kdu_csl_06_2016

Komentáře

Transkript

kdu_csl_06_2016
DItUlIÉ
\YDÁNÍ
CERYEN/2016
NEBE
A
DUDY
AhtTBCOST DOZPRAVODAJT
NTVTSLO
M ě s t o Š l a p a n i c ev r o c e 2 0 0 3
postavi|os rryuŽitírnclotace24
h y L t r v ý c jl cr d n o t c k n a Š v c h I o v ó
rriici.NaJeilrr:i
uhrar|iIizá|olt-tve
kupnÍ
CeI}\
a souhlasilis tÍrn,
ryŠi
Že t.lastnictví
na ně krt|i podrrrink á m d t l l a c e p ř i p a d r r ca Ž p o 2 U
letcch' Sttttcasnti
vt'C|r'ní
1tovaŽrlje
snrlouij.zaneplatné
a poŽacluie
po
nájemnícichstaLisícove
c|opla
1kv.
Yzhlederiik t'ornu,
ŽepartÍ
starostka
podáváobčanůnl
stálejednostranný r"iklad Sporu' přinášínrei ten
drrrhÝ.[aŽr|ýsi [ak můŽe:
udělat
vlasthínázoi na |-o,zda je jednáni
vedénÍ
městakorektniČiniko|i'
Jak se situacelryvíjí?
Nájenrnícizastoupeníprávníkem
Jouklenr zaslali do dneŠnÍho
dne
městu 10dopisů,snaŽíse domluvit,
r r a v r h u j Ía l t ' e r n a t i v y ,v Č e t n ě
vyltotovenÍrevizttíclrznaleckých
posudků.
A nejnovějŠí
postojrněsta,
respektivepaní právničk,v
Hamplové,která Slapanicev této karrze
zasttrpuje:"Vámi navrhovanou
schůzkupovaŽujente
za zb,vLečnou,
protoŽenenío ČeIrr
jednat...Prár'ník
Joukl, ktení neřeŠÍ
podobnour.ěc
poprvé'přiznává,Žetakové
jedrránÍ
jeŠt.ě
nezaŽi|.
KAUZA
ŘnŠnxÁ
Na
"ŠvnHrovl"
ZASTUPITELSWU
1 3 . 4 . 2 0 l 6p r o b ě h l o 1 0 . v o ř e j n é
z a s e d á n ÍZ a s t u u i t e l s t v am ě s t a
Šlapanice'
Panístarostkas radními
nedokázaliodpor'ědět,
ani na.|eden
dotaz náiemníků
bytti.Dtlporuču.i
enre zhlédnouLz'ár'nan na sLránkár:hnrěstapro utvořenívlast,rrího
názoru.
Panístarostkaneváhala azneuŽI|a
toho, Že je záznam ze ZM na
internetu a natoČilavlastnÍvideo
s jednostrarrnýrrr
lyk|arlemsporu.
Nejsme sami. komu tat,o forma
přijcle nekorektnia zar,ádějící.
Aby
to nakonecnedopadlotak,Žernísto
záznamŮ nám paní starostka
zhodnotísituaci podle sebe, abv
nebyl obČanzclrŽován.dloulrÝm ?9
záznamenr.,.
ProČpaní starostka rreodpovídala
na otázk1,,které padal,vpřímo na
REAKCENAZASTI]PITELSTVO
Marie I/uá|ova(KDU-ČSt)
je' Žece|ázáleŽiLosI
býa verlením
měs1arrtajována.
!m1rtné
Zádná kornunikaceš občány'dotčených
bytťrňóproběhla.
Irrťorniáci
šeobČalté
na poslední
c|rr'íli
dovědě|iz wébor.ých
strárrekmčstal-porrdÓ|Í
orlpoIcdnc'
ZascrlánibyIol,t.střcťrr,
takŽetitoIidélrrělijedelr
c|enna to,abyseseznámilišnprim,
o četnneměliani tušení
a r.edenÍtn
měslat;rk(bezjedinélro
tt1tozornení)
hr4ipostar'enipřerihoklvottt.ěc.
- l
z a s t u p i t e l s L r , u ?N e m ě l a b y b ý t
právě ona dostatečněinfornror.aná?
ProČncní v krátkém viderr sl,vŠet
i tlruhást.rana?0t,ázek.kterév této
sottvislosti r1vst.ávají,je spoust-a.
Pro ty z vás' kteřínechcetesledovat
celÓ čt.vřhodinor.é
vicloo,zveřejňujente stat,istikrrodpovědína otázkt',
kteréna panístarostkrrsměřoval.v.
