Požární bezpečnost

Komentáře

Transkript

Požární bezpečnost
Ročenka ČKLOP
11
Požární bezpečnost
11.1
Všeobecně
Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru:
1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých
požárů,
2. požární represe - účinné zdolávání požárů.
Řešení požární bezpečnosti staveb patří do oblasti požární prevence a je to souhrn opatření, která zajišťují,
aby v případě požáru:
• byla po stanovenou dobu zachována nosná funkce konstrukce - prokazuje se její požární odolností,
• byl omezen rozvoj a šíření ohně a kouře - dělení objektu na požární úseky,
• bylo zamezeno šíření požáru na okolní stavby - vytváření odstupů mezi sousedními objekty,
• mohli osoby a zvířata opustit stavbu - únikové cesty zaručí po požadovanou dobu bezpečnost
a umožní osobám opustit stavbu,
• byla zajištěna bezpečnost záchranných jednotek - v projektu vytvořit podmínky pro účinný a bezpečný zásah záchranných jednotek.
Požadavky na požární konstrukce zabudované do objektu musí definovat generální projektant.
11.2
Státní požární dozor
Výkon státní správy HZS krajů na úseku požární ochrany při územním a stavebním řízení usměrňuje a koordinuje Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova
26, pošt. přihr. 69, 148 01, Praha 414.
Hasičské záchranné sbory krajů vykonávají funkci státního požárního dozoru a jsou orgány státní správy
na úseku požární ochrany.
Státní požární dozor posuzuje projektovou dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení, dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením apod., v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby. Zajišťuje
i další činnosti ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění.
11.3
Požadavky na požární bezpečnost
Požadavky na stavební výrobky a konstrukce z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou uvedeny v technických normách a předpisech:
• ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN
73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost
stavebních a technologických objektů v ČR.
• Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
• Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
• Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
STAŽENO z www.cklop.cz
106
Vydáno 11/2008
Ročenka ČKLOP
11.4
Zajištění požární bezpečnosti
Požární bezpečnost staveb je zajišťována:
Pasivní požární ochranou
• požární odolnost konstrukcí nosných, dělících a obalových
• dělení na požární úseky
Aktivní požární ochranou
(požárně bezpečnostní zařízení
a opatření)
• stabilní hasící zařízení
• elektrická požární signalizace
• zařízení pro odvod kouře a tepla
• zařízení pro potlačování výbuchu
• zařízení pro dálkový přenos
• jednotky hasičského záchranného sboru
11.5
Požární vlastnosti výrobků a konstrukcí
Pro vhodné užití konkrétních stavebních výrobků a konstrukcí, které mohou mít vliv na požární bezpečnost
staveb, je nutné znát jejich požární vlastnosti, případně takové výrobky podrobit klasifikaci. Požárními vlastnostmi výrobků jsou:
11.5.1
Reakce na oheň
Schopnost materiálu (výrobku) přispívat svým vlastním rozkladem na oheň, jemuž je za stanovených podmínek vystaven.
Materiál (výrobek), aby mohl být označen a pro uživatele identifikován podle charakteristik vlastností reakce
na oheň, musí být podroben zkoušce (zkouškám) reakce na oheň a na základě výsledků těchto zkoušek
musí být takový materiál (výrobek) klasifikován.
11.5.1.1 Zkoušení reakce na oheň
Reakce na oheň se zkouší podle následujících zkušebních norem:
• ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
• ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla
• ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Stanovení chování při hoření
užitím zdroje sálavého tepla
• ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2 : Zkouška malým zdrojem plamene
• ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
Materiály a výrobky uvedené v rozhodnutí Komise 96/603/ES ve znění rozhodnutí Komise 2000/605/
ES a rozhodnutí Komise 2003/424/ES, rozhodnutí Komise 2003/43/ES ve znění rozhodnutí Komise
2003/593/ES se nezkouší.
11.5.1.2 Klasifikace
Klasifikace se provádí zařazením do :
- třídy reakce na oheň (A1, A2, B, C, D, E, F),
- druhu konstrukce (DP1, DP2, DP3),
a to podle ČSN EN 13501 Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle
výsledků zkoušek reakce na oheň.
