, 140 00 Praha 4
TZ: --TB: ---, 603 969 747
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu SK Meteor Praha 8, U Meteoru 29/37, 182 00 Praha 8- Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 15, 24 a 25 směr Kobylisy na zast. Stejskalova a cca 5 min. pěšky
2. TJ SOKOL VYSOČANY B
Lucie Konrádová, Evropská 675/154, 160 00 Praha 6
TZ: --TB: ---, 604 282 163
E: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Vysočany, Novoškolská 2/696, 190 00 Praha 9- Vysočany
Z M-B Vysočanská cca 5 min. pěšky přes park směr ZŠ nebo ke gymnáziu ( za KB)
3. SK METEOR PRAHA B
Ivana Veselá, Na Úlehli 12/796, 141 00 Praha 4- Michle
TZ: --TB: ---, 602 501 381
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu SK Meteor, U Meteoru 29/37, Praha 8-Libeň
Z M-B Palmovka T 10, 15, 24 a 25 na zast. Stejskalova a cca 5 min. pěšky
4. TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE A
Jana Kabátová, Na Bačálkách 1857/18, 193 00 Praha 20-Horní Počernice
TZ: --TB: ---, 737 312 349
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031 (u sokolovny), 193 00 Praha 9-Hor. Počernice
Z M-B Černý most A 223 na zast. ul. Jeřická a pěšky
5. VŠK IURIDICA PRAHA
Ing. Martina Bondrová, Tupolevova 515, 199 00 Praha 9- Letňany
TZ: --TB: ---, 724 037 620
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Praga, U Lidového domu 11, 190 00 Praha 9-Vysočany
Z M-B Vysočanská cca 10 min. pěšky směrem k Rokytce
6. TJ SPOJE PRAHA
Šárka Polednová, Slévačská 905, 198 00 Praha 9
TZ: --TB: ---, 604 103 413
E-mail: [email protected]
Hřiště v areálu TJ Spoje, Na Balkáně 812, 130 00 Praha 3 - Žižkov
T 9, 16, 1 na zast. Na Chmelnici a pěšky do kopce k budově tělocvičny TJ Spoje
7. TJ SOKOL KBELY
Kamila Kyralová, Vágnerova 1037/6, 197 00 Praha 9- Kbely.
TZ: 286 852 013
TB: ---, 606 591 121
Fax: 286 852 013
E-mail: [email protected]
Hřiště u ZŠ, Albrechtická, 197 00 Praha 9-Kbely
Z M-C Letňany A 185, 186, 302 na zast. Bakovská a pěšky k ZŠ
8. TJ SOKOL ŽIŽKOV I . D
Monika Břehová, Mezilesní 545, 142 00 Praha 4
TZ: 261 300 438
TB: ---, 724 951 587
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Žižkov I, Koněvova 19 (Vítkov), Praha 3-Žižkov
Z M-B, C Florenc A 133, 207 na zast. Tachovské nám., A 136 na zast. Rokycanova a cca 5 min. pěšky
9. TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE B
Lenka Švancarová, Božanovská 2082/9, 193 00 Praha 20- Horní Počernice
TZ: --TB: ---, 732 883 829
E-mail: [email protected]
Hřiště TJ Sokol Horní Počernice (u sokolovny), Chvalkovická 2031/47, Praha- Hor. Počernice
Z M-B Černý most A 223 na zast. Jeřická a pěšky
10. NEOBSAZENO
4. třída žen, sk. C (Z4C) – termínový kalendář soutěže 2012/13
PODZIM 2012 1. kolo
1
03.09. 17:30
Pharming
- ---
2
03.09. 17:30
Vysočany B
- H. Počernice B
Chlubná P.
3
03.09. 17:30
Meteor B
- Žižkov D
Pfeifer Z.
4
03.09. 17:30
H. Počernice A
- Kbely
Bauer J.
5
03.09. 17:30
Iuridica
- Spoje
Minařík O.
2. kolo
6
05.09. 17:30
---
-
7
05.09. 17:30
Kbely
- Iuridica
Minařík O.
8
05.09. 17:30
Žižkov D
- H. Počernice A
Tkáč A.
9
05.09. 17:30
H. Počernice B
- Meteor B
Vondráček V.
10
05.09. 17:30
Pharming
- Vysočany B
Kníže J.
3. kolo
11
10.09. 17:30
Spoje
Vysočany B
- ---
12
10.09. 17:30
Meteor B
- Pharming
Minařík O.
13
10.09. 17:30
H. Počernice A
- H. Počernice B
Valášek Z.
14
10.09. 17:30
Iuridica
- Žižkov D
Pfeifer Z.
15
10.09. 17:30
Spoje
- Kbely
Vondráček V.
---
-
4. kolo
16
12.09. 17:30
Kbely
17
12.09. 17:30
Žižkov D
- Spoje
Nágl P.
18
12.09. 17:30
H. Počernice B
- Iuridica
Vondráček V.
19
12.09. 17:30
Pharming
- H. Počernice A
Tkáč A.
20
12.09. 17:30
Vysočany B
- Meteor B
Valášek Z.
Meteor B
- ---
5. kolo
21
17.09. 17:30
22
17.09. 17:30
H. Počernice A
- Vysočany B
Minařík O.
23
17.09. 17:30
Iuridica
- Pharming
Pfeifer Z.
24
17.09. 17:30
Spoje
- H. Počernice B
