Nové Dobrovicko č. 1/2013

Komentáře

Transkript

Nové Dobrovicko č. 1/2013
ÚNOR 2013 - ROČNÍK 28 - ČÍSLO 1
Zprávy ze zasedání zastupitelstva města
Na zasedáních Zastupitelstva města Dobrovice, která se konala dne 17. prosince 2012 a 18. února 2013, bylo projednáno téměř 50 záležitostí a přijato celkem 43 usnesení, z nichž
uvádíme ta nejdůležitější.
Zastupitelstvo města Dobrovice schválilo:
■ rozpočtový výhled města Dobrovice na období let
2012-2015;
■ rozpočet města Dobrovice na rok 2013 v celkové výši
příjmů 54 527 000 Kč a výdajů 68 070 004 Kč; schodek ve výši 13 543 004 Kč bude vyrovnán z kladného
výsledku hospodaření města v minulém období;
■ přijetí investičního úvěru ve výši 10,5 mil. Kč za účelem spolufinancování výstavby splaškové kanalizace
v místních částech Bojetice a Týnec;
■ prodej bytového domu č.p. 21 na Palackého náměstí
v Dobrovici a přilehlých pozemků p.č. 485, 486, 487
a 488 v k.ú. Dobrovice za cenu 2 511 000 Kč; v kupní
smlouvě bylo zřízeno věcné břemeno předkupního
práva ve prospěch města Dobrovice na dobu 5 let;
■ snížení minimální kupní ceny bytu č. 2 v bytovém
domě č.p. 71 na Palackého náměstí v Dobrovici
na částku 1 450 000 Kč; jedná se o poslední byt k prodeji v tomto domě;
■ zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2012
a plán činnosti tohoto výboru na rok 2013;
■ zprávu o výsledku kontrol provedených kontrolním
výborem v roce 2012 a plán činnosti výboru na rok
2013;
■ zadání územního plánu Dobrovice, podle kterého
v současné době probíhá zpracování návrhu nového
územního plánu města Dobrovice a všech jeho místních částí;
■ odstoupení města Dobrovice od smlouvy o budoucí
smlouvě kupní a smlouvy nájemní se společností
VEMA CZ v záležitosti prodeje areálu fary a výstavby domu pro seniory; důvodem odstoupení od smlouvy je nečinnost společnosti VEMA CZ, jejíž jednatel
zastupitelstvu města písemně sdělil, že společnost
není v současné době schopna plnit závazky plynoucí z uvedené smlouvy;
■ kladné vyjádření města Dobrovice k záměru „Energetické využití lihovarnických výpalků v cukrovaru
a lihovaru Dobrovice“, ve kterém zastupitelstvo
města stanovilo podmínky souhlasu s realizací tohoto záměru společnosti Tereos TTD.
Zastupitelstvo města Dobrovice zvolilo:
■ JUDr. Vratislava Koldu a Ludmilu Vokatou
do funkce přísedících Okresního soudu v Mladé
Boleslavi na období let 2013 – 2017.
Zastupitelstvo města Dobrovice projednalo a vzalo
na vědomí:
■ zprávy o činnosti osadních výborů všech místních
částí města Dobrovice.
Zastupitelstvo města Dobrovice neschválilo:
■ prodej pozemku p.č. 448/3 v k.ú. Holé Vrchy zájemci, který nabídl cenu nižší než minimální cenu
stanovenou zastupitelstvem města.
Přehled a přesné znění všech usnesení Zastupitelstva města Dobrovice jsou zveřejněny na webových stránkách města
Dobrovice www.dobrovice.cz.
RNDr. Jana Bímová, starostka
Zprávy z rady města
Rada města Dobrovice se od začátku letošního roku sešla třikrát - 10. 1., 24. 1. a 7. 2. 2013. Projednala kolem 55 záležitostí týkajících se chodu města a jeho občanů.
■ uzavření smlouvy na opravu omítek, elektrorozvodů
a malby v přízemí radnice s firmou Daniel Šperk,
Poděbrady.
RM schválila:
■ nový Domovní řád pro domy a byty v majetku města
s platností od 11. 1. 2013,
■ uspořádání postupové mistrovské soutěže mažoretek
ČR v Dobrovici dne 8. 6. 2013,
■ zvolení pana Aleše Pekárka, Chloumek 16, členem
Komise pro zájmové organizace a volnočasové aktivity,
■ uzavření smlouvy s firmou Happy Trees - Zahradnické služby Tomáš Dvořák, Mělník, na ošetření a úpravu dřevin na hřbitově v Sýčině,
RM souhlasí :
■ s připojením města Dobrovice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2013 u příležitosti
54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
Tibetu vyvěšením vlajky Tibetu na budově radnice,
■ s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu posklizňové linky obilí v areálu
firmy Josef Pavlíček, Libichov 7.
Mgr. Jan Honců
místostarosta
Plán hlavních investičních akcí
města Dobrovice na rok 2013
Zastupitelstvo města Dobrovice schválilo v prosinci 2012 na svém zasedání plán
hlavních investičních akcí na rok 2013.
Jedná se skutečně pouze o přehled těch
největších akcí, výčet všech menších
a drobných staveb, rekonstrukcí a oprav
je daleko rozsáhlejší. Na realizaci
všech plánovaných akcí jsou v rozpočtu města na rok 2013 schváleny
potřebné finanční prostředky.
1. Dostavba a rekonstrukce hlavní
budovy základní školy – 9,5 mil. Kč
(1. etapa)
Stavba bude provedena podle aktualizované projektové dokumentace k žádosti
o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy, kterou se nepodařilo v minulých letech získat, a proto
se plánuje rozdělit projekt na 3-4 etapy,
celkem za více než 25 mil. Kč, s cílem
realizovat každý rok jednu etapu z prostředků rozpočtu města.
2. Odkanalizování místních části
Bojetice a Týnec – cca 2 mil. Kč
Finanční spoluúčast města na výstavbě
splaškové kanalizace ve výši 10,5 mil.
