Vyjádření k podaným odvoláním - komunikace I/36

Komentáře

Transkript

Vyjádření k podaným odvoláním - komunikace I/36
MAGIsrnÁt naĚsre PAnD{JBIC
S.IÁ\B,ENÍ ÚŘ,rn
Sttossova 44, Pardulríce 53$2tr
obocnÍÚřad
obec $taré t{radiště
DoŠ|o:
lii
$P' "n':
Ús*
il
g*:eryŽt}1tllsk
C.i": &{rnP 132Ž4lŽt\x2
Yyřizuje: Ing. SkJ acÍancvá,
ffi
rfi
ffi $ffi
.;. . ..........
.
..
..RÉ]J.l;'
uKt. znak
4n
Pardubice" dne 22,2
+42fi46s859
rrprávnóná riřn,dní osoba
328.Ů$.
Zpracoval
teJ.
:
2{
Ť
t 7é;
All*
trfl tffi
fi
ffi $ffiffi
$ffi
tffi
&f; ffi
ffi
SSOBXOSHTF6R
K
'
-
vyvěšení na Éřednídesce:
Magis{rát mčsta Pardubic - úřednídeska. nároží rllic Sezeffiická a Štrossova,Pardubice, tsíléPřednrěstí
www.pardubice.euluraďradraice/ur.edni.deskďstl.htrnj
Uřad mčstskéřlo obvr:du Par^dubice I' {-i Divadja č.p. 82E, Zelené Přerlnrčstí. 53Ů fi2 Pardubice 2
Úraa mčstského obv*du Fard*bice ti, Cherniků e .p' l zs" Polabiny. 53CI 09 Fardubice g
Úra* nrěstskéhtl *bvodu ParrJubice íli. Jana ?.aj{ceČ.p.983, Sfudánka. 53ť} l2 Pardutrice l2
Ú;** městského obvodu Fal.d$bice VíI" Generála Svtlťrod5, i98. 53.? 5tr Pardntrice tr7
obecní ťrřaej Staré Hradiště. Staré Hradiště' 533 52 St*:é Hradiště u řardubic
vEŘE,jNÁ YYř{t'ÁŠ*ia
VYZ
TA
vYJÁDŘENÍ x popexÝn* o*vtlrÁxín*
h4a*žeiéIng" V}adimíl Řehounek a Mgr. Heierra Řehounková" *lra b3,tenr Pard*bice-Txrová,
Bohdanečská 62. sp*iečntrsl A$íoks'}irťr*l Parcltrbice- s'i..o.' iČ r4s 24 89s. se sídlem Pardubic*'
ř{radišťská 5.5 ] , Jaroslava Srtlová" t}ytem Pardubice.ohrazenice, Hradišťská 34, Mlrrie Širnečk*vá" bytcm
Fardubice-CIhraz*nice. Hradišťslr;á Ž43, Mgr" Hana PctákoYá. bytem Fardubice-ohraeenice' Hradišt.ská
30' a J*n Šinteček.bytern Fardubice.ohrazenice. Hradišťská 243" podalí odvoián{proti roz|rodlutí o
u*rístěníStavby;V3sPardubice,Tmr:vá-F-áLríclvka-|}ubinanapr*zemcíchparc. č"7|4/l,2l4l8"219v
katastr:i}xím úzerrríohrazenice. parc. č. 8s61t,88612.88615' 88618' 886110.88sl22. s86/3.'1,886135,
lt07l79" 1107l8i}' l1s7/átl.11*7/82. lt07i83. lt87/95, tlŮ7lq6. t1fi7l??' 1l*7l98' tl07l99. il38l3.
{]38/8" l199/5.
t199/i5" ít99/2Ů. {199l2l- }199/26. lI99l32" tr2Ž3,17z6lt. }227,1228.1234,
'199t9.
}235' 123s, 124Ž,
|243l1" I2'43l2, 1?4411, 12'44Í2, L243, t24'*, }252, .1253, i25?' l2ÉÚ"
1261137.1262. I27*' 13trg, 1321. i325. 11'4l. l,{55l32' t455i35. 1455/37. l455l38. t455l43. t4j.5l4ó.
'261118"
1457,1464í1' i464i3. 1467l8,11r7/,4.t,1467!42. Í542, 154815" 15.5{yj' 155l/5. 1.553l3i}- t56318. 15ó3/9.
|5r3/10' 1.563/t
15*3112, l563i 1.]' 1572l9, 1574lE,25*6ť2.2b96!3.2&9*l4. Ž69615. ?.69*Í8. Žt'?8tz3,
',
7698t24, ?69eÍ25":f'98l26'
2698/38, 2sq8l41' 2ó98/43, 2s98/4'{" 27i}3/3" 27ú3Í$,27*6. 27 !3l3, 277912"
:782/15,2783l5s' 2783/57, 2783l5E, Ž7&3/}Ž,2g85/z, 2986l.7,29*113.2994' 35Ů3/1. 3.503l?. 3.j*4.
36l5l2.3618l3..}61si5" 3ó4811' 36'4&/9,3*4811*.367*19.36?*ll!" 3s8*l1.36si}l2' 368013,368Ú/,4.
,3694/4,36q8l8"
3*82' .]68411" -36$4/3, 368414" 3s*4l5.
3867lfi, 3867/7, 386il8,386vl9.38{;7lť{}. 4:E19i1,
42?4" 4z3.!t1. 4258i},1239ltr' 426il.Ji, 3,},81/1" 42*211,42*2{2,426311" 4263|2.4Žs3,'3" 4264iÍ' 42ťi5l1"
4266" 4Ž7711, 42 l-2lŽ, 4273. 42}4, 4275. 42,7E. 4Ž77, 4Ž?E" 42sti" 429?. 4Ž94, 4291l', 429}f2. 4297Í3"
,t'3Ů?' 43fi3l] . 43i}5ll . 43{}ól l 43*]/1, 43i}8" ,l3.{8l }. 4.]48/?. ,{ 34sl3" 434s/4" 434815. 434$i6. 1.35} t.
'
4'357/z..135213. 43s?l4,4355. 435s" 4]rfil7 v katastrálním územíPalťubi*e. st' p' ?7, par*' ť" 4il?,
44'!Íz^ 44ll3,41!t6,4*/&, 19/?" 49/t{i, 5311, 53/2, 5711.57!2,5713' *8i2. 6E/3,6}Í1' 7Ú'i1. 7,zf1.76iŽ,
78ll" 3t4l1{J' 5.1312. 534!1, '53412. 534t4,535l} j.554/4,561,.562.58ó/3.586/4* 625' á26" 63t].6-11. ť'j2"
s33' 645/4. s45l6" 6.*517' ú.i5l8,647ii. 647í?u katastrá}ním úzerrť Tnr*vá, paic" č. 31*l1s" .]1ů/l?, -]23.
3?"'!/1,33ů12" 33i}/3..36?/t.3?'5/2.375/3'.-1?5/4, -q75l-5, q37lt,9:]?lŽ" 9'54it v katasrálnírn ú:erxíSt*:.é
Hiadišté,kterévydalh{agistrát'rnčstaPardubic.s{ar'eblríúřad'jakospr;ívnícxgándne
i7"1.2{-}l2p{h.jč."i.
Č.;' umr'
fzl4J2812
MrnP 3679/2{}í2, spis'zrr. Úso gc:64l2{]t{ilsk na zákiadě žádtlsti' kterirrr dne 1.l2.?0i0 podaltl
Ředitelství siinic a dálnic CR' IČ 659933sŮ. ]ría Pankráci 546, Nr:sle, 140 ${i Fraha 4'
které na z;ákladě plné moci z*tstupuje sptr}ečnost Transco*s*lt, S.ť"o., IC -{7:1.55392, Nerudova 37'
Hradec Králové"
Správní r:rrgáx Vám podle $ 86 odst' 2 zákgna č. 5t}0l2í}Ů4 Sb'' správní
zasílá sÍejnrrpisy podaných advoiání a současně Vás
ř.áe1'
ve zně*í pozdějších předpisů
vyzývá'
abyste se k nim v-vjádíili ve ihůtČ7 dnů orle dne dr:rtčenítét* výzw.
Ing. Kateřina Sk1ada*ová
referent stavetlního úřadu
Tato výzva rnusí být *3věšena po dcbu 15 dnů.
Vyvěšeno a**.
...."i.!."#;i.
/y
ť)z
Razítko, p*dpis argánu. který potvrzr{e vyvěšení a sej
Příloha:
-
stejnopisy p*daných odvolání
50CI Ú2
Sejmuf* o,", .....!. !',,.
!../-'ť.'!*.,.
{).i.
N{mP i 3:241201:
rir.
3
obdrží:
úČa'gtetfuióÍ,e g 83' *;lst"l stul,tb.tzí}w zl-íliona {tlodeiíq,i:
a dálnrc CR' }'c P*nkrici č.p. 34r/5ó. l{usie" x4{i {X] Frahil 4. na záiijad* plné mtrci
Zast.lupen* sp*l' Trans*clnsult* s.r.o.. }'jerud*va č.p. 37" 5tE} Ú2 H::adec Krá}r:vé 2" IDDS: lňlbesz*c
&{čsis$'o}:vr:d F*rdubice í" LI i}ivact]a č"p" 828- 53{i {i2 Fgrdubice 2. íDDS: Shpbxirt
Mčs*ský *bvod tr}arelubice tI' Cire;uik* č,p. l28" s3* *? Pardubic* 9" IřDS: hhťb36i
Reditelství si.lrric
&{ěstský o}-lvcd Fnťabice I1í, Jarra Zajke č"p' 983.53{-} 12 Pardubic* t2, ÍDDS: hhťb3$i
&{ěstský obvod Parelubice VItr" Ge.lr. Sv*b*d,r' č.p. tr $ti, 533 5 Í Pardubice 1?. IDI]S: axwbr,4z
Cb*c Staré Hradi.šrě' Starti řŤradištčč'p' l55' 5"j3 .í2 Stari Hradište il Pard*bic. íDDS: jkbaseg
účr;strsit'-irlle fl 85, ttdst"Z stsyťbníhts r.é'kgurs idcr"uČ{ se l,ereirzou l,}'?t{úškau};
Stalr:;iánrí niěstcl Fardubice. {Č iX]2?'{{}46" zastonpené lng. Jiří:ir Čánerx" r,edcneím odbor* rnaietku a
investic &{agis1r"át* rriěst.a Pardubi*" Pemštynská nán"rěstí č.p. l. 53i} 21 Pardubice
{'ití] Ceská lepublika v.c.s', II}DS: 5ab5tr8
}iří Pil*ý. Daši*i<á č.p. l2{tg, Bítró Přerlrněstí" 53$ {}3 tr;rrrluhice 3
]l{tjDl. Nata}ie Secljáčk*vá. ]iiovodvorská č"p- 1i}37l?" řÝrrvé *vorv.