Činátl D.
25
17.09. 17:30
Kbely
- Žižkov D
Tkáč A.
---
-
6. kolo
26
19.09. 17:30
Žižkov D
27
19.09. 17:30
H. Počernice B
- Kbely
Minařík O.
28
19.09. 17:30
Pharming
- Spoje
Lhoták J.
29
19.09. 17:30
Vysočany B
- Iuridica
Vondráček V.
30
19.09. 17:30
Meteor B
- H. Počernice A
Bauer J.
7. kolo
31
24.09. 17:30
Počernice A
-
---
32
24.09. 17:30
Iuridica
- Meteor B
Pechá A.
33
24.09. 17:30
Spoje
- Vysočany B
Hrubý F.
34
24.09. 17:30
Kbely
- Pharming
Kotrč M.
35
24.09. 17:30
Žižkov D
- H. Počernice B
Míka Z.
JARO 2013 8. kolo
36
06.05. 18:00
---
-
37
06.05. 18:00
Pharming
- Žižkov D
38
06.05. 18:00
Vysočany B
- Kbely
39
06.05. 18:00
Meteor B
- Spoje
40
06.05. 18:00
H. Počernice A
- Iuridica
9. kolo
41
13.06. 18:00
Počernice B
Iuridica
- ---
42
13.05. 18:00
Spoje
- H. Počernice A
43
13.05. 18:00
Kbely
- Meteor B
44
13.05. 18:00
Žižkov D
- Vysočany B
45
13.05. 18:00
H. Počernice B
- Pharming
10. kolo
46
15.05. 18:00
---
-
47
15.05. 18:00
H. Počernice B
- Vysočany B
48
15.05. 18:00
Žižkov D
- Meteor B
49
15.05. 18:00
Kbely
- H. Počernice A
50
15.05. 18:00
Spoje
- Iuridica
11. kolo
51
22.05. 18:00
Pharming
Spoje
- ---
52
22.05. 18:00
Iuridica
- Kbely
53
22.05. 18:00
H. Počernice A
- Žižkov D
54
22.05. 18:00
Meteor B
- H. Počernice B
55
22.05. 18:00
Vysočany B
- Pharming
---
-
12. kolo
56
27.05. 18:00
Vysočany B
57
27.05. 18:00
Pharming
- Meteor B
58
27.05. 18:00
H. Počernice B
- H. Počernice A
59
27.05. 18:00
Žižkov D
- Iuridica
60
27.05. 18:00
Kbely
- Spoje
13. kolo
61
03.06. 18:00
Kbely
-
---
62
03.06. 18:00
Spoje
- Žižkov D
63
03.06. 18:00
Iuridica
- H. Počernice B
64
03.06. 18:00
H. Počernice A
- Pharming
65
03.06. 18:00
Meteor B
- Vysočany B
14. kolo
66
05.06. 18:00
---
-
Meteor B
67
05.06. 18:00
Vysočany B
- H. Počernice A
68
05.06. 18:00
Pharming
- Iuridica
69
05.06. 18:00
H. Počernice B
- Spoje
70
05.06. 18:00
Žižkov D
- Kbely
15. kolo
71
12.06. 18:00
Žižkov D
-
---
72
12.06. 18:00
Kbely
- H. Počernice B
73
12.06. 18:00
Spoje
- Pharming
74
12.06. 18:00
Iuridica
- Vysočany B
75
12.06. 18:00
H. Počernice A
- Meteor B
---
-
16. kolo
76
17.06. 18:00
H. Počernice A
77
17.06. 18:00
Meteor B
- Iuridica
78
17.06. 18:00
Vysočany B
- Spoje
79
17.06. 18:00
Pharming
- Kbely
80
17.06. 18:00
H. Počernice B
- Žižkov D
17. kolo
81
24.06. 18:00
H. Počernice B
- ---
82
24.06. 18:00
Žižkov D
- Pharming
83
24.06. 18:00
Kbely
- Vysočany B
84
24.06. 18:00
Spoje
- Meteor B
85
24.06. 18:00
Iuridica
- H. Počernice A
---
-
18. kolo
86
26.06. 18:00
Iuridica
87
26.06. 18:00
H. Počernice A
- Spoje
88
26.06. 18:00
Meteor B
- Kbely
89
26.06. 18:00
Vysočany B
- Žižkov D
90
26.06. 18:00
Pharming
- H. Počernice B
Náhradní termíny:
NT – podzim 2012:
NT – jaro 2013:
29.4.2013, 02.05.2013, 09.05.2013
20.05.2013, 29.05.2013, 10.06.2013, 19.06.2013
Příloha č. 1
Listina rozhodčích PVS 2012/2013
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Příjmení, Jméno
Ulice
čp.
TZ
TB
Mobil
Bartoš Zdeněk
Kodaňská
---
271 743 677
Bauer Josef
Šimonova
---
---
Baumruk František
Bohnická
---
233 541 590
724 227 898
Blažek Miroslav
Pospíšilova
5
---
---
Boev Boyan
Mylnerovka
224 310 433
---
Bolard Vjačeslav
Na Petřinách
---
---
Buchar Tomáš
Kurkova
284 862 753
---
Bujalka Peter
Vašátkova
11
Bítovská
---
261 264 402
Cucová Radka
Svojšovická
---
---
Činátl Dominik
Modřínová
1110
732 730 017
52/15a
603 535 826
8
607 133 426
294/60
777 561 367
10/1208
775 692 593
1013
1217/22
Modřínová
---
---
Dandová Zdenka
Nad úpadem
221 977 224
---
Drahorád Ivo
Nuselská
2835
606 450 561
1015
1015
602 219 231
303
723 659 878
1/2/2012
606508023
Dušek Petr
Rostoklaty
956 715 412
---
Dušková Dana
Dašická
---
---
Ejem Dan
Milerova
---
---
Farař Petr
Chalabalova
149
734 188 270
1753
721 634 269
3043/2
606504044
1611
604203547
Hemer Lukáš
Ke Stírce
---
