Závěr zjišťovacího řízení-Bioplynová stanice Ahníkov

Komentáře

Transkript

Závěr zjišťovacího řízení-Bioplynová stanice Ahníkov
l
Krajsky uiad Usteck6ho kraje
;Ai;di tilotrii#"r;i.iitreoiilffi 6a6isdi
ffi*-.ffi
VelkaHradebni3118148
4OO02 Usti nad Labem
t e l . : + 4 2 0 4 7 5 6 5 71 1 1
fax.'.+420 475 200 245
url:www.kr-ustecky.cz
datum.
c.j.sloZka:
vyiizuje/tel..
e-mail.
v65 dopisznalkylzedne:
WEKUSs.r.o
Uf. Lipske4705
43003 Chomutov
10.112008
| 490 - zdv6r
240412ZP212008
Ing.DagmarHavlatov1llT0
cz
d @kr-ustecky.
havlatova.
nizeni
zAvEnzltSTovnciHo
podle g 7 zikona 6. 100/2001Sb., o posuzov6nivlivri na Zivotnl prostiedi a o zrndn6 n6kterfch
souvisejicichzikonir (z6kon o posuzov6ni vlivri na 2ivotnl prostiedi) ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0
(d6lejen zikon)
pro zim6r,,Bioplynovi stanice Ahnikov"
ldentifikadniIdaie:
Ndzev:Bioplynov6stanice Ahnlkov (d6le jen BPS)
Charakter zdmdru:
a energetickevyuZitirostlinn6biornasy(napi.
Z6m6remje vfstavba bioplynov6stanicepro zpracovdrni
jidel,
tuky a oleje)a p6stovanebiornasy(napi
(napi.
odpadni
zbytky
bioodpadir
zelen
a
sil62),
odpadni
a z6rovenprodukci
kompostdrny
kukuiice,biomasa).BPS ieSfkomplexn6zpracov6nImateridluze stdrvajlcf
ze zem6d6lskevfroby. Pro piijem drfrbeZipodestflky,kukuiicn6 sil62e,travnI sildZe,derstvehopokosu
jatednfcha kuchynskichodpadu,kuchynskfchodpadt (suroviny3.
tr6vy, kalil zeOV - stabilizovan6ho,
kategoriedle Naiizeni Evropsk6hoparlamentua Rady (ES) c. 177412002Sb ) bude soucdtstizaiizeni
termotlakehydrolyiza.
Jedn6 se o vfrobu bioplynu mokrou anaerobnimezofilnifermentaci.Piem6nou bioplynuv pistovem
soustavy
motoruvznik6dale elektrick6energiea teplo.El.energiebudeodvdddnado distribucnI
spalovacfm
a teplo bude vyuZiv6nopro vlastnf spotiebu bioplynov6stanice (vytapeniobjektfr,provoz prt]myslovfch
pdstov6nf
tepelnEn6rocnfchplodinatd.).
suSicek,
Kapacita (rozsah) zdm 6ru'.
odpaducca 15 000
Kapacitasoucasn6kompost6rnyje cca 25 900 Vroka mnoZstvibiologickyrozloZiteln6ho
je 112 tun,tato
vs6zka
rok.
Denni
za
surovin
zpracovanfch
900
tun
40
Vrok.Celkovdkapacitaz6m6ru bude
digestdtem.
recyklovanfm
bude upravov6na
.
produkcebioplynuJecca 5,27 mil.m3/rok
Piedpokladana
jednotekbude 12 275 MWhel/rok(13 013 Mwhtep/rok).
Celkovfvf kontiech kogeneracnich
produkce
po ukoncenifermentacevznik6 digest6t,kterf bude vyuZiv6nke hnojeni.Jeho piedpokldtdanA
bude34 600 m3/rok.
