Ovládací a signalizační přístroje Harmony

Komentáře

Transkript

Ovládací a signalizační přístroje Harmony
Ovládací a signalizaãní
pfiístroje Harmony
V˘bûrov˘ katalog
2005
Optimální kreativita
pro Va‰e fie‰ení dialogu
âlovûk–stroj
Jednodu‰e inteligentní svût
Telemecanique Vás vítá
Znaãka Telemecanique je svûtov˘ lídr ve v˘robû ovládacích
a signalizaãních pfiístrojÛ. Nabízí Vám v˘robkové fiady ovládaãÛ,
spínaãÛ a signalizaãních pfiístrojÛ (vãetnû zvukov˘ch návûstí)
i komponentÛ pro jefiábovou techniku.
V˘robky znaãky Telemecanique jsou nepfiekonatelné svojí vysokou
kvalitou a nej‰ir‰í nabídkou na trhu.
To jsou jednodu‰e inteligentní pfiístroje pro v‰echny typy aplikací
v prÛmyslu, stavebnictví i ve v‰ech ostatních odvûtvích hospodáfiství.
b Otevfienost: v perfektní spolupráci s ostatními pfiístroji znaãky
Telemecanique, tato nabídka optimalizuje Va‰e fie‰ení v dialogu
ãlovûka se strojem.
b Jednoduchost: spojení s ostatními v˘robky znaãky Telemecanique
zaji‰Èuje jednoduchou a bezpeãnou montáÏ.
b DÛvtip: LED technologie pro v‰echny signální funkce a extrémní
svítivost LED pro aplikace s poÏadavky na vysokou míru
vizualizace.
b Robustnost: mechanické provedení s vy‰‰ími poÏadavky neÏ je
standard.
b Flexibilita: maximální modularita v˘robkÛ.
b Kompaktnost: rozmûrovû nejmen‰í v˘robky na trhu.
Ovládací a signalizaãní
pfiístroje
V˘bûrov˘ katalog
V˘bûrov˘ katalog
nejpopulárnûj‰ích
v˘robkÛ Vám umoÏní
rychle a pohodlnû
najít komponenty pro
Va‰e fie‰ení.
Obsah
Ovládací a signalizaãní pfiístroje
Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22 mm ................................. 2 aÏ 4
s plastovou obrubou
Harmony XB5
Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22 mm ......................................... 5
ve skfiíních
Harmony XAL
Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22 mm ................................. 6 aÏ 9
s kovovou obrubou
Harmony XB4
Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 mm ............................. 10 aÏ 13
s plastovou obrubou
Harmony XB6
Signálky LED Ø 8, 12 a 22 mm ........................................................ 13
Harmony
Vaãkové spínaãe .................................................................... 14 aÏ 16
Harmony fiady K
Signální sloupy a návûstí
Signální sloupy a návûstí .......................................................... 16 a 17
Harmony XVB / XVE
Závûsné ovládaãe
Závûsné ovládaãe .................................................................... 18 a 19
XAC
Harmony
Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22 mm
s plastovou obrubou
XB5
Spínací funkce
+
=
Ovládaãe stiskací s návratem
Tvar ovládací hlavice
Plastová kruhová obruba
StupeÀ krytí
MontáÏ (mm)
Hloubka (mm)
IP 65 / Nema 4X, 13 / tfiída II. (IP 66 pro ovládaãe s krytkou)
Vrtání panelu
Ø 22,5 (22,4
Zastavûná plocha
30 x 40
Od obruby
43
Pfiipojení (1)
·roubové svorky
Typ ovládaãe
Lícující
Bez symbolu
Typové oznaãení
V˘robky
Kompletní
Pro sestavení
Z
XB5 AA21
ZB5 AZ101
ZB5 AA2
XB5 AP21
ZB5 AZ101
ZB5 AP2
Z
XB5 AA31
ZB5 AZ101
ZB5 AA3
XB5 AP31
ZB5 AZ101
ZB5 AP3
Rudá
V
XB5 AA42
ZB5 AZ102
ZB5 AA4
XB5 AP42
ZB5 AZ102
ZB5 AP4
Îlutá
Z
XB5 AA51
ZB5 AZ101
ZB5 AA5
XB5 AP51
ZB5 AZ101
ZB5 AP5
Modrá
Z
XB5 AA61
ZB5 AZ101
ZB5 AA6
XB5 AP61
ZB5 AZ101
ZB5 AP6
Lícující
V˘robky
Kompletní
Pro sestavení
Kompletní
Pro sestavení
Zelená
Z
XB5 AA3311
ZB5 AZ101
ZB5 AA3311
–
–
–
Rudá
V
–
–
–
XB5 AA4322
ZB5 AZ102
ZB5 AA4322
Typ ovládaãe
S hfiibov˘m knoflíkem Ø 40 mm
S pfiesahem
Bez symbolu
V˘robky
Kompletní
Pro sestavení
âerná
Z
–
–
–
XB5 AC21
ZB5 AZ101
ZB5 AC2
Rudá
V
XB5 AL42
ZB5 AZ102
ZB5 AL4
–
–
–
Typ ovládaãe
Kompletní
2tlaãítkov˘
StupeÀ krytí
Zelená /
Pro sestavení
2tlaãítkov˘ s ochrannou krytkou
IP 40
Se symbolem
Typové oznaãení
Lícující, s ochrannou krytkou
Pro sestavení
âerná
Se symbolem
Typové oznaãení
Kompletní
Zelená
Typ ovládaãe
Typové oznaãení
+ 0,4
0 doporuãení)
IP 66
V˘robky
Kompletní
Pro sestavení
V+Z
XB5 AL845
ZB5 AZ105
ZB5 AL8434
Kompletní
Pro sestavení
XB5 AL945
ZB5 AZ105
ZB5 AL9434
Rudá
+
=
Ovládaã Nouzového zastavení s hfiibov˘m knoflíkem Ø 40 mm
S funkcí „Proti pfielstûní“
Typ ovládaãe
Stiskni–táhni (V)
Bez symbolu
Typové oznaãení
V˘robky
Rudá
V nebo V + Z
Typ ovládaãe
Typové oznaãení
Kompletní
Pro sestavení
XB5 AT42
ZB5 AZ102
ZB5 AT4
Uvolnit pootoãením (V)
Rudá
V nebo V + Z
Typ ovládaãe
Typové oznaãení
Stiskni–táhni (V + Z)
XB5 AS542
ZB5 AZ102
V nebo V + Z
XB5 AS142
ZB5 AZ102
Pro sestavení
XB5 AT845
ZB5 AZ105
ZB5 AT84
Uvolnit pootoãením (V + Z)
ZB5 AS54
Odblokování klíãem (V)
Rudá
Kompletní
XB5 AS8445
ZB5 AZ105
ZB5 AS844
Odblokování klíãem (V + Z)
ZB5 AS14
XB5 AS9445
ZB5 AZ105
ZB5 AS944
(1) Alternativní pfiipojení: konektory Faston (2 x 2,8).
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
2
Spínací funkce
+
=
Ovládaãe otoãné a se zámkem
Tvar ovládací hlavice
Plastová kruhová obruba
StupeÀ krytí
IP 65 / Nema 4X, 13 / tfiída II.
MontáÏ (mm)
Hloubka (mm)
+ 0,4
0
Vrtání panelu
Ø 22,5 (22,4
Zastavûná plocha
30 x 40
Od obruby
doporuãení)
43
Pfiipojení (1)
·roubové svorky
Typ ovládaãe
RukojeÈ
V˘robky
Poãet a typ pozic
Typové oznaãení
âerná
Z
Poãet a typ pozic
Typové oznaãení
âerná
Z+Z
Kompletní
Pro sestavení
Kompletní
Pro sestavení
2 pozice
2 pozice
2 pozice
2 pozice
pevné
pevné
návrat doleva
návrat doleva
XB5 AD21
ZB5 AZ101 ZB5 AD2
XB5 AD41
ZB5 AZ101 ZB5 AD4
3 pozice
3 pozice
3 pozice
3 pozice
pevné
pevné
návrat do stfiedu
návrat do stfiedu
XB5 AD33
ZB5 AZ103 ZB5 AD3
XB5 AD53
ZB5 AZ103 ZB5 AD5
2 pozice
Typ ovládaãe
Klíã ã. 455
Poãet a typ pozic (2)
2 pozice
2 pozice
2 pozice
pevné
pevné
pevné
pevné
XB5 AG21
ZB5 AZ101 ZB5 AG2
XB5 AG41
ZB5 AZ101 ZB5 AG4
Typové oznaãení
(2) Symbol
âerná
Z
znamená vyjmutí klíãe.
Samostatné díly a pfiíslu‰enství
Elektrické bloky
Spínací jednotky jednoduché
Typové oznaãení (5)*
Objímka s integrovanou LED
