Zpravodaj 2-2014 - Jaroměřice nad Rokytnou

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 2-2014 - Jaroměřice nad Rokytnou
2/2014
SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
v novém roce nám neúprosný čas ukrojil jednu
dvanáctinu, měsíc leden nám utekl jak voda,
aniž jsme se stačili v novém roce řádně
rozkoukat. Přesto se mnohé událo, o čemž si
zasloužíte být informováni.
Nejprve se zmíním o veletrhu Regiontouru
2014 na brněnském výstavišti. Již počtvrté za
sebou jsme se i v tomto roce ve dnech 16. 1. až
19. 1. 2014 zúčastnili prestižního veletrhu
Regiontour 2014. Jedná se o veletrh pro
prezentaci a podporu turistického ruchu v naší
republice, svým způsobem největší veletrh
v České republice. Na tomto prestižním
veletrhu se prezentují kraje, mnohá města a
obce, mikroregiony naší země, či další
organizace, které se turistickým ruchem
zabývají a jsou na něj orientovány. Jsem velmi
rád, že jsme měli možnost prezentovat na tomto
veletrhu naše město a po osobní návštěvě
musím říci, že jsme se této prezentace zhostili
velice dobře a že jsme měli návštěvníkům co
nabízet. Od památek až po významné kulturní
akce. Děkuji pracovníkům našeho MKS za
vzornou přípravu a reprezentaci našeho města.
Děkuji Kraji Vysočina, že nám v rámci jeho
pavilonu umožnil umístění našeho stánku,
a v neposlední řadě děkuji sponzorům, kteří
hlavně poskytli regionální potraviny, které jsme
také na tomto veletrhu nabízeli a dávali tak do
podvědomí široké veřejnosti. Z pohledu mého
musím říci, že se letošní ročník velice vyvedl.
Z dalších důležitých událostí musím zmínit
lednové jednání zastupitelstva města, které
bylo svoláno mimo plán jednotlivých jednání.
Bylo to vyvoláno nezbytností, aby zastupitelé
rozhodli o možné koupi pozemku od
Vodárenské akciové společnosti, a.s. na ulici
K Modřínům. Tento areál VAS, a.s. do loňského
roku využívala jako provozní areál pro své
potřeby. V současné době je však již pro ni
zbytný a rozhodla se tento areál prodat. Město
o něj projevilo zájem pro potřeby naší firmy
TESMA Jaroměřice, s.r.o., kdy v případě
úspěšné koupě se do tohoto areálu přestěhuje
z Nádražní ulice, kde nyní firma sídlí, středisko
komunální údržby pro naše město. Je to proto,
že se TESMA rozumně rozvíjí dle našich
představ a plánů, a proto musíme vytvářet pro
firmu dobré podmínky, aby další práce byly
prováděny s ještě větší efektivitou než
doposud. Znamená to výrazné přiblížení
komunální činnosti ke středu města, a tím i do
budoucna nemalé finanční úspory. Ze
současného místa firmy TESMA je to do středu
města téměř 2,5 km a při jakékoliv činnosti při
pracích komunálního charakteru musí technika
tuto vzdálenost absolvovat několikrát denně. Ať
je to návoz posypového materiálu, výjezdy pro
sečení, posypy, prohrnování apod. Tzn., že zde
počítáme s malou technikou, jako jsou
multikáry, univerzální zametač, sekačky apod.
Tj. vše, co souvisí s komunální činností.
Vzhledem k tomu, že součástí areálu je celkem
dost velká ocelová celoopláštěná kolna, není
zde problém s uskladněním v suchu
posypového materiálu a také i patřičné
uschování techniky před nepřízní počasí. Je
zde zázemí i pro zaměstnance v podobě šaten,
sociálního zázemí, včetně kanceláří. Pokud se
nákup povede, získáme tím velmi potřebný
areál právě pro komunální služby v našem
městě blízko středu ve vzdálenosti asi 0,5 km,
což je při každé jízdě téměř o 2 km méně. A těch
jízd denně je mnohdy nespočet. Areál na ulici
Nádražní bude pak dále využíván firmou
TESMA pro její rozvojové plány v oblasti
stavební výroby a také plánovaného budování
kompostárny pro bioodpad z našeho města.
O celkových dalších rozvojových prioritách
firmy TESMA Jaroměřice s.r.o. se pak detailněji
zmíním v jednom z dalších číslech Zpravodaje.
Na závěr mého úvodního slova Vás chci
ujistit, jak jsem se zmínil v minulém čísle
Zpravodaje, že finišují přípravy na zahájení
mnohých investičních akcí v našem městě
a jediné, na co čekáme, je vhodné počasí.
Věřím, že snad už velká zima nepřijde,
abychom co nejdříve mohli započít. Jedna
z prvních akcí bude rekonstrukce ulice
Komenského, tj. naproti škole u Opery až po
křižovatku. Postupný přehled o akcích bude ve
Zpravodaji průběžně uveřejňovaný.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
pěkné únorové dny a stále více tolik potřebného
sluníčka pro vaše srdíčka.
S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup,
starosta města
Sokolovna – další smutné dějství
Vážení a milí spoluobčané, jak jsem již dříve
naznačil, chci Vám nyní podat detailnější
informace o sokolovně a jejím celém okolním
areálu, který dříve patřil TJ Sokol Jaroměřice
nad Rokytnou. Ano, nemýlíte se, dříve patřící je
správně řečeno a v dalším Vám smutný osud
přiblížím. Činím tak, abych podal otevřené
informace, které jsou mi známy, které jsou
známy radním města a také zastupitelům
našeho města a které by měly být známy nám
všem. A činím tak i proto, že bohužel ze strany
odpovědných osob ze strany TJ SOKOL
Jaroměřice nad Rokytnou není žádných
informací, byť by to asi měli být oni, kdo Vás
poinformují a řeknou, co se to vlastně se
sokolovnou a hřištěm díky nim vlastně děje.
A chci Vám podat informace nové, z poslední
doby, byť mnozí z Vás si určitě pamatují na
mnohé z vývoje sokolovny, přilehlého hřiště a
pozemků z konce let devadesátých. Ale protože
jsem u těchto dřívějších záležitostí a mnohých
jednání tehdy nebyl, nepřísluší mi je v mém
článku detailněji rozebírat, či se k tomu
vyjadřovat.
Povím Vám tedy v tomto článku ve
stručnosti vývoj od roku 2011. V průběhu roku
2011 jsme několikrát jednali s vedením TJ Sokol
Jaroměřice nad Rokytnou a také i se zástupci
Sokolské župy plukovníka Švece Jihlava
o možném převodu majetku TJ Sokol
Jaroměřice nad Rokytnou na nás, na město
Jaroměřice nad Rokytnou, s tím, že zajistíme
komplexní rekonstrukce areálu, tj., jak objektu
sokolovny, hřiště a dalších pozemků sounáležejícím k tomuto areálu. Vycházeli jsme z toho,
že areál sokolovny a hřiště neustále chátrá
a není v silách Sokola, aby se o tento areál
staral aspoň tak, aby byl udržován v přijatelném
provozním stavu. Natož aby Sokol zajistil
jeho opravu a celkově potřebnou
Zpravodaj 2/2014
str. 2
zpracovávali, se začali hlásit o tyto peníze.
Bohužel navíc Sokol nikterak nereagoval na
upomínky v této platbě, a tak přišlo upozornění
na exekuci a byla oslovena Sokolská župa
plukovníka Švece Jihlava o pomoc a řešení.
Jakmile se toto na župě dozvěděli, začali hned
zjišťovat, co že se vlastně stalo, a zjistili bohužel
tyto zarážející skutečnosti. Nejen že TJ Sokol
Jaroměřice nad Rokytnou nemá finanční
prostředky na úhradu, ale navíc smlouva je
podepsána tak jednostranně nevýhodně, že
pro Sokol je to vlastně existenční past, z které
není úniku. A to jsme ze strany města nabízeli
zdarma právní konzultace při sepisování
jakýchkoliv smluv. Nevyužili toho. Župa dluh
uhradila s podmínkou, že místní Sokol převede
majetek na župu. Tak se již bohužel stalo a
místní Sokol prohospodařil majetek, který
budovali s nadšením naši předci ve dvacátých
letech minulého století a v 70.letech opět naši
spoluobčané přistavovali nespočtem
brigádnických hodin. Majetek sokolovny se tak
stal a byl vnímán jako sounáležitost našeho
města. Ano, sokolovna a hřiště je nenávratně
pryč a Sokol svojí nezodpovědností o tento
majetek přišel. A co mne na tom mrzí ještě
nejvíce. Nejprve, je velice smutné, že ze strany
Sokola nebyla vůle tento majetek převést na
město v roce 2011, či v následujících letech. Za
druhé, když se Sokol svojí nerozvážností dostal
do tak velikých problémů, s kterými si nevěděl
rady, že nepřišli hned činitelé místního Sokola
za námi, na město se žádostí o pomoc při řešení
tohoto problému a věřím tomu, že zastupitelé by
byli ochotni nalézt řešení z této situace a Sokolu
pomoci. A za třetí, nyní se nám Sokolská župa
plukovníka Švece Jihlava snaží tento areál
prodat za nehorázných téměř 7,3 mil. Kč.
Pravda, museli ještě zaplatit nějaké dluhy za
místní Sokol za energie, nějaké penále, což se
ani neblíží částce 1 mil. Kč. A to nám ještě chtějí
prodat s jistým omezením. Ne celý areál,
vlastně jen tu část, která je v nejhorším stavu.
Tzn. bez kurtů, které jsou v dobrém stavu.
