1.12 MB - AbsolutGaz

Komentáře

Transkript

1.12 MB - AbsolutGaz
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA IGS
TECHNICKÁ DOKUMENTACE IGS
d
0 .1
Všeobecne Všeobecné
0 .2
Technické Technické
parametre parametry
0 .3
Montáž Montáž
0 .4
Pripojenie k P ipojení k
rozvodu plynu rozvodu plynu
0 .5
Pripojenie k P ipojení k
elektrickej sieti elektrické síti
0 .6
Ru né Ru ní
zapa ovanie zapalovaní
infražiari a infrazá i e
0 .7
Regulácia Regulace
teploty teploty
0 .8
Návod k Návod k
obsluhe obsluze
0 .9
Možné prí iny Možné p í iny
porúch poruch
1 .0
Uvedenie do Uvedení do
prevádzky provozu
1 .1
Údržba a Údržba a
servis servis
1 .2
Vyhlásenie o Prohlášení o
zhode shode
SVETLÝ PLYNOVÝ INFRAŽIARI
SV TLÝ PLYNOVÝ INFRAZÁ I
CE
TD_IGS_SK/CZ_Z_2.10.2008
0.1
Všeobecne / Všeobecné
0.1
IGS
Svetlý plynový infražiari
je priamovýhrevné
vykurovacie
zariadenie
na
plynné
palivo.
Spa ovaním tohoto plynného paliva vzniká tepelná
energia, ktorá sa elektromagnetickým vlnením
prenáša cez vzduch do pracovného priestoru. Pri
dopade na tuhé telesá (podlaha, steny, stroje,
lovek) sa táto energia mení na teplo. Tepelné
ú inky má podobné slne nému žiareniu.
Plynným palivom môže by zemný plyn alebo
skvapalnené plyny (propán, bután). Plyn sa
privádza do infražiari a cez elektromagnetický
plynový ventil kombinovaný s regulátorom tlaku
plynu. Elektromagnetický ventil má dvojitý uzáver a
v prípade poruchy uzatvára prívod plynu do
infražiari a. Plyn zmiešaný so vzduchom prúdi cez
injektor do zmiešavacej komory, kde pomocou
usmer ovacích lamiel sa rovnomerne rozloží po
celej ploche keramických došti iek. Plyn pred
zapálením infražiari a uniká cez póry keramických
došti iek na ich povrch, kde je zmes zapálená
vysokonapä ovou iskrou od zapa ovacej elektródy.
i bolo zapa ovanie úspešné a plynná zmes horí, je
signalizované prostredníctvom ioniza nej elektródy.
Zapa ovací proces, proces horenia a celú
prevádzku riadi a kontroluje horáková automatika
Honeywell, špeciálne vyvinutá pre svetlé plynové
infražiari e.
0.1
0.1
IGS
Sv tlý plynový infrazá i
je p ímovýh evné
vytáp cí
za ízení
na
plynné
palivo.
Spalováním tohoto plynného paliva vzniká tepelná
energie, která se elektromagnetickým vln ním
p enáší p es vzduch do pracovního prostoru. P i
dopadu na pevná t lesa (podlaha, st ny, stroje,
lov k) se tato energie m ní na teplo. Tepelné
ú inky má podobné slune nímu zá ení.
Plynným palivem m že být zemní plyn nebo
skapaln né plyny (propan, butan). Plyn se
p ivádí
do infrazá i e p es elektromagnetický
plynový ventil kombinovaný s regulátorem tlaku
plynu. Elektromagnetický ventil má dvojitý uzáv r a
v p ípad
poruchy uzavírá p ívod plynu do
infrazá i e. Plyn smíchaný se vzduchem proudí p es
injektor do sm šovací komory, kde se pomocí
usm r ovacích lamel rovnom rn rozloží po celé
ploše keramických desti ek. Plyn p ed zapálením
infrazá i e uniká p es póry keramických desti ek na
jejich
povrch,
kde
je
sm s
zapálena
vysokonap t´ovou jiskrou od zapalovací elektrody.
Jestliže bylo zapalování úsp šné a plynná sm s
ho í, je signalizované prost ednictvím ioniza ní
elektrody. Zapalovací proces, proces ho ení a celý
provoz ídí a kontroluje ho áková automatika
Honeywell, speciáln vyvinutá pro sv tlé plynové
infrazá i e.
Hlavné asti
1. Teleso žiari a:
- smaltovaná zmiešavacia komora s
keramickými došti kami
- tepelne odolná katalytická mriežka
- nosný smaltovaný rám s úchytmi
2. Odrazový reflektor
3. Riadiaca as s injektorom:
-elektromagnetický ventil (iba IGS-A)
- horáková automatika (iba IGS-A)
- injektor s tryskou
- spojovacie asti
4. Zapa ovací modul: (iba u typu IGS-A)
Hlavní ásti
1. T leso zá i e:
- smaltovaná sm šovací komora s
keramickými desti kami
- tepeln odolná katalytická m ížka
- nosný smaltovaný rám s úchyty
2. Odrazový reflektor
3. ídící ást s injektorem:
-elektromagnetický ventil (jen IGS-A)
- ho áková automatika (jen IGS-A)
- injektor s tryskou
- spojovací ásti
4. Zapalovací modul: (jen u typu IGS-A)
Poznámka: V prípade ru ne zapa ovaných
infražiari ov pripájacia as obsahuje iba ventil
s termopoistkou.
Poznámka: V p ípad ru n zapalovaných
infrazá i p ipojovací ast obsahuje jen ventil
s termopojistkou.
0.2
Technické parametre / Technické parametry
Typ
Príkon
P íkon
Spotreba plynu
Spot eba plynu
Pripojovací tlak plynu
P ipojovací tlak plynu
Pracovný tlak na tryske
Pracovní tlak na trysce
Napájacie napätie
Napájecí nap tí
Elektrický príkon
Elektrický p íkon
Plynová prípojka
Plynová p ípojka
Vyhotovenie
Vyhotovení
Hmotnos
Hmotnost
Rozmer „a“
Rozm r „a“
Rozmer „b“
Rozm r „b“
Rozmer „c“
Rozm r „c“
0.2
IGS-7/K
IGS-7/A
IGS-11/A
IGS-18/A
IGS-23/A
IGS-36/A
6
7
11
18,2
22
36,4
G20 (m /h)
0,63
0,74
1,16
1,93
2,33
3,85
G31 (kg/h)
0,50
0,58
0,91
1,50
1,82
3,01
kW
3
G20
20mbar
G31
50mbar
G20
16 mbar
16 mbar
G31
50 mbar
50 mbar
230 V / 50Hz
~25 W
~50 W
1/2“ vonkajší závit / vn jší závit
A
A
A
A
B
B
9
9
12,1
16,1
19
28,2
mm
245
245
414
800
414
800
mm
600
600
789
1156
789
1156
mm
796
830
1040
1430
1140
1540
kg
0.3
0.3.1
0.3.2
Men. výkon
Jmen. výkon
kW
5
Odstup v smere žiarenia
Odstup ve sm ru zá ení
m
1,2
Odstup nad infražiari om
Odstup nad infrazá i em
m
1
Bo ný odstup od infražiari a
Bo ní odstup od infrazá i e
m
0,3
10
1,45
1
0,3
20
2,1
1
0,3
40
3,0
1
0,3
Typ
20
o
Uhol sklonu infražiari ov / výška od podlahy
Úhel sklonu infrazá i e / výška od podlahy
°/ m
o
o
o
30
45
60
IGS-7
4,5
4,2
3,8
3,2
IGS -11
5,2
4,8
4,3
3,5
IGS -18
6,1
5,6
4,8
3,9
IGS -23
-
6,1
5,2
4,2
IGS -36
7,3
6,4
5
uhol sklonu sa rozumie uhol medzi plochou keramických došti iek infražiari a a vodorovnou podlahou
úhelem sklonu se rozumí úhel mezi plochou keramických desti ek infrazá i e a vodorovnou podlahou
Montáž / Montáž
0.3.1
Pripojte
regula nú
as
k
injektoru
prostredníctvom závitu a holenderu. Kone ná
poloha
elektromagnetického
ventilu
po
namontovaní má by
vodorovná. Kone né
dotiahnutie spojov vykonajte až po namontovaní
samotného infražiari a a polohovaní regula nej
asti do vodorovnej polohy.
0.3
0.3.1
Zmontujte
asti
odrazového
reflektora
nasledovne: vsu te tri výstupky kratšej asti do
otvorov dlhšej asti a pomocou klieští ich zahnite
proti smeru otá ania hodinových ru i iek do uhla