Umistdni stavby:
Usteckyi
Kraj:
Obec: M6lkov
k. u.: Ahnlkov
Piedpoklildany termin zahdjeni realizace zdmdru a ieho dokonieni:
Dle moZnostlinvestora.
s.r.o.,ul. Lipske4705,43003 Chomutov
Oznamovatel:WEKUS
Ie :
25013831
ZAvdr:
Zem6r,,Bioplynovi stanice Ahnikov" 1e zaiazendo kategoriell, bodu 10.1 ,,Zarizenike skladovanl,
uprav6 nebo vyuZiv6ninebezpecnfch odpadfi; zarizeni k fyzikatnd- chemicke uprav6, energetickemu
ostatnichodpadfr"pillohyc. 1 zdkona.
vyuZfv6nineboodstrahovdni
protobylo dle $7 citovanehozakonaprovedenozjiSt'ovaci
iizeni,jehoZ cilem bylo zji5t6ni,zda zAmdrbude
iizeni provedenehopodle $ 7 citovaneho
posrtouen podle citovanehoz6kona. Na z6kladezjiSt'ovacfho
z1mdr
2e
piislu5nii
z6v6ru,
k
uiad
do5el
z6kona
staniceAhnikov"
,,Bioplynova
podlecitovaneho
zakona
vliv,a protobudeposuzovan
mtze mltvyznamny
dle pfilohye 4
pfedlo2en6
a je nutn6oznamenis neleZitostrni
za dokumentaci
oznamenise nepovaZuje
(S7 odst.4 zekona).
tak,abymohlonahradiidokumentaci
dopracovat
a podminky,
na doplneni,piipominky
vsechnypozadavky
poiadujeme
a vypoFedat
zohlednit
V dokumentaci
kterejsou uvedenyv doslychvyjadlenich,a v tomtozaveru.
pozadujeme
dopracovatzejmena:
Do dokumentace
odpadr:r,
vymezenipFijlmanych
1. pFesne
letek,
emisipachovych
nadmernych
s eliminaci
propfijemodpad&v souvistosti
Z. boOminky
vsouladuse
(ES)
177412002
e.
parlamentu
a
Rady
podminek
Naiizenl
Evropskeho
probtemitiku
e.
hygienizaci)'
produkt0
(a s tim souvisejlci
Zivo6isnych
vedlejSich
zpracovanlm
o znam6mobsahuN pii
ptdy potiebneprovyuzitidigestatu
vymeryzemeddlske
minimdlni
4. odvozenl
oblastia o
zranitelnych
stanovent
Sb.,o
z SS6 8 nai.vl. 103/2003
omezenivyplfvajicich
dodrZeni
protieroznich
proved6nl
opatFeni
plodin
a
pouzivenia skladovenihnojiva statkovychhnojiv,stttdeni
Planu
je
vdetne
zpracovani
k
dispozici,
tato
vymera
Ze
v techtooblastech,a na doloZeniskuteenosti,
s
vyhl63kou
e,
v
souladu
s
digestatem
naklSdeni
piipadn6
navrh
alternativni
rozvozudigestatu,
odpady.
rozlozitelnlimi
nakladent
s biologicky
Sb.,o podrobnostech
34112OOA
celki stanovuje
samosprevnlich
Uzemnich
S ohledemna poeetdoteenychsprevnichUfad0a doteenych
pfedlozeni
plsemne
a
dale
form6
v
pfislusny0iad poeet dokumentacipro pledlozenina 8 kusft
podobe.
v elektronicke
dokumentace
OditvodnEni:
trt"ZGGZiStovaciho Fizeniproveden6hopodleS 7 a podlekriterilpfilohyd. 2 citovanehozakonadoSel
piisluinf org6nk zdvdru,2e z1mdrmtze mit vyznamnivliv na Zivotniprostfedl
oznamenibylaobdEenanasleduiicivyiedieni:
v zekonemstanoven6lh0t6 ke zveiejn6n6mu
- Za piedpokladurespektovanipiiporninekdotdenych
,steck! kraj - Rada 0steck6ho kraje (29.9"2008)
iizenlchvedenychpodlezvlS6tnich
spravyv Zaveruzjistovacihofizeni a navazujlcich
orgdn6-veieJn6
vliv&na
podle
zekonae. 100/2001Sb., o posuzovanl
prov6stposouzeni
privnichpiedpisg,nebo2aduie
Zivotniorostiedt.
Krajsky rtiad tJsteck6ho kraie - Odbor ZpZ
Z hlediskaochranyovzdu5i.
ovzduSidle piflohyc. 1
zdrojemznedi5t'ov6ni
staniceje velkfm ostatnlmstacion6rnfm
1. BioplynovA
d a s tl l b o d 1 . 3 .N a i i z e n vf l 6 d yc . 6 1 5 / 2 0 0 6S b .
jimky, vcetn6 0pravytohoto mater6luna
2. Dopravnfcesty vstupnihomateri6ludo homogenizacni
PoZadujemeodtahvzdu5inyna biofiltr
uzavien6.
hydroli!za),budou
vstupu(napi.drceni,termo-tlakdr
jednotkach).