Pročpak? Proč nejprve areál stavby s budovou
v hodně špatném stavu a hřiště až v druhé
etapě. Ano, bude to stát velké peníze, aby se
budova opravila, vlastně vše celé
zrekonstruovalo a nebojím se tvrdit, že při
rekonstrukci vlastně zůstanou z původní stavby
pouze holé obvodové zdi. A teď poraďte. Koupit
areál za cenu téměř 9x dráže než musela župa
zaplatit za místní činitele Sokola. Proč by měla
Sokolská župa plukovníka Švece Jihlava
vydělat na majetku, který prohospodařil náš,
místní Sokol a který vlastně náleží do jedné
velké organizace Česká obec sokolská? A proč
na úkor města, našich veřejných prostředků za
tak nehoráznou cenu, když všichni víme, že pro
město, v případě nabytí tohoto areálu to budou
další výdaje v miliónech Kč, odhadem kolem 20
až 25 miliónu za celý areál. Cožpak jsme město
hasiči těchto problémů, za něž je vždy někdo
odpovědný? Ne nejsme a ani nebudeme těmito
hasiči. A pokud někdo chce seriózně jednat, měl
by si uvědomit míru své spoluviny a nechtít
vytřískat z třetího, tj. nás, města, peníze, které
jsou neopodstatněné a zavánějí jen a jen
vychytralostí. A kam by se nakonec tyto peníze
poděly? Mnoho otázek od počátku, mnoho
otázek nyní. Věřím, že pokud bude vládnout
zdravý rozum a Ti, kdož toto způsobili ať přímo,
či nepřímo si uvědomí, že pokud má město
nabídnout pomocnou ruku, tak za podmínek,
jež budou v souladu se všemi zastupiteli a také
v souladu s většinou občanů našeho města a
budou také odpovídat i dalším přijatelným
finančním možnostem města. O této problematice bude jednat únorové zastupitelstvo
města. Jak a s jakým výsledkem, budete
průběžně informováni. Zatím jsem osobně
velice zklamán z přístupu k hospodaření
s majetkem po našich předcích, a to jak
z místní, či jihlavské skupiny Sokola. Věřím
však, že jejich vstřícné řešení bude nakonec
předloženo. A nebo už jim na osudu jejich
majetku, který se původně tak bránili převézt na
město, už vůbec nezáleží a je jim jedno, kdo jej
nakonec získá? Věřím, že tomu tak v jejich
myšlení není vedeno.
Jaroslav Soukup, starosta města
šetrnější železniční doprava? V současné době
se snažíme s velkým zpožděním alespoň
přiblížit kvalitě a rychlosti železniční dopravy ve
vyspělých zemích, ve kterých fungují už léta
vysokorychlostní tratě. Přesto, že kraj není
investorem této transevropské stavební akce,
snaží se alespoň o to, aby byli občané
dostatečně informováni. Výsledkem je pouze
to, že opět musí čelit „statečným“ hlasům, které
se jako ohraná deska ozývají z mnohých stran.
Často mívám pocit, že chtějí být prostě jenom
slyšet a je jim jedno, jak prázdně vyznívají.
Kdyby ti, kdo vykřikují své pravdy, uměli
i naslouchat, věděli by, že kraj dosáhl oproti
původním návrhům významných vylepšení.
Kdybychom nezasáhli, dočkali bychom se
pouze záboru území v koridoru širokém 600 m
od osy tratě se stejnou stavební uzávěrou, aniž
by rychlíky na vysokorychlostní trati na
Vysočině zastavily a nabídly nám své služby.
Ostatně je to pro horlivé diskutéry
a odmítače všeho vždy obdobné. ZEVO
(Zařízení na Energetické Využití Odpadu)?
Odmítáme. Elektrárny atomové? Odmítáme.
Elektrárny spalující nekvalitní uhlí? Odmítáme.
Dálnice, vysokorychlostní tratě? Odmítáme.
Pohodlí života s kvalitní dopravou, se vším
pohodlím moderní civilizace? Chceme! Jen
čekám, kdy někdo z kritiků všeho navrhne
geniální řešení, jak zajistit budoucnost, rozvoj,
životní úroveň a přitom nic nebudovat, nic
neměnit.
Získávat a nic přitom neobětovat – to je
nelogický požadavek mnohých dnešních
vyvolávačů. Odvážných, protože nic neriskují.
Je dobře, že se každý může vyjádřit. Ale
zároveň je dobře vědět, že neexistují
jednoduchá řešení složitých problémů. Že jistý
pokrok se nedá zastavit, i když přináší i některé
nepříjemnosti. A že je přitom nutné myslet i na
šetrnost k přírodě, všichni víme. Otázkou je jen
způsob a míra oné citlivosti v poměru k tomu,
v jaké podobě moderního světa chceme žít.
rekonstrukci. Nabízeli jsme, že celý areál
komplexně zrekonstruujeme a Sokolu
nabídneme bezplatné užívání pro jejich
sportovní aktivity opět samotnou sokolovnu i
novou tělocvičnu u základní školy. Bohužel,
nebyli jsme v tomto vyslyšeni a jediné možné
řešení by snad přicházelo ze strany Sokola,
kdybychom areál odkoupili. A to bohužel za
nemalý peníz. A koupit areál, který je v téměř
havarijním stavu, který bude město stát nemalé
peníze, cca 20 až 25 mil. Kč, je jistě samo o
sobě dosti drahé řešení. Bohužel, rozumný
přístup tehdy ze strany Sokola nebyl a areál
chátral dál a dál. Na jaře v roce 2013 jsme se
dozvěděli, že vedení TJ Sokol Jaroměřice nad
Rokytnou uvažuje o rekonstrukci sokolovny a
hřiště a že by si TJ Sokol Jaroměřice nad
Rokytnou zažádal o dotaci z evropských fondů.
Vzpomínám si, jak jsme tehdy byli pozváni na
jednání se se zástupci TJ Sokol Jaroměřice nad
Rokytnou do sokolovny, kde nám byl tento
projekt vedením Sokola představen. Jednalo se
o celkem veliký - grandiózníprojekt, pokud si
dobře pamatuji za cca 24 mil. Kč. Tehdy jsme
upozornili vedení Sokola na to, že jednak
vypsaný dotační titul nebude moci vstřebat
projekt takto vysoké finanční částky a také na
to, že Sokol nebude mít v žádném případě
možnost vnitřně profinancovat tento projekt
(spoluúčast a prvotní platby) a že ať do tohoto
nechodí, že je to dost nebezpečné pro Sokol z
hlediska vlastních finančních závazků – hlavně
pak nezbytné spoluúčasti Sokola na tomto
projektu. Pokud si dobře vzpomínám, tehdy i
zástupci Sokolské župy plukovníka Švece
Jihlava také upozorňovali místní, ať do tohoto
projektu nechodí, že je to pro ně
nezvládnutelné, hlavně po finanční stránce.
Vedení Sokola se ale přesto rozhodlo jít vlastní
cestou. Objednali si projekt za statisíce a
vyhotovení žádosti na získání dotace z
evropských fondů, celkem cca v částce
700.tis.Kč. A co se stalo. Žádost byla podána
špatně, tímto dotace nevyšla ani nemohla vyjít a
Ti, kdo toto pro Sokol na základě smlouvy
SLOVO HEJTMANA
Ačkoliv to na první pohled tak nevypadá,
historie se opakuje i ve věcech zdánlivě
nepravděpodobných. Ve druhé polovině 19.
století, kdy docházelo k bouřlivému rozvoji
železniční dopravy, se české země staly pod
taktovkou rakousko-uherské vlády územím s
jednou z nejhustších sítí kolejí v Evropě. Už
tehdy se ovšem ozývaly hlasy bojovných
občanů i některých radnic: Nechceme v naší
krajině ohavného železného oře soptícího
oheň! Tam, kde se ubránili, později litovali,
protože se jejich města a obce ocitly mimo
rozvoj moderního světa.
Ve druhé polovině minulého století zase
rozhodoval o všem stát a téměř nikoho se
neptal. A nikdo si nedovolil protestovat proti
tomu, co a jak se buduje. Od začátku
devadesátých let jsme pro změnu stále více
dýchali ropné výpary z mohutných kamionů
řítících se přes naše území. A častěji se
vynořovaly z úst různých aktivistů zase jiné
protesty – proč se nevyužívá více k přírodě
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V prvním měsíci nového roku se rada města
sešla na dvou zasedáních a také se konalo
kratší zasedání zastupitelstva města.
96. schůze rady města dne 8.1.2014 měla
na programu pouze sedm bodů. Po kontrole
usnesení z minulého jednání byla přijata
rozpočtová opatření v objemu 36,5 tis. Kč.
Týkala se dotací od Úřadu práce Třebíč,
nového PVC na části podlah v rámci přestavby
radnice a několika drobnějších provozních
výdajů. Další body se zabývaly problematikou
dvou soukromých žádostí uživatelů městských
bytů. O výsledku byli žadatelé informováni.
V ekonomických záležitostech rada
schválila finanční plány výnosů a nákladů
Zpravodaj 2/2014
příspěvkových organizací zřízených
městem na rok 2014 a závazné
ukazatele rozpisu jejich rozpočtů na rok
2014. V závěru radní diskutovali otázku
měsíčního zkušebního provozu systému
sběru, přepravy a odstranění odpadu
dohodnutého na měsíc leden mezi firmami
TESMA Jaroměřice s.r.o. a AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. Výsledky
budou předloženy k posouzení zastupitelstvu
města na jeho únorovém zasedání. Před
ukončením jednání radní odsouhlasili rozvrh
svých zasedání a veřejných schůzí
zastupitelstva města v období do konce září
letošního roku. Je zveřejněn na webových
stránkách města.
97. schůze rady města dne 22.1.2013
začala společným jednáním členů rady
města s řediteli místních škol. Zabývali se
připravovanou nabídkou programů pro děti
mladšího věku po dobu letních prázdnin, kdy
rodiče jsou v zaměstnání a nemají zajištěný
dozor. Letos poprvé by tak mohla být po celé
letní prázdniny v provozu jak mateřská škola,
tak školní družina. Bude záležet jen na
rodičích, zda o tuto službu projeví zájem.
Podrobněji budou veřejnost informovat přímo
školy v jarních měsících. Schválena byla
žádost o ukončení pronájmu prostor prodejny
v domě s pečovatelskou službou k 31.1.2014
a současně odsouhlaseno zveřejnění
nabídky jejího pronajmutí novému zájemci.