]V{VL}r. ívang Š*divá. ř{ort.'va Č.p. .r iÚ5i57c.
s74'ilt Třebíč}
i6
Žab*vřesky,616#* brirr:
j\{gl" .iana Ta:anrrrr'á" B*čníč"p. 14*5.
RítréFředměstí. .53$ í]1] ParcJrrbice 3
"}iří Har'r.rla, Na spra";edinclsti Č.p. 2119. Z'e}ené Předrrrčstí, 53{i CI2 Pardr:bice 2
Ing. R*max Krjšít.rÍ,K1ribo'"lč*ická č.p. l.í1*l2-1, }4* 0i} Nusl*
agnear Syslová' Sv*164u í'.p' Z'1Q7, Ze1ené Přednčsíí.5:]* *2 Fa:dubice 2
Frarrtišek Berá*ek, Cs. amtády č"p. 2fi66" Zeierró Fl""*dnrěstí. 53* t}2 Pardulrice 2
&ditan Kath*r1s" {_rjezd u Sezemic *.p. I 1. 53i 04 Sezemiee
Paval Ka]}:*us' Br*Žík*va č.p.435" Poiatri*y,53* *9 Pardubice ý
Binnka T:rkÉčclvá,Kilnětice č'e" i{'}5- 5-?3 *4 Sezenrice
Fr**tišek Eenda, Ern* Kclšt.ála č"p. 9?3, St*dánka. .53Ů }2 Pardubice 12
Jiří Benda' třída Mír* č'p. 7l, iielenó Fl'edn:ěsfí. 53{i 8Ž Pardubice ?
Bohurri}a Bendpvá. &mo Košt.á}a č.p. 9?3. StuiJánka. 53{} 1Ž Parťuhice l2
,Anrra Bend*vá, tříd* &{ír* č.p. }1"Zúrrzé Předměsti. 53* Ú2 Farclulrice 2
JcrseťRůžička.Pi.ínrětick* č.p. i4. l4{} {ii} Pyah* 4
trns. Jatt J*šr" Sladk*vskólr$ č"p. 433. Zeleaé Před*rěsrí, 53* t}2 Farclubice
tng' Václav Stříteský" LI Karcen*é viiv č"p" 18Ž7. BíiéPřeclměstí. .q3{"l*3 Pardubiee
Jiií' sratz, Ve]trrrská ť..p, 534í15. Fr*seli. 19* $0 Praha g
Karel Pr*cházka. Na Drář-ee č.p' I559. Ei-}é Předměsíí, 53* fi3 Parrlubic*
tng. Jiť"í Prcrcházka. K fiybníčkťlrnč.p. ?7*. Blad}*c, 293 *6 K*smo*tsy
Hana Svábor.á. Liclická č.p" ;173' Fc}ab.iny" .53{i *9 Fardubice E
Jaroslav Liska" Eratrancu Veverk*r;ýeh č'p. 2559, Zr}rg'é PŤedrrrčsti. 53ii
3
3
ii2
Fardubice Ž
lng' Richard Liskr. Fsclrlavc* č'p' 1499155. tsra*ík. 147 {* Fraha 47
{ng. arch. Jan Kov;iř, Náruďní'ch hlrlinů č"p. {8t, Pardubičky" 53fi t}3 Pa:.driŤrice
b{iloš }íalleček.Diviš*r'a č"p" 449- St*dánka' 53* s3 Fardtlbice 3
3
Íng' Karei K*vář, Divišsrva č^p' 4Ž6. s1ildá:rka. 53{i {}3 Fardubice 3
Jo..e f Forit, Dtlirti i'cr.n:nri Č'p. 5 l. .ió } 5 .: Dolní Čcrnltla
Jarrnila F:[anuš*vá. Véry "ťunk*rléč.p. 208' Stue!ánka. .53í-} *3 Fardubi*e 3
Schneider J*seť, P*r*uLlice - zasliltlpeÉ *patro\'níkem íng. },4arrine;rr &iikem' }'Ia Ha}dě č'p, 1841- Eí}é
PřeeÍnrěrtí' .5 j(i {l.1 Parr.itrhicc 3
Ing' Maxa K*lh*usryvá, }-ud ka Matrii.y č.p. 8 15" Seudánka" 53* 1 F;adrrbice J 2
{ng. l\&ichat B*nda" í-*d,ka }4atury č"p' 81s. St*dánk*..53* Í2 Paritrutriee l?
F*vi:dí LaL*e' státní pďnik. {DDS: db3't8g2
:
Fi:zemkový l.rrxd Ceskó repubiik--v" {DDS: mrbaiz$
ZEÁs' a's' Pod Kunětickcir htirl:x, iĎBS: sB5g4nq
Fra*t'išek Herclí}r'. Br*zanská č"p. .36, Ciheina. 53il Ú9 Faldulrice g - zast*uperr *pa{.rr.lvníkenr irlg.
L{ar€inem Eí!ken:, Na Haldě č.p' 184 1 . BíiéPředrněsií. 538 03 ParduLrice 3
A*ráiie Herr:!í}t*vá" &r*zanská č,p. 3s' Cii:elna. 53{} fi9 Farilubice ? - zastoupe}la opa*Eví}itiern trng.
}vlar{incm Bíikexr. }ia Haldč č.p" i 84l" Bí]éPře.d*:čgti 53$ {}3 Pardxbic* 3
"tran ÁschenbreÍi*er. Balbínrrva Č.p" .36:{ll ?, Hejč{lr. 7?t} {X] *l*m*l-lc *
J{ff Aschenbr*nne'r.. Š{erklrvištěč.p" l2s4' ?s5 02 $trck*vice. 2
&{ic}lal Ěkib' Rotegberg Street 1,"?#7 34 Felil*acl.:. Něl:leckt>
Libuše Sp;ásr'rvá, Ku&ětická č'p" i{i6. Cihelrra" 53* *9 Pard*bice g
C.i. l-{r.nP
1322412{}1 2
.;!r" -l
Ludmile Kubelk*r'á" Fardubic}<á č'p' 5s' Srch- 533 52 St*ré řiradiště $ F.}rdubic
Vlxdinrír Tluč|r*ř. Rctl*znice č,p' 73, 533 4i Láznč tsohdar.reč
KvěÍoslava Tlučhoř*vá, Rqlhoznice č'p. ?-1' 533 41 I-ázně Botrrdarrcč
l]va K}ecová. Broza*ská č.p' 32' Cihelna' 53t] *9 P;rrdubice
Jar$sjav Smrček, tsrazanská č.p, 3.a' Ciheirla. 53{} i}9 Fardubice
Han;r }]avliščáková" b{a Zátrq.rří č"p. 44' lr]ové JesenČany. 53|} *2 Pari3rrbice
,{.ntonín Vchra}ik. Na Záb*ří č"p. 39' i{*vé.}ese*ča:ly, 53* $2 Pardubice
Jiff Klrčera, }ia Yýsluní Č.p' í7' Src{r' 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Radrrníra Kr:Čerová' Bafioňova č.p' 842' Studánka" 53* i: Pirdubi*e i2
F*tr Da*ihe}ka. Kunětickii *,p" 26. ťihelsta, 53* s9 Fardubice g
'}akub Darljhelk*. Hasova č,p. l{}4, tsíléFŤednrěstí- 53* 03 FariJrlbice 11
{van Čásenský" K Zámečku Č.p. 3]9. Partiubičky' 53Ů 03 Fardrrbice 3
Kr'ijský úřael P*r.dubického kraje. íC 7{189]822, *dbor nla.ie{kový a ltavebního ř"áe!u. Kirrnen*kéi'rt:
ná*lěstí č.i:' t25' P;irdribice x" Pardubice.Staré 1V{čsto, 532 i 1 Pardubice 2
Správa a údržba silnic Fardribickťhil kraje. lD*S: ifi1k8Íq
Vít Keřka" Er:hijanečshi č'p' lÚ' Traová' 53* *ý Pardulrice 9
Pavel -!vg*k' Kuněriťká č.p' 27. Cihelri*" 530 *9 P*rdubice 9
{Jlga Nclvotníi' Staré Hradištčč.p. l24, 533 52 Staré řlradiště u Faldubic
Věr:l Burs*vá. Trég}*va č.p' s0817' řiluhač*py, t5? Ú4] Frxha 57
Zemedětská v*do1rrrsp*i!ářská správa. Hlinsl Č.p. 6{}li4:!. Fisáfu- 6fi3 {X} tsrn* 3
ťEZ N}istribucť. a,s.' IDDS: v9.5uqťy
Pavtl řJazak,i, Šípk*vaČ'p. .]Ó.]" rizne Bohd*neč' 533 4t Fardubíc*
lvan Bart*něk" Boi.lilaxečská Č"p, 47. Trnrrvá, 53t} 09 P;irdutlice 9
Jitka Bart*ňková" $ohtlanečská č"p. 4?' Trnryvá, 53* 09 Parťubice 9
l'e nk* Flégrová. Bohrlanečská č"p. 5 }. Trxtrvá. 53$ .Jý Fardutri*e 9
Hana Klapková' K*smr:nauiů č'p' ?39" Poiabirry" 530 |i9 Fardutrice 9
íng" Petr S*ulrrip. Fad Kl*prlíkovtlu trr*rou č'p' 923. 549 31 }{ronor, l
TRAFF{C a.s., {l}*S: qchgqpv
trng. Jiř{ |}rrleŽal. K {-}}šitlě Č,p" 31 tr, Trnrrr,á, 53ů Ú9 P;xd-"ib'ic* 9
lng. J;*r.ra h4rázová, Růžoviič'p. s7, -frncivíl, 53Ů {]9 P*rdubice 9
Fran{išek Hotický' ts*bdanečská č.p' 3' Tr:rová, 53Ů ii9 Pardi:bice g
AUTŮ ř1K s'r'*.- {DDii; sejpcrnp
Bcl:uruila ř{olická. Eořrdanečská č"p' -:, Trrrová,
5-1$ 11E
F:rrd*bice
FIh.4L TECH sp*l.s.r.*., {DDS: n5;u6byq
Jose ť Brřek' jt{a Vrškácir č.p" 5?' Tnlová' 530 *9 Fardubice, 9
Jan;r Burscryá' Jiř{ha P*tůčkač.p. 39. Tcrová' 530 i}E Farrlubice 9
&{arir+ t{*lnranrrvá.
