Aktualizace k publikaci

Komentáře

Transkript

Aktualizace k publikaci
EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015
3. aktualizované vydání (leden 2015)
1. aktualizace k 1. 9. 2015
 NOVELIZACE USTANOVENÍ § 299 OSŘ s ÚČINNOSTÍ od 1. 9. 2015 a od 1. 10. 2015
Exekuce srážkami ze mzdy prováděná podle § 276 až § 302 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ), postihuje vedle mzdy povinného
také některé jeho další příjmy, které nahrazují odměnu za práci nebo jsou vypláceny souběžně
s odměnou za práci. Veškeré takto postižitelné jiné příjmy jsou taxativně vyjmenovány v § 299
OSŘ; příjmy zde neuvedené tudíž nelze exekucí srážkami ze mzdy postihnout, třebaže mohou
mít pravidelný charakter či souvisejí s pracovněprávním vztahem povinného.
Dne 1. 9. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou došlo mj. k rozšíření okruhu postižitelných příjmů
vyjmenovaných v § 299 OSŘ o:
■ odměnu z dohody o provedení práce (doplnění první věty ustanovení § 299 odst. 1 OSŘ);
■ výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů (nové
písmeno h) ustanovení § 299 odst. 1 OSŘ);
■ příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich (nové písmeno j) ustanovení § 299
odst. 1 OSŘ).
Postižení odměny z dohody o provedení práce (§ 299 odst. 1 věta první OSŘ)
Podle dosavadní právní úpravy nebylo možné provádět srážky z odměny povinného plynoucí
z uzavřené dohody o provedení práce, neboť tato odměna nebyla ve zmíněném ustanovení
§ 299 OSŘ uvedena (na rozdíl od obdobné odměny z dohody o pracovní činnosti). Plátce
mzdy proto nesměl na základě exekučního příkazu srážkami ze mzdy tuto odměnu z dohody
o provedení práce jakkoliv postihnout a musel ji v plné výši vyplatit povinnému.
V praxi tato právní úprava vyvolávala nemalé pochybnosti a rozpaky. Plátce mzdy doposud nesystémově vylučoval odměnu z dohody o provedení práce z výpočtu exekučních srážek
ze mzdy, přestože se z pohledu pracovního práva jednalo o standardní odměnu za práci. Paradoxně přitom byl naopak oprávněn z této odměny provádět srážky přímo na základě zákona
(tzv. zákonné srážky ze mzdy podle § 146 písm. a) a § 147 odst. 1 písm. c) až e) s přihlédnutím
k § 145 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) či na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy (tzv. sjednané srážky ze mzdy podle
§ 2045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Vyloučení odměny z dohody o provedení práce ze systému exekučních srážek ze mzdy
navíc vůbec neznamenalo automatické vyřazení tohoto příjmu z exekucí jako takových. Pokud
plátce mzdy obdržel exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky podle § 312 a násl.
1
OSŘ, v němž exekuční orgán konkretizoval nárok povinného na odměnu z dohody o provedení práce, musel plátce mzdy tuto odměnu povinnému srazit, a to dokonce v plné výši.
Provedení této specifické exekuce se tak mohlo v porovnání se srážkami ze mzdy jevit jako
nespravedlivé, neboť zde nedocházelo k ponechání žádných nezabavitelných částek povinnému ani k uplatnění třetinového systému regulujícího výši realizovaných srážek.
Všechny tyto pochybnosti a výhrady odstraňuje přijatá novela, která systémově
zahrnuje odměnu z dohody o provedení práce mezi příjmy uvedené v ustanovení § 299
OSŘ, jež jednoznačně podléhají exekuci srážkami ze mzdy. Dochází tak k žádoucímu
sjednocení právních úprav týkajících se postihování této odměny. Plátce mzdy bude nově
zahrnovat do výpočtu exekučních srážek i odměnu povinného plynoucí z dohody o provedení
práce. Tím je současně do budoucna vyloučeno postihování této odměny ostatními exekučními
způsoby, včetně exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky.
Z přechodných ustanovení k přijaté novele vyplývá, že se v souladu s tradiční procesní
zásadou nepravé zpětné účinnosti uplatní nová legislativní úprava nejen na exekuce nové,
ale také na již probíhající exekuce nařízené či zahájené před dnem účinnosti této novely.
Počínaje dnem 1. 9. 2015 tudíž plátce mzdy, jemuž byl v minulosti doručen dosud neukončený