90°. Potom vsu te druhú kratšiu as do otvorov
tejto dlhšej asti. Postupujte ako predtým.
Nakoniec upevnite aj druhú dlhšiu
as
spôsobom uvedeným hore.
Ak bola montáž vykonaná správne, získate
va ovitý tvar odrazového reflektora. Pri zahnutí
výstupkov postupujte opatrne, aby ste ich
nezatrhli.
Smontujte
ásti
odrazového
reflektoru
následovn : vsu te t i výstupky kratší ásti do
otvoru delší
ásti a pomocí kleští je zahn te
proti sm ru otá ení hodinových ru i ek do úhlu
90°. Potom vsu te druhou kratší ást do otvoru
této delší ásti. Postupujte stejn jako p edtím.
Nakonec upevn te i druhou delší ást zp sobem
uvedeným víše.
Jestliže byla montáž vykonaná správn , získáte
vanovitý tvar odrazového reflektoru. P i zahnutí
výstupk postupujte opatrn , aby jste je nezatrhli.
Položte smontovaný odrazový reflektor na nosný
rám infrazá i e tak, abyste ho mohli upevnit
pomocí šroub a matic M5. Postup umíst ní
matic a šroub je následující: ze strany reflektoru
hlava šroubu s velkou podložkou, ze strany
nosného rámu malá podložka s v jí ovitou
podložkou a maticí.
Používejte jen originální tepeln odolné šrouby
a podložky!
Položte zmontovaný odrazový reflektor na nosný
rám infražiari a tak, aby ste ho mohli upevni
pomocou skrutiek a matíc M5. Postup
umiestnenia matíc a skrutiek je nasledovný: zo
strany reflektora hlava skrutky s ve kou
podložkou, zo strany nosného rámu malá
podložka s vejárovitou podložkou a maticou.
Používajte iba originálne tepelne odolné skrutky a
podložky!
0.3.2
Montáž infražiari ov a ich pripojenie na plynové
rozvody môže vykonáva iba organizácia, ktorá je
držite om oprávnenia k prevádzaniu montážnych
prác na plynárenských a plynových odberných
zariadeniach. Pracovníci, ktorí
montáž
vykonávajú, musia by
držite mi platného
osved enia
o odbornej
spôsobilosti,
pre
vykonávanie montážnych prác na plynárenských
a plynových odberných zariadeniach.
P ipojte regula ní ást k injektoru prost edníctvím
závitu
a
holenderu.
Kone ná
poloha
elektromagnetického ventilu po namontování má
být vodorovná. Kone né dotáhnutí spoj
vykonejte až po namontování samotného
infrazá i e a polohování regula ní ásti do
vodorovné polohy.
0.3.2
Montáž infrazá i
a jejich p ipojení na plynové
rozvody m že vykonávat pouze organizace, která
je držitelem oprávn ní k provozování montážních
prací na plynárenských a plynových odb rných
za ízeních. Pracovníci, kte í montáž vykonávají,
musí být držiteli platného osv d ení o odborné
zp sobilosti, pro vykonávání montážních prací na
plynárenských
a plynových
odb rných
za ízeních.
Plynové infražiari e musia by montované vždy
pod a projektu, spracovaného projektantom
s náležitou odbornou spôsobilos ou.
Plynové infrazá i e musí být montované vždy
podle projektu, spracovaného projektantem
s náležitou odbornou zp sobilostí.
(a) Infražiari e sa inštalujú na strop alebo bo né
steny vykurovaného priestoru, prípadne na iné
nosné konštrukcie (st py) tak, aby bola dodržaná
minimálna výška inštalácie. Tieto minimálne
výšky sú ur ené v tabu ke.
(a) Infrazá i e se instalují na strop nebo bo ní
st ny vytáp ného prostoru, p ípadn na jiné
nosné konstrukce (sloupy) tak, aby byla dodržena
minimální výška instalace. Tyto minimální výšky
jsou ur ené v tabulce.
(b) Bezpe né vzdialenosti od hor avých hmôt je
nutné zachova za všetkých okolností! Povrchová
teplota hor avých materiálov by nemala stúpnu
nad 50°C. V prípade, ak v priestore je na
žeriavovej dráhe ma ka žeriavu, je treba túto
skuto nos zoh adni .
(b) Bezpe né vzdálenosti od ho lavých hmot je
nutné zachovat za všech okolností! Povrchová
teplota ho lavých materiál by nem la stoupnout
nad 50°C. V p ípad , že v prostoru je na je ábové
dráze ko ka ježábu, je t eba tuto skute nost
zohlednit.
Montáž / Montáž
0.3
(c) Infražiari e tohoto typu nie sú ur ené na
pripojenie k dymovodu. Spaliny odchádzajú do
okolitého priestoru. Pre dostato ný prívod
spa ovacieho vzduchu a pre odvetranie spalín je
nutné
zabezpe i
výmenu
vzduchu
vo
3
vykurovanom priestore v objeme min. 16m /hod
3
a max. 24 m /hod na 1kW inštalovaného výkonu
infražiari ov.
Táto výmena vzduchu môže by zabezpe ená
prirodzenou infiltráciou alebo núteným vetraním,
napríklad axiálnymi odsávacími ventilátormi
umiestnenými v hornej
asti vykurovaného
priestoru. Pre optimálne zaistenie funkcie
vetrania je vhodné použi ventilátory elektricky
prepájané s chodom infražiari ov.
(c) Infrazá i e tohoto typu nejsou ur eny na
p ipojení ke kou ovodu. Spaliny odcházejí do
okolního prostoru. Pro dostate ný p ívod
spalovacího vzduchu a pro odv trání spalin je
nutné zabezpe it vým nu vzduchu ve vytáp ném
3
prostoru v objemu min. 16m /hod a max. 24
3
m /hod na 1kW instalovaného výkonu infrazá i .
(d) Žiari e sú ur ené pre inštaláciu do
základného prostredia.
Infražiari e sa nesmú inštalova zvláš do
prostredia s nebezpe ím požiaru alebo výbuchu,
alej
do
priestorov
garáží
a opravovní
motorových
vozidiel
a erpacích
staníc
pohonných hmôt.
(d) Zá i e jsou ur eny pro instalaci do základního
prost edí.
Infrazá i e se nesmí instalovat zvlášt
do
prost edí s nebezpe ím požáru nebo výbuchu,
dále do prostor garáží a opraváren motorových
vozidel a erpacích stanic pohonných hmot.
Žiari e sú dodávané v iasto ne rozobratom
stave. Po vybratí sú astí z kartónového obalu sa
vykoná:
- pripojenie riadiacej asti k injektoru pomocou
holenderu,
- poskladanie astí odrazového reflektora pod a
vyššie uvedeného postupu.
- upevnenie odrazového reflektoru na rám
infražiari a.
(e) Infražiari e môžu by namontované v sklone
od 20° do 60°.
(f) Pri stropnom inštalovaní infražiari ov je
potrebné, aby infražiari bol naklonený minimálne
o
20 . Pre infražiari IGS-23 a IGS-36 platí
minimálny sklon 30°.
(g) Infražiari e sa upev ujú na nosnú konštrukciu
pomocou dvoch držiakov, ktoré sú sú as ou
nosného rámu infražiari a. Upevnenie môže by
pomocou konzol alebo retiazok. Nie je prípustné
zavesenie infražiari ov na plynové potrubie!
Zavesenie infražiari ov musí by odpružené, t.j.
nesmú sa na rám infražiari a prenáša vibrácie
z okolitých zariadení a strojov!
(h) Infražiari musí by inštalovaný tak, aby
riadiaca
as
infražiari a
bola
vpravo