Bilance dotazů a odpovědÍpaní
starostky
CeIkovypočet
dotazů:l8
Početotázek i Forma odpovědi
9
i Neodpovězeno
5
0dpovi písemně
g6.pffizénó=:hqnréš
2
I
1
Prověří
Ž#*ziffi
redakce
...pani starostkanevl co by na to
řekla, nechá to prověřit, ňebude
odpo.vÍdat
lrapříméotázkya r'|astrtě
za nic'nenese
rtdpor'ědnost
.'.
l \--
r/
'""
, -.^Al0
.
Brnrcídjfl,,,f6
JanZycháček(T0P09) :
.IsemŽdešenze skrrt.eč;no,sti,
Že 'Še
ohčanllemťtze
rlomoci
svých práv ani kdyŽporlepíše
slnlour'use "sq[n'' městem
a s jeho předsLavileli.
\lěs[enr,ve kleréntŽije..iehoŽ
zastupitclt'Ýolí,povaŽtrjt'
ho za koicktnÍlto
sntluvnílro
partncra
a platízdedane..Je
obsahsnlluvzár'adný
a neakceptovate|ný tlebojde 'ien o zmÍněné
nevyr,63on1
záméruna úřerlíl
desku'kteréobčannezar,itril
a rnáza to néstnásledkr.?
ČEtwENzzolo
NEVESLO
NEBEA DUDYANEBCOSE DOZPRA\'ODAJE
PETR:MĚsroSr vŮČt
R0ZH0V0RLIJKAŠ
EVSTRÍCI{E
HLOVACHOVAN{
ÍrŮu Švn
NAJEMN{
Do budoucísmlonry na byt 1"I na
před setlmilety.
vstttpol'al
Svehlové
AŽ
cenyse zar|luŽil'
KlriJiqŠikupnÍ
nli,.Iii!i."\.hťi
l';'Í
:[ii"i''J
mesta.Jak situacivnípá je.den
bvtůna SvehlovÓ?
z náienrníků
piiilii'; por'í.aLukáŠe
Petra,
mtáaeiev Cvk]istickém
Lrenéra
li;l.#
:ái';o
,*m'';li".JJí'l.
dal cvklistickézávody,organlzovď
neníptsob,it
pióaríast.ry
u ryt<tisticó
bazéňu.
jakop|avČík
ÝéškolnÍm
BohuŽelse změnilo vederríměsta,
Že město
které nás inťornrovalo,
Šlapaniceudělalo ch'vbu,kterou
bude chtít napravit prorlejemb1tů
za rroých podmínek.Novépodrnín_
ky znamenajístatisícovédoplatky
ze stran'vnájemníků'
V souČasné
situaci po nás město
poŽaduj.evíce neŽ pět miliónů
korun. Udajně je jiŽ tato částka
z a p o č í t á n ad o r o z p o č t um ě s t a
cestajak
to nejsnazŠí
avpodstatě.ie
pokladnu'
24 bytil
naplnit městskou
je maximálně48 voličů
a to přeci za
p ě t m i I i ó n 1 1s t o j í . T a k t o s i t o
wkládám já.
Posuňmesektomu,jakměstokauzu
prezentuje...
zprar'oclajise
Ano. V'eŠlapanickém
neťrplrré
pocllernéhonázorttobjevují
informace.
Conapňklad?
l t--1,[lisiirlirrrr
l.'rrkiiĎPi.ltl 1rrtttir rtrlíxjrlŽ*
spoltclrtírttt't.l:tntl}nto.Iilto: Josď \.aislial
Mohl byste nastÍnit VašÍaktuáIní
býovou situaci?
Do burlorrcí
smloulryna byt na ulici
Svehlovajsem vstupovaljako druhý
b u d o u c ím a j i t e l v r o C e 2 0 0 8 .
Vzhledenrk.podpisupana sLarosLy,
kulatémurazít'kuměsta a souhlasu
nebyltomuto
celéhozast,upitelstva,
syst,émudrivod nevěřit,. ZarlluŽil
jsem se do roku 2022,abychsi mohl
b y t ' z a d l e m é h on á z o r u n i j a k
pořÍdit'
podnrínek,
nezvýhodněnýcli
SmlornY jste tedy měl za platné
a budoucíkoupi za nezpochybnitelnou.Jakto, Žejenyníproblém?
vedení
Napříkladto, jak souČasné
prezentuje nápravu situaCe'
Žádníspekulanti.
Nájenrnícine.jsott
VŽdy se chovali k městu sluŠně
4 nyní jsou označeníza ,,lryŽirky.,
Slapanic.Udajnějsou bity na ulici
Svehlovaoro měst,ovelice nákladné
a to, želde vse z kapes občanů
města.