STAŽENO z www.cklop.cz
www.cklop.cz
107
Ročenka ČKLOP
11.5.2
Požární odolnost a kouřotěsnost
Požární odolnost je schopnost konstrukce odolávat účinkům požáru. Vyjádřena je dobou, po kterou může
být stavební konstrukce vystavena teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení její funkce.
Charakteristiky vlastností požární odolnosti:
¾ Nosnost
R
¾ Celistvost
E
¾ Izolace
I
¾ Radiace
W
¾ Mechanická odolnost
M
¾ Samozavírání
C
¾ Kouřotěsnost
S
¾ Účinnost požárních ochran K
Vlastnost požární odolnosti
Charakteristika
Nosnost R
je schopnost prvku konstrukce odolávat po určitou dobu působení
požáru na jednu nebo více stran při specifikovaném mechanickém
zatížení, bez jakékoliv ztráty stability.
Kritéria umožňující hodnocení ztráty nosnosti jsou různá a závisí
na druhu nosného prvku:
a) u ohýbaných prvků, např. stropů a střech - rychlost deformace
(rychlost průhybu) a mezní skutečná deformace (průhyb),
b) u osově zatížených prvků, např. sloupů a stěn - rychlost deformace (rychlost stlačení) a mezní skutečná deformace (stlačení).
Celistvost E
je schopnost prvku s dělící funkcí odolávat působení požáru pouze
z jedné strany bez přenosu požáru na neexponovanou stranu v důsledku průniků plamenů nebo horkých plynů. Můžou způsobit vznícení neexponovaného povrchu, nebo jakéhokoliv materiálu ležícího
v jeho blízkosti.
Porušení kritéria nosnosti se považuje rovněž za porušení kritéria
celistvosti.
Izolace I
je schopnost konstrukčního prvku odolávat působení požáru pouze
z jedné strany, bez přenosu požáru v důsledku významného přestupu
tepla z exponované strany na neexponovanou stranu. Přestup má být
omezen tak, aby se nevznítila ani neexponovaná strana, ani jakýkoliv
materiál v její blízkosti. Prvek má rovněž vytvářet tepelnou bariéru,
schopnou chránit osoby v její blízkosti.
Radiace W
je schopnost konstrukčního prvku odolávat expozici pouze z jedné
strany tak, aby se snížila pravděpodobnost přenosu požáru následkem prostupu významného sálavého tepla jak prvkem, tak i z neexponovaného povrchu prvku na sousední materiály. Prvek má také
chránit osoby v jeho blízkosti. Prvek vyhovující kritériu I se hodnotí
jako vyhovující i požadavku W po stejnou dobu.
STAŽENO z www.cklop.cz
108
Vydáno 11/2008
Ročenka ČKLOP
Mechanická odolnost M
je schopnost prvku odolat rázu, představujícímu případ, kdy konstrukční porušení jiného dílu při požáru způsobí náraz na posuzovaný
prvek.
Samozavírání C
je schopnost dveří případně jiných uzávěrů, nebo uzávěrových sestav se automaticky zavírat a tak uzavřít otvor. Uplatňuje se u prvků,
které jsou běžně uzavřeny, a které se musí uzavřít automaticky po
každém otevření. Lze je rovněž uplatnit u prvků běžně otevřených,
které se musí zavřít v případě požáru a k mechanicky ovládaným prvkům, které se rovněž musí v případě požáru zavřít.
Kouřotěsnost S
je schopnost prvku snížit nebo vyloučit pronikání plynů nebo kouře
z jedné strany prvku na druhou.
Účinnost požárních ochran K
je schopnost stěnových nebo stropních obkladů chránit po stanovenou dobu obložené materiály proti vznícení, uhelnatění a ostatním
poškozením.
Požární konstrukce, aby mohly být označeny a pro uživatele identifikovány podle charakteristik vlastností
požární odolnosti, musí být podrobeny zkouškám požární odolnosti a na základě výsledků těchto zkoušek
musí být provedena klasifikace takové konstrukce. Požární odolnost lze stanovit také výpočtem podle norem
pro navrhování (Eurokódy).