Uzavienebudoutake dopravnicesty
v
kogeneracnich
(popi.bude vzdu5inaspalovana
jimky
fermentor&.
do
z homogenizacni
.
Homogenizacnijfmka bude zastie5en6,bude se nach6zetv uzavienemprostoruhaly.
Vzduch z prostoru haly bude ods6v6n do filtrr}a n6sledn6spalovAnv kogeneracnlch
jednotk6ch.
o N6drle na digest6tbudouuzaviene.
Strana2
jednotky(tepelnfvf kon 3 x 529 kW) jsou stiednfmspalovacimzdrojemzneciSt'ovdnf
3. Kogeneracni
ovzduSldle $ 4 odst.5 pism.c) z6konae. 86/2002Sb.,v platn6mzn6n[.
procesubudou vsouladu svyhl:iSkouc.
4. Doba zdrlenf materidlua teplotnireZimyfermentacniho
Sb.
34112008
Sb., resp.v souladus naiizenimvlddy177412002
5. Surovinybudou dopravov6nyve speci6lnichdopravnichprostiedcich(k tomu ureenfch)tak, aby
zdpachem,pied vjezdernna komunikace
nedoSlok unikutdchtosurovina okolf nebyloobt62ov6no
budoudopravnIprostiedkyiadne oci5t'5ny.
6. Zadrleni plynu v z6sobnicich v piipade viipadku kogeneracnich jednotek pova2ujeme za
nedostatecn6
ie5eni,poZadujemeinstalaciflery- zarizenipro snlZenfemisf.
0zemnlhorozhodnutije nutn6poZddatpiisluSny
z6m6rua pro potiebyvyddrnf
7. V r6mcipl6novan6ho
org6nochranyovzdu5itj. Krajskf uiad Usteck6hokraje,o vyd6ni zavazndhostanoviskak umfsteni
stavbyzdrojev souladus S 17 odst. 1 pism.b) z6konad. 86/2002Sb. o ochran6ovzduSiv platn6m
z n 6 n i .N d s l e d n 6v e s t a v e b n i mi f z e n iK U U Kp o Z d r d a tpoo v o l e nsi t a v b yz d r o j ev s o u l a d us S 1 7 o d s t .
'1pism.c) z6konac. 86/2002Sb. o ochraneovzdu5iv platn6mzn6n[.
Z hlediskavodnihoa odpadov6hohospoddistvl:
v
posuzov6nIvlivtr,nebot'ozn6meni
dostatecnfpodkladprojejichvyhodnocenI
neposkytuje
doporucujeme
ndsledujicich
ohledech:
odpady
1. Do BPS mohoublt piijfmdnyjako vstupnfsurovinavyhradn6biologickyrozloZitelne
pirvodu,rostlinndbiomasa,hn0jci kejdahospoddiskfchzvliat,statkovdhnojivaa kalyz
rostlinneho
(viz
pftvodunesmi blit pfijirn6ny.
Zivoci5neho
odpadnichvod. Konfisk6ty
cistfrenkomun6lnich
seznamodpadrlv piil. c. 1 vyhl.e . e+t/2008Sb.)
je zanedbdniaspektuochranyvod pii naklad6nis digestdtem.Dokurnentace
by se
2. Nepiijatelne
protom6lazamdiitmimojin6 na odvozeniminim6lnfvfmEryzem6d6lskepftdypotiebn6pro vyuZiti
vyplfvajicichz SS6 - 8 nai. vl. 103/2003Sb.a
digestatuo zn6m6mobsahuN pii dodrZeniomezeni
2e je tato vf m6rak dispozici.
na doloZenlskutecnosti,
org6nuIPPC(nebovodoprdvnlmuilradu)ke kontrole
bude piedklddatpovolujicimu
3. Provozovatel
Sb.,o stanovenfzranitelnlch
dodrZenilimitrlvyplfvajicichzS 6, 7, 8 nailzenivldrdyd,.10312Q03
hnojiva statkovfchhnojiv,stild6niplodina provdd6ni
oblastia o pou2iv6nia skladov6rnf
protieroznfch
opatienfv t6chtooblastech,vZdydo 15. 0norakaZdehokalenddinlhorokuhldSenio
produkcia vyuZitfdigestdrtu
v piedchozfmroces uvedenfmjeho mnoZstv[,prtm6rn6hoobsahu
protokolem
v souladus vyhl.c.