Objímka pro Ïárovky
Ke kompletaci s hlavicí pro LED
Pro Ïárovku BA 9s (nedodávána)
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
Z
ZBE 101
Bílá
ZBV B1
ZBV G1
ZBV M1
250 V max., 2,4 W max.
ZBV6
V
ZBE 102
Zelená
ZBV B3
ZBV G3
ZBV M3
Barva daná ãoãkou
Rudá
ZBV B4
ZBV G4
ZBV M4
Îlutá
ZBV B5
ZBV G5
ZBV M5
Modrá
ZBV B6
ZBV G6
ZBV M6
Pfiíslu‰enství
Nosiãe ‰títkÛ, 30 x 40 mm, pro ‰títek 8 x 27 mm
Popis
Typové oznaãení (10)* Bez popisu
Bílá nebo Ïlutá
Barva pozadí: ãerná nebo rudá
ZBY 2101
ZBY 4101
Mezinárodní
0 (rudé pozadí)
ZBY 2931 I
ZBY 2147 AUTO
ZBY 2115 STOP
ZBY 2304 –
âesk˘
ZAP–VYP
ZBY 2T67 START
ZBY 2303 VP¤ED
ZBY 2T05 VZAD
ZBY 2T06 –
Nosiãe ‰títkÛ, 30 x 50 mm, pro ‰títek 18 x 27 mm
Barva pozadí
âerná nebo rudá
Bílá nebo Ïlutá
Typové oznaãení (10)* Bez popisu
ZBY 6101
ZBY 6102
Kruhové ‰títky pro ovládaãe Nouzového zastavení, Ø 60 mm
Barva pozadí
Îlutá
Popis
Bez popisu
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
ARRET D’URGENCE
NOT-AUS
PARADA DE EMERGENCIA
Typové oznaãení
ZBY 9101
ZBY 9T30
ZBY 9130
ZBY 9230
ZBY 9430
Typové oznaãení
Spojovací díl
UpevÀovací matice
Nástroj
Destiãka
Pro elektrické bloky
Pro hlavici
Pro utaÏení matice ZB5 AZ901
Antirotaãní
ZB5 AZ009 (10)*
ZB5 AZ901 (10)*
ZB5 AZ905
ZB5 AZ902
(1) Alternativní pfiipojení: konektory Faston (2 x 2,8).
* poãet kusÛ v balení
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
3
Harmony
Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22 mm
s plastovou obrubou
XB5
Signální funkce
+
=
Signálky
Tvar ovládací hlavice
Plastová kruhová obruba
StupeÀ krytí
MontáÏ (mm)
Hloubka (mm)
IP 65 / Nema 4X, 13 / tfiída II.
+ 0,4
0
Vrtání panelu
Ø 22,5 (22,4
Zastavûná plocha
30 x 40
Od obruby
43
Pfiipojení (1)
·roubové svorky
Svûteln˘ zdroj
Integrovaná LED
Îárovka BA 9s (pfiímé napájení)
V˘robky
Kompletní
Kompletní
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
250 V max., 2,4 W max.
Bílá
XB5 AVB1
XB5 AVG1
XB5 AVM1
XB5 AV61
ZB5 AV6
ZB5 AV01
Zelená
XB5 AVB3
XB5 AVG3
XB5 AVM3
XB5 AV63
ZB5 AV6
ZB5 AV03
Rudá
XB5 AVB4
XB5 AVG4
XB5 AVM4
XB5 AV64
ZB5 AV6
ZB5 AV04
Îlutá
XB5 AVB5
XB5 AVG5
XB5 AVM5
XB5 AV65
ZB5 AV6
ZB5 AV05
Modrá
XB5 AVB6
XB5 AVG6
XB5 AVM6
–
–
–
Napájení
Typové oznaãení
doporuãení)
Pro sestavení
+
=
Ovládaãe stiskací prosvûtlené a otoãné
Typ
Lícující s návratem, stiskací prosvûtlená
Svûteln˘ zdroj
V˘robky
Napájení
Typové oznaãení
Integrovaná LED
Îárovka BA 9s (pfiímé napájení)
Kompletní
Kompletní
24 V AC/DC
48…20 V AC
230…240 V AC
250 V max., 2,4 W max.
Bílá
V+Z
XB5 AW31B5
XB5 AW31G5
XB5 AW31M5
XB5 AW3165
ZB5 AW065
ZB5 AW31
Zelená
V+Z
XB5 AW33B5
XB5 AW33G5
XB5 AW33M5
XB5 AW3365
ZB5 AW065
ZB5 AW33
Rudá
V+Z
XB5 AW34B5
XB5 AW34G5
XB5 AW34M5
XB5 AW3465
ZB5 AW065
ZB5 AW34
Îlutá
V+Z
XB5 AW35B5
XB5 AW35G5
XB5 AW35M5
XB5 AW3565
ZB5 AW065
ZB5 AW35
Modrá
V+Z
XB5 AW36B5
XB5 AW36G5
XB5 AW36M5
–
–
–
Typ
Ovládaãe 2tlaãítkové s LED
Ovládaãe otoãné prosvûtlené
(1 lícující zelená, 1 s pfiesahem rudá)
(2 pevné polohy)
StupeÀ krytí
IP 40
IP 65
Svûteln˘ zdroj
Integrovaná LED
Integrovaná LED
V˘robky
Kompletní
Napájení
Typové oznaãení
Pro sestavení
Kompletní
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC 24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
Zelená
V+Z
–
–
–
XB5 AK123B5
XB5 AK123G5 XB5 AK123M5
Rudá
V+Z
–
–
–
XB5 AK124B5
XB5 AK124G5 XB5 AK124M5
Îlutá
V+Z
XB5 AW84B5
XB5 AW84G5
XB5 AW84M5
XB5 AK125B5
XB5 AK125G5 XB5 AK125M5
(1) Alternativní pfiipojení: konektory Faston (2 x 2,8).
Samostatné komponenty a pfiíslu‰enství: viz stranu 3.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
4
Harmony
Ovládací skfiínû
XAL
Pro ovládací a signalizaãní prvky
Ø 22 mm – XB5
Kompletní skfiínû s jedním ovládaãem
(svûtle ‰ed˘ spodek skfiínû RAL7035 a tmavû ‰edé víko skfiínû RAL7016)
StupeÀ krytí
Rozmûry (mm)
IP 65 / Nema 4X a 13 / tfiída II.
68 x 68 x 113 max. (s klíãem a hfiibov˘m knoflíkem Ø 40 mm)
·xVxH
2 x Ø 4,3 symetricky s osou, s rozteãí 54 mm
Upevnûní (mm)
Funkce
Start nebo Stop
Popis
Poãet a typ ovládaãÛ stiskacích / spínaãÛ
Typové oznaãení
Z
V
Start nebo Stop
Na ovládaãi s návratem
Na nosiãi ‰títku
1 lícující ZE
1 lícující RU
1 s pfiesahem RU 1 nebo 2 pozice pevné pro otoãn˘ ovládaã
âerná rukojeÈ
Klíã ã. 455, vyjmutí vlevo
I
XAL D102
–
–
–
–
Start
XAL D103
–
–
–
–
O–I
–
–
–
XAL D134
XAL D144
O
–
XAL D112
XAL D115
–
–
Funkce
Ovládaãe Nouzového zastavení ve skfiíních (svûtle ‰ed˘ spodek skfiínû RAL7035 a Ïluté víko RAL1012)
Poãet a typ ovládaãÛ stiskacích / spínaãÛ
1 ovládaã, Ø 40, rud˘, uvolnit pootoãením
1 ovládaã, Ø 40, rud˘, uvolnit klíãem
Blokovací mechanismus
Proti pfielstûní
Standardní
Typové oznaãení
Standardní
V
–
XAL K174
XAL K184
V+V
XAL K178F
XAL K174F
XAL K184F
V+Z
XAL K178E
XAL K174E
XAL K184E
V+V+Z
XAL K178G
XAL K174G
XAL K184G
Kompletní skfiínû s nûkolika ovládaãi / signálkami
(svûtle ‰ed˘ spodek skfiínû RAL7035 a tmavû ‰edé víko skfiínû RAL7016)
Rozmûry (mm)
·xVxH
2tlaãítková skfiíÀ: 68 x 106 x 62; 3tlaãítková skfiíÀ: 68 x 136 x 87
2tlaãítková skfiíÀ: 2 x Ø 4,3 v ose s rozteãí 54 x 68; 3tlaãítková skfiíÀ: 2 x Ø 4,3 v ose s rozteãí 54 x 98
Upevnûní (mm)
Funkce
START–STOP
Popis
Poãet a typ ovládaãÛ stiskacích / spínaãÛ
2 funkce
1 lícující ZE
1 lícující ZE
1 lícující BI
1 lícující BI
1 lícující BI
1 lícující RU
1 lícující RU
1 lícující CE
1 lícující RU
1 hfi. knof. Ø 30
1 lícující CE
1 lícující CE
1 signálka s LED (1)
24 V AC/DC
Typové oznaãení
Z+V
3 funkce
Na ovládaãi s návratem
230 V AC
I–O
XAL D213
XAL D363B
XAL D363M
–
–
–
Start – Stop
XAL D215
–
–
–
–
–
Z+Z
–
–
–
XAL D222
–
–
Z+V+Z
–
–
–
–
XAL D324
XAL D328
Pfiíslu‰enství
Standardní spínací jednotky
(1) Objímka LED, rudá
Popis
Z kontakt
V kontakt
24 V AC/DC
230 V AC
Typové oznaãení
ZEN L1111
ZEN L1121
ZAL VB4
ZAL VM4
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
5
Harmony
Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22 mm