286 592 717
Hladišová Michaela
Lipecká
---
---
e-mail
Praha 10
267 / 43
731 116 914
382 / 1
733 320 604
101 00
---
Praha 6
163 00
[email protected]
Praha 8
181 00
[email protected]
Praha 3
130 00
[email protected]
Praha 6
160 00
[email protected]
Praha 6
162 00
[email protected]
Praha 8
182 00
[email protected]
Praha 9
198 00
[email protected]
Praha 4
723 374 635
608620690
Činátl René
PSČ
731 327 181
732609078
Cuc Jan
Město
140 00
---
Praha 4
141 00
[email protected]
Jesenice u Prahy
252 42
[email protected]
Jesenice u Prahy
252 42
[email protected]
Praha 4
149 00
[email protected]
Praha 4
140 00
[email protected]
Roztoklaty
28171
[email protected]
Pardubice
530 03
[email protected]
Praha 4
143 00
[email protected]
Praha 5
155 00
[email protected]
Praha 8
182 00
[email protected]
Praha 10 - Malešice
108 00
[email protected]
Č.
21
22
Příjmení, Jméno
Ulice
čp.
TZ
TB
Mobil
Holý Prokop
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
9
720224201
Horáček Václav
--Horáková
23 Magdalena
--24
Ve Svahu
Česákova
721 900 192
Malířská
425/4
Šťavelova
602 247 214
281 980 251
Hrdina Michal
Šimonova
7
159
777 247 214
1110/1
731750669
Hron Jiří
Rumunská
10
---
222 513 588
606 169 858
Hron Lubomír
Nedašovská
331/34
---
257 950 568
724 206 067
Hrubý František
Puchmajerova
---
311 261 852
Chlubná Pavla
Kurkova
404
e-mail
Praha 4
1206/14
Jandera Tomáš
Nušlova
---
222 955 011
733 109 600
Kalina Jaroslav
Ke Kurtům
378
2292
731300199
Karas Ladislav
V.Milera
96
---
---
Karásek Michal
Čestmírova
---
---
Knapová Michaela
Babákova
266 053 196
---
Kníže Jaroslav
Potoční
---
220 950 509
606 340 643
Kobliha Václav
Vavřenova
1168/47
---
222 935 669
604 420 296
Kohlmann Tomáš
Nad Vinicemi
225 042 510
---
Kolínová Kristýna
Kodaňská
737 680 724
13
602 370 212
2160
775 577 589
289
696
737 123 421
59
723116394
Kotrč Jiří
Jihlavská
---
261 260 005
737 606 053
Kotrč Miroslav
Trávníčkova
1768/13
220 982 094
---
Krajník Marek
Pitterova
605/6
733 772 692
9
737218437
147 00
[email protected]
Praha 8
182 00
---
Praha 7
170 00
[email protected]
Květnice
250 84
[email protected]
Praha 6 - řepy
163 00
[email protected]
Praha 2
120 00
---
Praha 517
155 21
---
Roztoky u Prahy
724 003 580
605 930 556
274052275
PSČ
606 494 321
607760466
Horbowyj Vladimír
Město
252 63
---
Praha 8
182 00
[email protected]
Praha 13
158 00
[email protected]
Praha 4
142 00
[email protected]
Kladno
272 04
[email protected]
Praha 4
140 00
[email protected]
Praha 4
148 00
[email protected]
Tuchoměřice
252 67
[email protected]
Praha 4
142 00
---
Benátky n. Jiz.
294 71
[email protected]
Praha 10
101 00
[email protected]
Praha 4
140 00
---
Praha 13
155 00
[email protected]
Praha 3
130 00
[email protected]
Č.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Příjmení, Jméno
Ulice
čp.
TZ
TB
Mobil
Králová Marie
Na Hřebenkách
---
---
Kristl Vlastimil
Na Hřebenkách
29
---
602 805 839
---
224 930 908
FinFOCUS, a.s.
Jugoslávská
---
Kuběna Rudolf
Pražského
974 842 772
---
Kužel Zdeněk
Na Truhlářce
233 376 409
284 680 749
Kvasnička Karel
Pětihosty
---
---
Landa Jiří
Milerova
---
---
Lepič Martin
Řepčická
---
---
Leszczynski Roman
Hodonínská
11
---
241 481 364
602 308 817
Lhoták Jaroslav
Písečná
---
---
Luptáková Petra
Kosmická
222 098 350
---
Matras Jaroslav
Střímelická
---
---
Matúš Štefan
Píškova
257 910 255
235 511 044
Míka Zdeněk
Ortenovo nám.
---
---
Minařík Oldřich
Jilemnická
709
---
286 851 950
606 550 879
Naděje Bohumil
Na větrníku
8
---
220 510 227
737 056 427
Nágl Pavel
Jašíkova
---
---
Nedbálek Alexander
Brixiho
---
---
Pechá Alena
Na Zvoničce
952/17
---
736 601 966
774 724 577
Pfeifer Zdeněk
Evropská
---
223 013 784
Pítr Vítězslav
Plzeňská
261 107 526
722 687 689
Krsek Jaroslav
67
Město
PSČ
e-mail
Praha 5
605 107 435
481/12
606 775 731
611/27
605 769 983
