Specifikace základních údajů zakázky

Komentáře

Transkript

Specifikace základních údajů zakázky
Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově
Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ
IČ: 00669784
Interní číslo zadavatele: 001/2015
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Václav Lisý
Kontaktní osoba: Václav Lisý
Specifikace VZ
Název VZ: TRN Janov - rozšíření rozvodů medicinálních plynů
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Stavební práce
ID zakázky: T004/15V/00006825
Dne: 04.03.2015 12:22:15
Specifikace základních údajů zakázky
Název a kontaktní údaje
Fáze veřejné zakázky
Stav veřejné zakázky
Id veřejné zakázky
Název veřejné zakázky
Seznam evidenčních čísel zadavatele
Interní číslo
Zadavatel veřejné zakázky
IČO zadavatele
Správce veřejné zakázky
Stručný popis
1
Příjem nabídek
Zadávací řízení
T004/15V/00006825
TRN Janov - rozšíření rozvodů
medicinálních plynů
Zakázka je vytvořena na základě průzkumu trhu
001/2015
TRN - Léčebna v Mirošově - Janově
00669784
Václav Lisý
Jedná se o rozšíření již stávajících rozvodů
med.plynů celkem na čtyřech odděleních
léčebny.
Ne
Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon do zaměstnání
Václav Lisý
[email protected]
+420371521116
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon do zaměstnání
Václav Lisý
[email protected]
+420371512116
Předmět zakázky
Zakázka rozdělená na části
Pořadí
1
2
3
4
5
6
Ne
Položky předmětu zakázky
Kód CPV
Množství za
položku
terminální panel-panel odběrný na 33157800-3 56,00
omítku
Skříň ventilová
33157800-3 4,00
Kyslíkový ventil
33157800-3 3,00
Potrubní konzole
33157800-3 220,00
Kyslíkové armatury
33157800-3 40,00
Trubka Cu
33157800-3 460,00
Název položky
Měrná jednotka za položku
Kus
Kus
Kus
Kus
Kus
Metr
Předpokládaná hodnota
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Jedná se o předmět VZ uvedený v seznamu zboží, který je přílohou Ne
nařízení vlády č. 77/2008
Předpokládaná hodnota bez DPH
520 000,00 bez DPH, 629 200,00 s DPH,
109 200,00 hodnota DPH
Předpokládaná hodnota bude vypočtena z položek předmětu
Ne
Typ veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota bude uvedena ve výzvě
Ano
Zakládáno na základě RS
Ne
Zadávací řízení
Výsledek zadávacího řízení
Druh zadávacího řízení
Stanovení způsobu zadání veřejné zakázky
Bude použit nestandardní druh zadávacího řízení
Bude do zadávacího řízení zařazena eAukce
Bude zveřejněna výzva k podání nabídky?
Jednorázová smlouva
Otevřená výzva
Výzva k podání nabídky
Ne
Ne
Ano
Doba a místo plnění
Doba plnění od
Doba plnění do
Místo plnění veřejné zakázky
Základní popis plnění
NUTS kód
2
15.04.2015 00:00:00
29.05.2015 00:00:00
U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843,
CZ
Jedná se o rozšíření již stávajících rozvodů
med.plynů celkem na čtyřech odděleních
léčebny.
Plzeňský kraj
Požadované kvalifikační předpoklady
Kvalifikace jsou specifikovány analogicky k ustanovení §
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ
§ 53 odst. 1 písm. a)
§ 53 odst. 1 písm. b)
§ 53 odst. 1 písm. d)
§ 53 odst. 1 písm. e)
§ 53 odst. 1 písm. f)
§ 53 odst. 1 písm. g)
§ 53 odst. 1 písm. h)
§ 54 písm. a)
§ 54 písm. b)
§ 54 písm. d)
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ
Požadovat originály dokumentů před uzavřením smlouvy
Je vyžadováno předložení čestného prohlášení dodavatele o
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Prokázání pravosti dokladů
Zadavatel umožňuje předložení SKD nebo SCD jako prokázání
kvalifikace
Ne
Ano
Ano
Ano
Doba a způsob podání nabídek
Lhůta, do kdy je uchazeč vázán svou nabídkou
Lhůta, do kdy je uchazeč vázán svou nabídkou(ve dnech)
Způsob zajištění obchodních a platebních podmínek
Určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit
Ustanovení, která musí být součástí smlouvy
Lhůta pro podání nabídek
Způsob podání nabídky
31.08.2015 00:00:00