o vlisledcichzkou5ekproveden;ich
celkov6hodusikudoloZeneho
27311998
Sb, piehleduo jeho vyuZitfna vlastnichpozemclcha piehleduo jeho prodejivcetn6
identifikacnich
0dajirkupujiclho,dolo2en6hokopiemifaktura objedn6vekci kupnichsrnluv.K
Zadostio povolenfprovozupodle zAkonao odpadechnebozdkonao integrovan6prevencipiedloZi
provozovatel
rozvoznfpl6n pro vyuZitldigest6tuna vlastnlchpozemcichnebodoklado srnluvnlm
zaji5t6nijehovyuZitina pozemcichcizich,jejichZcelkov6vfmrira nesmibSitmen5rneZrninimdlni
vyuZitiv souladus cit. nai. vl.
vf m6raumoZhujicijeho
v
4. Nejasn6a piiliSsirokevymezenipiijimanlichodpadfi,nejasn6role kompost6rny(zrnihovand
0vodu).Pokudby bylypodminkypro piijemodpadt nastavenytaknejasn6,jak jsou forrnulovdnyv
moZn6ocekdvat v62neprovoznIprobl6myi nadmern6emise
ozndmeni,bylo by pravdripodobnE
pachovyich
l6tek,a to minimdlndpii najiZd6nfprovozuapii zmrin6chve sloZenisurovin;to vypllivdr
zku5enostis provozemBPS v eR, le,kz odborndliteratury.
lakz dosavadnichpraktickyich
- ZAmerbyl dne 6.3.2008projedn6na odsouhlasen
obce
na zastupitelstvu
ObecMitlkov(2.10.2008)
Obec nemd a nejsouji znamy ZAdndnamitkyvt}ciprojektu.
Magistrdt mlsta Chomutova - OddEleni Zivotni prostiedi (19.9.2008)- NepoZadujezAmdr posouditdle
zlkona e. 10012001
Sb.,a souhlasis v1i5euvedenfm z6m6rembez piipominek.
edp ot (2.10.200s)
piipominky:
Z hlediskaochranyovzdu5fm6 ndsledujfci
surovin,coZje d0leZit6s ohledemna
1. V dokumentacinejsouzmlndnidodavatel6v5echpouZivanych
jejich
plynulfch
dod6vek.
zaji5teni
2. Nenfzde jednoznacn6pops6npiijemsurovin.
je uvedenajinii hodnotav dokumentaci(45 dni) neZv odbornem
3 Pro dobu zdrleni ve fermentorech
posudku(32 dni). Obe tyto hodnotyjsou dosti nizk6a v dokumentacinenf tato kr6tkdrdoba zdrleni
zdfivodn6nd(napi.vfpoctem).
dostateen6
emislm
4. U nAdrZrna digestdt se nepiedpokladejejich zastie5eni,coZ neni vzhledem k mo2n17rn
pachovychlatekmoZn6.
Strana 3
5.Nen|zdeiesenpltpadporuchyneboVypadkukogeneradnichjednotek,^tedyJtehradnlhosp
jak je
prostoruhomogenizace,
bioplynu.s tim take souuistirrooemitikaodseianevzdusinyz
posudku.
v zavAruodborneho
uvedeno
hmot . -'
jai<o
z6m6ruvedenprovozlisovnyplastick)?ch
82
na
str.
o. V Jorum"ntacije
jiuoe,sne
pod NarizeniEvropskeho
spaOat
buOe
progufty,
7. pokudBpS bude,pr""oiaGi*Of "tSi
jakoje napi'
stanoven6'
v
n€m
podminky
plnit
a Rady(ES)i.1ii+tzooz " musi
Darlamentu
(pasterizace/sanitace),
- hygienizacesurovin
pied
a kontejnerr:l
- vybaveniprostoruees iiiJ"i"-". r, eistlj.i dezinfekcidopravnichprostiedkr:r
ze zaiizeni,
vYjezdem
Prostfedki
rozbor'BPS
- po provedeninygi"ni."* j" ;;ine , f"ZOeSarzepfedpouzitlmprovestbakteriologicky
prieemz
zevod'
mimo
laboratoie
mustbi?tvybaven","ooi;6Jiurr.ini neoomusibytvyuztvatsluzeb
piislusnym
schvalena
a
vysetienl
tato laborator|11r.royi'ivu"u"na I piovaoeninezbytnich
organem.