Kč bude hrazena z úvěru. Z finančních
prostředků rozpočtu města bude realizována výstavba dešťové kanalizace
a rozvodů veřejného osvětlení v komunikacích dotčených výstavbou splaškové
kanalizace a kanalizační přípojky obecních budov. V uvedeném rozpočtu zatím
nejsou zahrnuty finální úpravy povrchu
komunikací.
3. Veřejné osvětlení – cca 1,1 mil. Kč
V souladu s pasportem veřejného osvětlení bude postupně probíhat obnova zařízení podle technického stavu a potřeby, a to především v Bojeticích a Týnci
v souvislosti s výstavbou kanalizace,
v Libichově je třeba řešit havarijní stav
svítidel ohrožující bezpečnost občanů,
v Komenského ulici je investice vyvolána stavbou ČEZ, neboť se zde plánuje
ukládka kabelů do společného výkopu.
před domem č.p. 479 pro průjezd a otáčení osobních automobilů, rekonstrukce
chodníku v úseku od budovy základní
školy směrem k budově mateřské školy.
6. Rekonstrukce povrchu tenisový
kurtů v areálu koupaliště – 800 tis. Kč
Realizovat rekonstrukci antukového povrchu tenisových kurtů v areálu koupaliště v Dobrovici podle připravené projektové dokumentace, která byla součástí
komplexního projektu na výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť a sportovišť
ve městě, na který se nepodařilo získat
dotaci z ROP Střední Čechy.
7. Budova radnice – 300 tis. Kč
Provést rekonstrukci a úpravu interiéru v přízemí budovy radnice a připravit
projektovou dokumentaci pro rekonstrukci obřadní síně, zejména osvětlení
a instalaci klimatizace.
8. Technické středisko města
– cca 1 mil. Kč
Finanční spoluúčast města k dotaci EU
z Operačního programu Životní prostředí na zakoupení zametacího vozu a jeho
dalšího příslušenství.
9. Zpracování projektové dokumentace na další plánované akce
– 1,2 mil. Kč
- kompletní rekonstrukce Husovy ulice
včetně kanalizace, vodovodu, chodníků,
veřejného osvětlení, oprava chodníku
ve Fučíkově ulici,
- rekonstrukce a zateplení objektu zdravotního střediska v Dobrovici,
- revitalizace parku Švermovy sady s výstavbou hřiště nebo sportoviště,
- prodloužení veřejného osvětlení v Tyršově ulici směrem Do Vrbiček.
O jednotlivých aktivitách budeme podrobněji informovat čtenáře postupně
v průběhu roku.
Jana Bímová
4. Hasičská zbrojnice – 1,5 mil. Kč
Rekonstrukce budovy i okolního prostranství v Husově ulici v souladu s potřebami odpovídajícího zázemí pro členy
zásahové jednotky JPO III a umístění
požární techniky.
5. Komenského ulice – 400 tis. Kč
V této lokalitě je třeba provést opravy
a rekonstrukce, které by alespoň částečně zlepšily situaci řidičů a chodců, zejména v ranních hodinách, kde je podle
zjištění města denně během 30 minut
registrován pohyb více než 250 vozidel
rodičů, kteří přivážejí děti do základní
školy a mateřské školy. Předpokládá
se rozšíření parkoviště před mateřskou
školou, úprava a rozšíření komunikace
2
Informace
ze životního prostředí
Jarní úklid města
Vážení spoluobčané, s přicházejícími
slunečnými dny si začínáme upravovat okolí našich domů a zahrádek,
vysazujeme nové stromky, keře. Komise pro životní prostředí a environmentální výchovu se i v letošním roce
připojuje k projektu Clean Up The
World a za tímto účelem vyhlašujeme
na sobotu 23. března 2013 JARNÍ
ÚKLID MĚSTA a přilehlého okolí. Než se příroda zazelená, je potřeba ji odlehčit od nepořádku, který se
v příkopech a podél cest nashromáždil.
Vždyť tato místa souvisí také s naší
minulostí (např. cesta na slavné dobrovické nádraží), chodili tu naši předkové i my si dnes vyjdeme na procházku
s našimi dětmi, či abychom si pročistili hlavu, nadýchali se čistého vzduchu a nechceme při tom vidět odpadky. Vždyť chceme sbírat v lese houby
a ne plastové lahve či dokonce sedačky. Na rumištích chceme sbírat léčivé
byliny a ne plechovky od barev, koberečky, atd. To vše ukazuje jen na naši
bezohlednost k přírodě. Zamysleme se
nad tím, kolik stromů nám za uplynulý
rok ubylo v našem okolí, a snažme se
tento den vyjít přírodě vstříc a vysadit nějaký nový strom. Vždyť neznám
nikoho, kdo by šel okolo švestky, třešně a neutrhl si a neochutnal – ovšem
v této době to začíná vypadat, že během
pár let nebude kde ochutnat. Mizí celé
aleje třešní, sady jabloní, a proto apelujeme na osadní výbory a jiné dobrovolné spolky, organizace ZAPOJTE SE
DO OCHRANY PŘÍRODY a ZKUSTE
JI VYLEPŠIT! Proto NEOTÁLEJTE
A PŘIJĎTE! Nebo vyjděte ven se svými sousedy a změňte kus našeho oko-
obuv. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály,
znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že
s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno. Kontejnery na textil jsou již umístěny v areálu sběrného
dvora v Dobrovici.
„Ukliďme si svět“
Prosíme občany, aby využili doby vegetačního klidu
k okleštění stromů a keřů přesahujících do komunikací a chodníků.
V sobotu dne 23. března 2013
v 9.00 hodin pořádá
Komise pro životní prostředí a environmentální výchovu
ve spolupráci s městem Dobrovice
Svoz nebezpečného odpadu v roce 2013 se uskuteční 6. 4. a 5. 10. 2013. Všichni spoluobčané budou
včas upozorněni informačním letákem do schránky,
na webových stránkách města Dobrovice a hlášením
v místním rozhlase.