Návrh smlouvy je součástí nabídky
dodavatele
31.03.2015 08:00:00
Podání nabídky elektronicky prostřednictvím
eTržiště
Hodnotící kritéria
Základní hodnotící kritérium
Způsob hodnocení
Sestavení pořadí při stejném pořadí nabídek
Vzorec pro výpočet bodového skóre
Nejnižší nabídková cena
Automatická metoda hodnocení
Losem
Zobrazit postup výpočtu
Přehled kritérií
Nabídková cena
Hodnoty vkládá uchazeč
Jednotka
Typ vztahu
Uchazeč vloží cenu včetně DPH :
3
Váha 100,00%, Minimalizační kritérium
Ano
Kč
Po položkách
ne
Požadavky na zpracování členění nabídky
Součástí nabídky bude produktový list dodavatele
Specifikace požadavků na produktový list
Další požadavky na členění nabídky
Informace o veřejném certifikátu
Ne
Další specifikace veřejné zakázky
Bude otevírání nabídek veřejné
Bude se konat prohlídka místa plnění?
Datum otevírání nabídek
Požadování vzorků
Doplňující informace
Další informace
4
Ne
Ne
31.03.2015 08:30:00
Ne
Výzva k podání nabídky
5
Název dokumentu
výzva k podání nabídky
6
Výzvy k podání nabídky
Popis dokumentu
Datum vytvoření dokumentu
04.03.2015 12:19:05
Seznam dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou
Úřední název
Uživatel
B.Braun Medical s.r.o.
Ing Soňa Blatnická
48586285
Fonika Medical s.r.o.
Ing. Daniel Henych
28925050
SCHOELLER INSTRUMENTS,
Jan Vosáhlo
25065939
s.r.o.
TRIGON PLUS spol. s r.o.
Ing. Martin Musil
46350110
EAST - WEST TRADING, spol. s Ing. Josef KRANDA
45788405
r.o.
POTRAVINOMONT s.r.o.
Zbyněk Řezníček
25838580
Petr Haška - AquaOsmotic
Petr Haška
44039298
Stamed s.r.o.
Stanislav Kohout
29161941
MEDICOOL TRADE s.r.o.
Jaroslav Kolář
29021286
Covidien ECE s.r.o., organizační
Mária Herczogová
27445241
složka
BIOKYB s.r.o.
Ing. Jan Bohunčák
25247581
Audionika s.r.o.
Jan Odstrčilík
25359827
M&P invention s.r.o.
Aleš Perlík
28928644
Ing. Ivo Mayer
Ivo Mayer
14746204
FUTURELAB TECHNOLOGY
Luděk Novák
28681631
s.r.o.
ASANTELA s.r.o.
Mgr. Markéta Čermáková
24226041
AUDIOSCAN, spol. s r.o.
Monika Štrosová
40615421
ES SERVIS, spol. s r.o.
Miroslav Burda
45799822
CMI s.r.o.
Ing Jan Lantora, MBA
47117320
ANKABA, společnost s ručením
RNDr. Eduard Urminský, CSc.
64792404
omezeným
SIMLAR s.r.o.
Michal Bartůněk
24217239
BEXAMED s.r.o.
Zuzana Kocourková
24766356
FORDENTAL a.s.
Radek Brázda
29306540
Hradecká lékárenská společnost,
PharmDr. Jitka Jafarianová
24144339
s.r.o.
ROCHE s.r.o.
Daniel Richter
49617052
I.T.A.-Intertact s.r.o.
Marie Prachařová
65408781
bioMérieux CZ s.r.o.
Jolana Martinská
27391981
Beckman Coulter Česká republika
Klara Svobodova
28233492
s.r.o.
Cardimed s.r.o.
Ing Radim Bělobrádek
02416034
MEDICA FILTER spol. s r.o.
Michala Vintrová
00669555
Medical Equipment, s.r.o.
Patrik Hanes
61168858
Ars Audio spol. s r.o.
Ing David Matějka
25100971
CHIRONAX ESTRA spol. s r.o.
Ing. Ivo Daněk, CSc.
49357409
AMEDIS, spol. s r.o.
Ing. Hana Poslušná
48586366
Medicom a.s.
Ing. Jan Marek, CSc.
00538078
d-Health s.r.o.
Ing. Libor Svatoň
61247651
CHEIRÓN a.s.
Bc. František Šimánek
27094987
MSBF, veřejná obchodní společnost Ing. Miloslav Schmidt
25754289
Interpharmac, s.r.o.
Ing. Pavel Bartoš
25277961
ASANTELA s.r.o.
Mgr. Markéta Čermáková
24226041
Božena Šimerdová
Božena Šimerdová
15532275
Vlastimil Tykvart
Vlastimil Tykvart
12835170
Canberra-Packard s.r.o.
Jiří Kotrba
44850867
BAUKOMPLEX a.s.
Ing Jaroslav Pospíchal
13583255
PROGOM CZ, s.r.o
ing. Jiří Medek
25524771
CHROMSPEC spol. s r.o.
Petra Smetanová
44794053
7
IČO
CHROMSPEC spol. s r.o.
ALINEX - Kácovská, s.r.o.
Z S Z, spol. s r.o.
Chironax ,spol.sr.o.
INSET spol. s.r.o.
LABtechnik, s.r.o.
ELMES PRAHA,s.r.o.
VAKUFORM s.r.o.
JIPAST akciová společnost
CHIS, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
BESICO Real,s.r.o.
Schubert CZ spol. s r.o.
BIOMEDICA ČS, s.r.o.
ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm.
GmbH, franc. S.R.L.A.)
BIČELS SERVIS, s.r.o.
MR Diagnostic s.r.o.
BORCAD cz s.r.o.
RadEX Primar s.r.o.
