Stáhnout soubor - ACS-line

Komentáře

Transkript

Stáhnout soubor - ACS-line
Přístupová jednotka
LOG4F-TCP
LOG4FM-TCP
Identifikační systém ACS-line
Návod pro instalaci
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 1 (celkem 12)
Popis funkce
Modul LOG4F-TCP slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí biometrické identifikace (otisku prstu).
Verze LOG4FM-TCP je duální - možnost použít souběžně bezkontaktní karty MIFARE, DESFire. Modul je
určen pro jedny dveře jednostranně ovládané. Po načtení ID média (otisku prstu nebo karty) dojde k
vyhodnocení oprávněnosti ke vstupu a otevření dveří sepnutím relé. Platné otisky prstů a kódy karet jsou
uloženy ve vnitřní paměti modulu. Není nutné stále spojení s počítačem. Dle přiloženého ID média dojde
nebo nedojde k sepnutí relé a umožnění vstupu v závislosti na nastavení přístupových práv. Modul
podporuje také časové přístupové plány. Každý uživatel může mít definován týdenní časový plán pro
povolení vstupu v rámci 15-ti minutových intervalů. Načtení otisku nebo karty je vždy doprovázeno
zvukovým signálem a signalizací LED diodami. Moduly LOG4F jsou vybaveny integrovaným obvodem
reálného času a všechny průchody a události se ukládají ve vnitřní paměti, odkud jsou přenášeny do
počítače. Případný požadavek na spínání relé podle časových intervalů je nutné řešit uživatelským
skriptem.
Bezkontaktní karty a přívěsky (LOG4FM)
přikládejte na čtecí vzdálenost ke snímacímu místu (modře svítící terčík) a
vyčkejte na signalizaci správného čtení. Čtecí vzdálenost se liší podle
typu média. Typicky je čtecí vzdálenost pro karty cca 4 cm, pro přívěšky
max. 2 cm. Pokud terminál nereaguje na přiložení, oddalte kartu na min.
20 cm a opakujte přiblížení.
Situace po přiložení karty:
1. pohasne červená LED a dlouze zapíská
modul vůbec nezná
přiloženou kartu
patrně není karta
zavedena z počítače
2. krátce blikne zelená LED a dvakrát pípne
byla přiložena známá
karta, ale nemá oprávnění pro vstup v aktuálním čase
3. rozsvítí se zelená LED a dlouze zapíská
oprávněná karta - je umožněn vstup – dojde k sepnutí relé
Otisk prstu (obě varianty LOG4F a LOG4FM)
přikládejte na červeně svítící snímací plošku (1) a vyčkejte na signalizaci správného čtení.
Pravidla pro správné načítání jsou popsána na straně 9 tohoto manuálu.
Situace po přiložení prstu:
1. pohasne červená LED a dlouze zapíská
modul vůbec nezná otisk prstu
patrně není zaveden z počítače
nebo je otisk nesprávně načten
2. krátce blikne zelená LED a dvakrát pípne
otisk byl rozpoznán, ale nemá oprávnění
pro vstup v aktuálním čase
3. rozsvítí se zelená LED a dlouze pískne
je umožněn vstup – dojde k sepnutí relé
V případě, že je databáze otisků v zařízení prázdná, snímač nesvítí červeně a indikační led bliká
žlutě.
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 2 (celkem 12)
Zapojení modulu
CON3
CON1
CON2
CON3
SV1,2
TCP/IP připojení k síti ETHERNET 10/100
USB pro volitelné připojení Wi-Fi modulu (MA_WIFI_PACK)
USB pro konfiguraci terminálu (např: změna IP adresy, update firmware)
Hlavní svorkovnice pro připojení napájení, vstupů a výstupů.
podrobný popis zapojení svorkovnic v následujících tabulkách.
RESET
Tlačítko pro uvedení do výrobního nastavení je umístěno pod čelním kouřovým krytem.
Reset všech parametrů proběhne stisknutím a držením tlačítka, přičemž dojde k odpojení
a připojení napájecího napětí.
SV1
RL1
RL2
SW1
SW2
+12V
GND
Signál
Spínací kontakty relé pro ovládání zámku dveří (max. 1A)
jeden kontakt je třeba propojit s +12V
Tamper krytu – rozpínací kontakt
rozpojen pokud je sejmut přední kryt nebo je demontován ze stěny
Napájení +12V DC
Napájení 0V - GND
SV2
GND
D1
D0
LED1
LED2
GND
RXRX+
TXTX+
Signál
