V Ý RO Č N Í ZPR Á VA

Komentáře

Transkript

V Ý RO Č N Í ZPR Á VA
Fakultní základní škola
BRDIČKOVA 1878
Praha 13
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
ŠKOLY
2013 - 2014
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
OBSAH :
Název
strana

základní informace o škole.......................................................... 3

údaje o pracovnících školy .......................................................... 5

statistické údaje o škole ............................................................... 8

výsledky přijímacího řízení ........................................................ 10

výchova a vzdělávání ................................................................. 11

hospodaření školy ...................................................................... 24

vyhodnocení školního vzdělávacího programu ....................... 28

přehled kurzů pořádaných školu .............................................. 59

další vzdělávání učitelů ............................................................. 61

mzdové podmínky ...................................................................... 63
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Fakultní základní škola
při
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy,
Praha13, Brdičkova 1878
1. Základní údaje a charakteristika školy
Zřizovatel
Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580,
158 00 Praha 5 – Nové Butovice,
IČ : 00 241 687
Zařazení do sítě škol a další identifikační údaje
Aktuální platné zařazení do sítě škol č. j. 30 245/2001-21 ze dne 1. 1. 2002
základní škola IZO - 048 133 485
kapacita 1100 žáků
školní družina
IZO - 112 400 051
kapacita 250 žáků
školní jídelna
IZO - 102 449 155
kapacita 1300 jídel
Forma hospodaření
Škola je samostatným právním subjektem od 1. 1. 2001 s příspěvkovou formou
hospodaření
IČ
- 677 996 12
Vzdělávací program, podle kterého škola vyučuje
Ve škole bylo 29 tříd - 698 žáků. Ve výuce se realizuje na I. i II. stupni učební program
Základní škola, který byl schválen MŠMT pod číslem jednacím 16847/96-2. Ten je pro
podmínky školy upraven systémem volitelných a nepovinných předmětů. V 1. - 9. ročníku se
vyučovalo podle vlastního programu „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
- FZŠ Brdičkova“. Od prvního ročníku mohou žáci navštěvovat sportovní třídu, třídu
s rozšířenou výukou matematiky a angličtiny. Po pátém ročníku je pak pro děti na výběr třída
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, třída se zaměřením na
výtvarnou výchovu a zpěv nebo třída s rozšířenou výukou jazyků, kde je jako druhý cizí jazyk
vyučována, němčina nebo francouzština. Je také možné vybrat si třídu bez speciálního
zaměření, nebo i třídu se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku.
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Sídlo a kontaktní spojení
FZŠ Brdičkova 1878
155školy
00 Praha 13 - Lužiny
Vedení
telefony:
23551 4519 - ředitel
Ředitel
školy
23551 5854 - sekretariát
Mgr. Jan Šafir ([email protected])
25161 2182 - školní jídelna
fax:
23551 4519
e-mail:
[email protected]
www.fzsbrdickova.cz
Vedení školy
Ředitel školy
Mgr. Jan Šafir ([email protected])
Zástupce pro II. stupeň
Mgr. Kamila Hubalovská ([email protected])
Zástupce pro I. stupeň
Mgr. Monika Šafrová ([email protected])
Vedoucí školní družiny
Milada Chrudimská ([email protected])
Vedoucí školní jídelny
Marcela Hřebíková (jí[email protected] cz)
Sekretariát
Marie Mrázková ([email protected])
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
4
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
2. Údaje o pracovnících školy
a) personální zabezpečení
Pracovníci
k 31. 12. 2013
fyzické osoby
k 31. 12. 2013
přep. pracovníci
k 30. 6. 2014
fyzické osoby
k 30. 6. 2014
přep. pracovníci
pedagogičtí celkem
56
49,62
55
49,62
z toho vychovatelé
8
6,27
8
6,27
nepedagogičtí celkem
24
20,75
24
20,75
celkem
80
70,37
79
70,37
k 31. 12. 2013
fyzické osoby
k 31. 12. 2013
přep. pracovníci
k 30. 6. 2014
fyzické osoby
k 30. 6. 2014
přep. pracovníci
2
1,7
2
1,7
Pracovníci
asistent pedagoga
b) věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 12. 2013
Věk
počet pedagogů
(fyz. osoby)
% z celkového počtu
pedagogů
do 30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
61 a více let
celkem
4
7
12
28
2
53
7,55
13,21
22,64
52,83
3,77
100%
Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 48,25 let.
Z celkového počtu je 47 žen a 6 mužů.
c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 31. 12. 2013:
z toho
Pedagogičtí
pracovníci
(fyzické osoby)
s odbornou kvalifikací
bez odborné kvalifikace
počet
% z celku
počet
% z celku
z toho
doplňující si
odb. kvalifikaci
studiem
I. stupeň
19
16
84,21
3
15,79
1
II. stupeň
29
23
79,31
6
20,69
1
vychovatelé
6
5
83,33
1
16,67
0
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
5
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
k 1. 9. 2014
z toho
Pedagogičtí
pracovníci
(fyzické osoby)
s odbornou kvalifikací
bez odborné kvalifikace
z toho
doplňující si
odb. kvalifikaci
studiem
počet
% z celku
počet
% z celku
I. stupeň
20
15
75,00
5
25,00
4
II. stupeň
26
21
80,77
5
19,23
3
vychovatelé
7
6
85,71
1
14,29
1
d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k 31. 12. 2013
počet učitelů cizích jazyků
vyučovací
jazyk
fyzické osoby
přepočtené osoby
celkem
celkem
z celku rodilí mluvčí
z celku bez odborné
kvalifikace
Aj
7
0
2
5,8
Nj
2
0
1
1,3
Fj
1
0
0
0,4
viz. také kapitola další vzdělávání učitelů
vyučovací
jazyk
žáci učící se
cizí jazyk jako
povinný předmět
žáci učící se
cizí jazyk jako povinně
volitelný předmět
žáci učící se
cizí jazyk jako nepovinný
předmět
1. stupeň
2. stupeň
2. stupeň
1. stupeň
2. stupeň
Aj
219
301
-
140
-
Nj
-
152
-
-
-
Fj
-
23
-
-
-
e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody odchodu zaměstnanců v průběhu
školního roku 2013/2014
Počet nově přijatých absolventů učitelského studia: 1
Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců:
 odchod do starobního důchodu 4osoba
 odchod ve zkušební době 0 osob
 odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou 0 osoba
(z toho zástupy za nemocné pedagogy 1 osob)
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
6
VÝROČNÍ ZPRÁVA