40
603 255 222
27
606 857 452
3044/4
--Praha 5
602 968468
453
732 424 685
753
602 357 999
2492
606 834 033
1960
602 453 355
21
777 702 850
1537/12
Praha 2
732 828 907
89
608 321 487
203/121
725 812 262
120 00
[email protected]
Praha 5
152 00
[email protected]
Praha 8
180 00
[email protected]
Pyšely
251 67
[email protected]
Praha 4
143 00
---
Praha 10
102 00
[email protected]
Praha 4
140 06
[email protected]
Praha 8
182 00
[email protected]
Praha 4
149 00
[email protected]
Praha 4
141 00
[email protected]
Praha 5
155 00
[email protected]
Praha 7
170 00
[email protected]
Praha 19-Kbely
197 00
[email protected]
Praha 6
162 00
[email protected]
Praha 4
776 239 116
1616/16
150 00
[email protected]
606 135 997
26
150 00
149 00
---
Praha 6
162 00
[email protected]
Praha 4
147 00
[email protected]
Praha 6
160 00
[email protected]
Praha 5
150 00
[email protected]
Č.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Příjmení, Jméno
Ulice
čp.
TZ
TB
Mobil
Pivnička Vojtěch
Korunní
---
---
Podroužek Jan
Václ. Rady
---
---
Poláček Jan
Bazovského
---
---
Rychlík Dušan
Šimkova
233 038 071
286 886 923
731 431 332
Sehnal Ivan
Na Zvonici
127
---
222 960 518
605 188 097
Skřivánková Jitka
Janského
224 438 168
774 836 141
731 079 090
Strachanová Ivana
Sokolovská
306
---
283 893 954
602 607 540
Syrový Michael
Dittrichova
13
---
---
Šebková Jana
Blattného
2318/4
222931768
608920540
104G
608 407 411
1470/3
724 560 226
1228
728 384 543
4/664
2444/1
604 207 265
Škoda Zdeněk
Frýdlantská
296 101 029
---
Šlechta Jiří
Na Petřinách
---
235 358 151
Šmrha Michael
Lošetická
---
---
Tkáč Arpád
Tanvaldská
1335/9
222 116 401
286 587 387
604 623 418
Tvrz Jan
Brixiho
221 911 494
222 362 899
775 275 948
Valášek Zdeněk
Sokolovská
173/1313
---
212 232 144
777 888 309
Vaniš Miloslav
Třeboradická
---
284 682 721
Vondráček Václav
Březová
---
---
Závora Jan
Mistrovská
1312/19
724 019 948
1769/47
Město
e-mail
Praha 10
776 270 246
29
1074
605 127 208
70
Praha 5
722916900
Zich Jiří
Lovosická
257288305
283 842 173
734 643 285
Dub Michal
Pozňanská
430/63
---
---
Janeček Václav
ČSLA
---
---
657 / 9
605 331 738
368
732 222 702
156 00
[email protected]
Praha 6
163 00
[email protected]
Praha 9
190 15
[email protected]
Jíloviště
252 02
[email protected]
Praha 5
155 00
malva[email protected]
Praha 9
190 00
<[email protected]>
Praha 2
120 00
[email protected]
Praha 5
158 00
[email protected]
Praha 8
182 00
[email protected]
Praha 6
162 00
---
Praha 5
153 00
[email protected]
Praha 8
182 00
[email protected]
Praha 6
162 00
[email protected]
Praha 9
190 00
[email protected]
Praha 8
182 00
[email protected]
Horoušánky
732 770 966
26
101 00
[email protected]
723 527 054
1168/1
PSČ
252 82
---
Praha 10
108 00
[email protected]
Praha 9
190 00
[email protected]
Praha 8
181 00
[email protected]
Odolena Voda
250 70
---
Příjmení, Jméno
Ulice
čp.
TZ
TB
Mobil
Janovská Eliška
Jeronýmova
1553
---
---
Klír Karel
Suchý Vršek
731 535 704
---
Kloudová Klára
Stankovského
---
---
Schwarzová Lucie
28. Pluku
---
267 311 435
Č.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
606 557 453
2120/4
775 216 604
1642
777 145 257
37
Město
PSČ
e-mail
Písek
397 01
[email protected]
Praha 5
158 00
[email protected]
Čelákovice
250 88
[email protected]
Praha 10
773 675 512
[email protected]
606754028
[email protected]
100 00
Šauer Martin
Štefánik Adam
Praha 8
776 385 799
Štrobl Jiří
Jesenická
---
---
Urban Robert
Nad Údolím
224 352 250
---
Urbanec Tomáš
Kopanská
---
---
Vaníčková Diana
Obvodová
---
---
Vávrová Markéta
Nad Údolím
---
---
Velinov Emil
Starochodovská
---
---
Vosecký Petr
Blatenská
261 222 619
---
Záhorcová Karin
Cuřínová
---
241 718 468
133
606 234 440
119
775 349 410
40
776 873 210
866/35
604 277 868
119
777 599 360
2338/66A
776 561 626
2169/13
774 261 261