Na druhou stranu ale město
nezveřejňuje,že po celou dobu
peníze do
lybiralo ocl nájemnÍkťr
fonduoprav.Krleje částkapřel-lŠující rnilion korutr,na kterou ltenrá
nárok?
městosebemenŠí
Íici,žerozhoclováDáleby se slrrŠelo
ní města aktuálně řidí najatá
p r á v r t i č k a( p a r i í [ I a m p l o v á )
z Mohelnice.\'edenínrěstase vŽdy
odvolává na ni s tÍm, Že ona je
profesionála nemtiŽeměstuporaclit
Špatně.Rád b'vch i zde poloŽil
otázku.Pročnenínikdc zveřejněno,
týo právnísluŽbr'?
kolik měst,ost,ojÍ
Jak to' Že panístarostkanenapíŠe,
Že tyto penízejdou z veřejného
rozpočtutttěsta,a tím i pÍÍrno
z kapesobČanri?
Podobnýchotázekby bylovÍce.
- z-
A co komunikaceměsta s nájemník y ? J e z V a Š e h op o h l e d u v Š e
v pořádku?
Že není.Město se c|iová
N1yslím,
maximáIněnevs|"říc_
k nájenrnÍkůnr
ně. 0d saméhozačátkujsme vůbec
nebyliinformováni,Žese pi.ipraluje
prodej by'tůdle nouýchpodmínek,
rozdílrrýchod uzavřerrýchbudou_
cíchsmluv.Samotnézastupitelstvo
dosta]opodkladyk tétokauze snad
dva dny před zasedánírn,kde se
mělo o prodejirozhodovat.Na přímé
otázky,zda zastupitelévůbecvědí,
víceneŽpolovina
o čemhlasují,jich
r r e d o k á z a l ao d p o v ě d ě t ,n a t o Ž
rozuměargumentovat'
jsme si samozřejmě
Jako nájemníci
najali svéhoprávnÍhozástupce'
ktery-zastupujevŠech24 b'vtů,ale
větŠinou
to tttávelrnisloŽité,neboť
jiŽ někcrlikrát Žáda| o potlklady
k tét,ozáleŽitost,i,schůzkus vedenÍm města, ale snaha o .|akýkoliv
k o n L a k L ,n a v á , z á n ís p o 1 u p r á c e ,
dolrodu, nové reviznÍ znalecké
posudky',větŠinouskončilaneú_
je
Vtakowchto podmÍnkách
spěŠně.
těŽkése nějakrlomluvit,.
skutečně
ostirílri"
Petrtai,ir:
rt'rlci.tr};liŠ
Kcsprrrtir
z'lltltrdlis+-it.kt
Sptrlupuí*dai
Ire Sla1ranicídr.
l)r.'tra.
|ot'o:
anjlji'l.rr}<iiŠt
zal't$''|:20[J).
Jakéby vlastně mělo byt podle Vás
situace?
řeŠenÍ
současné
PanísLarostkaargumentujetím,Že
vedenimusíchovatjako
se souČasné
správnÝ hospodář. 0 tonr nikdo
doby
Ale rlo současné
nepochybrrje.
byly dělány chyby porrzeze strany
protojsemnázoru,
nrěstaSlapanice,
Žeb'vměla b1t nápravaČistěv jejiclr
kornpetenci.
HaS
CERVEN/2016
NHBE.\ DUD\'ANEBCOSE DOZPRA\'ODAJH
\E\'ESLO
KEJHAA|{EB
POTRrrr|{AH[]SAI\EJVÍC
IC
LETAKOVA
VALKACISTYCHSLAPAI\
[ J r v r . ez k. Č l á r rzk r tr e b o r i c Istt r á n e l '
Ci.slýr
pÍireakcittal\e|le
lr S|a1larlir.
a Durly:
lŽí,manipu|ací,
reakce
TenLozpůsob
politické
kulLury- publikovánÍ
očividných
války - jsme vŽdyodsuzovali'a prolo se na něm
na reakcičivedeníletákové
podí|eL.
nebudeme
p í s t a r o s 1nkaat v e h u
Cisl1ch
SIapanic
'|'ento
ústněr.nýcitát je úry-r,ek
č l l á t t k rpra n í s t a r o s t k y . r . r l ě I r r Ž
reagujena 1.Číslo
Nebea
obČasltíktl
dud,v.pararrrlidrtějej i'rlíntájaktl
letákor,our.álku,kterou .,lŽdr.coby
Čistyctr
Š|apalric
otlirztlr'asclrtržení
p r á v ěh n u t íČ i s t Š
Ó l a p a r l i|c<e t, e r é
a p o l n l o u v a č n Ól c t á l i y p r o t i
zaČa]ose Štral.otl,t)enár,ist
tlott
sottČasné
opozici.