2013/2014
odchod mimo školství 0 osob
odchod z nadbytečnosti 0 osoba
Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců:
 ze zdravotních důvodů 0 osob
 odchod ve zkušební době 1 osob
 odchod do starobního důchodu 0 osoby
 odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou 1 osoby
(z toho zástupy za nemocné zaměstnance 0 osob)
 odchod mimo školství 0 osob
 odchod z nadbytečnosti 0 osob
f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy:
 50 v 9 různých akcích viz strana 59
počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání
 2
3. Mzdové podmínky
viz strana 64
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
7
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
4. Charakteristika materiálních podmínek :
4 tělocvičny
1 hřiště s umělým povrchem
5 počítačových učeben
8 učeben s interaktivní tabulí
 1 budova
 54 učeben
 11 odborných učeben
 1 umělecký atelier
knihovna
keramická dílna
čajovna
5. Základní výkonové údaje o škole :
a) počty tříd
Počet tříd celkem
k 30. 6. 2013
k 30. 6. 2014
v tom: počet běžných tříd
k 30. 6. 2013
k 30. 6. 2014
počet speciálních tříd
k 30. 6. 2013
k 30. 6. 2014
I. stupeň
II. stupeň
celkem
14
17
14
12
28
29
14
17
14
12
28
29
0
0
0
0
0
0
I. stupeň
II. stupeň
celkem
327
301
353
390
680
691
327
301
353
390
680
691
0
0
0
0
0
0
b) počty žáků
Počet žáků
k 30. 6. 2013
k 30. 6. 2014
v tom: v běžných třídách
k 30. 6. 2013
k 30. 6. 2014
ve speciálních třídách
k 30. 6. 2013
k 30. 6. 2014
c) průměrný počet žáků na třídu k 30. 6. 2014:
I. stupeň
běžné třídy
I. stupeň
speciální
třídy
II. stupeň
běžné třídy
II. stupeň
speciální
třídy
průměr za
I. a II. stupeň
běžných tříd
22,94
0
25,08
0
23,83
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
8
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacích oborům RVZ ZV:
Vzdělávací obor
počet žáků
matematika a její aplikace
45
tělesná výchova
102
cizí jazyky
67
v tom: anglický jazyk
67
francouzský jazyk
24
německý jazyk
43
umění a kultura
59
informační a komunikační technologie
48
6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
- individuální integrace žáků v běžných třídách
Počet
integrov.
mentální sluchové zrakové
žáků
celkem
Druh postižení
vady
řeči
tělesné více autismus vývojové poruchy
vad
učení chování
k 30. 6. 2013
13
-
1
1
-
1
-
-
10
-
k 30. 6. 2014
11
-
1
1
-
2
-
-
7
-
b) přeřazení do ZŠ s upraveným programem pro handicapované žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
- počet žáků: 0
ze kterých ročníků: -
c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída
- proces jazykové integrace cizinců – grant MŠMT a MČ Praha 13
- přípravná třída není
d) zkušenosti s péčí o nadané žáky
školní systém tříd s konkrétním zaměřením umožňuje žákům s výraznějším nadáním a
hlubším zájmem zvolit si směr, který je rozvíjí
7. Výsledky zápisu do prvních tříd 2014/2015:
Počet dětí zapsaných do
prvních tříd
Počet dětí skutečně
přijatých do prvních tříd
Počet prvních tříd
Počet odkladů pro rok
2014/2015
97
80
4
9
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
9
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
8. Výsledky přijímacího řízení:
a) na víceletá gymnázia
- počet vydaných zápisových lístků celkem: 26
- přijato celkem: 17
8-letá (z 5. ročníku)
Gymnázia
přijatých celkem
6-letá (ze 7. ročníku)
krajská
soukromá
církevní
krajská
soukromá
církevní
11
2
0
4
0
0
b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků
- počet vydaných zápisových lístků celkem: 78
- přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků:
Střední
školy
gymnázia
obchodní
akademie
zdravotní
školy
průmyslové
školy
ostatní
střední
školy
střední odb.
učiliště
celkem
zřizované
krajem
18
18
1
17
10
3
67
církevní
0
0
1
0
0
0
1
soukromé
1
4
0
2
2
1
10
- přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
zřizovaných
krajem
4
1
církevní
0
0
soukromé
2
0
OU, U
c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku: 84
v nižším ročníku: 1
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
10
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
9. Chování žáků a zameškané hodiny
a) klasifikace chování
Chování
1. pololetí
2. pololetí
žáci
%
žáci
%
velmi dobré
687
99,13
681
98,55
uspokojivé
4
0,58
8
1,16
neuspokojivé
2
0,29
2
0,29
b) zameškané hodiny
Zameškané
hodiny
neomluvené
školní rok 2012/2013
školní rok 2013/2014
počet hodin
počet žáků
počet hodin
počet žáků
I. stupeň
0
0
2
1
II. stupeň
169
3
27
6
Celkem
169
3
29
7
10. Výsledky vzdělávání žáků
Prospěch (II. pololetí 13/14)
prospěli:
počet žáků
%
390
100,00
299
99,34
409
59,36
I. st.
II. st.
0
0,00
2
0,66
I . st.
II. st.
0
0,00
0
0,00
I. st.
II. st.
z toho s vyznamenáním
neprospěli:
nehodnoceni:
celkový průměr
2. pololetí 13/14
I. stupeň
1,26
II. stupeň
1,76
celkem
1,51
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
11
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
11. Školní družina - klub
počet oddělení
počet žáků
školní družina
7
211
školní klub
0
0
12. Školní a závodní stravování
 počet stravovaných žáků
 z toho z jiných škol
 počet jídelen
 počet výdejen
: 656
:0
:2
:0
Žáci mají možnost objednávání jídel na další den pomocí elektronických čipů. Výběr je ze tří
jídel. Jedno z těchto jídel je pravidelně bezmasé. K dispozici jsou ovocné i zeleninové saláty a
také neslazené nápoje. Ke zlepšení hospodářské situace školy přispívá možnost vaření obědů
pro cizí strávníky. Společně se změnou nájemce školního bufetu byl, na základě přání školy,
rozšířen a pozměněn sortiment potravin tak, aby více odpovídal racionální stravě.
13. Výjezdy žáků mimo objekt školy
Druh výjezdu
počet výjezdů
počet žáků
vzdělávací výjezdy
z toho do zahraničí
1
1
12
12
ŠVP
12
653
lyžařské kurzy
z toho do zahraničí
0
0
0
0
14. Poradenské služby školy



na škole pracovaly dvě výchovné poradkyně, připravily společně s učiteli a rodiči
podklady pro individuální vzdělávací program - 10 žáků. Postoj MHMP k otázce
asistentů pedagoga byl restriktivní a přinášel do práce školy prvky nejistoty.
pravidelně dochází na školu odborná pracovnice OPPP - která vykonává práci
školního psychologa
od školního roku 2010/2011 je na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště,
jehož činnost zajišťuje speciální pedagožka ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi
a metodičkou prevence. V průběhu roku se těžiště její práce přesunulo do oblasti práce
psychologa. Rostl zájem rodičů, kteří sami začali vyhledávat spolupráci
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
12
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
15. Polytechnická výchova
Na druhém stupni je polytechnická výchova zařazena především v předmětu
pracovní výchova. Jedná se o – práce v dílně, pěstitelské práce a vaření.
16. Prevence rizikového chování (sociálně-patologických jevů)