I-ex*va č,p. 2253, Ze\ené FřeiÍměstí, 53Ů
fiz Farrlubice
lng' František H*nik' }iřího Potůčkač.p' 22, Tnrová, 53Ú *q Parrlubice
iviarie Hramádková, Jii.fto Potťrčkač.p' 92, Tnrová" 53{} 09 Pardabice
Jar*slav Jediička, EohdaneČská Č"p" 43. Trriová' 53Ú Ú9 Pardubice 9
&{arie Jedličkr:vá, tsohdanečská č.p. 43' Trnová, 53fi Ů9 Fardubice 9
2
Fiana i\{ájová. FÍers}vská č"p. .i4Ž, Svítkor'" .53$ Ú{i Fardubicg 6
&oltuslav Mxrek, Černolrolrká č.p. 43. Mnětice, 53* *2 Pardutrice 2
J:'rna }4oralc*vá, Bohdairečská č"p' 46" Trnová, 53Ú i}9 Fardubice
K;l.el Skala. Jiřiii* Fot*č}'a č.p' 29, Trnor.'á. 53t] ilý Pard*}rice
Jiii Šetlek. l]ohrjanečská Č'p. :lJ. .Irnor,á. 530 09 řardubice 9
Le*ka Vichová. {-ibišany č"p' 39. 533 .l.5 Úpatcvice nad LaL:em
h{ilar}* Vitrímr:vská, Na Yrškách č'p. Ý6, Trncl.á" 53{] ilq Pardubice 9
Jitka Yostatková, Zelená č'p' 265i35, Kukieny, 5íj{.} Ů4 F{r"adec Krákivé 4
Vlastimii Rems*" Jeebořice č.p' *6" 53{} 02 Parrlu*:ice 2
Vlastinril řÍlar.áček. S. K. IrJ*umann;l č.p' 9i. Zelené Přednrěstí,53il 0Ž Farrlubice
L}anuše Ádárnková. Li Vodárny č.p' 8. Srch, 533 52 s.*íél.{ÍBdiště u Fardribic
.I*sef Křir'ka' SÍaré}dmdištĚ č'p' l l*. 533 5Ž Staré ř{radiště u Farrlubic
Jarr:slava Pr*kůpkr:v;i, 'R.ačanskíl č'p. 37, Srch, 533 52 Staré Íjratjištěu Fardubic
Jose ť Zelirnka. Kr:rnenského č,p. t 84' Pardni:ičky. 53* Ů3 Piird*bice 3
Jindra Vašinclr,á. K R.ozvcrlně č'p. 97, Cihelrla, 53i} t]9 Pardubice 9
lng. Y}*r3irďr Řeh*unek. BohclaneČská č.p. 52, Trn*vá. 530 09 Parcíubice g
&dgr" řfelexa Řehounkova. BolldaneČská i-'p" ó2, Trnová" 53Ů *9 řalťubic* 9
{lj. MnlP }3224ftA1?.
str, 5
Miian Brandejský, B*hdanečSká č"p. s. Trnová, 53í] i}9 Fardubice 9
Ma*hattan *ei.eltlpm*ilt s"r"o.. {DSS ; duuxi ia
Aleš Bár.ta. BohdrireČská č.p. Q. Trnor'á. .5.1L"U9 Parrdubir:e g
Sabina Doležalová, Běl*lrranské náměstť č.p. l32" Bí1éFředn.rěstí" 53í} *3 Pardr:L:ice
3
}4iclr*rela ]\'{usili:vá..{iránk*va č"p" ?{i9s, 7-a|e*é, Přednrěstí' 53* *2 Parduirice
2
fu{ilan R.á1iš' Zetená č.p. 42ó' Fardu!:ičky' 53{l *3 P;lrduirice 3
Fetr Rátriš, Kokešrrva č.p" 145, Staré Čívice..53{] i}6 Fardatrice &
Yvona Yaiiková. Labská č"p" 14. Bí1éFředffiěStí. 53* fi2 Pardubic* 2
Fraha tr&'est {nvestlnent k.s." IDOS: bky7csz
]r{i1ena řkonková" Fbrnránkriva č"p.43trixZ, Moravské Předměstí.
.5ť* 1} I.{radec Králcr,é l l
Jan Št*rck' }rča Pěšináe}: č'p. ťl8/l á, t<ot,.nli*3'" t82 {}{-) R'ah* 82
Alena Bínová, St;ué ř{railiště č.p" 25. .533 5: Staré }iradiš{ě u Par'clutric
JrrseťP*iák, Šk*lská č.p' 165- 538 42 Rr:nov nad Doubravon
Alena Čiístkclvá" Po}iřebačka č.p. 43, .53.3 .l5 opatovice nad Labenr
Tare} Kubelka, Foirl'ebačka č.p. 2" 533 45 *pat*r,ice iri*d í'aben.
Cestalír Brzek. sevclt3'ho č"p. t625. Zelené Předrrzěstí. 53t] {}2 Fardubice 2
Jjtka Zrnítk*vá" It{epolis3. č.p' 24t" 5t}3 63 Nepolis''RadkaFizková' Dražkov č"p. iit 533 *4 Sezexxc*
h'[arie Hgbká'' Jatrt*ňová č.p' l-35" Čern;íza B*ry' 5-33 $l Fardubice 2l
Ja*a H*n{čková..Iaila l}rd;l č.p. 5{t3' Př&ra:n vtl. ?61 i}J Fříbrarn l
Jana Lorencová" Kostěnic* č'p. 2q' 53{i $2 Pardubice 2
}4i}a* Vosálrlo, Ki;várcnská č'p" 9|}- Mr-rětice" 53Ú {i2 Pardrrbice 2
Jcseť Teplý' Stará Flradiště č.p. 1ó5. 5-13 .'53 Staré Hradiš{ě u Pardulrie
Miroslave Vink]er*vá, Hrádek č'p' 5tt. Srch. 533 4*í opat*r.ice nar{ I-ařre*r
Helena V*Ženílk*vá" Tojarova č.p" lrJ*" R*sice . 5-?-] 5 í Palrgubice t7
b'[ilan Ž.ák, G*r*éhc i.p. i791, Z*i*xé Fředmčstí, 53ii 02 Pard*biee 2
Helene Žákl.zó, G*rkéh* č.p. 1?9}" 7-e1ryé Předměstí.53CI il2 Ferduhiee 2
lng" řiana Čerr"rík*vá. Ráb3' č'p. 85. 53.3 52 Stará Hradíštěu Paldublc
CŮMŮ EURŮPE s"r.c..iDDS: 2sswavb
\rod*v*dy a kanaliz*ce Pardubice . r..", IDOS, xsdgx3v
RRE sist*l"lr:ční síuŽ]'i-y" s"r"o". IDDS: jnn1ljs6
Te}eťónica Cr-ech Repubiic. a.s." íDDS: d?9clrŽti
SluŽb3, r::ěs{* Pilrdutric a.s., I$DS: vcýsbgS
$oprar'*í podnilr nrěsta P*rdrrbi* :x"s." íDns' wk3drnu
Rcdirelstr í r trdních ťest CR. IDDS: ndn.iskjl
GTS i{cvera s.r.i:.. {BI}S: zti8gcT
ČeskéRadiok*rnu*ikace,
i.. tcus. 6nkdkst
" Bivize 2 iCT,
Yegac*m a"s'. IČ25?8868Ú.
{DDS: ÉZygvas
Elektreínr3' Ůpaicvice. a's'" {í}DS: gvjspád
Cť7'n*t a.s., glriast Yýcholtní Cech1. Duhol'ii č.p" 2. t4* 53 Praha 4
občanskésdružení.'Zanrrvé Pardr:bice''. U Joseía č"p. }{}9, Fardrrbice {I-Ciřre]na.53* $9 Farclutlice g
fftrčagskéselružeríZele:rá prr: Pardubick*, IČ 2]665i.i4 j. lng. Jan Linhart, {DĎS: ,4phvruw
občanskéscruženíMěstc] na kg]e. Hrrscva č,p' 345, 53* 02 ParuJ*bice
ť.j. fuír-nř 13224{2*,Ž
srr" 6
Á{v*kátrrí
karrcetář
53t d2 Pard*rbice. tř. stíru čp. 6ú
e-rnxil: ak.s:::rrrnyídc.uick.c{
Mgr. Josef $mutgý
IČ: iii7ló1s
advol*át rxpsaný v
tc."+frrx: 46ó $55 498
csM:
CAK
p**l
č. 5{|69
*!i2&óít2 ts4 95!
