AB insolvence vos

Komentáře

Transkript

AB insolvence vos
A B i n s o l v e n c e v. o . s .
insolvenční správce
Ke sp. zn.:
Dlužník:
MSPH 89 INS 31445/2013
N W D C Company spol. s r.o.
V Praze dne 4. prosince 2014
Vyhlášení výběrového řízení na prodej movitých věcí
„Speciální elektronika“
I.
1. Společnost AB insolvence v.o.s., IČO: 247 38 115, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00
(dále jen „Insolvenční správce“) jako insolvenční správce dlužníka N W D C Company spol. s r.o., IČ:
25219685, se sídlem: Praha 4, Mezi Lysinami 6, PSČ 140 00 (dále jen „Dlužník“), v insolvenčním řízení
vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS 31445/2013 vyhlašuje výběrové řízení
na prodej níže uvedených movitých věcí ve vlastnictví Dlužníka za dále stanovených podmínek.
2. Součástí majetkové podstaty Dlužníka jsou následující movité věci uvedené v soupisu majetkové
podstaty Dlužníka aktuálního ke dni 1. 9. 2014 zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 19. 9. 2014
v 15:47 hod. (dále jen „Soupis“), a to:
Ev. č.
44
45
46
47
48
63
102
103
104
109
111
112
113
114
115
Název
Ks
Stropní pohybové čidlo IR28B
35
Profi
Stropní pohyhové čidlo LX 28B
7
Stropní pohybové čidlo PANLUX SL
5
2501/B 5x
Telefon Astra-R3A DBC
602
22201/01001
Telefon Ericsson-R2E/A DBC
9
42502/01001
Pohybové čidlo LUXA 101-150,
1
bílé (funguje na 80%)
ASTRA EBC - 554332
2
MX-1HAC (designed by Ericsson)
12
APC-Battery backup 1000/1500VA 3
Telefon ERICSSON DBC
34
44601/011R1B
CISCO katalyst 3750
6
CISCO katalyst 3750-E
1
CISCO AIR-WLC4402-50-K9
4
CISCO model 1070
2
CISCO HWIC-1T
11
Celkové ocenění
všech ks
5 600,00 Kč
1 120,00 Kč
800,00 Kč
60 200,00 Kč
900,00 Kč
140,00 Kč
2 000,00 Kč
5 400,00 Kč
6 000,00 Kč
3 400,00 Kč
540 000,00 Kč
310 000,00 Kč
560 000,00 Kč
1 000,00 Kč
16 000,00 Kč
Na Poříčí 24, 110 00 Praha 1
tel: 221 774 888 • fax: 221 774 555
www.resvos.cz • [email protected]
IČ: 24738115, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 73447
116
117
118
119
120
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
136
137
138
139
143
144
145
146
148
149
150
151
153
154
156
158
159
160
AB insolvence v.o.s.
CISCO WIC-1T
CISCO XENPAK - 106B-SR
D-LINK MEDIA CONNEKTOR
10/100BASE-TX to 100 BASE - FX
ERICSSON ROF1575110/11R1A
Kamera bezpečnostní otočná bílá
AXIS 215PT2-E
D-LINK SWITCH DES-3528
CISCO telefon CP-79116
CISCO VIC2-2FXO
CISCO CP-PWR-CUBE-3
CISCO WS_C37506-12S-E
CISCO AIR-LAP1242A6-E-KS
Baterie Electric weekel gel H7YEV12-18
Baterie Vision - 12V GFM17X
Baterie Vision - 12V CP12170D
Baterie ULTRATECH 12W UT12180
CISCO ATA 186-11-A
D-LINK Media Converter DMC300SC
HP datová rozvodna, černá 408
964-001
Stolní telefon (různí výrobci) Panasonic, Telecom, CISCO
Domovní telefon PPT, bílý
Klimatizace LG, bílá
Stříbrné - RV 2UCHASSIS-1
Černý box CATALYST 6500-E CISCO
CISCO BOX C3K-PWR-750WAC
CHEROKEE Box SP0035/OD,
ID:R0703744
Ericsson consono MD110
CISCO Catalyst 2960
CISCO Catalyst 2950
Nabíječka (adaptér) PHIHONG PSC
30U-240
Box bílý S Mean Well DR-60-12
Philips PE2143/00 (zdroj)
Ericsson PK4431 P1 DC Power
Module
Měřička napětí (černá - FK
technics FK 8400, žlutá - Alfex
DT830D)
Computronic - 16 channel
multiplaxer TP 16 MS
Robot - monochrome duplex
multiplexer MV16P
Strana 2
1
8
1 600,00 Kč
160 000,00 Kč
1
800,00 Kč
7
2 500,00 Kč
1
1 300,00 Kč
1
1
3
3
4
5
1 900,00 Kč
100,00 Kč
6 000,00 Kč
900,00 Kč
16 000,00 Kč
30 000,00 Kč
2
600,00 Kč
1
6
4
1
300,00 Kč
1 800,00 Kč
1 200,00 Kč
600,00 Kč
1
850,00 Kč
1
1 000,00 Kč
30
3 000,00 Kč
5
1
1
2
1
500,00 Kč
3 000,00 Kč
1 000,00 Kč
9 000,00 Kč
4 000,00 Kč
1
4 000,00 Kč
1
8
4
1 000,00 Kč
70 000,00 Kč
32 000,00 Kč
18
1 800,00 Kč
1
9
100,00 Kč
1 800,00 Kč
1 000,00 Kč
1
2
350,00 Kč
1
1 500,00 Kč
1
1 500,00 Kč
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
195
196
197
198
199
200
201
AB insolvence v.o.s.