Damašek Jindřich
SEIVA s.r.o.
MORAMEDICA SE
FARMCARE s.r.o.
Ortoservis
OMNICON s.r.o.
TECHNODENT s.r.o.
EKONA GmbH, spol. s r.o.
IONMEX s.r.o.
BIO-RAD spol.s r.o.
Brugman Group s.r.o.
MEDISTA spol.s r.o.
Natur comfort obuv SE
Hoyer Praha s.r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
P - LAB a.s.
I.T.A. Servisní s.r.o.
Unimed Praha, s.r.o.
Dina-Hitex, spol. s r.o.
ALERE s.r.o.
SORAL & HANZLIK s.r.o.
ROCHE s.r.o.
Hist Medical
MEDISCO, a.s.
ELVIA spol. s r.o.
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.
BAXTER CZECH spol. s r.o.
MEYRA ČR s.r.o.
Dentamed (ČR) spol. s r.o.
DYNEX TECHNOLOGIES
ALFIDA s.r.o.
Natur comfort NP s.r.o.
SHERLOG eVito, a.s.
8
Petra Smetanová
Milan Kácovský
Ing. Stanislav Straka
Jan Lauš
Stanislava Kratochvílová
Zbyšek Vichta
ing. Hana Kotschová
Ing. Vlastimil Románek, CSc.
Pavlína Steinerová
David Hrubeš
Michaela Fialkova
Richard Hladký
K Andrejsek
Jitka Vochyanova
Vítězslav Bureš
44794053
14892359
49618245
47915081
16191072
25330586
65411587
60719044
25944711
46970363
00268577
65408918
41694783
46342907
45807051
Aneta Bičišťová
Ing. Daniel Šedzmák
Tomáš Ročňák
Ing. Hana Pokorová
Jindřich Damašek
David Vozáb, DiS.
Jiří Randýsek
Mgr Naděžda Rydrychová
Michal Semrád
Pavel Chlapec
Pavel Feifrlík
Miroslav Navrátil
Michalis Baliamis
Ing. Petr Svoboda
Marek Punčochář
Václav Straka
Štěpán Čermák
Soňa Hamšíková
Ing. Petr Tichý
Tomáš Přikryl
Bc. Kateřina Němcová
Mgr. Ivana Harantová
Shasihidhar Singh
Michaela Nováková
Bc. Martin Hanzlik
Silvie Slatinská
Ing Jaromír Hink
Mgr Marta Malinová
Ing. Karel Zimola
Jan Kašpar
Bc. Marcel Popper, DiS.,
Karel Jarolím
Martina Málková
Romana Šimánková
ing Aleš Rikl
Štěpán Čermák
Ing Michala Hudečková
03383407
25245791
25855042
60719478
71560637
49679643
29033811
28260082
26121760
45277133
02208890
41084977
27420213
49243764
28650590
60199865
29413621
60491582
25095145
63078601
24780162
14891344
46965661
29133068
40762882
49617052
28164679
25064746
44269277
62914511
49689011
41190327
25083163
48108731
25056492
28968620
24135909
SHERLOG eVito, a.s.
AZ-Medica Educa, s.r.o.
Lékařské přístroje s.r.o.
SORAL & HANZLIK s.r.o.
VWS MEMSEP s.r.o.
Dialab
Medical Imaging Systems
Gazar, spol. s r.o.
S & T Plus s.r.o.
MEDISCO Praha, s.r.o.
Tomáš Slavíček
Life Technologies Czech Republic
s.r.o.
Chemos Cz, s.r.o.
BSJ group s.r.o.
Dräger Medical s.r.o.
Linde Gas a.s.
Hospital-IN se
Sipoch, spol. s r.o.
OMS - ZOLL s.r.o.
CHROMEK SOUSEDÍK, s. r. o.
POLYMED medical CZ, a.s.
Síla přírody, v.o.s.
BALZANO s.r.o.
Getinge Czech Republic, s.r.o.
SUBITO CZ spol. s r.o.
HESPRO
COMPEK MEDICAL SERVICES,
s.r.o.
BioTech a.s.
Distrimed s.r.o.
DONAU LAB, s.r.o.
LHL s.r.o.
MEDILAB ČR, s.r.o.
Spinchem s.r.o.
PROMOS spol. s r.o. projekce,
montáže, servis
Walter Graphtek CZ s.r.o.
VIVAMED, s.r.o.
Shimadzu Handels GmbH,
organizační složka
WOMS International s.r.o.
Autor dokumentu:
Václav Lisý
9
Ing Michala Hudečková
Ing Petr Schejbal
Ing. František Studnička
Josef Srkal
Ing. MILAN JANOUCH
Ing. Štefan Matúš
Daria Zapletalová
Ivo Gazar
Jiří Černý
Mgr. Marta Malinová
Tomáš Slavíček
Mgr. Jiří Polínek
24135909
02683032
28513801
40762882
41693752
14889200
27904644
25747509
25701576
63986621
71922997
25761307
Eržika Kotková
Martin Přibáň
Alena Janovová
Pavel Řehák
Ing. Mgr. Simona Krejčová
Ing. Ivana Vajnerová
Jana Bašová
Petr Chromek
Marta Chládková
Petr Vencel
MUDr. Zdeňka Balounová
Ing. Pavel Křivonoska
Ing. Vít Švachouček
Pavel Formáček
Petr Čermák
63980541
27869407
26700760
00011754
24165191
60490748
46580379
26935431
27529053
24260126
25248961
27614883
27128814
45536686
49287885
Miroslav Hajný
Ing. Pavel Kolbaba
Marie Bílá
Martin Liška
Milena Zaketovićová
Andrea Španělová
Jiří Mikůš
25664018
27370046
45244651
27301800
25944991
03616592
42866103
Ing Václav Vlasák
Jan Potužník
Ing. Theodor Petřík, CSc.
26440318
28467299
15887103
Jan Votava
29110823