Po porovnání cenových nabídek radní
rozhodli přidělit společnosti TESMA, s.r.o.
dvě stavební zakázky: „Oprava zpevněných
ploch v Boňově“ a „Oprava interiéru bývalého
Špitálu“. V majetkových věcech byli pověřeni
pan starosta s panem místostarostou
k jednání s TJ Destrukce Jaroměřice nad
Rokytnou o možnosti převodu pozemků na
ulici Kaunicova a odbor výstavby, investic a
majetku města ve věci vypořádání
komunikace a pozemků pod komunikací k.ú.
Příložany. Radní zhodnotili průběh
a organizaci kulturních a společenských akcí
pořádaných městským kulturním střediskem
v posledním čtvrtletí loňského roku a schválili
plán nových akcí do konce března 2014.
Žádosti o dotace byly na programu v závěru
schůze. Město úplatní své projekty „Oprava
zpevněných ploch v obci Boňov“ v rámci 8.
výzvy MAS Rokytná, o.p.s. a projekt
„Městský kamerový systém Jaroměřice nad
Rokytnou – II. etapa“ v rámci Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina 2014.
V prvním případě je uplatňována žádost
o 100 tis. Kč a ve druhém o 200 tis. Kč.
22. schůze zastupitelstva města
konaná dne 31.1.2014 byla svolána nad
rámec původního kalendáře veřejných
zasedání. Důvodem byla nutnost operativně
rozhodnout ve věci zájmu města o koupi
areálu Vodárenské akciové společnosti, a.s.
na konci ulice K Modřínům. VAS, a.s. jej již
dříve nabídla k prodeji a město jej hodlá
využít jako zázemí pro společnost Tesma,
s.r.o. Jednání probíhají již delší dobu, nyní
došlo ke snížení kupní ceny a o areál je více
zájemců. Zastupitelstvo města po seznámení se všemi podrobnostmi potvrdilo
trvající zájem o koupi areálu a stanovilo panu
starostovi cenový limit, v jehož rámci
rozhodlo o uzavření kupní smlouvy. Kromě
toho byla na programu již jen kontrola plnění
usnesení zastupitelstva z minulé schůze
a několik běžných informací v rámci bodu
„různé“.
Josef Kula
[email protected]
str. 3
OKéNKO RADNÍHO
Vážení spoluobčané,
Město Jaroměřice nad Rokytnou obdrželo nabídku od
Sokolské župy plukovníka Švece z Jihlavy na odkoupení
sokolovny a hřiště za 7 282 000 Kč. Věřím, že všichni
občané Jaroměřic by souhlasili s převedením sokolovny do
majetku města za symbolickou 1 korunu. Protože sokolovna
byla vybudována občany Jaroměřic.
Sokolovna je však ve velmi vážném stavu a je nutná její
celková generální oprava, která přijde město odhadem na
10 000 000 Kč. I nadále po rekonstrukci bude město
každoročně vydávat na provoz sokolovny nemalé finanční prostředky, což je dle sdělení
sokolů 600 000 Kč – 700 000 Kč. Proto je výše uvedená cena 7 282 000 Kč pro město
nepřijatelná. Navíc Sokolská župa přišla s velmi šalamounským návrhem, že si ponechá
lukrativní část tohoto majetku: hřiště + tenisové kurty a městu prodá pouze sokolovnu
a pozemky pod ní a v těsné blízkosti. Což by pro město znamenalo, že se postará o tu část
majetku Sokolské župy, která je v havarijním stavu. Dokonce existuje možnost, že župa
následně zažádá o změnu územního plánu a rozprodá pozemky pod hřištěm jako
stavební místa. Proto rada na svém 98. zasedání dne 5. 2. 2014 rozhodla o odkoupení
sokolovny a všech přilehlých pozemků do majetku města za maximální cenu do 1 000 000
Kč a doporučuje zastupitelstvu takovýto odkup schválit.
Zájmem města je udržet hřiště i sokolovnu ke svému původnímu účelu, sportování,
shromažďování občanů za účelem různých akcí jak města, tak všech jeho spolků
a organizací, pořádání plesů, zábav a různých soutěží. Město se musí pokusit zabránit
rozprodat areál sokolovny a přilehlých pozemků po jednotlivých částech.
Antonín Malena
radní města
ZPRÁVY Z RADNICE
Město Jaroměřice nad Rokytnou nabízí ke
krátkodobým pronájmům zasedací místnost v budově
podnikatelského inkubátoru č.p. 1055 na ulici Nová
v Jaroměřicích nad Rokytnou o výměře 28,46 m2.
Prostory lze využít např. k menším rodinným oslavám,
k předváděcím a prodejním akcím, ke schůzím atd.
V případě zájmu kontaktujte odbor finanční
Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568
408 022.
Kacetlová Petra
[email protected]
Město Jaroměřice nad Rokytnou vyhlašuje záměr
pronajmout nebytové prostory v podnikatelském
inkubátoru č.p. 1055 na ulici Nová v Jaroměřicích nad
Rokytnou:
místnost č. 1.06 o výměře 22,66 m2, a to na dobu
neurčitou a s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
V případě zájmu kontaktujte odbor finanční
Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568
408 022.
Kacetlová Petra
[email protected]
Město Jaroměřice nad Rokytnou vyhlašuje záměr
pronajmout nebytové prostory o podlahové výměře
44,15 m2 (prodejna) v objektu č.p. 1125 na ulici
Kaunicova v Jaroměřicích nad Rokytnou na dobu
neurčitou, s možností každoročního navyšování
nájemného o příslušnou míru inflace a s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
V případě zájmu kontaktujte odbor finanční
Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568
408 022.
Kacetlová Petra
[email protected]
Vítání občánků
Město Jaroměřice nad Rokytnou
upozorňuje rodiče narozených dětí
s trvalým pobytem v Jaroměřicích nad
Rokytnou a jeho místních částech Boňov,
Ohrazenice, Popovice, Příložany,
Ratibořice a Vacenovice, aby se v případě
zájmu o přivítání dítěte mezi občany
našeho města dostavili na matriku
Městského úřadu Jaroměřice nad
Rokytnou. Vítání občánků z důvodu
ochrany osobních údajů je možné
uspořádat pouze na žádost rodičů.
V případě, že se rodiče z vlastní vůle
nedostaví, nebude možno tento
slavnostní akt pro dítě uskutečnit.
V měsíci březnu je slavnostní akt – vítání
občánků do života – plánován na
8. března.
Vážení rodiče, pokud projevíte zájem
o tento březnový termín, dostavte se
prosím do kanceláře matriky Městského
úřadu Jaroměřice nad Rokytnou do
28. 2. 2014. Průběžně Vás budeme
informovat prostřednictvím Zpravodaje
o dalších termínech konání slavnostního
vítání občánků do života.
Jana Pokorná
[email protected]
Zpravodaj 2/2014
str. 4
INZERCE
Dejte Vašim úsporám šanci !
Jedinou jistotou dnešní doby je to, že vždy budete potřebovat peníze.
Peníze, o které Vás současná ekonomická situace může připravit RYCHLE.
A zároveň peníze, o které Vás inflace připraví JISTĚ.
- JAKÝ VLIV MŮŽE MÍT INFLACE A KRIZE NA NAŠÍ BUDOUCNOST?
- JAK MŮŽE VYPADAT BUDOUCNOST VAŠICH DĚTÍ?
EXISTUJE ŘEŠENÍ?
Tato a další exkluzivní témata budou součástí přednášky, na které bude přednášet:
odborník na problematiku nestabilních ekonomických systémů,
ing. Tomáš Parobek
„Dejte Vašim úsporám šanci!“
,která proběhne dne 25.2.2014 v 17h
v sále SV. Josefa, ulice Nam. Míru 24, Jaroměřice nad Rokytnou.
Vstup zdarma
Možnost zarezervování místa na telefonu 739 728 438
KULTURA
22. února 2014
2. března 2014
7. března 2014
7. - 8. března 2014
- 7. března 2014
- 8. března 2014
KULTURNÍ KALENDÁŘ JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU
– Ples Opery, zač. 20.00 hodin, zahrají skupiny Starband Lubomíra Honka a Jarda a Roman Band Znojmo,
Hotel Opera;
– Benefiční koncert duchovní hudby jaroměřického chrámového pěveckého sboru, zač. 16.00 hodin,
vstupné dobrovolné (bude věnováno na opravu varhan), chrám sv. Markéty Jaroměřice nad Rokytnou;
– Čaje pro starší a pokročilé, zač. 17.00 hodin, Hotel Opera (pořádá KSČM);
– Akce pro ženy v rámci Mezinárodního dne žen
– Cvičení pro ženy zdarma, malá tělocvična ZŠ. O. B.
17.00 - 18.00 Zumba, 18.00 - 19.00 Piloxing
– I víno ženu provází, zač. 16.00 hodin, hotel Opera
– řízená ochutnávka Znovínských vín, módní přehlídka Věry Plačkové spolu s ukázkou brýlí jako doplňků
k šatům, posezení při hudbě.
Vstupné: muži 250,-, ženy 50,-. Předprodej vstupenek od 24. 2. 2014 v recepci hotelu Opera.
KULTURNÍ KALENDÁŘ MIKROREGIONU ROKYTNÁ:
15. února 2014
15. února 2014
15. února 2014
15. února 2014
22. února 2014
22. února 2014
–
–
–
–
–
–
22. února 2014
1. března 2014
1. března 2014
1. března 2014
1. března 2014
8. března 2014
8. března 2014
8. března 2014
9. března 2014
22. března 2014
22. března 2014
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hasičský ples, zač. 20.00 hodin, KD Myslibořice;
Sousedský ples, zač. 20.00 hodin, KD Lipník;
Masopust, zač. 20.00 hodin, sokolovna Příštpo;
Sokolský ples, zač. 20.00 hodin, hudba Evis, sokolovna Výčapy;
Setkání seniorů, zač. 14.00 hodin, KD Myslibořice;
Příložanský masopust, zač. je naplánován ve 13.00 hodin, kdy projde průvod masek obcí v doprovodu Malé
dechovky a od 19.30 hodin proběhne sousedské posezení v budově školy, kde zahraje skupina SEQUENCE.