fesena'
dostatedne
oofumentacinenitato problematika
v pieCtozene
produkty
mfize b$ zarazenapod proces
zivoeisne
vedteisi
a. di2i upo.ornup,ze ee; zpiacovavairci
sb., o integrovane
retnciapacitouzarizenipodlezdkonae.7612002
pouotouani,Tont
integrovaneho
zivoeisneho
orvenci....prilohac. l, boa o.s. zatlze i na odstraiovaninebo vyuzitikonfiskAt0
vetsinez10tundenne
zpracovani
odpaduo kapacit6
it"oo" " ziloeis"Oho
zamCru'
realizaciuvedeneho
Dle nezoruoddeleniochranyovzduslCIZP Ol Ustt nad Labembude dochezetk uvoliovanIemisi
kuchyni'
z
od?3i.u
"Op"qu..a.
zejmenavzhledemre zpracova'ni-i"Gl"ino
z hlediskaochranyovzdusipoiaduie posouzenizemeru
Dachowchlatek.vzhledemrvyse'uveoenemu
ffiH;ti;;il.'irj,#ooi
sevsemivliseuvedenymi
je nutnosevypoiadat
so.rij"r.rrlniu"i "li"uzemeru
piipomlnkami.
EIAje
Sb , v dokumentaci
zamerupodlezakona6. 100/2001
z hlediskaochranvvod pozaduieposouzeni
plochy,zejmena
na zemedelske
aplikacedigc:ctetu
navrhovane
ffebase zameiitna podrobnez-hodnoceni
uv6st
dokumentaci
doporueuje..v
Cl2e
pfedpisrl.
u; zn6ni pozOej6icfr'
s ohtedemna NV d. f O32OOS'dL.
pro
podmlnky
aplikovat'
dige$at
uva2uje
!e
ktbr6
pl'ochy,'na
pf"ApoffiA"noukvalitudigestetu,1ont<retni
ovlivn6niapod
vod jeji predpokladane
po_vrchouich
5piii!"i, prip"o;e stavajicit<vatitu'aoieenycn
a
upozornuje,ze vzhledem
digest6tu"
byl-,,Plan_rozvozu
EIA
-p.uorouitei
Dele doporucuje,aby soueastiJo'trr"nl""d
BPS dle zlkona e. 25412001Sb., vodni zakon
k mnozstvisktadovanehoOig"J;t, *i
piislusn)'mvodoprevnim
jej
pouin*"i ,pr""ovat ,pten oi,"ti""i Jr" ifipaay navarie"a nechat schvalit
Iiadem.
R o v n c z d o p o r u e u j e , a b y b y | p o s u z o v a n } ? z a m 6 r . z h | e d i s k a . zve
ekonae'156/1998Sb.'ohnoj
a take.NV C. 103/2003Sb. zneni pozdejslchpiedpis0
pozdejstchpiedpisr)aJeho prou-Joe"i"n'pr"opis0
Ustavuzemedelsk6mu.
dstiednimukontrolnimua zkuSebnlmu
Ii"Uo?"n f,!Via'Ofent
studny,vyplyvepro n6j povinnostzazadat
vrtane
vtastni
prlnu'"vnrJo"ant
eps u
Hdt;;';i;;;.ou"i"i
vodami'
s podzemnimi
0iado povolenik nakledAni
pii.lusnyuoOoptavni
provozovateleBP-Sna ust. s 33b odst. (1) pism a) zekonao
z htediskanakladanis odoadvup919rnr1l9
odpadi' kdeje
'r'racovanimbiologickyrozlozitelnych
odpadechtj. na povinnostsouvisejicls tiiologick'/mprovozovat
odpad0povinen
rozlozitelnych
oiotogicky
pi,i""."""t3r )irtient re socru,vyrupu.neuo
-iyuitvani
(1)
zakonao
FadempodleS 14 odst
zalizenla s jehoprovozntm
r provozovani
totozarlzenlse sountasem
jednu
pro
odpady
rozloziteln6
odpadech,s v)rjimkou zartzeni'rtere ipracovavavyuzitetnebiologicky
mno2stvi
jen,,male
zarlzeni"\',.rodnl
iOlln ie"nioodiadrlza rok(dAie
v mno2sptneprerraeujiciri
zakledku
vyjimku
150tun Uplatnit
malymiarizenimnesmipiesahnout
tpr""ou"n6
oop"ail
roztozitetneho
biologicky
jednu
pro
odpadg
rozlo2itelnych
na piedlo2enyzam6rnetze*nLOlt f toini kaplcit6 zaiizenia mno2stvi
zakledku.