s kovovou obrubou
XB4
Spínací funkce
+
=
Ovládaãe stiskací s návratem
Tvar ovládací hlavice
Kovová kruhová obruba
StupeÀ krytí
MontáÏ (mm)
Hloubka (mm)
IP 65 / Nema 4X, 13 / tfiída II.
+ 0,4
0
Vrtání panelu
Ø 22,5 (22,4
Zastavûná plocha
30 x 40
Od obruby
43
Pfiipojení (1)
·roubové svorky
Typ ovládaãe
Lícující
Bez popisu
Typové oznaãení
Kompletní
âerná
Z
XB4 BA21
ZB4 BZ101
Zelená
Z
XB4 BA31
ZB4 BZ101
Rudá
V
XB4 BA42
ZB4 BZ102
Îlutá
Z
XB4 BA51
Modrá
Z
XB4 BA61
Pro sestavení
Kompletní
Pro sestavení
ZB4 BA2
XB4 BP21
ZB4 BZ101
ZB4 BP2
ZB4 BA3
XB4 BP31
ZB4 BZ101
ZB4 BP3
ZB4 BA4
XB4 BP42
ZB4 BZ102
ZB4 BP4
ZB4 BZ101
ZB4 BA5
XB4 BP51
ZB4 BZ101
ZB4 BP5
ZB4 BZ101
ZB4 BA6
XB4 BP61
ZB4 BZ101
ZB4 BP6
Lícující
S mezinárodním popisem
V˘robky
Kompletní
Pro sestavení
Kompletní
Pro sestavení
Zelená
Z
XB4 BA3311
ZB4 BZ101
ZB4 BA331
–
–
–
Rudá
V
–
–
–
XB4 BA4322
ZB4 BZ102
ZB4 BA432
Typ ovládaãe
S hfiibov˘m knoflíkem, Ø 40 mm
S pfiesahem
Bez popisu
Typové oznaãení
Lícující, s krytkou
V˘robky
Typ ovládaãe
Typové oznaãení
doporuãení)
V˘robky
Kompletní
Pro sestavení
Kompletní
Pro sestavení
âerná
Z
–
–
–
XB4 BC21
ZB4 BZ101
ZB4 BC2
Rudá
V
XB4 BL42
ZB4 BZ102
ZB4 BL4
–
–
–
Typ ovládaãe
2tlaãítkov˘
2tlaãítkov˘ s ochrannou krytkou
StupeÀ krytí
IP 40
IP 66
S mezinárodním popisem
Typové oznaãení
Zelená /
V˘robky
Kompletní
Pro sestavení
V+Z
XB4 BL845
ZB4 BZ105
ZB4 BL8434
Kompletní
Pro sestavení
XB4 BL945
ZB4 BZ105
ZB4 BL9434
Rudá
+
=
Ovládaãe Nouzového zastavení s hfiibov˘m knoflíkem Ø 40 mm
Proti pfielstûní
Typ ovládaãe
Bez popisu
Typové oznaãení
Rudá
Uvolnit pootoãením (V)
Uvolnit pootoãením (V + Z)
V˘robky
Kompletní
Pro sestavení
Kompletní
V nebo V + Z
XB4 BT42
ZB4 BZ102
Typ ovládaãe
Typové oznaãení
Rudá
V nebo V + Z
Typ ovládaãe
Typové oznaãení
ZB4 BT4
XB4 BT845
Stiskni–táhni (V)
XB4 BS542
ZB4 BZ102
V nebo V + Z
XB4 BS142
ZB4 BZ102
ZB4 BZ105
ZB4 BT84
Stiskni–táhni (V + Z)
ZB4 BS54
Odblokování klíãem (V)
Rudá
Pro sestavení
XB4 BS8445
ZB4 BZ105
ZB4 BS844
Odblokování klíãem (V + Z)
ZB4 BS14
XB4 BS9445
ZB4 BZ105
ZB4 BS944
(1) Alternativní pfiipojení: konektory Faston (2 x 2,8).
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
6
Spínací funkce
+
=
Ovládaãe otoãné a se zámkem
Tvar ovládací hlavice
Kovová kruhová obruba
StupeÀ krytí
IP 65 / Nema 4X, 13 / tfiída I.
MontáÏ (mm)
Hloubka (mm)
+ 0,4
0
Vrtání panelu
Ø 22,5 (22,4
Zastavûná plocha
30 x 40
Od obruby
doporuãení)
43
Pfiipojení (1)
·roubové svorky
Typ ovládaãe
RukojeÈ
V˘robky
Poãet a typ pozic
Typové oznaãení
âerná
Z
Poãet a typ pozic
Typové oznaãení
âerná
Z+Z
Kompletní
Pro sestavení
Kompletní
Pro sestavení
2 pozice
2 pozice
2 pozice
2 pozice
pevné
pevné
návrat doleva
návrat doleva
XB4 BD21
ZB4 BZ101 ZB4 BD2
XB4 BD41
ZB4 BZ101 ZB4 BD4
3 pozice
3 pozice
3 pozice
3 pozice
pevné
pevné
návrat do stfiedu
návrat do stfiedu
XB4 BD33
ZB4 BZ103 ZB4 BD3
XB4 BD53
ZB4 BZ103 ZB4 BD5
+
=
Typ ovládaãe
Klíã ã. 455
V˘robky
Poãet a typ pozic (2)
Typové oznaãení
âerná
Z
Poãet a typ pozic
Typové oznaãení
Kompletní
Pro sestavení
Kompletní
Pro sestavení
2 pozice
2 pozice
2 pozice
2 pozice
pevné
pevné
pevné
pevné
XB4 BG21
ZB4 BZ101 ZB4 BG2
XB4 BG41
ZB4 BZ101 ZB4 BG4
2 pozice
2 pozice
3 pozice
3 pozice
návrat doleva
návrat doleva
pevné
pevné
âerná
Z
XB4 BG61
ZB4 BZ101 ZB4 BG6
–
–
âerná
Z+Z
–
–
XB4 BG33
ZB4 BZ103 ZB4 BG3
–
–
Samostatné díly a pfiíslu‰enství
Elektrické bloky
Spínací jednotky jednoduché
Elektrická trvanlivost kontaktÛ
AC-15, 240 V – 3 A
Nucené vypnutí dle IEC/EN 60947-5-1
V‰echny funkce s V kontaktem splÀují poÏadavky nuceného vypnutí
Typové oznaãení (5)*
Z
ZBE 101
V
ZBE 102
(1) Alternativní pfiipojení: konektory Faston (2 x 2,8).
(2) Symbol
znamená vyjmutí klíãe.
* poãet kusÛ v balení
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
7
Harmony
Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 22 mm
s kovovou obrubou
XB4
Signální funkce
=
+
Signálky
Typ ovládací hlavice
Kovová kruhová obruba
StupeÀ krytí
MontáÏ (mm)
Hloubka
IP 65 / Nema 4X, 13 / tfiída I.
+ 0,4
0
Vrtání panelu
Ø 22,5 (22,4
Zastavûná plocha
30 x 40
Od obruby
43
Pfiipojení (1)
·roubové svorky
Svûteln˘ zdroj
Integrovaná LED
Îárovka BA 9s (pfiímé napájení)
V˘robky
Kompletní
Kompletní
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
250 V max., 2,4 W max.
Bílá
XB4 BVB1
XB4 BVG1
XB4 BVM1
XB4 BV61
ZB4 BV6
ZB4 BV01
Zelená
XB4 BVB3
XB4 BVG3
XB4 BVM3
XB4 BV63
ZB4 BV6
ZB4 BV03
Rudá
XB4 BVB4
XB4 BVG4
XB4 BVM4
XB4 BV64
ZB4 BV6
ZB4 BV04
Îlutá
XB4 BVB5
XB4 BVG5
XB4 BVM5
XB4 BV65
ZB4 BV6
ZB4 BV05
Modrá
XB4 BVB6
XB4 BVG6
XB4 BVM6
–
–
–
Napájení
Typové oznaãení
doporuãení)
Pro sestavení
+
=
Ovládaãe stiskací prosvûtlené a otoãné
Typ
Ovládaãe stiskací prosvûtlené, lícující
Svûteln˘ zdroj
V˘robky
Napájení
Typové oznaãení
Integrovaná LED
Îárovka BA 9s (pfiímé napájení)
Kompletní
Kompletní
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC 250 V max., 2,4 W max.
Bílá
V+Z
XB4 BW31B5
XB4 BW31G5
XB4 BW31M5
XB4 BW3165
ZB4 BW065
ZB4 BW31
Zelená
V+Z
XB4 BW33B5
XB4 BW33G5
XB4 BW33M5
XB4 BW3365
ZB4 BW065
ZB4 BW33
Rudá
V+Z
XB4 BW34B5
XB4 BW34G5
XB4 BW34M5
XB4 BW3465
ZB4 BW065
ZB4 BW34
Îlutá
V+Z
XB4 BW35B5
XB4 BW35G5
XB4 BW35M5
XB4 BW3565
ZB4 BW065
ZB4 BW35
Modrá
V+Z
XB4 BW36B5
XB4 BW36G5
XB4 BW36M5
–
–
–
Typ
Ovládaãe 2tlaãítkové s LED
Ovládaãe otoãné prosvûtlené
(1 lícující zelená, 1 s pfiesahem rudá)
(2 pevné polohy)
StupeÀ krytí
IP 40
IP 65
Svûteln˘ zdroj
Integrovaná LED
Integrovaná LED
V˘robky
Kompletní
Napájení
Typové oznaãení
Pro sestavení
Kompletní
24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
24 V AC/DC
48…120 V AC
–
XB4 BK123B5
XB4 BK123G5 XB4 BK123M5
230…240 V AC
Zelená
V+Z
–
–
Rudá
V+Z
–
–
–
XB4 BK124B5
XB4 BK124G5 XB4 BK124M5
Îlutá
V+Z
XB4 BW84B5
XB4 BW84G5
XB4 BW84M5
XB4 BK125B5
XB4 BK125G5 XB4 BK125M5
(1) Alternativní pfiipojení: konektory Faston (2 x 2,8).
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