a l l l a n i 1 l r r l a t i r . n í1 l ř e d r . o l e b n í
|(DL-CS1
L r or - o | b á czl ra u . j a l no t í s t r r
kantpanía 1loliraču.je
s ní nadále'
opoziccr,která jc tu prottl, abv
\ i e d e I r í | e t á k r l r é i . á l k 1 ' v Ž d , v t l d s u z kt lo. l t I r o l o r . a l a a k o n s 1 r t r k t i r n ě
r ' a ] i ? V u ř e c It ' o l e b n í k a I t t l l a n i
liritizor'alasottČasnér.edeníriřar|r
o l l ť 'tar ů
t t t Š| ' 1t , at tt c a B e t l r i|tl o ri c
chodil1'snad kaŽdi' tÝrlen Štvavé
1erla|ice
ll
IiaŽdýobčatlSlapanicr'í'Že to b'vlo
ffi
..1.:,
/tr4/ffc/sTlc#
št4p4ttttc,
sc#pi/t//ri#
/rEpEís/4E
/t/f//
t//I/4š/c#
ftzrrs/
DAJI
STARO
STOVI/STARO
STCEVTZPRAVO
I{ritikazazltě]az tist paní
a prar,ideInč
krilizováttartrbrikaPohltldcloslarostol,1.
[2116'p}5ig.
Přcd roIbanrib,v|aČasttt
(.T.Dalijsntesi trt 1lrácia aIta|1'zor,a|i
proslorr'ěltor.atlÝ
r''pořarlrr
Repor1éři
někt|e.jŠírrlu
staroslori a sotlr'astté
starost'lit'i
i.
rrcSlapanickÓnrzprar'oda.i
starostr.c'
vedení(píTrněná)
Statistikasoučasného
čÍslo
početstran
3
1,5
I
2
1,5
2,5
2
1,75
órÁ
procentuďnístarcstka
celkem
popsinýehstarosl]<p-u-.
vyjadre.nÍ
. -zp-rave-d4ie
1/2015
2/2015
3/2015
4/2415
5/2015
6/2015
1/2016
2/2016
(p.KlaŠka)
vedenÍ
Statistikaminulého
9,3
4,7
2,5
5,1
4,7
6,2
8,3
6,2
po-psata-
pocetstran
procenfuiálnÍstarostacelkem
čÍslo
po.psbý-c.h
zpla-v-qdaje$arpstpu' qiádrenÍ
Pgpsal
r/2014
3,5
9,7
4,9
2/2014
1,75
I
3,6
3/2014
Á
+
1,5
4/2014
5/2014
v2aB
2/2013
3/2013
1
I,5
2,5
2
3
4,2
7
5,5
9,4
ff/o
publikují
v podstatě
ccatřemvětámměsíčně).
suĚlnnÍ:
Obastarostové
stejně(rozdíl
0,3%
odpovÍdá
-í)_
Čunt.uxzz016
\EBE^ DLrDY
^NEB(]0SE D0ZPRNoDAJE
\H\ťSLo
CO SE DA ZVLADNOT]T
Zh ROKA PT]L}.IA
RADNICI?
J a k j s t c s ; l o k o j e r l i 5 ' ' r ' ý k o t t e n t ' . . k t e r Ýtzlaadr ivrar rl no ikcri p ř c d r e c | | o s t á r a j i c í v e r J e t t í v ť . e I e s ( . i s t Ý n r i S I a p a l l i c e r
j s 1 es i s p t r Č í tkaot .i i kl I a s t r r í tphr t r j e k tlů
t l l r ls t | n t Ž e ltttíŽt t s h r t l e Č l t C
i Irtllu. ld e l ás t l t l Č a srt .teéc | e lrtaÍt | t t i csee | ( X )t n i I i r l t t v
kortlnatlti.litorcprári' Ir'Ží
lrarictrrl\{čI,
Š|ana
nicr'.]
Nabíz.Íntc
Vám moŽnoststrtrČnÓlto
srovnánÍ
aktir.itsottČasného
vcdenÍlntlstaza prr'níro|ia pťrlpo r,olbách.
a rnintr|Óho
:f:i
KLASKA
TRl\Ti\A
v
Y
VS"
Co udělalopředcházející
vedenÍ
v čeles lidovcina Šlapa_
nickéradniciza prrrríroka půl?
- polovinaroku2008)
(vletech2007
r
Ťi
Co udělalosoučasné
vedenív čeles ČŠ
na Šlapanické
prrrrí
radniciza
roka půl?