Možnost zapůjčení kompostéru
Vážení spoluobčané, z důvodu minimalizace skládkování
biologicky rozložitelného odpadu a zároveň snížení finančních nákladů na jeho likvidaci nabízí město Dobrovice občanům města a místních částí možnost kompostovat si
biologicky rozložitelný odpad na vlastní zahrádce a využít
ho pro svou potřebu. Jedná se o pilotní projekt, ve kterém
město Dobrovice zakoupí k tomuto účelu cca 50 ks zahradních kompostérů, které zapůjčí na základě písemné dohody
občanům k domácímu kompostování. Přínosy tohoto opatření budou následně vyhodnoceny a zohledněny při stanovení
dalších opatření vedoucích k maximálnímu snížení množství biologicky rozložitelného odpadu, který je skládkován.
Zájemci o zapojení do projektu a o zapůjčení zahradních
kompostérů se mohou hlásit do 31. 3. 2013 u p. Bartoňové
na MěÚ v kanceláři č. 16 během pracovní doby nebo e-mailem na adresu [email protected]
Sraz všech účastníků bude v 9:00 hodin v areálu sběrného dvora
v Dobrovici.
Úklidové trasy:
1. sběrný dvůr – Vrbičky – rybník za Agrem – nádraží
2. sběrný dvůr – směr Mosolf –Úherce
3. vlastní trasa = můj domov a okolí mé obce, pytle možno zanechat u silnice
Trasy mohou být v průběhu akce dle dohody upraveny.
Ve sběrném dvoře budou rozdány odpadkové pytle, rukavice a další potřeby ke sběru
odpadu.
Více informací u paní Bartoňové na Městském úřadě v Dobrovici.
Přijďte všichni
a pomozte zlepšit naše prostředí, těšíme se na Vaši účast !
Lenka Bartoňová
referent ŽP a OH
lí, vždyť každá malá pomoc je POMOC. Učme naše děti, že
o přírodu se musíme starat. Učme je pozitivnímu vztahu
k přírodě. Očekáváme zapojení široké veřejnosti, dobrovolných spolků a osadních výborů. Město Dobrovice Vám
předem poskytne potřebné nástroje a pomůcky pro sběr odpadků a bude nápomocno s jejich odvozem. Veškeré bližší
informace na MěÚ u paní Bartoňové.
300 000 tun cukru ve 124 dnech
Cukrovary společnosti Tereos TTD
mají za sebou další úspěšnou kampaň
124 dnů nepřetržité výroby, 2,6 milionu tun zpracované
řepy, 300 000 tun vyrobeného cukru. To je bilance kampaně
v cukrovarech Dobrovice a České Meziříčí, která skončila
v pátek 18. ledna.
Mgr. Dagmar Jirků, členka komise pro ŽP a EVV města Dobrovice
Sběr oděvů a textilních materiálů
Město Dobrovice ve spolupráci s firmou DIMATEX CS
a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR zajistilo
pro naše občany umístění kontejnerů na sběr oděvů a textilních materiálů (kat. číslo odpadů 200 110 a 200 111). Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního
odpadu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují
a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů,
čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.
Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje Diakonii Broumov, kde se použije jako
pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích.
Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme
ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Kontejnery
na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý
kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního
prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru patří veškeré
nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové
textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná
Letošní kampaň v obou cukrovarech probíhala od 17. září. Den
za dnem cukrovar v Dobrovici
zpracovával v průměru 14 000 tun
řepy a cukrovar v Českém Meziříčí
7 000 tun řepy. Denně vyrobily obě
továrny dohromady 2400 tun cukru. Ten putoval buďto do sil přímo
v areálech cukrovarů, nebo v cisternách rovnou k zákazníkům, jako jsou například Coca-Cola, Kofola, Danone nebo Opavia. Více než 90 000 tun bylo
v balicím centru společnosti na Mělníku zabaleno do maloobchodních balení, která znají zákazníci z obchodů.
Vedle cukru bylo během kampaně vyrobeno také 95 000
tun řepných pelet, které vznikají slisováním a vysušením
vyslazených řepných řízků. Pelety se využívají především
jako kvalitní krmivo, lze je ale využít i jako palivo do kotlů.
Dalšími vedlejšími produkty vyrobenými během kampaně
jsou vápenná šáma, která se využívá jako vynikající hnojivo, a hlína, jež se využívá například k rekultivaci krajiny.
3
Souběžně s cukrovary probíhala také kampaň v lihovarech.
Ty vyrobily téměř 450 000 hektolitrů surového lihu, který se
dále odvodňoval na líh bezvodý, jenž se využívá jako obnovitelná energie v pohonných hmotách a pro výrobu ekologického paliva E85 nebo se v lihovaru v Chrudimi rektifikuje
na vysoce kvalitní líh pitný, jenž slouží jako surovina při výrobě alkoholických nápojů.
Zatímco cukrovary nyní čeká téměř devítiměsíční přestávka, během které bude probíhat údržba a také investice, lihovary přejdou na letní provoz, během kterého se očekává
výroba dalších 450 000 hektolitrů surového lihu.
