Buškův hamr má nové provozovatele, poprvé

Komentáře

Transkript

Buškův hamr má nové provozovatele, poprvé
Březen 2008
Číslo 3
Noc čarodějnic a den lásky
Filipojakubská nebo také Valpuržina noc z 30. dubna na 1. května
je jednou z tajemných nocí, kdy
prý mají čáry a kouzla větší moc
než jindy. Podle starého českého
kalendáře z 19. a ještě počátku
20.století slavili Filipové a Jakubové svůj svátek.Oba byli apoštolové. Filip byl ukamenován na
kříži, Jakub byl shozen z hradeb
Jeruzaléma a ukamenován, protože odmítl prohlásit Krista za
falešného Mesiáše. Svatá Valpurga, křesťanská světice, je
považována za ochránkyni před
čarami a kouzly.
Dnes tuto noc vnímáme především jako pálení čarodějnic nebo
noc čarodějnic, protože se slétají
na tzv.sabat. Zvláště staré ženy
bývaly často podezřívány se spojení s ďáblem. Před uhranutím čarodějnicemi se venkované bránili
různými praktikami.Např.před
vrata domu a chléva se položily
narýpané drny. Dříve než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř,
musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy
její moc pominula. Jako ochrana
sloužilo lidem i kapradí, svěcená
křída, hostie a další křesťanské
předměty chránící před zlem.
Odpradávna se také na ochranu
před čarodějnicemi pálily ohně.
Tato tradice se dochovala dodnes. Muži stavěli velké hranice
z dříví, dívky vyráběly ze starých
hadrů čarodějnice, které připevňovaly na košťata a společně je
zdobily dlouhým věncem z pampelišek.Večer se hranice i s čarodějnicemi zapálila.Chlapci také
zapalovali košťata,vyhazovali je
do výše, prý proto, aby letící čarodějnice srazili k zemi. Děvčata
přeskakovala ohniště, což znamená symbol očištění. Společně
se pak všichni radovali.
První květen a celý měsíc se
následně stával symbolem sexuální volnosti, zasvěcování a
milostných her. Na den 1.května
po půlnoci chodili mládenci do
lesa, kde pokáceli strom, zdola
až po korunu ho hladce oklestili a nazdobili věnci, kvítím, pest-
Ročník XVIII.
rými stužkami a postavili uprostřed návsi.Prestižní věcí bylo,
aby májka byla vyšší než měli
v sousedních vesnicích. Musela
se přes noc střežit, aby nebyla
chlapci ze sousední vsi podříznuta a ukradena.To by totiž přineslo
hanbu vsi po celý příští rok.
Také každá zachovalá poctivá
panna měla dostat svou májku,
kterou jí před domem pod okny
nebo na dvoře postavil její mládenec. První neděli májovou
chodili mládenci s hudbou dům
od domu, kde byly máje postaveny, převzali od dívek dárky a
společně odešli veselit se k májce na návsi.
Hezky si prožijte noc čarodějnic
i celý měsíc květen, lásky čas.
Václav Heidinger
Buškův hamr má nové provozovatele, poprvé trhovosvinenské občany
Pavla Majerová (na snímku
vpravo) a Lenka Kříhová – dvě
ženy z Trhových Svinů se od
1. března letošního roku staly
novými nájemkyněmi Buškova
hamru. V jejich osobách má
tato památka poprvé trhovosvinenské provozovatele.
byly mnohokrát a vždy se nám
zde líbilo. Také jsme zde hrály
divadlo, obě jsme členky ochotnického souboru. Byla tu vždy
příjemná atmosféra. A tak, když
město vyhlásilo výběrové řízení,
jsme se rozhodly, že bychom se o
provozování hamru mohly ucházet.
Co Vás přimělo přihlásit se do
výběrového řízení na nové nájemce hamru?
V čemu vidíte Váš hlavní přínos?
Hamr se nám líbil vždycky jako
místo, kde na vás dýchne historie
našeho kraje. Žijeme v Trhových
Svinech celý život, na hamru jsme
Především v tom, že obě jsme rodačky ze Svinů, známe tu hodně
lidí a oni znají nás. Hamr bereme v
nejlepším slova smyslu za „svůj“.
-1-
Těšíme se na spolupráci s městem, s městským kulturním střediskem, chceme, aby to na hamru
prostě klapalo po všech stránkách
a Trhové Sviny se mohly touto unikátní kulturní památkou
všude jen chlubit. Byly bychom
rády, kdyby toto místo využívali
zejména trhovosvinenští občané
k procházkám a odpočinku, ale
samozřejmě nezapomínáme ani
na turisty, jimž chceme nabídnout
atraktivní a zasvěcenou prohlídku
kovárny a přilehlého stavení.
Máme připravenou koncepci sezóny, s níž jsme šly do výběrového řízení, prioritou je pro nás
samozřejmě zajištění technické
památky v dobrém stavu a zároveň v chodu přes celé léto, samozřejmě se nebráníme zajímavým
projektům, jako jsou různé koncerty, akce pro všechny věkové
kategorie návstěvníků od dětí až
po důchodce, slavení tradičních
jihočeských svátků, pořádání
přednášek či organizování tématických víkendů a podobně. O
našich akcích budeme návštěvníky pravidelně informovat. Již
nyní můžeme řici, že letošní sezónu pro veřejnost otevřeme 30.
dubna, budeme na hamru slavit
filipojakubskou noc a stavět májku. Všichni jsou srdečně zváni!
Více postupně najdete na našich
nových webových stránkách
www.buskuv-hamr.cz.
Buškův hamr se stal tradičním
cílem výletníků a turistů, kteří
se zde po cestě rádi občerství. A
přávě občerstvení bylo vždy tak
trochu kámenem úrazu. Co byste
v tomto ohledu chtěly změnit?
Ano, na občerstvení turistů nám
opravdu velmi záleží, víme, že
to v poslední době trochu pokulhávalo ke škodě všem. Uděláme
maximum pro to, aby si u nás
každý přišel na své, vždyť hamr
je výletním místem pro celou rodinu. Chceme pro naše návstěvníky připravit příjemné a funkční
posezení.
Děkuji za rozhovor.
Petra Vicková
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY MĚSTA
Zápisy v plném znění jsou umístněny na webových stránkách města www.tsviny.cz
Usnesení XI. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se
konalo 3. března 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových
Svinech.
Usnesení ZM č. 1/2008. ZM schválilo Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací do konce hospodářského roku 2010 – 2011.
Usnesení ZM č. 2/2008. ZM schválilo výši dvousložkové ceny vodného a
stočného pro město Trhové Sviny s platností od 1.4.2008 následovně:
Kapacita
vodoměru
(m3/hod.)
celkem
vodné
stočné
2,5
6,0
10,0
45,40
26,86
18,54
15,0
Pevná složka
(Kč/vodoměr/měsíc)
celkem
vodné
stočné
60,0
38,3
21,7
282,9
202,3
80,6
707,3
533,9
173,4
1 472,1
1 153,5
318,6
3) Výsledná kalkulace vodného Něchov, Todně – VaK JČ, a.s.
Usnesení č. RM 90/08. RM vzala na vědomí výslednou kalkulaci ceny vodného ve výnosové a nákladové části za rok 2007, jak byla předložena správcem
vodovodů v Todni a Něchově VaK JČ, a.s. a souhlasí, aby finanční vypořádání
ve výši 20 600,-Kč bylo správcem (VaK JĆ) použito do vodohospodářského
majetku v obcích Něchov a Todně s tím, že částka bude vyúčtována v následujícím roce.
4) Vodojem Něchov.
Usnesení č. RM 91/08. RM souhlasí s podmínkami obce Ločenice ve věci
převodu vodohospodářského majetku Něchov – Todně na Město Trhové Sviny
dle usnesení Zastupitelstva obce Ločenice č. 15 ze dne 14.2.2008 .
Dvousložková cena 2008 - 2009
Pohyblivá složka
(Kč/m3)
2) Informace o starém dluhu Města Trh. Sviny vůči Tepelnému hospodářství
Města s.r.o.
Usnesení č. RM 89/08. RM vzala na vědomí informaci o údajném starém
dluhu Města Trh. Sviny vůči Tepelném hospodářství Města Trh. Sviny s.r.o.,
který nemůže být započítán pro jeho neprokazatelnost.
Komentář: zpráva o Tepelném hospodářství bude předložena zastupitelům
12.5.2008
5) Kanalizační přípojka čp. 685 – stanovisko 1.JVS, a.s.
Usnesení č. RM 92/08. RM vzala na vědomí vyjádření 1.JVS, a.s., ke stavu
kanalizační přípojky k čp. 685 v Sídlišti a rozhodla zadat opravu výše uvedené
přípojky firmě 1.JVS, a.s. Město Trh. Sviny uhradí zemní práce a úpravu terénu. Materiál a opravu uhradí Společenství vlastníků jednotek čp. 685.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, která činí 9%.
Usnesení ZM č. 3/2008. ZM schválilo zadání územního plánu Trhové Sviny.
Komentář: Jedná se nový územní plán TS a okolních vesnic. Při jeho zadávání
mělo 34 subjektů více než 100 návrhů. První návrh ÚP bude v letních měsících
a všichni se budou moci k němu vyjádřit.
Usnesení ZM č. 4/2008. ZM rozhodlo pořídit změnu č. 4 ÚPnSÚ Trhové Sviny navrženou společností ČSP Českobudějovické pozemní stavby a.s. Veškeré
náklady na požadovanou změnu územního plánu bude hradit navrhovatel.
Usnesení ZM č. 5/2008. ZM rozhodlo vydat změnu č. 4 ÚPnSÚ Trhové Sviny
formou opatření obecné povahy.
Komentář: Jedná se o lokalitu v Trocnovské ulici, kde sídlily Pozemní stavby.
Na tomto místě bude stavět velkokapacitni prodejnu firma Lidl
Usnesení ZM č.16/2008. ZM rozhodlo o zařazení rekonstruované komunikace v horní části Žižkova náměstí v Trhových Svinech, která se nachází na
pozemku č. parc. KN 3845/1 v k.ú. Trhové Sviny do kategorie „místní komunikace III. třídy“ dle zákona č. 13/1997 Sb.
Usnesení ZM č. 17/2008. ZM rozhodlo o zařazení rekonstruovaného chodníku v horní části Žižkova náměstí v Trhových Svinech, který se nachází na
pozemku č. parc. KN 3845/1 v k.ú. Trhové Sviny do kategorie „místní komunikace IV. třídy“ dle zákona č. 13/1997 Sb.
Usnesení ZM č. 18/2008. ZM rozhodlo o zařazení rekonstruovaných chodníků v ulici Nové Město v Trhových Svinech, které se nachází na pozemcích č.
parc. KN 3845/7, KN 3845/27 a PK 3845/6 do kategorie „místní komunikace
IV. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb.