Zem – GND pro Wiegand výstup a vstupy pro ovládání LED
Výstup Wiegand D1
Výstup Wiegand D0
Vstup pro ovládání signalizační LED1
Vstup pro ovládání signalizační LED2
Ethernet - zem
Ethernet - data
Ethernet - data
Ethernet - data
Ethernet - data
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 3 (celkem 12)
Typické zapojení dveřního zámku
Připojení k síti LAN
Pro komunikaci terminálu s počítačem je třeba zajistit jeho připojení do sítě ETHERNET 10/100 BASE-T.
V rámci sítě se terminál bude chovat jako další zařízení např. počítač, s vlastní IP adresou, na kterou lze
komunikovat. Ve výchozím nastavení modul nepodporuje DHCP server, proto je nutné nastavit IP adresu
staticky, nebo nastavit adresu DHCP serveru.
Připojení se provede přes konektor CON1 běžným patch-kabelem do zásuvky rozvodů strukturované
kabeláže nebo přímo do switche. Při propojení napřímo do síťové karty PC je třeba použít křížený kabel.
Pro připojení ověřte dostupnost zařízení v síti příkazem PING (START->SPUSTIT-> CMD-> PING).
IP adresa lze snadno změnit viz. kapitola Uvedení do provozu.
výchozí IP adresa je: 192.168.1.100, TCP port: 13000
Zapojení propojovacího kabelu dle normovaného rozhraní Ethernet
(T568A/T568B).
POE napájení modulu je možno využít podle standardů PoE. Přes konektor RJ45 (CON1) lze přímo zapojit
do aktivního switche. Nebo vést napájecí napětí pro terminál přes volné vodiče (dle kompatibility s 802.3af).
V takovém případě musí být na druhé straně vedení před prvním aktivním prvkem umístěn rozbočovací
modul RM202, ke kterému se připojí napájecí zdroj.
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 4 (celkem 12)
Instalace
Instalaci provádějte vždy při vypnutém napájení!
Před zahájením instalace:
•Kouřový přední kryt musí být odstraněn z těla
terminálu a uchováván odděleně, dokud není
instalace dokončena. Kryt je citlivý na neopatrnou
manipulaci – hrozí jeho poškrábání !
Pak může být terminál namontován takto:
• přímo na stěnu (ETHERNET může být připojen do
řadové svorkovnice SV2, pokud se jedná o PATCH kabel
tak k tomuto propojení slouží konektor CON 1)
• na standardní KU krabici (není součástí dodávky)
• použití montážní podložky pro vytvoření distance
(podložka dodávána v balení vespod papírové výplně)
Při nerovnostech podkladové stěny aplikujte těsnicí
podložku (např. silikon), po celé zadní straně terminálu
pro zajištění vodotěsnosti mezi terminálem a stěnou.
Montáž s distanční podložkou
1.
2.
3.
4.
Zkontrolujte přítomnost všech kabelů potřebných pro instalaci
Vyvrtejte čtyři otvory do stěny o průměru 5 mm pro hmoždinky
Připevněte distanční krytku na stěnu pomocí čtyř šroubů (3 mm průměr - není dodáno v balení).
Zapojte potřebné kabely do konektorů dle kapitoly Zapojení modulu; pak připojte konektory do
svorkovnic
5. Upevněte terminál na montážní rozpěrky 4 M3x25 šrouby
Dávejte pozor, abyste nepoškodili biometrický modul šroubovákem, když budete přistupovat k
montážnímu otvoru nacházejícím se ve spodní části terminálu. Dále věnujte pozornost správnému
natočení distanční podložky. Musí korespondovat s obrázkem, aby došlo ke správné aretaci
tamper kontaktů.
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 5 (celkem 12)
Montáž kouřového krytu
Odstraňte ochrannou fólii po obvodu terminálu. Nasaďte kouřový kryt na tělo terminálu, nejprve vrchní část
a vyvíjejte tlak na celou plochu kouřového předního krytu, dokud nezacvakne. Ujistěte se, že je kryt správně
nasazen po celém obvodu - toto je nezbytné pro aktivaci Tamper spínače a zajištění vodotěsnosti.
Zabezpečení předního kouřového krytu
Nasazený kouřový přední kryt terminálu zabezpečíte pomocí
dvou bezpečnostních šroubů M2.5X14 a TORX šroubováku,
který je součástí balení. Nakonec zakryjte hlavy šroubů