a elektronika s elektromagnetickým ventilom bola
vo vodorovnej polohe.
(i) V prípade, ak je možné inštalova infražiari e
na bo né steny, treba túto vo bu uprednostni . Pri
inštalácii na bo né steny dodržujte minimálne
odstupy od stropu a steny, ako to ur uje obrázok.
Tato vým na vzduchu m že být zabezpe ená
p irozenou infiltrací nebo nuceným v tráním,
nap íklad axiálními odsávacími ventilátory
umíst nými v horní ásti vytáp ného prostoru.
Pro optimální zajišt ní funkce v trání je vhodné
použít ventilátory elektricky propojené s chodem
infrazá i .
Zá i e jsou dodávané v áste n rozebraném
stavu. Po vybalení sou ástí z kartonového obalu
se provede:
- p ipojení ídící ásti k injektoru pomocí
holenderu,
- složení ástí odrazového reflektoru podle
výše uvedeného postupu.
- upevn ní odrazového reflektoru na rám
infrazá i e.
(e) Infrazá i e m žou být namontovány ve sklonu
od 20° do 60°.
(f) P i stropním instalování infrazá i
je
pot ebné, aby infrazá i byl naklon n minimáln
o
20 . Pro infrazá i
IGS-23 a IGS-36 platí
minimální sklon 30°.
(g) Infrazá i e se upev ují na nosnou konstrukci
pomocí dvou držák , které jsou sou ástí
nosného rámu infrazá i e. Upevn ní m že být
pomocí konzol nebo etízk . Není p ípustné
zav šení infrazá i
na plynové potrubí!
Zav šení infrazá i
musí být odpružené, t.j.
nesmí se na rám infrazá i e p enášet vibrace
z okolních za ízení a stroj !
(h)
Infrazá i musí být instalovaný tak, aby
ídící ást infrazá i e byla vpravo a elektronika s
elektromagnetickým ventilem byla ve vodorovné
poloze.
(i) V p ípad
na bo ní st
P i instalaci
odstupy od
obrázek.
, že je možné instalovat infrazá i e
ny, je t eba tuto volbu up ednostnit.
na bo ní st ny dodržujte minimální
stropu a st ny, tak jak to ur uje
0.4
Pripojenie k plynu / P ipojení k plynu
0.4
Svetlé plynové infražiari e sú spotrebi e, ktoré sa
pripájajú na nízkotlaký rozvod zemného plynu
alebo k rozvodu propánu. Pripojenie musí by
vykonané prostredníctvom certifikovanej ohybnej
plynovej hadice na plynné palivá, ktorá eliminuje
tepelnú
roz ažnos .
Zárove
umož uje
jednoduchšiu montáž a lepšie prispôsobenie
infražiari a k upev ovacej konštrukcii.
Vstupný pretlak plynu pre svetlý infražiari IGS
ur ený pre palivo zemný plyn je 20mbar a pre
propán je 50mbar. V prípade požiadavky
prevádzky zariadenia na špeciálny druh plynu
kontaktujte technické oddelenie.
V prípade, ak je vstupný pretlak plynu vyšší ako
predpísaný, je potrebné použi predradený
regulátor tlaku plynu. Takýto regulátor tlaku plynu
môže by umiestnený pred každým jedným
zariadením alebo centrálne, pred skupinou týchto
zariadení. Pred regulátor tlaku plynu musí by
umiestnený plynový filter, ktorý zabráni vniknutiu
ne istôt do regulátora (aj v prípade, že potrubie
bolo riadne prefúknuté stla eným vzduchom).
Plynový filter je povinné umiest ova pred každé
zariadenie aby za zabránilo vniknutiu ne istôt do
elektromagnetického ventilu.
Pri pripojení hadice k horáku je potrebné
zabezpe i
previs, ktorý umožní v prípade
potreby pred ži pripojenie o 100mm. Inštalujte
hadicu bez jej pretá ania.
Pred každý infražiari je potrebné inštalova
uzatváraciu armatúru, napr. uzatvárací gu ový
ventil vo vzdialenosti najviac 1,5 m od napojenia
infražiari a. Uzatváracia armatúra slúži na
odstavenie spotrebi a z prevádzky v prípade
poruchy alebo po as vykonávania opráv na
spotrebi i.
Plynový infražiari je opatrený na riadiacej asti
(elektromagnetický ventil) vonkajším závitom
rozmeru G1/2“. Maximálna d žka pripojovacej
hadice je 1,5 metra.
Pri montáži je potrebné dba , aby ohybná
plynová pripojovacia hadica nebola v priamom
kontakte s as ami infražiari a a aby neprevísala
do lú ov žiarenia. Hadica musí by vedená
vidite ne, o najkratším smerom s optimálnym
ohybovým polomerom a musí by pred ou
umiestnený uzatvárací ventil. Hadica musí by
spo ahlivo
pripevnená
k pevným
astiam
plynovodu. Hadica musí by
adekvátneho
vnútorného priemeru.
0.4
0.4
Sv tlé plynové infrazá i e jsou spot ebi e, které
se p ipojují na nízkotlaký rozvod zemního plynu
nebo k rozvodu propanu. P ipojení musí být
vykonané prost edníctvím certifikované ohebné
plynové hadice na plynná paliva, která eliminují
tepelnou
roztažnost.
Zárove
umož uje
jednoduchou montáž a lepší p izp sobení
infrazá i e k upev ovací konstrukci.
Vstupní p etlak plynu pro sv tlý infrazá i IGS
ur ený pro palivo zemní plyn je 20mbar a pro
propan je 50mbar. V p ípad požadavku provozu
za ízení na speciální druh plynu kontaktujte
technické odd lení.
V p ípad , že je vstupní p etlak plynu vyšší než
p edepsaný, je pot ebné použít p ed azený
regulátor tlaku plynu. Tento regulátor tlaku plynu
m že být umíst n p ed každým jedním za ízením
nebo centráln , p ed skupinou t chto za ízení.
P ed regulátor tlaku plynu musí být umíst n
plynový filtr, který zabrání vniknutí ne istot do
regulátoru (i v p ípad , že potrubí bylo ádn
profouknuté stla eným vzduchem). Plynový filtr je
povinné umístit p ed každé za ízení, aby se
zabránilo
vniknutí
ne istot
do
elektromagnetického ventilu.
P i p ipojení hadice k ho áku je pot ebné
zabezpe it p evis, který umožní v p ípad
pot eby prodloužit p ipojení o 100mm. Instalujte
hadici bez jejího p etá ení.
P ed každý infrazá i je pot ebné instalovat
uzavírací armaturu, nap . uzavírací kulový ventil
ve vzdálenosti nejvíc 1,5 m od napojení
infrazá i e. Uzavírací armatura slouží na
odstavení spot ebi e
z provozu v p ípad
poruchy nebo b hem
vykonávání oprav na
spot ebi i.
Plynový infrazá i je opat en na ídící
ásti
(elektromagnetický ventil) vn jším závitem
rozm ru G1/2“. Maximální délka p ipojovací
hadice je 1,5 metru.
P i montáži je pot ebné dbát, aby ohebná plynová
p ipojovací hadice nebyla v p ímém kontaktu
s ástmi infrazá i e a aby nezasahovala do
paprsk
zá ení. Hadice musí být vedena
viditeln , co najkratším sm rem s optimálním
ohybovým polom rem a musí být p ed ní
umíst ný uzavírací ventil. Hadice musí být
spolehliv
p ipevn na
k pevným
ástem
plynovodu. Hadice musí být adekvátního
vnit ního pr m ru.
0.5
0.5.1
0.5.2
Pripojenie k elektrickej sieti / P ipojení k elektrické síti
0.5.1
Elektrická
automatiky
VK4125C
schéma
zapojenia
Honeywell S4565R