Narození
Společenská kronika
prosinec
Petr Machač
Úherce
Eliška Šilhavá
Lukáš Kučera
Kateřina Lacinová
Veronika Sedláčková
Dobrovice
Bojetice
Bojetice
Dobrovice
leden
Jakub Hradiský
Úmrtí
Hřbitovní odpad, nebo černá skládka?
leden
Nevím, zda si toho všichni návštěvníci hřbitova v Dobrovici všimnou, ale lidé, kteří chodí na procházky kolem místa
odpočinku, budou jistě vědět, o čem píši. Za zdmi místního
hřbitova se již několik let rozrůstá skládka. Pravděpodobně
byla kdysi určena pouze pro hřbitovní odpad, který, pokud
by byl bio, mohl by se dále zpracovat v městském sběrném
Vladimír Heřmanský
Jiřina Kubínová
Dobrovice
Bojetice
Anna Suchomelová
Dobrovice
únor
Životní jubilea
březen
Štěpán Nastoupil
Ludmila Kovářová
Marie Kynčlová
Josef Žemla
Jaroslava Zvěřinová
Sýčina
Dobrovice
Dobrovice
Týnec
Dobrovice
Jiřina Šimečková
Eva Žďárská
Zdeněk Husník
Jiří Pabyška
Věra Kratochvílová
Sýčina
Dobrovice
Dobrovice
Týnec
Dobrovice
duben
Vítání občánků s pěveckým sborem Plamínek
Dětský pěvecký sbor Plamínek 17. listopadu 2012 vítal
v dobrovické radnici malé občánky. Měli jsme dvojnásobnou
radost, když jsme mezi malými ratolestmi písničkou VÍTEJ
NA SVĚTĚ pánů Uhlíře a Svěráka vítali i našeho rodinného
člena. Přesto, že v dětském sboru chybělo plno dětí z důvodu
nemoci, doufáme, že se vystoupení alespoň trošku líbilo. Atmosféru zpestřily také děti z dobrovické základní školy svým
recitačním pásmem, které připravila paní učitelka Kalábová.
Foto: J. Klemešová
dvoře. Bohužel, někteří spoluobčané, ale i přespolní, stále
nechápou, že pneumatiky, plastové lahve, koberce, staré
hadry a podobné předměty nepatří za zeď hřbitova. Někteří
z nich mají i takovou drzost, že vyhodí věci i se svou adresou(foto v soukromém archivu). S některými z nich jsem
při přistižení hovořila a bylo mi sděleno, že sběrný dvůr je
zavřený, tak kam jinam to mají vyhodit. Fotoaparát jsem
v tu chvíli bohužel neměla. Jedná se o velký nešvar ze strany občanů. Nechápu a vy jistě také, jak někteří občané
mohou vyhazovat nepotřebné věci podél cest, i když mají
k dispozici služby sběrného dvora. Právě my, občané tohoto
města a okolních obcí, můžeme pomoci tím, že třeba zvýšíme
všímavost právě v místech, kde tito lidé mohou beztrestně
odkládat komunální odpad. Pojďme společně tyto nešvary
odstranit, abychom měli pěkné a čisté okolí města.
J. Klemešová
Dětský karneval
Také letos připravili baráčníci z Dobrovice pro děti karneval. Na děti čeká opět hra o ceny, soutěže, tanec a dobré občerstvení. Na všechny děti, jejich rodiče a prarodiče se těšíme v sobotu 23. března 2013 v dobrovické sokolovně
od 14 hodin. Děti mají vstup zdarma, dospělí 20 Kč.
Foto: Jana Staňková
7. prosince 2012 proběhl vánoční koncert Plamínku v dobrovickém divadle. Chceme touto cestou poděkovat Městskému
úřadu v Dobrovici za podporu a vstřícnost. V nejbližší době
plánujeme koncert v Mladé Boleslavi. Do dětského pěveckého sboru Plamínek a Plamíňátka přijímáme další talentované zpěváčky. Bližší informace Vám poskytneme na telefonních číslech 604 285 467 a 604 285 464.
Blanka Mulačová
V březnu proběhne plošná deratizace města
Dobrovice a městských částí. Návnady budou
umístěny v kanalizaci a obecních objektech.
Žádáme občany, aby dbali na zvýšenou opatrnost.
Lenka Brodská, Leoš Brodský
4
Poděkování
Jarní výstava
Vážení spoluobčané, na konci minulého roku jsem byla
mezi oceněnými „Dobrovolníky roku 2012“. Ocenění mě
velmi překvapilo a neméně potěšilo. Stejně tak mě však
potěšila již samotná nominace a za ni chci poděkovat paní
starostce RNDr. Janě Bímové a členům kulturní komise.
Za toto ocenění se mi dostalo mnoha gratulací a blahopřání od Vás, kamarádů, známých, spoluobčanů. Upřímně
Vám za ně děkuji, jsou pro mě velkým povzbuzením.
Také letos si připomeneme jarní a velikonoční zvyky na výstavě v přízemí dobrovické radnice. Tradičně si budete moci zakoupit velikonoční dekorace, kraslice, perníčky a mnoho jiného. Výstava se
koná od 19. do 22. března 2013. Pokud se i Vy budete chtít pochlubit svými výrobky, budeme rádi, když
nám je přinesete ve čtvrtek 14. března do Informačního centra v Dobrovici.
Blanka Mulačová
Dobrovická muzea za rok 2012 navštívilo
přes 15 000 návštěvníků
Dobrovická cukrová homolka se dostala
i do knížky pro děti
Hana Hlaváčová
Necelé tři roky po otevření se tak unikátní muzeum
cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města
Dobrovice zařadilo mezi nejnavštěvovanější
turistické cíle na Mladoboleslavsku.
V září 2012 se v Dobrovických muzeích usadila strašidla
a pohádkové bytosti z Kočovného muzea strašidel v Plzni. Dobrovice a místní cukrovar inspirovaly principála
muzea Zdeňka Zajíčka k sepsání speciální cukrové pohádky. Pohádka se objevila v nově vydané knížce Přehršle pohádek a pověstí z Čech, Moravy a Slezska.
Návštěvnost vybraných muzeí za rok 2012
Škoda Auto Muzeum
Dobrovická muzea
Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Benátky n. J.
Templ Mladá Boleslav
Muzeum Bělá p. B.
68.743
15.412
11.501
9.786
8.109
2.390
Výstava Svět panenek a hraček s doprovodným
programem
Na úspěšnou pohádkovou akci uskutečněnou v září 2012
se Dobrovická muzea rozhodla navázat i v tomto roce.