Doporušerič
iffieffiffiffiffiffiffiffififfiffiíffi
sffilLRrFt
16
M
řlxgistrát městx Pard
Stateb*i rÍřad
odtlčlgaí{rxm*ě správ*
ŠÉrossova44
539
2l PÁRř.UBICE
Pardubire 27.1.:1*12
Kc sp.zn, LI$C|
8036412{}1
Čj. }.ín't'36??lŽ{tl1
Yěc:
illsX
lng' Vlaalir:rír Řeharrnek a \{gr. ří*!ena Ř.ehourrlirrvi, B*hdaxečsk* ó2, {.*rrlrebiee
- o d * o l ťi rr i 6:ro{i úze*rnirnlr rsirřrod*utío urnírtiiaí stav*:'y kam*rrikace
xl36 Parrlrllrice ,Trnová- . Fribkvk* . B*bina
Llz*mnitn n:zhodnlrtim \,íagisi;-álu lnčs.a Párdubic. Stavebnilro úi*Ju. orjděleni územnč
správního. čj. ivlnrP 36i9i2{it2:* l?.l.20i2' bv}o opakavanč rÚzhod:řurlg r-i urnistěnt stavbv
pozerrrni kcmunikact {'i3t1 P:rr'Jui"lice. Trrrt..r.á ' lráii|*.;ka _ Dui''ina aa zde v1,iinerr*vanýril
;.x;zencich v kaL uz. C{-irazerricr.., Pardubice' Tl.tt*r'ii;l Star* |lr*tlištč pilrile:.*kre'se}ení r,si.uaci
- z'álrcrrr.;énr elabr:liilu Prlití io;lllrr rozh*d*uti prrdáv4ii pan lng. I,ilarlii:rír Řair*t.rnei< a paní
h{gr' lie}enaŘeirrru::kr.rr.;i.jako t'rčrutrlici řlzeni il i r.* ján i a tozrúsieduiicícir <jův*riů:
or!.iili;rt*lá .ts*r. r'l:;s|nik'v prrztrrrkir p'č" ?2'li" 7,3.i] a' sr' 77 z, kat.
coičei:.r, ziirbcrr"rn . r!ále.jsrlri i.]aslník.i rr-rdin:.:iii* d*n:u čp' óf' na st-
.u3.t
iiz. Tlnov* lttcrc rnají
7] l' kat' ú:. l'rrrová a par.,
lng, V)aJimir Řeh*ilnek ji:'..iLrČrllrrl \.lasti-}ik]fi nu.*,,,k* p.č. 533l2 tarnléŽ. kitréhr: st záh<'rr
nrá t'oirr*ž do!.kat. Již r!*;listn; z ,',3.?'{}|i'\, kter-v |'ryl arirr*eryári i:piaccva|tli zirk1r*l*iio
elab+ráiu" tj. spc]sin*sti TjtÁi,jSť*}'íS{-II'T s r'c'. ]Ý*r*dova
-i7. !Irarlec Kr"álLi.;é. adi.llateié
uv*dli' že se zábcrern pozemků.ia|: trl,,a,lý'}l. takdočasnýrn. nes*ub{así,:rcbcť ziísadrrčnesouh|esí
s il{ni5lčnin] pÍ*dinětrr* kcnrui.:ikac*' tal. i*k je v r]antl l*kaliíě *ar'úena. liůvoden: neso*lr}asu
bi'l<;'iednak zvýŠeni h!Lrk*vé;Ít莝
ri rodir.:irélro rio*:l čp.fiŽ přesahLriíci pav*lerrriil luanici. kci3'Ž
.soi-tčirině ne:;irrrlrlesiii s navrž*n1:nr *inís!č::iitrpri:tiir!*kav3.eh zábraq rčslÉr-r dornr:. L.}alšim
důvoij*n byl r:*si:ul.:|;rs s rušen!r;r pckllj:léirir uŽíván! :'ahrad'!. s *r.'}cn:iríii stl*n:1,' zálronv a'
skienikeln na p'p'č. 7E'-l, krer,;u orjr,'o!a{tlÉ lrŽiva.ji s roilin.nýn: cir:xr*ni. a l+ jak jc!iln ziib*r*ni
{r*sp. záborenr jeii časti} pru *r;rístění í;r.*tilriLikor''ýih stěil a pf* píelr;!|g r,-*r.lirwliní karra,lizece.
trak lrtpiirirěienýlrl lrlr-ríi'ent a kcncer..1r*ii .'.ýLilk+.,.l.lil pi1"ní. Ze sxjnehir tjůvoi{il. tj. pro rušeni
p*kojlléhi-i''uživái.ri. iiesaLihia:.;i] se záboren': pi:.rtuil;u p'i' 533r.22.lehtr v'iilrarjni r'l*srniL pan ing.
V|rrriirrr;l R'ehcr:nek. ilťb*l" 1ť::i* p*zer-::ek -<l."ri:Ži prc přist*p na st. ?l se sllcra uve,l*ným
rciiillný;:rdonrt:n;r dáieprl 1arkr:l.áni.jehoils*bnilrr:aurcnl*bilu.pi!ČenŽčástt<ri:l:tcpocernku
již b1.ta r]íívez*L.i;inl; pro r eirjirl-u iilltrrurrillnci.
{].i'
Mn:P
13Žz4lzí\12
str. 7
ÁdvEkátrlikaneetr*ř @
lC: i7i$tE
53{}
*? řard*bice, tř' &{irti čp' 66
e-rn*il: aíismut;rl.i?qurck.r:;
l]
*dv*kát z*psá.1li v ČÁX p*tt č' 50ó9
Íel'+íaxl4Éílú55 a9*
*SM: +42Ů.6{l? 16{ 951
Na tenlo *esouhias. jako ria :rrílrriikv účastl:íkůřiz.e;ií' cdk.;izali orirclarelď při veře3nér.n
úsfuirrr
.iednání dne 2Ů.i.2i}l1' i.:rÍy byla zaprotokoiovárra iaišíjejich p{'ds1a11l; ná.mltka _ rizikrl
poškozerri stafiky rcldinrlého rli:lnrr čp. ó2 r.důslerjlii'i z.inteniivně*í'siiničeíbo
jiŽ
!'r$1j(-]z1}.
k*ž
t.scučasné dobe {p* zřir-ení slá...ajícíbei ].;lulrr.lr.eho *t'iezriu} 5ť \.€ sičnách
donru obje yriii rririi.v-
\..šech*1- slrcra ur'**íenénanifii.r, b1.}y předchazini úz;nlníla
roziradnuiír:: z2.2.2{}1i zaxrítnuty,
arliž bv bvly prr rtcnÚ slráale náltŽitě p*!{iuzer]]]. Prstc i}dl.olaieié p*cJali
11* Í*hcto úze*.rního
rozi:*dnuť odvrllárri. Ror-iri-'r]llniíira Kraiskéh* rlř;rdu lreld,.rbickéhc kraie :' ?8-6'2Ú1i
|ri]o icto
ilzcnr*í roz*r+ri;]*ti 3.GŠe;1i} a l.čc vriten;r k ilt;r.iniu prajeJnání il rrlzhcijntttÍ.
\j rá;;-ici tolr*to ti*vehir pi"<ijr:i{n:r;l! tr1''lo rttřře;rínt i'',Jlar;*inlhil ústar't se síijienl l. {i'strai,ě,
{]*nlren.i hvg:*nickÍcir iairtli.e|tlři- j4kuŠcirní?:.iL:*r.;.:$ří ak-rerli1or,a*ctr
Čle pird č. 1jcj
pt.i:kázfulo. že r'připadě
rralizat* 1;i'r:drrlčtné srar.i......,Jr,ice r' chráněxén vr:ukovnint i r'rrilřním
6? k prr,ritir:r-atcftér;;u překr*ri*ni hvi:ienickýclr limítůhiuk,"r. .i:jko řelšení bylrr
r. pciikl:rdclr.érn n:illeliá]ii 'rR.'!NsC(}\:sLjI..lU s-r.;. z ři.ina 2{}1 1 .'V'yhacl:cccn! v}|,sierlku
ttlěřeni in,lisi ;l *lzrlasi c hluÁ:l z dty:trirn; t; dtlrl;u ťp. ó2 l.četně
zast*úní nts>.ržens;.rt
prrlst';.rru clcm* i:p'
'je}etl
rlo,prs..:tni pr<;!i!tí:.;kal:istt. íipi,r.,llt r.l ylxt:rh tltlřt:ru'r'.ťr:í'. &'av.rŽenr; v-vbudr;r..á*í
prr.rhledné
pr$r;hltrkc1'e :tčlr,r' rjélcc f2 ir-; i,: .-ýšcc 7rr-: Ll*:ístČnáv rrristě
s{áv:1iícího opl*celí rlonru'
Fisenrn,un:i *ťlnr:tkar:ri ze rlr:e 2,2.]{i]2. Itrré br,1v 71,p6ii*vár't.pň veiejr.r*ni
projelinál,ár:i dne
3.1'2Út2. odvl'jaÍe}é *;iět v1,iáitřiii svůi nesci;hias.t ur'-rí;iěirjrl: pie<]nrětaÉ kaáunikace
tak" jak
b;1.ia r. dane loLalirč n*\.1ZČn3. Úůr.crder:r tohcio neliirrihlasu
ie jedrlak jiŽ dříl'r r,.vjÉr1řený
Í!ťsoi}i]}!]s s .'i*štnínl.. ir!Ll?itr,e zliti:žc
iak 1.':č i'3k i rlvnitř tlonru čp. {i2 r:rlíslěrrínr r.:avrželé
prtr1ihlukor.e .qtér:v. tir!|t ir-ta.iici ncsi:ri]ila: s rr:šenit;t poiici*é|.ro rrŽii.;i:rí
;r:J:ratl1- ria p.1i" Č. 7, /l a
dále rregatir.ni r:l!:l sair"l*ltlc siar'b'.,pt'*dnrčt:ló k*lrrrl;t.ár:e a buiio*rí p.uuol nu nj rra
siaiiku
dc;au. přičen:Ž od:.olaic jé icdrrilljir é oi( l i1l]f i..ihL.}Jii :lc:;*lhlasu náJežilě konkreliz*..,iri'r
'
Pilkud :;e tÝká nes*r:l:Jas.i s pí{ll;h]itk.ir.i}|l slčtl.il. rrr,:idě]i *dvrrlate]é' Že
.ie pra llč n*pi|ale.lne
í!ii'l x." 2 t-ll rrd stěrt'' lii1tr]il * oiietl :nili pirk*žkLl. klcl':i b1" porlstainč ztrrrisila b]..rj].:ní v
doirrč a
uŤjváiri prrzemki1. pirukánli l'l:: skuteč:'rcsi' že i n*rlkl:iilii'É meÍerlál připo*Ěrí
*egaiir,ni v!i:: na
cr}b*vé inikrr:kliila a prr:ir.iěnl-rzdl.r]tr: rrtezi pl-i,iil.,lukoviru slčnou a io**ll.