jednou z forem předcházení rozvoje patologického chování mezi dětmi je i projekt
VRBA – žáci mohou anonymně sdělovat jejich problémy. Mají možnost svá sdělení
psát jak elektronicky, tak klasickou písemnou formou. Ve školním roce 2013 / 2014
VRBU kontaktovali 4 žáci prostřednictvím e-mailu a 8 žáků vhodili lísteček do
schránky VRBY. Okruh problémů se týkal řešení vztahů mezi kamarády, strachu
ze špatných známek a s tím související reakce rodičů (někdy nepřiměřené tresty),
obavy z rozvodu rodičů, upozornění na začínající šikanu ve třídě, neopětované lásky…
VRBA se také zabývala připomínkami k práci pedagogů. Řešení problémů probíhalo
formou dotazování, diskuze a případné domluvy. Žádný problém nebyl natolik
závažný, aby bylo potřeba kontaktovat příslušné odborníky.
škola má zpracovaný minimální preventivní program, v rámci tohoto programu
spolupracuje s několika odborníky, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají
škola se snažila nabízet různé formy trávení volného času, proto pořádala více než 20
různých kurzů a kroužků, - viz strana č. 60
na škole úspěšně pracuje žákovský parlament
velmi dobře byla využívána školní čajovna „U čajové konvice“,
v prostorách bývalého cvičného bytu pravidelně fungovala knihovna s internetem,
kterou často navštěvovali žáci čekající na odpolední vyučování
Vyhodnocení minimálního preventivního programu
školní rok 2013 / 2014
Škola realizuje dlouhodobé preventivní programy primární prevence sociálně negativních
jevů. Vycházíme z toho, že osobnostně stabilní člověk s dobrými mezilidskými vztahy lépe
odolává problémům a pokušení.
Cílem našeho programu je podporovat u žáků rozvoj dovedností, které vedou:
 k samostatnému odpovědnému rozhodování
 k odolnosti vůči stresu
 k odolnosti vůči agresi a tlaku skupiny
 k odmítání všech forem sebedestrukce
Základem naší preventivní strategie jsou 2 dlouhodobé programy:
1. MISE - program, který na škole realizuje Institut Filia a jeho externí lektorka Jarmila
Honsová. Finanční prostředky na tento program získáváme na základě žádostí o grant od
MHMP („ Zdravé město Praha“) a MČ Praha 13.
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
13
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Metody práce jsou interaktivní, zaměřené s ohledem na věk dětí. Významnou součástí tohoto
programu je také to, že dopolední bloky s dětmi jsou poté konzultovány s učiteli.
2. Preventivní program, jehož realizátorem je o. s. Život bez závislostí a na škole probíhá
druhým rokem. Finanční prostředky jsme získali na základě grantu od MŠMT.
Realizace MPP v roce 2013 / 2014
učitelé:
 účast na programech, dopolední bloky s dětmi byly konzultovány s třídními učiteli; ti
se takto seznamují s teoretickými základy drogové problematiky, s praktickými
metodami a formami práce v oblasti prevence, se vztahy ve třídě
 školní metodik prevence se pravidelně zúčastňoval setkání metodiků prevence v PPP
Praha 5
 účast metodika prevence na Pražském drogovém fóru primární prevence 2014, který
pořádal MHMP
žáci:

















preventivní programy: 1. Institut Filia - MISE, 1. - 9. roč.
2. o.s. Život bez závislostí, 1. - 9. roč.
preventivní program Městské policie:
1. roč.: Bezpečně v každém ročním období, Bezpečný kontakt se psy
2. roč.: Bezpečně v každém ročním období, Bezpečný kontakt se psy
3. roč.: Bezpečně v každém ročním období
4. roč.: Bezpečně v dětském kolektivu
5. roč.: Jak si nenechat ublížit I
6. roč.: Malý kriminalista, Jak si nenechat ublížit II
7. roč.: Jak si nenechat ublížit III
8. roč.: Mimořádné události
9. roč.: Mimořádné události
přednáška „ Čas proměn“, změny v dospívání, J. Kalátová, 6. roč., dívky
divadlo „Zkus svou roli ve fóru“, téma šikana, o. s. Život bez závislosti, 6. B, 5. B
program „ Hrou proti AIDS“, Hygienická stanice hl. m. Praha, žáci 9. roč.
exkurze do vazební věznice Praha-Ruzyně a následná beseda, o. s. Prak, žáci 9. roč.
exkurze a beseda v PL Bohnice, o. s. Filia, žáci 9. roč.
„Ples deváťáků“, 9. roč. a rodiče, učitelé
Na I. i II. stupni byly přímo do výuky zařazovány tematické bloky zaměřené na prevenci
rizikového chování, které zvýšily informovanost žáků v oblasti prevence rizikového chování.
Porušování Školního řádu bylo důsledně řešeno výchovnou komisí, třídními učiteli i ostatními
vyučujícími. Žáci-cizinci se úspěšně integrují do tříd.
V Praze 28.7. 2014
Ing. Eva Trynerová
školní metodik prevence
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
14
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
17. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity,
mezinárodní spolupráce:
školská rada
 jmenována k 1. 7. 2011
Rada se sešla několikrát na základě potřeby. Byla informována o životě školy a byly jí
předkládány ke schválení příslušné dokumenty. Škola měla v radě oporu v průběhu celého
školního roku a všichni její členové se v rámci možností snažili škole prospět při řešení velmi
obtížné finanční situace.
V průběhu jarních měsíců proběhla volba členů nové školské rady. Její funkční období
začalo 1. 7. 2014