Sousedský ples, zač. 20.00 hodin, KD Horní Újezd;
Masopust 2014, zač. 11.00 hodin, průvod masek po obci Výčapy;
Masopust - průvod masek po obci, zač. 10.00 hodin, obec Myslibořice;
Masopust, zač. 9.30 hodin, po obci Lipník;
Masopust, zač. 13.00 hodin, masky vyjdou od KD Ratibořice;
Dětský karneval, zač. 14.00 hodin, sokolovna Příštpo;
Dětský karneval, zač. 14.00 hodin, KD Lipník;
Maškarní ples, zač. 20.00 hodin, hudba A je to, sokolovna Výčapy;
Dětský karneval, zač. 14.00 hodin, sokolovna Výčapy;
Ochutnávka slivovice, guláše a štrůdlů, zač. 14.00 hodin, Obecní dům Dolní Lažany;
Školní bál, zač. 20.00, KD Myslibořice;
Zpravodaj 2/2014
str. 5
Veletrh Regiontour 2014
Ve dnech 16. až 19. ledna 2014 se pracovníci
Městského kulturního střediska v Jaroměřicích nad
Rokytnou vypravili do Brna na brněnské výstaviště,
kde proběhl největší tuzemský veletrh cestovního
ruchu Regiontour.
Stánek Vysočiny v pavilonu P nabídl návštěvníkům
především pozvánku k návštěvě historických a
kulturních památek. V tomto pavilonu se představila
třicítka měst, obcí, mikroregionů a podnikatelských
subjektů. Město Jaroměřice nad Rokytnou zde
nemohlo chybět.
Pracovníci kulturního střediska tu představili
především historii města a také to, co se v současné
době ve městě koná a co čeká Jaroměřice nad
Rokytnou v letošním roce za kulturní akce.
Nejčastěji se návštěvníci jaroměřického stánku
dotazovali na Mezinárodní hudební festival Petra
Dvorského, který je nezpochybnitelnou chloubou
našeho města. Příchozí také často poznamenali, že už
do našeho města minimálně jednou zavítali, ať již za
kulturou či za známými nebo příbuznými.
Rádi bychom poděkovali sponzorům, kteří poskytli
na Regiontour své výrobky. Čerstvé pečivo poskytlo
Pekařství Malena a Pekařství Klas. Pomazánkové
máslo a sýry dodala Mlékárna Jaroměřice nad
Rokytnou a kozí mléko a sýr poskytla Biofarma DoRa z
Ratibořic, která v roce 2003 získala za kolekci výrobků
ocenění biopotravina roku.
Radek Ježek, [email protected]
Setkání seniorů
První letošní setkání seniorů proběhlo ve čtvrtek
16. ledna v jídelně ZŠ O. Březiny. Na této schůzce si
senioři připomněli kulturní akce a pořady, které byly
pořádány Klubem seniorů, Městským kulturním
střediskem a ostatními organizacemi v našem městě v
roce 2013. Na fotografiích Zbyňka Hobzy mohli
zúčastnění také vidět, jak se mění naše město, co
nového bylo vybudováno a co se ještě na další období
připravuje. Na dotazy odpovídal starosta města Ing.
Jaroslav Soukup, který se těchto setkání pravidelně
účastní. Na závěr ještě promítl předseda pan Antonín
Kunst krátké video z výletu na zámek Žleby a Slatiňany,
předložil návrh na téma dalšího setkání. Odpoledne
mělo, jako vždy, báječnou atmosféru a všichni
odcházeli spokojeni.
Jaroslava Kunstová
Zpravodaj 2/2014
str. 6
Informace o skupině TS Dancestep v novém roce 2014
Ve dnech od 2. – 5.1.2014 se členka TS Dancestep Jaroměřice nad Rokytnou Denisa Kubíčková po úspěšné kvalifikaci v Písku v line dance
tancích zúčastnila mistrovství světa v německém Kalkaru, kde úspěšně reprezentovala naše město. Ve své kategorii si vybojovala krásné 8. místo.
Tímto jí patří velké uznání a poděkování za vynikající reprezentaci ve světové soutěži.
Opět se blíží plesová sezona, a tím také několik vystoupení na plesech. 18.2.2014 se děvčata předvedla na fotbalovém plese v Myslibořicích,
dále je čeká v březnu taneční vystoupení v Třebíči a dalších několik plesů v okrese Třebíč.
Přejeme jim hodně úspěchů v tomto novém roce, ať se jim stále daří tak, jak po celou dobu jejich fungování.
Romana Kubíčková
SILVESTR V RATIBOŘICÍCH
Stejně jako v předešlém roce se lidé scházeli v KD právě 31.12. 2013. Po
obědě byl přichystán odpolední program pro děti. Děti soutěžily na tanečních
deskách, zpívaly pomocí karaoke, malovaly na trička a v neposlední řade přišla
řada i na starou dobrou židličkovanou. Dětský silvestr byl ukončen po páté
hodině menším ohňostrojem. Krásnou atmosféru navodily i prskavky, které
dostalo snad každé dítě do ruky.
K tanci a poslechu při večerní zábavě hrála kapela S.O.P.E.L. z Kracovic.
Kapela měla nejen skvělý zvuk, mnoho světel, videoprojekci, ale i dobrou
náladu, kterou hudebníci přenášeli snad na všechny kolem sebe. (Již v této
chvíli se dá na youtobe najít nahrávka/video ze Silvestra - píseň tohle je ráj/ by
AudioAgency.) Před půlnocí se lidé začali scházet před KD, kde byl odpálen
ohňostroj.
Doufáme, že to byl pro všechny přítomné krásně strávený silvestr a zároveň
děkujeme všem lidem, co se jakkoli podíleli na této akci, obzvlášť na dětském
silvestru.
Ratibořice
Dílničky pro děti
- Malování na textil
Ve čtvrtek 23. ledna 2014 proběhly další
z řad dílniček pro děti. O toto tvořivé
setkávání je mezi dětmi stále větší zájem,
proto prostory městské knihovny, kam si děti
přišly namalovat svoje trička, doslova
„praskaly ve švech“. Bohužel i naše
knihovna má omezenou kapacitu,
omlouváme se tedy těm, kteří se na dílničky
nevešli. Jak se dětem jejich výtvory podařily,
můžete zhlédnout na následujících
fotografiích.
Lucie Melánová
[email protected]
Přírůstky městské knihovně
V roce 2013 bylo zakoupeno a pořízeno do městské knihovny 614 nových knižních titulů.
Na seznam nových knih a do knihovního katalogu se můžete podívat v on-line katalogu městské
knihovny na stránkách města Jaroměřice nad Rokytnou: http://knihovna.jaromericenr.cz:82/.
Výběr z nových knih, pořízených v druhé polovině roku 2013:
Adler-Olsen, J.
Asquith, R.
Bidner, J.
Bizzi, R.
Athény
Nejznámější dobrodružné treky světa
Škola kouzel
Složka 64
Budu spisovatelkou!
Fotografování pro děti
Winx club. Ples pro Bloom
2001
2005
2013
2013
2008
2013
2012
Zpravodaj 2/2014
Blyton, E.
Börjlind, C.
Boučková, T.
Braunová, P.
Braunová, P.
Brezina, T.
Brown, D.
Březinová, I.
Carter, Ch.
Cartland, B.
Davouze, M.
Deveraux, J.
Disney, W.
Dobos, G.
Drijverová, M.
Dunnigan, J.
Eaton, J.
Ebertová, S.
Eichlerová, I.
Erskin, B.
Fielding, J.
Flynn, G.
Fombelle, T.
Forsyth, F.
French, T.
Frenchová, D.
Goodwin, D.
Higgins-Cl., M.
Hill, W.
Christie, A.
Irving, J.
Isaacson, W.
Iturbe, A.
Junek, V.
Jackson, L.
Jaekel, F.
James, E. L.
Javořická, V.
Jirous, I. M.
Kačírková, E.
Kavka, K.
Keleová-V., T.
Kepler, L.
Kinney, J.
Kohl, M. A.
Kubátová, T.
Kuhn, K.
Lanczová, L.
str. 7
Správná pětka u moře
2013
Skočný příliv
2013
Šíleně smutné povídky
2013
Tajemství rodu
2013
Ztraceni v čase;
Tramvaj plná strašidel Kuba nechce spát;
O chlapci, který spadl z nebe
2011-2013
Magická bouře; Únos rytíře
2012
Inferno
2013
Kozí příběh se sýrem
2012
Noční lovec
2013
Láska není slepá
2013
Dům v Bretani
2013
Černý lev
2013
Baletka Minnie, Mickeyho auta
2011
Aktivně proti rakovině
2013
Malé věci, velké věci
2013
Bojiště zítřka
2004
Háčkování
2013
Kletba porodní báby
2012
Logopedické pohádky
2012
Řeka osudu
2013
Potok stínů
2013
Ostré předměty
2013
Tobiáš Lolness
2009
Kvintet
2013
Ztracený přístav
2013
Tak trochu úžasní
2012
Lincoln
2013
Pravdu znát nemusíš
2013
Department 19, Utajená mise
2013
Smrt v oblacích
2013
V jedné osobě
2013
Steve Jobs
2011
Osvětimská knihovnice
2013
13. komnaty herců gigantů
2013
Osamělá smrt; Vyvolená k smrti,
Ztracené duše
2013
Caesar a zrada na Kapitolu
2010
Padesát odstínů svobody
2013
Macecha, Z lásky, Zlatý ptáček
2013
Magorův noční zpěv
2013
Masožravé rostliny
2012
Čas dluhů, aneb, Co byste měli vědět o peněz. 2013
Druhá
2013
Písečný muž
2013
Deník malého poseroutky, 7., Ponork. nemoc
2013
200 výtvarných činností
2010
Obětovaná
2013
Jed Šípkové Růženky
2013
Dvakrát dospělá
2013
Larsson, A.