pouká:-a,li r-ia
daiši prtlblé*;'': t.il.t cliáz|* piístupr;osti jc,lt:u lrři
"
.i*i:* ;:iíplacném plž'árl:. rlá1r: *o ,,iá'-k*. 1ak by
se navrlici,an:i: s{čna chŮ\.al3 i:ir ..'icliŤicj. tlrkánu t-tcb*.iiaénl silnérll vě.ir*
1rj. ;:'ia bv r:ak*nr:c
nebv]a z'd':"r'ien: ški;ii.!at na ;;ra1e!ku. tak na zdral'í a Živote*h a. krir-- b-v n*i1 ocp*r,ědrrast
z'a
.l'lii.
tak*vé piip3l6é újnlvi. jakl'' hr ]:vl
l:ustói.icl sr-ičŽeli a nrraz.; Da]< .,íl'rr.*lc]É
1:*ukázali. ž'e
1.ljbucová*íff ickar.i sltirr,- hr, ioi|* k pi:kiesu trŽ'}1i hŮrj*at\.ciomu ip. 6.7 a rloiČciirlh p*ze*iků
aŽ na .ulu" črrlržb-l. rlošil k 1*|álri!nlr-: z.ttel.ttldnilcll:i rodinnél-ril nrajetkri a iinulor,ánj jeir*
zajišt.ivaii |uilkte.j:k* ;'pcr;r\Ž:ii.;}rrc itoiliiiil1' plc případ rl*l;aitiíjich krilick1,ch siil;a*r.
nřípa,Jrie
rlivu slttlloll'.ť::t:r.1l.-'přeiin.lčiril k,rlllt'tl-Iikate a b'.:ti*ucli.:cl p|{lx.ŮZtr Íg,.1:
na dťrnr čp- 6! po'"rk:i:.aIi r.ldvtiiateic na Ékutfč!}0si'Žc iiílnr b.vi l].]Su!ť-n r ]eier:]i
i1}j$ _ ]9jý' Žc
jeh* |:onslrukc* r:dni;rlíri::}a trt:.t-:Ll. ir sc iehl'ii :rach1;r:ii v kiir1rre
iirkaiitě:l že i jrhtr itk6ns{iukťe
íJhlediré:;amíí':riléhrr
\ t(,Ci .
}liÚ
hr]r llt'L,.jr;.:l...: 'll.i.'l'j..Ir.,l', Ir.rldcril i..i;'i pl.nrn,,. i.itrr.,.J'rj;Ir
r.:..-],'..r;ror.al
l,l'
ťj. M'nP
stí' s
1322412$1Ž
Ádvokátrrí kancelář
53Ů l}2
lC: l l i71ó}8
P*rdubite, tř' &íirx č1r" óó
e-mail: ak.smutnt{gl.Ju
icb.
c4
Mgr. "íos*ťSmutrrÍ
a{'lv{}kát z,apsaný r'
4ý8
CSM:
.{:'Ťl.:}Í: 46Í; {í5-í
Čax ;'*d č. 5rló9
+.t2*.${t] líi.t 95t
dneš:ríi::tenzity' nalÍ}t: intťZit.Ý. *poior.ane se stavb*u a pÍor]ozťm na pi.edr*eír,é konrunrkaci. Že
iŽ r' důsledkrr zi.iz*ní knij-rr:vého oilj*zrÍ* několik rnetl ťl od 'lolltu v rninrrlýl.lr le teth se
začaly v
.Jomé objevovat praskíin1.. jeŽ.isoil pilpsány v porlkÍiirli:vétr
nateriálu }}ttsptsl-t!zt,tt: RD č.p' r'l2
j
v?.ynrlvtzprosintt2Úl,',
''
aŽe
otárkirrliv'.rpřed*lČtnés|a.abyap&}'ýL1Žl'!na*ina:i.nt1}ill{icřnu
nelri v 5*ri"k.ladc'tiJch rt;ltť|iále*}r vůhee řešena.
Nepa'Jeným rr.rzhirdnutím.-.e 1]-
přičemžz oriůvr.}rlllěni n;r s1r'
j']Ú1l
j2
b1lív siN:ri'L ri.;ctle:-ré:rámitky.lrivi:irtelů í]i}ť]l Zamítnutv'
.'.yp|r:r'3. Že stal,ihní úřad p*vaŽr-ijc slttlru
ilr.ei!r:lé lrjrrrrjtk.,,
l].i"lzé Ža !}l.ip,]ír-iiljkr Fi}{ti. .s q? rldsl- i stavrirlri!rtr :l:ikrl*a. ncbeť r*.illt.!ťhrl l:azt.iil .!sol stýxl
cbr::lhcn-r;rli;a* i:.r:rltc r'."'rli:zcni llř:lstllíků 1l |i;rr i '',ilcl;ji:o rcz:;:tl.irl l.:;i1n|trc|:j
l'.rl.1ic i! 85 rrdst' ]
pisnr. a} i;i:rr,ebliiiu- zájr"*nn, 'l.ato..*ie}:valii-rii.:ri:c.' *ámi.ťk or1r'c}atelij
vet.ejn*sti
jt
však r' illubél.rr |.7'pÚťiI
sr: z1ikctr*lr:
;.t
ila
ttl z.c tjvijtt diir.odů.
nřinctrri*kt.
Pi*devšín rrárniti:y
proii!'lliikor.é srčn-l,'jsiil.i zcr:la ,..rámti v1..n-rezeiti s5 l:rlsr. J" písrri a}
I
".!rieilně
sfivebnílr* zákona. fiťb{)t'id[.i !tĚt.,i] l]|tl Ll'i! Lrnt::ieitlá rý}Lrčnč'n;rp*zetrlc!i1i rc..'litsruic!.'.í
ad.'.clrrttiů. Star,ba pr*iihiiiL{l!.ť 5illt} ie p,it.'.l,
-;tt!itr-.u Zť:*l.;častípc:žar1tlr'illtr:llti zátrrěrii.
přičenrž treni r'ťib*c F{rdsiaiilé. žc :i-.!*dlrá o s.ar'-hu' ktel;! nlá být v1^-'rrlítna |)ť|.Jíitllpi-'! dr;rtu čp.
ó2 př*rl z.',ýŠeircu hltrki--r'tiu záičŽ.í-
|}ále rráir:itk;,. r.zta!"ririicí se 1.: r:led1:cklád;u;i,iril: ztlehrlrincrcení dtimu 1' pr;rir:hč :r...ýšcnť hi:-rčncsÍi.
p*klesu jehi-: .ližtlílr*iiltoil. a il*:atil.tl!hri r,lil.il s{lti.i.-.. pře'3nrč|né kilt.ntt:liklc.: ]ln
iťjli'- stíilIkU jle
rr!'i-:i: uhttIttlrl
'l'\]I)i...r rr] t":l st' ]. .lt:'.: \{,iIsi(lJ '''.','tei.,t:ti r.. -. l i.,l ] . ..j l. j,íii.,nl,;
r.šecíin3, 1!iíJ poZc]1lii:'. {1č.Illésl. ??] lr:ilí b]. t }. p::.llil:litli s*r.|rč r,i'rl,:it1 ,t
]sr.Ll i:k* rako.,.e
v roahcdnLlti t *niislini sltr'br,r'Ýsitlvtlě ui'erl*llr.' -ít: rrcpacit}i:né. Žl:;itorl: lrr.rdenÝnli
pieripokiáda*1.rrri r-l+pi:ti"v b*de ;asarJ*č tlrrt,jcrr lilsah r.]ilstnickÉho pl/ir.a ot}iol:lti'lLi
iu podobč
ziroršení '|ehc uživateirtirsii-.ltr.lii'. lellc irad*ctv;i l:ttiirr'i rizika jeh* p.cškozo,.l.lnit. ČínrŽ
ie.:iána
legitin-iita účirsi*rlstr'írl';ir,rrlateiťl;l tč'ij;h;. tlllinite]..;:clll,: { 85 odsl. 2. pís:t': *i st.ri.cbltil-;il 7ákoilit'
ítr'l.cinJfis{r': v ťlz,;lll:r:rrl l'ír:ni nija|i ltcrlrll*'.-ilr:i]l r iestliŽ.*
ruohcu bý-t ůčii.strrík;'z*čkoiikar*,:.tl:';Ih Zlli$nn}.Úh i;|Liiťi - t danem příparjě fciir prlriic p{snl aj
a bi $ 85 odst' ] :it'rl*bnilrr.r alkrl;rr - pak star'ej..ai r-ri.ai] :reni opr1tv*ělt lllzs:iil l.,hctc je.jich
ťttjirstť$sfi'íni iak ollrezcr.:r!'
*rli.olilielé pr:ir'::í níl.:latl sr.ói:il.
li tlúslerjkl shc.m ur'tťenÉ.sr.ó;'.:!rrú a rrezákitlr;r *iekr,:iillkace iri iltiir:!i *.'}r.lli;rielů rra
r.'eře.1rr,.;sii sc lak na1-};l'rllll it:.zht:ij;:r':1i }iť1.3irÝ1'á
'ieiírlr irÍl]rŽiiÍri; k*n!"rÉÍníl:
přip*n-:írrk;.
littrÉ.iiln.ia|o llírrr:it}.irrrl ll:iie;Ží. al* i, zli:;lri1č-!e rxibÝvá iillLti<ilzr.llt rlll ;'.r:'J|l;ldlr.c
řl:1iol.iáh'." bez o]liet}t: :ta r;isi:iJilt 11ťsl.}i]!l]li..i oiJr.i;]lriclii s v1':'ižiiitll
'!eiich po;rclll!'ť: lrcsp'.jc.iith
Čásrí} pr* pí-edn:éinau .stlri i;u r'čc?'t.li :rcstltlh!:lstl s uir-tlr|čilil't-l pl*tih1u!ic',.e s|ť:*l''
1rtrsotizenínt.
Uzerr*ri rozlrcd;rLrii se tak .,,ribec tlc:l'rl:oiirdá...it s p+tl-r:.bt:*stn-ii,
cž *h
ic.J
*c
1l:'rri
i
h
crhl;í. n,'-ltik Jir11*r,'i: n.rll ti!:i] . TRi\}jSi,ONSlill-Li s.r.t.r. z i:ir:a
Fii $*..šiínťgati \.tlí ..'I iy *ll cc] kl:'l'i rrt i |.I.r.lk ] nl:, : pr:r.Lrdšni l-.zduci.lii t-n:,o:i pt-tlti!:irt!it}]
ohsaliii;c j iŽ
:;alri
!