Usnesení ZM č. 19/2008. ZM nepřijalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008
o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí s účinností od 1.1.2009.
Komentář:tato vyhláška bude ještě předmětem jednání.Zastupitelé se neshodli,
o kolik se zvýší daně z nemovitostí.
Usnesení ZM č. 34/2008. ZM vzalo na vědomí soupis nemovitého majetku
(staveb) v majetku města a ukládá radě města připravit další podkladové materiály pro konzultaci zastupitelů.
Komentář:zastupitelé chtějí nepotřebný majetek města prodat
Usnesení ZM č. 35/2008. ZM souhlasí s realizací stavby „Zvýšení kapacity a
modernizace mateřské školy v Trhových Svinech“ včetně zajištění spolufinancování a předfinancování.
V pondělí 17. března 2008 se konalo 4. jednání Rady města TS
1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského
záměru.
Usnesení č. RM 88/2008. RM vzala na vědomí účetní uzávěrku a audit podnikatelského záměru Tepelného hospodářství města.
9) Žádost o odkoupení pozemku – Společenství vlastníků jednotek čp. 911.
Usnesení č. RM 96/08. RM doporučuje ZM schválit žádost Společenství
vlastníků jednotek čp. 911, Trh. Sviny o koupi pozemku parc.č. 145/29 díl a o
výměře 10 m2 v k.ú. Trh. Sviny.
17) Návrh na pořízení změny ÚP města Trhové Sviny – Svinenský zvon, Mgr.
Švepeš.
Usnesení č. RM 104/08. RM vzala na vědomí Návrh na pořízení změny územního plánu města Trh. Sviny předložený Svinenským zvonem a Mgr. Švepešem a ukládá předložit do jednání ZM.
20) Přeložka II/156 - informace
Usnesení č. RM 107/08. RM vzala na vědomí informaci o přeložce II/156
(pokračování jednání s majiteli pozemků a pod.)
23) Zpráva z jednání komise veřejného pořádku.
Usnesení č. RM 110/08. RM vzala na vědomí zprávu z jednání komise veřejného pořádku ze dne 17.3.2008 a ukládá MěÚ v souladu s doporučením
komise –
a) na Nábř. Sv. Čecha směrem k DPS zrušit zpomalovací pruh i značku „obytná zóna“
b) nevydávat vyhlášku o pohybu psů, využít piktogramy omezující pohyb psů
c) instalovat 2 kamery a monitorovat část náměstí
d) vybudovat parkoviště v Sídlišti
25) Výběrová řízení.
Usnesení č. RM 112/08. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provádění
elektrorevizí objektů Města Trhové Sviny.
Usnesení č. RM 113/08.
RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování komplexního posouzení
vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA).
Usnesení č. RM 114/08. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace zateplení budovy Mateřské školy v Trhových Svinech.
Usnesení č. RM 115/08. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na zateplení budovy Základní školy v Trhových
Svinech.
31) Grantový program Jihočeského kraje.
Usnesení č. RM 121/08. RM souhlasí s podáním žádosti do grantového programu JčK „Podpora incomingových cestovních kanceláří a informačních
center“ ve věci obnovení úložných prostor pro vystavení exponátů a propagačních materiálů v objektu Buškova hamru a na vytvoření propagačních a
informačních materiálů.
Ze zápisů ZM a RM sestavil
Jan Steinbauer
-2-
Odbor regionálního rozvoje hledá finance pro další rozvoj města
Počátkem letošního roku byl uveden do praxe nový organizační řád
Městského úřadu Trhové Sviny.
Jeho součástí je i organizační
členění MěÚ, pracovní náplně
jednotlivých odborů a organizační struktura. Podstatnou změnou
je zřízení odboru regionálního
rozvoje s jediným pracovníkem,
ing. Ivanou Božákovou, který
má v pracovní náplni především
sledování dotačních titulů, přípravu podkladů pro žádosti o
dotační tituly a jejich zúřadování. Dále má na starosti pojistné
vztahy, výběrová řízení, kulturu,
administrativu spojenou s vydáváním Trhovosvinenských listů,
cestovní ruch a prezentaci města.
„O zřízení podobného odboru se
uvažovalo již dříve, a to proto,
že některými věcmi z pracovní
náplně regionálního rozvoje se
nikdo nezabýval nebo tyto úkoly
byly rozděleny do jiných odborů.
Dalším důvodem jsou dotace,
které určitě tento odbor "zaplatí".
Dotace přispějí k dalšímu rozvoji
města, na nějž by jinak prostředky nebyly . Odbor je v organizační struktuře zařazen vzhledem ke
své náplni přímo pod samosprávu
a neřídí jej tedy, tak jako ostatní
odbory, tajemník,“ vysvětlil Zdeněk Valut, tajemník MěÚ Trhové
Sviny.
Pro úplnost přikládáme přehled
činnosti odboru regionálního
Karneválek mateřského centra Děkujeme!
Dnes jsem se rozhodla za naše mateřské centrum děkovat. Pokusím
se na nikoho nezapomenout, pokud by se, ale přece jen stalo, že bych
někoho z Vás dobrodinců či jinak pomáhajících či sympatizujících
s námi, opomněla či neuvedla dopředu se omlouvám.
Jednou z největších událostí měsíce března, připravovanou mateřským
centrem Človíček NEBOJSA, o.s. pro dětičky byl Karneválek. Konal
rozvoje:
Dotace za rok 2007:
z Jihočeského kraje: 1 240 000
Kč (mimo jiné část použito na
opravu komunikace Todně – Nežetice, na vybavení dobrovolných
hasičů, na zpracovaní projektová
dokumentace Rekonstrukce horní části Žižkova náměstí Protipovodňová opatření na Svinenském potoce apod.) z EU SILVA
NORTICA: 40 000 Kč na oslavy
založení 30 let dechové hudby
Podhoranka z Ministerstva kultury ČR: 1 000 000 Kč na opravu
střechy radnice
V letošním roce prozatím žádosti
podány na :
o kom nebo o čem se nepovídá,
to jakoby neexistovalo. Tentokrát jsme navázali na velmi po-
Petra Vicková
se v sobotu 1. března 2008 v restauraci U Čáhů. Ještě dnes kolem sebe
vidím ten krásný mumraj a štěstím rozzářená dětská očička.
Účast byla opravdu veliká, přišlo 55 dětí doprovázených 72
dospělými. Malí tanečníci a soutěžící dováděli a soutěžili tři hodiny
na známé dětské melodie. Dětičky, doufáme, že jste si s námi krásně
užily a děkujeme, že jste přišly! Přípravy karneválku ale nezačaly
zrovna štastně…Původně se měl konat na zcela jiném místě, které
nám bylo na poslední chvíli odřeknuto. Škoda, mohla to být dobrá
reklama.
Vstříc nám vyšla velmi ochotná a milá paní provozní z restaurace
U Čáhů. Žádný náš požadavek pro ni nebyl problémem. Paní
provozní, děkujeme! Karneválkem provázela skvělá moderátorka
amatérka a naše stálá návštěvnice a kamarádka Mirka Votrubová,
která nás „zachránila“, když původní paní moderátorka onemocněla.
Mirko, bylo to opravdu skvělé, děkujeme. Příště Tě chceme zas! Do
příprav se také hojně zapojila Rada matek ve složení Pavla Majerová,
Hanka Brožková, Simona Feslová a Mirka Pečenková (nyní holky
skvěle organizují připravovaný bazárek na duben). Rado, děkujeme!
Do příprav byly zapojeny, jak už to tak bývá u hlavních aktérů, celé
rodiny a rodinní příslušníci i Vám moc děkujeme! V neposlední řadě
bych chtěla poděkovat „tetě“ Alici a její dceři Lucce, které nám
přijely pomoci s vybíráním vstupného a organizováním akce.
V Mohuřicích říkají: Pojďte, uděláme něco pro sebe...
Nevím, zda ctěným čtenářům
vadí, že již dlouho nečetli o Mohuřicích, ale já jsem názoru, že
Jihočeský kraj (na zpracování
projektové dokumentace Dostavba kanalizace v místní části, na
rekonstrukci tělocvičny základní
školy, na další opravu komunikace, na zpracování propagačních
materiálů města apod.)
Operační program životní prostředí (na rekonstrukci vrtu pro
zásobování města pitnou vodou)
Regionální operační program (na
rekonstrukci horní části Žižkova
náměstí, na rekonstrukci chodníků v Novém Městě, na půdní
vestavbu mateřské školy)
vedenou loňskou akci a dohodli
se udělat opět pravou vesnickou
zabijačku. V sobotu 15. března
se od rána vařila v bývalé kovárně voda a pan řezník z Besednic
zapíchl dvě prasátka. Říká se, že
prase po porážce mívá nejvíc příbuzných.
Na naší zabijačku přišlo také
mnoho lidí, ale protože bylo také
mnoho práce, nikdo se nenudil.
Atmosféra díky profesionálovi,
který nás řídil, byla velmi pohodová, dalo by se říci, že připomínala film Postřižiny. Ovar
byl vynikající, potom byla předložena pečená žebírka, která neměla chybu, a pomalu se začala
připravovat jelítka a jaterničky.
Je samozřejmé, že při zabijačce
jíte všechno mastné, ale od doby,
-3-
Natálie Bustová
co byla vynalezena kořalka, jde
všechno snáze a člověku je dobře
od srdce. Pivo nosil pan šenkýř
z blízké hospody rychlým krokem a my jsme se dopracovali
k výrobě tlačenky a přípravě
masa na pečení.
Jaká by to byla vesnická zabijačka bez muziky? Zabijačka
byla jen přípravou na večer, který jsme darovali naším babičkám, maminkám, manželkám a
děvčatům vůbec, které na vesnici
mnoho kulturního vyžití nemají.
Hrála dechovka pana Dvořáka,
bylo spousta jídla a pití, nikdo se
nepopral a všichni se těší na další
akci, kterou udělají mouřeňáci
pro mouřeňáky.
Jarmil Neveselý
Počítačový koutek
Jablečná historie:
od Apple I.
po iPhone
Wozniak v té době neměl k dispozici počítač, a proto si pronajímal
procesorový čas na minipočítačích
provozovaných centrem Call Computer Alexe Kamradta. Terminály
určené pro komunikaci s těmito počítači byly papírové: pro vkládání
V dnešním článku odbočíme od
kapesních počítačů a mobilních telefonů a od všeho, kde se nachází
operační systém Windows od velkého Billa Gatese. Ten sice patří mezi
nejrozšířenější počítačový systém na
světě, ale to vůbec neznamená, že
by neexistovalo nic jiného a neméně
kvalitního. Nebo snad i lepšího?
programů se používaly děrné pásky,
pro uživatelský výstup pak termotiskárna Texas Instruments Silent 700.
Protože tento způsob nebyl pohodlný, sestavil Wozniak (inspirován
vydáním časopisu Popular Electronics) vlastní videoterminál. Malá obrazovka schopná zobrazovat výstupy
z počítačů Kamradta ukazovala text
v matici čtyřiceti znaků na řádek při
čtyřiadvaceti řádcích.