Sensomatic RV2216 duplex
multiplexer
Sicom Teleeye pro
Součástka zásuvky polo optima
(úzká)
Součástka zásuvky polo optima
(široká)
Drobné součástky zásuvky Polo
optima
Schrack IeC/EN60947-4-1
Schrack JISTTC MC3
Reflektor PROIi DL658 2x26W
ABB komponeta pro datové
zásuvky 5014A-A100B
Schrack Technik HSEKO 2456F
ABB součást pro el. Zásuvku
3901A-B10B
Microphone Paso
Ocelový box bílý
Schrack HSEKU50SGF
ROF 137 53 20/1
ROF 137 53 50/2
ROF 137 53 34/3
ROF 137 53 48/1
ROF 137 53 72/1
ROF 137 53 35/2
ROF 137 53 38/3
ROF 137 53 98/2
ROF 137 53 21/2
ROF 137 53 95/1
ROF 137 54 28/1
ROF 137 53 39/1
ROF 137 53 38/2
ROF 137 53 38/1
ROF 137 53 38/11
ROF 137 53 39/1
ROF 137 53 96/1
ROF 137 53 01/3
ROF 137 53 39/11
ROF 131 83 3/5
ROF 131 95 4/4
ROF 131 44 14/4
ROF 131 42 47/4
ROF 131 46 02/3
ROF 131 46 02/3
ROF 131 45 07/1
Strana 3
1
800,00 Kč
1
500,00 Kč
40
200,00 Kč
80
600,00 Kč
50
200,00 Kč
3
1
1
150,00 Kč
100,00 kč
800,00 Kč
20
600,00 Kč
1
500,00 Kč
20
200,00 Kč
1
3
1
4
3
28
18
3
1
14
5
1
1
24
20
16
19
1
37
10
5
69
2
1
19
5
1
25
20
300,00 Kč
1 200,00 Kč
50,00 Kč
1 600,00 Kč
1 200,00 Kč
11 200,00 Kč
7 200,00 kč
1 200,00 Kč
400,00 Kč
5 600,00 Kč
2 000,00 Kč
400,00 Kč
400,00 Kč
9 600,00 Kč
8 000,00 Kč
6 400,00 Kč
7 600,00 Kč
400,00 Kč
14 800,00 Kč
4 000,00 Kč
2 000,00 Kč
27 600,00 Kč
800,00 Kč
400,00 kč
7 600,00 Kč
2 000,00 Kč
400,00 Kč
10 000,00 Kč
8 000,00 Kč
202
203
204
205
ROF 131 44 13/5
LFU FZ79 503 --A 00 -00
TL27-6 7Z92 623 --- 00 - 09
ROA 119 42 75/2
12
3
5
2
4 800,00 Kč
1 200,00 Kč
2 000,00 Kč
800,00 Kč
(dále jen „Movité věci“)
přičemž nabídky na koupi Movitých věcí lze zasílat k jednotlivým položkám výše uvedeného
seznamu, tj. vždy ke všem kusům Movitých věcí stejného druhu uvedených pod jedním ev. č.
