Latina - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Komentáře

Transkript

Latina - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2
Projekt OBZORY
Metodika volitelného předmětu:
Latina
Školní rok: 2010/2011
Vyučující: Vojtěch Vykouk
Ročník: Septimy a 3.C
Charakteristika předmětu:
Volitelný seminář latina je určen pros studenty septimy a třetích ročníků, kteří mají zájem o studium
latinského jazyka. Předmět je určen především pro uchazeče humanitních a přírodovědných oborů
či práva, kde se základní porozumění latině přepokládá. Předmět je koncipovaný jako jednoletý
s možnou návazností na volitelný předmět latina pro čtvrté ročníky.
Vzdělávací cíle:
• porozumět základní logické struktuře latinského jazyka
• propojit lexikologii jiných jazyků ovlivněných latinou
• pochopit podstatu cizích latinských výrazů v českém jazyce a naučit se je přesněji používat
• rozšířit slovní zásobu o vybraná slovíčka podle oborů (právnický, lékařský, biologický,
filozoficko – historický)
• naučit se vybrané reálie z každodenních dějin římské říše doby principátu
Forma výuky:
• dvě vyučovací hodiny týdně studium jazyka za metodické podpory učebnice Lingua latina
per se illustrata
• samostatné práce zadávané na vzdělávacím portálu týkající se především lexikologie a
aktivní práce s jazykem
• seminární práce formou zpracování mimopražského latinského nápisu podle metodiky Pedf
UK
• individuální a společná konzultace ke zpracování seminární práce
• samostatné studium s využitím materiálů na vzdělávacím portálu
Probíraná témata:
• 1.-3. deklinace maskulina, feminina a neutra (skloňování podstatných jmen)
• 1.-4. konjugace prézentu (časování sloves v přítomném čase)
• adjektiva
• osobní zájmena
• ukazovací zájmena
• vztažná zájmena
• vazba akuzativu s infinitivem
• předložky a spojky
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2
Projekt OBZORY
Metodické poznámky a doporučení:
• LINGUA LATINA per se illustrata vnitřně souvisí s přímou, tzv. induktivní metodou
osvojování si jazyka. Proto kurz nabízí text, který je student s to přečíst a pochopit ihned, a
to bez překládání a vysvětlování ve svém mateřském jazyce. Každé slovní spojení je
srozumitelné per se, protože význam všech nových slovíček a funkce gramatických tvarů
buď zcela vyplývají z kontextu, nebo jsou objasněny, je-li to nutné, ilustracemi či
poznámkami na okraji stránky. Výuka však vyžaduje, aby byl text nejen systematicky
odstupňován co do obtížnosti, ale aby (a s tím souvisí úspěch metody) vzbuzoval zájem a
zvědavost žáků. Proto kapitoly první části kurzu vytvářejí souvislý příběh, vlastně román v
latinském jazyce, který natolik přitahuje pozornost studentů, že se těší na pokračování. A
tak, zatímco čtou tento příběh, který je zasvěcuje do života a tradic starých Římanů, osvojují
si slovní zásobu a gramatiku, které jim dovolí postoupit do druhé části – tedy k četbě
reprezentativního výběru římské literatury. Také zde jsou všechna nová slovíčka, není-li je
možné ihned pochopit na základě kontextu, vysvětlována pomocí obrázků a poznámek na
okraji.
• Před čtením nové kapitoly by si studenti měli prohlédnout úvodní obrázek nebo mapu
v jejím záhlaví. V průběhu krátkého rozhovoru v jejich vlastním jazyce jim učitel může
pomoci všimnout si důležitých podrobností a seznámit se s tématem nebo prostředím
kapitoly, aniž by se zabývali obsahem textu. V každém případě by úvodní diskuse, pokud k
ní dojde, neměla zabrat více než několik minut.
• Při probírání samotného textu by se měla používat výhradně latina. Cílem je navyknout
studenty, a to již od začátku, na čtení a pochopení latinského textu bez vlivu (nebo s co
nejmenším vlivem) jejich mateřského jazyka. Začněte tím, že jim zadáte, aby si potichu
přečetli krátkou pasáž. Učitel ji pak přečte nahlas (nebo pustí zvukový záznam), případně
může vyzvat celou třídu nebo (později) jednotlivé studenty, aby každou větu zopakovali. Jeli čtení provedeno pozorně, se správnou výslovností, náležitým přízvukem a seskupováním
slov, studenti ke své spokojenosti zjistí, že dokáží textu porozumět okamžitě a nebudou cítit
potřebu ho překládat. Výslovnost se vyučuje povzbuzováním studentů k napodobování
učitele, nebo nahrávky.
• Jestliže si stále nejste jisti, zda všichni a správně pochopili nové slovo nebo mluvnický tvar,
můžete jednomu ze studentů zadat překlad. Pokud je však text probírán pečlivě se správným
zdůrazněním nových prvků, překlad jednotlivých slov nebo celých vět, je většinou zbytečný.
Studenti si přirozeně v duchu latinská slova a fráze překládají, ale během čtení textu by měli
být povzbuzováni, aby se soustředili na porozumění latině přímo, tak jak je, bez hledání
moderních ekvivalentů. Samotná skutečnost, že po nich není požadováno překládání, jim k
takovému porozumění pomůže, což je předpokladem k dosažení zběhlosti ve čtení a
proniknutí do mechanismů jazyka a vyjadřovacích prostředků.
• Pro zpracování seminární práce (latinského nápisu) lze nejlépe využít metodiku katedry
dějin na Pedf UK a příručkou o epigrafice od J. Roháčka (viz. odkazy). Práci studentů je
vhodné pravidelně konzultovat, aby výsledná práce byla využitelná pro vznikající korpus
latinských nápisů ČR.
• Pro potřebu naučení rozšířené slovní zásoby se studenti na začátku roku rozdělí do skupin
podle svého zájmu a s jednotlivými testy na slovíčka se pak zvyšuje počet sérií příslušné
řady. Rozšířená slovní zásoba obsahuje celkem 160 slovních spojení z každého ze čtyř
oborů.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2
Projekt OBZORY
Základní studijní literatura:
•
•
ØRBERG, Hans. Lingua latina per se ilustrata - Pars I: Familia Romana. Newburyport:
Focus Publishing, 2005 (či jiná vydání)
ØRBERG, Hans . Lingua Latina per se illustrata. Exercitia latina. Newburyport: Focus
Publishing, 2005 (či jiná vydání)
Doporučená literatura k výuce:
•
•
KEPARTOVÁ, Jana. Orbis Romanus et Latinus. Praha: Vydavatelství Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy, 1997.
ROHÁČEK, Jiří. Epigrafika v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, ústřední
pracoviště, 2007.
Webové stránky:
http://www.quia.com/pages/magistermccann.html
http://www.quia.com/shared/latin/
http://circulus.xf.cz/www/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=23
Metodika ke zpracování latinského nápisu:
http://kdddweb.pedf.cuni.cz/files/u5/napis_vzor_prepis_2008.pdf
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond

Podobné dokumenty