pravidelná setkání se zástupci rodičů z jednotlivých tříd
každé úterý prodloužené konzultační hodiny ředitele školy - do 18 hodin
rodiče žáků druhého stupně využívali možnost sledovat klasifikaci na internetu
školní parlament organizoval sbírku na pomoc pro adoptované Africké dívky,
škola uspořádal studijní zájezd do Velké Británie a Francie,
separování odpadu, sběr použitých baterií,
protidrogová kampaň Mise financovaná z grantu MHMP
školní parlament organizoval již 6. školní ples
sponzorské dary – byly významným přínosem pro práci školy. Použity byly především
na nákup učebnic.
Akce školní družiny 2013/2014
24. 10.
Návštěva soukromé výstavy Barbie a autíček (3. a 4. odd.)
24 dětí
Společná akce – říjen: Lidová slovesnost v rukodělné činnosti
56 dětí
Při této akci si děti vyzkoušely různé techniky ručních prací, které znaly naše babičky, např.
vystřihované panenky, výrobu papírových holubiček nebo tkaní na papírové osnově.
Společná akce – listopad: Ilustrace pohádky
28. 11.
27. 11.
Návštěva zábavného centra Hafíkov
Návštěva Břevnovského kláštera
40 dětí
(3. a 4. odd.)
(1. odd.)
28 dětí
14 dětí
Společná akce- prosinec: Vánoční ozdoby na stromeček.
74 dětí
Na vánočním stromečku, který byl připravený na chodbě před třídami, se objevily různé
ozdoby, které byly vyrobeny z papíru, korálků či čajových sáčků. Největší úspěch měli
korálkoví andílci, které si děti odnesly domů na ozdobení vlastního stromku.
12. 12.
17. 12.
18. 12.
22. 1.
Vánoční dílny v DDM
(3. a 4. odd.)
DDM – tvořivá dílna
(1. odd.)
Návštěva Hafíkova
(3., 2. odd.)
Návštěva Cinema Zličín, animovaná pohádka
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
21 dětí
18 dětí
32 dětí
76 dětí
15
VÝROČNÍ ZPRÁVA
23. 1.
30. 1.
Návštěva Beckilandu
Návštěva Beckilandu
(1. odd.)
(2. a 3. odd.)
Společná akce – leden: Naše hymna ve výtvarné výchově
2013/2014
20 dětí
30 dětí
46 dětí
Společná akce – únor: Karneval Z pohádky do pohádky
64 dětí
Děti si připravily masky pohádkových postav, ve kterých se představily na promenádě
ostatním. Vybrané masky pak byly odměněny drobnou odměnou. Pak se všichni rozběhli po
patře, kde byly připraveny stanoviště s úkoly. Za jejich splnění dostávaly děti kartičky, za
které si pak mohly nakupovat v připravené pohádkové prodejně.
6. 2.
Výtvarná dílna v DDM
(1. odd.)
16 dětí
Společná akce – březen: Smaragdový ostrov sv. Patrika
98 dětí
Smaragdový ostrov, svátek sv. Patrika či Keltové to nejsou pro děti z družiny již neznámé
pojmy. Díky soutěži O zlatý poklad Séamuse se také seznámily se skřítky leprikóny, kteří
střeží svůj zlatý poklad a občas provádí lidem různé neplechy. Protože jejich hrnec plný zlata
je na konci duhy, zkusily děti hledat cestu k pokladu tím, že plnily různé úkoly. Za jejich
splnění získávaly barevné čtyřlístky. Ty byly klíčem k pokladu. Děti se daly do práce
s takovým nadšením, že během týdne stačily splnit všech 7 úkolů, mezi které např. patřilo
nakreslit leprikóna, vymyslet básničku nebo nakreslit vílí strom.
20. 3.
26. 3.
Výtvarná dílna
Mořský svět Holešovice
(1. odd.)
(4. a 5. odd.)
18 dětí
22 dětí
Společná akce – duben: Slavíme Velikonoce
75dětí
Děti se rozdělily do dílen podle vlastního zájmu a vyrobily si velikonoční ozdobu. Největší
zájem byl o zdobení velikonočních vajíček. Také děti po skončení akce byly podobně barevné
jako tyto symboly Velikonoc.
10. 4.
24. 4.
14. 5.
22. 5.
29. 5.
13. 6.
17. 6.
23. 6.
Výtvarné dílny
(1. odd.)
Výtvarná dílna
(2. a 3. odd.)
Divadlo Minor
(2. a 3. odd.)
Návštěva Výstavy hlavolamů Nové Butovice (4. a 5. odd.)
Výtvarná dílna
(1. odd.)
Návštěva DDM Drtinova s průvodcem
(4. a 5. odd.)
Toulky zahradami Břevnovského kláštera
(1. odd.)
Návštěva Beckilandu Zličín
(4. a 5. odd.)
23 dětí
36 dětí
33 dětí
23 dětí
16 dětí
18 dětí
19 dětí
38 dětí
Přehled činnosti školní družiny zpracovala vedoucí vychovatelka paní Milada Chrudimská.
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
16
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
18. Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích:
Vědomostní soutěže
Datum
7. 12. 2013
září-březen
23. 1. 2013
27. 1. 2014
12. 2. 2014
7. 2. 2014
13. 2. 2014
27. 3. 2014
9. 4. 2014
21. 3. 2014
13. 5. 2014
Název
Olympiáda v Dě
- školní kolo
Olympiáda v ČJ
- školní kolo
Olympiáda v AJ
- školní kolo
Olympiáda v Př
- školní kolo
Olympiáda v MA
- školní kolo
Olympiáda v MA
obvodní kolo 9. ročník
Olympiáda v Dě
obvodní kolo 9.ročník
Olympiáda v AJ
obvodní kolo
Olympiáda v ČJ
obvodní kolo
Olympiáda v Ze
obvodní kolo
Krajské kolo dějepisné
olympiády
Obvodní kolo MO
Matematický klokan
Pythagoriáda obvodní
kolo
kategorie
8. + 9. ročník
výsledek
počet
14
8. + 9. ročník
15
8. + 9. ročník
13
8. + 9. ročník
11
6. - 9. ročník
26
9. ročník
3
8. + 9. ročník
Frajer Vojtěch 1. místo
2
8. + 9. ročník
2
8. + 9. ročník
2
8. + 9. ročník
Neuman 8. C 2. místo
2
8. + 9. ročník
Frajer Vojtěch 5. místo
1
Ondřej Daněk 1. místo
11
35
15
6. - 9. ročník
6. - 9. ročník
Ondřej Daněk 1. místo
David Říha 2. místo
František Charbuský 2.
místo
Ondřej Marek 2. místo
Umělecké soutěže
Datum
1. 4. – 4. 4. 2014
Název
Butovický zvoneček
kategorie
7. - 9. ročník
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
výsledek
Jan Vokrouhlecký 1. místo
Lucie Hermanová 1. místo
Michal Mikulík 1. místo
Filip Koll 1. místo
Elina Medvedev 1. místo
počet
6
17
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Sportovní soutěže
Datum
25. 9. 2013
25. 9. 2013
24. 9. 2013
27. 9. 2013
10. 10. 2013
3. 10. 2013
8. 10. 2013
19. 11. 2013
26. 11. 2013
20. 1. 2014
10. 2. 2014
11. 2. 2014
26. 3. 2014
26. 3. 2014
3. 4. 2014
13. 5. 2014
6. 5. 2014
6. 6. 2014
17. 6. 2014
Název
Přespolní běh
Přespolní běh
Minifotbal
Minifotbal
Přespolní běh - Pražské
kolo
Malá kopaná
Malá kopaná- krajské kolo
Floorbal
Basketball
Basketball
Volejbal
Volejbal
Volejbal
Přehazovaná
Minifotbal
OVOV okresní kolo
Nohejbal
Nohejbal-Pohár pražských
škol
Finále ZŠ ve volejbale
kategorie
6. - 7. ročník Chl
6. - 7. ročník D
6. - 7. ročník
8. - 9. ročník
6. - 7. ročník
8. - 9. ročník
8. - 9. ročník
6., 7. ročník. Chl.
8., 9. ročník
6., 7. ročník. Chl.
8., 9. ročník. Chl
8., 9. ročník. D
8., 9. ročník. Chl
6., 7. ročník. D
4., 5. ročník
1. - 9. ročník
6., 7. ročník. Chl.
4., 5. ročník
výsledek
1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
3. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
počet
7
7
8
12
12
12
7
6
6
8
7
7
6
6
8
8
18
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
19. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech
 škola se
 škola se
zapojila do projektu integrace cizinců, který organizoval MÚ Praha 13
získala v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita grant
ve výši 2 255 000 Kč na uskutečnění projektu „Šance pro všechny“ - pomoc
znevýhodněným žákům, další vzdělávání učitelů a rozšíření školního poradenského
pracoviště
20. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet cizinců ze
států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí
cizinců do prostředí ZŠ
Stát
počet žáků k 30. 6. 2013
počet žáků k 30. 9. 2013 počet žáků k 30. 6. 2014
a) ze států EU celkem:
11
14
12
Bulharská republika
2
3
2
Polská republika
1
1
1
Rumunsko
2
3
3
Slovenská republika
6
7
6
b) z ostatních států celkem
64
72
71
Běloruská republika
11
11
10
Čínská lidová republika
1
1
1
Korejská republika
3
1
1
Moldavská republika
7
7
7
Republika Kazachstán
2
2
3
Ruská federace
22
30
29
Ukrajina
13
14
14
Uzbekistánská republika
3
4
4
Vietnamská socialistická
republika
2
2
2
75
86
83
v tom:
v tom:
Celkem a) + b)
21. Multikulturní výchova
je součástí školního vzdělávacího programu. Akcentována je především v předmětu výchova
k občanství. K jejímu rozvíjení přispívá i každodenní setkávaní s dětmi z jiných zemí. Ti již
tvoří přibližně 10% všech žáků naší školy. Jsou z více než 16 států světa.
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
19
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
22. Environmetální výchova, ekologické aktivity
a) Plant a tree for peace akce u příležitosti Mezinárodního dne míru pořádaná organizací
Leaf International
b) Školní sbírka pro Malostatek Blatiny – vybráno 3 000 Kč, tato částka byla použita na
péči o opuštěná zvířata
c) Za sovím houkáním – pozorování sov ve volné přírodě, akce pořádaná Lesy hl. města
Prahy
d) Účast na Pražské konferenci EVVO
e) Den Země hrou v Geoparku geofyzikálního ústavu AV ČR
f) Projekt Den Země pro 2. ročníky
g) Účast na Dni Země pořádané MČ Prahy 13
h) Účast na akci II setkání školních koordinátorů ekologické výchovy
i) Výprava za pražskými netopýry - akce pořádaná Lesy hl. města Prahy
j) Školní sběr papíru
k) Školní sběr kaštanů pro oboru daňků
l) Velikonoční dílna - výrobky z recyklovatelného materiálu
m) Výuka přírodopisu podle ekologického přírodopisu
S podporou dětského školního parlamentu jsou žáci vedeni k separování odpadu. Po celé
škole jsou rozmístěny příslušně označené odpadové nádoby. U vchodu do budovy je sběrné
místo na staré baterie. Dvakrát za rok škola organizuje sběr starého papíru. Výchova k trvale
udržitelnému životu prolíná jednotlivými vyučovacími předměty hlavně přírodovědného
zaměření.
23. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy 13
Počet žáků
k 1. 9. 2013
k 1. 9. 2014
celkem
z toho nově přijatí
Celkový počet žáků
136
152
30
z toho: jiné MČ hl. m.
Prahy celkem
81
80
19
2
1
4
60
7
2
2
61
5
1
16
1
v tom:
Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 6
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
20
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
1
6
-
2
2
5
1
1
-
z toho: jiné kraje (obce)
celkem:
55
72
11
1
1
7
3
1
1
13
1
1
1
1
1
3
8
1
1
1
1
1
7
2
1
1
4
1
1
5
1
1
15
1
2
3
1
1
1
5
10
1
1
1
1
1
1
1
9
2
1
2
1
1
1
1
1
1
v tom:
Beroun
Brandýsek
Červený Újezd
Dobříč
Hostivice
Chrášťany
Chrustenice
Chýně
Chýnice
Jeneč
Jinočany
Kamenice
Karlštejn
Kladno
Kuchař
Loděnice
Mezouň
Mníšek p. Brdy
Nučice
Ořech
Plzeň
Rudná u Prahy
Rokytnice nad Jizerou
Svárov
Třebotov
Úhonice
Vlkančice
Vysoký Újezd
Zábřeh na Moravě
Zbuzany
Důvodem je:
a) existence tříd s rozšířenou výukou (zejména sport. třída)
b) neexistence školy s druhým stupněm v místě bydliště
c) dobrá pověst školy (vysoká náročnost výuky)
d) dojíždění rodičů za prací do Prahy
24. Inspekční a kontrolní provedená ČŠI, zřizovatelem, jiným orgánem :