Soupisu (dále každá položka seznamu po všech kusech samostatně jen „Soubor“, společně jen
„Soubory“), přičemž ze Souboru nelze koupit jednotlivé Movité věci samostatně, ale pouze v rámci
jednoho ze Souborů.
3. S návrhem Insolvenčního správce na prodej výše uvedených Movitých věcí z majetkové podstaty
Dlužníka, a to formou prodeje mimo dražbu udělil po předchozím souhlasu věřitelského výboru
souhlas insolvenční soud, a to v usnesení č. j. MSPH 89 INS 31445/2013-B-45, ze dne 24. září 2014.
II.
1. Insolvenční správce vyhlašuje výběrové řízení s cílem vybrat nejvhodnějšího zájemce o koupi shora
uvedených Souborů, při stanovení níže uvedených podmínek výběrového řízení upravujících některá
práva a povinnosti zájemců, jež vyplývají z jejich účasti na výběrovém řízení.
2. Navrhované znění kupní smlouvy, která bude uzavřena s Vybraným zájemcem (jak je tento pojem
definován v čl. IV. odst. 1 těchto podmínek) a jejímž předmětem bude úplatný převod vlastnictví
vybraných Souborů z Dlužníka na Vybraného zájemce, tvoří přílohu těchto podmínek (dále jen „Kupní
smlouva“).
III.
1. Insolvenční správce jedná v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „IZ“), jako osoba s dispozičními oprávněními k majetku
Dlužníka vlastním jménem na účet Dlužníka.
2. Minimální doporučená kupní cena za Soubory je uvedena bez DPH v tabulce výše.
3. Nabídky na koupi Souborů s uvedením nabízené kupní ceny za jednotlivé Soubory zasílají zájemci na
adresu sídla Insolvenčního správce – AB insolvence v.o.s., Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00.
4. Termín doručení nabídek:
nejpozději do 19. prosince 2014 do 9.00 hod.
5. Nabídky musí být doručeny v zapečetěné obálce označené heslem „Výběrové řízení – NWDC –
Speciální elektronika“. Obálka musí být upravena proti neoprávněné manipulaci například
AB insolvence v.o.s.
Strana 4
samolepící etiketou, přes kterou bude uveden podpis zájemce nebo osoby oprávněné jednat za
zájemce.
6. Možnost vyjádřit zájem o koupi Souborů má tuzemská či zahraniční právnická či fyzická osoba, která
splní následující kritéria:
a) není v úpadku, ani proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči ní vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku;
b) nebyl vůči ní prohlášen konkurs, ani proti ní nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací
řízení nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku;
c) nebyla na její majetek nařízena exekuce, ani proti ní nebylo zahájeno exekuční řízení;
d) nebylo vůči ní zahájeno řízení obdobné českému řízení konkursnímu, insolvenčnímu,
vyrovnacímu, exekučnímu, a to dle zahraničních právních předpisů;
e) není v likvidaci ani v procesu obdobném likvidaci podle zahraničních právních předpisů;
f) není osobou, která nesmí nabývat majetek z majetkové podstaty Dlužníka dle § 295 IZ.
7. Zájemce musí splňovat podmínky účasti po celou dobu trvání výběrového řízení. Zájemce je povinen
oznámit Insolvenčnímu správci každou změnu skutečností rozhodných pro posouzení, zda splňuje
podmínky účasti ve výběrovém řízení, k níž dojde v jeho průběhu, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 5 dnů poté, kdy tato změna nastala a případně ji doložit originálem či úředně
ověřenou kopií příslušné listiny.
8. Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
přesné označení zájemce, tj. je-li zájemcem právnická osoba: obchodní firma, resp. název,
sídlo, IČO, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, vše doložené výpisem z
obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba
nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, IČ (u nepodnikatele rodné číslo) a trvalé
bydliště, vše doložené kopií živnostenského oprávnění (u nepodnikatele kopií občanského
průkazu);
označení Souborů, na jejichž koupi zájemce podává nabídku;
výši nabízené kupní ceny bez DPH za Soubory, a to jednotlivě za každý Soubor;
doklad prokazující složení Jistoty (viz čl. IV. odst. 1); doklad musí obsahovat zájemcem zadaný
variabilní symbol, kterým je IČ, rodné číslo či jiný číselný identifikátor, dle kterého je možné
platbu zájemce identifikovat;
tyto podmínky výběrového řízení podepsané zájemcem; podpisem podmínek výběrového
řízení zájemce potvrzuje, že se s podmínkami výběrového řízení včetně jejich příloh seznámil a
že s nimi souhlasí;
dva podepsané stejnopisy Kupní smlouvy; jeden ze stejnopisů Kupní smlouvy musí obsahovat
ověřený podpis zájemce; zájemce není oprávněn do textu vzorové Kupní smlouvy jakkoli
zasahovat, s výjimkou (i) doplnění svých identifikačních údajů, (ii) specifikace Souborů, o jejichž
koupi má zájemce zájem, v čl. I odst. 2 Kupní smlouvy a (iii) doplnění výše celkové kupní ceny
bez DPH;
kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a email;
AB insolvence v.o.s.