riadiacej
s EMV
0.5.1
ELEKTRONIKA INFRAZÁ I E JE FÁZOV
CITLIVÁ.
DODŽUJTE SLED P IPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH
VODI .
ELEKTRONIKA INFRAŽIARI A JE FÁZOVO
CITLIVÁ.
DODŽUJTE
SLED
PRIPOJENIA
JEDNOTLIVÝCH VODI OV.
Elektrická
automatiky
VK4125C
schéma
zapojenia
Honeywell S4565P
riadiacej
s EMV
Plynové infražiari e sa pevne pripájajú na
elektrickú nízkonapä ovú sie 230V / 50Hz
prostredníctvom trojžilového elektrického kábla
d žky 1,5m, ktorý je sú as ou dodávky
infražiari a.
ELEKTRONIKA INFRAŽIARI A JE FÁZOVO
CITLIVÁ.
DODŽUJTE
SLED
PRIPOJENIA
JEDNOTLIVÝCH VODI OV.
Elektrické schéma zapojení ídící automatiky
Honeywell S4565R s EMV VK4125C
Plynové infrazá i e
se pevn p ipojují na
elektrickou nízkonap ovou sí 230V / 50Hz
prost ednictvím trojžilového elektrického kábelu
délky 1,5m, který je sou ástí dodávky infrazá i e.
Plynové infražiari e sa pevne pripájajú na
elektrickú nízkonapä ovú sie 230V / 50Hz
prostredníctvom trojžilového elektrického kábla
d žky 1,5m, ktorý je sú as ou dodávky
infražiari a.
0.5.2
0.5
0.5.2
Elektrické schéma zapojení ídící automatiky
Honeywell S4565P s EMV VK4125C
Plynové infrazá i e se pevn
p ipojují na
elektrickou nízkonap ovou sí 230V / 50Hz
prost ednictvím trojžilového elektrického kábelu
délky 1,5m, který je sou ástí dodávky infrazá i e.
ELEKTRONIKA INFRAZÁ I E JE FÁZOV
CITLIVÁ.
DODŽUJTE SLED P IPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH
VODI .
0.6
Ru né zapa ovanie infražiari a / Ru ní zapalování infrazá i e
0.6
Pred zapálením zariadenia zatla te oto né
koliesko na ventile smerom dole, ím uvo níte
prívod plynu k tryske infražiari a, priložte zápalku
ku keramickej došti ke a po kajte pokia sa
nezapáli plame
na povrchu keramických
došti iek. Po zapálení plame a je potrebné
podrža zatla ené koliesko po dobu asi 30 sek..
Ke sa nahreje termo lánok, ktorý sníma horenie
plame a, udrží ventil v otvorenom stave.
V prípade zhasnutia plame a sa termopoistka
ochladí a uzavrie v bezpe nej dobe prívod plynu
na trysku infražiari a.
Plynový ventil spolu s termopoistkou zais uje
prívod plynu do infražiari a a kontroluje horenie
plame a. V prípade, ak dôjde k zhasnutiu
plame a, uzatvára prívod plynu do infražiari a.
Opätovné zapálenie infražiari a je potrebné
vykona pod a vopred popísaného postupu.
Ventil umož uje v ur itom rozsahu regulova
odovzdávaný výkon infražiari a. Na to slúži
oto né koliesko na ventile, ktoré v jednej
koncovej polohe oto enia predstavuje maximálny
výkon a v druhej koncovej polohe ekonomickú
prevádzku so zníženým výkonom.
0.6
0.6
P ed zapálením za ízení zatla te oto né kole ko
na ventilu sm rem dol , tím uvolníte p ívod plynu
k trysce infrazá i e, p iložte zápalku ke keramické
desti ce a po kejte dokud se nezapálí plamen na
povrchu keramických desti ek. Po zapálení
plamenu je pot ebné podržet zatla ené kole ko
po dobu asi 30 sek.. Když se nah eje
termo lánek, který snímá ho ení plamene, udrží
ventil v otev eném stavu. V p ípad zhasnutí
plamene se termopojistka ochladí a uzav e
v bezpe né dob
p ívod plynu na trysku
infrazá i e.
Plynový ventil spolu s termopojistkou zajiš uje
p ívod plynu do infrazá i e a kontroluje ho ení
plamene. V p ípad , že dojde k zhasnutí
plamene, uzavírá p ívod plynu do infrazá i e.
Op tovné zapálení infrazá i e je pot ebné
vykonat podle výše popsaného postupu. Ventil
umož uje
v ur itém
rozsahu
regulovat
odevzdávaný výkon infrazá i e. Na to slouží
oto né kole ko na ventilu, které v jedné koncové
poloze oto ení p edstavuje maximální výkon
a v druhé koncové poloze ekonomický provoz se
sníženým výkonem.
Regulácia teploty / Regulace teploty
0.7
Aby bolo možné dosiahnu
požadovanú
ekonomickú prevádzku vykurovacieho systému,
doporu ujeme do každej vykurovanej miestnosti
inštalova elektronický regulátor teploty. Vhodné
sú iba regulátory teploty, ktoré umožnia regulova
prevádzku plynových žiari ov na základe meranej
sálavej (vyžiarenej) zložky vnútornej teploty.
Regulácia iba na základe teploty vnútorného
vzduchu nie je dosta ujúca, pretože žiari e sú
sálavé zdroje tepla, kde sa teplo prenáša
elektromagnetickým
vlnením
v oblasti
infra erveného tepelného žiarenia. Konvek ná
(teplovzdušná) as tepla u žiari ov je druhoradá
a v maximálnej miere sa potla í.
Samotný regulátor sa napája striedavým
jednofázovým napätím (pod a typu), a na základe
porovnávania nastavenej a meranej výslednej
teploty v priestore zapína a vypína jeden, alebo
viacero žiari ov (jedna regulovaná zóna môže
obsahova viacero žiari ov, ich po et je závislý
od prúdovej za ažite nosti spínacieho kontaktu
regulátora).
V prípade, ak sa jedná o lokálne vykurovanie
pracovného miesta, doporu ujeme miesto
regulátora použi jednoduchý vypína napätia.
Po as prevádzky si obsluha zapína a vypína
žiari (žiari e).
0.7
0.7
Aby bylo možné dosáhnout požadovaný
ekonomický
provoz
vytáp cího
systému,
doporu ujeme do každé vytáp cí místnosti
instalovat elektronický regulátor teploty. Vhodné
jsou jen regulátory teploty, které umož ují
regulovat provoz plynových zá i
na základ
m ené sálavé (vyzá ené) složky vnit ní teploty.
Regulace jen na základ
teploty vnit ního
vzduchu není dosta ující, protože zá i e jsou
sálavé zdroje tepla, kde se teplo p enáší
elektromagnetickým
vln ním
v oblasti
infra erveného tepelného zá ení. Konvek ní
(teplovzdušná) ást tepla u zá i
je druho adá
a v maximální mí e se potla í.
Samotný regulátor je napájen st ídavým
jednofázovým nap tím (podle typu), a na základ
porovnávání nastavené a m ené výsledné
teploty v prostoru zapíná a vypíná jeden, nebo
více zá i
(jedna regulovaná zóna m že
obsahovat více zá i , jejich po et je závislý od
proudové zatažitelnosti spínacího kontaktu
regulátoru).
V p ípad , že se jedná o lokální vytáp ní
pracovního
místa,
doporu ujeme
místo
regulátoru použít jednoduchý vypína nap tí.
B hem provozu si obsluha zapíná a vypíná zá i
(zá i e).
Poznámka: Bližšie informácie obsahuje technická
dokumentácia regulátora teploty.
Poznámka: Bližší informace obsahuje technická
dokumentace regulátoru teploty.
Automatická prevádzka infražiari ov
a) Infražiari e je možné prevádzkova v tzv.
ru nom režime, pri ktorom je infražiari alebo