8
Samostatné díly a pfiíslu‰enství
Elektrické bloky
Spínací jednotky jednoduché
Objímky LED
Elektrická trvanlivost kontaktÛ
AC-15, 240 V – 3 A
Spotfieba
Nucené vypnutí kontaktÛ
V kontakt s nucen˘m vypnutím
dle IEC/EN 60947-5-1
Objímky pro Ïárovky
18 mA
24 V AC/DC
14 mA
120 V AC
14 mA
240 V AC
Pro montáÏ se signální hlavicí LED
24 V AC/DC
Typové oznaãení (5)*
Pro Ïárovku BA 9s
48…120 V AC
230…240 V AC 250 V max., 2,4 W max.
Z
ZBE 101
Bílá
ZBV B1
ZBV G1
ZBV M1
ZBV 6
V
ZBE 102
Zelená
ZBV B3
ZBV G3
ZBV M3
Barva daná ãoãkou
Rudá
ZBV B4
ZBV G4
ZBV M4
Îlutá
ZBV B5
ZBV G5
ZBV M5
Modrá
ZBV B6
ZBV G6
ZBV M6
Kovové skfiínû pro ovládaãe XB4
(slitina zinku, hloubka 49 mm, otvory Ø 22 mm)
1 fiada otvorÛ
Poãet otvorÛ
Rozmûry víka skfiínû
1
2
3
4
2
4
Typové oznaãení
80 x 80 mm
XAP M1201
–
–
–
XAP M1202
–
–
80 x 130 mm
–
XAP M2202
XAP M2203
–
–
XAP M2204
–
80 x 175 mm
–
–
XAP M3203
XAP M3204
–
–
XAP M3206
2 fiady otvorÛ
6
Pfiíslu‰enství
Nosiãe ‰títkÛ, 30 x 40 mm, pro ‰títek 8 x 27 mm
Popis
Typové oznaãení (10)* Bez popisu
Barva pozadí: ãerná nebo rudá
Bílá nebo Ïlutá
ZBY 2101
ZBY 4101
Mezinárodní
0 (rudé pozadí)
ZBY 2931 I
ZBY 2147 AUTO
ZBY 2115 STOP
ZBY 2304 –
âesk˘
ZAP–VYP
ZBY 2T67 START
ZBY 2303 VP¤ED
ZBY 2T05 VZAD
ZBY 2T06 –
Nosiãe ‰títkÛ, 30 x 50 mm, pro ‰títek 18 x 27 mm
Barva pozadí
âerná nebo rudá
Bílá nebo Ïlutá
Typové oznaãení (10)* Popis
ZBY 6101
ZBY 6102
Kruhové ‰títky pro ovládaãe Nouzového zastavení, Ø 60 mm
Barva pozadí
Îlutá
Popis
Bez popisu
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
ARRET D’URGENCE
NOT-AUS
PARADA DE EMERGENCIA
Typové oznaãení
ZBY 9101
ZBY 9T30
ZBY 9130
ZBY 9230
ZBY 9430
(1) Alternativní pfiipojení: konektory Faston (2 x 2,8).
* poãet kusÛ v balení
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
9
Harmony
Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 mm
s plastovou obrubou
XB6
Spínací a signální funkce s LED
(1):
Napájení
Písmeno (p)
12…24 V AC/DC (15 mA)
B
48…120 V AC (25 mA)
G
230…240 V AC (25 mA)
M
+
=
+
Ovládaãe stiskací prosvûtlené
Typ ovládaãe
Stiskací, lícující
Tvar ovládací hlavice
Obdélník, ãtverec, kruh (2)
StupeÀ krytí
IP 65 / Nema 4, 4X, 13 / tfiída II.
Ø 16,2
+ 0,2
0
MontáÏ (mm)
Vrtání panelu
Zastavûná plocha
24 x 18 obdélníková obruba, 18 x 18 ãtvercová obruba, Ø 18 kruhová obruba
Rozmûry (mm)
· x V x H (od obruby)
24 x 18 x 50 pro obdélníkovou obrubu, 18 x 18 x 50 pro ãtvercovou obrubu nebo kruhovou obrubu
Pfiipojení (3)
Násuvné konektory 2,8 x 0,5 Faston
Typ ovládaãe
S návratem
Kompletní
Pro sestavení
12 … 24 V AC/DC
Typové oznaãení
Bílá
Zelená
Rudá
Îlutá
Z
XB6 DW1B1B
ZB6 Ep1B (1)
ZB6 Z1B
ZB6 DW1
V+Z
XB6 DW1B5B
ZB6 Ep1B (1)
ZB6 Z5B
ZB6 DW1
Z
XB6 DW3B1B
ZB6 Ep3B (1)
ZB6 Z1B
ZB6 DW3
V+Z
XB6 DW3B5B
ZB6 Ep3B (1)
ZB6 Z5B
ZB6 DW3
V
XB6 DW4B2B
ZB6 Ep4B (1)
ZB6 Z2B
ZB6 DW4
V+Z
XB6 DW4B5B
ZB6 Ep4B (1)
ZB6 Z5B
ZB6 DW4
Z
–
ZB6 Ep5B (1)
ZB6 Z1B
ZB6 DW5
V+Z
XB6 DW5B5B
ZB6 Ep5B (1)
ZB6 Z5B
ZB6 DW5
Typ ovládaãe
Typové oznaãení
S aretací
Bílá
Zelená
Rudá
Îlutá
Z
–
ZB6 Ep1B (1)
ZB6 Z1B
ZB6 DF1
V+Z
XB6 DF1B5B
ZB6 Ep1B (1)
ZB6 Z5B
ZB6 DF1
Z
XB6 DF3B1B
ZB6 Ep3B (1)
ZB6 Z1B
ZB6 DF3
V+Z
XB6 DF3B5B
ZB6 Ep3B (1)
ZB6 Z5B
ZB6 DF3
V
XB6 DF4B2B
ZB6 Ep4B (1)
ZB6 Z2B
ZB6 DF4
V+Z
XB6 DF4B5B
ZB6 Ep4B (1)
ZB6 Z5B
ZB6 DF4
Z
–
ZB6 Ep5B (1)
ZB6 Z1B
ZB6 DF5
V+Z
–
ZB6 Ep5B (1)
ZB6 Z5B
ZB6 DF5
+
=
Signálky
Typ ovládaãe
Klenutá ãoãka
Tvar ovládací hlavice
Obdélník, ãtverec, kruh (2)
Kompletní
Pro sestavení
12 … 24 V AC/DC
Typové oznaãení
Bílá
XB6 DV1BB
ZB6 Ep1B (1)
ZB6 DV1
Zelená
XB6 DV3BB
ZB6 Ep3B (1)
ZB6 DV3
Rudá
XB6 DV4BB
ZB6 Ep4B (1)
ZB6 DV4
Îlutá
XB6 DV5BB
ZB6 Ep5B (1)
ZB6 DV5
Modrá
–
ZB6 Ep6B (1)
ZB6 DV6
(1) K základnímu typovému oznaãení doplÀte písmeno B, G nebo M.
(2) Pro v˘robky s ãtvercovou obrubou nahraìte písmeno D písmenem C (místo XB6 DW1B1B získáte XB6 CW1B1B).
Pro v˘robky s kruhovou obrubou nahraìte písmeno D písmenem A (místo XB6 DW1B1B získáte XB6 AW1B1B).
(3) Alternativní pfiipojení: 1 x 0,5 pin do plo‰ného spoje.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
10
Spínací funkce
=
+
Ovládaãe stiskací
Typ ovládaãe
Stiskací, lícující
Tvar ovládací hlavice
Obdélník, ãtverec, kruh (2)
StupeÀ krytí
IP 65 / Nema 4, 4X, 13 / tfiída II.
Ø 16,2
+ 0,2
0
MontáÏ (mm)
Vrtání panelu
Zastavûná plocha
24 x 18 obdélníková obruba, 18 x 18 ãtvercová obruba, Ø 18 kruhová obruba
Rozmûry (mm)
· x V x H (do obruby)
24 x 18 x 50 pro obdélníkovou obrubu, 18 x 18 x 50 pro ãtvercovou obrubu nebo kruhovou obrubu
Pfiipojení (3)
Násuvné konektory 2,8 x 0,5 Faston
Typ ovládaãe
S návratem
Kompletní
Typové oznaãení
Bílá
âerná
Zelená
Rudá
Pro sestavení
Z
XB6 DA11B
ZB6 Z1B
ZB6 DA1
V+Z
XB6 DA15B
ZB6 Z5B
ZB6 DA1
ZB6 DA2
Z
–
ZB6 Z1B
V+Z
XB6 DA25B
ZB6 Z5B
ZB6 DA2
Z
XB6 DA31B
ZB6 Z2B
ZB6 DA3
V+Z
XB6 DA35B
ZB6 Z5B
ZB6 DA3
Z
–
ZB6 Z1B
ZB6 DA4
V+Z
XB6 DA45B
ZB6 Z5B
ZB6 DA4
+
=
+
Ovládaãe Nouzového zastavení s hfiibov˘m knoflíkem Ø 30 mm
Typ ovládaãe
Proti pfielstûní
Tvar ovládací hlavice
hfiibov˘ knoflík
Typ ovládaãe
Uvolnit pootoãením
Typové oznaãení
Rudá
2V+1Z
Typ ovládaãe
Typové oznaãení
Kompletní
Pro sestavení
XB6 AS8349B
ZB6 E2B
ZB6 Z5B
ZB6 AS834
ZB6 Z5B
ZB6 AS934
Odblokování klíãem, Ronis 200
Rudá
2V+1Z
XB6 AS9349B
ZB6 E2B
(2) Pro v˘robky s ãtvercovou obrubou nahraìte písmeno D písmenem C (místo XB6 DW1B1B získáte XB6 CW1B1B).
Pro v˘robky s kruhovou obrubou nahraìte písmeno D písmenem A (místo XB6 DW1B1B získáte XB6 AW1B1B).
(3) Alternativní pfiipojení: 1 x 0,5 pin do plo‰ného spoje.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
11
Harmony
Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 mm
s plastovou obrubou
XB6
Spínací a signální funkce s LED
+
=
Ovládaãe otoãné a se zámkem
Typ ovládaãe
âerná rukojeÈ
Tvar ovládací hlavice
Obdélník, ãtverec, kruh (2)
StupeÀ krytí
IP 65 / Nema 4, 4X, 13 / tfiída II.
Ø 16,2
+ 0,2
0
MontáÏ (mm)
Vrtání panelu
