Sylabus

Komentáře

Transkript

Sylabus
Popis předmětu
Zkratka předmětu:
Název předmětu:
Akademický rok:
FIU/BPFIP
Finance podniku
2014/2015
Strana:
Tisknuto:
Pracoviště / Zkratka FIU / BPFIP
1/3
01.09.2014 16:00
Akademický rok 2014/2015
Název Finance podniku
Způsob zakončení Zkouška
Akreditováno/Kredity Ano, 5 Kred.
Forma zakončení Písemná
Rozsah hodin Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Obs/max
Letní semestr
Statut A
Statut B
Statut C
0/-
0/-
0/-
0 / 20
0/0
Zimní semestr
5 / 220
Vyučovací jazyk Čeština
Nahrazovaný předmět FIN/BPFIP
Vyloučené předměty FIN/PFPA a FIU/PFPA
Podmiňující Nejsou definovány
Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru ANO
Min. (B+C) studentů nestanoveno
Opakovaný zápis NE
Vyučovaný semestr Zimní semestr
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Předmět Finance podniku dává posluchačům základní vědomosti o podnikových financích. Seznámí posluchače jak se základy
finančního řízení podniku, tak i s teorií investování, metodami hodnocení investic, posuzováním rizika investic, financováním
krátkodobých a dlouhodobých potřeb podniku a formami integrace podniků. Pozornost je věnována i základům dividendové
politiky.
Požadavky na studenta
Povinná účast na seminářích 25 %.
Případová studie, 2x diskuze nad článkem, průběžný test, závěrečná písemná zkouška.
Obsah
1. Charakteristika podnikových financí
2. Alternativní teorie firmy
3. Zastupitelský konflikt
4. Zdroje financování podniku
5. Dividendová politika
6. Jednoduchá budoucí a současná hodnota investice
7. Speciální formy hotovostních toků
8. Metody hodnocení investic
9. Riziko individuální investice
10. Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv
11. Kapitálová struktura
12. Řízení aktiv
13. Mikroekonomická integrace
1. Charakteristika podnikových financí
Vývoj podnikových financí. Typy podniků podle způsobu organizace. Vznik a vývoj korporací. Podnikové finance a finanční
řízení. Pojetí podnikových financí v tržní ekonomice.
2. Alternativní teorie firmy
Cíl firmy. Manažerské teorie firmy - jednoduchý manažerský model, model úplných nákladů, Baumolův model, Williamsonův
model, Marristův model. Behavioristické teorie firmy. Zaměstnanecké teorie firmy.
3. Zastupitelský konflikt
Typy zastupitelských konfliktů, zastupitelské náklady, motivační mechanismy. Asymetrie informací. Modely řízení akciové
společnosti - angloamerický model, kontinentálně-evropský model.
4. Zdroje financování podniku
Zdroje vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody. Možnosti financování
(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 01.09.2014 16:00
Strana:
2/3
potřeb podniků v praxi. Majetkové kontra dlužnické cenné papíry.
5. Dividendová politika
Druhy dividend. Definice dividendy. Členění dividend - podle druhu akcie, na kterou jsou vypláceny, podle podoby dividendy,
podle intervalu vyplácení. Výplatní dividendová procedura v České republice a ve světě. Zpětný odkup jako alternativa k
dividendové politice.
6. Jednoduchá budoucí a současná hodnota investice
Definice investice. Pojem alternativní náklady. Práce s časovou hodnotou peněz. Jednoduchá současná a budoucí hodnota. Další
formy úročení
7. Speciální formy hotovostních toků
Současná a budoucí hodnota proudu hotovostní toků. Speciální formy hotovostních toků: anuity a perpetuity.
8. Metody hodnocení investic
Hlediska hodnocení. Výnos, riziko, likvidita. Metoda čisté současné hodnoty. Metoda vnitřního výnosového procenta. Metoda
indexu rentability. Metoda doby splatnosti. Metoda průměrné výnosnosti k účetní hodnotě. Výhody a nevýhody jednotlivých
metod. Možnosti použití metod při hodnocení nezávislých a vzájemně se vylučujících projektů.
9. Riziko individuální investice
Riziko jako nedílná součást reálné ekonomiky. Riziko kontra nejistota. Způsoby určení pravděpodobnosti. Riziko individuálního
aktiva.
10. Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv
Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv. Jedinečné a tržní riziko. Význam korelačního koeficientu při hodnocení investic.
11. Kapitálová struktura
Význam snahy o nalezení optimální kapitálové struktury. Teoretická východiska. Náklady kapitálu. Náklady spojené s vlastním
kapitálem a s cizími zdroji. Definice a podstata finanční páky. Vznik finančního rizika.
12. Řízení aktiv
Pojmy pracovní kapitál a čistý pracovní kapitál. Podstata krátkodobé finanční politiky.
13. Mikroekonomická integrace
Podstata mikroekonomické integrace. Nejdůležitější výhody a nevýhody. Synergický efekt. Podstata a typy převzetí. Nepřátelské
převzetí a aktivní a pasivní obrana. Vznik a podstat holdingu. Joint venture a jeho výhody. Úprava jednotlivých mikrointegračních