skupina infražiari ov ru ne zapínaná alebo
vypínaná pod a aktuálnej potreby tepla na
pracovisku. Tento spôsob regulácie je vhodný pre
lokálny ohrev pracovných miest.
Automatický provoz infrazá i e
a) Infrazá i e je možné provozovat v tzv. ru ním
režimu, p i kterém je infrazá i nebo skupina
infrazá i ru n zapínána nebo vypínána podle
aktuální pot eby tepla na pracovišti. Tento
zp sob regulace je vhodný pro lokální oh ev
pracovních míst.
b) V prípadoch, ak sa jedná o celoplošné
vykurovanie priestoru pod a opakujúceho sa
asového harmonogramu prevádzky, regulujeme
vnútornú teplotu na tzv. prevádzkovú a úspornú
pod a vopred naprogramovaného
asového
rozvrhu. Toto riešenie je maximálne úsporné a
nevyžaduje
obsluhu
infražiari ov,
pretože
prevádzka je plnoautomatizovaná. Okrem toho
umož uje takýto regula ný systém prepnú
vykurovaciu
sústavu
infražiari ov
do
protimrazovej ochrany priestoru, v prípade
dlhodobejšej odstávky prevádzky.
b) V p ípad , že se jedná o celoplošné vytáp ní
prostoru podle opakujícího se
asového
harmonogramu provozu, regulujeme vnit ní
teplotu na tzv. provozní a úspornou podle
dop edu naprogramovaného asového rozvrhu.
Toto ešení je maximáln úsporné a nevyžaduje
obsluhu
infrazá i ,
protože
provoz
je
plnoautomatizovan. Krom toho umož uje tento
regula ní systém p epnout vytáp cí sestavu
infrazá i
do protimrazové ochrany prostoru,
v p ípad dlouhodob jšího odstavení provozu.
c) Vrcholom regulácie vykurovacieho systému je
plná automatizácia prevádzky s napojením
samostatných regulátorov na operátorské
pracovisko, prostredníctvom ktorého je možné
priamo z jedného miesta sledova hodnoty a
funk nos sústavy infražiari ov, a aj priamo do
nej zasahova cez rôzne definované užívate ské
úrovne.
c) Vrcholem regulace vytáp cího systému je
plná
automatizace
provozu
s napojením
samostatných
regulátor
na
operátorské
pracovišt , prost ednictvím kterého je možné
p ímo z jednoho místa sledovat hodnoty a
funk nost soustavy infrazá i , a i p ímo do ní
zasahovat p es r zné definované uživatelské
úrovn .
Návod k obsluhe / Návod k obsluze
0.8
Plynové infražiari e IGS sa spúš ajú zapnutím
elektrického vypína a, alebo zapnutím regulátora
teploty (pokia je pripojený).Pred spustením sa
presved te, i je otvorený hlavný uzáver plynu,
a i sú otvorené všetky plynové kohúty na
potrubí, pred jednotlivými infražiari mi.
Vypnutie infražiari a sa vykoná vypnutím
elektrického vypína a, alebo samo inným
vypnutím regulátora teploty (pokia je pripojený).
Po prerušení elektrického prúdu je automaticky
uzatvorený elektromag.ventil, o má za následok
uzavretie
prívodu
plynu.
Pri
odstavení
infražiari ov na dlhšiu dobu uzatvorte hlavný
uzáver plynu.
Žiari je prispôsobený iba na nastavený druh
paliva. Zmena druhu paliva ani tlaku nie je
prípustná! V prípade potreby prejs na iný druh
paliva kontaktujte našu organizáciu, ktorá Vám
zaistí nutné úpravy.
0.8
0.8
Plynové infrazá i e IGS se spoušt jí zapnutím
elektrického vypína e, nebo zapnutím regulátoru
teploty (pokud je p ipojený). P ed spušt ním se
p esv d te, zda je otev ený hlavní uzáv r plynu,
a zda jsou otev ené všechny plynové kohouty na
potrubí, p ed jednotlivými infrazá i i. Vypnutí
infrazá i e se vykoná vypnutím elektrického
vypína e, nebo samo inným vypnutím regulátoru
teploty (pokud je p ipojený). Po p erušení
elektrického proudu je automaticky uzav ený
elektromag.ventil, co má za následek uzav ení
p ívodu plynu. P i odstavení infrazá i na delší
dobu uzav ete hlavní uzáv r plynu.
Zá i je p izp sobený jen na nastavený druh
paliva. Zm na druhu paliva ani tlaku není
p ípustná! V p ípad pot eby p ejít na jiný druh
paliva kontaktujte naši organizaci, která Vám
zajistí nutné úpravy.
INFRAŽIARI E MUSIA BY INŠTALOVANÉ
V DOSTATO NE VETRANOM PRIESTORE !
INFRAZÁ I E MUSÍ BÝT INSTALOVANÉ
V DOSTATE N V TRANÉM PROSTORU !
a) infražiari nesmie by vystavený striekajúcej
vode, tlakovej pare ani pôsobeniu chemických
výparov.
a) infrazá i nesmí být vystavený st íkající vod ,
tlakové pá e ani p sobení chemických výpar .
b) infražiari
je otvorený plynový spotrebi
ur ený
k tzv.
prerušovanej
prevádzke.
V miestnosti, kde sú v prevádzke infražiari e
nesmú by vykonávané innosti, pri ktorých
dochádza k vývinu výbušných výparov alebo
hor avých prachov.
b) infrazá i
je otev ený plynový spot ebi
ur ený
k tzv.
p erušovanému
provozu.
V místnosti, kde jsou v provozu infrazá i e nesmí
být vykonávané innosti, p i kterých dochází
k vývinu výbušných výpar
nebo ho lavých
prach .
c) poloha ani spôsob zavesenia infražiari ov
nesmie
by
menená
bez
konzultácie
s dodávate om.
c) poloha ani zp sob zav šení infrazá i e nesmí
být m n ny bez konzultace s dodavatelem.
d) zásahy do infražiari a môže vykonáva iba
kvalifikovaný
pracovník
firmy,
ktorý
má
oprávnenia na tieto innosti.
d) zásahy do infrazá i e m že vykonávat pouze
kvalifikovaný pracovník firmy, který má oprávn ní
na tyto innosti.
e) umiest ovanie hor avých predmetov v menšej
vzdialenosti od infražiari a, než je dovolené
v zmysle predpisov je zakázané.
e) umís ování ho lavých p edm t
v menší
vzdálenosti od infrazá i e než je dovolené
ve smyslu p edpis je zakázáno.
Údržba infražiari ov
Prevádzkovate je povinný zaisti pravidelné
servisné
prehliadky
a odborné
prehliadky
plynového a elektrického zariadenia pod a
platných predpisov (perióda prehliadok – 1rok).
Pokia sa v priebehu prevádzky prejavia na
zariadeniach závady a poruchy, je potrebné
infražiari
vyradi
z prevádzky, zatvorením
gu ového uzáveru pred infražiari om a zaisti
opravu kvalifikovaným pracovníkom.
Základnú údržbu infražiari ov, ktorú môže
vykona
prevádzkovate
svojpomocne
je
pre istenie infražiari a stla eným vzduchom.
Údržba infrazá i
Provozovatel je povinný zajistit pravidelné
servisní
prohlídky
a
revize
plynového
a elektrického za ízení podle platných p edpis
(perioda prohlídek – 1rok).
Pokud se v pr b hu provozu projeví na za ízení
závady a poruchy, je pot ebné infrazá i vy adit
z provozu, zav ením kulového uzáv ru p ed
infrazá i em a zajistit opravu kvalifikovaným
pracovníkem.
Základní údržbu infrazá i , které m že vykonat
provozovatel
svépomocn
je
pro išt ní
infrazá i e stla eným vzduchem.