(vletech2015- polovinaroku2016)
r p Í . í 1 l r arre. kao n s t r i t k cp. ae r ' i I o n zr rá k l a r l n íŠ l i o l r
. zar etlen Ísr stéttlttcltlnlácih o liontposttlvání
a lltetl t r citc l t o t t
s l-lazétle
. p ř í p r a v ap r 9 . i e ] i t uR e k o n s t r t r k c e I e l i t r o i n s t a l a c e
a osr-ětlellí
ZS
. ttásIar'baIttateřské
Školr,.
Zaltrádkas 25 tiorílttiIttís[v
a sezázetttítlt
c podárlíŽárlostio dolitcirtaprojektRozŠít,eni
strar'or.átií
ZSSlapanice
. spoIuPráCelta přÍ1lrar-ě
oll1trrého
scxtboruBrněnsliá
pole
. pro.|ekt
paniclréh
Šla
tl rněsts|iého
mobiIiáře
. I)o\'é
pilr-rchr.I8
as|altolé
rrlir:
a cltotlriíkri
l Iror|rloi.ě
2Ď
niliorrtiKčl
. l e]ktl|epé
Slapanir:lré
\.árroce
201Ďzai]35000l'trrtrn
. zIepŠeItí
t'eře,jrlé
tIo1lrai
r r i..zar.etlenÍ
pťrlnoČního
spo.ie
NlHDtlolJedřichoi
it
(rrli
J i ráskol'a)
" oprarl'choc|rríliti ce .JanáČkot'a'
I t o v Ýč i s ti t ' is t r o . Ij r az a l l t e lá t l ít t l i c
t l o r . át t t í s t a1 l r or e t l Č e t l1íl e j s k tai z a r ' e t l e t tlíi o Š iIi t a 1 ; s í
exlirenrerrt-r,
r , s t a l . l ; as p l a Š | i o r}é
' ar l a ]i z a c e
. ttt]t'á
tradiceniěs1sliic.lr
a dalŠích
kul1urrtíc'lr
alrcÍ
1;Iesti
zlepŠeIrí
\lět,]
sltrŽell
" pro.jet
. zísliání
prtlná|iuptttll.é
r|otace
t.isternové
attttttno|liIol'é
pro IrasiČe
stříIiaČkl-
o
(zrlrtlj:Sla1larrickÓ
zpravocla.jc)
Zdá sevám roztlÍlznatelný?I nánr. Stáler.ícetlllČanťi
se ptá.prtrČ
tomutak.je.Jec|rior1.světien
í|tr-chtltn
tneIi:
tJDRZ0VACIi.í]::;}:::::i]il'řilÍ:,T::řli];'l[iifiiílil,ř].
KOALICE:
vcdclltí
zaČalrl
ul.čltitltnol.a[
,svt1ii
rrrli.tj. Žc rrŽnt.isoutl}lozice,
alt:r4ádnttttci
krlalicc.a začalo
se dír'atdo1rřerlu.
pl'estalti
se stálelta něcorrytttIour.at
a zač:alo
prautr,atpro Iidi.
skttteČttě
,/l _
NF]B!].\ DTIDYANEB COSF]DOZPRA\'ODAJE\E\,F]S],[)
CI]RVEN/20I6
KCNIA
MILIOh{T]
POZOR!COBUDTSTSTOVKOT]
UCTTCHMTSTA?
V m i n u l é mc l á n k u - H o s p o d a ř i l
n t i t i u | sÝt a r 0 s t aa , . i e l t o "k o a I i c e
Š 1 r a t n .é. .?' '.'j s e r tstl j b i l .z c b u r l u
nadále
městar.enor.at
hospoclaÍení
p o z o r n o s t ' P r r d I ea k t u á | n Í c h
i l t | o r t n a c\í4 i r r i s t e r s t l fai n a n c í
I e Ž e l ror ab a n k o v l t íÚcchL e c hn r e s l á
i00'9 mil. KČ.
k 31.12.2015
rekordrrícli
J c l r o c e I k o r .záa d I u Ž c t r t lpsřti t o n r
b 1 | ak e s t e j n Ó m rdrn i 7 2 . 6 6n r i l .K Č
z j e t l i n é hdoť t r o dtrttu; l t taá r o z s á h l á
Školy.
rekonst
nrkcezák]adni
Kroně otázk1.kdc se tarnty peníze
vzaly, nás rlriŽe napadnout,talié
otázka,co s tětl.tipenězibude?Ze se
tam tY penízerzalr. je r1.sledkem
hosoodaře_
solidrrího
dlorrhodollého
t r í z e j t t l é l t at l t i t l u l ék o a l i c e r Č e I e
s I0U_CSL,protoŽei r lotlir'stupovarozpočtu
lv do příjmriměstskélro
dobíha.jící
dotace z rnirrirlýcirlet
(celkeni21,8mil. KČ).
koallctl
DneŠní
k hospodaí"ení
za rok a pů|přispěla
zejnr.tírrr,
Žeto za[ím,.nepokazila'..