leden 2013 - namátková kontrola majetku školy - MÚ Praha 13 - bez závad
duben 2014 - Hygienické stanice Hl. města Prahy – školní jídelna – zjištěny menší
nedostatky stavebně technického charakteru
květen 2013 – finanční kontrola MČ Praha 13 – zjištěny některé drobné nedostatky
formálního charakteru
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
21
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
25. Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost
 příjmy i
výdaje se dařilo udržet v rovnováze i přes určité finanční podhodnocení v některých
oblastech přidělených dotací
 viz str. 24 - 27
 podařilo se získat granty na protidrogovou prevenci v celkové výši - 80 000 Kč,
z operačního programu OPPA - škola získala grant na podporu vzdělávání učitelů i žáků ve
výši 2 142 623,80 Kč
Doplňková činnost
 pronájem dočasně nevyužitých (odpoledne) místností a tělocvičen
 vedení kurzů
 stravování cizích strávníků
Získané prostředky byly použity na rozvoj mimoškolní činnosti pro žáky školy.
Na posílení motivace učitelů vést v odpoledních hodinách další kroužky pro děti.
Veškeré náklady na energie spojené s touto činností byly řádně uhrazeny z příjmů za
doplňkovou činnost.
26. Závěr:







v uplynulém roce se podařilo naplnit stanovené výchovně vzdělávací cíle školy
rodiče oslovila nabídka nejen sportovně zaměřené první třídy, ale zájem vzbudila také
nabídka výuky cizího jazyka již od první třídy a vytvoření mikroskupiny s rozšířenou
výukou matematiky. Příliš nezaujala nabídka rozšířené výuky výtvarné výchovy.
školní nízkoprahový klub „U čajové konvice“ pokračoval ve své činnosti a zůstává
další možnou alternativou, jak trávit volný čas - byl hojně navštěvován a vybudoval si
okruh stálých návštěvníků také z jiných škol
pokračovala velmi dobrá práce dětského školního parlamentu. Za pomoci mnoha
učitelů se žákům ze školního parlamentu podařilo úspěšně zorganizovat již šestý
absolventský ples.
školní knihovna s čítárnou plnila nejen funkci studijní, ale byla i místem, kde je možné
pracovat na domácí přípravě na druhý den. Tento prostor sloužil také k dopolední
výuce. Ze strany rodičů je knihovna chápána jako místo, kde mohou trávit čas
dojíždějící žáci. Význam knihovny vzrostl v souvislosti s povinností školy zajistit
dětem možnost zůstávat ve škole v době polední přestávky.
školní klub Duha sice nabídl každý den v týdnu zájmové činnosti pro všechny děti.
Postupně však pokračovalo snižování rozsahu a rozmanitosti jeho činnosti. Jako
alternativa byla navázána spolupráce s agenturou „Kroužky“. V budoucnu bude
vhodné koordinovat školní i mimoškolní nabídku činností pro děti. Jedná se především
o zlepšení informovanosti rodičů například formou burzy volnočasových aktivit
škola získala grant od MHMP na projekt Mise - protidrogová prevence
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
22
VÝROČNÍ ZPRÁVA