Možné prí iny porúch / Možné p í iny poruch
0.9
PORUCHA /PORUCHA
Kontrola
zapálenia
a horenia plame a
/
Kontrola zapálení
a ho ení plamene
Plynový
horák
/
Plynový
ho ák
MOŽNÉ PRÍ INY
/
MOŽNÉ P Í INY
-
Nie je iskrenie medzi
zapa ovacími
elektródami
/
Není jisk ení mezi
zapalovacími
elektrodami
-
Zapa ovací cyklus
ukon ený normálne
/
Zapalovací cyklus
ukon ený normáln
Zapa ovací cyklus
ukon ený normálne
/
Zapalovací cyklus
ukon ený normáln
Zariadenie
nepracuje po
prvom
zapa ovacom
cykle
/
Za ízení
nepracuje po
prvním
zapalovacím
cyklu
Zariadenie
nepracuje po
nieko kých
zapa ovacích
cykloch
/
Za ízení
nepracuje po
n kolika
zapalovacích
cyklech
-
-
Zapa ovací modul je
zne istený
Poškodené el. vedenie
medzi riad.automatikou a
zap. modulom
Interval iskrenia je dlhý
Poškodená keramická
izolácia zap. elektród
Chybná automatika
Zapalovací modul je
zne išt ný
Poškozené el. vedení
mezi ídící.automatikou a
zap. modulem
Interval jisk ení je dlouhý
Poškozená keramická
izolace zap. elektrod
Chybná automatika
Zatvorený gu ový kohút
Zavzdušnené plynové
potrubie
Tlak na tryskách nie je
dostato ný
Zav ený kulový kohout
Zavzdušn né plynové
potrubí
Tlak na tryskách není
dostate ný
POMOC
/
POMOC
-
Vy istite elektródy na zapa ovacom
module
Skontrolujte el.vedenie medzi automatikou
a zap.modulom
Skontrolujte interval iskrenia na
zapa ovacom module
Vyme te automatiku
-
Vy ist te elektrody na zapalovacím
modulu
Zkontrolujte el.vedení mezi automatikou a
zap.modulem
Zkontrolujte interval jisk ení na
zapalovacím modulu
Vym te automatiku
-
Otvorte gu ový kohút
Odvzdušnite potrubie
Skontrolujte tlak na elektromag. ventile
-
Otev ete kulový kohout
Odvzdušn te potrubí
Zkontrolujte tlak na elektromag. ventilu
-
Chybný elektromag. ventil
Nedokonalý elektrický spoj
medzi elektródami a
automatikou
Tlak na tryskách nie je
dostato ný
Chybný elektromag. ventil Nedokonalý elektrický spoj mezi elektrodami a
automatikou
Tlak na tryskách není
dostate ný
Vyme te elektromag. ventil
Skontrolujte el. pripojenie
Skontrolujte tlak na elektromag. ventile
Vym te elektromag. ventil
Zkontrolujte el. p ipojení
Zkontrolujte tlak na elektromag. ventilu
Možné prí iny porúch / Možné p í iny poruch
Horák sa zapáli,
ale
po nejakom
ase zhasne
/
Ho ák se zapálí,
ale
po n jakém
ase zhasne
-
Zariadenie
pracuje, ale s
nižšou
ú innos ou
a teplota
keramických
došti iek je
nižšia ako
pracovná teplota
/
Za ízení
pracuje, ale s
nižší ú inností
a teplota
keramických
desti ek je nižší
než pracovní
teplota
Zariadenie
pracuje, ale
horenie je
nerovnomerné a hlu né
/
Za ízení
pracuje, ale
ho ení je
nerovnom rné a
hlu né
Pri ru nom zapálení
termoventil nezostane
trvale otvorený
/
P i ru ním zapálení
termoventil nez stane
trvale otev ený
Fáza a nulák sú opa ne
zapojené
Nie je dostato ný tlak na
tryskách
Keramické došti ky sú
zne istené
Elektródy sa dotýkajú
katalytickej mriežky
Fáze a nulák jsou opa n
zapojené
Není dostate ný tlak na
tryskách
Keramické desti ky jsou
zne išt né
Elektrody se dotýkají
katalytické m ížky
Keramické došti ky sú
zne istené
Tlak na tryskách nie je
dostato ný
Keramické desti ky jsou
zne išt né
Tlak na tryskách není
dostate ný
Tlak na tryskách nie je
dostato ný
Tlak na tryskách není
dostate ný
0.9
-
Skontrolujte elektrické zapojenie
Skontrolujte tlak na elektromag. ventile
Vy istite keramické došti ky
Nastavte správnu polohu elektród
-
Zkontrolujte elektrické zapojení
Zkontrolujte tlak na elektromag. ventilu
Vy ist te keramické desti ky
Nastavte správnou polohu elektrod
-
Vy istite keramické došti ky
Skontrolujte tlak na elektromag. ventile
-
Vy ist te keramické desti ky
Zkontrolujte tlak na elektromag. ventilu
-
Skontrolujte tlak na elektromag. ventile
-
Zkontrolujte tlak na elektromag. ventilu
-
Vyme te termopoistku
Rozmontujte a vy istite termopoistku
-
Chybná termopoistka
Termopoistka je zanesená
ne istotami
-
Chybná termopojistka
Termopojistka je zanesená ne istotami
Vym te termopojistku
Rozmontujte a vy ist te termopojistku
Uvedenie do prevádzky / Uvedení do provozu
1.0
Prvé odborné uvedenie do prevádzky plynového
spotrebi a je povinné a objednáva si ho písomne
prevádzkovate u ABSOLUTGAZ, s.r.o. na
faxovom ísle: 02/45522632 alebo na e-mailovej
adrese: [email protected]
1.0
První odborné uvedení do provozu plynového
spot ebi e je povinné a objednává si ho písemn
provozovatel u ABSOLUTGAZ, s.r.o. na faxovém
ísle: +421 02/45522632 nebo na e-mailové
adrese: [email protected]
Ú elom je zabezpe i , aby zariadenie pracovalo
v rozsahu technických parametrov garantovaných
výrobcom. Aj napriek tomu, že každé zariadenie
je podrobené výstupnej kontrole, je nutné jeho
parametre skontrolova
a v prípade potreby
nastavi v závislosti od miestnych podmienok.
Ú elem je zabezpe it, aby za ízení pracovalo
v rozsahu technických parametr garantovaných
výrobcem. P esto, že každé za ízení je
podrobené výstupní kontrole, je nutné jeho
parametry zkontrolovat a v p ípad
pot eby
nastavit v závislosti od místních podmínek.
Vykona uvedenie žiari ov do prevádzky a všetky
potrebné nastavenia smie výhradne iba
spolo nos
ABSOLUTGAZ a jeho poverená
oprávnená osoba. Iba v takomto prípade platí na
žiari e záruka na výrobné vady v trvaní 24
mesiacov od uvedenia do prevádzky.
Vykonat uvedení zá i
do provozu a všechny
pot ebné nastavení smí pouze spole nost
ABSOLUTGAZ. Pouze v takovémto p ípad platí
na zá i e záruka na výrobní vady v trvání 24
m síc od uvedení do provozu.
V P ÍPAD ,
ŽE
PRVNÍ
UVEDENÍ
DO
PROVOZU NEBYLO VYKONANÉ V BEC,
NEBO HO VYKONALA OSOBA, KTERÁ NEMÁ
OPRÁVN NÍ, TAKOVÉTO ZA ÍZENÍ ZTRÁCÍ
ZÁRUKU
VE SMYSLU
ZÁRU NÍCH
PODMÍNEK.
V PRÍPADE, AK PRVÉ UVEDENIE DO
PREVÁDZKY NEBOLO VYKONANÉ VÔBEC,
ALEBO HO VYKONALA OSOBA, KTORÁ NEMÁ
OPRÁVNENIE, TAKÉTO ZARIADENIE STRÁCA
ZÁRUKU
V ZMYSLE
ZÁRU NÝCH
PODMIENOK.
Údržba a servis / Údržba a servis
1.1
1.0
Ú elom každoro nej údržby zariadení je
zabezpe i ich dlhoro nú spo ahlivú prevádzku.
Štandardná perióda údržby je jeden rok, ideálne
pred za iatkom vykurovacej sezóny. V prípade,
ak je zariadenie inštalované v zne is ujúcej
prevádzke, je nutné prehodnoti astejšiu periódu
údržby.
1.1
1.1