Od 1. března do 5. dubna bude k vidění výstava panenek
a hraček ze soukromé sbírky Aleny Sládkové, vydavatelky časopisu Panenka (www.panenka.eu), obohacená
o ukázky z procesu výroby panenky a o sběratelské rarity. Klučičí pozornosti určitě neuniknou dřevěné a technické hračky, houpací koně, medvědi a medvídci. Součástí výstavy je také „Jarní dílna“ zaměřená na tvůrčí
činnosti a expozice velikonočních dekorací vytvořených
studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, ISŠ Mladá Boleslav Na Karmeli a Střední školy zahradnické Kopidlno.
Pro skupiny z mateřských a základních škol je po předchozím objednání na doplnění připraven i speciální výukový program „Vítání jara“. Zahrnuje prohlídku expozice Muzea města Dobrovice, přizpůsobenou věku dětí,
doplněnou o tradiční pohanské a křesťanské velikonoční
zvyky a připravena je také interaktivní tabule, moderní
počítačová technologie s tematickými úkoly.
Návštěvnost Dobrovických muzeí
Dobrovická muzea
2012
15.400
2011
11.300
2010
8.700
Exkurze do závodu
2012
5.400
2011
4.500
2010
2.800
Cestu si do Dobrovice nachází nejen jednotlivci, ale
i školní a zájmové skupiny nejen z blízkého okolí. Význam Dobrovických muzeí je skutečně nadregionální.
Možnost zažít cukrovarnickou kampaň v roce 2012 využily např. školní skupiny z Klatov, Českých Budějovic
či ze Šumperka, lidé ze Slovenska, Francie, Moldávie,
Turecka či Japonska.
Plánované akce:
■ od 1. 2. 2013 – sezónní exkurze do lihovaru
■ 24. 2. 2013 – Brontosauři revival (folkové
odpoledne s písničkami Honzy
Nedvěda)
■ 1. 3. – 5. 4. 2013 – Výstava Svět panenek
a hraček + Jarní dílna
Více informací o plánovaných akcích k nalezení
na stránkách www.dobrovickamuzea.cz nebo na vyvěšených plakátech v okolí.
Foto: Vojtěch Pavelčík
Exkurze do cukrovaru a lihovaru využívají skupiny i jednotlivci
Lenka Suchomelová
5
PS „Klub dětí“ Dobrovice
málo znají místa, kolem kterých dnes a denně chodí. Kdo
by měl zájem zkusit si kvíz, je k dispozici na internetových
stránkách obce. Velký dík patří štědrým sponzorům Zdeňku
Hrobskému a Josefu Petrovi.
V listopadu byl uspořádán bowlingový turnaj v Nepřevázce.
Zajištěna byla dokonce i autobusová doprava, aby se účastníci mohli plně oddávat zábavě. Příjemný podvečer byl završen oceněním nejlepších i nejhorších hráčů a dobrou večeří.
Po loňském úspěšném pokusu o společné zahájení adventního času bylo opět uspořádáno slavnostní rozsvícení stromečku. Děti ozdobily stromeček nejrůznějšími ozdobičkami
a krmivem pro ptactvo. Bojetickou návsí se ozývaly vánoční
koledy nejen z reproduktorů DJ Kejmla, ale také z úst několika místních zpěvaček z pěveckého sboru Plamínek a Plamíňátka. Do vzduchu jsme vypustili několik lampionů štěstí
a zašeptali do nich svá tajná přání a za znění zvonečků jsme
rozsvítili nově ozdobený stromeček. To vše jsme prožívali
s dobrým svařeným vínem či čajem v ruce a s nejrůznějšími
sladkými dobrotami od pilných pekařek. Výtěžek ze svařeného vína bude využit na akce pro děti.
Jménem osadního výboru děkuji SDH Bojetice za pomoc
při organizování akcí a občanům za jejich aktivní účast.
Více z našich akcí se dozvíte na www.bojetice.estranky.cz
nebo na facebooku.
Je tu ohlédnutí za posledními čtyřmi měsíci s Klubem dětí.
Třetí říjnový víkend strávily děti z oddílu „Ťápoty“ v Příchovicích. Zájem byl velký. Chata „praskala ve švech“. Předpověď slibovala slunečné počasí a všichni byli zvědaví, jaký je
v sobotu čeká výlet. Tentokrát to byla výprava vlakem do Jiřetína pod Bukovou, kde navštívili Muzeum výroby dřevěných hraček. Dozvěděli se, co všechno je potřeba udělat, než
se hračky dostanou k nám domů (sušení dřeva, vyřezávání
tvarů, malování, lakování, lepení apod.). V kreativní dílně měli
možnost si sami vytvořit nějakou hračku. Komponenty k výrobě hraček si vezli i domů. Výlet se vydařil, v muzeu se všem líbilo, den jsme zakončili pohárem U Čápa. V sobotu 3. 11. 2012
vyjel autobus plný dětí do bazénu v Liberci. V plavecké hale,
která je od léta rozšířena o nový bazén a vodní atrakce, si každý našel, co ho bavilo, a tři hodiny tam utekly jako voda.
Luboš Vostrý
II. Ples princů a princezen
V muzeu Karla Zemana
V sobotu 2. února se sálem bojetické hospůdky, který se
pro tento den proměnil v zámecké komnaty, nesla vznešená
atmosféra. Konal se tu totiž již druhý ročník Plesu princů
a princezen, který si nenechala ujít vrchnost ze široka daleka. Prostého člověka přecházel by zrak ze všude přítomného
třpytu a lesku.