2013/2014
v uplynulém roce se všichni učitelé velmi intenzivně podíleli na ověřování školního
vzdělávacího programu. Na základě jejich zkušeností byly provedeny některé změny
v jeho obsahu. Vznikla tak nová podoba pro rok 2014.
školní rok oživily projekty určené pro více tříd:
1. „Listopadání“
2. Vánoční dílny - 1. - 9. ročník
3. Den plný her - 1. - 9. ročník
neustále narůstající podíl cizinců mezi našimi žáky si vyžádal pokračování
systematické výuky českého jazyka. Ve spolupráci se zřizovatelem a MŠMT byly pro
tyto žáky opakovaně zahájeny jazykové kurzy vedené našimi učiteli. Pro úplné
začátečníky škola připravila letní jazykový kurz.
díky dotaci z MŠMT bylo možné dále spolupracovat se školní psycholožkou. Její
přítomnost je kladně vnímána jak rodičovskou veřejností, tak ostatními kolegy, kteří
v ní našli oporu při řešení některých pracovních problémů. Činnost školního
poradenského pracoviště se podařilo v druhé polovině školního roku ještě rozšířit.
k nejvýznamnějším změnám uplynulého období patří:
- vybudování dvou multimediálních - tabletových učeben
- vybavení učebny fyziky nejmodernějšími pomůckami systému PASCO
- získání více než dvoumilionového grantu na projekt „Šance pro všechny“
- dokončení druhé etapy změny systému objednávání jídel ve školní jídelně
- uzavření licenční smlouvy se společností Microsoft
- rekonstrukce šaten - doplnění šatních skříněk pro všechny žáky
Tyto akce se podařilo zrealizovat především díky zásadní pomoci zřizovatele MČ Praha 13.
Pro školní rok 2014/2015 byly stanoveny následující priority: ověření a další úpravy školního
vzdělávacího programu. Velmi důležité bude přizpůsobení výuky moderním vyučovacím
prostředkům. Bude nezbytné postupně proškolit všechny pedagogy nejen v používání tabletů
v hodinách, ale také ve využívání internetových úložišť pro realizaci rozsáhlejších projektů se
zapojením žáků. Tomu by mělo sloužit i postupné zpřístupnění licencovaných programů
firmy Microsoft i pro domácí používání všemi žáky a vyučujícími. Bude také vhodné
postupně převést školu na převážně „bezpapírový“ provoz administrativy.
Je i nadále velmi důležité posilovat u žáků odpovědnost sama za sebe, za své jednání a
chování.
Mgr. Jan Šafir
V Praze dne 10. 10. 2014
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
23
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Hospodaření školy
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
24
0,00
účelová dotace od MČ P13 -
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
521
524
527
525
528
542
548
549
551
557
558
- z toho MP, OON
- z toho odvody (ZP, SP)
- z toho odvody (FKSP)
- z toho ostatní sociální náklady
- z toho jiné soc.náklady
- smluvní pokuty a penále
- z toho manka a škody
- z toho ostatní náklady (neodvedené DPH a jiné)
- z toho odpisy účetní
- z toho náklady z vyřazených pohledávek
- z toho DDHM
20 000,00
0,00
327 000,00
637 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
136 600,00
273 000,00
1 000 000,00
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)
0,00
8 098 300,00
518
- z toho služby (vč.ŠvP u VZ)
4 500,00
5 000,00
-8 098 300,00
513
- z toho náklady na reprezentaci
Výdaje, Náklady celkem
512
- z toho cestovné
100 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
950 000,00
1 125 000,00
2 917 000,00
298 600,00
0,00
25 000,00
3 067 000,00
Příjmy, Výnosy celkem
511
- z toho opravy a údržba
501
- pohonné hmoty
504
502
- plyn
- z toho zboží (stravovací kreditní karty)
502
- voda
502
- z toho energie - teplo
502
501
- z toho potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)
- elektrická energie
501
- z toho materiál bez potravin
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY
posílení dotace z fondů
ostatní příjmy (zřiz.- úroky, VZ - ŠvP, příjmy z čaj.klubu a jiné, DČ)
VZ - stravné
200 000,00
0,00
účelová dotace od MHMP - integrace žáků
VZ - úplata za školské služby
0,00
0,00
-9 343 900,00
9 343 900,00
397 000,00
0,00
289 000,00
767 200,00
0,00
0,00
400,00
3 000,00
5 300,00
179 500,00
757 600,00
1 198 500,00
5 000,00
9 000,00
296 000,00
30 000,00
0,00
0,00
325 000,00
950 000,00
1 025 000,00
2 707 000,00
399 400,00
286 000,00
197 500,00
3 067 000,00
378 000,00
20 000,00
180 300,00
48 000,00
5 167 100,00
b
a
4 806 300,00
rozpočet upravený
d
%
99%
99%
99%
0%
0%
96%
50%
99%
31%
92%
99%
0%
0%
0%
0%
0,00
x
-9 300 436,98 100%
9 300 436,98 100%
397 683,65
0,00
288 977,00 100%
767 320,24 100%
0,00
0,00
400,00 100%
923,00
4 887,00
178 138,00
758 247,00 100%
1 198 807,40 100%
4 786,00
4 474,00
294 423,52
29 953,05 100%
0,00
0,00
331 287,44 102%
946 378,00 100%
1 021 765,02 100%
2 676 325,20
395 661,46
286 406,76 100%
196 870,22 100%
3 024 960,00
376 800,00 100%
20 000,00 100%
180 300,00 100%
48 000,00 100%
5 167 100,00 100%
c
čerpání
Hlavní činnost = zřizovatel (M Č) + vlastní zdroje
Rozbor hospodaření
rozpočet schválený
účelová dotace od MHMP - protidrogová
Neinvestiční příspěvek
Neinvestiční PŘÍJM Y, VÝNOSY
Fakultní ZŠ při PedF UK, Brdičkova 1878
IČ 677 99 612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180 000,00
-3 120 000,00
3 300 000,00
0,00
0,00
0,00 ,
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
340 000,00
1 500 000,00
187 000,00
0,00
0,00
45 500,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
90 000,00
50 000,00
772 000,00
50 000,00
0,00
3 300 000,00
e
rozpočet schválený
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
-2 805 000,00
2 945 000,00
0,00
58 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
7 500,00
390 000,00
1 500 000,00
187 000,00
0,00
0,00
15 500,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
20 000,00
50 000,00
389 000,00
115 000,00
0,00
2 945 000,00
f
rozpočet upravený
čerpání
g
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.2013
93%
97%
0%
0%
73%
0%
0%
0%
46%
44%
74%
90%
99%
0%
91%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
%
h
70 458,86
-2 612 134,70
2 682 593,56
0,00
57 694,00
0,00
45 859,39
0,00
0,00
0,00
3 320,00
4 887,00
x
93%
91%
0%
99%
0%
92%
0%
0%
0%
0%
65%
390 576,00 100%
1 400 298,00
181 446,10
0,00
0,00
11 250,00
0,00
0,00
0,00
8 346,15
8 753,24
37 059,77
348 454,99
114 190,06
0,00
2 682 593,56
Doplňková činnost
stav ke dni
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
a) za kalendářní rok 2013
25
0,00
0,00
0,00
účelová dotace od MHMP - posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství
účelová dotace od MČ P13 - prevence rizikového chování
účelová dotace od národní agentury na mezinárodní grant Comenius
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
518
521
524
527
525
528
538
541
547
549
551
591
- služby vč.bankovních poplatků (a vč.ŠvP u VZ)