Přestože terminál byl velmi pomalý,
zaujal Alexe Kamradta natolik, že
jich několik prodal svým zákazníkům. Dá se říci, že tehdy Wozniak
prodal svůj první „počítačový“ systém, tehdy ještě bez účasti Jobse.
Ve stejném roce začal Wozniak navštěvovat Homebrew Computer
Club – sdružení podobně zaujatých
kutilů a nadšenců. Nová vlna mikropočítačů v čele s Altairem 8800 nebo
IMSAI jej inspirovala k vestavění
mikroprocesoru do svého terminálu,
čímž by získal kompletní mikropočítač. Problémem ovšem bylo, že
Než to všechno začalo
Steve Wozniak (plným jménem
Stephan Gary Wozniak) se ještě před
tím, než spoluzaložil společnost Apple, zajímal o tvorbu elektronických
zařízení. V roce 1975 nejen že pracoval pro společnost Hewlett-Packard,
ale pomáhal také Stevu Jobsovi. Ten
měl zkušenosti s návrhem her pro
společnost Atari, tehdejší jedničku
na trhu v této oblasti. Jobs Wozniaka
pobídl k tomu, aby během dvou dnů
hru naprogramoval Breakout, která
se stala jednou z nejpopulárnějších
nejen na Atari.
INTERNETOVÉ
TIPY
Vyberte si dovolenou
na internetu
Také se vám nechce obcházet cestovní kanceláře a všude stát frontu na
informace? Zvolte jednodušší cestu.
Na internetu stihnete prohlédnout
mnohonásobně více informací a získat tak přehled nejen o cenách zájezdů, ale i mnoho dalších informací.
V každém případě se informace na
webu mohou stát odrazovým můstkem pro váš výběr dovolené.
Vybrali jsme pro vás internetovou
cestovní agenturu Invia.cz. Jedná
se o největší internetovou cestovní
agenturu v České republice a autorizovaného prodejce zájezdů pro více
než 200 renomovaných a pojištěných
cestovních kanceláří působících na
českém a slovenském trhu.
jediné mikroprocesory dostupné v
té době byly Intel 8080 v ceně 179
amerických dolarů a Motorola 6800
za 170 dolarů za kus, což přesahovalo Wozniakovy finanční možnosti
Protože Wozniak preferoval Motorolu před Intelem (hlavně kvůli
snadnějšímu programování), ovšem
žádnou k dispozici neměl. Navrhoval
svůj počítač pouze virtuálně, tužkou
na papír. Stejně tak i programoval
systém pro svůj počítač: příkazy assembleru psal do papírového bloku a
čekal na dostupný procesor.
Změna přišla až v roce 1976, kdy
společnost MOS Technology začala
prodávat mikroprocesor 6502 v ceně
pouhých dvacet dolarů. Wozniak měl
v té době již hotovou vlastní verzi interpreteru jazyka Basic a začal upravovat své papírové návrhy počítače
tak, aby je bylo možné použít s novým procesorem. Výhodou bylo, že
čip 6502 navrhovali stejní lidé jako
Motorolu 6800, proto bylo zapotřebí
pouze malých úprav v návrhu.
Když Wozniak dokončil funkční
mikropočítač a odnesl jej na setkání
Homebrew Computeru Clubu, potkal
zde po více než roce starého známého Steva Jobse. S tím se seznámil už
v roce 1971 díky společnému příteli, Billu Fernandezovi. Wozniakovi
bylo tehdy jednadvacet a Jobsovi jen
šestnáct.
Apple klepe na dveře
Zpět do roku 1976. Jobse zaujal komerční potenciál malých domácích
počítačů. To lze směle považovat za
vizionářské – musíme si totiž uvědomit, že v druhé polovině sedmdesátých let většina populace ani netušila,
co vlastně počítače jsou.
Steve po úspěšném představení Wozniakova počítače v klubu navštívil
místní počítačový obchod The Byte
Shop, jehož majiteli Paulu Terrellovi
nabídl padesát kusů funkčních sestavených mikropočítačů v ceně 666,66
dolarů za kus. Jobs objednávku zís-
INVIA.CZ nabízí na jednom místě neustále aktualizovanou nabídku
katalogových i last minute zájezdů.
(zdroj www.invia.cz )
Portfolio služeb INVIA.CZ Občan
Katalogové zájezdy
Last Minute zájezdy
zájezdy německých CK
First Minute zájezdy
Ubytování v ČR i zahraničí
Recenze hotelů
FotoLab INVIA.CZ
Fotogalerie
Atlas světa
Dárkový certifikát
Letenky do celého světa
kal, potřeboval však součástky pro
jejich stavbu. Objednal tedy potřebné komponenty v prodejně Cramer
Electronics a když se jej manažer
prodejny ptal na způsob platby, Jobs
odpověděl: „Mám objednávku na padesát mých počítačů od Byte Shopu.
Pokud mi dáte na součástky splatnost
třicet dnů od jejich převzetí, stihnu
během nich sestavit padesát počítačů, prodat je Byte Shopu a zaplatit
dluh u vás.“
A ač to může vypadat neuvěřitelně,
vše vyšlo: Cramer Electronics souhlasil se třicetidenní lhůtou, během
které Jobs, Wozniak a několik dalších
přátel sestavili všech padesát počítačů, prodali je Byte Shopu a vyrvonali
dluh u Cramera. Ano, Steve Jobs v
podstatě založil svůj multimiliardový kolos Apple Computer, aniž by u
první série počítačů Apple I vydal z
kapsy jediný dolar nebo vydal jedinou akcii.
Jaký byl první Apple?
Počítač prodávaný jako Apple I měl
jen několik málo zajímavých vlastností. Dodával se pouze jako osazená
a oživená deska, skříň si musel jeho
majitel vyrobit sám. Přestože nabízel
textové rozhraní na televizní obrazovce, to se příliš nepodobalo pozdějším výstupům: důvodem byla ze
současného pohledu pořádně nízká
rychlost výstupu, pouhých šedesát
vykreslených znaků za sekundu.
Výstup lze přirovnat k sériovému
terminálu, který byl vykreslován na
televizní obrazovce. Apple I také
obsahoval startovací kód v ROM
paměti, který usnadňoval jeho start.
Na požadavek Paula Terrella vytvořit Wozniak i rozhraní pro připojení
kazetového magnetofonu jako záznamového média pro programy.
Rychlost tohoto rozhraní byla 1 200
b/s. (zdroj http://iphonemania.mobilmania.cz/ )
Jaroslav Salcer
MANDA LEDENICE
PRODEJ UHLÍ, PÍSKŮ, DRTÍ A KAČÍRKŮ
možnost dopravy
UHELNÉ SKLADY LEDENICE nabízejí:
HNĚDÉ UHLÍ, BRIKETY - ROZVOZ UHLÍ ZDARMA!
OD 17. března co nejdelší jarní slevy!"
PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ
/betonářský, maltařský a zásypový/
Nepřehlédněte třeba zajímavý odkaz
na recenze hotelů, kde se lze dočíst,
jestli inzerovaná kvalita a počet
hvězdiček vybraného hotelu, odpovídají službám ve skutečnosti.
Jaroslav Salcer
-4-
Pondělí - Pátek 7 - 17hod
Sobota 7 - 12hod
Tel: 387995427, 607100980
Ledenice 515
Historické ohlédnutí
KAŠPAR JOSEF MARUNA
Kašpar Josef Maruna se narodil
v Trhových Svinech 28. prosince
1658, jako syn souseda Řehoře
Maruny. Studoval v koleji Tovaryšstva Ježíšova v Praze, kde
byl roku 1685 vysvěcen na kněze. Od roku 1699 byl knězem ve
svém rodném městě.
Zde se významně zasadil o výstavbu a obnovu místních církevních památek po dlouhé a
ničivé třicetileté válce. Zasloužil
se o opětovné postavení kostela
Nejsvětější Trojice v barokním
slohu, v roce 1712 byla jeho
zásluhou zvýšena věž (zvonice)
děkanského kostela Nanebevzetí
panny Marie a opatřena cibulovitou barokní bání. Ještě dnes je
zřetelné, kam kdysi původně věž,
jejíž vrchol tehdy kryla klasická
gotická střecha, dosahovala.
Okolo roku 1720 založil Maruna
bratrstvo pro postavení sloupu
svatému Janu Nepomuckému
na náměstí. Slavnostní zasvěcení se konalo v srpnu 1723. Toho
se již nemocný farář nezúčastnil,
zemřel 22. listopadu 1723. Byl
zřejmě na svou žádost pochován
v kostele (toto později zakázal
Josef II. svými reformami) u oltáře sv. Barbory.
Dne 22. listopadu 1948 se konala v děkanském kostele vzpomínková slavnost k 225. výročí
Marunova úmrtí. Slavnostní mši
sloužil u oltáře svaté Barbory
děkan Jan Urban. Na zeď kostela, v místech, kde Kašpar Josef
Maruna odpočívá, byla umístěna pamětní tabulka s nápisem:
Zde pod dlažbou chrámovou
před oltářem sv. Barbory v Pánu
odpočívá, očekávaje slavného
zmrtvýchvstání P. Kašpar Josef
Maruna, farář a rodák zdejší.
Narodil se 28.XII. 1658 - zemřel
22.XI. 1723. Čest jeho památce!
Jako vzpomínka na dávného kněze se uchoval Marunův dopis,
kterým zval svinenského purkmistra na svou primici (prvně
slouženou mši) do Prahy:
Slovutný a vzácný pane purkmistře a primátore: Nastávající šťastný a veselý velikonoční svátky a
vše co by kolivěk laskavý pán
sám sobě přál a vinšovati ráčil,
nápodobně celému sboru slavnému magistrátu vinšuji a přeji
srdečně rád. Vedle mého laskavého pána také i slavný magistrát
ano i celou obec na moji první
mši svatou velikonoční outerej,
kterou v Praze sloužiti budu, poníženě zvu. Než poněvadž vidím,
že nemožno jest osobně přítomně bejti, aspoň jedním myšlením a vzpomenutím přítomnost
žádám. Kdežto mojí první oběť
Bohu obětovati budu, nezapomenu prosbu učiniti, aby ve všem
což by duši užitečné bylo i tělu
prospěšné uslyšáni byli za prokázaná netoliko mně než i doma
pozůstalým sirotkům dobrodiní.
A tak poroučeje se mému laskavému pánu a spolu celému magistrátu zůstávám každého času
k službám volný Casparus Josephus Maruna.