V z h | e d e m k p r e d | o z e n e V y s i k a p a c i t y z a i i z e n | p r o n a k l a d e n i szakona
o d p a dey. k100/2001
a t e g o rSb.
ieostatni,zh
dle
posuzoven
zamer
;;t bii vyseuveo6ny
;;ilJt;i . ooiaoynepozad"j",
zapfacovana
llzenlbylaformoupodmlnky
abydozaveruzjigt'ovaciho
ochranv
oiirodvpozaduje,
z hlediska
pr0zkum"
inventariza6nl
ffiC"iJlaw2e"a tpracotatetempritony,,zakladni
zelen6,
pr6ce,pii ktenichdojdek odstranani
_ na str.9 (,,ochrana
*rneiiici6n' ptakir"),,...veskere
se
zelenc,
za
odstranenl
Pozn.:
klidu.
provedet
u ,ni.onnl.Ji"iolne, tjn. vobuevegetaeniho
k6ceni
dfevin'
pokryvu
a.prlpadn6
bylinneho
vyjmuti
iiejmEpovazuje
komunikace
pod6lprijezdov6
rostouciho
- nastr.to l,,ooporueeni;11
n"t"tudouuiaostroriroladi'
Strana4
predloZen6ho
ozn6menlzdm6rukonstatuje,2ez hlediskaochranyovzduSia ochranyvod
Po prostudovdni
poZaduje,aby zlmdr byl posuzov6npodlezdkonac. 100/2001Sb.
a
s vf5e uvedenfmi piipomlnkami
vlivirz6m6ru na Zivotniprostiedfje nutnose vypoidrdat
V dokumentaci
poZadavkyz hlediskaochranyovzdu5fa ochranyvod a ddle je tieba respektovatpoZadavkyz hlediska
ochranypiirody.
KHS, rtzemni pracovifti Chomutov (19.9.2008)
zAm6runa ZivotnIprostied[,
hlediskanenftieba provAd6tdal5iposouzenlvlivupldnovaneho
Z hygienickeho
dodrZeniv5echdoporucenIuvedenychv z6m6ru.
za piedpokladu
Pii provozuzAmlru lze piedpokl;idat,Ze obt6Zovdnizdpachemnebudevyiznamn6,nebot've5ker6vstupni
n6dr2e,ze kter6 budou d6vkovdnydo
zemeddlskesubstrAtybudou dod6v6nypifmo do homogenizacnl
uzavien6ho anaerobnihofermentoru.Ve5kerdrprovozni zai?eni obsahujicf latky s pachovfmi projevy
jimka)budouv uzavien6mproveden[,
(anaerobnl
homogenizacnf
fermentory,
Pro minimalizacia eliminacinegativnfchvlivfr na imisnf zlteZ okoli b6hem stavby je nutnd realizovat
protipraSn6
opatien[.
Zav6r zji5t'ovacfhoiizeni nenf rozhodnutlmpodle z6kona c. 500/2004 Sb., sprdvnl i6d, a
vviadienidotcenVch
orq6nt statnisprdvy,ani piislu5n6povolenipodlezvl65tnichpledpisil.
nenahrazuje
KRAJSiiYTIRAD
Usrrcfd ii nrcr KR,4,.l
I
odbor Zivc
odhor
tivoi.niho prostledi
/*,//
//fu
. Tat'6naKrydlov6
douci odbaruZPZ
celky.
dotcen6spr6vni0iady,dotden60zemnfsamospr6vne
ObdrZi:oznamovatel,
.K;%'ro//otl: ltr //. /008
P i i l o h v :d o S l f r
2 9 . 92 0 0 8
2.10.2008
1 99 . 2 0 0 8
2 10.2008
1 99 . 2 0 0 8
Strana5
en
Rada Usteckehokraie
Obec Mdrlkov
prostiedi
m6staChomutova- Odd6leniZivotnfho
MaqistrAt
CIZPOl Ustfnad Labem
Chomutov
KHS,uzemnfpracovi5tri
Ir)