Zastavûná plocha
24 x 18 obdélníková obruba, 18 x 18 ãtvercová obruba, Ø 18 kruhová obruba
Rozmûry (mm)
· x V x H (od obruby)
24 x 18 x 50 pro obdélníkovou obrubu, 18 x 18 x 50 pro ãtvercovou obrubu nebo kruhovou obrubu
Pfiipojení (3)
Násuvné konektory 2,8 x 0,5 Faston
Typ ovládaãe
âerná rukojeÈ
Kompletní
Poãet a typ pozic
Pro sestavení
60°
2 pozice
Typové oznaãení
45°
2 pozice
pevné
návrat do stfiedu
Z
XB6 DD221B
ZB6 Z1B
ZB6 DD22
ZB6 Z1B
ZB6 DD24
V+Z
XB6 DD225B
ZB6 Z5B
ZB6 DD22
ZB6 Z5B
ZB6 DD24
Poãet a typ pozic
60° 60°
3 pozice
Typové oznaãení
60°
2 pozice
pevné
Z
3 pozice
pevné
pevné
XB6 DD235B
ZB6 Z5B
60°
60°
45°
45°
návrat do stfiedu
ZB6 DD23
ZB6 Z5B
ZB6 DD25
+
=
Typ ovládaãe
3 pozice
Klíã ã. 455
Kompletní
Poãet a typ pozic
Pro sestavení
70°
2 pozice
Typové oznaãení
V+Z
Poãet a typ pozic
XB6 DGC5B
V+Z
návrat do stfiedu
ZB6 Z5B
70° 70°
3 pozice
pevné
pevné
XB6 DGH5B
ZB6 Z5B
45°
2 pozice
pevné
3 pozice
Typové oznaãení
70°
2 pozice
pevné
ZB6 DGC
70°
70°
ZB6 Z5B
3 pozice
ZB6 DGB
45°
45°
návrat do stfiedu
ZB6 DGH
ZB6 Z5B
ZB6 DGS
(1):
Napájení
Písmeno (p)
12…24 V AC/DC (15 mA)
B
48…120 V AC (25 mA)
G
230…240 V AC (25 mA)
M
+
+
=
Ovládaãe otoãné prosvûtlené
Typ ovládaãe
Barevná prosvûtlená rukojeÈ
Pro sestavení
Poãet a typ pozic
Typové oznaãení
2 pozice
60°
3 pozice
pevné
pevné
60° 60°
Bílá
V+Z
ZB6 Ep1B (1) ZB6 Z5B
ZB6 DD02
ZB6 DD03
ZB6 YK1
Zelená
V+Z
ZB6 Ep3B (1) ZB6 Z5B
ZB6 DD02
ZB6 DD03
ZB6 YK3
Rudá
V+Z
ZB6 Ep4B (1) ZB6 Z5B
ZB6 DD02
ZB6 DD03
ZB6 YK4
(1) K základnímu typovému oznaãení doplÀte písmeno B, G nebo M.
(2) Pro v˘robky s ãtvercovou obrubou nahraìte písmeno D písmenem C (místo XB6 DD221B získáte XB6 CD221B).
Pro v˘robky s kruhovou obrubou nahraìte písmeno D písmenem A (místo XB6 DD221B získáte XB6 AD221B).
(3) Alternativní pfiipojení: 1 x 0,5 pin do plo‰ného spoje.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
12
Harmony
Ovládací a signalizaãní pfiístroje Ø 16 mm
XB6
Samostatné díly a pfiíslu‰enství
Polosestavy
Spínacích jednotek pro ovládaãe Objímek pro signalizaci
stiskací a otoãné
Elektrická trvanlivost kontaktÛ, AC-15: Ue = 240 V a Ie = 1,5 A nebo Ue = 120 V a Ie = 3 A
Nucené vypnutí dle IEC/EN 60947-5-1: v‰echny funkce s V kontaktem splÀují poÏadavky nuceného vypnutí,
poÏadovaná síla pro nucené vypnutí 20 N.
Typové oznaãení
Spotfieba
15 mA
25 mA
25 mA
12…24 V AC/DC
48…120 V AC
230…240 V AC
Objímka
12…24 V
Typ
Spojovací díl Spínací
kontaktu
+ kontakt
48…120 V
230…240 V
Z
ZB6 Z1B
ZB6 E1B
Bílá
ZB6 EB1B
ZB6 EG1B
ZB6 EM1B
V
ZB6 Z2B
ZB6 E2B
Zelená
ZB6 EB3B
ZB6 EG3B
ZB6 EM3B
2Z
ZB6 Z3B
–
Rudá
ZB6 EB4B
ZB6 EG4B
ZB6 EM4B
2V
ZB6 Z4B
–
Îlutá
ZB6 EB5B
ZB6 EG5B
ZB6 EM5B
Z+V
ZB6 Z5B
–
Modrá
ZB6 EB6B
ZB6 EG6B
ZB6 EM6B
jednotka
Pfiíslu‰enství
Nosiã ‰títkÛ
24 x 28 mm (8 x 21 mm ‰títek)
Bez popisu
Barva pozadí
Typové oznaãení (10)*
Spojovací díl
Typové oznaãení
ZB6 Y009 (10)*
Îlutá nebo bílá
âerná nebo rudá Bez popisu
Îlutá nebo bílá
âerná nebo rudá
ZB6 YD20
ZB6 YD21
ZB6 YD22
ZB6 YD31
ZB6 YD32
ZB6 YD30
Pfiípravek
MontáÏní nástroj
Antirotaãní
Pro matici
Pro vyjmutí spínacích jednotek
ZB6 Y003 (10)*
ZB6 Y905 (2)*
ZB6 Y018 (5)*
Konektor
Záslepka
Ochrann˘ kryt pro ovládaãe
Typové oznaãení
24 x 36 mm (16 x 21 mm ‰títek)
Bez popisu
DemontáÏní pfiípravek
Obdélníkové
Pro kruhové a ãtvercové
Zásuvka/zástrãka
IP 65
ZB6 YD001
ZB6 YA001
ZB6 Y004 (100)*
ZB6 Y005 (10)*
(1):
Napájení
âíslice (p)
5 V (25 mA)
1
12 V (18 mA)
2
24 V (18 mA)
3
48 V (10 mA)
4
Signálky LED Ø 8, 12 a 22 mm
Signálky LED Ø 22 mm XB7
Svûteln˘ zdroj
Integrovaná LED
Îárovka
Pfiímé napájení
24 V DC nebo 230 V AC
6 nebo 24 V DC, nebo 130 V AC
230 V AC
Bílá
XB7 EV01p1P (1)
XB7 EV61P
XB7 EV71P
Zelená
p1P (1)
XB7 EV03p
XB7 EV63P
XB7 EV73P
Rudá
p1P (1)
XB7 EV04p
XB7 EV64P
XB7 EV74P
Îlutá
XB7 EV05p1P (1)
XB7 EV65P
XB7 EV75P
S ãernou obrubou
S vestavûnou ãoãkou
Zapu‰tûná LED, Ø 8 mm
S ãoãkou LED, Ø 8 mm
S ãoãkou LED, Ø 12 mm
Napájení
Typové oznaãení (10)*
Signálky LED Ø 8 a 12 mm
Typ ovládaãe
StupeÀ krytí
MontáÏ (mm)
Rozmûry (mm)
IP 40, IP 65 s dodateãn˘m tûsnûním (2)
Vrtání panelu
Ø 8,2 mm
Ø 8,2 mm
Ø 12,2 mm
Zastavûná plocha
12,5 x 12,5 mm
10,5 x 10,5 mm
16,5 x 16,5 mm
Ø x hloubka (od obruby)
Ø 12 x 32
Ø 10 x 34
Ø 16 x 45
Konektor (3)
Konektor (3)
Svorkovnice
Pfiipojení
Typové oznaãení (1)
Zelená
XVL A1p3
XVL A2p3
XVL A3p3
Rudá
XVL A1p4
XVL A2p4
XVL A3p4
Îlutá
XVL A1p5
XVL A2p5
XVL A3p5
Utahovací klíã
Pro signálku Ø 8 mm
Pro signálku Ø 12 mm
Typové oznaãení
XVL X08
XVL X12
(1) K základnímu typovému oznaãení doplÀte ãíslici 1, 2, 3 nebo 4.
(2) Pro krytí IP 65 doplÀte tûsnûní: XVL Z911 pro signálku XVL A1pp a XVL A2pp; XVL Z912 pro signálku XVL A3pp.
(3) Alternativní pfiipojení: konektory Faston (2 x 2,8).
* poãet ks v balení: 10
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
13
Harmony
Vaãkové spínaãe
¤ada K
12 a 20 A
pozice (°)
0
0
45
0
1
2
3
4
1 pól
2 póly
45 90 135 180 225
1
2
3
4
5
6
7
8
90
1
2
3
4
2 póly
2 póly
Vaãkové spínaãe fiady K1/K2
Funkce
StupeÀ krytí
âelní ‰títek
Spínaãe
ZAP–VYP spínaãe
Krokové spínaãe
45° spínací úhel
90° spínací úhel
s polohou „0“
IP 65 (1)
IP 65 (1)
12 A
Jmenovité izolaãní napûtí dle IEC 60947-1
690 V
690 V
690 V
Poãet poloh
2
2
2 + „0“ poloha
Poãet pólÛ
2
2
2
Rozmûry ãelního ‰títku (mm)
45 x 45
45 x 45
ZpÛsob upevnûní
20 A
IP 65 (1)
Tepeln˘ proud (Ith)
12 A
20 A
12 A
20 A
45 x 45
Univerzální upevnûní 45 x 45 mm
K1B 002ALH
K2B 002ALH
K1B 1002HLH
K1D 012QLH
K2D 012QLH
Do otvoru Ø 22 mm
K1B 002ACH
K2B 002ACH
K1B 1002HCH K2B 1002HCH K1D 012QCH
K2D 012QCH
pozice (°)
0
90 180 270
1
2
3
4
5
6
7
8
2 póly
225 270 315 0
45 90 135
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
315 0 45
1 pól
K2B 1002HLH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vaãkové spínaãe fiady K1/K2
Funkce
StupeÀ krytí
Pfiepínaãe
âelní ‰títek
Pfiepínaãe rozsahu voltmetru
IP 65 (1)
IP 65 (1)
Tepeln˘ proud (Ith)