Jiří Čajan
Z farní kroniky IX. DÍL - PAMĚTI DĚKANA ŠIMÁKA
To věda, zašel jsem si na to lépe;
šel jsem na radnici a řekl jsem těm
pánům, že bych rád ten nepořádek
v sakristii přetrhl, že míním ohlásiti, aby se skrze sakristii nechodili, aby tedy ti páni nemyslili, že se
to skrze ně činí a požaduje je, aby
i oni budoucně kostelem do své
stolice šli, bylo mé ponouknutí od
nich přijaté. Jsa z té strany ubezpečen, ohlásil jsem hned v neděli na
to (první neděli postní) osadníkům
po ranním i po velkým kázání takto: „Že jest tento chrám Páně dům
Boží a tím samým, jakž sám P. Ježíš výslovně řekl, dům modlitby, a
že z něho každý, kdo sem z jiného
ohledu přichází, peleši lotrovskou
činí, jest každému z vás povědomo.
Z té samé příčiny jest to povinnost
každého pořádného křesťana, aby
hned po prvním zvonění, přijda
do chrámu Páně, veřejně Bohu se
klaněl, nejdražší oběti mše s. přítomen byl, zkroušeně se modlil,
aneb horlivě slovo Boží poslouchal a tomu následovně, aby zde
žádných pokoutních míst – nevyhledával, jedním slovem, aby zde
příslušný pořádek zachoval.
K docílení tohoto příslušného pořádku se dnes láskám vaším ohlašuje, že od zítřejšího dne to zde tak
nepořádné vcházení a vycházení
skrze sakristii, jakož i tam mezi
službami Božími pohoršlivé se
zdržování docela zapovídá. Budeli tam míti kdokoli nějaké řízení,
ať tam jde kostelem a jak to, co
tam jednati chtěl, vykonal, ať zase
hned beze všeho marného se tam
pozdržení do kostela vyjde. Aby
se po skončených, jak ranních, tak
velkých službách Božích snáze
z kostela vyjíti mohlo, otevrou se
ty druhé protější kostelní dveře.
Mimo to se zároveň zapovídá to
zde obyčejné sedání v zpovědlnicích, neboť i tam žádný sprosťák,
který si z toho postranního místa
jenom posměch činí, docela nepatří. Pak-li se kdo podle toho nezachová a tím pro svou neposlušnost
zde veřejně zahanben bude, ať
nápotom žádnému jinému příčinu
svého zahanbení, krom sobě samému, nepřičítá“.
To se tak ohlásilo, já sám i p. kaplani jsme šli několikrát skrze kostel do sakristie a po kratičkém čase
se žádný skrze sakristii jíti neopovážil. Díky Bohu, že ta spousta
přestala.
Svíce na Hromnice
Byl nápodobně zde ten obyčej,
že na den očisťování bl. P. Marie, při svěcení svíček hned po
duchovních, také zdejší p. představení, dříve totiž v prvnějších
letech p. kněhvedoucí, 2 p. radní,
p. představení obce, p. učitelové a
kostelníci také k oltáři přikročili a
z ruky světícího faráře svíce obdrželi, nejen na průvod, ale vzali si
je domů. Když nastal roku 1842
sl. Magistrát, tu šli také i ti páni,
jakož p. rada, kancelista, početvedoucí i právní sluha pro svíci, ano!
i paní radová!! a když kdož z nich
na průvod pro domácí zaměstnání,
neb ouřední práci do kostela přijíti nemohl – poslal si pro svíčku!
Tak se stalo, že již 30 svíček na
takové rozdávání na den Hromnic
nepostačovalo. To mne zamrzelo,
dal jsem tu výlohu schválně do zádušních oučtů a požádal jsem p.t.
p. Vikáře, aby to nepřijal, až mu
zádušní oučty k potvrzení předložené budou, což on také učinil
/viz zádušní oučty od roku 1848/.
Když přišlo Hromnic roku 1850,
vzal jsem knihu tu zádušní a ukázal jsem to tam pánům řka, že jim
svíce víc dáti nesmím, že mi ta výdej nebyla přijmutá. Zlostí nešli na
ten den do kostela k průvodu krom
p. rady, jemuž jsem nechal dáti
svíčku skrze kostelníka k průvodu
s tím doložením, aby jí po průvodu
hned zase kostelníkovi odevzdal.
– Od toho času se dávají pánům
všem zdejším k průvodu svíce,
které však hned po skončeném
průvodu kostelníkovi a tím samým
kostelu se opět dávají. Zase díky
Bohu, že ta zbytečná výloha konec
vzala.
Porady učitelů
I tohoto roku se držely tak nazvané, na stránce 80 popsané porady
učitelské. Opět bez všeho následku kromě toho, že se při nich vyjednalo, aby učitelové také země
a děje-spis dítkám přednášeli, což
mnohý, když to sám uměl, dle
možnosti učinil.
Rybníček
Toho roku v měsíci dubnu jsem
nechal udělati v té první stružce na
dolním poli malý rybníček a posázel jsem hráz lipama a řežaby a
nasadil jsem do něj ještě toho roku
28 malých kaprů, kteří jak náleží,
poněvadž jsem je krmil, tím rokem
vyrostli. Bylo mi to velmi divné,
že byli všichní, když jsem na podzim lovil, divné až k podivení, že
je Svinenští nepokradli. Stála mne
ta práce toho rybníčka 50 zl w/w.
Oumrtí pana biskupa
Dne 4. června zesnul v Pánu náš
-5-
nejdůstojnější pan biskup Josef
Ondřej Lindauer. Dejž mu Bůh
lehké odpočinutí. Byl od Budějovických sousedů až příliš nenáviděn, také jej kočičinou poctili.
Když však zemřel a oni zaslechli,
že jim na špitál asi 40 000 zl odkázal, tak jej počali chváliti, řkouce
to byl diamant nevybroušený!
Most na Wízdalky
Poněvadž se Bukvičtí sedláci na to
mrzeli, že se jim jezdilo prostřední
polní cestou a pak přes jejich kus
louky k hájku, tedyť jsem nechal
dělati most za hájkem přes potok
k Wízdalce, aby se tady, ačkoli to
velká objížďka jest, na pole u hájků jezditi mohlo. Dlouho-li tam
obstojí, nevím.
Dle farní kroniky připravil
Jiří Čajan
ZAJÍMAVOST
Přílety a odlety čápů v Trhových
Svinech 1873 - 1884
rok......příletpáru......odlet......počet
mláďat
1873....2.4..................15.8.
4
1874....21.4. a 5.5......29.8.
3
1875....16.4. a 23.4....26.8.
2
1876....3.4. a 8.4........1.9.
3
1877....4.4. a 24.4......16.8.
0
1878....1.4. a 7.4........22.8.
2
1879....1.4. a 2.4........18.8.
6
1880....13.4. a 18.4....23.8.
4
1881....10.4. a 4.5......28.8.
3
1882....2.4. a 18.5.......8.9.
3
1883....6.4. a 13.4......23.8.
2
1884....2.4. a 10.4.......-
5
(všechna uhynula)
13.6. hnízdo shozeno větrem
(podle záznamů ve farní kronice)
Jiří Čajan
Literární koutek …
V září 2007 vyhlásil Klub mladých čtenářů Albatrosu literární soutěž pro mladé autory, a to na téma Můj nejbáječnější (nebo nejhrůznější) zážitek z prázdnin. V redakci Albatrosu se sešlo na 640 příspěvků (povídek i básní), z nichž
odborná porota pod vedením básníka Jiřího Žáčka a spisovatelky Ivony Březinové nakonec vybrala 10 nejlepších textů v každé kategorii. Mezi 10 vítězných
textů v kategorii 11-15 let se dostal i student Martin Jaroš z tercie Gymnázia
Trhové Sviny.
Mgr. Iva Kumstová
Cesta Římem tam a zase zpátky
aneb Příběh člověka od Martina Jaroše
Jednoho krásného dne, za sedmero horami a sedmero lesy, prostě za osmdesáti
tunely, v krásné zemi jménem Itálie se naše rodina (tj. sestry Petra a Markéta,
já-Martin, otec a matka), chtivá poznání, vydala do města, které se nazývá Řím
neboli Věčné město.
Automobilem jsme zaparkovali před starými městskými hradbami u blízkého
kostela San Giovanni in Laterano, u kterého protestovali demonstranti. Po jeho
prohlídce jsme se vydali ke Koloseu a po Posvátné cestě jsme vystoupili na
To study or not to study English …
Anglický měsíčník Bridge je určen studentům všech typů škol. V letošním, už
jedenáctém ročníku, je pravidelně vypisována soutěž o nejkrásnější, nejnápaditější a nejpoetičtější báseň. Rozdíl je pouze ve formě, kterou zadává redakce
časopisu. V listopadu 2007 dostali studenti zadání vymyslet akrostichon. To je
báseň, jejíž písmena na začátku každé řádky ukrývají například jméno autora.
Dokážete přečíst vzkaz od Kateřiny Dvořákové, studentky kvarty Gymnázia
Trhové Sviny?
Nothing is impossible
Kapitol. Sestoupili jsme po Kapitolských schodech a přešli na blízké náměstí
Piazza Venezia, kde se nachází památník věnovaný králi Viktoru Emanuelovi
II. Vyrazili jsme ke krásné Fontáně di Trevi a Španělským schodům, kde nám
bohužel začalo pršet. Šli jsme k Pantheonu, potom jsme překročili řeku Tiber a
uzřeli mohutný Andělský hrad. Do státu Vatikán nám chybělo už jen pár kroků.
Před vstupem do chrámu sv. Petra kontrolovali zavazadlo, ale něco se jim nelíbilo. Z batohu jsme museli vyndat termosku a předat ji policii ke kontrole. Po
chvíli nás vpustili do chrámu, ale brzy nás vyhostili, protože už zavírali.
Když jsme vyšli ven, byla už tma a tak jsme se vydali zkratkou k automobilu.
Jenže park, jímž jsme chtěli projít, byl uzavřen. Jelikož jsme už byli znaveni,
zeptali jsme se římského občana na cestu. On nám řekl, že máme jet městskou
dopravou. Asi po půlhodině autobus přijel a my jsme vyjeli zpět. Vystoupili
jsme skoro na opačné straně centra a ve tmě jsme se znovu vydali k automobilu. Když jsme k půlnoci přišli k místu, kde jsme ho zaparkovali, už tam nebyl
a auta okolo byla spálená a ohořelá. Zjistili jsme, že naše auto stálo na místě
pro invalidy, a tak jsme si vyšli k nejbližší policejní stanici. Zde jsme zaplatili
pokutu a vyjeli do tmy. Vždy, když nás na nějaké z křižovatek poslala zelená
značka k dálnici, na následující křižovatce informace, kterým směrem se dát,
chyběla. A tak se stalo, že vždy po určité době a mnoha najetých kilometrech
jsme zase projížděli centrem. Když už jsme měli centra po téměř dvou hodinách bloudění dost, dostali jsme se konečně na dálnici.
Z toho plyne ponaučení, že všechny cesty vedou do Říma, ale jen jedna z Říma
a tu je těžké najít.