Strana 5
h)
čestné prohlášení zájemce o tom, že splňuje příslušné podmínky uvedené v odst. 6 tohoto
článku.
Zájemce bere na vědomí, že veškerá komunikace, jejíž povaha to umožňuje, není-li v těchto
podmínkách stanoveno jinak, bude probíhat prostřednictvím emailu.
9. Prohlídka Souborů je možná na základě předchozí telefonické dohody mezi Insolvenční správcem a
zájemcem po složení Jistoty (viz čl. IV. odst. 1 těchto podmínek).
IV.
1. Podmínkou účasti zájemců ve výběrovém řízení je složení jistoty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc
korun českých) na bankovní účet Insolvenčního správce č. 4200474786/6800 vedený u Sberbank CZ,
a.s. (dále jen „Jistota“ a „Účet Insolvenčního správce“). Jistota musí být připsána na Účet
Insolvenčního správce nejpozději v den předcházející poslednímu dni lhůty pro doručení nabídek.
Účelem Jistoty je zajištění splnění závazků zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako
nejvýhodnější (dále jen „Vybraný zájemce“), vyplývajících z těchto podmínek. Vybranému zájemci se
Jistota nevrací. Okamžikem oznámení o výsledcích výběrového řízení bude Jistota považována za již
uhrazenou část kupní ceny. Ostatním zájemcům se jimi složená Jistota vrací nejpozději do 5
pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy s Vybraným zájemcem. V případě, že Jistota Vybraného
zájemce bude vyšší než nabízená kupní cena, vrátí Insolvenční správce rozdíl mezi Jistotou a
nabízenou kupní cenou vč. DPH Vybranému zájemci do 5 dnů od uzavření Kupní smlouvy s Vybraným
zájemcem.
2. Vybraný zájemce je povinen do 5 dnů ode dne, kdy mu bylo Insolvenčním správcem prostřednictvím
emailu oznámeno, že se stal Vybraným zájemcem, uhradit na Účet Insolvenčního správce zbylou část
jím navržené kupní ceny plus DPH. Kupní smlouva bude uzavřena do 10 dnů ode dne, kdy bude na
Účet Insolvenčního správce připsána zbylá část kupní ceny vč. DPH, pokud se Insolvenční správce
s Vybraným zájemcem nedohodnou jinak.
3. Pokud Vybraný zájemce nesplní svůj závazek uhradit na Účet Insolvenčního správce zbylou část jím
navržené kupní ceny spolu s DPH ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 shora, je Vybraný zájemce povinen
zaplatit Insolvenčnímu správci smluvní pokutu ve prospěch majetkové podstaty Dlužníka ve výši
5.000,- Kč (dále jen „Smluvní pokuta“), a to následující pracovní den po takovém výše uvedeném
porušení. Pro případ, že Vybranému zájemci vznikne povinnost zaplatit Insolvenčnímu správci
Smluvní pokutu, Vybraný zájemce a Insolvenční správce se tímto dohodli, že Insolvenční správce je
oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu Smluvní pokuty proti i dosud nesplatné pohledávce
zájemce na vrácení peněžních prostředků odpovídajících jím složené Jistotě. Uhrazením Smluvní
pokuty není dotčeno právo Insolvenčního správce požadovat v plné výši náhradu škody, která
vznikne na majetkové podstatě, pokud nebude realizován prodej Souboru za nejvyšší nabídnutou
kupní cenu.
AB insolvence v.o.s.
Strana 6
V.
1. Obálky s nabídkami budou otevřeny dne 19. prosince 2014 v 10.00 hod. v sídle Insolvenčního
správce. Členové věřitelského výboru a zájemci, kteří předložili nabídku na koupi Souborů, mají
právo se otevírání obálek zúčastnit
2. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude zájemci navrhovaná výše kupní ceny bez DPH.