exekuční příkaz srážkami ze mzdy, započne provádět srážky ze mzdy také z odměny povinného z uzavřené dohody o provedení práce, přestože to původní právní úprava nepřipouštěla.
Naopak plátce mzdy, jemuž byl v minulosti doručen dosud neukončený exekuční příkaz
přikázáním jiné peněžité pohledávky vztahující se na odměnu povinného z dohody o provedení práce, na základě téže zásady zcela přestane dnem 1. 9. 2015 tuto odměnu postihovat, byť to
původní právní úprava připouštěla. Zákonodárce totiž v přechodných ustanoveních nevyjádřil
(neznámo zda úmyslně či opomenutím) nezbytnou vůli zachovat nabytá práva účastníků řízení
a dokončit takovou exekuci podle dosavadní právní úpravy.
Postižení výsluhového příspěvku a příplatku k důchodu (§ 299 odst. 1 písm. k) a l) OSŘ)
Z obou uvedených druhů příjmů – z výsluhového příspěvku vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů a z příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem v oblasti sociální či z příplatku k důchodu a zvláštnímu příspěvku
k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich – nebylo možné podle dosavadní právní
úpravy provádět žádné srážky, takže podléhaly exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky.
V důsledku výše uvedené novelizace § 299 OSŘ od 1. 9. 2015 budou i tyto příjmy nově podléhat srážkám ze mzdy.
Přechodná ustanovení zde exekučním orgánům i dalším zúčastněným osobám výrazně
zjednodušila administrativu, neboť výslovně zakotvila automatické překlopení již nařízených
exekucí přikázáním jiné peněžité pohledávky do režimu exekucí srážkami ze mzdy. Příslušné
instituce, které tyto specifické příjmy vyplácejí, tak budou bez ohledu na původní formální způsob zahájení exekuce jednotně vypočítávat a provádět srážky z těchto příjmů podle
standardních pravidel uvedených v ustanovení § 276 a násl. OSŘ, jež upravují problematiku
exekuce srážkami ze mzdy.
Postižení náhrad za ztrátu na výdělku (§ 299 odst. 1 písm. i) OSŘ)
Dne 1. 10. 2015 nabude účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. Touto novelou
2
mj. došlo k úpravě okruhu postižitelných příjmů vyjmenovaných v § 299 odst. 1 písm. i)
OSŘ:
■ původní text tohoto ustanovení „i) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta,“
byl v důsledku zrušení uvedeného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců vypuštěn
■ a byl nahrazen novým textem „i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní
neschopnosti,“, jenž odpovídá (staro)novým povinnostem zaměstnavatele k náhradě škody
zakotveným v novelizovaných ustanoveních zákoníku práce.
Vzhledem k tomu, že zákon o úrazovém pojištění nikdy nenabyl účinnosti, jedná se
v podstatě jen o formální terminologickou změnu. Na stávající praxi dotčených plátců mzdy
se nic nemění.
 ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ K 1. 10. 2015
Část II. – Výše srážek ze mzdy
Kapitola 9 – Hrubá mzda a jiné příjmy povinného
str. 66
Odrážka, která zní „úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta“, se nahrazuje textem „náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné
pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
dočasné pracovní neschopnosti“.
str. 68
Tabulka č. 9a – Příjmy povinného podléhající srážkám ze mzdy nově zní:
Tabulka č. 9a – Příjmy povinného podléhající srážkám ze mzdy
Jiné příjmy podléhající srážkám ze mzdy
(§ 299 odst. 1 OSŘ)
Další obdobné příjmy povinného,
které nepodléhají srážkám ze mzdy
Plat
Odměna z dohody o pracovní činnosti
Odměna z dohody o provedení práce
Odměna za pracovní nebo služební pohotovost
Odměna členů zastupitelstva územních samosprávných
celků
Opakované dávky státní sociální podpory
a pěstounské péče
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče vyplácené
jednorázově (§ 299 odst. 1 OSŘ),
příspěvek na bydlení (srov. § 317 odst. 2 OSŘ)
Náhrada mzdy nebo platu
Náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem
– cestovní náhrady, náhrady za opotřebení (§ 277 OSŘ)
Nemocenské
Peněžitá pomoc v mateřství
Důchody
Částka odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče
a výši kapesného (§ 299 odst. 2 OSŘ)
3
Stipendia
Podpora v nezaměstnanosti a podpora
při rekvalifikaci
Odstupné, popř. obdobná plnění poskytnutá
v souvislosti se skončením zaměstnání
Peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy
poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné
pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku
po skončení dočasné pracovní neschopnosti
Dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle nového
občanského zákoníku
Částka určená vymáhajícím orgánem, kterou povinný pro své
zaopatření nutně potřebuje (§ 299 odst. 3 OSŘ)
Výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků
bezpečnostních sborů
Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu
podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního
boje za vznik a osvobození Československa a některých
pozůstalých po nich
Veškeré další příjmy povinného neuvedené v § 299 OSŘ
(zejména daňové bonusy a roční zúčtování daně, sociální
výpomoci a příspěvky zaměstnavatele, ošetřovné, vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a mateřství, penze, výživné, peněžité
dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a jiné dávky či
náhrady podle zvláštních předpisů atp.)
Část V. – Vybraná ustanovení souvisejících právních předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
str. 472
V § 299 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za
ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,“.
Poznámka pod čarou 80c) se zrušuje.
 ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ K 1. 9. 2015
Část II. – Výše srážek ze mzdy
Kapitola 9 – Hrubá mzda a jiné příjmy povinného
str. 65
Druhá odrážka výčtu zní:
„ – odměna z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,“.
4
str. 66
Za stávající poslední odrážku ve výčtu se doplňují nové odrážky, které znějí:
„ – výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,
– příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu
podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich.“
Odstavec začínající slovy „Ostatní příjmy povinného...“ se nahrazuje textem:
„Ostatní příjmy povinného, které občanský soudní řád v citovaném výčtu neuvádí,
jsou postižitelné pouze jinou formou exekuce, popřípadě nejsou postižitelné vůbec.
Obdobně je tomu i v případě srážek ze mzdy na základě zákona či uzavřené dohody,
pokud zvláštní právní předpisy upravující vyplácení příjmů vyjmenovaných v § 299
občanského soudního řádu neuvádějí něco jiného (jako například v případě platu,
důchodu, nemocenské atp.).
Příklad příjmu povinného, jenž by byl postižitelný pouze jinou formou exekuce
(konkrétně exekucí přikázáním jiné peněžité pohledávky), představují třeba pravidelné
penze, které v § 299 občanského soudního řádu nejsou uvedeny. Oproti předchozím
rokům odpadá dosavadní problematický nesoulad právních úprav týkajících se
postihování odměny z dohody o provedení práce. S účinností od 1. 9. 2015 odměna z této
dohody už nepodléhá režimu exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky, ale jednotně
spadá mezi vyjmenované příjmy podléhající srážkám ze mzdy, ať již prováděným na
základě zákona, dohody či exekuce.
Typickou ukázkou příjmů povinného, jež nelze postihnout vůbec žádnou formou
exekuce, jsou například veškeré dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi
a další specifické druhy sociálních dávek podle zvláštních právních předpisů. Také
cestovní náhrady nepodléhají exekuci srážkami ze mzdy ani žádné jiné formě exekuce,
jak potvrdilo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3774/2013.“
Následující odstavec začínající slovy „Totéž v zásadě platí...“ se vypouští.
str. 68
Tabulka č. 9a – Příjmy povinného podléhající srážkám ze mzdy nově zní:
Tabulka č. 9a – Příjmy povinného podléhající srážkám ze mzdy
Jiné příjmy podléhající srážkám ze mzdy
(§ 299 odst. 1 OSŘ)
Další obdobné příjmy povinného,
které nepodléhají srážkám ze mzdy
Plat
Odměna z dohody o pracovní činnosti
Odměna z dohody o provedení práce
Odměna za pracovní nebo služební pohotovost