dvěma gumovými zátkami.
Demontáž kouřového krytu
1. Sejměte dvě gumové zátky překrývající hlavy šroubů a odšroubujte šrouby M2.5X14
pomocí TORX šroubováku (viz předchozí obrázek).
2. Uvolněte kryt na pravé spodní straně a opatrně vytáhněte kryt tahem směrem nahoru, přičemž jej
přidržujte i na levé spodní straně. Poté vyklopte směrem nahoru.
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 6 (celkem 12)
Uvedení do provozu
Po připojení modulu k napájecímu napětí a inicializaci se podsvítí
středový terčík modře, což je základní provozní stav. Pro správnou
komunikaci s počítačem je třeba nastavit IP adresu a port terminálu,
pomocí programu USB Network Tool (je součástí instalace
MorphoAccessTool). Po jeho spuštění se vyplní požadované TCP
parametry (IP adresa, maska, brána) a tlačítkem (v pravém
spodním rohu) Write file se vygenerují nastavovací soubory
(address.csv a -.reg). Tyto se musí nahrát na USB flash (přímo do
kořenového adresáře). Pozor! USB flash musí mít souborový formát
FAT16 / 32, a nesmí být větší než 8GB.
Pro přepsání nastavených parametrů (IP adresy atd.) do modulu jej
zapněte a odstraňte přední kryt. Vložte USB flash s konfiguračními
soubory do USB modulu terminálu. Ten začne blikat (fialově) a po
dvojím krátkém pípnutí jsou parametry nastaveny (terminál bliká
světle modře). Po vyjmutí USB flash a restartu terminálu jsou
parametry nastaveny.
Pozor! Během konfiguračního procesu nevypojujte USB flash z terminálu! Mohlo by dojít k poškození
zařízení!
Software MorphoAccessTool naleznete na instalačním CD nebo na webu v partnerské sekci.
CD:\CD INSTALL\SERVIS\LOG4F tools\MorphoAccess_Tools_Setup_3.4.4.exe")
Další změny parametrů případně upgrade firmware lze provádět po instalaci programu MorphoAccessTool.
Po jeho spuštění v menu file – add device (Ctrl+N) vyplňte IP adresu Terminálu stiskněte tlačítko
Connection. V záložce Configuration lze měnit další parametry Terminálu (nastavení data a času,
aktualizace firmware atd.). Součástí instalace je aplikace USB Network Tool pro nastavení IP adresy.
Instalace Wi-Fi adaptéru
Před instalací je třeba zakoupit doplňkový modul pro
bezdrátovou komunikaci MA_WIFI_PACK obsahující
Wi-Fi USB adaptér a montážní modul s krátkým USB
kabelem.
Anti-tamper a anti-pulling přepínače
Terminál je schopen detekovat 2 neobvyklé situace:
• odstranění předního ochranného skla
• odstranění terminálu ze zdi
Pokud terminál jednu z těchto situací detekuje, bude se chovat podle předem nastavených parametrů:
• ignoruje událost (výchozí nastavení) – užitečné pro běžnou činnost údržby
• odešle hlášení alarmu do centrálního přístupového systému
(Wiegand, DataClock, RS485, Ethernet, Wi-Fi)
• generuje akustický signál a vizuální výstražný signálem pomocí LED signalizace
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 7 (celkem 12)
Spolupráce s programem ADS4
Pro správnou funkci terminálu s docházkovým a přístupovým programem ADS4 je třeba nastavit seznam
připojeného hardware a nakonfigurovat jeho parametry.
V menu terminály/terminály vytvořte seznam všech terminálů, které bude program obsluhovat. Pro každý
terminál je třeba nastavit následující:
Kód terminálu - označení pro interní použití
Popis - Textové označení pro interní použití
Text na terminálu - zde vložte text, který bude
zobrazen na display terminálu, pokud
není vybrána žádná operace
Určení terminálu – docházkový
V sekci Parametry
pokračujte v nastavení komunikačních parametrů
připojeného terminálu.
Driver nastavte Sagem
Typ terminálu: LOG4F-JBio
Tlačítko pro otestování spojení s terminálem
pro kontrolu správného nastavení.
pole: název počítače vyplňte pouze v případě, že
chcete omezit možnost práce s tímto terminálem
