více... - Domov sv. Karla Boromejského

Komentáře

Transkript

více... - Domov sv. Karla Boromejského
Domov sv. Karla Boromejského K ‰ancím 50 163 00 Praha-¤epy www.domovrepy.cz
Nedûle 7. 9. 2008
16.00
benefiãní
letní pódium zahrady
domova sv. karla
boromejského
Slavnost
v zahradû
koncert
pro rÛzné lidipro
mnoharÛzné
svûtÛ na jedné
koncert
lidizahradû
mnoha svûtÛ na jedné zahradû
pofiádá Domov sv. Karla Boromejského a HESTIA - Národní dobrovolnické centrum
JOSEF ZÍMA
HITY DO PùKNÉHO I ·PATNÉHO POâASÍ
JAN SKLENÁ¤ & BECAUDBRELLBEND
·ANSONY
GILBERTA BECAUDA A JACQUESE BRELLA
TRABAND
NOSITELÉ CENY ANDùL 2008 ZA NEJLEP·Í POâIN V OBLASTI FOLKU A COUNTRY
KONCERT
OD
SOUâÁSTÍ SLAVNOSTI JE OTEV¤ENÍ V¯STAVY V REFEKTÁ¤I DOMOVA CO DùLAJÍ DOBROVOLNÍCI?
A V¯STAVA KRESEB DùTÍ PRAHY 5 , 6 A 17 V ZAHRADù DOMOVA
U
M
A
É
R
M
â
E
Ò
H
T
D
spojení
ÚMČ Praha 17
tram ã. 9, 10, zastávka Sídli‰tû ¤epy,
J
Partnery Slavnosti jsou: Úfiad mûstské ãásti Praha 17 a Nadace Divoké husy
V‰ichni úãinkující vystupují bez nároku na honoráfi
Zakoupením vstupenky podpofiíte ãinnost Domova sv. Karla Boromejského
S
E
V
D
ù
E
T
N
Ò
D
M
¤
R
U
Y
Pfiedprodej od 25. srpna 2008:
pokladna divadla Minor, (Vodiãkova 6, Praha 1, tel 222231351), [email protected]
Domov sv. K. Boromejského, (K ·ancím 50, Praha-¤epy, tel.: 235 301 238)
D
Vstupenky rezervujte na e-mailu [email protected], tel. 235 301 238
Cena vstupného:
dospûlí: 150 Kã; dûti nad 6 let, studenti: 100 Kã; dÛchodci, drÏitelé ztp: 100 Kã;
rodinné vstupné pro 4 osoby: 400 Kã; dûti do 6 let: zdarma
bus ã. 164, zastávka ·kola ¤epy

Podobné dokumenty

Pozvánka - Nadace T

Pozvánka - Nadace T 17:30 pro zájemce prohlídka Domova 18:30 obãerstvení v atriu Domova (v pfiípadû nepfiíznivého poãasí v refektáfii)

Více

Evropské dny Fjodora Michajloviăe

Evropské dny Fjodora Michajloviăe PODPORUJE IDIOTY NA PROVÁZKU písniãky a ‰ansony. Na klavír doprovází a taky zpívá LUBOMÍR NOHAVICA

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2008

Zpráva o hospodaření za rok 2008 Spoleãenská místnost byla zafiízena nov˘m nábytkem, v kuchyÀce byla vymûnûna stará nevyhovující linka za novou. Sobûstaãní klienti mají pro zv˘‰ení svého bezpeãí moÏnost uzamknutí pokoje i uschování...

Více

vy_12_inovace_75

vy_12_inovace_75 a Is ball room? In there the Is there a ball in the room? isn´t. No, there No, there isn´t.

Více

zentiva manual

zentiva manual Zentiva se sloganem. Rozkres je definován pomocí jednotky „e“, která odpovídá v˘‰ce, respektive ‰ífice litery „e“ ve znaãce. Z rozkresu na rozkládací ãásti tohoto listu je patrné, Ïe litera „e“ pfiev...

Více