Link, Ch.
Lukavský, R.
Lutz, J.
Mankell, H.
Marenco, S.
Matthews, R.
Mawer, S.
2013
May, P.
Mayle, P.
Michaels, F.
Mina, D.
Munro, A.
Murakami, H.
Nesbo, Jo
Nesbo, Jo
Nesser, H.
Oksanen, S.
Palma, F. J.
Pastoreková, A.
Patterson, J.
Peyo
Rafaj, L.
Roberts, N.
Russell, R. R.
Řeháčková, V.
Sedaris, D.
Slaughter, K.
Smith, W. A.
Steel, D.
Stínil, L.
Storl, W.-D.
Svěrák, Z.
Šesták, F.
Šrut, P.
Theorin, J.
Toncrová, M.
Toušlová, I.
Valk, T.
Váňová, M.
Vermes, T.
Viewegh, M.
Vodňanský, J.
Vondrová, P.
Vondruška, V.
Vondruška, V.
Young, P.
Slun. bouře, Prolitá krev, Temná stezka,
Než pomine tvůj hněv, Oběť Molochovi
Šmírák; Zapomenuté dítě
Sláva slova
Spolubydlící; Noční pavouk
Psi z Rigy; Než přijde mráz
Barbie
Velká kniha – Dinosauři
Skleněný pokoj; Pád
Skála
Podfuk v Marseille
Manželská hra
Konec vosí sezóny
Útěk
1Q84
Doktor Procktor a velká loupež zlata
Levhart
Hlavolam
Stalinovy krávy
Mapa času
Příběh jedné lásky
Zabít Alexe Crosse; Jedenáctá rozhodne
Šmoulové 2
Česká kniha rekordů
Každý má motiv, Pohanský kámen
Deník mimoňky I,II,III
Životní příběh obyčejné ženy
Naháč
Genesis; Nic nebude jako dřiv; Triptych
Bludný kruh
Dvojník; Navždy spolu, Přátelé navždy
Noc patří nám
Přírodní léčba boreliózy
Po strništi bos
Na kole napříč Amerikou
Lichožrouti se vracejí
Mlhy Ölandu; Skrýš; Smršť
Lidové písně z Podhorácka II.
Toulavá kamera, 17
Arabská žena
Past; Tereza
Už je tady zas
Můj život po životě
Jan Vodňanský dětem
Výtvarné inspirace na celý rok
Krev na kapradí; Ulička hanby;
Letopisy král. komory
Přemyslovská epopej III., IV
Křižovatky
2010-2013
2013
2012
2013
2013
2013
2010
2009;
2013
2013
2011
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2013
2013
2013
ŠKOLSTVÍ
Ohlédnutí za rozvojem školství našeho okolí v době před první světovou válkou
Náš nově zřízený okres Moravské
Budějovice byl v roce 1896 obstojně
národnostně zabezpečen i dosavadní školy
dostatečně materiálně a personálně zajištěny.
Chyběla jen důkladnější školní příprava
mládeže. Ta se začala uskutečňovat zřízením
měšťanských škol: v Moravských Budějovicích
v roce 1888, v Jemnici v roce 1898 a v našich
Jaroměřicích nad Rokytnou v roce 1899.
Do vypuknutí první světové války v roce
1914 se měšťanské školy, zejména naše
jaroměřická, zbavily počátečních neduhů, a tak
už v roce 1910 bylo možno konstatovat, že
nastaly optimální poměry. Naše měšťanská
škola tehdy naplnila 3 třídy chlapecké se 126
žáky a 3 třídy dívčí rovněž se 126 žákyněmi.
Naše jaroměřická obecná škola chlapecká
měla 223 žáků, dívčí 233 žákyň. Celkem se
v naší budově učilo 708 dětí (bez Blatnice,
Ohrazenice, Boňova, Příložan a Šebkovic).
Tehdy na chlapecké měšťance vyučovali
tito učitelé (v závorce jejich rodiště):
ředitel Josef Moučka (Deblín), Matěj Lukšů
(Třeštice), Josef Moravec (Nepomuky), Josef
Němec (Opatov), katecheta František Pálenský
(Jabloňov).
Na dívčí měšťanské škole: ředitel Bohdan
Teodor Pařízek (Brno), Václav Jebavý – Otokar
Březina (Počátky), Emilie Lakomá (Senička),
Karel Dvořák (Popovice), ruční práce Antonie
Svobodová (Hostim).
Na obecných školách byli řediteli
měšťanek. Chlapecká obecná škola měla
učitele: Adolf Linha (Nová Říše), Josef Skoumal
(Nedvědice), Josef Cigánek (Želatovice).
Dívčí obecná škola: Jana Řeřuchová
(Boňov), Marie Vejtasová (Zárubice), Marie
Výtasová (Dolní Lažany), Antonie Novotná
(Bohušice), Julie Tondlová (Dolní Lažany).
Naše škola byla tzv. újezdní, což
znamenalo, že byla financována Jaroměřicemi,
Popovicemi a Bohušicemi. Za žáky jiných obcí
se muselo platit školné.
V následujících okolních vesnicích byly
obecné školy, kam chodili žáci od šesti do
čtrnácti let. Jen někteří starší navštěvovali
měšťanku v Jaroměřicích. Jednalo se o tyto
vesnice:
Blatnice: řídící učitel Václav Kříž
(Pelhřimov), Adolfa Pokorná (Čermákovice). Ve
dvou třídách
72 žáků.
Boňov: řídící učitel Matyáš Peš (Třešť),
Josef Karásek (Kdousov). Sem též chodily děti
z Ratibořic a Štěpánovic, celkem ve dvou
třídách 98 žáků.
Ohrazenice: řídící učitel Karel Česnek
(Třebíč), Františka Česneková
(Ohrazenice), ve dvou třídách
Zpravodaj 2/2014
str. 8
84 žáků.
Příložany: řídící učitel František
Duchoň (Troubky), jedna třída 64 žáků.
Příštpo: řídící učitel František Papírník
(Třebíč), Bedřich Kratochvíl (Lesonice), ve
dvou třídách 114 žáků.
Šebkovice: řídící učitel Jan Tobolka
(Bačkovice). Ve dvou třídách 162 žáků, i z Lesůněk (tam zřízena jednotřídka po roce 1910).
V roce 1914 nastala první světová válka,
která silně zasáhla do mužského učitelského
SPORT
obsazení. Ti odešli na frontu, nastoupily za ně
ženy. Při této příležitosti je třeba se zmínit
o poměrech v Šebkovicích, kde došlo k nepříjemnostem kolem učitele Tobolky. Zájemci o
tuto záležitost ji mohou získat na internetu
(www.kronikahoracka.cz) v kapitole Mstitel
z knihy Ludvíka Stehlíka Pravdivé příběhy.
Vracíme se ještě k roku 1910. Na bývalém
okrese Moravské Budějovice byly již 3
měšťanky, gymnázium bylo zřízeno až roku
1911. Na okrese Znojmo byly jen 2 české
měšťanky, a to v Jevišovicích a Mikulovicích, se
144 žáky. Na okrese Třebíč jen 1 měšťanka
s 630 žáky (gymnázium už tam bylo).
Majoritní postavení měl okres Moravské
Budějovice: Moravské Budějovice 398 žáků,
Jemnice 220 žáků a Jaroměřice nad Rokytnou
252 žáků – celkem 870 žáků.
Tolik ohlédnutí za minulostí našich škol a
s ním i poznání o úbytku obyvatel, zejména na
vesnicích, tam ubylo lidí i škol.
Josef Hrůza
Valná hromada TJ Destrukce Jaroměřice nad Rokytnou
V sobotu 18. ledna 2014 proběhla řádná
valná hromada TJ Destrukce Jaroměřice nad
Rokytnou v salonku restaurace Viola v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Schůzi zahájil a řídil předseda TJ pan
Miroslav Solař, který přivítal starostu města
Jaroměřic nad Rokytnou pana Jaroslava
Soukupa. Poté byla zvolena komise
mandátová, která pracovala ve složení Libor
Pecka, Michal Částek a František Plíšek.
V návrhové komisi pracovali členové Miroslav
Chocholouš st., Kamil Roupec a Petr
Macháček. Zprávu výkonného výboru o činnosti
za rok 2013 přednesl předseda TJ pan Miroslav
Solař.
Dále následoval bod o návrhu na změnu
názvu Tělovýchovné jednoty a spolku, o kterém
přítomné členy informoval Kamil Roupec. Také
byl přečten z úst pana Solaře návrh nových
stanov občanského sdružení a spolku. Pak
přišla ke slovu volba nového výkonného výboru.
Návrh členů přednesl Miroslav Chocholouš st.
Výkonný výbor bude pracovat ve složení:
předseda Miroslav Solař, Jaroslav Ďulík, Kamil
Roupec, Miroslav Chocholouš st. a František
Plíšek.
Dalším bodem schůze bylo schválení
nového názvu oddílu, který se bude od
1. července 2014 nazývat Fotbalový klub (FK).
Fotbalový oddíl bude řídit pracovní komise
ve složení: František Finda, Michal Částek, Petr
Macháček a vedoucí mužstev převážně hrající
krajské soutěže.
Následovala diskuze, kde si vzal slovo
manažer klubu Petr Macháček, který členy
informoval o reklamních partnerech. Přečetl
také obsazení realizačních týmů, v jakém
složení pracují členové
u mužstev.
Promluvil také starosta města Jaroslav
Soukup. Poděkoval za pozvání nově
zvolenému předsedovi a výboru. Hovořil
o dobré spolupráci s klubem, o dotacích od
města, které chodí na vrub mládeže.
Předsedovi předal tabulky o výši finanční
podpory pro TJ Jaroměřice za předešlé roky.
Návrh a schválení usnesení z valné
hromady přečetl Miroslav Chocholouš st.
Mandátovou zprávu o účasti přednesl Michal
Částek.