Ú elem každoro ní údržby za ízení je zabezpe it
jejich
dlouhodobý
spolehlivý
provoz.
Standardní perioda údržby je jeden rok, ideální
p ed za átkem vytáp cí sezóny. V p ípad , že je
za ízení instalované v zne iš ujícím provozu, je
nutné p ehodnotit ast jší periodu údržby.
a) Svetlé plynové infražiari e musia by
každoro ne pred za iatkom vykurovacej periódy
prekontrolované a vy istené. Prípadné známky
poruchy, alebo opotrebovania sú iastok je nutné
odborne odstráni .
a) Sv tlé
plynové
infrazá i e
musí
být
každoro n p ed za átkem vytáp cí periody
p ekontrolované a vy išt né. P ípadné známky
poruchy, nebo opot ebování sou ástek je nutné
odborn odstranit.
b) Všetky opravy, pri ktorých je potrebné
rozmontova
zariadenie, smie vykona
iba
kvalifikovaný technik vyškolený dodávate om.
b) Všechny opravy, p i kterých je pot ebné
rozmontovat za ízení, smí vykonat pouze
kvalifikovaný technik vyškolený dodavatelem.
c) Ideálnym riešením je uzavrie s nami servisnú
zmluvu. Sú as ou náplne servisnej zmluvy je aj
každoro ná
servisná
prehliadka
a zabezpe ovanie záru ných a pozáru ných
opráv. Bližšie informácie získate na našej adrese.
c) Ideálním ešením je uzav ít s námi servisní
smlouvu. Sou ástí nápln servisní smlouvy je i
každoro ní servisní prohlídka a zabezpe ování
záru ních a pozáru ních oprav. Bližší informace
získáte na naší adrese.
V zmysle vyhlášky
. 718/2002 Z. z. je
každoro ná odborná prehliadka vyhradených
plynových zariadení predpísaná a povinná.
Ve smyslu vyhlášky je každoro ní odborná
prohlídka vyhrazených plynových za ízeních
p edepsaná a povinná.
Vyhlásenie o zhode / Prohlášení o shod
1.2
pod a § 13 odst. 1 zákona . 264/99 o technických
požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody, §
3 nariadenia vlády . 393, ktorým sa stanovujú
technické požiadavky na ostatné ur ené výrobky
a nariadenia vlády .308/2004
1.2
1.2
podle § 13 odst. 1 zákona . 264/99 o technických
požadavcích na výrobky a posuzování shody, § 3
na ízení vlády
. 393, kterým se stanovují
technické požadavky na ostatní ur ené výrobky
a na ízení vlády .308/2004
Vyhlásenie o zhode vydáva:
Obchodné meno: ABSOLUTGAZ, s.r.o.
Sídlo:
Južná trieda 3, 040 01 Košice
I O:
35 836 873
Prohlášení o shod
Obchodní jméno:
Sídlo:
I O:
vydává:
ABSOLUTGAZ, s.r.o.
Južná trieda 3, 040 01 Košice
35 836 873
ako dovozca výrobkov týmto potvrdzuje, že na
ur ené výrobky:
Názov:Závesné žiarivé sálavé ohrieva e na plynné
palivá s atmosferickým horákom na vykurovanie
nebytových priestorov, kat. II2H3P, typ IGS (GH)
jako dovozce výrobk tímto potvrzuje, že na ur ené
výrobky:
Název:Záv sné zá i e sálavé oh íva e na plynné
palivo s atmosferickým ho ákem na vytáp ní
nebytových prostor , kat. II2H3P, typ IGS (GH)
Typové rady:IGS(GH)-7A, IGS(GH)-11A, IGS(GH)18A, IGS(GH)-23A, IGS(GH)-36A
Krajina pôvodu:PAKOLE Kft., Székesfehérvár,
Ma arsko
Popis a funkcia výrobkov: Posudzované výrobky sú
ur ené na vykurovanie nebytových priestorov tkz.
priemyselných
objektov
plynným
palivom.
Typové ady:IGS(GH)-7A, IGS(GH)-11A, IGS(GH)18A, IGS(GH)-23A, IGS(GH)-36A
Zem
p vodu:PAKOLE Kft., Székesfehérvár,
Ma arsko
Popis a funkce výrobk : Posuzované výrobky jsou
ur ené na vytáp ní nebytových postor
tzv.
pr myslových objek plynným palivem.
Bolo vykonané posúdenie zhody jeho vlastností so
zákonom a požiadavkami technických predpisov.
Pre posúdenie zhody bol použitý postup pod a § 12
odst.4 zákona .264/99 Z.z. a § 3 odst.1 nariadenia
vlády
.393/1999 Z.z. t.j. preskúšanie typu
autorizovanou osobou (§ 12 odst.4 pism. b), c)
zákona . 264/99 Z.z. prílohy k nariadeniu vlády
.393/1999 Z.z.) a nariadenia vlády .308/2004.
Posúdenie zhody vyššie uvedeným postupom
vykonala autorizovaná osoba:
Obchodné meno: TSÚ Pieš any , š.p. SKTC-104
Sídlo:
Krajinská cesta 2929/9
I O:
057380
Ktorá o tom d a: 25.februára 2003 vydala
certifikáty .: 00428/104/2/2003
Byly vykonané posouzení shody jeho vlastností se
zákonem a požadavkami technických p edpis . Pro
posouzení shody byl použitý postup podle § 12
odst.4 zákona .264/99 Z.z. a § 3 odst.1 na ízení
vlády
.393/1999 Z.z. t.j. p ezkoušení typu
autorizovanou osobou (§ 12 odst.4 pism. b), c)
zákona . 264/99 Z.z. p ílohy k na ízení vlády
.393/1999 Z.z.) a na ízení vlády .308/2004.
Posouzení shody výše uvedeným postupem
vykonala autorizovaná osoba:
Obchodní jméno: TSÚ Pieš any , š.p. SKTC-104
Sídlo:
Krajinská cesta 2929/9
I O:
057380
Která o tom dne: 25.února 2003 vydala certifikáty
.: 00428/104/2/2003
DOVOZCA VYHLASUJE, ŽE
DOVOZCE PROHLAŠUJE, ŽE
(a) Uvedené výrobky sú pri ur enom použití
bezpe né
a prijaté
opatrenia,
ktorými
je
zabezpe ená
zhoda
všetkých
výrobkov
uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so
základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa
na ne vz ahujú a požiadavkami technických
predpisov uvedených v bode b.
(a) Uvedené výrobky jsou p i ur eném použití
bezpe né
a p ijaté
opat ení,
kterými
je
zabezpe ená shoda všech výrobk uvád ných na
trh s technickou dokumentací, se základními
požadavkami na ízení vlády, které se na n
vztahují a požadavkami technických p edpis
uvedených v bod b.
(b) Vlastnosti týchto výrobkom sp ajú technické
požiadavky, ktoré sa na tieto výrobky vz ahujú
a ktoré sú uvedené v príslušnom nariadení vlády,
príp.
iných
technických
predpisoch.
(b) Vlastnosti t chto výrobk spl ují technické
požadavky, které se na tyto výrobky vztahují
a které jsou uvedené v p íslušném na ízení vlády,
p íp.
jiných
technických
p edpisech.
(c) Posúdenie zhody bolo vykonané pod a:
§ 3 odst.1 nariadenia vlády .393/99 o technických
požiadavkách na ostatné ur ené výrobky.
(c) Posouzení shody bylo vykonané podle:
§ 3 odst.1 na ízení vlády .393/99 o technických
požadavcích
na
ostatní
ur ené
výrobky.
Pri
posudzovaní
zhody
boli
použité:
harmonizované technické normy STN EN 4191+A1:2001; STN 92 0300:1997; STN EN 603351+A11:1997; STN EN 50165:1999; STN EN 550141:2002
Pi
posuzování
shody
byli
použity:
harmonizované technické normy STN EN 4191+A1:2001; STN 92 0300:1997; STN EN 603351+A11:1997; STN EN 50165:1999; STN EN 550141:2002
ABSOLUTGAZ, s.r.o.
Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava
[email protected]
www.absolutgaz.sk