12 A
20 A
Jmenovité izolaãní napûtí dle IEC 60947-1
690 V
Poãet poloh
2 + „0“ poloha
IP 65 (1)
12 A
20 A
690 V
12 A
20 A
690 V
3 + „0“ poloha
6 + „0“ poloha mûfiení mezi
(3 obvody + „0“ poloha)
3 fázemi + N + „0“ poloha
7
Poãet pólÛ
2
4
Rozmûry ãelního ‰títku (mm)
45 x 45
45 x 45
ZpÛsob upevnûní
Pfiepínaãe rozsahu ampérmetru
45 x 45
Univerzální upevnûní 45 x 45 mm
K1D 002ULH
K2D 002ULH
K1F 003MLH
bude sestaveno* K1F 027MLH
bude sestaveno*
Do otvoru Ø 22 mm
K1D 002UCH
K2D 002UCH
K1F 003MCH
bude sestaveno* K1F 027MCH
bude sestaveno*
(1) Tûsnûní KZ73 pro spínaãe s univerzálním upevnûním, KZ65 pro montáÏ do otvoru Ø 22 mm. Tûsnûní nutno objednat samostatnû.
(*) Kontaktujte nás.
pozice (°)
0
60 120 180
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0 60 120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
300 0 60
1
2
3
4
5
6
7
8
Vaãkové spínaãe fiady K1/K2, blokování klíãem
Funkce
StupeÀ krytí
âelní ‰títek
Tepeln˘ proud (Ith)
Kruhové spínaãe
Spínaãe
IP 65
IP 65
Pfiepínaã s polohou „0“
IP 65
12 A
12 A
12 A
Jmenovité izolaãní napûtí dle IEC 60947-1
690 V
690 V
690 V
Poãet poloh
2 + „0“ poloha
3 + „0“ poloha
2 + „0“ poloha
Poãet pólÛ
3
2
2
Rozmûry ãelního ‰títku (mm)
55 x 100
55 x 100
55 x 100
Barva páãky
ZpÛsob upevnûní
Do otvoru Ø 22 mm + Ø 43,5 mm
Rudá
âerná
Rudá
âerná
Rudá
âerná
K1F 022QZ2
K1F 022QZ4
K1G 043RZ2
K1G 043RZ4
K1D 002UZ2
K1D 002UZ4
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
14
10 aÏ 150 A
270 300 330 0
0 90 180 270
300 0 60
pozice (°)
1 pól
0
60
1
2
3
4
5
6
1 pól
2 póly
3 póly
2 póly
3 póly
30 60 90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vaãkové spínaãe fiady K10
Funkce
StupeÀ krytí
âelní ‰títek
Tepeln˘ proud (Ith)
Spínaãe
Pfiepínaãe
Pfiepínaãe
60° spínací úhel
s polohou „0“
ampérmetru voltmetru
Pfiepínaãe
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
10 A
10 A
10 A
10 A
440 V
Jmenovité izolaãní napûtí dle IEC 60947-1
440 V
440 V
440 V
Poãet poloh
2
2 + „0“ poloha
3 + „0“ pol. (1) 6 + „0“ pol. (2)
Poãet pólÛ
1
Rozmûry ãelního ‰títku (mm)
30 x 30
ZpÛsob upevnûní
Do otvoru Ø 16 mm nebo 22 mm
2
3
2
3
30 x 30
3
3
30 x 30
30 x 30
K10 A001ACH K10 B002ACH K10 C003ACH K10 D002UCH K10 F003UCH K10 F003MCH K10 F027MCH
(1) 3 obvody + „0“ poloha.
(2) Mûfiení mezi tfiemi fázemi a N + „0“ poloha.
300 0 60
pozice (°)
1 pól
0
0
1 pól
2 póly
3 póly
60
1
2
3
4
5
6
1 pól
2 póly
90
1
2
3
4
5
6
7
8
2 póly
3 póly
4 póly
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
300 0 60
300 0 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
300 0 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vaãkové spínaãe fiady K30
Funkce
StupeÀ krytí
Spínaãe
âelní ‰títek
Tepeln˘ proud (Ith)
Spínaãe
Pfiepínaã
ZAP–VYP
Pfiepínaã
Pfiepínaã
IP 40
IP 40
32 A
32 A
IP 40
IP 40
s polohou „0“ hvûzda–
trojúhelník
IP 40
IP 40
32 A
32 A
32 A
32 A
Reverzace
rychlostí
Jmenovité izolaãní napûtí dle IEC 60947-1
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
Poãet poloh
2
2
3
3
3
3
Poãet pólÛ
3
3
Rozmûry ãelního ‰títku (mm)
64 x 64
64 x 64
ZpÛsob upevnûní
Univerzální
4
4
3
3
3
64 x 64
64 x 64
64 x 64
64 x 64
K30 C003AP (3) K30 C003HP (3) K30 D004HP (3) K30 H004UP (3) K30 H001YP (3) K30 H004PP(3) K30 E003WP(3)
(3) Pro objednávku spínaãÛ s jin˘m tepeln˘m proudem (50, 63, 115, 150 A) nahraìte ãíslici 30 ãíslicí 50, 63, 115 nebo 150.
Pfiíklad: spínaã s tepeln˘m proudem 32 A, napfiíklad K30 C003AP, nahradíte K50 C003AP pro teplotní proud 50 A.
Pfiíslu‰enství pro vaãkové spínaãe K1/K2
PryÏové tûsnûní
Pro zv˘‰ení krytí IP 65
Pro pouÏití s hlavicí
Se ‰títkem 45 x 45 mm
Se ‰títkem 60 x 60 mm
Se ‰títkem 45 x 45 mm
do otvoru Ø 22 mm nebo 4 ‰rouby do otvoru Ø 22 mm nebo 4 ‰rouby univerzální provedení
Typové oznaãení (5)*
KZ 65
KZ 66
KZ 73
* poãet kusÛ v balení
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
15
Harmony
Signální sloupy a návûstí
XVB / XVE
Svûtelná návûstí XVB L, Ø 70 mm
Trvalé svûtlo
Svûteln˘ zdroj
Îárovka BA 15d
Pfieru‰ované svûtlo
LED BA 15d
7 W max. (nedodávána) (dodávána)
StupeÀ krytí
V˘bojková trubice
(dodávána)
5 J (1)
IP 65
Jmenovité izolaãní napûtí (Ui)
Typové oznaãení (2)
LED BA 15d
250 V
12…230 V AC/DC
p
XVB L3p
–
–
–
24 V AC/DC
–
p
XVB L0Bp
p
XVB L1Bp
p
XVB L6Bp
120 V AC
–
p
XVB L0Gp
p
XVB L1Gp
p
XVB L6Gp
230 V AC
–
p
XVB L0Mp
p
XVB L1Mp
p
XVB L6Mp
Signální sloupy XVB C, Ø 70 mm
pro 2 aÏ 5 návûstí (3)
Objímka
Trvalé svûtlo
Svûteln˘ zdroj
–
Îárovka
LED
Pfieru‰ované svûtlo
Zvuková
návûstí
(90 dB v 1 m)
LED
–
V˘bojka
BA 15d, 10 W
StupeÀ krytí
IP 65
Jmenovité izolaãní napûtí (Ui)
Typové oznaãení (2)
Svûtelná návûstí
Zvuková návûstí
5 J (1)
250 V
S víkem
XVB C21
–
–
–
–
–
Bez víka
XVB C07 (4)
–
–
–
–
–
12…230 V AC/DC
–
p
XVB C3p
–
–
–
–
24 V AC/DC
–
–
p
XVB C2Bp
p
XVB C5Bp
p
XVB C6Bp
–
120 V AC
–
–
p
XVB C2Gp
p
XVB C5Gp
p
XVB C6Gp
–
230 V AC
–
–
p
XVB C2Mp
p
XVB C5Mp
p
XVB C6Mp
–
12 aÏ 48 V AC/DC
–
–
–
–
–
XVB C9B
120 aÏ 230 V AC
–
–
–
–
–
XVB C9M
(4) Pouze pro v˘bojkovou trubici.
Signální sloupy XVP C, Ø 50 mm
2 aÏ 5 návûstí (3), ãerná upevÀovací matice (5)
Objímka
Trvalé svûtlo
Pfieru‰ované svûtlo
Zvukové
návûstí
Svûteln˘ zdroj
–
Svûtlo
V˘bojka 1 J
V˘bojka 0,6 J
–
–
LED BA 15d
StupeÀ krytí
Jmenovité izolaãní napûtí (Ui)
IP 65
250 V
Objímka
S víkem
–
–
–
Typové oznaãení (2)
250 V max.
XVE C21
p
XVE C3p
–
–
–
24 V DC
p
XVE C2Bp
p
XVE C5Bp
p
XVE C6Bp
XVE C09B
120 V AC
p
XVE C2Gp
p
XVE C5Gp
p
XVE C6Gp
XVE C09G
230 V AC
p
XVE C2Mp
p
XVE C5Mp
p
XVE C6Mp
XVE C09M
p získáte XVB L8Bp
p).
(1) Pro objednávku návûstí s v˘bojkou 10 J nahraìte ãíslici 6 ãíslicí 8 (pfiíklad: XVB L6Bp
(2) Pro kompletaci typového oznaãení doplÀte místo znaãky p pfiíslu‰nou ãíslici: 3 = zelená, 4 = rudá, 5 = oranÏová, 6 = modrá, 7 = ãirá, 8 = Ïlutá.
(3) Sestavení signálního sloupu: 1 objímka + 1 aÏ 5 svûteln˘ch návûstí nebo 1 zvukové návûstí.
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