11.5.2.1. Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti
11.5.2.1.1 Zkušební podmínky
ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
ČSN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy
ČSN EN 1363-3 Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik zkušebních pecí
11.5.2.1.2 Požární dveře a požární uzávěry
ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů
ČSN EN 1634-2 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 2: Vybavení požárních
dveří
ČSN EN 1634-3 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře
a uzávěry otvorů.
11.5.2.1.3 Nenosné konstrukce
ČSN EN 1364-1 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1364-2 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
ČSN EN 1364-3 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové stěny - Celé sestavy
ČSN EN 1364-4 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové stěny - Částečná sestava
Zkušební normy připravované:
ČSN EN 1364-5 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Zkoušky přibližující se skutečnému
uspořádání pro fasády a závěsové stěny
ČSN EN 1364-6 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 6: Systémy obvodových konstrukcí
STAŽENO z www.cklop.cz
www.cklop.cz
109
Ročenka ČKLOP
11.5.2.1.4 Nosné konstrukce
ČSN EN 1365-1 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1365-2 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
ČSN EN 1365-3 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
ČSN EN 1365-4 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
ČSN EN 1365-5 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy
ČSN EN 1365-6 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště
11.5.2.1.5 Zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí
ČSN P ENV 13381-2 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 2: Svislé ochranné membrány
ČSN P ENV 13381-3 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 3: Použitá ochrana betonových prvků
ČSN P ENV 13381-4 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 4: Použitá ochrana ocelových prvků
ČSN P ENV 13381-5 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 5: Použitá ochrana železobetonových prvků
ČSN P ENV 13381-6 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků Část 6: Použitá ochrana betonem plněných ocelových sloupů ČSN P ENV 13381-7 Zkušební metody pro
stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků
Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků
ČSN EN 14135 Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti
11.5.2.1.6 Provozní instalace
ČSN EN 1366 - 1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
ČSN EN 1366 - 2 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
ČSN EN 1366 - 3 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
ČSN EN 1366 - 4 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
ČSN EN 1366 - 5 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
ČSN EN 1366 - 6 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené podlahy
ČSN EN 1366 - 7 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Uzávěry pásových a kolejových
technologických přepravních systémů
ČSN EN 1366 - 8 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře
ČSN EN 1366 - 9 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře
ze samostatného úseku
ČSN EN 1366 - 10 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Kouřové klapky
ČSN EN 1366 - 11 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Požární ochranné systémy
pro instalace
Poznámka: ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. Tato hodnotová norma byla revidována a je v platnosti.
11.5.3
Klasifikace požární odolnosti
Klasifikace se provádí podle klasifikačních norem ve vztahu na konkrétní druh konstrukce:
Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků běžných provozních instalací: požárně
odolná potrubí a požární klapky
Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti systémů pro řízení kouře
Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených působení vnějšího požáru
STAŽENO z www.cklop.cz
110
Vydáno 11/2008
Ročenka ČKLOP
11.5.4
Šíření plamene
11.5.4.1 Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
ČSN 73 08 63 Požárně technické vlastnosti. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot (platí kromě
podlahových krytin)
11.5.4.2 Šíření plamene střešním pláštěm
ČSN P ENV 1187 Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
11.5.5
Odkapávání hmot
ČSN 73 0865 Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů, stropů a střech
11.6
Zkoušení a posuzování
Zkoušení a posuzování obvodových plášťů, oken, dveří, požárních uzávěrů a střešních konstrukcí v České
republice zajišťují v rozsahu svých pověření, následující organizace:
• Technický a zkušební ústav stavební Praha a.s., pobočka Požární bezpečnost staveb, Prosecká
412/74, 190 00 Praha 9
• Centrum stavebního inženýrství, a.s. Pražská 16/810, 102 21 Praha 10
• PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• Výzkumný ustav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
STAŽENO z www.cklop.cz
www.cklop.cz
111

Podobné dokumenty