Podobné dokumenty

1.44 MB - AbsolutGaz

1.44 MB - AbsolutGaz zariadením alebo centrálne, pred skupinou týchto zariadení. Pred regulátor tlaku plynu musí by umiestnený plynový filter, ktorý zabráni vniknutiu ne istôt do regulátora (aj v prípade, že potrubie b...

Více

Stáhnout katalog

Stáhnout katalog až 10 barů ■ Indikace stavu zařízení a maznice pomocí červeně nebo zeleně blikající LED diody ■ Čas dávkování může být kdykoliv v průběhu cyklu změněn na maznici ■ Modulární systém, který je plně k...

Více

ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, OSTRAVA

Více

Výstupy z kurzu .. - Střední škola, Základní škola a Mateřská

Výstupy z kurzu ..  - Střední škola, Základní škola a Mateřská „Mám si vzít tolik zlata, co unesu a mít tak do konce života vystaráno nebo mám jít dál?“ Nakonec se rozhodl, naplnil si kapsy i tornu, co se tam jen vešlo, řekl svému bratru sbohem a vydal se k do...

Více

Návod - Moderni

Návod - Moderni Před zapojením varné desky se ujistěte, že instalace je provedena v souladu s návodem k montáži. Spotřebič musí být provozován na dobře větraném místě, v souladu s platnými předpisy a nařízeními oh...

Více