.j
i
rlkc,'.'é sičr':r.
li.tll.
kreri
l'}|i ];těnou i:
C,i. }{mř t322413*1?
st'í" g
Ádvokátní
53Ů t}2
P*ril*bicc.
*-mxil : ilk.si]-!*
t
karrce|ář
!t]: l l
{ř" RJtrirrr čp" óťl
n
Mgr. J*sef S*r*trrý
ó1s
*dv-$k':Í ?ápsfifiý {
-i 71
{el'+íjrr: 4ó6 {'5š {ý8
r:í.tbqEk.cz
ČÁX ř{}d č' 5*r9
$$&Í: *{2{}-{i{i2 tíj,l.95t
dorlenr'Dáie:;e lrál*žiič nrr'.;nciac:ivil s námitk*u neilezpečrrosti protil:}ukol,é slč;rl.pro příprarl
piiŽáru *dkazent:it zár:aznt1 stallrr,iskil l-{:siČskrjha záeirrannrliro sbtri't;tl.il !);irtiirlriiký kra|.
k<l1.ž tato;prí'-.:::;* ltlr-ab.r:r.á 5k1.!iť::,iit:}ti- Ži r'i:řipilJi pcŽiiru r'rlcr:Č ť:i:' i,.] ii.rrlt t3,!i'] slělle
bitbiil k i.;!;cjiénllr pi.istupll k r1r;a;lL: t i irr:iirrr.jehil r:ir.r'aiei . něh|) 3 Lii.''Ž s* rli:zeb-Ývá a;ii
c1ázko*' 'ja! br'sc 1lřl poŽall clri;tlt]l :ii|il.joiÍ1i] slěrl:r- D*le blj.r zccIir i]l:|li]lC:Itt1..] ll"4rnitki,
chje.l]nč l,ll.',fr vichi!c*' sjirlith t.řu.ii. 1rLr:iéi,til sněŽet:i a:rrr.az.i la j}rcl;ili*k*vnIl :iČi':rr.,rčnriic
otázka.Ťi sť ŽádI.; pcd}iil:dr:.;i, ll;:lrri*i a ani :aniotlle r*ihodtrriií ilezabi:.;.:ii. pii:.;itr;ii: noi-toil
b;.r zdro'je r:r r.i:-ika pro :l'jtrr.! ir ži.,.i.,t Lls;:b.
Pokr'ld se.ierlná + nlllrlilklr. že dtt1d.. lir: zn*htidrls]cerlí l|anrrr Čp' ó2 zlrtiti:Ll
']c'ilt
1l.,.:;i
hocnr:iv.
úzenini i*zh*Llnrrtí sir:e ockaZii;Č rill zn;liecki'pr:sLrriek pa:r l\dilal,ra Skřir.áir{izr lrr,i3( 2..-1"
*po;tiíii trr 1riicl čá.<t. '. rriŽ' torirjili ::rlllcc r.islcvni rrtiicjj- Že po r.Ýsiavbč konittltiii:l.:r: b*rje d.,:lr:
n k :rěnrt; ;lřin*lr.:Žciíti pozellkr. l.r:lnli ÍěŽkrl ix*d.tiť.lfiý. al nepreld:itelnY, .i' lLlto nárnílkLl
i:dvoiatelt.r pft1\'rZuit- li*r,r.rěž t:ci:ylii r:r.viíctlra nár::iil;a r:dv*]ateiri r;hlcdllč c|trr:;''ení siaiik}
dr:;nu. kdv;i.jei; tldkazuje n:l itv.::r]iší ;-rilsncrťizar:i iio:lrt:. al'šak.jakéhc]i.'. oriborlit l:.:lsilitzr:*í r'lir,!i
jec}nak s:r:rio*Úho pror.érlini sliii.l]1, iiiiili''lltikact a d:ijr: ll1{]v{}7'rl ner ní ch1iri.
Bez r'vřešellísirilr'a uri'ti:i..']c}i:lli:;:lr];iír:il ilili;,tl; tl*i..i.;llldle r:rlr't!aieit1 ;.'řcdr:..Čir:r"i.riz-iltdn:.tli *
u::iístěni siů\.h\' k*l}1tt'lii<ltct ri riiii' 'ir-jir:il cdk|ái1á;-:í ež- d* l!:e sta:.ť}rr'ílri; ři:,...;rí nttrí poillc
odvolal'r:|ů p-iii.il.tsit-te' iiťbi}i.;.ť'i]lljllil tr illciih!.lrt.ol,l -!ič;l.!'sť tliiŽc psl'ťdii. Žr !r l.zhierier:': k
rizi].;ůrrr neÍ|:ai ;?'."ťiitť] ll:r.
"ielikož n:iptd*rt'.r itzet':tnÍ ri;zhtldl'rliii sr. rr;tirŽjtr,n-: z1liis<r|rem ř'ezabÍ.ťá lrtinil!.l;r;;! cdr.i:]aie !ii.
kdr'Ž.ie nc:'::ksnl:i:
ptlstt:l,t;1e .lrt.:
'ii:iii: niipn11in;.u l.eiti*osli a.ie iikoŽ- r:epřihiiŽ'i
i':
j:.iich liáviln"r
]tli* r.iasti:iků;loičen-i"cir jii:ill!i'JilÚ:jii" př!ierrrŽ.iit:l:'nui.rt.ie ..iešcní'"', t.lrilobČ r:til.:il
prn|r{emtiillió a r"iziko''t: pri.rlil-l|ii!irrr,ť: Sit:l-tl" l1 a i'l'll l.i í *rjvcrla1elé''abl' jl'.1ilalj]l* itzť!l.l,]i
t-irzhocinillí il1'iil z';:rtšetlit ll i.*c '''ricr"t.;e k ttilrt1n:it picricil;rání ii íilz]l{iiin|jlí'
irrr:.
\'iriinril Itlirnlurk
hi qr'.
Z'l.it)Ll pťx l
Tei: {ó6 ó55
T?ída M{rei
I
iclcilii ll.cir:iiukor...l
/
C'i' $'ímP 1.7224/2aL2
Á.uťokgntrol Fardubicť
iČ':648?489ó
řlradištská 551
533 53
sir. li)
ifi ffi
s-!."$'
Parrlubíce
i
Zasláno:
ii r
,j-l ,
v
ň{agisb.át města Pardubi*
Staveh*Í úiad
t$ffi fi t$ffi ilffi
statuiámí město P3idub.c€
í}íagis{íátíí|ěsía
.
;
stl
.}!?.ř
$? -fiŽ-;$iE
,, fiitr
Štr*sscya 44' Fnrduhice 53i} 21
wfi tffi #fr ffi il$ffi
$ffi8ifi*ffiB
!q{J
ltrrt'.
'š-Í.F.-"..- ."
Uš
e;
-
Ádresát:
í{rais}cý &řad Fardubicl*ého kraie
Odb*r maj*tkovýá st*vebního řádu
$ddětreyri stav*bpiho řád*
i{arnenskáhc nárn' č.p' Í.?5
532 11 Pardubice
Pardui:ice dne 3l-ledrla 201Ž
Věe: i}dv*lání d* Rczhadnutí * místěnístavby {/3ň Fardubice Trnová. Fáblovka
}ne 17.ledxa 2s12lyda| Mágistť*t mósta Fardutrice, stavební úřad, Ř*zh*dnutí
i/3s řardui:ic* * Fábtovka. í}ubila.
lt.laše spoiečnast podala již dne 23.12.2ř11
.
pod
č.,j' MmP
- řubina
r:
umístěaí stavi*'
g338312ů11 nížeuyedené připor*inky:
l{b,rykov$íti tl*pajeni xě*teryých Eokalit v ebfasli *hJavka st*'ajírí{JP respekile odsauhlaseaé VÍ. zmény
{i? js*xjiž z dnešnika pchěedu tnfrastruktrrv dopr{rvního ře'šeqí neuyho,;uiíci' gjlIt by vkr:dnější p*sečkat
s Íímta áapr*t*ia že"šeníwtza no+33 llatttttt! plón, bery se btde v ro* 28}2 zprx*,-*aat'
Yyžítltt kislizn! silusti t aávrhu ďt;pravniir.* usp*řtiéóní v asefus Gttslsas, Íntersprsr, Buápark*
Xewte*tóř:
Tato přip*mínka b}'lá Magistrát*rn mésta Fardubice . star.ebním úřadern zarrrÍtnuta" 5 timto ýslovrě
n*scublasír*e a dcmnívárne se, že by se sťaveb*Í úřad s tor.rto nárnitk*u z poh}edu širš{ch vztahů r*él
e*ir1ir'at' od schváleni Yi. Erněn !-ltemn&o plánu města Pardubic upi}Ťlt]l* deišíčas*vó obrl*bí a je
l}lltnÉ 5e k tát* problelnatice a}eťr:á}ně vrátit.