Schůzi ukončil předseda Miroslav Solař,
který poděkoval všem přítomným za účast a
popřál hodně sportovních úspěchů v jarní části.
Josef Krejcar
vedoucí mužstva
Taekwon-do
v Jaroměřicích
V dnešní době není sportu nikdy dost.Není
tomu tak ale v Jaroměřicích,kde od září 2012
probíhají pravidelné tréninky korejského
bojového umění Taekwon-do, které vede
zkušený mezinárodní instruktor Tomáš Kuba IV.
Dan patřící pod záštitu pražské školy Ge Baek
Hosinsool v čele s mezinárodním instruktorem
Martinem Zámečníkem VI.Dan. Mladí lidé, kteří
se tomuto bojovému umění věnují, se učí
základům Taekwon-do, které je zaměřené
především na precizní technice nohou. Učí se
také sportovnímu boji, sebeobraně a v neposlední řadě také přerážecím technikám. Mají
možnost skládat zkoušky, kde prezentují svou
technickou vyspělost a získávají tak barevné
pásy. Zkušenější studenti se mohou zúčastnit i
různých závodů a soutěží a získávat ocenění a
medaile.
Marcela Šťastná
Lovecký víceboj jako koníček i továrna na medailové úspěchy
Martin Šlechta je lesním inženýrem,
soukromým podnikatelem a zapáleným
myslivcem v jedné osobě. Je také synem
lesníka a myslivce. V tomto případě se dá
jednoznačně uplatnit známé pořekadlo, že
jablko nepadá daleko od stromu. Otec Vlastimil
zasvětil svého syna do myslivosti již v dětství.
I díky tomu patří Martin Šlechta v současnosti
mezi výborné střelce. Je znám svými
excelentními výkony v kulové střelbě. Dokázal
se také probojovat mezi elitní střelce v loveckém víceboji. Abychom si v tom všem udělali
pořádek, dáme prostor přímo úspěšnému lovci
trofejí.
Jak jste se dostal ke střílení?
Můj táta je lesník a myslivec, takže mě od
dětství vedl k lesu, myslivosti a všemu s tím
spojenému. Do roku 1989 jsme bydleli
v hájovně v Ohrazenici u Jaroměřic nad
Rokytnou, kde jsem získal první zkušenosti se
střelbou ze vzduchovky. Dobře si vzpomínám,
jak jsem jako šestiletý kluk soutěžil, kolik
zasáhnu vystřelených brokových nábojnic
postavených na improvizované střelnici nebo
jestli trefím pohybující se plechovku
zavěšenou na provázku. Střílení mě
Zpravodaj 2/2014
str. 9
neskutečně bavilo. Navíc se ukázalo, že mi jde
tak nějak samo od sebe.
Kdy jste ve střelbě poprvé skutečně
závodil?
Na Střední lesnické škole v Písku. V roce 1993
jsem vyhrál soutěž ve střelbě ze vzduchovky na
běžící terč a dostal se na soustředění, které se
konalo na střelnici v Plzni-Lobzích. Coby
nováčkovi se mi tam docela dařilo. Od roku
1994 jsem v této disciplíně píseckou lesnickou
školu reprezentoval. Trénovali jsme na půdě
školní budovy, věnoval se nám vychovatel
Bedřich Jonáš. Jeho syn dnes střílí za Duklu
Plzeň. Naše studentské družstvo v roce 1995
získalo titul mistra republiky a mně se podařilo
vystřílet si I. výkonnostní třídu.
V z d u c h o v k o u o v š e m Va š e s t ř í l e n í
neskončilo...
V roce 1995 lidé z Českého střeleckého svazu
dospěli k názoru, že bych mohl střílet i z malorážky. Dostal jsem novou zbraň, zkusil to s ní
a šlo to. Nominoval jsem se i na mistrovství
Evropy v Budapešti. Příšla však chvíle, kdy
jsem se musel rozhodnout, co budu dělat po
maturitě. Úspěšně jsem absolvoval přijímací
zkoušky na Lesnickou fakultu Vysoké školy
zemědělské v Praze a začal tam studovat.
Přibyly mi povinnosti a navíc jsem se jen
obtížně dostával na tréninky do střediska ve
Vlašimi. Protože jsem se chtěl plně věnovat
škole, až do roku 2005 jsem si od závodního
střílení odpočinul. Ale tak úplně jsem ze střílení
samozřejmě nevypadl. Vedle kulové střelby mě
bavila i střelba broková, a tak jsem se občas pro
radost zúčastnil okresního brokového nebo
kulového přeboru.
obstojím v brokové střelbě. Testem mojí
způsobilosti a vstupenkou do týmu měla být
účast na Velké ceně Itálie v lovecké
kombinované střelbě v roce 2008, kde se
soutěžilo ve stejných disciplínách jako na
mistrovství Evropy (ME). Tam se mělo
rozhodnout, jestli mohu být členem reprezentace, nebo jen náhradníkem. V Itálii se mi
dařilo, zvítězil jsem v kombinované i kulové
střelbě a stal se tak členem národního týmu. Na
následujícím evropském šampionátu v loveckém víceboji v Polsku jsem v kulové střelbě
jednotlivců obsadil 3. místo, naše družstvo
zvítězilo v kombinaci.
Může být ještě něco víc než soutěž
v loveckém víceboji na střelnici?
Lovecký víceboj v terénu, v přírodních
podmínkách. V roce 2009 jsem na celorepublikovém kulovém šestiboji ve Světnově
vyhrál lovecký pobyt v jižní Africe. S kolegy jsme
tam získali informace o střelbě, které mě velmi
zaujaly. Aby místní profesionální lovci a lovečtí
průvodci mohli získat licenci, musejí absolvovat
velmi náročnou zkoušku ze střelby v terénu. Při
ní je nezbytné umět dobře odhadnout
vzdálenost, neboť se střílí i na 300 až 350
metrů, znát balistiku, dokázat se přizpůsobit
terénu a prostředí atd. Po vzoru střelecké
zkoušky Afričané založili soutěž v terénním
střílení, která mě nadchla. Ochotně nám
zapůjčili CD s podrobným průběhem soutěže, a
dokonce nás pozvali na další soutěžní ročník.
To zní zajímavě. Jak se situace vyvíjela dál?
Jak jste se dostal do týmu Ing. Čecha?
Vybrali jsme šest našich nejlepších univerzálních střelců a v roce 2011 společně vyrazili
do jižní Afriky. Experti na střelbu nám nedávali
moc šancí. Tamní tým se totiž skládá z elitních
střelců vybraných z celé jižní Afriky
a vybavených špičkovými zbraněmi, optikou
a střelivem od renomovaných světových
výrobců. My jsme měli „jen“ české zbraně,
optiku i náboje. Přesto jsme se k překvapení
domácích v soutěži neztratili. V družstvech sice
zvítězili Afričané, ale v jednotlivcích jsme byli
mezi prvními. O rok později jsme na oplátku
uspořádali podobnou soutěž, obohacenou
o lovecký parkúr a trap, u nás ve Světnově
a pozvali přátele z Afriky. Situace se obrátila –
v domácím prostředí jsme si vedli lépe. Tím ale
naše střelecká družba neskončila. Letos se
v jižní Africe koná mistrovství světa v terénním
loveckém víceboji, na něž jsme pozváni.
Abychom se mohli patřičně připravit, chystáme
se po dohodě s Vojenskými lesy a statky ČR
a za podpory firem Česká zbrojovka Uherský
Brod, Meopta Přerov a Selier & Bellot
zorganizovat podobnou soutěž ve Vojenském
výcvikovém prostoru Libavá. Jsou tam k tomu
dokonalé podmínky, téměř jako v Africe. Již nyní
se na soutěž těším.
Mé úspěchy v kulové střelbě neunikly
pozornosti vedoucího týmu našich vícebojařů
Antonína Čecha. Jen si nebyl jistý tím, jak
Zaměstnání a střelba Vám určitě zabírají
dost času. Zbyde ještě nějaký čas na jiné
aktivity?
Co rozhodlo o návratu k závodní střelbě?
V roce 2006 jsem si na střelnici ve Znojmě
nastřeloval kulovnici. Tehdy tam zrovna
trénoval na soutěž v kulovém čtyřboji
malorážkou, nazvanou Velká cena Znojemské
oblasti, střelec Karel Kopp. Dali jsme se do řeči
a on mě vybídl, abych to také zkusil. Z volné
ruky jsem tehdy nastřílel 98 bodů ze 100.
Užasle na mě koukal, co dokážu bez přípravy
a tréninku, a přemlouval mě, abych se do
soutěže také přihlásil. Ve čtyřboji jsem obsadil
druhé místo a další ročník jsem už vyhrál. Tím
začal můj návrat k závodní střelbě. V témže
roce jsem na střelnici ve Světnově u Žďáru nad
Sázavou zvítězil na celorepublikovém přeboru
v loveckém čtyřboji kulovnicí. Tohle vítězství
považuji za svůj první velký střelecký úspěch na
domácí půdě. O rok později jsem poprvé
vybojoval první místo na celorepublikovém
přeboru v loveckém čtyřboji malorážkou, které
se tehdy konalo v Liberci. Od té doby se této
soutěže zúčastňuji pravidelně.
RŮZNé
Mám lesnické vzdělání, „lesařina“ a „dřevařina“
mě baví, ale především živí. S pomocí rodiny se
snažím, aby naše menší dřevařská firma dobře
fungovala. Volného času je málo, snažím si ho
rozvrhnout tak, abych nezanedbával ani práci,
ani rodinu. Teprve pak přicházejí na řadu
koníčky, i když jsou vlastně dalším zaměstnáním. Na Jihlavsku, kde hospodaříme na 60 ha
vlastního lesa, jsme si s otcem pronajali lesní
honitbu, v níž vykonávám funkci mysliveckého
hospodáře. V okrese Třebíč jsem navíc aktivní
v dalších dvou honitbách. Nouze tedy není jen
o lov a zážitky s ním spojené, ale také o práci.