A cos peněziclělat?Taknapříklati:
. DneŠnÍ
koa]ice rnůŽekdr'koliv
dluh splatit, protoŽe ciizi na
tiČtech
vicepenězneŽdluŽí.
. \lůŽepenízena ťrČ[ech
investo_
lat. protoŽcdlulrrrrávclnrinízký
v,vrnáhat
úrok0'8%roČně.
NeInusí
po nájemnících
městskýchb1'tti
na Svehlověulici vr.ŠŠí
procle.iní9 9
na
cenv,ani se nemusír,vmlottvat
hospodařenÍnrinrrlého
ŠpaLrré
v e d e n í p ř i s r r i Ž o v á n íd a n ě
z t t e m o v i t o s tp, ío u z e o . j e d e n
stupoň.
. VedleuŽ schr.álenélro
dvountilio_
příspěr,ku
nor.ého
na rekonstruk_
r ' i S o l ' o l onr r . t n ů z cs o u í . a s t r á
koalice přispět také na rekonstrukci 0rlovnv.coŽ dosud
wtrva|eodnrítá.
. N,IůŽe
koncčItězaČítrealizovat
otázky rlopraw a parkor,ání_
koncepcijsmecobybývalé
r,edenÍ
rarlnice připravili. \r kaŽdén"r
p ř í p a d ě t r á s r , Š e c h t tbyu d e
zajÍnrat,
Cose s penězina úČtech
stane...
V í c en e Ž | 0 0 m i l I o n ůn a r i Č t e c h
města je l'ýsledkérnsolirlního
l r o s p o d a ř e r rzíe j m t i n an r i n u I e
rsIu1lolalr
Do
!9o'li,..,' 1lříjntů
l 00Drnalrcl
0otace.
99
[rnilrorrr]
120
PRTHLTD TINIAN{
CI
MESTASLAPANICTZA
PTTLTT
POSLTDh{ICH
1BO
80
60
l. .i. "
4g
20
penízer, ntěstské
pokladně
zadlrtŽenost
výsledeklrospoclaření
2a1o zo11 ro12 ?o13 zor+ zors [rokv]
t3
hospodářskoukrizi let 201l_ 2012,
Loriskýchvjslcdkti něsto dosáhlo
jak rrkazuje [eČkovanáČárana
dÍkyvýrazntimrrhospodářskému
přiloŽenérn
grafu.
růstur. CR (4i3%tlDP).Jen daňovébyl,v
rekordní
111,4
od
státu
q
q
i]řljm).
k hosptrda_
DtreŠltí
koalice1rřis1lě|a
obdrŽených
nil' KČ'a to bez rlalŠÍch
za roka pů|zejména
tim.Že lo
p ř Í s p ěkr t i s t á t t r a d o b í h a j í c í c h l.ení
zatím
lnepokazila.''
přÍjnry
.
tak
nrohly
být
r]otací.
Celliové
......
99
215,8mil. 1162 výdaje182,3rnil. I(c.
I1ospodaření
města tecl\.skončilo
S ledinou rviimkou roku 2014,kcly
přebfikern
mil.
Kč.
bYla rea|izovánanutná a rozsáhlá
t.loni
33,4
rekonstntkcezákladníŠkoly,
která
H o s p o d ař e n . i m . ě s t a^ s k o n Č i I o
za přibliŽně125mil.Kč.
slouŽívŠenr,
přebrtkenr
rŽdvod roktr20l0 i přes
Bez úvěru b,v Šliolutak rvch]e
i ' o s p ' n d a r s k o u ' k r li ez it 2 0 l l - 2 0 1 2
rekonstruovat,
neŠlo'
I ořes vŠechnr,
rryjirnkou rok 2014
s .jedinorr
(asi
tnuŽne
c|oIitce
+r,
nril. Kc) só
|.ná
rekonstrukce
Žá
k|ad|)í
Škol}.
nu
Ť Ť t e h d , vn a Š em ě s t o b e z d l u h ť r
zadluŽitnusclo.Za minirnální
úrok
Přeb,vtkenlskončilohospodaření
a s peČlir'ě
propoČtenými
splát,kami,
nčsta vŽdv od roku 2010 i ořes
D-
kterérněstopříIiŠ
nconrczí.