řelšínaše připonrínka byia padárra dne 3"i'Ztit2 p*d č.j' }ilrnP 474iŽ*I2 a gbsahorraia;
našeh* n&zaral'je de&umentace meřqfněná na *řeel*{ tiesu Magisťrtstzt tttěst{t Fayílubie _ ze'jtttétztr;iej!
ilb
ý*r*savd i;ÍsÍpro bilttéhr: *bčaaa z'!4}rí}s!Ú zÍ?,clpčy'íu wpřeklednó- z1'ltiště zán{Áó:a! einitku vznóšime
n+sprssté nečltďnosti lý*:resc.ré časÍi.k4'txni pa nrgintzlalrya nea*ětšsvůr*i i *a elekraaické
';e ".ěci
úřeďní desce ne.fseu zejména legenda ani trl*pis}iy ýkres{t abs*lumě čitelné!! ! t}bčaa pa& teďy. nemó
možtrsst se ř;jriaě Oťi€,l!Úvět a aení n* lín dóea rn*žn*st' naplnění základ*íbr, printipu _ tt$t p*so*zersi
zd&-li stat,ba nez{ísahqe ďx iekrs ziikoxn.ýtfu prtiv' Rešení,dnewi {}ť.i zyáWeá tto d*ltunle*tace nc s*avebnlzx
úřt#ě vi$,íeóem k přisup:nosÍi k dokuntxtaci v ď*bě. kďy t*bčsN je raměstzztžrz a *aždá *xv'ště:,tz -qt. zs
::čelerg *sk!éďN",ltí d* rlg{$rft,en{*ct zaamewi ó*p*tií d<svalelté r:*bts zastup*vtžxi pa,:óier:o* a
sezttónzenau ss*btlu' což znatnenó r,ždy pr* k:sždéhrllyatzkÉeni nemalýtkýncnt}ních prastřeďků' N'a
zó*íadě výe wetlenéha xavy}lujeme šizeni přerssšit pspř' zr,stgvi, 8 ta d'a ďob3l <lpravuí *věštwé
d*kuwent*t:e dc čitelnéhz a F0zÍÁ,,,itelné'řl* sttlvu,
Žtžc,áme přeprscavani praje*tovó d<lkuweníace křiža,*asby prapajující místni ětist 1hrgzentce, Stgt
Ížradištia P*labilly a: *B BÁUM'{K |ya dokapterl,ttwi neazrl*č*xá * ntčiteh,só'tliz tl*t::itka vyše1 a t*
vzlzbdtpyl it tt;ma, že ďle rnše?w rázatu xat'ržený ltar křížav*tlr1 s r:hťedem r;*.rility pratar rzt: abtltystu
l,.3ó xeunožřiuje plyalriý a bezpečni pravoz snužrerx z Úhyazeftít #g eentrc a n*opak- .Křižavatiw řbení:
světelryni sigtl;,t.Iy f e s oÍúedem na 7třeďpak}tždaný síttty prcvoz a blíZH w?Jísíě11í rájsk:&ých ktu!.tot1:th
ab.jezáůnereálnti. Připotnittóme^ že zejméns d* lsk*liry Staró ÍÍradiŠtě-*hr*zenit:* p,: tétt krsrngtik:sci
bude vzhledtsrl k-.ierÍiné přislupal,é si}nlti tl{} pr*r?rys!{}vr) :an1. tesier veím,i sliný provtlz přeicertirl
n*kladních ,-iilirle}.
í-;
\Í*D
L ,j ' 'r
!
't]r
l1
'.a'/1r}lf .:
| '-]Ťl;UJ
)t!.
Ii
Xarp.r'ealÉšř:
Tato připr:mínka b3;la Magistráten.! lBěsta Farrlutrice..
stavebním úřadern cpět uaí&itnuta" Gpět*\/ně
žádáme, ab!. se F{agistrát msst* Pardutlice stavebnl
riřad tgutc, dle našebo náicru. kiíčov*uotáekau
zab}ival, jsme přesvědčeni' že r:xvrž*rréřešení
!e xekoncepční a z p*hledu n* danou *okalitc je
nevyh*vuiícíPoslední naše piipornínka byřa podána dne 18-1'2Ů11 pod
čj. Mrr"rP 45s4/2s1x, ktelá s* zabýva{* t1íše
UvedeÍ}ou sisvbou a připo*:ínka obsahova|a:
Sawčést!pr*jeďl*'*eelzo
zá*ěru.!* 4lbudot,<žaú ý-rižt:vatx:a sel,erně tsď {}B &**tlax.
rcž je *cžně
p{i1'{7*1vat t p{,žs,íž.Éěza xah}.!€,,í s|*_&lt
kr:r'zxmi*ece, Í*erá ůá prapajit r*o Á. ,o*ěÁry,x*l*í
tan*eftťa
s ul, š{r*}iš.kfuá v Pardublcích _ Úhrazewcich' íl
*eisrě před nap$enia na ul. šlratlišťsk.:'>aua tata
ktsrrunikzzce pronaea gl:emkové porctšy č.
3* í/1 * z &sri st*'ební parcefu č. 860* v
i
naše
ku Parď*bice,
spoÍečxast a heiré js*iu s*uč*sti n*šeh,o a n,iť,ti
ýerě
ýstní
Proto:ztlvané}Ň $reÍihr Skzrgice teel2niČfa{
**ttyr;lťč| jó.!{i|é<itejen''sTK",)'*Íéťoškrrtčn*siiser,ašespalečngsÍtgověďěklažvscwisítssti
s
prc-iednti+ár,;ín 14, zwětzy uzem*ilzc pItbru
*žsta Pardubic a
i tckora
důtadw t*aisrl
ry,*uda,axi
zt*itt:kéhc pt;s*ďku jtkti t:ílerr bylo'pe;sr,t*exi' v
1afuÁ-ruxaku kommik'ace xavtženc lza shgra
z*eáraýh p',ze*::íth allilw,í pravrsz-š!!' ze zrzaletketw
paxdka č. 7|.{t3/t0'Í8, :e {lxe ] -t.4"\t}}fi,
vypr*tavarctžha Znaleckym á1l*v1* s,{*PrsSI{
spcj. s r.*'. Kulltsta 3B. óÍ,t ť}(} ššr*ovyplýá, žl:
zisrsřzex pliLxavwzó kaznarrikat:t-dn pazenklsvě p<lůely
ť:- 3lsl,l v'r.J."ěgyiuhin.i, i*olot,*a,,;
pt:dzttitlfo' prt pr*vartx,ásí areólu'STK t; ta tak,
že tako qtsraz,ettý aretž! Í:udt l' rtlzystlru se zák*rtem č'
s6l}*{;} s]}. s v1^kláškou č. 3#2,|3l}#} Sb., a nel:ade
Y}1* w-edex€
sktrlečftesti
tktmniho řír+ni
*_eie?z*# slÚ''l}u.
"-edexé|tt:
pÚv{ÉťYez.G
"ie3
*iš*é p,n,,,,u*.
4,, f*ere ůkzaóa3; pástaveaí w:šíspaÍečr*stijakx
st*lebytírze tirřllt{eťn pe vě't:i
žádisti tl +y&žní:)lzxniikt;
rt.'zkadlluel
ucxtxik*
pr*
K tlbplněx! inlarnací p*vazu.ieeze zs
.l,ž'
'išt
ut;zaé ješ/ě dad*t' že se xclše spalečru:sí pčrrjí;.?ii
nr: s *lld s žďls!,{}t:
.ri,čr*, *a*,rxxíhrs p\áNu měllts Fcrrlubir v čdsli' kerš
se eak Á*:,i*
tÍxt!*ša
našie*t prň,. Nejv"vššíspr&,ní
'piÁ"*em
a
našem
návťÍru razlzr:dl tak' že xru xtv'y.^hal,ě!' *ii v rozswdku vysiovii
'surrl
xin?r' že a připtl"Aě, že nedaj& k.dolzodě a badt uatxě pwirla k pazemk-u
qplť*sxir. *ude txuset
psa
zxuš*xí
v}nlas,ž,#€! ,.,ry,'{'8tňavgaému',2ařřťŽdit xešker<su
tttz!etiavs;tq i;j?íru vmikl*u l7vlr.sťneni.*a' ted|,ne'jen
ttlzll v*:!asíá*vančÍ:cpeztnk:zt ne** ,stc,,by, <z!* ž
.",;tx:;!;''Í!tzásleckeygv':3#\:*!a}5!!
"-eškerá re.!k!*tiy, {Ť*rd :1ru*iss*v s*}! y3k!*i
*lbvykÍttzl
*i't Í:**ďsr.2 ss:&*nÁa*':-j**E..,,;.
Saudďóle
1,ryl:ť7$r:ěažu
j* teó, #ejnaé, že
u áaNém přisladě,na?araá* *ák}t#i ,i-iitjl,
-,,*l.,ti
úprtrt,ar*í
ú:.e{i/ťi Slff
hý l;uďr* s*utasti d*klxty ttteti
"'y4astnavat$m g ryniisÁ;,itr* '* *áiá**.pri;,
'Ír?'sí
vÝltzětzě'i přirlušxsž
části .trsozemhu' nebt; l, 7zřipttdě, že lz,: tt tét* dah*dě tseďašfo'
r}Í$lťre'O ťQs!k{}s.,$ť-'kíi
dt;sr!!
lzá
k.
z1něrr:.
kre&. z,*
še
v,,tl, ? tl's tn
ě zz í.
Nc zaki*'Jě sšllsrc zlz:e,ďlaý'xh skat*jN*'rÍli.re 56f4 9p *Íe čn*st
opaksvaaě tshrágila rW řněs|t} P,rdu{,itď
s žt1d,:stí * pr$e&*aí p*:t*nínek. :a aieíá l:ade r:lažxé
pšetžzx&.r.t;u k*tnarciltt:ti'ryila:dxt,a; a souča"oě,
zat}zol'sl pzusuoz ŠTF,*íe gtttme. mésÍt ría naše žódosii
dasud a$*k nereagc,olo,,' Nizbi** x*m *a.; rtlt
jillě.ktl' než už v ró#rci !s*ot.o
lužjiís**je zákonná prďva o og;ráv'léae z*jrni,. 1s
ýe;.ya*|l
1zzexi
\ačít
p*l'rslexím st*vb1 t*k. jale ji řašíprtl;ei*tlvú <iokuneit*xe
's
předlcieuáí taa,ut; o i.i; oÁ.ixeu;'
nes*uklssi!' ]|{úwe za t*. že
!;+k't*ď xebaďt tlt,szk* d*lšiht:fz,r.*gevd+zí ztaší
'šTgpř*ďěn dařes*-ne, pz*íze mít
f'ioslrz1ž#Ío n* iisr*' že ?z*:t,r&ol*e# i^*!i.:l"cÍ&g:l #R ?l;:;rx*:s 6"*de r:ít a,t$e t;pcďx,zttlězti
* jr -rr/tapxa
.:,j-&a:3c"turat;.
;'lrcir úizL pra irt:ý' m* b'iT
Falr;xl taÍi} .Út#žk1xpředelut řešen*, rcebutže jedr:Lž se
1j{j..*le rzašeht
'
náztlru plr;p74 11 mrhán!pna*in,iwi'prasti'eďful ttuňaq,ek pcptaazik:ů.