Katka opravdu dokázala, že nic není nemožné, a byla redakcí časopisu Bridge
oceněna jako vítězka třetí části soutěže Rhyme Time.
O pár týdnů později se název našeho gymnázia objevil v časopise znovu – tentokrát napsala septimánka Lucie Korecká báseň ve formě anglického sonetu.
Posuďte sami, zda si první místo v 7. čísle Bridge zasloužila:
A sonnet is a song, a sweet soft sound
A flute´s tune as it flutters, flies and flows
It flits and floats, a melody follows
Uplifting to all souls that it surrounds
A nightingale whistling between the eaves
Enchanting with its chant of calm sweet art
A harp in a bard´s hands that charms the heart
A finch trilling hidden in linden leaves
Never give up!
Odd sentence … or no?
Today I said to myself …
Hey … let´s write an acrostic
Impossible thing for me?
Never quite talented for poetry? But …
Giving everything into this …
Instantly trying to think
Simple, difficult, long or short?
I don´t know …
Maybe writing about nature? (would it be nice?)
Possibly about a beautiful sculpture? (from the ice?)
Or should I just scribble …
Something without sense?
See?
I´m almost ready …
Before finishing
Let´s just say
Even though you are not a poet, you can do this!
Hear trickling hill streams swiftly drift away
A river´s singing spring, frisking and free
And then again the angry raving sea
The rage of grey waves in a heaven´s bay
A sonnet sings aloud or calls and chimes
Or whispers low and slowly sailing time.
Ocenění v časopise Bridge ale i první a druhé místo v okresním kole letošní
Olympiády z anglického jazyka jsou důkazem, že angličtina je pro obě studentky nejenom prostředkem dorozumívání mezi lidmi, tedy nástrojem každodenní komunikace, ale dokáží ji použít i kreativně – například k napsání básně.
Lucie i Kateřina získaly na GTS dobré základy a zároveň i motivaci pro další
studium anglického jazyka.
Mgr. M.Poláková
Maturitní ples 8.A v Borovanech
Maturitní ples trhovosvinenského gymnázia se letos 29. února vrátil na historické a tradiční místo – do kulturního sálu v Borovanech.
Třídní profesorka Mgr. M. Langerová řádně ošerpovala své studenty
a studentky, kterým tak už nic nebrání, aby se radostně vrhli do maturitního finiše. Nechybělo samozřejmě předtančení, bohatá tombola,
břišní tanečnice ani půlnoční studentské překvapení. Ke skvělé zábavě přispěl i výborný výkon hudební skupiny S.A.M.
Mgr. F.Slípka
Foto: Jiří Pelouch
-6-
Časopis Trháček - mladí novináři píší Víte, co je CITES?
nejen o své škole
Před Vánocemi spatřilo světlo
světa první číslo nezávislého
občasníku Základní školy v
Trhových Svinech s názvem
Trháček (titulní strana na snímku). Časopis, který je plný informací ze života školy, vlastní
tvorby redaktorů, zpráv o sportu, rozhovorů, hádanek, vtipů a
kreseb dětí, připravuje redakce,
složená zatím výhradně z dívek
– žákyň devátých a osmých
ročníků.
„Mezi námi se najde pár dětí,
kterým je slovo slohová práce
bližší než těm ostatním. Píší si,
ať už na papír nebo do deníků
různé zážitky, básničky, kreslí
obrázky na cáry z bloku. Minulý rok se zrodil nápad vytvořit školní časopis, přičemž se objevila
příležitost pojmenovat sbírku těchto cárů „články“. Byla nám proto na
začátku školního roku 2007/2008 nabídnuta možnost psát do školního
časopisu. Také jsme se mohli zúčastnit semináře (vzdělávacího kurzu)
ve Waldmünchenu na téma tvorba školního časopisu,“ píše v redakčním úvodu k Trháčku Kristýna Němečková.
Mladým novinářům přejeme pro tvorbu školních novin hodně inspirace a vytrvalosti a mnoho spokojených čtenářů.
Petra Vicková
Proti Tvojí únavě - Patrola Ti zahraje!
Tak nám ve Svinech opět zahraje country kapela Patrola.
Po loňském úspěšném vystoupení v restauraci „U Čáhů“
bude hrát na stejném místě, a
to 19. dubna od 20 hodin.
Pavlína Jíšová, první dáma českého folku, o skupině Patrola
napsala:
„Pánové z Patroly jsou zcela jistě veselí chlapíci. Protože, pokud
jsem správně poslouchala, ze
čtrnácti písniček je jich třináct
v dur. Už proto posluchačům
dokáže Patrola zvednout nála-
du. Na kapelní navštívence také
najdete heslo - proti Tvojí únavě - Patrola Ti zahraje. A v dur
zpívají pánové i smutnější texty.
Všechny smutky pryč! Patroláci
hrají a zpívají rádi a věřím, že na
country bálech roztancují i bručouny… Takže raději pozměníme
jejich heslo: Se skupinou Patrola
pozvi všechny do kola.“
Z historie kapely:
Vznik této českobudějovické
kapely se traduje někdy k únoru
léta Páně 1995, zpočátku hráli,
kde se dalo. Od hotelových barů
Tak to už vědí i naši „osmáci“. Byli totiž na dvou výukových programech v ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou. Jeden nesl název Vyhynulá zvířata a druhý Kdo nese kůži na trh.
Oba programy obohatily naše žáky o další zajímavosti v oblasti přírody a péče o ni. A co že je ten CITES? Je to oficiálně používaná zkratka ÚMLUVY O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI
DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHU a PLANĚ ROSTOUCÍCH
ROSTLIN, někdy se jí též říká WASHINGTONSKÁ ÚMLUVA. Česká republika je jejím členem od 1.1.1993.
Děti si mohly ohmatat mikročip, zkusily si identifikovat dva stejné
druhy hadů, zahrály si na kupující exotické zvěře kdesi v cizině…
I program, zaměřený na vyhynulá zvířata, přinesl řadu zajímavých
poznatků. Teď už mimo jiné děti vědí, že u nás nežije norek evropský,
ale že byl zcela vytlačen norkem americkým, nebo že chtějí-li zažít
opravdové dobrodružství, tak musejí vyrazit vzhůru do lesů Beskyd,
kde možná narazí na vlky i na medvědy.
Děkujeme pracovníkům ZOO za pěkný přístup k našim žáčkům.
L. Bustová
až po švýcarský Zürich. Od Silvestra 95 se v kapele vystřídalo
několik muzikantů. V roce 1998
se kapelnictví ujímá Vladimír
Matějka z Trhových Svinů.
21.6.1996 se na vystoupení pro
fanoušky oficiálně prezentoval
Fan Klub skupiny. Patrola nahrává své první CD s názvem Stopa. Vyšlo v roce 1997 a křtil ho
Tomáš Bohm - kapelník skupiny
Karolina. Rychle se umístilo v
country Hitparádě a hráli jej snad
všechna rádia v Čechách a dokonce i rádio Bratislava. Na jaře
roku 1999 natočen maxisingl na
kterém jsou tři skladby. Dlouhej
den, Jak ti říkat mám a Světlo. V
průběhu roku 2000 nahrává Patrola druhé CD s názvem Dlouhej
den se 13 vlastními písněmi a
jednou převzatou.
V současnosti skupina vystupuje
ve složení: Vladimír Matějka kapelník, první kytara, zpěv, Petr
Hlaváček - banjo, zpěv, Štefan
Holubják - doprovodná kytara,
zpěv, Marcel Vodák - basová kytara, zpěv, Jiří Podhora - mandolína, zpěv a foukací harmonika.
Od prosince 2007 má kapela šestého člena – na housle je dopro-
-7-
vází Bohuslav Králíček. Za 13
let sbírání zkušeností na různých
festivalech, veřejných vystoupeních apod., si Patrola vytvořila
velmi široký repertoár, který
osloví všechny příznivce country. Jak sami říkají, hrají vše co se
jim líbí, prostě „countrygrass“.
Koncem loňského roku dostala
Patrola angažmá od známého baviče Petra Novotného, který připravuje na druhé pololetí tohoto
roku velkou Bufalo Bill Show.
Jedná se o rekonstrukci slavného turné velkého pistolníka po
zemích Koruny České v roce
1906. Na venkovním prostranství za doprovodu Patroly, hrající
dobové melodie, a stylově oblečených tanečníků uvidí tisíce
diváků v sedmi velkých českých
a moravských městech přehlídku
kovbojských dovedností.
Naviděnou „U Čáhů“ se těší kapela Patrola a pořadatel Petr Petrus.
Více informací o kapele najdete
na jejich internetových stránkách
www.patrola.cz
Petr Petrus
[email protected]
Kino Trhové Sviny
Zde je kompletní program
Program kina od 1. dubna do 31. dubna 2008
3. 4. čtvrtek
v 19.30 hod.
VRATNÉ LAHVE
Česká barevná komedie
DD 103´
Mládeži přístupno
Vstupné: 55,- Kč
4. 4. pátek
v 19.30 hod.
5. 4. sobota
v 19.30 hod.
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
Americká barevná komedie
DD 102´
Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné:60,- Kč
6. 4. neděle
v 19.30 hod.
7. 4. pondělí
v 19.30 hod.
LET´S DANCE 2 STREET DANCE
Americké barevné širokoúhlé hudební drama
DD 87´
Hrají: Robert Hoffman, Briana Evigan, Will Kemp a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 65,- Kč
10. 4. čtvrtek v 19.30 hod.
11. 4. pátek
v 19.30 hod.
POKÁNÍ
Americké barevné drama
DD 122´
Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné:60,- Kč
12. 4. sobota
v 19.30 hod.
13. 4. neděle
v 19.30 hod.
O ŽIVOT
Česká barevná širokoúhlá komedie Milana Šteindera DD 90´
Hrají: Vojtěch Kotek, Dorota Nvotová, Bob Klepl,
Robert Nebřenský, Pavla Tomicová,
Ivana Chýlková a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 70,- Kč
14. 4. pondělí
v 9.45 hod.
a ve 13.15 hod.
Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ
DD 67´
KRTEK A HODINY
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 10,- Kč
14. 4. pondělí
v 19.30 hod.
OKO
Americký barevný širokoúhlý horor
DD 102´
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 70,- Kč
17. 4. čtvrtek
v 19.30 hod.
SWEENEY TODD : ĎÁBELSKÝ HOLIČ
Z FLEET STREET
Americké barevné muzikálové drama
DD 116´
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 65,- Kč
21. 4. pondělí
v 19.30 hod.
MEDVÍDEK
Česká barevná černá komedie
DD 98´
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 60,- Kč
24. 4. čtvrtek v 19.30 hod.
25. 4. pátek
v 19.30 hod.
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
Americký barevný širokoúhlý akční thriller
DD 100´
Hrají: Sylvester Stallone, Julie Benz a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 65,- Kč
26. 4. sobota
v 19.30 hod.
27. 4. neděle
v 19.30 hod.