16
Harmony
Rotaãní majáky a sirény
XVR / XVS
Rotaãní maják XVR a siréna XVS
Rotaãní majáky
Siréna 106 dB
Popis
Halogenová Ïárovka
Îárovka
70 W H1 (dodávána)
25 W BA 15d (dodávána)
1 tón
Rozmûr
Ø 165 mm
Ø 92 mm
StupeÀ krytí
IP 65
IP 40
Jmenovité izolaãní napûtí (Ui)
250 V
Typové oznaãení (1)
2 tóny
24 V AC/DC
p
XVR 1B9p
p
XVR 1B0p
XVS B1
XVS B2
120 V AC
–
p
XVR 1G0p
XVS G1
XVS G2
230 V AC
–
p
XVR 1M0p
XVS M1
XVS M2
(1) Pfii v˘bûru barvy nahraìte p: ãíslicí 3 = zelená, 4 = rudá, 5 = oranÏová, 6 = modrá, 7 = ãirá, 8 = Ïlutá.
Pfiíslu‰enství
Îárovky a LED
Signální sloupy
XVB / XVE
Svûteln˘ zdroj
Îárovka
LED,
BA 15d
BA 15d
–
Typové oznaãení (1)
Kompaktní
XVD LS
Rotaãní majáky
Blikající LED,
Îárovka
Halogenová
Îárovka
BA 15d
BA 15d
Ïárovka 70 W
BA 15d, 25 W
–
–
12 V
DL1 BEJ (7 W)
–
–
24 V
DL1 BEB (6,5 W) DL1 BDBp
DL1 BKBp
DL1 BEBS (4 W) DL1 BRBH
DL1 BRB
48 V
DL1 BEE (6 W)
–
–
–
120 V
DL1 BEG (7 W) DL1 BDGp
DL1 BKGp
DL1 BEGS (5 W) –
DL1 BRG
230 V
DL1 BEM (7 W) DL1 BDMp
DL1 BKMp
DL1 BEMS (5 W) –
DL1 BRM
–
–
(1) Pfii v˘bûru barvy nahraìte p: ãíslicí 3 = zelená, 4 = rudá, 5 = oranÏová, 6 = modrá, 7 = ãirá, 8 = Ïlutá.
MontáÏní pfiíslu‰enství
Pro signální sloupy a návûstí
XVB
Délka
100 mm
400 mm
800 mm
100 mm
80 mm
400 mm
âerná hliníková trubka
XVB C02
XVB C03
XVB C04
XVD C02
XVB Z02
XVB Z03
UpevÀovací podstavec
Pro signální sloupy a návûstí
XVE
Pro vodorovné plochy
XVB C11
–
Pro svislé plochy
XVB C12
XVB C12
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
17
XAC
Závûsné ovládaãe
pro pomocné obvody
Pfiipravené k pouÏití
Typ XAC s „pistolovou rukojetí“
StupeÀ krytí
IP 65 / Nema 4, 4X / tfiída II.
Elektrická trvanlivost kontaktÛ
AC-15 (240 V 3 A), DC-13
Jmenovit˘ tepeln˘ proud (Ithe)
10 A
Pfiipojení
·roubové svorky, 1 x 2,5 mm2 nebo 2 x 1,5 mm2
Pro ovládání
jednorychlostních motorÛ
dvourychlostních motorÛ
52 x 295 x 71 (x 85 s ZA2 BS44)
Rozmûry (mm)
·xVxH
52 x 295 x 71 (x 85 s ZA2 BS44)
Poãet ovládaãÛ
Mechanicky blokované
2
Nouzové zastavení
Bez
ZA2 BS44
Bez
ZA2 BS44
XAC A201
XAC A2013
XAC A207
XAC A2073
Typové oznaãení
2
Typ XAC A
Pro ovládání jednorychlostních motorÛ
Rozmûry (mm)
·xVxH
80 x 314 x 70 (x 90 s ZA2 BS44)
Poãet ovládaãÛ
Mechanicky blokované
2
Nouzové zastavení
Bez
ZA2 BS44
Bez
ZA2 BS54
XAC A271
XAC A2713
XAC A471
XAC A4713
Typové oznaãení
80 x 440 x 70 (x 90 s ZA2 BS54)
4
Pro ovládání dvourychlostních motorÛ
+I/O
Rozmûry (mm)
·xVxH
80 x 500 x 70 (x 90 s ZA2 BS54)
Poãet ovládaãÛ
Mechanicky blokované
6
Nouzové zastavení
Bez
ZA2 BS54
Bez
XAC A671
XAC A6713
XAC A871
Typové oznaãení
80 x 560 x 70
8
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
18
Pro montáÏ zákazníkem
Prázdné skfiínû, typ XAC A
Poãet fiad otvorÛ
2
3
4
5
6
8
12
Typové oznaãení
XAC A02
XAC A03
XAC A04
XAC A05
XAC A06
XAC A08
XAC A12
Samostatné komponenty (pro montáÏ do skfiíní XAC A)
Ovládaãe v krytce
XAC B961
XAC A941●
Bílá
XAC A9411
âerná
XAC A9412
Ovládaãe Nouzového zastavení
XEN G1● 91
Uvolnit
Ø 30
ZA2 BS44
Pootoãením
Ø 40
ZA2 BS54
ZA2 BS54
Ovládaãe Nouzového zastavení „proti pfielstûní“
Uvolnit
Ø 30
ZA2 BS834
Pootoãením
Ø 40
ZA2 BS844
ZA2 BS834
ZB2 BE ● ● ●
Ovládaãe s hfiibov˘m knoflíkem
Odblokování
Ø 30
ZA2 BS74
Klíãem
Ø 40
ZA2 BS14
ZA2 BS14
ZB2 BV00 ●
Ovládaãe otoãné
ZA2 BD ●
XAC S ● ● ●
2 poz. pevné
ZA2 BD2
3 poz. pevné
ZA2 BD3
Ovládaãe otoãné s klíãem
ZB2 BY● ● ● ●
Klíã ã. 455
XAC A009
2 poz. pevné
ZA2 BG4
3 poz. pevné
ZA2 BG5
ZA2 BG ●
Záslepka
Spínací jednotky
S tûsnûním
1rychlostní Z
ZB2 BE101
1rychlostní V
ZB2 BE102
ZB2 BY ● ● ● ●
XAC A982
ZB2 SZ3
ZB2 SZ3
a upevÀovací maticí
Signální hlavice
ZA2 BD ●
Spínací jednotky pro XAC A941p
Bílá
1rychlostní V + Z
XEN G1491
2rychlostní V + Z + Z
XEN G1191
ZA2 BV0 ●
ZA2 BS●●
Spínací jednotky pro spodní montáÏ
ZB2 BV006
ZB2 BV007
Pro ovládaãe s hfiibov˘m knoflíkem
ZB2 BY4903
ZA2 BV05
Pfiímé napájení s rezistorem
Pro otoãné ovládaãe
XAC S105
ZB2 BY4901
Îlutá
Pfiímé napájení
XAC S101
Typové oznaãení
ZA2 BV04
Objímky
V+Z
Symboly dle NF E 52-124
ZA2 BV03
Rudá
Ochrann˘ kryt pro spodní montáÏ
Z
·títky, 30 x 40 mm
ZA2 BV01
Zelená
XAC A982
S textem
ZB2 BY4907
ZB2 BY4909
ZB2 BY4913
ZB2 BY4915
ZB2 BY4930
ZB2 BY2303
ZB2 BY2304
Bílé nebo Ïluté
pozadí
Typové oznaãení
ZB2 BY2904
ZB2 BY2906
ZB2 BY2910
ZB2 BY2912
ZB2 BY2916
ZB2 BY2918
ZB2 BY2931
ZB2 BY4101
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
19
Poznámky
Jiná provedení: kontaktujte nás na lince Technické podpory 382 766 333.
20
Síla nabídky znaãky Telemecanique
Kombinací produktÛ znaãky Telemecanique získáte kvalitní fie‰ení v‰ech
sv˘ch aplikací v oblasti automatizace a fiízení.
Software
Dialog ãlovûk–stroj
¤ízení elektrick˘ch
pohonÛ
Komunikace
Automatizace
Sbûrnice
a distribuované v/v
¤ízení elektrick˘ch
motorÛ
Napájecí zdroje
Detekce
Rozvádûãe
a rozvodnice
Celosvûtová dostupnost služeb
spoleãnosti Schneider Electric
Neustálá celosvûtová dostupnost
Ve 130 zemích celého svûta
máme více neÏ 5 000 prodejních
míst. MÛÏete si b˘t jisti, Ïe Vám
pomÛÏeme najít vhodné v˘robky
pro kaÏdou geografickou oblast
a vyhovíme pfiíslu‰n˘m
poÏadavkÛm.
Servis bez hranic
Na‰i technici jsou pfiipraveni
poskytnout Vám pomoc pfii
hledání optimálního fie‰ení
kdekoliv na svûtû.
Obchodnû technická
dokumentace
detekce a bezpečnosti
To podstatné
z detekce
Podstatné principy
detekce
Polohové spínaãe
Osiswitch Optimum
Typ XCK N
Software
V˘bûrov˘ katalog
2002
S elektrickou energií dokážeme více.
Bezpeãnostní aplikace
Preventa
Podstatné principy
bezpeãnosti
Bezpeãnostní aplikace
Preventa
Elektronick˘ katalog
Verze 2.4
Global Detection
Verze 1.0
382 766 333
e-mail: [email protected]
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Praha – Thámova 13 – 186 00 Praha 8
Tel.: 281 088 111 – Fax: 224 810 849
Brno – Ml˘nská 70 – 602 00 Brno
Tel.: 543 425 555 – Fax: 543 425 554
www.schneider-electric.cz
S419
12-2004

