Test: O kolik zvyšuje povrch Rocbinda brzdný účinek?

Komentáře

Transkript

Test: O kolik zvyšuje povrch Rocbinda brzdný účinek?
-iJtttitílfm+,tEt
n
V poslední dobè
se zeiména pFed
pÈechody pro
chodce obievuie
povrch
zdrsnéni
zvySuiící brzdni
úèinek. Podrolrili
isme iei testu.
Pii rychlosti
50kmihzastavilvúz
na
B0cbindè
nanecelichóestinetrech.
orrhéauîobynaielod0lidi iehobrzdnó
dríhaÈinilapiesdeseta !úl metru.
Iffi::Xll'ii,Ìi';*ru:l
na nèkolika místechv Cesku.\ttSina
motoristùsiceví, iejde o zónuzvyÍující
brzdnllúòinek,;rlej enhrstkatuíí okolik.
Vihadním dodavatelem
tohotospeciílního povrchupro Ceskoìla Slovenskou
rcpublikìije spoleònost
Stavbaa údrzba
silnìcBÍeclav.
Na svich inîemetovichsÍónkóchudóvi zkleceníbrzdnéùihy naRocbindèpiibli:nè o tÍetinu proti béZnémuasfallu.
Povrch sezvisenou drsnostíby mèl lépe
fungovatnejenza sucha,ale i za destè.
V plpadè niledí samoziejmézólezína
tlouitce niíÍlrazy, alei v tomtopípadè by
mèlamít vÍraznè hrub!í Rocbindanavrch.
: .-::'
Piedtestem
OrtooS"tutuitnortinocl;nay ià prò
vozunenímo;né.Naiféstíjikloméveiejnychkomunikacínachriime takénapoly
gonu Max Cars, kde níó zómèr vítají
s nadÈenim.
kurzribezpeèné
,,Absolventi
jízdy si mohou na Rocbindèzkócení
brzdné&íhy ovéfit, piesnéporcvnóní
a mèieníjsme aleje(tè nedèlali",\Tsvèt
luje jednatel spoleònostiJan Faklor.
Zdrsréni povrchzdeinsîalovaìa
spoleònostQuo,kteróje úhradním dodavatelem
Rocbindv orc Stiední Cechv.
potÌeboval
Pi brzdè[íze
sedmdesítky
vúznaRocbirdé
témèisedmnóct
netrú,tedy
!0lovinusíÌly zebry.llruhialepr0ielcelousvoudélkouai zapieciodproclodce.
RocbindajesystémspoleònostiJoblingPurser z Velké Briiénie, v Cesku se popwé objevilav roce 2004.
JoblingPurser\,yrébfvlasinfpojivo,
,,Fin-rìa
kferé se mÍché s plírodním òi barvenym
tvrdym kamenivem frakce zrn jeden a: tii
milimeiry",\,ysvètlujeLadislavBalcar,jednatel spoleònosti Stavba a údrzba silnic Bleclav - Whradnlho dovozce pro Óeskou a Slovenskourepubliku.Kamenivo,kteúm je
drcenybauxit,lze barvitdle po:adavkù
a Bocbindutakodlisitod dalèíchspeciàlních
pruhúnapiftladpro cyklisty.
Balcark tomu dodévó:'Cena Rocbindy
v pllrodnfbarvéjepfibliznè620 Kò za melr
òwereònf, pastelové barvy B'jdou asi na 750
korun za meir". Napiíklad opatiit pfuchod
pro chodce Rocbìndou z obou stran pfrjde
piibli:nè na 126 000 korun.Toje cena,za
dva prulry o délce 28 metrl a èilce 3 metry
Podle Balcara o dé{ce zdrsnéného povrchu
rozhodujírychlostnÍlimiiy:,,DélkaRocbindy
se \,ypoòltàvà z maximAhí povolené rychlosti
na danémúseku,napfíkbdna rychlost50
krn/h je to 28 metnl. Vlipoòet Wchézf
z bzdnédrahy vozidlaa nenív nèm zapoòíténa reakènfdoba frdióe."
3a
Podmínkypro mèienijsouzdepímo
ideólní.Rocbindapokqfvdpoloviòní5íÍku betonového
povrchu.Na pravéstranè
le tedy pós óerveného zdrsnéného
povrchuo délcetficetmetrú.nalevéstranèìmaginómíkomunikaceZódnéúpravy
neprobèhly.
Piescelousíftuje alenamalovani piechodpro chodce.Dvaidentic
jedoucíautomobilyse zde
ké soubéZné
tedy mohouutkat.
na Rocbindèvystiídají.Mèiení brzdré
dróhyprobíhezasucha,tedyzaideílních
podmínekpro co nejrychlejòízastavení.
0kamiik praudy
Prvníporcvnóniprobíhóv padesítikilometrové rychiosli. Modry peugeot
jedoucípo Rocbindèzastavujepo 1,47
sekundóchna 5,667 metrech.Stiíbmy
vúz vjíUdí at na píechod,jeho brzdnó
dríha òiní 10,690metru a na zastaven
potieboval2,05 sekundy.Z padesótik
lometrovérychlostisetedyna Rocbindé
podaÈilo zastavit na necelich lesti
metrechiOpakovenítestua prostÍidíní
vozù pÌineslo vzdy podobnévisledky
ovlivnéné piedev5ímrychlostí reakce
fidiòe.
P.o dalùímèieniv sedmdesitikìlome
trovérychlostibylo nutnénejdÍíveprcdlouzitbrzdnouzónuz desetinapatnóc
metrú.Automobilna Rocbindèi piesto
vjel do pololiny piechodupro chodce
Brzdil 2.l l sekundya nakoneczastavi
délkou1,920metruna pÌechodu.Druhj
viiz alezastavila: zaótyii metryiirokou
zebrou. Piípadní chodci by zkótka
nemèliianci.
O tom, Ze RocbìndadokóZebrzdnou
drihu vÍraznè zkritit není pochyb.Její
instalace
ùa nebezpeòné
úseky,alei pied
frekventovanépiechody nebo u lkol je
tedy zcelanamísté.Protismykovypovrch
dokóie dobieposlouZiti v ryctÌìich zatíókich, na kruhovich objezdechnebo
napiíkladpied kÌi:ovatkami.Jednoduò
vÈude,kde je tÍeba zajistit bezpeòn
dobrzdénívozidla nebo zabrónitjeho
vynóiení (ncdotièivy smyk v zatióce).
Pneumatikyna RocbindèaÌe dostevaj
hodnézabraîa to zejménapii prudkém
brzdénís vozembezABS.
aaa
0ptimitr!ípodmilky
K dispozicidostóvóme
dvazcelashod
né Peugeoty207 s motorem 1.4 HDI
a ABS. Na pomoc si bereme stopky
a lasero{ móiiò vzdólenosti
Bosch.Do
vzdelenostidesetimetru pied piechod
jsme umístili kuiely signalizujícízaòíjezdec
tek brzdnédróhy- zde testovací
Slípnena brzdu.Poté,co zabzdí automobil naRocbindé,piesedne
do druhého
vozu,rozjedesena stejnourychlosta na
betonovém
povrchusvousnahuo co nejrychlejSízastavenízopakuje.Poté pieméiíme búdné dróhy.Test pro jistotu
nèkolikót zopakujemea automobilyse
f urèenívzdólenosti
isnepouiililaseroúméiiò.MíÌiliisnenaregistraòÍí
jsmevzddlen0st
pokudvielvùznapÌechod,
znaéku,
odeéítali
mezizaÉólkem
zebrya registraèní
zÍaèkou.