Průběh
zaclluŽeni
v letechvidÍtev podobě
Čár,v,
kdeje r1raznýzlon
Čárkované
v r.2014r.livctrirekonstrukceŠkolti
T l r r s t á p l n á Č á r ar r k a z r r . j jea, k
stoupal.vhotovépenízet, batlce'
jali koalicehospodařily.
podle Lolro,
V prv.nínr
z|onu tóto ČárymůŽete
v,vtrrŠit
i r.1ivhosptlrlářskékrizc
posílení
příjmťI
obcíod
a následné
zntírrěné
krize.
státua ukonČení
.-Jaroslav
KiaŠka,
a Slapanit.e.
bi..la|Ý
s|.a
rosIatrtesl
nístopředseda
Rozpočtového
r1iborrrPoslanecké
sněmovny
P a r I a r l r e rČ
l tRu
CIRVEN/2016
\EIJF]A DUDYANEB t]OSE DOZPRNODAJE \E\'ESI.O
A,,I{E''ODPOVEDI
OTAZIry
Oo
Cirtěla bych sc zeptat,prločbyla rra
Marie Krá]ová,zastrrpitrilkir:
rveiiov1ch s trá rrk á cl r Zaěerněna kolonka s .ttar'rŽen,Ými.
částliánrí
p ro'jerlnotlir.es polkr.oclFina nť.l
rího lr borrr?
Tam Lo rnělojedinývrznam,ab,v
Michae|aTrněná,s|arostka:
prostě,lrd;lŽto dost'atlou
občanÓpřcd scbc,aby prostčtam t,ěch
rreb,v|o
opravrlu
nrnoho..Iinak
s tímproblém
není.
informar;Í
Drrdtikseptá(st,ejnějakopan0re}zrr]iceNarlZiintkemuŽvptrslednÍclrdl.ottČíslechZpravodaje):1...
prr-rpagačnímatOriálproinvestorastavhy.i
rukou\lěstskéhoárchitektalycházi
1'JakjenroŽné.žez
zazatřettý
tttidveřnri./
2.()čenl
asijeclná
ititeslorsezaměslltatlcis tatebníhoriřaclrr
Vederrí
nrěsta:./!
Ng w$mx*n*ť
x#Ě
NE uljd N}d zšn&.B s p&íuje swb,
b}-ťďčhodffi! (dál. BD). v'.átáÝba ná
klád'la sÍ{'? epglq
Žá!ádčjicí.
9}€ r'ečujéjiji}o
| -:]!i'i]]] Fý? !+ 'lil.;:ri}lt i:lijj i!+ lj.: Í lxi il Éii]a!!i $ r j :,,,,'! 1^1!!,11 ..li],.!!
:::l;*:É- i]aij]{ {.l liili :;a!] /.}Íji*] ' )'L' ]lií!'"n*'r ? '| '' l'i |íi ^nj ' J',]i.t ť
;1i!ir.,i la:'r:ii!:Jrr!ii!
gď t PffiŘ
i úíneo
&Wívťlj&pňíbŘš*&F*
}a [email protected]
ňMpilleMElsuŇ.
ed.B
A ři F}sd
MnM j'f
m|ír' v{Ť. d b/o\ mďn{!úu.
M lmffi
sďs,{
{M
P! p
mt.d?doMnábfteÍl'*nhdos$.
výsděk! ďjd|áry&6
ř
h 44sqi
a [email protected]ól!*@}s
š&ot#iŇ0,
bbP
nlbÚMú |ek6L-)ýlrdúd*
bJMpsbJ:
bůdygdýÍi'slíého ehltť|.l9 3 ffii
iťl'o dát'hy .l obreu *"ř6Ú."
sljvňP
.
Ý.l|n o {sm' s 'ť 6Í'lšIen
Dák sě Fi{q Žéř'da RD Jé Jslýnóé@
:1:ť'::'D'\Ť::.:Ťť:i.::'1.:Il{
Édd H o lfunfu Mfu9cn @nru
l
M hffifi r'f,ínt.U 'd.ďm. h€ ' .'
;;';.
'"*.;;Ň
i,'li. íó. *i.'.l*
r.c&ě*ebuÁmot
an i;
}
"
. ' .if\
álně téfr.ř shodíé.Bčhui.l 3. !rálo. *
"o'.* [[.r^'r'.
Ň
u]ňkňíllMlfopfud
s fuátts ýto!N1RDt,ylÍ'ft'dánberá{Ú*bía.
^*.'
NUV'.
žn&isvsládúipkt'
cy:arúaýpiabrpacaliano*utna!#ď
.''
{QW\'
Ťň á Že pÓ &}sltfr
Ágnek tgiv el*ann*m pásňu žsgl'
^{ / \
| )>
--$ét4i.ldébrrřédi{dos
".