*<4*'
3t:st,ypitva"u,*o.o
x.tbzu1e zrtdné piElwě*e*.et Í.šiia,^t;", pi"1,ii;t',
té' !'!'radišz'siou v
23ae*e\.,
{)hrazexirir:!t.
r**pi,;,* -
S tÍ'tledern n* lýšt ttt,tdezzě shltečn*sti podavůne pr*ti
sitr,.t,é tak' jtlk,ie rxwritna' *á::eits, a t*ú*e na
:am *fu' haď, bjla křižovtltlrc za o8 Búrr'"hax,yp,šsě*. ne!:o
ah1, fu,la *rúz&a da!šitta íungorú:j nďi
STR předen vlřeitf?a' ,: I€prr'e paton ro:hntlnu|o rL nhuLlovaní
n;,i;:;,; ;;;:,,.;,i-',.
Fraprsfení abclzvtsťu s w!' š!;lzeltštskau'l L)hra:enlr:-k:}z |aI.,iat-ig y qp3é.v*ř'ě
ár.;bč;ax*ýššeNtt:l*.*žujl
exisíenti l:aši STl{. pr,st* n*teůžewe jlnak. než.je.iílilu
ry*uďt:rtiyaí bréttit'
Karxed*iť:
spět*vně !:yia naše piíponrťnka zamiťnuta s řínržnesouhlxí*re
a žádám* o nevé posoiizení a t* ,'re
r.ztahu s návrhern ncr,éh* rlz*rnnjlr*' pláni:. ktery se přÍpravulc
a v s*ulad* s př!prau'*va:r*u Územní
studj depťa!'níh* řešeni ír:k*lít'vFábi*vka.
C.j. &{mF !3224/2{i12
stí"
i:
Zlžvěr:
Na gák]adě qřše uvedených skute*nosti
rxrřadujeune" aby odvolací orgán r*zhodnuťí o urnístěrrí siav!:y
{36 Fardubice .Tranová * Fáblovka t lubl*a * celém io,sahu zru$ů věc přerlaiřncvého
pr*jednáni
t*vetlcim úřaden:.
S pozdravel-rr
Firadřšťská 55]
533 53 P*rdubice
Milan Mrázelr a Fav*I l{leirr iednatelé společrrasti
Č';" MmP 132Ž1/2*|?
fr4*gistrát města Pa rdubice
Stavební Úřad, odďé|ení územně správní
Štrossgva 44.
530 21 Pardubice
wlgB*s
5p. enr USO Ao:c+;281C /Sk
Č'.i.; *amp
3679/2ř1?
*
F*
V Pardubicích 12.2. 2a12
Věc: ůdvo|ání dc vy*aného ftozhgdnutí - úzernnírozhodnutí vydané pod Sp:
zn" ÚsCI 80364l2*10l5xČ.1.:lvmr 3673/2812.
iRozhodnutí o urrrťstění stavbv
t/36 Fardubíce" Trnová- Fáb|ovkg'*ubina}. Ze dne 17.tr."2$lZobčanů
z
shrazenlc, {viz.pří|<lha zástupci občanťr0hraeenic s podpisy}.
Dvakrát
stran 3 včetně p*dpisu rástupců občanůohrazenic
1'}
{
úČastníkůřízerri}.
Ůbčané ONrraaerric a Trnové žádají o přezkournání dopravní situace na
křižgvatce u Kalvodů, resp. ce}é navrhgvané kor*unikace }.l35 a to
dův*důrozp*rů r*eei.tyjádřenírn projektantů a kon|srstními rnýsledky
měření průjendnosti vozldel. Protoko! e ústního.iednání ze dne 3" 1. 2 s12
z
uvádi;., Výh|edové křižgvatka v km 0,887 je dirnenzgvána na |epacitu cca
25 s*CI aut denrrě'" Pravedené měření průjezdrrosti vozide| tJ Kalvodri jiŽ
v současnédobě dokazuje, že je na samé hranici možnosti únosnosti
provoit,!" Dá se tedy předpokládat, že *ebude d|ouho trvat a hrantce
únosnostl dopravy bt.:de v těcht* rnístech pahybovat da|eko nad
předpokládanou hranici v počtu projíždějíc{chvozidei" A to ade ještě ner.lí
zbt,ldován obc|rvat' ktený tilts hranici ve|rni rapiďně přesáhne.
S výhlederrr da roku 2025, kterrý zmiňuje úřad a připojením n*vé
k*nu*i*ace 1136, není nnož*ézachovat uvedenou kvitu ?5
ŮOfl
denně' V tg'Tttg směru navrhujerne celý projekt z;,lovu posoudit.
aut
{-i
tr,Ťn:P
1i]':irnía
sir. I 4
-t-
2,}
elikdc 5e nezabýval studií pohybul d*spětých ob'platet přes křižovatku
U K*!vod* a ani 5e ni*do nezabýval studíípohybu školákůa dětí" které
dccházť na hřiště a dg oh:azenic|cé tě|c{vičny na trénínk a r*zné
sporiovní kror:žky přes křižovatkr.* t..l Kaivodů'
V současrré ci*bě prabíhá úzern*ířízeni ke :budovárrí *bytného souboru
0hraaenice,kde s* předpokládá yrárůst obyvatel n 2 SÚfi, což předpokládá
pochopÍteÍně dalšínárůst autornobilÚvé dcpravy, ale i pohyb
přes kíižovatku|J Kalvodů.
cbyvatel
3'} Vzhledem k tom*" že obchvat končíkřižovatk*u u Kaívodů,bude
srrrěrem
ke Globusu docházet k ucpávání silnice, protože přecházející chcdci
budou zpornalovat pohyb na křižovatce a nerozšířená vozovka
{stávajicí}
snněrem ke G|obusu nebude stečit na zvrišenou průjezdnast autorrrobi|ů
z
obchvatu *d lntersparu.
4.} sbčaná ohrazerric žáda.ií o vypuštění lsýhleď*vého prcpojení křižovatky
u Baumaxu s propojovací silnicí s Hrad!šťskau ulicí, Frávě tudy by si řidiči
automobílů zkrac*va|i cestu, aby se vyhnu|i dopravní zácpě srněrem přes
křižovatku U Ka|v*dů" Dojde tírn k opĚtovnému narnišení prcvozu v ulicr
í.lradišťská"Vybudcvánírn této propojovací silnice dc.{de k veÍkérnu
navýšeni i nákladnich vozidei z prrimys|ové i do priirnys|avé zÓny
Fáb|ovka a Staré Hradiště' Řada fir.em Starého Hradiště n.rá stávajíc{
příjezd pro eás*bování.iiž daný. Výh|edové propojení křiž*vatky
u
saumaxu s Hradišťskou ulicí ani v nejmeašínr neřeší odvedení vozidel
z cbytných rón ohrazenice a Staré Hradiště, ale naopak by to vedlo
k většímu navýšeníprfivoz' nejen vozidel rrrístních,ale ívgzřdel
projíždějícíchFardubicemi. která si b*cior'l zkracovat cesttl, aby
se
vyhnula nejméně 3 až 4 křižovatkám. |třavně staršíspo*uabčanétrvaií na
vybudování podchodu v pr'stor$ křÍžcvatky Lj Kaívodii, cíti s* velmi
bezpečnostně ahroženi pří|išnýn: provcEem, který bv tu vznikJ"
Č"1. MmF
,3224l2t}|2
slr- 15
-l5"i Zatír.n jsrne nebyíi se;í!ámÉnis tím,.iak technicky
by byio rncžnépři
d*eš*ívyspělé úrovni a technic{Íth možnosťechpodchod
udělat'
Létárne na Měsíc, dobýváme kosrnický prs'taí, aie jak
udělat pro občarrv
v ohrazenicích padchod, tak 5 tírn sí i*vestot. *eví rady"
*bčané
se
domnivaji že investor se této prob|ematice podchod* úmys|ně
vyhýbá,
protože chee gbchvat pořídit c* nejlevněji a na
bezpečnosti ohča*ůtak
Ušetřit ce|kern velké peníze, ale občany tírn vystaví neúrněrně
vysokénru
foezpečnostnímu rhiku" Všem daňov'ým pop|atníkůxr
shrazenic" kteří
jsou nuceni chodit přes křižovaticu U Kalvadů
se tím podstatně r}r*rší
Životxí p*dmínky pro byd|enív shraze*lcích i životníprastředí
žití
v Ohraze*icích" Jejich pokojné bydtení v Ohrazenicích
b*de si|ně
obchvatem narušerro. sudou obětováni ve
inr*inu cbctrvatu.
í{ížeuvedení účastníciřírenínavrhují rrdvolacínru
orgánu, aby
rezhaďnutÍ zrašil a věc vratř! k novétnu projeúnóní
před stavebnín úřgdem"
frlásiedují padpisy občanů,kteří dostali plnou
moc ze ďne 29"].2^ 2G1.1 od
občanůshrazenic {Viz" nárrritky účastníků
ří:ení a připomínky občanůk žádosti
o vydání *zernního rgzhodnutí o urrrístění st*vby;1,/36
Pardubice - Trnová _
Fábíovlca _ Dubina na pozemcích v.k"Ú. Pardr:bice.
Ohrazenice, Trnová'
Sp-zn.:Ús* s*36412*xs/sk,
Č1,; MrnP
7G026l2011 i'
Wí,Í
,
3'i Mgr' Poiáková Hana Hradišt ská3o.'húftr
ť
4. }
šimečekja* Hradišťská 259"'''.."'"".'.".."".'"
& {Lé*L

Podobné dokumenty

mestsky urad kl

mestsky urad kl domovní Čov na pozemkup.ě. 67lI10, katastrální územíPřemyšlení' Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví týo podmínky: 1. Druh a účelumísťovanéstavby: domovní CoV. 2' Stavba bude umíst...

Více

Yi!U.ilfr,::1"`ffiryťfiTl - Jaroslav Prymus

Yi!U.ilfr,::1 t. rJo/ttlt}?f;ť?f{J S54S§/í š

Více

11. část - Lhota

11. část - Lhota ío,nrc-/ia7t;ár,Í4ťG4 WW*,il .Wy'na' í' Tl,ulr6',t 4 rl @ aaL:u,er la y.e / (,#ln /áfut L*P,

Více