pouze na jediný počítač v rámci sítě LAN. Terminál
bude pro uživatele viditelný pouze na počítači,
jehož síťové jméno je shodné s názvem v tomto
poli. Ve většině aplikací ponechte toto pole
prázdné.
Typ komunikace nastavte vždy TCP/IP a
nastavte IP adresu a port dle nastavení
v terminálu.
V dalším okně „Editace parametrů“ které je dostupné po stisk tlačítka, nastavte:
Při generování vždy vytvářet novou databázi: terminál bude uchovávat vždy aktuální databázi uživatelů
Práh citlivosti při rozpoznávání otisku: měňte pouze v případě zhoršené kvality čtení otisku.
Spínat relé: terminál bude ovládat vlastní relé
Doba sepnutí relé: možnost nastavení délky sepnutí relé.
Relé v klidu sepnuto: volba nastavení inverzní funkce relé.
Implicitní velikost databáze uživatelů: Defaultně 500, možnost přenastavit přepsáním čísla
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 8 (celkem 12)
Nastavení operací
Operace zavedená do terminálu určuje, jaký druh průchodu se má evidovat. Do seznamu povolených
operací (pravé okno) zadejte operaci, kterou chcete evidovat pomocí tohoto terminálu.
Sloupec Kód v terminálu určuje pořadí operace. V tomto sloupci vyplňujte číslo vždy BEZ předřazené
NULY, jinak nebude správně fungovat načítání dat.
Ve sloupci spínat relé označte
relé, které má spínat při záznamu
této operace. V tomto případě 1.
! Pro tento typ terminálu nelze použít nastavení Spínání relé podle časových intervalů. Tuto funkcionalitu lze
realizovat pouze uživatelským scriptem. V případě požadavku kontaktujte svého dodavatele.
Načítání otisků a přiřazení zaměstnanci
Načítání otisků provedete pomocí personifikátoru RD3F. Pro každého uživatele načtěte jeden nebo více
otisků, které přiřadíte k jeho zaměstnanecké kartě. Načítání otisků lze provádět přímo na kartě
zaměstnance, záložka: Otisky.
Doporučení pro získání kvalitního otisku prstu :
-
-
prsty musí být čisté, nepoleptané a nepoškozené
prst by neměl být příliš vlhký nebo extrémně suchý
pevně přitisknout prst na povrch snímače, avšak ne příliš,
aby nedošlo k deformaci obrazu nebo poškození snímače
přiložit prst na plochu snímače a držet dokud snímač prst
nedetekuje. Pokud otisk vyhodnotí špatně přiložení - opakujte
pro práci s personifikátorem RD3F je nutné mít tento snímač
správně orientovaný, viz obrázek
při poškození, či poranění prstu a také podle aktuálních
klimatických
podmínek doporučujeme načíst otisk znovu
při načítání otisků doporučujeme snímací plochu před každým
načtením očistit suchým hadrem
dbejte na správné přiložení prstu ke snímači viz dále
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 9 (celkem 12)
Pravidla pro správné umístění prstu při snímání otisku.
Kvalita otisku prstu je vyšší, pokud je prst správně umístěn na čtecí plošce. Optimální poloha
prstu je zobrazena v následující ukázce.
Přiřazení otisků prstů k již existujícím zaměstnancům:
Pokud disponujete seznamem
zaměstnanců a potřebujete k
těmto zaměstnancům přiřadit
otisky prstů postupujte dle
tohoto návodu:
Otevřete si kartu prvního
zaměstnance a klikněte na
záložku Otisky.
Ve zvýrazněné části si vyberte
terminál, ze kterého chcete
načítat otisky. Obvykle RD3F.
Vyberte prst, který budete
načítat (obvykle se jedná o 4
prsty, dva ukazováčky a dva
palce),
klikněte
pravým
tlačítkem myši na vybraný prst
a vyberte načíst.
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 10 (celkem 12)
- vložte 16 místný číselný kód (nesmí být písmena)
Pokud máte verzi firmware 2.23 a vyšší, je možné zde načíst ID médium.
Kód 2
- vložte 16 místný číselný kód (nesmí být písmena)
Pokud máte verzi firmware 2.23 a vyšší, je možné zde načíst ID médium.
Označení média
- vložte libovolný popisek dle Vašeho přání (max. 30 znaků – čísla i písmena)