O RODIČÍCH A DĚTECH
Česká barevná širokoúhlá komedie
28. 4. pondělí
ve 13.15 hod.
Filmové představení nejen pro děti ZŠ
DD 62´
ČTYŘLÍSTEK
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 10,- Kč
28. 4. pondělí
v 19.30 hod.
JUMPER
Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller
DD 102´
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné:65,- Kč
Mládeži přístupno
Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930
DD 110´
Vstupné: 70,- Kč
e-mail: [email protected]
18. 4. pátek
od 19.30 hod.
Osoby a obsazení
Ochotnická jednota Brloh
Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE
Úspěšná komedie o tom, co mohou způsobit zkratky
v inzerátech.
Georgette
Marie-Louisa Jeanie
Jacqueline
Spartakus
Bertrande
Bernard
Jean Přeložil: Jaromír Janeček
Režie: Lubomír Hovorka
19. 4. sobota
od 14.00 hod.
Divadelní společnost Podkova, Jihočeského folklorního
souboru Kovářovan - Kovářov
Milan a Pavla Škochovi: NÁMLUVY
Komedie
Osoby a obsazení:
Amálie Čiperová
Stanislava Rybníčková
Rozálie Čiperová
Pavla Škochová
Alois Karas, rybář
Prokop Kahoun
Josefína, jeho žena
Štěpánka Rybníčková
Emil Plužný, soudce
Martin Schmeller
Paní Moudrá
Petra Brčáková
Matěj Štika, vodník
Milan Škoch
Námět, scénář, scéna: manželé Milan a Pavla Škochovi
Režie: Milan Škoch
od 19.00 hod.
FIKAR - Divadelní a osvětový spolek Nadějkov
Philip King, Falkland L.Cary: VELKÁ ZLÁ MYŠ
Philip King a Falkland L.Cary patří k předním anglickým tvůrcům komedií. Z nich největšího úspěchu dosáhla právě dnes uváděná hra. Pan Bloome je úředníčkem v londýnské
kanceláři firmy Cumpibix. Jednoho dne se však náhodou stane v očích svých spolupracovníků Velkou zlou myší. To právě ve chvíli, kdy si všichni začnou myslet, že jejich
trapasy a problémy způsobil právě on. Při této komedii plné absurdních gagů se jistě
všichni dobře pobaví.
Překlad: Vladimír Pražák, František Miška
Osoby a obsazení
Fiona Jonesová
Mirka Dvořáková / Marita Veselá
Harold Hopkins
Petr Vach
Slečna Spencerová
Boženka Dvořáková
Price-Hargraves.
Jarda Souček
Mr.Bloome
Pavel Dvořák ml. / Dalibor Votava
Lady Chesapeaková
Maruška Kvasničková
Doris Poveyová.
itka Pincová ml. / Monika Pincová
Inspektor McNutt
Honza Peterka
Zaměstnanci firmy Chumpibix
Všichni
Režie
Dramaturgie
Světla a zvuk
Scéna
Kostýmy
Stavba scény
Nápověda
Jiří Jiroutek
Mirka Dvořáková, Jarda Souček, Jiří Jiroutek
Jiří čumpi Benda
Jiří Jiroutek
všichni
Pavel Dvořák st.+všichni
Maruška Kabíčková
(pro děti do 15 let nevhodné)
OCHOTNÍCI MÍŘÍ DO SVINŮ
NEDĚLE 20. 4.
od 10.00 hod.
Opět po roce přivítá kulturní dům v našem městě amatérská divadla působící v Jihočeském kraji. Po páté v řadě bude, předposlední dubnový víkend (od pátku 18. do neděle
20.), jeviště patřit ochotnickým hercům. Na Krajskou přehlídku venkovských divadel
Trhové Sviny 2008 se letos přihlásilo pět souborů s převážně veseloherním žánrem, ale
na své si přijdou i děti. Pravidelný účastník předchozích přehlídek - Amatérské divadlo
Hořice na Šumavě - pro ně už tradičně připravilo veselou pohádku „Kašpárek, Honza
a zakletá princezna“.
Chtěli bychom Vás všechny jménem účinkujících a organizátorů touto cestou co
nejsrdečněji pozvat na tento divadelní minifestival. Pevně věříme, že si z programové
nabídky některé kusy vyberete a budete se skvěle bavit. Vstupné je symbolických 50
Kč. Zakoupená vstupenka platí na všechna představení od pátku 18. do neděle 20.
dubna 2008. Děti, mládež a studenti mají vstup zdarma.
F. Herbst
Kašpárek:
Král:
Princezna:
Kalupinka:
Loupežník:
Baba Jaga:
Honza:
Vodník:
Šmidra:
Máma:
Čert: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie
Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Jana Jungwirthová
Iva Vejvodová
Markéta Tanzerová
Iva Vančurová
Václav Pecha
Vlastimil Švarc
Libor Lev
Tomáš Jungwirth
-8-
Amatérský divadelní soubor Hořice na Šumavě
Jan Jílek: KAŠPÁREK, HONZA A ZAKLETÁ PRINCEZNA
Pohádka pro děti od 3 let
Osoby a obsazení:
Jindřich Faltýn
Milan Kilian
Monika Grillová
Martina Lietavcová
.Jana Čurdová
Antonín Švec st.
Marie Vaníčková
Jana Brabcová
Antonín Švec ml.
Eva Koritarová
Karel Krčál
Růžena Šulcová
Václav Brož st.
Režie:
Vítězslav Kučera
Napovídá:
Zvuk:
Světla:
Hudba:
Hana Brožová a Anna Kotrčová
Václav Brož ml.
Vítězslav Kučera
Martina Lietavcová
od 15.00 hod.
Divadelní ochotnický soubor„SUchdolské Divadlo“,o.s. („SUD“)
Zdeněk Hovorka: PAMFILO A SPOL.
Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel. 386 322 930
po-pá 7.00 - 12.00 h. 13.00 - 16.00 h.
nebo (v době prodeje vstupenek do kina) 18.45 – 20.00 h.
Zajímavé osobnosti Trhovosvinenska
Karel Filip
Když se do krásných dívek „ z b l á z n í “ mladíci, je to přirozený života běh. Pokud se tak
ale stane „páprdům“, kteří by těm dívenkám mohli být otci ba dědečky, pak je to „drámo“,
ale někdy také velká sranda.
Osoby a obsazení:
Pamfilo, statkář Petr Toufar
Rufollo, povaleč
Vít Pávek
Ermín, básník Jan Mráček
Matěj Potměšil
Puccio, sluha od Pamfila Vít Lexa David Dvořák
Jakub, mnich Jakub Ďoubal
Tereza Kamišová
Améle, sestra Pamfilova Mária Jelínková
Iveta Čuháková
Ardélie, sestra Pamfilova Olga Imrichová
Alena Pilná
Lauretta, dcera Amélie Šárka Imrichová
Veronika Fuková
Janetta, služka od sester Michaela Sobotková
Šárka Budíková
Beritola, služebná u Pamfila Lenka Cvrčková
Marta Pilsová
Spoluúčinkuje Komorní soubor při ZŠ Rapšach pod vedením Františka Cvrčka:
Housle: Lenka Cvrčková ml.
Violoncello: Anna Cvrčková
Kytara:
František Cvrček
Klávesy: Marie Kepková
Flétny:
Jana Kepková
Mohutný poryv větru zvedl obrovskou vlnu a loď, která právě prováděla couvací manévr,
byla od zádě zalita vysokou horou vody. Expediční loď nejproslulejšího mořského badatele Jacques-Yves Cousteaua, slavná Calypso, šla během několika minut pod vodu, aby
nakonec klesla do hloubky až na samé dno.
Zkáza lodi Calypso se opravdu udála, ale ne na moři a ne Cousteauovi. Postiženým byl
trhovosvinenský občan, podnikatel a lodní modelář, pan Karel Filip. Jeho metrová maketa
lodi Calypso klesla do čtyřmetrové hloubky Holického rybníka. Po několika hodinách
hledání ji na dně ještě přišlápl potápěč. Nikdo nevěřil, že by se troska makety ještě mohla
účastnit blížícího se mistrovství světa lodních modelů. Během následujících šesti týdnů
usilovné práce na rekonstrukci, často po nocích a za pomoci manželky a kamarádů, se podařilo nemožné. Nejen že se vylepšený model Calypso zúčastnil Mistrovství světa lodních
modelů 2007v Petrohradě, ale ještě panu Filipovi získal cennou bronzovou medaili.
Karlu Filipovi je 54 let, narodil se ve Zlivi, bydlel v Českých Budějovicích, kde vystudoval Střední průmyslovou školu strojní. V roce 1997 se pak s manželkou přestěhoval do
Trhových Svinů do Štefankovy ulice. Oba jejich synové žili v té době již samostatně.
Před rokem 1989 pracoval v Kancelářských strojích, ale protože podnik po revoluci ukončil svoji činnost, byl náhle okolnostmi donucen začít v tomto oboru podnikat.
Dnes provozuje firmu TFK, servis a velkoobchod kancelářských potřeb, přičemž zastupuje firmu Canon. V Trhových Svinech měl na náměstí osm let prodejnu, ale z důvodu
časové náročnosti ji přenechal příbuznému.
Naprostou většinu svého volného času totiž věnuje koníčku – lodním modelům, a to již od
druhé třídy základní školy. Je členem klubu lodních modelářů KLoM Borovany, kde také
působí jako lektor a trenér žáků.
Stavba jedné lodi mu trvá průměrně 1500 hodin pečlivé práce. Za svůj život postavil
14 velkých modelů, plovoucích lodí řízených rádiem. Doma má například finský tanker
Kiisla, italskou jachtu Kohete a obývacímu pokoji vévodí ve skleněné vitríně Calypso (na
snímku), jeho nejoblíbenější loď. Drážďanské muzeum odkoupilo od pana Filipa makety
jachty Jadran a časově nejnáročnější model - ruský raketový křižník Varjag, který byl
ve druhé světové válce potopen Němci.
Na modelářských soutěžích se hodnotí stavba lodi, konkrétně shodnost s dokumentací a
dokonalost provedení, dále se boduje průjezd vytýčenou tratí. Takových soutěží se pan
Autor: Zdeněk Hovorka
Režie a dramatizace: Petr Toufar
Asistentka režie: Lenka Cvrčková
Produkce: Vít Pávek
Návrh scény: Šárka Budíková
Návrh kostýmů: Tereza Kamišová
Hudba: František Cvrček
Písňové texty:
Lenka Cvrčková
Technická spolupráce: Tomáš Pařík, Matěj Novotný, Jiří Kostelecký
DIVADLA
Sál KD T. Sviny
5. 4. sobota
Pohádkové divadlo Julie Jurištové uvádí pohádku
pro děti na motivy B. Němcové
od 16.00 hod.