Lovit mě baví, hlavně divočáky. V roce 2012
jsem jich ulovil kolem padesáti. Rozhodně však
nejsem sběratelem trofejí, i když mi lov jakékoli
zvěře u nás nebo v zahraničí udělá radost. Jen
si na něj udělat čas. S potěšením jsem některé
lovecké možnosti postoupil otci. Mám mu co
oplácet, dodnes mi ze všech sil pomáhá ve
firmě i v pronajaté honitbě. O myslivosti bychom
si mohli povídat dlouho, vzpomínám si na
mnoho krásných zážitků. Ale to by bylo na
samostatný rozhovor.
Máte loveckého psa?
Bez psa si neumím myslivost představit. Jako
kluk jsem měl hladkosrstého jezevčíka, později
anglického šprigršpaněla. Když jsem o něj
nešťastnou náhodou přišel při dosledu
divočáka, vybral jsem si bavorského barváře.
Toto plemeno si mě získalo hlavně díky
neuvěřitelným výkonům při dosledech. Asi u něj
už zůstanu. Mám hlasitou, ostrou osmiletou
chovnou fenu ze Slovenska, kterou bych za nic
nevyměnil. Ale pomalu se budu muset začít
ohlížet po jejím nástupci.
Nejvýznamější úspěchy Martina Šlechty na
domácích a světových závodech:
Lovecký kulový čtyřboj ČR
2006 – 1. místo, 2007 – 2. místo, 2009 – 1.
místo, 2010 – 7. místo, 2011 – 2. místo, 2012 –
2. místo, 2013 – 1. místo (rekord).
Kulový čtyřboj malorážkou ČR
2007 – 1. místo, 2008 – 1. místo, 2009 – 2.
místo, 2010 – 1. místo (rekord), 2011 – 1. místo,
2012 – 2. místo.
Mistrovství Evropy v loveckém víceboji
2006 (ČR, Kroměříž) - 14. místo, 2008 (Polsko)
– 3. místo, kombinace družstva – 1. místo, 2009
(Itálie) – 4. místo, 2010 (Slovinsko) –
kombinace družstva – 2. místo, 2011
(Maďarsko) – 7. místo, kombinace družstva – 3.
místo, 2012 (Estonsko) – kulovnice jednotlivci –
2. místo, kul. dr. – 1. místo, komb. družst. – 1.
místo, brokovnice družst. – 1. místo, 2013
(Maďarsko) – kul. jedn. – 2. místo, kul. dr. – 1.
místo, komb. dr. – 1. místo.
Grand Prix Italia 2008
Kulovnice – 1. místo, kombinace – 1. místo.
Radek Ježek
[email protected]
Ochrana ovzduší a spalování odpadů
Topná sezóna je v plném proudu. Někdo
svůj domek vytápí uhlím nebo dřevem po celou
zimu, někdo si jen příležitostně zatopí například
na chatě či chalupě. Neuškodí, když si
uprostřed zimy připomeneme několik informací
o tuhých palivech a o tom, co do kamen nepatří.
Velké výtopny ve městech jsou vybaveny
drahou technologií na čistění spalin. Domácí
kamna, krby a kotle tako vybavit nelze. Proto
záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do
ovzduší. Spalovat bychom doma rozhodně
neměli materiály jako například staré palety,
dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky
ošetřené dřevo, dřevotřísky, nápojové kartóny,
PET lahve, pryže (gumy) a předměty z PVC.
Pokud se topí jiným než povoleným palivem,
vzniká řada nebezpečných látek. K těm
známějším patří dioxiny, polyaromatické
uhlovodíky, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen či styreny a také okolí
obtěžující zápach. Tyto látky dráždí oči,
Zpravodaj 2/2014
str. 10
sliznici nosu a dýchací cesty. Ve vyšších
koncentracích mohou působit nevolnosti,
bolesti hlavy i poškodit plíce. Nežádoucím
spalováním poškozujeme nejen sami sebe
a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy
ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy,
starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným
respiračním onemocněním. Mějme k nim proto
ohled a nespalujme odpady v lokálních
topeništích. Odpadů se můžeme zbavit
v některém ze sběrných dvorů.
Víte, že:
kontejnerů na tříděný papír. Proti vhazování
• Spálením starých palet, dřeva z demolice,
zbytečných reklamních tiskovin do poštovrozbitého nábytku nebo natřených prken či
ních schránek se můžeme bránit tzv.
chemicky ošetřeného dřeva se vyprodukuje
antireklamní nálepkou.
asi 50 až 500krát více dioxinů než při topení • Spalováním pneumatik vznikají polyaročistým palivovým dřívím? Starý nábytek je
matické uhlovodíky a další jedovaté látky?
vhodnější prodat do bazaru nebo odložit ve • Nebezpečné odpady (baterie, barvy, léky)
sběrném dvoře.
spálením nezničíme, ale jedovaté látky, které
• Spalováním celobarevných letáků a časospalováním vzniknou, se dostanou do
pisů se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy
ovzduší a následně i do půdy?
z barev? Letáky a časopisy patří do
Odbor životního prostředí, MěÚ Třebíč
Jak snížit riziko vloupání do domů a bytů
Policisté v Kraji Vysočina šetřili od začátku
loňského roku do konce listopadu 61 případů
vloupání do bytů a 182 vloupání do rodinných
domů. U vloupání do bytů se jim podařilo
objasnit více jak 30 procent případů a u rodinných domů objasnili téměř 20 procent těchto
vloupání. Za uvedené období pachatelé
způsobili majitelům škodu za téměř 14,5 milionu
korun.
Vzhledem k tomu, že na nadcházející
období plánují někteří lidé zimní dovolenou,
chtěli bychom apelovat na jejich větší opatrnost
a důslednost při zabezpečení bytů a domů před
odjezdem.
Co je důležité před odjezdem
na dovolenou
Není vhodné sdělovat termín odjezdu na
dovolenou předčasně a bezdůvodně někomu
říkat své majetkové poměry. Zvláště riskantní je
zveřejňovat dobu odjezdu na dovolenou na
sociálních sítích, kam má přístup velké
množství lidí. Zejména na Facebooku má
mnoho osob velmi konkrétní informace o místě
bydliště a o svém majetku. V kombinaci
s informací o přesném termínu odjezdu se riziko
vloupání do bytu nebo domu výrazně zvyšuje.
Pozornost je nutné věnovat také dětem, kterým
by rodiče měli vysvětlit, že nesmějí údaje
o bydlišti a termín odjezdu na dovolenou
zveřejňovat na sociálních sítích nebo tyto
informace komukoli bezdůvodně sdělovat. Je
také vhodné jim důvod řádně vysvětlit, tak aby si
děti uvědomily případné důsledky.
Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště by si
měli občané své doklady, peníze a cenné věci,
zejména šperky, uschovat nejlépe do
bezpečnostní schránky nebo do domácího
trezorku pevně zabudovaného ve zdi.
Důležité je zkontrolovat pečlivě všechna
okna a dveře, zda jsou dobře zajištěné,
případně zamčené. Obyvatelé rodinných domů
by neměli zapomínat ani na okna ve sklepních
a půdních prostorách. Není dobré mít po dobu
nepřítomnosti v bytě na oknech zatažené
závěsy nebo stažené rolety a žaluzie.
V okolí především rodinného domu je dobré
uschovat žebříky a jiné nástroje, které by
pachatel mohl použít při vloupání do domu.
Svěřit klíče od bytu je vhodné spolehlivému
sousedovi nebo příbuznému, který bude byt
nebo dům pravidelně kontrolovat a vybírat
poštovní schránku.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
Zpravodaj 2/2014
str. 11
Výsledky v Oblastní charitě Třebíč
Tříkrálová sbírka probíhala v České republice
již po čtrnácté od 1. do 14. ledna.
Oblastní charita Třebíč koordinuje tuto sbírku
na území celého bývalého okresu Třebíč. Dnes
jsme dokončili sčítání letošní Tříkrálové sbírky.
Výtěžek je rekordní 1 960 436 Kč, tj. o 77 907
Kč více než vloni.
Přibližně 1200 dobrovolných koledníků obešlo
s 396 pokladničkami 190 osad, obcí a měst
našeho regionu.
Ve městě Třebíči a přilehlých obcích přispěli
občané do Tříkrálové sbírky 292 349 Kč, což
je o něco méně než vloni.
ZAJÍMAVOSTI
Nejtěžší pokladnička koledníků K. Čapky a J.
Lamicha vážila 5,05 kg a obsahovala 14 582
Kč! Nejvíce vykoledovala skautská vedoucí
paní Jaroslava Hlinková se skauty a skautkami,
jejich čtyři pokladničky obsahovaly 40 445 Kč.
Také v mnoha obcích našeho regionu se díky
štědrosti dárců a nasazení koledníků výtěžek
sbírky zvýšil. Největší příspěvek do Tříkrálové
sbírky na jednoho obyvatele byl zaznamenán
v obci Hornice.
AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU
s ukázkou troubení na lesní rohy. A i letos se
k putujícím přidali místní „tři králové“.
Již potřetí vyplula z přístavu v Kramolíně loď
Horácko na Tříkrálovou plavbu s Charitou po
Dalešické přehradě. Třem dívčím králům na
palubě se postupně podařilo rozezpívat
pasažéry i členy posádky lodi. Kolednice
nezapomněly splnit během plavby svůj důležitý
úkol a obešly s pokladničkou celou loď. Také
peníze za plavbu věnoval její provozovatel
Milan Jahoda do sbírky!
ZÁMĚR POUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY 2014 V OBLASTNÍ CHARITĚ
TŘEBÍČ
I v roce 2014 plánujeme naše služby rozvíjet
z výtěžku z Tříkrálové sbírky. Chceme
stacionáři Úsměv zakoupit osobní
automobil k přepravě osob s mentálním a
kombinovaným postižením. Část výtěžku
přispěje na službu Sociální rehabilitace
Třebíč poskytující od r. 2013 podporu osobám,
které v důsledku svého omezení a znevýhodnění mají ztížený přístup k získání
zaměstnání. Z Tříkrálové sbírky bude také
hrazena individuální pomoc lidem, kteří se
ocitli v nouzi. Prosíme, upozorněte nás na lidi,
kteří pomoc potřebují.