Biometrická šablona - stiskněte tlačítko Načtení biometrické šablony vedle políčka a
vyčkejte, než Vás systém požádá o přiložení prstu na čtečku otisků.
Po načtení otisku se v políčku zobrazí <384 Bytes>. Každé načtení se opakuje 3x
vždy po přiložení a zeleném označení oddalte prst ze snímače a opakujte přiložení.
Datum pořízení
- vložte datum vytvoření ID média.
Kód
Další položky v tabulce nejsou nutné pro založení ID média. Potvrďte OK a vraťte se do karty
zaměstnance, kde klikněte na ikonu zelené šipky (obnova zobrazení). V tuto chvíli se v tabulce zobrazí
vytvořené ID médium. Klikněte na něj, aby se zabarvilo modře a šipkou doprava jej importujte vpravo. Tím
jste přiřadili ID médium prvnímu zaměstnanci, kterému patří karta zaměstnance. Tento postup opakujte u
dalších zaměstnanců.
Po načtení všech údajů proveďte Generování nastavení terminálů, aby se veškerá nastavení nahrála
do terminálu a byla připravena k použití.
Přístupová práva
Ve skupinách osob musí být v seznamu povolených skupin zadány skupiny obsahující zaměstnance, kteří
mají právo vstupu přes tento terminál. Pokud zaměstnanec není v povolené skupině terminálu, nebude
jeho čip nebo karta na terminálu akceptován. Do seznamu je možno přidat více skupin osob s různým
nastavením. Pokud bude jedna karta členem více skupin, její oprávnění se budou sčítat.
Dvojím poklepáním na povolenou skupinu je možné
nastavit podrobnější údaje pro přístupová práva.
Toto ovlivní přístup všech karet, které jsou členem
této skupiny. Při nastavení Přístupu pro jednotlivé
dny je možno vkládat intervaly pro libovolný model
přístupových oprávnění. Jednotka pracuje s
přístupovými právy v 15-ti minutový intervalech.
Povolení spínání relé umožňuje nastavit sepnutí
relé, pokud je načtena jakákoliv karta, která je
členem dané skupiny.
V sekci „Seznam osob“ vždy zkontrolujte seznamy osob, které budou generovány do terminálu. Pokud
nevidíte konkrétní osobu (kartu) v tomto seznamu, patrně nemá správně nastavená přístupová práva pro
tento terminál nebo je omezena platností datem. Taková karta nebude na tomto terminálu funkční.
Po provedení změn operací nebo osob použijte vždy funkci menu Terminály/Generování nastavení
terminálů pro přenesení dat do terminálu.
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 11 (celkem 12)
Technická specifikace
Popis
LOG4F-TCP
Biometrický snímač
Bezkontaktní média
LOG4FM-TCP
optický, 500 dpi @ 8 bit/pixel, 14 x 22 mm
13,56 MHz
MIFARE / DESFire
9 – 16 V DC
9 – 16 V DC
max.500mA @ 12V
max. 500mA @ 12V
min. -10° C, max. +50° C
10% – 80%
ETHERNET (TCP/IP 10/100)
nebo WiFi s přídavným modulem
WIEGAND/DataClock/RS485
IP 65
černý lesklý plast
193 g
šířka 80 x výška 127 x hloubka 65 mm
s distančním rámečkem pro povrchovou montáž hloubka 80 mm
Napájecí napětí
Napájecí proud
Pracovní teplota
Relativní vlhkost
Komunikace
Datový výstup
Krytí
Barevné provedení
Váha
Rozměry
Provozní parametry
Popis
Hodnota
Kapacita otiskových šablon
OFF-LINE historie událostí
Počet časových zón
Počet vstupů
Počet výstupů
500 (nebo 3000 za příplatek)
32 779 záznamů
týdenní přístupový plán pro každého uživatele
v 15-ti minutových intervalech
2 pro externí ovládání signalizačních LED
1x spínací relé, max. 1A
1x tamper krytu – rozpínací kotakt
Aktualizace a novinky naleznete na www.acsline.cz
Uvítáme jakékoliv připomínky a podněty k činnosti systému ACS-line.
Výrobce si vyhrazuje právo změn ve výrobcích a v propagačních materiálech.
ESTELAR s.r.o.
Palackého 744/1, Holešov 769 01, Česká republika
IČ: 26932962, DIČ: CZ26932962
telefon.: +420 573 395 466
[email protected]
http://www.estelar.cz
http://www.acsline.cz; Copyright © 2015 ESTELAR s.r.o.
Návod LOG4F-TCP strana 12 (celkem 12)