Insolvenční správce vyhodnotí nabídky bezprostředně po otevření obálek, pokud Insolvenční správce
výslovně v zápisu z otevírání obálek neurčí jinak.
3. Insolvenční správce posoudí po formální a obsahové stránce, zda jsou nabídky v souladu s těmito
podmínkami. V případě, že nabídka podaná zájemcem předepsané obsahové nebo formální
náležitosti nebude splňovat, má Insolvenční správce právo vyzvat zájemce k doplnění či opravě
nabídky, to však jen v případě, že by doplněním či opravou nebyl příslušný zájemce nespravedlivě
zvýhodněn. Insolvenční správce má právo (nikoliv však povinnost) zahrnout do hodnocení i takovou
nabídku, která nebude splňovat všechny náležitosti požadované těmito podmínkami, budou-li tyto
nedostatky dle názoru Insolvenčního správce pouze nepodstatné a nebudou-li bránit v posouzení její
výhodnosti.
4. Insolvenční správce je oprávněn dle okolností vyloučit:
•
nabídky nesplňující náležitosti stanovené v podmínkách výběrového řízení, zejména ve
smyslu ustanovení čl. III. odst. 8 těchto podmínek,
Insolvenční správce vyloučí:
•
nabídku podanou zájemcem, který nesplnil povinnost složit Jistotu dle článku IV. těchto
podmínek.
O vyloučení nabídek a důvodech vyloučení vyrozumí Insolvenční správce příslušné zájemce emailem
do 5 pracovních dnů ode dne otevírání obálek.
5. Všichni zájemci, kteří podali ve výběrovém řízení své nabídky, budou o jeho výsledcích informováni
emailem nejpozději do 5 pracovních dnů od data otevírání obálek. Výsledky výběrového řízení budou
rovněž zveřejněny na internetových stránkách Insolvenčního správce www.abinsolvence.cz.
6. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, a to zejména v případě, že by
žádná z navrhovaných kupních cen nedosáhla výše minimální kupní ceny dle čl. III. odst. 2. těchto
podmínek.
7. Insolvenční správce má právo, nikoliv však povinnost, provést z podaných nabídek výběr zájemců,
kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit
opakovaně.
AB insolvence v.o.s.
Strana 7
VI.
1. Nebude-li Kupní smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje Insolvenční
správce o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další
v pořadí. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde k uhrazení kupní
ceny, nebo uzavření Kupní smlouvy, či bude jiným způsobem zmařena realizace výběrového řízení,
uplatní se v plném rozsahu ustanovení čl. IV. odst. 2 a 3 těchto podmínek. Insolvenční správce
následně informuje v pořadí dalšího zájemce.
2. Zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí, se od okamžiku
informování Insolvenčním správcem dle odst. 1 tohoto článku považuje dále za Vybraného zájemce.
3. Zájemce prohlašuje, že se seznámil se zněním podmínek a souhlasí s nimi, což stvrzuje jejich
podpisem. Ke svému podpisu je zájemce povinen uvést své jméno/svůj název, své rodné/identifikační
číslo a své bydliště/sídlo.
4. Insolvenční správce má právo prodloužit termín pro doručování nabídek upravený v čl. III odst. 4
těchto podmínek a současně stanovit pozdější termín pro otevírání obálek upravený v čl. V. odst. 1
těchto podmínek, a to uveřejněním o změně těchto bodů podmínek nejpozději v den předcházející
poslednímu dni pro doručení nabídek na stránkách http://www.resvos.cz/prodej.html, a to i
opakovaně.
Příloha:
Vzorová Kupní smlouva
Soupis majetkové podstaty Dlužníka s fotografiemi Souborů
___________________________
AB insolvence v.o.s.
insolvenční správce dlužníka
N W D C Company spol. s r.o.
AB insolvence v.o.s.
___________________________
Zájemce
Strana 8

Podobné dokumenty

AB insolvence v.o.s. Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru

AB insolvence v.o.s. Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru ode dne, kdy bude na Účet Insolvenčního správce připsána zbylá část kupní ceny vč. DPH, pokud se Insolvenční správce s Vybraným zájemcem nedohodnou jinak. 3. Pokud Vybraný zájemce nesplní svůj záv...

Více