procesů v právním řádu České republiky.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Získané způsobilosti
Student se seznámí se základy finančního řízení firmy, teoriemi investování, metodami hodnocení investic, posuzováním rizika
investic, financováním krátkodobých a dlouhodobých potřeb firmy, formami integrace firem. Po abslovování předmětu student
dokáže pracovat s časovou hodnotou peněz, aplikovat příslu?né vzorce a vyhodnotit výsledky. Dokáže rovněž zdůvodnit výhody a
nevýhody vyu?ití jednotlivých způsobů financování
Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:
• Vede seminář:
Ing. Michaela ROUBÍČKOVÁ, Ph.D.
Ing. Michaela ROUBÍČKOVÁ, Ph.D.
Doc. Ing. Pavla KLEPKOVÁ VODOVÁ, Ph.D., Mgr. Lenka PŘEČKOVÁ, Ph.D., Ing. Michaela
ROUBÍČKOVÁ, Ph.D.
Literatura
• Základní:
• Základní:
• Základní:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
BREALEY, A., MYERS, SC., ALLEN, F. Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill, 2005. ISBN 007-111795-4.
SZAROWSKÁ, I., VODOVÁ, P., MATUSZEK, S. Finance podniku A - sbírka příkladů. SU Opava,
2008. ISBN 978-80-7248-487-4.
ROUBÍČKOVÁ, M. Firemní finance A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2004. ISBN 807248-247-5.
BURKLEY, A., ROSS, S.A., WESTERFIELD, R.W., JAFFE, J.F. Corporate Finance Europe.
Cambridge: McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-256-13473-1.
WATSON, D., HEAD, A. Corporate Finance: Principles & Practice. Essex: Pearson Educated
Limited, 2007. ISBN 978-0-273-70644-1.
BLOCK, SB, GEOFFREY, GA . Foundations of Financial Management.. Boston: McGraw-Hill,,
2005. ISBN 0-07-284229-6.
ROSS, S.R, WESTERFIELD, R.W, JORDAN, B.D . Fundamentals of Corporate Finance 7th
Edition. Boston: McGraw-Hill, 2009. ISBN 0-07-319262-7.
MADURA, J. International Corporate Finance. New York: Thompson South-Western, 2005. ISBN
0-32-432382-4.
(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 01.09.2014 16:00
Strana:
3/3
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck,, 2004. ISBN 80-7179-802-9.
MALÝ, M., THEODOR, M., PEKLO, J. Řízení a správa společností (corporate governance). Praha:
VŠE, 2002. ISBN 80-245-0390-5.
MAREK, P. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-8611937-8.
MAREŠ, S. Zdroje financování podniku. Praha: EUPRES, 2004. ISBN 80-867-20-0.
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
Časová náročnost
Aktivity
Ostatní studijní zátěž
Přednáška
Zkouška
Seminář
Časová náročnost aktivity [h]
66
13
40
26
Celkem:
145
Vyučovací metody
Přednáška
Seminář
Hodnotící metody
Písemná zkouška
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program
Typ stud.
Forma
Obor
Ekonomika a
management
Bakalářský Prezenční Ekonomika podnikání v
obchodě a službách
4
12
Ekonomika a
management
Bakalářský Prezenční Ekonomika podnikání v
obchodě a službách
4
14
Ekonomika a
management
Bakalářský Prezenční Marketing a management
4
12
Ekonomika a
management
Bakalářský Prezenční Řízení logistiky
4
12
Ekonomika a
management
Bakalářský Prezenční Řízení logistiky
4
13
Ekonomika a
management
Bakalářský Prezenční Účetnictví a daně
4
12
4
12
Hospodářská politika Bakalářský Prezenční Bankovnictví
a správa
Etapa V.st.pl.
Rok Blok
2014 Povinné
předměty
oboru EKPO
Bc. prez.
2014 Povinné
předměty
oboru EKPO
Bc. prez.
2014 Povinné
předměty
oboru MM Bc.
prez.
2014 Povinné
předměty
oboru RL Bc.
prez.
2014 Povinné
předměty
oboru RL Bc.
prez.
2014 Povinné
předměty
oboru UD Bc.
prez.
2014 Povinně
volitelné
předměty
oboru BAN
Bc. prez.
Statut D.roč. D.sem.
A
2
ZS
A
2
ZS
A
2
ZS
A
2
ZS
A
2
ZS
A
2
ZS
B
2
ZS
(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 01.09.2014 16:00

Podobné dokumenty

FINANČNÍ MANAGEMENT (FMG)

FINANČNÍ MANAGEMENT (FMG) Náklady kapitálu a metody jejich určování. Vztah rizika a míry výnosů, určování a oceňování rizika, riziko portfolia, model CAPM. Modely dividendové politiky. Klíčová slova: Finanční management, fi...

Více

Sylabus

Sylabus 11. Finanční poradce Základy práce finančního poradce. Finanční poradce a prodejce finančních produktů. Zlatá pravidla finančního poradenství. 12. Finanční instituce v ČR z pohledu osobních financí...

Více

Popis předmětu

Popis předmětu Popis předmětu Zkratka předmětu: Název předmětu: Akademický rok:

Více

Popis předmětu

Popis předmětu Název Podniková logistika

Více

okruhy-ekonomie

okruhy-ekonomie Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. 3. přepracované vydání. Praha, Oeconomica - Nakladatelství VŠE v Praze 2006. 231 stran. ISBN ...

Více

Marketing okruhy k SBZ

Marketing okruhy k SBZ cenných papírů, riziko a náklady kapitálu, investice do finančního majetku. 3. Investiční rozhodování podniku, základní metody a jejich užití, způsoby financování podniku, rozdělování zisku podniku...

Více