587
603 791 656
182 00
[email protected]
Dobřejovice
251 01
[email protected]
Husinec -Řež
250 68
[email protected]
Praha 5
154 00
[email protected]
Praha 9
190 00
[email protected]
Husinec - Řež
250 68
[email protected]
Praha 4
140 00
[email protected]
Praha 4
148 00
[email protected]
Praha 4
[email protected]
142 00
Příloha č. 2
PROVÁDĚCÍ POKYN K VÝBĚRU LICENČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
2012/2013
============================================================
Všichni hráči/ky/, uvedení/é na soupisce družstva do soutěže, trenéři, prokazující se
trenérským průkazem a rozhodčí na listině rozhodčích Pražského volejbalového svazu (dále
jen PVS) 2012/13, mají povinnost zaplatit Licenční příspěvek ČVS na soutěžní ročník
2012/2013 (dále jen LP 2012/13) podle svého věku takto:
DOSPĚLÍ, starší 18 let
200, - Kč
MLÁDEŽ, do dovršení věku 18 let
100, - Kč
MLÁDEŽ, do dovršení věku 15 let
50, - Kč
Z povinnosti zaplatit LP 2012/13 jsou osvobozeni hráči a hráčky mladší 12 let.
LP 2012/13 budou placeny oddíly/kluby/družstvy na účet ČVS-Pražského volejbalového
svazu u Raiffeisen Bank a.s. č. úč. 6410450001/5500, na základě předloženého seznamu LP
2012/2013 čtyřmi způsoby možné úhrady v období od 1.7.2012 v průběhu celého soutěžního
období 2012/13 do 30.6.2013 takto:
1) bankovním převodem z účtu na na účet PVS -viz výše nebo viz část A. Rozpisu bod 20
2) platbou z fyzického účtu nebo z účtu v modulu Banka VISu ČVS na účet PVS v Bance
VISu číslo 000010
3) Poštovní poukázkou typu A s uvedeným číslem účtu PVS
4) platbou v hotovosti, učiněnou v kanceláři sekretariátu PVS proti vydanému příjmovému
dokladu ČVS-Pražského volejbalového svazu.
V případech – viz body 1-3) kopii dokladu o platbě (výpis banky, ústřižek pošt. poukázky,
resp. kopie platebního úkonu v modulu Banka VISu) přiložit vždy k Seznamu LP 2012/13 !
Každý jednotlivec zaplatí LP 2012/13 vždy pouze jednou bez ohledu na počet uvedení svého
jména na více soupiskách, resp. ve vztazích hráč/rozhodčí/resp. trenér a to vždy ve výši,
odpovídající věku.
Pracovník PVS musí platbu každé/mu hráči/hráčce nebo rozhodčí/mu, resp. trenérovi nebo
funkcionáři na základě předloženého dokladu o úhradě elektronicky zaevidovat v modulu
Registrace – Příspěvky Volejbalového informačního systému (VIS) ČVS.
Poznámka:
Start na registrační průkaz bez zaplaceného LP na soutěžní období 2012/2013 bude
považován za start na neplatný registrační průkaz se všemi důsledky dle čl. 27 SŘV.
Soupiska družstva bude vyhotovena pouze za předpokladu uhrazených plateb LP 2012/13
všech doplňovaných členů družstva (hráčů, trenérů, funkcionářů).
Schváleno předsednictvem PVS dne 26.6.2012.
Příloha č. 3
ZÁSADY POVINNÉ PÉČE O MLÁDEŽ
==============================
Každé družstvo, startující v nejvyšších mistrovských soutěžích Pražského volejbalového
svazu (dále jen PVS), tj. Mistrovství Prahy mužů a žen 2012/2013, bude muset splnit
podmínku pečovat o družstvo mládeže stejné kategorie (tzn. muži – chlapci, ženy - dívky).
Jedno družstvo mládeže bude moci plnit povinnost pouze pro jedno družstvo dospělých.
Povinnost péče o mládež bude moci být plněna těmito třemi způsoby:
– družstvem mládeže mateřského oddílu
– družstvem mládeže jiného oddílu na základě písemné smlouvy, která musí být připojena
k přihlášce družstva do soutěže PVS 2012/2013
– úhradou účelového poplatku ve výši 10. 000, - Kč / 1 družstvo na účet ČVS-PVS
– tento poplatek bude určen výhradně na podporu volejbalu mládeže v Praze.
Družstvo mládeže, plnící podmínku povinné péče o mládež bude muset být zapojeno
v mistrovské soutěži PVS, resp. v soutěži ČVS 2012/13 a bude muset tuto soutěž řádně
dokončit. Pokud soutěž nedokončí, bude PVS považovat povinnost příslušného družstva