Odměna členů zastupitelstva územních samosprávných
celků
Opakované dávky státní sociální podpory
a pěstounské péče
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče vyplácené
jednorázově (§ 299 odst. 1 OSŘ),
příspěvek na bydlení (srov. § 317 odst. 2 OSŘ)
5
Náhrada mzdy nebo platu
Náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem
– cestovní náhrady, náhrady za opotřebení (§ 277 OSŘ)
Nemocenské
Peněžitá pomoc v mateřství
Důchody
Částka odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče
a výši kapesného (§ 299 odst. 2 OSŘ)
Stipendia
Podpora v nezaměstnanosti a podpora
při rekvalifikaci
Odstupné, popř. obdobná plnění poskytnutá
v souvislosti se skončením zaměstnání
Peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy
poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním
Úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta
Dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle nového
občanského zákoníku
Částka určená vymáhajícím orgánem, kterou povinný pro své
zaopatření nutně potřebuje (§ 299 odst. 3 OSŘ)
Výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků
bezpečnostních sborů
Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu
podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního
boje za vznik a osvobození Československa a některých
pozůstalých po nich
Veškeré další příjmy povinného neuvedené v § 299 OSŘ
(zejména daňové bonusy a roční zúčtování daně, sociální
výpomoci a příspěvky zaměstnavatele, ošetřovné, vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a mateřství, penze, výživné, peněžité
dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a jiné dávky či
náhrady podle zvláštních předpisů atp.)
Část V. – Vybraná ustanovení souvisejících právních předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
str. 472
V § 299 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „pracovní činnosti“ vkládají
slova „nebo dohody o provedení práce“.
V § 299 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l),
která znějí:
„ k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,
l) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu
podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich.“
7
EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015
3. aktualizované vydání
JUDr. Jan Breburda
Vydalo nakladatelství ANAG
Odpovědná redaktorka Mgr. Pavlína Šestáková
Sazba Ondřej Forman
Autorská uzávěrka 19. ledna 2015
Tisk a vazba Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o.
Podbabská 1112/13, Praha 6, provoz Pelhřimov
ISBN 978-80-7263-929-8
ANAG, spol. s r.o.
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc
tel.: 585 757 411, fax: 585 418 867
e-mail: [email protected]
www.anag.cz

Podobné dokumenty

legislativní novinky 2016 - Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o

legislativní novinky 2016 - Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o Nový zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dále jen „ZOK“), který nabyl účinnosti společně s novým občanským zákoníkem ke dni 1. ledna 2014,...

Více

U snesen í o nařízení opakovaného dražebního

U snesen í o nařízení opakovaného dražebního přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v čl. VI. Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jak...

Více

Inkviziční kodex

Inkviziční kodex Osoba obviněná z kacířství musí být bezodkladně po sdělení obvinění uvržena do žaláře, aby se nemohla pokusit zpěčovat boží Spravedlnosti.

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 530 02 Pardubice

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 530 02 Pardubice daně“) ve smyslu § 194 odst. 1, § 195 odst. 1 a § 211 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb., ...

Více

Řešení pro podporu rozhodování a cíleného marketingu

Řešení pro podporu rozhodování a cíleného marketingu Nejcennějším aktivem každé firmy jsou její zákazníci. Firmy se snaží maximalizovat hodnotu svého zákaznického portfolia – to je získávat nové zákazníky, zvyšovat výnos z každého z nich a posilovat ...

Více