Podobné dokumenty

xi. kongres českých a slovenských dermatovenerologů

xi. kongres českých a slovenských dermatovenerologů Zkrácená informace. XOLAIR® 150 mg injekční roztok  Složení: Jedna předplněná injekční stříkačka s roztokem o objemu 1 ml obsahuje 150 mg omalizumabum. Indikace: Alergické astma: Xolair je indikov...

Více

Výroční zprávu za rok 2011 můžete stáhnout zde

Výroční zprávu za rok 2011 můžete stáhnout zde Lellková Šárka, Mgr. Línek Roman, Ing. Línková Šárka, JUDr. Lukšíková Kateřina Mikešová Hana Mikošková Dana Nádvorníková Věra Nováková Doubravka, JUDr. Nováková Marie Novotný Vojtěch Novotná Marta ...

Více

Moderní metody řízení centrální operačních sálů - Hartmann

Moderní metody řízení centrální operačních sálů - Hartmann  místo setkání všech nákladů  největší spotřeba materiálu a „lidských“ zdrojů  místo s největším plýtváním. Stejným způsobem je konstruován i úhradový systém DRG

Více

zde - DN FORMED BRNO sro

zde - DN FORMED BRNO sro Schmitz, Schwa-medico – Německo, Ratiolab – Rakousko, Prothia – Francie. Zajišťujeme montáž a servis dodávaného zboží, spolupracujeme s inženýrskou kanceláří se specializací na lékařskou techniku p...

Více

zde - DN FORMED BRNO sro

zde - DN FORMED BRNO sro Schmitz, Schwa-medico – Německo, Ratiolab – Rakousko, Prothia – Francie. Zajišťujeme montáž a servis dodávaného zboží, spolupracujeme s inženýrskou kanceláří se specializací na lékařskou techniku p...

Více