dospělých za nesplněnou a družstvu bude předepsána účelový poplatek ve výši 10. 000, - Kč.
Nebude-li tento poplatek uhrazen ve stanoveném termínu, bude družstvo dospělých vyloučeno
z mistrovské soutěže 2012/2013.
Schváleno předsednictvem PVS 26. 6.2012.
Příloha č. 4
POSTUP při ustanovení osob, oprávněných vstupovat a pracovat ve VISu
ČVS, práce se soupiskou družstva a vkládání výsledků
========================================================
UPOZORNĚNÍ: přístupová práva do VISu ČVS (adresa programu = https://vis.cvf.cz/ je možno
přidělit jen osobě registrované ve VISu (!) jako hráč/hráčka, nebo evidované jako funkcionář
(trenér, rozhodčí, ostatní funkcionáři – např. lékař, vedoucí družstva atd.)
1. Ověřte, že dané osoby jsou registrovány ve VIS ČVS ve vašem oddíle jako hráč, trenér, rozhodčí
nebo funkcionář (např. na stránkách www.cvf.cz v sekci VIS > Oddíly klikněte na váš oddíl a
danou osobu vyhledejte v seznamu, seřazeném v abecedním pořadí podle příjmení.).
- pokud je členem jiného oddílu, ověřte jeho registraci v seznamu tohoto oddílu
- pokud není členem žádného oddílu („volný hráč“) ověřte si jeho registraci buď přímo na
Registračním úseku ČVS, pí. Sudíková - tel. 245 006 214 nebo u sekretáře Pražského
volejbalového svazu (dále jen PVS!) Petra Voseckého, tel: 245 006 216, nebo 774 261 261.
1.1. Pokud je osoba registrována ve VISu, pokračujte bodem 2.
2. Pokud není registrována, je danou osobu nutno zaregistrovat (zaevidovat). Podle nové
směrnice ČVS č. 4/2011 Registračního řádu volejbalu – se lze registrovat elektronickou formou
prostřednictvím VISu ČVS nebo dosud obvyklou písemnou formou podáním tiskopisu „Přihláška
k registraci hráče – trenéra – rozhodčího – funkcionáře“, které jsou k dispozici na registračním
úseku ČVS či na PVS. Od 1.1.2012 je písemná (ruční) forma za příplatek.
3. Družstvo prostřednicvím „Oprávněné osoby oddílu“ (jejich přehled lze najít na
http://www.cvf.cz/ v rubrice VIS a dále Oddíly kliknutím na název příslušného
Oddílu/Klubu zajistí umožnění přístupu do VISu, tj. o přidělení Uživatelského jména a
Přístupového hesla pro vyžadované osoby. Je nezbytné v Osobním nastavení
hráče/hráčky/trenéra/funkcionáře vždy uvést e-mailovou adresu resp. číslo mobilu osoby,
pro kterou je přístup vyžadován.
4. Přístup do VISu lze získat na webu ČVS http://www.cvf.cz/ v rubrice VIS, kde je připravena
kolonka pro vytvoření přístupu pod názvem „Přístup do VISu“. PVS pak přiděluje Práva
stupně 1 k soutěži, do které je družstvo zařazeno (nikoli oprávnění pracovat se soupiskou
družstva ) automaticky všem osobám, uvedeným v přihlášce k soutěži v kolonce „Pracovník
družstva pověřený účastníkem, který žádá o právo registrace ve VIS ČVS“. Přístup do VISu
nebude umožněn těm, kteří neuvedli e-mail ( viz níže ). Pozn: Je třeba si však uvědomit, že
všechna automatická hlášení, vygenerovaná v průběhu soutěží, jsou zasílána e-mailem všem
nahlášeným osobám s přístupem k jednotlivé soutěžní skupině.
5. VIS automaticky vygeneruje „Uživatelské jméno“ a „Přístupové heslo“ a odešle obratem
žádající osobě e-mailem na její adresu. Doporučujeme si „Přístupové heslo“ neprodleně změnit
a uchovat o tom záznam. Při výběru „Přístupového hesla“ dbejte v maximální možné míře
pravidel bezpečnosti na internetu. Je možno si změnit i „Uživatelské jméno“ (viz Nápověda
systému VIS ČVS). Ve vlastním zájmu vyplňte osobní údaje v sekci Osobní nastavení. Dané
osobě budou vždy přidělena přístupová práva úrovně 1 (viz dále).
6. PVS přidělí stupeň práv 4 (viz „Nápověda“ modulu „ Soupisky“ VISu ČVS) k soupiskám
všech družstev oddílu obvykle jedné osobě v rámci každého družstva. Oddíl/Klub však může
rozhodnout o tom, že práva k soupiskám družstev bude mít pouze jedna oprávněná osoba. Tuto
osobu určí oddíl výhradně písemně na přiloženém formuláři (PVS 2) s podpisem předsedy