ť!t}ríúč1Éh.ú'éúlÁiůě1l'5t
.tr(-N\
^
^
1
ý
\
'
c
Í
t
é
&
l
r
s
m
2
d
1
)
d
Ď
s
tc4qt!,*ť,
_
?sMiB.Bhí5dsiF.
Í\\N\\\/t
Pňfri.ůďŽáÝáÍÚn'{ncptc}tapur,z&u.
.,
y.t
.psbovt'šAi. qrliÍ
[rr.V;1\\'
/1U\U
,
'
l
h
č
á
i
$
'
Y
i
í
L
4
i
š
ťujitf,rckud*oŇoÉ
q.\.n'.
?-,Jťpň.
ncžostatnlRl.
t..
.'|gj]ťmŽEttslí' Jom}remsilotro!ťsdfu,12\*dú$ojně
N.ch|élj*m s užl rnl
utonůill.isrlu' Nťdémi to6 pň přiy'u po
: ú$?
nÉíépě ířqúisi stá@l
ňčséa!íčřtji:!É'.říos1!iee
}.irče.
3r.hit{kÍs{dsleil{á)'lrH(
.'stsUFffiúqthdfu4-NPts
z".,ě,*hoh.itflik!ŽeHm'řMú$
i1d:e-.l''dMoť"T*':,:ŤT;;t**tstujiM{'ásryÉ]e!se
cháio1YPe.s.glpŤo*óMl
--a
*ť::'=:Y.*:l|Ť::,Ť
zffiil'áeŤ.
&'mnhdň'*sfut4u}rrbmčroljŤhs
'}1áŤv
spď@d risM
hBórydfui
d n&d ji}ňr nď přopsgsčn' ffitř!á|
4pfls !úd, * BD n2 t&o {ld rÍ'dis'
píŮ iNstorBsláí{'y.
ných dómn hÉste&' NÍňačuje šk. ié. Pd pfočtňÍ Éty'sL\ fu Í(e1ď { jlho
jNÓsiióďúe6pláň!-ktč.áb-ťteoYy.
fukí.sízeh*dábÉnitji!ůř.ísig]ékfortt
'*1 *ŇN
rnrffi*ffffiyY
"
H :":,:#"**,- ','lQ \lF'
**,#t
a*LpxNt\%
\Q\'*'-.' /?$\u **:T*':
\\,í-.
Ól
"
-.
" |ťvM
.dnd
; N!ú*
'* árr*
m*ouw
'- z.so Á.
J-íl
*í.ú;
& n3g !y.
&p.J!
d !1. ŽaÉ'4
d sfr
bd' so]i'
* í!Bab*4
u{ě [email protected],.sni'''.!4.'Jh'*
šÚi#dú'?eč{t.ejsB.blifuwNcd.
''J*Pje
poUMái&fuj#ňip5l.ňs.
Ý@$d idn'd
1 0 r 3z s u p * f u L
' 4tqbi
ň&!
Rt
rd nN
jjd| 'iMM(
čhqóe.id
oM'Er
NF&[email protected]?
gi.N
T! sýi&.
!' pelMfuý
&ňdfu
!l{D. t! qŘtÉ [email protected]
!tss3wM|M'et!a*ř
ĎMrrútrWu'beb!vPř!
!!tdbdtild!&
PRODRAZENIY
PROJTffi!
DOCKAME
SE?ZMARENIYA
pnmnnMIÉH0 pEffiKT=s0uČrsNn
\EDENI
vlnnxi
;.poa
ní.projéktu
. ZíSkání
dotace300 000 KČ ..wácénídoffiÓe
. \'}pracování
l tlpětovně
podanáŽádost
projektu
. podattáŽádosto dotaci
;..přeďáfilPrq.é.Ku
o dotaci
. |lesctlválená
dotace
..: gq1g]-sgi]ál
ŤpE0ST0RPRO V0I,NÝČls pn.tt
rrrétti,"oieb.iiich*libtr..:.
-|
_
\.SHClINY"
ltřiŠtč'
ltaulici.Jirásk<'rva
dčtskó
Vrriírvír
KDIJ-ČSL
rltísltti
orgalliZal.{.
KDl'.ČSl,
Šlapanice.
0BČ{sNiKntísl,ttí
org.ani:tirce
Šlapanice.
_ 2. Číslo
\,r.chiizí
obČasně.
Tisk ReklalrrridarLy'Cz
vi,'Šlo
dne 24.6.2016,náklad _ :]000ks.
Příspt!vky
a ohlasyzaŠleto
[email protected])centrttnt.cz
-6-