Ples zahájil srdečným projevem samotný král Bojetic I.,
který sem zavítal v doprovodu své choti a s vtipem sršícím
Kašpárkem. Spolu následně usedli na trůn a celou událost
se zájmem sledovali. Pozvání přijala také celá řada hostů ze sousedních království včetně malé Šípkové Růženky
nebo bledé Sněhurky. Po všech oficialitách nastal konečně
čas na tanec. Taneční parket patřil nejprve organizátorům
akce, kteří dětem předvedli tradiční tanec, který se kdysi
při podobných událostech tancoval na zámcích. Malé princezny s princi však nelenili a následně zase oni předvedli, jak se tančí dnes. Nechyběl ani již známý tanec princů
a princezen z loňského roku.
Co by to však bylo za královský ples bez pořádné zábavy.
Jako první na řadu přišel nebezpečný, avšak dobrodružný
hon na divočáka. Nicméně všichni princové, ba dokonce
Foto: Jan Kovařík
První únorovou sobotu jsme vyjeli vlakem na již tradiční výlet do „Ledové Prahy“ (39 účastníků). Naše první zastávka
byla v Muzeu Karla Zemana. Je to místo, kde je „fotit a natáčet“ doporučeno. Viděli jsme a vyzkoušeli si, jak se točily
jeho filmy: putovali pravěkem, potápěli se míle pod mořem,
procházeli se po Měsíci, letěli na létajícím stroji, dostali se
do pohádky… Pak nás čekal výstup po 299 točitých schodech
na Petřínskou rozhlednu a krásný jasný výhled na celou
Prahu z výšky 55 m. Nakonec jsme se podívali mezi žraloky,
barevné rybky a korály v Mořském světě v Holešovicích.
Už promýšlíme, kam na jarní jednodenní výlety (bazén,
výprava do přírody). Pojede se do Příchovic, nebude chybět
dětský den na rozloučení se školním rokem a připravujeme letní tábor v Ledcích. Tentokrát se vydáme „Z pohádky
do pohádky“. Kapacita tábora je již plně obsazena.
Bližší informace o akcích a činnosti oddílů (Ťápoty, florbal,
výtvarný, rybářský) najdete:
nástěnka na náměstí v Dobrovici
www.kd-dobrovice.cz
http://kd-dobrovice.rajce.idnes.cz
tel: 721 388 757
Mgr. Hana Šilhavá
Z kroniky osadního výboru v Bojeticích
Ohlédnutí za druhou polovinou roku 2012
V bohaté činnosti nebyl pozadu ani osadní výbor. V červnu bylo uspořádáno zábavné odpoledne pro děti a dospělé
na místním hřišti. Pro děti byl k dispozici skákací hrad
a malování na obličej. Nezapomněli jsme ani na dospělé,
kteří se mohli zapojit do soutěže pod názvem „ Jak dobře
znáš svoji obec“. Otázky byly vskutku zajímavé a nechybělo ani poznávání nejrůznějších zákoutí z obce na fotografiích rozmístěných po hřišti. Mnozí z nás si uvědomili, jak
Foto: Klára Vostrá
6
i princezny, si s lukem a šípem v ruce uměli s mrštným divočákem poradit. Bohužel pomalý kuchař nestačil lahodnou
pečeni včas dodat na stůl, avšak lahodné koláče od místní kuchařky byly bezkonkurenční náhradou. Je také velmi
pravděpodobné, že nastal konec princeznám uvězněným
ve vysokých věžích, neboť si všichni účastníci plesu vyzkoušeli, jak velkou práci dá postavit z cihel vysokou věž. Nejtěžší však bylo hádání postav z pohádek. S Eliškou ze mlejna či
Popelkou si děti poradily hravě, ale s drakem Bucifalem a se
ševcem Jírou to bylo poněkud složitější. Naštěstí byla při-
pravena nápověda v podobě ukázek a písniček z vybraných
pohádek. Na závěr si princezny a princové vyzvedli své výhry z bohaté tomboly a král a královna každému účastníkovi
plesu připnuli památeční kotilion. Poděkování patří všem
štědrým sponzorům, bez kterých by se toto překrásné odpoledne nemohlo uskutečnit - firmám TEREOS TTD a.s., Krby
B+B s.r.o. a LOTEX. Dále všem, kteří se podíleli na organizaci akce, a v neposlední řadě také těm, kteří nás poctili svou
návštěvou, neboť bez nich by naše činnost ztrácela smysl.
Úspěchy Sokola Holé Vrchy
Z dobrovické kroniky - rok 1913
Klára Vostrá
Sokolu Holé Vrchy se v loňském roce podařilo dosáhnout
hned několika úspěchů. Na Mistrovství Středočeského kraje 2012 konaném vloni v květnu v Rakovníku získal Zdeněk Peterka v kategorii žáci titul mistr Středočeského kraje
v silničním závodě jednotlivců za rok 2012. Rovněž Lucie
Peterková se tamtéž stala mistryní Středočeského kraje
v silničním závodě za rok 2012 v kategorii žákyně.
Zdeněk Peterka
Lucie Peterková
Na Mistrovství Středočeského kraje v cyklokrosu 2012 Jakub
Stejskal vybojoval v kategorii žáci stříbrnou medaili. Akce se
konala 16. listopadu na Holých Vrších. Na cyklistických závodech na Holých Vrších a v Dobrovici také několikrát startoval Jiří Ježek, několikanásobný mistr světa v cyklistických
závodech a několikanásobný paralympský vítěz.
-red-
Jakub Stejskal
Fota: archiv Sokol Holé Vrchy
7
Rok 1913 byl divoký co se týká počasí, ale i občanský život
byl rušný díky množství společenských a politických událostí
a také stavebních aktivit v Dobrovici. 9. dubna 1913 bylo během dopoledne a odpoledne postupně voleno obecní zastupitelstvo, komise a odbory. 23. dubna byl zastupitelstvem zvolen
starosta města Josef Brož a městská rada.