Podobné dokumenty

1 - Elektronický katalog Schneider Electric

1 - Elektronický katalog Schneider Electric XB4 BW84p5 viz stranu 1/101 Ovládaã otoãn˘ prosvûtlen˘, standardní rukojeÈ, s kovovou obrubou

Více

Cvičení z rostlinolékařské bakteriologie

Cvičení z rostlinolékařské bakteriologie Doc. Ing. Ivan Mráz, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 1) Přidat 400 ul pufru AP1 a 4 ul RNase A (koncentrace 100 mg/ml) k maximálně 100 mg rozdrceného vlhkého (100 ul macerátu) nebo ke 20 mg ...

Více

Pneumatické motory Pneumatic motors

Pneumatické motory Pneumatic motors 1.4. Pneumatické válce s tlumením v koncov˘ch polohách / Pneumatic Cylinders with Damping at Ending Positions Tlumení v koncov˘ch polohách se pouÏívá z dÛvodu zamezení vzniku rázÛ pfii pohybu pístu....

Více

Pneu VALCE 11/2007

Pneu VALCE 11/2007 1.4. Pneumatické válce s tlumením v koncov˘ch polohách / Pneumatic Cylinders with Damping at Ending Positions Tlumení v koncov˘ch polohách se pouÏívá z dÛvodu zamezení vzniku rázÛ pfii pohybu pístu....

Více

Závěsné ovládače XAC - Elektronický katalog Schneider Electric

Závěsné ovládače XAC - Elektronický katalog Schneider Electric blokované mezi sebou ovládaã „Nouzového zastavení proti pfielstûní“ ZA2 BS834 ∅ 30 mm s aretací

Více

Legenda 814

Legenda 814 FA1 Jistič řízení FA2 Jistič regulátoru FA5 Jistič pískování, houkačky, píšťaly FA6 Jistič BSE - ventil rychlobrzdy FA7 Jistič BSE FA8 Jistič příd. brzdy FA9 Jistič osvětlení stanoviště FA10 Jistič...

Více