Podobné dokumenty

LOG3 - ACS-line

LOG3 - ACS-line Bezkontaktní karty a přívěsky (LOG3B) přikládejte na čtecí vzdálenost ke snímacímu místu a vyčkejte na signalizaci správného čtení. Čtecí vzdálenost se liší podle typu média. Typicky je čtecí vzdál...

Více

Update CL700, AL40E, AL40F - ACS-line

Update CL700, AL40E, AL40F - ACS-line Postup update firmware základní desky CL700 a AL40E i F 1. Nainstalovat program „ftd407r00“. 2. Uložit si obrázky nastavení konfigurace čteček a komunikace LAN. Od verze 5.14 lze konfiguraci termi...

Více

JobAbacus Pro 4.00 INSTALACE

JobAbacus Pro 4.00 INSTALACE Vyhledání zařízení na lince Vyberete si nově nadefinovanou komunikační linku a stiskněte tlačítko „Vyhledání“: Poté program začne automaticky vyhledávat všechna zařízení připojená na tuto linku. J...

Více

Stravovací systém - ACS-line

Stravovací systém - ACS-line bez omezení kapacity. Uplatnit lze v malých firmách kde se podávají pouze obědy i ve velkých podnicích s třísměnným provozem kde může být systém doplněn například modulem kantýny pro přímý prodej p...

Více

Na vaši návštěvu se těší novosedelští vinaři

Na vaši návštěvu se těší novosedelští vinaři včetně degustace a bohatého občerstvení. Vína lze zakoupit ve vinotékách Vinařské centrum v Mikulově a Nymburce nebo v e-shopu – www.pijuziju.cz. Kotakt: [email protected], www.vinarstvimik...

Více