3. července roku 1913 se v podvečerních hodinách přihnala
na Dobrovici silná bouře s krupobitím. Během půl hodiny bylo
koryto Doubravky pod vodou. Potok Doubravka a jeho přítoky od Bojetic, Týnce a Šald protékal Dobrovicí a ústil do cukrovarského rybníka. Voda s ornicí, která se valila od Týnce,
poničila mostek, kanály, lávku a zaplavila Hložek a cukrovar
a částečně také náměstí. V cukrovaru byla zaplavena kotelna,
motory v novostavbě rafinérie a výroba musela být přerušena.
Hložek býval při větších deštích zaplavován a zdejší občané
mnohokrát žádali o nápravu a až tato katastrofa napomohla
k řešení situace, tzn. bylo třeba upravit koryto Bojetického potoka. Také v domě 108 (vedle knihovny) strouha způsobovala
záplavy, nájemník v přízemí míval vyplavený byt. Město proto
nařídilo majitelce vybudovat řádnou ohradní zeď nebo bude
zakázáno byt pronajímat.
Tohoto roku, přestože bylo velmi vlhko, klesla ve štolách pitná voda na polovinu obvyklé hodnoty 180 cm. Hledaly se důvody tohoto alarmujícího stavu. Jednak se vodou nešetřilo,
děti se rády v horkých dnech cákaly u stojanů, ty byly vbrzku
v nepořádku a voda z nich unikala, špatné přípojky také měly
na svědomí velké ztráty vody. Také se šířila fáma, že pivovar
a velkostatek odebírají městskou vodu a jsou hlavním viníkem
nedostatku vody. Bylo kolem toho hodně mrzutostí na zasedáních zastupitelstva, až došlo na zapečetění přípojky do pivovaru a instalaci vodoměru. Řeči stejně nepominuly a vše došlo
k tomu, že ředitel velkostatku František Pelikán znechucen
odstoupil ze svých funkcí v městské samosprávě. Raritní je,
že 1. dubna 1913 byl za velké služby obci jmenován čestným
občanem Dobrovice. Při této příležitosti daroval 300 K chudým a prohlásil, „že bude pracovati pro dobro obce i nadále
ze všech svých sil.“ Byl 26 let členem zastupitelstva a rady,
místostarostou vodního družstva, drenážního družstva, okresního zastupitelstva. Jak píše kronikář Svárovský „Netrvalo
dlouho a tento zasloužilý muž, znechucený neustálými výpady
proti velkostatku, který zastupoval, odešel z obecního zastupitelstva a už se tam nevrátil.“ Na noc byly vodovodní řady
uzavírány. To zase vedlo k velké nespokojenosti lidí, kteří brzy
ráno vstávali a neměli vodu na vaření. Až na prosincové schůzi
zastupitelstva bylo konstatováno, že opravami a rozmnožením
počtu šoupat přibylo vody natolik, že bazén vodojemu přetéká.
S vodou souvisí i následují problém. Dobrovici a Vinařicům
už nestačil hřbitov (dnes park naproti Švermovým sadům)
a bylo třeba jej rozšířit. S děkanem Sládečkem bylo vyjednáno,
že obci za tímto účelem postoupí děkanský pozemek č. 236.
Geologickým průzkumem bylo však zjištěno, že pozemek
je mokrý a nezpůsobilý. Jediným řešením bylo vybudovat
nový hřbitov. Na dnes používaném hřbitově byl první pohřeb
v roce 1921. Majetek Thurn-Taxisů přešel do rukou rodinné
společnosti s.r.o. Společnost si ponechala cukrovar, cihelnu
a pivovar. Dvory byly do roku 1920 pronajaty. V mezikampaňové
době probíhala další mohutná přestavba a modernizace cukrovaru.
Plány a stavbu provedl architekt Líman ze Staré Boleslavě. Strojní
zařízení dodala firma Breitfeld a Daněk, elektrotechnické zařízení
firma Kolben. 1500 lidí pracovalo ve dne i v noci a snad zázrakem
nedošlo k žádnému neštěstí. Před měšťanskou školou, směrem
k silnici na Sýčinu, byl pozemek o velikosti 1000 sáhů, tj. cca 2000
m2 upravován na nové hřiště. Obec nechala navozit 160 vozů hlíny,
kolem hřiště osazeny lavičky, nasázeny kaštany a akáty. Protože se
blížilo 500. výročí upálení Jana Husa, bylo jednomyslně schváleno,
aby se nové městské hřiště osázené stromy a upravené lavičkami,
v jehož blízkosti byla plánována výstavba sokolovny, nazývalo Husovy
sady. Spolek Dobrovít sehrál na Vinici čtyři představení a 13. července
na náměstí ve spolupráci se Sokolem byl odehrán dramatický výjev
Ing. Havlína s námětem z historie Dobrovice z roku 1629 pod názvem
„Před odchodem“. Vystupuje tu starý primas dobrovický Jan Rafael se
synem Janem. Ten je milován Mandalenou. Mají se rozloučit. Sousedé
nekatolíci chtějí totiž město opustit – nechtějí se vzdát své víry. Písař
Nicolaides velí zůstati doma a trpěti pro záchranu národa. Přijíždí
vojsko, krutý hejtman Gabriel Lomnický zabíjí Mandalenu, poroučí
zapálit město, Jan násilně vřazen do vojska...
Herecké scény fotografoval Josef Pelant. Ve chvíli, kdy divadelní
požár měl zachvátit město, se rozlehly hlasy hoří, hoří. Skutečně
hořelo v domě čp. 110 u koželuha Čumpelíka, tam však prý hořívalo často. Za krásného počasí se 1. června konala květinová slavnost. Město tonulo v praporech a květinách. Květinový průvod vyšel z Dlouhé ulice (9. května). V čele jel herold ve starobylém kroji,
za ním skupina z okolních vesnic, cyklisté na kolech vyzdobených
květinami, děti v národních krojích, aviatici s maketou letadla,
Horálkova hudba, spolky, hasiči s vyzdobenou stříkačkou, vojenští
vysloužilci, alegorické kočáry – vůz chryzantém, kalin, růží, jiřin,
kopretin, vlčích máků, ověnčené družiny žen z Vinařic a Bojetic,
Jednota Sokol v krojích... V radnické zahradě následoval koncert,
americká dámská hudba Fadrhonsova, reje, zpěvy a tance dětí.