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací
- odvody ZP, SP
- odvody FKSP
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců
- ostatní sociální náklady
- daně a poplatky
- smluvní pokuty a penále
- manka a škody
- pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a neodvedené DPH
- odpisy účetní
- daň z příjmů
0,00
289 000,00
637 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
136 600,00
473 000,00
1 000 000,00
4 500,00
5 000,00
0,00
0,00
-9 139 900,00
9 139 900,00
0,00
289 000,00
667 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
8 400,00
285 600,00
917 200,00
1 223 000,00
4 500,00
10 000,00
199 000,00
30 000,00
0,00
300 000,00
600 000,00
1 125 000,00
2 917 000,00
405 600,00
155 000,00
0,00
77 000,00
3 067 000,00
425 000,00
0,00
10 000,00
389 600,00
202 000,00
39 000,00
Celkový výsledek hospodaření: případné dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)
-8 417 300,00
513
- náklady na reprezentaci
Výdaje, Náklady celkem
512
- cestovné
100 000,00
8 417 300,00
511
- opravy a údržba
0,00
0,00
300 000,00
950 000,00
1 125 000,00
2 917 000,00
405 600,00
70 000,00
0,00
20 000,00
3 067 000,00
Příjmy, Výnosy celkem
504
502
- plyn
- zboží (stravovací kreditní karty)
502
502
- energie - teplo a teplá užitková voda
- voda
501
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)
502
501
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)
- elektrická
558
- materiál - DDHM a DDNM
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY
posílení dotace z fondů
ostatní příjmy (zřiz.- úroky, VZ - ŠvP, příjmy z čaj.klubu a jiné, DČ)
VZ - stravné
400 000,00
0,00
účelová dotace od MHMP - integrace žáků
VZ - úplata za školské služby
0,00
4 930 300,00
b
4 930 300,00
rozpočet upravený
a
805 271,10
-3 948 974,70
4 754 245,80
756,80
150 986,00
332 854,13
0,00
0,00
0,00
0,00
711,00
1 948,00
45 653,00
302 241,00
583 503,25
1 789,00
4 610,00
84 796,47
20 250,00
0,00
170 425,92
137 717,00
479 467,94
1 408 488,11
158 036,42
64 740,66
0,00
37 652,80
1 814 566,00
240 200,00
0,00
4 800,00
0,00
165 887,00
26 000,00
2 465 140,00
c
čerpání
d
%
x
43%
52%
0%
52%
50%
0%
0%
0%
0%
24%
23%
16%
33%
48%
40%
46%
43%
68%
0%
57%
23%
43%
48%
39%
42%
0%
49%
59%
57%
0%
48%
0%
82%
67%
50%
Hlavní činnost = zřizovatel (M Č) + vlastní zdroje
Rozbor hospodaření
rozpočet schválený
účelová dotace od MHMP - protidrogová
neinvestiční příspěvek
Neinvestiční PŘÍJM Y, VÝNOSY
Fakultní ZŠ při PedF UK, Brdičkova 1878
IČ 677 99 612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
-2 980 000,00
3 050 000,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
300 000,00
1 400 000,00
187 000,00
0,00
0,00
45 500,00
0,00
0,00
18 000,00
90 000,00
50 000,00
772 000,00
50 000,00
0,00
0,00
3 050 000,00
e
rozpočet schválený
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
-2 930 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
205 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
7 500,00
400 000,00
1 400 000,00
187 000,00
0,00
0,00
45 500,00
0,00
0,00
18 000,00
90 000,00
50 000,00
452 000,00
70 000,00
0,00
0,00
3 000 000,00
f
rozpočet upravený
čerpání
g
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.6.2014
943 919,59
138 648,49
-1 252 824,19
1 391 472,68
0,00
0,00
51 469,33
0,00
0,00
0,00
0,00
2 487,00
2 562,00
201 216,00
671 792,00
54 857,96
0,00
0,00
6 474,00
0,00
0,00
-20,03
16 407,76
17 477,15
201 309,92
26 791,10
0,00
0,00
1 391 472,68
Doplňková činnost
stav ke dni
x
x
43%
46%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
50%
34%
50%
48%
29%
0%
0%
14%
0%
0%
0%
18%
35%
45%
38%
0%
0%
46%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
%
h
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
b) za 1. pololetí 2014
26
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
c) čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 2013
Druh dotace
UZ
poskytnuto
použito
vráceno
výuka č. j. – cizinci z tzv. třetích zemí
33 024
60 459
60 459
0
kompenzační pomůcky pro žáky ZP
33 025
0
0
0
zkvalitnění vzdělání v ZŠ na území HMP
33 021
0
0
0
podpora aktivit v oblasti integr. cizinců na území ČR
33 246
0
0
0
podpora soutěží a přehlídek…
33 166
0
0
0
asistent pro žáky soc. znevýhodněné
33 457
0
0
0
komplexní program primární prevence
33613
80 000
80 000
0
d) čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v 1. pololetí 2014
UZ
poskytnuto
použito
vráceno
výuka č. j. – cizinci z tzv. třetích zemí
33 024
55 890
0
0
kompenzační pomůcky pro žáky ZP
33 025
0
0
0
podpora integrace cizinců
33 246
0
0
0
asistent pro žáky soc. znevýhodněné
33 457
0
0
0
program primární prevence rizikového chování
33163
80 000
13 000
0
podpora výuky oboru Další cizí jazyk
33047
19 100
5 815
0
podpora školních psychologů
33050
129 937
13 079
0
Druh dotace
V Praze dne 17. 9. 2014
Mgr. Jan Šafir
ředitel školy
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
27
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Vyhodnocení školního vzdělávacího programu
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
28
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Vyhodnocení testu očekávaných školních
výstupů
ve vybraných předmětech.
Již sedmým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího
programu. V květnu a červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle,
které jsme si stanovili. Pro testování jsme využili tzv. školní výstupy, které jsou popsány
v našem školním vzdělávacím programu. Jedná se o širší slovní popis stavu znalostí a
dovedností, které by měl mít v ideálním případě žák na konci příslušného ročníku.
Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7.
ročník.
Písemnou formou byl proveden průzkum mezi žáky 1., 2., 3., 4., a 5. třídy v
matematice, českém jazyce, prvouce, vlastivědě, přírodovědě a anglickém jazyce. V 6., 7., 8.
a 9. ročníku v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce, dějepisu, zeměpisu, fyzice,
chemii a přírodopisu.
Z výsledků je možné vyčíst pro nás důležité informace, které využijeme
v následujícím roce pro práci pedagogů a také pro úpravy našeho školního vzdělávacího
programu. Také letos měli žáci k dispozici na internetu přehledy všech otázek, které je mohly
v testech z různých předmětů potkat. Bylo tak možné se na testy důkladně připravit a záleželo
i na přístupu každého, jak se s touto nabízenou možností vyrovnal. Otázky pokrývaly práci
dětí v celém školním roce a tak sloužily i jako závěrečné opakování. Využity budou následně
jako podklad pro zahajovací písemné práce v novém školním roce. V příštích letech chceme
podobné ověřování práce školy provádět pravidelně.
Některé poznatky z vyhodnocení testů:




vzhledem k různé úrovni našich žáků je přirozené, že nikdy nedosáhneme 100%
úspěšnosti u všech, máme však velký prostor pro zlepšování
žáci prvního stupně dosahují v testech stále velmi dobré celkové výsledky. Výrazný
nárůst úspěšnosti žáků v jednotlivých předmětech se projevil zejména ve čtvrtých a
pátých ročnících.
slabší výsledky můžeme vidět v předmětech matematika a fyzika na celém druhém
stupni
výsledky některých tříd v 9. ročníku jsou ovlivněné tím, že školní písemné práce jsou
psané v době, kdy již žáci byli seznámeni s výsledky přijímacích zkoušek na střední
školy a jejich pracovní motivace je mnohdy nulová.
Tyto a další detailnější závěry využijí komise jednotlivých předmětů k návrhu opatření pro
práci v novém školním roce.
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
29
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Příloha č. 1 - ukázka očekávaného školního výstupu
Český jazyk 7. ročník – školní výstupy
školní výstup
učivo
správně třídí slovní druhy
tvoří spisovné tvary slov
a vědomě jich užívá
ve vhodné komunikační
situaci
Ohebné slovní druhy - procvičování
dříve probraného učiva
Nové učivo – substantiva - duálové
skloňování
- zájmena – skloň. a užívání vztažných zájmen
- slovesa – rod, vid, třída
správně skloňuje jména
a časuje slovesa
rozeznává a správně užívá
neohebné slovní druhy
Neohebné slovní druhy
v praxi využívá znalostí
o jazykové normě
Psaní velkých písmen ve vlastních
jménech
orientuje se v užívání jazykových příruček
vymezí správně větné
členy
Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné
ekvivalenty
rozpozná druhy vedlejších
vět
uvědomuje si vztahy shody, řízenosti a přimykání
mezi větnými členy
Podmět, přísudek a jejich druhy
Rozvíjející větné členy
Vedlejší věty
Tvoření vět
Stavba textová
Slovo, sousloví, rčení, synonyma, homonyma, způsoby tvoření slov
rozpozná přenesená
pojmenování
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
30
VÝROČNÍ ZPRÁVA
školní výstup
učivo
zařadí literární text k příslušnému žánru
popíše strukturu a jazyk lit.
díla
vlastními slovy interpretuje smysl díla
objasní literární pojmy a
doloží je příklady z textu
Poučení o bajkách
Autoři bajek
Charakteristika balady jako lit. žánru
Základní typy balad
Charakteristika povídky jako lit. žánru
Ich-forma, er-forma
Povídky historické, dobrodružné, detektivní a humoristické
tvoří vlastní literární text
podle svých schopností
vyhledává informace
v knihovně a jiných informačních zdrojích
uvědomuje si význam literartury, divadla a filmu
pro rozvoj osobnosti
Vymezení literatury faktu
Kronika
Cestopis
Fejeton
Divadelní žánry
Kompozice dramatu
Z historie divadla
Dramatizace
Vývoj filmu
Příprava filmu
Televizní a filmová tvorba pro děti
aplikuje svoje znalosti
při vytváření jednotlivých
druhů popisu
vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky při
svojí tvořivé práci
Popis předmětu
Popis pracovního postupu
Popis děje
Užití odborných názvů v popisu
Charakteristika
Popis uměleckých děl
Líčení
Ustálená forma životopisu
Výpisky z textu
Výtah z textu
Příprava referátu
Rétorická cvičení – zásady kultivované
mluvy
sestaví svůj životopis
formuluje hlavní myšlenky textu a chápe jeho
strukturu
připraví a přednese referát
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
31
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Příloha č. 2
2013/2014
Výsledky – testy červen 2014
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
32
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
33
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
34
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
35
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
36
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
37
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
38
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
39
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
40
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
41
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
42
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
43
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
44
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
45
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
46
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
47
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
48
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
49
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
50
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
51
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
52
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
53
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
54
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
55
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
56
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
57
VÝROČNÍ ZPRÁVA
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
2013/2014
58
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Přehled kurzů pořádaných ve škole
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
59
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Kroužky a kurzy probíhající ve školním roce 2013/2014
Kroužky organizované školou:
výtvarné hrátky, badminton, triková švihadla, němčina pro začátečníky, příprava k přijímacím
zkouškám z češtiny, příprava na přijímací zkoušky z matematiky, keramické kurzy
Ostatní kroužky a kurzy:
sportovní gymnastika, hra GO, judo, aerobik a HIP HOP, badminton, florbal, vědecké
pokusy, výuka angličtiny, tanec, šachy, věda nás baví, kreslení
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
60
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Další vzdělávání učitelů
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
61
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Přehled akcí dalšího vzdělávání, které proběhly v loňském roce
1.
Název
Malé hravé recepty do výuky němčiny
2.
Fyzika činnostně v 6. ročníku
3.
Brána jazyků otevřená
4.
Fyzika činnostně v 6. ročníku
5.
Radikalismus a extremismus na školách
6.
7.
Fyzika činnostně v 8. - 9. ročníku - letní
škola
Nové metody ve vzdělávání dětí s SPU
8.
9.
Školící instituce
Spolek germanistů a
učitelů němčiny
Tvořivá škola
Počet
1
Délka
8 hodin
2
8 hodin
Nár. institut pro další
vzdělávání
Tvořivá škola
2
60 hodin
8 hodin
Nár. institut pro další
vzdělávání
Tvořivá škola
8 hodin
6 dnů
Šance pro všechny
50
4 hodin
Používaní tabletu iPad ve výuce
IDV
16
20
Používání tabletu s Windows 8 ve výuce
Boxed
20
3
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
62
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Mzdové podmínky
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
63
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
2013
I. pololetí
2014
celý rok
I. pololetí
Průměrná výše měsíčního platu pedagogických
pracovníků
24 243
24 571
25 237
v tom: průměrná výše nárokové složky platu
průměrná výše nenárokové složky platu
23 945
298
24 151
420
24 664
573
Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických
pracovníků
11 523
11 825
12 283
v tom: průměrná výše nárokové složky platu
průměrná výše nenárokové složky platu
10 996
527
11 324
501
11 749
534
FZŠ B R D I Č K O V A 1878
64
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014
Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Brdičkova 1878, Praha 13
Praha 5 - Lužiny, 155 00
tel./fax: 235 51 58 84, 235 51 45 19
e-mail: [email protected]
www.fzsbrdickova.cz
FZŠ B R D I Č K O V A 1878

Podobné dokumenty

zde - FZŠ Brdičkova

zde - FZŠ Brdičkova spolupracuje s několika odborníky, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají škola se snažila nabízet různé formy trávení volného času, proto pořádala více než 20 různých kurzů a kroužků, - ...

Více