Radovan Snítil: O DOBRU A ZLU
Od počátku všech věků světem zmítá dobro a zlo. Jak všichni víme, není zlo bez dobra
a naopak dobro bez zla. Ví to ovšem i samotné Dobro se Zlem? Patrně ne, a tak spolu
uzavřou sázku, kdo má nad lidmi větší moc. Do cesty jim přijde Michal, na kterém se
rozhodnou změřit své síly. Jak Michal ve zkoušce obstojí? Podaří se mu s pomocí obyvatel kouzelného lesa zachránit dívku zakletou na hradě zlé čarodějnice? O tom vypráví
pohádka.
Hrají : Julie Jurištová, Vanda Hauserová / Barbora Petrová, Radovan Snítil,
Libor Jeník / Dominik Linka, Radek Valenta / Tomáš Holý
Vstupné: 50,- Kč
15. 4. úterý
Divadelní spolek Frída – Divadlo Bolka Polívky
od 19.30 hod.
Dodo Gombár: PÁNSKÁ JÍZDA
Děj je zasazen do prostřed vesnického ochotnického divadla.
Specifikem tohoto souboru je fakt, že jej tvoří pouze chlapi. Ženy v této dědině hrát divadlo jednoduše nebaví. Proto je repertoár ochotnického souboru postaven čistě na mužích a život divadla na vesnici se stává vysloveně pánskou záležitostí. Z toho stereotypu
vytrhne soubor až příchod mladého avantgardního režiséra, který se rozhodne nazkoušet
s místními hvězdami přelomové představení. Jeho volba je odvážná, bude zkoušet Tři
sestry od Čechova. Tři hlavní postavy - Olgu, Irinu a Mášu ztvární tři chlapi. Naše nové
představení pojednává s patřičnou dávkou humoru a nadhledu o tomto netradičním zkušebním období.
Hrají:Jiří Pecha, Martin Trnavský, Radim Novák,
David Rotter, Klára Rotterová
Scénář a režie: Dodo Gombár
Hudba:David Rotter
Scéna a kostýmy:Jaroslav Milfajt
Filip zúčastňuje velice často. Mimo výstavy a předváděčky modelů soutěží každoročně
na česko-slovensko-polských pohárech, na Austria Cup, mistrem naší republiky je pravidelně od roku 2004. V roce 2004 dokonce získal zlatou medaili na Mistrovství Evropy
v Moskvě s jachtou Kohete (na snímku p. Filip na nejvyšším stupni vítězů).
V roce 2005 se stal nejen soutěžícím, ale také jedním z hlavních pořadatelů mistrovství
světa, konaného v České republice. Jako místo konání byli uvažovány Trhové Sviny, ale
pro nedostatek ubytovacích kapacit, které se nepodařilo dojednat ani ve svinenském internátu a také díky velké pomoci tamního starosty, byly nakonec vybrány Borovany. V Trhových Svinech se na Velkém rybníce uskutečnila jedna část soutěže - závody plachetnic.
Příprava a organizace mistrovství světa byla pro Karla Filipa velice náročná, a tak kvůli
horšímu soustředění se tentokrát umístnil „jen“ na 4. místě.
Říkáte, že prodejnu v Trhových Svinech jste opustil z důvodu její časové náročnosti. Nepotřeboval jste náhodou více času na lodě? Co všechno vůbec takový koníček obnáší?
Je to opravdu jen koníček, nedělám ho pro peníze, naopak je to drahý koníček. Spolkne
veškerý volný čas, všechny dovolené. Je to náročná práce, která vyžaduje trpělivost, pečlivost a soustředění. Prostě koníček na plný úvazek. Ale baví mě to jako nic jiného.
A manželka to všechno akceptuje?
Bez její podpory a pomoci by to prostě nešlo provozovat v takovém rozsahu a s takovým
nasazením. Vždyť se mnou na mistrovstvích tráví každoročně dovolenou, ale my si to
dokážeme užít, vždycky se v místě konání někam zajedeme podívat.
Plánujete nějakou další maketu?
Mám teď rozestavěný francouský křižník Le Corso, potopený v 1. světové válce. Je to
prozatím můj nejdelší model, měří 187 centimetrů a stavět ho budu ještě nejméně 2,5
roku.
Pane Filipe, děkuji Vám za rozhovor, přeji hodně dalších úspěchů a hlavně pohodového
koníčka.
Petr Petrus,
[email protected]
Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč
-9-
Malé dobré rady do zahrady
Nebojme se vypěstovat
si ovocnou stěnu
Schematicky znázorněný růst ovocného stromu (neplatí pro broskvoň a višeň),
vedený jako ovocná stěna. Použitá podnož je vlastní nebo zakoupený mladý
stromek, který si následně sami upravíme. Ponecháme dva postranní výhony
jako základ prvního patra a prostřední jako pokračující kmínek druhého patra.
Ramena pater musejí být vedena asi ve 45 stupňovém úhlu, aby stejně sílila. V
případě, že nejsou stejně silná, slabší postavíme kolměji k dosažení stejné síly.
Všechny výhony mají jen růstové pupeny. V druhém roce se na nich růstové
pupeny mění na květní, ramena přirůstají z koncových pupenů, které musejí být zachovány bez řezu a zkracování. Ve třetím roce již stromeček kvete
a nasadí na plod. Ze shluků květních pupenů prorůstají větve druhého řádu,
které zůstávají již trvale a plodí. Jak je zde zdůrazněno, průměr kmene musí
být podstatně silnější než kmen nad rozvětvením prvního patra a stejně tak ve
všech patrech.
Kmen na nákresu č.I se dělí na tři výhony, které mají stejný průměr. Součet
ploch nových výhonů je vždy stejný jako plocha kmene. Tím vzniká nutné
odstupňování průměru kmene v místech rozvětvení. Míza zde vchází do slabšího stoupacího vedení, čímž se výrazně zpomalí rychlost průtoku mízy, ta se
mění na tlak, který mízu tlačí do stran, do ramen. Při úhlu 45 stupňů všechny
tři výhony jsou stejně silné, při menším úhlu, asi 30 stupňů, jde více mízy do
spodních kosterních větví, při větším úhlu (80 stupňů) bude pokračující kmen
silnější a ramena slabší. Stěna bude vyšší, více zaplněna ve vyšších partiích.
Sklon podle I a II je správný, který můžeme ještě korigovat zdvižením nebo
skloněním ramen. Podle III je bohatý v horních partiích, ale dolní jsou špatně vyživená. Naprosto nevhodná ploha vodorovná až podosá neplodí vůbec a
spouští růst vlků. Odstraňování vlků nebo jejich zkracování stav ještě zhoršuje.
1
2
3
4
5
6
9
Nyní se podíváme na pokus vypěstování ovocné stěny. Byly zabetonovány
ocelové sloupky, nataženy dráty a větve ohnuty podle návodu do vodorovné
polohy, aby vytvořily kosterní větve. Protože byly stromky již vysoké, došlo
ke zkrácení na žádanou výšku. Systém je tím odtlakován, míza směřuje kolmo
nahoru k náhradě ořezaných větví. Sílí jen kmen a větve nejvyššího patra, míza
přechází spodní patra, kde větve zůstávají slabé, nevyživené. Chybí nutné zúžení kmene mezi patry. Strom již neplodí.
10
Č.1 – ukázka stromu po řezu, starého 20 let. Má zkrácené letorosty, na kterých
se měly tvořit květy – neplodí.
Č.2 – neplodí, ale má již letorosty, na nichž se mohou v příštím roce vyvíjet
květy. Stár asi 25 let.
Č.3 – květy se vyvíjejí, ale zahustí se strom dalšími vlky. V červenci můžeme
odstranit několik nejsilnějších vlků, plodí po 24 letech řezání.
Č.4 – také „sklizeň“
Č.5,6 – několik „parádníků“
Č. 9 – stromky téměř neřezané, v posledních čtyřech letech vůbec
Č. 10 – a pravá sklizeň
Pro snadné pochopení závažnosti řezu a jeho následků jsem vytvořil číselnou
řadu, v jaké stavu se strom právě nachází.
- 10 -
Bohuslav Zachař
Jarní kolo fotbalové soutěže startuje
Po dlouhé zimní přestávce, která
trvala od 10. listopadu 2007, se
v sobotu 29. března 2008 rozeběhne jarní část soutěže 1.B třídy
mužů fotbalistům Spartaku Trhové Sviny. Po podzimu jsou muži
na 8 .místě se ziskem 19 bodů
s vyrovnanou bilancí 6 výher, 1
remízy a 6 proher. S umístěním
však nepanovala přílišná spokojenost, protože trenéři měli o počtu bodů jiné představy, a tak naplánovali pro hráče tvrdou zimní
přípravu, která začala již 4. ledna
(na snímku jeden z téninků).
Cílem přípravy bylo připravit
hráče na jarní část soutěže tak,
aby své postavení v tabulce vylepšili a hrou dokázali přilákat
diváky na náš fotbalový stadion.
Mužstvo trénovalo třikát týdně.
V úterý a v pátek ve sportovní
hale a v sobotu absolvovali hráči výběhy do okolí T. Svinů. Od
února pak přibylo každý víkend
jedno přípravné utkání, buď na
umělé trávě v Českém Krumlově
nebo na Složišti v Českých Budějovicích.
O výsledky v přípravě nešlo,
trenéři zkoušeli různé varianty
složení mužstva, snažili se do
něj zapracovat nové posily. Na
termín od 28. 2. do 2. 3. bylo naplánováno soustředění. Azyl našlo společné mužstvo mužů a dorostenců v Rapšachu. Trénovalo
Naši mladí nohejbalisté nenašli
přemožitele v halovém turnaji trojic
se třikrát denně, hráči zde měli
k dispozici veškerý komfort. Velké travnaté hřiště a malé hřiště
s umělou trávou přímo v areálu
a v hotelu byly k dispozici bazén, sauna, vířivka a posilovna.
Trenéři byli spokojeni nejen se
soustředěním, ale i s celou zimní přípravou, protože se hráčům
vyhýbala zranění a všichni přistupovali k tréninkům poctivě a
zodpovědně.
Oproti podzimu opustil mužstvo
pouze Silvestr Gocala, který odešel na hostování do Malont. Naopak mužstvo posílili Lukáš Lenk
na půlroční hostování z Olešnice, ze stejného oddílu prodloužil hostování do léta i Ladislav
Picek a z SKP České Budějovice
přišel taktéž na půlroční hostování brankář Bohumil Šturma.
Zveme tímto všechny fotbalové
fandy, aby si našli cestu na trhovosvinenský fotbalový stadion
a přišli se podívat, jak mužstvo
potvrdí kvalitní zimní přípravu
v zápasech s týmy jako jsou Horní Planá, Čtyři Dvory B, Frymburk, Zlatá Koruna, Vyšší Brod,
Kaplice B a Český Krumlov B.
Sledujte skříňku oddílu kopané
na náměstí v loubí, kde budou
termíny jednotlivých zápasů vyvěšeny.