oddílu, uvedeného v přihlášce do soutěže. Pokud se tak nestane, přidělí pracovník PVS právo 4
(resp. druhé označené osobě družstva právo 3) k soupisce družstva vždy osobě organizačního
pracovníka, uvedené na přihlášce družstva. Určený funkcionář oddílu, anebo odpovědný
pracovník PVS pak přidělí práva stupně 3 (provádění změn na soupisce) a nižší ( jen možnost
nahlížet do všech soupisek VISu ) k soupiskám družstev daného oddílu dalším osobám.
7. Aby tyto osoby mohly se soupiskou pracovat, musí mít přiděleno UŽIVATELSKÉ JMÉNO A
PŘÍSTUPOVÉ HESLO (viz bod 2 - použijte formulář Žádost o přidělení Uživatelského jména a
Přístupového hesla do VISu ČVS). Podrobněji o systému práv v nápovědě u každé sekce VISu.
Důležité upozornění: Nesdělujte své Přístupové heslo ve VISu dalším osobám. Vystavujete se
tím nebezpečí sportovně-technického nebo disciplinárního postihu za přestupky, které by
další osoby při přihlášení pod vaším jménem spáchaly.
Příloha č. 5
METODICKÝ POKYN k vytvoření, doplňování a opravě soupisky
družstva v systému VIS
==================================================
1) Získejte přístup do systému
Abyste mohli se systémem VIS pracovat, musíte mít vlastní Uživatelské jméno a
Přístupové heslo do systému. Pokud jej ještě nemáte, požádejte buď funkcionáře
Oddílu/Klubu – „Oprávněnou osobu oddílu“ (viz předchozí strana). Při vytvoření účtu ve
VISu vám Uživatelské jméno a Přístupové heslo zašle e-mailem přímo systém – heslo
tedy nebude a nesmí znát hned od počátku nikdo jiný. Také lze vyhledat a zřídit na webu
ČVS www.cvf.cz v rubrice VIS.
2) Přihlašte se do systému
Připojte se k internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu
https://vis.cvf.cz/, zadejte své Uživatelské jméno a Přístupové heslo. Pozorně si přečtěte
úvodní „Pokyny pro práci s VISem“. Poté v hlavním modulu („puzzle“) menu zvolte
modul „Osobní nastavení“ a nastavte své osobní údaje. Pravděpodobně bude dobré si
změnit heslo na nějaké lépe zapamatovatelné (ale ne zase moc jednoduché). Nakonec
klepněte na logo VISu, tím se dostanete zpět na hlavní menu.
3) Otevřete svojí soupisku
V hlavním „puzzle“ menu zvolte modul Soupisky. Před sebou byste měli mít soupisku
(nebo všechny soupisky), kterou/které máte na starosti. Pokud ji nevidíte, je možné, že
vám vedoucí soutěže ještě nepřiřadil práva – kontaktujte ho a počkejte, až se soupiska
ukáže. Klepněte na soupisku, kterou chcete otevřít.
4) Pracujte se soupiskou
Na stránce je vidět soupiska (i když může být zpočátku prázdná) a pod ní seznam dalších
hráčů/hráček oddílu, které lze na soupisku přidat. Kliknutím na čtvereček u
Příjmení/Jména člena/členky oddílu/klubu ze seznamu a dalším kliknutím na pokyn
„Přidat označené hráče na soupisku se všichni označení hráči/hráčky přesunou
automaticky nahoru do vytvářející se soupisky. Je možné, že někoho nemůžete najít – asi
to bude způsobeno tím, že již je přidán na soupisku dalšího družstva téhož oddílu nebo
není v evidenci vůbec. V kategoriích dospělých lze (u družstev, která nejsou A) vyznačit
střídavý start zaškrtnutím pole „Střídavý start“ u příslušného hráče/hráčky. Kdykoliv
můžete využít přiloženou nápovědu – stačí klepnout na tlačítko Nápověda v otevřeném
modulu.
5) Co dělat nelze?
Ze soupisky nelze hráče/hráčky odstranit – to může udělat pouze vedoucí soutěže (je třeba
zkontrolovat, že hráči/hráčky za toto družstvo ještě nenastoupili/y). Na soupisku nelze
přidat F hráče – to může udělat pouze vedoucí soutěže (po kontrole farmářské smlouvy).
6) Soupiska je hotová
Kdykoliv dokončíte změny v soupisce, soupisku vytiskněte a můžete ji použít při utkání.
Zároveň je vaše soupiska dostupná přes internet ostatním. Naopak vy můžete nahlédnout
na soupisku soupeře (a před utkáním zkontrolovat, zda předložil stejnou).