Z výtěžku bylo zasláno ÚMŠ 700 Kč a na národní sbírku do Prahy 121,65 Kč. Hned 20. července se v Dobrovici konal župní slet.
Pro Sokol to byl velký svátek. Cvičení se konala na náměstí. Na náměstí od roku 1869 do této doby stávala kašna se sochou Henyka
z Valdštejna. Kašna byla letos zrušena a socha postavena v parku.
Ve schůzích zastupitelstva se řešilo, co se sochou, padly názory, že
je nicotné hodnoty, titěrná a na prostranství se ztratí. Měla se odstranit už v roce 1909, ale tehdy tomu zabránily finanční poměry.
Na uvolněném prostranství se sokolům dobře cvičilo. Blížící se jubileum v roce 1915 inspirovalo činitele Sokola ke zvýšení činorodé
činnosti ve prospěch stavby tělocvičny. Dotazovali se po okolních
obcích, jaké výhody poskytuje obec Sokolská jinde. Finanční situace Sokola neumožňovala velké investice. Padly námitky, že pozemek u Sv. Václava je od města odlehlý a vede k němu úzká a blátivá silnice. Nakonec bylo v městské radě rozhodnuto, že přístavba
sálu v radnici bude sloučena se stavbou tělocvičny a Sokolu dávat
na zvláštní účet ročně 500 Kč tak dlouho, dokud stavební fond nebude tak veliký, aby pokryl náklady stavby.
Ministerstvo železnic ve Vídni 18. ledna 1913 schválilo trasy místní
dráhy a bylo povoleno provádění technických prací. A tak se v roce
1913 začala vyměřovat nová trať ze stanice Taxis Dobrovice (nádraží město) přes Dobrovici a Brodce n. J. do Lysé nad Labem. Celý
projekt byl rozdělen na dvě části: Lysá – Dobrovice hlavní nádraží
a propojení Dobrovice – Taxis Dobrovice. Veškeré přípravné práce
byly zastaveny první světovou válkou a ačkoli po válce byly snahy o obnovení projektu alespoň propojit nádraží a nádraží město,
nikdy se neuskutečnil. K částečnému propojení mezi nádražím
a zastávkou ve městě došlo až za druhé světové války a dokončeno
v sedmdesátých letech železničním vojskem.
Od listopadu 1912 místní občané začali využívat výhod a nevýhod
elektrického osvětlení. V lednu 1913 proběhla kolaudace elektrické
sítě. Avšak často docházelo k výpadkům, a protože člověk na vymoženosti rychle zvyká, celé město žehralo a mnoho občanů vyhrožovalo, že proud vypoví. Stížnosti směřovaly na Dražice, které se
vymlouvaly na vyšší moc. Ale zjistilo se také, že kluci měli zálibu
v přehazování vedení dráty zatěžkanými kameny ...
I v Dobrovici politická a jiná sdružení aktivně propagovala své
zájmy. V novém provozu cukrovaru dělníci žádali o zvýšení mezd.
1. máje pořádaly dělnické organizace průvod s hudbou přes Jemníky do Mladé Boleslavi, 18. května se na radniční zahradě konal
tábor lidu s programem za všeobecné hlasovací právo do zemského
sněmu a za reformu ústavy. Sdružení domkářů a malorolníků pořádalo v červenci a v srpnu průvod s hudbou přes náměstí, Kateřinskou ulicí do Bojetic, kde u Hůlků na zahradě byl koncert. Národní
socialisté pořádali druhou protestní schůzi na radnici, ze které vzešla rezoluce proti germanizaci, proti neústavnosti, zvyšování přirážek, omezování tiskových svobod a potlačování jazykových práv.
Na schůzi nezaměstnaných požadováno, aby byli zaměstnáváni
především místní lidé. Město dalo nezaměstnaným v zimě rozvážet
suť na rozbitou silnici do Svárov. Téměř celý rok bylo v Dobrovici
práce dost, a když jsou peníze, tak je také veselo. Zábava stíhala
zábavu. Zastupitelstvo se rozhodlo vybírat z každé taneční zábavy 4 K ve prospěch chudinského fondu. Chtěli tím brzdit marnotratnost. Ale nebylo to nic platné, neboť dělnictvo chodilo po okolí
do Bojetic, Jemníků a Řepova, vraceli se opilí a docházelo k nepříjemnostem. Proto také nebyly povoleny žádosti o otevření dalších
pěti hostinců.
Byl to poslední mírový rok před první světovou válkou naplněný
starostmi a radostmi běžného života i mnoha mimořádnými událostmi, které bychom dnes těžko uspořádali. S odstupem času nám
připadá idylický, plný zábavy a i všechny šarvátky působí Hrabalovsky. Ale to je jen klam.
Miloslava Vacková
Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou
Tel: 606 527 091
Pohostinství Semčice
již 17 let rozvážíme obědy!
Nabízíme polední menu
(polévka a hlavní jídlo) za tyto ceny:
důchodci Škoda MB: 40 Kč včetně dopravy
ostatní strávníci: 54 Kč včetně dopravy
Bližší informace a objednávky
na telefonu 602
822 431.
NOVÉ DOBROVICKO - Zpravodaj Dobrovicka
V elektronické podobě na www.dobrovice.cz
Vydavatel město Dobrovice, místo vydání Dobrovice, IČO 00237663
Náklad 1300 výtisků, vychází 6x ročně
Den vydání 28. 2. 2013, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 15. 4. 2013.
Povoleno MK ČR E 10616, řídí redakční rada
Své příspěvky a náměty zasílejte na e-mail: [email protected]
v maximální délce dvou stran při dodržení 60 znaků na řádek a 30 řádků na stránku.
Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení příspěvků.

Podobné dokumenty