Dne 16. února pořádal náš oddíl
halový turnaj trojic v nohejbalu starších žáků.
Turnaje se zúčastnili trojice těchto
oddílů:
TJ Spartak Trhové Sviny „A“, TJ
Spartak Trhové Sviny „B“, Solidarita Praha „A“, Solidarita Praha „B“
Avia Čakovice, Hapon Horažďovice, Kotlářka Praha, Šacung Benešov
Systém turnaje byl nastaven takovým způsobem, aby jednotlivé trojice odehrály během turnaje alespoň
šest zápasů. Po počáteční nervozitě
byl k vidění velice atraktivní nohejbal. Starší žáci hrají na těchto lépe
obsazených turnajích již pouze na
dva dopady míče, takže nohejbal na
plážích a osadách je pouze „odvarem“ toho, co jsou hráči této věkové
kategorie schopni na kurtu předvádět.
Ale zpět k turnaji. Naše první trojice
hrála ve složení: Tomáš Kápar, Jakub Smoleň, Jiří Tůma
Druhá trojice: Vojtěch Tripes, Daniel Fík, Ondřej Matějka
K vidění byly zápasy plné nasazení,
ale i velkých zvratů, kdy jeden se
povedl i naší druhé trojici ve čtvrtfinále s trojicí Šacungu Benešov.
V semifinále na sebe narazily trojice
Trhové Sviny „A“ a Trhové Sviny
„B“. Šťastnějším týmem byla trojice T .Sviny „A“ a po velmi vyrovnaném zápase postoupila do finále.
V dalším semifinále porazil celek
Čakovic - Solidaritu „A“.
V zápase o třetí místo nestačilo naše
„béčko“ na Solidaritu „A“ a prohrálo těsně 1:2. V tomto zápase se projevila únava našeho „B“ týmu, který
nedává přípravě tolik, kolik by bylo
David Beneš
Masopustní turnaj Taekwon-Do ITF
v Borovanech
A jak to tedy dopadlo?
1) Trhové Sviny „A“
2) Avia Čakovice
3) Solidarita Praha „A“
4) Trhové Sviny „B“
5) Šacung Benešov
6) Kotlářka Praha
7) Hapon Horažďovice
8) Solidarita „B“
Trochu nás zklamala účast (spíše
neúčast) sportovní veřejnosti, ale ti
co přišli, určitě nelitovali a neodešli s přesvědčením, že nohejbal je
sportem pro důchodce (ale ve svých
mnoha formách i pro ty důchodce.) Takže se těšme na červen, kdy se
do Trhových Svinů sjede opravdu
to nejlepší, co v této kategorii hraje
na českých hřištích.O dalších přípravách na MČR Vás budeme zcela
jistě informovat.
Josef Kápar,
trenér mládeže Už 27. dubna začínají naši žáci krajskou soutěž.
A zde je rozpis jednotlivých turnajů:
KP ŽÁCI JIHOČESKÝ KRAJ NOHEJBAL 2008
kolo
V sobotu 1. března 2008 uspořádal Fight Club České
Budějovice v tělocvičně základní školy v Borovanech Masopustní turnaj Taekwon-Do ITF, na kterém
uspěli i malí taekwondisté z Trhových Svinů:
Dora Todorovová - 1. místo (sestavy-tull) a 3. místo
(boj-matsogi)
Nikola Morongová - 3. místo (tull) a 3. místo
(matsogi)
Lukáš Valenta - 1. místo (tull)
1
Mgr. F. Slípka
10
- 11 -
třeba. Ve finále se tedy utkaly trojice
Trhové Sviny „A“ – Čakovice. Finále nabídlo velmi atraktivní nohejbal
v podání obou finalistů.
Naše trojice si však po celý zápas
udržovala tří až čtyřbodové vedení a v závěru si mohli T. Kápar aj.
Smoleň dovolit na útoku několik
exhibičních úderů a dovést finále
do vítězného konce. V současném
složení je naše první trojice schopna
porazit kohokoliv ze žákovské špičky v ČR.
2
3
4
5
6
7
8
9
datum a čas
místo
27.4.2008 9:00
Trhové Sviny
8.5.2008 9:00
Trhové Sviny
18.5.2008 9:00
Dynín
8.6.2008 9:00
Cep
14.9.2008 9:00
Milevsko
kategorie
dvojice
trojice
jednorázový
KP vojic a
trojic
dvojice
trojice
dvojice
trojice
dvojice
trojice
Společenská kronika
Mladší přípravka v zimě nelenila
Diamantovou svatbu, tedy úctyhodných 60 let společného života,
oslavili 16. února letošního roku manželé Mičkovi. Slavnostní připomenutí jejich svatby se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu
v Trhových Svinech a nevěstu a ženicha na něj doprovodili rodinní
příslušníci a přátelé.
V letošní zimní fotbalové sezoně jsme mohli po dlouhých
letech opět sledovat výkony
našich nejmenších hráčů z mužstva ml.přípravky r.1999 a mladší. Zápasy v hale byly pro naše
Tr.Sviny.
Tímto bychom chtěli chlapcům
poblahopřát a poděkovat za
skvělou reprezentaci našeho oddílu a města Trhové Sviny.
benjamínky úplně něco nového
a přesto, že jejich fotbalová kariéra začala teprve před 7 měsíci, podávali výborné výkony.
Vedení oddílu přihlásilo mužstvo do dlouhodobého halového
turnaje v přetlakové hale na SKP
ČB kde jednou měsíčně odehráli 3 zápasy se soupeři z celého
kraje. Po základní části postupovalo mužstvo do pětičlenné
finálové skupiny na krásném
třetím místě a při účasti 10 tak
kvalitních soupeřů ( Dynamo
ČB, Loko ČB, Tatran Prachatice, Třeboň, SKP atd.) se mluvilo o možném nejhorším 5. místě
jako o velikém úspěchu.. Ale
pozor - chlapci se na konci zimní sezóny hodně zlepšili a předváděli krásné a srdcem odehrané zápasy. Po posledním utkání
turnaje bylo rozhodnuto…Na 3.
místě turnaje se umístilo mužstvo ml.přípravky Spartaku T.
Sviny.
Rázem vypuklo jásání a nadšení
všech rodičů, babiček, dědečků
a příbuzenstva, které naše mužstvo neúnavně povzbuzovalo po
celou dobu turnaje. Ale to nebylo všechno, pořadatel turnaje
pokračoval v hodnocení.
Nejlepším brankářem turnaje se
stal František Pavel ze Spartaku
Mužstvo ml.přípravky odehrálo
během zimní sezóny celkem 26
utkání (20 turnajových, 6 přátelských) ve kterých vstřelilo
71 branek a 59 branek obdrželo. Nejlepším střelcem se stal
Petr Chromčák s 20 brankami.
Nejplatnějším hráčem mužstva
Josef Troup. O výkonu našeho
brankáře Františka Pavla vypovídá úspěch na turnaji.
Mužstvo se připravovalo dvakrát týdně, a to jednou ve sportovní hale města a jednou v hale ZŠ Tr. Sviny, která poskytla
prostory zcela zdarma v rámci
podpory mládežnického fotbalu.
Foto: Julie Jandová
Domeček - středisko pro volný čas
a integraci - DM CČSH
ulice Branka 588, Trhové Sviny 374 01, tel. 386 322 545
Dne 29. února 2008 proběhl na Domečku v Trhových Svinech kurz
Drátkování pod vedením p. Daniela Vyhlídky. Účastníci se seznámili
s technikou a odrátovali si láhev. V měsíci dubnu připravujeme: 5.4. od 9.00 Batikování na hedvábí,
12.4. je Keramický kurz I. (Keramika II. dne 17.5.) – také od 9.00,
16.4. Savování triček od 18.00.
Pokud budete mít zájem o nabízené akce, kontaktujte nás, s týdenním
předstihem, než Vámi vybraná akce bude probíhat, na adrese : Branka
588, Trhové Sviny 374 01 , tel. 386 321 545,
e-mail : [email protected], akce se uskuteční za účasti minimálně
5 přihlášených !!!
Těšíme se na Vás !!!
Změna termínů vyhrazena !!!
1. JVS a.s.
Severní 8/2264
370 10 České Budějovice
Nepřetržitá havarijní služba 387 761 911
Nepřetržitá info-linka
800 120 112
E-mail:[email protected], http://www.1jvs.cz
Nabízíme Vám:
• zneškodňování
zvláštních odpadních vod
(septiky, tukové lapoly bez dopravy)
• montáže přípojek
• lokalizace úniků vody z potrubí
• poradenská, inženýrská a
technická činnost
• laboratorní rozbory pitné vody
• čištění kanalizačních přípojek
Vaše provozní středisko
Borovany
sídlo: ČOV U Stropnice, Borovany
tel., fax: 387 981 313
vedoucí střediska: Pavel Božák
mobil: 602 421 814
Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
Marek Neužil a David Štojdl
Foto: Vladimír Matějka
Popiska k fotce:
Horní řada zleva: trenér David Štojdl, Radek Capl, Matěj
Pexa, Vojta Pavel, Jan Mráz,
Petr Chromčák, Jiří Ebonhoch,
Marek Neužil, Marek Lukáš,
Michal Smoleň, trenér Marek
Neužil.
Dolní řada zleva: Lukáš Valenta,Vojta Jezl, Luděk Rolínek,
Tomáš Kruťko, František Pavel,
Josef Troup, Martin Fesl, Robert Kossi, David Nídr.
Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte prosím paní ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na
podatelně tamtéž.
Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fota a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková
– tel. 386 301 483, e-mail: [email protected], podatelna – tel. 386 301 411, e-mail: [email protected], více na www.tsviny.cz
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit.
Rukopisy dnešního čísla byly předány do tisku 26. března 2008. Poslední termín k předání příspěvků příštího čísla je 15. dubna 2008.
TRHOVOSVINENSKE LISTY • Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí • Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32,
374 12 Trhové Sviny, IČO 245 551 • ev. šč. MK ČR E 10896 • Vychází 12 x ročně • Předsedkyně redakční rady Petra Vicková
Technická úprava Petra Vicková • Tisk: Herbia s.r.o. • Náklad 600 výtisků • Cena tohoto výtisku 5 Kč

Podobné dokumenty

bílkovina celková v moči – odpad

bílkovina celková v moči – odpad STANDARD OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

Více

Vyhlášení sportovců roku 2009

Vyhlášení sportovců roku 2009 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků mezi městem Soběslav a ČR-Povodí Vltavy, s. p., v souvislosti s vyřešením majetkoprávních vztahů k pozemkům v souvislosti s výstavb...

Více

Pruvodce STRAZNICKEM

Pruvodce STRAZNICKEM V současné době dochází ke značnému oživování kulturních tradic za nebývalého zájmu mladé generace, z nichž vyniká již tradiční „Jánská pouť“ v červnu a říjnové krojované hody s právem. V obci akti...

Více