Podobné dokumenty

ROZPIS mistrovských soutěţí dospělých 2011/2012

ROZPIS mistrovských soutěţí dospělých 2011/2012 Soupisky podle čl. 7 SŘV: druţstva musejí vyhotovit soupisku druţstva na soutěţní období 2011/12. Soupiska druţstva bude vyhotovena automaticky stanoveným způsobem ve VISu a následně vytisknuta po ...

Více

1. verze, Trubky litinové,jedlé

1. verze, Trubky litinové,jedlé Nedatované označení normy odkazuje na aktuálně platné znění příslušné normy. Datované nebo jinak upřesněné označení odkazuje na konkrétní znění normy. Poznámka k tab. 4: Na žádost klienta je vlastn...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059 Na základě výše uvedeného stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. P o u č e n í o o d v o l á n í : Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. § 81 odst. 1 v...

Více

2016-2017_07_Rozpis soutezi CVS 2016-17

2016-2017_07_Rozpis soutezi CVS 2016-17 Platný postup při převodu soutěže (zvýšení LPD): a) oprávněný účastník soutěže se do soutěže nepřihlásil a převod je proveden včetně podání přihlášky - v řádném termínu ……… LPD - základní - v náhra...

Více

Adresář prezídia Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 Prezident: Jiří

Adresář prezídia Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 Prezident: Jiří 2. ukončení členství v klubu vyloučením rozhoduje předsednictvo klubu podle platného kárného řádu klubu, který je v souladu s platným kárným řádem Českého kynologického svazu, na návrh pobočky. 3. ...

Více

Souhrnné rozpočty - Útvar koordinace evropských projektů města

Souhrnné rozpočty - Útvar koordinace evropských projektů města Center Los Angeles, které zprostředkovává japonsko-americké kulturní vztahy, a s Clark Art Institute, který poskytuje magisterský program v dějinách umění a ročně sponzoruje jednu nebo dvě výstavy,...

Více

zpravodaj - Český zahrádkářský svaz

zpravodaj - Český zahrádkářský svaz velmi žádoucí je i komentář, který upozorní na to, co je zajímavé, nové apod. Ing. Kožešník zatím často jenom z e-mailové adresy musí pracně dohledávat i termíny a místa výstavy, což při novém, tec...

Více

Praha v pohybu - Prague City Tourism

Praha v pohybu - Prague City Tourism objevovat a vyzkoušet něco nového a poznat podobně naladěné lidi. Sport neuvěřitelně sbližuje! A jako bonus poodhalíte taje metropole z trochu jiné perspektivy. Nezáleží na tom, jestli preferujete ...

Více