JAK SE VYUŽILA LOŇSKÁ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
V mnoha obcích se díky vynalézavosti
koordinátorů stala Tříkrálová sbírka velmi
hezkou tradicí se „třemi králi“ v kostýmech a se
zpěvem koled, spojující obyvatele ochotou
přispět potřebným lidem.
Petr Jašek, ředitel třebíčské Charity spolu se
svými pracovníky v královských převlecích
navštívil 6. 1. 2014 třebíčskou radnici a odpoledne vedl Tříkrálové koledování u vánočního stromu na Karlově nám. S doprovodem
harmoniky se zpívaly koledy, podával se horký
čaj a punč, povídalo se o Charitě a děti se vozily
na dvou urostlých ponících.
7. 1. 2014 navštívila tato skupinka další
osobnosti města a seniory v Domovince. Kolem
poledne zavítala do Jaderné elektrárny
v Dukovanech. Kromě bohatého příspěvku do
dvou pokladniček – 20 934 Kč – si skupinka
odvezla také elektromobil, který budou několik
týdnů využívat střediska Oblastní charity
Třebíč.
V sobotu 4. 1. 2014 proběhlo v Náměšti n. O.
osmé tradiční přivítání Tříkrálového průvodu
s třemi králi na koních a prostým lidem
nesoucím dary do Betléma.
V neděli 5. 1. 2014 se vydařila akce Sboru
dobrovolných hasičů v Kramolíně, spojená
s procházkou na rozhlednu Babylon a
Z výtěžku byl podpořen Klub Archa nabízející
seniorům pravidelné trávení společných chvil
v prostorách domů s pečovatelskou službou
v Třebíči. Bylo zakoupeno auto pro terénní
pečovatelskou službu a slouží nemocným,
seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním. Podpory se dočkala Poradna
Ruth zaměřená na zkvalitňování partnerských,
manželských a mezigeneračních rodinných
vztahů a ochrany nenarozeného života, a také
Komunitní centrum Klubíčko, které pomáhá
rodinám s dětmi v nepříznivých životních
situacích kvůli výchovným a finančním
problémům. Díky sbírce mohly tyto děti strávit
týden v přírodě. Prostředky byly použity i pro
Dobrovolnické centrum a sousedskou
pomoc koordinující práci dobrovolníků, kteří ve
svém volném čase přispívají ke zkvalitňování
sociálních a zdravotních služeb. Finanční
příspěvek jsme poskytli na zahraniční
humanitární pomoc nemocným lidem v oblasti
Melitopol a Orlovo a lidem postiženým
povodněmi v Čechách. Každým rokem také
přispíváme spoluobčanům, kteří se dostali do
mimořádně tíživé situace.
Vážení spoluobčané,
touto cestou si vás dovoluji informovat
o aktivitě, jež přesahuje rámec kostela a týká se
oblasti kultury našeho města, která má v této
oblasti dávnou historickou tradici promítající se
až do současnosti. Jedná se o generální opravu
a přestavbu našich varhan, které jsou ve velmi
neutěšeném stavu. Již při pořizování
současného nástroje (kolaudace v roce 1972)
byl pneumatický systém poměrně zastaralý,
i když splňoval tehdejší požadavky pro
koncertní produkce. Po méně „šťastných“
zásazích při opravách a kvůli velké
poruchovosti pneusystému se dají tyto varhany
stěží používat při bohoslužbách, nikoli však při
koncertech, které zde v dřívějších dobách
zaznívaly. Je to jistě pro celou naši veřejnost
škoda, a proto jsem se rozhodl tyto píšťalové
varhany vrátit do původního koncertního stavu,
jak byl nástroj původně postaven, ale s novým
elektropneumatickým systémem, aby se
tradice varhanních koncertů, případně
doprovázených sólistů a sborů znovu obnovila.
Více jak před rokem jsem oslovil diecézní
organology, kteří vypracovali závazný záměr.
S tímto záměrem jsme oslovili varhanářské
PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE OBLASTNÍ
CHARITY TŘEBÍČ
„Chci Vám všem poděkovat za Vaši přízeň.
Výtěžky Tříkrálové sbírky svědčí o tom, že jste
tuto charitní sbírku přijali a chcete skrze ni mít
účast na pomoci druhým lidem, kteří
v rozmanitých svízelných situacích naši
podporu potřebují.
Znovu a rád děkuji všem věrným i novým,
dospělým i dětským koledníkům, kteří se úkolu
v terénu ujali. A to na výbornou. Milí koledníci,
s úctou smekám před Vaší ochotou a
nasazením!
Děkuji Vám, kteří jste ve Vašich domácnostech
laskavě přijali tyto naše vyslance a dle svých
možností přispěli do pokladničky. Velmi mne
těší Vaše důvěra v nás a zároveň nás
povzbuzuje pokračovat i nadále v tomto roce co
nejlépe naplňovat v naší oblasti charitní poslání
– ujímat se s láskou lidí s různým
znevýhodněním a snažit se mírnit jejich bolest,
nejistotu, bezradnost, pomoci jim hledat
východiska z jejich stavu nouze.“ Petr Jašek,
ředitel Oblastní charity Třebíč
SBÍRKA OČIMA JEDNÉ
Z KOLEDNIC:
Moji milí,
zdravím Vás a ještě jednou děkuji, že jste mi dali
důvěru, že jsem mohla chodit koledovat při
Tříkrálové sbírce (pro mě osobně tato akce
vždycky moc znamená – jsem šťastna a
vděčna, že mohu chodit zpívat lidem o veliké
Boží lásce).
Koledovat chodily nejen děti. Uznání a
poděkování zaslouží i skupinka „tří královen“ –
kolednic, jejichž součet věku dosáhne v tomto
roce úctyhodných 204 let (72, 69, 63). Třeba by
to mohlo posloužit jako povzbuzení a vyzvání
pro věkem pokročilé pro příští léta a vytvořilo by
se zase více skupinek.
Kéž Tříkrálová sbírka přinese užitek a poslouží
všem potřebným.
paní Olga
VÍCE INFORMACÍ PODAJÍ
KOORDINÁTORKY SBÍRKY:
Martina Veselá, tel. 775 179 314, 568 408
482,
Blanka Spilková, tel. 739 389 138
INFORMACE NAJDETE TÉŽ NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:
www.trebic.charita.cz,
www.trikralovasbirka.cz; www.dchb.charita.cz
Ing. Marie Paločková
asistentka OCH Třebíč
tel. 568 408 470, [email protected]
Poděkování
firmy, které poslaly nabídku. Vyzvali jsme
celkem pět varhanních firem, z nichž tři
důkladně prohlédly varhanní stroj a poslaly
cenové nabídky a způsob a rozsah prováděných oprav. Jako nejschopnější a nejvýhodnější - i cenově - byla vybrána varhanářská firma pana Smolky. Po několika
konzultacích byla vypracována smlouva
a koncem minulého roku potvrzena právníky,
organology, varhanářem i farností. Doba
realizace je plánována na 14 měsíců. V první
etapě, kde jsme již zaplatili zálohu 40 tisíc
korun, bude uskutečněna demontáž,
Zpravodaj 2/2014
str. 12
oprava, reintonace a nové zavěšení jazykových rejstříků. V druhé etapě se
počítá s přestavbou hracího stolu a traktur nástroje, s instalací rozvaděče
nízkého napětí a napájecího zdroje pro celou trakturu, s instalací tónové
a rejstříkové traktury pro hrací stůl a s celkovou revizí membrán na tónových
kandelách, popřípadě s výměnou vadných. Druhá etapa vyžaduje sumu 1,520.000,Kč a termín realizace se předpokládá v průběhu sedmi měsíců. Poslední etapa bude
trvat asi 6 měsíců a je ohodnocena částkou 1,200.000,- Kč. V ní budou realizovány
ostatní potřebné opravy a uvedení nástroje do konečného koncertního stavu.
Každý měsíc se v kostele koná účelová sbírka na opravu varhan, která činí
průměrně 15 000,- Kč. Protože varhany nejsou památkově chráněny, není možné
žádat Památkový ústav Kraje Vysočina, který by v opačném případě velmi pomohl.
Náš chrámový pěvecký sbor plánuje benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován
na tento účel.
Poslali jsme též žádost o příspěvek na ČEZ. Budu se snažit oslovovat další
potencionální sponzory, abychom tento finančně náročný a pro samotnou farnost
nerealizovatelný projekt mohli uskutečnit. První, kdo přispěl na opravu varhan, bylo
naše město, které věnovalo 200.000,- Kč, za což vyslovuji poděkování panu
starostovi a členům zastupitelstva. Děkuji také všem, kteří mají pochopení pro
kulturu a prezentaci města, a přejí si, aby pokračovaly hudební tradice v této oblasti.
Děkuji vám všem, kteří tuto akci finančně podpoříte. Můžete tak učinit osobně
nebo bezhotovostní platbou na číslo účtu 227 291 789/0300.
P. Jan Kovář
Blahopřání
Dne 2. února oslavila paní Marie Kaderková
z Ratibořic v plné duševní svěžesti 92. narozeniny.
Do dalších let jí přejí zdraví, optimismus a stálou
pohodu dcery s rodinami.
Procházky
starými
a novými
Jaroměřicemi
ZPRAVODAJ Města Jaroměřice nad
Rokytnou • náklad 1650 ks •
Místo vydání: Jaroměřice n. Rok. •
Číslo 2/14 • Registrace MK ČR pod č.:
MK ČR E 18826 •
Vydavatel: Město Jaroměřice n. Rok. •
tel.: 568 408 026 •
http://www.jaromericenr.cz •
E-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje - 28. února 2014. Příspěvky zasílejte na e-mail [email protected]

Podobné dokumenty